ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

18.6.2020 - (COM(2019)0331 – C9‑0042/2019 – 2019/0151(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Marisa Matias
(Přepracování – článek 110 jednacího řádu)


Postup : 2019/0151(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0120/2020
Předložené texty :
A9-0120/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

(COM(2019)0331 – C9‑0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0331),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0042/2019),

 s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu Rumunska v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[1],

 s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 10. ledna 2020 určený Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v souladu s čl. 110 odst. 3 jednacího řádu,

 s ohledem na články 110, 59 a 40 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

 s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9‑0120/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

 

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Za udržení silné, konkurenceschopné a inovační evropské průmyslové základny nesou odpovědnost v první řadě členské státy. Avšak povaha a rozsah úkolů v oblasti inovací v Unii vyžadují rovněž přijetí opatření na úrovni Unie.

(2) Za udržení silné, konkurenceschopné a inovační evropské průmyslové základny nesou odpovědnost v první řadě členské státy. Avšak povaha a rozsah úkolů v oblasti inovací vyžadují rovněž přijetí opatření na úrovni Unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  2

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) EIT by měl především prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství usilovatposílení inovačních ekosystémů, které řeší globální problémy. Měl by mít za cíl přispět předevšímrozvoji inovační kapacity Unie a členských států na nejvyšší úrovni. Aby EIT tohoto cíle dosáhl, měl by usnadnit a zlepšit propojenost a spolupráci a vytvořit součinnost mezi různými inovačními společenstvími v Evropě.

(4) EIT především prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a konkurenceschopnosti Unie posilováním inovačních kapacit členských států a Unie. Dále usiluje o plnění strategických priorit Unie a přispívá k realizaci cílů a politik EU, včetně Zelené dohody pro Evropu, Plánu evropské hospodářské obnovy, strategie pro evropské údaje, digitální strategie, strategie pro MSP a průmyslové strategie, a k dosažení strategické autonomie Evropy. EIT by měl také dodržováním zásad Agendy 2030 a Pařížské dohody přispětřešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje vypracovaných OSN, k završení transformace na hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů nejpozději do roku 2050. Tato transformace bude možná pouze posílením výzkumu a inovací, což zdůrazňuje, že je nutné vytvořit příznivější podmínky a zvýšit investice do posilování evropské znalostní základny a výzkumných a inovačních kapacit, zejména v oblasti zelených technologií a inovací šetrných ke klimatu.

Pozměňovací návrh  3

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) EIT by měl usnadnit a zlepšit propojenost a spolupráci a dosáhnout součinnosti mezi různými inovačními společenstvími v Evropě, čímž by zajistil rozsáhlé zeměpisné pokrytí s cílem překlenout regionální rozdíly a zabránit vzniku inovační propasti. Současně by měla zůstat jeho nejdůležitějším kritériem špičková kvalita.

Pozměňovací návrh  4

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Strategické prioritní oblasti a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let , pokrývající příslušný víceletý finanční rámec (dále jen „VFR“), by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Strategický program inovací by měl zajistit sladění s rámcovým programem Unie pro podporu výzkumu a inovací a posílit součinnost s jinými příslušnými programy Unie daného VFR, jakož i s dalšími iniciativami, politikami a nástroji Unie, zejména s těmi, které podporují vzdělávání a regionální rozvoj. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Unie v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu jeho společensko-hospodářského dopadu na Unii by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise vycházejícího z příspěvku poskytnutého ze strany EIT.

(5) Strategické prioritní oblasti a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let, včetně krátkodobých opatření pro překonání krize CIVID-19 a následné živení, by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Strategický program inovací by měl zajistit sladění s programem Horizont Evropa – rámcovým programem pro výzkum a inovace (dále jen „Horizont Evropa“), konkrétně se strategickými plány pro výzkum a inovace, a posílit součinnost s jinými příslušnými programy Unie, jakož i s dalšími iniciativami, politikami a nástroji Unie. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Unie v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu jeho společensko-hospodářského dopadu by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise vycházejícího z příspěvku poskytnutého ze strany EIT. Tyto příspěvky by měly být poskytnuty rovněž Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh  5

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Krize vyvolaná pandemií COVID-19 rozsáhle narušila zdravotnické a hospodářské systémy členských států, a tak i chod společnosti. Její dopady budou vyžadovat spolupráci všech orgánů, institucí a jiných subjektů Unie a EIT by měl přispívat k inovačnímu úsilí, které je zapotřebí k zajištění soudržné reakce na krizi. Kromě toho by se EIT a jeho znalostní a inovační společenství měly důrazněji zaměřit na podporu a zvýšení odolnosti mikropodniků, malých a středních podniků (MSP), začínajících podniků, jakož i studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů a zaměstnanců.

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Hospodářský šok ve spojitosti s krizí COVID-19 má velký dopad na univerzity, výzkumné pracovníky, podniky a další zúčastněné strany EIT. Je důležité identifikovat a vyřešit související výzvy, zejména přístup k finančním prostředkům, aby se zachoval znalostní trojúhelník a obnovila důvěra mezi všemi zúčastněnými stranami. Ve střednědobém výhledu by se měla znalostní a inovační společenství  přizpůsobit dopadu hospodářského šoku a přesměrovat své těžiště zájmu a činností, proto musí aktivně a flexibilně hledat nové příležitosti.

Pozměňovací návrh  7

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Měl by být urychlen probíhající výzkum zaměřený na řešení dopadů krize COVID-19. EIT by měl posílit dopad tohoto výzkumu a pomoci vyvíjet produkty a inovativní služby vyplývající z tohoto výzkumu a zajistit, aby se dostaly k co největšímu počtu lidí.

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5d) Správní rada EIT a znalostní a inovační společenství by měly přijmout opatření k zajištění flexibility a podniknout potřebné kroky k zajištění vhodné podpory jejich ekosystému založeném na znalostním trojúhelníku a v případě potřeby vytvořit ad hoc podpůrná opatření pro své partnery a příjemce, dokonce i pro partnery a příjemce mimo své komunity. Svým partnerům, příjemcům a studentům by měly poskytnout nástroje pro přizpůsobení se decentralizovanějším pracovním metodám na dálku, omezenému cestování, větší nejistotě a pokračujícímu omezení fyzického kontaktu.

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V souladu s rámcovým programem Unie pro podporu výzkumu a inovací by se činnost EIT měla zaměřit na strategické dlouhodobé výzvy v oblasti inovací v Evropě, zejména v mezioborových oblastech, a to včetně těch, jež byly na evropské úrovni již stanoveny. Přitom by EIT měl podporovat pravidelný dialog s občanskou společností.

(6) V souladu s programem Horizont Evropa by se činnost EIT měla zaměřit na strategické dlouhodobé výzvy v oblasti inovací v Evropě, zejména v mezioborových oblastech, a to včetně vývoje inovativních netechnologických řešení,  jež by měla být nezbytným doplňkem k technologicky zaměřeným inovačním činnostem. Přitom by EIT měl podporovat pravidelný dialog s občanskou společností, výzkumnými a inovačními středisky, MSP, vysokoškolskými institucemi a průmyslovými subjekty.

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) EIT by se měl zaměřit na předávání svých činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací do oblasti podnikání a na jejich obchodní využití a měl by podporovat zakládání nových podniků, podniků vzniklých při výzkumných institucí nebo vysokých školách a malých a středních podniků.

(7) EIT by se měl zaměřit na předávání svých činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací a podnikání do podnikatelského prostředí a na jejich obchodní využití. Při tom by měl podporovat inovační a podnikatelské kapacity vysokoškolských institucí, podporovat excelenci ve výzkumu a posilovat a podněcovat zakládání nových podniků, podniků vzniklých při výzkumných institucí nebo vysokých školách a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) EIT by měl usilovat o užší spolupráci s MSP, aby zajistil jejich aktivní účast na činnostech znalostních a inovačních společenství. Dále by do znalostních a inovačních společenství měly být případně zapojeny veřejné společnosti, orgány místní správy a neziskové organizace.

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Sociální podniky jsou ze své povahy velmi inovativní díky zboží nebo službám, které nabízejí, díky své organizaci nebo používaným výrobním metodám, a tudíž by k činnostem EIT a znalostních a inovačních společenství měla patřit podpora sociálního podnikání.

Pozměňovací návrh  13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) EIT by měl působit především prostřednictvím nezávislých rozsáhlých evropských partnerství zaměřených na excelenci, a to mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami v podobě udržitelných a dlouhodobých samostatných strategických sítí v inovačním procesu. Uvedená partnerství by měla být vybírána správní radou EIT na základě transparentního postupu zaměřeného na excelenci v souladu s kritérii rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací pro výběr evropských partnerství a označována jako znalostní a inovační společenství.

(8) EIT by měl působit především prostřednictvím nezávislých institucionalizovaných evropských partnerství zaměřených na excelenci, a to mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami v podobě udržitelných a dlouhodobých samostatných strategických sítí v inovačním procesu. Uvedená partnerství by měla usilovat o dosažení finanční udržitelnosti tím, že se budou snažit mobilizovat finanční prostředky z jiných veřejných a soukromých zdrojů a přilákat a zapojit co nejširší škálu nových partnerů. Měla by být vybírána správní radou EIT na základě transparentního postupu zaměřeného na excelenci v souladu s kritérii tohoto nařízení a programu Horizont Evropa pro výběr evropských partnerství a měla by být označována jako znalostní a inovační společenství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  14

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Výběr a zřizování nových znalostních a inovačních společenství by měly probíhat v rámci otevřených, transparentních a konkurenčních postupů a měly by zohledňovat strategické plánování programu Horizont Evropa, přezkum EIT a znalostních a inovačních společenství v polovině období, tempo oživení Unie po pandemii COVID-19 a rozpočet přidělený EIT na příslušné rozpočtové období. Během fungování znalostních a inovačních společenství by EIT měl přihlížet k tomu, že ne všechna znalostní a inovační společenství mají stejné finanční potřeby, přičemž některá jsou kapitálově náročnější než jiná.

Pozměňovací návrh  15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na zvláštní povahu znalostních a inovačních společenství je nezbytné stanovit zvláštní minimální podmínky pro vytvoření znalostního a inovačního společenství, které se odchylují od pravidel pro účast a šíření stanovených v rámcovém programu Unie pro podporu výzkumu a inovací. Může být rovněž nezbytné stanovit zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření výsledků, pokud jde o činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou.

(9) S ohledem na zvláštní povahu znalostních a inovačních společenství je nezbytné stanovit zvláštní minimální podmínky pro vytvoření znalostního a inovačního společenství.   Tyto podmínky se mohou výjimečně odchylovat od pravidel pro účast a šíření stanovených v programu Horizont Evropa. Může být rovněž nezbytné stanovit zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření výsledků, pokud jde o činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Správní rada by rovněž měla řídit činnosti EIT a koordinovat podávání zpráv, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství v souladu s ustanoveními rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací . Složení členů správní rady by mělo vyváženým způsobem odrážet zkušenosti z oblasti podnikatelské sféry a vysokoškolského vzdělávání nebo výzkumu, jakož i z oblasti inovací.

(10) Správní rada by rovněž měla řídit činnosti EIT a koordinovat podávání zpráv, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství v souladu s ustanoveními programu Horizont Evropa. Správní rada EIT by měla být schopna vydávat doporučení ohledně toho, jak snížit administrativní zátěž znalostních a inovačních společenství. Složení členů správní rady by mělo vyváženým způsobem odrážet zkušenosti z oblasti podnikatelské sféry, vysokoškolského vzdělávání výzkumu, jakož i z oblasti inovací. S ohledem na excelenci jako hlavní zásadu by správní rada EIT měla ve svém složení rovněž zajistit zeměpisnou vyváženost a rovnoměrné zastoupení žen a mužů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby EIT a znalostní a inovační společenství mohly přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat na mezinárodní úrovni přitažlivost evropského hospodářství a jeho inovační kapacitu, měly by být schopny přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa, a to i podporou jejich mobility, jakož i spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

(11) Aby EIT a znalostní a inovační společenství mohly přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat na mezinárodní úrovni přitažlivost evropského hospodářství a jeho inovační a podnikatelské kapacity, měly by být schopny přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa, včetně nejvzdálenějších regionů Unie, a to i podporou jejich mobility, jakož i spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Vztahy mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly být založeny na rámcových dohodách o partnerství a grantových dohodách, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních společenství, zajistí odpovídající úroveň koordinace a určí mechanismus sledování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních společenství. Rámcová dohoda o partnerství by měla zajistit kontinuitu finančních příspěvků EIT do znalostního a inovačního společenství nad rámec příslušného VFR. Odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/104612 (dále jen „finanční nařízení“) by měl mít EIT možnost uzavřít takovou rámcovou dohodu o partnerství na počáteční období sedmi let a prodloužit ji po tomto období o další období nejvýše sedmi let.

(12) Vztahy mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly být založeny na rámcových dohodách o partnerství a víceletých grantových dohodách, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních společenství, zajistí odpovídající úroveň koordinace a určí mechanismus sledování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních společenství. Rámcová dohoda o partnerství by měla zajistit kontinuitu finančních příspěvků EIT do znalostního a inovačního společenství nad rámec příslušného VFR. Odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen „finanční nařízení“) by měl mít EIT možnost uzavřít takovou rámcovou dohodu o partnerství na počáteční období sedmi let. V případě kladného hodnocení pokroku, jehož znalostní a inovační společenství dosáhlo při plnění svých cílů a mezníků, které má být vypracováno ve čtvrtém roce prvního období, by měl mít EIT možnost prodloužit rámcovou dohodu o partnerství o další nejvýše sedmileté období na základě dalšího kladného hodnocení. V případě prodloužení první sedmileté dohody podléhá znalostní a inovační společenství dalšímu přezkumu v polovině období na základě stejných kritérií a metodiky, jehož výsledek rozhodne o dalším pokračování činnosti znalostního a inovačního společenství.

__________________

__________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V závislosti na výsledku závěrečného přezkumu před uplynutím čtrnáctého roku rámcové dohody o partnerství může správní rada EIT za mimořádných okolností a v řádně odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení rámcové dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím z první vlny znalostních a inovačních společenství. Toto prodloužení by mělo být podmíněno kladným výsledkem důkladného hodnocení efektivity znalostních a inovačních společenství vypracovaného nezávislými externími odborníky a za předpokladu, že tato společenství dosáhla dostatečné míry dopadu a finanční udržitelnosti. Rozšíření by mělo být z hlediska času, rozpočtu a rozsahu činnosti omezeno na znalostní a inovační společenství, která nejsou tak blízká trhu, a proto ještě nemohou být finančně udržitelná, ale zůstávají klíčová pro plnění jeho úkolů, činností a schopností při řešení naléhavých společenských výzev.

Pozměňovací návrh  20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Je potřeba podporovat vysokoškolské vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Rámcové dohody o partnerství nebo grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly stanovit, že tituly a diplomy udělované znalostními a inovačními společenstvími by měly být udělovány zúčastněnými vysokoškolskými institucemi, které by měly být podporovány v tom, aby je označovaly také jako tituly a diplomy EIT. Kromě toho by měl EIT posílit a rozšířit působnost vysokoškolských titulů a diplomů s označením EIT, aby se rozšířilo jejich uznávání mimo společenství EIT. Prostřednictvím této činnosti a práce by EIT měl pomoci prosazovat mobilitu pro studenty, výzkumné pracovníky a zaměstnance. Uvedenými činnostmi by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

(13) Je potřeba podporovat vysokoškolské vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Rámcové dohody o partnerství nebo grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly stanovit, že tituly a diplomy udělované znalostními a inovačními společenstvími by měly být udělovány zúčastněnými vysokoškolskými institucemi, které by měly být podporovány v tom, aby je označovaly také jako tituly a diplomy EIT. Kromě toho by měl EIT posílit a rozšířit působnost vysokoškolských titulů a diplomů s označením EIT na programy celoživotního učení, odborného vzdělávání, odborného výcviku, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, aby se rozšířilo jejich uznávání i mimo společenství EIT. Prostřednictvím této činnosti a práce by EIT měl pomoci prosazovat mobilitu pro studenty, výzkumné pracovníky a zaměstnance a rovněž poskytovat příležitosti pro celoživotní učení, mentorování a koučování. Uvedenými činnostmi by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

__________________

__________________

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1430/2007 (Úř. věst. L 320, 6.12.2007, s. 3).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  21

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti EIT je třeba přijmout náležitá opatření. Příslušná pravidla, jimiž se upravuje řízení a fungování EIT, by měla být stanovena v jeho stanovách.

(14) V zájmu zajištění spolehlivostitransparentnosti a otevřenosti EIT je třeba přijmout náležitá opatření. Příslušná pravidla, jimiž se upravuje řízení a fungování EIT, by měla být stanovena v jeho stanovách.

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Předpokládá se, že odvětví průmyslu, financí a služeb významně přispějí do rozpočtu znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství by se měla zaměřit na maximalizaci podílu příspěvků ze soukromého sektoru a na dosažení finanční udržitelnosti. Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace by měly zveřejnit skutečnost, že jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci finančního příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie.

(16) Předpokládá se, že krize COVID-19 se promítne do finančních příspěvků z odvětví průmyslu, financí a služeb do rozpočtu znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství by se měla nicméně zaměřit na maximalizaci podílu příspěvků ze soukromého sektoru a hned zpočátku aktivně pracovat na dosažení finanční udržitelnosti. Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace by měly zveřejnit skutečnost, že jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci finančního příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie. Transparentnost financování by navíc měla být zvýšena poskytováním veřejně dostupných informací o tom, které projekty jsou financovány, a o přidělování finančních prostředků.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  23

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) EIT by měl zajistit vyvážené rozdělení rozpočtu v průběhu daného období a hladký přechod ze stávajícího do příštího období VFR, zejména v případě probíhajících činností.

Pozměňovací návrh  24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) EIT by měl vypracovávat konsolidovanou výroční zprávu o činnosti uvádějící činnosti provedené během předchozího kalendářního roku a výsledky těchto činností. EIT by měl rovněž vypracovávat jednotný programový dokument uvádějící plánované iniciativy EIT , pokud jde o roční a víceleté programování, a umožňující EIT reagovat na vnitřní a vnější vývoj v oblasti vědy, technologie, vysokoškolského vzdělávání, inovace av jiných příslušných oblastech.

(19) EIT by měl vypracovávat konsolidovanou výroční zprávu o činnosti uvádějící činnosti provedené během předchozího kalendářního roku a výsledky těchto činností. EIT by měl rovněž vypracovávat jednotný programový dokument uvádějící plánované iniciativy EIT, pokud jde o roční a víceleté programování, a umožňující EIT reagovat na vnitřní a vnější vývoj v oblasti vědy, technologie, vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací a v jiných příslušných oblastech. Jednotný programový dokument by měl řešit aspekty dvouletého krizového programu. Tyto dokumenty by měly být pro informaci předloženy Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné, aby Komise iniciovala nezávislá externí hodnocení činnosti EIT, včetně znalostních a inovačních společenství, zejména za účelem přípravy strategického programu inovací. Uvedená hodnocení by měla zkoumat, jak EIT plní své poslání, měla by se vztahovat na všechny činnosti EIT a znalostních a inovačních společenství a měla by posuzovat jejich relevanci, účelnost, účinnost, evropskou přidanou hodnotu a soudržnost. Uvedená hodnocení by měla být podkladem pro hodnocení programů Komise stanovená v rámcovém programu Unie pro podporu výzkumu a inovací.

(20) Je vhodné, aby Komise iniciovala nezávislá externí hodnocení činnosti EIT, včetně znalostních a inovačních společenství, zejména za účelem přípravy strategického programu inovací. Uvedená hodnocení by měla zkoumat, jak EIT plní své poslání, měla by se vztahovat na všechny činnosti EIT a znalostních a inovačních společenství a měla by posuzovat jejich relevanci, účelnost, účinnost, evropskou přidanou hodnotu, otevřenost, informační činnost, komunikaci, viditelnost, šíření výsledků, dopad a soudržnost. Uvedená hodnocení by měla být podkladem pro hodnocení programů Komise stanovená v programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh  26

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Znalostní a inovační společenství EIT jsou organizována kolem středisek společného umístění a center inovací, která jsou však často pojmenovávána různě (centra, uzly, kanceláře apod.). EIT by měl aktivně usilovat o sjednocení názvů spojených se strukturou každého znalostního a inovačního společenství, aby ještě více zjednodušil, vyjasnil a usnadnil rozpoznatelnost EIT.

Pozměňovací návrh  27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b) V zájmu rozvoje celkové inovační kapacity Unie by měl EIT primárně prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství a regionální inovační strategie EIT usilovat o posílení inovačních ekosystémů, které řeší globální výzvy, a to tím, že podpoří začlenění podniků, výzkumu, vysokoškolských institucí a podnikatelské sféry.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  28

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20c) Znalostní a inovační společenství, která prostřednictvím středisek společného umístění a center inovací působí jako zprostředkovatelé inovací, by měla zohledňovat strategické priority členských států pro inteligentní specializaci, a posílit tak jejich inovační kapacity tím, že plně zohlední regionální kapacity a potenciál, příležitosti, slabiny, jakož i místní aktéry a jejich činnosti a místní trhy.

Pozměňovací návrh  29

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20d) Je třeba posílit součinnost EIT s fondy politiky soudržnosti prostřednictvím jeho znalostních a inovačních společenství, aby se podpořila regionální a meziregionální spolupráce mezi subjekty znalostního trojúhelníku a řídícími orgány a aby se zvýšil celkový dopad a viditelnost EIT.

Pozměňovací návrh  30

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20e) Je nezbytné podporovat silnou součinnost mezi EIT a Evropskou radou pro inovace (ERI). Znalostní a inovační společenství by měla v úzké součinnosti s ERI podněcovat zakládání inovativních podniků a příjemci EIT by měli mít možnost požádat o nástroje ERI jako o doplňkovou podporu ke službám poskytovaným znalostními a inovačními společenstvími EIT. Začínající podniky s vysokým růstovým potenciálem podporované znalostními a inovačními společenstvími mohou mít přímější přístup k opatřením ERI v souladu s příslušnými ustanoveními programu Horizont Evropa, aby se mohly rychle rozšířit.

Pozměňovací návrh  31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20f) EIT by měl v rámci svých činností podporovat inovace a začlenění vysokoškolských institucí do inovačního ekosystému, zejména podněcováním podnikatelského vzdělávání, podporou průřezové spolupráce mezi průmyslem, vysokoškolskými institucemi a výzkumem a určením potenciálních dovedností pro budoucí inovátory k řešení globálních výzev, jež zahrnují pokročilou digitální gramotnost, udržitelnost a inovační dovednosti. Režimy podpory poskytované EIT by měli mít možnost využívat i příjemci ERI, přičemž začínající podniky vznikající ze znalostních a inovačních společenství by měly mít rychlý přístup k akcím ERI.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20g) S cílem vyhnout se izolaci a zdvojování úsilí a strategií by EIT a ERI měly naplánovat vzájemnou systematickou výměnu informací a měly by mít společného člena v každé ze svých správních rad.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 h (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20h) EIT by měl mít možnost v rámci působnosti programu Horizont Evropa a v souladu s jeho strategickým plánováním rozhodovat o navržení nových znalostních a inovačních společenství v prioritních oblastech, které přispívají k řešení nových a vznikajících globálních výzev. První takové znalostní a inovační společenství by se mělo týkat kulturních a kreativních odvětví a druhé vodohospodářství, mořského a námořního odvětví a mořských ekosystémů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  34

 

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 i (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20i) EIT by měl mít možnost v souladu s programem Horizont Evropa a jeho strategickým plánováním rozhodnout o navržení nových znalostních a inovačních společenství v prioritních oblastech, které přispívají k řešení nových a formujících se globálních a společenských výzev. První znalostní a inovační společenství tohoto typu by se mělo týkat kulturních a kreativních odvětví a mělo by zahájit činnost v roce 2022, s možností odložit spuštění provozu na rok 2023, pokud se bude správní rada EIT domnívat, že před zveřejněním výzvy budou nutné další konzultace se zúčastněnými stranami. Druhé znalostní a inovační společenství by se mělo zaměřit na vodohospodářství, mořské a námořní odvětví a mořské ekosystémy a mělo být zřízeno v roce 2025 po kladném posouzení dopadu, které má být vypracováno do roku 2023.

Pozměňovací návrh  35

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) „inovací“ proces včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenské nebo hospodářské potřeby a poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní a organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají svou hodnotou společnosti;

(1) „inovací“ proces včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenské, hospodářské nebo environmentální potřeby a poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní, organizační a společenské modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají svou hodnotou společnosti;

Pozměňovací návrh  36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) „znalostním a inovačním společenstvím“ nezávislé rozsáhlé evropské partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, společností a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě, bez ohledu na její přesnou právní formu, založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací k plnění úkolů EIT a přispívajících k dosažení cílů stanovených v rámcovém programu Unie pro podporu výzkumu a inovací;

(2) „znalostním a inovačním společenstvím“ nezávislé evropské institucionalizované evropské partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, společností a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě, jak je uvedeno v programu Horizont Evropa, bez ohledu na její přesnou právní formu, založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací k plnění úkolů EIT a přispívajících k dosažení cílů stanovených v programu Horizont Evropa;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) „střediskem společného umístění znalostního a inovačního společenství“ fyzický prostor, který byl vytvořen otevřeným a transparentním způsobem a pokrývá určitou zeměpisnou oblast a v němž hlavní partneři znalostního a inovačního společenství, kteří tvoří znalostní trojúhelník, mohou snadno spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká ústřední bod činnosti znalostních a inovačních společenství;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  38

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) „krizovým programem“ dvouletý plán, v němž EIT stanoví své priority v reakci na potřeby stanovené jednotlivými znalostními a inovačními společenstvími za účelem překonání krize COVID-19 a přizpůsobení se období po krizi;

Pozměňovací návrh  39

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) „centrem inovací EIT“ centrum místní komunity zřízené v řadě členských států, zejména v členských státech a regionech, na něž je zaměřen regionální inovační program, kde mohou znalostní a inovační společenství spolupracovat s místními aktéry znalostního trojúhelníku za účelem plnění inovačních cílů v celé Unii, které zajišťuje vyváženější zeměpisné rozložení činností společenství EIT a slouží jako prvotní místo pro interakci s místními aktéry, mobilizaci a internacionalizaci místních sítí, vytváření synergií a podporu aktivní integrace ekosystémů na všech úrovních a usnadňuje úsilí znalostních a inovačních společenství o podporu doplňkovosti a spolupráce ve znalostním trojúhelníku s ambicí přerůst v regionální střediska společného umístění;

Pozměňovací návrh  40

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) „sítí národních styčných úředníků EIT“ síť národních zástupců jmenovaných vládami členských států a zeměmi přidruženými k programu Horizont Evropa, která je součástí národních kontaktních míst pro program Horizont Evropa a která má usnadňovat strukturovanější šíření příležitostí, výsledků a úspěchů, jež vzešly ze společenství EIT, a podporovat vzájemnou výměnu znalostí, poradenství a osvědčených postupů v souladu s funkcí institutu EIT;

Pozměňovací návrh  41

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) „partnerskou organizací“ právní subjekt, který je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat vysokoškolské instituce, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, výzkumné organizace, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány, nadace a neziskové organizace;

(3) „partnerskou organizací“ právní subjekt, který je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat vysokoškolské instituce, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, výzkumné organizace, veřejné instituce, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány, nadace a neziskové organizace;

Pozměňovací návrh  42

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) „strategickým programem inovací“ politický dokument uvádějící prioritní oblasti a dlouhodobou strategii EIT pro příští iniciativy, jeho kapacitu pro vytváření nejlepší přidané hodnoty z hlediska inovací, včetně přehledu plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací na dobu sedmi let, jež pokrývá příslušný VFR;

(7) „strategickým programem inovací“ politický dokument uvádějící strategii a priority EIT pro příští iniciativy, jeho kapacitu pro vytváření nejlepší přidané hodnoty z hlediska inovací, včetně cílů, klíčových činností, plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, jeho způsobu fungování, očekávaných výsledků a zdrojů potřebných na dobu sedmi let, jež pokrývá program Horizont Evropa a příslušný VFR;

Pozměňovací návrh  43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) „regionálním inovačním programem“ informační program zaměřený na partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami, jehož cílem je podporovat inovace v celé Unii;

(8) „regionálním inovačním programem“ neboli „RIP“ informační program zaměřený na navázání partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami v zemích s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 15a nařízení [xxx], jímž se zřizuje program Horizont Evropa, i v zemích a jejich regionech, které jsou podle evropského srovnávacího přehledu inovací slabými nebo středními inovátory, pokud nejsou zeměmi s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací, s cílem podporovat inovace v celé Unii a překlenout rozdíly mezi regiony, a zmírnit tak inovační propast;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) „plánem činnosti znalostního a inovačního společenství“ dokument popisující cíle a plánované činnosti znalostního a inovačního společenství s přidanou hodnotou;

(10) víceletým plánem činnosti znalostního a inovačního společenství“ dokument popisující cíle a plánované činnosti znalostního a inovačního společenství s přidanou hodnotou, milníky, dílčí cíle a dopady znalostního a inovačního společenství, jež přispívají k řešení globálních výzev, a odhad finančních zdrojů a financování, včetně jeho strategií na dosažení finanční udržitelnosti, otevřenost vůči novým partnerům a zeměpisně vyváženější účast na jeho činnostech;

Pozměňovací návrh  45

 

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) „memorandem o spolupráci“ dohoda mezi EIT a znalostním a inovačním společenstvím, jejímž cílem je zajistit, aby znalostní a inovační společenství zůstalo aktivním členem společenství EIT i po datu ukončení rámcové dohody o partnerství, a sice bez jakéhokoli finančního příspěvku od EIT;

vypouští se

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) „finanční udržitelností“ schopnost znalostního a inovačního společenství nezávisle financovat své činnosti v rámci znalostního trojúhelníku i po datu ukončení rámcové dohody o partnerství.

(13) „finanční udržitelností“ schopnost znalostního a inovačního společenství vytvářet dostatečné příjmy k financování většiny nebo všech svých činností v rámci znalostního trojúhelníku, včetně značného podílu nákladů na udržování ekosystému, nezávisle na příspěvcích od EIT.

Pozměňovací návrh  47

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu a ke konkurenceschopnosti Unie posilováním inovační kapacity členských států a Unie s cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž čelí společnost. K naplnění tohoto cíle EIT podporuje součinnost a spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi na nejvyšší úrovni a začleňuje je, včetně podporou podnikání.

1. Posláním EIT je přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a ke konkurenceschopnosti Unie posilováním inovační kapacity členských států a Unie. Dále plní strategické priority Unie a přispívá k realizaci cílů a politik EU, včetně Zelené dohody pro Evropu, Plánu evropské hospodářské obnovy, strategie pro evropské údaje, digitální strategie, strategie pro MSP a průmyslové strategie, a k dosažení strategické autonomie Evropy. EIT také dodržováním zásad Agendy 2030 a Pařížské dohody přispívá k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje, a k transformaci na hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů nejpozději do roku 2050.

Pozměňovací návrh  48

 

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT přispívá k plnění obecných a specifických cílů rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací.

2. V rozpočtovém období 2021–2027 EIT přispívá k plnění obecných a specifických cílů programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh  49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3. EIT má konkrétně:

 

a)  zvýšit dopad a transparentnost znalostních a inovačních společenství a stimulovat integraci znalostního trojúhelníku;

 

b)  zvýšit otevřenost znalostních a inovačních společenství zahrnutím širšího spektra zúčastněných stran z celé Unie;

 

c)  zlepšit podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání v celé Unii vedením a monitorováním znalostních a inovačních společenství při prosazování lepšího začlenění do inovačních ekosystémů a institucionální změny vysokoškolských institucí;

 

d)  rozšířit regionální dosah EIT a jeho znalostních a inovačních společenství a zlepšit šíření a využívání výsledků s cílem řešit regionální rozdíly v inovační kapacitě v celé EU i v jednotlivých členských státech, aby se zajistilo vyvážené zeměpisné pokrytí;

 

e)  dostatečně flexibilně provádět dvouletý krizový program, aby mohl přispět k ochraně stávajících inovačních ekosystémů a pomoci zúčastněným stranám EIT připravit se na hospodářské oživení.

Pozměňovací návrh  50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ve strategickém programu inovací se stanoví prioritní oblasti a strategie pro EIT na dotčené sedmileté období, s přihlédnutím k rámcovému programu Unie pro podporu výzkumuinovacía posoudí sociálně-hospodářský dopad a schopnost vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací. Ve strategickém programu inovací jsou zohledněny výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 19.

1. Ve strategickém programu inovací se stanoví strategie a priority pro EIT na dotčené sedmileté období, včetně krátkodobých opatření na překonání krize COVID-19 a opatření pro následné hospodářské oživení, s přihlédnutím k programu Horizont Evropa a jeho strategickému plánování. Tento program také zahrnuje posouzení očekávaného sociálně-hospodářského dopadu a informační činnosti EIT, jakož i schopnost EIT vytvořit nejlepší inovační ekosystémy a přidanou hodnotu. Ve strategickém programu inovací jsou zohledněny výsledky sledování a hodnocení EIT, jak je uvedeno v článku 19.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  51

 

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Strategický program inovací se uvede do souladu s cíli rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací, strategického víceletého plánování, podávání zpráv, monitorováníhodnoceníjiných požadavků uvedeného programu a podpoří součinnost s dalšími příslušnými programy Unie v rámci daného VFR, zejména s programy, které podporují vzdělávání a regionální rozvoj. Vytvoří rovněž vhodné součinnosti a návaznosti mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, politikami a nástroji Unie.

2. Strategický program inovací se uvede do souladu s cíli programu Horizont Evropa, strategickým víceletým plánováním, podáváním zpráv, monitorovánímhodnocenímjinými požadavky uvedeného programu a podpoří součinnost s dalšími příslušnými programy Unie v rámci daného VFR. Vytvoří rovněž vhodné součinnosti a návaznosti mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, politikami a nástroji Unie, zejména iniciativou Evropské univerzity, ERI a úkoly a evropskými partnerstvími uvedenými v programu Horizont Evropa. Komise poskytne EIT veškerou nezbytnou podporu při vytváření vhodných součinností a návazností s dalšími činnostmi programu Horizont Evropa i s ostatními iniciativami a programy Unie, aniž by docházelo ke zdvojování činností.

Pozměňovací návrh  52

 

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Strategický program inovací zahrnuje odhad finančních potřeb a zdrojů s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý rozvoj a financování EIT. Program rovněž obsahuje orientační finanční plán pokrývající období příslušného VFR.

3. Strategický program inovací zahrnuje odhad finančních potřeb a zdrojů s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý rozvoj a financování EIT, včetně finančních aspektů Plánu evropské hospodářské obnovy. Program rovněž obsahuje orientační finanční plán pokrývající období příslušného VFR.

Pozměňovací návrh  53

 

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. EIT předloží svůj příspěvek k návrhu Komise týkajícímu se strategického programu inovací.

4. EIT s přihlédnutím k názorům a vstupům stávajících znalostních a inovačních společenství vypracuje návrh strategického programu inovací a předloží jej Komisi a zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh  54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) správní rada složená z vysoce kvalifikovaných členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, výzkumu a podnikání. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, za výběr, určení, monitorování a hodnocení znalostních a inovačních společenství a za všechna ostatní strategická rozhodnutí;

a) správní rada složená z vysoce kvalifikovaných členů na vysoké úrovni s prokazatelnými vynikajícími zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, výzkumu a podnikání, včetně jednoho člena, který je současně členem správní rady ERI. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, za výběr, určení, financování, monitorování a hodnocení znalostních a inovačních společenství i za přijímání vhodných nápravných opatření v případě nedostatečné výkonnosti a za všechna ostatní strategická rozhodnutí; při výběru správní rady se zohlední kritéria rovnoměrného zastoupení mužů a žen a vyváženého zeměpisného zastoupení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.


Pozměňovací návrh  55

 

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výkonný výbor složený z vybraných členů a předsedy správní rady. Výbor pomáhá správní radě při plnění jejích úkolů a připravuje zasedání správní rady ve spolupráci s ředitelem;

b) výkonný výbor složený z vybraných členů zastupujících všechny tři rozměry znalostního trojúhelníku a předsedy správní rady. Výbor pomáhá správní radě při plnění jejích úkolů a připravuje zasedání správní rady ve spolupráci s ředitelem;

Pozměňovací návrh  56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) ředitel, jmenovaný správní radou, který právně jedná za EIT a je odpovědný za jeho provoz a každodenní řízení. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT a o všech činnostech spadajících do jeho odpovědnosti;

c) ředitel, jmenovaný správní radou, který právně jedná za EIT a je odpovědný za provádění rozhodnutí správní rady, za provoz EIT a jeho každodenní řízení. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT a o všech činnostech spadajících do jeho odpovědnosti, včetně plnění rozpočtu EIT. Ředitel podává Evropskému parlamentu pravidelné zprávy, a to nejméně po každém procesu monitorování a hodnocení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Podrobná ustanovení o orgánech EIT jsou uvedena ve stanovách EIT obsažených v příloze tohoto nařízení.

2. Podrobná ustanovení o orgánech a řízení EIT jsou uvedena ve stanovách EIT obsažených v příloze tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh  58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K dosažení tohoto cíle EIT zejména :

K dosažení cílů stanovených v článku 3 EIT zejména:

Pozměňovací návrh  59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v souladu se strategickým programem inovací stanoví své hlavní priority a činnosti;

a) stanoví své činnosti v souladu s hlavními prioritami uvedenými ve strategickém programu inovací;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  60

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) předkládá dvouletý krizový program ve spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími;

Pozměňovací návrh  61

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi a podporuje jejich účast na svých činnostech;

b) zajišťuje otevřenost vůči potenciálním novým partnerským organizacím a zvyšuje povědomí o nich s cílem podpořit jejich účast na svých činnostech, zejména mezi malými a středními podniky a vznikajícími středisky excelence v zemích a regionech, které jsou způsobilé k činnostem RIP;

Pozměňovací návrh  62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vybírá a určuje znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech podle článku 9 a formou rámcových dohod o partnerství a grantových dohod vymezuje jejich práva a povinnosti, poskytuje jim náležitou podporu, uplatňuje vhodná opatření ke kontrole kvality a průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti;

c) vybírá a určuje znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech podle článku 9 a formou rámcových dohod o partnerství a grantových dohod vymezuje jejich práva a povinnosti, poskytuje jim náležité strategické pokyny a podporu, uplatňuje přiměřenou kontrolu kvality a důkladné sledování a rovněž stanoví podmínky a přijímá vhodná a nápravná opatření v případě nedostatečné výkonnosti na základě výsledku posouzení v souladu s článkem 11 a průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti a jejich kroky směrem k dosažení finanční udržitelnosti;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  63

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) řídí provádění regionálního inovačního programu poskytováním prostředků pro zřizování inovačních center v členských státech, které se účastní regionálního inovačního programu EIT;

Pozměňovací návrh  64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku, a to i mezi znalostními a inovačními společenstvími, s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí, a vybízí k účasti na informačních činnostech, mimo jiné v rámci regionálního inovačního programu;

f) podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku, a to i mezi znalostními a inovačními společenstvími a v celé Unii, s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí, a vybízí k účasti na informačních činnostech a otevřenosti vůči novým členům, mimo jiné v rámci regionálního inovačního programu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  65

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) zřizuje síť národních styčných úředníků EIT, která je součástí národních kontaktních míst pro program Horizont Evropa a která podpoří vzájemnou výměnu znalostí, poradenství a osvědčených postupů v souladu s funkcí institutu EIT;

Pozměňovací návrh  66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) podporuje rozsáhlé šíření, oznamování a využívání výsledků a příležitostí, jež vzešly ze společenství EIT, a to i prostřednictvím sítě národních styčných úředníků EIT, s cílem zvýšit informovanost a znalosti o EIT a jeho viditelnost v celé Unii a rovněž podpořit účast na činnostech společenství EIT;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  67

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) podporuje znalostní a inovační společenství při vytváření účinné strategie finanční udržitelnosti pro mobilizaci finančních prostředků z jiných veřejných a soukromých zdrojů;

Pozměňovací návrh  68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) podporuje multidisciplinární přístupy k inovacím, včetně začlenění technologických, sociálních a netechnologických řešení, organizačních přístupů a nových obchodních modelů;

h) podporuje multidisciplinární přístupy k inovacím ve všech odvětvích, zejména prostřednictvím začlenění technologických, sociálních a netechnologických řešení, udržitelnosti a klimatické neutrality již od návrhu, organizačních přístupů, podnikatelské etiky a nových obchodních modelů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Unie tam, kde je to vhodné;

i) podle potřeby zajišťuje doplňkovost a součinnost mezi činnostmi EIT a jinými programy Unie tam, jak je uvedeno v programu Horizont Evropa;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  70

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) vypracuje a poskytuje pokyny k inovativním modelům práv duševního vlastnictví, které podporují přenos a šíření znalostí jak v rámci znalostních a inovačních společenství, tak obecněji v celé EU;

Pozměňovací návrh  71

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib) poskytuje nezbytnou podporu a součinnost se znalostními a inovačními společenstvími za účelem rozvoje inovativních řešení;

Pozměňovací návrh  72

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ic) poskytuje znalostním a inovačním společenstvím nezbytnou flexibilitu, aby mohla přizpůsobit své činnosti rostoucím požadavkům vyplývajícím z krize spojené s onemocněním COVID-19 a podpořit evropský plán na podporu oživení;

Pozměňovací návrh  73

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) organizuje pravidelná zasedání fóra zúčastněných stran, aby je informoval o činnostech EIT, jeho zkušenostech, osvědčených postupech a příspěvku k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání a aby umožnil zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor;

j) organizuje pravidelná zasedání fóra zúčastněných stran nejméně jednou ročně, aby se podělil o informace o činnostech EIT a tyto činnosti projednal, sdílel zkušenosti a osvědčené postupy a informoval o příspěvku k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání a aby umožnil zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor;

Pozměňovací návrh  74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. k

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) organizuje zasedání skupiny zástupců členských států, alespoň dvakrát ročně, nezávisle na zasedáních fóra zúčastněných stran, aby zaručili odpovídající komunikaci a tok informací mezi nimi a EIT a aby byli informováni o dosažených úspěších, mohli EIT a znalostním a inovačním společenstvím poskytovat poradenství a sdílet s nimi zkušenosti. Skupina zástupců členských států rovněž zajistí vhodnou součinnost a doplňkovost činností EIT a znalostních a inovačních společenství s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně případného vnitrostátního spolufinancování činností znalostních a inovačních společenství;

k) organizuje zasedání skupiny zástupců členských států nezávisle na zasedáních fóra zúčastněných stran uvedených v písm. j), aby zaručili odpovídající komunikaci a tok informací mezi nimi a EIT a aby byli informováni o dosažených úspěších, mohli EIT a znalostním a inovačním společenstvím poskytovat poradenství a sdílet s nimi zkušenosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. k a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) usnadňuje zřizování zařízení sdílených služeb společenství EIT zaměřených na společné řešení úkolů společných pro všechna znalostní a inovační společenství;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  76

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. k b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb) podporuje postupné vytváření sítí různých inovačních center EIT ve všech členských státech s cílem usnadnit spolupráci mezi společenstvím EIT a místními inovačními ekosystémy;

Pozměňovací návrh  77

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) vytváří a koordinuje podpůrné činnosti prováděné znalostními a inovačními společenstvími pro rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí a jejich začlenění do inovačních ekosystémů.

l) vytváří a koordinuje podpůrné činnosti prováděné znalostními a inovačními společenstvími pro rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí, institucí odborné přípravy, malých a středních podniků a startupů a jejich začlenění do inovačních ekosystémů v celé Unii a v souladu s přístupem znalostního trojúhelníku a dále monitoruje provádění těchto podpůrných činností;

Pozměňovací návrh  78

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. l a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) navrhne a zahájí ve spolupráci s Komisí a na základě vstupů znalostních a inovačních společenství iniciativu vysokoškolského vzdělávání na podporu rozvoje inovační a podnikatelské kapacity ve vysokoškolském vzdělávání, která bude prováděna prostřednictvím znalostních a inovačních společenství;

Pozměňovací návrh  79

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. l b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lb) rozšiřuje rozsah a posiluje uznávání a viditelnost titulů a diplomů mimo společenství EIT udělených zúčastněnými vysokoškolskými institucemi, jež jsou označovány jako tituly a diplomy EIT a mohou být udělovány v certifikovaných a kvalifikovaných institucích odborné přípravy, a rozšiřuje je i na programy celoživotního učení, mentorování, odborného  vzdělávání, odborného výcviku a rekvalifikace při současném zajištění genderově vyváženého přístupu;

Pozměňovací návrh  80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. l c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lc) posiluje viditelnost a uznání významu činností financovaných EIT u široké veřejnosti a rozšiřuje značku EIT, aby se zlepšila viditelnost a uznání významu vzdělávacích programů EIT na základě partnerství mezi různými vysokoškolskými institucemi, institucemi odborné přípravy, výzkumnými centry a společnostmi, za současného zvyšování jejich celkové kvality poskytnutím vzdělávacích programů typu „učení praxí“ a účelného podnikatelského vzdělávání, jakož i mezinárodní mobilita a mobilita mezi organizacemi a mezi odvětvími;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  81

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je EIT a jeho znalostním a inovačním společenstvím nápomocna při určování součinností s ostatními programy Unie.

Pozměňovací návrh  82

 

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Skupina zástupců členských států uvedená v odst. 1) písm. k) se skládá z jednoho zástupce z každého členského státu a jednoho zástupce z každé přidružené země.

Pozměňovací návrh  83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Poskytuje správní radě a řediteli EIT poradenství ve strategicky důležitých otázkách. Zajišťuje rovněž vhodnou součinnost a doplňkovost činností EIT a znalostních a inovačních společenství s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně případného vnitrostátního spolufinancování činností znalostních a inovačních společenství.

Pozměňovací návrh  84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) inovačními činnostmi a investicemi s evropskou přidanou hodnotou, včetně podpory zakládání a rozvoje inovativních podniků, plně integrujícími rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumný rozměr za účelem získání kritického množství, a to podporou šíření a využívání výsledků;

a) inovačními činnostmi a investicemi s přidanou hodnotou Unie, včetně usnadnění a podpory zakládání a rozvoje inovativních podniků a startupů, plně integrujícími rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumný rozměr za účelem získání kritického množství, a to podporou šíření a využívání výsledků;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  85

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) experimentováním, vývojem prototypů a demonstrací, jež jsou založeny na inovacích v oblastech klíčového hospodářského a společenského zájmu a vycházejí z výsledků unijního a vnitrostátního výzkumu, přičemž mohou posílit konkurenceschopnost Unie na mezinárodní úrovni a nalézt řešení pro zásadní výzvy, jímž evropská společnost čelí;

b) na inovacích založeným výzkumem, experimentováním, vývojem prototypů a demonstrací, jež jsou založeny na inovacích v oblastech klíčového hospodářského a společenského zájmu a vycházejí z výsledků unijního a vnitrostátního výzkumu, přičemž mohou posílit konkurenceschopnost Unie na mezinárodní úrovni a nalézt řešení pro zásadní výzvy, jímž evropská společnost čelí, včetně zdravotních a digitálních výzev;

Pozměňovací návrh  86

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vzdělávacími a školicími činnostmi zejména na magisterské a doktorandské úrovni, stejně jako kurzy odborné přípravy v oborech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské společensko-hospodářské potřeby a které rozšiřují talentovou základnu Unie, podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů a podporují sdílení znalostí, mentorství a spolupráci mezi osobami, které obdržely tituly označené jako tituly EIT a absolvovaly odborné vzdělávání EIT;

c) vzdělávacími a školicími činnostmi zejména na magisterské a doktorandské úrovni, stejně jako kurzy odborné přípravy v oborech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské společensko-hospodářské potřeby společensko-ekologické potřeby a které rozšiřují talentovou základnu Unie, podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů a podporují sdílení znalostí, mentorství a spolupráci mezi příjemci činností v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se značnou EIT;

Pozměňovací návrh  87

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) činnostmi, které mají vysokoškolským institucím umožnit lépe se zapojit do hodnotových řetězců a ekosystémů v oblasti inovací, propojit je s dalšími klíčovými aktéry v oblasti inovací ze znalostního trojúhelníku, a přispět tak k rozvoji jejich strategických kapacit;

Pozměňovací návrh  88

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) informační činností a šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí;

d) informační činností a šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce a mezioborových vzdělávacích cyklů mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem, veřejnými organizacemi a organizacemi terciárního sektoru a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí;

Pozměňovací návrh  89

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) činnostmi regionálního inovačního programu, které jsou plně  začleněné do jejich víceleté strategie s cílem posílit inovační kapacitu a rozvíjet udržitelné inovační ekosystémy v celé Unii ve snaze zmenšit rozdíly a nepoměry v inovační výkonnosti v celé Unii a zajistit zeměpisně vyváženější účast ve společenství EIT Společenství v celé Unii;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  90

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) v případě potřeby hledáním součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi znalostních a inovačních společenství a stávajícími evropskými, vnitrostátními a regionálními programy.

e) v případě potřeby hledáním součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi znalostních a inovačních společenství a stávajícími evropskými, vnitrostátními a regionálními programy, zejména spoluprací s Evropskou radou pro inovace, dalšími evropskými partnerstvími a misemi, jakož i univerzitami, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky;

Pozměňovací návrh  91

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) získáváním finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů a z příjmu vytvořeného vlastní činností v souladu s článkem 17 s cílem zvýšit podíl svého rozpočtu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  92

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) zřízením databáze s informacemi o vztahu mezi vynálezy a patenty, které vlastní znalostní a inovační společenství, a o identifikaci majitelů těchto vynálezů.

Pozměňovací návrh  93

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny rámcové dohody o partnerství a grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími, mají znalostní a inovační společenství značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních programů a pracovních postupů. Znalostní a inovační společenství především:

2. Aniž jsou dotčeny rámcové dohody o partnerství a víceleté grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími, mají znalostní a inovační společenství značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních programů a pracovních postupů, pokud tyto programy a pracovní postupy vedou k pokroku směrem k dosažení cílů EIT a cílů znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství především:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  94

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) stanovují vnitřní opatření v oblasti řízení s ohledem na znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

a) stanovují vnitřní transparentní opatření v oblasti řízení s ohledem na znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

Pozměňovací návrh  95

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zajistí, že budou otevřená vůči novým členům, kdykoli tito členové představují přidanou hodnotu pro příslušné partnerství;

b) zajistí, že budou otevřená vůči co nejširšímu okruhu nových členů v celé Unii, kdykoli tito členové představují přidanou hodnotu pro příslušné partnerství, mimo jiné prostřednictvím jasných a transparentních kritérií pro vstup a výstup a otevřených výzev;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  96

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) fungují otevřeným a transparentním způsobem v souladu se svými vnitřními pravidly;

c) stanoví vnitřní pravidla, která zajistí fungování znalostních a inovačních společenství otevřeným a transparentním způsobem v souladu s kodexy řádné správy, které se stanoví v těchto vnitřních pravidlech;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  97

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) vypracují jako součást svého víceletého plánu činnosti dvouletý strategický plán s podrobným popisem iniciativ plánovaných ke zmírnění dopadů krize spojené s onemocněním COVID-19 a současně věnují zvláštní pozornost opatřením, jejichž cílem je zvýšit odolnost mikropodniků, malých a středních podniků a startupů, ale také studentů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců;

Pozměňovací návrh  98

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) v součinnosti s dalšími inovačními složkami Unie a dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty EU a v reakci na evropský plán na podporu oživení uveřejňují cílené výzvy, podporují iniciativy využívající svá partnerství, ekosystémy a společenství, rozvíjí jednotlivé projekty a projekty mezi znalostními a inovačními společenstvími zaměřené na podporu restrukturalizace podniků a určují mikropodniky, malé a střední podniky, startupy a další zúčastněné strany, které potřebují podporu a například lepší přístup k financování;

Pozměňovací návrh  99

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc) navrhují iniciativy zaměřené na podporu jejich ekosystému na základě znalostního trojúhelníku a současně jsou dostatečně flexibilní, aby vytvářela opatření, která jsou vhodná pro jejich partnery a příjemce, a to i mimo jejich stávající společenství;

Pozměňovací návrh  100

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) stanovují a realizují strategie pro finanční udržitelnost.

e) stanovují a realizují strategie pro dosažení finanční udržitelnosti;

Pozměňovací návrh  101

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) vyvíjí informační činnosti, zejména ve vztahu k nově vznikajícím institucím a centrům excelence v regionech Unie, které jsou méně výkonné než ostatní regiony;

Pozměňovací návrh  102

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vztah mezi EIT a každým znalostním a inovačním společenstvím se zakládá na rámcových dohodách o partnerství a grantových dohodách .

3. Vztah mezi EIT a každým znalostním a inovačním společenstvím se zakládá na rámcových dohodách o partnerství a víceletých grantových dohodách a na řádně definované dlouhodobé strategii spolupráce.

Pozměňovací návrh  103

 

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Při výběru projektů a partnerů, a je-li to nezbytně nutné pro oddělení návrhů stejné kvality, upřednostní znalostní a inovační společenství po posouzení založeném na kritériu excelence ty návrhy, které splňují jedno nebo více těchto kritérií:

 

a)  zahrnují větší počet zemí nebo regionů, které se účastní regionálního inovačního programu;

 

b)  zahrnují větší počet regionů nebo zemí, které se znalostních a inovačních společenství dosud neúčastní;

 

c)  zahrnují regiony a země, které se zavážou, že budou přispívat z ESI fondů;

 

d)  zapojují větší počet malých a středních podniků;

 

e)  zajišťují lepší genderovou vyváženost.

Pozměňovací návrh  104

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použijí se pravidla pro účast a šíření platná pro rámcový program Unie pro podporu výzkumu a inovací. Odchylně od těchto pravidel:

Použijí se pravidla pro účast a šíření platná pro program Horizont Evropa. Odchylně od těchto pravidel:

Pozměňovací návrh  105

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) na činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou se mohou použít zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření.

b) na činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou se mohou podle potřeby použít zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření.

Pozměňovací návrh  106

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. EIT vybere a určí ta partnerství, jež se mají stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a transparentním řízení. Použijí se kritéria rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací pro výběr evropských partnerství. Správní rada EIT může tato kritéria dále specifikovat tím, že přijme a zveřejní kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence a významu pro inovace.

1. EIT vybere a určí ta partnerství, jež se mají stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a transparentním řízení. Použijí se platné podmínky a kritéria programu Horizont Evropa pro výběr evropských partnerství. Správní rada EIT tato kritéria dále specifikuje tím, že přijme a zveřejní kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence, vyváženého zeměpisného rozložení a významu pro inovace při plnění společenských výzev a politických priorit Unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  107

 

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EIT zahájí výběr a určení znalostních a inovačních společenství v souladu s prioritními oblastmi a harmonogramem stanovenými ve strategickém programu inovací.

2. EIT zahájí výběr a určení znalostních a inovačních společenství v souladu s prioritními oblastmi a harmonogramem stanovenými ve strategickém programu inovací a zohlední priority stanovené ve strategickém plánování programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh  108

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Minimální podmínkou pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří nezávislých partnerských organizací usazených alespoň ve třech různých členských státech.

3. Minimálními podmínkami pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří nezávislých partnerských organizací, které zahrnují alespoň jednu vysokoškolskou instituci, jednu výzkumnou instituci a jeden soukromý podnik a jsou usazeny alespoň ve třech různých členských státech.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  109

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 3 musí být alespoň dvě třetiny partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství usazeny v členských státech. Součástí každého znalostního a inovačního společenství musí být alespoň jedna vysokoškolská instituce, jedna výzkumná organizace a jedna soukromá společnost.

4. Kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 3 musí být alespoň dvě třetiny partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství usazeny v členských státech. Při postupu výběru a jmenování se přihlédne k vyváženému zeměpisnému pokrytí, včetně účasti regionálního inovačního programu a účasti nových partnerů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  110

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. EIT ještě před zahájením procesu výběru nových znalostních a inovačních společenství přijme a zveřejní kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství. Skupina zástupců členských států uvedená v čl. 6 písm. k) je o nich ihned informována.

5. EIT ještě před zahájením procesu výběru nových znalostních a inovačních společenství přijme a zveřejní kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství. Skupina zástupců členských států uvedená v čl. 6 odst. 2, síť národních styčných úředníků EIT a Evropský parlament jsou o nich ihned informovány.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT na základě ukazatelů stanovených mimo jiné v rámcovém programu Unie pro podporu výzkumu a inovací a ve strategickém programu inovací a v úzké spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné sledování a pravidelná externí hodnocení výstupů, výsledků a dopadu každého znalostního a inovačního společenství. Výsledky těchto opatření pro sledování a hodnocení se oznamují Evropskému parlamentu a Radě a zveřejňují se.

EIT na základě ukazatelů stanovených mimo jiné v programu Horizont Evropa a ve strategickém programu inovací a v úzké spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné sledování a pravidelná externí hodnocení výstupů, výsledků a dopadu a opatření přijatých k dosažení finanční udržitelnosti každého znalostního a inovačního společenství. Výsledky těchto opatření pro sledování a hodnocení se oznamují Evropskému parlamentu a Radě a zveřejňují se.

Pozměňovací návrh  112

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V závislosti na výsledku komplexního přezkumu v polovině období před uplynutím počátečního období sedmi let může správní rada rozhodnout o prodloužení rámcové dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím nad rámec počátečního období na další období v délce maximálně sedmi let nebo přerušit finanční příspěvek od EIT a rámcovou dohodu o partnerství neprodloužit. Správní rada zohlední zejména dosaženou úroveň finanční udržitelnosti znalostního a inovačního společenství, jeho kapacitu pro zajištění otevřenosti vůči novým členům a rovněž meze finančního příspěvku Unie uvedeného v článku 20 a význam s ohledem na cíle EIT.

2. V závislosti na pozitivním výsledku komplexního přezkumu v polovině období, který má být nezávislými vnějšími odborníky proveden na konci čtvrtého roku počátečního sedmiletého období, může správní rada rozhodnout o zachování rámcové dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím až do konce počátečního období nebo okamžitě přerušit finanční příspěvek od EIT a rámcovou dohodu o partnerství neprodloužit. Správní rada zohlední zejména význam pro globální a společenské výzvy Unie, kritéria programu Horizont Evropa pro provádění, sledování a hodnocení evropských partnerství, dosažení cílů stanovených samotným znalostním a inovačním společenstvím, úsilí znalostního a inovačního společenství o koordinaci s dalšími příslušnými iniciativami v oblasti výzkumu a inovací, úroveň finanční udržitelnosti dosaženou znalostním a inovačním společenstvím, jeho kapacitu pro zajištění otevřenosti vůči novým členům a úspěch při lákání nových partnerů, transparentnost jeho řízení, jeho schopnost vyvíjet udržitelné inovační ekosystémy a jeho zeměpisné pokrytí a genderovou vyváženost a rovněž meze finančního příspěvku Unie uvedeného v článku 20 a význam s ohledem na cíle EIT.

 

Správní rada tyto přezkumy v polovině období předloží Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  113

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Na konci počátečního sedmiletého období může správní rada rozhodnout o prodloužení platnosti rámcové dohody o partnerství na další sedmileté období. Toto rozhodnutí je založeno na kritériích stanovených v odstavci 2 a na konečném hodnocení výkonnosti znalostního a inovačního společenství, které má být provedeno před koncem počátečního sedmiletého období.

Před prodloužením počátečního sedmiletého období EIT konzultuje s Evropským parlamentem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  114

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V případě prodloužení sedmileté dohody je znalostní a inovační společenství podrobeno novému přezkumu v polovině období do konce čtvrtého roku druhého sedmiletého období na základě stejných kritérií a metodiky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  115

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nevykazují-li hodnocení znalostního a inovačního společenství odpovídající výsledky nebo dostatečnou evropskou přidanou hodnotu, přijme správní rada odpovídající opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku od EIT nebo ukončení rámcové dohody o partnerství.

 

3. Nevykazují-li hodnocení znalostního a inovačního společenství odpovídající výsledky nebo dostatečnou evropskou přidanou hodnotu, přijme správní rada odpovídající nápravná opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku od EIT nebo ukončení rámcové dohody o partnerství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  116

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V závislosti na výsledku závěrečného přezkumu před uplynutím čtrnáctého roku rámcové dohody o partnerství může EIT uzavřít se znalostním a inovačním společenstvím memorandum o spolupráci.

4. V závislosti na výsledku závěrečného přezkumu před uplynutím čtrnáctého roku rámcové dohody o partnerství může správní rada za přísných podmínek a po důkladném hodnocení nezávislými odborníky rozhodnout o prodloužení rámcové dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím. Tato rozšířená rámcová dohoda o partnerství podléhá:

 

a) kladnému výsledku důkladného hodnocení znalostního a inovačního společenství vnějšími odborníky a správní radou s přihlédnutím ke kritériím pro posuzování stanoveným v odstavci 2;

 

b) podrobnému plánu znalostního a inovačního společenství s uvedením důvodů, proč by měla být rámcová dohoda o partnerství prodloužena;

 

c) omezení z hlediska času, oblasti působnosti a rozpočtu zahrnující vyšší vzdělávání, odborné vzdělávání a horizontálně strukturované činnosti znalostního a inovačního společenství, které zatím nemohou být finančně udržitelné, ale mají i nadále zásadní význam pro plnění jeho úkolů, činností a schopností v reakci na společenské výzvy.

 

Tyto činnosti jsou podrobně popsány. Tento popis předloží správní rada k vyhodnocení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  117

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tituly a diplomy související s činnostmi vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) udělují zúčastněné vysokoškolské instituce v souladu s vnitrostátními pravidly a akreditačními postupy. Rámcové dohody o partnerství a grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími stanoví, že tyto tituly a diplomy mohou být rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT.

1. Tituly a diplomy související s činnostmi vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) udělují zúčastněné vysokoškolské instituce a certifikované instituce odborné přípravy v souladu s vnitrostátními pravidly a akreditačními postupy. Rámcové dohody o partnerství a grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími stanoví, že tyto tituly a diplomy jsou rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  118

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EIT podporuje zúčastněné vysokoškolské instituce při:

2. EIT podporuje zúčastněné vysokoškolské instituce a certifikované instituce odborné přípravy při:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  119

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) podpoře a zviditelňování značky EIT v rámci jejich odborné přípravy a diplomů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  120

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) větší integraci do inovačních řetězců a rozvíjení různých strategií s cílem účinně spolupracovat s inovačními ekosystémy a podniky a podporovat podnikatelské myšlení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  121

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) vytváření programů zaměřených na celoživotní učení a certifikaci;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  122

 

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Zvláštní pozornost je třeba věnovat genderové vyváženosti a přístupům zohledňujícím genderové hledisko, a to zejména v oblastech, jako jsou IKT, věda, technologie, strojírenství a matematika, kde je zastoupení žen i nadále nedostatečné.

Pozměňovací návrh  123

 

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. EIT a znalostní a inovační společenství zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň průhlednosti. EIT a znalostní a inovační společenství zřídí především přístupné, bezplatné internetové stránky, které budou poskytovat informace o jejich činnostech.

1. EIT a znalostní a inovační společenství zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň průhlednosti. EIT a znalostní a inovační společenství zřídí především přístupné, bezplatné internetové stránky, které budou poskytovat informace o jejich činnostech a příležitostech, které nabízejí, zejména o otevřených řízeních.

Pozměňovací návrh  124

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. EIT a znalostní a inovační společenství zpřístupní podrobné informace o všech výzvách k předkládání návrhů, které vydaly. Tyto informace se v souladu s příslušnými ustanoveními programu Horizont Evropa zpřístupní včas, dohledatelným a sledovatelným způsobem v příslušných společných online databázích projektů výzkumu a inovací financovaných Unií, a to v souladu s nařízením [xxx], kterým se zavádí program Horizont Evropa.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  125

 

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Podrobné informace o postupech sledování a hodnocení uvedených v článcích 11 a 18.

Pozměňovací návrh  126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Příspěvky od partnerských organizací na financování znalostních a inovačních společenství se určí v souladu se sazbami spolufinancování uvedenými v odstavci 4 tohoto článku a odrážejí strategii znalostních a inovačních společenství pro finanční udržitelnost.

6. Příspěvky od partnerských organizací a z jiných veřejných zdrojů ze třetích zemí a rovněž soukromých finančních zdrojů na financování znalostních a inovačních společenství se určí v souladu se sazbami spolufinancování uvedenými v odstavci 4 tohoto článku a odrážejí strategii znalostních a inovačních společenství pro finanční udržitelnost.

Pozměňovací návrh  127

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. EIT vytvoří mechanismus konkurenčního přidělování odpovídajícího podílu svého ročního finančního příspěvku znalostním a inovačním společenstvím. Tento mechanismus zahrne posuzování plánů činnosti a výkonnosti znalostních a inovačních společenství podle výsledků zjištěných v rámci průběžného sledování , a zejména jejich pokroku v dosahování finanční udržitelnosti.

7. EIT vytvoří mechanismus konkurenčního přidělování odpovídajícího podílu svého ročního finančního příspěvku znalostním a inovačním společenstvím, který je založen na výkonnosti. Tento mechanismus zahrne posuzování plánů činnosti, otevřenosti znalostních a inovačních společenství vůči novým členům, jejich strategie šíření a jejich zeměpisné rozmístění, jakož i výkonnosti těchto plánů činnosti podle výsledků zjištěných v rámci průběžného sledování, a zejména jejich pokroku v dosahování finanční udržitelnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat opatřením, která byla zavedena s cílem zmírnit dopady krize spojené s onemocněním COVID-19, a vývoji inovativních nápadů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  128

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) odhad personálních potřeb vyplývajících z nových úkolů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  129

 

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) aspekty dvouletého krizového programu;

Pozměňovací návrh  130

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vhodné ukazatele pro sledování činností znalostních a inovačních společenství a EIT při uplatnění přístupu zaměřeného na dopady;

c) vhodné kvalitativní a kvantitativní metody, nástroje a ukazatele pro sledování činností EIT a znalostních a inovačních společenství při uplatnění přístupu zaměřeného na dopady a na výkonnost;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  131

 

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EIT přijme konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, která zahrnuje komplexní informace o činnostech provedených ze strany EIT a znalostních a inovačních společenství v průběhu předchozího kalendářního roku a o příspěvku EIT k cílům rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání. Hodnotí rovněž výsledky s ohledem na stanovené cíle, ukazatele a harmonogram, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkovou činností EIT. Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti obsahuje další komplexní informace v souladu s finančními předpisy EIT.

2. EIT přijme konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, která zahrnuje komplexní informace o činnostech provedených ze strany EIT a znalostních a inovačních společenství v průběhu předchozího kalendářního roku a o příspěvku EIT k cílům programu Horizont Evropa a k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání. Hodnotí rovněž výsledky s ohledem na stanovené cíle, ukazatele a harmonogram, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů, včetně jeho příspěvku k cíli začleňování v oblasti klimatu v rámci programu Horizont Evropa rozčleněného podle znalostních a inovačních společenství a celkovou činností EIT. Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti obsahuje další komplexní informace v souladu s finančními předpisy EIT.

Pozměňovací návrh  132

 

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Každý rok předkládá ředitel EIT výroční zprávu o činnosti příslušným výborům Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh  133

 

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise předloží hodnocení EIT s pomocí nezávislých odborníků vybraných na základě transparentního postupu v souladu s jeho finančními předpisy. Uvedená hodnocení přezkoumají, jak EIT plní své poslání, týkají se všech činností EIT a znalostních a inovačních společenství a posuzují evropskou přidanou hodnotu EIT, dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam prováděných činností a jejich soudržnost a/nebo doplňkovost, pokud jde o příslušné vnitrostátní politiky a politiky Unie , včetně součinnosti s jinými složkami rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací. Zohledňují názory zúčastněných stran jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni a jsou podkladem pro hodnocení programů Komise stanovená v rámcovém programu Unie pro podporu výzkumu a inovací.

2. Komise předloží hodnocení EIT s pomocí nezávislých odborníků vybraných na základě transparentního postupu v souladu s jeho finančními předpisy. Uvedená hodnocení přezkoumají, jak EIT plní své poslání, týkají se všech činností EIT a znalostních a inovačních společenství a posuzují evropskou přidanou hodnotu EIT, dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a význam prováděných činností a jejich soudržnost a/nebo doplňkovost, pokud jde o příslušné vnitrostátní politiky a politiky Unie, včetně součinnosti s jinými složkami programu Horizont Evropa, zejména s ERI, dalšími partnerstvími a misemi. Hodnocení také posoudí aspekty týkající se dopadu RIP a jeho otevřenosti k účasti nových partnerů. Zohledňují názory zúčastněných stran jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni a jsou podkladem pro hodnocení programů Komise stanovená v programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh  134

 

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Přezkum EIT v polovině období

 

Komise podrobí EIT důkladnému přezkumu v polovině období, který provede na základě pravidelných hodnocení stanovených v článku 19. Přezkum se provádí za pomoci nezávislých odborníků a uskuteční se nejpozději do tří let od začátku nového finančního období. Tento přezkum v polovině období mimo jiné posoudí:

 

a)  výsledky a dopady iniciativy v oblasti vzdělávání a její případné pokračování;

 

b)  účinnost strategií finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství;

 

c)  provádění a dopad regionálního inovačního programu;

 

d)  proveditelnost dalšího posilování spolupráce mezi EIT a všemi prováděcími orgány pilíře III programu Horizont Evropa s cílem přezkoumat, zda by EIT mohl hrát horizontálnější úlohu ve všech pilířích programu nebo zda by bylo možné vytvořit jediné kontaktní místo pro inovace provádějící řadu různých doplňkových činností.

Pozměňovací návrh  135

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příspěvek Unie může být poskytnut prostřednictvím finančního příspěvku z rámcového programu Unie pro podporu výzkumu a inovací a z jiných programů Unie, aniž jsou dotčeny částky, o nichž bylo rozhodnuto v příslušném VFR.

Příspěvek Unie je poskytnut prostřednictvím finančního příspěvku ve výši [4 %] z celkového rozpočtu programu Horizont Evropa a z jiných programů Unie, aniž jsou dotčeny částky, o nichž bylo rozhodnuto v příslušném VFR. EIT může obdržet dodatečné finanční prostředky z jiných programů Unie.

Pozměňovací návrh  136

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Přechodná ustanovení

 

Dohody uzavřené EIT se řídí pravidly platnými v době zahájení příslušné výzvy k předkládání návrhů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  137

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada se skládá z 15 členů; jmenuje je Komise a zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské oblasti, z oblasti vysokoškolského vzdělávání a z oblasti výzkumu. Funkční období členů správní rady činí čtyři roky . Komise může uvedené funkční období na návrh správní rady jednou prodloužit o dva roky .

Správní rada se skládá z 15 členů, včetně jednoho člena ERI; jmenuje je Komise a zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské oblasti, z oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací a z oblasti výzkumu. Funkční období členů správní rady činí čtyři roky. Komise může uvedené funkční období na návrh správní rady jednou prodloužit o dva roky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  138

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kdykoli to je nutné, předloží správní rada Komisi užší seznam uchazečů pro účely jmenování nového člena nebo členů. Uchazeči uvedení na užším seznamu se vyberou na základě výsledků transparentního a otevřeného řízení , které zahájí EIT .

vypouští se

Pozměňovací návrh  139

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise jmenuje transparentním způsobem členy správní rady, kteří musí mít prokazatelné vynikající zkušenosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání. Toto jmenování musí být provedeno na základě otevřené výzvy k vyjádření zájmu.

Pozměňovací návrh  140

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání, jakož i k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen, vyváženému zeměpisnému zastoupení a k uznání vysokoškolského vzdělání, výzkumného a inovačního prostředí v rámci celé Evropské unie.

Komise zajistí vyváženost zkušeností z oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací a podnikání, jakož i rovnoměrné zastoupení mužů a žen, vyvážené zeměpisné zastoupení a uznání vysokoškolského vzdělání, výzkumného a inovačního prostředí v rámci celé Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  141

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kdykoli to je nutné, předloží správní rada Komisi užší seznam uchazečů pro účely jmenování nového člena nebo členů. Uchazeči uvedení na užším seznamu se vyberou na základě výsledků transparentního a otevřeného řízení, které zahájí EIT.

Pozměňovací návrh  142

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 1 – bod 1 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise jmenuje nového člena nebo členy v souladu s postupem stanoveným v pododstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh  143

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní rada při výkonu své úlohy spočívající v řízení činností EIT přijímá strategická rozhodnutí, zejména:

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh  144

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) přijímá příspěvek EIT k návrhu Komise týkajícímu se strategického programu inovací EIT;

a) přijímá příspěvek EIT k návrhu Komise týkajícímu se strategického programu inovací EIT po zohlednění stanoviska stávajících znalostních a inovačních společenství;

Pozměňovací návrh  145

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přijímá kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství, včetně maximálního přídělu finančních prostředků EIT pro tato společenství ;

c) přijímá kritéria a postupy pro financování, sledování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství, včetně maximálního přídělu finančních prostředků EIT pro tato společenství, se zohledněním požadavků stanovených v článku 11, a rovněž rozhoduje o vhodných nápravných opatřeních, která mají být přijata v případě nedostatečné výkonnosti při plnění cílů znalostních a inovačních společenství;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  146

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) určuje postup výběru znalostních a inovačních společenství;

d) určuje postup výběru znalostních a inovačních společenství a neprodleně o tomto postupu informuje skupinu zástupců členských států uvedenou v čl. 6 odst. 2, síť národních styčných úředníků EIT i vnitrostátní a regionální orgány;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  147

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství nebo případně toto určení ruší;

e) vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství na základě zásad excelence, vyváženého zeměpisného zastoupení, obměny partnerů a inovace, v souladu s kritérii stanovenými v článku 9 nebo případně toto určení ruší;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  148

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) opravňuje ředitele k prodlužování rámcových dohod o partnerství se znalostními a inovačními společenstvími nad rámec původně stanoveného období;

g) opravňuje ředitele k prodlužování rámcových dohod o partnerství se znalostními a inovačními společenstvími nad rámec původně stanoveného období na základě kladného výsledku posouzení v souladu s články 10 a 11;

Pozměňovací návrh  149

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) přijímá odpovídající opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku od EIT znalostním a inovačním společenstvím nebo ukončení rámcových dohod o partnerství s těmito společenstvími;

j) přijímá odpovídající opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku od EIT znalostním a inovačním společenstvím v případě nedostatečné výkonnosti nebo ukončení rámcových dohod o partnerství s těmito společenstvími na základě výsledku posouzení v souladu s články 10, 11 a 17;

Pozměňovací návrh  150

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. j a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) může výjimečně (dvoutřetinovou většinou) předsedu dozorčí rady znalostního a inovačního společenství nebo výkonného ředitele znalostního a inovačního společenství požádat, aby v případě nedbalosti, nedostatečné výkonnosti nebo závažného pochybení odstoupil, a je-li to považováno za nezbytné, vydat pro znalostní a inovační společenství, kterého se tato vnitřní reorganizace týká, nezávazná doporučení;

Pozměňovací návrh  151

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) rozhoduje o formě a koordinaci podpůrných činností prováděných znalostními a inovačními společenstvími pro rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí a jejich začlenění do inovačních ekosystémů.

l) rozhoduje o formě a koordinaci podpůrných činností prováděných znalostními a inovačními společenstvími pro rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí a certifikovaných institucí odborné přípravy a jejich začlenění do inovačních ekosystémů.

Pozměňovací návrh  152

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 1 – písm. l a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) podporuje vytváření součinnosti mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími a rámcovými programy Unie, jakož i vnitrostátními a regionálními programy financování.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  153

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Správní rada přijímá procedurální a operativní rozhodnutí nezbytná pro plnění jejích úkolů a činností EIT, zejména:

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh  154

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přijímá postup pro výběr výkonného výboru ;

c) přijímá otevřený a transparentní postup pro výběr výkonného výboru;

Pozměňovací návrh  155

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 2 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Správní rada přijímá rozhodnutí v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6835, ve vztahu k zaměstnancům EIT a jejich pracovním řádem, zejména:

vypouští se

a) přijímá prováděcí opatření pro uvedení služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v účinnost v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu úředníků;

 

b) v souladu s písmenem c) vykonává pravomoci svěřené služebním řádem úředníků orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovním řádem ostatních zaměstnanců orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

 

c) přijímá v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu úředníků rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu úředníků a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým se pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování přenášejí na ředitele a kterým se vymezují podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na další osoby;

 

d) přijímá rozhodnutí, kterým se, pokud to výjimečné okolnosti vyžadují, přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby dočasně pozastavuje, a vykonává tyto pravomoci sama, případně je přenese na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel.

 

__________________

 

35 Úř. věst. L 56, 4.3, 1968, s. 1.

 

Pozměňovací návrh  156

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 4 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výkonný výbor se skládá ze čtyř členů a předsedy správní rady, který rovněž předsedá výkonnému výboru. Čtyři členy jiné než předsedu vybírá správní rada z řad členů správní rady , kteří zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské oblasti, z oblasti vysokoškolského vzdělávání a z oblasti výzkumu. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté a mohou být jmenováni jednou opětovně.

2. Výkonný výbor se skládá ze tří členů a předsedy správní rady, který rovněž předsedá výkonnému výboru. Tři členy jiné než předsedu vybírá správní rada z řad členů správní rady, kteří zajišťují vyvážený poměr zkušeností z podnikatelské oblasti, z oblasti vysokoškolského vzdělávání a z oblasti výzkumu. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté a mohou být jmenováni jednou opětovně.

Pozměňovací návrh  157

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 4 – bod 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. Správní rada přijímá rozhodnutí v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/681a, ve vztahu k zaměstnancům EIT, a jejich pracovním řádem. Zejména:

 

a)  přijímá prováděcí opatření pro uvedení služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v účinnost v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu;

 

b)  v souladu s písmenem c) tohoto odstavce vykonává pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

 

c)  v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu úředníků přijímá rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým se pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování přenášejí na ředitele a kterým se stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno, přičemž ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na další osoby;

 

d)  přijímá rozhodnutí, kterým se, pokud to výjimečné okolnosti vyžadují, přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby dočasně pozastavuje, a vykonává tyto pravomoci sama, případně je přenese na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel.

 

__________________

 

1a Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  158

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 5 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Funkční období ředitele činí čtyři roky. Správní rada , jednající na návrh Komise, který zohledňuje její hodnocení výkonnosti ředitele a budoucí úkoly a výzvy EIT, jej může jmenovat jednou opětovně na další období v délce až dvou let . Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na totéž pracovní místo.

3. Funkční období ředitele činí čtyři roky. Správní rada, jednající na návrh Komise, který zohledňuje její hodnocení výkonnosti ředitele a nejlepší zájmy i budoucí úkoly a výzvy EIT, jej může jmenovat jednou opětovně na další období v délce až čtyř let. Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na totéž pracovní místo.

Pozměňovací návrh  159

 

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 5 – bod 6 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) připravuje a řídí průběh výběru znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně , a to pod dohledem správní rady;

e) připravuje a řídí průběh výběru znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně, a to pod dohledem správní rady, a přikládá ke konsolidované výroční zprávě o činnosti podrobnou zprávu o výběrovém řízení;

Pozměňovací návrh  160

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 5 – bod 6 – písm. j

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) zajišťuje provádění účinných postupů sledování a hodnocení výkonu EIT v souladu s článkem 19 , a to pod dohledem správní rady;

j) zajišťuje provádění účinných postupů sledování a hodnocení výkonu EIT v souladu s článkem 19, a rovněž provádí vhodná nápravná opatření v případě nedostatečné výkonnosti s ohledem na cíle a záměry EIT, a to pod dohledem správní rady;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  161

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 5 – bod 6 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie pod dohledem správní rady ;

n) zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie, prostřednictvím každoročních prezentací Evropskému parlamentu a Radě, pod dohledem správní rady;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh  162

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl 6 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pracovníci EIT jsou přímo zaměstnáni institutem EIT . Na zaměstnance EIT se vztahuje služební řád úředníků, pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie s cílem uvést je v účinnost.

1. Pracovníci EIT jsou přímo zaměstnáni institutem EIT . Na zaměstnance EIT se vztahuje služební řád úředníků, pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie s cílem uvést je v účinnost. Tento odstavec se uplatní na zaměstnance EIT, jejichž smlouvy skončí v roce 2020.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu nebo proto, že pozměňovací návrhy jsou neoddělitelně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

 

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský inovační a technologický institut (EIT), který byl založen roku 2008, má za úkol podporovat udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropě posilováním inovační kapacity členských států a Unie. EIT především posiluje inovační kapacitu Unie a řeší výzvy, jimž čelí společnost, tím, že propojuje znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.

 

EIT působí prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství: což jsou rozsáhlá evropská partnerství, která se snaží řešit konkrétní společenské výzvy tím, že sdružují vzdělávací, výzkumné a obchodní organizace, poskytují jim granty a zároveň sledují jejich činnost, podporují spolupráci mezi znalostními a inovačními společenstvími a šíří výsledky a osvědčené postupy.

 

V nařízení o EIT z roku 2008 je stanoveno poslání a úkoly EIT spolu s rámcem pro jeho fungování. Nařízení bylo v roce 2013 změněno, mimo jiné s ohledem na jeho uvedení do souladu s programem Horizont 2020.

 

Dne 11. července 2019 Komise zveřejnila své nové návrhy týkající se EIT, konkrétně návrh přepracovaného znění aktualizovaného nařízení o EIT a návrh rozhodnutí o strategickém programu inovací pro EIT na období 2021–2027.

 

Přepracování nařízení o EIT spočívá v přijetí nového nařízení, v němž jsou do jediného textu začleněny jak podstatné změny stávajícího nařízení, tak i nezměněná ustanovení uvedeného nařízení. Komise považovala aktualizaci nařízení za nezbytnou, neboť ustanovení stávajícího nařízení o EIT přímo odkazovaly na program Horizont 2020, který koncem roku končí. Cílem přepracovaného návrhu je proto zajistit soulad nařízení o EIT s programem Horizont Evropa, a to konkrétně odstraněním odkazů na program Horizont 2020 a provedením rozhodnutí, která budou přijata v rámci programu Horizont Evropa.

 

Navrhované nařízení o EIT se zaměřuje na nejdůležitější zásady fungování EIT a jeho znalostních a inovačních společenství. Jeho cílem je zajistit větší právní srozumitelnost ve vztahu k programu Horizont Evropa a zakotvit zásadu finanční udržitelnosti pro znalostní a inovační společenství. V období 2021–2027 bude EIT nedílnou součástí programu Horizont Evropa. Evropská komise navrhuje rozpočet programu pro příští víceletý finanční rámec ve výši 3 miliard EUR a uvádí i jeho odůvodnění, přidanou hodnotu, oblasti intervence a hlavní směry činností.

 

Zpravodajka podporuje EIT, jeho poslání a dosavadní výsledky a celkově vítá návrh Komise na zajištění větší právní jasnosti ohledně programu Horizont Evropa a na zakotvení zásady finanční udržitelnosti pro znalostní a inovační společenství. Zpravodajka však při několika příležitostech vyjádřila vážné námitky ohledně rozhodnutí Komise použít postup přepracování, protože je to zbytečné a fiktivní omezení spoluzákonodárců. Zpravodajka se skutečně domnívá, že je třeba upravit několik podstatných aspektů návrhu, a proto navrhuje změny týkající se mimo jiné těchto záležitostí:

 

Zpravodajka odmítá návrh Komise učinit nařízení „časově neutrálním“, a proto zavádí nezbytné změny, které jej upravují. V tomto ohledu zpravodajka navrhuje několik úprav textu mimo jiné s cílem zvýšit soulad s programem Horizont Evropa v oblasti zjednodušení postupů, srozumitelnosti a omezení typu odchylek od pravidel programu Horizont Evropa a větší spolupráce s Evropskou radou pro inovace.

 

Pokud jde o transparentnost a otevřenost, zpravodajka předkládá několik návrhů na zlepšení těchto aspektů v rámci postupů a pokynů EIT a znalostních a inovačních společenství, jakož i ve výzvách pro partnery a projekty. Zlepšení v těchto aspektech také povede k lepšímu rozložení inovačních kapacit v celé Unii a bude působit souběžně s regionálním inovačním programem.

 

Přestože se zpravodajka domnívá, že vysoká nezávislost přiznaná znalostním a inovačním společenstvím je základním prvkem jejich úspěchu, je toho názoru, že tato nezávislost musí jít ruku v ruce s větším sledováním a hodnocením jejich plánů činnosti a výsledků, než je stanoveno ve stávajících právních předpisech. To by rovněž umožnilo lepší uplatňování zásady finanční udržitelnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého znalostního a inovačního společenství. Za tímto účelem zpravodajka navrhuje několik pozměňovacích návrhů.

 

Pokud jde o aspekty návrhu týkající se vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, zpravodajka se domnívá, že značka EIT by měla být dále podporována zajištěním toho, že všechny vysokoškolské tituly a zúčastněné magisterské programy získají značku EIT, a že je třeba udělat více práce, aby se zajistilo, že značku mohou používat také moduly odborné přípravy a celoživotního učení.

 

Evropské vodní, mořské a námořní odvětví patří mezi vedoucí světové představitele v oblasti vědy a technologického rozvoje, existuje tedy vynikající úroveň vědeckých, technologických a obchodních kapacit pro inovace prostřednictvím úzké spolupráce s partnery napříč znalostním trojúhelníkem s dostatečnou kapacitou pro rozšiřování inovací. Zpravodajka se proto domnívá, že znalostní a informační společenství EIT v rámci plánu „blue new deal“ by se zabývala významnými socioekonomickými a relevantními společenskými výzvami a „vytvářela udržitelné, oběhové a modré ekonomiky založené na zdravých sladkovodních a mořských ekosystémech“, jak je uvedeno v rámcovém programu Horizont Evropa.

 

A konečně, co se týče zdrojů, zpravodajka znovu opakuje postoj Parlamentu, v němž požaduje, aby byla EIT přidělena 4 % rozpočtu programu Horizont Evropa, a zavádí několik pozměňovacích návrhů, které mají zajistit, že budou v EIT zajištěny přiměřené podmínky zaměstnání s cílem zachovat vysokou úroveň odborných znalostí a plnění dalších povinností svěřených EIT.

  

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2020)737

 

 

Vážený pan Cristian-Silviu BUŞOI

Předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

ASP 11E108

Brusel

 

 

Věc: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

(COM(2019)0331 – C9‑0042/2019 – 2019/0151(COD))

 

Vážený pane předsedo,

 

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 110 o přepracování jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

 

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

 

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně prohlásit za přípustné pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

 

Podle stanoviska poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala přepracovaný návrh, a v souladu s doporučeními zpravodajky se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor však bere na vědomí, že poradní skupina dospěla po přezkumu návrhu společnou dohodou k následujícímu:

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění věcných změn, měly být označeny následující části:

– vypuštění celého znění 6. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 294/2008,

– v čl. 6 písm. g) doplnění závěrečných slov „podporou znalostních a inovačních společenství jako vynikajících inovačních partnerů“,

– v čl. 11 odst. 3 nahrazení slova „dohody“ slovy „rámcové dohody o partnerství“,

– v čl. 17 odst. 5 nahrazení slov „ze souhrnného rozpočtu Evropské unie“ slovy „podle jiného programu Unie“,

– v příloze I oddílu 2 bodě 2 písm. i) nahrazení slov „jazykové politice“ slovy „pracovních jazycích“,

– v příloze I oddílu 6 bodě 1 vypuštění slova „ředitele“.

2. V čl. 11 odst. 2 mělo být vložené slovo „Unie“ uvedeno mezi šipkami označujícími přepracování.

3. (Netýká se českého znění.) „Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 15. května roku n+2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu EIT.“

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 9. ledna 2020 doporučil (21 poslanců hlasovalo pro a 1 poslanec se zdržel hlasování)[2], aby Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 110.

S pozdravem

 

 

 

 

 

Lucy Nethsinghaová

 

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel, 7. listopadu 2019

STANOVISKO

 PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

  RADA

  KOMISE

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

COM(2019)0331 ze dne 11. 3. 2020 – 2019/0151(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 18. a 26. září 2019 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích[3] dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1. Šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění věcných změn, měly být označeny následující části:

– vypuštění celého znění 6. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 294/2008,

– v čl. 6 písm. g) doplnění závěrečných slov „podporou znalostních a inovačních společenství jako vynikajících inovačních partnerů“,

– v čl. 11 odst. 3 nahrazení slova „dohody“ slovy „rámcové dohody o partnerství“,

– v čl. 17 odst. 5 nahrazení slov „ze souhrnného rozpočtu Evropské unie“ slovy „podle jiného programu Unie“,

– v příloze I oddílu 2 bodě 2 písm. i) nahrazení slov „jazykové politice“ slovy „pracovních jazycích“,

– v příloze I oddílu 6 bodě 1 vypuštění slova „ředitele“.

2. V čl. 11 odst. 2 mělo být vložené slovo „Unie“ uvedeno mezi šipkami označujícími přepracování.

3. (Netýká se českého znění.) „Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 15. května roku n+2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu EIT.“

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ (9.6.2020)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Zpravodaj: Christian Ehler

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“), který byl založen v roce 2008, má za úkol podporovat udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropě posilováním inovační kapacity členských států a Unie. EIT především posiluje inovační kapacitu Unie a řeší výzvy, jimž čelí společnost, tím, že propojuje znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací.

 

EIT působí prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství, což jsou rozsáhlá evropská partnerství, která se snaží řešit konkrétní společenské výzvy tím, že sdružují vzdělávací, výzkumné a obchodní organizace, a poskytuje jim granty a zároveň sleduje jejich činnost, podporuje spolupráci mezi nimi a šíří výsledky a osvědčené postupy.

 

V nařízení o EIT z roku 2008 je stanoveno poslání a úkoly EIT spolu s rámcem pro jeho fungování. Nařízení bylo v roce 2013 změněno, mimo jiné s ohledem na jeho uvedení do souladu s programem Horizont 2020.

 

Dne 11. července 2019 Komise zveřejnila nové návrhy týkající se EIT, konkrétně přepracovaný návrh aktualizovaného nařízení o EIT a návrh rozhodnutí o strategickém programu inovací pro EIT na období 2021–2027.

 

Přepracování nařízení o EIT spočívá v přijetí nového nařízení, v němž jsou do jediného textu začleněny jak podstatné změny stávajícího nařízení, tak i nezměněná ustanovení uvedeného nařízení. Komise považovala aktualizaci nařízení za nezbytnou, neboť ustanovení stávajícího nařízení o EIT přímo odkazovala na program Horizont 2020, který koncem roku končí. Cílem přepracovaného návrhu je proto zajistit soulad nařízení o EIT s programem Horizont Evropa, a to konkrétně odstraněním odkazů na program Horizont 2020 a prováděcích rozhodnutí, která budou přijata v rámci programu Horizont Evropa.

 

Navrhované nařízení o EIT se zaměřuje na nejdůležitější zásady fungování EIT a jeho znalostních a inovačních společenství. Jeho cílem je zajistit větší právní srozumitelnost ve vztahu k programu Horizont Evropa a zakotvit zásadu finanční udržitelnosti pro znalostní a inovační společenství. V období 2021–2027 bude EIT nedílnou součástí programu Horizont Evropa. Evropská komise navrhuje rozpočet programu Horizont Evropa pro příští víceletý finanční rámec ve výši 3 miliard EUR a uvádí i jeho odůvodnění, přidanou hodnotu, oblasti intervence a hlavní směry činností.

 

Zpravodaj se domnívá, že tento legislativní balíček podporuje poslání EIT a zároveň přizpůsobuje jeho cíle programu Horizont Evropa tím, že:

 

 zvyšuje regionální dopad znalostních a inovačních společenství díky větší otevřenosti vůči potenciálním partnerům a zúčastněným stranám a prostřednictvím lépe formulovaných regionálních strategií těchto společenství, včetně propojení s příslušnými strategiemi pro inteligentní specializaci;

 

 zvyšuje inovační kapacitu vysokoškolského vzdělávání s cílem začlenit do hodnotových řetězců a ekosystémů v oblasti inovací větší počet vysokoškolských institucí;

 

 zřizuje nová znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech, které budou vybrány na základě jejich významu pro politické priority programu Horizont Evropa. První nové znalostní a inovační společenství má být zřízeno v roce 2022,

 

 a to v oblasti kulturních a kreativních odvětví v souladu s klastrem „Inkluzivní a kreativní společnosti“ programu Horizont Evropa, jak byl přijat v částečné dohodě dosažené v dubnu 2019.

Zpravodaj v zásadě vítá úsilí, které Komise do tohoto návrhu vložila, nicméně se domnívá, že návrh neformuluje zásadní záležitosti přesně a postrádá právní srozumitelnost a že přepracování nemusí být nejlepším způsobem, jak postupovat. Zpravodaj v tomto ohledu navrhuje řadu změn, jejichž záměrem je dodat nařízení větší právní srozumitelnost a jistotu.

Hlavní body návrhu stanoviska jsou následující:

 zajištění financování EIT na základě rozpočtu ve výši 4 % celkového rozpočtu programu Horizont Evropa, jak jej přijal Evropský parlament;

 

 zajištění toho, aby zřízení znalostního a inovačního společenství pro kulturní a kreativní odvětví bylo hlavní prioritou EIT pro období 2021–2027, a to zejména zajištěním dostatečných finančních prostředků na jeho zřízení, aniž by byla ohrožena finanční udržitelnost stávajících znalostních a inovačních společenství. Zpravodaj by rád zdůraznil zejména to, že dříve než se bude zvažovat zřízení druhého nového znalostního a inovačního společenství po roce 2025, mělo by se veškeré úsilí a zdroje věnovat založení znalostního a inovačního společenství pro kulturní a kreativní odvětví;

 

 vyjasnění celkového návrhu, zejména pokud jde o obecné a specifické cíle a součinnost s jinými programy.

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Strategické prioritní oblasti a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let , pokrývající příslušný víceletý finanční rámec (dále jen „VFR“), by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Strategický program inovací by měl zajistit sladění s rámcovým programem Unie pro podporu výzkumu a inovací a posílit součinnost s jinými příslušnými programy Unie daného VFR, jakož i s dalšími iniciativami, politikami a nástroji Unie, zejména s těmi, které podporují vzdělávání a regionální rozvoj. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Unie v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu jeho společensko-hospodářského dopadu na Unii by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise vycházejícího z příspěvku poskytnutého ze strany EIT.

(5) Strategické prioritní oblasti a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let, pokrývající příslušný víceletý finanční rámec (dále jen „VFR“), by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Strategický program inovací by měl zajistit sladění s programem Horizont Evropa – rámcovým programem pro výzkum a inovace (dále jen „Horizont Evropa“) a posílit součinnost s jinými příslušnými programy Unie daného VFR, jakož i s dalšími iniciativami, politikami a nástroji Unie, zejména s těmi, které podporují vzdělávání a regionální rozvoj. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro politiku Unie v oblasti inovací a z toho vyplývajícího politického významu jeho společensko-hospodářského dopadu na Unii by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise vycházejícího z příspěvku poskytnutého ze strany EIT.

 

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý text. Jeho přijetí bude vyžadovat odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) S cílem přispět k řešení nových a vznikajících globálních výzev by měl EIT zřídit nová znalostní a inovační společenství v prioritních oblastech vybraných na základě kritérií, která mimo jiné hodnotí jejich význam pro politické priority programu Horizont Evropa, jejich přidanou hodnotu a potenciál, který lze využít prostřednictvím modelu EIT. Při zřizování nových znalostních a inovačních společenství by se mělo zohlednit strategické plánování programu Horizont Evropa a rozpočtové prostředky přidělené EIT v rámci příslušného VFR.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Evropský inovační a technologický institut by jako jednu z klíčových oblastí vzniku inovací měl podporovat spolupráci mezi odborníky z různých oborů a různých odvětví. Měl by usilovat o podporu spolupráce mezi hospodářskou, technologickou, společenskou a vědeckou sférou, včetně umění a humanitních věd. EIT by měl přispívat k zakládání vědeckých, technologických, inženýrských, uměleckých a matematických (STEAM) společenství tím, že bude posilovat vazby mezi znalostními a inovačními společenstvími.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c) Kulturní a kreativní odvětví patří mezi odvětví s vysokým potenciálem růstu, s mnoha iniciativami na místní úrovni a velkou přitažlivostí pro občany. Jsou pevně zakotvena v místních a regionálních ekosystémech. Kulturní a kreativní odvětví jsou však stále velmi roztříštěná a inovátoři a zakladatelé podniků nemají potřebné podnikatelské a inovační dovednosti. Znalostní a inovační společenství by proto měla pomáhat při řešení těchto problémů – díky tomu, že svým přístupem podporují integraci znalostního trojúhelníku, a díky dlouhodobé perspektivě, územnímu přístupu a holistickému a jednotnému přístupu. Kulturní a kreativní odvětví se také nejlépe doplňují s osmi stávajícími znalostními a inovačními společenstvími, ale i s potenciálními prioritními oblastmi pro další evropská partnerství, která mají být zahájena v rámci programu Horizont Evropa. První znalostní a inovační společenství v oblasti kulturních a kreativních odvětví by proto mělo být zřízeno v roce 2022. Jelikož takové znalostní a inovační společenství se bude dotýkat téměř všech oblastí života občanů, společnosti a hospodářství Unie, jeho hospodářský a společenský dopad bude velmi významný a povede k uvolnění strategických příležitostí pro hospodářské, technologické i sociální inovace.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.