Postup : 2020/2023(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0117/2020

Předložené texty :

A9-0117/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0152

<Date>{13/06/2020}13.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0117/2020</NoDocSe>
PDF 619kWORD 228k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodajové: <Depute>Kati Piri, Christophe Hansen</Depute>

(Postup společných schůzí výborů – článek 58 jednacího řádu)

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU
 STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH
 STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV
 STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI
 STANOVISKO VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 STANOVISKO PETIČNÍHO VÝBORU
 DOPIS VÝBORU PRO ROZVOJ
 DOPIS VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU
 DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 DOPIS VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 DOPIS VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
 DOPIS VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ
 DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o doporučení Evropského parlamentu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

(2020/2023(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na článek 218 SFEU,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

 s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství[1] a na směrnice obsažené v dodatku tohoto rozhodnutí pro jednání o novém partnerství se Spojeným Královstvím Velké Británie a Severního Irska, které byly zveřejněny,

 s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie[2], ze dne 3. října 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím[3], ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím[4], ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím[5], ze dne 18. září 2019 o současném stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie[6], ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení[7] a na usnesení ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska[8],

 s ohledem na návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím ze dne 18. března 2020[9],

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 29. ledna 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii[10],

 s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii[11] (dále jen „dohoda o vystoupení“) a na politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a které je připojeno k dohodě o vystoupení[12] (dále jen „politické prohlášení“),

 s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro rybolov, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru,

 s ohledem na dopisy Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti,

 s ohledem na čl. 114 odst. 4 a článek 54 jednacího řádu,

 s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod podle článku 58 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0117/2020),

A. vzhledem k tomu, že politické prohlášení je základem jednání a stanoví parametry ambiciózního, rozsáhlého, hlubokého a flexibilního partnerství v oblasti obchodu a hospodářské spolupráce, s komplexní a vyváženou dohodou o volném obchodu jakožto ústřední složkou, a dále v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce; vzhledem k tomu, že mandát Evropské unie, který Rada schválila dne 25. února 2020 na tomto základě, vytváří rámec pro vyjednávání, který předpokládá silné a komplexní partnerství mezi EU a Spojeným královstvím vytvářející soudržnou strukturu a obecný správní základ; vzhledem k tomu, že EU nepřijme selektivní přístup Spojeného království, které usiluje o jednání o řadě samostatných dohod;

B.  vzhledem k tomu, že se mandát EU zakládá na směrnicích Evropské rady ze dne 23. března 2018 a na politickém prohlášení;

C.  vzhledem k tomu, že jednání o budoucím partnerství se Spojeným královstvím mohou být založena pouze na účinném a úplném provádění dohody o vystoupení a jejích tří protokolů;

D. vzhledem k tomu, že EU by měla pokračovat ve svém úsilí a odhodlání sjednat ambiciózní dohodu, jak je jasně stanoveno v politickém prohlášení, které obě strany, včetně předsedy vlády Spojeného království, podepsaly dne 17. října 2019, a v mandátu EU; vzhledem k tomu, že Spojené království přestalo být členským státem Evropské unie dne 31. ledna 2020;

E. vzhledem k tomu, že současný časový tlak na jednání je pouze výsledkem volby Spojeného království;

F. vzhledem k tomu, že budoucí dohoda by měla být zakotvena v obecném správním rámci, a vzhledem k tomu, že Soudní dvůr EU (SDEU) by měl být jediným orgánem příslušným k výkladu práva EU;

G. vzhledem k tomu, že během přechodného období se na Spojené království stále vztahují a ve Spojeném království stále platí právní předpisy EU ve všech oblastech politiky, s výjimkou ustanovení Smluv a aktů, které nebyly pro Spojené království a ve Spojeném království závazné před vstupem dohody o vystoupení v platnost; vzhledem k tomu, že dne 14. května 2020 zahájila Evropská komise proti Spojenému království řízení o nesplnění povinnosti z důvodu nedodržení pravidel EU pro volný pohyb;

H. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království z EU se dotýká milionů občanů, ať už jsou to občané Spojeného království, kteří žijí v EU, cestují do EU nebo v EU pracují, či občané EU, kteří žijí ve Spojeném království, cestují do Spojeného království nebo ve Spojeném království pracují, a také občanů jiných států, než je Spojené království a členské státy EU;

I. vzhledem k tomu, že jako třetí země nemůže Spojené království požívat stejných práv a výhod jako členský stát a nemohou se na něj vztahovat stejné povinnosti, a proto se situace po skončení přechodného období výrazně změní jak v EU, tak ve Spojeném království; vzhledem k tomu, že EU a Spojené království sdílejí základní zásady a hodnoty; vzhledem k tomu, že v budoucí dohodě o partnerství by měla být zohledněna zeměpisná blízkost Spojeného království, míra propojenosti a vysoká úroveň stávajícího sladění a provázanosti s pravidly EU; a vzhledem k tomu, že EU již od začátku jasně uvádí, že čím větší bude množství výsad a práv, o něž Spojené království usiluje, tím větší závazky to s sebou ponese;

J.  vzhledem k tomu, že EU a Spojené království se v politickém prohlášení dohodly na tom, že v červnu 2020 proběhne setkání na vysoké úrovni, na němž bude projednán dosavadní pokrok s cílem dohodnout se na dalším postupu při jednáních o vzájemných budoucích vztazích;

K. vzhledem k tomu, že jednotný postup EU a jejích členských států v jednáních má zásadní význam, aby se v co největší míře ochránily zájmy EU i jejích občanů; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy byly po celou dobu jednání o dohodě o vystoupení a při přijímání této dohody jednotné a jsou jednotné i nadále; vzhledem k tomu, že tato jednota se odráží v přijetí mandátu k jednání, který byl svěřen vyjednavači EU a vedoucímu pracovní skupiny EU Michelu Barnierovi, který má silnou podporu EU a jejích členských států;

L. vzhledem k tomu, že se EU a Spojené království v politickém prohlášení dohodly, že by se budoucí vztahy měly zakládat na sdílených hodnotách, jako je dodržování a ochrana lidských práv a základních svobod, zásad demokracie a právního státu, mezinárodního řádu založeného na pravidlech včetně Charty OSN a podpory nešíření zbraní, zásad odzbrojení, míru a bezpečnosti, a udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí, a že tyto hodnoty jsou základním předpokladem spolupráce v rámci vytyčeném v politickém prohlášení a měly by být vyjádřeny v závazných politických klauzulích a být předmětem vzájemné důvěry; vzhledem k tomu, že zatímco se na EU bude nadále vztahovat Listina základních práv Evropské unie, musí být dohoda o budoucích vztazích podmíněna trvalým závazkem Spojeného království k tomu, že bude respektovat rámec Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP);

M. vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 vytvořila zcela neočekávanou a nebývalou novou situaci, která má významný dopad na tempo a účinnost jednání mezi EU a Spojeným královstvím; vzhledem k tomu, že nebude-li možné dosáhnout dohody, obě strany by musely být připraveny na velmi dramatické změny svých ekonomik, které zhorší pandemie uvedeného onemocnění a její očekávané hospodářské důsledky; vzhledem k tomu, že konfrontace s globální pandemií a jejími předvídatelnými geopolitickými, hospodářskými a sociálními důsledky posiluje potřebu zlepšit mechanismy spolupráce mezi partnery a spojenci;

Obecné zásady

1. vyjadřuje politování nad tím, že po čtyřech kolech jednání nebylo dosaženo žádného skutečného pokroku s výjimkou mírného posunu, k němuž došlo v několika málo oblastech; konstatuje, že mezi oběma stranami přetrvávají významné rozpory, a to i ohledně rozsahu a právní struktury sjednávaného textu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vláda Spojeného království počítá pouze s omezeným rozsahem budoucího partnerství a jednat chce pouze o oblastech, které jsou v zájmu Spojeného království: opakuje, že takovýto selektivní výběr je pro EU nepřijatelný; zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě o vystoupení a politickém prohlášení, které Spojené království odsouhlasilo, což platí také o jeho odmítnutí jednat o dohodě o otázkách bezpečnosti a obrany; 

2. opakuje, že EU nezmění svůj postoj v tom, že ve všech oblastech jednání musí být souběžně dosahováno hmatatelného pokroku, včetně oblasti rovných podmínek, rybolovu, vnitřní bezpečnosti a správy věcí veřejných, jak je uvedeno v politickém prohlášení; zdůrazňuje, že veškerá jednání jsou nedělitelná a že EU nebude souhlasit s dohodou za jakoukoli cenu, zejména pokud jde o dohodu o volném obchodu, aniž by měla pevné záruky rovných podmínek a uspokojivé řešení ohledně rybolovu; plně proto podporuje Komisi v tom, aby obhajovala nezbytnost komplexního návrh smlouvy, který EU navrhla na počátku, namísto toho, aby souhlasila se samostatnými dohodami, jak navrhuje Spojené království;

3. trvá na tom, že jakákoliv dohoda upravující nové vztahy mezi EU a Spojeným královstvím musí být ucelená a přizpůsobená zeměpisné blízkosti obou stran i značné propojenosti jejich ekonomik;

4.  vítá byť i opožděné zveřejnění předběžných právních návrhů Spojeného království; konstatuje, že na rozdíl od tvrzení Spojeného království, že používá existující precedenty, mnohé z těchto návrhů výrazně přesahují rámec toho, co EU v posledních letech vyjednala v jiných dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi; připomíná, že jakákoli konečná dohoda musí být založena na rovnováze práv a povinností;

5. vítá skutečnost, že bylo dosaženo velké míry sblížení mezi cíli, které byly pro jednání vytyčeny v usnesení Parlamentu ze dne 12. února 2020 a v rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/266 ze dne 25. února 2020 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o nové dohodě o partnerství[13] (dále jen „směrnice pro jednání“); zdůrazňuje, že Komise má plnou podporu Parlamentu v jednáních se Spojeným královstvím v souladu se směrnicemi pro jednání, neboť všechny tři orgány ve velké míře sdílí tytéž představy o tom, jakých cílů by měla tato jednání dosáhnout;

6. vítá návrh dohody EU o novém partnerství se Spojeným královstvím, který byl zveřejněn dne 18. března 2020 a který navrhuje komplexní dohodu o prohloubeném a úzkém partnerství, jež by zahrnovala nejen volný obchod se zbožím a službami, ale také způsoby, jak předcházet narušení a nekalým konkurenčním výhodám, včetně těch, které se týkají odvětví zemědělství, sanitárních a fytosanitárních opatření a státní podpory, a jak vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj obchodu a investic;

7. vyzývá Komisi, aby i nadále vedla transparentní jednání, neboť tato transparentnost  je přínosná nejen pro proces vyjednávání, ale i pro občany a podniky, neboť jim umožňuje lépe se připravit na situaci po ukončení přechodného období; apeluje na Komisi, aby v tomto ohledu zajistila konzultace s veřejností a soustavný dialog se sociálními partnery, občanskou společností a vnitrostátními parlamenty; vítá, že Komise pravidelně Parlamentu poskytuje včasné informace o jednáních v souladu s informacemi, které jsou sdíleny s členskými státy, a očekává, že v tom bude pokračovat;

8. připomíná, že jakákoli budoucí dohoda o přidružení uzavřená mezi EU a Spojeným královstvím podle článku 217 SFEU (dále jen „dohoda“) musí být důsledně v souladu s těmito zásadami:

i) třetí země nesmí mít stejná práva a výhody jako členský stát EU nebo člen Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) či Evropského hospodářského prostoru (EHP), ani nepodléhá stejným povinnostem;

ii) musí být zajištěna ochrana plné integrity a řádného fungování vnitřního trhu a celní unie a nedělitelnost čtyř svobod; zejména míra spolupráce v hospodářském pilíři musí být v souladu se závazky přijatými za účelem usnadnění mobility lidí, jako je cestování bez víz, mobilita výzkumných pracovníků, studentů, poskytovatelů dočasných služeb a cestujících obchodníků, a stejně tak spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení;

iii) musí být zachována autonomie rozhodovacího procesu EU;

iv) musí být zaručen právní řád EU, a tedy i úloha SDEU jakožto rozhodujícího orgánu příslušného k výkladu práva EU;

v) musí být nadále dodržovány demokratické zásady, lidská práva a základní svobody, jak jsou definovány zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv, EÚLP a jejích protokolech, v Evropské sociální chartě, Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních smlouvách OSN a Rady Evropy v oblasti lidských práv, a stejně tak zásada právního státu; připomíná zejména, že budoucí vztah by měl být podmíněn tím, že Spojené království bude i nadále odhodláno respektovat rámec EÚLP;

vi) nastolení rovných podmínek, a to i pro podniky, zajišťujících vysoké rovnocenné standardy, a to v oblasti sociální ochrany a ochrany pracovníků, životního prostředí a spotřebitelů, v oblasti boje proti změně klimatu, daní, hospodářské soutěže a politiky státní podpory, což bude zaručeno mimo jiné prostřednictvím pevného a komplexního rámce pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory. Tyto rovné podmínky musí být zaručeny mechanismy pro řešení sporů a vymáhání, a to i pokud jde o kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji; připomíná zejména, že jakákoli budoucí dohoda by měla být plně podmíněna dodržováním Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“);

vii) zásada obezřetnosti, zásada, že škody na životním prostředí je v prvé řadě nutné odstraňovat pokud možno na místě jejich vzniku, a zásada „znečišťovatel platí“;

viii) musí být zachovány dohody mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, včetně dohody o EHP, a zajištěna celková vyváženost těchto vztahů;

ix) musí být zachována finanční stabilita EU a zajištěn soulad s jejím systémem a standardy v oblasti regulace a dohledu a jejich uplatňování;

x) musí být zajištěna náležitá rovnováha mezi právy a povinnostmi, včetně odpovídajících finančních příspěvků;

xi) musí být zaručen výsledek, který je správný a spravedlivý pro všechny členské státy a v nejlepším zájmu našich občanů;

9. zdůrazňuje, že hlavní vyjednavač EU má plnou a neochvějnou podporu Parlamentu v tom, aby trval na zárukách rovných podmínek jakožto klíčového prvku jakékoli dohody se Spojeným královstvím, neboť se nejedná o dogmatismus nebo ideologii ze strany EU, ale o předpoklad pro vytvoření ambiciózního a vyváženého partnerství se Spojeným královstvím a zachování konkurenceschopnosti vnitřního trhu a společností EU, stejně jako zachování vysoké úrovně sociální ochrany a ochrany životního prostředí a spotřebitelů v budoucnu a rozvoj v této oblasti;

10. v tomto ohledu plně respektuje svrchovanost Spojeného království, kterou EU nemá v úmyslu během stávajících jednání oslabovat; připomíná však, že Spojené království nebude nikdy ve stejném postavení jako ostatní třetí země, a to kvůli svému statusu bývalého členského státu EU, současnému úplnému sladění právních předpisů a značnému objemu obchodu mezi oběma stranami, ale i zeměpisné blízkosti s EU, což vše vysvětluje nezbytnost přísných a účinných ustanovení o rovných podmínkách v této dohodě;

11. zdůrazňuje, že EU by měla i nadále s odhodláním usilovat o sjednání dohody, jak bylo vždy uváděno v politickém prohlášení a ve směrnicích k jednání, a to v těchto oblastech: obchod a hospodářská spolupráce, vymáhání právních předpisů a soudní spolupráce v trestních věcech, zahraniční politika, bezpečnost a obrana a tematické oblasti spolupráce, jako například spolupráce na udržitelném rozvoji; vyzývá k pragmatickému a uvážlivému přístupu na obou stranách;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla EU na konci přechodného období plně připravena na vystoupení Spojeného království ze společného trhu a celní unie, a to bez ohledu na výsledek jednání; poukazuje na to, že pokud nebude dosaženo dohody, budou dopady daleko silnější; nicméně podotýká, že EU je připravena na oba scénáře;

13. v této souvislosti vítá „oznámení o připravenosti“ vypracovávaná Komisí podle jednotlivých odvětví, jejichž cílem je zajistit, aby byl průmysl EU připraven na nevyhnutelný šok, který způsobí odchod Spojeného království z vnitřního trhu; žádá Evropskou komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí s cílem plně informovat občany a podniky EU o tom, že by přechodné období mohlo skončit před dosažením dohody, aby se mohli na takovou možnost odpovídajícím způsobem připravit;

14. zdůrazňuje, že je důležité posílit a řádně financovat připravenost a alternativní opatření s dostatečným předstihem před koncem přechodného období, zejména pro případ patové situace v jednáních; zdůrazňuje, že tato alternativní opatření by měla být dočasná a jednostranná;

15. opětovně vyjadřuje svou podporu směrnicím pro jednání, které stanoví, že Gibraltar nebude zahrnut do územní působnosti dohod, jež mají být uzavřeny mezi EU a Spojeným královstvím, a že jakákoli samostatná dohoda bude vyžadovat předchozí souhlas Španělského království;

16. zdůrazňuje, že je důležité provést ustanovení protokolu o Gibraltaru týkající se přeshraničních pracovníků, daní, životního prostředí a rybolovu; vyzývá španělskou vládu a vládu Spojeného království, aby zajistily, že bude nastolena nezbytná spolupráce k řešení těchto otázek;

17. připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení existuje možnost, aby smíšený výbor rozhodl o prodloužení přechodného období po 31. prosinci 2020;

Provádění dohody o vystoupení

18. připomíná, že právně závazná dohoda o vystoupení je nástrojem pro provedení ujednání týkajících se spořádaného vystoupení Spojeného království z EU, která nebudou předmětem žádných nových jednání, a že jediným účelem smíšeného výboru EU a Spojeného království je dohlížet nad prováděním této dohody; zdůrazňuje, že účinné provedení dohody o vystoupení je nezbytným předpokladem (a základním kamenem) důvěry, která je potřebná pro úspěšné uzavření dohody se Spojeným královstvím, a lakmusovým papírkem, který ukáže, zda Spojené království přistupuje k jednáním v dobré víře, jak přislíbilo;

19. požaduje, aby byl co nejdříve vidět hmatatelný pokrok a aby bylo zajištěno, že Spojené království bude do konce přechodného období účinně a v plném rozsahu provádět dohodu o vystoupení, a zdůrazňuje, že monitorování jejího provádění je nedílnou součástí práce Parlamentu, a znovu opakuje, že v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU musí být Parlament okamžitě a plně informován o všech jednáních a rozhodnutích přijatých smíšeným výborem, a že bude i nadále ostražitý a bude plně uplatňovat své výsady; připomíná v tomto ohledu závazek, který přijal předseda Evropské komise na plenárním zasedání Parlamentu dne 16. dubna 2019, a povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020;  vyzývá spolupředsedy smíšeného výboru, aby do svých jednání aktivně zapojili občany a organizace občanské společnosti;

20. připomíná, že dohoda o vystoupení umožňuje reciproční ochranu občanů EU a Spojeného království, včetně jejich rodinných příslušníků, a že by těmto občanům měly být poskytovány veškeré nezbytné informace týkající se jejich práv a kroků, které musí učinit, aby mohli nadále žít a pracovat v zemi pobytu nebo do ní a v rámci ní cestovat; připomíná, že občané, na něž má vystoupení Spojeného království z EU dopad, se spoléhají na včasné a spolehlivé informace o svých právech a statusu, a naléhavě žádá členské státy i Spojené království, aby otázku poskytování těchto informací považovaly za prioritní;

21. znovu opakuje, že práva občanů budou mít i nadále absolutní prioritu, a je odhodlán zajistit, aby dohoda o vystoupení zaručovala práva občanů EU i Spojeného království a jejich rodin; naléhavě žádá EU i Spojené království, aby v rámci budoucí dohody usilovaly o zajištění vysoké úrovně práv v oblasti mobility; vyjadřuje politování nad skutečností, že Spojené království dosud neprokázalo velké ambice v souvislosti s mobilitou občanů, které se Spojené království a jeho občané těšili v minulosti;

22. vyjadřuje znepokojení nad zprávami o tom, že občanům EU, kteří mají předběžný status usazené osoby, byly v důsledku byrokratických překážek ve Spojeném království odepřeny sociální dávky; zdůrazňuje, že tyto situace představují neoprávněnou diskriminaci a mají významné důsledky, zejména v době vážné hospodářské a sociální nejistoty;

23. zdůrazňuje, že občané EU ve Spojeném království narážejí na značné problémy při získávání statusu usazené osoby, a to i v důsledku pandemie onemocnění COVID-19; domnívá se, že počet osob, kterým byl udělen předběžný status usazené osoby, je nepoměrně vysoký v porovnání s počtem osob, kterým byl udělen status usazené osoby; naléhavě žádá britské ministerstvo vnitra, aby bylo flexibilní, pokud jde o uznávání důkazů o tom, že žadatelé žijí ve Spojeném království po dobu požadovaných pěti let; je také znepokojen tím, že žadatelům není vydáván žádný fyzický doklad o tom, jaký status jim byl udělen;

24. vyzývá obě strany, aby zajistily důsledné provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku, neboť to je nezbytným předpokladem pro úspěšné uzavření budoucí dohody; připomíná, že uvedený protokol byl navržen a přijat s cílem dodržovat mírový proces a Velkopáteční dohodu, zajistit neexistenci tvrdé hranice na Irském ostrově a zároveň chránit integritu vnitřního trhu a má zásadní význam pro podniky, zejména v odvětví zemědělství a potravinářství, a pro ochranu občanů, životní prostředí a biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že volný pohyb občanů EU i volný pohyb služeb na Irském ostrově jsou důležité pro omezení negativních dopadů na ekonomiku celého ostrova, a že by se budoucí dohoda měla na tuto otázku zaměřovat; naléhavě žádá orgány Spojeného království, aby zajistily, že práva občanů v Severním Irsku nebudou oslabena;

25. vyjadřuje znepokojení nad veřejnými prohlášeními vlády Spojeného království, která svědčí o nedostatečné politické vůli plně dodržovat právní závazky vyplývající z dohody o vystoupení, zejména pokud jde o kontroly zboží v Irském moři;

26. připomíná, že smíšený výbor EU a Spojeného království má před uplynutím přechodného období přijmout důležitá rozhodnutí ohledně provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku;

27. doufá, že se EU a Spojenému království podaří dohodnout na všech institucionálních opatřeních, jako je vytvoření technické kanceláře Evropské komise v Belfastu, a to navzdory tomu, že orgány Spojeného království opakovaně vznik této kanceláře odmítly povolit;  zdůrazňuje, že je třeba, aby Spojené království předložilo podrobný harmonogram a přijalo nezbytná opatření, jako je příprava na provádění celního kodexu Unie a zavedení celních režimů pro zboží vstupující do Severního Irska z Velké Británie a zajištění toho, aby mohly být prováděny veškeré sanitární a fytosanitární kontroly a další regulační kontroly při vstupu zboží na území Severního Irska z EU, což je nezbytné pro vytvoření jasných podmínek pro podniky; 

28. zdůrazňuje význam jasných právních předpisů, transparentního provádění a účinných kontrolních mechanismů pro to, aby se zabránilo systémovým rizikům v oblasti DPH a celních podvodů, nelegálního obchodu (pašování) nebo jinému podvodnému zneužívání potenciálně nejednoznačného právního rámce, a to i v souvislosti s nepravdivými prohlášeními o původu a produkty, které nejsou určeny pro vnitřní trh; žádá Komisi, aby prováděla pravidelné a účinné prověrky a kontroly a pravidelně informovala Parlament o situaci v oblasti ochrany hranic;

29. konstatuje, že definice zboží, u něhož „hrozí, že bude následně přemístěno do Unie“, obsažená v článku 5 Protokolu o Irsku / Severním Irsku,  závisí na následných rozhodnutích Smíšeného výboru, a trvá na tom, aby se na přijetí takovýchto rozhodnutí vztahovala kontrola Evropského parlamentu; požaduje, aby byl plně informován o uplatňování tohoto článku a o jakýchkoliv návrzích rozhodnutí Smíšeného výboru týkajících se uplatňování uvedeného článku, jako je stanovení zvláštních kritérií, podle nichž lze zboží považovat za zboží „u něhož hrozí přemístění“, nebo o změně jakéhokoli z jeho předchozích rozhodnutí;

30. připomíná, že do konce přechodného období má Spojené království povinnost mimo jiné poskytovat finanční příspěvky pro Evropskou obrannou agenturu, Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti a Satelitní středisko Evropské unie a na výdaje spojené s operacemi společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), kterých se účastní;

31. zdůrazňuje skutečnost, že Spojené království musí uplatňovat omezující opatření EU, která již byla zavedena nebo o nichž se rozhodne v přechodném období, musí podporovat prohlášení a postoje EU v třetích zemích a mezinárodních organizacích a účastnit se – s ohledem na konkrétní situaci – vojenských operací a civilních misí EU zřízených v rámci SBOP, aniž by však podle nové rámcové dohody o účasti hrálo jakoukoli vůdčí roli, a současně musí respektovat rozhodovací autonomii EU a příslušná rozhodnutí a právní předpisy EU, a to i rozhodnutí a předpisy týkající se veřejných zakázek a transferů v oblasti obrany; trvá na tom, že podmínkou takovéto spolupráce je plné dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a základních práv EU;

Hospodářské partnerství

Obchod

32. všímá si, že se Spojené království rozhodlo vytvořit své budoucí hospodářské a obchodní partnerství s EU na základě „komplexní dohody o volném obchodu“, jak je uvedeno v dokumentu nazvaném „Budoucí vztahy s EU – přístup Spojeného království k jednáním“, který vláda Spojeného království zveřejnila dne 27. února 2020; zdůrazňuje, že i když Parlament podporuje to, aby EU vedla konstruktivní jednání o vyvážené, ambiciózní a komplexní dohodě o volném obchodu se Spojeným královstvím, ze své podstaty nemůže tato dohoda nikdy zajišťovat „bezproblémový“ obchod; sdílí postoj stanovený ve směrnicích pro jednání, které společně schválilo 27 členských států, a sice, že rozsah a ambice dohody o volném obchodu, kterou by EU schválila, budou záviset na tom, zda Spojené království bude souhlasit s komplexními, závaznými a vymahatelnými ustanoveními týkajícími se rovných podmínek, a budou se od vstřícného postupu Spojeného království přímo odvíjet, a to s ohledem na zeměpisnou blízkost, vzájemnou ekonomickou závislost a propojenost, integraci trhů, a také na uzavření dvoustranné dohody o rybolovu jakožto nedílné součásti partnerství; opakuje, že mezi EU a Spojeným královstvím nebude možné uzavřít žádnou obchodní dohodu, která by neobsahovala úplné, udržitelné, vyvážené a dlouhodobě platné ujednání o rybolovu zajišťující pokračování stávajícího přístupu do teritoriálních vod a přístupu k jejich zdrojům a trhům v souladu se zásadami společné rybářské politiky, přičemž toto ujednání musí být uzavřeno do konce přechodného období;

33. konstatuje, že na rozdíl od tvrzení Spojeného království, že vychází ze stávajících precedentů, přesahuje řada návrhů právních předpisů Spojeného království výrazně rámec toho, co EU vyjednala v jiných dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi, například v oblasti finančních služeb, vzájemného uznávání odborných kvalifikací a posuzování shody, rovnocennosti režimu sanitárních a fytosanitárních opatření nebo kumulace pravidel původu; podporuje systém dvoustranné kumulace jakožto nejvhodnější, neboť znamená podporu integrace Unie a Spojeného království, a nikoli se  třetími zeměmi, s nimiž EU uzavřela dohody o volném obchodu, a to, aby byl rovněž zřízen mechanismus ad hoc proti rizikům týkajícím se „swapů“[14];

34. vyjadřuje v této souvislosti hluboké politování nad tím, že Spojené království navzdory svému závazku přijatému v politickém prohlášení až doposud odmítá řešit například oblast veřejných zakázek, námořní dopravy a ochrany budoucích zeměpisných označení, a to zejména vzhledem k tomu, že Spojené království zahrnulo některá z těchto témat do svých mandátů k vyjednávání s USA a Japonskem; dále vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království dosud nepředložilo návrh týkající se malých a středních podniků (MSP);

35. připomíná, že trvalý společný závazek k dosažení cíle nulových kvót a nulových celních sazeb pro obchodní vztahy je i nadále základní podmínkou pro včasné uzavření dohody v mimořádně krátké lhůtě, kterou pro tato jednání stanovilo samotné Spojené království, i když předchozí zkušenosti jasně ukazují, že jednání o jednotlivých celních položkách mohou trvat i několik let; vyjadřuje znepokojení nad tím, že vláda Spojeného království má v úmyslu od tohoto cíle upustit; zdůrazňuje, že nejvíce postiženo by pravděpodobně bylo zemědělské zboží, a to s ohledem na to, že ostatní položky v dohodách o volném obchodu, které nemají nulovou celní sazbu, mají na toto odvětví zpravidla dopad; opakuje v této souvislosti, že bez ohledu na to, zda bude 100 % nebo méně celních položek zrušeno, to nic nemění na požadavku EU nastolit silné rovné podmínky; znovu opakuje, že ustanovení o rovných podmínkách musí i do budoucna zachovat environmentální, sociální a pracovní normy na současné vysoké úrovni vycházející z řádných a relevantních unijních a mezinárodních norem,  a to včetně odpovídajících mechanismů k zajištění účinného vnitrostátního provádění, a musí zahrnovat silný a komplexní rámec pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory, který zabrání nepatřičnému narušování obchodu a hospodářské soutěže namísto toho, aby se odkazovalo pouze na dotace, jak bohužel činí Spojené království;

36. vybízí v této souvislosti Komisi, aby využila dynamiku vyvolanou těmito jednáními k tomu, aby posílila konkurenceschopnost evropských společností a MSP; zdůrazňuje, že cílem dohody by mělo být to, aby se v maximální míře umožnil přístup na trh a usnadnil obchod, a  minimalizovalo se tak narušení obchodu; vyzývá strany jednání, aby vytvořily kontaktní místa pro MSP, a požaduje, aby byl vytvořen stabilní, transparentní a předvídatelný právní rámec, který by těmto podnikům nevytvářel nepřiměřenou zátěž;

37. zdůrazňuje, že má-li dohoda o volném obchodu skutečně prosazovat zájmy EU, měla by jednání usilovat o splnění následujících cílů, které byly stanoveny v usnesení Parlamentu ze dne 12. února, především pak v odstavci 14, jehož ustanovení nadále v celém rozsahu platí; mimoto zdůrazňuje, že musí být řešeny následující otázky:

i) oboustranně výhodný přístup na trh se zbožím a  službami, získávání veřejných zakázek, uznávání odborných kvalifikací a pravidla pro výrobky;  dále zdůrazňuje potřebu stabilních, spolehlivých a udržitelných hodnotových řetězců;  

ii) Komise by měla posoudit, zda jsou zapotřebí ochranné doložky, které by chránily integritu a stabilitu vnitřního trhu EU před nenadálým nárůstem dovozu, podvody a obcházením opatření na ochranu obchodu; 

iii) závazky týkající se antidumpingových a vyrovnávacích opatření by měla případně překračovat rámec příslušných pravidel Světové obchodní organizace (WTO) v této oblasti; závazky a možnosti vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory;

iv) pravidla pro rozvoj a usnadnění digitální obchodu by měla řešit neopodstatněné překážky elektronického obchodu, včetně požadavků týkajících se lokalizace dat, měla by chránit regulační autonomii EU a zajistit otevřené, bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro podniky a spotřebitele, a to pod podmínkou, že maloobchodníci ze Spojeného království prodávající online budou dodržovat příslušná pravidla vnitřního trhu a že míra ochrany bude prakticky totožná s tou, kterou zaručuje právní rámec EU, a to i pokud jde o další předávání údajů do třetích zemí;

v)  všechna sanitární a fytosanitární opatření by se měla zakládat na posouzení rizik, a to při plném dodržení zásady předběžné opatrnosti;

vi) z ochrany zeměpisných označení zakotvených v dohodě o vystoupení nelze slevit; budoucí dohoda by měla chránit a respektovat zeměpisná označení zaregistrovaná po skončení přechodného období;

vii) dohoda musí zahrnovat vhodné obezřetnostní výjimky, aby bylo možné právně zajistit nárok obou smluvních stran na regulaci ve veřejném zájmu;

viii) připomíná, že je třeba  zohlednit důsledky vystoupení Spojeného království z EU pro rovnost pohlaví a mimo jiné zajistit, aby EU měla rovné podmínky pro svou činnost v oblasti ochrany a posilování úlohy žen v hospodářství, například prostřednictvím opatření bojujícím proti rozdílům v odměňování žen a mužů;

ix)  partnerství, které povede k splnění dlouhodobých cílů v oblasti klimatu;

x) vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily veškeré nezbytné přípravy a přijaly opatření pro případ, že platnost dohody o vystoupení vyprší, aniž by bylo dosaženo dohody o budoucích vztazích, zejména  pokud jde o obchodní a hospodářské vztahy; opatření by vstoupila v platnost  dne 1. ledna 2021,  a to včetně nouzových opatření, která by v maximální možné míře snížila škody způsobené pracovníkům a podnikům;

xi) vyzývá Komisi, aby navrhla opatření ke snížení dopadu na obchodní partnery Unie ze třetích zemí,  zejména na rozvojové země, pro případ, že nebude možné dosáhnout dohody s Británií, neboť britský dovoz může představovat významný podíl jejich vývozu do Evropské unie;

Rovné podmínky

38. vyjadřuje politování nad dosavadním vyjednávacím postojem Spojeného království, v důsledku něhož dosud s EU nezahájilo podrobná jednání o rovných podmínkách; upozorňuje na skutečnost, že tento postoj neodráží bod 77 politického prohlášení podepsaného EU a Spojeným královstvím; naléhavě proto žádá vládu Spojeného království, aby bezodkladně revidovala svůj vyjednávací postoj a aby konstruktivně jednala o rovných podmínkách, neboť se jedná o základní předpoklad toho, aby Parlament udělil svůj souhlas s obchodní dohodou se Spojeným královstvím;

39. opakuje, že vzhledem k zeměpisné blízkosti a vzájemné hospodářské závislosti EU a Spojeného království budou rozsah a hloubka dohody o rovných podmínkách klíčové pro vymezení celkových budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím; domnívá se proto, že  je třeba, aby byly zaručeny rovné podmínky, které budou v souladu s politickým prohlášením odpovídat míře ambicí a liberalizace obsažených v dohodě ve věci regulačního sbližování, a aby byly chráněny normy EU, neboť je to základním předpokladem pro to, aby se zamezilo jak snížení úrovně těchto norem, tak opatřením, která by neodůvodněně a nepřiměřeně poškozovala obchodní toky, a to v zájmu dosažení dynamické harmonizace, a to i v oblasti státní pomoci; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby Spojené království nezískalo nespravedlivou konkurenční výhodu snižováním úrovně ochrany, a zabránit tomu, aby se účastníci trhu uchylovali k regulačním arbitrážím;

40. připomíná své odhodlání zabránit v rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím jakémukoliv dumpingu; zdůrazňuje, že za klíčový výsledek jednání je považováno to, aby se i do budoucna zajistily rovné podmínky, díky nimž se ochrání  konkurenceschopnost, vysoké sociální standardy a standardy udržitelnosti, včetně boje proti změně klimatu a práv občanů a pracovníků, a to na základě pevných závazků, vymahatelných ustanovení a ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany, s cílem dosáhnout dynamické harmonizace v následujících otázkách:

i)  hospodářská soutěž a státní podpora a jakákoli další obecná nebo odvětvová regulační opatření, aby se zabránilo nepatřičnému narušování obchodu a hospodářské soutěže; je třeba zahrnout i ustanovení o státem vlastněných podnicích, včetně ustanovení týkajících se opatření na podporu zemědělské produkce;

ii)  relevantní daňové záležitosti, včetně boje proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem, financování terorismu, praní peněz a také finančních služeb;

iii)  plné dodržování sociálních a pracovněprávních norem sociálního modelu EU (včetně rovnocenné úrovně ochrany a záruk proti sociálnímu dumpingu), přinejmenším na současné vysoké úrovni, kterou stanoví stávající společné normy;

iv)  normy v oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu, závazek k účinnému provádění Pařížské dohody o klimatu, podpora cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje;

v)  vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, včetně sanitární kvality produktů v potravinářském odvětví;

vi)  udržitelný rozvoj;

 41. upozorňuje, že by tato ustanovení měla zajistit, aby nedošlo ke snížení norem, a současně EU a Spojenému království umožnit, aby v průběhu času své závazky upravovaly a stanovovaly přísnější normy či zahrnovaly další oblasti v plném souladu se zásadou proporcionality a nezbytnosti; mimo to zdůrazňuje, že závazky a ustanovení by měly být vymahatelné prostřednictvím samostatných předběžných opatření, spolehlivého mechanismu pro řešení sporů a nápravných opatření pokrývajícího všechny oblasti, včetně soudního dohledu, aby tak EU mohla v krajním případě uložit sankce, a to i v souvislosti s udržitelným rozvojem, přičemž cílem je dosáhnout dynamické harmonizace; zdůrazňuje, že rovné podmínky vyžadují horizontální mechanismus, jako je obecný správní rámec pokrývající všechny oblasti spolupráce;

42. zdůrazňuje zejména ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany v následujících oblastech: i) základní práva v práci; ii)  bezpečnost a ochrana zdraví při práci; iii) spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy; iv) práva zaměstnanců na informování a na projednávání v podniku;  a v) restrukturalizace;

43. domnívá se, že základními prvky plánovaného partnerství by měly být boj proti změně klimatu, zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, podpora udržitelného rozvoje, životní prostředí a důležité otázky v oblasti veřejného zdraví; poznamenává, že se Komise ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu zavázala, že dodržování Pařížské dohody bude nezbytným prvkem všech budoucích komplexních obchodních dohod;

44. zdůrazňuje, že doložka znemožňující návrat k původnímu stavu („ratchet clause“), která se týká budoucí úrovně ochrany, není dostatečná, neboť nestanoví rovné podmínky ani pobídky pro zvýšení úrovně ambicí, a domnívá se, že pokud EU nebo Spojené království zvýší úroveň ochrany v oblasti klimatu nebo životního prostředí, druhá strana by měla zajistit, aby její normy a cíle nabízely v těchto oblastech úroveň ochrany, která bude přinejmenším ekvivalentní;

 45. je pevně přesvědčen, že by Spojené království v zájmu zajištění plodné spolupráce založené na důvěře mělo dodržovat vyvíjející se standardy právních předpisů v oblasti daní, praní špinavých peněz a financování terorismu v rámci acquis EU i po celém světě, včetně daňové transparentnosti, výměny informací o daňových záležitostech a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, a mělo by řešit otázku svých zámořských území, výsostných oblastí a korunních závislých území, která nedodržují unijní kritéria řádné správy a požadavky na transparentnost, zejména pokud jde o výměnu daňových informací, daňovou transparentnost, spravedlivé zdanění, opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti a normy OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisku; dále EU a Spojené království vyzývá, aby dodržovaly normy pracovní skupiny pro finanční činnosti; v souvislosti s územím Gibraltaru připomíná směrnice pro jednání a ustanovení obsažená v návrhu právního textu EU;

46. opakuje, že je třeba zachovat přísné normy, jasnou sledovatelnost, kontrolní služby nejvyšší kvality a rovné podmínky v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, bezpečnosti a označování potravin, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a v oblasti veterinární, sanitární a fytosanitární a environmentální politiky a souvisejících norem;

47. vyzývá Komisi, aby zaručila, že stávající a budoucí zásady a nástroje v rámci politik EU v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí a klimatu (např. antidumpingová opatření, evropská průmyslová politika, závazné právní předpisy týkající se náležité péče, taxonomie EU pro udržitelné investice, zásada „významně nepoškozovat“, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti v odvětví finančních služeb) nemohou být v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Spojeným královstvím ani v budoucích obchodních dohodách právně zpochybněny;

Konkrétní odvětvové otázky a tematická spolupráce

Vnitřní trh

48. zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro přístup na vnitřní trh EU je plné dodržování příslušných právních předpisů EU v oblasti vnitřního trhu;

49. zdůrazňuje, že podstatnou a nenahraditelnou součástí každé budoucí dohody usilující o zajištění rovných podmínek by měla být dynamická harmonizace právních předpisů a ustanovení, která zajistí důsledný dozor nad trhem přispívající k prosazování pravidel pro výrobky, včetně pravidel týkajících se bezpečnosti výrobků a jejich sledovatelnosti, a zaručí právní jistotu pro podniky v EU a zároveň vysokou úroveň ochrany spotřebitelů z EU;

50. připomíná, že nová dohoda v každém případě přinese kontroly a ověřování zboží před jeho vstupem na vnitřní trh, a trvá na tom, že zajišťování shody zboží s pravidly vnitřního trhu je věc nejvyššího významu;

51. zdůrazňuje, že je důležité zachovat úzkou a strukturovanou spolupráci v otázkách regulace a dohledu jak na politické, tak na technické úrovni, a zároveň dodržovat regulační režim a rozhodovací autonomii EU;

52.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit reciproční podmínky pro uznávání kvalifikací a diplomů, a vybízí obě strany a především profesní subjekty a orgány, aby vytvořily a poskytly další společná doporučení týkající se uznávání odborných kvalifikací, zejména v rámci Rady partnerství;

Finanční služby

53. domnívá se, že budoucí dohoda by měla zahrnovat konkrétní ustanovení o spolupráci mezi evropskými orgány dohledu a orgány finančního dohledu Spojeného království, s cílem podpořit harmonizaci předpisů a sdílet problematické otázky i osvědčené postupy v oblasti dohledu, zajistit hladkou spolupráci a zachovat integraci kapitálových trhů;

54. připomíná, že práva na pasportizaci, jež jsou založena na vzájemném uznávání a harmonizovaných obezřetnostních pravidlech a sbližování dohledu na vnitřním trhu, přestanou mezi EU a Spojeným královstvím na konci přechodného období platit, jelikož se Spojené království stane třetí zemí; zdůrazňuje, že poté musí být přístup na finanční trh EU založen na autonomním rámci EU v oblasti rovnocennosti; připomíná nicméně, že rozhodnutí o rovnocennosti mají omezenou působnost;

55. zdůrazňuje, že posouzení rovnocennosti finančních předpisů Spojeného království provede Komise a že tato rovnocennost by měla být uznána pouze při plném respektování autonomie jeho rozhodnutí a za podmínky, že režim regulace a dohledu Spojeného království a jeho normy budou  plně rovnocenné  režimu a normám EU; žádá, aby toto posouzení bylo provedeno co nejdříve, a byl tak naplněn závazek uvedený v politickém prohlášení; připomíná, že EU může kdykoliv jednostranně status rovnocennosti zrušit;

56. připomíná, že ve Spojeném království dochází ke clearingu značného objemu derivátů denominovaných v eurech, což by potenciálně mohlo mít dopad na finanční stabilitu EU;

Cla

57. všímá si, že Spojené království nehodlá usilovat o zachování svého stávajícího statusu, pokud jde o vnitřní trh a celní unii; zdůrazňuje, že je důležité zachovat celistvost celní unie a jejích postupů, které zaručují bezpečnost a ochranu spotřebitelů a hospodářských zájmů EU i jejích podniků; zdůrazňuje, že je zapotřebí více investic do zařízení pro celní kontroly na společných tranzitních místech na společných hranicích, a tam, kde je to relevantní a vhodné, také další koordinace a výměny informací mezi oběma smluvními stranami, přičemž je třeba také jednat o případném zřízení trvalé kanceláře EU v Severním Irsku, která by se zabývala dodržováním celních předpisů;

58. zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla stanovit všeobecný mechanismus celní spolupráce, který usnadní přeshraniční obchod, i mechanismy spolupráce mezi celními orgány a orgány pro dozor nad trhem; dále EU a Spojené království vyzývá, aby tam, kde je to relevantní a vhodné, usilovaly o zjednodušení požadavků a formalit v rámci celního postupu pro obchodníky nebo hospodářské subjekty, včetně MSP;

59. zdůrazňuje, že EU a Spojené království by měly usilovat o zachování vysoké míry konvergence svých právních předpisů a postupů v celní oblasti, aby tak byly zajištěny efektivní celní kontroly a odbavení, vymáhaly se právní předpisy v celní oblasti a  byly ochráněny finanční zájmy obou stran s možností získat zpět neoprávněně zaplacené daně a cla, a to nad rámec ochranných opatření proti systematickému porušování platných právních předpisů v oblasti cel;

60. poukazuje na to, že by bylo velmi žádoucí, aby Spojené království zachovalo současnou klasifikaci produktů založenou na integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC), protože tak budou postupy jednodušší a regulační zátěž nižší;

Spotřebitelská politika

61. zdůrazňuje, že v budoucí dohodě musí obě strany zachovat stávající unijní standardy ochrany spotřebitele a občanských práv podle acquis EU; domnívá se, že by dohoda měla zajistit přidanou hodnotu pro spotřebitele EU tím, že poskytne ten nejlepší rámec pro ochranu práv spotřebitelů a pro prosazování povinností obchodníků;

62.  považuje za mimořádně důležité, aby bezpečnost produktů dovážených ze Spojeného království byla zaručena tak, aby odpovídala standardům EU;

63. zdůrazňuje význam regulační a správní spolupráce doplněné ve vhodných případech náležitým parlamentním dohledem a závazkem, že nedojde ke snížení úrovně právní ochrany, aby se tak řešila otázka necelních překážek a plnily se cíle  veřejného zájmu, čímž se zajistí ochrana zájmů unijních spotřebitelů, včetně vytvoření bezpečného a důvěryhodného internetové prostředí pro spotřebitele a podniky a boje proti nekalým obchodním postupům;

Rybolov

64. opakuje, že mezi EU a Spojeným královstvím nebude možné uzavřít žádnou komplexní dohodu, která by neobsahovala úplné, vyvážené a dlouhodobě platné ujednání o rybolovu a otázkách s ním souvisejících zajišťující pokračující přístup do teritoriálních vod obou stran a přístup k jejich zdrojům a trhům za optimálních podmínek, jakož i ochranu stávajících rybolovných aktivit;

65. připomíná, že největšího prospěchu pro obě strany bude dosaženo tím, že budou sdílené ekosystémy chráněny a jejich využívání bude řízeno udržitelným způsobem, že bude prosazován stávající reciproční přístup do teritoriálních vod a k rybolovným zdrojům s cílem zachovat stávající rybolovné aktivity, a stanovením jednotných, soudržných, jasných a stabilních společných zásad a pravidel umožňujících vzájemný otevřený přístup produktů rybolovu a akvakultury na trhy, aniž by tím vznikalo hospodářské či sociální napětí v důsledku nevyvážené hospodářské soutěže; trvá na tom, že je třeba, aby existoval zastřešující správní rámec, který by zajistil, aby  jakékoli porušení ustanovení o recipročním přístupu do vod a ke zdrojům mohlo být sankcionováno, a to včetně pozastavení platnosti preferenčních celních sazeb pro Spojené království na trhu EU;

66. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly do dohody začleněny procentní podíly, které se v současnosti uplatňují na rybí populace sdílené mezi oběma stranami podle přílohy FISH-2 (přidělení rybolovných práv) v souladu s platnou zásadou relativní stability;

67. vyzývá strany jednání k zachování stávajících členských kvót a stabilní a konstantní distribuce rybolovných práv; poukazuje na význam dlouhodobého řízení zdrojů na základě dodržování zásad SRP, které dosud ve své celistvosti přispívaly ke zlepšování stavu rybích populací ku prospěchu rybářského loďstva členských států EU i Spojeného království;

68. zdůrazňuje, že dohoda musí zajistit, aby technická opatření či ustanovení týkající se chráněných mořských oblastí byla reciproční, nediskriminační a přiměřená, a ve skutečnosti neznamenala vykázání plavidel EU z vod Spojeného království; trvá na tom, že dohoda nesmí vést k tomu, že se environmentální a sociální normy EU přizpůsobí druhé straně, a jejich úroveň tak klesne;

69. naléhavě žádá Komisi, aby do dohody zařadila ustanovení týkající se prevence a potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve vodách Unie a Spojeného království;

70. poukazuje na to, že musí být zavedeny adekvátní mechanismy spolupráce a konzultací, společný vědecký přístup a záruky, že Spojené království bude nadále přispívat ke shromažďování údajů a k vědeckému posuzování rybích populací, které poslouží jakožto základ pro veškerá rozhodnutí týkající se společného řízení rybolovu ve všech sdílených mořských oblastech; naléhavě EU a Spojené království, aby pokračovaly ve své aktivní a loajální spolupráci ve věci kontroly rybolovu a boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

Práva občanů a volný pohyb osob

71. s politováním konstatuje, že se Spojené království rozhodlo, že po skončení přechodného období se už nebude uplatňovat zásada volného pohybu osob mezi Unií a touto zemí; trvá na tom, že je třeba do budoucího partnerství začlenit ambiciózní ustanovení o pohybu osob založená na plné reciprocitě a zákazu diskriminace mezi členskými státy; znovu opakuje, že přístup Spojeného království na vnitřní trh musí odpovídat závazkům, které tato země učinila, pokud jde o usnadnění mobility osob; zdůrazňuje, že by režim překračování hranic neměl tvořit překážku spojenou s vysokou správní nebo finanční náročností;

72. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám dětí ze smíšených rodin, kde je občanem EU pouze jeden z rodičů, a poskytnout vhodné právní mechanismy pro řešení sporů mezi rodiči, například v případě rozvodu;

73. domnívá se, že dohody o mobilitě, včetně bezvízového cestování za účelem krátkodobého pobytu, by měly být založeny na zákazu diskriminace mezi členskými státy a EU a na plné reciprocitě a měly by obsahovat acquis EU v oblasti mobility a předpisy týkající se vysílání pracovníků a koordinace systémů sociálního zabezpečení;

74. domnívá se, že nedílnou součástí budoucí dohody mezi EU a Spojeným královstvím musí být další kodifikace práv občanů prostřednictvím právně závazných ustanovení; má za to, že musí zahrnovat i situaci přeshraničních pracovníků, jejichž svoboda pohybu by měla být zaručena na základě nediskriminačního a recipročního přístupu; vyzývá k tomu, aby se uvažovalo o lepší regulaci podmínek vstupu a pobytu občanů za účelem výzkumu, studia, odborné přípravy, dobrovolnické služby, výměnných pobytů žáků nebo vzdělávacích projektů, pobytů au-pair a dobrovolnické služby v rámci Evropského sboru solidarity, které by měly být součástí budoucí dohody a neměly by být ponechány domácí regulaci; připomíná, že koronavirová krize ukázala, že některá životně důležitá odvětví Spojeného království, například veřejné zdraví a zemědělství, jsou závislá na pracovnících z EU, včetně sezónních pracovníků;

Pracovní síla, mobilita a koordinace sociálního zabezpečení

75. vyjadřuje politování nad tím, že vláda Spojeného království dosud nesplnila svůj závazek a neschválila nový zákon o zaměstnanosti, a naléhavě žádá Spojené království, aby tak učinilo před koncem přechodného období; odvolává se v této souvislosti na nedávno přijaté legislativní akty EU, jejichž lhůty pro provedení v právu členských států spadají do přechodného období; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité předejít situaci, kdy práva zaměstnanců nejsou chráněna stávajícími právními předpisy EU ani britským zákonem o zaměstnanosti;

76. připomíná, že je důležité zachovat ve všech ohledech stávající i budoucí právo dotyčných osob na sociální zabezpečení; vyzývá vyjednavače dohody, aby všemožně usilovali o to, aby se práva těchto občanů stala v rámci koordinace sociálního zabezpečení prioritou, a aby zajistily nepřetržité uplatňování pravidel pro koordinaci oblasti sociálního zabezpečení ve všech kapitolách;

77. vyjadřuje však politování nad tím, že dohoda neobsahuje žádná zvláštní ustanovení týkající se dávek v nezaměstnanosti v případě přeshraničních nebo příhraničních pracovníků, a vybízí proto EU a Spojené království, aby se otázce příslušných ustanovení týkajících se této problematiky věnovali;

78. poukazuje na význam přijetí dynamické dohody, pokud jde o koordinaci oblasti sociálního zabezpečení; zdůrazňuje, že ustanovení konečné dohody o pohybu osob musí v souladu s politickým prohlášením zahrnovat přiměřená a pevně daná pravidla, pokud jde o koordinaci oblasti sociálního zabezpečení;

Ochrana údajů

79. poukazuje na význam ochrany údajů jakožto základního práva a klíčového faktoru, který umožní přechod na digitální ekonomiku; připomíná, že k tomu, aby Komise mohla prohlásit, že rámec pro ochranu údajů ve Spojeném království zajišťuje odpovídající úroveň jejich ochrany, musí podle judikatury Soudního dvora Evropské unie prokázat, že tato země zajišťuje takovou úroveň ochrany, která je „v zásadě rovnocenná“ úrovni ochrany, již poskytuje právní rámec EU, a to i pokud jde o další předávání těchto údajů do třetích zemí;

80. připomíná, že v zákoně Spojeného království o ochraně údajů je stanovena obecná a velmi široká výjimka ze zásad ochrany údajů a práv subjektů údajů při zpracovávání osobních údajů pro účely přistěhovalectví; je znepokojen tím, že jsou-li údaje osob, které nejsou občany Spojeného království, zpracovávány podle této výjimky, nejsou chráněny stejným způsobem jako údaje občanů Spojeného království, což by bylo v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679[15]; domnívá se, že právní rámec Spojeného království pro uchovávání elektronických telekomunikačních údajů nesplňuje podmínky příslušného acquis EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, a tudíž v současné době nesplňuje podmínky přiměřené úrovně ochrany údajů;

81. zdůrazňuje, že budoucí partnerství se musí opírat o závazky týkající se dodržování základních práv, včetně dostatečné ochrany osobních údajů, což je nezbytnou podmínkou plánované spolupráce, a o automatické pozastavení platnosti dohody o prosazování práva, pokud by Spojené království zrušilo svůj zákon, který zajišťuje platnost Evropské úmluvy o lidských právech, a podporuje tuto myšlenku; vyzývá Komisi, aby při posuzování toho, zda je právní rámec Spojeného království v souladu s právními předpisy EU, věnovala tomuto rámci zvláštní pozornost; zasazuje se o to, aby byla zohledněna judikatura Soudního dvora EU v této oblasti, například ve věci Schrems, a také judikatura Evropského soudu pro lidská práva;

82. zaujímá stanovisko, že pokud se Spojené království výslovně nezaváže k prosazování Evropské úmluvy o lidských právech a neakceptuje soudní příslušnost Soudního dvora EU, nebude možné dosáhnout dohody o justiční a policejní spolupráci v trestních věcech; s politováním konstatuje, že Spojené království dosud odmítá poskytnout pevné záruky týkající se základních práv a osobních svobod, a trvá na zmírnění stávajících norem a na výjimkách z dohodnutých mechanismů v oblasti ochrany údajů, mj. na používání hromadného sledování;

83. vyzývá Komisi, aby výše uvedené prvky zohlednila při posuzování přiměřenosti právního rámce Spojeného království, pokud jde o úroveň ochrany osobních údajů, a zajistila, aby tato země vyřešila problémy uvedené v tomto usnesení ještě před tím, než bude případně rozhodnuto o tom, že její právní předpisy týkající se ochrany údajů zajišťují odpovídající úroveň ochrany, která je v souladu s právem, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie; vyzývá Komisi, aby požádala o poradenství rovněž Evropskou radu pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů;

Bezpečnost, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech

84. znovu opakuje, že aby dohoda umožňovala dosažení komplexní účinné spolupráce, která by byla k oboustrannému prospěchu občanů EU i Spojeného království, je nutné dosáhnout hmatatelného pokroku v oblasti bezpečnosti, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech;

85. staví se důrazně proti žádosti Spojeného království o přímý přístup k informačním systémům EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že Spojené království coby třetí země mimo schengenský prostor nemůže mít přímý přístup k údajům informačních systémů EU; upozorňuje, že jakékoli předávání informací Spojenému království, včetně osobních údajů, by mělo podléhat přísným mechanismům jejich ochrany a podmínkám kontroly a dohledu, mj. rovnocenné úrovni ochrany osobních údajů, jakou poskytují právní předpisy EU;

86. poukazuje na to, že právní předpisy týkající se Schengenského informačního systému (SIS) výslovně zakazují přístup třetích zemí do tohoto systému a že Spojené království coby třetí země tak do něj nesmí mít přístup; připomíná, že dne 5. března 2020 vydala Rada v návaznosti na řadu závažných případů porušení předpisů při používání systému SIS ze strany Spojeného království soubor doporučení a že z odpovědi této země je zřejmé, že v rozporu s právem EU nemá v úmyslu se jimi řídit; domnívá se, že budoucí spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce by měla být založena na vzájemné důvěře; zdůrazňuje, že na takovéto spolupráci je možné se dohodnout pouze v případě, že budou stanovena přísná pravidla pro ochranu údajů a zavedeny spolehlivé mechanismy jejich vymáhání;

87. poukazuje na to, že automatizovaná výměna údajů o DNA se Spojeným královstvím v rámci prümského rámce byla zahájena až v roce 2019 a že Rada brzy rozhodne o přijetí prováděcího rozhodnutí, které Spojenému království umožní účastnit se automatizované výměny daktyloskopických údajů; v této souvislosti poukazuje na to, že v rámci zvláštního postupu konzultace o aktech spadajících do bývalého třetího pilíře zamítl dne 13. května 2020 Parlament návrh rozhodnutí Rady kvůli obavám týkajícím se úplné reciprocity při výměně údajů o otiscích prstů, záruk v oblasti ochrany údajů a také kvůli velmi krátké době jeho uplatňování; vyzývá Radu, aby pečlivě zvážila argumenty Parlamentu pro jeho zamítnutí; připomíná vyjednavačům, že pokud budou rozhodnutí Rady povolující tuto automatizovanou výměnu údajů přijata, jejich platnost skončí na konci přechodného období; zdůrazňuje, že vzhledem k významu výměny informací v boji proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti a terorismu je třeba včas přijmout dohodu o nových ujednáních, jimiž by se budoucí vztahy řídily;

88. je znepokojen tím, že mandát Spojeného království k vyjednávání není v důležitých oblastech justiční spolupráce v trestních věcech dostatečně ambiciózní; je přesvědčen, že EU a Spojené království mohou nalézt řešení umožňující intenzivnější spolupráci, než je spolupráce probíhající v souladu s úmluvou Rady Evropy o vydávání osob;

Migrace, azyl a správa hranic

89. zdůrazňuje, že je třeba shodnout se na podmínkách spolupráce v oblasti migrace státních příslušníků jiných zemí, než jsou země obou stran, přičemž je třeba dodržovat základní práva, respektovat lidskou důstojnost a uznat potřebu ochrany nejohroženějších osob; připomíná svou výzvu, že by součástí této spolupráce měla být přinejmenším ujednání, která posílí bezpečné a legální způsoby přístupu k mezinárodní ochraně, mimo jiné prostřednictvím slučování rodin;

90. zdůrazňuje, že v souladu s mezinárodním právem je třeba zajistit úzkou spolupráci obou stran v oblasti boje proti převaděčství a obchodování s lidmi a i nadále ji uplatňovat na hranicích mezi Spojeným královstvím a EU;

91. trvá na tom, že Spojené království si nemůže vybírat, které prvky azylového a migračního acquis EU si přeje zachovat;

92. znovu zdůrazňuje, že je nutné přijmout plán na slučování rodin, který by mohl vstoupit v platnost ihned po skončení přechodného období;

93. připomíná vyjednavačům, že součástí tohoto plánu je obecně platná povinnost EU i Spojeného království chránit všechny děti na svém území, a v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989 vyzývá členské státy, aby poté, co Spojené království předloží konkrétní návrhy, udělily Komisi mandát vyjednat plán na slučování rodin žadatelů o azyl;

94. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU uplatňovala ve všech těchto záležitostech koordinovaný přístup, jelikož dvoustranná ujednání mezi Spojeným královstvím a jednotlivými členskými státy ve věcech, jako je slučování rodin žadatelů o azyl nebo uprchlíků či opatření týkající se přemísťování nebo zpětného přebírání osob mohou mít negativní dopad na soulad mezi azylovou a migrační politikou EU; vyzývá EU i Spojené království, aby ke všem těmto záležitostem přistupovaly vyváženě a konstruktivně;

Boj proti praní peněz a financování terorismu

95. vyzývá EU a Spojené království, aby do budoucí dohody o partnerství začlenily ustanovení o politice v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně mechanismu pro výměnu informací; připomíná, že v politickém prohlášení se EU a Spojené království zavázaly, že pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví a ukončení anonymity spojené s používáním virtuálních měn, půjdou nad rámec norem pracovní skupiny pro finanční činnost v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a to i prostřednictvím hloubkových kontrol klientů;

96. vyzývá EU a Spojené království, aby do nové dohody o partnerství začlenily konkrétní ustanovení týkající se dohledu nad finančními i nefinančními povinnými osobami v souvislosti s rámcem pro boj proti praní špinavých peněz;

Daňová problematika

97. vyzývá EU a Spojené království, aby upřednostňovaly koordinovaný boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá smluvní strany, aby škodlivé daňové praktiky řešily tím, že budou pokračovat ve spolupráci na základě unijního kodexu chování pro zdanění podniků; konstatuje, že pokud jde o ukazatele, podle nichž se zjišťuje, zda se v určité zemi vyskytují prvky, jež mohou společnosti využívat za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem, zaujímá Spojené království jednu z předních pozic; vyzývá k tomu, aby se budoucí dohoda věnovala konkrétně i této otázce; připomíná, že po uplynutí přechodného období bude Spojené království považováno za třetí zemi a bude muset být prověřeno Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků) na základě kritérií stanovených pro unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí; vyzývá EU a Spojené království, aby s cílem zajistit dodržování právních předpisů v oblasti DPH a ochranu a vymáhání příjmů z DPH zajistily řádnou správní spolupráci;

Boj proti změně klimatu a ochrana životního prostředí

98. domnívá se, že by Spojené království mělo své předpisy uvést do plného souladu se stávajícím a budoucím rámcem politiky EU v oblasti klimatu, včetně revidovaných cílů pro roky 2030 a 2040 a trajektorií pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050;

99. má za to, že by Spojené království mělo zavést systém stanovování cen uhlíku přinejmenším se stejnou působností a účinností, jakou má systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), a že by mělo na konci přechodného období uplatňovat stejné zásady pro používání externích kreditů; dále se domnívá, že pokud Spojené království požádá, aby byl jeho vlastní systém pro obchodování s emisemi propojen s unijním systémem, měly by se při posuzování takovéto žádosti uplatnit tyto dvě podmínky: systém Spojeného království pro obchodování s emisemi by neměl ohrožovat integritu unijního systému, zejména rovnováhu mezi právy a povinnostmi, a měl by odrážet neustálé rozšiřování působnosti a zvyšování účinnosti systému EU ETS; zdůrazňuje, že by systém stanovování cen uhlíku měl být vypracován a zaveden ještě předtím, než bude Parlament hlasovat o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem dohody;

100. poukazuje na to, že je důležité, aby bylo kromě přijetí společných norem a cílů zajištěno ve Spojeném království řádné sledování a posuzování kvality ovzduší a vody; zdůrazňuje dále, že je důležité, aby Spojené království uplatňovalo a vymáhalo emisní limity a další ustanovení dohodnutá v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284[16] a aby rychle dosáhlo sladění se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU[17], včetně aktualizací referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách;

Veřejné zdraví

101. zdůrazňuje, že pokud si bude Spojené království přát, aby bylo zařazeno na seznam zemí, které mají povolení vyvážet do EU zboží, na něž se vztahují sanitární a fytosanitární opatření, bude muset beze zbytku dodržovat požadavky EU, které se na toto zboží vztahují, včetně požadavků týkajících se výrobních procesů; zdůrazňuje dále, že je třeba, aby byla dodržována zejména pravidla původu u potravinářských výrobků, a že by měla být přijata jasná pravidla týkající se transformace potravinářských produktů ve Spojeném království, aby se zabránilo obcházení požadavků EU, zejména v souvislosti s případnými dohodami o volném obchodu mezi Spojeným královstvím a dalšími zeměmi;

102. zdůrazňuje, že bude nezbytné, aby Spojené království dodržovalo předpisy EU týkající se geneticky modifikovaných organismů a přípravků na ochranu rostlin; domnívá se, že by obě strany měly usilovat o omezení využívání pesticidů a rizik s nimi spojených; zdůrazňuje, že je třeba, aby obě strany usilovaly o omezení použití antibiotik v živočišné výrobě a aby i nadále uplatňovaly zákaz jejich používání jako stimulátoru růstu a omezily jejich nevhodné či zbytečné využívání jako humánních léčivých přípravků;

103. poukazuje na to, že je důležité předejít nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; naléhavě žádá vnitrostátní orgány a zúčastněné strany o zajištění toho, aby byl proces redistribuce léčivých prostředků registrovaných v jednotlivých členských státech uzavřen do konce přechodného období; vyzývá proto EU a Spojené království, aby v dlouhodobém horizontu spolupracovaly v oblasti prevence a odhalování stávajících i vznikajících hrozeb pro zdravotní bezpečnost a v oblasti připravenosti a reakce na takovéto hrozby; vyzývá v tomto ohledu k pokračující spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím s cílem účinně bojovat proti pandemii onemocnění COVID-19; domnívá se, že v případě, že by jedna ze stran nepřijala odpovídající opatření k řešení určité zdravotní hrozby, může druhá strana přijmout jednostranná opatření k ochraně veřejného zdraví;

 104.  poukazuje na to, že je důležité prosazovat právní předpisy EU týkající se léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a bezpečnosti chemických látek, včetně endokrinních disruptorů, a zajistit trvalý přístup k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům, a zdůrazňuje, že britské společnosti budou v každém případě podléhat stejným povinnostem, jaké se vztahují na společnosti mimo EHP; zdůrazňuje navíc, že je nutné stanovit přísné podmínky týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření, které by šly nad rámec dohody WTO, aby bylo možné ochránit vnitřní trh EU, a zejména spotřebitele před veškerými riziky spojenými s dovozem produktů ze Spojeného království nebo s jejich vývozem do této země;

Doprava

105. zdůrazňuje, že plánované partnerství, které by bylo založeno na úzkých hospodářských vazbách a společných zájmech, by mělo na základě zásady vzájemnosti zajistit trvalé bezproblémové propojení všech druhů dopravy na obou stranách a současně by mělo zaručit rovné podmínky, zejména pokud jde o sociální normy a normy pro ochranu zaměstnanců a životního prostředí a o práva cestujících; připomíná, že by mělo zahrnovat i specifickou situaci tunelu pod Lamanšským průlivem, zejména pokud jde o aspekty bezpečnostního režimu a povolení;

106. domnívá se, že v rámci budoucí spolupráce se Spojeným královstvím by se měly plánovat dopravní projekty společného zájmu a podporovat příznivé podmínky pro přeshraniční obchod a podnikání, zejména by se mělo pomáhat malým a středním podnikům vyhnout se další administrativní zátěži;

107. domnívá se, že je zapotřebí plánovat na základě společných zájmů účast Spojeného království na přeshraničních programech EU zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti dopravy;

108. připomíná, že je důležité, aby Komise byla během jednání jediným vyjednavačem EU, a že členské státy nemají vést žádná dvoustranná jednání; naléhavě však Komisi vyzývá k tomu, aby v rámci konečné komplexní dohody zastupovala zájmy každého členského státu;

109. podtrhuje, že práva a výsady jsou spjaty s povinnostmi a rozsah přístupu na jednotný trh EU by měl plně odpovídat míře sbližování předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných podmínek pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, která by se opírala o minimální společné normy platné v EU;

110.  připomíná, že letectví je jediným způsobem dopravy, pro který v případě, že do konce přechodného období nebude dosaženo dohody, neexistuje v rámci WTO žádné právní nouzové řešení;

111.  domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat jednak ambiciózní komplexní kapitolu týkající se letecké dopravy, která by zajistila strategické zájmy EU a obsahovala příslušná ustanovení týkající se přístupu na trh, investic a provozní a komerční flexibility (např. společného provádění letů), pokud jde o vyvážení práv a povinností, a jednak úzkou spolupráci v oblasti bezpečnosti a řízení letového provozu;

112.  zdůrazňuje, že poskytnutí jakékoli možnosti využívat některé prvky takzvané „páté svobody“ (svobody letectví) by mělo mít omezený rozsah a musí být vyváženo odpovídajícími povinnostmi v zájmu EU;

113. konstatuje, že stávající rámec Evropské konference ministrů dopravy, který je založen na omezeném počtu povolení, není s ohledem na objem nákladní silniční dopravy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím pro vztahy mezi EU a touto zemí vhodný; zdůrazňuje v tomto ohledu, že má-li se zabránit ohrožení veřejného pořádku a přerušení přepravních operací silničních dopravců a provozovatelů autokarové a autobusové dopravy, je nutné přijmout odpovídající opatření; v této souvislosti poukazuje na to, že je důležité zajistit lepší přímé spojení po moři mezi Irskem a kontinentální Evropou, a přestat se tak spoléhat na Spojené království coby „pevninský most“;

114.  zdůrazňuje, že britským provozovatelům nákladní dopravy nelze s ohledem na silniční nákladní dopravu udělit stejná práva a stejné výhody jako provozovatelům nákladní dopravy z EU;

115. domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat právo na průjezd s nákladem i bez nákladu z území a na území jedné strany skrze území druhé strany;

116.  domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat rovné podmínky zejména v oblastech týkajících se doby práce, řízení a odpočinku, vysílání řidičů, tachografů, hmotnosti a rozměrů vozidel, kombinované dopravy a proškolování zaměstnanců a také konkrétní ustanovení, která by zajistila srovnatelnou míru ochrany provozovatelů a řidičů;

117. naléhavě požaduje, aby se prioritně jednalo o zajištění plynulosti námořního obchodu, volného pohybu cestujících, námořníků a zaměstnanců na moři i na pevnině mezi EU a Spojeným královstvím; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU a Spojené království by měly zajistit, aby byly k dispozici řádné hraniční a celní systémy, aby nedocházelo k průtahům a narušování provozu;

Kultura a vzdělávání

118. domnívá se, že by v dohodě mělo být jasně uvedeno, že bude v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost;

119. vítá jasné prohlášení ve směrnicích pro jednání, že by budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím měly zahrnovat také dialog a výměnu v oblastech vzdělávání a kultury; vyzývá Komisi, aby při vyjednávání příslušných ustanovení týkajících se mobility přihlédla ke specifické povaze odvětví kultury; je navíc znepokojen tím, že ustanovení týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob pro účely podnikání obsažená v návrhu dohody, který zveřejnila Komise, nesplňují potřeby kulturního a tvůrčího odvětví a mohla by ohrozit pokračování kulturní výměny;

120. bezvýhradně podporuje jednoznačné prohlášení uvedené ve směrnicích pro jednání, že by audiovizuální služby měly být z působnosti hospodářského partnerství vyňaty, a naléhavě vyzývá Komisi, aby na svém postoji trvala;

121. zdůrazňuje, že přístup na trh s audiovizuálními službami v Unii může být zajištěn pouze tehdy, pokud bude plně uplatňována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU[18], tak aby měly obě strany rovnocenná přenosová práva; připomíná, že obsah pocházející ze Spojeného království bude i po skončení přechodného období nadále klasifikován jako „evropské dílo“, dokud budou do kvóty pro obsah „evropských děl“ zahrnována díla vzniklá v nečlenských státech a v zemích mimo EHP, které jsou stranou Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi;

122.  vítá skutečnost, že do směrnic pro jednání byly začleněny otázky týkající se navracení nebo restituce neoprávněně vyvezených kulturních statků do zemí jejich původu, a poukazuje na význam další spolupráce se Spojeným královstvím v této oblasti;

Rámec pro finanční řízení a kontrolu

123. vyzývá k zajištění a dodržování práva na přístup útvarů Komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Evropského úřadu veřejného žalobce (EPPO) a také práva na kontrolu ze strany Evropského parlamentu; připomíná, že v případech, které se týkají dodržování a výkladu práva EU, musí být jako příslušný soud akceptován Soudní dvůr Evropské unie;

Účast v programech Unie

124. doporučuje, aby Komise věnovala zvláštní pozornost následujícím platným zásadám a podmínkám týkajícím se „Účasti v programech Unie“ a „Horizontálních ujednání a řízení“:

a) přijmout nezbytné kroky k zajištění toho, aby součástí obecných zásad a podmínek, které budou v rámci plánovaného partnerství stanoveny v souvislosti s účastí v programech EU, byl požadavek, aby Spojené království finančně přispívalo spravedlivým a odpovídajícím dílem k veškerým programům, jichž se bude účastnit, a to jak v podobě účastnického poplatku, tak operačního příspěvku;

b) zajistit, aby obecné pravidlo pro účast Spojeného království v jakémkoli programu bylo v souladu se standardními podmínkami platnými pro účast třetích zemí a aby platilo po celou dobu trvání dotčeného programu a všech jeho částí, s výjimkou případů, kdy je částečná účast odůvodněna například nutností zachovávat důvěrnost; doporučuje zajistit předvídatelnost pro účastníky programů EU, kteří jsou usazeni v EU, a stabilitu rozpočtových prostředků;

c) zajistit, aby účast Spojeného království v programech EU nevedla k celkovému čistému převodu prostředků z rozpočtu Unie do Spojeného království a aby EU byla schopna jednostranně pozastavit či ukončit účast této země v jakémkoli programu, jestliže nebudou splněny podmínky pro účast nebo jestliže Spojené království nezaplatí svůj finanční příspěvek;

d) zajistit, aby dohoda se Spojeným královstvím obsahovala nezbytná opatření pro řešení finančních nesrovnalostí, podvodů, praní peněz a jiných trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie a opatření, která zajistí ochranu finančních zájmů EU;

125. je přesvědčen zejména o tom, že účast Spojeného království, jež by byla v souladu s obecnými zásadami pro účast třetích zemí v programech Unie, je důležitá v přeshraničních, kulturních, rozvojových, vzdělávacích a výzkumných programech, jako jsou programy Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizont, Evropská rada pro výzkum, program LIFE, transevropská dopravní síť (TEN-T), Nástroj pro propojení Evropy (CEF), jednotné evropské nebe (SES) a Interreg, ve společných technologických iniciativách, jako jsou Clean Sky I a II, výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), Galileo, Copernicus, Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a rámec pro podporu vesmíru, pozorování a sledování (SST), a v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru;

126. očekává, že dohoda bude řešit vztah Spojeného království k Euratomu a k projektu ITER a dopad vystoupení z EU na aktiva a pasiva; očekává, že Spojené království bude i nadále dodržovat nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany;

127. domnívá se, že pokud by si Spojené království nakonec přálo účastnit se vnitřního trhu, mělo by přispívat do fondů soudržnosti na období 2021–2027, jako činí země EHP;

128. domnívá se, že nová dohoda by měla zohledňovat potřeby regionů EU postižených vystoupením Spojeného království z EU;

129. zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby v Severním Irsku a příhraničních oblastech Irska nadále fungoval program PEACE a byl autonomně spravován Úřadem pro zvláštní programy EU;

130. domnívá se, že by měla pokračovat spolupráce v otázkách společného zájmu mezi nejvzdálenějšími regiony a zámořskými zeměmi a územími EU na straně jedné a zámořskými zeměmi a územími Spojeného království na straně druhé, zejména v Karibiku a Tichomoří; požaduje vložení zvláštních ustanovení, která by umožnila budoucí společné projekty v rámci Evropského rozvojového fondu a případně fondů soudržnosti; domnívá se, že v případě zbývajících zámořských zemí a území je třeba zachovat odpovídající úroveň podpory;

131. zdůrazňuje, že v případě, kdy je vážnými dopady např. na hospodářství postižen jeden či více regionů EU nebo kandidátská země, vyjadřuje hmatatelnou solidaritu mezi členskými státy Fond solidarity Evropské unie (EUSF), jenž poskytuje finanční prostředky z rozpočtu EU;

132. zdůrazňuje, že je nezbytné spojit účast v programech s harmonizací s příslušnými oblastmi politiky, jako je politika v oblasti klimatu nebo kybernetiky;

133. domnívá se, že by v zájmu obou stran byla dohoda o spolupráci v oblasti energetiky, která by byla v souladu s celkovou dohodou o budoucích vztazích a byla by založena na robustní správě a rovných podmínkách;

134. zdůrazňuje, že k zajištění kontinuity jednotného trhu s elektřinou na ostrově Irsko po vystoupení Spojeného království z EU je nezbytné nadále v Severním Irsku uplatňovat acquis EU pro oblast energetiky;

135. zastává názor, že by Spojené království mohlo zůstat významným partnerem v politice EU pro oblast vesmíru, a zdůrazňuje, že v průběhu jednání je třeba řešit budoucí přístup této země ke kosmickému programu EU a zároveň zachovat zájmy Unie a soulad s příslušným právním rámcem pro účast třetích zemí v kosmickém programu EU;

Duševní vlastnictví

136. zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla obsahovat účinná a vymahatelná opatření týkající se uznávání a vysoké úrovně ochrany zeměpisných označení a práv duševního vlastnictví, např. autorského práva a práv s ním souvisejících, obchodních známek a průmyslových vzorů, patentů a obchodních tajemství, a to na základě platného i budoucího právního rámce EU; domnívá se, že by rovněž měla umožňovat úzkou dvoustrannou spolupráci mezi Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a úřady duševního vlastnictví ve Spojeném království;

Právo obchodních společností

137. konstatuje, že má-li se ve Spojeném království a v EU zamezit snížení standardů a zajistit locus standi, je vhodné, aby budoucí dohoda obsahovala minimální společné normy pro zakládání společností a provozování činnosti, ochranu akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců, podávání zpráv a provádění auditů společností a pravidla transparentnosti a dále aby zaručovala vzájemné uznávání soudních rozhodnutí týkajících se restrukturalizace, úpadku nebo platební neschopnosti;

Justiční spolupráce v občanských věcech, včetně rodinného práva

138.  zdůrazňuje, že justiční spolupráce v občanských věcech má zásadní význam pro zajištění budoucích obchodních a podnikatelských vztahů mezi občany a společnostmi a pro zaručení právní jistoty a dostatečné ochrany stran při přeshraničních transakcích a jiných činnostech; zastává názor, že je proto zapotřebí důkladně posoudit, zda by vhodným řešením, které by Unii umožnilo zachovat si celkově vyvážené vztahy s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, byla Luganská úmluva, anebo zda by bylo vhodnější zvolit nějaké jiné řešení, jež by mohlo zajistit dynamické slaďování předpisů mezi oběma stranami;

139. zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla nalézt smysluplné a komplexní řešení zejména ve věcech manželských, ve věcech rodičovské odpovědnosti a v dalších rodinných otázkách; v této souvislosti konstatuje, že v budoucí dohodě by veškerá ustanovení o vzájemném výkonu rodinného práva měla být založena nejen na zásadě vzájemné důvěry v soudní systémy, ale i na určitých ústavních zárukách a společných normách v oblasti základních práv;

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

140. konstatuje, že Spojené království je i nadále jedním z největších dvoustranných dárců na světě, a zdůrazňuje, že se EU musí zabývat možnostmi spolupráce s touto zemí v partnerském duchu; lituje, že vystoupení Spojeného království z EU zanechá v celkové politice Unie v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci mezery;

141. poukazuje na ústřední úlohu, kterou EU a Spojené království hrají prostřednictvím rozvojové politiky a humanitární pomoci při řešení společných výzev; zdůrazňuje, že v tomto ohledu je důležité usilovat o zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;

142. upozorňuje na význam silného partnerství, které by ctilo přístup založený na právech a současně zajišťovalo další odhodlání a spolupráci, pokud jde o plnění cílů udržitelného rozvoje, dodržování lidských práv, vymýcení chudoby a provádění Pařížské dohody; dále upozorňuje na význam harmonizované reakce na humanitární krize a základních zásad humanitární pomoci;

143. je přesvědčen, že partnerství po ukončení platnosti dohody z Cotonou a strategii EU-Afrika lze prohloubit na základě účinné spolupráce se Spojeným královstvím a silné přítomnosti této země v Africe a karibské a tichomořské oblasti; zdůrazňuje, že EU, Spojené království a země AKT by měly spolupracovat na všech úrovních v souladu se zásadami partnerství, solidarity a doplňkovosti;

Bezpečnost a zahraniční věci

144. bere na vědomí, že v cílech Spojeného království pro jednání zveřejněných dne 27. února 2020 je uvedeno, že zahraniční politika bude určována pouze v rámci širšího přátelského dialogu a spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU, což tuto klíčovou oblast snižuje na úroveň neinstitucionalizovaného vztahu, o němž se rozhodne až v pozdější fázi;

145. vyjadřuje politování nad tím, že uvedený krok je v rozporu s ustanoveními politického prohlášení, odsouhlaseného Spojeným královstvím, které počítá s ambiciózním, rozsáhlým, hlubokým a flexibilním partnerstvím v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v němž se požaduje, aby bylo v budoucnu mezi EU a Spojeným královstvím vytvořeno v oblasti bezpečnosti rozsáhlé komplexní a vyvážené partnerství;

146. připomíná postoj EU, podle nějž by zahraniční politika, bezpečnost a obrana měly být součástí komplexní dohody upravující budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím;

147. hluboce lituje skutečnosti, že Spojené království neprojevuje žádné ambice, pokud jde o vztahy s EU v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, a že tyto vztahy výslovně nebyly zařazeny do mandátu Spojeného království, a nejsou tudíž součástí 11 oblastí jednání;

148. připomíná, že EU i Spojené království mají společné zásady, hodnoty a zájmy; zdůrazňuje, že je v zájmu obou stran pokračovat v ambiciózní, úzké a trvalé spolupráci respektující autonomii EU, jež by měla podobu společného rámce pro zahraniční a bezpečnostní politiku vycházejícího z článku 21 SEU a přihlížela k Chartě OSN a k NATO, a to v těchto oblastech:

a) prosazování míru;

b) sdílený přístup ke společným bezpečnostním výzvám a globální stabilitě, mj. v evropském sousedství;

c) podpora mezinárodního řádu založeného na pravidlech;

d) upevňování demokracie a právního státu;

e) ochrana lidských práv a základních svobod;

f) podpora celosvětové prosperity, udržitelného rozvoje, boje proti změně klimatu a zmírňování ztráty biologické rozmanitosti;

149. konstatuje, že hluboce integrovaná a koordinovaná mezinárodní spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU by byla pro obě strany i pro světový řád obecně mimořádně přínosná, neboť obě strany přistupují k účinnému multilateralismu, k zajišťování míru, bezpečnosti a udržitelnosti a k obraně a prosazování lidských práv podobně; navrhuje, aby tuto koordinaci řídila systémová platforma pro konzultace na vysoké úrovni a koordinaci v otázkách zahraniční politiky; poukazuje na význam a přidanou hodnotu meziparlamentní spolupráce v globálních otázkách;

150. zdůrazňuje, že společná reakce na výzvy v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, k nimž patří terorismus, kybernetická válka, krize v sousedních zemích, dodržování lidských práv, dezinformační kampaně a hybridní hrozby, jsou nezbytné pro obě strany; podporuje účinný a včasný vzájemný dialog, konzultace, koordinaci a výměnu informací a zpravodajství pod demokratickou kontrolou ze strany orgánů Spojeného království a EU; připomíná, že výměna utajovaných informací musí být organizována pomocí zvláštního rámce;

151. zdůrazňuje, že po skončení přechodného období se Spojené království stane třetí zemí bez jakéhokoli zvláštního rámce pro vztahy, což bude mít významný dopad na stávající spolupráci v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky;

152. vyzývá EU i Spojené království, aby upevňovaly mezinárodní mír a stabilitu, mj. rozvojem společných strategií s cílem přispět k úsilí OSN v oblasti udržování míru; vyzývá obě strany, aby prosazovaly kulturu míru a dialogu – jako prostředek předcházení konfliktům, zvládání konfliktů a řešení konfliktů – a práva žen a genderová práva; podporuje pokračování stávající spolupráce v těchto oblastech; vyzývá k systematické preferenční spolupráci při operacích k udržení míru; žádá, aby byla posílena spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v záležitostech týkajících se demokratického vývoje, reformních procesů a demokratických parlamentních postupů v třetích zemích, včetně pozorování voleb;

153. prohlašuje, že vzhledem ke vzájemným přínosům vyplývajícím z toho, že Spojené království a Francie jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, že diplomatické služby Spojeného království a členských států EU jsou velmi výkonné a že Spojené království má nejsilnější ozbrojené síly v Evropě, má EU na takovém partnerství v oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti silný zájem;

154. navrhuje, aby se budoucí partnerství zakládalo na velmi úzké a pravidelné spolupráci a koordinaci v rámci OSN, zejména v Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva;

155. poukazuje na vzájemnou provázanost bezpečnosti a rozvoje; vybízí EU i Spojené království, aby úzce spolupracovaly v oblasti udržitelného rozvoje a humanitární pomoci; připomíná oběma stranám, že je důležité se zavázat k dosažení cíle poskytování oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu a podporovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; domnívá se, že partnerství po ukončení platnosti dohody z Cotonou a strategie EU-Afrika mohou těžit z účinné spolupráce se Spojeným královstvím, která se bude zabývat náročnými normami v sociální oblasti, v oblasti lidských práv a v oblasti ochrany životního prostředí, s cílem splnit cíle udržitelného rozvoje a Pařížské dohody;

156. domnívá se, že je ve společném zájmu EU i Spojeného království, zvýrazněném jejich geografickou blízkostí, spolupracovat na rozvoji účinných a skutečně interoperabilních obranných schopností, mj. v rámci Evropské obranné agentury, pro niž by mělo být uzavřeno správní ujednání, a pokračovat ve velmi cenných partnerstvích v rámci programů NATO a EU v oblasti obrany a vnější bezpečnosti, programu Galileo, programů kybernetické bezpečnosti a v boji proti cíleným dezinformačním kampaním a kybernetickým útokům, jak ukázala současná pandemie onemocnění COVID-19; připomíná, že pokud jde o účast na veřejné regulované službě programu Galileo, je možné, ale i nezbytné dosáhnout zvláštní dohody; dále konstatuje, že pokud jde o nadcházející Evropský obranný fond, mohlo by být Spojené království přidruženo za podmínek stanovených pro třetí země; vyzývá EU i Spojené království, aby vypracovaly společný přístup ke standardizaci obranných technologií;

157. očekává, že v oblasti kybernetické bezpečnosti bude moci Spojené království pokračovat v zavedené spolupráci a ve výměně informací mezi vnitrostátními orgány;

158. připomíná, že na základě právních předpisů EU platí v současnosti ve Spojeném království několik omezujících opatření (režimů sankcí); uznává účinnost využívání sankcí, jedná-li se o lidská práva, demokracii a právní stát v souladu s Chartou OSN; zdůrazňuje, že Spojené království bude po svém vystoupení i nadále povinno uplatňovat sankční režimy OSN, a vyzývá je, aby pokračovalo v harmonizaci své politiky sankcí s EU; požaduje, aby byl mezi oběma stranami zřízen řádný mechanismus pro koordinaci sankcí a aby obě strany v oblasti sankcí úzce spolupracovaly na globálních fórech s cílem maximalizovat dopad a dosáhnout sbližování sankcí a zajistit uskutečňování a naplňování společných zájmů v oblasti prosazování společných hodnot;

159. vyzývá Spojené království, aby se zapojilo do příslušných agentur Unie a aby v rámci operací EU pro řešení krizí a misí a operací SBOP – včetně humanitárních a záchranných misí, předcházení konfliktům a udržování míru, vojenského poradenství a pomoci a stabilizace po ukončení konfliktů – a projektů v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), k nimž bude přizváno, zaujímalo přední místo, a zdůrazňuje, že tato účast by měla podléhat přísným podmínkám, které by respektovaly rozhodovací autonomii EU i svrchovanost Spojeného království a zásadu vyváženosti práv a povinností založenou na účinné reciprocitě, včetně spravedlivého a přiměřeného finančního příspěvku; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby o procesu politického dialogu se Spojeným královstvím a o hlavních aspektech výměny informací týkajících se SBOP a řešení krizí pravidelně informovaly Parlament;

160. připomíná, že základním kamenem celosvětové a evropské bezpečnosti jsou účinné mezinárodní režimy kontroly zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní; připomíná, že je důležité, aby byla přijata ucelená a důvěryhodná evropská strategie pro mnohostranná jednání na celosvětové úrovni a pro regionální opatření zaměřená na uvolňování napětí a budování důvěry; připomíná důležitou úlohu, kterou hrálo Spojené království při vytváření a zavádění těchto norem, institucí a organizací; vyzývá Spojené království, aby pro tuto oblast politiky vypracovalo společnou strategii s EU, zejména v souladu s programem OSN pro odzbrojení; vyzývá Spojené království, aby se zavázalo, že bude i nadále dodržovat kritéria rovnocenná těm, která jsou zahrnuta ve společném postoji 2008/944/SZBP[19], a společně s EU bude podporovat univerzalizaci a důsledné provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a obnovení nové Smlouvy o omezení strategických zbraní (START);

161. zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby mezi EU a Spojeným královstvím existovala konzulární a diplomatická spolupráce, neboť by tak byla zajištěna účinná pomoc občanům obou stran a Spojené království i EU by mohly svým občanům nabídnout v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. c) SFEU konzulární ochranu ve třetích zemích, v nichž jedna ze stran nemá diplomatické zastoupení;

162. poukazuje na to, že pandemie onemocnění COVID-19 ukázala význam vojenských kapacit a prostředků, neboť evropské ozbrojené síly hrají – za současného plnění svých hlavních úkolů – klíčovou úlohu při podpoře civilního úsilí v boji proti pandemii; zdůrazňuje, že tato pandemie prokázala, jaký význam má strategická autonomie EU a evropská spolupráce v oblasti obrany pro ochranu evropského obyvatelstva v nouzové situaci a pro posílení odolnosti členských států; domnívá se, že by měly být zavedeny mechanismy, které by v případě budoucích krizí podobné povahy a rozsahu umožnily rychlou spolupráci mezi Unií a Spojeným královstvím; je toho názoru, že na základě zkušeností z pandemie onemocnění COVID-19 by měly evropské vojenské zdravotnické služby vytvořit síť pro výměnu informací a podporu s cílem podpořit obecnou odolnost Evropy v nouzových situacích a krizích; domnívá se, že účast Spojeného království v každé takové budoucí evropské vojenské zdravotnické síti by byla přínosná pro obě strany;

Institucionální ustanovení a správa

163. upozorňuje na to, že celá dohoda se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí, včetně ustanovení o rovných podmínkách, specifických odvětvových otázkách a tematických oblastech spolupráce a rybolovu, by měla zahrnovat zavedení jednotného uceleného a pevného systému správy, který by byl jednotícím rámcem zastřešujícím společný soustavný dohled nad dohodou a její řízení i transparentní mechanismy řešení sporů, zajištění souladu a vymáhání v souvislosti s výkladem a uplatňováním ustanovení dohody, případně doplněné sankcemi a předběžnými opatřeními;

164. je toho názoru, že na budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celek by se měl vztahovat jednotný komplexní a horizontální mechanismus správy, jenž by zahrnoval i veškeré doplňující dohody, které mohou být uzavřeny později, a současně zajišťoval soulad s ustanoveními dohody o vystoupení a bránil neefektivnosti; poukazuje na to, že mechanismus řešení sporů bude muset být propracovaný a že by měl stanovit postupné sankce a opravné prostředky pro případ, kdy se zjistí, že jedna ze stran dohodu porušila, a že tento mechanismus bude muset zajistit účinné, rychle vykonatelné a odrazující prostředky nápravy; zdůrazňuje, že Parlament bude provádění všech ustanovení i nadále pečlivě sledovat; připomíná, že Spojené království si jako bývalý členský stát vybudovalo pro institucionální spolupráci a dialog s EU důležité struktury, které by měly fungování takových horizontálních ujednání usnadnit; opakuje, že EU očekává od Spojeného království větší míru ambicí v oblasti správy, aby bylo možné vybudovat solidní budoucí partnerství;

165. trvá na tom, že je naprosto nutné, aby tento systém správy, při respektování autonomie obou stran, plně zachovával autonomii rozhodování EU a jejího právního a soudního řádu, včetně úlohy Parlamentu a Rady jako spolunormotvůrců unijního práva a včetně úlohy Soudního dvora EU jako jediného subjektu oprávněného vykládat právo EU a Listinu základních práv EU; domnívá se, že pokud se jedná o ustanovení založená na pojmech unijního práva, musí ujednání o správě stanovit příslušnost Soudního dvora EU;

166. vítá návrh na zřízení Parlamentního shromáždění pro partnerství pro poslance Evropského parlamentu a Parlamentu Spojeného království, jež by mělo právo dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení, a zdůrazňuje, že dohoda by měla poskytovat právní základ pro ustanovení, která umožní institucionální organizaci tohoto subjektu;

167. požaduje, aby byla v souvislosti s prováděním ustanovení o regulační spolupráci respektována úloha Parlamentu, neboť je třeba zajistit, aby byl schopen vykonávat řádný politický dohled a byla zaručena jeho práva a výsady spolunormotvůrce; připomíná, že Parlament má právo být informován o ujednáních o přezkumu dohody;

168. zdůrazňuje, že na dohodu jako celek by se měla v souladu s bodem 125 politického prohlášení vztahovat ustanovení o dialogu s občanskou společností, zapojení zúčastněných stran a konzultacích obou stran, jež by zahrnovala zejména sociální partnery, včetně organizací a sdružení zaměstnanců zastupujících občany EU žijící a pracující ve Spojeném království a občany Spojeného království v EU; trvá na tom, aby byly zřízeny domácí poradní skupiny, které budou na provádění dohody dohlížet;

169. podporuje pokračování účasti Spojeného království jako třetí země se statusem pozorovatele bez rozhodovací úlohy v neregulačních agenturách EU, např. v oblasti dopravy, životního prostředí nebo zaměstnanosti, a případné dohody o spolupráci Spojeného království s regulačními agenturami na téže úrovni, jako je Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro bezpečnost letectví a Evropská agentura pro námořní bezpečnost, za účelem výměny údajů, osvědčených postupů a vědeckých poznatků; znovu vyzývá Komisi, aby s ohledem na postavení Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor a jako klíčového partnera v boji proti terorismu a organizovanému zločinu zvážila potenciální budoucí praktickou spolupráci mezi orgány Spojeného království a agenturami EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

°

° °

170. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Komisi a pro informaci také Radě, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

 

Obecné souvislosti a úloha Parlamentu

 

Navzdory mimořádné krizi, které svět čelí v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, zůstává Evropský parlament s ohledem na pokračující jednání o dohodě o partnerství s bývalým členským státem odhodlán plnit úlohu, kterou mu v oblasti jednání o mezinárodních dohodách připisují Smlouvy. Články 207 a 218 Smlouvy o fungování EU stanoví, že pro uzavření jakékoli mezinárodní dohody mezi EU a třetí zemí je nutný souhlas Parlamentu. Aby Parlament mohl udělení svého souhlasu zaručit, musí být do procesu jednání zapojen na základě pravidelného získávání úplných informací.

 

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z EU, přičemž právní jistotu a srozumitelnost v této souvislosti zajišťuje dohoda o vystoupení, která řeší tři základní otázky související s rozlukou: práva občanů, irskou hranici a vypořádání závazků, jež má Spojené království vůči EU. Tyto otázky měly pro Parlament již od počátku jednání klíčový význam, spolu s vyjasněním statusu mezinárodních závazků, které Spojené království přijalo jako členský stát, zaručením právní jistoty pro právní subjekty a úlohou Soudního dvora Evropské unie. Parlament je i nadále odhodlán zajistit, aby provádění ustanovení dohody o vystoupení podléhalo řádné parlamentní kontrole.

 

Vzhledem k nebývalé složitosti a významu jednání s bývalým členským státem zřídil Parlament zvláštní subjekt pro koordinaci svých příspěvků a reakcí na tato jednání – koordinační skupinu pro Spojené království (UKCG). V jejím čele stojí předseda Výboru pro zahraniční věci (AFET) a tvoří ji předsedové Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE), zpravodajové výborů INTA a AFET pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, jeden zástupce z každé politické skupiny a předseda Konference předsedů výborů.

 

Důvody pro doporučení

 

Tato doporučení pro jednání o novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska předkládaná podle článku 114 jednacího řádu Parlamentu, která byla vypracována dvěma spoluzpravodaji z výborů AFET a INTA, jež jsou věcně příslušnými výbory, přicházejí ve velmi důležité fázi jednání. V návaznosti na své usnesení ze dne 12. února 2020 a na formální zahájení jednání na začátku března hodlá Parlament tato doporučení přijmout při konečném hlasování na plenárním zasedání v červnu, které bude předcházet červnové konferenci na vysoké úrovni a zasedání Evropské rady, jež posoudí, jakého pokroku bylo v rámci jednání dosaženo.

 

Vzhledem k vysoké míře složitosti těchto jednání jsou pro obsah tohoto textu nanejvýš důležité vysoce ceněné odborné znalosti specializovaných parlamentních výborů. Proto tato doporučení rovněž zajišťují plné zapojení výborů poskytujících stanovisko v souladu s parlamentními postupy a podílejí se na nich politické skupiny, z nichž se EP skládá, pod záštitou skupiny UKCG. Odborné znalosti těchto výborů byly absolutně klíčové při posuzování ekonomického partnerství, kdy se pozornost soustředila na obchod a s ním související rovné podmínky, ale i při posuzování budoucího partnerství v těchto konkrétních oblastech: rybolov, ochrana údajů, změna klimatu a životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, práva občanů, finanční aspekty, doprava a energetika, včetně civilních jaderných, bezpečnostních a zahraničních záležitostí a účasti Spojeného království na unijních programech.

 

Pokud jde o jejich obsah, zabývají se doporučení vyčerpávajícím způsobem řadou důležitých témat, jako jsou obecné zásady, provádění dohody o vystoupení, ekonomické partnerství, obchod a rovné podmínky, konkrétní odvětvové otázky, zahraniční věci a bezpečnost, ale i klíčové aspekty správy. Poskytují posouzení Parlamentu, jak co se týče provádění dohody o vystoupení, tak pokroku v jednáních, a budou proto sloužit jako jeho příspěvek ke konferenci na vysoké úrovni a k zasedání Evropské rady, jež se uskuteční v červnu. Je rovněž důležité zdůraznit, že Parlament prostřednictvím těchto doporučení vyjadřuje svou důraznou podporu a ocenění konstruktivní práci Pracovní skupiny Komise pro Spojené království pod vedením hlavního vyjednavače EU Michela Barniera. EU za svým hlavním vyjednavačem jednotně stojí a tak by tomu mělo být i nadále.

 

K provádění dohody o vystoupení a ke smíšenému výboru

 

Podstatná část těchto doporučení se zaměřuje na význam parlamentní kontroly provádění dohody o vystoupení, zejména pokud jde o práva občanů a protokol o Irsku a Severním Irsku. Součástí vyjednávacího postoje Komise je, že existuje přímá vazba mezi řádným prováděním dohody o vystoupení a hodnověrností Spojeného království při jednáních o budoucích vztazích.

 

Tato doporučení proto vítají práci smíšeného výboru, v jehož čele stojí za EU místopředseda Komise Maroš Šefčovič. Smíšený výbor je velice důležitou platformou, která monitoruje provádění dohody o vystoupení. V tomto ohledu je řádné parlamentní posouzení zásadní i pro úspěch smíšeného výboru a jeho šesti specializovaných výborů. Ve všech šesti klíčových oblastech jsou nutné dostatečné záruky, že provádění dohody o vystoupení probíhá úspěšně. Tyto záruky by měly být obdrženy před koncem přechodného období. 

 

 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU (5.4.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Nicolae Ştefănuță</Depute>

Článek 56 jednacího řádu

 

NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že třetí země nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát; vzhledem k tomu, že s ohledem na strategické a finanční zájmy Unie a jejích občanů by měla Unie zvážit účast Spojeného království v unijních programech; vzhledem k tomu, že jakékoli rozhodnutí o účasti Spojeného království v těchto programech by mělo zohlednit všechny příslušné aspekty plánovaného partnerství, neboť toto partnerství by mělo tvořit koherentní celek; vzhledem k tomu, že Spojené království by mělo plnit veškeré finanční závazky, které přijalo v dohodě o vystoupení;

B. vzhledem k tomu, že jakákoli forma účasti Spojeného království v programech Unie by měla respektovat veškerá příslušná pravidla a mechanismy a podmínky pro účast, jak jsou stanoveny v odpovídajících právních základech; vzhledem k tomu, že v důsledku by měla být mimo jiné zajištěna spravedlivá rovnováha, pokud jde o příspěvky a výhody Spojeného království, ale že Spojenému království jako třetí zemi nemůže být v žádném programu svěřena rozhodovací pravomoc; vzhledem k tomu, že by měla být co nejpřesněji definována míra účasti Spojeného království v programech;

C. vzhledem k tomu, že pokud bude prodlouženo přechodné období, Spojené království bude považováno pro účely provádění programů a činností Unie v rámci příštího VFR za třetí zemi a poskytne příspěvek do rozpočtu Unie, jehož výši stanoví smíšený výbor zřízený podle dohody o vystoupení;

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné chránit finanční zájmy Unie, mimo jiné prostřednictvím auditů a vyšetřování prováděných Komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropským účetním dvorem a prostřednictvím kontrolní pravomoci Evropského parlamentu;

E. vzhledem k tomu, že ve svém politickém prohlášení připomněly Unie i Spojené království společné odhodlání uskutečnit budoucí program PEACE PLUS, a to při zachování stávajících podílů na financování tohoto budoucího programu;

F. vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu uvádí, že zváží časově omezenou účast v některých prvcích programu Erasmus+;

1. doporučuje, aby Komise:

a) přijala nezbytné kroky k zajištění toho, aby součástí obecných zásad a podmínek, které budou stanoveny v rámci plánovaného partnerství v souvislosti s účastí v programech Unie, byl požadavek, aby Spojené království finančně přispělo spravedlivým a odpovídajícím dílem k veškerým programům, jichž se bude účastnit, a to jak v podobě účastnického poplatku, tak operačního příspěvku;

b) zajistila, aby obecným pravidlem pro účast Spojeného království v jakémkoli programu byla účast v celém programu, s výjimkou případů, kdy je částečná účast odůvodněná z důvodů, jako je např. důvěrnost, a aby jakákoli účast v programu byla na celou dobu trvání dotčeného programu; doporučuje zejména, aby Komise neakceptovala polovičatou účast Spojeného království v programu Erasmus+ ani účast na dobu kratší, než je plná délka programu podle VFR, a aby zajistila předvídatelnost pro účastníky programů Unie, kteří jsou v Unii usazeni, a stabilitu rozpočtových prostředků;

c) předložila návrhy opatření pro uplatňování spolupráce mezi orgány Spojeného království a agenturami Unie, přičemž bude nutné zohlednit, že Spojené království jako třetí země nebude mít vůči agenturám Unie žádné rozhodovací pravomoci;

d) zajistila, aby účast Spojeného království v programech Unie nevedla k celkovému čistému převodu prostředků z rozpočtu Unie na Spojené království a aby Unie byla schopna jednostranně pozastavit či ukončit účast Spojeného království v jakémkoli programu, pokud nebudou splněny podmínky pro účast nebo pokud Spojené království nezaplatí svůj finanční příspěvek;

e) zajistila, aby smlouva se Spojeným královstvím obsahovala nezbytná opatření pro řešení finančních nesrovnalostí, podvodů, praní peněz a jiných trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie;

f) vyhodnotila všechny možné scénáře a připravila se na ně, včetně prodloužení přechodného období i trvání z toho plynoucích finančních závazků Spojeného království, aby bylo zajištěno řádné finanční řízení rozpočtu Unie.


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

4.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Petros Kokkalis

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

 

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca,

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

 

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 

 

 

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner

Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

 

S&D

Robert Biedroń, , Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini,

Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu

Nils Ušakovs

 

 

 

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Damian Boeselager

 

NI

Ioannis Lagos

 

 

-

 

 

 

 

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

 

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU (25.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pedro Silva Pereira</Depute>

 

 

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, které přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. připomíná svá usnesení ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení[20] a ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska[21]; připomíná, že jednání o budoucím vztahu jsou stále ve velmi rané fázi, a zdůrazňuje významný dopad koronavirové krize na tento proces a jeho harmonogram;

2. zdůrazňuje, že úplné provedení dohody o vystoupení, včetně protokolu o Severním Irsku, který zajišťuje, aby na Irském ostrově nevznikla tvrdá hranice, je nezbytným předpokladem a základním prvkem pro nové partnerství mezi EU a Spojeným královstvím; vyjadřuje znepokojení nad prohlášeními vlády Spojeného království, která prokazují nedostatečnou politickou vůli plně dodržet její závazky vyplývající z dohody o vystoupení, zejména pokud jde o hraniční kontroly v Irském moři; konstatuje, že ve společném výboru nebyla v této věci poskytnuta žádná konkrétní ujištění; zdůrazňuje, že vzájemná důvěra mezi smluvními stranami je v těchto jednáních zásadní;

3. připomíná, že Evropská unie a Spojené království zůstanou blízkými sousedy a budou mít i nadále mnoho společných zájmů; zdůrazňuje vysokou úroveň integrace a provázanosti hospodářství EU a Spojeného království; připomíná, že Spojené království je i po svém odchodu z EU nadále jedním z nejbližších spojenců Unie, partner v NATO a důležitý obchodní partner; trvá na tom, že jakákoli dohoda o novém vztahu mezi EU a Spojeným královstvím musí zohledňovat status Spojeného království jakožto třetí země, být koherentní a odpovídat zeměpisné blízkosti obou smluvních stran i značné propojenosti jejich ekonomik; připomíná, že politické prohlášení založené na stávajícím jedinečném vztahu, slouží jako základ pro ambiciózní, široké, hluboké a flexibilní partnerství;

4. vítá skutečnost, že Komise předložila a zveřejnila komplexní právní návrh na nové partnerství, který je obecně v souladu s jejím mandátem k vyjednávání a s usnesením Parlamentu; naléhavě vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své transparentnosti vůči spolunormotvůrcům, odvětví finančních služeb a spotřebitelům, a hluboce lituje toho, že vláda Spojeného království odmítla na podobnou úroveň transparentnosti přistoupit; zdůrazňuje, že pro kontinuitu činností a hladké poskytování služeb spotřebitelům i předcházení volatilitě trhu je nezbytné zajistit srozumitelnost a jistotu;

5. bere na vědomí významné rozpory mezi oběma smluvními stranami v této úvodní fázi jednání, a to i pokud jde o rozsah a právní strukturu textu, o němž se má jednat; vyjadřuje hluboké znepokojení nad omezeným rozsahem budoucího partnerství, s nímž počítá vláda Spojeného království, a zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě o vystoupení a politickém prohlášení;

6. domnívá se, že kvůli zeměpisné blízkosti Spojeného království a jeho stávající hospodářské provázanosti s EU je v zájmu obou smluvních stran vybudovat ambiciózní a spolehlivé nové hospodářské partnerství vztahující se na co největší počet odvětví; zdůrazňuje, že v každém případě je třeba zajistit rovné podmínky a zachovat standardy EU, aby se zabránilo jejich soustavnému snižování a vytváření nespravedlivých protisoutěžních výhod na základě omezování úrovně ochrany nebo jiných regulačních rozdílů; zdůrazňuje, že základní podmínkou pro zachování skutečně rovných podmínek mezi smluvními stranami je ponechat vzájemně otevřené postupy zadávání veřejných zakázek; domnívá se, že každý nový rámec by měl zachovávat spravedlivou hospodářskou soutěž, práva pracovníků, finanční stabilitu EU, ochranu investorů a spotřebitelů, transparentnost podpory poskytované znalostním odvětvím, celistvost jednotného trhu a závazky v boji proti změně klimatu, aby se zajistilo, že nebude docházet ke snižování stávající úrovně ochrany a standardů; zdůrazňuje, že výsledný rámec musí být srozumitelný a transparentní a nesmí přinášet nepřiměřenou zátěž pro mikropodniky a malé a střední podniky; vyzývá smluvní strany, aby v budoucí dohodě zohledňovaly potřeby a zájmy těchto podniků, zejména pokud jde o usnadnění přístupu na trh, včetně mimo jiné slučitelnosti technických norem a zjednodušených celních postupů; zejména připomíná, že pokud by ustanovení týkající se rovných podmínek nebyla úplná, mohlo by to vést k narušení hospodářství v hraničních oblastech Irska, zejména pokud jde o pracovněprávní a sociální normy; zdůrazňuje, že je důležité zachovat úzkou a strukturovanou spolupráci v otázkách regulace a dohledu jak na politické, tak na technické úrovni, a zároveň dodržovat regulační režim a rozhodovací samostatnost EU;

7. domnívá se, že budoucí partnerství musí zajistit vysokou úroveň environmentální, pracovněprávní a sociální ochrany a nesmí oslabovat budoucí snahy o zvýšení této úrovně ochrany; v této souvislosti podporuje ustanovení o zákazu snižování úrovně ochrany klimatu a vyzývá obě smluvní strany, aby posílily související opatření a spolupracovaly v otázkách udržitelné produkce a spotřeby tím, že budou podporovat oběhové hospodářství i zelený a inkluzivní růst; vítá závazek smluvních stran ohledně dosažení cíle v oblasti klimatické neutrality celého hospodářství do roku 2050 a uvedení jejich politik do souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN a cíli Pařížské dohody;  vyzývá k pravidelnému politickému dialogu ke sledování provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje;

8. vyzývá k přijetí silných a komplexních záruk týkajících se hospodářské soutěže, kontroly státní podpory, státem vlastněných podniků, antimonopolních pravidel a kontroly fúzí, aby se zajistily a prosadily rovné podmínky pro hospodářství Spojeného království a EU a předešlo se a zabránilo nespravedlivé hospodářské soutěži a narušení obchodu; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat vysoké společné standardy, pokud jde o právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a kontrolu státní podpory;  zdůrazňuje, že je třeba zajistit ochranu investorů a spotřebitelů, celistvost jednotného trhu a soulad Spojeného království s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory; vyzývá k účinnému prosazování a uplatňování nápravných opatření uvedených ve Smlouvách EU;

9. domnívá se, že pokud jde o finanční služby, měl by být dialog o otázkách regulace a dohledu mezi EU a Spojeným královstvím veden jako dobrovolný regulační dialog mezi tvůrci politik, regulačními orgány a orgány dohledu s cílem podpořit harmonizaci předpisů a sdílet obavy i osvědčené postupy v oblasti dohledu, včetně těch, které se týkají inovativních služeb a otázek společného zájmu; domnívá se, že budoucí dohoda by měla zahrnovat konkrétní ustanovení o spolupráci mezi evropskými orgány dohledy a orgány finančního dohledu Spojeného království, aby se zajistilo pravidelné oznamování změn týkajících se právního rámce a jeho uplatňování; bere na vědomí skutečnost, že finanční ekosystém EU je velmi úzce provázán se službami poskytovanými bankami a tržními infrastrukturami se sídlem ve Spojeném království; domnívá se, že je třeba usilovat o zachování hladké spolupráce, zajištění rovných podmínek a omezení regulačních odchylek ze strany Spojeného království v oblasti finančních služeb, aby se tak podařilo zachovat integrované kapitálové trhy a přístup finančních institucí EU k příslušné tržní infrastruktuře ve Spojeném království;

10. připomíná, že práva na pasportizaci, jež jsou založena na vzájemném uznávání a harmonizovaných obezřetnostních pravidlech a sbližování dohledu na vnitřním trhu, přestanou mezi EU a Spojeným královstvím na konci přechodného období platit, jelikož se Spojené království stane třetí zemí; zdůrazňuje, že poté musí být přístup na evropský finanční trh založen na autonomním rámci EU v oblasti rovnocennosti; připomíná však omezený rozsah rozhodnutí o rovnocennosti; zdůrazňuje, že z důvodu obezřetnosti a k zajištění finanční stability by měla být zavedena a uplatňována další konkrétní opatření a požadavky; zdůrazňuje, že každé budoucí partnerství se Spojeným královstvím by mělo zahrnovat vhodné obezřetnostní výjimky, aby bylo možné právně zajistit nárok obou smluvních stran na regulaci ve veřejném zájmu;

11. zdůrazňuje, že právní předpisy EU stanoví možnost uznat pravidla třetí země jako rovnocenná na základě proporcionální analýzy založené na rizicích; zdůrazňuje, že přezkum rovnocennosti je technický proces, který by měl být založen na jasných, objektivních a transparentních kritériích; připomíná svůj postoj vyjádřený ve zprávě o vztazích mezi EU a třetími zeměmi, pokud jde o právní úpravu finančních služeb a dohled nad nimi, že rozhodnutí o rovnocennosti finančních služeb by měla být předmětem aktů v přenesené pravomoci; v této souvislosti konstatuje, že posouzení rovnocennosti finančních předpisů Spojeného království provede Komise a že rovnocennost může být uznána jedině tehdy, pokud budou režimy a standardy Spojeného království v oblasti regulace a dohledu plně rovnocenné s režimy a standardy EU, aby byly zajištěny rovné podmínky;  vítá závazek smluvních stran uvedený v politickém prohlášení, kterým se stanoví rámec pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, že budou usilovat o to, aby posouzení rovnocennosti byla uzavřena do konce června 2020;  naléhavě vyzývá obě smluvní strany, aby nadále usilovaly o splnění tohoto cíle; domnívá se, že pokud byla rovnocennost uznána, je třeba usilovat o její zachování, připomíná však, že EU může Spojenému království status rovnocennosti kdykoli jednostranně odejmout;

12. zdůrazňuje, že změny rámce rovnocennosti pro investiční firmy, které byly zavedeny nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky[22], vyžadují, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy „sledoval vývoj v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a další relevantní tržní vývoj ve třetích zemích“; konstatuje, že tato ustanovení by mohla sloužit plán pro účinný režim monitorování;

13. připomíná, že ve Spojeném království dochází ke clearingu značného objemu derivátů denominovaných v eurech, což by potenciálně mohlo mít dopad na finanční stabilitu Evropské unie; vítá nový režim dohledu zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/2099 ze dne 23. října 2019, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí[23]; vyzývá nově zřízený výbor pro dohled nad ústředními protistranami, aby využíval pravomocí, které mu byly prostřednictvím tohoto nařízení svěřeny, k zajišťování finanční stability v EU, a vyzývá Komisi, aby zvážila podobný přístup také u dalších odvětví se sídlem ve Spojeném království, pokud jde o uvádění na trh, clearing nebo upisování finančních nástrojů denominovaných v eurech;

14. opakuje, že je důležité zajistit rámec pro pohotovou spolupráci a výměnu informací mezi EU a Spojeným královstvím, pokud jde o prevenci, zjišťování a trestání praní peněz a financování terorismu a zachování rovných podmínek; vyzývá smluvní strany, aby do budoucí dohody o partnerství začlenily ustanovení o politice v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně mechanismu pro výměnu informací; připomíná, že v politickém prohlášení se EU a Spojené království zavázaly, že půjdou nad rámec norem pracovní skupiny pro finanční činnost v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví a ukončení anonymity spojené s používáním virtuálních měn, a to i prostřednictvím hloubkových kontrol klientů; zdůrazňuje, že Spojené království musí dodržovat mezinárodní normy a mělo by i nadále dodržovat právní předpisy EU a její vyvíjející se standardy v oblasti boje proti praní peněz, které v některých ohledech stanoví vyšší standardy ochrany a větší transparentnost než stávající mezinárodní normy; připomíná existenci unijního seznamu třetích zemí, jejichž režimy pro boj proti praní peněz a financování terorismu vykazují strategické nedostatky, a naléhavě vyzývá Spojené království i jeho zámořská území, aby se zavázaly, že budou i po uplynutí přechodného období nadále dodržovat rámec EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

15. vítá požadavky uvedené v článcích LAW.AML.130 a LAW.AML.131 návrhu dohody ze dne 18. března 2020, který připravila Komise, o novém partnerství se Spojeným královstvím[24], pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví pro právnické osoby a právní ujednání; připomíná, že je zásadní, aby obě smluvní strany zajistily, že informace obsažené v centrálních registrech byly k dispozici v souladu s týmiž standardy, které jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu[25], zejména s ohledem na bod odůvodnění 42 této směrnice, který se týká pojmu „oprávněný zájem“;

16. vyzývá obě smluvní strany, aby do nové dohody o partnerství začlenily konkrétní ustanovení ohledně dohledu nad finančními i nefinančními povinnými osobami v souvislosti s rámcem pro boj proti praní peněz; připomíná sdělení Komise nazvané „Směrem k lepšímu provádění rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu“ (COM/2019/0360) a její zprávu o posouzení nedávných případů údajného praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EU, v nichž dospěla k závěru, že dohled EU v oblasti boje proti praní peněz je velmi nedostatečný;

17. domnívá se, že volný pohyb občanů EU, včetně budoucích příhraničních pracovníků, i volný pohyb služeb na Irském ostrově jsou důležité pro omezení negativních dopadů na ekonomiku celého ostrova, a že by se budoucí dohoda měla na tuto otázku zaměřovat;

18. doporučuje, vzhledem ke vzrůstající digitalizaci obchodu včetně služeb, aby smluvní strany do rámce správy nového partnerství začlenily ustanovení k usnadnění digitálního obchodu, řešení neodůvodněných překážek obchodu elektronickými prostředky a zajištění otevřeného, bezpečného a důvěryhodného internetového prostředí pro podniky a spotřebitele; zdůrazňuje, že tato ustanovení by měla usnadnit nezbytné toky údajů, s výhradou výjimek pro legitimní cíle veřejné politiky, zároveň by však neměla oslabovat pravidla EU v oblasti ochrany osobních údajů a měla by podléhat vhodné soudní kontrole;

19. zdůrazňuje, že k usnadnění přeshraničního obchodu budou nezbytné významné investice do zařízení pro celní kontroly na společných tranzitních místech a že by budoucí dohoda měla stanovit komplexní mechanismy v oblasti celní spolupráce;

20. domnívá se, že každá budoucí dohoda by měla stanovit jasné mechanismy pro zajištění účinného uplatňování a vymáhání právních předpisů ve výše zmíněných oblastech a řešení souvisejících sporů; vítá skutečnost, že v návrhu právní dohody, kterou předložila Komise, má mít Soudní dvůr Evropské unie pravomoc k vydávání závazných rozhodnutí o předběžné otázce ohledně výkladu určitého pojmu nebo ustanovení práva EU;

21. vyzývá EU a Spojené království, aby rozhodně usilovaly o zajištění dodržování řádné daňové správy v souladu se stávajícími a vyvíjejícími se mezinárodními a evropskými normami, zejména pokud jde o výměnu daňových informací, daňovou transparentnost, spravedlivé zdanění, opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a normy OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisku, a to i v zámořských územích, výsostných oblastech a korunních závislých územích Spojeného království; dále smluvní strany vyzývá, aby dodržovaly normy pracovní skupiny pro finanční činnosti;

22. vyzývá smluvní strany, aby upřednostňovaly koordinovaný boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá smluvní strany, aby škodlivé daňové praktiky řešily tím, že budou pokračovat ve spolupráci na základě unijního kodexu chování pro zdanění podniků; zdůrazňuje v této souvislosti zprávu Komise o Spojeném království, která je součástí procesu evropského semestru v roce 2020, v níž se uvádí, že režim Spojeného království pro zdanění dividend a vysoký počet dvoustranných daňových smluv představují prvky, které mohou společnosti využít k agresivnímu daňovému plánování; konstatuje, že podle Komise je Spojené království klasifikováno vysoko, pokud jde o ukazatele, které určují, že se v dané zemi vyskytují prvky, jež mohou společnosti využít za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá k tomu, aby se budoucí dohoda na tuto oblast konkrétně zaměřila a stanovila způsob, jakým bude Spojené království tuto situaci v budoucnu řešit; připomíná, že po uplynutí přechodného období bude Spojené království považováno za třetí zemi a bude muset být prověřeno Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků) na základě kritérií stanovených pro unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí;  vyzývá smluvní strany, aby zaručily řádnou správní spolupráci s cílem zajistit dodržování právních předpisů v oblasti DPH a ochranu a vymáhání příjmů z DPH;

23. vítá závazek Spojeného království, že bude nadále provádět směrnici DAC 6[26]; vyzývá smluvní strany, aby zajistily, že budou zachována ustanovení jednotlivých směrnic týkající se povinné automatické výměny informaci v oblasti daní (DAC[27], DAC 2[28], DAC 3[29], DAC 4[30], DAC 5[31]), pokud jde o příjmy, finanční účty, daňová rozhodnutí, zprávy podle jednotlivých zemí a skutečné vlastnictví; doporučuje, aby smluvní strany zřídily specializovanou platformu pro zachování správní spolupráce s cílem zajistit, aby i nadále docházelo k výměně informací a ke koordinaci budoucích návrhů na výměnu informací, jako jsou on-line platformy;

24. vyzývá smluvní strany, aby zajistily, že jejich příslušné daňové politiky budou podporovat plnění cílů uvedených v Pařížské dohodě, a vyzývá je ke spolupráci v rámci budoucího unijního mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, zejména proto, aby se při plnění environmentálních cílů uhlíkového vyrovnání na hranicích zamezilo jakémukoli dvojímu zdanění;

25. připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení může společný výbor přijmout rozhodnutí o prodloužení přechodného období; domnívá se, že možným prodloužením přechodného období je třeba se vážně zabývat, a to s ohledem na zbývající rozpory a dopad koronavirové krize, aby se ukázalo, zda je zapotřebí více času k uzavření jednání o komplexním budoucím partnerství, a byla zajištěna práva občanů, právní jistota a hospodářská a finanční stabilita; opakuje svůj postoj, že s ohledem na složitost jednání a omezený časový rámec existuje skutečné riziko „pádu z útesu“ v těch hospodářských oblastech, v nichž nouzová opatření nebo mezinárodní rámec nemusejí poskytovat dostatečný právní rámec, který by zamezil závažnému narušení; domnívá se, že je v zájmu jak EU, tak Spojeného království, aby byl jejich budoucí vztah řádně nastaven;

26. připomíná, že likvidita trhu s dluhopisy členských států a likvidita směny národních měn členských států, které nejsou členy eurozóny, jsou založeny na infrastruktuře poskytované investičními bankami ve Spojeném království; konstatuje, že jelikož mnoho právních systémů EU zakazuje obchodování se státními dluhopisy na primárních trzích ve třetích zemích, je rozhodně zapotřebí tento problém zohlednit v jednáních o novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím;

27. domnívá se, že brexit může představovat nový impuls pro rozšíření projektu unie kapitálových trhů, který by mohl pomoci směřovat úvěry do reálné ekonomiky, zejména do malých a středních podniků, dále umožnit soukromé sdílení rizik, snížit potřebu veřejného sdílení rizik a doplnit financování prostřednictvím bank.

 

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

3

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karima Delli, Chris MacManus, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Karima Delli, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

 

3

-

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

 

9

0

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

 

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ (28.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020//2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Kris Peeters</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že dohoda se Spojeným královstvím musí zajistit rovnováhu mezi právy a povinnostmi, respektovat integritu a řádné fungování vnitřního trhu a celní unie EU a nedělitelnost čtyř svobod a zároveň zaručovat rovné podmínky pro podniky i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů; vzhledem k tomu, že země, která není členem Unie a která neplní stejné povinnosti jako členský stát, nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát;

B. vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem pro přístup na jednotný trh EU je plné dodržování příslušných právních předpisů EU v oblasti jednotného trhu; vzhledem k tomu, že ochrana spotřebitelů v EU je zajištěna prostřednictvím širokého právního rámce;

C. vzhledem k tomu, že Unie představuje vůdčí obchodní mocnost a největší jednotný trh na světě, který je významnou hnací silou hospodářské prosperity; vzhledem k tomu, že v roce 2019 činila hodnota zboží vyvezeného z EU-27 do Spojeného království 318,1 miliardy EUR a hodnota zboží dovezeného ze Spojeného království do EU-27 dosáhla výše 193,7 miliardy EUR;

D. vzhledem k tomu, že lhůta pro uzavření jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím je ambiciózní, jednání jsou velmi složitá a bezprecedentní pandemie onemocnění COVID-19, jež vedla k pozastavení jednání, situaci ještě znesnadňuje;

1. důrazně opakuje, že obě strany musí dohodu o vystoupení plnit v její úplnosti a že to může být důležitým ukazatelem dobré víry, v níž budou probíhat jednání o budoucí dohodě;

2. je přesvědčen, že je v zájmu EU i Spojeného království usilovat o to, aby budoucí dohoda dala vzniknout ambicióznímu, široce pojatému a vyváženému vztahu;

3. zdůrazňuje, že všechny orgány a instituce EU, členské státy, podniky a občané by se měli připravit na nový vztah se Spojeným královstvím po skončení přechodného období;

4. zdůrazňuje, že dohoda se Spojeným královstvím by neměla oslabit ambiciózní a vyvážený soubor opatření, který v posledních letech předložila Komise, jako jsou strategie pro jednotný trh, unie kapitálových trhů, strategie pro jednotný digitální trh a evropská digitální strategie;

Vnitřní trh

5. zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla obsahovat ujednání o přístupu na trh pro zboží a služby, veřejných zakázkách, uznávání odborných kvalifikací a pravidlech pro výrobky, pod podmínkou, že bude dosaženo rovných podmínek;

 6. domnívá se, že k tomu, aby Unie směřovala k hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů a oběhovému hospodářství, potřebuje plně funkční jednotný trh, který podporuje šíření ekologických, inovativních řešení, a budoucí dohoda se Spojeným královstvím by měla být s tímto cílem v souladu;

7. zdůrazňuje, že třetí země nesmí za žádných okolností požívat stejné úrovně práv a výhod jako členský stát; zdůrazňuje, že práva a výsady spojené s přístupem na vnitřní trh jsou nerozlučně spjaty s přísnými povinnostmi, pokud jde o úplné dodržování pravidel vnitřního trhu a soulad s nimi; připomíná proto, že vyvážená, ambiciózní a široce pojatá budoucí dohoda může být uzavřena pouze tehdy, budou-li prostřednictvím pevných závazků, jejich řádného uplatňování a účinného prosazování, jejichž cílem bude zachování rovnocenných norem a dynamického souladu, zajištěny rovné podmínky pro podniky i spotřebitele;

8. zdůrazňuje, že podstatnou a nenahraditelnou součástí každé budoucí dohody usilující o zajištění rovných podmínek by měla být dynamická harmonizace právních předpisů a ustanovení zajišťujících důsledný dozor nad trhem, která pomůže prosadit pravidla pro výrobky; zdůrazňuje, že právní jistota pro podniky EU spolu s vysokou úrovní ochrany spotřebitelů EU prostřednictvím účinného dohledu nad trhem, sledovatelnosti výrobků a spolupráce mezi orgány dohledu nad trhem by měly pomoci vytvořit rovné podmínky v této oblasti; zdůrazňuje dále, že rovné podmínky vyžadují horizontální mechanismus (například celkový správní rámec vztahující se na všechny oblasti spolupráce), který by zajistil účinné uplatňování, monitorování, vymáhání a řešení sporů prostřednictvím vnitrostátních orgánů vybavených přiměřenými zdroji i prostřednictvím účinných administrativních a soudních postupů; připomíná, že takovýto horizontální mechanismus by měl plně zachovávat autonomii rozhodování EU a její právní řád a poskytovat Unii přiměřené nástroje k řešení případného nedodržování předpisů ze strany Spojeného království;

9. připomíná, že budoucí dohoda v každém případě povede k celním kontrolám a ověřování zboží před jeho vstupem na vnitřní trh, a trvá na tom, že zajišťování shody zboží s pravidly vnitřního trhu a příslušnými pravidly pro výrobky je věc nejvyššího významu;

10. zdůrazňuje, že tam, kde je to relevantní a vhodné, je třeba při projednávání kapitoly o jednotném trhu dohody o usnadnění přístupu na trh zohlednit potřeby a zájmy evropských malých a středních podniků, dále smluvní strany vybízí, aby zřídily kontaktní místa pro malé a střední podniky, a vyzývá k vytvoření stabilního a předvídatelného celkového právního rámce;

11. je pevně přesvědčen, že ujednání by měla obsahovat ustanovení o přístupu na trh a národním zacházení podle pravidel hostitelského státu s cílem zajistit, aby se s poskytovateli služeb z EU zacházelo ve Spojeném království nediskriminačním způsobem, a to i pokud jde o usazení; zdůrazňuje, že nová ujednání by měla umožňovat časově omezený vstup a pobyt občanů EU ve Spojeném království pro účely podnikání a poskytování služeb;

12. zdůrazňuje, že by měla být uzavřena ambiciózní a vhodná ujednání k usnadnění elektronického obchodu a toku a výměny údajů s cílem odstranit neopodstatněné překážky obchodu elektronickými prostředky a vytvořit otevřené, bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro podniky a spotřebitele pod podmínkou, že maloobchodníci ze Spojeného království prodávající online budou dodržovat příslušná pravidla jednotného trhu; vyzývá v této souvislosti, aby tato ujednání byla v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů;

13. zdůrazňuje, že trhy s veřejnými zakázkami obou smluvních stran by měly zůstat rovnocenně otevřeny, aby tak i nadále přispívaly k zásadnímu přeshraničnímu toku zboží a služeb, avšak za předpokladu, že budou ve všech relevantních ohledech platit skutečně rovné podmínky; lituje, že o odvětví veřejných zakázek není v mandátu Spojeného království pro jednání žádná zmínka, a vyzývá proto, aby do něj byla zahrnuta dodatečná ustanovení zajišťující reciproční přístup na trhy s veřejnými zakázkami pro obě smluvní strany, jež by měla být vypracována v plném souladu s acquis EU;

Cla

14. bere na vědomí skutečnost, že Spojené království nemá v úmyslu usilovat o zachování stávajícího statusu, pokud jde o jednotný trh a celní unii, i zájem Spojeného království usilovat o úzkou spolupráci s EU po svém vystoupení; zdůrazňuje, že je důležité zachovat celistvost celní unie a jejích postupů, které zaručují bezpečnost a ochranu spotřebitelů a hospodářských zájmů Evropské unie i jejích podniků; zdůrazňuje, že je zapotřebí více investic do zařízení pro celní kontroly na společných tranzitních místech na společných hranicích, a tam, kde je to relevantní a vhodné, také další koordinace a výměna informací mezi oběma smluvními stranami;

15. zdůrazňuje, že velký počet necelních překážek, rozdílů v úrovni a kvalitě kontrol a odlišností v celních postupech a sankčních politikách v místech vstupu do celní unie EU často vede k narušení obchodních toků a ohrožuje celistvost evropského jednotného trhu;

16. zdůrazňuje, že uplatňování ustanovení o irské hranici v plném rozsahu je klíčové jak pro podniky, tak pro to, aby se zabránilo narušení obchodních toků a případnému poškození ekonomiky celého ostrova, a že je třeba, aby byl plně prováděn článek 12 protokolu o Irsku/Severním Irsku; dále zdůrazňuje, že zvláštní výbor by měl poskytnout nezbytnou jistotu ohledně aspektů stanovených v protokolu, zejména v článku 12, týkajících se provádění, monitorování a prosazování protokolu, který by měl být uplatňován v dobré víře;

17. zdůrazňuje, že budoucí dohoda by měla stanovit všeobecný mechanismus celní spolupráce, který usnadní přeshraniční obchod, i mechanismy spolupráce mezi celními orgány a orgány pro dozor nad trhem; dále smluvní strany vyzývá, aby tam, kde je to relevantní a vhodné, usilovaly o zjednodušení požadavků a formalit v rámci celního postupu pro obchodníky nebo hospodářské subjekty, včetně malých a středních podniků;

18. trvá na tom, aby Komise prostřednictvím mechanismu pro přímé a jednotné celní kontroly, ve spolupráci s členskými státy a při plném dodržení zásady subsidiarity zajistila, aby celní kontroly v celé EU probíhaly podle stejných norem;

19. zdůrazňuje, že nová ujednání týkající se cel i dalších oblastí by měla zajistit, že výrobci a obchodníci z EU budou mít stejně výhodné podmínky jako jejich britské protějšky;

20. poukazuje na to, že by bylo velmi žádoucí, aby Spojené království zachovalo současnou klasifikaci produktů založenou na integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC), aby tak byly zachovány jednoduché postupy a snížila se regulační zátěž;

Spotřebitelská politika

21. zdůrazňuje, že každá budoucí dohoda musí stanovit, že obě smluvní strany budou zachovávat stávající unijní standardy ochrany spotřebitele a občanská práva podle acquis EU; domnívá se, že by dohoda měla zajistit přidanou hodnotu pro spotřebitele EU tím, že poskytne nejlepší rámec pro ochranu práv spotřebitelů a pro prosazování povinností obchodníků;

22. považuje za nejvýše důležité, aby bezpečnost produktů dovážených ze Spojeného království byla zaručena tak, aby odpovídala normám EU;

23. zdůrazňuje, že regulační a administrativní spolupráce – doplněná v případě potřeby parlamentním dohledem a závazkem, že nedojde ke snížení úrovně právní ochrany – jaká probíhá s jinými třetími zeměmi, je důležitá pro odstraňování necelních překážek a plnění cílů veřejného zájmu, s cílem chránit zájmy unijních spotřebitelů, zajistit bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro spotřebitele a podniky a bojovat proti nekalým obchodním postupům;

24. zdůrazňuje, že v souvislosti s budoucí dohodou je v zájmu jak EU, tak Spojeného království, aby se v oblasti ochrany spotřebitelů a přístupu na trh předešlo potenciálním negativním dopadům na stávající konkrétní výhody pro spotřebitele v oblastech, jako jsou digitální služby, práva cestujících, obchodování se zdravotnickým materiálem, evropské číslo tísňového volání (112) a interoperabilní celounijní systém eCall, neodůvodněné zeměpisné blokování, boj proti padělání a ochrana zeměpisného označení; zdůrazňuje, že pokud budou spolupracovat, mohou EU a Spojené království ovlivnit diskusi na mezinárodní úrovni, a to i s cílem zajistit bezpečné a důvěryhodné internetové prostředí pro spotřebitele a podniky.

 

***


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jordi Cañas, Maria da Graça Carvalho, Tsvetelina Penkova, Jiří Pospíšil, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ECR

GUE/NGL

NI

PPE

Renew

S&D

Verts/ALE

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský

Kateřina Konečná

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

4

0

GUE/NGL

ID

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH (29.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Johan Danielsson</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska[32],

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 13. února 2020 o zmocnění k jednání se Spojeným královstvím[33],

 s ohledem na dohodu ze dne 24. ledna 2020 o vystoupení Spojeného království z Evropské unie a na politické prohlášení o rámci budoucích vztahů[34],

 s ohledem na návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím ze dne 19. března 2020[35],

Horizontální otázky

1. zdůrazňuje, že plánované partnerství, navržené na základě úzkých hospodářských vazeb mezi Spojeným královstvím a EU a jejich společných zájmů, by mělo zajišťovat nepřerušené a bezproblémové propojení obou stran – v souladu se zásadou vzájemnosti – všemi druhy dopravy a současně by mělo zajišťovat rovné podmínky, zejména pokud jde o sociální normy, normy ochrany zaměstnanců a environmentální normy;

2. opakuje, že Spojené království nemůže mít jako třetí země stejná práva a výhody jako členský stát; domnívá se, že budoucí spolupráce se Spojeným královstvím by měla zahrnovat dopravní projekty společného zájmu, podporovat příznivý přeshraniční obchod a dobré obchodní podmínky; zdůrazňuje, že tyto podmínky by měly usnadňovat činnost malých a středních podniků, napomáhat jim a zajišťovat, aby se nemusely potýkat s jakoukoli další administrativní zátěží;

3. domnívá se, že základem pro budoucí účast Spojeného království na přeshraničních výzkumných a rozvojových programech EU v oblasti dopravy by měly být společné zájmy;

4. připomíná, že je důležité, aby Komise byla během jednání jediným unijním vyjednavačem, a že členské státy nemají vést žádná dvoustranná jednání; naléhavě však vyzývá Komisi, aby v konečné komplexní dohodě zastupovala zájmy každého členského státu;

5. podtrhuje, že práva a výsady jsou spjaty s povinnostmi a že rozsah přístupu na jednotný trh EU by měl plně odpovídat míře sbližování předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných podmínek pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž a měl by vycházet z minimálních společných norem platných v EU-27;

6. podporuje směrnice pro jednání, které stanoví, že Gibraltar nebude zahrnut do územní působnosti dohod, jež mají být uzavřeny mezi EU a Spojeným královstvím, a že jakákoli samostatná dohoda bude vyžadovat předchozí souhlas Španělského království;

Letectví

7. připomíná, že letectví je jediným druhem dopravy, pro který neexistuje žádná záložní právní úprava Světové obchodní organizace (WTO) pro případ, že nebude před koncem přechodného období dosaženo dohody;

8. domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat ambiciózní a komplexní kapitolu o letecké dopravě, která zajistí ochranu strategických zájmů EU a bude obsahovat příslušná ustanovení o přístupu na trh, investicích a provozní a obchodní flexibilitě (např. sdílení kódů), a to s přihlédnutím k vyváženým právům a povinnostem;

9. domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat rovné podmínky v oblasti státní podpory, práv cestujících, sociálních práv, bezpečnosti a ochrany životního prostředí;

10. zdůrazňuje, že poskytnutí jakékoli možnosti využívat některé prvky takzvané „páté svobody“ (svobody letectví) by mělo být vyváženo uložením povinností odpovídajícím zájmům Unie;

11. zdůrazňuje, že součástí plánovaného partnerství by měla být úzká spolupráce v oblasti bezpečnosti letectví a řízení letového provozu; domnívá se, že tato spolupráce by neměla omezovat EU při určování úrovně ochrany, kterou považuje za vhodnou pro bezpečnost a životní prostředí;

12. zdůrazňuje význam budoucí úzké spolupráce mezi Úřadem pro civilní letectví Spojeného království a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví a význam zapojení Spojeného království do současných a budoucích programů řízení letového provozu (ATM), jako je výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), s cílem zajistit interoperabilitu infrastruktury a zlepšit bezpečnost a účinnost fungování letecké dopravy v Evropě;

13. domnívá se, že tam, kde je to v zájmu Unie, by se mělo uvažovat o zapojení Spojeného království do kosmického programu EU;

Silniční doprava

14. opakuje, že jakákoli dohoda o silniční nákladní dopravě musí být nedílnou součástí komplexní dohody o volném obchodu;

15. konstatuje, že s ohledem na objem nákladní silniční dopravy mezi EU-27 a Spojeným královstvím není pro vztahy mezi EU a Spojeným královstvím vhodný stávající rámec Evropské konference ministrů dopravy (ECMT), jenž se zakládá na omezeném počtu povolení; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zavést vhodná opatření, která zabrání ohrožení veřejného pořádku a narušení dopravních toků provozovatelů silniční nákladní dopravy a autokarové a autobusové dopravy; zdůrazňuje proto, že je důležité zajistit lepší přímé námořní trasy z Irska na kontinent, čímž se sníží závislost na britském pevninském mostě;

16. zdůrazňuje, že provozovatelé nákladní dopravy ze Spojeného království nemohou, pokud jde o silniční přepravu zboží, získat stejnou úroveň práv a výhod, jakou mají provozovatelé nákladní dopravy z Unie;

17. domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat právo na průjezd jízd s nákladem i bez nákladu z a na území jedné strany skrze území druhé strany;

18. domnívá se, že plánované partnerství by mělo zahrnovat rovné podmínky v oblastech práce, řízení a odpočinku, vysílání řidičů, tachografů, hmotností a rozměrů vozidel, kombinované dopravy a odborné přípravy pracovníků a zvláštní ustanovení zajišťující srovnatelnou úroveň ochrany ve vztahu k provozovatelům a řidičům;

19. zdůrazňuje, že plánované partnerství by mělo, pokud jde o přepravu cestujících autokary a autobusy, zohledňovat mnohostrannou dohodu Interbus[36] a protokol k této dohodě; očekává, že budoucí dohoda přihlédne k tomu, že je důležité zajistit prostřednictvím zavádění alternativních paliv a dobíjecí infrastruktury ekologizaci průmyslu;

Železniční doprava

20. zdůrazňuje, že plánované partnerství by se mělo zabývat i specifickou situací tunelu pod Lamanšským průlivem, zejména pokud jde o aspekty bezpečnostního režimu, povolení a práv cestujících;

Námořní doprava a přístavy

21. zdůrazňuje, že v odvětví mezinárodní námořní dopravy – mj. včetně odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři a vnitrostátního obchodu – by mělo plánované partnerství zajišťovat vzájemný rovný přístup na trh za odpovídajících rovných podmínek v bezpečnostní, environmentální a sociální oblasti mezi přístavy EU a Spojeného království, aniž by byly ohroženy stávající vysoké unijní normy v těchto oblastech; zdůrazňuje, že toto partnerství by mělo uvažovat o společném přístupu, pokud jde o globální politický rámec Mezinárodní námořní organizace, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizace práce (MOP) a WTO;

22. naléhavě vyzývá k tomu, aby prioritou byla plynulost námořního obchodu mezi EU a Spojeným královstvím a volný pohyb cestujících, námořníků a pracovníků na moři i na pevnině; v tomto ohledu zdůrazňuje, že EU a Spojené království by měly zajistit, aby existovaly řádné hraniční a celní systémy, které zabrání zpožděním a narušením cesty;

23. zdůrazňuje význam účinné spolupráce a výměny informací mezi Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost a Agenturou Spojeného království pro námořní a pobřežní stráž.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

28.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

47

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle,

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

NI

Mario Furore

 

1

-

NI

Dorien Rookmaker

 

1

0

ECR

Kosma Złotowski

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (13.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je klíčovým nástrojem pro zajištění solidarity mezi regiony EU výměnou za příležitosti, které jim nabízí vnitřní trh; vzhledem k tomu, že pokud se Spojené království rozhodne získat přístup k vnitřnímu trhu jako člen, musí finančně přispívat na solidaritu a soudržnost a respektovat horizontální politiky, týkající se např. globálního oteplování, změny klimatu, životního prostředí, zemědělství a rybolovu –  jako je tomu v případě zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP);

B. vzhledem k tomu, že mnohé regiony EU budou negativně ovlivněny vytvořením nových překážek obchodu a volného pohybu osob mezi EU a Spojeným královstvím, a to především ty regiony, které mají pozemní nebo námořní hranici se Spojeným královstvím, a budou tudíž potřebovat další podporu z fondů soudržnosti;

C. vzhledem k tomu, že ochrana přeshraničních hospodářských činností je obzvláště důležitá a mělo by být i nadále možné, aby přeshraniční pracovníci mezi EU a Spojeným královstvím vykonávali výdělečnou činnost;

D. vzhledem k tomu, že i když Spojené království je třetí zemí, bylo by výhodné, aby programy Interreg mezi EU a Spojeným královstvím pokračovaly;

E. vzhledem k tomu, že financování z fondů soudržnosti je obzvlášť důležité pro Severní Irsko a příhraniční oblasti Irska; vzhledem k tomu, že program PEACE sehrál klíčovou roli při usmíření komunit a budování míru a spojil tisíce lidí prostřednictvím přeshraničních činností, včetně podpory rozvoje malých a středních podniků, komunitních organizací, které vedou projekty zaměřené na usmíření a kulturní porozumění, a prostřednictvím  přeshraničních projektů zaměřených na dovednosti, vzdělávání a odbornou přípravu;

F. vzhledem k tomu, že politiky EU v oblasti rozvoje a soudržnosti umožnily plodnou spolupráci zámořských území EU a Spojeného království, která by měla pokračovat i v budoucnu;

G. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království bez následné dohody ohledně budoucích vztahů s EU by mělo rušivé účinky, které by významně zatížily veřejné finance v EU; vzhledem k tomu, že pokud se nepodaří uzavřít dohodu o budoucích vztazích EU a Spojeného království, budou naplněny podmínky pro uplatnění zásady solidarity; vzhledem k tomu, že Evropský parlament již schválil uplatnění zásady solidarity pro takový případ;

1. zdůrazňuje, že pokud se Spojené království nebude plně účastnit vnitřního trhu, nemělo by získávat podporu z fondů soudržnosti s výjimkou případů, které jsou povoleny v nařízeních o zřízení těchto fondů; dodává, že pokud by se Spojené království nakonec přálo účastnit vnitřního trhu, mělo by přispívat do fondů soudržnosti na období 2021–2027;

2. je přesvědčen o tom, že nová dohoda by měla zohlednit potřeby regionů EU dotčených brexitem, zejména těch, které mají se Spojeným královstvím pozemní nebo námořní hranici, jako např. příhraniční oblasti Irska a jižního Španělska a pobřežní oblasti podél Lamanšského průlivu, Atlantiku a Severního moře; připomíná, že je třeba posoudit dopad brexitu na malé a střední podniky působící na územích, která sdílejí pozemní nebo námořní hranici se Spojeným královstvím;

3. připomíná význam spravedlivé mobility pracovních sil; vyzývá k tomu, aby budoucí dohoda obsahovala ustanovení o pokračující ochraně živobytí přeshraničních pracovníků, a to i v případě nových pracovních vztahů, zejména pro ty, kteří pracují přes irskou hranici nebo přes hranici mezi Spojeným královstvím a Belgií, Francií nebo Nizozemskem;

4. konstatuje, že přeshraniční a nadnárodní programy financované prostřednictvím Interreg hrají klíčovou roli při podpoře spolupráce mezi regiony a občany různých členských států, a navrhuje, aby programy Interreg zůstaly otevřeny pro Spojené království a země, které jsou jeho součástí, za podmínky, že poskytnou odpovídající finanční příspěvek; připomíná, že programy Interreg rovněž podporují inkluzivní politiky a strategie, které zabraňují prohlubování nerovností v přeshraničních společenstvích;

5. zdůrazňuje významný přínos politiky soudržnosti EU pro Severní Irsko, zejména pokud jde o pomoc při obnově zanedbaných městských a venkovských oblastí, boj proti změně klimatu a budování mezikomunitních a přeshraničních kontaktů v souvislosti s mírovým procesem; zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby v Severním Irsku a příhraničních oblastech Irska nadále fungoval program PEACE a byl nezávisle spravován Úřadem pro zvláštní programy EU;

6. domnívá se, že spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a zámořskými zeměmi a územími EU na jedné straně a zámořskými územími Spojeného království na straně druhé, zejména v Karibiku a Tichomoří, by měla pokračovat; požaduje zvláštní ustanovení, která umožní budoucí společné projekty v rámci Evropského rozvojového fondu a případně fondů soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že Fond solidarity Evropské unie, který poskytuje finanční prostředky z rozpočtu EU představuje hmatatelné vyjádření solidarity mezi členskými státy, v případě, kdy je vážnými dopady např. na hospodářství, postižen jeden nebo více regionů EU nebo kandidátská země; připomíná, že je důležité, aby se oblast působnosti Fondu solidarity Evropské unie rozšířila tak, aby se fond vztahoval i na část dodatečných veřejných výdajů vzniklých při přípravě na situaci, kdy by na konci přechodného období nebyla uzavřena navazující dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, jak se již stalo za účelem řešení aktuálního ohrožení veřejného zdraví onemocněním COVID-19; vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který by odrážel dřívější návrh učiněný pro případ, že by nedošlo k ratifikaci dohody o vystoupení, schválený Evropským parlamentem dne 24. července 2019[37];

8. žádá Komisi, aby se připravila na důsledky scénáře bez dohody, pokud Spojené království nepožádá o prodloužení přechodného období.


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

12.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Sandro Gozi, Simone Schmiedtbauer

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Simone Schmiedtbauer

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, Irène Tolleret

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV (26.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>François-Xavier Bellamy</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že právě probíhající jednání budou mít rozhodující význam pro budoucnost členských států a Spojeného království a že v tomto kontextu jsou zásadními otázkami rybolov, řízení živých mořských zdrojů a zachování a obnova mořských ekosystémů; vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu přímo a nepřímo představuje tisíce pracovních příležitostí, poskytuje obživu mnoha pobřežním oblastem a komunitám, které bojují s vylidňováním, napomáhá bezpečné a zdravé stravě milionů spotřebitelů a podporuje silný environmentální model;

B. vzhledem k tomu, že společná rybářská politika (SRP) umožňuje již po téměř 50 let ve všech dotčených členských státech vytvářet lepší podmínky pro rozvoj rybolovu a udržitelného řízení zdrojů; vzhledem tedy k tomu, že po vystoupení Spojeného království z EU je nutné uzavřít dohodu, která zaručí hospodářské zdraví odvětví rybolovu, pokračování stávající rybolovné činnosti, zachování druhů a ochranu biologické rozmanitosti;

C. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva[38] výrazně posílilo transparentnost a odpovědnost globálního rybolovu, což by se mělo odrážet i v budoucí dohodě;

D. vzhledem k tomu, že historická, geografická a ekosystémová provázanost mezi EU a Spojeným královstvím vytváří pevné vzájemné vazby mezi oběma stranami, a to jak v případě činností rybolovu a akvakultury, tak i v odvětví zpracování těchto produktů a obchodu s nimi, ale také v oblasti ochrany sdílených mořských ekosystémů; vzhledem k tomu, že Spojené království a EU v současnosti sdílejí 97 rybích populací, které podléhají celkovému přípustnému odlovu; vzhledem k tomu, že z tohoto hlediska by neuzavření dohody okamžitě způsobilo rozsáhlé škody všem zúčastněným stranám, a v konečném důsledku i občanům EU a Spojeného království, jakož i sdíleným mořským ekosystémům; vzhledem k tomu, že dohoda by v každém případě měla usilovat o to, aby se zabránilo nepříznivým hospodářským důsledkům pro rybáře Unie a Spojeného království, kteří provozují rybolovné činnosti ve vodách Spojeného království;

1. opakuje, že mezi EU a Spojeným královstvím nebude možné uzavřít žádnou komplexní dohodu, a ani v oblasti obchodu, která by neobsahovala úplné, vyvážené a dlouhodobě platné ujednání o rybolovu a otázkách s ním souvisejících zajišťující pokračující přístup do teritoriálních vod obou stran a přístup k jejich zdrojům a trhům za optimálních podmínek, jakož i ochranu stávajících rybolovných aktivit;

2. opakuje, že dohoda o rybolovu musí přímo souviset s jednáním o hospodářském partnerství, zejména v oblasti obchodu, a že tyto dva prvky proto nelze oddělit; zdůrazňuje, že otázka volného přístupu do vod a přístavů je neoddělitelná od otázky volného obchodu a přístupu produktů rybolovu Spojeného království na trh EU;

3. připomíná, že ryby ani znečištění neznají politických hranic a budou se i nadále šířit ve všech mořských oblastech;  zdůrazňuje, že ekosystémy jsou provázané;

4. připomíná, že největšího prospěchu pro obě strany bude dosaženo tím, že budou sdílené ekosystémy chráněny a jejich využívání bude řízeno udržitelným způsobem, že bude prosazován stávající reciproční přístup do teritoriálních vod a k rybolovným zdrojům s cílem zachovat stávající rybolovné aktivity, a stanovením jednotných, soudržných, jasných a stabilních společných zásad a pravidel umožňujících vzájemný otevřený přístup produktů rybolovu a akvakultury na trhy, aniž by tím vznikalo hospodářské či sociální napětí v důsledku nevyvážené hospodářské soutěže; trvá na tom, že budoucí dohoda musí obsahovat ochrannou doložku, která stanoví, že jakékoli porušení ustanovení o recipročním přístupu do vod a ke zdrojům povede k pozastavení platnosti preferenčních celních sazeb pro Spojené království na trhu EU;

5. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly do návrhu dohody začleněny procentní podíly, které se v současnosti uplatňují na rybí populace sdílené mezi oběma stranami podle přílohy FISH-2 (přidělení rybolovných práv) v souladu s platnou zásadou relativní stability; pokud by nebyly uvedeny procentní podíly rybích populací, které mají obě strany sdílet, mohlo by to být chápáno jako počáteční ústupek Spojenému království, čímž by se snižovaly cíle stávajícího mandátu;

6. vyzývá strany jednání k zachování stávajících členských kvót a stabilní a konstantní distribuce rybolovných práv; a poukazuje na význam dlouhodobého řízení zdrojů na základě dodržování zásad SRP, jako je maximální udržitelný výnos, technická opatření a nástroje řízení v konkrétních oblastech, jako jsou víceleté plány pro Severní moře a západní vody, rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, které dosud přispívaly ke zlepšování stavu rybích populací ku prospěchu rybářského loďstva členských států EU i Spojeného království;

7. připomíná, že Spojené království bylo zapojeno do příprav a provádění víceletých plánů pro každou mořskou oblast, zejména pro Severní moře a západní vody, a že tyto víceleté plány byly vypracovány s ohledem na členské státy v dané době, tedy včetně Spojeného království, a s tím, že jejich cíle se zakládají na nejlepších vědeckých poznatcích a SRP;

8. opakuje, že důsledné uplatňování SRP přineslo významná pozitiva, ať už se jedná o zvýšení množství populací využívaných k rybolovu v rámci maximálního udržitelného výnosu nebo o způsob, jakým víceleté plány přispěly k biologické a ekonomické udržitelnosti, což má své přínosy pro dotčené rybářské komunity;

9. zdůrazňuje, že dohoda musí zajistit, aby technická opatření či ustanovení týkající se chráněných mořských oblastí byla reciproční, nediskriminační a přiměřená, a ve skutečnosti neznamenala vykázání plavidel EU z vod Spojeného království; zdůrazňuje, že při zřízení chráněných mořských oblastí mají být do jejich řízení a monitorování zapojeny v souladu s doporučeními Mezinárodní unie pro ochranu přírody všechny zúčastněné strany včetně evropských rybářů; trvá na tom, že dohoda nesmí vést k tomu, že se environmentální a sociální normy EU přizpůsobí druhé straně, a jejich úroveň tak klesne;

10. naléhavě žádá Komisi, aby do dohody zařadila ustanovení týkající se prevence a potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve vodách Unie a Spojeného království;

11. trvá na tom, že britské produkty rybolovu a akvakultury, které vstoupí na vnitřní trh, musí splňovat tytéž environmentální, sociální, sanitární a fytosanitární normy, jako produkty rybolovu a akvakultury EU, aby se pro produkty ze Spojeného království a Unie zajistily stejné podmínky a pro evropského spotřebitele náležitá ochrana;

12. poukazuje na to, že musí být zavedeny adekvátní mechanismy spolupráce a konzultací, společný vědecký přístup a záruky, že Spojené království bude nadále přispívat ke shromažďování údajů a k vědeckému posuzování rybích populací, které poslouží jakožto základ pro veškerá rozhodnutí týkajících se společného řízení rybolovu ve všech sdílených mořských oblastech; naléhavě žádá obě strany, aby pokračovaly ve své aktivní a loajální spolupráci ve věci kontroly rybolovu a boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

13. bere na vědomí záměr Spojeného království vyjednat samostatnou rámcovou dohodu o rybolovu s Norskem; připomíná, že  Norsko je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), s čímž souvisí práva a povinnosti týkající se odvětví a produktů rybolovu, mimo jiné ve spojitosti s přístupem na trh EU;

14. vyzdvihuje, že je důležité do dohody zahrnout povinnost udržovat mezi pobřežními státy spolupráci, jak stanovuje mezinárodní právo, jelikož ta je nezbytná pro řízení rybolovu a udržitelnost sdílených rybích populací;

15. je přesvědčen, že ustanovení případné dohody o rybolovu by měla být v každém případě spojena s mechanismem urovnávání sporů a měla by obsahovat nápravná opatření, což bude součástí obecného systému řízení budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím.

16. připomíná, že usiluje o to, aby byla dohoda o rybolovu uzavřena do 1. července 2020; s politováním konstatuje, že krize způsobená koronavirem, či pandemie onemocnění COVID-19, narušily normální průběh vyjednávání mezi Spojeným královstvím a EU; vyzývá proto obě strany, aby projevily flexibilitu a co nejdříve rozhodly o prodloužení přechodného období podle článku 132 dohody o vystoupení s cílem poskytnout tomuto odvětví jistotu;

17. domnívá se, že v případě prodloužení přechodného období by se mělo příslušným způsobem prodloužit i rozdělení celkových přípustných odlovů a kvót, tak aby byla odvětví rybolovu poskytnuta právní jistota;

18. apeluje nicméně na Komisi a členské státy, aby se připravily na všechny scénáře, jak prodloužení přechodného období, tak ukončení jednání bez dohody, a aby vypracovaly opatření nutná na podporu odvětví rybolovu a regulační rámce vhodné pro jednotlivé scénáře;

19. závěrem vyzývá strany jednání, aby vynaložily veškeré své úsilí na to, aby co nejrychleji sjednaly ustanovení o rybolovu, která budou součástí jakékoli dohody, jež bude mezi Spojeným královstvím EU uzavřena, tak aby bylo možno tato ustanovení včas použít pro určení rybolovných práv v prvním roce po uplynutí přechodného období.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Catherine Chabaud, Gabriel Mato, Elżbieta Rafalska

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI (2.6.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt> 


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Loránt Vincze</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. Obsah zamýšlené dohody, základní hodnoty a správa a řízení

1. vítá návrh znění dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím zveřejněný Evropskou komisí dne 18. března 2020, který navrhuje komplexní dohodu zahrnující veškeré oblasti spolupráce a souhrnný institucionální rámec; připomíná svůj postoj, že by konečná dohoda měla mít jednotný, soudržný správní rámec, jehož součástí by mělo být účinné vymáhání práva a kvalitní mechanismus řešení sporů, aby nemusely být uzavírány další bilaterální smlouvy;

2. zdůrazňuje, že zamýšlené partnerství musí být založeno na společných hodnotách a zásadách demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, které by měly být vyjádřeny v závazných politických klauzulích, a na vzájemné důvěře; zdůrazňuje, že zatímco se na EU bude nadále vztahovat Listina základních práv Evropské unie, musí dohoda o budoucích vztazích zahrnovat trvalý závazek Spojeného království k tomu, že bude respektovat rámec Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP);

3. vítá ustanovení návrhu znění dohody týkající se zachování samostatnosti právního řádu EU a role Soudního dvora Evropské unie (SDEU) jako nejvyššího orgánu odpovědného za výklad práva EU; trvá na tom, že přijetí této role je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce;

B. Pokrok v jednání

 

4. je znepokojen současným stavem jednání, vzhledem k tomu, že dvě kola naplánovaná během koronavirové karantény byla zrušena a k obnovení jednání došlo dne 20. dubna; konstatuje, že podle informací pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím nebylo dosaženo výraznějšího pokroku, ačkoliv během druhého kola jednání proběhly první diskuse o bezpečnosti, vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech, ochraně údajů a právech občanů, jakož i migraci a azylu; připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení lze přechodné období prodloužit jediným rozhodnutím smíšeného výboru přijatým přede dnem 1. července 2020; bere na vědomí, že vláda Spojeného království během druhého kola jednání zdůraznila, že nehodlá požádat o prodloužení přechodného období; je mimořádně znepokojen šancemi na to, že se do konce roku podaří uzavřít jednání o všech hlavních záležitostech, vezmeme-li zejména v úvahu stávající situaci spojenou s koronavirem a pomalý pokrok, jehož bylo do dnešního dne dosaženo; vyzývá partnery v jednání, aby se všemožně snažili dosáhnout pokroku paralelně ve všech oblastech jednání, a to i v těch nejsložitějších oblastech, a přijmout komplexní vyjednávací strategii;

 

C. Práva občanů a ujednání o mobilitě

 

5. bere na vědomí diskuse probíhající ve smíšeném výboru EU a Spojeného království zřízeném podle dohody o vystoupení a nadcházející schůzi zvláštního výboru pro práva občanů; vyzývá spolupředsedy smíšeného výboru, aby v tomto ohledu aktivně zapojili občany a organizace občanské společnosti; žádá, aby byl Parlament plně informován o všech diskusích probíhajících ve smíšeném výboru a o všech rozhodnutích, která přijal; je znepokojen tím, že podle nejnovějších statistických údajů systému registrace k pobytu pro občany EU[39], zveřejněných britským ministerstvem vnitra dne 21. května 2020, byl z celkového počtu 3 220 100 žádostí uzavřených k 30. dubnu 2020 udělen status usazené osoby pouze 58 % žadatelů a 41 % žadatelů získalo předběžný status usazené osoby; připomíná výzvu Parlamentu[40], aby režimy právního postavení rezidenta ve Spojeném království i v členských státech byly nediskriminační, uživatelsky vstřícné, transparentní a bezplatné, měly deklarativní povahu a aby byl v jejich rámci vydáván fyzický doklad potvrzující dotyčné postavení; připomíná, že s občany EU držícími předběžný status usazené osoby by se podle dohody o vystoupení mělo zacházet stejně jako s občany Spojeného království, a to i s ohledem na přístup k dávkám a přístup ke zdravotní péči; vyzývá smíšený výbor a Komisi, aby vývoj v tomto směru monitorovaly; konstatuje, že bylo dosaženo malého pokroku, pokud jde o výzvu Parlamentu k řešení otázek souvisejících se systémem registrace k pobytu pro občany EU, zejména v souvislosti s přístupností žádosti, nezávislostí orgánu pro sledování a možnými důsledky pro občany EU, kteří nesplní stanovenou lhůtu, jakož i v souvislosti s uplatnitelností britského systému registrace pobytu pro občany EU na občany EU-27 v Severním Irsku, kteří nepožádali o občanství Spojeného království podle Velkopáteční dohody, a potřebou plně dodržovat všechny části Velkopáteční dohody, jak je stanoveno v dohodě o vystoupení; naléhavě žádá orgány Spojeného království, aby zajistily, že práva občanů v Severním Irsku nebudou oslabena; zdůrazňuje, že tyto otázky je třeba plně vyřešit a vyhodnotit do konce přechodného období, což je předběžná podmínka budoucí dohody; bere na vědomí obavy, které vyjádřilo Spojené království v souvislosti s prováděním dohody o vystoupení některými členskými státy, pokud jde o práva občanů, především v souvislosti s transparentností a uživatelskou vstřícností režimů právního postavení rezidentů a podporou pro zranitelné osoby; vítá skutečnost, že Komise vydala pokyny, kterými podporuje vnitrostátní orgány v řádném provádění druhé části dohody o vystoupení, která se týká práv občanů; vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala dodržování pravidel v členských státech v této oblasti;

6. vyzývá obě strany, aby plně respektovaly a uplatňovaly práva občanů EU i Spojeného království a jejich rodin, jež zaručuje dohoda o vystoupení; naléhavě žádá obě strany, aby usilovaly o zajištění vysoké úrovně práv v oblasti mobility v budoucí dohodě; vyjadřuje politování nad skutečností, že Spojené království dosud neprokázalo velké ambice v souvislosti s mobilitou občanů, které se Spojené království a jeho občané těšili v minulosti; zdůrazňuje, že jakákoli budoucí ujednání v oblasti mobility, včetně cestování bez víz na krátkodobé pobyty, by měla být založena na nediskriminaci mezi členskými státy a na plné reciprocitě; obecně se domnívá, že základní a nedílnou součástí znění budoucí mezinárodní dohody mezi EU a Spojeným královstvím musí být další konkretizace práv občanů prostřednictvím právně závazných ustanovení; zdůrazňuje, že to musí zahrnovat i situaci přeshraničních pracovníků, jejichž svoboda pohybu by měla být zaručena na základě nediskriminačního a recipročního přístupu; poukazuje v tomto ohledu na situaci na Gibraltaru, kde musí být s ohledem na neshody mezi Španělskem a Spojeným královstvím ohledně svrchovanosti nad tímto územím zaručena práva rezidentů, a zejména práva pracovníků, kteří se pohybují přes hranice; upozorňuje v tomto ohledu na příslušné rezoluce a rozhodnutí Valného shromáždění OSN, které podpořil Parlament a Evropská rada; domnívá se, že podmínky pro vstup a pobyt za účelem výzkumu, studia, odborné přípravy, dobrovolné služby, výměnných pobytů žáků nebo vzdělávacích projektů, pobytů au-pair a dobrovolnické služby v Evropském sboru solidarity by měly být součástí budoucí dohody a neměly by být ponechány vnitrostátní regulaci, přičemž zdůrazňuje potřebu koordinovaného přístupu ze strany Unie a jejích členských států; zdůrazňuje, že v tomto ohledu musí být plně zaručena rovnost zacházení s občany všech členských států EU; připomíná, že koronavirová krize ukázala, že některá životně důležitá odvětví Spojeného království, například veřejné zdraví a zemědělství, jsou závislá na pracovnících z EU, včetně sezónních pracovníků;

D. Ochrana údajů

 

7. zdůrazňuje význam ochrany údajů jakožto základního práva a klíčového faktoru digitální ekonomiky; připomíná svůj postoj[41], že k tomu, aby Komise mohla prohlásit, že rámec pro ochranu údajů ve Spojeném království zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, musí podle judikatury Soudního dvora Evropské unie[42] prokázat, že Spojené království poskytuje úroveň ochrany „v zásadě rovnocennou“ úrovni ochrany, kterou poskytuje právní rámec EU, a to i pokud jde o další předávání do třetích zemí;

8. připomíná, že zákon Spojeného království o ochraně údajů stanoví obecnou a velmi širokou výjimku ze zásad ochrany údajů a práv subjektů údajů při zpracovávání osobních údajů pro účely přistěhovalectví; je znepokojen tím, že jsou-li údaje osob, které nejsou občany Spojeného království, zpracovávány podle této výjimky, nejsou chráněny stejným způsobem jako u občanů Spojeného království; domnívá se, že by tato výjimka byla v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů; dále se domnívá, že právní rámec Spojeného království pro uchovávání elektronických telekomunikačních údajů nesplňuje podmínky příslušného acquis EU, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie[43], a tudíž v současné době nesplňuje podmínky přiměřené úrovně ochrany; je mimořádně znepokojen písemným prohlášením předsedy vlády Spojeného království ze dne 3. února 2020 o vztazích mezi Spojeným královstvím a EU[44], v němž uvedl, že Spojené království bude v budoucnu uplatňovat samostatné a nezávislé politiky v oblastech, jako je mimo jiné ochrana údajů;

9. zdůrazňuje, že ve směrnicích pro jednání přijatých dne 25. února[45] Radou je jasně stanoveno, že budoucí partnerství „by mělo být založeno na závazku dodržovat základní práva, včetně odpovídající ochrany osobních údajů, což je jednou z nezbytných podmínek zamýšlené spolupráce“, a mělo by „stanovit automatické ukončení spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud Spojené království vypoví Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP)“ a „automatické pozastavení, pokud Spojené království zruší vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí EÚLP“, přičemž je zdůrazněno, že „úroveň ambicí spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce předpokládané v rámci partnerství v oblasti bezpečnosti bude záviset na úrovni ochrany osobních údajů zajišťované ve Spojeném království“ (odstavec 118);

10. připomíná, že se ve výše uvedených směrnicích pro jednání rovněž stanoví, že „partnerství v oblasti bezpečnosti by mělo stanovit úzkou spolupráci v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráci, pokud jde o předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti, a to s ohledem na budoucí status Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor, která neumožňuje volný pohyb osob“ (odstavec 117);

11. je znepokojen tím, že během prvního kola jednání o budoucí dohodě o partnerství (2.–5. března 2020) Spojené království oznámilo, že pokud jde o justiční a policejní spolupráci v trestních věcech, nezaváže se k prosazování EÚLP a neakceptuje ani soudní příslušnost Soudního dvora EU; vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že tento postoj zastávalo i ve druhém kole jednání; zaujímá postoj v tom smyslu, že pokud se Spojené království výslovně nezaváže k prosazování EÚLP a neakceptuje soudní příslušnost Soudního dvora EU jakožto jediného orgánu příslušného k výkladu práva EU, nebude možná žádná dohoda o justiční a policejní spolupráci v trestních věcech; bere rovněž na vědomí prohlášení vyjednavače EU pana Barniera ohledně druhého kola jednání, který uvedl, že Spojené království během tohoto druhého kola odmítlo poskytnout pevné záruky týkající se základních práv a svobod jednotlivců a trvalo na tom, že sníží stávající standardy a odchýlí se od dohodnutých mechanismů pro ochranu údajů, čímž vytvoří závažná omezení pro naše budoucí partnerství v oblasti bezpečnosti[46];

12. považuje za nezbytné věnovat zvláštní pozornost právnímu rámci ve Spojeném království v oblasti národní bezpečnosti nebo zpracování osobních údajů donucovacími orgány; připomíná, že programy hromadného sledování, jako je ten britský, nesplňují požadavky přiměřenosti podle právních předpisů EU; zasazuje se o to, aby byla zohledněna judikatura Soudního dvora EU v této oblasti, například ve věci Schrems, jakož i judikatura Evropského soudu pro lidská práva;

13. vyzývá Komisi, aby výše uvedené prvky zohlednila při posuzování přiměřenosti právního rámce Spojeného království, pokud jde o úroveň ochrany osobních údajů, a zajistila, aby Spojené království vyřešilo problémy uvedené v tomto usnesení ještě před tím, než bude případně rozhodnuto o tom, že právní předpisy Spojeného království o ochraně údajů zajišťují odpovídající úroveň ochrany podle práva Unie, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie; vyzývá Komisi, aby požádala rovněž o poradenství Evropskou radu pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů a aby jim poskytla veškeré příslušné informace a odpovídající lhůty ke splnění jejich úlohy; zdůrazňuje, že rozhodnutí o odpovídající ochraně nemusí být předmětem jednání mezi Spojeným královstvím a EU, jelikož se týká ochrany základního práva uznaného EÚLP, Listinou základních práv a Smlouvami EU;

E. Bezpečnost, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech

 

14. vyjadřuje politování nad tím, že během druhého kola jednání o oblasti bezpečnosti a vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech, které proběhlo v dubnu, nebylo dosaženo výraznějšího pokroku; připomíná, že během příštího kola jednání by mělo být dosaženo hmatatelného pokroku v této oblasti, aby mohla být uzavřena dohoda o komplexní a účinné spolupráci;

15. připomíná, že vzhledem k zeměpisné blízkosti a hrozbám, kterým čelí jak EU, tak i Spojené království, by obě strany měly usilovat o zachování efektivních a recipročních mechanismů pro spolupráci v oblasti vymáhání práva, které jsou účinné a z hlediska bezpečnosti jejich občanů vzájemně prospěšné, s ohledem na skutečnost, že Spojené království je nyní třetí zemí a nemůže mít tedy stejná práva a využívat stejné režimy jako členské státy; zdůrazňuje, že samostatné dohody by v oblastech, jako je vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech, oslabily právní soudržnost; naléhavě žádá Komisi, aby se řídila svými směrnicemi pro jednání a usilovala o vyjednání jediné komplexní dohody;

16. je důrazně proti žádosti Spojeného království o přímý přístup k informačním systémům EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a zachování statusu v agenturách působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí podobného tomu, kterému se těší členské státy; v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že Spojené království coby třetí země mimo schengenský prostor nemůže mít přímý přístup k údajům informačních systémů EU, ani se nemůže zapojit do řídicích struktur agentur EU působících v oblasti svobody, bezpečnosti a práva; upozorňuje, že jakékoli předávání informací Spojenému království, včetně osobních údajů, by mělo podléhat přísným mechanismům ochrany a podmínkám kontroly a dohledu, a to i úrovni ochrany osobních údajů odpovídající úrovni stanovené právními předpisy Unie;

17. připomíná, že Schengenský informační systém (SIS) vznikl jako kompenzační nástroj s cílem napravit odstranění hraničních kontrol v schengenském prostoru; poukazuje na to, že právní předpisy týkající se SIS výslovně zakazují přístup třetích zemí do systému; zdůrazňuje, že Spojené království nemůže mít coby třetí země přístup do SIS; připomíná, že Spojené království začalo v roce 2015 uplatňovat některá ustanovení schengenského acquis týkající se SIS v oblasti policejní spolupráce[47] a že se při jejich uplatňování dopustilo závažných porušení předpisů a dosud je nenapravilo; připomíná, že 5. března vydala Rada soubor doporučení k závažným nedostatkům, které byly zjištěny v roce 2017 při hodnocení toho, jak Spojené království uplatňuje schengenské acquis v oblasti SIS, a že Spojené království ve své odpovědi neprokázalo téměř žádný úmysl tato doporučení provést, což je v rozporu s právem EU; domnívá se, že budoucí spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce by měla být založena na vzájemné důvěře; domnívá se tudíž, že ujednání ohledně budoucí spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce by ještě před dosažením dohody měla být podmíněna tím, že budou plně napravena porušení, k nimž došlo při používání systému SIS a údajném neoznámení 75 000 odsouzení ostatním členským státům v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV[48]; zdůrazňuje, že na takovéto spolupráci je možné se dohodnout pouze v případě, že budou stanovena přísná pravidla pro ochranu údajů a zavedeny spolehlivé mechanismy vymáhání;

18. poukazuje na to, že automatická výměna údajů o DNA se Spojeným královstvím v rámci prümského rámce byla zahájena až v roce 2019 a že Rada brzy rozhodne o přijetí prováděcího rozhodnutí, které Spojenému království umožní účastnit se automatické výměny daktyloskopických údajů; v tomto ohledu upozorňuje, že dne 13. května 2020 v rámci zvláštního konzultačního postupu pro akty bývalého třetího pilíře Parlament odmítl návrh rozhodnutí Rady vzhledem k obavám ohledně úplné reciprocity při výměně údajů o otiscích prstů, ohledně záruk při ochraně údajů a ohledně velmi krátké doby uplatňování; vyzývá Radu, aby pečlivě zvážila argumenty Parlamentu pro zamítnutí; připomíná vyjednavačům, že rozhodnutí Rady povolující tuto automatickou výměnu údajů, pokud budou přijata, vyprší na konci přechodného období; zdůrazňuje, že je třeba včas přijmout dohodu o nových ujednáních, jimiž se budou řídit budoucí vztahy, vzhledem k významu výměny informací v boji proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že budoucí vztahy by neměly být předurčeny pravidly uplatňovanými během přechodného období; zdůrazňuje, že každá dohoda by měla být založena na zásadě vzájemnosti;

19. je znepokojen tím, že mandát Spojeného království k vyjednávání není dostatečně ambiciózní v důležitých oblastech justiční spolupráce v trestních věcech, například pokud jde o ustanovení proti praní peněz a pro boj proti financování terorismu; trvá na tom, že zajištění rovných podmínek v oblasti praní peněz má pro konečnou dohodu zásadní význam; je přesvědčen, že obě strany mohou nalézt řešení umožňující ambicióznější spolupráci, než je spolupráce podle úmluvy Rady Evropy o vydávání;

F. Migrace, azyl a správa hranic

20. zdůrazňuje, že je třeba shodnout se na podmínkách spolupráce v oblasti migrace státních příslušníků jiných zemí, než jsou země obou stran, přičemž je třeba dodržovat základní práva, respektovat lidskou důstojnost a uznat potřebu ochrany nejzranitelnějších osob; připomíná svou výzvu, že by součástí této spolupráce měla být přinejmenším ujednání, která posílí bezpečné a legální způsoby přístupu k mezinárodní ochraně, mimo jiné prostřednictvím sloučení rodiny;

21. zdůrazňuje, že je třeba zajistit úzkou spolupráci obou stran v oblasti boje proti převaděčství a obchodování s lidmi, v souladu s mezinárodním právem, kterou je třeba nadále uplatňovat na hranicích mezi Spojeným královstvím a EU; vyzývá obě strany, aby vyjasnily, jakou úlohu by při usnadňování této spolupráce mohly hrát Europol a Evropská pohraniční a pobřežní stráž;

22. bere na vědomí prohlášení Komise o azylu (příloha D rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání), podle něhož Komise zváží, bude-li o to Spojeným královstvím požádána a bude-li to v zájmu EU, zahájení dialogu se Spojeným královstvím o spolupráci v oblasti azylu poté, co požádá o pokyny Výbor stálých zástupců; trvá na tom, že Spojené království si nemůže vybírat, které prvky azylového a migračního acquis EU si přeje zachovat;

23. znovu zdůrazňuje, že je třeba přijmout plán pro sloučení rodiny, který by měl začít platit na konci přechodného období, s cílem zabránit mezerám s humanitárními dopady a respektovat právo žadatelů o azyl na rodinný život v souladu s článkem 8 EÚLP, který bude i nadále platit ve Spojeném království i v EU;

24. jako součást tohoto plánu a v obecnější rovině připomíná vyjednavačům, že EU-27 i Spojené království mají povinnost chránit všechny děti na svém území, bez ohledu na jejich status, vztah nebo rodinné vazby, což se týká i nezletilých osob bez doprovodu, a zaručit přístup všech dětí k právu na ochranu, rodinný život a dobré podmínky, které jsou v jejich nejlepším zájmu, v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989; bere na vědomí závazek Spojeného království k vyjednání plánu pro sloučení rodiny pro nezletilé žadatele o azyl; vyzývá členské státy, aby poté, co Spojené království předloží konkrétní návrhy, udělily Komisi mandát k vyjednání plánu pro sloučení rodiny pro žadatele o azyl;

25. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU uplatňovala ve všech těchto záležitostech koordinovaný přístup, jelikož dvoustranná ujednání mezi Spojeným královstvím a jednotlivými členskými státy ve věcech, jako je sloučení rodiny pro žadatele o azyl nebo uprchlíky nebo opatření týkající se přemísťování nebo zpětného přebírání osob mohou mít negativní dopady na soudržnost azylové a migrační politiky EU; vyzývá obě strany, aby ke všem těmto záležitostem přistupovaly vyrovnaně a konstruktivně, včetně legálních způsobů a dohod o zpětném přebírání státních příslušníků třetích zemí, a upřednostňovaly přitom potřebu poskytovat mezinárodní ochranu těm, kteří ji potřebují, a věnovat zvláštní pozornost nejzranitelnějším osobám, což je přístup, k němuž se zavázaly obě strany;

G. Spolupráce s agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

26. připomíná svou výzvu, že je třeba vyjasnit budoucí praktickou spolupráci mezi orgány Spojeného království a agenturami EU působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, přičemž je třeba zohlednit status Spojeného království jako třetí země mimo schengenský prostor a klíčového partnera v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti; vyzývá obě strany, aby usilovaly o úzkou strategickou a operativní spolupráci v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, a přitom respektovaly technické a právní limity této spolupráce.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

8

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

52

+

EPP

Magdalena Adamowicz , Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophie In’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Ioan-Dragos Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Jean- Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

7

0

EPP

Balázs Hidvéghi, Nadine Morano

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI (27.5.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Danuta Maria Hübner</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

K provádění dohody o vystoupení

1. připomíná své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení[49], přičemž znovu opakuje, že úplné provedení dohody o vystoupení je i nadále absolutní prioritou; zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem a základním prvkem k zajištění důvěry potřebné k zaručení úspěchu budoucího partnerství mezi EU a Spojeným královstvím je úplné provedení dohody o vystoupení, včetně protokolu o Irsku a Severním Irsku; v tomto ohledu je znepokojen tím, že navzdory tomu, že se vláda Spojeného království zavázala k ochraně Velkopáteční dohody a ke splnění povinností vyplývajících z protokolu o Irsku a Severním Irsku a o právech občanů podle dohody o vystoupení, veřejná prohlášení svědčí o tom, že Spojenému království chybí politická vůle plně dostát všem právním závazkům vyplývajícím z dohody o vystoupení, jako jsou například kontroly zboží v Irském moři;

2. připomíná, že dodržování smluv je základní zásadou každého právního řádu, a zejména mezinárodního právního řádu; zdůrazňuje, že stabilita a důvěra v rámci vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím závisí na tom, že obě strany budou dodržovat zásady závazné dohody o vystoupení a politického prohlášení EU a Spojeného království, a že tyto zásady musí být prováděny v dobré víře s cílem předejít možným narušením a zajistit právní jistotu pro občany a hospodářské subjekty;

3. je znepokojen postupem uplatňování systému registrace k pobytu ve Spojeném království pro občany EU; v tomto ohledu konstatuje, že podle nejnovějších statistických údajů tohoto systému registrace za únor 2020, zveřejněných britským ministerstvem vnitra dne 19. března 2020, činil celkový počet žádostí obdržených do 29. února 2020 více než 3,3 milionu (3 343 700) a z celkového počtu uzavřených žádostí byl 58 % udělen status usazené osoby a 41 % předběžný status usazené osoby;

4. domnívá se, že počet osob, kterým byl udělen předběžný status usazené osoby, je nepoměrně vysoký v porovnání s počtem osob, kterým byl udělen status usazené osoby; naléhavě žádá britské ministerstvo vnitra, aby bylo flexibilní, pokud jde o důkazy o tom, že žadatelé žijí ve Spojeném království po dobu požadovaných pěti let; je také znepokojen tím, že žadatelům není vydáván žádný fyzický důkaz o tom, jaký status jim byl udělen; vyzývá Evropskou komisi, aby prověřila, zda byla při udělování statusu usazené osoby zaručena práva občanů EU z ohrožených a znevýhodněných skupin; je znepokojen tím, že občané s předběžným statusem usazené osoby nemají přístup k dávkám, pokud současně neprokáží své právo pobytu; připomíná, že úspěch budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím závisí rovněž na správném provádění ustanovení dohody o vystoupení, která se týkají práv evropských občanů ve Spojeném království;

5. vyzývá obě strany, aby zajistily důsledné provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku; upozorňuje na to, že smíšený výbor EU a Spojeného království zřízený podle článku 164 dohody o vystoupení nelze využívat jako fórum pro nové vyjednávání o podmínkách tohoto protokolu nebo jakékoliv jiné části dohody o vystoupení;

6. bere na vědomí první schůzku smíšeného výboru EU a Spojeného království dne 30. března 2020, která se věnovala aktuálnímu stavu provádění dohody o vystoupení, a zejména protokolu o Irsku a Severním Irsku a části týkající se občanských práv; zdůrazňuje, že po této schůzce Evropská komise uvedla, že je „naprosto nezbytné předložit podrobný časový harmonogram a pokračovat s nezbytnými opatřeními, jako je příprava na zavedení celních režimů pro zboží vstupující do Severního Irska z Velké Británie a zajištění toho, aby mohly být prováděny veškeré nezbytné sanitární a fytosanitární kontroly a další regulační kontroly zboží vstupujícího do Severního Irska z území mimo EU“;

7. připomíná, že smíšený výbor EU a Spojeného království má před uplynutím přechodného období přijmout důležitá rozhodnutí ohledně provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku; doufá, že prioritou bude činnost šesti specializovaných výborů stanovených v dohodě o vystoupení v oblastech klíčových pro provádění dohody o vystoupení, a především specializovaného výboru pro protokol o Irsku a Severním Irsku; vítá první zasedání specializovaného výboru pro protokol o Irsku a Severním Irsku konané dne 30. dubna 2020, po němž Evropská komise konstatovala, že „je naléhavě nutné navázat na jednání konkrétními opatřeními“; doufá, že se EU a Spojenému království podaří dohodnout na všech institucionálních opatřeních, jako je vytvoření technické kanceláře Evropské komise v Belfastu;

8. připomíná, že dohoda o vystoupení poskytuje vzájemnou ochranu občanů EU i britských občanů, včetně jejich rodinných příslušníků; vyzývá k tomu, aby občanům EU i britským občanům byly poskytnuty veškeré nezbytné informace, pokud jde o jejich práva a postupy, které musí dodržet, aby mohli nadále žít a pracovat ve své zemi bydliště a cestovat z ní a zpět; znovu opakuje, že práva občanů budou mít i nadále absolutní prioritu, a vyzývá k tomu, aby byla i nadále dodržována práva občanů EU i Spojeného království a jejich rodin, jež zaručuje dohoda o vystoupení; připomíná svůj závazek sledovat provádění druhé části dohody o vystoupení ve vztahu k EU-27 a znovu opakuje, že je nezbytný důsledný a velkorysý přístup k ochraně práv občanů Spojeného království, kteří mají bydliště v EU-27;

9. očekává, že Parlament bude okamžitě a plně informován o všech diskusích probíhajících ve smíšeném výboru a o všech rozhodnutích, která přijal; v tomto ohledu připomíná povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. ledna 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii[50], a zejména čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnutí, který stanoví, že Parlament musí mít možnost plně uplatňovat v průběhu celého jednání smíšeného výboru své institucionální výsady;

10. zdůrazňuje, že podle čl. 218 odst. 10 SFEU má Parlament právo na kompletní informace týkající se všech fází provádění mezinárodních dohod uzavřených EU, kam spadá i dohoda o vystoupení; v této souvislosti připomíná, že předseda Evropské komise se v plénu Evropského parlamentu dne 16. dubna 2019 zavázal k tomu, že Komise úzce zapojí Parlament a v maximální míře zohlední jeho postoje při práci smíšeného výboru a že ve věci brexitu nic nebude moci být rozhodnuto, aniž by bylo plně vzato v potaz stanovisko Parlamentu, které je rovněž výsledkem četných interních a veřejných konzultací a dialogu s občanskou společností, odborníky, vnitrostátními parlamenty a dalšími zúčastněnými stranami;

11. znovu opakuje, že Parlament bude pozorně sledovat provádění veškerých ustanovení dohody o vystoupení a společného politického prohlášení EU a Spojeného království;

K jednání o novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím – institucionální ustanovení a správa

12. vítá návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím zveřejněný Evropskou komisí dne 18. března 2020 („návrh dohody“), který je obecně v souladu s jejím vyjednávacím mandátem a s usnesením Evropského parlamentu a jenž předpokládá komplexní dohodu o prohloubeném a úzkém partnerství, souhrnném institucionálním rámci a důsledných a vymahatelných ustanoveních o řešení sporů založených na pravidlech, včetně trvalého řízení dohody a dohledu nad ní a také ujednání o řešení sporů, vymáhání a dodržování; domnívá se, že přístup návrhu dohody předloženého Komisí brání vzniku velkého množství dvoustranných dohod, které by nevyhnutelně vedlo k problémům vzhledem k přirozené složitosti a neúplnosti takového systému;

13. domnívá se, že návrh dohody stanoví pevný, transparentní, koherentní a flexibilní systém správy a řízení a poskytuje mechanismy řešení sporů, které zajišťují účinná, rychle použitelná a odrazující nápravná opatření, a že tyto mechanismy naprosto odpovídají bezprecedentní povaze rozsáhlého partnerství, které je plánováno;

14. vítá ustanovení návrhu dohody, jejichž cílem je zachovat samostatnost právního řádu EU, včetně role Soudního dvora Evropské unie jako nejvyššího orgánu odpovědného za výklad práva EU;

15. trvá na tom, že jakákoliv dohoda o novém vztahu mezi EU a Spojeným královstvím musí být koherentní a přizpůsobená zeměpisné blízkosti obou stran i jejich přeshraniční místní spolupráci a značné propojenosti jejich ekonomik; odmítá v tomto ohledu selektivní vybírání různých prvků z jiných právních a obchodních rámců, které platí ve vztazích mezi EU a dalšími třetími zeměmi; dále připomíná, že je třeba respektovat integritu jednotného trhu a že rozsah a hloubka budoucího partnerství mezi EU a Spojeným královstvím bude záviset na zajištění skutečně rovnocenných podmínek;

16. odmítá možnost, že by nebylo dosaženo komplexní dohody, ale jen několika odvětvových dohod, jelikož takovéto zdvojování by zvýšilo neúčinnost budoucího provádění dohody;

17. bere na vědomí dokument zveřejněný britskou vládou dne 27. února 2020 pod názvem „Budoucí vztah s EU – přístup Spojeného království k jednáním“; hluboce lituje toho, že britská vláda odmítá zveřejnit své právní texty nebo je alespoň sdílet s Evropským parlamentem a Evropskou radou, což představuje závažný nedostatek transparentnosti; naléhavě vyzývá pracovní skupinu pro vztahy se Spojeným královstvím, aby zajistila transparentnost a zasazovala se o zveřejnění všech vyjednávacích postojů s cílem zajistit, aby Parlament mohl jednání o partnerství účinně a informovaně sledovat; zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě o vystoupení a politickém prohlášení; odmítá však nejednotný přístup britské vlády založený na vyloučení odvětví, jako jsou dotace, politika hospodářské soutěže, obchod a práce, obchod a životní prostředí a zdanění, z mechanismu pro řešení sporů v rámci dohody a zároveň navržení zvláštních dohod se specifickými mechanismy správy v oblastech, jako je vymáhání právních předpisů a justiční spolupráce v trestních věcech, jaderná spolupráce, nebo mechanismy pro řešení politických sporů v oblastech týkajících se výměny údajů pro účely vymáhání právních předpisů a operační spolupráce mezi donucovacími orgány;

18. připomíná, že budoucí partnerství lze navázat, pouze pokud bude Evropský parlament do tohoto procesu plně zapojen a udělí svůj konečný souhlas;

19. trvá na tom, že pro budoucí vztahy se Spojeným královstvím jako celkem by měl být zvážen souhrnný rámec se systémem horizontální správy; připomíná, že Spojené království si jako bývalý členský stát vybudovalo důležité struktury pro institucionální spolupráci a dialog s EU, které by měly usnadnit fungování takovýchto horizontálních ujednání;

20. dále konstatuje, že v souladu se standardním postupem EU při uzavírání dohod o volném obchodu stanoví návrh dohody výjimky a individualizované mechanismy pro řešení sporů v určitých oblastech, včetně diplomatických prostředků pro výklad a uplatňování částí návrhu dohody týkajících se zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, takže nabízí dostatečnou flexibilitu v jediném soudržném a souhrnném rámci; vítá skutečnost, že jakékoliv doplňující dohody, které mohou být uzavřeny v pozdější fázi, budou nedílnou součástí celkového dvoustranného vztahu řízeného touto dohodou, včetně jejích institucionálních ustanovení uvedených v části pět návrhu dohody;

21. vítá návrh na zřízení Rady partnerství, které by pomáhalo 15 specializovaných výborů odpovědných za hlavní oblasti uvedené v dohodě a která by měla na starosti dohled nad prováděním a uplatňováním dohody a případných doplňujících dohod a napomáhání tomuto provádění a uplatňování, a tak by zajišťovala společný nepřetržitý dohled a řízení této dohody;

22. vyzývá k tomu, aby byla do budoucí dohody začleněna ambiciózní ustanovení ohledně pohybu osob; vítá skutečnost, že návrh dohody stanoví závazky v oblasti lidských práv, včetně dodržování Evropské úmluvy o lidských právech; zdůrazňuje, že je třeba tyto závazky formalizovat, včetně dodržování jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva; znovu opakuje, že by budoucí soudní a policejní spolupráce a spolupráce v oblasti azylových a migračních politik mezi Unií a Spojeným královstvím měla být v souladu s takto formalizovanými závazky;

23. zdůrazňuje, že je třeba zahrnout jasná ustanovení odpovídající cílům podle článku 21 SEU, včetně mezinárodního řádu založeného na pravidlech, právního státu a podpory demokracie, se zvláštním důrazem na ochranu hodnot, základních práv a zájmů, bezpečnost, nezávislost a integritu Unie jako celku;

24. vítá návrh na zřízení Parlamentního shromáždění pro partnerství pro poslance Evropského parlamentu a parlamentu Spojeného království, které by mělo právo dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení;

25. zdůrazňuje význam meziparlamentní spolupráce mezi poslanci EU a Spojeného království; uznává pozitivní přínos poslanců Spojeného království v meziparlamentních fórech EU před vystoupením Spojeného království z EU; těší se na pokračující parlamentní vztahy s Parlamentem Spojeného království;

26. domnívá se, že formální ujednání, jako je Parlamentní shromáždění pro partnerství a účast občanské společnosti při provádění dohody prostřednictvím navrhovaných domácích poradních skupin a fóra občanské společnosti, mohou podstatně přispět k legitimitě a transparentnosti provádění budoucí dohody a budoucímu vývoji partnerství;

27. domnívá se, že by měly být poskytnuty další podrobnosti ohledně fungování fóra občanské společnosti, zejména ohledně způsobu, jak bude veden dialog a konzultace mezi tímto fórem a Radou partnerství;

28. požaduje, aby nad rámec případné role Parlamentu v Parlamentním shromáždění pro partnerství byla respektována jeho role, pokud jde o provádění ustanovení o regulační spolupráci, aby tak bylo zajištěno, že bude schopen vykonávat skutečný politický dohled, a aby byla zaručena jeho práva a výsady jako spolunormotvůrce; domnívá se, že práva Parlamentu na to, aby byl informován o ujednáních týkajících se revize dohody a jakýchkoliv doplňujících dohod a o sledování jejich provádění, by měla odpovídat bezprecedentní povaze plánovaného partnerství;

29. připomíná, že článek 184 dohody o vystoupení stanoví, že Unie a Spojené království vynaloží veškeré úsilí, aby v dobré víře a při plném respektování svých právních řádů podnikly kroky nezbytné k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich budoucí vztah; se znepokojením konstatuje, že mezi oběma stranami přetrvávají v této fázi jednání významné rozpory, a to i ohledně působnosti a právní struktury textu, o němž se má jednat; lituje v této souvislosti, že Spojené království není ochotno zahájit jednání o celé řadě kritických otázek; dále je znepokojen negativním dopadem pandemie onemocnění COVID-19 na plánovaný harmonogram uzavření jednání o komplexním budoucím partnerství do konce přechodného období, tedy do 31. prosince 2020; varuje, že tyto faktory zvyšují riziko tzv. neřízeného brexitu, kdy absence dohody o komplexních budoucích vztazích zajišťující hladký přechod a veškerá nezbytná institucionální ujednání povede k dalším hospodářským škodám nad rámec těch, které způsobí koronavirová krize; v tomto ohledu připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení existuje možnost, aby smíšený výbor rozhodl o prodloužení přechodného období po 31. prosinci 2020; připomíná, že takové rozhodnutí o prodloužení přechodného období musí být přijato do 1. července 2020.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

26.5.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta Gregorová

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová

 

1

-

ID

Gerolf Annemans

 

1

0

ID

Antonio Maria Rinaldi

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 


 

 

 

STANOVISKO PETIČNÍHO VÝBORU (30.4.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro zahraniční věci
Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Gheorghe Falcă</Depute>

 

 

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. připomíná základní zásadu ochrany práv občanů; dále zdůrazňuje, že naším cílem by mělo být zachovat co nejužší vztahy mezi britskými občany a občany EU;

2. zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie nezbavuje Spojené království jeho povinností chránit práva občanů EU, jak je zaručuje Dohoda o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím („dohoda“); konstatuje, že dohoda stanoví opatření na zachování postavení a práv vyplývajících z právních předpisů Unie pro občany EU a Spojeného království a rodin, kterých se týká; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato ustanovení budou zahrnuta do budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím;

3. připomíná, že tato dohoda chrání práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří měli právo na volný pohyb ve Spojeném království v souladu s právními předpisy EU před skončením přechodného období a kteří v něm budou po jeho skončení nadále pobývat, i občanů EU, kteří mají totéž právo v některém členském státě EU-27; připomíná, že se veřejné orgány ve Spojeném království i v Unii musí touto zásadou řídit;

4. připomíná, že každý občan EU usazený ve Spojeném království má právo na podání petice k Evropskému parlamentu v souladu s článkem 227 SFEU a právo účasti na evropské občanské iniciativě (ECI) a po očekávaném skončení přechodného období dne 31. prosince 2020 právo podat stížnost k veřejnému ochránci práv;

5. vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby pokračovala v práci, která byla zahájena během jednání o dohodě o vystoupení, s cílem zajistit, aby jednání o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím byla transparentní;

6. připomíná, že občané Spojeného království usídlení v EU ztratí právo podílet se na evropské občanské iniciativě, ale i po očekávaném skončení přechodného období (31. prosince 2020) si zachovají právo podávat petice k Evropskému parlamentu;

7. poukazuje na důležitou úlohu hostitelského státu při zajištění toho, aby veškeré správní postupy pro žádosti o status rezidenta probíhaly hladce a transparentně, aby byla odstraněna zbytečná zátěž a aby tyto postupy byly pro občany EU finančně dostupné;

8. domnívá se, že pandemie onemocnění COVID-19 je zlomovým bodem politické, hospodářské a sociální reality v Evropské unii a ve Spojeném království a bude mít za následek celosvětovou recesi a změní náš způsob života tak, že bude obtížné v jednání o budoucích vztazích mezi oběma stranami pokročit;

9. domnívá se, že postup, který navrhuje ministerstvo vnitra Spojeného království („registrační postup“) pro státní příslušníky EU-27 není tak transparentní a hladký, jak by měl být; domnívá se, že pro občany EU-27 vytváří nepotřebnou a nespravedlivou administrativní zátěž; domnívá se, že by tento systém měl být změněn na automatický registrační postup, což je jediný způsob, jak snížit administrativní zátěž a zaručit uznávání statusu a práv občanů EU; připomíná, že je třeba, aby Komise a Rada zaručily, že se registrační postup navržený ministerstvem vnitra Spojeného království bude řídit standardy EU pro zaručení vzájemnosti a rovného zacházení s občany Spojeného království a občany EU-27;

10. trvá na tom, že je třeba, aby na to, jak se dohoda uplatňuje, dohlížel nezávislý monitorovací organ, jenž by zajistil dodržování přijatých závazků a vytvořil právní jistotu v životech občanů EU-27/EHP a jejich rodin ve Spojeném království;

11. vyjadřuje znepokojení nad stávajícím prováděním systému registrace k pobytu pro občany EU a nad možnými důsledky, které může mít pro ty, kdo nepodají žádost v určené lhůtě; vyjadřuje znepokojení nad jazykem, který používá ministerstvo vnitra Spojeného království ohledně možných deportací občanů EU a nedostatku opatření na pomoc zranitelným občanům; je znepokojen tím, že se některým občanům EU-27 dosud nepodařilo získat právní postavení rezidenta prostřednictvím stanoveného postupu;

12. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní pozornost potřebám dětí ze smíšených rodit, kde je občanem EU pouze jeden z rodičů; zdůrazňuje, že je třeba zajistit vhodný právní mechanismus pro řešení sporů mezi rodiči, například v případě rozvodu, tak, aby občané členských států nebyli diskriminováni tím, že budou mít omezené právo na styk s dítětem;

13. s politováním konstatuje, že se Spojené království rozhodlo, že se zásada volného pohybu osob mezi Unií a Spojeným královstvím nebude po skončení přechodného období dále uplatňovat; trvá na tom, že je třeba do budoucího partnerství začlenit ambiciózní ustanovení o pohybu osob založená na plné reciprocitě a nediskriminaci mezi členskými státy; rád by zdůraznil, že práva týkající se volného pohybu osob jdou ruku v ruce s ostatními třemi svobodami; připomíná, že přístup Spojeného království na jednotný trh musí být podmíněn tím, že bude dodržovat zásadu volného pohybu osob; zdůrazňuje, že by režim překračování hranic neměl představovat zatěžující správní nebo finanční překážku;

14. domnívá se, že dohody o mobilitě, včetně cestování bez víz na krátkodobé pobyty, by měly být založeny na nediskriminaci mezi členskými státy Unie a na plné reciprocitě; dále se domnívá, že součástí těchto dohod by měly být právní předpisy EU týkající se mobility, zejména pokud jde o pracovníky, a především pravidla pro vysílání pracovníků a koordinaci systémů sociálního zabezpečení;

15. připomíná, že zachování bezproblémové letecké, železniční, námořní a silniční dopravy mezi Spojeným královstvím a EU je zásadní pro zachování pracovních míst v odvětvích, jako je přeprava osob a cestovní ruch; zdůrazňuje, že je třeba nalézt účinné mechanismy na ochranu práv cestujících v přeshraniční dopravě, zejména v případě zrušení spojení nebo zpoždění, bez ohledu na způsob dopravy;

16. připomíná, že je třeba zvážit lepší regulaci podmínek vstupu a pobytu za účely, jako je podnikání, výzkum, stadium, odborná příprava a výměnné pobyty mládeže; z tohoto důvodu vyjadřuje politování nad výroky britských orgánů, které uvedly, že Spojené království chce vystoupit z programů mobility, jako je Erasmus+; vyzývá Komisi, aby v zájmu občanů EU i britských občanů nadále umožnila Spojenému království účastnit se programů EU výměnou za splnění nezbytných finančních závazků.


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

30.4.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jarosław Duda, Marie-Pierre Vedrenne

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

28

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW

Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt

Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

 

0

-

-

-

 

4

0

ID

Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


DOPIS VÝBORU PRO ROZVOJ

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

Věc: <Titre>Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Vážený pane předsedo,

v rámci výše uvedeného postupu byl Výbor pro rozvoj požádán o předložení stanoviska Vašim výborům. Výbor se písemným postupem rozhodl předat své stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro rozvoj projednal tuto záležitost na své schůzi dne 21. dubna 2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Tomas Tobé

NÁVRHY

1. konstatuje, že Velká Británie je i nadále jedním z největších dvoustranných dárců na světě, a zdůrazňuje, že se EU musí zabývat možnostmi spolupráce s touto zemí v duchu partnerství; s politováním konstatuje, že v důsledku brexitu vzniknou v oblasti celkové rozvojové spolupráce a humanitární pomoci mezery nejen s ohledem na rozpočet, lidské zdroje a odborné zkušenosti, ale také v oblasti politického dialogu s kandidátskými, sousedními a třetími zeměmi; je však přesvědčen, že obě strany budou mít z pokračující koordinace dárcovství a ze společného plánování programů prospěch, a doporučuje proto, aby se Velká Británie i nadále účastnila programů EU, pokud bude dodržovat veškerá příslušná pravidla, mechanismy a podmínky; vyzývá k tomu, aby měly organizace občanské společnosti možnost přispět ke stanovení podmínek a definic budoucí spolupráce mezi EU a Velkou Británií;

 

2. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, zvýšit viditelnost, zlepšit společnou komunikaci a usilovat o to, aby hlas EU zazníval silněji, je třeba přijmout interní opatření k řešení uvedených mezer, zajistit ve víceletém finančním rámci dostatečné rozpočtové prostředky pro vnější finanční nástroje a používat stávající nástroje na zajištění účinnosti pomoci, aby mohly být zbývající zdroje využívány ve větší míře a efektivněji, a zároveň podporovat strategické investice soukromého sektoru za dodržování unijních a mezinárodních sociálních norem, norem na ochranu životního prostředí a lidských práv; připomíná závazek dosáhnout cíle, jímž je oficiální rozvojová pomoc ve výši 0,7 % v poměru k hrubému národnímu důchodu, a poukazuje na to, že je nutné podporovat zásadu soudržnosti politiky ve prospěch rozvoje;

 

3. poukazuje na ústřední úlohu EU a Velké Británie při řešení společných problémů na základě rozvojové politiky a humanitární pomoci, např. tím, že se budou zabývat hlavními důvody migrace, změnou klimatu, ohrožením základních práv např. svobody náboženského vyznání a přesvědčení a rovností mužů a žen, dále ochranou lidských práv a náboženských skupin a skupin zajišťujících zájmy a práva ohrožených skupin obyvatel, jako jsou osoby se zdravotním postižením, starší osoby, ženy a děti v oblastech postižených konfliktem, původní obyvatelstvo, osoby LGBTI a zástupci ohrožených, diskriminovaných a marginalizovaných skupin;

 

4. poukazuje na význam silného partnerství, které by se zakládalo na dodržování příslušných práv a zajišťovalo trvalé odhodlání a spolupráci při dosahování cílů udržitelného rozvoje, dodržování lidských práv, vymýcení chudoby a plnění Pařížské dohody; poukazuje dále na význam jednotného řešení humanitárních krizí, základních zásad humanitární pomoci a zároveň zajišťování komparativní výhody spolupráce v klíčových strategických zeměpisných a tematických oblastech;

 

5. je přesvědčen, že partnerství po ukončení platnosti dohody z Cotonou a strategie mezi EU a Afrikou lze prohloubit na základě účinné spolupráce s Velkou Británií a silné přítomnosti této země v Africe a karibské a tichomořské oblasti; zdůrazňuje, že EU a Velká Británie jsou důležitým trhem pro výrobky z rozvojových zemí, zejména v případě zemí AKT; poukazuje na to, že EU, Velká Británie a země AKT by měly spolupracovat na všech úrovních v souladu se zásadou partnerství, solidarity a doplňkovosti; bere na vědomí, že Velká Británie má v úmyslu pokračovat v poskytování velkorysých výhod rozvojovým zemím; vyzývá Komisi, aby posoudila potenciální dopad těchto budoucích obchodních ujednání na stávající dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT; domnívá se, že společná obchodní politika, včetně příslušných ustanovení budoucí obchodní dohody, by měla v případě rozvojových zemí zajistit co největší kontinuitu obchodu v jejich vztahu k EU a Velké Británii;

 

6. zdůrazňuje, že po brexitu je nutné zachovat přiměřenou míru podpory poskytované zbývajícím zámořským zemím a územím, a vyzývá k pokračování ve spolupráci s bývalými britskými zámořskými zeměmi a územími v oblastech společného zájmu, zejména v rámci programů regionální spolupráce;

 

7. v souladu se soudržností politiky ve prospěch rozvoje poukazuje na to, že je důležité, aby se v rámci budoucí spolupráce mezi EU a Velkou Británií zajistila kontinuita obchodu, řešil problém dopadu klimatické změny, došlo k rozvoji odvětví rybolovu a zajistila ochrana biologické rozmanitosti v rozvojových zemích a dále aby se prosazovaly vysoké normy sociální ochrany a ochrany životního prostředí, aby došlo k omezení chudoby;

 

8. připomíná pozitivní úlohu společné rybářské politiky při rozvoji odvětví rybolovu a hospodaření s rybolovnými zdroji v rozvojových zemích.

 


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU

Pan David McAllister

předseda Výboru pro zahraniční věci

Pan Bernd Lange

předseda Výboru pro mezinárodní obchod

Brusel

Věc: <Titre>Příspěvek jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu k doporučením pro nové partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(|INI)</DocRef>

Vážený pane McAllistere, vážený pane Lange,

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) se rozhodl předložit ve výše uvedené věci stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod, jakožto hlavní příslušné výbory, aby při přípravě červnového usnesení Evropského parlamentu zohlednily následující úvahy a doporučení.

Jménem výboru CONT bych Vám byla velice vděčná, kdybyste mohli zajistit, aby usnesení Parlamentu zohlednilo postoj a úvahy výboru CONT k výše uvedeným bodům.

 

S pozdravem

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že silný budoucí vztah musí zahrnovat jasná a efektivní ustanovení umožňující oběma stranám řádné finanční řízení, musí být založen na vhodné správní struktuře, ale zároveň neumožňovat hazardování s ochranou finančních zájmů EU;

B. vzhledem k tomu, že brexit bude mít dopad na klíčové obchodní cesty mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, na dodavatelský řetězec zboží a na hospodářské subjekty (mimo jiné obchodní partnery, dodavatele, zprostředkovatele, dopravce);

C. vzhledem k tomu, že pro obě strany budou klíčová ujednání o celní spolupráci a usnadnění obchodu, která umožní hladce fungující a legitimní dvoustranný obchod a ochrání finanční zájmy a regulační rámce obou stran;

D. vzhledem k tomu, že obchodování se Spojeným královstvím po brexitu bude složitější z hlediska postupů týkajících se cel a DPH, jelikož při přepravě zboží v rámci EU nebo ze třetích zemí a do nich dojde ke změnám v oblasti cel, DPH a spotřební daně;

E. vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité zachovat integritu jednotného trhu EU a celní unie a také všechny záruky, které poskytuje z hlediska boje proti podvodům a nezákonnému obchodování;

F. vzhledem k tomu, že budou vedle sebe existovat dva trhy a odlišné právní řády a to může potenciálně přinášet provozní rizika; vzhledem k tomu, že v této souvislosti budou mít britské celní orgány dva postupy pro produkty vstupující do Severního Irska: i) uplatnit pravidla a sazby Spojeného království na každý produkt pocházející ze třetích zemí, který není určen pro evropský trh, a ii) uplatnit pravidla a sazby EU na jakýkoliv jiný produkt, který pochází ze třetích zemí nebo Spojeného království a je určen pro jednotný trh EU, a zároveň provést kontroly těchto produktů;

G. vzhledem k tomu, že pokud jde o Severní Irsko, britské orgány tam budou jménem EU vybírat DPH a cla a zasílat je dál EU;

H. vzhledem k tomu, že pohraniční region Severního Irska a Irska kromě obecných fondů politiky soudržnosti využívá zejména prostředky ze zvláštních přeshraničních a mezikomunitních programů, včetně programu PEACE pro Severní Irsko; vzhledem k tomu, že tyto programy rozhodným způsobem přispěly k mírovému procesu v pohraničním regionu Severního Irska a Irska a k podpoře Velkopáteční dohody a nadále podporují usmíření obou komunit;

Rámec pro finanční řízení a kontrolu

1. považuje za zásadně důležité, aby byla během jednání stanovena dostatečná a jasná pravidla pro kontrolu EU, ustanovení umožňující řádné finanční řízení a také ustanovení definující odpovědnost Spojeného království;

2. žádá tudíž, aby byla věnována zvláštní pozornost platným zásadám a podmínkám týkajícím se „Účasti v programech Unie“ a „Horizontálních ujednání a řízení“; trvá především na následujících základních zásadách, které musí být jasně uvedeny a odsouhlaseny:

i) jakákoliv forma účasti Spojeného království v určitých programech Unie musí podléhat standardním podmínkám platným pro účast třetích zemí, které musí být jasně stanoveny v odpovídajících programech a nástrojích Unie;

ii) musí být zajištěna spolehlivá závazná ustanovení a záruky, pokud jde o ochranu finančních zájmů Unie a řádné finanční řízení programů EU a programů a společných podniků Euratom, kterých se Spojené království bude účastnit,   zejména pokud jde o kontrolu, audit a inspekce provádění financovaných programů a vyšetřování v případě podvodu;

3. vyzývá k zajištění a dodržování práva na přístup útvarů Komise, Evropského účetního dvora, OLAF, EPPO a také práva na kontrolu ze strany Evropského parlamentu; připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie musí být akceptován jako příslušný soud v případech, které se týkají dodržování a výkladu práva EU;

Provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku

4. bere na vědomí, že dohoda o vystoupení Spojeného království, a zejména protokol o Irsku a Severním Irsku, poskytuje operativní řešení, které zabrání vzniku tvrdé hranice na irském ostrově a také vytvoří nový mechanismus „souhlasu“ týkající se dlouhodobého uplatňování příslušného práva EU v Severním Irsku, mimo jiné v otázkách harmonizace předpisů pro zboží a cla a DPH;

5. bere na vědomí, že Severní Irsko bude dodržovat omezený soubor předpisů EU, zejména v souvislosti se zbožím, a že celní kodex Unie bude platit pro zboží vstupující do Severního Irska, aby se zabránilo celním kontrolám na irském ostrově;

6. zdůrazňuje význam jasných právních předpisů, transparentního provádění a efektivních kontrolních mechanismů, aby se předešlo systémovým rizikům podvodů s DPH a cly nebo jinému podvodnému zneužívání potenciálně nejasného řešení;

7. varuje, že pokud nebudou stanoveny a uplatňovány jasné a transparentní právní předpisy a kontrolní mechanismy pro duální celní režim vycházející z předpisů EU a Spojeného království v rámci nového partnerství, existuje riziko možného nárůstu příležitostí pro podvody, pašování zboží, padělání a neplacení cel;

8. dále se domnívá, že obzvláštní pečlivost by měla být vynakládána při kontrolách a inspekcích zboží, které vstupuje do Severního Irska přes jiné části Spojeného království původem z jiných třetích států a které má poté vstoupit na jednotný trh EU;

9. připomíná stále přetrvávající a často opakovaný postoj Evropského parlamentu, že je třeba zajistit více zaměstnanců a také odpovídající a moderní vybavení příslušných celních úřadů a orgánů, včetně odpovídajících podmínek pro úředníky EU umístěné v Severním Irsku; vyjadřuje znepokojení nad opakovaným odmítáním britských orgánů povolit otevření stálé kanceláře pro úředníky EU v Belfastu;

10. požaduje důkladné posouzení rizik, která by se mohla objevit během provádění, zejména v oblasti boje proti podvodům s cly a DPH a nezákonného obchodování (pašování); považuje za nezbytné stanovit využití kritérií pro posuzování rizik, která zohledňují otázky, jako je původ a konečná destinace zboží, správné vyčíslení hodnoty zboží, definice povahy zboží (druh zboží), a zajištění přiměřeně vysokého počtu kontrolních vzorků a zvýšit počet vzorků pro zboží, se kterým se častěji nezákonně obchoduje nebo se pašuje; je znepokojen potenciálně zvýšeným rizikem vyššího objemu nezákonného dovozu zboží s nesprávným prohlášením o původu nebo vstupu produktů, které nejsou určeny pro jednotný trh, na území EU, a následným poškozením finančních zájmů Unie;

Celní spolupráce a vzájemná správní pomoc

 

11. považuje za zásadně důležité dát při vyjednávání přednost definování jasných pravidel pro celní záležitosti, zejména celní kontroly;

12. jelikož celní postupy jsou vysoce komplikované, požaduje, aby byly během vyjednávání zajištěny spolehlivé závazky a nezbytné záruky, které zajistí řádné kontroly a správný výběr DPH a cel;

13. domnívá se, že efektivní celní spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím musí stanovit spolehlivá praktická ujednání s jasným právním základem pro efektivní a transparentní spolupráci mezi celními orgány EU a Spojeného království na místě v Severním Irsku;

14. zdůrazňuje, že efektivní spolupráce mezi oběma stranami v oblasti cel a usnadňování obchodu musí zachovat vysokou míru konvergence svých právních předpisů a postupů v celní oblasti, aby byly zajištěny efektivní celní kontroly a odbavení, vymáhání právních předpisů v celní oblasti a ochráněny finanční zájmy obou stran s možností získat zpět neoprávněně zaplacené daně a cla;

15. poukazuje rovněž na posílenou správní spolupráci mezi oběma stranami v oblasti DPH a vzájemné pomoci, mimo jiné při vymáhání pohledávek týkajících se daní a cel, zejména v oblasti i) výměny informací ohledně celních právních předpisů, provádění a účinnosti celních kontrol, ii) bezpečnosti dodavatelského obchodního řetězce a iii) řízení a posuzování rizik;

16. požaduje v rámci budoucí obchodní dohody důkladný celní režim a zvláštní opatření týkající se řízení preferenčního sazebního zacházení a realizace osvobození od cla pro určité zboží dovážené do Severního Irska;

17. vyjadřuje svou podporu, jako standardní postup, pro zahrnutí včasných ustanovení o vzájemné správní pomoci v oblasti cel a souvisejících záležitostí jakožto součásti uplatňování a kontroly preferenčního zacházení;

18. zdůrazňuje, že obě strany mohou spoléhat na rychlý a objektivní systém spolupráce a konzultací v rámci boje proti porušování celních předpisů, včetně mechanismu pro dočasné pozastavení preferenčního sazebního zacházení u určitého zboží nebo obchodní operace, které systematicky porušují platné celní předpisy;

 

Dopad politiky soudržnosti EU na Spojené království a Severní Irsko

 

19. je si vědom významné úlohy, kterou hraje politika soudržnosti EU při zachování míru v Severním Irsku a při napomáhání usmíření mezi komunitami;

20. zdůrazňuje, že je třeba nalézt pro tento region řešení, které umožní pokračovat v důležité práci na budování míru;

21. je přesvědčen o tom, že by bylo v zájmu Spojeného království, Irska i celé Evropské unie, aby pokračovaly ve společném financování programu PEACE pro Severní Irsko a programu INTERREG V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko s cílem podpořit mírový a úspěšný rozvoj těchto regionů;

22. vítá návrhy na nalezení potenciálního nástupce programů financování PEACE IV a INTERREG na období po roce 2020, a zejména vítá záměr Komise pokračovat ve financování těchto programů v kontextu příštího víceletého finančního rámce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie: oddělení pro legislativní záležitosti

 


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Pan David McAllister

předseda Výboru pro zahraniční věci

15E201

 

Pan Bernd Lange

předseda Výboru pro mezinárodní obchod

12G301

 

Věc: <Titre>Doporučení výboru EMPL pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Vážení předsedové,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se v rámci daného postupu rozhodl, že Vašim výborům předloží stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projednal tuto záležitost na své schůzi dne 26. května 2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého usnesení začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského společenství pro atomovou energii se dotýká milionů občanů, ať už jsou to občané Spojeného království, kteří žijí v Unii, cestují do Unie nebo v Unii pracují, či občané Unie, která žijí ve Spojeném království, cestují do Spojeného království nebo ve Spojeném království pracují, případně občané jiných států, než je Spojené království a členské státy EU;

B. vzhledem k tomu, že třetí země, na něž se nevztahují stejné povinnosti jako na členské státy, nemohou mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 začleňuje EU do kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji svých obchodních dohod se třetími zeměmi ustanovení o pracovních normách;

D. vzhledem k tomu, že politické prohlášení, jež bylo připojeno k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii z 19. října 2019 a protokolu o Severním Irsku (dále jen „dohoda o vystoupení“), stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím vymezením parametrů ambiciózního, širokého, hlubokého a flexibilního partnerství v rámci obchodní a hospodářské spolupráce, jejímž základem bude komplexní a vyvážená dohoda o volném obchodu;

E. vzhledem k tomu, že článek 184 dohody o vystoupení stanoví, že EU a Spojené království mají vynaložit veškeré úsilí, aby v dobré víře a při plném respektování svých právních řádů podnikly kroky nezbytné k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich budoucí vztah tak, jak je uvedeno v politickém prohlášení, a k provedení příslušných postupů nezbytných k ratifikaci a uzavření těchto dohod za účelem zajištění toho, aby se tyto dohody v co největším rozsahu použily od konce přechodného období;

F. vzhledem k tomu, že Evropská rada přijala své obecné pokyny pro jednání, aby mohla být zahájena jednání o celkovém pojetí rámce budoucích vztahů stanoveného v politickém prohlášení;

G. vzhledem k tomu, že uváží-li se zeměpisná blízkost a vzájemná hospodářská provázanost a propojenost EU a Spojeného království (smluvních stran) a velký počet občanů EU žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v EU, mělo by být zamýšlené partnerství mezi EU a Spojeným královstvím komplexní a mělo by zahrnovat dohodu o volném obchodu a širší odvětvovou spolupráci, pokud je to v zájmu Unie a jejích občanů;

H. vzhledem k tomu, že cílem tohoto partnerství by mělo být zejména uzavření dohody o volném obchodu, která na základě pevně stanovených závazků zajistí, že nebudou uplatňovány žádné celní sazby, kvóty ani dumping, a to ani pokud jde o sociální a pracovní normy;

I. vzhledem k tomu, že tyto závazky by měly předcházet narušení obchodu a vzniku nespravedlivých konkurenčních výhod, aby byl mezi stranami zajištěn udržitelný a trvalý vztah; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by proto mělo být založeno na vysokých standardech a rovnováze práv a povinností, která zajistí nedělitelnost čtyř svobod a zaručí rovné podmínky, které obstojí ve zkoušce času;

J. vzhledem k tomu, že za tímto účelem by zamýšlené partnerství mělo stvrdit společné sociální a pracovní normy a odpovídající vysoké standardy, které budou vytvořeny v průběhu času a jejichž referenčním bodem budou sociální a pracovní normy a práva EU;

K. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo strany zavázat k neustálému zlepšování jejich příslušných úrovní ochrany s cílem zajistit odpovídající vysoké sociální a pracovní standardy, aby byly zachovány rovné podmínky;

L. vzhledem k tomu, že v zájmu plnění závazku zachování rovných podmínek obsaženého v politickém prohlášení by zamýšlené partnerství mělo zejména zajistit, aby úroveň pracovní a sociální ochrany stanovená právními předpisy a postupy nebyla snížena pod úroveň stanovenou společnými normami platnými v EU a ve Spojeném království na konci přechodného období, a to alespoň pokud jde o tyto oblasti: základní práva v práci; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně zásady předběžné opatrnosti; spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy a informace, konzultace a práva na úrovni podniku a restrukturalizace; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo rovněž chránit a podporovat sociální dialog mezi pracovníky a zaměstnavateli a jejich příslušnými organizacemi a vládami a podporovat dialog s občanskou společností;

M. vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je nezbytná zásada nesnížení současné a budoucí úrovně pracovní a sociální ochrany, jak je uvedeno v návrhu znění dohody Komise o novém partnerství se Spojeným královstvím;

N. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo zajistit, aby Spojené království účinně prosazovalo své závazky a své právní předpisy a postupy odrážející tyto závazky, a to prostřednictvím přiměřeně financovaných vnitrostátních orgánů, efektivního systému inspekcí práce a účinných správních a soudních řízení;

O. vzhledem k tomu, že ujednání o mobilitě by měla být založena na nediskriminaci mezi členskými státy a na plné reciprocitě; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství musí rovněž umožňovat rozsáhlou a intenzivní koordinaci sociálního zabezpečení;

P. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo zahrnovat vhodná opatření pro řešení sporů a vymáhání práva, a zejména by mělo zřídit řídící orgán odpovědný za řízení a dohled nad prováděním a fungováním zamýšleného partnerství, který usnadní řešení sporů; vzhledem k tomu, že je důležité, aby se sociální partneři případně zapojili do procesu urovnávání sporů;

R. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie by měl zůstat jediným rozhodcem ve věci práva Unie;

S. vzhledem k tomu, že před přijetím dohody o vystoupení z Evropské unie z roku 2020 vláda Spojeného království vypustila doložky, které by poskytovaly určitou omezenou vnitrostátní právní ochranu práv pracovníků pocházejících z EU, a zavázala se znovu zavést tato ustanovení do připravovaného zákona o zaměstnanosti; vzhledem k tom, že tento návrh zákona nebyl dosud předložen;

T. vzhledem k tomu, že na proces a harmonogram jednání má dopad pandemie onemocnění COVID-19; 

Obecná doporučení

1. připomíná, že třetí země nesmí mít za žádných okolností stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát; na druhou stranu připomíná, že je v zájmu EU i Spojeného království usilovat o to, aby budoucí dohoda o partnerství dala vzniknout ambicióznímu, široce pojatému a vyváženému vztahu; je přesvědčen, že taková dohoda může být uzavřena pouze tehdy, budou-li zajištěny rovné podmínky v souladu s politickým prohlášením prostřednictvím pevných a vymahatelných závazků týkajících se různých norem; zdůrazňuje zejména, že budoucí dohoda o volném obchodu nesmí mít v žádném případě negativní vliv na unijní práva pracovníků a sociální standardy podle acquis EU;

2. vítá komplexní návrh znění dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím zveřejněný Komisí dne 18. března 2020 (dále jen „návrh dohody“), který je obecně v souladu s politickým prohlášením, s jejím vyjednávacím mandátem a s usnesením Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že mandát Spojeného království je oproti tomu málo podrobný; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království předložilo několik návrhů znění k různým tématům, ale ty zůstaly důvěrné až do 19. května;

3. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Spojené království odmítá podrobit ustanovení o pracovním právu v budoucí dohodě o volném obchodu mechanismu pro řešení sporů stanovenému v dohodě, aniž by upřesnilo druh mechanismu pro řešení sporů, který by se v této oblasti použil; připomíná, že mechanismy řešení sporů musí být k dispozici pro všechny prvky dohody;

4. vyjadřuje politování nad tím, že vláda Spojeného království dosud nesplnila svůj závazek ohledně nového zákona o zaměstnanosti, a naléhavě žádá Spojené království, aby tak učinilo před koncem přechodného období; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité předejít situaci, kdy práva zaměstnanců nejsou chráněna stávajícími právními předpisy Unie ani britským zákonem o zaměstnanosti; připomíná, že sociální a pracovní normy stanovené v zákoně o zaměstnanosti by neměly být statické, ale měly by přímo následovat jakákoli zlepšení sociálních a pracovních norem v EU, aby se zajistily rovné podmínky mezi EU a Spojeným královstvím;

5. v tomto ohledu odkazuje zejména na nedávno přijaté legislativní akty Unie, jejichž lhůty pro provedení spadají do přechodného období, jako je revize směrnice o vysílání pracovníků, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, a opakuje, že je absolutně nezbytné, aby byly tyto legislativní akty plně a řádně provedeny;

6. vybízí k tomu, aby se Spojené království i nadále jako třetí země s pozorovatelským statusem a bez rozhodovacích pravomocích (po vzoru Norska[51]) podílelo na činnosti agentur, jejichž činnost spadá do působnosti Výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu a k nimž patří Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, neboť by se tak umožnila výměna údajů, osvědčených postupů a metodik mezi oběma stranami; důrazně také vybízí Spojené království, aby spolupracovalo s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti (podle čl. 17 odst. 6 a článku 42 nařízení 2019/1149) a se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení podle nařízení 883/2004/ES;

7. znovu opakuje, že v souladu s odstavcem 125 politického prohlášení by měl být dialog občanské společnosti podporován ve všech aspektech dohody a měl by zahrnovat zejména organizace zastupující občany Unie žijící a pracující ve Spojeném království a občany Spojeného království žijící a pracující v Unii (mládežnické a občanské organizace a sdružení zaměstnanců);

8. vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království a členské státy nevyvinuly dostatečné úsilí ke zvýšení informovanosti občanů o důsledcích vystoupení Spojeného království z EU, a důrazně vybízí obě strany, aby zahájily nebo posílily cílené informační kampaně s cílem informovat všechny občany, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, o jejich právech a případných změnách jejich statusu, včetně uplatňování pravidel koordinace sociálního zabezpečení; připomíná, že občané, na něž má vystoupení Spojeného království z EU dopad, se spoléhají na včasné a spolehlivé informace o svých právech a statusu, a naléhavě žádá členské státy i Spojené království, aby otázku poskytování těchto informací považovaly za prioritní;

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy vyvinuly větší úsilí a podrobně popsaly svůj postup podávání žádostí a časový rámec pro přijetí opatření, která občanům Spojeného království s bydlištěm v členských státech poskytnou právní jistotu, a to prostřednictvím konstitutivního nebo deklaratorního systému;

Provádění dohody o vystoupení

 

10. zdůrazňuje význam účinného provedení dohody o vystoupení, a to včetně zachování integrity jednotného trhu a celní unie; zdůrazňuje, že dohoda o budoucích vztazích by se měla uplatňovat, aniž by byla dotčena dohoda o vystoupení; zdůrazňuje, že občané EU ve Spojeném království narážejí na značné problémy při získávání statusu usazené osoby a že ti, kteří získali předběžný status usazené osoby, mají ve srovnání s občany Spojeného království menší práva na přístup k určitým výhodám;

11. zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem a základním prvkem pro budoucí partnerství mezi EU a Spojeným královstvím je úplné provedení dohody o vystoupení a dodržování závazků přijatých v rámci politického prohlášení, a to slovy i činy; vyjadřuje politování nad prohlášeními vlády Spojeného království, která prokazují nedostatečnou politickou vůli plně dodržet své závazky vyplývající z dohody o vystoupení a politického prohlášení; zdůrazňuje, že důvěra mezi smluvními stranami je v těchto jednáních zásadní;

12. zdůrazňuje význam vzájemného uznávání kvalifikací a diplomů v EU i ve Spojeném království a zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu vhodných opatření; připomíná ambice Spojeného království zlepšit mechanismus uznávání státních příslušníků třetích zemí; vyzývá vyjednavače, aby zvolili mechanismy uznávání, které budou v souladu se standardy a nebudou vytvářet nové překážky; . vyzývá vyjednavače, aby zajistili, že uznávání kvalifikací a diplomů se neomezí pouze na „vydávající zemi“, čímž by se vytvořily překážky pro občany Spojeného království, kteří se stěhují z jednoho členského státu do druhého;

Rovné podmínky

13. rozhodně nesouhlasí s tím, že mandát Spojeného království k vyjednávání neobsahuje pojem „rovné podmínky“; současně bere na vědomí, že vláda Spojeného království tvrdí, že bude de facto zachovávat nejvyšší pracovní a sociální standardy, ale trvá na tom, že nebude souhlasit s právními závazky, které jdou nad rámec závazků, na nichž se EU dohodla se zeměmi, jako je Kanada, Japonsko a Jižní Korea; připomíná však, že závazky v ostatních dohodách o volném obchodu EU neposkytují dostatečné záruky pro partnerství EU-Spojené království, protože žádná jiná země mimo EU nemá bezcelní a bezkvótový přístup na jednotný trh, a že zeměpisná blízkost, možnost pobytu občanů Spojeného království v EU a občanů EU ve Spojeném království a objem obchodu mezi EU a Spojeným královstvím vyžadují nekompromisní ujednání o rovných podmínkách, a tedy i hlubší závazky, než jsou závazky vyžadované v rámci dohod o volném obchodu mezi EU a Kanadou, Japonskem nebo Jižní Koreou; nepřistoupí proto na selektivní vybírání různých prvků z jiných právních a obchodních rámců, které platí ve vztazích mezi EU a dalšími třetími zeměmi;

14. opakuje, že v zájmu zachování integrity EU a jejího jednotného trhu, celní unie a nedělitelnosti čtyř základních svobod je zásadně nutné zajistit, aby celní kvóty a bezcelní přístup na největší jednotný trh světa byly úměrné míře sbližování právních předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných podmínek pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, přičemž cílem je tzv. dynamické slaďování (dynamic alignment); zdůrazňuje, že to vyžaduje kombinaci hmotněprávních pravidel a opatření, včetně ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany, a mechanismů k zajištění účinného provádění, vymáhání a řešení sporů; zdůrazňuje, že musí být zaručen řádný mechanismus podávání stížností pro občany a nevládní organizace, pokud jde o dodržování pracovních norem;

15. zdůrazňuje zejména ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany v následujících oblastech podle článku LPFS 2.27: i) základní práva v práci, ii) bezpečnost a ochrana zdraví při práci, iii) spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy, iv) práva zaměstnanců na informování a na projednávání v podniku a v) restrukturalizace; vítá ustanovení článku LPFS 2.28, která vytváří podmínky pro dynamické slaďování; bere na vědomí zejména návrh Komise udělit Radě partnerství pravomoci upravit závazky tak, aby odrážely vývoj v oblasti pracovních a sociálních standardů;

16. připomíná, že jakékoli budoucí dohody o volném obchodu zaměřené na nulové celní sazby a nulové kvóty by proto měly být podloženy pevnými právními závazky, které zajistí rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, a to i pokud jde o pracovní a sociální standardy, aby se zabránilo jejich soustavnému snižování a získávání nespravedlivých soutěžních výhod na základě omezování úrovně ochrany nebo jiných regulačních rozdílů;

17. plně proto podporuje ustanovení hlavy III (rovné podmínky a udržitelnost), a zejména oddílu 5 (ochrana v oblasti práce a v sociální oblasti) návrhu dohody, která jsou v souladu s ustanoveními politického prohlášení;

18. podporuje systém řízení, spolupráce, sledování a vymáhání a řešení konfliktů předložený Komisí, zejména pokud jde o inspekce práce a správní a soudní řízení včetně poskytování opravných prostředků, a úlohu Rady partnerství a zvláštního výboru pro rovné podmínky a udržitelnost;

19. vítá návrh na zřízení parlamentního shromáždění pro partnerství poslanců Evropského parlamentu a parlamentu Spojeného království, které by mělo právo dostávat informace od Rady partnerství a předkládat jí doporučení; zdůrazňuje také, že je nutné i nadále prostřednictvím koordinační skupiny pro Spojené království pečlivě sledovat provádění a uplatňování dohody o vystoupení a přehodnocovat potřebu zřídit systém urovnávání sporů na úrovni EU;

20. zdůrazňuje, že neudělí svůj souhlas s žádnou dohodou, která by mohla přímo nebo nepřímo oslabit úlohu Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o rozhodování v otázkách právních předpisů Unie;

Koordinace mobility a sociálního zabezpečení

21. připomíná, že podle dohody o vystoupení se na občany Spojeného království pobývající v EU a občany EU pobývající ve Spojeném království v současné době vztahují pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení týkající se dávek v nemoci, mateřských a rovnocenných otcovských dávek, dávek v invaliditě, dávek ve stáří, dávek pozůstalým, dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebného, dávek v nezaměstnanosti, předdůchodových dávek a rodinných dávek, a že tato pravidla slouží k jejich ochraně;

22. připomíná, že je důležité zachovat ve všech ohledech stávající i budoucí práva na sociální zabezpečení dotčených osob; připomíná, že o ochranu svých práv důrazně žádají dotčení občané jak v EU, tak ve Spojeném království; vyzývá vyjednavače dohody, aby všemožně usilovali o to, aby se práva těchto občanů stala v rámci koordinace sociálního zabezpečení prioritou;

23. bere na vědomí, že cílem hlavy XI (pohyb fyzických osob) je stanovit opatření pro mobilitu mezi smluvními stranami, zajistit plnou reciprocitu těchto opatření a nerozlišování mezi členskými státy a koordinaci systémů sociálního zabezpečení smluvních stran; poznamenává, že u krátkých pobytů nepřekračujících 90 dní se počítá se vzájemným bezvízovým stykem, avšak obě strany mohou víza požadovat v případě občanů vykonávajících během svého pobytu výdělečnou činnost; vítá článek MOBI.5, který stanoví vzájemné podmínky pro vstup, dlouhodobý pobyt a práva občanů EU a Spojeného království, kteří provádějí výzkum, jsou na studijním pobytu nebo se účastní vzdělávacích a mládežnických výměn, a případně jejich rodinných příslušníků;

24. vítá skutečnost, že článek MOBI.6 a protokol o koordinaci sociálního zabezpečení návrhu dohody stanoví soustavné uplatňování pravidel koordinace sociálního zabezpečení v řadě oblastí sociálního zabezpečení (např. dávky v nemoci, invaliditě a ve stáří nebo dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání); vyjadřuje však hluboké politování nad tím, že neobsahuje žádná zvláštní ustanovení týkající se dávek v nezaměstnanosti v případě přeshraničních nebo příhraničních pracovníků, a vybízí proto smluvní strany, aby se této otázce věnovaly v zájmu ochrany práv těchto pracovníků; vyzývá vyjednavače, aby zajistili soustavné uplatňování pravidel koordinace sociálního zabezpečení v rámci všech kapitol;

25. vyjadřuje také politování nad tím, že článek MOBI.6 návrhu dohody stanoví místo povinnosti Rady partnerství měnit protokol o koordinaci sociálního zabezpečení pouze možnost tak činit;

26. zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout dynamické dohody o koordinaci sociální zabezpečení, podle níž by Spojené království muselo přizpůsobovat své právní předpisy změnám legislativních aktů EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (např. chystaného nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004); zdůrazňuje, že ustanovení konečné dohody o pohybu osob musí zahrnovat přiměřená a pevně daná pravidla, pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení v souladu s politickým prohlášením;

27. požaduje účinný postup pro řešení sporů v případech, kdy panují nejasnosti ohledně příslušného orgánu;

28. zdůrazňuje, že má-li být mezi EU a Spojeným královstvím uplatňována koordinace sociálního zabezpečení, je nezbytná řádná výměna údajů;  vybízí proto Spojené království, aby se účastnilo elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení;

29. naléhavě žádá obě strany, aby se dohodly na ustanoveních o pokračování oboustranné účasti na programu Erasmus+ a jeho financování, v souladu s ustanoveními politického prohlášení týkajícími se účasti na programech Unie, zejména pokud jde o stáže pro studenty v rámci odborného vzdělávání a přípravy, učně a čerstvé absolventy; zdůrazňuje, že po skončení přechodného období budou muset uchazeči z EU i ze Spojeného království dostávat informace o podmínkách účasti a časovém rozvrhu s dostatečným předstihem;

Závěr

30. vyjadřuje politování nad tím, že mezi oběma smluvními stranami přetrvávají v této fázi jednání podstatné rozpory, a to i ohledně působnosti a právní struktury dohody, o níž se má jednat; vyjadřuje hluboké znepokojení nad omezeným rozsahem budoucího partnerství plánovaného vládou Spojeného království a zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v politickém prohlášení; konstatuje, že za stávající pandemie onemocnění COVID-19 je vedení i uzavírání jednání problematické; naléhavě žádá Spojené království, aby rychlým a konstruktivním způsobem spolupracovala s EU na dosažení dohody o partnerství, která ještě před skončením přechodného období položí základy ambiciózního, širokého a vyváženého vztahu a vytvoří rovné podmínky, v souladu se všemi závazky přijatými v rámci politického prohlášení.


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

Věc: <Titre>Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Vážený pane předsedo,

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru, jakož i Výboru pro mezinárodní obchod předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 11. března 2020 rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednal tuto záležitost na své schůzi dne 4. května 2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro zahraniční věci, jakož i Výbor pro mezinárodní obchod, jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, který přijmou, začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Pascal Canfin

 

NÁVRHY

Obecné poznámky k životnímu prostředí, veřejnému zdraví a bezpečnosti potravin

1. opakuje své odhodlání navázat se Spojeným královstvím co nejužší vztah; zdůrazňuje však, že by dohoda se Spojeným královstvím neměla být uzavřena za každou cenu; opětovně vyjadřuje svou podporu uzavření široké a ambiciózní obchodní dohody bez jakýchkoli omezení dovozu nebo vývozu a s nulovými sazbami a nulovými kvótami, avšak jen tehdy, pokud se Spojené království zaváže k „nulovému dumpingu“; zdůrazňuje zejména, že základními prvky plánovaného partnerství by měly být boj proti změně klimatu, zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, podpora udržitelného rozvoje, životní prostředí a důležité otázky veřejného zdraví;

2. je pevně přesvědčen o tom, že jakákoli dohoda, jíž bude se Spojeným královstvím dosaženo, by měla být plně podmíněna dodržováním Pařížské dohody; poznamenává, že se Komise ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu zavázala, že dodržování Pařížské dohody bude nezbytným prvkem všech budoucích komplexních obchodních dohod; dále se domnívá, že by obě strany měly dodržovat nejen Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu, ale také cíle udržitelného rozvoje OSN, Úmluvu o biologické rozmanitosti a Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci; zdůrazňuje, že by dodržování těchto mezinárodních dohod mělo být závazné a vymahatelné;

3. zdůrazňuje, že je důležité posílit s dostatečným předstihem před koncem přechodného období připravenost a pohotovostní opatření, zejména v případě patové situace v jednáních; zdůrazňuje, že je třeba řádně financovat opatření v oblasti připravenosti a upřednostňovat zdravotní a bezpečnostní aspekty připravenosti a pohotovostních opatření, zejména pokud jde o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky;

Rovné podmínky a udržitelnost

4. poznamenává, že Zelená dohoda pro Evropu zvýší ambice EU v oblasti klimatu a životního prostředí, a že v důsledku toho dojde k úpravě politických nástrojů; domnívá se, že tato skutečnost může vést k rozdílům mezi ekonomikami EU a Spojeného království; domnívá se, že by obě strany měly přednostně zvýšit svou úroveň ochrany v oblasti klimatu a životního prostředí; zdůrazňuje, že doložka znemožňující návrat k původnímu stavu („ratchet clause“), která se týká budoucí úrovně ochrany, není dostatečná, neboť nestanoví rovné podmínky ani pobídky pro zvýšení úrovně ambicí, a domnívá se, že pokud jedna ze stran zvýší úroveň ochrany v oblasti klimatu nebo životního prostředí, druhá strana by měla zajistit, aby její normy a cíle nabízely v těchto oblastech úroveň ochrany, která bude přinejmenším ekvivalentní; zdůrazňuje, že ochrana přírody a biologické rozmanitosti prostřednictvím směrnice o ochraně ptáků[52] a směrnice o ochraně přírodních stanovišť[53] je nezbytnou součástí rovných podmínek a klíčová pro zmírňování změny klimatu;

5. domnívá se, že před hlasováním v Parlamentu o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem dohody o novém partnerství mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, musí mít Spojené království fungující systém pro účinné monitorování vnitrostátního vymáhání právních předpisů a postupů Spojeného království, které bude provádět nezávislý orgán vybavený dostatečnými zdroji; zdůrazňuje, že je důležité, aby měl tento nezávislý orgán právo podat žalobu, a to i proti vládě, u příslušného soudu nebo tribunálu v rámci odpovídajícího soudního řízení, jehož prostřednictvím má být zjednána přiměřená náprava včetně sankcí;

6. poukazuje na vysoký počet dřívějších i aktuálně probíhajících řízení o nesplnění povinnosti, která zahájila Komise proti Spojenému království v oblasti životního prostředí, mimo jiné z důvodu kvality ovzduší a vody, a zdůrazňuje, že v této oblasti existuje riziko opětovného zhoršení situace; zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království zavedlo správní a soudní řízení, která by veřejným orgánům i jednotlivcům umožňovala podávat včasné žaloby pro porušení právních předpisů v oblasti životního prostředí i zjednání nápravy, včetně předběžných opatření, aby bylo zajištěno, že sankce budou účinné a přiměřené a budou mít skutečně odrazující účinek;

7. podporuje systém pro spolupráci, monitorování a vymáhání i pro řešení konfliktů, který představila Komise, jakož i úlohu Rady partnerství; zdůrazňuje, že je nutné zavést na úrovni EU systém kontroly, který by Parlamentu a Radě umožňoval aktivovat prostřednictvím Komise systém řešení sporů, pokud by se domnívaly, že Spojené království porušuje dohodu;

zdůrazňuje, že by tento systém řešení sporů měl umožňovat postupné ukládání sankcí i zjednání nápravy, pokud bude u jedné ze stran porušení dohody prokázáno; zdůrazňuje, že neudělí svůj souhlas žádné dohodě, která by mohla přímo nebo nepřímo oslabit úlohu Soudního dvora Evropské unie v otázkách právních předpisů EU;

Boj proti změně klimatu

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby v kapitole dohody nazvané „Rovné podmínky a udržitelnost“ zůstal zachován boj proti změně klimatu;

9. domnívá se, že by Spojené království mělo své předpisy uvést do plného souladu se stávajícím a budoucím rámcem politiky EU v oblasti klimatu, včetně revidovaných cílů pro roky 2030 a 2040 a trajektorií pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050, jakož i se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody;

10. pokud jde o cíle pro rok 2030, vyjadřuje znepokojení ohledně prvků obsažených v návrhu vnitrostátního plánu Spojeného království v oblasti energetiky a klimatu, které podle posouzení Komise naznačují, že hlavními hybateli politiky Spojeného království v oblasti energetiky a klimatu jsou uhlíkové rozpočty, a nestanoví jasně, zda jsou stávající a plánované politiky, které se vztahují pouze na odvětví dopravy a stavebnictví, dostatečné ke splnění cíle nařízení o „sdílení úsilí“[54] a závazku nulového pasivního zůstatku v nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví[55], podle kterého by započítané emise neměly přesáhnout započítaná pohlcení; vyzývá Spojené království, aby předložilo konečnou verzi svého vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, která měla být odevzdána na konci roku 2019;

11. domnívá se, že by Spojené království mělo zavést systém stanovování cen uhlíku přinejmenším se stejnou působností a účinností, jako má systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), a že by mělo na konci přechodného období uplatňovat stejné zásady pro používání externích kreditů; dále se domnívá, že pokud Spojené království požádá, aby byl jeho vlastní systém pro obchodování s emisemi propojen s EU ETS, měly by se při posuzování takovéto žádosti uplatnit tyto dvě podmínky: systém pro obchodování s emisemi Spojeného království by neměl ohrožovat integritu systému EU ETS, zejména jeho rovnováhu práv a povinností, a měl by odrážet neustálé rozšiřování působnosti a zvyšování účinnosti EU ETS;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby obě strany zvýšily své cíle pro rok 2030, což je nezbytný krok pro splnění jejich závazku dosáhnout dekarbonizace do roku 2050; zdůrazňuje, že by systém stanovování cen uhlíku měl být vypracován a zaveden ještě předtím, než bude Parlament hlasovat o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem dohody; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU disponovala mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích, který by byl součástí širší strategie usilující o zachování ambicí EU v oblasti klimatu a o zajištění toho, aby třetí země přispívaly k cílům Pařížské dohody;

13. vyzývá Spojené království, aby se i nadále podílelo na posilování systému kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a na zajišťování toho, aby odvětví letectví i odvětví námořní a silniční dopravy, ve Spojeném království i celosvětově, zintenzivnila své úsilí o snižování emisí, a aby se připojilo k úsilí EU o zavedení a prosazování systému stanovování cen uhlíku pro emise z odvětví námořní dopravy;

14. zdůrazňuje, že jakýkoli vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou investiční bankou (EIB) by měl být mimo jiné podmíněn tím, že se Spojené království přizpůsobí stávajícím a budoucím cílům EU v oblasti klimatu a životního prostředí a bude dodržovat nařízení, kterým se stanoví rámec pro usnadnění udržitelných investic, a ambiciózní novou strategii EIB v oblasti klimatu a úvěrovou politiku v oblasti energetiky;

Ochrana životního prostředí

15. souhlasí s tím, že by obě strany měly zajistit, aby úroveň ochrany životního prostředí stanovená právními předpisy a postupy nebyla snížena pod úroveň stanovenou společnými normami a cíli platnými v EU a ve Spojeném království na konci přechodného období, pokud jde o ochranu životního prostředí zajišťovanou celým acquis v této oblasti; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v plné míře dodržovány tyto zásady: zásada předběžné opatrnosti, zásada, že by měla být přijímána preventivní opatření a environmentální škoda by měla být prioritně napravena u zdroje, a zásada „znečišťovatel platí“; vyzývá obě strany, aby se zavázaly k zajištění toho, že jejich příslušné obchodní a investiční politiky nebudou bránit dosažení udržitelného rozvoje;

16. zdůrazňuje, že by obě strany měly plnit svůj závazek k ochraně a obnově biologické rozmanitosti na celém světě, a to na základě opatření přijatých na národní, unijní a mezinárodní úrovni, a k tomu, aby na příštím zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti byla přijata celosvětová právně závazné dohoda, jež by stanovila cíl v oblasti biologické rozmanitosti, jenž by byl ekvivalentem cíle omezení zvýšení teploty na 1,5 °C přijatého Pařížskou dohodou; mimoto zdůrazňuje, že je třeba přijmout závazek k plnění ostatních mezinárodních dohod, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

17. zdůrazňuje význam ochrany a obnovy suchozemských a mořských ekosystémů; připomíná, že největšího prospěchu pro obě strany bude dosaženo tím, že budou ochráněny a obnoveny všechny sdílené ekosystémy;

18. vzhledem k tomu, že Spojené království neplní právní předpisy EU týkající se kvality ovzduší a dobrého stavu vody v případě přírodních zdrojů povrchové vody, a k dalším závažným přetrvávajícím problémům souvisejícím se znečištěním dusičnany, zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležité monitorování a hodnocení kvality ovzduší a vody, a to nad rámec přijetí společných norem a cílů; dále zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království provedlo a vymáhalo emisní limity a další ustanovení dohodnutá v rámci směrnice o národních emisních stropech[56] a aby rychle dosáhlo sladění se směrnicí o průmyslových emisích[57], včetně aktualizací referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách;

Veřejné zdraví a obchod se zbožím

19. zdůrazňuje, že pokud si bude Spojené království přát, aby bylo zařazeno na seznam zemí, které mají povolení vyvážet do EU zboží, na něž se vztahují sanitární a fytosanitární opatření, bude muset bezezbytku dodržovat požadavky EU, které se na toto zboží vztahují, včetně požadavků týkajících se výrobních procesů; dále zdůrazňuje, že je třeba, aby byla zejména dodržována pravidla původu u potravinářských výrobků, a že by měla být definována jasná pravidla týkající se transformace potravinářských produktů ve Spojeném království, aby se zabránilo obcházení požadavků stanovených EU, zejména v souvislosti s případnými dohodami o volném obchodu se Spojeným královstvím a dalšími zeměmi; dále se domnívá, že by se veškerá sanitární a fytosanitární opatření uplatňovaná oběma stranami s cílem chránit zdraví zvířat, osob a rostlin měla zakládat na hodnocení rizik, a to při plném dodržení zásady předběžné opatrnosti;

20. zdůrazňuje, že rezistence vůči antimikrobiálním látkám představuje závažné přeshraniční riziko pro zdraví osob a zvířat; zdůrazňuje, že je proto třeba, aby obě strany usilovaly o omezení použití antibiotik v živočišné výrobě a aby i nadále uplatňovaly zákaz jejich využívání jako stimulátoru růstu a omezily jejich nevhodné či zbytečné využívání jako humánních léčivých přípravků;

21. zdůrazňuje, že je důležité, aby obě strany dodržovaly co nejpřísnější normy v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin, a zajišťovaly v těchto oblastech kontrolní služby nejvyšší kvality, a že je třeba, aby probíhala spolupráce protějšků na obou stranách s cílem podporovat udržitelné metody produkce a potravinové systémy, včetně udržitelného rybolovu a akvakultury na základě vědeckého a ekosystémového přístupu k řízení rybolovu; zdůrazňuje, že bude nezbytné, aby Spojené království dodržovalo předpisy EU týkající se geneticky modifikovaných organismů a přípravků na ochranu rostlin; domnívá se, že by obě strany měly usilovat o omezení využívání pesticidů a rizik s nimi spojených;

22. zdůrazňuje, že je důležité předejít nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; naléhavě žádá vnitrostátní orgány a zúčastněné strany o zajištění toho, aby byly procesy redistribuce léčivých prostředků povolených na vnitrostátní úrovni uzavřeny do konce přechodného období; žádá především výrobce, aby zajistili, že přesun zařízení pro zkoušky šarží proběhne do konce přechodného období, aby tak léčivé prostředky dovážené ze Spojeného království mohly být okamžitě uvolněny do oběhu;

23. v souvislosti s prostory ve Spojeném království, které dříve využívala Evropská agentura pro léčivé přípravky  (EMA) vyjadřuje znepokojení nad tím, že EMA, jakožto agentura EU pro veřejné zdraví, bude muset spravovat komerční nemovitost ve třetí zemi a bude mít povinnost platit nájem až do června 2039; požaduje, aby bylo nalezeno řešení, jak vyvázat agenturu EMA z jejích smluvních a finančních závazků souvisejících s bývalým sídlem agentury; domnívá se, že dlouhodobým logickým řešením by bylo, aby vláda Spojeného království převzala smluvní vztah agentury EMA s pronajímatelem, kterým je společnost Canary Wharf Ltd.;

24. zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království bylo dynamicky sladěno, pokud jde o právní předpisy v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a bezpečnosti chemických látek a především nařízení REACH, aby tak měly společnosti ze Spojeného království i nadále přístup na jednotný trh; poukazuje na to, že i v případě dynamického sladění  by se na společnosti ze Spojeného království vztahovaly stejné povinnosti, které se uplatňují v případě společností ze třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor;

25. zdůrazňuje, že celá řada faktorů ohrožujících lidské zdraví, jako je kouření, požívání alkoholu a nezdravá výživa, má velký dopad na vznik nepřenosných nemocí a že mnohé z těchto zdravotních problémů jsou rozšířeny v celé Evropě; vyzývá tedy ke koordinovaným opatření ke snížení jejich výskytu a dopadu na zdraví, přičemž je nutné zohlednit přeshraniční faktory, jako je reklama, marketing a zákonný i nezákonný obchod s produkty, a dále k vytvoření koordinované politiky, která se zaměří na zvyšování norem v oblasti veřejného zdraví, jako jsou posílená opatření na kontrolu tabákových výrobků a důslednější přístup k označování potravin a nápojů;  zdůrazňuje, že spolupráce má zásadní význam, a to s ohledem na častý obchod s těmito produkty mezi zeměmi; zdůrazňuje, že Spojené království musí dodržovat opatření EU v této oblasti, aby mohlo volně obchodovat na jednotném trhu;

Tematická spolupráce

26. zdůrazňuje, že závažné hrozby pro zdraví, jako jsou hrozby spojené s výskytem infekčních nemocí, pandemiemi nebo environmentálními faktory, mají přeshraniční charakter;  vyzývá proto obě strany, aby v dlouhodobém horizontu spolupracovaly v oblasti prevence a odhalování stávajících i vznikajících hrozeb pro zdravotní bezpečnost a připravenosti a reakce na takovéto hrozby; v této souvislosti vyzývá k pokračování spolupráce EU a Spojeného království s cílem účinně bojovat proti pandemii onemocnění COVID-19, zejména na irském ostrově, kde je vzhledem k pozemní hranici tato spolupráce naprosto zásadní; domnívá se, že je velmi důležité, aby Spojené království a EU i nadále uplatňovaly koordinovaný celoevropský přístup v oblastech, jako je připravenost na mimořádné situace, hodnocení a řízení rizik a související komunikace a vývoj nových antimikrobiálních přípravků a vakcín a dalších léčivých přípravků;  domnívá se, že v případě, že by jedna ze stran nepřijala odpovídající opatření k řešení hrozby pro veřejné zdraví, může druhá strana přijmout jednostranná opatření k ochraně veřejného zdraví;

27. vyzývá zejména k cíleným opatřením, která zajistí nepřetržitý rychlý přístup k bezpečným léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům pro pacienty, včetně bezpečných a stálých dodávek radioizotopů; domnívá se, že v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů by EU a Spojené království měly usilovat o vzájemné uznávání odborných kvalifikací, aby byla zajištěna mobilita zdravotnických pracovníků;

28. podporuje, aby se Spojené království i nadále jako třetí země s pozorovatelským statusem a bez rozhodovacích pravomocí podílelo na činnosti neregulačních agentur, jako je Evropská agentura pro životní prostředí a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, neboť by se tak umožnila výměna osvědčených postupů a metodik mezi oběma stranami; dále vyzývá obě strany, aby zvážily uzavření dohod o spolupráci s regulačními agenturami na téže úrovni, jako například v případě Evropské agentury pro chemické látky, s cílem umožnit výměnu informací, osvědčených postupů a vědeckých poznatků;

Irsko / Severní Irsko

29. zdůrazňuje význam účinného provedení dohody o vystoupení, a to včetně zachování integrity jednotného trhu a celní unie; zdůrazňuje, že dohoda o budoucích vztazích by se měla uplatňovat, aniž by byla dotčena dohoda o vystoupení a protokol o Severním Irsku; zdůrazňuje důležitost důsledného uplatňování tohoto protokolu, aby se zachoval celoostrovní charakter obchodu a veškeré aspekty Velkopáteční dohody a ochránila se integrita jednotného trhu; zdůrazňuje, že to, aby Severní Irsko nadále uplatňovalo celní kodex EU a dodržovalo příslušná pravidla týkající se jednotného trhu, je nezbytné nejen pro to, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice s Irskem, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti na tomto ostrově a na ochranu zdraví a bezpečnosti občanů EU v souladu s předpisy EU.

 


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

Věc: <Titre>Stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI)</DocRef>

Vážení předsedové,

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku byl v rámci daného postupu pověřen, aby předložil stanovisko Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod. Koordinátoři výboru ITRE na své schůzi dne 18. února 2020 rozhodli, že stanovisko zašlou ve formě dopisu, a téhož dne jsem byl jakožto předseda výboru jmenován zpravodajem pro toto stanovisko.

Na neveřejné schůzi s Pracovní skupinou pro vztahy se Spojeným královstvím dne 19. května 2020 koordinátoři výboru ITRE tuto záležitost projednali a následně dne 27. května 2020 písemným postupem přijali rozhodnutí vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Cristian-Silviu BUŞOI

 

NÁVRHY

1. je znepokojen skutečností, že příslušné mandáty EU a Spojeného království k jednání předpokládají velmi odlišné formy nového partnerství a že dosavadní jednání tuto mezeru dosud dostatečně nepřeklenula; je dále znepokojen velmi krátkou lhůtou pro dosažení dohody a skutečností, že toto úsilí ještě zkomplikovala současná koronavirová krize;

 

2. očekává, že dohoda zajistí ve všech oblastech politiky rovné podmínky, reciprocitu, zachování úrovně a právní dohled s cílem zachovat pravomoci, vysoké sociální standardy a standardy udržitelnosti i práva občanů a pracovníků do budoucna; připomíná, že se obě strany zavázaly dodržovat Pařížskou dohodu;

 

3. je přesvědčen, že by dohoda měla zavést obecné zásady a podmínky účasti Spojeného království v programech EU a zajistit spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky a výhody související s účastí třetí země v programech Unie; podtrhuje, že by se na tyto obecné zásady měly vztahovat podmínky stanovené v odpovídajících nástrojích;

 

4. zdůrazňuje však, že je nezbytné co možná nejdříve finalizovat příští generaci programů VFR s cílem umožnit jejich urychlené zahájení v lednu 2021; trvá na tom, že by se uzavření legislativních dohod nemělo odkládat z důvodu pomalého pokroku jednání se Spojeným královstvím;

 

5. zdůrazňuje, že je nezbytné spojit účast v programech s harmonizací s příslušnými politikami, jako je politika v oblasti klimatu nebo kybernetiky; zdůrazňuje dále, že účast v programech Horizont Evropa nebo Erasmus+ vyžaduje uplatňování pravidel EU o volném pohybu osob;

 

6. zdůrazňuje, že koronavirová krize prokázala, že je životně důležité pokračovat ve spolupráci EU a Spojeného království v oblasti výzkumu a inovací, a očekává proto, že dohoda zajistí obecné podmínky pro účast Spojeného království v rámcových programech pro výzkum a inovace, aniž by se tak vytvářela ujednání, která nejsou dostupná pro jiné třetí země; očekává dále, že by se měly řešit způsoby účasti Spojeného království v evropském partnerství v oblasti výzkumu a inovací v rámci programu Horizont 2020, který se bude provádět do roku 2024; připomíná zásadu, že by žádná třetí země neměla mít možnost získat více finančních výhod, než jaká je výše jejích příspěvků;

 

7. zdůrazňuje, že aby se zajistila kontinuita pro jednotný trh s elektřinou na ostrově Irsko po vystoupení Spojeného království z EU, je nezbytné nadále uplatňovat acquis EU pro oblast energetiky v Severním Irsku;

 

8. domnívá se, že je nezbytné zajistit společná pravidla pro mořské obnovitelné zdroje energie a potrubní infrastrukturu, u nichž by Spojené království mohlo být partnerem prostřednictvím obchodních dohod;

 

9. očekává, že dohoda bude řešit vztah Spojeného království k Euratomu a k projektu ITER a dopad vystoupení z EU na aktiva a pasiva; očekává, že Spojené království bude nadále dodržovat nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany;

 

10. domnívá se, že by v zájmu obou stran byla dohoda o spolupráci v oblasti energetiky, která by byla v souladu s celkovou dohodou o budoucích vztazích a byla by založena na spolehlivém řízení a rovných podmínkách;

 

11. je přesvědčen, že by Spojené království mohlo nadále být skutečným průmyslovým partnerem ve strategicky významných odvětvích, a očekává, že dohoda zajistí konkrétní podporu pro malé a střední podniky, aby mohly budoucího partnerství plně využívat; zdůrazňuje mimoto, že jsou nezbytné stabilní, spolehlivé a udržitelné hodnotové řetězce, zvláště v oblasti léčivých přípravků, avšak nejen jich; podtrhuje však, že je nezbytné zachovat rovné podmínky a strategickou autonomii Evropské unie, zvláště pokud jde o klíčový průmysl;

 

12. domnívá se, že by Spojené království mohlo nadále být významným partnerem v politice Evropské unie pro oblast vesmíru, zdůrazňuje, že v průběhu jednání je třeba řešit budoucí přístup Spojeného království ke kosmickému programu EU a zároveň zachovat zájmy Unie a soulad s příslušným právním rámcem pro účast třetích zemí v kosmickém programu EU;

 

13. zdůrazňuje, že pro EU i pro Spojené království je přínosná spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a že pokud má pokračovat v rámci Evropského obranného fondu nebo případných budoucích iniciativ, musí vycházet ze zásad celkové dohody o budoucích vztazích;

 

14. očekává, že Spojené království bude moci pokračovat v zavedené spolupráci a výměně informací vnitrostátních orgánů v oblasti kybernetické bezpečnosti; vyzývá Spojené království, aby aktivně přispívalo k úsilí Unie o zvýšení kybernetické odolnosti v Evropě;

 

15. očekává, že dohoda zohlední účast Spojeného království v programu Digitální Evropa, a očekává, že by bylo možné navázat mezi EU a Spojeným královstvím užší spolupráci v oblasti umělé inteligence; domnívá se, že je pro obě strany nadále přínosné směřovat k harmonizaci právních předpisů Spojeného království, pokud jde o budoucí společný evropský datový prostor a budoucí regulační opatření v oblasti umělé inteligence;

 

16. domnívá se, že je v zájmu občanů EU, aby Spojené království nadále uplatňovalo nařízení o roamingu, a že to také usnadní přeshraniční pohyb osob na ostrově Irsko; v případě, že v této věci nebude dosaženo dohody, by však operátory vyzval k tomu, aby zajistili stejné podmínky pro své zákazníky z EU i ze Spojeného království.


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Pan Antonio Tajani

předseda

Výbor pro ústavní záležitosti

BRUSEL

Věc: <Titre>Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii</Titre> <DocRef>(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

</DocRef>Vážený pane předsedo,

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova projednal tuto záležitost na své schůzi dne 22. ledna 2020. Na této schůzi[58] se výbor jednomyslně rozhodl vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti, jako příslušný výbor, aby do doporučení, které přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

(podepsaný) Norbert Lins

 

NÁVRHY

Výbor AGRI si přeje zdůraznit následující hlavní body týkající se dopadu brexitu na zemědělství v EU a řešení navržených v dohodě o vystoupení a v politickém prohlášení.

 

1. Pokud jde o zemědělskou politiku jako takovou, samotné vystoupení Spojeného království z EU patrně nepovede k nepřekonatelným problémům vzhledem k tomu, že uplatňování mechanismů a plateb SZP ve vztahu ke Spojenému království je možné relativně snadno ukončit. V tomto ohledu by situaci usnadnila skutečnost, že ukončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení by se krylo s ukončením současného VFR (2014–2020);

 

2. rádi bychom však poukázali na to, že jakékoli prodloužení přechodného období budou muset provázet odpovídající ustanovení o financování a že ke konci tohoto období bude muset být provedena řádná účetní uzávěrka, jak je stanoveno v článku 132 dohody, a to i přesto, že Spojené království bude podle VFR od roku 2021 vnímáno jako třetí země;

 

3. při jednáních o dohodě vedla k obavám výboru AGRI otázka, zda bude ve Spojeném království zachována ochrana četných (více než 3000) zeměpisných označení, která se uplatňují na zemědělské produkty, potraviny a nápoje pocházející z EU. V tomto ohledu výbor vyjadřuje uspokojení nad tím, že současné znění zajišťuje ochranu zeměpisných označení EU v Severním Irsku a ochranu zeměpisných označení EU schválených ke konci přechodného období v ostatních částech Spojeného království;

 

4. rádi bychom zdůraznili význam zachování této ochrany v ujednáních, jimiž se budou řídit budoucí vztahy. Kromě toho by tato ujednání měla nejen pokrýt všechna stávající geografická označení EU, ale podle našeho názoru by měla také zahrnout mechanismy dvoustranné spolupráce sloužící k tomu, aby Spojené království a státy EU-27 vzájemné uznaly nová zeměpisná označení schválená po přechodném období, a eventuálně také v případě, že by se přestal uplatňovat protokol týkající se Irska a Severního Irska v souladu s článkem 18 tohoto protokolu;

 

5. velmi dobře si uvědomujeme, že otázka Irska a Severního Irska má dopady, které dalece přesahují odvětví zemědělství. Avšak vzhledem k důležitosti celních a necelních překážek v zemědělství, k vysoce propojeným a provázaným zemědělským trhům Irska a Severního Irska, a vzhledem k tomu, že se přes hranice neustále přepravují živá zvířata, konečné výrobky a výrobky vyžadující další zpracování, je hladké řešení této otázky pro toto odvětví zvláště důležité. Výbor AGRI v této souvislosti vítá zachování statu quo, současnou neviditelnou hranici a spolupráci mezi Severem a Jihem na ostrově Irsko, jak je stanoveno ve Velkopáteční dohodě, pokud bude udělen demokratický souhlas, na nějž odkazuje článek 18 protokolu o Irsku a Severním Irsku;

 

 

6. Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že je naprosto nezbytné zajistit řádné provádění Protokolu nejen proto, aby se zachoval výše uvedený status quo, ale také proto, aby se nevytvářely mezery v celní a necelní ochraně EU. Při finalizaci ujednání v rámci protokolu bude mít zásadní význam činnost Smíšeného výboru. Tyto dva záměry by se měly také odrážet a prosazovat prostřednictvím všech ujednání o budoucích vztazích, pokud by se Protokol v souladu s článkem 18 přestal uplatňovat;

 

7. hlavní otázky v oblasti zemědělství, které brexit vyvolal, souvisejí s obchodem. Zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty mají nejvyšší úroveň celní a necelní ochrany v EU a ve většině zemí světa a pravděpodobně tomu tak bude i v případě Spojeného království. Toto odvětví by tudíž mohlo vystoupením Spojeného království z celní unie a z jednotného trhu na konci přechodného období utrpět nejvíce, a to zejména proto, že je v sázce značný objem obchodu. Na základě současných obchodních toků by se Spojené království mohlo po brexitu stát hlavním partnerem EU-27 v oblasti zemědělsko-potravinářského obchodu, pokud jde o vývoz i o dovoz;

 

8. rádi bychom proto poukázali na to, že pokud dohoda vstoupí v platnost, bude nanejvýš důležité využít přechodného období ke sjednání komplexních ujednání a k vytvoření zóny volného obchodu, jak stanoví politické prohlášení. Pokud by k tomu nedošlo, zemědělské odvětví by čelilo skutečnému neřízenému brexitu v oblasti bilaterálního obchodu, kdy by Spojené království i EU-27 obchodovaly podle pravidel Světové obchodní organizace, bez jakéhokoli preferenčního vzájemného přístupu na trh, a mohly by se začít vzdalovat, i pokud jde o jejich příslušné právní rámce. Chtěli bychom velmi zdůraznit, že z pohledu výboru AGRI by se mělo učinit vše pro to, aby k takovému scénáři nedošlo. Pokud by to nebylo možné, výbor AGRI by naléhavě vyzval Komisi, aby v případě, že na konci přechodného období dojde k neřízenému brexitu, poskytla dostatečné zdroje s cílem zmírnit dopady na zemědělce a na zemědělsko-potravinářský průmysl, stejně jako bylo plánováno pro případ, že by nedošlo k ratifikaci dohody o vystoupení;

 

9. rozhodující dopad na toto odvětví bude mít také nová vnitrostátní zemědělská politika, již Spojené království zavede po svém vystoupení z EU, a nové obchodní dohody, které sjedná s dalšími třetími zeměmi. Tyto záležitosti však přesahují rámec tohoto stanoviska k dohodě;

 

10. výbor AGRI proto rozhodně podporuje dohodu o vystoupení, na níž se dohodli vyjednavači EU a Spojeného království a jež byla předána Parlamentu pro účely udělení souhlasu, a doufá, že její vstup v platnost a její řádné provádění otevře cestu k ujednáním o budoucích vztazích, která budou v nejvyšší možné míře chránit zemědělské zájmy EU.


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

 

 

Věc: <Titre>Stanovisko k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef> 

 

Vážený pane McAllistere, vážený pane Lange,

 

jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání bych Vám chtěla předložit stanovisko výboru CULT ve formě dopisu k výše uvedené zprávě. Jak bylo požadováno, je stanovisko formulováno jako příspěvek k usnesení.

 

Pokud byste měli k našemu stanovisku nějaké otázky nebo chtěli jednat o některých bodech v něm obsažených, jsem Vám k dispozici.

 

S pozdravem

Sabine Verheyen

předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání

NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že ochrana a podpora kulturní a jazykové rozmanitosti musí být klíčovým prvkem jakékoli budoucí dohody se Spojeným královstvím;

B. vzhledem k tomu, že spolupráce v oblastech vzdělávání, kultury a výměn mládeže je nedílnou součástí úzkého, spolupracujícího a produktivního vztahu s každou třetí zemí; vzhledem k tomu, že Spojené království je klíčovým partnerem Unie v oblastech vzdělávání, kultury, mládeže a výuky jazyků; vzhledem k tomu, že přestože úkolem nové dohody je zvládnout proces odluky, měly by se Unie a Spojené království snažit o navázání na velmi úzkou spolupráci, která v těchto oblastech již existuje díky společným kořenům vytvořených během členství Spojeného království v Unii, jež trvalo 47 let; vzhledem k tomu, že účast Spojeného království na programech Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity by pomohla podpořit a posílit dlouhodobou úzkou spolupráci a účinné sítě;

 C. vzhledem k tomu, že další účast Spojeného království na programu Erasmus+ by pro příjemce programu ve Spojeném království a v celé Unii znamenala jasný přínos; vzhledem k tomu, že jakákoli forma účasti Spojeného království v programu Erasmus+ musí respektovat veškerá příslušná pravidla a podmínky pro účast, jak jsou stanoveny v nařízení o tomto programu; vzhledem k tomu, že Spojené království nemůže mít v souvislosti s tímto programem žádnou rozhodovací pravomoc; vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání uvádí, že zváží časově omezenou účast v některých prvcích programu Erasmus+;

D. vzhledem k tomu, že Spojené království dosud neprojevilo žádný úmysl pokračovat v účasti na programech Kreativní Evropa nebo Evropský sbor solidarity;

E. vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání uvádí, že dohoda s Unií by mohla „podpořit obchod s audiovizuálními službami“; vzhledem k tomu, že v dohodách EU o volném obchodu se třetími zeměmi se vždy uplatňovala tzv. „kulturní výjimka“ a neexistuje precedens, kdy by některá dohoda EU o volném obchodu umožňovala rovnocenný přístup na jednotný trh pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP);

F. vzhledem k tomu, že směrnice o audiovizuálních mediálních službách stanoví minimální standardy pro audiovizuální mediální služby s cílem zajistit neomezený přenos audiovizuálních mediálních služeb na základě principu země původu;

G. vzhledem k tomu, že volný pohyb zboží je prostřednictvím předpisů Unie uveden do souladu s ochranou kulturních statků s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou; vzhledem k tomu, že Spojené království ve svém mandátu k vyjednávání nijak nezmiňuje, jak si představuje budoucí spolupráci, pokud jde o ochranu kulturních statků;

 

1. domnívá se, že by dohoda měla jasně uvádět, že bude podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost v souladu s Úmluvou UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů;

 

2. vítá jasné prohlášení ve směrnicích pro jednání Unie, že by budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím měly zahrnovat také dialog a výměny v oblastech vzdělávání a kultury; lituje toho, že v mandátu pro vyjednávání Spojeného království podobná snaha chybí; domnívá se, že blízká spolupráce založená na stávajících úzkých vazbách je nezbytnou podmínkou pro zdravý budoucí vztah mezi Unií a Spojeným královstvím, a vyzývá k ambiciózním krokům v tomto směru; připomíná, že mobilita jednotlivců je pro podporu výměn zásadní, a vítá ustanovení týkající se mobility v souvislosti se studiem, odborným vzděláváním a výměnami mládeže, jež jsou uvedena v návrhu dohody, který zveřejnila Komise; je však znepokojen tím, že ustanovení týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob pro účely podnikání nesplňují potřeby kulturního a kreativního odvětví a mohla by ohrozit pokračování kulturní výměny;

 

3. vítá prohlášení Spojeného království, že je odhodláno pokračovat v mezinárodních výměnách v oblasti vzdělávání; znovu vyjadřuje podporu účasti Spojeného království v programu Erasmus+; připomíná, že účast v tomto programu vyžaduje, aby Spojené království plně hradilo spravedlivý finanční příspěvek; zdůrazňuje, že pokud se Spojené království bude účastnit programu Erasmus+, musí se do něj zapojit v plném rozsahu a po celou dobu jeho trvání ve VFR; zdůrazňuje, že je důležité zajistit požadované podmínky pro vzdělávací mobilitu v rámci programu Erasmus+, a to jak ve Spojeném království, tak v EU, včetně rovného zacházení se studenty na výměně, například pokud jde o školné, snadný přístup ke klíčovým službám a zamezení neodůvodněné finanční a administrativní zátěži;

 

4. bere na vědomí, že Spojené království dosud neprojevilo žádný úmysl pokračovat v účasti na programech Kreativní Evropa nebo Evropský sbor solidarity; konstatuje, že toto rozhodnutí ohrozí úzkou spolupráci v oblastech kultury a výměn mládeže;

 

5. bezvýhradně podporuje jednoznačné prohlášení uvedené ve vyjednávacích směrnicích Unie, že by audiovizuální služby měly být vyňaty z působnosti hospodářského partnerství, a naléhavě vyzývá Komisi, aby na svém postoji trvala;

 

6.  zdůrazňuje, že přístup na trh s audiovizuálními službami v Unii může být zajištěn pouze tehdy, pokud bude plně prováděna směrnice o audiovizuálních mediálních službách, aby tak byla poskytnuta rovnocenná přenosová práva oběma stranám;  připomíná, že obsah pocházející ze Spojeného království bude i po skončení přechodného období nadále klasifikován jako „evropské dílo“, dokud budou díla vzniklá v nečlenských státech a v zemích mimo EHP, která jsou stranou Úmluvy Rady Evropy o přeshraniční televizi, zahrnována do kvóty obsahu „evropských děl“;

 

7.  vítá skutečnost, že byly do vyjednávacích směrnic Unie začleněny otázky týkající se navracení nebo restituce neoprávněně vyvezených kulturních statků zemím jejich původu; připomíná opatření, která Unie v posledních letech přijala na ochranu a uchování kulturních statků, a zdůrazňuje, že je důležité se Spojeným královstvím v této oblasti i nadále spolupracovat.

 


 

 

 

DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Pan David McAllister

předseda

Výbor pro zahraniční věci

BRUSEL

 

Pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

BRUSEL

Věc: <Titre>Stanovisko Výboru pro právní záležitosti k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Vážený pane předsedo,

koordinátoři Výboru pro právní záležitosti na schůzi konané dne 18. února 2020 rozhodli, že ke zprávě o návrhu mandátu pro jednání se Spojeným královstvím (2020/2023(INI)) bude v souladu s čl. 56 odst. 1 jednacího řádu vypracováno stanovisko formou dopisu, v němž se náš výbor soustředí na záležitosti, které spadají do jeho pravomocí. Téhož dne jsem byl jakožto předseda výboru jmenován zpravodajem pro toto stanovisko.

 

Návrhy:

Výbor pro právní záležitosti proto na schůzi konané dne 7. května 2020 rozhodl (pro: 20, proti:2, zdrželi se: 2) vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily níže uvedené návrhy.

 

Výbor pro právní záležitosti proto na schůzi konané dne 7. května 2020 rozhodl (pro: 20, proti:2, zdrželi se: 2)[59], vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily níže uvedené návrhy.  

 

Výbor pro právní záležitosti své návrhy předkládá s náležitým ohledem na následující dokumenty: usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska[60] rozhodnutí Rady ze dne 13. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska[61], dohoda ze dne 24. ledna 2020 o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím[62]; návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím ze dne 19. března 2020[63].

 

Institucionální a horizontální aspekty

 

1. Jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska bude mít dalekosáhlé ústavní a právní důsledky jak pro Spojené království, tak pro EU a ustanovení připravované dohody se na obou stranách výrazně a dlouhodobě dotknou života občanů a fungování podniků. Průběh a náplň těchto jednání by se proto měly řídit hodnotami právního státu a zárukami transparentnosti, právní jistoty a dostupnosti práva.

 

2. V tomto ohledu je především nutné vyzdvihnout skutečnost, že nová dohoda o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím se může zakládat jedině na důsledném a účinném plnění dohody o vystoupení, které by mělo být považováno za nezbytný předpoklad plodné spolupráce a vzájemné důvěry mezi oběma stranami.

 

3. Připomíná, že se obě strany v politickém prohlášení[64] zavázaly, že budoucí vztahy by měly být založeny na souhrnném institucionálním rámci, který bude pokrývat kapitoly a související dohody, jež se týkají konkrétních oblastí spolupráce. Tyto doplňkové dohody musí být nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů upravených budoucí dohodou a součástí souhrnného rámce.

 

4. V tomto kontextu by plánovaná dohoda měla vytvořit komplexní správní rámec, který by zahrnoval i spolehlivý mechanismus pro urovnávání sporů. Proto je mimořádně důležité, aby dohoda o budoucím partnerství respektovala základní kámen soudního systému EU, jímž je řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie, které zajišťuje jednotný výklad, soudržnost, plnou účinnost a nezávislost práva EU oproti právu členských států a mezinárodnímu právu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby žádný subjekt, který bude vytvořen budoucí dohodou pro účely jejího jednotného výkladu a uplatňování, nebyl oprávněn k přezkumu a výkladu žádného aspektu práva EU a nemohl EU a její orgány při výkonu jejich interních pravomocí zavazovat k určitému výkladu ustanovení právních předpisů EU.[65] Tato ustanovení práva EU proto budou muset být postoupena Soudnímu dvoru EU.

 

Duševní vlastnictví

 

5. Dohoda o vystoupení stanoví mechanismus pro vysokou úroveň ochrany zeměpisných označení, označení původu nebo tradičních specialit, které byly v Unii zaručeny zvláštními předpisy k poslednímu dnu přechodného období a které Spojené království nemá právo po uplynutí přechodného období opětovně přezkoumat.[66] Stejně tak platí, že připravovaná dohoda o budoucím partnerství by měla zavést mechanismus, který bude ve Spojeném království zaručovat dynamickou ochranu zeměpisných označení, označení původu nebo tradičních specialit podle budoucího právního rámce EU, a měla by umožňovat úzkou dvoustrannou spolupráci mezi Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a úřady pro duševní vlastnictví ve Spojeném království.

 

6. Budoucí dohoda by také měla obsahovat silná a vymahatelná opatření o uznávání a přísné ochraně práv duševního vlastnictví, např. autorského práva a práv s ním souvisejících, obchodních známek a průmyslových vzorů, patentů a obchodních tajemství podle platného i budoucího právního rámce EU. V tomto kontextu a s ohledem na skutečnost, že Spojené království oficiálně neodstoupilo od dohody o Jednotném patentovém soudu, by měla být pečlivě zvážena a posouzena možnost, že část tohoto plánovaného soudu by byla umístěna ve Spojeném království, které by se podílelo na vytvoření jednotného patentu EU.

 

Právo obchodních společností

 

7. Má-li se ve Spojeném království a v EU zamezit snížení standardů a zajistit locus standi, je vhodné, aby budoucí dohoda obsahovala minimální společné normy pro zakládání společností a provozování činnosti, ochranu akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců, podávání zpráv a provádění auditů a pravidla transparentnosti a aby zaručovala vzájemné uznávání soudních rozhodnutí týkajících se restrukturalizace, úpadku nebo platební neschopnosti.

 

Justiční spolupráce v občanských věcech, včetně rodinného práva

 

8. Justiční spolupráce v občanských věcech má zásadní význam pro zajištění budoucích obchodních a podnikatelských vztahů mezi občany a společnostmi a zaručení právní jistoty a dostatečné ochrany stran při přeshraničních transakcích a jiných činnostech. S ohledem na tento kontext, na ochranu zájmů EU a na řádné fungování Luganské úmluvy by mělo být pečlivě posouzeno, zda by tato úmluva, která přebírá text základního právního předpisu EU o příslušnosti a uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech ve znění z roku 2007 a rozšiřuje jeho působnost na Norsko, Island a Švýcarsko, mohla být vhodným řešením v rámci budoucího partnerství se Spojeným královstvím a zda členské státy, které se neúčastní prostoru svobody, bezpečnosti a práva by měly mít možnost k úmluvě přistoupit jako samostatné smluvní strany. Za tímto účelem by mělo být také zváženo, zda by přistoupení Spojeného království k luganskému systému jako nezávislé strany umožnilo EU zachovat si celkově vyvážené vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, nebo zda by bylo vhodnější zvolit jiné řešení, které by mohlo mezi oběma stranami zajistit dynamickou harmonizaci předpisů. V druhém případě by vnější vztahy v oblastech, které upravují právní předpisy EU o mezinárodním právu občanském, spadaly do výlučné pravomoci Evropské unie a byly by nedílnou součástí jejího právního řádu, a tedy podřízeny mechanismu řízení o předběžné otázce.

 

9. Budoucí dohoda by měla nalézt smysluplné a komplexní řešení zejména ve věcech manželských, ve věcech rodičovské odpovědnosti a dalších rodinných otázkách. Úmysl Spojeného království přistoupit k Haagské úmluvě z roku 2007 o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů je chvályhodný. Je však třeba připomenout, že EU v některých otázkách občanského práva zašla dále a přijala právní předpisy, které podrobněji upravují soudní příslušnost v občanských věcech, kolizi norem a uznávání rozsudků mezi zeměmi. V tomto kontextu by v budoucí dohodě měla být všechna ustanovení o vzájemné spolupráci při vymáhání rodinného práva založena nejen na zásadě vzájemné důvěry v justiční systémy, ale i na určitých ústavních zárukách a společných normách v oblasti základních práv.

 

 

Doufám, že uvedené připomínky budou pro společný návrh usnesení Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod přínosné.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Adrián Vázquez Lázara

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

 

Datum přijetí

12.6.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

85

6

17

Členové přítomní při konečném hlasování

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Maxette Pirbakas, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Marek Belka, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Sergey Lagodinsky, Marisa Matias, Liudas Mažylis, Ernest Urtasun, Angelika Winzig