Postup : 2019/2127(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0118/2020

Predkladané texty :

A9-0118/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0191

<Date>{16/06/2020}16.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0118/2020</NoDocSe>
PDF 231kWORD 68k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2127(INI))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Bas Eickhout</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018

(2019/2127(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na správu o činnosti Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) za rok 2018,

 so zreteľom na finančnú správu a štatistickú správu EIB za rok 2018,

 so zreteľom na správu o udržateľnosti za rok 2018, výročnú správu o činnosti EIB mimo Európskej únie za rok 2018 a správu o činnosti EIB v rámci EÚ za rok 2018,

 so zreteľom na výročnú správu audítorského výboru za rok 2018,

 so zreteľom na správu o vykonávaní politiky transparentnosti EIB v roku 2018 a správu o riadení podniku za rok 2018,

 so zreteľom na činnosť v oblasti vyšetrovania podvodov v roku 2018,

 so zreteľom na rozhodnutia európskej ombudsmanky vo veci 1316/2016/TN o údajných nedostatkoch v politike transparentnosti Európskej investičnej banky[1],

 so zreteľom na preskúmanie mechanizmu na vybavovanie sťažností na základe rozhodnutí európskej ombudsmanky vo veci 1316/2016/TN o údajných nedostatkoch v politike transparentnosti Európskej investičnej banky,

 so zreteľom na správu orgánu EIB zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi o činnosti za rok 2018 a správu skupiny EIB o činnosti v rámci boja proti podvodom za rok 2018,

 so zreteľom na operačný plán skupiny EIB na roky 2017 – 2019,

 so zreteľom na články 3 a 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

 so zreteľom na články 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na protokol č. 5 k tejto zmluve o štatúte EIB a na protokol č. 28 k tejto zmluve o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

 so zreteľom na rokovací poriadok Európskej investičnej banky,

 so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. apríla 2018 o kontrole finančných činností EIB za rok 2016 – výročná správa za rok 2016[2] a zo 17. januára 2019 o kontrole finančných činností EIB za rok 2017 – výročná správa za rok 2017[3],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície[4],

 zo zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 14. septembra 2016 o predĺžení trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ako aj na zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 a SWD(2016)0298),

 so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 03/2019 z januára 2019 o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI)[5],

 so zreteľom na správu Komisie z 28. mája 2019 o riadení záručného fondu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v roku 2018 (COM(2019)0244),

 so zreteľom na správu EIB o hodnotení operácií zameranú na hodnotenie EFSI z júna 2018,

 so zreteľom na hodnotenie mandátu na poskytovanie vonkajších úverov za rok 2019, ktoré uskutočnila Komisia[6],

 so zreteľom na správu s názvom Európa vo svete – Budúcnosť európskej finančnej štruktúry pre rozvoj[7], ktorú vypracovala skupina odborníkov na vysokej úrovni pre európsku finančnú štruktúru pre rozvoj,

 so zreteľom na správu organizácie Counter Balance z októbra 2019: „Dokáže EIB účinne bojovať proti podvodom a korupcii?“[8],

 so zreteľom na trojstrannú dohodu zo septembra 2016 medzi Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a Európskou investičnou bankou,

 so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0118/2020),

A. keďže EIB je na základe zmlúv povinná prispievať k integrácii, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a regionálnemu rozvoju EÚ prostredníctvom osobitných investičných nástrojov, ako sú úvery, kapitálové investície, záruky, finančné nástroje s rozdelením rizika a poradenské služby;

B. keďže podľa článku 309 ZFEÚ je prvoradým cieľom EIB prispievať k vyváženému a stabilnému rozvoju vnútorného trhu v záujme Únie;

C. keďže EIB ako najväčší verejný poskytovateľ úverov na svete pôsobí na medzinárodných kapitálových trhoch, ponúka konkurencieschopné produkty klientom a výhodné podmienky na podporu politík a projektov EÚ;

D. keďže EIB v roku 2018 oslávila 60. výročie svojho založenia a čelí viacerým novým výzvam tak v rámci Únie, ako aj mimo nej;

E. keďže EÚ čelí posledných desať rokov kríze spojenej s vážnym nedostatkom investícií, pričom je zároveň konfrontovaná s naliehavým dopytom po investíciách, aby mohla uskutočniť požadovanú ekologickú a digitálnu transformáciu hospodárstva; keďže miera investícií (t. j. investícia ako podiel na HDP) zaostáva za úrovňami dosahovanými pred krízou;

F. keďže v novembri 2019 prijala EIB nové záväzky v oblasti klímy, ako aj novú politiku poskytovania úverov v oblasti energetiky;

G. keďže EIB zohráva kľúčovú úlohu na medzinárodných finančných trhoch, a to najmä z dôvodu jej vedúceho postavenia pri vydávaní zelených dlhopisov;

H. keďže od EIB sa očakáva, že bude zohrávať kľúčovú úlohu pri financovaní európskej zelenej dohody prostredníctvom udržateľného európskeho investičného plánu;

I. keďže EIB by mala sústrediť pozornosť a úsilie na ciele verejnej politiky ako sociálna súdržnosť, udržateľný rozvoj a cieľ v oblasti životného prostredia;

J. keďže EIB by mala do svojich investičných stratégií začleniť európske hodnoty, z ktorých najdôležitejšie sú ľudské práva;

K. keďže EIB zvažuje plány, podľa ktorých by sa mala zmeniť na „Rozvojovú banku EÚ“, a Rada už požiadala EIB a EBOR, aby predložili tieto plány na budúce rokovania;

L. keďže financovanie operácií mimo EÚ, ktoré zabezpečuje EIB, podporuje v prvom rade ciele vonkajšej politiky EÚ, pričom zlepšuje jej viditeľnosť a šíri jej hodnoty a prispieva k udržaniu stability tretích krajín;

M. keďže záruky proti podvodom vrátane daňových podvodov a prania špinavých peňazí a proti financovaniu teroristických rizík a korupcie musia byť riadne zahrnuté do náležitej starostlivosti EIB a zmluvných podmienok;

N. keďže neustála pozornosť by sa mala venovať vývoju najlepších postupov súvisiacich s politikou výkonnosti a riadením EIB, ako aj dobrou správou a transparentnosťou;

Hlavné body činnosti EIB v oblasti financovania v roku 2018

1. konštatuje, že skupina EIB poskytla v roku 2018 finančné prostriedky vo výške viac ako 64,19 miliardy EUR a že bolo podpísaných 854 projektov;

2. poznamenáva, že hlavné objemy investícií EIB sú tieto:

 úvery na inovačné projekty v roku 2018 vo výške 13,5 miliardy EUR;

 32 % financovania EIB bolo vyčlenených na regióny politiky súdržnosti a konverzie, čo presahuje plánovaný cieľ 30 %;

 systémy financovania pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou predstavujú hlavnú prioritnú oblasť so sumou vyššou ako 23,3 miliardy EUR;

 do životného prostredia sa investovala suma vo výške 15,2 miliardy EUR;

 suma vo výške 12,3 miliardy EUR sa investovala do infraštruktúry;

 poskytovanie úverov v oblasti zmeny klímy dosiahlo takmer 30 % portfólia EIB v roku 2018, čiže 28 % celkového počtu podpisov prekročilo cieľ 25 % na podporu Parížskej dohody o klíme;

 viac ako 8 miliárd EUR sa investovalo mimo Európy, čo predstavuje 12,5 % celkového financovania EIB;

3. berie na vedomie dva zastrešujúce ciele politiky EIB týkajúce sa sociálnej a hospodárskej súdržnosti EÚ a opatrenia v oblasti klímy a štyri hlavné ciele verejnej politiky – inovácie, financovanie MSP a financovanie spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, infraštruktúra a životné prostredie; zdôrazňuje, že tieto hlavné ciele verejnej politiky by mali byť plne v súlade s nedávnou aktualizáciou politických priorít EÚ, aby zohľadňovali nové hospodárske trendy a prechod na udržateľný hospodársky model, ktorý rešpektuje hranice planéty, sociálnu spravodlivosť a ideu spoločnej prosperity;

4. berie na vedomie geografické členenie zmlúv o financovaní podpísaných v roku 2018; vyzýva EIB, aby tiež informovala o podpísaných zmluvách o financovaní podľa krajiny na obyvateľa a vo vzťahu k podielu krajiny v EIB; požaduje vyvážené geografické rozloženie investícií s cieľom zohľadniť úroveň rozvoja a kohéznych aspektov krajín a regiónov; berie na vedomie oznámenie o geografickom rozdelení podpísaných zmlúv o financovaní z roku 2018 podľa podielu na HDP, pričom hlavnými piatimi prijímajúcimi členskými štátmi sú Grécko: 1,01 % (1,87 miliardy EUR), Cyprus: 1,01 % (0,21 miliardy EUR), Portugalsko: 0,98 % (1,98 miliardy EUR), Chorvátsko: 0,98 % (0,51 miliardy EUR) a Poľsko: 0,97 % (4,79 miliardy EUR); konštatuje, že päť najväčších prijímajúcich členských štátov získalo v absolútnych číslach 52,9 % podpísaných finančných investícií;

5. berie na vedomie, že Rada sa dohodla na udržaní vlastného kapitálu banky nahradením príspevku Spojeného kráľovstva do splateného kapitálu EIB rezervami banky a kapitálom splatným na požiadanie pomernými zvýšeniami podmienených záväzkov; berie na vedomie, že Rada sa dohodla na asymetrickom zvýšení kapitálu, čo povedie k navýšeniu kapitálových podielov Poľska a Rumunska; vyzýva akcionárov EIB, aby ďalej zvyšovali kapitalizáciu EIB s cieľom umožniť väčšie investície a väčšiu úroveň rizika pri financovaní projektov nevyhnutných na podporu udržateľnej a digitálnej transformácie hospodárstva a prispievali k sociálnej a územnej súdržnosti, vytváraniu pracovných miest, inovácii a konkurencieschopnosti EÚ pri súčasnom zachovaní ratingu EIB na úrovni AAA;

6. berie na vedomie mieru znehodnotených úverov na konci roka 2018 vo výške 0,3 % (rovnako ako na konci roka 2017) z celkového úverového portfólia napriek tomu, že banka v poslednej dobe realizuje úverové operácie s vyšším rizikom;

Hlavné priority investičnej politiky EIB a udržateľnosť jej obchodného modelu

7. poznamenáva, že podľa článku 309 ZFEÚ je úlohou EIB investovať do životaschopných projektov, ktoré plnia politické ciele EÚ, vrátane projektov pre menej rozvinuté regióny; zdôrazňuje, že v rámci úverových činností EIB by sa mali uprednostňovať udržateľné projekty s jasnými výsledkami, pridanou hodnotou a širšími pozitívnymi vplyvmi;

8. vyzýva EIB, aby zohľadnila všetky riziká pre životné prostredie, ktoré predstavujú veľké projekty v oblasti infraštruktúry, a aby financovala len projekty s preukázanou pridanou hodnotou tak pre miestne obyvateľstvo, ako aj z environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho hľadiska; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je dôležité prísne monitorovať možné riziká korupcie a podvodu a vykonávať dôkladné ex ante a ex post posúdenia projektov, ktoré sa majú financovať;

9. zdôrazňuje, že existuje politická vôľa na nasmerovanie stále rastúceho podielu financovania EIB do udržateľnosti v oblasti klímy a životného prostredia alebo k vytvoreniu tzv. Európskej klimatickej banky; vyzýva občiansku spoločnosť, Komisiu, Parlament a akcionárov banky, aby sa tejto príležitosti chopili a aby v roku 2020 zosúladili operácie EIB s Parížskou dohodou; zdôrazňuje , že v rámci nového vývoja musí EIB naďalej podporovať regionálny rozvoj a ciele EÚ v oblasti sociálnej a hospodárskej súdržnosti stanovené v protokole 28 k ZFEÚ;

10. vyzýva EIB, aby sa zamerala na menšie decentralizované projekty, ktoré často vlastnia spoločenstvá, a aby väčšmi podporovala iniciatívy pod vedením občanov posilnením technickej pomoci a finančnej expertízy pred schválením projektu s cieľom zlepšiť dostupnosť financovania EIB a kvalitu a udržateľnosť jej operácií; v tejto súvislosti vyzýva na primerané financovanie poradenských služieb v ďalšom viacročnom finančnom rámci;

11. vyzýva EIB, aby zohľadnila miestne zainteresované strany vrátane občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o vplyv investícií na miestne prostredie;

12. víta revíziu environmentálneho a sociálneho rámca EIB neskôr v priebehu tohto roka; vyzýva EIB, aby zabezpečila, aby sa vo všetkých jej operáciách uplatňovala tzv. zásada nespôsobovania škody; vyzýva EIB, aby sa zaviazala ukončiť financovanie všetkých projektov, ktoré nie sú v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti klímy;

13. preto podporuje zverejnenie jasných informácií o spôsobe vykonávania stratégie EIB a o udržateľnosti alebo vplyve jej produktov a portfólií na klímu;

14.  víta správy EIB o strednodobých a dlhodobých hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvoch pri definovaní dôvodov svojich investícií; víta skutočnosť, že toto oznamovanie sa týka fázy plánovania (ex ante) aj realizácie projektu; zastáva názor, že by malo obsahovať správy o výsledkoch dosiahnutých na základe jej investícií osobitne v rámci EÚ;

15. domnieva sa, že je potrebné vyvinúť úsilie o rozvoj klimaticky neutrálneho hospodárstva na vnútroštátnej úrovni a že v tejto záležitosti by mala prevziať vedúcu úlohu EIB; vyzýva EIB, aby podporovala národné investičné a exportné/importné banky pri prijímaní environmentálnych zásad a opatrení podobných opatreniam EIB a aby sa zaviazali financovať len projekty, ktoré sú v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti klímy;

Úloha EIB pri financovaní európskej zelenej dohody

16. domnieva sa, že EIB zohráva dôležitú úlohu pri riešení problémov v oblasti klímy, ako je globálne otepľovanie a dekarbonizácia hospodárstva EÚ; konštatuje, že EIB by mala sledovať ciele stanovené v zelenej dohode;

17. konštatuje, že celkové investície v oblasti klímy v roku 2018 predstavovali 16,2 miliardy EUR, pričom hlavnými objemami investícií boli nízkouhlíková energetika (6 miliárd EUR), energia z obnoviteľných zdrojov (4,1 miliardy EUR) a energetická efektívnosť (2,7 miliardy EUR); konštatuje, že v roku 2018 súviselo 29 % úverov EIB s problematikou klímy;

18. víta skutočnosť, že v roku 2018 boli vydané dlhopisy na projekty zahŕňajúce opatrenia v oblasti klímy (Climate awareness bonds) v hodnote 4 miliardy EUR a dlhopisy na projekty s dosahom na plnenie cieľov udržateľnosti (Sustainability awareness bonds) vo výške 500 miliónov EUR; zdôrazňuje potrebu normy EÚ pre zelené dlhopisy s cieľom zabezpečiť transparentnosť a sledovanie výnosov;

19. pripomína záväzky, ktoré prijal predseda EIB počas samitu OSN o klíme v septembri 2019, konkrétne:

 zosúladiť všetky finančné činnosti EIB s cieľmi Parížskej dohody do konca roka 2020;

 poskytnúť aspoň 50 % finančných prostriedkov EIB na udržateľnosť v oblasti klímy a životného prostredia do roku 2025;

 uvoľniť 1 bilión EUR z investícií v oblasti klímy a životného prostredia do roku 2030;

20. zdôrazňuje, že ambícia EIB stať sa kľúčovým finančným pilierom v rámci zelenej dohody znamená, že banka musí zintenzívniť svoje úsilie o to, aby sa stala „klimatickou bankou“; vyzýva EIB, aby vypracovala plán s konkrétnymi, merateľnými, dosiahnuteľnými, realistickými, realistickými a časovo vymedzenými cieľmi v súvislosti s vykonávaním Parížskej dohody; žiada, aby sa tieto ciele zohľadnili pri posúdení potenciálneho rizika zväčšenia rozdielov medzi regiónmi a členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje činnosti EIB na podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti; zdôrazňuje potrebu činností EIB na zosúladenie podpory hospodárskej a sociálnej súdržnosti s klimatickými cieľmi;

21.  žiada, aby boli v konkrétnych politikách zakotvené ambiciózne záväzky; EIB musí začleniť svoje záväzky do svojho operačného plánu a do svojej stratégie v oblasti klímy, ako aj do svojich odvetvových stratégií poskytovania úverov a politík poskytovania záruk;

22. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa všetky investície a odvetvové portfóliá EIB zosúladili s Parížskou dohodou;

23. konštatuje, že EIB v roku 2018 schválila financovanie veľkých projektov plynárenskej infraštruktúry vrátane plynovodov do EÚ z Turkménska a Azerbajdžanu (Transanatolský plynovod) a z Grécka do Talianska cez Albánsko a Jadranské more (Transjadranský plynovod); konštatuje, že tieto investície boli zahrnuté do 4. zoznamu projektov spoločného záujmu spolufinancovaných z rozpočtu EÚ; vyzýva EIB, aby vysvetlila, ako budú tieto projekty zosúladené s cieľmi Parížskej dohody do konca roka 2020;

24. domnieva sa, že nová úverová politika EIB v oblasti energetiky je výrazným zlepšením, najmä pokiaľ ide o rozhodnutie ukončiť do konca roka 2021 poskytovanie úverov na projekty v oblasti energie z fosílnych palív a príklad, ktorým je pre ostatné banky; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby využívanie zdrojov energie, ako je zemný plyn, a ich následné financovanie bolo v súlade s dosiahnutím klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050; konštatuje, že politika poskytovania úverov v oblasti energetiky sa preskúma na začiatku roka 2022, a žiada, aby sa týmto preskúmaním zosúladila táto politika s európskou taxonómiou udržateľných financií;

25. víta budúce zameranie EIB na spravodlivú transformáciu a očakáva, že EIB prispeje k Mechanizmu spravodlivej transformácie, najmä v rámci svojho budúceho úverového nástroja pre verejný sektor a svojich operácií v rámci Programu InvestEU;

26. konštatuje, že podiel finančných prostriedkov poskytnutých na cesty, diaľnice a leteckú dopravu bol v roku 2018 vyšší ako priemer za obdobie 2014 – 2018, zatiaľ čo financovanie v oblasti železníc bolo v roku 2018 nižšie ako priemer za obdobie 2014 – 2018; konštatuje, že celkové finančné prostriedky pre leteckú dopravu v roku 2018 predstavovali 725 miliónov EUR; so záujmom očakáva, že EIB preskúma svoju úverovú politiku v oblasti dopravy; požaduje novú politiku financovania dopravy, ktorá bude zameraná na dekarbonizáciu odvetvia dopravy v EÚ do roku 2050;

27. vyzýva Komisiu, aby doplnila rámec pre udržateľné investície kritériami pre hospodárske činnosti s významným negatívnym vplyvom na životné prostredie, ktoré by mohla uplatňovať EIB; uznáva úsilie EIB o príspevok k cieľom udržateľného rozvoja;

28. žiada, aby sa v priemyselných odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, v ktorých pôsobí EIB, ako je cementársky, petrochemický a oceliarsky priemysel, vykonávali nové politiky s cieľom zamerať sa na udržateľnosť týchto sektorov a starostlivo zvážiť dôsledky akéhokoľvek ukončenia prebiehajúcich zmlúv, pričom sa bude klásť dôraz na podporu obehového hospodárstva;

29. poznamenáva, že klimatický problém nemožno vyriešiť bez podpory priemyslu; zmenu veľkého rozsahu možno dosiahnuť, len ak sa zapojí priemysel a poskytnú sa potrebné stimuly pre inovačné klimatické riešenia;

30. víta novú metodiku EIB v oblasti posúdenia uhlíkovej stopy a žiada jej systematické uplatňovanie s osobitným dôrazom na nepriame emisie (tzv. emisie rozsahu 3); žiada, aby sa robilo komplexné hodnotenie projektov, a nie jednoduchá ekonomická analýza životného cyklu ich emisií;

31. vyzýva EIB, aby preskúmala možnosti stanovenia prísnejších požiadaviek na klientov-sprostredkovateľov, aby zverejňovali svoju expozíciu voči fosílnym palivám; zdôrazňuje, že takéto nové požiadavky by nemali byť na úkor prístupu MSP k finančným prostriedkom;

32. víta skutočnosť, že EIB prijala politiku vylúčenia, a vyzýva, aby sa používala dôsledne s cieľom vylúčiť z poskytovania finančných prostriedkov EIB tých klientov, ktorí sú zapojení do korupcie alebo podvodu;

33.  zastáva názor, že financovanie EIB by sa malo riadiť ambicióznymi vedeckými cieľmi a záväzkami, aby sa postupne ukončila podpora klientov, ktorých činnosť spôsobuje vysokú úroveň emisií skleníkových plynov, v súlade s najlepšími postupmi v komerčnom bankovom sektore[9];

34. víta usmernenia o vodnej energii prijaté v roku 2018[10] a požaduje, aby sa požiadavky na transparentnosť rozšírili na všetky projekty infraštruktúry;

 35. pripomína EIB, že ochrana biodiverzity je kľúčovým prvkom prispôsobenia sa zmene klímy a že obnova ekosystémov je jedinou osvedčenou technológiou, pokiaľ ide o negatívne emisie; berie na vedomie, že všetky projekty EIB musia prejsť posudzovaním rizík pre biodiverzitu a byť v súlade s normami banky v oblasti biodiverzity, a požaduje zvýšenie jej financovania na dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti, najmä cieľa nulovej miery čistého odlesňovania a cieľov ochrany morí a pobrežných oblastí;

36. berie na vedomie, že Európsky investičný fond (EIF) je plne začlenený do všetkých opatrení EIB v oblasti klímy;

 Operácie EIB mimo EÚ

37. opakuje, že odstránenie chudoby, mobilizácia domácich zdrojov a ľudské práva sú kľúčovými témami v štruktúre financovania rozvoja EÚ so zvýšenou viditeľnosťou financovaných činností; je presvedčený, že vykonávanie cieľov udržateľného rozvoja by malo byť zámerom EÚ v ďalších rokoch;

38. uznanlivo berie na vedomie schopnosť EIB rýchlo sa adaptovať na medzinárodné výzvy; vyzýva EIB, aby v rámci európskej reakcie na globálnu migráciu a problém utečencov naďalej podporovala vonkajšie politiky EÚ a reakciu na núdzovú situáciu, akou je iniciatíva na posilnenie odolnosti;

39. nabáda EIB, EBOR, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné finančné inštitúcie, aby pokračovali v úsilí o najlepšiu možnú operačnú spoluprácu pri realizácii projektov, pričom táto užšia spolupráca medzi bankami je nevyhnutná na optimalizáciu nákladov a posilnenie synergií s efektívnejším využívaním zdrojov;

40. konštatuje, že strednodobé preskúmanie mandátu na poskytovanie vonkajších úverov v roku 2018 vedie k zvýšeniu jeho záruky vo výške 5,3 miliardy EUR;

41. pripomína, že je potrebné zosúladiť operácie EIB s cieľmi vonkajšej politiky EÚ;

42. berie na vedomie, že zásady ľudských práv sú plne začlenené do kľúčových postupov a noriem banky v oblasti náležitej starostlivosti vrátane posúdení ex ante; pripomína, že EIB je priamo viazaná Chartou základných práv EÚ a že zmluvné doložky s klientmi umožňujú pozastavenie zmlúv v prípade porušenia ľudských práv; víta preskúmanie vyhlásenia o environmentálnych a sociálnych zásadách a normách z roku 2009;

43. vyzýva EIB, aby pri investovaní do tretích krajín zohľadnila miestne podmienky; pripomína, že investovanie v tretích krajinách by sa malo zameriavať aj na vytváranie dlhodobého, udržateľného hospodárskeho rastu stimulovaného súkromným sektorom, na podporu boja so zmenou klímy a na znižovanie chudoby prostredníctvom vytvárania pracovných miest a zlepšeného prístupu k výrobným zdrojom;

44. poznamenáva, že EIB zamestnáva špecialistov v oblasti ľudských práv, ale že lepšiemu pochopeniu miestnych podmienok by prospelo rozšírenie počtu miestnych zamestnancov EIB v partnerských krajinách; vyzýva EIB, aby zabezpečila zohľadňovanie aspektov ľudských práv v celom svojom rozhodovacom procese;

45. berie na vedomie, že na projektovej úrovni zohrávajú úlohu Komisia a ESVČ, keďže sa s nimi vedú konzultácie o projektoch EIB, ktoré sú predmetom hodnotenia, a to ešte pred tým, ako sa tieto projekty navrhnú riaditeľom EIB na prijatie;

46. žiada EIB, aby sa zaoberala zisteniami vyplývajúcimi z hodnotenia Komisie o jej mandáte na poskytovanie vonkajších úverov, pričom poukazuje na to, že „pre útvary Komisie je ťažké získať prehľad o výkonnosti EIB inak než prostredníctvom externých zainteresovaných strán, keďže podávanie správ o skutočných výsledkoch sa poskytuje až po dokončení projektu a EIB nie je povinná signalizovať problémy s vykonávaním“; považuje záver Komisie, že „skutočné výsledky a vplyvy zásahu EÚ sú stále do značnej miery neznáme“, za veľmi problematický;

47. opakuje, že má záujem zapojiť sa a prispievať do diskusií medzi Radou a EIB o možnom vytvorení novej rozvojovej banky EÚ ako dcérskej spoločnosti EIB; vyzýva EIB, aby vo svojich plánoch zameraných na vytvorenie dcérskej spoločnosti pre svoje rozvojové operácie uprednostnila odstránenie chudoby, mobilizáciu domácich zdrojov a ľudské práva;

Fungovanie a účinnosť EFSI

48. berie na vedomie, že kľúčový kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) je mobilizovať dodatočné súkromné a verejné investície vo výške 500 miliárd EUR; konštatuje, že do budúcich investičných stratégií by mali byť zahrnuté merateľné ciele v oblasti udržateľnosti a sociálneho vplyvu;

49. konštatuje, že EIB prijala 358 zamestnancov v súvislosti s vykonávaním EFSI a 75 osôb pre Európske centrum investičného poradenstva;

50. pripomína, že EFSI má odlišnú štruktúru riadenia než EIB a jeho investičné operácie prebiehajú v rámci dvoch tematických oblastí, t. j. okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré spravuje EIB, a špecializovaného nástroja pre MSP, ktorý spravuje EIF;

51. pripomína, že základnou myšlienkou EFSI, ktorý je podporovaný z rozpočtu EÚ, je na rozdiel od ostatných súčasných finančných nástrojov EIB zabezpečenie doplnkovosti tým, že sa určia dodatočné a inovatívne odvetvia orientované na budúcnosť a projekty s vyšším rizikom;

52. zdôrazňuje význam kritérií doplnkovosti, ktoré so sebou prinášajú potrebu podporovať operácie, ktoré majú nárok na podporu z EFSI len vtedy, keď riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a operácie, ktoré by sa nemohli vykonávať v tom istom rozsahu alebo v rovnakom časovom rámci bez podpory z EFSI;

53. so znepokojením berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov, že oznámený odhad mobilizovaných investícií nezohľadňuje skutočnosť, že niektoré operácie EFSI nahradili iné operácie EIB a finančné nástroje EÚ, a skutočnosť, že časť podpory z EFSI smerovala na projekty, ktoré by mohli byť financované z iných zdrojov verejného alebo súkromného financovania za odlišných podmienok;

54. opakuje svoju výzvu týkajúcu sa objektívneho prehľadu doplnkovosti, hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu a skutočnej pridanej hodnoty projektov EFSI, ako aj ich súladu s politikami Únie alebo inými operáciami EIB v záujme dosiahnutia toho, aby vo väčšej miere vychádzali z politiky než z dopytu, ako sa upozorňuje v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov[11] z januára 2019;

 55. konštatuje, že operácie EFSI boli okrem súkromných investícií oprávnené čerpať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a z vnútroštátnych verejných zdrojov; konštatuje, že je dôležité zabrániť zníženej hospodárnosti použitých finančných prostriedkov a možnej mŕtvej váhy týchto nákladov; zdôrazňuje potrebu zaručiť doplnkovosť;

56. domnieva sa, že by sa malo zabrániť akémukoľvek prekrývaniu výdavkov zo strany viacerých investorov a mŕtvej váhe nákladov, aby pri financovaní investícií z viacerých rôznych zdrojov nedochádzalo k nespoľahlivému alebo viacnásobnému privlastňovaniu výsledkov;

57. požaduje lepšiu súčinnosť medzi EFSI, národnými podpornými bankami (NPB) a investičnými platformami s cieľom zlepšiť celkovú účinnosť EFSI;

58. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby sa pri počiatočnom plánovaní, vykonávaní a podávaní správ o dosiahnutých výsledkoch Programu InvestEU náležite zohľadňovali skúsenosti získané z EFSI 1.0 a EFSI 2.0, najmä pokiaľ ide o doplnkovosť, udržateľnosť a transparentnosť;

Správa, transparentnosť a zodpovednosť EIB

59. opätovne zdôrazňuje význam etiky, integrity, transparentnosti a zodpovednosti EIB a EIF vo všetkých ich operáciách;

60. berie na vedomie, že Komisia vydáva stanoviská ku všetkým finančným operáciám v rámci tohto postupu v súlade s článkom 19 štatútu EIB; vyzýva Komisiu, aby tieto stanoviská sprístupňovala hneď po ich vydaní;

Optimalizácia rámca EIB pre správu, riadenie a kontrolu

61. odporúča prispôsobiť prístup banky a súvisiace kontroly kvality v bankových subjektoch s cieľom primerane riešiť riziká nedodržania súladu s predpismi a podporovať úplné zavedenie zásady rozpočtu založeného na výsledkoch v rámci EIB a skupiny EIB;

62. žiada posúdenie rizík a systémov kontroly, ktoré sú spojené s kombinovaným financovaním zo strany Európskej komisie, ako aj správu o týchto rizikách a systémoch kontroly, ktorá by mala zohľadniť vplyv kombinovania činností nielen z hľadiska dohľadu, ale aj možností riadenia;

63. konštatuje, že v roku 2018 sa obchodný model banky naďalej vyvíjal a bol rôznorodejší v dôsledku rozvoja činností zložitejšieho charakteru v rámci EFSI a z dôvodu transakcií menších rozmerov s vyšším rizikovým profilom;

64. poznamenáva, že správna rada v júli 2018 načrtla niekoľko organizačných zmien a zmien v riadení a v decembri 2018 schválila plán vykonávania, ktorý okrem iného obsahoval:

i)  návrh na zmenu štatútu EIB s cieľom zvýšiť počet náhradných členov správnej rady a zaviesť hlasovanie na základe pravidla kvalifikovanej väčšiny, zohľadňujúc   určité otázky v oblasti správy; 

  ii) návrh na zlepšenie prostredia vnútornej kontroly a riadenia rizík banky, konkrétne vytvorením funkcie sledovania rizika na úrovni skupiny, ktorú vykonáva riaditeľ zodpovedný za riadenie rizík v rámci skupiny;

65. domnieva sa, že v súvislosti s preskúmaním zodpovedností riadiacich orgánov EIB by členovia predstavenstva mali za každých okolností zabrániť možnému konfliktu záujmov;

66. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na úrovni vyššieho manažmentu a v rámci riadiacich orgánov skupiny EIB stále existuje nedostatočná rôznorodosť a rodová rovnováha; vyzýva EIB, aby túto otázku prioritne riešila;

67. vyzýva EIB, aby v plnej miere vykonala odporúčania predložené vo výročnej správe Výboru audítorov EIB za rok 2018[12], menovite aby:

– bol revidovaný kódex správania predstavenstva a správnej rady;

– banka bola povinná zabezpečiť primerané a dostatočné personálne obsadenie v oblasti kontroly a aby sa bezodkladne riešili všetky existujúce náborové nedostatky v kontrolných funkciách;

– predstavenstvo vypracovalo plán vrátane čiastkových cieľov, zdrojov a harmonogramu na vykonávanie odporúčaní, pričom sa poukazuje na skutočnosť, že vykonávanie odporúčaní výboru pre audit bolo v minulosti príliš pomalé;

Smerom k transparentnejšej a zodpovednejšej inštitúcii s posilnenými mechanizmami na boj proti podvodom a korupcii

68. poznamenáva, že v priebehu rokov EIB zaviedla vnútorné mechanizmy a štruktúry riadenia s cieľom znížiť riziká podvodov a korupcie; banka sa tiež verejne zaviazala uplatňovať „politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii“;

69. vyzýva EIB, aby na svojom webovom sídle zverejňovala údaje o skutočnom vlastníctve týkajúce sa jej klientov s cieľom zvýšiť viditeľnosť svojich operácií a pomôcť predchádzať prípadom korupcie a konfliktu záujmov;

70. žiada EIB, aby podmienila uhrádzanie priamych a nepriamych úverov zverejnením daňových a účtovných údajov za každú krajinu a sprístupnením informácií týkajúcich sa skutočného vlastníctva zo strany príjemcov a finančných sprostredkovateľov zapojených do operácií financovania;

71. berie na vedomie správu organizácie Counter Balance v ktorej sa dospelo k záveru, že „EIB stále nie je pripravená zvládnuť situáciu v oblasti boja proti podvodom a korupcii, čiastočne z dôvodu nedostatkov svojich vnútorných mechanizmov a čiastočne z dôvodu neuspokojivého rámca riadenia, kde sú jej činnosti zapísané, spolu s chýbajúcou primeranou vonkajšou kontrolou jej činností, a to aj zo strany úradu OLAF“, ako aj odpovede EIB a úradu OLAF na túto správu; vyzýva EIB, aby vykonala potrebné zlepšenia na riešenie zostávajúcich nedostatkov; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh s cieľom zabezpečiť, aby EIB dodržiavala povinnosti náležitej starostlivosti prinajmenšom rovnocenné so smernicou EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí;

72. vyzýva EIB, aby čo najlepšie využila spoluprácu s úradom OLAF a Európskou prokuratúrou, a zároveň vyzýva Európsku prokuratúru, aby sa aktívne zaoberala prípadmi súvisiacimi s EIB vyšetrovaním a trestným stíhaním páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ;

73. opakuje svoju výzvu EIB, aby sa stala zodpovednejšou voči ostatným inštitúciám EÚ, a to posilnením kontroly Parlamentu nad EIB a udelením plných práv Európskemu dvoru audítorov na audit operácií EIB;

74. pripomína, že účasť verejnosti na tvorbe politiky EIB, najmä zapojenie miestnych spoločenstiev a občanov ovplyvnených operáciami EIB, je cestou k posilnenej zodpovednosti;

75. pripomína, že transparentnosť pri vykonávaní politík EIB nevedie len k posilneniu celkovej podnikovej zodpovednosti EIB a k jasnému prehľadu typov finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov, ale prispieva aj k posilneniu účinnosti a udržateľnosti financovaných projektov v oblasti pomoci; týmto vyzýva EIB, aby tieto aspekty zohľadnila pri plánovanom preskúmaní politiky transparentnosti EIB v roku 2020;

76. preto podporuje zverejnenie jasných informácií o spôsobe vykonávania stratégie EIB a o udržateľnosti alebo vplyve jej produktov a portfólií na klímu;

77. očakáva, že politika EIB v oblasti ochrany oznamovateľov bude ambiciózna a poskytne vysoké štandardy; naliehavo vyzýva EIB, aby do tohto preskúmania zahrnula interných aj externých oznamovateľov a stanovila jasné a dobre vymedzené postupy, časové rámce a usmernenia s cieľom poskytovať oznamovateľom najlepšie usmernenia a chrániť ich pred akýmikoľvek možnými odvetnými opatreniami;

78. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mechanizmy na vybavovanie sťažností neboli na konci roka 2018 dostatočne posilnené, a domnieva sa, že by sa mal ďalej rozvíjať prístup k účinnému a nezávislému mechanizmu na vybavovanie sťažností vrátane práv na nápravu; konštatuje, že EIB vytvorila nový špecializovaný systém vybavovania sťažností v oblasti obstarávania v rámci projektov, a to v záujme zabezpečenia účinnejšieho a nezávislého vybavovania súvisiacich sťažností v roku 2019;

79. víta úsilie EIB o uverejnenie novej dokumentácie o opatrení v oblasti klímy, hodnotiacich tabuliek z projektov EFSI alebo správ o dokončení projektov v prípade dokončených operácií mimo EÚ;  domnieva sa, že EIB by tiež mala v čo najväčšej miere zverejňovať zápisnice zo zasadnutí rady guvernérov, zápisnice a programy zasadnutí predstavenstva, spisy týkajúce sa troch pilierov (3PA) a rámca merania výsledkov (REM), stanoviská Komisie k projektom a správy o monitorovaní projektov; chápe však, že sa uplatňujú určité obmedzenia, pokiaľ ide o transparentnosť dokumentov, s cieľom zabezpečiť ochranu dôverných informácií poskytovaných klientmi EIB a partnermi projektu;

80. berie na vedomie, že v roku 2018 vstúpila do platnosti nová politika vylúčenia EIB, ktorá zahŕňa konania o vylúčení subjektov a jednotlivcov s predchádzajúcou negatívnou bilanciou správania a činností, ktorou sa uviedli do praxe existujúce ustanovenia a zákazy politiky EIB v oblasti boja proti podvodom;

81. očakáva výsledky preskúmania, ktoré sa začalo v roku 2018 v súvislosti s politikami v oblasti boja proti podvodom EIB/EIF, a podporuje striktnejší prístup k politike nulovej tolerancie podvodov, politike boja proti korupcii a iným formám zakázaného konania; vyzýva EIB, aby v budúcnosti zintenzívnila svoju spoluprácu s úradom OLAF a Európskou prokuratúrou a informovala príslušné orgány o všetkých prípadoch potenciálnych podvodov; zastáva názor, že Európska prokuratúra by mala mať v budúcnosti mandát na stíhanie trestnej činnosti spojenej s finančnými prostriedkami EIB v členských štátoch EÚ, ktoré sú členmi Európskej prokuratúry;

82. konštatuje, že EIB na svojom webovom sídle zverejňuje podrobnosti o klientoch za každú operáciu; vyzýva EIB, aby zverejňovala aj potrebné informácie o skutočných vlastníkoch; víta súčasnú politiku EIB v oblasti ochrany oznamovateľov;

83. berie na vedomie zvýšenie počtu obvinení v roku 2018 o 184 nových obvinení (149 v roku 2017), z ktorých 68 % pochádzalo z interných zdrojov a 31 % z externých; konštatuje, že hlavnými oblasťami vyšetrovania sú podvody, korupcia, zneužitie názvu EIB/EIF a kolúzia; konštatuje, že z celkového počtu žiadostí o vypracovanie stanoviska skupiny EIB bolo úradu OLAF adresovaných 69 %;

84. berie na vedomie dohodu medzi EIB a spoločnosťou Volkswagen, ktorej dôsledkom je vylúčenie spoločnosti Volkswagen z účasti na akomkoľvek projekte EIB počas 18 mesiacov a záväzok spoločnosti Volkswagen prispieť k iniciatíve v oblasti udržateľnosti vrátane ochrany životného prostredia;

85. podporuje zodpovednú daňovú politiku v EIB tým, že presadzuje začlenenie doložiek o integrite do zmlúv skupiny EIB a vykonávanie hĺbkovej náležitej starostlivosti v súvislosti s jurisdikciou nedodržiavajúcou právne predpisy s jasnou identifikáciou zmluvných protistrán a zemepisnej polohy; víta skutočnosť, že v marci 2019 bola prijatá politika týkajúca sa jurisdikcie nedodržiavajúcej právne predpisy, a vyzýva na jej urýchlené vykonávanie a pravidelné podávanie správ Parlamentu o jej vykonávaní;

86. domnieva sa, že dodržiavanie najprísnejších noriem integrity, konkrétne štandardov AML/CFT, ktoré presadzuje EÚ a Finančná akčná skupina, ako aj zásad dobrej správy v daňových záležitostiach, ktoré presadzuje OECD, skupina G20 a EÚ, je striktnou požiadavkou v záujme zlepšenia boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

87. uznáva priekopnícku úlohu EIB, ktorú na úrovni EÚ zohráva pri vydávaní správy o udržateľnosti; vyzýva EIB, aby ďalej rozvíjala svoju správu o udržateľnosti tým, že bude predkladať správy o výsledkoch, pričom použije presne vymedzené ukazovatele, ktoré sú špecifické, ľahko merateľné a porovnateľné;

88. víta prvé vydanie správy o obmedzenej spoľahlivosti externým audítorom EIB, pokiaľ ide o vybrané vyhlásenia, údaje a ukazovatele uvedené v jej správe o udržateľnosti z roku 2018;

89. vyzýva Dvor audítorov na dôkladnejšiu vonkajšiu kontrolu EIB a nazdáva sa, že súčasné ustanovenia trojstrannej dohody podpísanej v roku 2016, ktorá upravuje spoluprácu medzi Európskou investičnou bankou, Európskou komisiou a Európskym dvorom audítorov, by sa mali dôkladne prehodnotiť v rámci rokovaní o nadchádzajúcej trojstrannej dohode, ktorá sa má uskutočniť v septembri 2020;

90. znovu však opakuje svoju žiadosť týkajúcu sa výročnej správy EIB a žiada EIB, aby predkladala komplexnejšiu, podrobnejšiu a harmonizovanejšiu výročnú správu o činnosti a výrazne zlepšila prezentáciu informácií tým, že uvedie podrobné a dôveryhodné členenia schválených, podpísaných a vyplatených investícií za daný rok, ako aj príslušné zdroje ich financovania (vlastné zdroje, EFSI, centrálne riadené programy EÚ atď.) a tiež takéto informácie týkajúce sa príjemcov (členské štáty, verejný alebo súkromný sektor, sprostredkovatelia alebo priami príjemcovia) a podporovaných odvetví a výsledky hodnotení ex post;

91. vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby zorganizoval každoročný seminár/vypočutie o činnostiach a kontrole operácií EIB, ktorý by Európskemu parlamentu poskytol ďalšie relevantné informácie na podporu jeho práce na kontrole EIB a jej operácií;

Následné kroky v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu

92. žiada EIB, aby naďalej predkladala správy o aktuálnej situácii a stave predchádzajúcich odporúčaní, ktoré Európsky parlament vydal vo svojich výročných uzneseniach, predovšetkým pokiaľ ide o:

a) hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv svojej investičnej stratégie;

b) úpravy súvisiace s predchádzaním konfliktom záujmov, najmä ak sa členovia zúčastňujú na prideľovaní úverov;

c) transparentnosť vychádzajúcu z náležitej starostlivosti týkajúcej sa integrity klientov s cieľom predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, podvodom a korupcii;

93. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, a žiada, aby Rada a Správna rada EIB diskutovali o tu prezentovaných pozíciách Parlamentu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.5.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

PPE

Lefteris Christoforou,Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier; Petri Sarvamaa,,Angelika Winzig, Jeroen Lenaers

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

RENEW

Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea, Pierre Karleskind

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon‑Taubadel,

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

 

0

-

 

 

 

 

 

4

0

PPE

Markus Pieper

ID

Jean‑François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

[1] https://www.ombudsman.europa.eu/sk/decision/sk/95520

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0198.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2019)0036.

[4] Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

[5] https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=49051

[6] Hodnotenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf

[7] https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf

[8] https://www.counter-balance.org/wp-content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf

[9] Spoločnosť Crédit Agricole sa zaviazala, že už nebude podporovať podniky, ktoré rozvíjajú alebo plánujú rozvíjať činnosti v uhoľnom odvetví. Politika spoločnosti Crédit Agricole, pokiaľ ide o nulovú toleranciu, sa uplatňuje na všetky podniky, ktoré vyvíjajú alebo plánujú rozvíjať svoje činnosti v uhoľnom odvetví, od ťažby uhlia a výroby energie až po obchodovanie s uhlím a jeho prepravu.

[10] Environmentálne, klimatické a sociálne usmernenia k rozvoju vodnej energie, EIB, október 2019.

[11] https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=49051

[12] https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf

Posledná úprava: 1. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia