<Date>{18/06/2020}18.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2020</NoDocSe>
PDF 464kWORD 133k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Odbor za industriju, istraživanje i energetiku</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Marisa Matias</Depute>

(Preinaka – članak 110. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0331),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 173. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0042/2019),

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje rumunjskog Zastupničkog doma, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[1],

 uzimajući u obzir pismo od 10. siječnja 2020. koje je Odbor za pravna pitanja uputio Odboru za industriju, istraživanje i energetiku u skladu s člankom 110. stavkom 3. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članke 110., 59. i 40. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A9-0120/2020),

A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Države članice su prvenstveno odgovorne za održavanje snažne europske industrijske, konkurentne i inovativne baze. Međutim, priroda i opseg inovacijskog izazova u Uniji također zahtijevaju djelovanje na razini Unije.

(2) Države članice su prvenstveno odgovorne za održavanje snažne europske industrijske, konkurentne i inovativne baze. Međutim, priroda i opseg inovacijskog izazova također zahtijevaju djelovanje na razini Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) EIT bi, prije svega putem svojih Zajednica znanja i inovacija („ZZI-ji”), trebao težiti jačanju inovacijskih ekosustava koji se bave globalnim izazovima. Njegov bi cilj prije svega trebao biti doprinos razvoju inovacijskog kapaciteta Unije i država članica s najvišim standardima. U tu svrhu EIT bi trebao olakšati i unaprijediti umrežavanje i suradnju te stvoriti sinergije među različitim inovacijskim zajednicama u Europi.

(4) Misija EIT-a je, prije svega preko svojih Zajednica znanja i inovacija („ZZI-ji”), doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Unije i konkurentnosti jačanjem inovacijskog kapaciteta država članica i Unije. Njegov je cilj također ostvariti strateške prioritete Unije i doprinijeti postizanju ciljeva i politika EU-a, uključujući europski zeleni plan, europski plan oporavka, europsku podatkovnu strategiju, digitalnu strategiju te strategiju za MSP-ove i industrijsku strategiju, te postizanje strateške autonomije Europe. Nadalje, trebao bi doprinijeti savladavanju globalnih izazova, uključujući ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, slijedeći načela Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, te postići tranziciju na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova najkasnije do 2050. Ta tranzicija bit će moguća samo kroz rast istraživanja i inovacija, čime se naglašava potreba za jačanjem povoljnih uvjeta i ulaganja u povećanje europske baze znanja te istraživačkog i inovacijskog kapaciteta, posebno u području zelenih klimatski prihvatljivih tehnologija i inovacija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) EIT bi trebao olakšati i unaprijediti umrežavanje i suradnju te stvoriti sinergije među različitim inovacijskim zajednicama u Europi, čime bi se osigurala široka geografska pokrivenost u cilju premošćivanja regionalnih razlika i sprečavanja inovacijskog jaza, te istovremeno zadržati izvrsnost kao glavni kriterij.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Strateška prioritetna područja i financijske potrebe za EIT u razdoblju od sedam godina , koje obuhvaća odgovarajući višegodišnji financijski okvir („VFO”), trebali bi se utvrditi u Strateškom inovacijskom programu ( „SIP”). SIP-om bi se trebala osigurati usklađenost s okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama te poticati sinergije s drugim relevantnim programima Unije u okviru VFO-a, kao i s drugim inicijativama, politikama i instrumentima Unije, posebno onima kojima se podupiru obrazovanje i regionalni razvoj. S obzirom na važnost SIP-a za inovacijsku politiku Unije i posljedično političko značenje njegova socioekonomskog utjecaja na Uniju , SIP bi trebali usvojiti Europski parlament i Vijeće na temelju prijedloga Komisije u skladu s doprinosom koji dostavi EIT.

(5) Strateška prioritetna područja i financijske potrebe za EIT u razdoblju od sedam godina , uključujući kratkoročne mjere za savladavanje krize prouzročene COVID-om 19 i oporavak, trebali bi se utvrditi u Strateškom inovacijskom programu ( „SIP”). SIP-om bi se trebala osigurati usklađenost s programom Obzor Europa – Okvirnim programom za istraživanja i inovacije (Obzor Europa), odnosno strateškim planovima za istraživanja i inovacije, te poticati sinergije s drugim relevantnim programima Unije, kao i s drugim inicijativama, politikama i instrumentima Unije. S obzirom na važnost SIP-a za inovacijsku politiku Unije i posljedično političko značenje njegova socioekonomskog utjecaja, SIP bi trebali usvojiti Europski parlament i Vijeće na temelju prijedloga Komisije u skladu s doprinosom koji dostavi EIT. Ti doprinosi trebali bi biti stavljeni na raspolaganje i Europskom parlamentu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a) Kriza koja je posljedica izbijanja bolesti COVID-19 izazvala je masovne i disruptivne učinke na zdravstvene i gospodarske sustave država članica te je prouzročila društvene poremećaje. Za te će učinke biti potrebna suradnja svih institucija, tijela, ureda i agencija Unije, a EIT bi trebao doprinijeti inovacijskim naporima koji su potrebni za ujednačen odgovor na krizu. Povrh toga, EIT i njegovi ZZI-ji trebali bi ojačati svoje djelovanje kako bi podržali i povećali otpornost mikro poduzeća, malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), novoosnovanih poduzeća, kao i studenata, istraživača, poduzetnika i zaposlenika.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b) Gospodarski šok povezan s krizom prouzročenom COVID-om 19 ima ogroman utjecaj na sveučilišta, istraživače, poduzeća i druge dionike EIT-a. Važno je utvrditi i rješavati povezane izazove, a posebno pristup financiranju, kako bi se zaštitio trokut znanja i ponovno izgradilo povjerenje među svim dionicima. Srednjoročno bi se ZZI-ji trebali prilagoditi učinku šoka i preusmjeriti svoj naglasak i aktivnosti, stoga trebaju biti prilagodljivi i fleksibilni kako bi pronašli nove mogućnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c) Trebalo bi ubrzati aktualna istraživanja koja se bave učincima krize prouzročene COVID-om 19. EIT bi trebao povećati učinak tog istraživanja i pomoći u razvoju proizvoda i inovativnih usluga koji proizlaze iz tog istraživanja te osigurati da oni dopru do što većeg broja ljudi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.d (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.d) Upravni odbor EIT-a i ZZI-ji trebali bi usvojiti mjere fleksibilnosti i aktivnosti potrebne za pružanje odgovarajuće potpore svojem ekosustavu na temelju trokuta znanja te, po potrebi, donijeti ad hoc mjere potpore za svoje partnere i korisnike, čak i izvan svojih zajednica. Svojim partnerima, korisnicima i studentima trebali bi pružiti alate i instrumente za prilagodbu na decentraliziranije metode rada na daljinu, manje putovanja, veću nesigurnost i kontinuirano društveno distanciranje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) U skladu s okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama aktivnosti EIT-a trebale bi se baviti strateškim dugoročnim izazovima za inovacije u Europi, posebno u transdisciplinarnim i/ili interdisciplinarnim područjima, uključujući ona koja su već utvrđena na europskoj razini. Na taj bi način EIT trebao promicati periodični dijalog s civilnim društvom.

(6) U skladu s programom Obzor Europa aktivnosti EIT-a trebale bi se baviti strateškim dugoročnim izazovima za inovacije u Europi, posebno u transdisciplinarnim i/ili interdisciplinarnim područjima, uključujući razvoj inovativnih netehnoloških rješenja kao nužnu dopunu tehnološki orijentiranim inovacijskim aktivnostima. Na taj bi način EIT trebao promicati periodični dijalog s civilnim društvom te s istraživačkim i inovacijskim centrima, MSP-ovima, visokoobrazovnim ustanovama i industrijom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) EIT bi trebao dati prednost prijenosu svojih aktivnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija u poslovni kontekst i njihovoj komercijalnoj primjeni, kao i podupiranju stvaranja novoosnovanih i supsidijarnih poduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi).

(7) EIT bi trebao dati prednost prijenosu svojih aktivnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija te poduzetničkih aktivnosti u poslovni kontekst i njihovoj komercijalnoj primjeni. Pritom bi trebao podupirati inovacijske i poduzetničke kapacitete visokog obrazovanja, promicati izvrsnost u istraživanju te poticati i promicati stvaranje novoosnovanih i supsidijarnih poduzeća te MSP-ova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) EIT bi trebao nastojati bliskije surađivati s MSP-ovima kako bi se osiguralo njihovo aktivno sudjelovanje u aktivnostima ZZI-ja. Nadalje, javna poduzeća i tijela lokalne vlasti te neprofitne organizacije trebali bi, po potrebi, biti uključeni u ZZI-je.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b) S obzirom na to da su socijalna poduzeća vrlo inovativne prirode zbog robe ili usluga koje nude, svoje organizacije ili proizvodnih metoda koje primjenjuju, promicanje aktivnosti socijalnog poduzetništva trebalo bi biti dio aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) EIT bi prije svega trebao djelovati putem velikih europskih autonomnih partnerstava usmjerenih na vrhunske rezultate između visokih učilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i drugih dionika u obliku održivih i dugoročno samoodrživih strateških mreža u procesu inovacija. Ta bi partnerstva trebao izabrati Upravni odbor EIT-a na temelju transparentnog postupka koji se temelji na izvrsnosti , u skladu s kriterijima za odabir europskih partnerstava iz okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama, i imenovati ih ZZI-jima.

(8) EIT bi prije svega trebao djelovati putem institucionaliziranih europskih autonomnih partnerstava usmjerenih na vrhunske rezultate između visokih učilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i drugih dionika u obliku održivih i dugoročno samoodrživih strateških mreža u procesu inovacija. Cilj tih partnerstava trebao bi biti financijska održivost koju bi ostvarili mobilizacijom sredstava iz ostalih javnih i privatnih izvora te privlačenje i uključivanje najšireg mogućeg spektra novih partnera. Njih bi trebao izabrati Upravni odbor EIT-a na temelju transparentnog postupka koji se temelji na izvrsnosti, u skladu s ovom Uredbom i programom Obzor Europa za odabir europskih partnerstava, i imenovati ih ZZI-jima.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) Odabir i pokretanje novih ZZI-jâ trebali bi se temeljiti na otvorenom, transparentnom i konkurentnom postupku kojim bi se u obzir uzelo strateško planiranje u okviru Obzora Europa, preispitivanje EIT-a i ZZI-ja u sredini programskog razdoblja, brzina oporavka Unije nakon pandemije bolesti COVID-19 te proračun dodijeljen EIT-u za odgovarajuće proračunsko razdoblje. U tom postupku i pri upravljanju ZZI-jima EIT bi trebao u obzir uzeti činjenicu da nemaju svi ZZI-ji jednake financijske potrebe, odnosno da nekima treba više kapitala od ostalih.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Uzimajući u obzir posebnost ZZI-jâ, potrebno je predvidjeti posebne minimalne uvjete za njihovo formiranje koji odstupaju od pravila za sudjelovanje u okvirnom programu Unije za potporu istraživanjima i inovacijama i za širenje rezultata. Slično tome, za aktivnosti ZZI-jâ s dodanom vrijednošću mogu biti potrebna posebna pravila o vlasništvu, pravima pristupa, iskorištavanju i širenju rezultata.

(9) Uzimajući u obzir posebnost ZZI-jâ potrebno je predvidjeti posebne minimalne uvjete za njihovo formiranje. Ti uvjeti mogu iznimno odstupati od pravila za sudjelovanje u programu Obzor Europa i za širenje rezultata. Slično tome, za aktivnosti ZZI-jâ s dodanom vrijednošću mogu biti potrebna posebna pravila o vlasništvu, pravima pristupa, iskorištavanju i širenju rezultata.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Upravni bi odbor također trebao upravljati aktivnostima EIT-a i koordinirati izvješćivanje, praćenje i evaluaciju aktivnosti ZZI-jâ u skladu s odredbama okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama . Pri odabiru članova Upravnog odbora trebalo bi postići ravnotežu iskustva iz poslovnog svijeta i svijeta visokog obrazovanja i/ili istraživanja te iz sektora inovacija.

(10) Upravni bi odbor također trebao upravljati aktivnostima EIT-a i koordinirati izvješćivanje, praćenje i evaluaciju aktivnosti ZZI-jâ u skladu s odredbama programa Obzor Europa. Upravni odbor EIT-a trebao bi moći davati preporuke o tome kako smanjiti administrativno opterećenje ZZI-jâ. Pri odabiru članova Upravnog odbora trebalo bi postići ravnotežu iskustva iz poduzeća, visokog obrazovanja i istraživanja te iz sektora inovacija. Uzimajući kao vodeće načelo izvrsnost, sastavom Upravnog odbora EIT-a trebala bi se osigurati geografska i rodna ravnoteža.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi povećali konkurentnost i međunarodnu atraktivnost europskoga gospodarstva i njegova inovacijskog kapaciteta , EIT i ZZI-ji trebali bi moći privući partnerske organizacije, istraživače i studente iz cijeloga svijeta, uključujući i poticanjem njihove mobilnosti, te surađivati s organizacijama iz trećih zemalja.

(11) Kako bi povećali konkurentnost i međunarodnu atraktivnost europskoga gospodarstva i njegova inovacijskog i poduzetničkog kapaciteta , EIT i ZZI-ji trebali bi moći privući partnerske organizacije, istraživače i studente iz cijeloga svijeta, među ostalim iz najudaljenijih regija Unije, uključujući i poticanjem njihove mobilnosti, te surađivati s organizacijama iz trećih zemalja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Odnosi između EIT-a i ZZI-jâ trebali bi se temeljiti na okvirnim sporazumima o partnerstvu i sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava , koji će utvrđivati prava i obveze ZZI-jâ, osigurati odgovarajuću razinu koordinacije i odrediti mehanizam za praćenje i evaluaciju aktivnosti i rezultata ZZI-jâ. Okvirnim sporazumom o partnerstvu trebao bi se osigurati kontinuitet financijskog doprinosa EIT-a ZZI-ju i nakon odgovarajućeg VFO-a. Odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća12 („Financijska uredba”), EIT bi trebao moći sklopiti takav okvirni sporazum o partnerstvu za početno razdoblje od sedam godina te ga nakon tog razdoblja produljiti za još najviše sedam godina.

(12) Odnosi između EIT-a i ZZI-jâ trebali bi se temeljiti na okvirnim sporazumima o partnerstvu i višegodišnjim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava , koji će utvrđivati prava i obveze ZZI-jâ, osigurati odgovarajuću razinu koordinacije i odrediti mehanizam za praćenje i evaluaciju aktivnosti i rezultata ZZI-jâ. Okvirnim sporazumom o partnerstvu trebao bi se osigurati kontinuitet financijskog doprinosa EIT-a ZZI-ju i nakon odgovarajućeg VFO-a. Odstupajući od Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća12 („Financijska uredba”), EIT bi trebao moći sklopiti takav okvirni sporazum o partnerstvu za početno razdoblje od sedam godina. Podložno pozitivnoj evaluaciji napretka ZZI-ja u pogledu ostvarivanja njegovih ciljeva i ključnih etapa koja se treba provesti do četvrte godine prvog razdoblja, EIT bi trebao moći produljiti taj okvirni sporazum za još jedno razdoblje od najviše sedam godina, na temelju dodatne evaluacije s pozitivnim ishodom. U slučaju produljenja početnog sedmogodišnjeg sporazuma ZZI se podvrgava još jednom preispitivanju u sredini programskog razdoblja prema istim kriterijima i metodologiji kako bi se donijela odluka o nastavku ZZI-ja.

__________________

__________________

12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a) Ovisno o ishodu konačnog preispitivanja prije isteka četrnaeste godine okvirnog sporazuma o partnerstvu, Upravni odbor EIT-a može, u iznimnim okolnostima i uz propisno obrazloženje, odlučiti da će produljiti okvirni sporazum o partnerstvu sa ZZI-jem od prve generacije ZZI-ja. Takvo produljenje trebalo bi podlijegati pozitivnoj dubinskoj evaluaciji učinkovitosti ZZI-jâ od strane neovisnih vanjskih stručnjaka i ovisiti o tome jesu li postigli dovoljan stupanj učinka i financijske održivosti. Produljenje bi trebalo biti ograničeno u pogledu vremena, proračuna i opsega na aktivnosti ZZI-ja koje nisu tako blizu tržištu te stoga još ne mogu biti financijski održive, ali su i dalje ključne za ispunjavanje njegovih zadaća, aktivnosti i sposobnosti da odgovori na goruće društvene izazove.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Potrebno je podržati visoko obrazovanje kao sastavnu, ali često odsutnu komponentu sveobuhvatne inovacijske strategije. Okvirni sporazumi o partnerstvu ili sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-jâ trebaju osigurati da akademske stupnjeve i diplome koji se dodjeljuju putem ZZI-jâ dodijele uključena visoka učilišta, koja treba potaknuti da ih označuju kao akademske stupnjeve i diplome EIT-a. Uz to, EIT bi trebao poboljšati i proširiti opseg akademskih stupnjeva i diploma s oznakom EIT-a kako bi se povećalo njihovo priznavanje izvan Zajednice EIT-a. Kroz svoje aktivnosti i rad EIT bi trebao pomoći u promicanju mobilnosti studenata, istraživača i osoblja . Sve te aktivnosti trebalo bi provoditi ne dovodeći u pitanje Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća13.

(13) Potrebno je podržati visoko obrazovanje kao sastavnu, ali često odsutnu komponentu sveobuhvatne inovacijske strategije. Okvirni sporazumi o partnerstvu ili sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-jâ trebaju osigurati da akademske stupnjeve i diplome koji se dodjeljuju putem ZZI-jâ dodijele uključena visoka učilišta, koja treba potaknuti da ih označuju kao akademske stupnjeve i diplome EIT-a. Uz to, EIT bi trebao poboljšati i proširiti opseg akademskih stupnjeva i diploma s oznakom EIT-a na aktivnosti cjeloživotnog učenja, strukovno osposobljavanje te programe stjecanja vještina, prekvalifikacije i usavršavanja kako bi se povećalo njihovo priznavanje i izvan Zajednice EIT-a. Kroz svoje aktivnosti i rad EIT bi trebao pomoći u promicanju mobilnosti studenata, istraživača i osoblja te pružiti mogućnosti za cjeloživotno učenje, mentorstvo i podučavanje. Sve te aktivnosti trebalo bi provoditi ne dovodeći u pitanje Direktivu 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća13.

__________________

__________________

13 Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.) Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1430/2007 (SL L 320, 6.12.2007., str. 3.).

13 Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.) Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1430/2007 (SL L 320, 6.12.2007., str. 3.).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Odgovarajuće odredbe trebale bi jamčiti odgovornost i transparentnost EIT-a. Odgovarajuća pravila koja uređuju njegovo upravljanje i djelovanje trebala bi se propisati u statutu EIT-a.

(14) Odgovarajuće odredbe trebale bi jamčiti odgovornost, transparentnost i otvorenost EIT-a. Odgovarajuća pravila koja uređuju njegovo upravljanje i djelovanje trebala bi se propisati u statutu EIT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Može se očekivati da će industrijski, financijski i uslužni sektor znatno doprinijeti proračunu ZZI-jâ. ZZI-ji trebaju imati za cilj maksimiziranje udjela doprinosa iz privatnog sektora i ostvarivanje financijske održivosti . ZZI-ji i njihove partnerske organizacije trebali bi objaviti činjenicu da se njihove aktivnosti poduzimaju u kontekstu EIT-a i da primaju financijski doprinos iz općeg proračuna Unije.

(16) Može se očekivati da će kriza prouzročena COVID-om 19 utjecati na financijske doprinose industrijskog sektora i da će financijski i uslužni sektor znatno doprinijeti proračunu ZZI-jâ. Bez obzira na to, ZZI-ji trebaju imati za cilj maksimiziranje udjela doprinosa iz privatnog sektora i od početka aktivno raditi na ostvarenju financijske održivosti. ZZI-ji i njihove partnerske organizacije trebali bi objaviti činjenicu da se njihove aktivnosti poduzimaju u kontekstu EIT-a i da primaju financijski doprinos iz općeg proračuna Unije. Nadalje, transparentnost financiranja trebalo bi povećati objavljivanjem informacija o tome koji se projekti financiraju i o dodjeli sredstava.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a) EIT bi trebao osigurati uravnoteženu raspodjelu proračunskih sredstava tijekom tog razdoblja i nesmetani prijelaz iz trenutačnog u sljedeće proračunsko razdoblje VFO-a, posebno u pogledu tekućih aktivnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) EIT bi trebao sastaviti konsolidirano godišnje izvješće o radu, navodeći aktivnosti koje su provedene i rezultate rada u prethodnoj kalendarskoj godini. EIT bi trebao sastaviti i jedinstveni programski dokument s opisom planiranih inicijativa u smislu godišnjeg i višegodišnjeg programiranja koji bi mu omogućio da odgovori na unutarnje i vanjske razvoje u području znanosti, tehnologije, visokog obrazovanja, inovacija i drugih relevantnih područja.

(19) EIT bi trebao sastaviti konsolidirano godišnje izvješće o radu, navodeći aktivnosti koje su provedene i rezultate rada u prethodnoj kalendarskoj godini. EIT bi trebao sastaviti i jedinstveni programski dokument s opisom planiranih inicijativa u smislu godišnjeg i višegodišnjeg programiranja koji bi mu omogućio da odgovori na unutarnje i vanjske razvoje u području znanosti, tehnologije, visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija i drugih relevantnih područja. Taj jedinstveni programski dokument trebao bi se baviti aspektima dvogodišnjeg programa za odgovor na krizu. Te bi dokumente trebao dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Prikladno je da Komisija pokrene neovisne, vanjske evaluacije rada EIT-a, uključujući ZZI-je, osobito s ciljem pripreme SIP-a. Tim bi se evaluacijama trebalo ispitati kako EIT ispunjava svoju misiju, obuhvatiti sve aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ te ocijeniti njihovu relevantnost, djelotvornost, učinkovitost, europsku dodanu vrijednost i koherentnost. Trebalo bi ih uključiti u Komisijine evaluacije programa predviđene okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama.

(20) Prikladno je da Komisija pokrene neovisne, vanjske evaluacije rada EIT-a, uključujući ZZI-je, osobito s ciljem pripreme SIP-a. Tim bi se evaluacijama trebalo ispitati kako EIT ispunjava svoju misiju, obuhvatiti sve aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ te ocijeniti njihovu relevantnost, djelotvornost, učinkovitost, europsku dodanu vrijednost, otvorenost, aktivnosti informiranja, komunikaciju, vidljivost, širenje rezultata, učinak i koherentnost. Trebalo bi ih uključiti u Komisijine evaluacije programa predviđene u programu Obzor Europa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a) ZZI-ji EIT-a organizirani su oko kolokacijskih centara i inovacijskih središta, ali često za njih upotrebljavaju različite pojmove (središta, čvorišta, uredi itd.). EIT bi trebao poduzeti sve moguće napore kako bi uskladio terminologiju povezanu sa strukturom svakog ZZI-ja radi daljnjeg pojednostavljenja, pojašnjenja i jačanja prepoznatljivosti EIT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.b) EIT bi se, prvenstveno u okviru svojih ZZI-ja i Regionalnog programa za inovacije EIT-a, trebalo usredotočiti na jačanje inovacijskih ekosustava za razvoj ukupnog kapaciteta Unije za inovacije kojima se rješavaju globalni izazovi poticanjem integracije poslovanja, istraživanja, visokog obrazovanja i poduzetništva.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.c) ZZI-ji, koji preko svojih kolokacijskih centara i inovacijskih središta olakšavaju inovacije, trebali bi uzeti u obzir prioritete strategije pametne specijalizacije država članica i time poboljšati njihov inovacijski kapacitet tako da potpuno odražavaju regionalne kapacitete i potencijal, prilike, slabosti, te lokalne aktere, njihove aktivnosti i tržišta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.d (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.d) Sinergije EIT-a s fondovima kohezijske politike koje ostvaruje preko svojih ZZI-ja trebale bi se ojačati radi promicanja regionalne i međuregionalne suradnje između aktera trokuta znanja i upravljačkih tijela te radi povećanja ukupnog učinka i vidljivosti EIT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.e (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.e) Od ključne je važnosti je promicati snažne sinergije između EIT-a i Europskog vijeća za inovacije (EIC). ZZI-ji bi trebali poticati osnivanje inovativnih poduzeća u bliskoj sinergiji s EIC-om te istodobno izbjegavati udvostručavanje, a korisnici EIT-a trebali bi se, povrh usluga koje pružaju ZZI-ji EIT-a, moći prijaviti za instrumente potpore koje nudi EIC. Novoosnovana poduzeća s visokim potencijalom rasta koja podupiru ZZI-ji mogu imati izravniji pristup aktivnostima u okviru EIC-a, u skladu s relevantnim odredbama programa Obzor Europa, kako bi im se pomoglo da brzo rastu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.f (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.f) EIT bi u okviru svojih aktivnosti trebao poticati inovacije i podupirati integraciju visokog obrazovanja u inovacijski ekosustav, posebno poticanjem poduzetničkog obrazovanja, jačanjem transdisciplinarne suradnje između industrije, visokog obrazovanja i istraživanja te utvrđivanjem budućih vještina za buduće inovatore radi rješavanja globalnih izazova, što obuhvaća napredne digitalne i inovacijske vještine i vještine za održivost. Korisnici EIC-a trebali bi imati koristi od programa potpore koje pruža EIT, dok bi novoosnovana poduzeća koja proizađu iz ZZI-jâ trebala imati brz pristup aktivnostima u okviru EIC-a.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.g (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.g) Kako bi se izbjegle stroge podjele i udvostručavanje napora i strategija, EIT i EIC trebali bi predvidjeti recipročnu i sustavnu razmjenu informacija te imati zajedničkog člana u svakom od svojih upravnih odbora.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.h (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.h) U području primjene programa Obzor Europa i u skladu sa svojim strateškim planiranjem EIT bi trebao moći donijeti odluku o predstavljanju novog ZZI-ja u prioritetnim područjima koja doprinose savladavanju novih i predstojećih globalnih izazova. Prvi ZZI trebao bi se odnositi na kulturne i kreativne sektore i industrije, dok bi se drugi trebao odnositi na vodni, morski i pomorski sektor i ekosustave.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.i (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.i) EIT bi trebao moći u skladu s programom Obzor Europa i svojim strateškim planiranjem odlučiti o predstavljanju novih ZZI-ja u prioritetnim područjima koja doprinose savladavanju novih i predstojećih globalnih i društvenih izazova. Prvi takav ZZI trebao bi se odnositi na kulturne i kreativne sektore i industrije i bit će pokrenut 2022., uz mogućnost odgode pokretanja do 2023. ako Upravni odbor EIT-a smatra da je potrebno dodatno savjetovanje s dionicima prije pokretanja poziva. Drugi takav ZZI trebao bi se odnositi na vodni, morski i pomorski sektor i ekosustave te bi trebao biti pokrenut 2025., nakon pozitivne procjene učinka koja će se provesti 2023.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „inovacija” znači proces, uključujući i njegov ishod, kojim nove ideje odgovaraju na društvene ili gospodarske potrebe i potražnju i stvaraju nove proizvode, usluge ili poslovne i organizacijske modele koji se uspješno uvode u postojeće tržište ili koji su u stanju stvoriti nova tržišta te koji donose vrijednost društvu;

(1) „inovacija” znači proces, uključujući i njegov ishod, kojim nove ideje odgovaraju na društvene, gospodarske ili okolišne potrebe i potražnju i stvaraju nove proizvode, usluge ili poslovne, organizacijske i društvene modele koji se uspješno uvode u postojeće tržište ili koji su u stanju stvoriti nova tržišta te koji donose vrijednost društvu;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) „Zajednica znanja i inovacija” (ZZI) znači veliko europsko autonomno partnerstvo visokih učilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i drugih dionika u procesu inovacija u obliku strateške mreže koja se, bez obzira na njezin konkretan pravni oblik, temelji na zajedničkom srednjoročnom i dugoročnom planiranju inovacija, kako bi se ispunile zadaće EIT-a i doprinijelo ostvarivanju ciljeva utvrđenih okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama;

(2) „Zajednica znanja i inovacija” (ZZI) znači autonomno institucionalizirano europsko partnerstvo, kako je utvrđeno u programu Obzor Europa, između visokih učilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i drugih dionika u procesu inovacija u obliku strateške mreže koja se, bez obzira na njezin konkretan pravni oblik, temelji na zajedničkom srednjoročnom i dugoročnom planiranju inovacija, kako bi se savladali izazovi EIT-a i doprinijelo ostvarivanju ciljeva utvrđenih programom Obzor Europa;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) „kolokacijski centar ZZI-ja” znači fizički prostor koji je uspostavljen na otvoren i transparentan način, koji obuhvaća određeno geografsko područje na kojem lako mogu surađivati glavni partneri ZZI-ja iz trokuta znanja, čime se osigurava ključna točka za aktivnosti ZZI-ja u tom području;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) „program za odgovor na krizu” znači dvogodišnji plan u kojem EIT utvrđuje svoje prioritete kao odgovor na potrebe svakog ZZI-ja za prevladavanje krize prouzročene COVID-om 19 i prilagodbu razdoblju nakon krize;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.c (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c) „inovacijsko središte EIT-a” znači središte lokalne zajednice uspostavljeno u nizu država članica, posebno u državama članicama i regijama na koje je usmjeren Regionalni program za inovacije, u kojem ZZI-ji mogu surađivati s lokalnim akterima iz trokuta znanja kako bi proveli inovacijske ciljeve u cijeloj Uniji, čime se osigurava uravnoteženija geografska prisutnost aktivnosti Zajednice EIT-a te koje služi kao pristupna točka za interakciju s lokalnim akterima, mobilizira i internacionalizira lokalne mreže, uspostavlja sinergije i promiče aktivnu integraciju ekosustava na svim razinama te podupire napore ZZI-jâ za jačanje komplementarnosti i suradnje unutar trokuta znanja uz ambiciju da prerastu u regionalne kolokacijske centre;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 2.d (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d) „mreža službenika za vezu EIT-a za pojedinu zemlju” znači mreža nacionalnih predstavnika koje imenuju vlade država članica i zemalja pridruženih Obzoru Europa, kao dio nacionalnih kontaktnih točaka Obzora Europa, čiji je zadatak omogućiti bolje strukturirano širenje mogućnosti, rezultata i postignuća koji proizlaze iz Zajednice EIT-a te poticati uzajamni prijenos znanja, savjeta i najbolje prakse, u skladu s institucijskom funkcijom EIT-a;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „partnerska organizacija” znači pravni subjekt koji je član ZZI-ja i može obuhvaćati posebno visoka učilišta, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, istraživačke organizacije, javna ili privatna poduzeća, financijske institucije, regionalne i lokalne vlasti, zaklade i neprofitne organizacije;

(3) „partnerska organizacija” znači pravni subjekt koji je član ZZI-ja i može obuhvaćati posebno visoka učilišta, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, istraživačke organizacije, javne ustanove, javna ili privatna poduzeća, financijske institucije, regionalne i lokalne vlasti, zaklade i neprofitne organizacije;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „Strateški inovacijski program” („SIP”) znači strateški dokument koji obuhvaća prioritetna područja i dugoročnu strategiju EIT-a za buduće inicijative, njegov kapacitet za ostvarenje optimalne dodane vrijednosti inovacija, uključujući i pregled planiranih aktivnosti u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija za razdoblje od sedam godina, koje obuhvaća odgovarajući VFO ;

(7) „Strateški inovacijski program” („SIP”) znači strateški dokument koji obuhvaća strategiju i prioritete EIT-a za buduće inicijative, njegov kapacitet za ostvarenje optimalne dodane vrijednosti inovacija, uključujući ciljeve, ključne aktivnosti, planirane aktivnosti u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, njegov način rada, očekivane učinke i potrebne resurse za razdoblje od sedam godina, koje obuhvaća Obzor Europu i odgovarajući VFO;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „Regionalni program za inovacije” („RPI”) znači program aktivnosti informiranja usmjeren na partnerstva među visokim učilištima, istraživačkim organizacijama, poduzećima i drugim dionicima radi poticanja inovacija diljem Unije;

(8) „Regionalni program za inovacije” ili „RPI” znači program aktivnosti informiranja usmjeren na uspostavu partnerstva među visokim učilištima, istraživačkim organizacijama, poduzećima i drugim dionicima u zemljama sa slabijim rezultatima u području istraživanja i inovacija kako je utvrđeno u članku 2. točki 15.a Uredbe [xxx] o uspostavi Obzora Europa te, u mjeri u kojoj to nisu zemlje sa slabijim rezultatima u pogledu istraživanja i inovacija, u zemljama i regijama tih zemalja koje su klasificirane kao skromni ili umjereni inovatori u Europskoj ljestvici uspjeha u inovacijama, s ciljem poticanja inovacija diljem Unije i premošćivanja regionalnih razlika, čime se smanjuje inovacijski jaz;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) „poslovni plan ZZI-ja” znači dokument u kojem se opisuju ciljevi i planirane aktivnosti ZZI-ja s dodanom vrijednošću;

(10) „višegodišnji poslovni plan ZZI-ja” znači dokument u kojem se opisuju ciljevi i planirane aktivnosti ZZI-ja s dodanom vrijednošću, ključne etape, ciljevi i učinci ZZI-ja koji doprinose suočavanju s globalnim izazovima, te sadrži procjenu financijskih izvora i financiranja, uključujući njegove strategije za postizanje financijske održivosti, otvorenost za nove partnere i geografski uravnoteženije sudjelovanje u njegovim aktivnostima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „memorandum o suradnji” znači sporazum između EIT-a i ZZI-ja radi zadržavanja ZZI-ja kao aktivnog člana Zajednice EIT-a nakon isteka okvirnog sporazuma o partnerstvu, bez financijskog doprinosa EIT-a;

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1. – točka 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „financijska održivost” znači kapacitet ZZI-ja za neovisno financiranje aktivnosti trokuta znanja nakon isteka okvirnog sporazuma o partnerstvu.

(13) „financijska održivost” znači kapacitet ZZI-ja za ostvarivanje dovoljnih prihoda za financiranje većine ili svih svojih aktivnosti trokuta znanja, uključujući znatan udio troškova održavanja ekosustava, neovisno o doprinosima EIT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Misija EIT-a je doprinositi održivom gospodarskom rastu i konkurentnosti Unije jačanjem inovacijskog kapaciteta država članica i Unije radi svladavanja velikih izazova s kojima se suočava društvo. To će postići promicanjem sinergija i suradnje i integracijom najviših standarda visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, između ostalog poticanjem poduzetništva.

1. Misija EIT-a je doprinositi održivom gospodarskom razvoju i konkurentnosti Unije jačanjem inovacijskog kapaciteta država članica i Unije. Njegov je cilj i ostvariti strateške prioritete Unije i doprinijeti postizanju ciljeva i politika EU-a, uključujući europski zeleni plan, europski plan oporavka, europsku podatkovnu strategiju, digitalnu strategiju te strategiju za MSP-ove i industrijsku strategiju, te postizanje strateške autonomije Europe. Nadalje, doprinosi savladavanju globalnih izazova, uključujući ciljeve održivog razvoja slijedeći načela Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma, te postizanju gospodarstva s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova najkasnije do 2050.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIT doprinosi ostvarenju općih i posebnih ciljeva okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama.

2. U proračunskom razdoblju 2021. – 2027. EIT doprinosi ostvarenju općih i posebnih ciljeva Obzora Europa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 3. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3. Posebni ciljevi EIT-a su:

 

(a)  povećati učinak ZZI-jâ i njegovu transparentnost te poticati integraciju trokuta znanja;

 

(b)  povećati otvorenost ZZI-jâ uključivanjem većeg raspona dionika iz cijele Unije;

 

(c)  povećati poduzetnički i inovacijski kapacitet sektora visokog obrazovanja diljem Unije vođenjem i praćenjem ZZI-jâ u promicanju bolje integracije u inovacijske ekosustave te institucijskih promjena u visokim učilištima;

 

(d)  povećati regionalni doseg EIT-a i njegovih ZZI-ja, te bolje proširiti i iskoristiti rezultate kako bi se smanjile regionalne razlike u inovacijskom kapacitetu unutar Unije i pojedinih država članica te osigurala uravnotežena geografska pokrivenost;

 

(e)  provesti dvogodišnji program za odgovor na krizu s potrebnom fleksibilnošću kako bi se moglo doprinijeti zaštiti postojećih inovacijskih ekosustava i pomoći dionicima EIT-a da se pripreme za gospodarski oporavak.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. SIP definira prioritetna područja i strategiju EIT-a za predmetno sedmogodišnje razdoblje, uzimajući u obzir okvirni program Unije za potporu istraživanjima i inovacijama, i uključuje procjenu njegova socioekonomskog učinka i njegov kapacitet za generiranje optimalne dodane vrijednosti inovacija. SIP uzima u obzir rezultate praćenja i evaluacije EIT-a kako je navedeno u članku 19.

1. SIP definira strategiju i prioritete EIT-a za predmetno sedmogodišnje razdoblje, uključujući kratkoročne mjere za savladavanje krize prouzročene COVID-om 19 i oporavak nakon te krize, uzimajući u obzir program Obzor Europa, kao i svoje strateško planiranje. SIP uključuje i procjenu očekivanog socioekonomskog učinka i aktivnosti informiranja EIT-a te njegov kapacitet za generiranje optimalnih inovacijskih ekosustava i dodane vrijednosti. SIP uzima u obzir rezultate praćenja i evaluacije EIT-a kako je navedeno u članku 19.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. SIP je usklađen s ciljevima okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama, strateškim višegodišnjim planiranjem, zahtjevima za izvješćivanje, praćenje i evaluaciju i drugim zahtjevima tog programa te potiče sinergije s drugim relevantnim programima Unije u okviru odgovarajućeg VFO-a, posebno s onima kojima se podupiru obrazovanje i regionalni razvoj. Njime se uspostavljaju i prikladne sinergije i komplementarnosti između aktivnosti EIT-a i drugih inicijativa, instrumenata i politika Unije.

2. SIP je usklađen s ciljevima programa Obzor Europa, strateškim višegodišnjim planiranjem, zahtjevima za izvješćivanje, praćenje i evaluaciju i drugim zahtjevima tog programa te potiče sinergije s drugim relevantnim programima Unije u okviru odgovarajućeg VFO-a. Njime se uspostavljaju i prikladne sinergije i komplementarnosti između aktivnosti EIT-a i drugih inicijativa, instrumenata i politika Unije, posebno inicijative europskih sveučilišta, Europskog vijeća za inovacije, misija i europskih partnerstva iz programa Obzor Europa. Komisija pruža EIT-u svu potrebnu potporu pri uspostavljanju odgovarajućih sinergija i komplementarnosti s drugim aktivnostima Obzora Europa te drugim inicijativama i programima Unije, uz izbjegavanje udvostručavanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. SIP uključuje procjenu financijskih potreba i izvora s obzirom na buduće poslovanje, dugoročni razvoj i financiranje EIT-a. Sadržavat će i indikativni financijski plan koji pokriva razdoblje odgovarajućeg VFO-a .

3. SIP uključuje procjenu financijskih potreba i izvora s obzirom na buduće poslovanje, dugoročni razvoj i financiranje EIT-a, uključujući financijske aspekte povezane s europskim planom oporavka. Sadržavat će i indikativni financijski plan koji pokriva razdoblje odgovarajućeg VFO-a.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 4. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. EIT daje svoj doprinos Komisijinu prijedlogu SIP-a.

4. Uzimajući u obzir stajalište i doprinos postojećih ZZI-jâ, EIT priprema nacrt SIP-a, podnosi ga Komisiji i objavljuje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) Upravni odbor, sastavljen od članova na visokoj razini s iskustvom u visokom obrazovanju, istraživanju, inovacijama i poslovanju. Odbor je odgovoran za upravljanje aktivnostima EIT-a, za odabir, imenovanje, praćenje i evaluaciju ZZI-jâ, kao i za sve druge strateške odluke;

(a) Upravni odbor, sastavljen od članova na visokoj razini s dokazanim izvrsnim iskustvom u visokom obrazovanju, istraživanju, inovacijama i poslovanju, uključujući jednog člana koji je i član Odbora EIC-a. Odbor je odgovoran za upravljanje aktivnostima EIT-a, za odabir, imenovanje, financiranje, praćenje i evaluaciju ZZI-jâ, među ostalim i za poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera u slučaju slabih rezultata, kao i za sve druge strateške odluke. Pri odabiru Upravnog odbora vodi se računa kriterijima koji se odnose na rodnu i geografsku ravnotežu;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) Izvršni odbor, sastavljen od izabranih članova i predsjednika Upravnog odbora. Pomaže Upravnom odboru u obavljanju zadaća i priprema njegove sastanke u suradnji s direktorom;

(b) Izvršni odbor, sastavljen od izabranih članova koji predstavljaju sve tri dimenzije trokuta znanja i predsjednika Upravnog odbora. Pomaže Upravnom odboru u obavljanju zadaća i priprema njegove sastanke u suradnji s direktorom;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 1. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) direktor, kojeg imenuje Upravni odbor, pravni je zastupnik EIT-a odgovoran za njegovo djelovanje i svakodnevno upravljanje. Direktor odgovara Upravnom odboru te ga redovito izvješćuje o razvoju EIT-a i svim aktivnostima u svojoj nadležnosti;

(c) direktor, kojeg imenuje Upravni odbor, pravni je zastupnik EIT-a i odgovoran je za provedbu odluka Upravnog odbora te za njegovo djelovanje i svakodnevno upravljanje. Direktor odgovara Upravnom odboru te ga redovito izvješćuje o razvoju EIT-a i svim aktivnostima u svojoj nadležnosti, uključujući izvršenje proračuna EIT-a. Direktor redovno podnosi izvješće Europskom parlamentu, barem nakon svakog postupka praćenja i evaluacije;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 5. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Detaljne odredbe o tijelima EIT-a nalaze se u Statutu EIT-a, u Prilogu ovoj Uredbi.

2. Detaljne odredbe o tijelima EIT-a i upravljanju EIT-om nalaze se u Statutu EIT-a, u Prilogu ovoj Uredbi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi postizanja svog cilja, EIT posebno:

Radi postizanja svojih ciljeva iz članka 3., EIT posebno:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) utvrđuje svoje glavne prioritete i aktivnosti u skladu sa SIP-om;

(a) utvrđuje svoje aktivnosti u skladu s glavnim prioritetima utvrđenima u SIP-u;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka aa (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) predstavlja dvogodišnji program za odgovor na krizu u suradnji sa ZZI-jima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) podiže svijest među potencijalnim partnerskim organizacijama i potiče njihovo sudjelovanje u svojim aktivnostima;

(b) osigurava otvorenost prema potencijalnim partnerskim organizacijama i podiže svijest među njima, posebno među MSP-ovima i centrima izvrsnosti u nastajanju u zemljama i regijama koje ispunjavaju uvjete za aktivnosti RPI-ja, kako bi potaknuo njihovo sudjelovanje u svojim aktivnostima;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odabire i imenuje ZZI-je u prioritetnim područjima u skladu s člankom 9. i definira njihova prava i obveze okvirnim sporazumima o partnerstvu i sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava, pruža im odgovarajuću potporu, primjenjuje odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete te kontinuirano prati i periodično ocjenjuje njihove aktivnosti;

(c) odabire i imenuje ZZI-je u prioritetnim područjima u skladu s člankom 9. i definira njihova prava i obveze okvirnim sporazumima o partnerstvu i sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava, pruža im odgovarajuće strateške smjernice i potporu, provodi odgovarajuću kontrolu kvalitete, pomno prati i utvrđuje uvjete te poduzima odgovarajuće korektivne mjere u slučaju slabih rezultata na temelju ishoda ocjena u skladu s člankom 11. te kontinuirano prati i periodično ocjenjuje njihove aktivnosti i korake prema ostvarenju financijske održivosti;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka ca (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) usmjerava provedbu RPI-ja osiguravanjem sredstava za osnivanje inovacijskih središta EIT-a u državama članicama EIT-a koje sudjeluju u RPI-ju;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka f</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) promiče širenje najbolje prakse za integraciju trokuta znanja, među ostalim i među ZZI-jima, s ciljem razvoja zajedničke kulture inovacija i prijenosa znanja te potiče sudjelovanje u aktivnostima informiranja, uključujući u okviru RPI-ja;

(f) promiče širenje najbolje prakse za integraciju trokuta znanja, među ostalim i među ZZI-jima i diljem Unije, s ciljem razvoja zajedničke kulture inovacija i prijenosa znanja te potiče sudjelovanje i otvorenost za nove članove u aktivnostima informiranja, uključujući u okviru RPI-ja;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka fa (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) uspostavlja mrežu službenika za vezu EIT-a za pojedinu zemlju, kao dio nacionalnih kontaktnih točaka za Obzor Europa kako bi se potaknuo uzajamni prijenos znanja, savjeta i najbolje prakse u skladu s funkcijom EIT-a;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka fb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb) promiče sveobuhvatno širenje, prenošenje i iskorištavanje rezultata i mogućnosti koje proizlaze iz Zajednice EIT-a, među ostalim preko mreže službenika za vezu EIT-a za pojedinu zemlju, kako bi se povećala razina osviještenosti, vidljivost EIT-a i znanje o njemu u cijeloj Uniji, te kako bi se potaknulo sudjelovanje u aktivnostima Zajednice EIT-a;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka fc (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc) podupire ZZI-je pri razvoju učinkovite strategije financijske održivosti za mobilizaciju sredstava iz drugih javnih i privatnih izvora;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka h</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) promiče multidisciplinarne pristupe inovacijama, uključujući integraciju tehnoloških, socijalnih i netehnoloških rješenja, organizacijskih pristupa i novih poslovnih modela;

(h) promiče multidisciplinarne pristupe inovacijama u svim sektorima, odnosno uključivanjem integracije tehnoloških, socijalnih i netehnoloških rješenja, održivosti i integrirane klimatske neutralnosti, organizacijskih pristupa, poduzetničkog duha i novih poslovnih modela;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka i</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) po potrebi osigurava komplementarnost i sinergiju između aktivnosti EIT-a i drugih programa Unije;

(i) po potrebi osigurava komplementarnost i sinergiju između aktivnosti EIT-a i drugih programa Unije kako se navodi u Obzoru Europa;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka ia (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia) razvija i daje smjernice za inovativne modele prava intelektualnog vlasništva kojima se promiče prijenos i širenje znanja, i u kontekstu ZZI-jâ i šire u cijeloj Uniji;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka ib (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib) pruža potrebnu potporu ZZI-jima i uspostavlja sinergije s njima radi pronalaženja inovativnih rješenja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka ic (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ic) osigurava da ZZI-ji mogu djelovati s potrebnom fleksibilnošću kako bi svoje poslovanje prilagodili sve većim zahtjevima koji proizlaze iz krize prouzročene COVID-om 19 i pomaže u provedbi europskog plana oporavka;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka j</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) organizira redovite sastanke Foruma dionika kako bi ih se obavijestilo o aktivnostima EIT-a, njegovim iskustvima, najboljim praksama i doprinosu politikama i ciljevima Unije u vezi s inovacijama, istraživanjem i obrazovanjem te kako bi im se omogućilo da izraze svoja mišljenja;

(j) organizira redovite sastanke Foruma dionika, barem jednom godišnje, kako bi se podijelile aktivnosti i raspravljalo o aktivnostima EIT-a, razmijenila iskustva, najbolje prakse i doprinos politikama i ciljevima Unije u vezi s inovacijama, istraživanjem i obrazovanjem te kako bi im se omogućilo da izraze svoja mišljenja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka k</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) organizira sastanke skupine predstavnika država članica, barem dvaput godišnje, neovisno o sastancima Foruma dionika kako bi se osigurali prikladna komunikacija i protok informacija s EIT-om, a predstavnici bili obaviješteni o postignućima, davali savjete EIT-u i ZZI-jima te s njima dijelili iskustva. Skupina predstavnika država članica osigurava i odgovarajuće sinergije i komplementarnosti između aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ i nacionalnih programa i inicijativa, uključujući moguće nacionalno sufinanciranje aktivnosti ZZI-jâ;

(k) organizira sastanke skupine predstavnika država članica, neovisno o sastancima Foruma dionika iz točke (j) kako bi se osigurali prikladna komunikacija i protok informacija s EIT-om, a predstavnici bili obaviješteni o postignućima, davali savjete EIT-u i ZZI-jima te s njima dijelili iskustva.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka ka (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka) omogućuje uspostavu infrastrukture zajedničkih usluga Zajednice EIT-a namijenjenih za zajedničko djelovanje, svojstveno svim ZZI-jima;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka kb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(kb) potiče postupno umrežavanje različitih inovacijskih središta EIT-a u svim državama članicama kako bi se olakšala suradnja između Zajednice EIT-a i lokalnih inovacijskih ekosustava;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka l</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) osmišljava i koordinira mjere potpore koje ZZI-ji poduzimaju za razvoj poduzetničkog i inovacijskog kapaciteta visokih učilišta i njihovu integraciju u inovacijske ekosustave.

(l) osmišljava i koordinira mjere potpore te prati provedbu tih mjera potpore koje ZZI-ji poduzimaju za razvoj poduzetničkog i inovacijskog kapaciteta visokih učilišta, ustanova za stručno osposobljavanje, MSP-ova i novoosnovanih poduzeća i njihovu integraciju u inovacijske ekosustave u cijeloj Uniji u skladu s pristupom koji podrazumijeva trokut znanja;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka la (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la) u suradnji s Komisijom i na temelju doprinosa ZZI-ja osmišljava i pokreće inicijativu u području visokog obrazovanja radi potpore razvoju inovacijskog i poduzetničkog kapaciteta u visokom obrazovanju, koju će u okviru svojih aktivnosti provoditi ZZI-ji;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka lb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(lb) proširuje djelokrug te poboljšava priznavanje i vidljivost izvan Zajednice EIT-a akademskih stupnjeva i diploma koje dodjeljuju sudjelujuća visoka učilišta sudionici i koji se označavaju kao stupnjevi i diplome EIT-a te ih proširuje na programe cjeloživotnog učenja, mentorstvo, stručno usavršavanje, programe stjecanja i unapređenja vještina i istodobno osigurava rodno uravnotežen pristup, te koje mogu dodijeliti certificirane i kvalificirane ustanove za osposobljavanje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1. – točka lc (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(lc) u široj javnosti povećava vidljivost i priznavanje aktivnosti koje financira EIT te proširuje oznaku EIT-a kako bi se poboljšala vidljivost i priznavanje od strane EIT-a obrazovnih programa utemeljenih na partnerstvima između različitih visokih učilišta, istraživačkih centara i poduzeća te istodobno poboljšava svoju opću kvalitetu ponudom kurikula koji se temelje na učenju kroz praktičan rad i svrsishodnog poduzetništva te međunarodne, međuorganizacijske i međusektorske mobilnosti;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija pomaže EIT-u i njegovim ZZI-jima da utvrde sinergije s drugim programima Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Skupina predstavnika država članica iz stavka 1. točke (k) sastavljena je od jednog predstavnika svake države članice i jednog predstavnika svake pridružene zemlje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 6. – stavak 1.c (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Savjetuje Upravni odbor i direktora EIT-a o strateški važnim pitanjima. Osigurava i odgovarajuće sinergije i komplementarnosti između aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ i nacionalnih programa i inicijativa, uključujući moguće nacionalno sufinanciranje aktivnosti ZZI-jâ.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) inovacijske aktivnosti i ulaganja s europskom dodanom vrijednošću, uključujući potporu osnivanju i razvoju inovativnih poduzeća, potpuno integrirajući dimenzije visokog obrazovanja i istraživanja kako bi se postigla kritična masa i potičući širenje i iskorištavanje rezultata;

(a) inovacijske aktivnosti i ulaganja s dodanom vrijednošću Unije, uključujući olakšavanje i podupiranje osnivanja i razvoja inovativnih i novoosnovanih poduzeća, potpuno integrirajući dimenzije visokog obrazovanja i istraživanja kako bi se postigla kritična masa i potičući širenje i iskorištavanje rezultata;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) eksperimentiranje, izradu prototipova i demonstriranje potaknute inovacijama u područjima od ključnoga gospodarskog i socijalnog interesa i oslanjajući se na rezultate istraživanja na razini Unije i nacionalnih istraživanja, s potencijalom za jačanje konkurentnosti Unije na međunarodnoj razini i pronalaženje rješenja za velike izazove s kojima se suočava europsko društvo;

(b) eksperimentiranje, istraživanje, izradu prototipova i demonstriranje potaknute inovacijama u područjima od ključnoga gospodarskog i socijalnog interesa i oslanjajući se na rezultate istraživanja na razini Unije i nacionalnih istraživanja, s potencijalom za jačanje konkurentnosti Unije na međunarodnoj razini i pronalaženje rješenja za velike izazove s kojima se suočava europsko društvo, uključujući zdravstvene i digitalne izazove;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja posebno na razini magisterija i doktorata, kao i tečajeve profesionalnog usavršavanja, u disciplinama s potencijalom za ispunjavanje budućih europskih socioekonomskih potreba koji šire bazu talenata Unije, promiču razvoj vještina povezanih s inovacijama, unapređenje upravljačkih i poduzetničkih vještina i mobilnost istraživača i studenata te potiču razmjenu znanja, mentorstvo i povezivanje u mreže među primateljima diploma i tečajeva s oznakom EIT-a;

(c) aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja posebno na razini magisterija i doktorata, kao i tečajeve profesionalnog usavršavanja, u disciplinama s potencijalom za ispunjavanje budućih europskih socioekonomskih i socioekoloških potreba koji šire bazu talenata Unije, promiču razvoj vještina povezanih s inovacijama, unapređenje upravljačkih i poduzetničkih vještina i mobilnost istraživača i studenata te potiču razmjenu znanja, mentorstvo i povezivanje u mreže među korisnicima aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja s oznakom EIT-a;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) mjere potpore visokim učilištima za bolju integraciju u inovacijske vrijednosne lance i ekosustave te njihovo povezivanje s drugim ključnim inovacijskim akterima iz trokuta znanja, čime se poboljšava razvoj njihovih strateških kapaciteta;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) aktivnosti informiranja i širenje najboljih praksi u sektoru inovacija s naglaskom na razvoju suradnje između visokog obrazovanja, istraživanja i poslovanja, uključujući uslužni i financijski sektor;

(d) aktivnosti informiranja i širenje najboljih praksi u području sektora inovacija s naglaskom na razvoju suradnje i interdisciplinarnih krugova učenja između visokog obrazovanja, istraživanja, organizacija iz javnog i trećeg sektora te poslovanja, uključujući uslužni i financijski sektor;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka da (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) aktivnosti regionalnog programa za inovacije (RPI), potpuno integrirane u višegodišnju strategiju ZZI-ja kako bi se ojačao inovacijski kapacitet i razvili održivi inovacijski ekosustavi diljem Unije radi smanjenja razlika u uspješnosti u području inovacija i jaza u Uniji te osiguravanja geografski uravnoteženijeg sudjelovanja u Zajednici EIT-a diljem Unije;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ostvarivanje sinergija i komplementarnosti između aktivnosti ZZI-ja i postojećih europskih, nacionalnih i regionalnih programa, ako je prikladno.

(e) ostvarivanje sinergija i komplementarnosti između aktivnosti ZZI-ja i postojećih europskih, nacionalnih i regionalnih programa, a posebno EIC-a, drugih europskih partnerstava i misija te sveučilišta, visokih učilišta i istraživačkih centara, ako je prikladno;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka ea (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) mobilizaciju sredstava iz javnih i privatnih izvora te od prihoda ostvarenih vlastitim aktivnostima, u skladu s člankom 17. radi povećanja udjela svog proračuna;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 1. – točka eb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb) uspostavu repozitorija u kojem bi se prikazao odnos između izuma i patenata koje posjeduju ZZI-ji te naveli vlasnici tih izuma;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ne dovodeći u pitanje okvirne sporazume o partnerstvu i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-ja, ZZI-ji općenito imaju veliku autonomiju da definiraju svoju unutarnju organizaciju i sastav te detaljno utvrde svoj plan i metode rada. ZZI-ji posebno:

2. Ne dovodeći u pitanje okvirne sporazume o partnerstvu i višegodišnje sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-ja, ZZI-ji općenito imaju veliku autonomiju da definiraju svoju unutarnju organizaciju i sastav te detaljno utvrde svoj plan i metode rada ako taj plan i metode rada rezultiraju napretkom u ostvarivanju ciljeva EIT-a i ZZI-ja. ZZI-ji posebno:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) uspostavljaju unutarnje mehanizme upravljanja kojima se odražava trokut znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija;

(a) uspostavljaju unutarnje transparentne mehanizme upravljanja kojima se odražava trokut znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) otvoreni su za nove članove kad god oni dodaju vrijednost partnerstvu;

(b) otvoreni su za najširi mogući niz novih članova iz cijele Unije kad god oni dodaju vrijednost partnerstvu, među ostalim na temelju jasnih i transparentnih kriterija za pristupanje i istupanje te otvorenih poziva;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) djeluju otvoreno i transparentno u skladu sa svojim unutarnjim pravilima;

(c) uspostavljaju unutarnja pravila kojima se osigurava otvoreno i transparentno funkcioniranje ZZI-jâ u skladu s kodeksima dobrog upravljanja koji će se utvrditi u tim unutarnjim pravilima;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka da (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) kao dio svog višegodišnjeg poslovnog plana izrađuju dvogodišnji strateški plan s detaljnim opisom inicijativa za ublažavanje učinaka krize prouzročene COVID-om 19, pri čemu posebnu pozornost posvećuju mjerama za povećanje otpornosti mikro poduzeća, MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, ali i studenata, istraživača i zaposlenika;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka db (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) u sinergiji s drugim inovacijskim komponentama Unije i drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije te kako bi odgovorili na europski plan oporavka, objavljuju ciljane pozive, promiču inicijative preko svojih partnerstava, ekosustava i zajednica, razvijaju individualne projekte i projekte među ZZI-jima za podršku restrukturiranju poduzeća te pronalaze mikro poduzeća, MSP-ove, novoosnovana poduzeća i druge dionike koji trebaju potporu i na primjer bolji pristup financiranju;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka dc (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc) predlažu inicijative čiji je cilj poduprijeti njihov ekosustav na temelju trokuta znanja, a istodobno su dovoljno fleksibilni da izrade mjere koje odgovaraju potrebama njihovih partnera i korisnika, pa i šire od njihovih postojećih zajednica;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) donose i provode strategije financijske održivosti.

(e) donose i provode strategije za postizanje financijske održivosti;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 2. – točka ea (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea) osmišljavaju aktivnosti informiranja, posebno s institucijama u nastajanju i centrima izvrsnosti u regijama Unije koje su manje uspješne od ostalih;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Odnos između EIT-a i svakog ZZI-ja temelji se na okvirnim sporazumima o partnerstvu i sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava.

3. odnos između EIT-a i svakog ZZI-ja temelji se na okvirnim sporazumima o partnerstvu i višegodišnjim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava te na dobro definiranoj dugoročnoj strategiji suradnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 7. – stavak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Pri odabiru projekata i partnera i, ako je apsolutno potrebno kako bi se razdvojili prijedlozi jednake kvalitete, nakon procjene utemeljene na kriterijima izvrsnosti, ZZI-ji daju prednost prijedlozima koji ispunjavaju jedan ili više sljedećih kriterija:

 

(a)  uključuju veći broj zemalja ili regija koje sudjeluju u RPI-ju;

 

(b)  uključuju veći broj regija ili zemalja koje još ne sudjeluju u zajednici ZZI-jâ;

 

(c)  uključuju regije i zemlje koje su se obvezale na doprinos u okviru fondova ESI;

 

(d)  uključuju veći broj MSP-ova;

 

(e)  osiguravaju bolju rodnu ravnotežu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuju se pravila za sudjelovanje i širenje rezultata iz okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama. Odstupajući od tih pravila:

Primjenjuju se pravila za sudjelovanje i širenje rezultata iz programa Obzor Europa. Odstupajući od tih pravila:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 8. – stavak 1. – točka b</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) na aktivnosti ZZI-ja s dodanom vrijednošću mogu se primjenjivati posebna pravila o vlasništvu, pravima pristupa, iskorištavanju i širenju rezultata.

(b) na aktivnosti ZZI-ja s dodanom vrijednošću mogu se primjenjivati posebna pravila o vlasništvu, pravima pristupa, iskorištavanju i širenju rezultata, kad je to prikladno.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. EIT odabire partnerstvo nakon konkurentnog, otvorenog i transparentnog postupka za imenovanje ZZI-ja. Primjenjuju se kriteriji iz okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama za odabir europskih partnerstava. Upravni odbor EIT-a može dodatno specificirati te kriterije donošenjem i objavom kriterija za odabir ZZI-jâ na temelju načela izvrsnosti i relevantnosti inovacija.

1. EIT odabire partnerstvo nakon konkurentnog, otvorenog i transparentnog postupka za imenovanje ZZI-ja. Primjenjuju se važeći uvjeti i kriteriji iz programa Obzor Europa za odabir europskih partnerstava. Upravni odbor EIT-a dodatno specificira te kriterije donošenjem i objavom kriterija za odabir ZZI-jâ na temelju načela izvrsnosti, uravnotežene geografske rasprostranjenosti i relevantnosti inovacija za suočavanje s društvenim izazovima i ostvarenje političkih prioriteta Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EIT započinje postupak odabira i imenovanja ZZI-jâ u skladu s prioritetnim područjima i vremenskim okvirom iz SIP-a.

2. EIT započinje postupak odabira i imenovanja ZZI-jâ u skladu s prioritetnim područjima i vremenskim okvirom iz SIP-a te uzimajući u obzir prioritete utvrđene u strateškom planiranju programa Obzor Europa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Minimalni uvjet za formiranje ZZI-ja je sudjelovanje najmanje triju neovisnih partnerskih organizacija, koje su osnovane u najmanje trima različitim državama članicama.

3. Minimalni uvjeti za formiranje ZZI-ja su sudjelovanje najmanje triju neovisnih partnerskih organizacija, koje obuhvaćaju najmanje jedno visoko učilište, jednu istraživačku ustanovu i jedno privatno poduzeće koji su osnovani u najmanje trima različitim državama članicama.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Pored uvjeta navedenog u stavku 3., najmanje dvije trećine partnerskih organizacija koje čine ZZI moraju biti osnovane u državama članicama. Najmanje jedno visoko učilište, jedna istraživačka organizacija i jedno privatno poduzeće moraju biti dio svakog ZZI-ja.

4. Pored uvjeta navedenog u stavku 3., najmanje dvije trećine partnerskih organizacija koje čine ZZI moraju biti osnovane u državama članicama. Pri postupku odabira i imenovanja u obzir se uzima uravnotežena geografska pokrivenost, uključujući sudjelovanje RPI-ja i novih partnera.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 9. – stavak 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. EIT donosi i objavljuje kriterije i postupke financiranja, praćenja i evaluacije aktivnosti ZZI-jâ prije početka postupka odabira novih ZZI-ja. O njima se odmah obavješćuje skupina predstavnika država članica iz članka 6. točke (k).

5. EIT donosi i objavljuje kriterije i postupke financiranja, praćenja i evaluacije aktivnosti ZZI-jâ prije početka postupka odabira novih ZZI-ja. O njima se odmah obavješćuje skupina predstavnika država članica iz članka 6. stavka 2., mreža službenika za vezu EIT-a za pojedinu zemlju i Europski parlament.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 10. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EIT na temelju pokazatelja, među ostalim utvrđenih okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama i SIP-om, te u bliskoj suradnji s Komisijom organizira kontinuirano praćenje i redovite vanjske evaluacije ostvarenja, rezultata i učinka svakog ZZI-ja. O rezultatima takvih praćenja i evaluacija obavješćuju se Europski parlament i Vijeće te ih se objavljuje.

EIT na temelju pokazatelja utvrđenih, među ostalim, u programu Obzor Europa i SIP-u, te u bliskoj suradnji s Komisijom organizira kontinuirano praćenje i redovite vanjske evaluacije ostvarenja, rezultata i učinka te koraka poduzetih radi ostvarenja financijske održivosti svakog ZZI-ja. O rezultatima takvih praćenja i evaluacija obavješćuju se Europski parlament i Vijeće te ih se objavljuje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovisno o ishodu sveobuhvatnog preispitivanja u sredini programskog razdoblja prije isteka početnog razdoblja od sedam godina Upravni odbor može odlučiti produžiti okvirni sporazum o partnerstvu sa ZZI-jem u odnosu na početno razdoblje na novo razdoblje od najviše sedam godina ili prekinuti financijski doprinos EIT-a i ne produžiti okvirni sporazum o partnerstvu. Upravni odbor posebno uzima u obzir ostvarenu razinu financijske održivosti ZZI-ja, njegov kapacitet za primanje novih članova te granice financijskog doprinosa Unije iz članka 20. i relevantnost u pogledu ciljeva EIT-a.

2. Ovisno o pozitivnom ishodu sveobuhvatnog preispitivanja u sredini programskog razdoblja od strane neovisnih stručnjaka koje se provodi do kraja četvrte godine početnog razdoblja od sedam godina Upravni odbor može odlučiti zadržati okvirni sporazum o partnerstvu sa ZZI-jem do kraja početnog razdoblja ili prekinuti financijski doprinos EIT-a. Upravni odbor posebno uzima u obzir relevantnost za globalne i društvene izazove Unije, kriterije iz programa Obzor Europa za provedbu, praćenje i evaluaciju europskih partnerstava, postizanje ciljeva koje je odredio sam ZZI, napore ZZI-ja za koordinaciju s drugim relevantnim inicijativama za istraživanje i inovacije, razinu financijske održivosti koju je ostvario ZZI, njegov kapacitet za primanje novih članova i njegov uspjeh u privlačenju novih članova, transparentnost njegova upravljanja, njegov kapacitet za razvoj održivih inovacijskih ekosustava te njegovu geografsku pokrivenost i rodnu ravnotežu, kao i granice financijskog doprinosa Unije iz članka 20. i relevantnost u pogledu ciljeva EIT-a.

 

Upravni odbor dostavlja ta preispitivanja u sredini programskog razdoblja Europskom parlamentu i Vijeću i javno ih objavljuje.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Na kraju početnog razdoblja od sedam godina u Upravni odbor može odlučiti produžiti okvirni sporazum o partnerstvu za dodatno razdoblje od sedam godina. Ta se odluka temelji na kriterijima iz stavka 2. i na konačnoj evaluaciji uspješnosti ZZI-ja koja se provodi prije isteka početnog razdoblja od sedam godina.

Prije produženja početnog razdoblja od sedam godina EIT se savjetuje s Europskim parlamentom.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 2.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. U slučaju produženja sedmogodišnjeg sporazuma ZZI podliježe novom preispitivanju u sredini programskog razdoblja do kraja četvrte godine drugog razdoblja od sedam godina na temelju istih kriterija i metodologije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U slučaju da se evaluacijom ZZI-ja ispostavi da su rezultati nedostatni ili nemaju europsku dodanu vrijednost, Upravni odbor poduzima odgovarajuće mjere, uključujući smanjenje, izmjenu ili povlačenje EIT-ova financijskog doprinosa ili otkaz okvirnog sporazuma o partnerstvu.

 

3. U slučaju da se evaluacijom ZZI-ja ispostavi da su rezultati nedostatni ili nemaju europsku dodanu vrijednost, Upravni odbor poduzima odgovarajuće korektivne mjere, uključujući smanjenje, izmjenu ili povlačenje EIT-ova financijskog doprinosa ili otkaz okvirnog sporazuma o partnerstvu .

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 11. – stavak 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ovisno o ishodu konačnog preispitivanja prije isteka četrnaeste godine okvirnog sporazuma o partnerstvu, EIT može sklopiti memorandum o suradnji sa ZZI-jem.

4. Ovisno o ishodu konačnog preispitivanja prije isteka četrnaeste godine okvirnog sporazuma o partnerstvu, Upravni odbor može, pod strogim uvjetima, nakon temeljite evaluacije neovisnih stručnjaka odlučiti da će produžiti okvirni sporazum o partnerstvu sa ZZI-jem. Taj produženi okvirni sporazum o partnerstvu podliježe slijedećem:

 

(a) detaljnoj pozitivnoj evaluaciji ZZI-ja od strane vanjskih stručnjaka i Upravnog odbora, uzimajući u obzir kriterije procjene iz stavka 2.;

 

(b) detaljnom planu ZZI-ja u kojem se navode razlozi za produženje okvirnog sporazuma o partnerstvu;

 

(c) ograničenju u pogledu vremena, opsega i proračuna te obuhvaćanju obrazovanja, osposobljavanja i horizontalno strukturiranih aktivnosti ZZI-ja koje još ne mogu biti financijski održive, ali su i dalje ključne za ispunjavanje njegovih zadaća, aktivnosti i sposobnosti da odgovori na društvene izazove.

 

Te se aktivnosti detaljno opisuju. Opis aktivnosti podnosi Upravni odbor na evaluaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Akademske stupnjeve i diplome koji se odnose na aktivnosti visokog obrazovanja iz članka 7. stavka 1. točke (c) dodjeljuju sudjelujuća visoka učilišta u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima akreditacije. Okvirni sporazumi o partnerstvu i sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-jâ osiguravaju da ti akademski stupnjevi i diplome također mogu biti označeni kao stupnjevi i diplome EIT-a.

1. Akademske stupnjeve i diplome koji se odnose na aktivnosti visokog obrazovanja iz članka 7. stavka 1. točke (c) dodjeljuju sudjelujuća visoka učilišta i certificirane ustanove za osposobljavanje u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima akreditacije. Okvirni sporazumi o partnerstvu i sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između EIT-a i ZZI-jâ osiguravaju da ti su akademski stupnjevi i diplome također označeni kao stupnjevi i diplome EIT-a.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EIT potiče uključena visoka učilišta da:

2. EIT potiče uključena visoka učilišta i certificirane ustanove za osposobljavanje da:

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2. – točka ba (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) promiču i predstavljaju oznaku EIT-a u svojem osposobljavanju i diplomama;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2. – točka bb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) da se više integriraju u inovacijske lance, razviju različite strategije radi učinkovite suradnje s inovacijskim ekosustavima i poduzećima te promicanja poduzetničkog načina razmišljanja;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2. – točka bc (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc) stvaraju programe s naglaskom na cjeloživotnom učenju i certificiranju;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 12. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Posebna pozornost posvećuje se rodnoj ravnoteži i rodno osjetljivim pristupima, posebno u područjima kao što su IKT znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, u kojima su žene i dalje nedovoljno zastupljene.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. EIT i ZZI-ji osiguravaju da se njihove aktivnosti provode uz visoku razinu transparentnosti. Osobito, EIT i ZZI-ji uspostavljaju dostupnu, besplatnu internetsku stranicu za pružanje informacija o svojim aktivnostima.

1. EIT i ZZI-ji osiguravaju da se njihove aktivnosti provode uz visoku razinu transparentnosti. Konkretno, EIT i ZZI-ji uspostavljaju dostupnu, besplatnu internetsku stranicu za pružanje informacija o svojim aktivnostima i prilikama koje nude, a posebno o otvorenim pozivima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a EIT i ZZI-ji stavljaju na raspolaganje detaljne informacije o svim pozivima na podnošenje prijedloga koje su objavili. Te se informacije objavljuju pravodobno, tako da se mogu pretraživati i slijediti u relevantnim zajedničkim internetskim bazama podataka istraživačkih i inovacijskih projekata koje financira Unija, u skladu s Uredbom [xxx] o uspostavi programa Obzor Europa.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 16. – stavak 1.b (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b Detaljne informacije o postupcima praćenja i evaluacije iz članaka 11. i 18.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Doprinosi partnerskih organizacija za financiranje ZZI-jâ određuju se u skladu sa stopama sufinanciranja iz stavka 4. ovog članka i odražavaju strategiju ZZI-jâ za financijsku održivost.

6. Doprinosi partnerskih organizacija i ostalih javnih izvora iz trećih zemalja te privatnih izvora financiranja za financiranje ZZI-jâ određuju se u skladu sa stopama sufinanciranja iz stavka 4. ovog članka i odražavaju strategiju ZZI-jâ za financijsku održivost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 17. – stavak 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. EIT uspostavlja mehanizam dodjele sredstava na temelju konkurentnosti za dodjelu odgovarajućeg dijela svojeg financijskog doprinosa ZZI-jima. On obuhvaća procjenu poslovnih planova i uspješnosti ZZI-jâ koja se mjeri kontinuiranim praćenjem, a posebno na temelju njihova napretka u postizanju financijske održivosti.

7. EIT uspostavlja mehanizam dodjele sredstava na temelju konkurentnosti i uspješnosti za dodjelu odgovarajućeg dijela svojeg financijskog doprinosa ZZI-jima. On obuhvaća procjenu poslovnih planova ZZI-jâ, njihove otvorenosti za nove članove, strategija za širenje informacija i njihove geografske rasprostranjenosti, kao i uspješnosti tih poslovnih planova koja se mjeri kontinuiranim praćenjem, a posebno na temelju njihova napretka u postizanju financijske održivosti. Posebna pozornost posvećuje se mjerama koje se provode za ublažavanje učinaka krize prouzročene COVID-om 19 i razvoju inovativnih ideja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 18. – stavak 1. – točka ba (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) procjenu kadrovskih potreba koje proizlaze iz novih zadaća;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 18. – stavak 1. – točka bb (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) aspekte dvogodišnjeg programa za odgovor na krizu;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 18. – stavak 1. – točka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) odgovarajuće pokazatelje za praćenje aktivnosti ZZI-jâ i EIT-a primjenom pristupa usmjerenog na učinak;

(c) odgovarajuće kvalitativne i kvantitativne metode, alate i pokazatelje za praćenje aktivnosti EIT-a i ZZI-ja primjenom pristupa usmjerenog na učinak i utemeljenog na uspješnosti;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 18. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EIT donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu koje uključuje sveobuhvatne informacije o aktivnostima koje su EIT i ZZI-ji provodili tijekom prethodne kalendarske godine i o doprinosu EIT-a ciljevima okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama te politikama i ciljevima Unije u području inovacija, istraživanja i obrazovanja. U njemu se ocjenjuju rezultati s obzirom na ciljeve, pokazatelje i dogovoreni raspored, rizici povezani s provedenim aktivnostima, korištenje sredstava i općenito rad EIT-a. Konsolidirano godišnje izvješće o radu uključuje dodatne sveobuhvatne informacije u skladu s financijskim pravilima EIT-a.

2. EIT donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu koje uključuje sveobuhvatne informacije o aktivnostima koje su EIT i ZZI-ji provodili tijekom prethodne kalendarske godine i o doprinosu EIT-a ciljevima programa Obzor Europa te politikama i ciljevima Unije u području inovacija, istraživanja i obrazovanja. U njemu se ocjenjuju rezultati s obzirom na ciljeve, pokazatelje i dogovoreni raspored, rizici povezani s provedenim aktivnostima, korištenje sredstava, uključujući njegov doprinos cilju uključivanja klimatskih pitanja u program Obzor Europa, i općenito rad EIT-a. Konsolidirano godišnje izvješće o radu uključuje dodatne sveobuhvatne informacije u skladu s financijskim pravilima EIT-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Svake godine direktor EIT-a podnosi godišnje izvješće nadležnim odborima Europskog parlamenta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 19. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija omogućuje evaluacije EIT-a uz pomoć neovisnih stručnjaka odabranih transparentnim postupkom u skladu s njegovim financijskim pravilima. Tim se evaluacijama provjerava kako EIT ispunjava svoju misiju, a one obuhvaćaju sve aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ te se procjenjuje europska dodana vrijednost EIT-a, utjecaj, učinkovitost, održivost, djelotvornost i važnost provedenih aktivnosti te njihova koherentnost i/ili komplementarnost s relevantnim nacionalnim politikama i politikama Unije, uključujući sinergije s drugim dijelovima okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama. Uzimaju se u obzir mišljenja dionika na europskoj i nacionalnoj razini te se uključuju u Komisijine evaluacije programa predviđene okvirnim programom Unije za potporu istraživanjima i inovacijama.

2. Komisija omogućuje evaluacije EIT-a uz pomoć neovisnih stručnjaka odabranih transparentnim postupkom u skladu s njegovim financijskim pravilima. Tim se evaluacijama provjerava kako EIT ispunjava svoju misiju, a one obuhvaćaju sve aktivnosti EIT-a i ZZI-jâ te se procjenjuje europska dodana vrijednost EIT-a, utjecaj, učinkovitost, održivost, djelotvornost i važnost provedenih aktivnosti te njihova koherentnost i/ili komplementarnost s relevantnim nacionalnim politikama i politikama Unije, uključujući sinergije s drugim dijelovima programa Obzor Europa, a osobito EIC-om, drugim partnerstvima i misijama. Evaluacijom se također ocjenjuju aspekti povezani s učinkom RPI-ja i njegovom otvorenošću za sudjelovanje novih partnera. Uzimaju se u obzir mišljenja dionika na europskoj i nacionalnoj razini te se uključuju u Komisijine evaluacije programa predviđene programom Obzor Europa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 19.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Preispitivanje EIT-a u sredini programskog razdoblja

 

EIT podliježe temeljitom preispitivanju u sredini programskog razdoblja koje provodi Komisija na temelju periodičnih evaluacija iz članka 19. Ono se provodi uz pomoć neovisnih stručnjaka najkasnije tri godine nakon početka sljedećeg financijskog razdoblja. Tim se preispitivanjem u sredini programskog razdoblja među ostalim ocjenjuju:

 

(a)  rezultati i učinci inicijative za obrazovanje i njezin mogući nastavak;

 

(b)  učinkovitost strategija za financijsku održivost ZZI-jâ;

 

(c)  provedba i učinak RPI-ja;

 

(d)  izvedivost daljnjeg povećanja suradnje između EIT-a i svih provedbenih tijela u okviru trećeg stupa Obzora Europa kako bi se ispitalo bi li EIT mogao imati horizontalniju ulogu u svim stupovima i/ili kako bi se uspostavila jedinstvena kontaktna točka za inovacije s nizom različitih komplementarnih aktivnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 20. – stavak 1. – podstavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Doprinos Unije može se osigurati financijskim doprinosom iz okvirnog programa Unije za potporu istraživanjima i inovacijama te drugih programa Unije, ne dovodeći u pitanje iznose dogovorene u odgovarajućem VFO-u.

Doprinos Unije osigurava se financijskim doprinosom u iznosu od [4 %] općeg proračuna programa Obzor Europa te iz drugih programa Unije, ne dovodeći u pitanje iznose dogovorene u odgovarajućem VFO-u. EIT može dobiti dodatna sredstva iz drugih programa Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 24.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Prijelazne odredbe

 

Sporazumi koje sklapa EIT uređeni su pravilima koja su važila u vrijeme pokretanja poziva na podnošenje prijedloga.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor sastoji se od 15 članova koje imenuje Komisija i koji stvaraju ravnotežu između onih s iskustvom u poslovanju, visokom obrazovanju i istraživanju. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Komisija na prijedlog Upravnog odbora može taj mandat produljiti jednom na razdoblje od dvije godine.

Upravni odbor sastoji se od 15 članova, uključujući jednog člana EIC-a, koje imenuje Komisija i koji stvaraju ravnotežu između onih s iskustvom u poslovanju, visokom obrazovanju, inovacijama i istraživanju. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Komisija na prijedlog Upravnog odbora može taj mandat produljiti jednom na razdoblje od dvije godine.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kad god je potrebno, Upravni odbor podnosi Komisiji popis kandidata u svrhu imenovanja novog člana ili novih članova. Kandidati uvršteni u uži izbor odabiru se na temelju rezultata transparentnog i otvorenog postupka koji pokreće EIT .

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 2.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija transparentno imenuje članove Upravnog odbora koji imaju dokazano izvrsno iskustvo u visokom obrazovanju, istraživanju, inovacijama i poslovanju. Imenovanje se obavlja nakon otvorenog poziva na iskazivanje interesa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija uzima u obzir ravnotežu između visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i poslovnog iskustva te ravnotežu spolova, geografsku ravnotežu i različita okruženja visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija diljem Unije.

Komisija osigurava ravnotežu između visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i poslovnog iskustva, rodnu i geografsku ravnotežu i različita okruženja visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija diljem Unije.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 3.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad god je potrebno, Upravni odbor podnosi Komisiji popis kandidata uvrštenih u uži izbor u svrhu imenovanja novog člana ili novih članova. Kandidati uvršteni u uži izbor odabiru se na temelju rezultata transparentnog i otvorenog postupka koji pokreće EIT.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – stavak 4.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija imenuje novog člana ili nove članove u skladu s postupkom iz podstavaka 2. i 3.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>143</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Upravni odbor, pri izvršavanju svoje odgovornosti u pogledu upravljanja aktivnostima EIT-a, donosi strateške odluke, a posebno:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.) 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>144</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka a</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) donosi doprinos EIT-a Komisijinu prijedlogu Strateškog inovacijskog programa (SIP) EIT-a;

(a) donosi doprinos EIT-a Komisijinu prijedlogu Strateškog inovacijskog programa (SIP) EIT-a uzevši u obzir mišljenje postojećih ZZI-jâ;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) donosi kriterije i postupke financiranja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti ZZI-ja, uključujući najviši iznos njima dodijeljenih sredstava EIT-a;

(c) donosi kriterije i postupke financiranja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti ZZI-ja, uključujući najviši iznos njima dodijeljenih sredstava EIT-a, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 11., te odlučuje o odgovarajućim korektivnim mjerama koje treba poduzeti u slučaju slabih rezultata u vezi s ciljevima ZZI-ja;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka d</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donosi postupak odabira ZZI-ja;

(d) donosi postupak odabira ZZI-ja i o tom postupku odmah obavještava skupinu predstavnika država članica iz članka 6. stavka 2., mrežu službenika za vezu EIT-a za pojedinu zemlju te nacionalne i regionalne vlasti;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka e</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) odabire i imenuje partnerstvo kao ZZI ili povlači imenovanje prema potrebi;

(e) odabire i imenuje partnerstvo kao ZZI, na temelju načela izvrsnosti, uravnotežene geografske zastupljenosti te prometa partnera i inovacija, u skladu s kriterijima iz članka 9., ili povlači imenovanje prema potrebi;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>148</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka g</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) ovlašćuje direktora za produljenje okvirnih sporazuma o partnerstvu sa ZZI-jima na razdoblje dulje od prvotno određenog razdoblja;

(g) ovlašćuje direktora za produljenje okvirnih sporazuma o partnerstvu sa ZZI-jima na razdoblje dulje od prvotno određenog razdoblja na temelju pozitivnog ishoda ocjena u skladu s člancima 10. i 11.;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka j</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) poduzima odgovarajuće mjere, koje uključuju smanjenje, izmjenu ili povlačenje financijskog doprinosa EIT-a ZZI-jima ili raskid okvirnih sporazuma o partnerstvu s njima;

(j) poduzima odgovarajuće mjere, koje uključuju smanjenje, izmjenu ili povlačenje financijskog doprinosa EIT-a ZZI-jima, u slučaju slabih rezultata, ili raskid okvirnih sporazuma o partnerstvu s njima na temelju ishoda ocjena u skladu s člancima 10., 11. i 17.;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>150</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka ja (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) može iznimno (dvotrećinskom većinom) zatražiti od predsjednika nadzornog odbora ZZI-ja ili glavnog izvršnog direktora ZZI-ja da odstupe s dužnosti u slučaju nemara, slabih rezultata ili teške povrede dužnosti te može, ako to smatra potrebnim, ZZI-ju dati neobvezujuće preporuke za tu unutarnju reorganizaciju;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka l</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) odlučuje o izradi i koordinaciji mjera potpore koje ZZI-ji poduzimaju u cilju razvoja poduzetničkog i inovacijskog kapaciteta visokih učilišta te njihove integracije u inovacijske ekosustave.

(l) odlučuje o izradi i koordinaciji mjera potpore koje ZZI-ji poduzimaju u cilju razvoja poduzetničkog i inovacijskog kapaciteta visokih učilišta i certificiranih ustanova za osposobljavanje te njihove integracije u inovacijske ekosustave.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka la (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la) potiče stvaranje sinergija između EIT-a i ZZI-jâ te okvirnih programa Unije, kao i nacionalnih i regionalnih programa financiranja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ova je izmjena nužna zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>153</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2. – uvodni dio</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Upravni odbor donosi druge postupovne i operativne odluke potrebne za izvršavanje svojih zadaća i aktivnosti EIT-a, a posebno:

2. Upravni odbor donosi druge postupovne i operativne odluke potrebne za izvršavanje svojih zadaća i aktivnosti EIT-a, a posebno radi:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>154</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 2. – podtočka c</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) donosi postupak za odabir Izvršnog odbora ;

(c) donošenja otvorenog i transparentnog postupka za odabir Izvršnog odbora;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>155</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – odjeljak 2. – točka 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Upravni odbor donosi odluke u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije, utvrđenima u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/6835, u vezi s osobljem EIT-a i uvjetima njihova zapošljavanja, a posebno:

Briše se.

(a) donosi provedbene mjere za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. stavkom 2. Pravilnika o osoblju;