Eljárás : 2019/0151(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0120/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0120/2020

Viták :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Szavazatok :

PV 27/04/2021 - 14

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0126

<Date>{18/06/2020}18.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0120/2020</NoDocSe>
PDF 493kWORD 164k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság</Commission>

A vélemény előadója: <Depute>Marisa Matias</Depute>

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 110. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0331),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0042/2019),

 tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel a román Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

 tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

 tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz küldött, 2020. január 10-i levélre,

 tekintettel eljárási szabályzata 110., 59. és 40. cikkére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0120/2020),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Elsősorban a tagállamok feladata, hogy szilárd alapot tartsanak fenn az európai ipar, versenyképesség és innováció számára. Az uniós innovációs kihívás természetéből és nagyságrendjéből adódóan azonban szükség van uniós fellépésre is.

(A magyar változatot nem érinti.)  

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EIT-nek, elsősorban tudományos és innovációs társulásai (a továbbiakban: TIT-ek) segítségével arra kell törekednie, hogy megerősítse a globális kihívásokkal foglalkozó innovációs ökoszisztémákat. Célja főként az, hogy a legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek bevonásával hozzájáruljon az Unió és a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. E célkitűzés elérése érdekében az EIT-nek elő kell segítenie és meg kell erősítenie az európai innovációs társulások közötti kapcsolatépítést és együttműködést, valamint szinergiákat kell teremtenie közöttük.

(4) Az EIT-nek, elsősorban tudományos és innovációs társulásai (a továbbiakban: TIT-ek) segítségével az a küldetése, hogy a tagállamok és az Unió innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon az Unió fenntartható gazdasági fejlődéséhez és versenyképességéhez. Célja továbbá, hogy megvalósítsa az Unió stratégiai prioritásait, és hozzájáruljon az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák – megvalósításához, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához. Mindezeken túl a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás elveinek követése révén hozzá kell járulnia a globális kihívások – többek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljai – leküzdéséhez, és legkésőbb 2050-ig meg kell valósítania a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaságra való átállást. Ez az átállás csak a kutatás és az innováció fellendítésével lehetséges, ami kiemeli a kedvező feltételek és az európai tudásbázis, valamint kutatási és innovációs kapacitás bővítésére irányuló beruházások megerősítésének szükségességét, különösen a környezetbarát, éghajlatbarát technológiák és innovációk terén.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az EIT-nek elő kell segítenie és meg kell erősítenie az európai innovációs társulások közötti hálózatépítést és együttműködést, valamint szinergiákat kell kialakítania közöttük, biztosítva a széleskörű földrajzi lefedettséget a regionális egyenlőtlenségek áthidalása és az innovációs szakadék megelőzése érdekében, a kiválóság elsődleges kritériumként való fenntartása mellett.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a kapcsolódó többéves pénzügyi keretet (a továbbiakban: TPK) lefedő – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogrammal, valamint szinergiákat kell előmozdítania a TPK egyéb releváns uniós programjaival, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az oktatást és regionális fejlesztést támogatókkal. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredően az Unióra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján.

(5) Az EIT elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: innovációs terv), egy – a Covid19-válság leküzdésére és a helyreállításra irányuló rövid távú fellépéseket is magában foglaló – hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Az innovációs tervnek összhangot kell biztosítania az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogrammal (a továbbiakban: Európai horizont), különösen a stratégiai K+I-tervekkel, valamint szinergiákat kell előmozdítania egyéb releváns uniós programokkal, valamint egyéb uniós kezdeményezésekkel, szakpolitikákkal és eszközökkel. Tekintettel az innovációs tervnek az uniós innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredő társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Bizottság által az EIT hozzájárulása alapján készített javaslat alapján. Ezeket a hozzájárulásokat az Európai Parlament számára is elérhetővé kell tenni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Covid19-járvány nyomán kialakult válság súlyosan károsította a tagállamok egészségügyi és gazdasági rendszereit, és társadalmi zavarokat okozott. Ezek a hatások megkövetelik valamennyi uniós intézmény, szerv, hivatal és ügynökség együttműködését, és az EIT-nek hozzá kell járulnia a válságra való koherens reagáláshoz szükséges innovációs erőfeszítésekhez. Emellett az EIT-nek és TIT-jeinek meg kell erősíteniük fellépéseiket a mikrovállalkozások, a kis- és középvállalkozások (kkv-k), az induló vállalkozások, valamint a hallgatók, a kutatók, a vállalkozók és a munkavállalók rezilienciájának támogatása és növelése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A Covid19-válsághoz kapcsolódó gazdasági sokk jelentős hatást gyakorol az egyetemekre, a kutatókra, a vállalatokra és az EIT más érdekelt feleire. A tudásháromszög megőrzése és az összes érdekelt fél bizalmának helyreállítása érdekében fontos a kapcsolódó kihívások – különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés – azonosítása és leküzdése. Középtávon valamennyi TIT-nek alkalmazkodnia kell a sokk hatásaihoz, és új irányt kell szabnia prioritásainak és tevékenységeinek, ezért az új lehetőségek felkutatása érdekében gyorsnak és rugalmasnak kell lenniük.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 c preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A Covid19-válság hatásainak leküzdésére irányuló, folyamatban lévő kutatást fel kell gyorsítani. Az EIT-nek fel kell erősítenie e kutatás hatásait, és segítenie kell az e kutatásból származó termékek és innovatív szolgáltatások fejlesztését, biztosítva, hogy azok a lehető legtöbb emberhez eljussanak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 d preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d) Az EIT igazgatótanácsának és a TIT-eknek az ökoszisztémájuknak a tudásháromszögön alapuló, megfelelő támogatást nyújtó rugalmassági intézkedéseket és fellépéseket kell elfogadniuk, szükség esetén eseti támogatási intézkedéseket kialakítva partnereik és kedvezményezettjeik számára, akár a saját közösségeiken túl is. A partnereknek, a kedvezményezetteknek és a hallgatóknak eszközöket és felszerelést kell biztosítaniuk ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a decentralizáltabb és távkapcsolaton alapuló munkamódszerekhez, a kevesebb utazáshoz, a nagyobb bizonytalansághoz és a folyamatos közösségi távolságtartáshoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogrammal összhangban, az EIT feladata, hogy kezelje az Európában jelentkező, hosszú távú innovációs kihívásokat, különös tekintettel a transz- és/vagy interdiszciplináris területekre, beleértve az európai szinten már felismert kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell mozdítania a civil társadalommal folytatott időszakos párbeszédet.

(6) Az Európai horizont keretprogrammal összhangban, az EIT feladata, hogy kezelje az Európában jelentkező, hosszú távú innovációs kihívásokat, különös tekintettel a transz- és/vagy interdiszciplináris területekre, beleértve azon nem technológiai jellegű megoldások fejlesztését, amelyek szükséges kiegészítői a technológiára összpontosító innovációs tevékenységeknek. Eközben az EIT-nek elő kell mozdítania a civil társadalommal, valamint a kutatási és innovációs központokkal, a kkv-kal, a felsőoktatással és az iparral folytatott időszakos párbeszédet.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeinek üzleti környezetbe helyezését és kereskedelmi alkalmazását, továbbá az induló vállalkozások és a spin-off vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozásának támogatását kell előnyben részesítenie.

(7) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási, kutatási és innovációs, valamint vállalkozói tevékenységeinek üzleti környezetbe helyezését és kereskedelmi alkalmazását kell előnyben részesítenie. Ennek során támogatnia kell a felsőoktatás innovációs és vállalkozói képeségét, elő kell mozdítania a kiválóságot a kutatás területén továbbá elő kell segítenie az induló vállalkozások és a spin-off vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az EIT-nek szorosabb együttműködésre kell törekednie a kkv-kkal annak érdekében, hogy biztosítsa részvételüket a TIT-ek tevékenységeiben. Ezenkívül adott esetben állami vállalatokat és helyi hatóságokat, valamint nem kormányzati szervezeteket is be kell vonni a TIT-ekbe.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Figyelembe véve a szociális vállalkozásoknak az általuk kínált árukban vagy szolgáltatásokban, szervezeti felépítésükben vagy termelési módszereikben megnyilvánuló, rendkívül innovatív jellegét, az EIT és a TIT-ek tevékenységeinek magukban kell foglalniuk a szociális vállalkozói tevékenységek támogatását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekelt felek közötti olyan, kiválóságra épülő nagy méretű, autonóm európai partnerségek keretében kell kifejtenie tevékenységét, amelyek fenntartható és hosszú távon önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek az innovációs folyamatban. Ezeket a partnerségeket az EIT igazgatótanácsának kell átlátható, kiválóságon alapuló eljárással kiválasztania a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumaival összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

(8) Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekelt felek közötti olyan, kiválóságra épülő, intézményesített, autonóm európai partnerségek keretében kell kifejtenie tevékenységét, amelyek fenntartható és hosszú távon önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek az innovációs folyamatban. Ezeknek a partnerségeknek arra kell törekedniük, hogy más köz- és magánforrásból származó pénzeszközök mozgósítása révén pénzügyileg fenntarthatóvá váljanak, és új partnerek lehető legszélesebb körét vonzzák és vonják be. A partnerségeket az EIT igazgatótanácsának kell átlátható, kiválóságon alapuló eljárással kiválasztania e rendelet és az Európai horizont keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumaival összhangban, majd TIT-ekként kijelölnie.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az új TIT-ek kiválasztásának és elindításának nyílt, átlátható és versenyalapú eljáráson kell alapulnia, amely figyelembe veszi az Európai horizont stratégiai tervezését, az EIT és a TIT-ek félidős felülvizsgálatát, az Unió Covid19-világjárvány utáni kilábalásának ütemét, valamint az adott költségvetési időszakra az EIT számára elkülönített költségvetést. Az eljárás és a TIT-ek működtetése során az EIT-nek figyelembe kell vennie, hogy nem minden TIT-nek azonosak a pénzügyi igényei, azaz egyesek tőkeigényesebbek a többinél.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Figyelembe véve a TIT-ek sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan a kutatást ás innovációt támogató uniós keretprogram részvételi és terjesztési szabályaitól eltérő – különleges minimumfeltételeket kell meghatározni. Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére vonatkozóan.

(9) Figyelembe véve a TIT-ek sajátosságát, létrehozásukra vonatkozóan különleges minimumfeltételeket kell meghatározni. Ezek a feltételek kivételes esetben eltérhetnek az Európai horizont részvételi és terjesztési szabályaitól. Hasonlóképpen konkrét szabályokra lehet szükség a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére vonatkozóan.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá az EIT tevékenységeinek irányítása, valamint a TIT-ek tevékenységeire vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és értékelés koordinálása a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram rendelkezéseivel összhangban. Az igazgatótanácsban egyensúlyban kell lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy kutatási életben, valamint az innovációs ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező tagok arányának.

(10) Az igazgatótanács feladata továbbá az EIT tevékenységeinek irányítása, valamint a TIT-ek tevékenységeire vonatkozó jelentéstétel, nyomon követés és értékelés koordinálása az Európai horizont keretprogram rendelkezéseivel összhangban . Indokolt, hogy az EIT igazgatótanácsa ajánlásokat tegyen arra, hogy miként csökkenthetők a TIT-ek adminisztratív terhei. Az igazgatótanácsban egyensúlyban kell lennie az üzleti, felsőoktatási és kutatási életben, valamint az innovációs ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező tagok arányának. Emellett az EIT igazgatótanácsának – a kiválóságot vezérelvként szem előtt tartva – biztosítania kell a földrajzi és a nemek közötti egyensúlyt is az igazgatótanács összetételében.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A versenyképesség támogatása és az európai gazdaság vonzerejének és innovációs kapacitásának megerősítése érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy vonzást gyakoroljanak a partnerszervezetekre, kutatókra és hallgatókra szerte a világban – többek között mobilitásuk ösztönzése révén is – valamint, hogy együtt tudjanak működni harmadik országbeli szervezetekkel.

(11) A versenyképesség támogatása és az európai gazdaság vonzerejének és innovációs és vállalkozói kapacitásának megerősítése érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy vonzást gyakoroljanak a partnerszervezetekre, kutatókra és hallgatókra szerte a világban, az Unió legkülső régiót is ideértve – többek között mobilitásuk ösztönzése révén is –, valamint hogy együtt tudjanak működni harmadik országbeli szervezetekkel.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és támogatási megállapodásokon alapul, amelyek megállapítják a TIT-ek jogait és kötelezettségeit, megfelelő szintű koordinációról gondoskodnak, és körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek és eredményeinek nyomon követésére és értékelésére szolgáló rendszert. A partnerségi keretmegállapodásnak biztosítania kell továbbá az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyamatosságát az adott TPK-n túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 (a költségvetési rendelet) eltérve az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy először hétéves időtartamra kössön ilyen partnerségi keretmegállapodásokat, és azokat az említett időtartamon túl egy másik, legfeljebb hétéves időtartamra meghosszabbítsa.

(12) Az EIT és a TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és többéves támogatási megállapodásokon alapul, amelyek megállapítják a TIT-ek jogait és kötelezettségeit, megfelelő szintű koordinációról gondoskodnak, és körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek és eredményeinek nyomon követésére és értékelésére szolgáló rendszert. A partnerségi keretmegállapodásnak biztosítania kell továbbá az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyamatosságát az adott TPK-n túlmenően. Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettől12 (a költségvetési rendelet) eltérve az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy először hétéves időtartamra kössön ilyen partnerségi keretmegállapodásokat. Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy a TIT célkitűzéseinek és mérföldköveinek elérése terén elért előrehaladásának az első időszak 4. évéig elvégzendő pozitív értékelése függvényében ezt a partnerségi keretmegállapodást egy újabb pozitív eredménnyel záruló értékelés alapján további, legfeljebb hétéves időtartamra meghosszabbítsa. Az első hétéves megállapodás meghosszabbítása esetén el kell végezni a TIT ugyanazon kritériumok és módszertan szerinti újabb félidős felülvizsgálatát annak érdekében, hogy döntés születhessen a TIT folytatásáról.

__________________

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A partnerségi keretmegállapodás tizennegyedik évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményének függvényében az EIT igazgatótanácsa – megfelelő indokoltság esetén – rendkívüli körülmények között úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást. E hosszabbítást a TIT-ek eredményességének független külső szakértők általi pozitív, mélyreható értékelésétől kell függővé tenni, feltéve, hogy a TIT-ek elegendő mértékű hatást és pénzügyi fenntarthatóságot értek el. A hosszabbításnak korlátozottnak kell lennie idő, költségvetés és a TIT azon tevékenységeinek hatóköre tekintetében, amelyek távolabb esnek a piactól, és így pénzügyileg még nem lehetnek fenntarthatók, de továbbra is döntő fontosságúak a TIT feladatainak, tevékenységeinek és a sürgető társadalmi kihívásokra való reagálási képességeinek teljesítése szempontjából.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>13 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A felsőoktatást az átfogó innovációs stratégia szerves, de gyakran hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken keresztül kiadott okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézményeknek kell kiadniuk, és ezen intézményeket ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási körét, hogy azokat az EIT-közösségen kívül is jobban elismertesse. Az EIT tevékenységein és munkáján keresztül elősegíti a diákok, kutatók és alkalmazottak mobilitását. A fenti tevékenységeket a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme nélkül kell megvalósítani.

(13) A felsőoktatást az átfogó innovációs stratégia szerves, de gyakran hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a TIT-eken keresztül kiadott okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézményeknek kell kiadniuk, és ezen intézményeket ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. Továbbá, az EIT-nek meg kell erősítenie és ki kell terjesztenie az EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák alkalmazási körét az egész életen át tartó tanulással összefüggő tevékenységekre, a szakképzésre, képzési, átképzési és továbbképzési programokra, hogy azokat az EIT-közösségen kívül is jobban elismertesse. Az EIT tevékenységein és munkáján keresztül elősegíti a diákok, kutatók és alkalmazottak mobilitását, és lehetőségeket biztosít az egész életen át tartó tanulásra, a mentorálásra és a tanácsadásra. A fenti tevékenységeket a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv13 sérelme nélkül kell megvalósítani.

__________________

__________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.). A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az EIT felelősségének és átláthatóságának biztosítására. Az EIT alapszabályában megfelelő szabályokat kell meghatározni irányítására és működésére vonatkozóan .

(14) Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az EIT felelősségének, átláthatóságának és nyitottságának biztosítására. Az EIT alapszabályában megfelelő szabályokat kell meghatározni irányítására és működésére vonatkozóan .

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A várakozások szerint az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős mértékben hozzájárul majd a TIT-ek költségvetéséhez. A TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására és a pénzügyi fenntarthatóság elérésére . A TIT-eknek és partnerszervezeteiknek a nyilvánosság tudomására kell hozniuk, hogy tevékenységüket az EIT keretében végzik, valamint, hogy az Unió általános költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülnek.

(16) A várakozások szerint a Covid19-válság hatással lesz az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat által a TIT-ek költségvetéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra. Mindazonáltal a TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására, és a korai szakasztól kezdve tevékenyen törekedniük kell a pénzügyi fenntarthatóság elérésére. A TIT-eknek és partnerszervezeteiknek a nyilvánosság tudomására kell hozniuk, hogy tevékenységüket az EIT keretében végzik, valamint, hogy az Unió általános költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülnek. Ezenkívül a finanszírozásban részesülő projektekre és a finanszírozás elosztására vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala révén növelni kell a finanszírozás átláthatóságát.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>17 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Az EIT-nek gondoskodnia kell a költségvetés kiegyensúlyozott elosztásáról a többéves pénzügyi keret időtartama alatt, valamint a zökkenőmentes átmenetről a többéves pénzügyi keret aktuális és a következő időszaka között, különös tekintettel a folyamatban lévő tevékenységekre.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>19 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári évben folytatott tevékenységekről és a műveletek eredményeiről konszolidált éves tevékenységi jelentést kell készítenie. Továbbá, az EIT-nek egységes programozási dokumentumot kell készítenie az éves és többéves programozás keretében tervezett kezdeményezéseiről, lehetővé téve az EIT számára, hogy kövesse a tudomány, technológia, felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős területeken jelentkező külső és belső fejleményeket.

(19) Az EIT-nek a megelőző naptári évben folytatott tevékenységekről és a műveletek eredményeiről konszolidált éves tevékenységi jelentést kell készítenie. Továbbá, az EIT-nek egységes programozási dokumentumot kell készítenie az éves és többéves programozás keretében tervezett kezdeményezéseiről, lehetővé téve az EIT számára, hogy kövesse a tudomány, technológia, felsőoktatás, kutatás és innováció és egyéb jelentős területeken jelentkező külső és belső fejleményeket. Az egységes programozási dokumentumnak foglalkoznia kell a kétéves válságelhárítási program szempontjaival. Ezeket a dokumentumokat tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság független, külső értékeléseket kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-eket is – működéséről , különösen az innovációs terv elkészítése céljából. A fenti értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes tevékenységére, valamint értékelniük kell azok relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, európai hozzáadott értékét és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel kell használni a bizottsági programoknak a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban előírt értékeléseihez.

(20) Helyénvaló , hogy a Bizottság független, külső értékeléseket kezdeményezzen az EIT – ideértve a TIT-eket is – működéséről , különösen az innovációs terv elkészítése céljából. A fenti értékeléseknek meg kell vizsgálniuk, hogy az EIT mennyire tesz eleget küldetésének, ki kell terjedniük az EIT és a TIT-ek összes tevékenységére, valamint értékelniük kell azok relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, európai hozzáadott értékét, nyitottságát, tömegtájékoztatási tevékenységeit, kommunikációját, láthatóságát, eredményei terjesztését, hatását és koherenciáját. A fenti értékeléseket fel kell használni a bizottsági programoknak az Európai horizont keretprogramban előírt értékeléseihez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Az EIT TIT-jei helymegosztási központok és innovációs központok köré szerveződnek, de gyakran különböző kifejezéseket használnak nevükben (központok, csomópontok, irodák stb.). Az EIT-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy észszerűsítse az egyes TIT-ek struktúrájához kapcsolódó terminológiát az EIT további egyszerűsítése, pontosítása és felismerhetőségének növelése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20b) Az EIT-nek, elsősorban TIT-jei és az EIT Regionális innovációs program segítségével arra kell törekednie, hogy egy általános uniós innovációs kapacitás kialakítása érdekében a vállalkozások, a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozói készség integrációjának előmozdításával megerősítse a globális kihívásokkal foglalkozó innovációs ökoszisztémákat.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 c preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20c) A helymegosztási központjaikon és innovációs központjaikon keresztül az innováció elősegítése érdekében működő TIT-eknek figyelembe kell venniük a tagállamok intelligens szakosodási stratégiára vonatkozó prioritásait, és ily módon fokozniuk kell innovációs kapacitásukat azáltal, hogy teljes mértékben tükrözik a regionális kapacitásokat és potenciált, lehetőségeket, gyenge pontokat, valamint a helyi szereplőket és tevékenységeiket, továbbá piacaikat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 d preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20d) A TIT-ek révén meg kell erősíteni az EIT és a kohéziós politikai alapok közötti szinergiákat a tudásháromszög szereplői és az irányító hatóságok közötti regionális és régiók közötti együttműködés előmozdítása, valamint az EIT általános hatásának és láthatóságának növelése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 e preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20e) Elengedhetetlen az erős szinergiák előmozdítása az EIT és az Európai Innovációs Tanács (EIC) között. A TIT-eknek – az EIC-vel szoros szinergiában, ugyanakkor az átfedéseket elkerülve – ösztönözniük kell az innovatív vállalkozások létrehozását, az EIT kedvezményezettjei számára pedig lehetővé kell tenni, hogy az EIT TIT-jei által nyújtott szolgáltatások mellett kiegészítő támogatásért pályázzanak az EIC-eszközökhöz; A TIT-ek által támogatott, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozások az Európai horizont vonatkozó rendelkezéseivel összhangban közvetlenebb hozzáféréssel rendelkezhetnek az EIC cselekvéseihez annak érdekében, hogy segítséget kapjanak a gyors növekedéshez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 f preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20f) Az EIT-nek tevékenységein keresztül segítenie kell az innovációt, és támogatnia kell a felsőoktatás innovációs ökoszisztémákba történő integrációját, különösen a vállalkozói ismeretek oktatásának ösztönzésével, az ipar, a felsőoktatás és a kutatás közötti, tudományágakon átívelő együttműködés elősegítésével, valamint a jövőbeli innovátorok számára azon elvárható készségek – többek között a magas szintű digitális fenntarthatóság és innovációs készségek – meghatározásával, amelyek lehetővé teszik a globális kihívások leküzdését. Az EIT által kínált támogatási programoknak az EIC-kedvezményezettek javát kell szolgálniuk, az EIT TIT-jeiből kinövő induló vállalkozásoknak pedig gyorsított eljárás keretében kell hozzáférniük az EIC cselekvéseihez.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 g preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20g) A silómentalitás, illetve a párhuzamos erőfeszítések és stratégiák elkerülése érdekében az EIT-nek és az EIC-nek kölcsönös és szisztematikus információcserét kell előirányoznia, továbbá egy-egy közös taggal kell rendelkezniük egymás igazgatótanácsaiban.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 h preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20h) Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai horizont program hatókörében és stratégiai tervezésével összhangban a kiemelt területeken dönthessen olyan új TIT-ekre irányuló javaslatok előterjesztéséről, amelyek hozzájárulnak az új és kialakulóban lévő globális kihívások kezeléséhez. Az első ilyen TIT-nek a kulturális és kreatív ágazatokhoz és iparágakhoz, a másodiknak a vízügyi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatokhoz és ökoszisztémákhoz kell kapcsolódnia.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 i preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20i) Az EIT számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai horizont programmal és stratégiai tervezésével összhangban a kiemelt területeken dönthessen olyan új TIT-ekre irányuló javaslatok előterjesztéséről, amelyek hozzájárulnak az új és kialakulóban lévő globális és társadalmi kihívások kezeléséhez. Az első ilyen, 2022-ben indítandó TIT-nek a kulturális és kreatív ágazatokhoz és iparágakhoz kell kapcsolódnia, fenntartva annak lehetőségét, hogy elindítása 2023-ra halasztható, amennyiben az EIT igazgatótanácsa szerint a felhívás közzététele előtt további konzultációra van szükség az érdekelt felekkel. A második ilyen TIT-nek a víz-, a tenger- és a tengerhasznosítási ágazatokkal, valamint ökoszisztémákkal kell foglalkoznia, és az egy 2023-ig elvégzendő pozitív hatásvizsgálatot követően 2025-ben indulna.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „innováció”: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során a társadalmi vagy gazdasági igényekre és keresletre válaszul új ötletek születnek, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti és szervezési modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacokat létrehozni és értéket teremtenek a társadalom számára;

1. „innováció”: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során a társadalmi, gazdasági vagy környezeti igényekre és keresletre válaszul új ötletek születnek, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti, szervezési és társadalmi modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacokat létrehozni és értéket teremtenek a társadalom számára;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „tudományos és innovációs társulás” (TIT): az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érintettek közötti önálló, nagy méretű európai partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása és a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;

2. „tudományos és innovációs társulás” vagy „TIT”: az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érintettek közötti, az Európai horizontban meghatározott önálló, intézményesített európai partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása és az Európai horizontban meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. „TIT helymegosztási központ”: olyan földrajzi területet lefedő, nyílt és átlátható módon létrehozott fizikai tér, ahol a tudásháromszögben részt vevő legfontosabb partnerek könnyen kapcsolatba tudnak lépni egymással, és kapcsolattartási pontot nyújt a TIT e területen folyó tevékenységéhez;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. „válságelhárítási program”: kétéves terv, amelyben az EIT az egyes TIT-ek szükségleteinek megfelelően meghatározza prioritásait a Covid19-válság leküzdése és a válság utáni időszakhoz való alkalmazkodás érdekében;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. „EIT innovációs központ”: a tagállamok széles körében – különösen a regionális innovációs program által megcélzott tagállamokban és régiókban – létrehozott helyi közösségi központ, ahol a TIT-ek együttműködhetnek a helyi tudásháromszög szereplőivel innovációs célok Unió-szerte történő megvalósítása érdekében, biztosítva az EIT-közösség tevékenységeinek kiegyensúlyozottabb földrajzi jelenlétét, belépési pontként szolgálva a helyi szereplőkkel való kapcsolattartáshoz, mozgósítva és nemzetközivé téve a helyi hálózatokat, szinergiákat hozva létre és előmozdítva az ökoszisztémáknak a tudásháromszögbe való aktív integrációját valamennyi szinten, továbbá előmozdítva a TIT-eknek a tudásháromszögön belüli kiegészítő jelleg és együttműködés elősegítésére irányuló, regionális helymegosztási központtá való növekedés ambícióját szolgáló erőfeszítéseit;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. „az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózata”: a tagállamok és az Európai horizont keretprogramhoz csatlakozott országok kormányai által kinevezett nemzeti képviselők hálózata, amely az Európai horizont nemzeti kapcsolattartó pontjainak része, és amelynek feladata, hogy az EIT intézményi szerepének megfelelően elősegítse az EIT-közösségnek köszönhető lehetőségek, eredmények és vívmányok strukturáltabb terjesztését, valamint hogy ösztönözze az ismeretek, tanácsok és bevált gyakorlatok cserét.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany , amely tagja valamely TIT-nek, és amely többek között a következőkből állhat: felsőoktatási intézmények, szakképzési szolgáltatók, kutatási szervezetek, köz- vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi intézmények, regionális és helyi hatóságok, alapítványok és nonprofit szervezetek;

3. „partnerszervezet”: olyan jogalany, amely tagja valamely TIT-nek, és amely többek között a következőkből állhat: felsőoktatási intézmények, szakképzési szolgáltatók, kutatási szervezetek, közintézmények, köz- vagy magántulajdonú vállalatok, pénzügyi intézmények, regionális és helyi hatóságok, alapítványok és nonprofit szervezetek;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „stratégiai innovációs terv” (innovációs terv): a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT kiemelt területeit és hosszú távú stratégiáját és az innováció terén a legjobb hozzáadott érték megteremtésére való képességét meghatározó szakpolitikai dokumentum, amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeknek az adott TPK-t lefedő hétéves időszakra szóló áttekintését;

7. „stratégiai innovációs terv” (innovációs terv): a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT stratégiáját és prioritásait és az innováció terén a legjobb hozzáadott érték megteremtésére való képességét meghatározó szakpolitikai dokumentum, amely tartalmazza a célkitűzéseket, a kulcsfontosságú fellépéseket, a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeket, működésének módját, a várható hatásokat és szükséges forrásokat az Európai horizont keretprogramot és az adott TPK-t lefedő hétéves időszak során;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. „regionális innovációs program” (RIS) olyan tájékoztatási program, amely felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalatok és más érintettek közötti partnerségeket céloz az innováció uniós szintű ösztönzése érdekében;

8. „regionális innovációs program” vagy „RIS”: olyan tájékoztatási program, amely felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalatok és más érintettek közötti partnerségek létrehozására irányul az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet 2. cikke 15a. pontjának meghatározása szerint a K+I terén gyengén teljesítő országokban, valamint – amennyiben nem a K+I terén gyengén teljesítő országokról van szó – az innovációs eredménytábla szerint mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országokban és ezen országok régióiban azzal a céllal, hogy előmozdítsa az uniós szintű innovációt, és áthidalja a regionális egyenlőtlenségeket, és ezzel csökkentse az innovációs szakadékot;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. „TIT üzleti terv”: a TIT célkitűzéseit és tervezett hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységeket bemutató dokumentum;

10. „többéves TIT üzleti terv”: a TIT célkitűzéseit és tervezett hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységeket, a TIT globális kihívások leküzdéséhez hozzájáruló mérföldköveit, céljait és hatásait, valamint a pénzügyi források és támogatások becslését, ezen belül a pénzügyi fenntarthatóság elérésére, az új partnerek felé való nyitottságra és a tevékenységeiben való, földrajzi szempontból kiegyensúlyozottabb részvétel elérésére irányuló stratégiáit bemutató dokumentum;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „együttműködési megállapodás”: az EIT és valamely TIT között azzal a céllal létrejött megállapodás, hogy a TIT a partnerségi keretmegállapodás lejártakor az EIT-közösség aktív tagja maradjon, az EIT pénzügyi hozzájárulása nélkül;

törölve

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: valamely TIT azon képessége, hogy a partnerségi keretmegállapodás lejártakor függetlenül finanszírozza a tudásháromszöggel kapcsolatos saját tevékenységeit.

13. „pénzügyi fenntarthatóság”: valamely TIT azon képessége, hogy a partnerségi keretmegállapodás lejártakor elegendő bevételt termeljen ahhoz, hogy az EIT-től származó hozzájárulásoktól függetlenül finanszírozza a tudásháromszöggel kapcsolatos saját tevékenységeinek nagy részét vagy mindegyikét, ideértve az ökoszisztéma fenntartási költségeinek jelentős hányadát is.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának megerősítésével hozzájáruljon a fenntartható uniós gazdasági növekedéshez és versenyképességhez a társadalom előtt álló jelentős kihívások kezelése érdekében. Ezt azzal éri el, hogy integrálja a legmagasabb színvonalú felsőoktatást, kutatást és innovációt, valamint szinergiákat és együttműködést mozdít elő közöttük, többek között a vállalkozói készség fokozása révén.

1. Az EIT küldetése az, hogy a tagállamok és az Unió innovációs kapacitásának megerősítésével hozzájáruljon a fenntartható uniós gazdasági fejlődéshez és versenyképességhez. Célja továbbá, hogy megvalósítsa az Unió stratégiai prioritásait, és hozzájáruljon az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák – megvalósításához, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához. Mindezeken túl a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a Párizsi Megállapodás elveinek követése révén hozzájárul a globális kihívások – többek között a fenntartható fejlődési célok – leküzdéséhez és a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság legkésőbb 2050-ig történő megvalósításához.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT hozzájárul a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

2. A 2021–2027 közötti költségvetési időszakban az EIT hozzájárul az Európai horizont keretprogram általános és egyedi célkitűzéseinek megvalósításához.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 2 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. Az EIT egyedi célkitűzései a következők:

 

a)  a TIT-ek hatásainak és átláthatóságának növelése és a tudásháromszög integrációjának erősítése;

 

b)  a TIT-ek nyitottságának növelése az Unió egész területéről származó érdekelt felek szélesebb körének bevonása révén;

 

c)  a felsőoktatási ágazat innovációs kapacitásának növelése Unió-szerte azáltal, hogy iránymutatást és felügyeletet biztosít a TIT-ek számára az innovációs ökoszisztémákba való jobb integrációjuknak és a felsőoktatási intézmények intézményi változásának előmozdítása terén;

 

d)  az EIT és a hozzá tartozó TIT-ek regionális hatáskörének növelése, valamint az eredmények megfelelőbb terjesztése és kiaknázása annak érdekében, hogy kezelni lehessen az Unión és az egyes tagállamokon belüli innovációs kapacitások regionális különbségeit, és biztosítani lehessen a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget;

 

e)  kétéves válságelhárítási program végrehajtása, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy hozzájárulhasson a meglévő innovációs ökoszisztémák védelméhez, és segítse az EIT érdekelt feleit a gazdasági helyreállításra való felkészülésben.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az innovációs terv a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram figyelembevételével meghatározza az EIT elsőbbséget élvező területeit és stratégiáját az érintett hétéves időszakra , továbbá értékelést tartalmaz az EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott értéket teremtő képességéről. Az innovációs terv figyelembe veszi az EIT 19. cikkben említett nyomon követésének és értékelésének az eredményeit.

(1) Az innovációs terv az Európai horizont keretprogram figyelembevételével meghatározza az EIT stratégiáját és prioritásait az érintett hétéves időszakra, beleértve a Covid19-válság leküzdésére és az azt követő helyreállításra irányuló rövid távú intézkedéseket is. Az innovációs terv emellett értékelést tartalmaz az EIT várható társadalmi-gazdasági hatásáról és az EIT tömegtájékoztatási tevékenységeiről, valamint az EIT legjobb innovációs ökoszisztémákat és hozzáadott értéket teremtő képességéről. Az innovációs terv figyelembe veszi az EIT 19. cikkben említett nyomon követésének és értékelésének az eredményeit.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az innovációs terv összhangban van a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram célkitűzéseivel, az említett program többéves stratégia tervezésre, jelentéstételre, nyomon követésre, értékelésre vonatkozó és egyéb követelményeivel, és szinergiákat mozdít elő az adott TPK más releváns uniós programjaival, különösen az oktatást és a regionális fejlődést támogató programokkal. Továbbá az innovációs terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget teremt az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, szakpolitikák és eszközök között.

(2) Az innovációs terv összhangban van az Európai horizont keretprogram célkitűzéseivel, az említett program többéves stratégia tervezésre, jelentéstételre, nyomon követésre, értékelésre vonatkozó és egyéb követelményeivel, és szinergiákat mozdít elő az adott TPK más releváns uniós programjaival. Továbbá az innovációs terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget teremt az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, szakpolitikák és eszközök, különösen az „Európai Egyetemek” kezdeményezés, az EIC, valamint az Európai horizont keretprogramban említett küldetések és európai partnerségek között. A Bizottság minden szükséges támogatást megad ahhoz, hogy az EIT – az átfedéseket elkerülve – megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget alakítson ki az Európai horizont más tevékenységeivel, valamint más uniós kezdeményezésekkel és programokkal.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az innovációs terv – az EIT jövőbeli működésének hosszú távú fejlesztésére és finanszírozására tekintettel – becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre és forrásokra vonatkozóan. Emellett egy, az adott TPK időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz.

(3) Az innovációs terv – az EIT jövőbeli működésének hosszú távú fejlesztésére és finanszírozására tekintettel – becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre és forrásokra, ezen belül az európai helyreállítási tervhez kapcsolódó pénzügyi szempontokra vonatkozóan. Emellett egy, az adott TPK időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EIT hozzájárulást nyújt be a Bizottság innovációs tervről szóló javaslatához.

(4) Az EIT a meglévő TIT-ek véleményét és hozzájárulását figyelembe véve elkészíti az innovációs terv tervezetét, és azt benyújtja a Bizottságnak és nyilvánosságra hozza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből áll. Az igazgatótanács felel az EIT tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon követéséért és értékeléséért, valamint minden más stratégiai döntésért;

a) igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben bizonyított kiváló tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből,  köztük egy olyan személyből áll, aki egyúttal az EIC igazgatótanácsának is tagja. Az igazgatótanács felel az EIT tevékenységeinek irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért, nyomon követéséért és értékeléséért, ideértve a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalát is alulteljesítés esetén,valamint minden más stratégiai döntésekért; Az igazgatótanács kiválasztása során figyelembe kell venni a nemek közötti és a földrajzi egyensúly kritériumait;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) végrehajtó bizottság, amely kiválasztott tagokból és az igazgatótanács elnökéből áll. A végrehajtó bizottság segíti az igazgatótanácsot feladatai ellátásában, és az igazgatóval együttműködésben előkészíti az igazgatótanács üléseit;

b) végrehajtó bizottság, amely a tudásháromszög mindhárom dimenzióját képviselő kiválasztott tagokból és az igazgatótanács elnökéből áll. A végrehajtó bizottság segíti az igazgatótanácsot feladatai ellátásában, és az igazgatóval együttműködésben előkészíti az igazgatótanács üléseit;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az igazgatótanács által választott igazgató, aki az EIT törvényes képviselője , és felelős annak műveleteiért és mindennapi irányításáért. Az igazgató elszámolással tartozik az igazgatótanácsnak, és folyamatosan jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és a felelőssége alá tartozó összes tevékenységről ;

c) az igazgatótanács által választott igazgató, aki az EIT törvényes képviselője, és az igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért, az EIT műveleteiért és a mindennapi irányításért felel. Az igazgató elszámolással tartozik az igazgatótanácsnak, és folyamatosan jelentést tesz annak az EIT alakulásáról és a felelőssége alá tartozó összes tevékenységről, ideértve az EIT költségvetésének végrehajtását is. Az igazgató rendszeresen, legalább minden nyomon követési és értékelési eljárást követően jelentést tesz az Európai Parlamentnek;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT szerveivel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az EIT e rendelethez csatolt alapszabálya határozza meg.

(2) Az EIT szerveivel és irányításával kapcsolatos részletes rendelkezéseket az EIT e rendelethez csatolt alapszabálya határozza meg.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Céljai elérése érdekében az EIT különösen:

A 3. cikkben meghatározott célok elérése érdekében az EIT különösen:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az innovációs tervvel összhangban meghatározza fő prioritásait és tevékenységeit;

a) az innovációs tervben meghatározott fő prioritásokkal összhangban meghatározza fő tevékenységeit;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) kétéves válságelhárítási programot nyújt be a TIT-ekkel együttműködésben;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a lehetséges partnerszervezetek körében és elősegíti a tevékenységeiben való részvételüket;

b) biztosítja a nyitottságot a lehetséges partnerszervezetek felé, és figyelemfelkeltő tevékenységet folytat különösen a kkv-k és a RIS-tevékenységekre jogosult országok és régiók feltörekvő kiválósági központjai körében, hogy elősegítse a tevékenységeiben való részvételüket;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki a kiemelt területeken, és partnerségi keretmegállapodásokban vagy támogatási megállapodásokban rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, megfelelő támogatást nyújt számukra, megfelelő minőségellenőrzési intézkedéseket alkalmaz, és folyamatosan felügyeli és rendszeres időközönként értékeli a tevékenységüket;

c) a 9. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki a kiemelt területeken, és partnerségi keretmegállapodásokban vagy támogatási megállapodásokban rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, megfelelő stratégiai iránymutatásokat és támogatást nyújt számukra, megfelelő minőségellenőrzési intézkedéseket és szoros nyomon követést alkalmaz, továbbá feltételeket határoz meg, és a 11. cikk szerinti értékelések eredménye alapján alulteljesítés esetén megfelelő és korrekciós intézkedéseket hoz, és folyamatosan felügyeli és rendszeres időközönként értékeli a tevékenységüket és a pénzügyi fenntarthatóság irányába tett lépéseiket;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a RIS végrehajtásának irányítása az EIT innovációs központoknak az EIT regionális innovációs programja tagállamaiban való létrehozásához szükséges eszközök biztosítása révén;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – f pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését – például a TIT-ek között – a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából, továbbá ösztönzi a tájékoztatási tevékenységekben – például a regionális innovációs tervben – való részvételt;

f) elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését – például a TIT-ek között és Unió-szerte – a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából, továbbá ösztönzi a tájékoztatási tevékenységekben – például a regionális innovációs tervben – való részvételt és a nyitottságot az új tagok felé;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) az Európai horizont nemzeti kapcsolattartó pontjainak részeként létrehozza az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatát annak érdekében, hogy az EIT feladatkörével összhangban ösztönözze a tudás, a tanácsadás és a bevált gyakorlatok kölcsönös átadását;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) előmozdítja az EIT-közösségnek köszönhető eredmények és lehetőségek széleskörű terjesztését, kommunikációját és kiaknázását, többek között az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatán keresztül, az EIT ismertségének, láthatóságának és ismeretének Unió-szerte történő növelése, valamint az EIT-közösség tevékenységeiben való részvétel ösztönzése érdekében;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) támogatja a TIT-eket a további köz- és magánforrások mobilizálására irányuló eredményes pénzügyi fenntarthatósági stratégia kidolgozásában;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – h pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) támogatja az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, ideértve a technológiai, szociális és nem technológiai megoldások, szervezeti megközelítések és új üzleti modellek integrálását;

h) ágazatokon átívelő módon támogatja az innovációval kapcsolatos multidiszciplináris megközelítéseket, különösen a technológiai, szociális és nem technológiai megoldások, fenntarthatóság és beépített klímasemlegesség, szervezeti megközelítések,vállalkozói szellemiség és új üzleti modellek integrálásán keresztül;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – i pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) biztosítja az EIT tevékenységei és adott esetben más uniós programok kiegészítő jellegét és azok egymás közötti szinergiáit;

i) biztosítja az EIT tevékenységei és adott esetben az Európai horizontban említett más uniós programok kiegészítő jellegét és azok egymás közötti szinergiáit;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) iránymutatást dolgoz ki és nyújt a TIT-ekkel összefüggésben és szélesebb körben Unió-szerte egyaránt zajló tudásátadást és -terjesztést előmozdító innovatív szellemitulajdon-jogi modellekkel kapcsolatban;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib) biztosítja a szükséges támogatást és a TIT-ekkel létrehozott szinergiákat az innovatív megoldások fejlesztéséhez;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic) biztosítja a TIT-ek számára azt a rugalmasságot, hogy működésüket a Covid19-válság miatti növekvő igényekhez igazíthassák, és segítsék az európai helyreállítási tervet.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – j pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) megszervezi az érintett felek fórumának rendszeres üléseit, hogy tájékoztatást adjon az EIT tevékenységeiről, tapasztalatairól, a bevált gyakorlatairól és az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez való hozzájárulásáról, valamint hogy lehetőséget adjon az érintetteknek véleményük kifejezésére;

j) legalább évente megszervezi az érintett felek fórumának rendszeres üléseit, hogy megossza és megvitassa az EIT tevékenységeit, lehetőséget biztosítson a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjére és hozzájáruljon az Unió innovációs, kutatási és oktatási szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez, valamint hogy lehetőséget adjon az érintetteknek véleményük kifejezésére;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – k pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) évente legalább kétszer megszervezi a tagállami képviselők csoportjának üléseit az érintett felek fórumának üléseitől függetlenül, hogy megfelelő kommunikációt és információáramlást biztosítsanak az EIT-vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-ek által elért eredményekről, tanácsot adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve tapasztalatot cseréljenek azokkal. A tagállami képviselők csoportja biztosítja továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenysége és a nemzeti programok és kezdeményezések közötti megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen belül a TIT-tevékenységek esetleges nemzeti társfinanszírozását is;

k) évente megszervezi a tagállami képviselők csoportjának üléseit az érintett felek j) pontban említett fórumának üléseitől függetlenül, hogy megfelelő kommunikációt és információáramlást biztosítsanak az EIT-vel, tájékoztatást kapjanak az EIT és a TIT-ek által elért eredményekről, tanácsot adjanak az EIT és a TIT-ek részére, illetve tapasztalatot cseréljenek azokkal.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) elősegíti az EIT-közösség megosztott kiszolgáló létesítményeinek létrehozását a valamennyi TIT számára közös feladatok együttes kezelése céljából;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb) az EIT közösség és a helyi innovációs ökoszisztémák közötti együttműködés elősegítése érdekében ösztönzi a különböző EIT innovációs központok idővel történő hálózatba szervezését valamennyi tagállamban;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – l pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) megtervezi és összehangolja a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépéseket.

l) megtervezi és összehangolja, továbbá nyomon követi a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények, szakképzési intézmények, kkv-k és induló vállalkozások vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések végrehajtását Unió-szerte és összhangban a tudásháromszögön alapuló megközelítéssel;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) a Bizottsággal együttműködésben és a TIT-ek hozzájárulása alapján olyan felsőoktatási kezdeményezés kialakítása és elindítása, amely támogatja az innováció és a vállalkozói kapacitás fejlesztését a felsőoktatásban, és  amelynek végrehajtására a TIT-ek révén és rajtuk keresztül kerül sor;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – l b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

lb) megerősíti és szélesebb körűvé teszi a részt vevő felsőoktatási intézmények által kiadott és EIT-védjeggyel ellátott oklevelek és diplomák hatályát, elismerését és népszerűsítését az EIT-közösségen túl, és azokat kiterjeszti az egész életen át tartó tanulás mentorálására, a szakképzésre, a készségfejlesztési és átképzési programokra, egyúttal biztosítva a nemi szempontból kiegyensúlyozott megközelítést, és amelyeket tanúsított és minősítéssel rendelkező képzési intézmények is kiadhatnak;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 bekezdés – l c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

lc) erősíti az EIT által finanszírozott tevékenységek ismertségét és elismertségét a szélesebb nyilvánosság körében, és bővíti az EIT-védjegyet az EIT olyan oktatási programjai ismertségének, illetve elismertségének javítása érdekében, amelyek különböző felsőoktatási intézmények, képzési intézmények, kutatóközpontok és vállalkozások közötti partnerségeken alapulnak, emellett javítva általános minőségét gyakorlati tananyag és céltudatos vállalkozói képzés, valamint nemzetközi, szervezet- és ágazatközi mobilitás biztosítása révén;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság segíti az EIT-t és TIT-jeit a más uniós programokkal való szinergiák azonosításában.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 b bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés k) pontjában említett tagállami képviselők csoportja tagállamonként egy-egy képviselőből és társult országonként egy képviselőből áll.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 cikk – 1 c bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A csoport stratégiailag fontos kérdésekben ad tanácsot az EIT igazgatótanácsának és igazgatójának. A tagállami képviselők csoportja biztosítja továbbá az EIT és a TIT-ek tevékenységei és a nemzeti programok és kezdeményezések közötti megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget, ezen belül a TIT-tevékenységek esetleges nemzeti társfinanszírozását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) európai hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések – ideértve innovatív vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatását is – , amelyek teljes körűen integrálják a felsőoktatást és a kutatást a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

a) uniós hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések – ideértve innovatív és induló vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének elősegítését és támogatását is –, amelyek teljes körűen integrálják a felsőoktatási és a kutatási dimenziót a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, uniós és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, innováció-központú kísérletezés, prototípus-készítés és -bemutatás , amely lehetőséget kínál az Unió nemzetközi versenyképességének fokozására és az európai társadalom előtt álló jelentős kihívások megoldásainak feltárására;

b) az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, uniós és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, innováció-központú kutatás, kísérletezés, prototípus-készítés és -bemutatás, amely lehetőséget kínál az Unió nemzetközi versenyképességének fokozására és az európai társadalom előtt álló jelentős kihívások, többek között az egészségügyi és a digitális kihívások megoldásainak feltárására;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) oktatás és képzés, különösen mesteri és doktori szinten, valamint szakmai továbbképző tanfolyamok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-gazdasági igényeknek, és amelyek bővítik az Unió tehetségalapját, elősegítik az innovációhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a vezetői és vállalkozói képességek javítását, a kutatók és hallgatók mobilitásának fokozását, és ösztönzik az EIT-oklevelek birtokosai és az EIT-képzések résztvevői közötti tudásmegosztást, mentorálást és hálózatépítést;

c) oktatás és képzés, különösen mesteri és doktori szinten, valamint szakmai továbbképző tanfolyamok olyan tudományágakban, amelyek potenciálisan megfelelnek a jövőbeni európai társadalmi-gazdasági és társadalmi-ökológiai igényeknek, és amelyek bővítik az Unió tehetségalapját, elősegítik az innovációhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a vezetői és vállalkozói képességek javítását, a kutatók és hallgatók mobilitásának fokozását, és ösztönzik az EIT-védjeggyel ellátott oktatási és képzési tevékenységek résztvevői közötti tudásmegosztást, mentorálást és hálózatépítést;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) olyan intézkedések, amelyek támogatják a felsőoktatási intézményeket abban, hogy jobban integrálódjanak az innovációs értékláncokba és ökoszisztémákba, és összehozzák őket a tudásháromszög más kulcsfontosságú innovációs szereplőivel, és ezáltal javítsák stratégiai kapacitásfejlesztésüket;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – d pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tájékoztatási tevékenységek és a bevált gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazatban, a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti élet – beleértve a szolgáltatási és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére összpontosítva;

d) a tájékoztatási tevékenységek és a bevált gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazat területén, a felsőoktatás, a kutatás, az állami és a harmadik szektorban tevékenykedő szervezetek, valamint az üzleti élet – beleértve a szolgáltatási és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére és az interdiszciplináris tanulási ciklusokra összpontosítva;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az EIT regionális innovációs programjának tevékenységei, amelyeket teljes mértékben integráltak a TIT-ek többéves stratégiájába, hogy megerősítsék az innovációs kapacitást és fenntartható innovációs ökoszisztémákat alakítsanak ki Unió-szerte annak érdekében, hogy az egész Unióban mérsékeljék az innovációs teljesítmény terén fennálló egyenlőtlenségeket és szakadékokat, valamint földrajzi szempontból kiegyensúlyozottabb részvételt biztosítsanak az EIT-közösségben;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – e pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre törekvés a TIT-ek tevékenységek és adott esetben a meglévő európai, nemzeti és regionális programok között.

e) szinergiákra és kiegészítő jellegre törekvés a TIT-tevékenységek és adott esetben a meglévő európai, nemzeti és regionális programok között, különösen az EIC, más európai partnerségek és missziók, valamint egyetemek, felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok között;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) az állami és magánforrásokból származó pénzeszközöknek és a saját tevékenységeikből származó jövedelemnek a 17. cikkel összhangban történő igénybevétele költségvetésük arányának növelése céljából;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) egy tárhely létrehozása, amely a TIT-ek tulajdonában álló találmányok és szabadalmak közötti kapcsolatot és e találmányok jogosultjainak azonosító adatait tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodások és támogatási megállapodások sérelme nélkül a TIT-ek alapvető, általános önállósággal rendelkeznek belső szervezetük, összetételük, valamint pontos ütemtervük és munkamódszereik meghatározása terén. A TIT-ek különösen:

(2) Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodások és többéves támogatási megállapodások sérelme nélkül a TIT-ek alapvető, általános önállósággal rendelkeznek belső szervezetük, összetételük, valamint pontos ütemtervük és munkamódszereik meghatározása terén, feltéve, hogy ezek az ütemtervek és módszerek előrelépést eredményeznek az EIT és a TIT-ek célkitűzéseinek elérése tekintetében. A TIT-ek különösen:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt és magában foglaló tudásháromszöget tükröző belső irányítási rendszert hoznak létre;

a) a felsőoktatást, a kutatást és az innovációt magában foglaló tudásháromszöget tükröző, átlátható belső irányítási rendszert hoznak létre;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) biztosítják, hogy nyitottak legyenek új tagok számára, amennyiben azok értéket adnak hozzá a partnerséghez;

b) biztosítják, hogy nyitottak legyenek az új tagok lehető legszélesebb köre számára, amennyiben azok értéket adnak hozzá a partnerséghez, az egész Unióban, többek között egyértelmű és átlátható belépési és kilépési feltételek és nyílt felhívások révén;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) belső szabályaikkal összhangban, nyílt és átlátható módon működnek;

c) olyan belső szabályokat állapítanak meg, amelyek biztosítják a TIT-ek nyílt és átlátható működését, az említett belső szabályokban megállapítandó, helyes irányítással kapcsolatos kódexekkel összhangban;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a többéves üzleti tervük részeként olyan kétéves stratégiai tervet dolgoznak ki, amely részletezi a Covid19-válság hatásainak enyhítésére tervezett kezdeményezéseket, különös figyelmet fordítva a mikrovállalkozások, a kkv-k és az induló vállalkozások, valamint a diákok, a kutatók és az alkalmazottak ellenálló képességének növelését célzó intézkedésekre;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a más uniós innovációs ágakkal és más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel szinergiában és az európai helyreállítási tervre való reagálás érdekében célzott felhívásokat tesznek közzé partnerségeik, ökoszisztémáik és közösségeik felhasználásával, kezdeményezéseket mozdítanak elő, a vállalkozások szerkezetátalakítását támogató egyéni és TIT-ek közötti projekteket dolgoznak ki, valamint azonosítják a támogatásra szoruló vagy például finanszírozáshoz való jobb hozzáférést igénylő mikrovállalkozásokat, kkv-kat, induló vállalkozásokat és egyéb érdekelt feleket;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc) javaslatot tesznek olyan kezdeményezésekre, amelyek célja a tudásháromszögön alapuló ökoszisztémájuk támogatása, és amelyek ugyanakkor kellően rugalmasak ahhoz, hogy a partnerek és a kedvezményezettek számára a célnak megfelelő és a meglévő közösségeken túlmutató intézkedéseket hozzanak;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – e pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) stratégiákat dolgoznak ki és hajtanak végre a pénzügyi fenntarthatóság elérésére.

e) stratégiákat dolgoznak ki és hajtanak végre a pénzügyi fenntarthatóság megvalósítása céljából;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) tájékoztatási tevékenységeket dolgoznak ki, különösen a többinél kevésbé jól teljesítő uniós régiókban működő feltörekvő intézményekkel és kiválósági központokkal;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és támogatási megállapodásokon alapul.

(3) Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony partnerségi keretmegállapodásokon és többéves támogatási megállapodásokon, valamint jól meghatározott, hosszú távú együttműködési stratégián alapul.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 3 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A projektek és partnerek kiválasztása során, és amikor feltétlenül szükséges az azonos minőségű pályázatok elkülönítése, a kiválóság kritériumán alapuló értékelést követően a TIT-ek azokat a pályázatokat részesítik előnyben, amelyek az alábbi kritériumok közül egynek vagy többnek is megfelelnek:

 

a)  több olyan régióra és országra terjed ki, amely részt vesz a RIS-ben;

 

b)  több olyan régióra és országra terjed ki, amely még nem tagja a TIT-közösségnek;

 

c)  olyan régiókra és országokra terjed ki, amelyek az európai strukturális és beruházási alapok révén való hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségvállalást tesznek;

 

d)  több kkv-ra terjed ki;

 

e)  jobb egyensúlyt biztosít a nemek között.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram részvételi és terjesztési szabályait kell alkalmazni. A fenti szabályoktól eltérve:

Az Európai horizont részvételi és terjesztési szabályait kell alkalmazni. A fenti szabályoktól eltérve:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 cikk – 1 bekezdés – b pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére egyedi szabályok vonatkozhatnak.

b) a hozzáadott értéket teremtő TIT-tevékenységek tulajdonjogára, hozzáférési jogaira, felhasználására és terjesztésére adott esetben egyedi szabályok vonatkozhatnak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből TIT válhat. A kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram európai partnerségek kiválasztására vonatkozó kritériumait kell alkalmazni. Az EIT igazgatótanácsa tovább pontosíthatja a fenti kritériumokat a TIT-eknek a kiválóság és az innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztására vonatkozó kritériumok elfogadásával és közzétételével .

(1) Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből TIT válhat. Ennek során alkalmazni kell az Európai horizont európai partnerségek kiválasztására vonatkozó feltételeit és kritériumait. Az EIT igazgatótanácsa tovább pontosítja a fenti kritériumokat a TIT-eknek a kiválóság, a kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás és a társadalmi kihívások és az uniós politikai prioritások tekintetében megvalósuló innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztására vonatkozó kritériumok elfogadásával és közzétételével.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi.

(2) Az EIT a TIT-ek kiválasztását és kijelölését az innovációs tervben meghatározott prioritási területeknek és ütemtervnek megfelelően végzi, figyelembe véve az Európai horizont stratégiai tervezésében meghatározott prioritásokat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A TIT létrehozásához minimumkövetelmény legalább három, három különböző tagállamban alapított független szervezet részvétele.

(3) A TIT létrehozásához minimumkövetelmény legalább három, három különböző tagállamban alapított független szervezet részvétele, amely legalább egy felsőoktatási intézményt, egy kutatóintézetet és egy magánvállalkozást foglal magában.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel mellett a TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmadának a tagállamokban alapított szervezetnek kell lennie. Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek, egy kutatószervezetnek és egy magáncégnek kell részt vennie.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel mellett a TIT-et alkotó partnerszervezetek legalább kétharmadának a tagállamokban alapított szervezetnek kell lennie. A kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget – a RIS részvételét és az új partnerek részvételét tekintve is – figyelembe kell venni a kiválasztási és kijelölési eljárás során.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>9 cikk – 5 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja és közzéteszi a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. A tagállami képviselőknek a 6. cikk k) pontjában említett csoportja ezekről haladéktalanul tájékoztatást kap.

(5) Az EIT az új TIT-ek kiválasztására irányuló eljárás megkezdését megelőzően elfogadja és közzéteszi a TIT-ek tevékenységének finanszírozására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. A tagállami képviselőknek a 6. cikk (2) bekezdésében említett csoportja, az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózata és az Európai Parlament ezekről haladéktalanul tájékoztatást kap.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT a többek között a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban és az innovációs tervben meghatározott mutatók alapján a Bizottsággal szorosan együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítményének, eredményeinek és hatásának folyamatos nyomon követését és időszakos külső értékelését. E nyomon követés és értékelések eredményeiről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

Az EIT – a többek között az Európai horizontban és az innovációs tervben meghatározott mutatók alapján a Bizottsággal szorosan együttműködve megszervezi az egyes TIT-ek teljesítményének, eredményeinek és hatásának, valamint a pénzügyi fenntarthatóság elérése felé tett lépések folyamatos nyomon követését és időszakos külső értékelését. E nyomon követés és értékelések eredményeiről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és azokat közzé kell tenni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átfogó félidős felülvizsgálat eredményére is figyelemmel, a hétéves kezdeti időszak lejárt előtt az igazgatótanács határozhat úgy, hogy a kezdeti időszakon túl meghosszabbítja a valamely TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást egy további, legfeljebb hétéves időszakra vagy megszünteti az EIT pénzügyi hozzájárulását vagy nem hosszabbítja meg a partnerségi keretmegállapodást. Az igazgatótanács figyelembe veszi különösen a TIT pénzügyi fenntarthatóságának elért szintjét, valamint azt, hogy mennyire képes nyitottságot biztosítani új tagok felé, továbbá a 20. cikkben megállapított uniós pénzügyi hozzájárulást és relevanciát az EIT céljainak elérése tekintetében.

(2) A hétéves kezdeti időszak negyedik évének vége előtt független külső szakértők által végrehajtandó átfogó félidős felülvizsgálat pozitív eredményére is figyelemmel, az igazgatótanács határozhat úgy, hogy a kezdeti időszak végéig fenntartja a valamely TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást, vagy azonnal megszüntetheti az EIT pénzügyi hozzájárulását. Az igazgatótanács figyelembe veszi különösen az Unió globális és társadalmi kihívásai tekintetében való relevanciát, az Európai horizontnak az európai partnerségek végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumait, a maga a TIT által kitűzött célok elérését, a TIT más vonatkozó kutatási és innovációs kezdeményezésekkel való koordinációs erőfeszítéseit, a TIT által elért pénzügyi fenntarthatósági szintet, valamint azt, hogy mennyire képes nyitottságot biztosítani új tagok felé, és hogy mennyire képes új tagokat vonzani, irányításának átláthatóságát, hogy mennyire képes fenntartható innovációs ökoszisztémákat kialakítani, továbbá földrajzi lefedettségét és a nemek közötti egyensúlyt, valamint a 20. cikkben megállapított uniós pénzügyi hozzájárulás korlátját és a relevanciát az EIT céljainak elérése tekintetében.

 

Az igazgatótanács benyújtja ezeket a félidős felülvizsgálatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és közzéteszi azokat.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A hétéves kezdeti időszak végén az igazgatótanács határozhat úgy, hogy egy további hétéves időszakra meghosszabbítja a partnerségi keretmegállapodást. Ez a határozat a (2) bekezdésben meghatározott kritériumokon, valamint a TIT teljesítményének a kezdeti hétéves időszak vége előtt elvégzett végső értékelésén alapul.

Az EIT a hétéves kezdeti időszak meghosszabbítása előtt konzultál az Európai Parlamenttel.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 2 b bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A hétéves megállapodás meghosszabbítása esetén a TIT-et a második hétéves időszak negyedik évének végéig egy új félidős felülvizsgálatnak vetik alá, ugyanazon kritériumok és módszertan alapján.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket vagy európai hozzáadott értéket , az igazgatótanács megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve az EIT pénzügyi hozzájárulásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a partnerségi keretmegállapodás felbontását.

 

(3) Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket vagy európai hozzáadott értéket, az igazgatótanács megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket, beleértve az EIT pénzügyi hozzájárulásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a partnerségi keretmegállapodás felbontását.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A partnerségi keretmegállapodás 14. évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményére is figyelemmel az EIT együttműködési megállapodást köthet a TIT-ekkel.

(4) A partnerségi keretmegállapodás 14. évének lejárta előtt végzett záró felülvizsgálat eredményére is figyelemmel az igazgatótanács szigorú feltételek mellett és független szakértők által végzett alapos értékelést követően úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást. A partnerségi keretmegállapodás ilyen meghosszabbításának feltételei a következők:

 

a) a TIT külső szakértők és igazgatótanács általi pozitív, mélyreható értékelése, melynek során figyelembe veszik a (2) bekezdésben meghatározott értékelési kritériumokat;

 

b) a TIT részletes terve, amely meghatározza azokat az okokat, amelyek miatt a partnerségi keretmegállapodást meg kell hosszabbítani;

 

c) olyan időbeli, hatóköri és költségvetési korlátozás, amely magában foglalja a TIT azon felsőoktatási, képzési és horizontálisan strukturált azon tevékenységeit, amelyek pénzügyileg még nem fenntarthatók, de továbbra is kulcsfontosságúak a TIT társadalmi kihívásokra való reagálással kapcsolatos feladatainak, tevékenységeinek és képességeinek teljesítéséhez.

 

Ezeket a tevékenységeket részletesen le kell írni. Ezt a leírást az igazgatótanácsnak be kell nyújtania értékelésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézmények adják ki a nemzeti szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy ezek az oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek és -diplomáknak is nevezhetők.

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézmények és tanúsított képzési intézmények adják ki a nemzeti szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a TIT-ek közötti partnerségi keretmegállapodásoknak és támogatási megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy ezek az oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek és -diplomáknak is minősüljenek.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT ösztönzi a részt vevő felsőoktatási intézményeket, hogy:

(2) Az EIT ösztönzi a részt vevő felsőoktatási intézményeket és tanúsított képzési intézményeket, hogy:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) mozdítsák elő és tegyék közismertté az EIT-védjegyet képzéseikben és diplomáikban;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) integrálódjanak jobban az innovációs láncokba, különböző stratégiákat dolgozva ki az innovációs ökoszisztémákkal és vállalkozásokkal való hatékony együttműködés, valamint a vállalkozói szemlélet előmozdítása érdekében;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc) hozzanak létre az egész életen át tartó tanulásra és a képességek igazolására összpontosító programokat;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 2 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Külön figyelmet kell fordítani a nemek közötti egyensúlyra és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítésekre, különösen az olyan területeken, mint az IKT, a tudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika, ahol a nők továbbra is alulreprezentáltak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , hogy tevékenységeiket nagy fokú átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-ek létrehoznak egy hozzáférhető, ingyenes weboldalt, amely tájékoztatást nyújt tevékenységeikről.

(1) Az EIT és a TIT-ek biztosítják , hogy tevékenységeiket nagy fokú átláthatósággal végezzék. Az EIT és a TIT-ek létrehoznak egy hozzáférhető, ingyenes weboldalt, amely tájékoztatást nyújt tevékenységeikről és az általuk kínált lehetőségekről, különösen a nyílt pályázati felhívásokról.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az EIT-nek és a TIT-eknek részletes információkat kell megosztaniuk az általuk közzétett valamennyi pályázati felhívásról. Ezeket az információkat időben, kereshető és nyomon követhető módon kell elérhetővé tenni az uniós finanszírozású kutatási és innovációs projektek erre vonatkozó közös online adatbázisában, az Európai horizontot létrehozó [xxx] rendeletnek megfelelően.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 1 b bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 11. és a 18. cikkben említett nyomonkövetési és értékelési eljárásokra vonatkozó részletes információk.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>17 cikk – 6 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A partnerszervezetek által a TIT-ek finanszírozásához nyújtott hozzájárulások megállapítása az e cikk (4) bekezdésében említett társfinanszírozási rátáknak megfelelően történik, és e hozzájárulások tükrözik a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját.

(6) A TIT-ek finanszírozásához a partnerszervezetek által nyújtott hozzájárulások, a harmadik országokból származó egyéb közforrások, valamint a magánforrások megállapítása az e cikk (4) bekezdésében említett társfinanszírozási rátáknak megfelelően történik, és e hozzájárulások tükrözik a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó stratégiáját.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>17 cikk – 7 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az EIT versenyalapú elosztási mechanizmust hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek számára történő odaítélésére . E mechanizmus magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek és folyamatos nyomon követéssel mért teljesítményének , és különösen a pénzügyi fenntarthatóság elérése terén tett előrelépésének értékelését.

(7) Az EIT verseny- és teljesítményalapú elosztási mechanizmust hoz létre pénzügyi hozzájárulása megfelelő részének a TIT-ek számára történő odaítélésére . E mechanizmus magában foglalja a TIT-ek üzleti terveinek, új tagok felé való nyitottságának, terjesztési stratégiáinak, földrajzi megoszlásának, valamint ezen üzleti tervek folyamatos nyomon követéssel mért teljesítményének, és különösen a pénzügyi fenntarthatóság elérése terén tett előrelépésének értékelését. Különös figyelmet kell fordítani a Covid19-válság hatásainak enyhítésére hozott intézkedésekre és az innovatív ötletek kidolgozására.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az új feladatokból eredő személyzeti szükségletekre vonatkozó becslés;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) a kétéves válságelhárítási program jellemzői;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megfelelő mutatók a TIT-ek és az EIT által végzett tevékenységek nyomon követése céljából a hatásorientált megközelítés alkalmazásával;

c) megfelelő minőségi és mennyiségi módszerek, eszközök és mutatók az EIT és a TIT-ek által végzett tevékenységek nyomon követése céljából hatásorientált és teljesítményalapú megközelítés alkalmazásával;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EIT konszolidált éves tevékenységi jelentést fogad el , amely átfogó információkat tartalmaz az előző naptári évben az EIT és a TIT által végzett tevékenységekről, valamint az EIT hozzájárulásáról a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramhoz és az unió innovációs, kutatási, oktatási politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást és az EIT általános működését. A konszolidált éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi szabályaival összhangban további átfogó információkat tartalmaz.

(2) Az EIT konszolidált éves tevékenységi jelentést fogad el, amely átfogó információkat tartalmaz az előző naptári évben az EIT és a TIT-ek által végzett tevékenységekről, valamint az EIT hozzájárulásáról az Európai horizont célkitűzéseihez, továbbá az Unió innovációs, kutatási és oktatási politikájához és célkitűzéseihez. Továbbá a megállapított célkitűzések, mutatók és menetrend vonatkozásában értékeli az eredményeket, a végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, a forrásfelhasználást, beleértve annak hozzájárulását az Európai horizont keretében az éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos célkitűzéshez, és az EIT általános működését. A konszolidált éves tevékenységi jelentés az EIT pénzügyi szabályaival összhangban további átfogó információkat tartalmaz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EIT igazgatója minden évben benyújtja az éves tevékenységi jelentést az Európai Parlament illetékes bizottságainak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>19 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a pénzügyi szabályokkal összhangban nyílt eljárás alapján kiválasztott független szakértők segítségével gondoskodik az EIT értékeléseiről. A fenti értékelések azt vizsgálják, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát, kiterjednek az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és értékelik az EIT európai hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a releváns nemzeti és uniós politikákkal való koherenciájukat és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogram egyéb részeivel való szinergiákat is. Az értékeléseknek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell venniük az érdekeltek szempontjait, és azokat fel kell használni a bizottsági programoknak a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramban előírt értékeléseihez.

(2) A Bizottság a pénzügyi szabályokkal összhangban nyílt eljárás alapján kiválasztott független szakértők segítségével gondoskodik az EIT értékeléseiről. A fenti értékelések azt vizsgálják, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát, kiterjednek az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és értékelik az EIT európai hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a releváns nemzeti és uniós politikákkal való koherenciájukat és/vagy kiegészítő jellegüket, ideértve az Európai horizont egyéb részeivel, különösen az EIC-cel, más partnerségekkel és missziókkal való szinergiákat is. Az értékelés során értékelni kell a RIS-nek az új partnerek részvételére gyakorolt hatásával és nyitottságával kapcsolatos szempontokat is. Az értékeléseknek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell venniük az érdekeltek szempontjait, és azokat fel kell használni az Európai horizontban előírt, a Bizottság által végzett programértékelésekhez.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>19 a cikk (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Az EIT félidős értékelése

 

Az EIT-t a Bizottság által végzett, alapos félidős értékelésnek kell alávetni a 19. cikkben említett időszakos értékelések alapján. Az értékelést független szakértők segítségével, legkésőbb a következő pénzügyi időszak kezdetétől számított három éven belül kell elvégezni. Ez a félidős felülvizsgálat többek között az alábbiakat értékeli:

 

a)  az oktatási kezdeményezés eredményei és hatásai, valamint esetleges folytatása;

 

b)  a TIT-ek pénzügyi fenntarthatósági stratégiáinak hatékonysága;

 

c)  a RIS végrehajtása és hatása;

 

d)  az EIT és az Európai horizont III. pillére szerinti valamennyi végrehajtó szerv közötti együttműködés további fokozásának megvalósíthatósága annak megvizsgálása céljából, hogy az EIT horizontálisabb szerepet tölthet-e be valamennyi pillérben, és/vagy hogy különféle kiegészítő tevékenységeket ellátó, egyablakos innovációs ügyintézési pontot hozzanak-e létre az innováció érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós hozzájárulás nyújtható a kutatást és innovációt támogató uniós keretprogramból és egyéb uniós programból nyújtott pénzügyi hozzájárulás révén, a vonatkozó TPK-ban meghatározott összegek sérelme nélkül.

Az uniós hozzájárulást az Európai horizont teljes költségvetésének [4%-ából] és egyéb uniós programokból nyújtott pénzügyi hozzájárulás révén kell biztosítani, a vonatkozó TPK-ban meghatározott összegek sérelme nélkül. Az EIT további forrásokat kaphat egyéb uniós programokból.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>24 a cikk (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk (új)

 

Átmeneti rendelkezések

 

Az EIT által kötött megállapodások az egyes pályázati felhívások közzétételekor érvényes szabályok hatálya alá tartoznak.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtó bizottság 15 tagból áll , akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az üzleti, felsősoktatási és kutatói tapasztalatokkal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. A végrehajtó bizottság tagjainak megbízatási ideje négy év. A Bizottság az igazgatótanács javaslata alapján egyszer két évre meghosszabbíthatja az említett megbízatási időt.

Az igazgatótanács 15 tagból áll , beleértve az EIC egy tagját, akiket a Bizottság nevez ki, ügyelve az üzleti, felsősoktatási, innovációs és kutatói tapasztalatokkal rendelkező személyek közötti egyensúlyra. Az igazgatótanács tagjainak megbízatási ideje négy év. A Bizottság az igazgatótanács javaslata alapján egyszer két évre meghosszabbíthatja az említett megbízatási időt.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben szükséges, az igazgatótanács előválogatott jelöltlistát nyújt be a Bizottsághoz új tag vagy tagok kinevezése céljából. Az előválogatott jelöltek kiválasztására az EIT által kezdeményezett átlátható és nyílt eljárás alapján kerül sor.

törölve

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 2 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az igazgatótanács tagjait a Bizottság nevezi ki átlátható módon, és a tagoknak bizonyítottan kiváló tapasztalatokkal kell rendelkezniük a felsőoktatás, a kutatás, az innováció és az üzleti élet terén. A kinevezés nyílt pályázati felhívást követően történik.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők közötti, a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyra, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

A Bizottság biztosítja a felsőoktatási, kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők közötti, a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyt, valamint méltányolja a felsőoktatási, kutatói és innovációs tevékenységek mindenkori környezetét Unió-szerte.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 3 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amikor csak szükséges, az igazgatótanács előválogatott jelöltlistát nyújt be a Bizottsághoz új tag vagy tagok kinevezése céljából. Az előválogatott jelöltek kiválasztására az EIT által kezdeményezett átlátható és nyílt eljárás alapján kerül sor.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 4 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a (2) és (3) albekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően új tagot vagy tagokat nevez ki.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>143</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az igazgatótanács – az EIT tevékenységének irányítására vonatkozó feladatkörének ellátása során – stratégiai döntéseket hoz, nevezetesen:

(A magyar változatot nem érinti.) 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>144</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) elfogadja az EIT hozzájárulását a Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs tervéről (a továbbiakban: az innovációs terv) szóló javaslatához;

a) a létező TIT-ek véleményének figyelembe vétele után elfogadja az EIT hozzájárulását a Bizottságnak az EIT stratégiai innovációs tervéről (a továbbiakban: az innovációs terv) szóló javaslatához;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – c pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége finanszírozásának, nyomon követésének és értékelésének kritériumait és eljárásait , ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott finanszírozás maximális összegét;

c) elfogadja a TIT-ek tevékenysége finanszírozásának, nyomon követésének és értékelésének kritériumait és eljárásait, ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott finanszírozás maximális összegét, figyelembe véve a 11. cikkben meghatározott követelményeket, valamint dönt a TIT-ek célkitűzéseit érintő alulteljesítés esetén hozandó megfelelő korrekciós intézkedésekről;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – d pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) elfogadja a TIT-ek kiválasztására vonatkozó eljárást;

d) elfogadja a TIT-ek kiválasztására vonatkozó eljárást, és haladéktalanul értesíti az eljárásról a tagállami képviselők 6. cikk (2) bekezdésében említett csoportját, az EIT nemzeti összekötő tisztviselőinek hálózatát, valamint a nemzeti és regionális hatóságokat;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – e pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) partnerségeket TIT-ekké választ és jelöl ki, illetve visszavonja a kijelölést, amennyiben az szükséges;

e) partnerségeket TIT-ekké választ és jelöl ki, a kiválóság, a kiegyensúlyozott földrajzi képviselet, a partnerforgalom és az innováció alapján, a 9. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelően, illetve visszavonja a kijelölést, amennyiben az szükséges;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó okok miatt szükséges, vagy mert a módosítások elválaszthatatlanul kapcsolódnak más elfogadható módosításokhoz.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>148</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – g pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) felhatalmazza az igazgatót arra, hogy az eredetileg meghatározott időszakon túl meghosszabbítsa a TIT-ekkel kötött partnerségi keretmegállapodásokat;

g) felhatalmazza az igazgatót arra, hogy a 10. és a 11. cikkel összhangban végzett értékelések pozitív eredménye alapján az eredetileg meghatározott időszakon túl meghosszabbítsa a TIT-ekkel kötött partnerségi keretmegállapodásokat;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) megfelelő intézkedéseket hoz, ideértve az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkentését, módosítását vagy visszavonását vagy a velük kötött partnerségi keretmegállapodások felbontását is;

j) megfelelő intézkedéseket hoz, ideértve alulteljesítés esetén az EIT által a TIT-eknek nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkentését, módosítását vagy visszavonását, vagy a velük kötött partnerségi keretmegállapodások felbontását is a 10., a 11 és a 17. cikkel összhangban végzett értékelések eredménye alapján;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>150</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – j a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) kivételesen (kétharmados többséggel) kérheti a TIT felügyelőbizottságának elnökét vagy a TIT vezérigazgatóját, hogy gondatlanság, alulteljesítés vagy súlyos kötelességszegés vagy probléma esetén mondjon le, és szükség esetén nem kötelező erejű ajánlásokat adhat ki a belső átszervezésben érintett TIT számára;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 szakasz – 1 pont – l pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) dönt a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések kialakításáról és összehangolásáról.

l) dönt a TIT-ek által a felsőoktatási intézmények és tanúsított képzési intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztése, valamint innovációs ökoszisztémákba való integrálásuk céljából végzett támogató fellépések kialakítás