JELENTÉS az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

18.6.2020 - (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
A vélemény előadója: Marisa Matias
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 110. cikke)


Eljárás : 2019/0151(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0120/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0120/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0331),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0042/2019),

 tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel a román Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

 tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

 tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz küldött, 2020. január 10-i levélre,

 tekintettel eljárási szabályzata 110., 59. és 40. cikkére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0120/2020),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Elsősorban a tagállamok feladata, hogy szilárd alapot tartsanak fenn az európai ipar, versenyképesség és innováció számára. Az uniós innovációs kihívás természetéből és nagyságrendjéből adódóan azonban szükség van uniós fellépésre is.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban tudományos és innovációs társulásai (a továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra kell törekednie, hogy megerősítse a globális kihívásokkal foglalkozó innovációs ökoszisztémákat. Célja főként az, hogy a legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek bevonásával hozzájáruljon az Unió és a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés elérése érdekében az EIT-nek elő kell segítenie és meg kell erősítenie az európai innovációs társulások közötti kapcsolatépítést és együttműködést, valamint szinergiákat kell teremtenie közöttük.

(4) Az EIT-nek, elsősorban tudományos és innovációs társulásai (a továbbiakban: TIT-ek) segítségével az a küldetése, hogy a tagállamok és az Unió innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon az Unió fenntartható gazdasági fejlődéséhez és versenyképességéhez. Célja továbbá, hogy megvalósítsa az Unió stratégiai prioritásait, és hozzájáruljon az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák – megvalósításához, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához. Mindezeken túl a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás elveinek követése révén hozzá kell járulnia a globális kihívások – többek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljai – leküzdéséhez, és legkésőbb 2050-ig meg kell valósítania a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaságra való átállást. Ez az átállás csak a kutatás és az innováció fellendítésével lehetséges, ami kiemeli a kedvező feltételek és az európai tudásbázis, valamint kutatási és innovációs kapacitás bővítésére irányuló beruházások megerősítésének szükségességét, különösen a környezetbarát, éghajlatbarát technológiák és innovációk terén.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az EIT-nek elő kell segítenie és meg kell erősítenie az európai innovációs társulások közötti hálózatépítést és együttműködést, valamint szinergiákat kell kialakítania közöttük, biztosítva a széleskörű földrajzi lefedettséget a regionális egyenlőtlenségek áthidalása és az innovációs szakadék megelőzése érdekében, a kiválóság elsődleges kritériumként való fenntartása mellett.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogrammal, valamint szinergiákat kell előmozdítania a TPK egyéb releváns uniós programjaival, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az oktatást és regionális fejlesztést támogatókkal. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredően az Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján.

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a Covid19-válság leküzdésére és a helyreállításra irányuló rövid távú fellépéseket is magában foglaló – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogrammal (a továbbiakban: Európai horizont), különösen a stratégiai K+I-tervekkel, valamint szinergiákat kell előmozdítania egyéb releváns uniós programokkal, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredő társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján. Ezeket a hozzájárulásokat az Európai Parlament számára is elérhetővé kell tenni.

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Covid19-járvány nyomán kialakult válság súlyosan károsította a tagállamok egészségügyi és gazdasági rendszereit, és társadalmi zavarokat okozott. Ezek a hatások megkövetelik valamennyi uniós intézmény, szerv, hivatal és ügynökség együttműködését, és az EIT-nek hozzá kell járulnia a válságra való koherens reagáláshoz szükséges innovációs erőfeszítésekhez. Emellett az EIT-nek és TIT-jeinek meg kell erősíteniük fellépéseiket a mikrovállalkozások, a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az induló vállalkozások, valamint a hallgatók, a kutatók, a vállalkozók és a munkavállalók rezilienciájának támogatása és növelése érdekében.

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A Covid19-válsághoz kapcsolódó gazdasági sokk jelentős hatást gyakorol az egyetemekre, a kutatókra, a vállalatokra és az EIT más érdekelt feleire. A tudásháromszög megőrzése és az összes érdekelt fél bizalmának helyreállítása érdekében fontos a kapcsolódó kihívások – különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés – azonosítása és leküzdése. Középtávon valamennyi TIT-nek alkalmazkodnia kell a sokk hatásaihoz, és új irányt kell szabnia prioritásainak és tevékenységeinek, ezért az új lehetőségek felkutatása érdekében gyorsnak és rugalmasnak kell lenniük.

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A Covid19-válság hatásainak leküzdésére irányuló, folyamatban lévő kutatást fel kell gyorsítani. Az EIT-nek fel kell erősítenie e kutatás hatásait, és segítenie kell az e kutatásból származó termékek és innovatív szolgáltatások fejlesztését, biztosítva, hogy azok a lehető legtöbb emberhez eljussanak.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d) Az EIT igazgatótanácsának és a TIT-eknek az ökoszisztémájuknak a tudásháromszögön alapuló, megfelelő támogatást nyújtó rugalmassági intézkedéseket és fellépéseket kell elfogadniuk, szükség esetén eseti támogatási intézkedéseket kialakítva partnereik és kedvezményezettjeik számára, akár a saját közösségeiken túl is. A partnereknek, a kedvezményezetteknek és a hallgatóknak eszközöket és felszerelést kell biztosítaniuk ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a decentralizáltabb és távkapcsolaton alapuló munkamódszerekhez, a kevesebb utazáshoz, a nagyobb bizonytalansághoz és a folyamatos közösségi távolságtartáshoz.

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogrammal összhangban, az EIT feladata, hogy kezelje az Európában jelentkező, hosszú távú innovációs kihívásokat, különös tekintettel a transz- és/vagy interdiszciplináris területekre, beleértve az európai szinten már felismert kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell mozdítania a civil társadalommal folytatott időszakos párbeszédet.

(6) Az Európai horizont keretprogrammal összhangban, az EIT feladata, hogy kezelje az Európában jelentkező, hosszú távú innovációs kihívásokat, különös tekintettel a transz- és/vagy interdiszciplináris területekre, beleértve azon nem technológiai jellegű megoldások fejlesztését, amelyek szükséges kiegészítői a technológiára összpontosító innovációs tevékenységeknek. Eközben az EIT-nek elő kell mozdítania a civil társadalommal, valamint a kutatási és innovációs központokkal, a kkv-kal, a felsőoktatással és az iparral folytatott időszakos párbeszédet.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeinek üzleti környezetbe helyezését és kereskedelmi alkalmazását, továbbá az induló vállalkozások és a spin-off vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozásának támogatását kell előnyben részesítenie.

(7) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási, kutatási és innovációs, valamint vállalkozói tevékenységeinek üzleti környezetbe helyezését és kereskedelmi alkalmazását kell előnyben részesítenie. Ennek során támogatnia kell a felsőoktatás innovációs és vállalkozói képeségét, elő kell mozdítania a kiválóságot a kutatás területén továbbá elő kell segítenie az induló vállalkozások és a spin-off vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozását.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az EIT-nek szorosabb együttműködésre kell törekednie a kkv-kkal annak érdekében, hogy biztosítsa részvételüket a TIT-ek tevékenységeiben. Ezenkívül adott esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Figyelembe véve a szociális vállalkozásoknak az általuk kínált árukban vagy szolgáltatásokban, szervezeti felépítésükben vagy termelési módszereikben megnyilvánuló, rendkívül innovatív jellegét, az EIT és a TIT-ek tevékenységeinek magukban kell foglalniuk a szociális vállalkozói tevékenységek támogatását.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekelt felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy méretű, autonóm európai partnerségek keretében kell kifejtenie tevékenységét, amelyek fenntartható és hosszú távon önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek az innovációs folyamatban. Ezeket a partnerségeket az EIT igazgatótanácsának kell átlátható, kiválóságon alapuló eljárással kiválasztania a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumaival összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

(8) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekelt felek közötti olyan, kiválóságra épülő, intézményesített, autonóm európai partnerségek keretében kell kifejtenie tevékenységét, amelyek fenntartható és hosszú távon önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek az innovációs folyamatban. Ezeknek a partnerségeknek arra kell törekedniük, hogy más köz- és magánforrásból származó pénzeszközök mozgósítása révén pénzügyileg fenntarthatóvá váljanak, és új partnerek lehető legszélesebb körét vonzzák és vonják be. A partnerségeket az EIT igazgatótanácsának kell átlátható, kiválóságon alapuló eljárással kiválasztania e rendelet és az Európai horizont keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumaival összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az új TIT-ek kiválasztásának és elindításának nyílt, átlátható és versenyalapú eljáráson kell alapulnia, amely figyelembe veszi az Európai horizont stratégiai tervezését, az EIT és a TIT-ek félidős felülvizsgálatát, az Unió Covid19-világjárvány utáni kilábalásának ütemét, valamint az adott költségvetési időszakra az EIT számára elkülönített költségvetést. Az eljárás és a TIT-ek működtetése során az EIT-nek figyelembe kell vennie, hogy nem minden TIT-nek azonosak a pénzügyi igényei, azaz egyesek tőkeigényesebbek a többinél.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Figyelembe véve a TIT-ek sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan a kutatást ás innovációt támogató uniós keretprogram részvételi és terjesztési szabályaitól eltérő – különleges minimumfeltételeket kell meghatározni. Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan különleges minimumfeltételeket kell meghatározni. Ezek a feltételek kivételes esetben eltérhetnek az Európai horizont részvételi és terjesztési szabályaitól. Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére vonatkozóan.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá az EIT tevékenységeinek irányítása, valamint a TIT-ek tevékenységeire vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és értékelés koordinálása a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram rendelkezéseivel összhangban. Az igazgatótanácsban egyensúlyban kell lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy kutatási életben, valamint az innovációs ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá az EIT tevékenységeinek irányítása, valamint a TIT-ek tevékenységeire vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és értékelés koordinálása az Európai horizont keretprogram rendelkezéseivel összhangban . Indokolt, hogy az EIT igazgatótanácsa ajánlásokat tegyen arra, hogy miként csökkenthetők a TIT-ek adminisztratív terhei. Az igazgatótanácsban egyensúlyban kell lennie az üzleti, felsőoktatási és kutatási életben, valamint az innovációs ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező tagok arányának. Emellett az EIT igazgatótanácsának – a kiválóságot vezérelvként szem előtt tartva – biztosítania kell a földrajzi és a nemek közötti egyensúlyt is az igazgatótanács összetételében.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A versenyképesség támogatása és az európai gazdaság vonzerejének és innovációs kapacitásának megerősítése érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy vonzást gyakoroljanak a partnerszervezetekre, kutatókra és hallgatókra szerte a világban – többek között mobilitásuk ösztönzése révén is – valamint, hogy együtt tudjanak működni harmadik országbeli szervezetekkel.

(11) A versenyképesség támogatása és az európai gazdaság vonzerejének és innovációs és vállalkozói kapacitásának megerősítése érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy vonzást gyakoroljanak a partnerszervezetekre, kutatókra és hallgatókra szerte a világban, az Unió legkülső régiót is ideértve – többek között mobilitásuk ösztönzése révén is –, valamint hogy együtt tudjanak működni harmadik országbeli szervezetekkel.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és támogatási megállapodásokon alapul, amelyek megállapítják a TIT-ek jogait és kötelezettségeit, megfelelő szintű koordinációról gondoskodnak, és körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek és eredményeinek nyomon követésére és értékelésére szolgáló rendszert. A partnerségi keretmegállapodásnak biztosítania kell továbbá az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyamatosságát az adott TPK-n túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 (a költségvetési rendelet) eltérve az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy először hétéves időtartamra kössön ilyen partnerségi keretmegállapodásokat, és azokat az említett időtartamon túl egy másik, legfeljebb hétéves időtartamra meghosszabbítsa.

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és többéves támogatási megállapodásokon alapul, amelyek megállapítják a TIT-ek jogait és kötelezettségeit, megfelelő szintű koordinációról gondoskodnak, és körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek és eredményeinek nyomon követésére és értékelésére szolgáló rendszert. A partnerségi keretmegállapodásnak biztosítania kell továbbá az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyamatosságát az adott TPK-n túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 (a költségvetési rendelet) eltérve az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy először hétéves időtartamra kössön ilyen partnerségi keretmegállapodásokat. Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy a TIT célkitűzéseinek és mérföldköveinek elérése terén elért előrehaladásának az első időszak 4. évéig elvégzendő pozitív értékelése függvényében ezt a partnerségi keretmegállapodást egy újabb pozitív eredménnyel záruló értékelés alapján további, legfeljebb hétéves időtartamra meghosszabbítsa. Az első hétéves megállapodás meghosszabbítása esetén el kell végezni a TIT ugyanazon kritériumok és módszertan szerinti újabb félidős felülvizsgálatát annak érdekében, hogy döntés születhessen a TIT folytatásáról.

__________________

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A partnerségi keretmegállapodás tizennegyedik évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményének függvényében az EIT igazgatótanácsa – megfelelő indokoltság esetén – rendkívüli körülmények között úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást. E hosszabbítást a TIT-ek eredményességének független külső szakértők általi pozitív, mélyreható értékelésétől kell függővé tenni, feltéve, hogy a TIT-ek elegendő mértékű hatást és pénzügyi fenntarthatóságot értek el. A hosszabbításnak korlátozottnak kell lennie idő, költségvetés és a TIT azon tevékenységeinek hatóköre tekintetében, amelyek távolabb esnek a piactól, és így pénzügyileg még nem lehetnek fenntarthatók, de továbbra is döntő fontosságúak a TIT feladatainak, tevékenységeinek és a sürgető társadalmi kihívásokra való reagálási képességeinek teljesítése szempontjából.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A felsőoktatást az átfogó innovációs stratégia szerves, de gyakran hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken keresztül kiadott okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézményeknek kell kiadniuk, és ezen intézményeket ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási körét, hogy azokat az EIT-közösségen kívül is jobban elismertesse. Az EIT tevékenységein és munkáján keresztül elősegíti a diákok, kutatók és alkalmazottak mobilitását. A fenti tevékenységeket a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme nélkül kell megvalósítani.

(13) A felsőoktatást az átfogó innovációs stratégia szerves, de gyakran hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken keresztül kiadott okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézményeknek kell kiadniuk, és ezen intézményeket ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási körét az egész életen át tartó tanulással összefüggő tevékenységekre, a szakképzésre, képzési, átképzési és továbbképzési programokra, hogy azokat az EIT-közösségen kívül is jobban elismertesse. Az EIT tevékenységein és munkáján keresztül elősegíti a diákok, kutatók és alkalmazottak mobilitását, és lehetőségeket biztosít az egész életen át tartó tanulásra, a mentorálásra és a tanácsadásra. A fenti tevékenységeket a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme nélkül kell megvalósítani.

__________________

__________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  21

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az EIT felelősségének és átláthatóságának biztosítására. Az EIT alapszabályában megfelelő szabályokat kell meghatározni irányítására és működésére vonatkozóan .

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az EIT felelősségének, átláthatóságának és nyitottságának biztosítására. Az EIT alapszabályában megfelelő szabályokat kell meghatározni irányítására és működésére vonatkozóan .

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A várakozások szerint az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős mértékben hozzájárul majd a TIT-ek költségvetéséhez. A TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására és a pénzügyi fenntarthatóság elérésére . A TIT-eknek és partnerszervezeteiknek a nyilvánosság tudomására kell hozniuk, hogy tevékenységüket az EIT keretében végzik, valamint, hogy az Unió általános költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülnek.

(16) A várakozások szerint a Covid19-válság hatással lesz az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat által a TIT-ek költségvetéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra. Mindazonáltal a TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására, és a korai szakasztól kezdve tevékenyen törekedniük kell a pénzügyi fenntarthatóság elérésére. A TIT-eknek és partnerszervezeteiknek a nyilvánosság tudomására kell hozniuk, hogy tevékenységüket az EIT keretében végzik, valamint, hogy az Unió általános költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülnek. Ezenkívül a finanszírozásban részesülő projektekre és a finanszírozás elosztására vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala révén növelni kell a finanszírozás átláthatóságát.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  23

 

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Az EIT-nek gondoskodnia kell a költségvetés kiegyensúlyozott elosztásáról a többéves pénzügyi keret időtartama alatt, valamint a zökkenőmentes átmenetről a többéves pénzügyi keret aktuális és a következő időszaka között, különös tekintettel a folyamatban lévő tevékenységekre.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári évben folytatott tevékenységekről és a műveletek eredményeiről konszolidált éves tevékenységi jelentést kell készítenie. Továbbá, az EIT-nek egységes programozási dokumentumot kell készítenie az éves és többéves programozás keretében tervezett kezdeményezéseiről, lehetővé téve az EIT számára, hogy kövesse a tudomány, technológia, felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős területeken jelentkező külső és belső fejleményeket.

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári évben folytatott tevékenységekről és a műveletek eredményeiről konszolidált éves tevékenységi jelentést kell készítenie. Továbbá, az EIT-nek egységes programozási dokumentumot kell készítenie az éves és többéves programozás keretében tervezett kezdeményezéseiről, lehetővé téve az EIT számára, hogy kövesse a tudomány, technológia, felsőoktatás, kutatás és innováció és egyéb jelentős területeken jelentkező külső és belső fejleményeket. Az egységes programozási dokumentumnak foglalkoznia kell a kétéves válságelhárítási program szempontjaival. Ezeket a dokumentumokat tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság független, külső értékeléseket kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-eket is – működéséről , különösen az innovációs terv elkészítése céljából. A fenti értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes tevékenységére, valamint értékelniük kell azok relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, európai hozzáadott értékét és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel kell használni a bizottsági programoknak a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban előírt értékeléseihez.

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság független, külső értékeléseket kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-eket is – működéséről , különösen az innovációs terv elkészítése céljából. A fenti értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes tevékenységére, valamint értékelniük kell azok relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, európai hozzáadott értékét, nyitottságát, tömegtájékoztatási tevékenységeit, kommunikációját, láthatóságát, eredményei terjesztését, hatását és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel kell használni a bizottsági programoknak az Európai horizont keretprogramban előírt értékeléseihez.

Módosítás  26

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Az EIT TIT-jei helymegosztási központok és innovációs központok köré szerveződnek, de gyakran különböző kifejezéseket használnak nevükben (központok, csomópontok, irodák stb.). Az EIT-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy észszerűsítse az egyes TIT-ek struktúrájához kapcsolódó terminológiát az EIT további egyszerűsítése, pontosítása és felismerhetőségének növelése érdekében.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

20 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b) Az EIT-nek, elsősorban TIT-jei és az EIT Regionális innovációs program segítségével arra kell törekednie, hogy egy általános uniós innovációs kapacitás kialakítása érdekében a vállalkozások, a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozói készség integrációjának előmozdításával megerősítse a globális kihívásokkal foglalkozó innovációs ökoszisztémákat.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  28

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c) A helymegosztási központjaikon és innovációs központjaikon keresztül az innováció elősegítése érdekében működő TIT-eknek figyelembe kell venniük a tagállamok intelligens szakosodási stratégiára vonatkozó prioritásait, és ily módon fokozniuk kell innovációs kapacitásukat azáltal, hogy teljes mértékben tükrözik a regionális kapacitásokat és potenciált, lehetőségeket, gyenge pontokat, valamint a helyi szereplőket és tevékenységeiket, továbbá piacaikat.

Módosítás  29

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20d) A TIT-ek révén meg kell erősíteni az EIT és a kohéziós politikai alapok közötti szinergiákat a tudásháromszög szereplői és az irányító hatóságok közötti regionális és régiók közötti együttműködés előmozdítása, valamint az EIT általános hatásának és láthatóságának növelése érdekében.

Módosítás  30

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 e preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20e) Elengedhetetlen az erős szinergiák előmozdítása az EIT és az Európai Innovációs Tanács (EIC) között. A TIT-eknek – az EIC-vel szoros szinergiában, ugyanakkor az átfedéseket elkerülve – ösztönözniük kell az innovatív vállalkozások létrehozását, az EIT kedvezményezettjei számára pedig lehetővé kell tenni, hogy az EIT TIT-jei által nyújtott szolgáltatások mellett kiegészítő támogatásért pályázzanak az EIC-eszközökhöz; A TIT-ek által támogatott, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozások az Európai horizont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban közvetlenebb hozzáféréssel rendelkezhetnek az EIC cselekvéseihez annak érdekében, hogy segítséget kapjanak a gyors növekedéshez.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

20 f preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20f) Az EIT-nek tevékenységein keresztül segítenie kell az innovációt, és támogatnia kell a felsőoktatás innovációs ökoszisztémákba történő integrációját, különösen a vállalkozói ismeretek oktatásának ösztönzésével, az ipar, a felsőoktatás és a kutatás közötti, tudományágakon átívelő együttműködés elősegítésével, valamint a jövőbeli innovátorok számára azon elvárható készségek – többek között a magas szintű digitális fenntarthatóság és innovációs készségek – meghatározásával, amelyek lehetővé teszik a globális kihívások leküzdését. Az EIT által kínált támogatási programoknak az EIC-kedvezményezettek javát kell szolgálniuk, az EIT TIT-jeiből kinövő induló vállalkozásoknak pedig gyorsított eljárás keretében kell hozzáférniük az EIC cselekvéseihez.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

20 g preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20g) A silómentalitás, illetve a párhuzamos erőfeszítések és stratégiák elkerülése érdekében az EIT-nek és az EIC-nek kölcsönös és szisztematikus információcserét kell előirányoznia, továbbá egy-egy közös taggal kell rendelkezniük egymás igazgatótanácsaiban.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

20 h preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20h) Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai horizont program hatókörében és stratégiai tervezésével összhangban a kiemelt területeken dönthessen olyan új TIT-ekre irányuló javaslatok előterjesztéséről, amelyek hozzájárulnak az új és kialakulóban lévő globális kihívások kezeléséhez. Az első ilyen TIT-nek a kulturális és kreatív ágazatokhoz és iparágakhoz, a másodiknak a vízügyi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatokhoz és ökoszisztémákhoz kell kapcsolódnia.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  34

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 i preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20i) Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai horizont programmal és stratégiai tervezésével összhangban a kiemelt területeken dönthessen olyan új TIT-ekre irányuló javaslatok előterjesztéséről, amelyek hozzájárulnak az új és kialakulóban lévő globális és társadalmi kihívások kezeléséhez. Az első ilyen, 2022-ben indítandó TIT-nek a kulturális és kreatív ágazatokhoz és iparágakhoz kell kapcsolódnia, fenntartva annak lehetőségét, hogy elindítása 2023-ra halasztható, amennyiben az EIT igazgatótanácsa szerint a felhívás közzététele előtt további konzultációra van szükség az érdekelt felekkel. A második ilyen TIT-nek a víz-, a tenger- és a tengerhasznosítási ágazatokkal, valamint ökoszisztémákkal kell foglalkoznia, és az egy 2023-ig elvégzendő pozitív hatásvizsgálatot követően 2025-ben indulna.

Módosítás  35

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „innováció”: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során a társadalmi vagy gazdasági igényekre és keresletre válaszul új ötletek születnek, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti és szervezési modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacokat létrehozni és értéket teremtenek a társadalom számára;

1. „innováció”: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során a társadalmi, gazdasági vagy környezeti igényekre és keresletre válaszul új ötletek születnek, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti, szervezési és társadalmi modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacokat létrehozni és értéket teremtenek a társadalom számára;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „tudományos és innovációs társulás” (TIT): az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érintettek közötti önálló, nagy méretű európai partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása és a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;

2. „tudományos és innovációs társulás” vagy „TIT”: az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érintettek közötti, az Európai horizontban meghatározott önálló, intézményesített európai partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása és az Európai horizontban meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. „TIT helymegosztási központ”: olyan földrajzi területet lefedő, nyílt és átlátható módon létrehozott fizikai tér, ahol a tudásháromszögben részt vevő legfontosabb partnerek könnyen kapcsolatba tudnak lépni egymással, és kapcsolattartási pontot nyújt a TIT e területen folyó tevékenységéhez;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  38

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. „válságelhárítási program”: kétéves terv, amelyben az EIT az egyes TIT-ek szükségleteinek megfelelően meghatározza prioritásait a Covid19-válság leküzdése és a válság utáni időszakhoz való alkalmazkodás érdekében;

Módosítás  39

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. „EIT innovációs központ”: a tagállamok széles körében – különösen a regionális innovációs program által megcélzott tagállamokban és régiókban – létrehozott helyi közösségi központ, ahol a TIT-ek együttműködhetnek a helyi tudásháromszög szereplőivel innovációs célok Unió-szerte történő megvalósítása érdekében, biztosítva az EIT-közösség tevékenységeinek kiegyensúlyozottabb földrajzi jelenlétét, belépési pontként szolgálva a helyi szereplőkkel való kapcsolattartáshoz, mozgósítva és nemzetközivé téve a helyi hálózatokat, szinergiákat hozva létre és előmozdítva az ökoszisztémáknak a tudásháromszögbe való aktív integrációját valamennyi szinten, továbbá előmozdítva a TIT-eknek a tudásháromszögön belüli kiegészítő jelleg és együttműködés elősegítésére irányuló, regionális helymegosztási központtá való növekedés ambícióját szolgáló erőfeszítéseit;

Módosítás  40

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. „az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózata”: a tagállamok és az Európai horizont keretprogramhoz csatlakozott országok kormányai által kinevezett nemzeti képviselők hálózata, amely az Európai horizont nemzeti kapcsolattartó pontjainak része, és amelynek feladata, hogy az EIT intézményi szerepének megfelelően elősegítse az EIT-közösségnek köszönhető lehetőségek, eredmények és vívmányok strukturáltabb terjesztését, valamint hogy ösztönözze az ismeretek, tanácsok és bevált gyakorlatok cserét.

Módosítás  41

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany , amely tagja valamely TIT-nek, és amely többek között a következőkből állhat: felsőoktatási intézmények, szakképzési szolgáltatók, kutatási szervezetek, köz- vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi intézmények, regionális és helyi hatóságok, alapítványok és nonprofit szervezetek;

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany, amely tagja valamely TIT-nek, és amely többek között a következőkből állhat: felsőoktatási intézmények, szakképzési szolgáltatók, kutatási szervezetek, közintézmények, köz- vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi intézmények, regionális és helyi hatóságok, alapítványok és nonprofit szervezetek;

Módosítás  42

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „stratégiai innovációs terv” (innovációs terv): a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT kiemelt területeit és hosszú távú stratégiáját és az innováció terén a legjobb hozzáadott érték megteremtésére való képességét meghatározó szakpolitikai dokumentum, amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeknek az adott TPK-t lefedő hétéves időszakra szóló áttekintését;

7. „stratégiai innovációs terv” (innovációs terv): a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT stratégiáját és prioritásait és az innováció terén a legjobb hozzáadott érték megteremtésére való képességét meghatározó szakpolitikai dokumentum, amely tartalmazza a célkitűzéseket, a kulcsfontosságú fellépéseket, a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeket, működésének módját, a várható hatásokat és szükséges forrásokat az Európai horizont keretprogramot és az adott TPK-t lefedő hétéves időszak során;

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. „regionális innovációs program” (RIS) olyan tájékoztatási program, amely felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalatok és más érintettek közötti partnerségeket céloz az innováció uniós szintű ösztönzése érdekében;

8. „regionális innovációs program” vagy „RIS”: olyan tájékoztatási program, amely felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalatok és más érintettek közötti partnerségek létrehozására irányul az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet 2. cikke 15a. pontjának meghatározása szerint a K+I terén gyengén teljesítő országokban, valamint – amennyiben nem a K+I terén gyengén teljesítő országokról van szó – az innovációs eredménytábla szerint mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országokban és ezen országok régióiban azzal a céllal, hogy előmozdítsa az uniós szintű innovációt, és áthidalja a regionális egyenlőtlenségeket, és ezzel csökkentse az innovációs szakadékot;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. „TIT üzleti terv”: a TIT célkitűzéseit és tervezett hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységeket bemutató dokumentum;

10. „többéves TIT üzleti terv”: a TIT célkitűzéseit és tervezett hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységeket, a TIT globális kihívások leküzdéséhez hozzájáruló mérföldköveit, céljait és hatásait, valamint a pénzügyi források és támogatások becslését, ezen belül a pénzügyi fenntarthatóság elérésére, az új partnerek felé való nyitottságra és a tevékenységeiben való, földrajzi szempontból kiegyensúlyozottabb részvétel elérésére irányuló stratégiáit bemutató dokumentum;

Módosítás  45

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „együttműködési megállapodás”: az EIT és valamely TIT között azzal a céllal létrejött megállapodás, hogy a TIT a partnerségi keretmegállapodás lejártakor az EIT-közösség aktív tagja maradjon, az EIT pénzügyi hozzájárulása nélkül;

törölve

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: valamely TIT azon képessége, hogy a partnerségi keretmegállapodás lejártakor függetlenül finanszírozza a tudásháromszöggel kapcsolatos saját tevékenységeit.

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: valamely TIT azon képessége, hogy a partnerségi keretmegállapodás lejártakor elegendő bevételt termeljen ahhoz, hogy az EIT-től származó hozzájárulásoktól függetlenül finanszírozza a tudásháromszöggel kapcsolatos saját tevékenységeinek nagy részét vagy mindegyikét, ideértve az ökoszisztéma fenntartási költségeinek jelentős hányadát is.

Módosítás  47

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának megerősítésével hozzájáruljon a fenntartható uniós gazdasági növekedéshez és versenyképességhez a társadalom előtt álló jelentős kihívások kezelése érdekében. Ezt azzal éri el, hogy integrálja a legmagasabb színvonalú felsőoktatást, kutatást és innovációt, valamint szinergiákat és együttműködést mozdít elő közöttük, többek között a vállalkozói készség fokozása révén.

1. Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának megerősítésével hozzájáruljon a fenntartható uniós gazdasági fejlődéshez és versenyképességhez. Célja továbbá, hogy megvalósítsa az Unió stratégiai prioritásait, és hozzájáruljon az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák – megvalósításához, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához. Mindezeken túl a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás elveinek követése révén hozzájárul a globális kihívások – többek között a fenntartható fejlődési célok – leküzdéséhez és a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság legkésőbb 2050-ig történő megvalósításához.

Módosítás  48

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT hozzájárul a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

2. A 2021–2027 közötti költségvetési időszakban az EIT hozzájárul az Európai horizont keretprogram általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. Az EIT egyedi célkitűzései a következők:

 

a)  a TIT-ek hatásainak és átláthatóságának növelése és a tudásháromszög integrációjának erősítése;

 

b)  a TIT-ek nyitottságának növelése az Unió egész területéről származó érdekelt felek szélesebb körének bevonása révén;

 

c)  a felsőoktatási ágazat innovációs kapacitásának növelése Unió-szerte azáltal, hogy iránymutatást és felügyeletet biztosít a TIT-ek számára az innovációs ökoszisztémákba való jobb integrációjuknak és a felsőoktatási intézmények intézményi változásának előmozdítása terén;

 

d)  az EIT és a hozzá tartozó TIT-ek regionális hatáskörének növelése, valamint az eredmények megfelelőbb terjesztése és kiaknázása annak érdekében, hogy kezelni lehessen az Unión és az egyes tagállamokon belüli innovációs kapacitások regionális különbségeit, és biztosítani lehessen a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget;

 

e)  kétéves válságelhárítási program végrehajtása, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy hozzájárulhasson a meglévő innovációs ökoszisztémák védelméhez, és segítse az EIT érdekelt feleit a gazdasági helyreállításra való felkészülésben.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az innovációs terv a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram figyelembevételével meghatározza az EIT elsőbbséget élvező területeit és stratégiáját az érintett hétéves időszakra , továbbá értékelést tartalmaz az EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott értéket teremtő képességéről. Az innovációs terv figyelembe veszi az EIT 19. cikkben említett nyomon követésének és értékelésének az eredményeit.

(1) Az innovációs terv az Európai horizont keretprogram figyelembevételével meghatározza az EIT stratégiáját és prioritásait az érintett hétéves időszakra, beleértve a Covid19-válság leküzdésére és az azt követő helyreállításra irányuló rövid távú intézkedéseket is. Az innovációs terv emellett értékelést tartalmaz az EIT várható társadalmi-gazdasági hatásáról és az EIT tömegtájékoztatási tevékenységeiről, valamint az EIT legjobb innovációs ökoszisztémákat és hozzáadott értéket teremtő képességéről. Az innovációs terv figyelembe veszi az EIT 19. cikkben említett nyomon követésének és értékelésének az eredményeit.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  51

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az innovációs terv összhangban van a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram célkitűzéseivel, az említett program többéves stratégia tervezésre, jelentéstételre, nyomon követésre, értékelésre vonatkozó és egyéb követelményeivel, és szinergiákat mozdít elő az adott TPK más releváns uniós programjaival, különösen az oktatást és a regionális fejlődést támogató programokkal. Továbbá az innovációs terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget teremt az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, szakpolitikák és eszközök között.

(2) Az innovációs terv összhangban van az Európai horizont keretprogram célkitűzéseivel, az említett program többéves stratégia tervezésre, jelentéstételre, nyomon követésre, értékelésre vonatkozó és egyéb követelményeivel, és szinergiákat mozdít elő az adott TPK más releváns uniós programjaival. Továbbá az innovációs terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget teremt az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, szakpolitikák és eszközök, különösen az „Európai Egyetemek” kezdeményezés, az EIC, valamint az Európai horizont keretprogramban említett küldetések és európai partnerségek között. A Bizottság minden szükséges támogatást megad ahhoz, hogy az EIT – az átfedéseket elkerülve – megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget alakítson ki az Európai horizont más tevékenységeivel, valamint más uniós kezdeményezésekkel és programokkal.

Módosítás  52

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az innovációs terv – az EIT jövőbeli működésének hosszú távú fejlesztésére és finanszírozására tekintettel – becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre és forrásokra vonatkozóan. Emellett egy, az adott TPK időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz.

(3) Az innovációs terv – az EIT jövőbeli működésének hosszú távú fejlesztésére és finanszírozására tekintettel – becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre és forrásokra, ezen belül az európai helyreállítási tervhez kapcsolódó pénzügyi szempontokra vonatkozóan. Emellett egy, az adott TPK időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz.

Módosítás  53

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EIT hozzájárulást nyújt be a Bizottság innovációs tervről szóló javaslatához.

(4) Az EIT a meglévő TIT-ek véleményét és hozzájárulását figyelembe véve elkészíti az innovációs terv tervezetét, és azt benyújtja a Bizottságnak és nyilvánosságra hozza.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből áll. Az igazgatótanács felel az EIT tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon követéséért és értékeléséért, valamint minden más stratégiai döntésért;

a) igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben bizonyított kiváló tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből,  köztük egy olyan személyből áll, aki egyúttal az EIC igazgatótanácsának is tagja. Az igazgatótanács felel az EIT tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon követéséért és értékeléséért, ideértve a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalát is alulteljesítés esetén,valamint minden más stratégiai döntésekért; Az igazgatótanács kiválasztása során figyelembe kell venni a nemek közötti és a földrajzi egyensúly kritériumait;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  55

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) végrehajtó bizottság, amely kiválasztott tagokból és az igazgatótanács elnökéből áll. A végrehajtó bizottság segíti az igazgatótanácsot feladatai ellátásában, és az igazgatóval együttműködésben előkészíti az igazgatótanács üléseit;

b) végrehajtó bizottság, amely a tudásháromszög mindhárom dimenzióját képviselő kiválasztott tagokból és az igazgatótanács elnökéből áll. A végrehajtó bizottság segíti az igazgatótanácsot feladatai ellátásában, és az igazgatóval együttműködésben előkészíti az igazgatótanács üléseit;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az igazgatótanács által választott igazgató, aki az EIT törvényes képviselője , és felelős annak műveleteiért és mindennapi irányításáért. Az igazgató elszámolással tartozik az igazgatótanácsnak, és folyamatosan jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és a felelőssége alá tartozó összes tevékenységről ;

c) az igazgatótanács által választott igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, és az igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért, az EIT műveleteiért és a mindennapi irányításért felel. Az igazgató elszámolással tartozik az igazgatótanácsnak, és folyamatosan jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és a felelőssége alá tartozó összes tevékenységről, ideértve az EIT költségvetésének végrehajtását is. Az igazgató rendszeresen, legalább minden nyomon követési és értékelési eljárást követően jelentést tesz az Európai Parlamentnek;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT szerveivel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az EIT e rendelethez csatolt alapszabálya határozza meg.

(2) Az EIT szerveivel és irányításával kapcsolatos részletes rendelkezéseket az EIT e rendelethez csatolt alapszabálya határozza meg.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Céljai elérése érdekében az EIT különösen:

A 3. cikkben meghatározott célok elérése érdekében az EIT különösen:

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az innovációs tervvel összhangban meghatározza fő prioritásait és tevékenységeit;

a) az innovációs tervben meghatározott fő prioritásokkal összhangban meghatározza fő tevékenységeit;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  60

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) kétéves válságelhárítási programot nyújt be a TIT-ekkel együttműködésben;

Módosítás  61

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a lehetséges partnerszervezetek körében és elősegíti a tevékenységeiben való részvételüket;

b) biztosítja a nyitottságot a lehetséges partnerszervezetek felé, és figyelemfelkeltő tevékenységet folytat különösen a kkv-k és a RIS-tevékenységekre jogosult országok és régiók feltörekvő kiválósági központjai körében, hogy elősegítse a tevékenységeiben való részvételüket;

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki a kiemelt területeken, és partnerségi keretmegállapodásokban vagy támogatási megállapodásokban rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, megfelelő támogatást nyújt számukra, megfelelő minőségellenőrzési intézkedéseket alkalmaz, és folyamatosan felügyeli és rendszeres időközönként értékeli a tevékenységüket;

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki a kiemelt területeken, és partnerségi keretmegállapodásokban vagy támogatási megállapodásokban rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, megfelelő stratégiai iránymutatásokat és támogatást nyújt számukra, megfelelő minőségellenőrzési intézkedéseket és szoros nyomon követést alkalmaz, továbbá feltételeket határoz meg, és a 11. cikk szerinti értékelések eredménye alapján alulteljesítés esetén megfelelő és korrekciós intézkedéseket hoz, és folyamatosan felügyeli és rendszeres időközönként értékeli a tevékenységüket és a pénzügyi fenntarthatóság irányába tett lépéseiket;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  63

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a RIS végrehajtásának irányítása az EIT innovációs központoknak az EIT regionális innovációs programja tagállamaiban való létrehozásához szükséges eszközök biztosítása révén;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését – például a TIT-ek között – a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából, továbbá ösztönzi a tájékoztatási tevékenységekben – például a regionális innovációs tervben – való részvételt;

f) elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését – például a TIT-ek között és Unió-szerte – a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából, továbbá ösztönzi a tájékoztatási tevékenységekben – például a regionális innovációs tervben – való részvételt és a nyitottságot az új tagok felé;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  65

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) az Európai horizont nemzeti kapcsolattartó pontjainak részeként létrehozza az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatát annak érdekében, hogy az EIT feladatkörével összhangban ösztönözze a tudás, a tanácsadás és a bevált gyakorlatok kölcsönös átadását;

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) előmozdítja az EIT-közösségnek köszönhető eredmények és lehetőségek széleskörű terjesztését, kommunikációját és kiaknázását, többek között az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatán keresztül, az EIT ismertségének, láthatóságának és ismeretének Unió-szerte történő növelése, valamint az EIT-közösség tevékenységeiben való részvétel ösztönzése érdekében;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  67

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) támogatja a TIT-eket a további köz- és magánforrások mobilizálására irányuló eredményes pénzügyi fenntarthatósági stratégia kidolgozásában;

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) támogatja az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, ideértve a technológiai, szociális és nem technológiai megoldások, szervezeti megközelítések és új üzleti modellek integrálását;

h) ágazatokon átívelő módon támogatja az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, különösen a technológiai, szociális és nem technológiai megoldások, fenntarthatóság és beépített klímasemlegesség, szervezeti megközelítések,vállalkozói szellemiség és új üzleti modellek integrálásán keresztül;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) biztosítja az EIT tevékenységei és adott esetben más uniós programok kiegészítő jellegét és azok egymás közötti szinergiáit;

i) biztosítja az EIT tevékenységei és adott esetben az Európai horizontban említett más uniós programok kiegészítő jellegét és azok egymás közötti szinergiáit;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  70

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) iránymutatást dolgoz ki és nyújt a TIT-ekkel összefüggésben és szélesebb körben Unió-szerte egyaránt zajló tudásátadást és -terjesztést előmozdító innovatív szellemitulajdon-jogi modellekkel kapcsolatban;

Módosítás  71

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib) biztosítja a szükséges támogatást és a TIT-ekkel létrehozott szinergiákat az innovatív megoldások fejlesztéséhez;

Módosítás  72

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic) biztosítja a TIT-ek számára azt a rugalmasságot, hogy működésüket a Covid19-válság miatti növekvő igényekhez igazíthassák, és segítsék az európai helyreállítási tervet.

Módosítás  73

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) megszervezi az érintett felek fórumának rendszeres üléseit, hogy tájékoztatást adjon az EIT tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlatairól és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásáról, valamint hogy lehetőséget adjon az érintetteknek véleményük kifejezésére;

j) legalább évente megszervezi az érintett felek fórumának rendszeres üléseit, hogy megossza és megvitassa az EIT tevékenységeit, lehetőséget biztosítson a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjére és hozzájáruljon az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez, valamint hogy lehetőséget adjon az érintetteknek véleményük kifejezésére;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) évente legalább kétszer megszervezi a tagállami képviselők csoportjának üléseit az érintett felek fórumának üléseitől függetlenül, hogy megfelelő kommunikációt és információáramlást biztosítsanak az EIT-vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-ek által elért eredményekről, tanácsot adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve tapasztalatot cseréljenek azokkal. A tagállami képviselők csoportja biztosítja továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenysége és a nemzeti programok és kezdeményezések közötti megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen belül a TIT-tevékenységek esetleges nemzeti társfinanszírozását is;

k) évente megszervezi a tagállami képviselők csoportjának üléseit az érintett felek j) pontban említett fórumának üléseitől függetlenül, hogy megfelelő kommunikációt és információáramlást biztosítsanak az EIT-vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-ek által elért eredményekről, tanácsot adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve tapasztalatot cseréljenek azokkal.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) elősegíti az EIT-közösség megosztott kiszolgáló létesítményeinek létrehozását a valamennyi TIT számára közös feladatok együttes kezelése céljából;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  76

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb) az EIT közösség és a helyi innovációs ökoszisztémák közötti együttműködés elősegítése érdekében ösztönzi a különböző EIT innovációs központok idővel történő hálózatba szervezését valamennyi tagállamban;

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépéseket.

l) megtervezi és összehangolja, továbbá nyomon követi a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények, szakképzési intézmények, kkv-k és induló vállalkozások vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések végrehajtását Unió-szerte és összhangban a tudásháromszögön alapuló megközelítéssel;

Módosítás  78

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) a Bizottsággal együttműködésben és a TIT-ek hozzájárulása alapján olyan felsőoktatási kezdeményezés kialakítása és elindítása, amely támogatja az innováció és a vállalkozói kapacitás fejlesztését a felsőoktatásban, és  amelynek végrehajtására a TIT-ek révén és rajtuk keresztül kerül sor;

Módosítás  79

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – l b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

lb) megerősíti és szélesebb körűvé teszi a részt vevő felsőoktatási intézmények által kiadott és EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák hatályát, elismerését és népszerűsítését az EIT-közösségen túl, és azokat kiterjeszti az egész életen át tartó tanulás mentorálására, a szakképzésre, a készségfejlesztési és átképzési programokra, egyúttal biztosítva a nemi szempontból kiegyensúlyozott megközelítést, és amelyeket tanúsított és minősítéssel rendelkező képzési intézmények is kiadhatnak;

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – l c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

lc) erősíti az EIT által finanszírozott tevékenységek ismertségét és elismertségét a szélesebb nyilvánosság körében, és bővíti az EIT-védjegyet az EIT olyan oktatási programjai ismertségének, illetve elismertségének javítása érdekében, amelyek különböző felsőoktatási intézmények, képzési intézmények, kutatóközpontok és vállalkozások közötti partnerségeken alapulnak, emellett javítva általános minőségét gyakorlati tananyag és céltudatos vállalkozói képzés, valamint nemzetközi, szervezet- és ágazatközi mobilitás biztosítása révén;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  81

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság segíti az EIT-t és TIT-jeit a más uniós programokkal való szinergiák azonosításában.

Módosítás  82

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés k) pontjában említett tagállami képviselők csoportja tagállamonként egy-egy képviselőből és társult országonként egy képviselőből áll.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A csoport stratégiailag fontos kérdésekben ad tanácsot az EIT igazgatótanácsának és igazgatójának. A tagállami képviselők csoportja biztosítja továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenységei és a nemzeti programok és kezdeményezések közötti megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen belül a TIT-tevékenységek esetleges nemzeti társfinanszírozását.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) európai hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések – ideértve innovatív vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatását is – , amelyek teljes körűen integrálják a felsőoktatást és a kutatást a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

a) uniós hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések – ideértve innovatív és induló vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének elősegítését és támogatását is –, amelyek teljes körűen integrálják a felsőoktatási és a kutatási dimenziót a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, uniós és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, innováció-központú kísérletezés, prototípus-készítés és -bemutatás , amely lehetőséget kínál az Unió nemzetközi versenyképességének fokozására és az európai társadalom előtt álló jelentős kihívások megoldásainak feltárására;

b) az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, uniós és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, innováció-központú kutatás, kísérletezés, prototípus-készítés és -bemutatás, amely lehetőséget kínál az Unió nemzetközi versenyképességének fokozására és az európai társadalom előtt álló jelentős kihívások, többek között az egészségügyi és a digitális kihívások megoldásainak feltárására;

Módosítás  86

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) oktatás és képzés, különösen mesteri és doktori szinten, valamint szakmai továbbképző tanfolyamok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-gazdasági igényeknek, és amelyek bővítik az Unió tehetségalapját, elősegítik az innovációhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a vezetői és vállalkozói képességek javítását, a kutatók és hallgatók mobilitásának fokozását, és ösztönzik az EIT-oklevelek birtokosai és az EIT-képzések résztvevői közötti tudásmegosztást, mentorálást és hálózatépítést;

c) oktatás és képzés, különösen mesteri és doktori szinten, valamint szakmai továbbképző tanfolyamok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-gazdasági és társadalmi-ökológiai igényeknek, és amelyek bővítik az Unió tehetségalapját, elősegítik az innovációhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a vezetői és vállalkozói képességek javítását, a kutatók és hallgatók mobilitásának fokozását, és ösztönzik az EIT-védjeggyel ellátott oktatási és képzési tevékenységek résztvevői közötti tudásmegosztást, mentorálást és hálózatépítést;

Módosítás  87

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) olyan intézkedések, amelyek támogatják a felsőoktatási intézményeket abban, hogy jobban integrálódjanak az innovációs értékláncokba és ökoszisztémákba, és összehozzák őket a tudásháromszög más kulcsfontosságú innovációs szereplőivel, és ezáltal javítsák stratégiai kapacitásfejlesztésüket;

Módosítás  88

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tájékoztatási tevékenységek és a bevált gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazatban, a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti élet – beleértve a szolgáltatási és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére összpontosítva;

d) a tájékoztatási tevékenységek és a bevált gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazat területén, a felsőoktatás, a kutatás, az állami és a harmadik szektorban tevékenykedő szervezetek, valamint az üzleti élet – beleértve a szolgáltatási és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére és az interdiszciplináris tanulási ciklusokra összpontosítva;

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az EIT regionális innovációs programjának tevékenységei, amelyeket teljes mértékben integráltak a TIT-ek többéves stratégiájába, hogy megerősítsék az innovációs kapacitást és fenntartható innovációs ökoszisztémákat alakítsanak ki Unió-szerte annak érdekében, hogy az egész Unióban mérsékeljék az innovációs teljesítmény terén fennálló egyenlőtlenségeket és szakadékokat, valamint földrajzi szempontból kiegyensúlyozottabb részvételt biztosítsanak az EIT-közösségben;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  90

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre törekvés a TIT-ek tevékenységek és adott esetben a meglévő európai, nemzeti és regionális programok között.

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre törekvés a TIT-tevékenységek és adott esetben a meglévő európai, nemzeti és regionális programok között, különösen az EIC, más európai partnerségek és missziók, valamint egyetemek, felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok között;

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az állami és magánforrásokból származó pénzeszközöknek és a saját tevékenységeikből származó jövedelemnek a 17. cikkel összhangban történő igénybevétele költségvetésük arányának növelése céljából;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  92

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) egy tárhely létrehozása, amely a TIT-ek tulajdonában álló találmányok és szabadalmak közötti kapcsolatot és e találmányok jogosultjainak azonosító adatait tartalmazza.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodások és támogatási megállapodások sérelme nélkül a TIT-ek alapvető, általános önállósággal rendelkeznek belső szervezetük, összetételük, valamint pontos ütemtervük és munkamódszereik meghatározása terén. A TIT-ek különösen:

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodások és többéves támogatási megállapodások sérelme nélkül a TIT-ek alapvető, általános önállósággal rendelkeznek belső szervezetük, összetételük, valamint pontos ütemtervük és munkamódszereik meghatározása terén, feltéve, hogy ezek az ütemtervek és módszerek előrelépést eredményeznek az EIT és a TIT-ek célkitűzéseinek elérése tekintetében. A TIT-ek különösen:

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt és magában foglaló tudásháromszöget tükröző belső irányítási rendszert hoznak létre;

a) a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt magában foglaló tudásháromszöget tükröző, átlátható belső irányítási rendszert hoznak létre;

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) biztosítják, hogy nyitottak legyenek új tagok számára, amennyiben azok értéket adnak hozzá a partnerséghez;

b) biztosítják, hogy nyitottak legyenek az új tagok lehető legszélesebb köre számára, amennyiben azok értéket adnak hozzá a partnerséghez, az egész Unióban, többek között egyértelmű és átlátható belépési és kilépési feltételek és nyílt felhívások révén;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) belső szabályaikkal összhangban, nyílt és átlátható módon működnek;

c) olyan belső szabályokat állapítanak meg, amelyek biztosítják a TIT-ek nyílt és átlátható működését, az említett belső szabályokban megállapítandó, helyes irányítással kapcsolatos kódexekkel összhangban;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  97

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a többéves üzleti tervük részeként olyan kétéves stratégiai tervet dolgoznak ki, amely részletezi a Covid19-válság hatásainak enyhítésére tervezett kezdeményezéseket, különös figyelmet fordítva a mikrovállalkozások, a kkv-k és az induló vállalkozások, valamint a diákok, a kutatók és az alkalmazottak ellenálló képességének növelését célzó intézkedésekre;

Módosítás  98

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a más uniós innovációs ágakkal és más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel szinergiában és az európai helyreállítási tervre való reagálás érdekében célzott felhívásokat tesznek közzé partnerségeik, ökoszisztémáik és közösségeik felhasználásával, kezdeményezéseket mozdítanak elő, a vállalkozások szerkezetátalakítását támogató egyéni és TIT-ek közötti projekteket dolgoznak ki, valamint azonosítják a támogatásra szoruló vagy például finanszírozáshoz való jobb hozzáférést igénylő mikrovállalkozásokat, kkv-kat, induló vállalkozásokat és egyéb érdekelt feleket;

Módosítás  99

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc) javaslatot tesznek olyan kezdeményezésekre, amelyek célja a tudásháromszögön alapuló ökoszisztémájuk támogatása, és amelyek ugyanakkor kellően rugalmasak ahhoz, hogy a partnerek és a kedvezményezettek számára a célnak megfelelő és a meglévő közösségeken túlmutató intézkedéseket hozzanak;

Módosítás  100

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) stratégiákat dolgoznak ki és hajtanak végre a pénzügyi fenntarthatóság elérésére.

e) stratégiákat dolgoznak ki és hajtanak végre a pénzügyi fenntarthatóság megvalósítása céljából;

Módosítás  101

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) tájékoztatási tevékenységeket dolgoznak ki, különösen a többinél kevésbé jól teljesítő uniós régiókban működő feltörekvő intézményekkel és kiválósági központokkal;

Módosítás  102

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és támogatási megállapodásokon alapul.

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és többéves támogatási megállapodásokon, valamint jól meghatározott, hosszú távú együttműködési stratégián alapul.

Módosítás  103

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A projektek és partnerek kiválasztása során, és amikor feltétlenül szükséges az azonos minőségű pályázatok elkülönítése, a kiválóság kritériumán alapuló értékelést követően a TIT-ek azokat a pályázatokat részesítik előnyben, amelyek az alábbi kritériumok közül egynek vagy többnek is megfelelnek:

 

a)  több olyan régióra és országra terjed ki, amely részt vesz a RIS-ben;

 

b)  több olyan régióra és országra terjed ki, amely még nem tagja a TIT-közösségnek;

 

c)  olyan régiókra és országokra terjed ki, amelyek az európai strukturális és beruházási alapok révén való hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségvállalást tesznek;

 

d)  több kkv-ra terjed ki;

 

e)  jobb egyensúlyt biztosít a nemek között.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram részvételi és terjesztési szabályait kell alkalmazni. A fenti szabályoktól eltérve:

Az Európai horizont részvételi és terjesztési szabályait kell alkalmazni. A fenti szabályoktól eltérve:

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére egyedi szabályok vonatkozhatnak.

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére adott esetben egyedi szabályok vonatkozhatnak.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből TIT válhat. A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumait kell alkalmazni. Az EIT igazgatótanácsa tovább pontosíthatja a fenti kritériumokat a TIT-eknek a kiválóság és az innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztására vonatkozó kritériumok elfogadásával és közzétételével .

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből TIT válhat. Ennek során alkalmazni kell az Európai horizont európai partnerségek kiválasztására vonatkozó feltételeit és kritériumait. Az EIT igazgatótanácsa tovább pontosítja a fenti kritériumokat a TIT-eknek a kiválóság, a kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás és a társadalmi kihívások és az uniós politikai prioritások tekintetében megvalósuló innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztására vonatkozó kritériumok elfogadásával és közzétételével.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  107

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi.

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi, figyelembe véve az Európai horizont stratégiai tervezésében meghatározott prioritásokat.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A TIT létrehozásához minimumkövetelmény legalább három, három különböző tagállamban alapított független szervezet részvétele.

(3) A TIT létrehozásához minimumkövetelmény legalább három, három különböző tagállamban alapított független szervezet részvétele, amely legalább egy felsőoktatási intézményt, egy kutatóintézetet és egy magánvállalkozást foglal magában.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel mellett a TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmadának a tagállamokban alapított szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek, egy kutatószervezetnek és egy magáncégnek kell részt vennie.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel mellett a TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmadának a tagállamokban alapított szervezetnek kell lennie. A kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget – a RIS részvételét és az új partnerek részvételét tekintve is – figyelembe kell venni a kiválasztási és kijelölési eljárás során.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja és közzéteszi a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. A tagállami képviselőknek a 6. cikk k) pontjában említett csoportja ezekről haladéktalanul tájékoztatást kap.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja és közzéteszi a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. A tagállami képviselőknek a 6. cikk (2) bekezdésében említett csoportja, az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózata és az Európai Parlament ezekről haladéktalanul tájékoztatást kap.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT a többek között a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban és az innovációs tervben meghatározott mutatók alapján a Bizottsággal szorosan együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítményének, eredményeinek és hatásának folyamatos nyomon követését és időszakos külső értékelését. E nyomon követés és értékelések eredményeiről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Az EIT – a többek között az Európai horizontban és az innovációs tervben meghatározott mutatók alapján a Bizottsággal szorosan együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítményének, eredményeinek és hatásának, valamint a pénzügyi fenntarthatóság elérése felé tett lépések folyamatos nyomon követését és időszakos külső értékelését. E nyomon követés és értékelések eredményeiről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átfogó félidős felülvizsgálat eredményére is figyelemmel, a hétéves kezdeti időszak lejárt előtt az igazgatótanács határozhat úgy, hogy a kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a valamely TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást egy további, legfeljebb hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT pénzügyi hozzájárulását vagy nem hosszabbítja meg a partnerségi keretmegállapodást. Az igazgatótanács figyelembe veszi különösen a TIT pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, valamint azt, hogy mennyire képes nyitottságot biztosítani új tagok felé, továbbá a 20. cikkben megállapított uniós pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az EIT céljainak elérése tekintetében.

(2) A hétéves kezdeti időszak negyedik évének vége előtt független külső szakértők által végrehajtandó átfogó félidős felülvizsgálat pozitív eredményére is figyelemmel, az igazgatótanács határozhat úgy, hogy a kezdeti időszak végéig fenntartja a valamely TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást, vagy azonnal megszüntetheti az EIT pénzügyi hozzájárulását. Az igazgatótanács figyelembe veszi különösen az Unió globális és társadalmi kihívásai tekintetében való relevanciát, az Európai horizontnak az európai partnerségek végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumait, a maga a TIT által kitűzött célok elérését, a TIT más vonatkozó kutatási és innovációs kezdeményezésekkel való koordinációs erőfeszítéseit, a TIT által elért pénzügyi fenntarthatósági szintet, valamint azt, hogy mennyire képes nyitottságot biztosítani új tagok felé, és hogy mennyire képes új tagokat vonzani, irányításának átláthatóságát, hogy mennyire képes fenntartható innovációs ökoszisztémákat kialakítani, továbbá földrajzi lefedettségét és a nemek közötti egyensúlyt, valamint a 20. cikkben megállapított uniós pénzügyi hozzájárulás korlátját és a relevanciát az EIT céljainak elérése tekintetében.

 

Az igazgatótanács benyújtja ezeket a félidős felülvizsgálatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és közzéteszi azokat.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A hétéves kezdeti időszak végén az igazgatótanács határozhat úgy, hogy egy további hétéves időszakra meghosszabbítja a partnerségi keretmegállapodást. Ez a határozat a (2) bekezdésben meghatározott kritériumokon, valamint a TIT teljesítményének a kezdeti hétéves időszak vége előtt elvégzett végső értékelésén alapul.

Az EIT a hétéves kezdeti időszak meghosszabbítása előtt konzultál az Európai Parlamenttel.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A hétéves megállapodás meghosszabbítása esetén a TIT-et a második hétéves időszak negyedik évének végéig egy új félidős felülvizsgálatnak vetik alá, ugyanazon kritériumok és módszertan alapján.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket vagy európai hozzáadott értéket , az igazgatótanács megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve az EIT pénzügyi hozzájárulásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a partnerségi keretmegállapodás felbontását.

 

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket vagy európai hozzáadott értéket, az igazgatótanács megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket, beleértve az EIT pénzügyi hozzájárulásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a partnerségi keretmegállapodás felbontását.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 14. évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményére is figyelemmel az EIT együttműködési megállapodást köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 14. évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményére is figyelemmel az igazgatótanács szigorú feltételek mellett és független szakértők által végzett alapos értékelést követően úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást. A partnerségi keretmegállapodás ilyen meghosszabbításának feltételei a következők:

 

a) a TIT külső szakértők és igazgatótanács általi pozitív, mélyreható értékelése, melynek során figyelembe veszik a (2) bekezdésben meghatározott értékelési kritériumokat;

 

b) a TIT részletes terve, amely meghatározza azokat az okokat, amelyek miatt a partnerségi keretmegállapodást meg kell hosszabbítani;

 

c) olyan időbeli, hatóköri és költségvetési korlátozás, amely magában foglalja a TIT azon felsőoktatási, képzési és horizontálisan strukturált azon tevékenységeit, amelyek pénzügyileg még nem fenntarthatók, de továbbra is kulcsfontosságúak a TIT társadalmi kihívásokra való reagálással kapcsolatos feladatainak, tevékenységeinek és képességeinek teljesítéséhez.

 

Ezeket a tevékenységeket részletesen le kell írni. Ezt a leírást az igazgatótanácsnak be kell nyújtania értékelésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézmények adják ki a nemzeti szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy ezek az oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek és -diplomáknak is nevezhetők.

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézmények és tanúsított képzési intézmények adják ki a nemzeti szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy ezek az oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek és -diplomáknak is minősüljenek.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT ösztönzi a részt vevő felsőoktatási intézményeket, hogy:

(2) Az EIT ösztönzi a részt vevő felsőoktatási intézményeket és tanúsított képzési intézményeket, hogy:

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) mozdítsák elő és tegyék közismertté az EIT-védjegyet képzéseikben és diplomáikban;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) integrálódjanak jobban az innovációs láncokba, különböző stratégiákat dolgozva ki az innovációs ökoszisztémákkal és vállalkozásokkal való hatékony együttműködés, valamint a vállalkozói szemlélet előmozdítása érdekében;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc) hozzanak létre az egész életen át tartó tanulásra és a képességek igazolására összpontosító programokat;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  122

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Külön figyelmet kell fordítani a nemek közötti egyensúlyra és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítésekre, különösen az olyan területeken, mint az IKT, a tudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika, ahol a nők továbbra is alulreprezentáltak.

Módosítás  123

 

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , hogy tevékenységeiket nagy fokú átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-ek létrehoznak egy hozzáférhető, ingyenes weboldalt, amely tájékoztatást nyújt tevékenységeikről.

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , hogy tevékenységeiket nagy fokú átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-ek létrehoznak egy hozzáférhető, ingyenes weboldalt, amely tájékoztatást nyújt tevékenységeikről és az általuk kínált lehetőségekről, különösen a nyílt pályázati felhívásokról.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az EIT-nek és a TIT-eknek részletes információkat kell megosztaniuk az általuk közzétett valamennyi pályázati felhívásról. Ezeket az információkat időben, kereshető és nyomon követhető módon kell elérhetővé tenni az uniós finanszírozású kutatási és innovációs projektek erre vonatkozó közös online adatbázisában, az Európai horizontot létrehozó [xxx] rendeletnek megfelelően.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  125

 

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 11. és a 18. cikkben említett nyomonkövetési és értékelési eljárásokra vonatkozó részletes információk.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A partnerszervezetek által a TIT-ek finanszírozásához nyújtott hozzájárulások megállapítása az e cikk (4) bekezdésében említett társfinanszírozási rátáknak megfelelően történik, és e hozzájárulások tükrözik a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját.

(6) A TIT-ek finanszírozásához a partnerszervezetek által nyújtott hozzájárulások, a harmadik országokból származó egyéb közforrások, valamint a magánforrások megállapítása az e cikk (4) bekezdésében említett társfinanszírozási rátáknak megfelelően történik, és e hozzájárulások tükrözik a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási mechanizmust hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek számára történő odaítélésére . E mechanizmus magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek és folyamatos nyomon követéssel mért teljesítményének , és különösen a pénzügyi fenntarthatóság elérése terén tett előrelépésének értékelését.

(7) Az EIT verseny- és teljesítményalapú elosztási mechanizmust hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek számára történő odaítélésére . E mechanizmus magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek, új tagok felé való nyitottságának, terjesztési stratégiáinak, földrajzi megoszlásának, valamint ezen üzleti tervek folyamatos nyomon követéssel mért teljesítményének, és különösen a pénzügyi fenntarthatóság elérése terén tett előrelépésének értékelését. Különös figyelmet kell fordítani a Covid19-válság hatásainak enyhítésére hozott intézkedésekre és az innovatív ötletek kidolgozására.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az új feladatokból eredő személyzeti szükségletekre vonatkozó becslés;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  129

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) a kétéves válságelhárítási program jellemzői;

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megfelelő mutatók a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek nyomon követése céljából a hatásorientált megközelítés alkalmazásával;

c) megfelelő minőségi és mennyiségi módszerek, eszközök és mutatók az EIT és a TIT-ek által végzett tevékenységek nyomon követése céljából hatásorientált és teljesítményalapú megközelítés alkalmazásával;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  131

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT konszolidált éves tevékenységi jelentést fogad el , amely átfogó információkat tartalmaz az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységekről, valamint az EIT hozzájárulásáról a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramhoz és az unió innovációs, kutatási, oktatási politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését. A konszolidált éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi szabályaival összhangban további átfogó információkat tartalmaz.

(2) Az EIT konszolidált éves tevékenységi jelentést fogad el, amely átfogó információkat tartalmaz az előző naptári évben az EIT és a TIT-ek által végzett tevékenységekről, valamint az EIT hozzájárulásáról az Európai horizont célkitűzéseihez, továbbá az Unió innovációs, kutatási és oktatási politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást, beleértve annak hozzájárulását az Európai horizont keretében az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos célkitűzéshez, és az EIT általános működését. A konszolidált éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi szabályaival összhangban további átfogó információkat tartalmaz.

Módosítás  132

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EIT igazgatója minden évben benyújtja az éves tevékenységi jelentést az Európai Parlament illetékes bizottságainak.

Módosítás  133

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a pénzügyi szabályokkal összhangban nyílt eljárás alapján kiválasztott független szakértők segítségével gondoskodik az EIT értékeléseiről. A fenti értékelések azt vizsgálják, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát, kiterjednek az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és értékelik az EIT európai hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a releváns nemzeti és uniós politikákkal való koherenciájukat és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram egyéb részeivel való szinergiákat is. Az értékeléseknek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell venniük az érdekeltek szempontjait, és azokat fel kell használni a bizottsági programoknak a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban előírt értékeléseihez.

(2) A Bizottság a pénzügyi szabályokkal összhangban nyílt eljárás alapján kiválasztott független szakértők segítségével gondoskodik az EIT értékeléseiről. A fenti értékelések azt vizsgálják, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát, kiterjednek az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és értékelik az EIT európai hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a releváns nemzeti és uniós politikákkal való koherenciájukat és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve az Európai horizont egyéb részeivel, különösen az EIC-cel, más partnerségekkel és missziókkal való szinergiákat is. Az értékelés során értékelni kell a RIS-nek az új partnerek részvételére gyakorolt hatásával és nyitottságával kapcsolatos szempontokat is. Az értékeléseknek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell venniük az érdekeltek szempontjait, és azokat fel kell használni az Európai horizontban előírt, a Bizottság által végzett programértékelésekhez.

Módosítás  134

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Az EIT félidős értékelése

 

Az EIT-t a Bizottság által végzett, alapos félidős értékelésnek kell alávetni a 19. cikkben említett időszakos értékelések alapján. Az értékelést független szakértők segítségével, legkésőbb a következő pénzügyi időszak kezdetétől számított három éven belül kell elvégezni. Ez a félidős felülvizsgálat többek között az alábbiakat értékeli:

 

a)  az oktatási kezdeményezés eredményei és hatásai, valamint esetleges folytatása;

 

b)  a TIT-ek pénzügyi fenntarthatósági stratégiáinak hatékonysága;

 

c)  a RIS végrehajtása és hatása;

 

d)  az EIT és az Európai horizont III. pillére szerinti valamennyi végrehajtó szerv közötti együttműködés további fokozásának megvalósíthatósága annak megvizsgálása céljából, hogy az EIT horizontálisabb szerepet tölthet-e be valamennyi pillérben, és/vagy hogy különféle kiegészítő tevékenységeket ellátó, egyablakos innovációs ügyintézési pontot hozzanak-e létre az innováció érdekében.

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós hozzájárulás nyújtható a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramból és egyéb uniós programból nyújtott pénzügyi hozzájárulás révén, a vonatkozó TPK-ban meghatározott összegek sérelme nélkül.

Az uniós hozzájárulást az Európai horizont teljes költségvetésének [4%-ából] és egyéb uniós programokból nyújtott pénzügyi hozzájárulás révén kell biztosítani, a vonatkozó TPK-ban meghatározott összegek sérelme nélkül. Az EIT további forrásokat kaphat egyéb uniós programokból.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk (új)

 

Átmeneti rendelkezések

 

Az EIT által kötött megállapodások az egyes pályázati felhívások közzétételekor érvényes szabályok hatálya alá tartoznak.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtó bizottság 15 tagból áll , akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az üzleti, felsősoktatási és kutatói tapasztalatokkal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. A végrehajtó bizottság tagjainak megbízatási ideje négy év. A Bizottság az igazgatótanács javaslata alapján egyszer két évre meghosszabbíthatja az említett megbízatási időt.

Az igazgatótanács 15 tagból áll , beleértve az EIC egy tagját, akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az üzleti, felsősoktatási, innovációs és kutatói tapasztalatokkal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács tagjainak megbízatási ideje négy év. A Bizottság az igazgatótanács javaslata alapján egyszer két évre meghosszabbíthatja az említett megbízatási időt.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  138

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben szükséges, az igazgatótanács előválogatott jelöltlistát nyújt be a Bizottsághoz új tag vagy tagok kinevezése céljából. Az előválogatott jelöltek kiválasztására az EIT által kezdeményezett átlátható és nyílt eljárás alapján kerül sor.

törölve

Módosítás  139

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az igazgatótanács tagjait a Bizottság nevezi ki átlátható módon, és a tagoknak bizonyítottan kiváló tapasztalatokkal kell rendelkezniük a felsőoktatás, a kutatás, az innováció és az üzleti élet terén. A kinevezés nyílt pályázati felhívást követően történik.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők közötti, a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyra, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

A Bizottság biztosítja a felsőoktatási, kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők közötti, a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyt, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amikor csak szükséges, az igazgatótanács előválogatott jelöltlistát nyújt be a Bizottsághoz új tag vagy tagok kinevezése céljából. Az előválogatott jelöltek kiválasztására az EIT által kezdeményezett átlátható és nyílt eljárás alapján kerül sor.

Módosítás  142

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a (2) és (3) albekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően új tagot vagy tagokat nevez ki.

Módosítás  143

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az igazgatótanács – az EIT tevékenységének irányítására vonatkozó feladatkörének ellátása során – stratégiai döntéseket hoz, nevezetesen:

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  144

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) elfogadja az EIT hozzájárulását a Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs tervéről (a továbbiakban: az innovációs terv) szóló javaslatához;

a) a létező TIT-ek véleményének figyelembe vétele után elfogadja az EIT hozzájárulását a Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs tervéről (a továbbiakban: az innovációs terv) szóló javaslatához;

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége finanszírozásának, nyomon követésének és értékelésének kritériumait és eljárásait , ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott finanszírozás maximális összegét;

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége finanszírozásának, nyomon követésének és értékelésének kritériumait és eljárásait, ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott finanszírozás maximális összegét, figyelembe véve a 11. cikkben meghatározott követelményeket, valamint dönt a TIT-ek célkitűzéseit érintő alulteljesítés esetén hozandó megfelelő korrekciós intézkedésekről;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) elfogadja a TIT-ek kiválasztására vonatkozó eljárást;

d) elfogadja a TIT-ek kiválasztására vonatkozó eljárást, és haladéktalanul értesíti az eljárásról a tagállami képviselők 6. cikk (2) bekezdésében említett csoportját, az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatát, valamint a nemzeti és regionális hatóságokat;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) partnerségeket TIT-ekké választ és jelöl ki, illetve visszavonja a kijelölést, amennyiben az szükséges;

e) partnerségeket TIT-ekké választ és jelöl ki, a kiválóság, a kiegyensúlyozott földrajzi képviselet, a partnerforgalom és az innováció alapján, a 9. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelően, illetve visszavonja a kijelölést, amennyiben az szükséges;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  148

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) felhatalmazza az igazgatót arra, hogy az eredetileg meghatározott időszakon túl meghosszabbítsa a TIT-ekkel kötött partnerségi keretmegállapodásokat;

g) felhatalmazza az igazgatót arra, hogy a 10. és a 11. cikkel összhangban végzett értékelések pozitív eredménye alapján az eredetileg meghatározott időszakon túl meghosszabbítsa a TIT-ekkel kötött partnerségi keretmegállapodásokat;

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) megfelelő intézkedéseket hoz, ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkentését, módosítását vagy visszavonását vagy a velük kötött partnerségi keretmegállapodások felbontását is;

j) megfelelő intézkedéseket hoz, ideértve alulteljesítés esetén az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkentését, módosítását vagy visszavonását, vagy a velük kötött partnerségi keretmegállapodások felbontását is a 10., a 11 és a 17. cikkel összhangban végzett értékelések eredménye alapján;

Módosítás  150

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) kivételesen (kétharmados többséggel) kérheti a TIT felügyelőbizottságának elnökét vagy a TIT vezérigazgatóját, hogy gondatlanság, alulteljesítés vagy súlyos kötelességszegés vagy probléma esetén mondjon le, és szükség esetén nem kötelező erejű ajánlásokat adhat ki a belső átszervezésben érintett TIT számára;

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) dönt a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések kialakításáról és összehangolásáról.

l) dönt a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények és tanúsított képzési intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések kialakításáról és összehangolásáról.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – l a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) előmozdítja az EIT és a TIT-ek, valamint az uniós keretprogramok és a nemzeti és regionális finanszírozási rendszerek közötti szinergiák létrehozását.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  153

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az igazgatótanács meghozza a feladatai és az EIT tevékenységeinek ellátásához szükséges egyéb eljárási és működési határozatokat, különösen:

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  154

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 2 pont – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) eljárást fogad el a végrehajtó bizottság kiválasztására;

c) nyílt és átlátható eljárást fogad el a végrehajtó bizottság kiválasztására;

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 szakasz – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az igazgatótanács a 259/68/EGK, ESZAK tanácsi rendeletben meghatározott, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek megfelelően hoz határozatot az EIT személyzetével és alkalmazási feltételeivel kapcsolatban, és különösen:

törölve

a) a személyzeti szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban végrehajtási intézkedéseket hoz a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatályba léptetése céljából;

 

b) a c) ponttal összhangban gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az alkalmazási feltételek által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevező hatósági hatáskörök);

 

c) a személyzeti szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke alapján olyan határozatot fogad el, amely megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az igazgatóra, és meghatározza, hogy e hatáskör-átruházás milyen feltételek mellett függeszthető fel. Az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra;

 

d) határozatot fogad el a célból, hogy amennyiben azt kivételes körülmények megkövetelik, ideiglenesen felfüggessze a kinevező hatósági hatáskörök igazgatóra való átruházását, valamint az igazgató által továbbruházott hatáskörök átruházását, és azokat ő maga gyakorolja vagy valamely tagra vagy a személyzet valamely, az igazgatótól eltérő tagjára ruházza át.

 

__________________

 

35 HL C 56., 1968.3.4., 1. o.

 

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 szakasz – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A végrehajtó bizottság négy tagból és az igazgatótanács elnökéből áll, aki a végrehajtó bizottság elnöki tisztét is ellátja. Az elnökön kívüli négy másik tagot az igazgatótanács választja ki tagjai közül , ügyelve az üzleti, felsőoktatási és kutatói tapasztalattal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. A végrehajtó bizottság tagjainak megbízatása két évre szól, és egyszer megújítható.

2. A végrehajtó bizottság három tagból és az igazgatótanács elnökéből áll, aki a végrehajtó bizottság elnöki tisztét is ellátja. Az elnökön kívüli három másik tagot az igazgatótanács választja ki tagjai közül , ügyelve az üzleti, felsőoktatási és kutatói tapasztalattal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. A végrehajtó bizottság tagjainak megbízatása két évre szól, és egyszer megújítható.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 szakasz – 10 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. Az igazgatótanács a 259/68/EGK, ESZAK tanácsi rendeletben1a meghatározott, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek megfelelően hoz határozatot az EIT személyzetével és alkalmazási feltételeivel kapcsolatban. Feladatai különösen a következők:

 

a)  a személyzeti szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban végrehajtási intézkedéseket hoz a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatályba léptetése céljából;

 

b)  az e bekezdés c) pontjával összhangban gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a szerződéskötési jogosultsággal rendelkező hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: „a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei”);

 

c)  a személyzeti szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke alapján olyan határozatot fogad el, amely megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az igazgatóra, és meghatározza, hogy e hatáskör-átruházás milyen feltételek mellett függeszthető fel, miközben az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra.

 

d)  határozatot fogad el a célból, hogy amennyiben azt kivételes körülmények megkövetelik, ideiglenesen felfüggessze a kinevező hatósági hatáskörök igazgatóra való átruházását, valamint az igazgató által továbbruházott hatáskörök átruházását, és azokat ő maga gyakorolja vagy valamely tagra vagy a személyzet valamely, az igazgatótól eltérő tagjára ruházza át.

 

__________________

 

1a HL C 56., 1968.3.4., 1. o.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 szakasz – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az igazgató megbízatási ideje négy év. Az igazgatótanács a Bizottság által tett – az igazgató teljesítményéről és az EIT jövőbeni feladatairól és kihívásairól készített értékelését figyelembe vevő – javaslat alapján eljárva egyszer legfeljebb két évvel meghosszabbíthatja az igazgató megbízatási idejét. Az az igazgató, akinek megbízatási idejét már meghosszabbították, nem vehet részt az ugyanazon tisztség betöltését célzó kiválasztási eljárásban.

3. Az igazgató megbízatási ideje négy év. Az igazgatótanács a Bizottság által tett – az igazgató teljesítményéről és az EIT mindenek felett álló érdekeiről és jövőbeni feladatairól és kihívásairól készített értékelését figyelembe vevő – javaslat alapján eljárva egyszer legfeljebb négy évvel meghosszabbíthatja az igazgató megbízatási idejét. Az az igazgató, akinek megbízatási idejét már meghosszabbították, nem vehet részt az ugyanazon tisztség betöltését célzó kiválasztási eljárásban.

Módosítás  159

 

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 szakasz – 6 pont – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az igazgatótanács felügyelete alatt előkészíti és irányítja a TIT-ek kiválasztásának a folyamatát; és gondoskodik arról, hogy a folyamat különböző szakaszai átláthatóak és objektívek legyenek;

e) az igazgatótanács felügyelete alatt előkészíti és irányítja a TIT-ek kiválasztásának a folyamatát, és gondoskodik arról, hogy a folyamat különböző szakaszai átláthatóak és objektívek legyenek, az összevont éves tevékenységi jelentéshez részletes jelentést mellékelve a kiválasztási folyamatról;

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 szakasz – 6 pont – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) az igazgatótanács felügyelete alatt gondoskodik az EIT teljesítményével összefüggő nyomonkövetési és értékelési eljárások hatékony végrehajtásáról, a 19. cikkel összhangban;

j) az igazgatótanács felügyelete alatt gondoskodik az EIT teljesítményével összefüggő nyomonkövetési és értékelési eljárások hatékony végrehajtásáról, a 19. cikkel összhangban, valamint az EIT célkitűzéseit és célját érintő alulteljesítés esetén megfelelő korrekciós intézkedéseket hajt végre;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 szakasz – 6 pont – n pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) az igazgatótanács felügyelete alatt biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt;

n) az igazgatótanács felügyelete alatt biztosítja az uniós intézményekkel folytatott hatékony kommunikációt az Európai Parlament és a Tanács számára biztosított éves beszámolók útján;

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 szakasz – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az EIT személyzete közvetlenül az EIT által alkalmazott személyekből áll. Az EIT személyzetére a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fentiek hatálybaléptetése céljából elfogadott szabályokat kell alkalmazni.

1. Az EIT személyzete közvetlenül az EIT által alkalmazott személyekből áll. Az EIT személyzetére a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fentiek hatálybaléptetése céljából elfogadott szabályokat kell alkalmazni. Ezt a bekezdést az EIT azon alkalmazottaira kell alkalmazni, akiknek a szerződése 2020-ban lejár.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

 

 


INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) 2008-ban hozták létre annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével ösztönözze a fenntartható európai gazdasági növekedést és a versenyképességet. Az EIT mindenekelőtt megerősíti az Unió innovációs kapacitását, valamint a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása révén kezeli a társadalmi kihívásokat.

 

Az EIT tudományos és innovációs társulásain (TIT-ek) – azaz az oktatási, kutató- és üzleti szervezetek együttműködése révén – egyedi társadalmi kihívások kezelésével foglalkozó, nagy volumenű európai partnerségeken keresztül működik. Az EIT támogatást nyújt a TIT-ek számára, nyomon követi azok tevékenységeit, támogatja a TIT-ek közötti együttműködést, valamint terjeszti az eredményeket és a bevált gyakorlatokat.

 

A 2008-as rendelet meghatározza az EIT küldetését és feladatait, valamint működési keretét. A rendeletet 2013-ban módosították többek között a „Horizont 2020” keretprogrammal való összehangolása érdekében.

 

2019. július 11-én a Bizottság közzétette az EIT-re vonatkozó új javaslatait, amelyek a frissített EIT-rendelet átdolgozására irányuló javaslatból, valamint az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs tervéről szóló határozatra irányuló javaslatból állnak.

 

Az EIT-rendelet átdolgozása egy új rendelet elfogadását jelenti, amely egyetlen szövegbe foglalja mind a meglévő rendelet érdemi módosításait, mind a rendelet változatlanul hagyott rendelkezéseit. A Bizottság szükségesnek tartotta a rendelet aktualizálását, mivel a meglévő EIT-rendelet rendelkezései közvetlenül hivatkoznak az év végén véget érő Horizont 2020-ra. Az átdolgozásra irányuló javaslat célja ezért az EIT-rendelet és az Európai horizont program összehangolásának biztosítása azáltal, hogy törli a Horizont 2020-ra és a végrehajtási határozatokra való hivatkozásokat, amelyek az Európai horizont részeként szerepelnek majd.

 

A javasolt EIT-rendelet az EIT és a TIT-ek működésének alapelveire összpontosít. Célja, hogy nagyobb jogi egyértelműséget biztosítson az Európai horizont tekintetében, valamint rögzítse a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságának elvét. A 2021–2027 közötti időszakban az EIT az Európai horizont szerves részét képezi. Az Európai Bizottság 3 milliárd euróban állapítja meg következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó költségvetés-tervezetet, továbbá meghatározza létrejöttének indokolását, hozzáadott értékét, beavatkozási területeit és tevékenységének főbb irányvonalait.

 

Az előadó támogatja az EIT-t, annak küldetését és eddigi eredményeit, és összességében üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy nagyobb jogi egyértelműséget biztosítsanak az Európai horizont tekintetében, valamint rögzítsék a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságának elvét. Az előadó azonban több alkalommal komoly kifogást emelt az ellen, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy az átdolgozási eljárást alkalmazza, mivel az szükségtelenül és alaptalanul korlátozza a társjogalkotókat. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy a javaslat számos alapvető aspektusa módosításra szorul, ezért többek között az alábbi kérdéseket lefedő módosításokra tesz javaslatot:

 

Az előadó elutasítja a Bizottság javaslatát, miszerint időben ne korlátozzák a rendeletet, és bevezeti az ehhez szükséges módosításokat. E tekintetben az előadó számos módosítást javasol a szövegben az Európai horizont keretprogrammal való jobb összehangolás érdekében, többek között az eljárások egyszerűsítése, az Európai horizont szabályai alóli kivételek típusainak egyértelműsége és korlátozásai, valamint az Európai Innovációs Tanáccsal való fokozott együttműködés területén.

 

Az előadó számos olyan javaslatot tesz, amelyekkel az átláthatóság és a nyitottság aspektusai javíthatók az EIT és a TIT-ek eljárásaiban és iránymutatásaiban, valamint a partnerek és projektek felhívásaiban. E szempontok javítása az innovációs kapacitás Unión belüli jobb eloszlásához is vezet, és kéz a kézben jár a regionális innovációs programmal.

 

Noha úgy véli, hogy a TIT-eknek biztosított magas fokú autonómia alapvető eleme a sikerüknek, az előadó véleménye szerint ehhez az autonómiához üzleti tervük és eredményeik fokozottabb nyomon követésének és értékelésnek kell társulnia, mint a meglévő jogszabályban. Ez a pénzügyi fenntarthatóság elvének jobb alkalmazását is lehetővé tenné, figyelembe véve az egyes TIT-ek sajátosságait. Ebből a célból az előadó különféle módosításokra tesz javaslatot.

 

A javaslat felsőoktatásra és képzésre vonatkozó aspektusát tekintve az előadó úgy véli, hogy az EIT-védjegyet tovább kell erősíteni annak biztosítása által, hogy valamennyi részt vevő felsőoktatási és mesterdiploma megkapja az EIT-védjegyet, továbbá úgy véli, hogy több munkára van szükség annak biztosításához, hogy a képzési és egész életen át tartó tanulási modulok szintén használhassák a védjegyet.

 

Az európai vízügyi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok a tudomány és a technológia fejlődése tekintetében világszinten élenjáróak, és ekként a tudásháromszög különböző területein működő partnerekkel való szorosan együttműködés révén kiemelkedő szintű tudományos, technológiai és üzleti innovációs kapacitás áll rendelkezésre, hatalmas lehetőséget kínálva az innováció fellendítésére. Az előadó ezért úgy véli, hogy egy, a Kék New Deal-lel foglalkozó EIT TIT egy hatalmas társadalmi-gazdasági és releváns társadalmi kihívással foglalkozna,– az Európai horizont keretprogramban meghatározottak szerint – egészséges vizeken és tengeri ökoszisztémákon alapuló, fenntartható, körkörös és kék gazdaságokat hozva létre”.

 

Végezetül, a források tekintetében az előadó megismétli az Európai Parlament álláspontját és kéri, hogy az Európai horizont keretprogram költségvetésének 4%-átrendeljék hozzá az EIT-hez, továbbá számos olyan módosítást vezet be, amelyek biztosítják a megfelelő foglalkoztatási feltételek meglétét az EIT-nél a magas szintű szakértelem fenntartása és az EIT-re bízott további kötelezettségek teljesítése érdekében.

  

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2020)737

 

 

Cristian-Silviu BUŞOI

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke

ASP 11E108

Brüsszel

 

 

Tárgy: Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 110. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

 

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

 

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

 

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli,egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

A Bizottság azonban megjegyzi, hogy a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

- a 294/2008/EK rendelet (6) preambulumbekezdése teljes szövegének törlése;

- a 6. cikk g) pontjának végén található „előmozdítja a TIT-eket mint kiváló innovációs partnereket” szövegrész beszúrása;

- a 11. cikk (3) bekezdésébe beszúrt „partnerségi keretmegállapodás” szavak az utolsó szó („felbontását”) előtt;

- a 17. cikk (5) bekezdésében a „fordítható az Európai Unió általános költségvetéséből” szövegrésznek a „más uniós program keretében” szövegrésszel történő felváltása;

- az I. melléklet 2. szakasza 2. pontjának i) alpontjában a „nyelvi politikájáról” szövegrész „munkanyelveiről” szövegrésszel történő felváltása;

- az I. melléklet 6. szakaszának 1. pontjában az „igazgatóra” szövegrész törlése.

2. A 11. cikk (2) bekezdésében az „uniós” szót kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak közé kellett volna tenni.

3. A 22. cikkben a 294/2008/EK rendelet 21. cikkének (4) bekezdéséből származó, teljes mértékben „érdemi törlésként” jelölt szöveg helyesen: „A Tanács ajánlása alapján az Európai Parlament az n+2 év május 15. előtt az n évre vonatkozóan felmentést ad az igazgatónak az EIT-költségvetés végrehajtása tekintetében.”

Következésképpen 2020. január 9-i ülésén a Jogi Bizottság 21 támogató és nulla ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett[2] azt javasolta, hogy az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság mint illetékes bizottság a 110. cikkel összhangban megvizsgálhassa a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

 

 

 

 

 

Lucy NETHSINGHA

 

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2019. november 7., csütörtök

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

  A TANÁCS

  A BIZOTTSÁG

Javaslat az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás)

COM(2019)0331, 2020.3.11. – 2019/0151(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság illetékes jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2019. szeptember 18-án és 26-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott fenti javaslatot.

Ezen ülések alkalmával[3], az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

- a 294/2008/EK rendelet (6) preambulumbekezdése teljes szövegének törlése;

- a 6. cikk g) pontjának végén található „előmozdítja a TIT-eket mint kiváló innovációs partnereket” szövegrész beszúrása;

- a 11. cikk (3) bekezdésébe a „partnerségi keretmegállapodás” szavak beszúrása az utolsó szó („felbontását”) előtt;

- a 17. cikk (5) bekezdésében a „fordítható az Európai Unió általános költségvetéséből” szövegrésznek a „más uniós program keretében” szövegrésszel történő felváltása;

- az I. melléklet 2. szakasza 2. pontjának i) alpontjában a „nyelvi politikájáról” szövegrész „munkanyelveiről” szövegrésszel történő felváltása;

- az I. melléklet 6. szakaszának 1. pontjában az „igazgatóra” szövegrész törlése.

2. A 11. cikk (2) bekezdésében az „uniós” szót kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak közé kellett volna tenni.

3. A 22. cikkben a 294/2008/EK rendelet 21. cikkének (4) bekezdéséből származó, teljes mértékben „érdemi törlésként” jelölt szöveg helyesen: „A Tanács ajánlása alapján az Európai Parlament az n+2 év május 15. előtt az n évre vonatkozóan felmentést ad az igazgatónak az EIT-költségvetés végrehajtása tekintetében.”

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


 

 

VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (9.6.2020)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

A vélemény előadója: Christian Ehler

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 57. cikke

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT) 2008-ban hozták létre annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével ösztönözze a fenntartható európai gazdasági növekedést és a versenyképességet. Az EIT mindenekelőtt megerősíti az Unió innovációs kapacitását, valamint a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt felölelő tudásháromszög integrálása révén kezeli a társadalmi kihívásokat.

 

Az EIT tudományos és innovációs társulásain (TIT-ek), azaz oktatói, kutató- és üzleti szervezetek együttműködése révén konkrét társadalmi kihívások kezelésével foglalkozó nagy volumenű európai partnerségeken keresztül működik. Az EIT támogatást nyújt a TIT-ek számára, nyomon követi azok tevékenységeit, támogatja a TIT-ek közötti együttműködést, valamint terjeszti az eredményeket és a bevált gyakorlatokat.

 

A 2008-as rendelet meghatározza az EIT küldetését és feladatait, valamint működési keretét. A rendeletet 2013-ban módosították többek között a „Horizont 2020” keretprogrammal való összehangolása érdekében.

 

2019. július 11-én a Bizottság közzétette az EIT-re vonatkozó új javaslatait, amelyek a frissített EIT-rendelet átdolgozására irányuló javaslatból, valamint az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs tervéről szóló határozatra irányuló javaslatból állnak.

 

Az EIT-rendelet átdolgozása egy új rendelet elfogadását jelenti, amely egyetlen szövegbe foglalja mind a meglévő rendelet érdemi módosításait, mind a rendelet változatlanul hagyott rendelkezéseit. A Bizottság szükségesnek tartotta a rendelet aktualizálását, mivel a meglévő EIT-rendelet rendelkezései közvetlenül hivatkoznak az év végén véget érő Horizont 2020-ra. Az átdolgozásra irányuló javaslat célja ezért az EIT-rendelet és az Európai horizont program összehangolásának biztosítása azáltal, hogy törli a Horizont 2020-ra és a végrehajtási határozatokra való hivatkozásokat, amelyek az Európai horizont részeként szerepelnek majd.

 

A javasolt EIT-rendelet az EIT és a TIT-ek működésének alapelveire összpontosít. Célja, hogy nagyobb jogi egyértelműséget biztosítson az Európai horizont tekintetében, valamint rögzítse a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságának elvét. A 2021–2027 közötti időszakban az EIT az Európai horizont szerves részét képezi. Az Európai Bizottság 3 milliárd euróban állapítja meg az Európai horizont következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó költségvetés-tervezetét, továbbá meghatározza létrejöttének indokolását, hozzáadott uniós értékét, beavatkozási területeit és tevékenységének főbb irányvonalait.

 

Az előadó úgy véli, hogy ez a jogalkotási csomag megerősíti az EIT küldetését, miközben összehangolja annak célkitűzéseit az Európai horizont programmal az alábbiak révén:

 

 a TIT-ek regionális hatásának növelése a potenciális partnerek és az érdekelt felek iránti fokozott nyitottság, valamint a TIT-ek jobban kidolgozott regionális stratégiája révén, ideértve a megfelelő intelligens szakosodási stratégiákkal való kapcsolatokat is;

 

 a felsőoktatás innovációs kapacitásának növelése annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények szélesebb köre integrálódjon az innovációs értékláncokba és ökoszisztémákba;

 

 új TIT-ek indítása a kiemelt területeken, amelyeket annak alapján választanak ki, hogy azok beleillenek-e az Európai horizont szakpolitikai prioritásaiba. Az első új TIT a tervek szerint 2022-ben indulna,

 

 mégpedig a kulturális és kreatív ágazatok területén, összhangban az Európai horizont „Befogadó és kreatív társadalmak” klaszterével, amelyet a 2019 áprilisában elért részleges megállapodásban fogadtak el.

Összességében az előadó üdvözli a Bizottság javaslat elkészítésére tett erőfeszítéseit. Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a javaslatból alapvető részletek hiányoznak, és az jogi szempontból sem egyértelmű. Esetleg nem is az átdolgozás a legjobb megoldás. E tekintetben az előadó egy sor módosítást javasol, amelyek különösen a rendelet nagyobb jogi egyértelműségének és jogbiztonságának biztosítására összpontosítanak.

A véleménytervezet főbb pontjai a következők:

 az EIT finanszírozásának biztosítása az Európai horizont teljes költségvetésének 4%-át kitevő költségvetéssel, ahogyan azt Európai Parlament elfogadta;

 

 egy, a kulturális és kreatív ágazatok területén működő TIT létrehozásának biztosítása az EIT egyik fő prioritásaként a 2021–2027 közötti időszakra, különösen a TIT létrehozásához szükséges megfelelő finanszírozás biztosításával, a meglévő TIT pénzügyi fenntarthatóságának veszélyeztetése nélkül. Az előadó különösen azt szeretné hangsúlyozni, hogy minden erőfeszítést és erőforrást a kulturális és kreatív ágazatok területén működő TIT létrehozására kell fordítani, mielőtt fontolóra vennék egy második új TIT 2025 utáni elindítását.

 

 Pontosítani kell a javaslat egészét, különös tekintettel az általános és konkrét célkitűzésekre, valamint a más programokkal való szinergiákra.

MÓDOSÍTÁS:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

 

 

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogrammal, valamint szinergiákat kell előmozdítania a TPK egyéb releváns uniós programjaival, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az oktatást és regionális fejlesztést támogatókkal. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredően az Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján.

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogrammal („Európai horizont”), valamint szinergiákat kell előmozdítania a TPK egyéb releváns uniós programjaival, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az oktatást és regionális fejlesztést támogatókkal. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredően az Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján.

 

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az új és kialakulóban lévő globális kihívások kezeléséhez való hozzájárulás érdekében az EIT új TIT-eket indít el kiemelt területeken; a kiválasztási szempontok között szerepel többek között annak értékelése, hogy beleillenek-e az Európai horizont szakpolitikai prioritásaiba és milyen az EIT-modell alapján vizsgált hozzáadott értékük és potenciáljuk. Az új TIT-ek létrehozása figyelembe fogja venni az Európai horizont stratégiai tervezését és az EIT számára a vonatkozó többéves pénzügyi keretre előirányzott költségvetést.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) Az EIT-nek elő kell segítenie a multidiszciplináris és ágazatközi együttműködést, mivel ez az egyik olyan kiemelt terület, ahol az innováció zajlik. Törekednie kell a gazdasági, technológiai, társadalmi és tudományos területek közötti együttműködés előmozdítására, a művészetekre és a bölcsészettudományokra kiterjedően. Az EIT-nek a TIT-ek közötti kapcsolatok megerősítésével hozzá kell járulnia tudományos, technológiai, mérnöki, művészeti és matematikai közösségek létrehozásához.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

11 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11c) A kulturális és kreatív ágazatok nagy növekedési potenciállal és számos helyi szintű kezdeményezéssel rendelkeznek és nagy vonzerőt jelentenek a polgárok számára, továbbá szorosan be vannak ágyazva helyi és regionális ökoszisztémáikba. A kulturális és kreatív ágazatok azonban továbbra is jelentős mértékben fragmentáltak, és az innovátorok és a vállalkozások létrehozói nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói és innovációs készségekkel. A TIT-nek elő kell segíteni a fenti kihívások kezelését, a tudásháromszög integrációjának, a hosszú távú perspektívának és a helyi adottságokon alapuló megközelítésnek, valamint holisztikus és integrált megközelítésének köszönhetően. A kreatív és kulturális ágazatok a legnagyobb mértékben kiegészítik a már meglévő nyolc TIT-et és az Európai horizont keretében létrehozandó más európai partnerségekre vonatkozó potenciális prioritási területeket. A kulturális és kreatív ágazatok területén működő első TIT-et ezért 2022-ben el kell elindítani. Az uniós polgárok életének, a társadalomnak és a gazdaságnak szinte valamennyi területére kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen témájú TIT rendkívül fontos lesz a gazdasági és társadalmi hatás szempontjából és stratégiai lehetőségeket nyit meg a gazdasági, technológiai és szociális innováció számára.

Indokolás