Menetlus : 2019/0151(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0120/2020

Esitatud tekstid :

A9-0120/2020

Arutelud :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Hääletused :

PV 27/04/2021 - 14

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0126

<Date>{18/06/2020}18.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2020</NoDocSe>
PDF 439kWORD 153k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Marisa Matias</Depute>

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 110)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0331),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 173 lõiget 3, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0042/2019),

 võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Rumeenia Saadikutekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

 võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[1],

 võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 10. jaanuari 2020. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

 võttes arvesse kodukorra artikleid 110, 59 ja 40,

 võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A9-0120/2020),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Tugeva tööstus-, konkurentsi- ja innovatsioonibaasi säilitamine Euroopas on eelkõige liikmesriikide ülesanne. Innovatsiooni kui väljakutse laad ja ulatus liidus nõuab siiski meetmete võtmist ka liidu tasandil.

(2) Tugeva tööstus-, konkurentsi- ja innovatsioonibaasi säilitamine Euroopas on eelkõige liikmesriikide ülesanne. Innovatsiooni kui väljakutse laad ja ulatus nõuab siiski meetmete võtmist ka liidu tasandil.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) EIT peaks eeskätt oma teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu proovima tugevdada innovatsiooni ökosüsteeme, milles keskendutakse üleilmsete probleemide lahendamisele. EIT peamine eesmärk peaks olema aidata arendada liidu ja liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust kõrgeimatele standarditele vastavalt. Selle eesmärgi saavutamiseks peaks EIT hõlbustama ja tugevdama võrgustike loomist ja koostööd ning looma koostoimet Euroopas eri innovaatikakogukondade vahel.

(4) EIT ülesanne eeskätt oma teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu on aidata kaasa liidu kestlikule majandusarengule ja konkurentsivõimele, tugevdades liikmesriikide ja liidu innovatsioonisuutlikkust. Samuti on EIT eesmärk viia ellu liidu strateegilised prioriteedid ning aidata kaasa ELi eesmärkide ja poliitika, sealhulgas Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa majanduse taastamise kava, Euroopa andmestrateegia, digistrateegiate ning VKEde ja tööstusstrateegia elluviimisele ning Euroopa strateegilise autonoomia saavutamisele. Lisaks peaks EIT aitama lahendada ülemaailmseid probleeme, sealhulgas aitama saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke, järgides kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe põhimõtteid, ning aitama saavutada hiljemalt 2050. aastaks ülemineku kasvuhoonegaaside netonullheitega majandusele. Selline üleminek on võimalik ainult siis, kui soodustatakse teadus- ja uuendustegevust, mis tähendab, et tuleb tugevdada soodsaid tingimusi ja suurendada investeeringuid, millega parandada Euroopa teadmusbaasi ning teadusuuringute- ja innovatsioonisuutlikkust, eelkõige mis puudutab keskkonnahoidlikke kliimasäästlikke tehnoloogiaid ja uuendusi.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4a) EIT peaks hõlbustama ja soodustama võrgustike loomist ja koostööd ning looma koostoimet Euroopa eri innovatsioonikogukondade vahel, tagades laiaulatusliku geograafilise katvuse, et ületada piirkondlikud erinevused ja vältida innovatsioonilõhet, kuid peamiseks kriteeriumiks peaks jääma tipptase.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) EIT prioriteetsed strateegilised valdkonnad ja rahastamisvajadused vastava mitmeaastasesse finantsraamistikuga hõlmatud seitsmeks aastaks tuleks ette näha strateegilises innovatsioonikavas. Strateegilise innovatsioonikavaga tuleks tagada kooskõla teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammiga ning soodustada koostoimet mitmeaastasesse finantsraamistikku kuuluvate muude asjakohaste liidu programmidega, aga ka muude liidu algatuste, poliitikameetmete ja vahenditega, eelkõige sellistega, millega toetatakse haridust ja piirkondlikku arengut. Võttes arvesse kõnealuse innovatsioonikava olulisust liidu innovatsioonipoliitika jaoks ja sellest tulenevalt selle sotsiaal-majandusliku mõju poliitilist tähtsust liidu jaoks, peaksid strateegilise innovatsioonikava vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu, tuginedes komisjoni ettepanekule , mis põhineb EIT esitatud panusel.

(5) EIT prioriteetsed strateegilised valdkonnad ja rahastamisvajadused seitsmeks aastaks, kaasa arvatud lühiajalised meetmed COVID-19 kriisi lahendamiseks ja majanduse taastamiseks, tuleks sätestada strateegilises innovatsioonikavas. Strateegilise innovatsioonikavaga tuleks tagada kooskõla teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Euroopa horisont“ (edaspidi „Euroopa horisont“), nimelt strateegiliste teadusuuringute ja innovatsioonikavadega, ning soodustada koostoimet muude asjakohaste liidu programmidega, aga ka muude liidu algatuste, poliitikameetmete ja vahenditega. Võttes arvesse kõnealuse innovatsioonikava olulisust liidu innovatsioonipoliitika jaoks ja sellest tulenevalt selle sotsiaal-majandusliku mõju poliitilist tähtsust, peaksid strateegilise innovatsioonikava vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu, tuginedes komisjoni ettepanekule, mis põhineb EIT esitatud panusel. Mõlema panus tuleks teha kättesaadavaks ka Euroopa Parlamendile.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5a) COVID-19 puhangu tõttu tekkinud kriis on liikmesriikide tervishoiu- ja majandussüsteemides ulatuslikke häireid tekitanud, põhjustades ühiskonnas pingeid. Mõju leevendamiseks peavad kõik liidu institutsioonid, organid ja asutused koostööd tegema ning EIT peaks osalema innovatsioonipingutustes, mida on vaja kriisiga sidusaks toimetulemiseks. Peale selle peaksid EIT ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad tugevdama meetmeid, millega toetada ja suurendada mikroettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd), idufirmade ning üliõpilaste, teadlaste, ettevõtjate ja töötajate vastupanuvõimet.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5b) COVID-19 kriisiga seotud majandusšokk on avaldanud ülikoolidele, teadlastele, ettevõtetele ja teistele EIT sidusrühmadele suurt mõju. Tuleb teha kindlaks sellega seotud probleemid, eelkõige rahastamisvõimalustega seotud probleemid, ja need lahendada, et teadmiste kolmnurka kaitsta ning taastada kõigis sidusrühmades usaldus ja kindlustunne. Keskmise pikkusega perspektiivis peavad kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad šoki mõjuga kohanema ning põhitähelepanu ümber suunama ja tegevuse ümber kujundama, mistõttu peavad nad uute võimaluste otsimisel olema aktiivsed ja paindlikud.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5c) COVID-19 kriisi mõjuga toimetulemisega seotud teadusuuringuid tuleks kiirendada. EIT peaks nende teadusuuringute mõju toetama ja aitama uuringute põhjal välja töötada tooteid ja uuenduslikke teenuseid ning tagama, et need jõuaksid võimalikult paljude inimesteni.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Punkt 5 d (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5d) EIT juhatus ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad peaksid võtma vastu paindlikkusmeetmed ja meetmed, mida on vaja nende ökosüsteemidele teadmiste kolmnurga põhjal asjakohase toetuse andmiseks, kehtestades oma partnerite, toetusesaajate ja isegi kogukonnaväliste osalejate jaoks vajaduse korral ajutised toetusmeetmed. Nad peaksid andma oma partnerite, toetusesaajate ja üliõpilaste käsutusse vahendid, mille abil kohaneda rohkem detsentraliseeritud ja kaugtöömeetodite, vähemate sõitude, suurema ebakindluse ja suhtlemisdistantsi püsiva hoidmisega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kooskõlas teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammiga tuleks EIT tegevuses käsitleda innovatsiooni pikaajalisi strateegilisi väljakutseid Euroopas, eelkõige erialadevahelistes ja/või -sisestes valdkondades, sealhulgas nendes, mis on Euroopa tasandil juba kindlaks määratud. Seejuures peaks EIT edendama korrapärast dialoogi kodanikuühiskonnaga.

(6) Kooskõlas programmiga „Euroopa horisont“ tuleks EIT tegevuses käsitleda innovatsiooni pikaajalisi strateegilisi väljakutseid Euroopas, eelkõige erialadevahelistes ja/või -sisestes valdkondades, sealhulgas mittetehnoloogiliste uuenduslike lahenduste edendamist, sest see on vajalik tehnoloogiapõhise uuendustegevuse täiendamiseks. Seejuures peaks EIT edendama korrapärast dialoogi kodanikuühiskonna, teadus- ja innovatsioonikeskuste, VKEde, kõrgharidusasutuste ning tööstusega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) EIT peaks seadma prioriteediks kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonitegevuse üleviimise ettevõtluse konteksti ja nende äriotstarbelise kasutamise ning
idufirmade , võrsefirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate loomise toetamise.

(7) EIT peaks seadma prioriteediks kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonitegevuse ning ettevõtlustegevuse üleviimise ettevõtluse konteksti ja nende äriotstarbelise kasutamise. Seda tehes peaks EIT toetama kõrghariduse innovatsiooni- ja ettevõtlussuutlikkust, edendama tipptasemel teadusuuringuid ning ergutama ja soodustama idufirmade, võrsefirmade ja VKEde loomist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a) EIT peaks püüdma teha tihedamat koostööd VKEdega, et tagada nende aktiivne osalemine teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuses. Lisaks tuleks asjakohasel viisil kaasata teadmis- ja innovaatikakogukondadesse avaliku sektori ettevõtted ja kohalikud ametiasutused ning mittetulundusühendused.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 7 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7b) Sotsiaalsed ettevõtted on pakutavate kaupade ja teenuste, töökorralduse ja kasutatavate tootmismeetodite poolest väga uuenduslikud, seetõttu peaks sotsiaalse ettevõtluse edendamine olema osa EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevusest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) EIT peaks toimima peamiselt kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, äriühingute ja muude sidusrühmade tippsaavutustele orienteeritud ja autonoomsete ulatuslike Euroopa partnerluste kaudu, mis on loodud jätkusuutlike ja pikaealiste iseseisvate strateegiliste võrgustike kujul innovatsiooniprotsessis. EIT juhatus peaks läbipaistva ja tippsaavutustele tugineva protsessi alusel need partnerlused välja valima , järgides teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi kriteeriume Euroopa partnerluste valimiseks, ning need teadmis- ja innovaatikakogukondadeks nimetama.

(8) EIT peaks toimima peamiselt kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, äriühingute ja muude sidusrühmade tippsaavutustele orienteeritud ja autonoomsete institutsionaliseeritud Euroopa partnerluste kaudu, mis on loodud jätkusuutlike ja pikaealiste iseseisvate strateegiliste võrgustike kujul innovatsiooniprotsessis. Need partnerlused peaksid püüdma muutuda rahaliselt jätkusuutlikuks ning selleks peaksid need kaasama raha muudest avalikest ja eraallikatest ning meelitama ligi ja kaasama võimalikult palju uusi partnereid. EIT juhatus peaks need partnerlused välja valima läbipaistva ja tippsaavutustele tugineva protsessi alusel, kooskõlas käesoleva määruse ja programmiga „Euroopa horisont“ Euroopa partnerluste valimiseks, ning need teadmis- ja innovaatikakogukondadeks nimetama.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8a) Uute teadmis- ja innovaatikakogukondade valimine ja loomine peaks põhinema avatud, läbipaistval ja konkurentsi soodustaval menetlusel ning arvesse tuleks võtta programmi „Euroopa horisont“ strateegilist kava, EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vahehindamise tulemusi, liidu majanduse taastumise kiirust COVID-19 pandeemia järel ning EIT-le asjaomaseks eelarveperioodiks eraldatud eelarvet. Selles protsessis ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tööshoidmisel peaks EIT võtma arvesse asjaolu, et mitte kõikidel teadmis- ja innovaatikakogukondadel ei ole ühesugused rahalised vajadused, sest mõned on kapitalimahukamad kui teised.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 9</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Arvestades teadmis- ja innovaatikakogukondade eripära, tuleb erandina teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi osalemis- ja levitamiseeskirjadest sätestada teadmis- ja innovaatikakogukonna moodustamise spetsiaalsed miinimumtingimused. Samamoodi võivad teadmis- ja innovaatikakogukondade väärtust lisava tegevuse jaoks olla vajalikud spetsiaalsed omandiõiguse, juurdepääsuõiguste, kasutamise ja levitamise eeskirjad.

(9) Arvestades teadmis- ja innovaatikakogukondade eripära, tuleb sätestada teadmis- ja innovaatikakogukonna moodustamise spetsiaalsed miinimumtingimused. Erandkorras võivad need tingimused erineda programmi „Euroopa horisont“ osalemis- ja levitamiseeskirjadest. Samamoodi võivad teadmis- ja innovaatikakogukondade väärtust lisava tegevuse jaoks olla vajalikud spetsiaalsed omandiõiguse, juurdepääsuõiguste, kasutamise ja levitamise eeskirjad.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 10</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Juhatus peaks ka EIT tegevust juhtima ning koordineerima teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta aruandmist ning selle tegevuse seiret ja hindamist kooskõlas teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi sätetega. Juhatuse koosseis peaks kajastama tasakaalu äri- ja kõrgharidus- ja/või teadusringkondade ning innovatsioonisektori kogemuste vahel.

(10) Juhatus peaks ka EIT tegevust juhtima ning koordineerima teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta aruandmist ning selle tegevuse seiret ja hindamist kooskõlas programmi „Euroopa horisont“ sätetega. EIT juhatus peaks ühtlasi saama anda soovitusi selle kohta, kuidas vähendada teadmis- ja innovaatikakogukondade halduskoormust. Juhatuse koosseis peaks kajastama tasakaalu äri-, kõrgharidus- ja teadus- ning innovatsioonisektori kogemuste vahel. Kuna juhtpõhimõte on tipptaseme saavutamine, peaks EIT juhatus ühtlasi tagama, et tema koosseis on geograafiliselt ja sooliselt tasakaalus.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 11</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Et aidata muuta Euroopa majandus rahvusvahelisel tasandil atraktiivsemaks ja suurendada selle innovatsioonisuutlikkust , peaksid EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukonnad suutma tõmmata ligi partnerorganisatsioone, teadlasi ja üliõpilasi üle kogu maailma, sealhulgas nende liikuvust edendades, ja samuti teha koostööd kolmandate riikide organisatsioonidega.

(11) Et aidata muuta Euroopa majandus rahvusvahelisel tasandil atraktiivsemaks ja suurendada selle innovatsiooni- ja ettevõtlussuutlikkust, peaksid EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukonnad suutma tõmmata ligi partnerorganisatsioone, teadlasi ja üliõpilasi üle kogu maailma, kaasa arvatud liidu äärepoolseimatest piirkondadest, sealhulgas nende liikuvust edendades, ja samuti teha koostööd kolmandate riikide organisatsioonidega.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Suhted EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vahel peaksid põhinema partnerluse raamlepingutel ja toetus lepingutel, milles sätestatakse teadmis- ja innovaatikakogukondade õigused ja kohustused, tagatakse piisav koordineerimise tase ning visandatakse teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ja tulemuste seire ja hindamise mehhanism. Partnerluse raamlepinguga tuleks tagada teadmis- ja innovaatikakogukonnale jätkuv EIT rahaline toetus kauemaks kui vastava mitmeaastase finantsraamistiku ajaks. Erandina Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL, Euratom) 2018/104612 (edaspidi „finantsmäärus“) peaks EIT-l olema võimalik kehtestada selline partnerluse raamleping esialgu seitsmeks aastaks ning pikendada seda seejärel veel kuni seitsmeks aastaks.

(12) Suhted EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vahel peaksid põhinema partnerluse raamlepingutel ja mitmeaastastel toetuslepingutel, milles sätestatakse teadmis- ja innovaatikakogukondade õigused ja kohustused, tagatakse piisav koordineerimise tase ning visandatakse teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ja tulemuste seire ja hindamise mehhanism. Partnerluse raamlepinguga tuleks tagada teadmis- ja innovaatikakogukonnale jätkuv EIT rahaline toetus kauemaks kui vastava mitmeaastase finantsraamistiku ajaks. Erandina Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL, Euratom) 2018/104612 (edaspidi „finantsmäärus“) peaks EIT-l olema võimalik kehtestada selline partnerluse raamleping esialgu seitsmeks aastaks. Kui esimese perioodi neljandal aastal läbiviidaval hindamisel antakse teadmis- ja innovaatikakogukonna edusammudele tema eesmärkide ja vahe-eesmärkide saavutamisel positiivne hinnang, peaks EIT-l olema võimalik pikendada partnerluse raamlepingut veel kuni seitsmeks aastaks sellise täiendava hindamise alusel, mille tulemus on samuti positiivne. Kui esialgset seitsmeaastast lepingut pikendatakse, tuleb teadmis- ja innovaatikakogukonna kohta teha veel üks vahehindamine, mis põhineb samadel kriteeriumidel ja metoodikal ning mille alusel otsustatakse teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevuse jätkumine.

__________________

__________________

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 12 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12a) Sõltuvalt enne partnerluse raamlepingu neljateistkümnenda aasta lõppu toimunud lõpphindamise tulemusest võib EIT juhatus erandlikel asjaoludel, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud, otsustada pikendada partnerluslepingut teadmis- ja innovaatikakogukonnaga esimeste teadmis- ja innovaatikakogukondade hulgast. Pikendamine peaks olema lubatud tingimusel, et sõltumatud väliseksperdid on teadmis- ja innovaatikakogukonna tulemuslikkust põhjalikult hinnanud ja pidanud seda positiivseks, ning teadmis- ja innovaatikakogukond on saavutanud piisava mõju ja rahalise jätkusuutlikkuse. Pikendamine peaks olema piiratud ajaliselt ja eelarve mõttes ning puudutama ainult neid teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevusi, mis ei ole turule nii lähedal ja ei ole seega veel rahaliselt jätkusuutlikud, kuid mis on endiselt olulised, et kogukond saaks pakiliste ühiskonnaprobleemide lahendamiseks täita oma ülesandeid, viia ellu oma tegevusi ja kasutada oma suutlikkust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 13</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Vaja on toetada kõrgharidust kui kõikehõlmava innovatsioonistrateegia lahutamatut, kuid sageli puuduvat osa. EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade vaheliste partnerluse raamlepingute või toetus lepingutega tuleks ette näha, et teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu antavate akadeemiliste kraadide ja diplomite andjateks peaksid olema osalevad kõrgharidusasutused, keda tuleks julgustada märgistama nimetatud kraadid ja diplomid ka EIT kraadide ja diplomitena. Lisaks peaks EIT tugevdama ja laiendama EIT akadeemiliste kraadide ja diplomitena märgistatud kraadide ja diplomite ulatust, et suurendada nende tunnustamist väljaspool EIT kogukonda. EIT peaks oma tegevuse ja töö kaudu aitama edendada üliõpilaste, teadlaste ja töötajate liikuvust. Kogu see tegevus peaks toimuma ilma Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ13 sätteid piiramata.

(13) Vaja on toetada kõrgharidust kui kõikehõlmava innovatsioonistrateegia lahutamatut, kuid sageli puuduvat osa. EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade vaheliste partnerluse raamlepingute või toetuslepingutega tuleks ette näha, et teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu antavate akadeemiliste kraadide ja diplomite andjateks peaksid olema osalevad kõrgharidusasutused, keda tuleks julgustada märgistama nimetatud kraadid ja diplomid ka EIT kraadide ja diplomitena. Lisaks peaks EIT tugevdama ja laiendama EIT akadeemiliste kraadide ja diplomitena märgistatud kraadide ja diplomite ulatust elukestvale õppele, kutseõppele ning oskuste omandamise, ümberõppe- ja täiendusõppeprogrammidele, et suurendada nende tunnustamist väljaspool EIT kogukonda. EIT peaks oma tegevuse ja töö kaudu aitama edendada üliõpilaste, teadlaste ja töötajate liikuvust ning pakkuma pidevõppe-, mentorlus- ja juhendamisvõimalusi. Kogu see tegevus peaks toimuma ilma Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ13 sätteid piiramata.

__________________

__________________

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 6.12.2007, lk 3).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 6.12.2007, lk 3).

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 14</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada EIT vastutus ja läbipaistvus. Asjakohased eeskirjad, millega reguleeritakse EIT juhtimist ja tegevust, tuleks ette näha EIT põhikirjas.

(14) Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada EIT vastutus, läbipaistvus ja avatus. Asjakohased eeskirjad, millega reguleeritakse EIT juhtimist ja tegevust, tuleks ette näha EIT põhikirjas.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 16</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Loodetakse, et tööstus-, finants- ja teenustesektorid annavad märkimisväärse panuse teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvesse. Teadmis- ja innovaatikakogukondade eesmärgiks peaks olema erasektorist pärit toetuste osakaalu maksimeerimine ning rahalise jätkusuutlikkuse saavutamine. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ja nende partnerorganisatsioonid peaksid avalikustama selle, et nende tegevus toimub EIT raames ning et nad saavad rahalist toetust liidu üldeelarvest.

(16) COVID-19 kriis avaldab eeldatavasti mõju osamaksule, millega tööstus-, finants- ja teenustesektor annavad teadmis- ja innovaatikakogukondade eelarvesse märkimisväärse panuse. Siiski peaks teadmis- ja innovaatikakogukondade eesmärgiks olema erasektorist pärit toetuste osakaalu maksimeerimine ning nad peaksid algetapist alates aktiivselt töötama rahalise jätkusuutlikkuse saavutamise nimel. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ja nende partnerorganisatsioonid peaksid avalikustama selle, et nende tegevus toimub EIT raames ning et nad saavad rahalist toetust liidu üldeelarvest. Lisaks tuleks suurendada rahastamise läbipaistvust, andes avalikult kättesaadavat teavet selle kohta, milliseid projekte rahastatakse ja kuidas rahalisi vahendeid eraldatakse.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 17 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17a) EIT peaks tagama eelarve tasakaalustatud jagunemise kogu perioodi vältel ja sujuva ülemineku mitmeaastase finantsraamistiku praeguselt perioodilt järgmisele perioodile, eelkõige käimasolevate tegevuste puhul.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 19</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) EIT peaks igal aastal koostama eelmise kalendriaasta tegevust ja tegevustulemusi kirjeldava konsolideeritud tegevus 
aruande. Samuti peaks EIT koostama ühtse programmdokumendi, milles kirjeldatakse instituudi kavandatud algatusi iga- ja mitmeaastaste programmide alusel ning millega võimaldatakse EIT-l reageerida teaduse, tehnoloogia, kõrghariduse, innovatsiooni ja muudes asjaomastes valdkondades toimuvatele sise- ja välisarengutele.

(19) EIT peaks igal aastal koostama eelmise kalendriaasta tegevust ja tegevustulemusi kirjeldava konsolideeritud tegevusaruande. Samuti peaks EIT koostama ühtse programmdokumendi, milles kirjeldatakse instituudi kavandatud algatusi iga- ja mitmeaastaste programmide alusel ning millega võimaldatakse EIT-l reageerida teaduse, tehnoloogia, kõrghariduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja muudes asjaomastes valdkondades toimuvatele sise- ja välisarengutele. Ühtses programmdokumendis tuleks käsitleda kaheaastase kriisiprogrammi aspekte. Need dokumendid tuleks teavitamise eesmärgil edastada Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) On asjakohane, et komisjon algatab EIT , sealhulgas teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta sõltumatud välishindamised , eelkõige pidades silmas strateegilise innovatsioonikava koostamist. Nende hindamiste käigus tuleks uurida, kuidas EIT oma ülesannet täidab, ning hinnata EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade kogu tegevust ning nende asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, Euroopa lisaväärtust ja sidusust. Nende hindamiste tulemusi tuleks kasutada komisjoni programmihindamistel, mis on ette nähtud teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammiga.

(20) On asjakohane, et komisjon algatab EIT, sealhulgas teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta sõltumatud välishindamised, eelkõige pidades silmas strateegilise innovatsioonikava koostamist. Nende hindamiste käigus tuleks uurida, kuidas EIT oma ülesannet täidab, ning hinnata EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade kogu tegevust ning nende asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, Euroopa lisaväärtust, avatust, teavitustegevust, kommunikatsiooni, nähtavust, tulemuste levitamist, mõju ja sidusust. Nende hindamiste tulemusi tuleks kasutada komisjoni programmihindamistel, mis on ette nähtud programmiga „Euroopa horisont“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20a) EIT teadmis- ja innovaatikakogukonnad on korraldatud ühispaiknemiskeskuste ja innovatsioonikeskuste ümber, kuid sageli kasutavad nad nende nimetamiseks eri termineid (keskused, sõlmpunktid, kontorid jne). EIT peaks tegema kõik endast oleneva, et ühtlustada iga teadmis- ja innovaatikakogukonna struktuuriga seotud terminoloogiat, et EIT oleks veelgi lihtsamini, selgemini ja paremini äratuntav.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20b) Ärivaldkonna, teaduse, kõrghariduse ja ettevõtluse koostoime tugevdamisega peaks EIT peamiselt oma teadmis- ja innovaatikakogukondade ja EIT piirkondliku innovatsioonikava kaudu püüdma tugevdada üleilmsete probleemidega tegelevaid innovatsiooni ökosüsteeme, et tagada liidu üldise innovatsioonisuutlikkuse arendamine.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20c) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad, kes oma ühispaiknemiskeskuste ja innovatsioonikeskuste kaudu soodustavad innovatsiooni, peaksid arvestama liikmesriikide aruka spetsialiseerumise strateegia prioriteetidega ja suurendama nii riikide innovatsioonisuutlikkust, võttes täielikult arvesse piirkondlikku suutlikkust ja potentsiaali ning piirkondlikke võimalusi ja puudusi, samuti kohalikke osalejaid, nende tegevust ja turge.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Punkt 20 d (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20d) Koostoimet, mida EIT loob oma teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu ühtekuuluvuspoliitika fondidega, tuleb tugevdada, et toetada piirkondlikku ja piirkondadevahelist koostööd teadmiste kolmnurga osaliste ja korraldusasutuste vahel ning suurendada EIT üldist mõju ja nähtavust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 e (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20e) EIT ja Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) vahel tuleb soodustada tugevat koostoimet. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad peaksid tihedas koostoimes Euroopa Innovatsiooninõukoguga ergutama uuenduslike ettevõtete loomist, vältides samal ajal dubleerimist, ning EIT toetusesaajatel peaks olema õigus taotleda peale EIT teadmis- ja innovaatikakogukondade osutatavate teenuste ka EIT toetusvahendeid. Suure kasvupotentsiaaliga idufirmad, mida teadmis- ja innovaatikakogukonnad toetavad, võivad kooskõlas programmi „Euroopa horisont“ asjakohaste sätetega saada Euroopa Innovatsiooninõukogu meetmetele otsesema juurdepääsu, et aidata idufirmadel kiiresti kasvada.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 f (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20f) EIT peaks edendama oma tegevuses innovatsiooni ning toetama kõrghariduse integreerimist innovatsiooni ökosüsteemi, eelkõige ergutades ettevõtlusalast haridust, tugevdades valdkondadevahelist koostööd tööstuse, kõrgharidussektori ja teadusringkondade vahel ning tehes kindlaks tulevastelt novaatoritelt üleilmsete probleemide lahendamiseks oodatavad oskused, mis hõlmavad väga häid digitaal-, jätkusuutlikkus- ja innovatsioonioskusi. EIT toetuskavadest tuleks toetada Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) toetusesaajaid ning teadmis- ja innovaatikakogukondadest võrsuvatel idufirmadel peaks olema EIC meetmetele kiire juurdepääs.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 g (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20g) Selleks et vältida kapseldumist ning jõupingutuste ja strateegiate dubleerimist, peaksid EIT ja EIC kavandama vastastikuse ja süstemaatilise teabevahetuse ning kummagi juhatuses peaks olema ühine liige.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 h (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20h) Programmi „Euroopa horisont“ raames ja kooskõlas selle strateegilise planeerimisega peaks EIT-l olema võimalus otsustada pakkuda prioriteetsetes valdkondades välja uusi teadmis- ja innovaatikakogukondi, mis aitavad kaasa uute ja tekkivate ülemaailmsete probleemide lahendamisele. Esimene selline teadmis- ja innovaatikakogukond peaks olema seotud kultuuri- ja loomesektoriga ning teine vee-, mere- ja merendussektori ning ökosüsteemidega.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 20 i (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20i) EIT-l peaks olema õigus otsustada esitada prioriteetsetes valdkondades kooskõlas programmiga „Euroopa horisont“ ja selle strateegilise planeerimisega uusi teadmis- ja innovaatikakogukondi, mis aitavad kaasa uute ja tekkivate üleilmsete ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. Esimene selline teadmis- ja innovaatikakogukond peaks olema seotud kultuuri- ja loomesektoriga ja see on kavas käivitada 2022. aastal, kuid võimalik on lükata selle käivitamine edasi aastani 2023, kui EIT juhatus leiab, et enne konkursi käivitamist on vaja sidusrühmadega täiendavalt konsulteerida. Teine selline teadmis- ja innovaatikakogukond peaks tegelema vee-, mere- ja merendussektori ning ökosüsteemidega ja see käivitatakse 2025. aastal, pärast seda kui 2023. aastal on läbi viidud mõjuhinnang, mille tulemus on positiivne.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „innovatsioon“ – protsess (sealhulgas selle tulemus), mille kaudu kerkivad esile uued ideed, mis vastavad ühiskonna või majanduse vajadustele ja nõudlusele ja mille tulemusel luuakse uusi tooteid, teenuseid või äri- ja organisatsioonimudeleid, mis võetakse edukalt kasutusele olemasoleval turul või mis suudavad luua uusi turge ja mis on ühiskonna jaoks väärtuslikud;

(1) „innovatsioon“ – protsess (sealhulgas selle tulemus), mille kaudu kerkivad esile uued ideed, mis vastavad ühiskonna, majanduse või keskkonna vajadustele ja nõudlusele ja mille tulemusel luuakse uusi tooteid, teenuseid või äri-, organisatsiooni- ja sotsiaalseid mudeleid, mis võetakse edukalt kasutusele olemasoleval turul või mis suudavad luua uusi turge ja mis on ühiskonna jaoks väärtuslikud;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) „teadmis- ja innovaatikakogukond“ – kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, äriühingute ja muude sidusrühmade autonoomne ulatuslik Euroopa partnerlus innovatsiooniprotsessis strateegilise võrgustiku kujul (olenemata oma täpsest juriidilisest vormist), mis põhineb ühisel keskpika kuni pika tähtajaga innovatsiooniplaneerimisel eesmärgiga saavutada EIT eesmärgid ning panustada teadusuuringuid ja innovatsiooni toetavas liidu raamprogrammis sätestatud eesmärkide saavutamisse;

2) „teadmis- ja innovaatikakogukond“ – kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, äriühingute ja muude sidusrühmade autonoomne institutsionaliseeritud Euroopa partnerlus, mis on määratletud programmis „Euroopa horisont“ ning mis tegutseb innovatsiooniprotsessis strateegilise võrgustiku kujul (olenemata oma täpsest juriidilisest vormist), mis põhineb ühisel keskpika kuni pika tähtajaga innovatsiooniplaneerimisel eesmärgiga saavutada EIT eesmärgid ning panustada programmis „Euroopa horisont“ sätestatud eesmärkide saavutamisse;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a) „teadmis- ja innovaatikakogukonna ühispaiknemiskeskus“ – avatud ja läbipaistval viisil loodud füüsiline ruum, mis hõlmab geograafilist piirkonda, kus teadmis- ja innovaatikakogukonna peamised teadmiste kolmnurga partnerid saavad hõlpsasti koostööd teha ning mis on teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevuse keskpunkt kõnealuses piirkonnas;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2b) „kriisiprogramm“ – kaheaastane kava, milles EIT sätestab oma prioriteedid, arvestades iga teadmis- ja innovaatikakogukonna vajadusi COVID-19 kriisi ületamiseks ja kriisijärgse perioodiga kohanemiseks;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2c) „EIT innovatsioonikeskus“ – kohalik kogukonnakeskus, mis on loodud paljudes liikmesriikides, eelkõige piirkondliku innovatsioonikava sihiks olevates liikmesriikides ja piirkondades, kus teadmis- ja innovaatikakogukonnad saavad teha koostööd kohalike teadmiste kolmnurgas osalejatega, et rakendada innovatsioonieesmärke kogu liidus, tagades EIT kogukonna tegevuse tasakaalustatuma geograafilise esindatuse, olles kontaktpunktiks kohalike osalejatega suhtlemisel, mobiliseerides ja rahvusvahelistades kohalikke võrgustikke, luues koostoimet ja edendades ökosüsteemide aktiivset integreerimist kõigil tasanditel ning hõlbustades teadmis- ja innovaatikakogukondade jõupingutusi vastastikuse täiendavuse ja koostöö edendamiseks teadmiste kolmnurgas, eesmärgiga kasvada piirkondlikuks ühispaiknemiskeskuseks;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2d) „EIT riikide kontaktametnike võrgustik“ – liikmesriikide ja programmiga „Euroopa horisont“ assotsieerunud riikide valitsuste nimetatud riiklike esindajate võrgustik, mis kuulub programmi „Euroopa horisont“ riiklike kontaktpunktide alla ja mille ülesanne on hõlbustada EIT kogukonnast lähtuvate võimaluste, tulemuste ja saavutuste korrapärasemat levitamist ning innustada teadmiste, nõuannete ja parimate tavade vastastikust ülekannet kooskõlas EIT kui instituudi funktsioonidega;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) „partnerorganisatsioon“ – juriidiline isik , kes on teadmis- ja innovaatikakogukonna liige; partnerorganisatsioonide hulka võivad kuuluda eelkõige kõrgharidusasutused, kutsehariduse ja -õppe pakkujad, teadusasutused, riiklikud või eraettevõtjad, finantsasutused, piirkondlikud ja kohalikud asutused, sihtasutused ja mittetulundusühendused;

3) „partnerorganisatsioon“ – juriidiline isik, kes on teadmis- ja innovaatikakogukonna liige; partnerorganisatsioonide hulka võivad kuuluda eelkõige kõrgharidusasutused, kutsehariduse ja -õppe pakkujad, teadusasutused, avaliku sektori asutused, riiklikud või eraettevõtjad, finantsasutused, piirkondlikud ja kohalikud asutused, sihtasutused ja mittetulundusühendused;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7) „strateegiline innovatsioonikava“ – poliitiline dokument, milles esitatakse EIT tulevaste algatuste prioriteetsed valdkonnad ja pikaajaline strateegia , kirjeldatakse EIT suutlikkust luua parimat innovatsioonialast lisaväärtust , sh antakse ülevaade kavandatud kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonitegevusest vastava mitmeaastasesse finantsraamistikuga hõlmatud seitsme aasta jooksul;

7) „strateegiline innovatsioonikava“ – poliitiline dokument, milles esitatakse EIT tulevaste algatuste prioriteedid ja strateegia, kirjeldatakse EIT suutlikkust luua parimat innovatsioonialast lisaväärtust, sh eesmärke, põhimeetmeid, kavandatud kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonitegevust, EIT toimimist, eeldatavat mõju ja vajalikke ressursse seitsme aasta jooksul, mis hõlmavad programmi „Euroopa horisont“ ja vastavat mitmeaastast finantsraamistikku;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8) „piirkondlik innovatsioonikava“ – teavituskava, mille eesmärk on edendada kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, ettevõtete ja teiste sidusrühmade partnerlust, et tugevdada innovatsiooni kogu liidus;

8) „piirkondlik innovatsioonikava“ – teavituskava, mille eesmärk on luua partnerlusi kõrgharidusasutuste, teadusorganisatsioonide, ettevõtete ja teiste sidusrühmade vahel madalama teadusuuringute ja innovatsiooni tasemega riikides, nagu on määratletud määruse [xxx] (millega luuakse programm „Euroopa horisont“) artikli 2 punktis 15a, samuti neis riikides ja nende riikide piirkondades, mis on Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabeli kohaselt liigitatud tagasihoidliku või mõõduka innovatsiooniga riikideks, eesmärgiga tugevdada innovatsiooni kogu liidus ja ületada piirkondlikud erinevused, vähendades nii innovatsioonilõhet;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10) „teadmis- ja innovaatikakogukonna äriplaan“ – dokument, milles kirjeldatakse eesmärke ning kavandatavat teadmis- ja innovaatikakogukonna väärtust lisavat tegevust;

10) „teadmis- ja innovaatikakogukonna mitmeaastane äriplaan“ – dokument, milles kirjeldatakse eesmärke ning kavandatavat teadmis- ja innovaatikakogukonna väärtust lisavat tegevust, vahe-eesmärke, sihte ja mõju, millega antakse panus üleilmsete probleemide lahendamisse, ning mis sisaldab prognoosi rahastamisallikate ja rahastamise kohta, sealhulgas teadmis- ja innovaatikakogukonna strateegiaid, mille eesmärk on saavutada rahaline jätkusuutlikkus, avatus uutele partneritele ja geograafiliselt tasakaalustatum osalemine tema tegevuses;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12) „koostöömemorandum“ – EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonna vaheline leping, mille eesmärk on hoida teadmis- ja innovaatikakogukond EIT kogukonna aktiivse liikmena pärast partnerluse raamlepingu kehtivuse lõppkuupäeva, ilma et ta saaks EIT rahalist toetust;

välja jäetud

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13) „rahaline jätkusuutlikkus“ – teadmis- ja innovaatikakogukonna suutlikkus rahastada pärast partnerluse raamlepingu kehtivuse lõppkuupäeva oma teadmiste kolmnurgaga seotud tegevust iseseisvalt.

13) „rahaline jätkusuutlikkus“ – teadmis- ja innovaatikakogukonna suutlikkus teenida piisavat tulu, et rahastada enamikku või kõiki oma teadmiste kolmnurgaga seotud tegevusi, sealhulgas märkimisväärset osa ökosüsteemi säilitamise kuludest, iseseisvalt, sõltumata EIT panusest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa liidu jätkusuutlikule majanduskasvule ja konkurentsivõime parandamisele, tugevdades liikmesriikide ja liidu innovatsioonisuutlikkust, et toime tulla ühiskonna ees seisvate oluliste probleemidega. Sel eesmärgil edendab EIT kõrgeimal tasandil koostoimett ja koostööd kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonitegevuse vahel ning integreerib neid valdkondi, tugevdades muu hulgas ka ettevõtlust.

1. EIT ülesanne on aidata kaasa liidu jätkusuutlikule majandusarengule ja konkurentsivõime parandamisele, tugevdades liikmesriikide ja liidu innovatsioonisuutlikkust. Samuti on EIT eesmärk viia ellu liidu strateegilised prioriteedid ning aidata kaasa ELi eesmärkide ja poliitika, sealhulgas Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa majanduse taastamise kava, Euroopa andmestrateegia, digistrateegiate ning VKEde ja tööstusstrateegia elluviimisele ning Euroopa strateegilise autonoomia saavutamisele. Peale selle aitab see kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe põhimõtteid järgides lahendada üleilmseid probleeme, sealhulgas täita kestliku arengu eesmärke, ning saavutada hiljemalt 2050. aastaks kasvuhoonegaaside netonullheitega majanduse.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIT aitab saavutada teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi üld- ja erieesmärke.

2. Eelarveperioodil 2021–2027 aitab EIT kaasa programmi „Euroopa horisont“ üld- ja erieesmärkide saavutamisele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. EIT erieesmärgid on järgmised:

 

a)  suurendada teadmis- ja innovaatikakogukondade mõju ja läbipaistvust ning tugevdada teadmiste kolmnurga lõimimist;

 

b)  suurendada teadmis- ja innovaatikakogukondade avatust, kaasates suuremal hulgal sidusrühmi kogu liidus;

 

c)  suurendada kogu liidus kõrgharidussektori ettevõtlus- ja innovatsioonisuutlikkust, juhtides ja kontrollides teadmis- ja innovaatikakogukondi innovatsiooni ökosüsteemi parema integreerimise ja institutsiooniliste muudatuste tegemise toetamisel kõrgharidusasutustes;

 

d)  suurendada EIT ja selle teadmis- ja innovaatikakogukondade piirkondlikku tegevusulatust ning tagada tulemuste parem levitamine ja kasutamine, et vähendada liidus ja liikmesriikides innovatsioonisuutlikkuse piirkondlikke erinevusi, et tagada paremini tasakaalustatud geograafiline katvus;

 

e)  rakendada kaheaastast kriisiprogrammi, mis on piisavalt paindlik, et aidata kaitsta praeguseid innovatsiooni ökosüsteeme ja aidata EIT sidusrühmadel valmistuda majanduse taastamiseks.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Strateegilises innovatsioonikavas määratakse kindlaks EIT prioriteetsed valdkonnad ja strateegia asjaomaseks seitsmeks aastaks, võttes arvesse teadusuuringuid ja innovatsiooni toetavat liidu raamprogrammi, ning kava sisaldab ka hinnangut EIT sotsiaalmajandusliku mõju ja suutlikkuse kohta luua parimat innovatsioonialast lisaväärtust. Strateegilises innovatsioonikavas võetakse arvesse EIT seire ja hindamise tulemusi, nagu on osutatud artiklis 19.

1. Strateegilises innovatsioonikavas määratakse kindlaks EIT strateegia ja prioriteedid asjaomaseks seitsmeks aastaks, sealhulgas lühiajalised meetmed COVID-19 kriisi lahendamiseks ja sellele järgnevaks majanduse taastamiseks, võttes arvesse programmi „Euroopa horisont“, muu hulgas selle strateegilist planeerimist. Strateegiline innovatsioonikava sisaldab ka hinnangut EIT eeldatava sotsiaal-majandusliku mõju ja teavitustegevuse kohta ning EIT suutlikkuse kohta luua parimaid innovatsiooni ökosüsteeme ja lisaväärtust. Strateegilises innovatsioonikavas võetakse arvesse EIT seire ja hindamise tulemusi, nagu on osutatud artiklis 19.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Strateegiline innovatsioonikava on kooskõlas teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi eesmärkidega, selle programmi kohase strateegilise mitmeaastase planeerimise, aruandluse, seire ja hindamisega ning muude selle programmi nõuetega, ning sellega soodustatakse koostoimet vastavasse mitmeaastasesse finantsraamistikku kuuluvate muude asjakohaste liidu programmidega, eelkõige sellistega, millega toetatakse haridust ja piirkondlikku arengut. Kõnealuse kavaga tagatakse ka EIT tegevuse ning liidu teiste algatuste, poliitikameetmete ja vahendite asjakohane koostoime ja vastastikune täiendavus.

2. Strateegiline innovatsioonikava on kooskõlas programmi „Euroopa horisont“ eesmärkidega, selle programmi kohase strateegilise mitmeaastase planeerimise, aruandluse, seire ja hindamisega ning muude selle programmi nõuetega, ning sellega soodustatakse koostoimet vastavasse mitmeaastasesse finantsraamistikku kuuluvate muude asjakohaste liidu programmidega. Kõnealuse kavaga tagatakse ka EIT tegevuse ning liidu teiste algatuste, poliitikameetmete ja vahendite, eelkõige Euroopa ülikoolide algatuse, Euroopa Innovatsiooninõukogu ning programmis „Euroopa horisont“ osutatud missioonide ja Euroopa partnerluste asjakohane koostoime ja vastastikune täiendavus. Komisjon pakub EIT-le kogu vajalikku tuge asjakohase koostoime ja täiendavuse saavutamiseks programmi „Euroopa horisont“ muude meetmete ning liidu muude algatuste ja programmidega, vältides samal ajal dubleerimist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Strateegiline innovatsioonikava sisaldab hinnangut rahastamisvajaduste ja -allikate kohta, pidades silmas EIT tegevust, pikaajalist arengut ja rahastamist tulevikus. Samuti sisaldab see ka suunavat rahastamiskava, mis katab vastava mitmeaastase finantsraamistiku perioodi.

3. Strateegiline innovatsioonikava sisaldab hinnangut rahastamisvajaduste ja -allikate kohta, pidades silmas EIT tegevust, pikaajalist arengut ja rahastamist tulevikus, sealhulgas Euroopa majanduse taastamise kavaga seotud finantsaspekte. Samuti sisaldab see ka suunavat rahastamiskava, mis katab vastava mitmeaastase finantsraamistiku perioodi.

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 4 – lõige 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. EIT esitab oma panuse strateegilist innovatsioonikava käsitleva komisjoni ettepaneku koostamiseks.

4. EIT koostab olemasolevate teadmis- ja innovaatikakogukondade seisukohti ja panust arvesse võttes strateegilise innovatsioonikava projekti, esitab selle komisjonile ja avalikustab selle.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) juhatus, mis koosneb kõrghariduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja ärivallas kogemusi omavatest kõrgelt kvalifitseeritud liikmetest. Juhatus vastutab EIT tegevuse juhtimise, teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise, määramise , seire ja hindamise ning kõigi teiste strateegiliste otsuste eest;

a) juhatus, mis koosneb kõrghariduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja ärivallas tõendatult suurepäraseid kogemusi omavatest kõrgelt kvalifitseeritud liikmetest, kelle hulgas on Euroopa innovatsiooninõukogu juhatuse liige. Juhatus vastutab EIT tegevuse juhtimise, teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise, määramise, rahastamise, seire ja hindamise, sealhulgas asjakohaste parandusmeetmete võtmise eest puudulike tulemuste korral, ning kõigi teiste strateegiliste otsuste eest; juhatuse valimisel võetakse arvesse soolise ja geograafilise tasakaalu kriteeriume;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) täitevkomitee , mis koosneb valitud liikmetest ja juhatuse esimehest. Täitevkomitee abistab juhatust selle kohuste täitmisel ja valmistab ette juhatuse koosolekuid koostöös direktoriga ;

b) täitevkomitee, mis koosneb valitud liikmetest, kes esindavad teadmiste kolmnurga kõiki kolme mõõdet, ja juhatuse esimehest. Täitevkomitee abistab juhatust selle ülesannete täitmisel ja valmistab ette juhatuse koosolekuid koostöös direktoriga;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) direktor, kelle nimetab juhatus ja kes on EIT seaduslik esindaja ning vastutab selle tegevuse ja igapäevase juhtimise eest. Direktor vastutab juhatuse ees ning annab sellele jooksvalt aru EIT arengu ja kogu tema vastutusse kuuluva tegevuse kohta ;

c) direktor, kelle nimetab juhatus ja kes on EIT seaduslik esindaja ning vastutab juhatuse otsuste rakendamise, selle tegevuse ja igapäevase juhtimise eest. Direktor vastutab juhatuse ees ning annab sellele jooksvalt aru EIT arengu ja kogu tema vastutusse kuuluva tegevuse, sealhulgas EIT eelarve täitmise kohta. Direktor annab korrapäraselt, vähemalt pärast iga seire- ja hindamisprotsessi aru Euroopa Parlamendile;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 5 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EIT organeid käsitlevad üksikasjalikud sätted on esitatud EIT põhikirjas, mis on lisatud käesolevale määrusele.

2. EIT organeid ja juhtimist käsitlevad üksikasjalikud sätted on esitatud EIT põhikirjas, mis on lisatud käesolevale määrusele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Oma eesmärgi saavutamiseks täidab EIT eelkõige järgmisi kohuseid:

Artiklis 3 sätestatud eesmärkide saavutamiseks täidab EIT eelkõige järgmisi kohuseid:

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) määrab kooskõlas strateegilise innovatsioonikavaga kindlaks oma prioriteedid ja põhitegevuse;

a) määrab kindlaks oma tegevuse kooskõlas strateegilises innovatsioonikavas määratletud prioriteetidega;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

aa) esitab koostöös teadmis- ja innovaatikakogukondadega kaheaastase kriisiprogrammi;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) teeb võimalike partnerorganisatsioonide seas tutvustustööd ja edendab nende osalemist oma tegevuses;

b) tagab avatuse võimalikele partnerorganisatsioonidele ja teeb nende seas, eelkõige VKEde ja arenevate tippkeskuste seas piirkondliku innovatsioonikava meetmete jaoks kõlblikes riikides ja piirkondades tutvustustööd, et ergutada neid osalema oma tegevuses;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) valib välja ja nimetab kooskõlas artikliga 9 prioriteetsetes valdkondades teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning määrab partnerluse raamlepingute ja toetus lepingutega kindlaks nende õigused ja kohustused, tagab neile vajaliku toetuse, rakendab nõuetekohaseid kvaliteedikontrolli meetmeid ning seirab pidevalt ja hindab perioodiliselt nende tegevust;

c) valib välja ja nimetab kooskõlas artikliga 9 prioriteetsetes valdkondades teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning määrab partnerluse raamlepingute ja toetuslepingutega kindlaks nende õigused ja kohustused, annab neile asjakohaseid strateegilisi suuniseid ja tuge, rakendab piisavat kvaliteedikontrolli, hoolikat järelevalvet ja kehtestab tingimused ning võtab puuduliku tulemuslikkuse korral asjakohaseid parandusmeetmeid, tuginedes artikli 11 kohaste hindamiste tulemustele, ning seirab pidevalt ja hindab perioodiliselt nende tegevust ja rahalise jätkusuutlikkuse saavutamiseks võetud meetmeid;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ca) juhib piirkondliku innovatsioonikava rakendamist, tagades EIT piirkondlike innovatsioonikavade liikmesriikides vahendid EIT innovatsioonikeskuste loomiseks;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f) edendab parimate tavade levitamist – muu hulgas teadmis- ja innovaatikakogukondades – teadmiste kolmnurga integreerimise nimel, et kujundada ühine innovatsiooni- ja teadmiste edasiandmise kultuur, ning ergutab osalemist teavitustegevuses, ka piirkondliku innovatsioonikava raames;

f) edendab parimate tavade levitamist – muu hulgas teadmis- ja innovaatikakogukondades ja kogu liidus – teadmiste kolmnurga integreerimise nimel, et kujundada ühine innovatsiooni- ja teadmiste edasiandmise kultuur, ning ergutab osalemist ja avatust uute liikmete suhtes teavitustegevuses, ka piirkondliku innovatsioonikava raames;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

fa) loob programmi „Euroopa horisont“ riiklike kontaktpunktide alla kuuluva EIT riikide kontaktametnike võrgustiku, et innustada teadmiste, nõuannete ja parimate tavade vastastikust ülekannet kooskõlas EIT funktsiooniga;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

fb) edendab EIT kogukonnast lähtuvate tulemuste ja võimaluste laialdast levitamist, edastamist ja kasutamist, sealhulgas EIT riikide kontaktametnike võrgustiku kaudu, et suurendada teadlikkust EITst, selle nähtavust ja sellealaseid teadmisi kogu liidus, ning soodustab osalemist EIT kogukonna tegevuses;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

fc) toetab teadmis- ja innovaatikakogukondi rahalise jätkusuutlikkuse tõhusa strateegia väljatöötamisel, et kaasata rahastamisvahendeid ka muudest avalikest ja erasektori allikatest;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt h</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) soodustab innovatsiooni valdkonnaülest käsitust, sealhulgas tehnoloogiliste, sotsiaalsete ja mittetehnoloogiliste lahenduste, organisatsiooniliste lähenemisviiside ja uute ettevõtlusmudelite lõimimist;

h) soodustab innovatsiooni valdkonnaülest käsitust kõigis sektorites, eelkõige tehnoloogiliste, sotsiaalsete ja mittetehnoloogiliste lahenduste integreerimise, lõimitud kestlikkuse ja kliimaneutraalsuse, organisatsiooniliste lähenemisviiside, ettevõtlusvaimu ja uute ettevõtlusmudelite lõimimise kaudu;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt i</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i) tagab vastastikuse täiendavuse ja koostoime EIT tegevuse ja liidu muude programmide vahel, kui see on asjakohane;

i) tagab vajaduse korral vastastikuse täiendavuse ja koostoime EIT tegevuse ja liidu muude programmide vahel, nagu on osutatud programmis „Euroopa horisont“;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt i a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ia) töötab välja ja annab juhiseid innovaatiliste intellektuaalomandi õiguste mudelite kohta, millega edendatakse teadmussiiret ja teadmiste levitamist nii teadmis- ja innovaatikakogukondade raames kui ka liidus laiemalt;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt i b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ib) pakub vajalikku tuge ja koostoimet teadmis- ja innovaatikakogukondadega innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt i c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ic) tagab, et teadmis- ja innovaatikakogukonnad saavad tegutseda vajaliku paindlikkusega, et kohandada oma tegevust COVID-19 kriisist tulenevate kasvavate nõudmistega ning aidata kaasa Euroopa majanduse taastamise kava elluviimisele;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt j</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

j) korraldab sidusrühmade foorumi korrapäraseid kohtumisi , et anda teavet EIT tegevuse, kogemuste, parimate tavade ning liidu innovatsiooni-, teadus- ja hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse antava panuse kohta ning et anda sidusrühmadele võimalus väljendada oma seisukohti;

j) korraldab sidusrühmade foorumi korrapäraseid kohtumisi vähemalt kord aastas, et jagada ja arutada EIT tegevust, vahetada kogemusi ja parimaid tavasid ning arutada liidu innovatsiooni-, teadus- ja hariduspoliitikasse ning -eesmärkidesse antavat panust, ning anda sidusrühmadele võimalus väljendada oma seisukohti;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt k</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) korraldab vähemalt kaks korda aastas sidusrühmade foorumi kohtumistest eraldi liikmesriikide esindajate rühma kohtumisi , et tagada asjakohane kommunikatsioon ja teabevahetus EITga ning saada teavet saavutatud tulemuste kohta ning anda EIT-le ja teadmis- ja innovaatikakogukondadele nõu ja jagada nendega kogemusi. Liikmesriikide esindajate rühm kindlustab ka asjakohase koostoime ja vastastikuse täiendavuse EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ning riiklike programmide ja algatuste vahel, muu hulgas ka teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse võimaliku riikliku kaasrahastamise;

k) korraldab punktis j osutatud sidusrühmade foorumi kohtumistest eraldi liikmesriikide esindajate rühma kohtumisi, et tagada asjakohane kommunikatsioon ja teabevahetus EITga ning saada teavet saavutatud tulemuste kohta ning anda EIT-le ja teadmis- ja innovaatikakogukondadele nõu ja jagada nendega kogemusi;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt k a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ka) aitab luua EIT kogukonna ühisteenuste rajatisi, mille eesmärk on kõigi teadmis- ja innovaatikakogukondade ühiseid ülesandeid ühiselt käsitleda;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt k b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

kb) soodustab aja jooksul EIT eri innovatsioonikeskuste vahel kõikides liikmesriikides võrgustiku loomist, et hõlbustada koostööd EIT kogukonna ja kohalike innovatsiooni ökosüsteemide vahel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt l</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

l) töötab välja ja koordineerib teadmis- ja innovaatikakogukondade tugimeetmeid, mille eesmärk on arendada kõrgharidusasutuste ettevõtlus- ja innovatsioonisuutlikkust ning lõimida neid innovatsiooni ökosüsteemidesse.

l) töötab välja ja koordineerib teadmis- ja innovaatikakogukondade tugimeetmeid, mille eesmärk on arendada kõrgharidusasutuste, kutseõppeasutuste, VKEde ja idufirmade ettevõtlus- ja innovatsioonisuutlikkust ning lõimida neid innovatsiooni ökosüsteemidesse kogu liidus ja kooskõlas teadmiste kolmnurga lähenemisviisiga, ning jälgib nende rakendamist;

</Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt l a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

la) kavandada ja käivitada koostöös komisjoniga ja olemasolevate teadmis- ja innovaatikakogukondade panusele tuginedes teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu elluviidav kõrgharidusalgatus, millega toetatakse innovatsiooni- ja ettevõtlusalase suutlikkuse suurendamist kõrghariduses;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt l b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

lb) laiendada osalevate kõrgharidusasutuste antud akadeemiliste kraadide ja diplomite, mis märgistatakse kui EIT kraadid ja diplomid ning mida võivad välja anda sertifitseeritud ja vastavat kvalifikatsiooni omavad õppeasutused, tunnustamist ja nähtavust väljaspool EIT kogukonda ning laiendada neid ka elukestva õppe juhendamise, kutseõppe ning täiendus- ja ümberõppe programmidele koos samaaegse soolist tasakaalu arvestava käsitluse tagamisega;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 – punkt l c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

lc) tugevdada EIT rahastatud tegevuste nähtavust ja üldsuse poolt tunnustamist ning laiendada EIT märgist, et suurendada eri kõrgharidusasutuste, koolitusasutuste, teaduskeskuste ja ettevõtete partnerlusel põhinevate EIT haridusprogrammide nähtavust ja tunnustamist, ning samaaegselt parandada selle üldist kvaliteeti tegevusõppel põhinevate õppekavade, eesmärgipärase ettevõtluse ning rahvusvahelise, organisatsioonide- ja sektoritevahelise liikuvuse pakkumise kaudu;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon aitab EIT-l ning teadmis- ja innovaatikakogukondadel tuvastada koostoimet muude liidu programmidega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimese lõigu punktis k osutatud liikmesriikide esindajate rühm koosneb ühest esindajast igast liikmesriigist ja igast assotsieerunud riigist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 6 – lõik 1 c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Rühm nõustab EIT juhatust ja direktorit strateegiliselt olulistes küsimustes. Lisaks kindlustab ta asjakohase koostoime ja vastastikuse täiendavuse EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ning riiklike programmide ja algatuste vahel, sealhulgas ka teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse võimaliku riikliku kaasrahastamise.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) Euroopa lisaväärtusega innovatsioonitegevus ja investeeringud, sh toetus innovatiivsete ettevõtete loomiseks ja arendamiseks, milles täielikult integreeritakse kriitilise massi saavutamiseks kõrghariduse ja teaduse mõõde ning mis innustavad tulemuste levitamist ja kasutamist;

a) liidu lisaväärtusega innovatsioonitegevus ja investeeringud, sh innovatiivsete ettevõtete ja idufirmade loomise ja arendamise hõlbustamine ja toetamine, mille juures kriitilise massi saavutamiseks täielikult integreeritakse kõrghariduse ja teaduse mõõde ning innustatakse tulemuste levitamist ja kasutamist;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) olulist majanduslikku ja ühiskondlikku huvi pakkuvates valdkondades teostatav innovatsioonipõhine eksperimenteerimine, prototüüpide väljatöötamine ja tutvustamine , mis tugineb liidu tasandi ja siseriiklike uuringute tulemustele ning võib tugevdada liidu konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil ja aidata lahendada olulisi probleeme, mis seisavad Euroopa ühiskonna ees;

b) olulist majanduslikku ja ühiskondlikku huvi pakkuvates valdkondades teostatav innovatsioonipõhine teadustegevus, eksperimenteerimine, prototüüpide väljatöötamine ja tutvustamine, mis tugineb liidu tasandi ja siseriiklike uuringute tulemustele ning võib tugevdada liidu konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil ja aidata lahendada Euroopa ühiskonna ees seisvaid olulisi probleeme, sealhulgas tervishoius ja digivaldkonnas;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) haridus- ja koolitustegevus eelkõige magistri- ja doktoriõppe tasandil ning kutsealane koolitus valdkondades, mis võivad tulevikus aidata rahuldada Euroopa sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis suurendavad liidus andekate spetsialistide hulka, edendavad innovatsioonialaste oskuste arendamist, juhtimis- ja ettevõtlusoskuste suurendamist ning teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse parandamist ning soodustavad teadmiste jagamist, juhendamist ja võrgustike loomist nende vahel, kes on läbinud EIT märgistusega kraadiõppe ja koolitused;

c) haridus- ja koolitustegevus eelkõige magistri- ja doktoriõppe tasandil ning kutsealane koolitus valdkondades, mis võivad aidata rahuldada Euroopa tulevasi sotsiaal-majanduslikke ja sotsiaalökoloogilisi vajadusi ja mis suurendavad liidus andekate spetsialistide hulka, edendavad innovatsioonialaste oskuste arendamist, juhtimis- ja ettevõtlusoskuste suurendamist ning teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse parandamist ning soodustavad teadmiste jagamist, juhendamist ja võrgustike loomist nende vahel, kes on saanud EIT haridust ja koolitust;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ca) meetmed, mis aitavad kõrgharidusasutustel paremini lõimuda innovatsiooni väärtusahelate ja ökosüsteemidega ning viivad neid kokku teadmuskolmnurga teiste oluliste innovatsioonis osalejatega, soodustades seeläbi nende strateegilise suutlikkuse arendamist;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) teavitustegevus ja parimate tavade vahetamine innovatsioonisektoris, kus pearõhk on koostöö arendamisel kõrgharidus-, teadus- ja ärisektori vahel, kusjuures hõlmatakse ka teenuste- ja finantssektor;

d) teavitustegevus ja innovatsioonivaldkonna parimate tavade levitamine pearõhuga kõrgharidus-, teadus-, avalike ja kolmanda sektori organisatsioonide ning ärivaldkonna (sh teenindus- ja finantssektori) vahelise koostöö ja interdistsiplinaarsete õpiahelate arendamisel;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

da) EIT piirkondliku innovatsioonikava tegevus, mis on täielikult integreeritud teadmis- ja innovaatikakogukondade mitmeaastasesse strateegiasse, et suurendada kogu liidus innovatsioonisuutlikkust ja arendada jätkusuutlikke innovatsioonikeskkondi eesmärgiga vähendada kogu liidus innovatsioonitegevuse ebaühtlast tulemuslikkust ja jagunemist ning tagada kõikjal liidus geograafiliselt tasakaalustatum osalemine EIT kogukonnas;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) koostoime ja vastastikuse täiendavuse kindlustamine teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ning olemasolevate Euroopa, riiklike ja piirkondlike programmide vahel, kui see on vajalik.

e) koostoime ja vastastikuse täiendavuse kindlustamine teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse ning olemasolevate Euroopa, riiklike ja piirkondlike programmide vahel, kui see on vajalik, pidades silmas eelkõige Euroopa Innovatsiooninõukogu, muid Euroopa partnerlusi ja missioone, ülikoole, kõrgkoole ja teaduskeskusi.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ea) avaliku ja erasektori vahendite mobiliseerimine ning oma tegevustulud vastavalt artiklile 17, eesmärgiga suurendada oma eelarve osakaalu;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

eb) teadmis- ja innovaatikakogukondade valduses olevate leiutiste ja patentide vahelisi suhteid kaardistava andmekogu loomine ning nende leiutiste ja patentide omanike väljaselgitamine;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vaheliste partnerluse raamlepingute või toetuslepingute kohaldamist, on teadmis- ja innovaatikakogukondadel oma sisekorralduse, koosseisu ning täpse tegevuskava ja töömeetodite kindlaksmääramisel märkimisväärne üldine autonoomsus. Eelkõige teevad teadmis- ja innovaatikakogukonnad järgmist:

2. Ilma et see piiraks EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade vaheliste partnerluse raamlepingute või toetuslepingute kohaldamist, on teadmis- ja innovaatikakogukondadel oma sisekorralduse, koosseisu ning täpse tegevuskava ja töömeetodite kindlaksmääramisel märkimisväärne üldine sõltumatus, tingimusel et need tegevuskavad ja meetodid aitavad saavutada EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade eesmärke. Eelkõige teevad teadmis- ja innovaatikakogukonnad järgmist:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) kehtestavad sisejuhtimiskorra, mis peegeldab kõrgharidust, teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavat teadmiste kolmnurka;

a) kehtestavad läbipaistva sisejuhtimiskorra, mis peegeldab kõrgharidust, teadusuuringuid ja innovatsiooni hõlmavat teadmuskolmnurka;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) tagavad, et olla avatud uutele liikmetele, kui need liikmed suurendavad partnerluse väärtust;

b) tagavad, muu hulgas selgete ja läbipaistvate sisenemis- ja väljumiskriteeriumide ning avatud konkursside abil, oma avatuse võimalikult laiale ringile uutele liikmetele kogu liidus, kui need liikmed suurendavad partnerluse väärtust;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) tegutsevad kooskõlas oma sise-eeskirjadega avatult ja läbipaistvalt;

c) kehtestavad sise-eeskirjad, mis tagavad teadmis- ja innovaatikakogukondade avatud ja läbipaistva tegevuse kooskõlas sise-eeskirjades sätestatavate heade juhtimistavadega;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

da) koostavad oma mitmeaastase äriplaani osana kaheaastase strateegiakava, milles tuuakse ära algatused COVID-19 kriisi mõju leevendamiseks, pöörates erilist tähelepanu meetmetele, mille eesmärk on suurendada mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, idufirmade, üliõpilaste, teadlaste ja töötajate vastupanuvõimet;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

db) koostoimes muude liidu innovatsiooniharude ja muude liidu institutsioonide, organite ja asutustega ning selleks, et järgida Euroopa taastamiskava, avaldab konkreetseid üleskutseid, edendab oma partnerlusi, ökosüsteeme ja kogukondi kasutavaid algatusi, töötab välja individuaalseid ja teadmis- ja innovaatikakogukondade üleseid projekte, et toetada ettevõtete ümberkujundamist, ja teeb kindlaks mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, idufirmad ja muud sidusrühmad, kes vajavad toetust ja näiteks paremat juurdepääsu rahastamisele;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

dc) teeb ettepanekuid algatusteks, mis toetaksid teadmuskolmnurgal põhinevat keskkonda, olles samal ajal piisavalt paindlik, et luua meetmeid, mis on sobivad nende partneritele ja kasusaajatele ja väljaspool nende kogukondi;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) kehtestavad rahalise jätkusuutlikkuse strateegiad ja rakendavad neid.

e) kehtestavad rahalise jätkusuutlikkuse saavutamise strateegiad ja rakendavad neid.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ea) arendavad teavitustegevust, eeskätt seoses arenevate institutsioonide ja tippkeskustega teistest väiksema tulemuslikkusega ELi piirkondades;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Suhted EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade vahel põhinevad partnerluse raamlepingutel ja toetus lepingutel.

3. Suhted EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade vahel põhinevad partnerluse raamlepingutel, mitmeaastastel toetuslepingutel ja hästi läbi mõeldud pikaajalisel koostööstrateegial.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a. Projektide ja partnerite valikul ning kui pärast tipptaseme kriteeriumi alusel tehtud hindamist on hädavajalik eristada võrdse kvaliteediga ettepanekud, peavad teadmis- ja innovaatikakogukonnad seadma esikohale ettepanekud, mis vastavad ühele või mitmele alljärgnevale kriteeriumile:

 

a)  hõlmavad suurema arvu piirkondlikus innovatsioonistrateegias osalevaid riike;

 

b)  hõlmavad rohkem riike või piirkondi, kes veel ei osale teadmis- ja innovaatikakogukondades;

 

c)  hõlmavad piirkondi ja riike, kes kohustuvad panustama Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidesse;

 

d)  hõlmavad suurema arvu VKEsid;

 

e)  tagavad parema soolise tasakaalu.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kohaldatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi osalemis- ja levitamiseeskirju. Erandina neist reeglitest

Kohaldatakse programmi „Euroopa horisont“ osalemis- ja levitamiseeskirju. Erandina neist reeglitest

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) võivad teadmis- ja innovaatikakogukondade väärtust lisava tegevuse suhtes kehtida spetsiaalsed omandiõiguse, juurdepääsuõiguste, kasutamise ja levitamise eeskirjad.

b) vajaduse korral võivad teadmis- ja innovaatikakogukondade väärtust lisava tegevuse suhtes kehtida spetsiaalsed omandiõiguse, juurdepääsuõiguste, kasutamise ja levitamise eeskirjad.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EIT valib partnerluse välja ning nimetab selle teadmis- ja innovatsioonikogukonnaks konkurentsipõhist, avatud ja läbipaistvat menetlust järgides. Kohaldatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi kohaseid Euroopa partnerluste valimise kriteeriume. EIT juhatus võib neid kriteeriume täpsustada, võttes vastu ja avaldades teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise kriteeriumid, mille aluseks on orienteeritus tipptasemel saavutustele ja innovatsioonivõimele.

1. EIT valib partnerluse välja ning nimetab selle teadmis- ja innovatsioonikogukonnaks konkurentsipõhist, avatud ja läbipaistvat menetlust järgides. Euroopa partnerluste valimisel kohaldatakse programmi „Euroopa horisont“ tingimusi ja kriteeriume. EIT juhatus täpsustab neid kriteeriume, võttes vastu ja avaldades teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise kriteeriumid, mille aluseks on orienteeritus tipptasemel saavutustele, tasakaalustatud geograafiline jaotus ja innovatsioonivõime sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja liidu prioriteetide järgimisel.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EIT alustab teadmis- ja innovaatikakogukondade valimist ja nimetamist vastavalt strateegilises innovatsioonikavas kindlaks määratud prioriteetsetele valdkondadele ja ajakavale.

2. EIT alustab teadmis- ja innovaatikakogukondade valimist ja nimetamist vastavalt strateegilises innovatsioonikavas kindlaks määratud prioriteetsetele valdkondadele ja ajakavale, võttes arvesse programmi „Euroopa horisont“ strateegilise planeerimise osas kindlaks määratud prioriteete.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Miinimumtingimus teadmis- ja innovaatikakogukonna moodustamiseks on vähemalt kolme sõltumatu partnerorganisatsiooni osalemine, kes on asutatud vähemalt kolmes erinevas liikmesriigis.

3. Teadmis- ja innovaatikakogukonna moodustamise miinimumtingimus on vähemalt kolme sõltumatu partnerorganisatsiooni osalemine, kellest vähemalt üks on kõrgkool, üks on teadusasutus ja üks eraettevõtte, ning kes asuvad vähemalt kolmes erinevas liikmesriigis.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõige 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lisaks lõikes 3 sätestatud tingimusele peab vähemalt kahe kolmandiku teadmis- ja innovaatikakogukonnas osalevate partnerorganisatsioonide asukoht olema liikmesriikides. Igasse teadmis- ja innovaatikakogukonda peab kuuluma vähemalt üks kõrgharidusasutus , üks teadusorganisatsioon ja üks eraõiguslik äriühing.

4. Lisaks lõikes 3 sätestatud tingimusele peab vähemalt kahe kolmandiku teadmis- ja innovaatikakogukonnas osalevate partnerorganisatsioonide asukoht olema liikmesriikides. Valiku- ja määramismenetluses võetakse eelkõige arvesse tasakaalustatud geograafilist katvust, sealhulgas piirkondliku innovatsioonikava kaasatust ja uute partnerite osalemist.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 9 – lõige 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. EIT võtab vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse rahastamise, seire ja hindamise kriteeriumid ja korra ning avaldab need enne uute teadmis- ja innovaatikakogukondade valimisprotsessi algust. Nendest teavitatakse viivitamata liikmesriikide esindajate rühma, millele on osutatud artikli 6 punktis k.

5. EIT võtab vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse rahastamise, seire ja hindamise kriteeriumid ja korra ning avaldab need enne uute teadmis- ja innovaatikakogukondade valikumenetluse algust. Nendest teavitatakse viivitamata artikli 6 punktis k osutatud liikmesriikide esindajate rühma, EIT riikide kontaktametnike võrgustikku ja Euroopa Parlamenti.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 10 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EIT korraldab muu hulgas teadusuuringuid ja innovatsiooni toetavas liidu raamprogrammis ja strateegilises innovatsioonikavas sätestatud näitajate alusel ning tihedas koostöös komisjoniga iga teadmis- ja innovaatikakogukonna väljundi, tulemuste ja mõju pideva seire ja nende korrapärased välishindamised. Sellise seire ja selliste hindamiste tulemused tehakse teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning avalikustatakse.

EIT korraldab muu hulgas programmis „Euroopa horisont“ ja strateegilises innovatsioonikavas sätestatud näitajate alusel ning tihedas koostöös komisjoniga iga teadmis- ja innovaatikakogukonna väljundi, tulemuste, mõju ja rahalise jätkusuutlikkuse saavutamisele suunatud sammude pideva seire ja nende korrapärased välishindamised. Sellise seire ja selliste hindamiste tulemused tehakse teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning avalikustatakse.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 11 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne algse seitsmeaastase perioodi lõppu toimunud põhjaliku vahehindamise tulemuse põhjal võib juhatus otsustada pikendada teadmis- ja innovaatikakogukonnaga sõlmitud partnerluse raamlepingu kestust pärast alg perioodi veel kuni seitsmeks aastaks või mitte enam kasutada EIT rahalist toetust ega pikendada partnerluse raamlepingut. Juhatus võtab eelkõige arvesse teadmis- ja innovaatikakogukonna rahalist jätkusuutlikkust, selle kogukonna suutlikkust tagada avatus uutele liikmetele, samuti artiklis 20 osutatud liidu rahalise toetuse ulatust ning asjakohasust EIT eesmärkide saavutamisel.

2. Algse seitsmeaastase perioodi neljanda aasta lõpus sõltumatute välisekspertide poolt läbiviidava põhjaliku vahehindamise positiivse tulemuse põhjal võib juhatus otsustada jätkata teadmis- ja innovaatikakogukonnaga sõlmitud partnerluse raamlepingu täitmist kuni algse perioodi lõpuni või EIT rahalise toetuse viivitamata katkestada. Juhatus võtab eelkõige arvesse tulemuste olulisust liidu üldiste ja sotsiaalsete probleemide seisukohast, programmi „Euroopa horisont“ kriteeriume Euroopa partnerluste rakendamiseks, seireks ja hindamiseks, teadmis- ja innovaatikakogukonna enda seatud eesmärkide saavutamist, teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevuse koordineerimist teiste asjakohaste teadus- ja innovatsioonialgatustega, teadmis- ja innovaatikakogukonna saavutatud rahalise jätkusuutlikkuse taset, tema võimet tagada avatus uutele liikmetele ja edu uute liikmete kaasamisel, tema juhtimise läbipaistvust, võimet luua kestlikke innovatsioonikeskkondi, geograafilist katvust ja soolist tasakaalu, samuti artiklis 20 osutatud liidu rahalise toetuse piire ja asjakohasust EIT eesmärkide seisukohast.

 

Juhatus edastab vahehindamiste tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning avalikustab need.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a. Algse seitsmeaastase perioodi lõpus võib juhatus otsustada pikendada partnerluse raamlepingut veel seitsmeks aastaks. Otsus põhineb lõikes 2 sätestatud kriteeriumitel ning teadmis- ja innovaatikakogukonna tulemuslikkuse lõpphindamisel, mis viiakse läbi enne algse seitsmeaastase perioodi lõppu.

Enne algse seitsmeaastase perioodi pikendamist konsulteerib EIT Euroopa Parlamendiga.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2b. Seitsmeaastase lepingu pikendamise korral tehakse neljanda aasta lõpuks samade kriteeriumite ja metoodika alusel teadmis- ja innovaatikakogukonna uus vahehindamine.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 11 – lõige 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Juhul kui teadmis- ja innovaatikakogukonna hindamine näitab, et tulemused ei ole piisavad või et puudub Euroopa lisaväärtus , võtab juhatus asjakohased meetmed, mille hulka kuuluvad EIT rahalise toetuse vähendamine, muutmine või tühistamine või partnerluse raam lepingu lõpetamine.

 

3. Kui teadmis- ja innovaatikakogukonna hindamine näitab, et tulemused ei ole piisavad või Euroopa lisaväärtus puudub, võtab juhatus asjakohased parandusmeetmed, mille hulka kuuluvad EIT rahalise toetuse vähendamine, muutmine või tühistamine või partnerluse raamlepingu lõpetamine.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 11 – lõige 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Enne partnerluse raamlepingu neljateistkümnenda aasta lõppu toimunud lõpphindamise tulemuse põhjal võib EIT sõlmida teadmis- ja innovaatikakogukonnaga koostöömemorandumi.

4. Enne partnerluse raamlepingu 14. aasta lõppu toimunud lõpphindamise tulemuste põhjal võib juhatus rangete tingimuste alusel ja sõltumatute ekspertide koostatud põhjaliku hinnangu järel otsustada pikendada partnerluse raamlepingut teadmis- ja innovaatikakogukonnaga. Sellise pikendatud partnerluse raamlepingu tingimused on järgmised:

 

a) välisekspertide ja juhatuse positiivne põhjalik hinnang teadmis- ja innovaatikakogukonna kohta, võttes arvesse lõikes 2 sätestatud hindamiskriteeriume;

 

b) teadmis- ja innovaatikakogukonna üksikasjalik kava, milles põhjendatakse, miks tuleks partnerluse raamlepingut pikendada;

 

c) lepingu pikendamine peaks olema ajaliselt ning kohaldamisala ja eelarve osas piiratud ning hõlmama kõrgharidust, koolitust ja neid teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevusi, mis ei ole veel rahaliselt jätkusuutlikud, kuid mis on endiselt olulised, et kogukond saaks sotsiaalsete probleemide lahendamiseks täita oma ülesandeid, viia ellu oma tegevusi ja kasutada oma suutlikkust.

 

Selliste tegevuste kohta koostatakse põhjalik kirjeldus, mille juhatus esitab hinnangu saamiseks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud kõrgharidustegevustega seotud akadeemilisi kraade ja diplomeid annavad osalevad kõrgharidusasutused siseriiklike eeskirjade ja siseriikliku akrediteerimiskorra kohaselt. EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukonna vahelistes partnerluse raamlepingutes ja toetuslepingutes nähakse ette, et need akadeemilised kraadid ja diplomid võivad olla märgistatud ka kui EIT kraadid ja diplomid.

1. Artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud kõrgharidustegevustega seotud akadeemilisi kraade ja diplomeid annavad osalevad kõrgharidusasutused ja sertifitseeritud koolitusasutused siseriiklike eeskirjade ja siseriikliku akrediteerimiskorra kohaselt. EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukonna vahelistes partnerluse raamlepingutes ja toetuslepingutes nähakse ette, et need akadeemilised kraadid ja diplomid ka märgistatakse EIT kraadide ja diplomitena.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EIT julgustab osalevaid kõrgharidusasutusi:

2. EIT julgustab osalevaid kõrgharidusasutusi ja sertifitseeritud koolitusasutusi:

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) propageerima EIT märgist ja demonstreerima seda oma koolitustel ja diplomitel;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

bb) lõimuma põhjalikumalt innovatsiooniahelatega, töötades välja eri strateegiaid eesmärgiga teha tulemuslikku koostööd innovatsioonikeskkondade ja ettevõtetega ning edendada ettevõtlikkust;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b c (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

bc) luua programme, mille keskmes on elukestev õpe ja sertifitseerimine;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a. erilist tähelepanu tuleb pöörata soolisele tasakaalule ja sootundlikule käsitlusele, eelkõige sellistes valdkondades nagu IKT, teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika, kus naised on endiselt alaesindatud;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 16 – lõige 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad tagavad oma tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. Eelkõige loovad EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad kättesaadava tasuta veebisaidi, kus esitatakse teavet nende tegevuse kohta.

1. EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad tagavad oma tegevuse läbipaistvuse kõrge taseme. Eelkõige loovad EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad kättesaadava tasuta veebisaidi, kus esitatakse teavet nende tegevuse ja pakutavate võimaluste, ennekõike avatud konkursside kohta.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukonnad teevad kättesaadavaks üksikasjaliku teabe kõigi oma väljakuulutatud taotlusvoorude kohta. See teave tehakse õigel ajal ning otsitaval ja jälgitaval viisil kättesaadavaks liidu rahastatavate teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide ühistes veebiandmebaasides kooskõlas määrusega [xxx], millega luuakse programm „Euroopa horisont“.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b. Põhjalik teave artiklites 11 ja 18 osutatud seire- ja hindamismenetluste kohta.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 17 – lõige 6</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Partnerorganisatsioonide toetused teadmis- ja innovaatikakogukondade rahastamiseks määratakse kindlaks vastavalt käesoleva artikli lõikes 4 osutatud kaasrahastamismääradele ning neis võetakse arvesse teadmis- ja innovaatikakogukondade rahalise jätkusuutlikkuse strateegiat.

6. Partnerorganisatsioonide ja kolmandatest riikidest pärit muude avaliku sektori allikate, samuti erasektori rahastamisallikate toetused teadmis- ja innovaatikakogukondade rahastamiseks määratakse kindlaks vastavalt käesoleva artikli lõikes 4 osutatud kaasrahastamismääradele ning võttes arvesse teadmis- ja innovaatikakogukondade rahalise jätkusuutlikkuse strateegiat.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 17 – lõige 7</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. EIT loob konkurentsipõhise eraldamis mehhanismi, et anda asjakohane osa oma rahalisest toetusest teadmis- ja innovaatikakogukondadele. See hõlmab teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaanide ja tulemuste hindamist pideva seire alusel ning eelkõige selliste edusammude hindamist, mida need kogukonnad on teinud rahalise jätkusuutlikkuse saavutamisel.

7. EIT loob konkurentsi- ja tulemuspõhise vahendite eraldamise mehhanismi, et anda asjakohane osa oma rahalisest toetusest teadmis- ja innovaatikakogukondadele. Selle raames hinnatakse pideva seire alusel teadmis- ja innovaatikakogukondade äriplaane, nende avatust uutele liikmetele, levitamisstrateegiaid, geograafilist jagunemist ja nende äriplaanide tulemusi ning eelkõige nende tulemusi rahalise jätkusuutlikkuse saavutamisel. Erilist tähelepanu tuleb pöörata COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamiseks ja innovatiivsete ideede arendamiseks võetud meetmetele.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) uutest ülesannetest tulenevate personalivajaduste hinnang;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b b (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

bb) kaheaastase kriisiprogrammi aspektid;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) asjakohased näitajad teadmis- ja innovaatikakogukondade ning EIT tegevuse seiramiseks, kasutades mõjule suunatud lähenemisviisi;

c) asjakohased kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid, vahendid ja näitajad EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse seireks, kasutades selle tegevuse mõju- ja tulemuspõhist käsitlust;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 18 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EIT võtab vastu iga-aastase konsolideeritud tegevus aruande, milles esitatakse põhjalik teave EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta eelneval kalendriaastal ning panuse kohta, mille on EIT teinud teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammi eesmärkide saavutamisse ja liidu innovatsiooni-, teadus- ja hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse. Samuti hinnatakse aruandes tulemusi kehtestatud eesmärkide, näitajate ja ajakava seisukohast, sooritatud tegevusega seotud riske ning vahendite kasutamist ja EIT üldist tööd. Iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne sisaldab ka muud põhjalikku teavet kooskõlas EIT finantseeskirjadega.

2. EIT võtab vastu iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande, milles esitatakse põhjalik teave EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse kohta eelneval kalendriaastal ning panuse kohta, mille EIT on andnud programmi „Euroopa horisont“ eesmärkide saavutamisse ja liidu innovatsiooni-, teadus- ja hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse. Samuti hinnatakse aruandes tulemuste vastavust kehtestatud eesmärkidele, näitajatele ja ajakavale, sooritatud tegevustega seotud riske, vahendite kasutamist, sealhulgas EIT panust kliimaküsimuste süvalaiendamise eesmärki programmi „Euroopa horisont“ raames teadmis- ja innovaatikakogukondade lõikes, ja EIT üldist tööd. Iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne sisaldab ka muud põhjalikku teavet kooskõlas EIT finantseeskirjadega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Igal aastal esitab EIT direktor Euroopa Parlamendi pädevatele komisjonidele aasta tegevusaruande.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 19 – lõige 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon näeb ette EIT hindamised läbipaistva protsessi alusel valitud sõltumatute ekspertide abil, kooskõlas EIT finantseeskirjadega. Nende hindamiste käigus uuritakse, kuidas EIT täidab oma ülesannet, käsitletakse EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade kogu tegevust ning hinnatakse EIT Euroopa lisaväärtust ja tegevuse mõju, tulemuslikkust, jätkusuutlikkust, tõhusust ning asjakohasust ja tegevuse sidusust ja/või vastastikust täiendavust asjakohaste riiklike ja liidu poliitikameetmetega. Hindamiste käigus võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil ning nende tulemusi kasutatakse komisjoni programmihindamistel, mis on ette nähtud teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava liidu raamprogrammiga.

2. Komisjon näeb ette EIT hindamised läbipaistva protsessi alusel valitud sõltumatute ekspertide abil, kooskõlas EIT finantseeskirjadega. Hindamiste käigus uuritakse, kuidas EIT täidab oma ülesannet, käsitletakse EIT ja teadmis- ja innovaatikakogukondade kogu tegevust, hinnatakse EIT Euroopa lisaväärtust ning tema tegevuste mõju, tulemuslikkust, jätkusuutlikkust, tõhusust ja asjakohasust ning tegevuste sidusust ja/või vastastikust täiendavust asjakohaste riiklike ja liidu poliitikameetmetega, sealhulgas koostoimet programmi „Euroopa horisont“ muude osadega, eelkõige Euroopa Innovatsiooninõukoguga ning teiste partnerluste ja ülesannetega. Hinnatakse ka piirkondliku innovatsioonistrateegia mõjuga seotud küsimusi ja EIT avatust uutele partneritele. Hindamiste käigus võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil ning nende tulemusi kasutatakse komisjoni programmihindamistel, mis on ette nähtud programmiga „Euroopa horisont“.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 19 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 19a

 

EIT vahehindamine

 

Komisjon viib läbib EIT põhjaliku vahehindamise, mis põhineb käesoleva määruse artiklis 19 sätestatud korrapärastel hindamistel. Hindamine teostatakse sõltumatute ekspertide abiga hiljemalt kolm aastat pärast järgmise rahastamisperioodi algust. Vahehindamisel hinnatakse muu hulgas:

 

a)  haridusalgatuse mõju ja tulemusi ning selle võimalikku jätkamist;

 

b)  teadmis- ja innovaatikakogukondade rahalise jätkusuutlikkuse strateegiate tulemuslikkust;

 

c)  piirkondliku innovatsioonistrateegia rakendamist ja mõju;

 

d)  EIT ja programmi „Euroopa horisont“ III samba kõigi rakendusasutuste vahelise koostöö suurendamise teostatavust, et uurida, kas EIT-l võiks olla programmi kõigi sammaste lõikes horisontaalsem roll ja/või luua innovatsiooni jaoks ühtne kontaktpunkt koos erinevate üksteist täiendavate tegevustega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu toetust võib anda rahalise toetusena teadusuuringuid ja innovatsiooni toetavast liidu raamprogrammist ning muudest liidu programmidest, ilma et see piiraks vastava mitmeaastase finantsraamistiku alusel otsustatud summade kasutamist.

Liidu toetust antakse rahalise toetusena, mis moodustab [4 %] programmi „Euroopa horisont“ üldeelarvest, ning muudest liidu programmidest, ilma et see piiraks vastava mitmeaastase finantsraamistiku alusel otsustatud summade kasutamist. EIT võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid muudest liidu programmidest.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 24 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 24a

 

Üleminekusätted

 

EIT sõlmitud lepinguid reguleeritakse eeskirjadega, mis kehtivad vastava ettepanekute esitamise taotlusvooru avamise ajal.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 1</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhatuses on 15 komisjoni määratud liiget, kelle hulgas on tasakaalustatult esindatud nii ärikogemusega kui ka akadeemilise ja teadusliku taustaga isikud. Juhatuse liikmete ametiaeg on neli aastat. Juhatuse ettepanekul võib komisjon kõnealust ametiaega pikendada ühe korra kaheks aastaks.

Juhatuses on 15 komisjoni määratud liiget, kellest üks on Euroopa Innovatsiooninõukogu liige, ja kelle hulgas on tasakaalustatult esindatud nii ärikogemusega kui ka kõrghariduse, innovatsiooni ja teadusliku taustaga isikud. Juhatuse liikmete ametiaeg on neli aastat. Juhatuse ettepanekul võib komisjon kõnealust ametiaega pikendada ühel korral kaheks aastaks.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 2</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajadusel esitab juhatus komisjonile kandidaatide nimekirja uue liikme või uute liikmete määramiseks. Nimekirja kantud kandidaadid valitakse läbipaistva ja avatud menetluse käigus, mille algatab EIT.

välja jäetud

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 2 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon nimetab läbipaistval viisil juhatuse liikmed, kes peavad tõendatult omama tipptasemel kogemusi kõrghariduse, teaduse, innovatsiooni ja äri alal. Juhatuse ametisse nimetamisele eelneb avalik konkursikutse.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 3</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab arvesse kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonialase kogemusega isikute ja ärikogemusega isikute tasakaalustatuse põhimõtet ning samuti soolise ja geograafilise tasakaalu põhimõtet ja liidu erinevate kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonikeskkondade esindatust.

Komisjon tagab kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonialase kogemusega isikute ja ärikogemusega isikute tasakaalustatud esindatuse ning samuti soolise ja geograafilise tasakaalu ja liidu erinevate kõrgharidus-, teadus- ja innovatsioonikeskkondade esindatuse.

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 3 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vajadusel esitab juhatus komisjonile uu(t)e liikme(te) ametisse nimetamiseks kandidaatide nimekirja. Nimekirja kantud kandidaadid valitakse läbipaistva ja avatud menetluse käigus, mille algatab EIT.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 1. jagu – punkt 1 – lõik 4 a (uus)</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon nimetab uue(d) liikme(d) teises ja kolmandas lõigus sätestatud korras.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>143</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Juhatus langetab EIT tegevuse juhtimise ülesande täitmiseks strateegilisi otsuseid, eelkõige:

1. Juhatus langetab EIT tegevuse juhtimise ülesande täitmiseks strateegilisi otsuseid, eelkõige peab ta:

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>144</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt a</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) võtab vastu panuse, mille EIT annab komisjoni ettepanekusse, milles käsitletakse EIT strateegilist innovatsioonikava ;

a) võtma vastu EIT panuse komisjoni ettepanekusse, milles käsitletakse EIT strateegilist innovatsioonikava, võttes seejuures arvesse olemasolevate teadmis- ja innovaatikakogukondade arvamust;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt c</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) võtab vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse rahastamise, seire ja hindamise kriteeriumid ja korra, sh neile määratavad maksimaalsed EIT rahalised vahendid;

c) võtma artiklis 11 sätestatud nõudeid arvestades vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade tegevuse rahastamise, seire ja hindamise kriteeriumid ja korra, sh neile määratavad maksimaalsed EIT rahalised vahendid, ning otsustama, milliseid parandusmeetmeid tuleb võtta teadmis- ja innovaatikakogukonna eesmärkide mitterahuldava täitmise korral;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt d</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) võtab vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise korra;

d) võtma vastu teadmis- ja innovaatikakogukondade valimise korra ning teavitama sellest viivitamata artikli 6 lõikes 2 osutatud liikmesriikide esindajate rühma, EIT riikide kontaktpunktide võrgustikku ning riiklikke ja piirkondlikke asutusi;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt e</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) olenevalt olukorrast kas valib partnerluse välja ja nimetab selle teadmis- ja innovaatikakogukonnaks või tühistab nimetamise;

e) olenevalt olukorrast kas valima partnerluse välja, tuginedes artiklis 9 sõnastatud kriteeriumite kohaselt tipptaseme, tasakaalustatud geograafilise esindatuse, partnerite käibe ja innovatsiooni põhimõtetele, ja nimetama selle teadmis- ja innovaatikakogukonnaks, või tühistama nimetamise;

<TitreJust>Selgitus</TitreJust>

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemise loogikaga seotud mõjuvatel põhjustel või kuna muudatused on lahutamatult seotud muude vastuvõetavate muudatusettepanekutega.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>148</NumAm>

 

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt g</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) volitab direktorit pikendama teadmis- ja innovaatikakogukondadega sõlmitud partnerluse raamlepinguid algsest ajavahemikust kauemaks;

g) artiklite 10 ja 11 kohaselt läbi viidud hindamiste positiivse tulemuse põhjal volitama direktorit pikendama teadmis- ja innovaatikakogukondadega sõlmitud partnerluse raamlepinguid algsest ajavahemikust kauemaks;

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article> I lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt j</Article>