RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

18.6.2020 - (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)) - ***I

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Marisa Matias
(Riformulazzjoni – Artikolu 110 tar-Regoli ta' Proċedura)


Proċedura : 2019/0151(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0120/2020
Testi mressqa :
A9-0120/2020
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2019)0331),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9-0042/2019),

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi ġuridika proposta,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mil-Kamra tad-deputati Rumena, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

 wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali[1],

 wara li kkunsidra l-ittra tal-10 ta' Jannar 2020 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija skont l-Artikolu 110(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 110, 59 u 40 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A9-0120/2020),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-Istati Membri huma responsabbli primarjament għas-sostenn ta' bażi Ewropea soda, industrijali, kompetittiva u innovattiva. Madankollu, in-natura u d-daqs tal-isfida tal-innovazzjoni fl-Unjoni jeħtieġu wkoll li tittieħed azzjoni fil-livell tal-Unjoni.

(2) L-Istati Membri huma responsabbli primarjament għas-sostenn ta' bażi Ewropea soda, industrijali, kompetittiva u innovattiva. Madankollu, in-natura u d-daqs tal-isfida tal-innovazzjoni jeħtieġu wkoll li tittieħed azzjoni fil-livell tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  2

 

Proposta għal regolament

Premessa 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Qabelxejn, l-EIT, permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni ("il-KICs") tiegħu, jenħtieġ ikollu l-għan li jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni li jindirizzaw l-isfidi globali. Primarjament, l-EIT jenħtieġ ikollu l-objettiv li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri, bl-ogħla standards. Biex jilħaq dan l-objettiv, l-EIT jenħtieġ jiffaċilita u jsaħħaħ in-networking u l-koperazzjoni u joħloq sinerġiji bejn il-komunitajiet differenti tal-innovazzjoni fl-Ewropa.

(4) Qabelxejn, l-EIT, permezz tal-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni ("il-KKI") tiegħu, għandu l-missjoni li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u l-kompetittività sostenibbli tal-Unjoni billi jsaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni. Għandu wkoll l-għan li jwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni u jikkontribwixxi għat-twettiq tal-objettivi u tal-politiki tal-Unjoni, inklużi l-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta' Rkupru Ewropew, l-istrateġiji Ewropej dwar l-SMEs u dwar id-data, kif ukoll dawk diġitali u industrijali, u l-kisba tal-awtonomija strateġika tal-Ewropa. Barra minn hekk, jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti billi jsegwi l-prinċipji tal-Aġenda 2030 u l-Ftehim ta' Pariġi, u jikseb tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet żero netti ta' gassijiet serra (GHG) sa mhux aktar tard mill-2050. Din it-trasformazzjoni se tkun possibbli biss permezz ta' spinta fir-riċerka u l-innovazzjoni, li tissottolinja l-ħtieġa li jiġu rinfurzati kundizzjonijiet favorevoli u investimenti fit-tisħiħ tal-bażi tal-għarfien tal-Ewropa u l-kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod partikolari f'teknoloġiji u innovazzjonijiet ekoloġiċi li ma jagħmlux ħsara lill-klima.

Emenda  3

 

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) L-EIT jenħtieġ li jiffaċilita u jsaħħaħ in-networking u l-kooperazzjoni u joħloq sinerġiji bejn il-komunitajiet differenti tal-innovazzjoni fl-Ewropa, filwaqt li jiżgura kopertura ġeografika wiesgħa bil-għan li jnaqqas id-disparitajiet reġjonali u jevita d-distakk fl-innovazzjoni, filwaqt li jżomm l-eċċellenza bħala l-kriterju ewlieni tiegħu.

Emenda  4

 

Proposta għal regolament

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) L-oqsma prijoritarji u l-ħtiġijiet finanzjarji strateġiċi għall-EIT għall-perjodu ta' seba' snin, li jkopru l-Qafas Finanzjarju Pluriennali ("il-QFP") rispettiv, jenħtieġ jiġu stabbiliti f'Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni ("l-ASI"). L-ASI jenħtieġ tiżgura allinjament mal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni u jenħtieġ trawwem sinerġiji ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni tal-QFP kif ukoll ma' inizjattivi, politiki u strumenti oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari ma' dawk li jappoġġaw l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. Minħabba l-importanza tal-ASI għall-politika tal-innovazzjoni tal-Unjoni u s-sinifikat politiku li jirriżulta tal-impatt soċjoekonomiku tagħha għall-Unjoni, l-ASI jenħtieġ tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi ta' proposta tal-Kummissjoni abbażi ta' kontribut mogħti mill-EIT.

(5) L-oqsma prijoritarji u l-ħtiġijiet finanzjarji strateġiċi għall-EIT għall-perjodu ta' seba' snin, inklużi azzjonijiet fuq terminu qasir maħsuba biex jindirizzaw il-kriżi tal-COVID-19 u l-irkupru minnha, jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni ("l-ASI"). L-ASI jenħtieġ li tiżgura allinjament ma' Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni ("Orizzont Ewropa"), b'mod partikolari l-pjanijiet strateġiċi ta' R&I u trawwem sinerġiji ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni tal-QFP kif ukoll ma' inizjattivi, politiki u strumenti oħra tal-Unjoni. Minħabba l-importanza tal-ASI għall-politika tal-innovazzjoni tal-Unjoni u s-sinifikat politiku li jirriżulta tal-impatt soċjoekonomiku tagħha, l-ASI jenħtieġ li tiġi adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi ta' proposta tal-Kummissjoni abbażi ta' kontribut mogħti mill-EIT. Dawn il-kontribuzzjonijiet jenħtieġ li jitqiegħdu wkoll għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew.

Emenda  5

 

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Il-kriżi li rriżultat mit-tifqigħa tal-COVID-19 ikkawżat impatt enormi u ta' tfixkil fuq is-sistemi tas-saħħa u ekonomiċi tal-Istati Membri, u b'hekk ikkawżat tfixkil fis-soċjetà. Dawn l-impatti se jirrikjedu l-kollaborazzjoni tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji kollha tal-Unjoni u l-EIT jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-isforzi tal-innovazzjoni li huma meħtieġa biex jiġi pprovdut rispons koerenti għall-kriżi. Barra minn hekk, l-EIT u l-KKI tiegħu jenħtieġ li jsaħħu l-azzjonijiet tagħhom sabiex jappoġġaw u jżidu r-reżiljenza tal-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), in-negozji ġodda kif ukoll l-istudenti, ir-riċerkaturi, l-imprendituri u l-impjegati.

Emenda  6

 

Proposta għal regolament

Premessa 5b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b) Ix-xokk ekonomiku marbut mal-kriżi tal-COVID‑19 għandu impatt kbir fuq l-universitajiet, ir-riċerkaturi, il-kumpaniji u partijiet ikkonċernati oħra tal-EIT. Huwa importanti li jiġu identifikati u indirizzati l-isfidi relatati, b'mod partikolari l-aċċess għall-finanzjament, sabiex jiġi salvagwardjat it-triangolu tal-għarfien u tinbena mill-ġdid il-fiduċja fost il-partijiet ikkonċernati kollha. Fuq terminu medju, il-KKI kollha jenħtieġ li jadattaw ruħhom għall-impatt tax-xokk u jorjentaw mill-ġdid l-attenzjoni u l-attivitajiet tagħhom, għalhekk jeħtiġilhom ikunu aġli u flessibbli sabiex ifittxu opportunitajiet ġodda.

Emenda  7

 

Proposta għal regolament

Premessa 5c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5c) Ir-riċerka kontinwa fl-indirizzar tal-effetti tal-kriżi tal-COVID-19 jenħtieġ li tiġi aċċellerata. L-EIT jenħtieġ li jagħti spinta lill-impatt ta' dik ir-riċerka u jgħin fl-iżvilupp ta' prodotti u servizzi innovattivi li jirriżultaw minn dik ir-riċerka, filwaqt li jiżgura li jilħqu l-akbar għadd ta' nies possibbli.

Emenda  8

 

Proposta għal regolament

Premessa 5d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5d) Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT u l-KKI jenħtieġ li jadottaw miżuri u azzjonijiet ta' flessibbiltà meħtieġa biex jipprovdu l-appoġġ xieraq għall-ekosistema tagħhom abbażi tat-triangolu tal-għarfien, filwaqt li joħolqu, fejn meħtieġ, miżuri ta' appoġġ ad hoc għas-sħab u l-benefiċjarji tagħhom u anke lil hinn mill-komunitajiet tagħhom. Jenħtieġ li jipprovdu lis-sħab, lill-benefiċjarji u lill-istudenti tagħhom b'għodod u strumenti biex jadattaw għal metodi ta' ħidma aktar deċentralizzati u remoti, anqas vjaġġar, aktar inċertezza u tbegħid soċjali kontinwu.

Emenda  9

 

Proposta għal regolament

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) B'konformità mal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni, l-attivitajiet tal-EIT jenħtieġ jindirizzaw sfidi strateġiċi fit-tul għall-innovazzjoni fl-Ewropa, b'mod partikolari f'oqsma transdixxiplinari u/jew interdixxiplinari, inkluż dawk li diġà ġew identifikati fil-livell Ewropew. B'dan, l-EIT jenħtieġ jippromwovi djalogu perjodiku fis-soċjetà ċivili.

(6) B'konformità ma' Orizzont Ewropa, l-attivitajiet tal-EIT jenħtieġ li jindirizzaw sfidi strateġiċi fit-tul għall-innovazzjoni fl-Ewropa, b'mod partikolari f'oqsma transdixxiplinari u/jew interdixxiplinari, inkluż l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi mhux teknoloġiċi bħala komplement meħtieġ għal attivitajiet tal-innovazzjoni ffokati fuq it-teknoloġija. B'dan, l-EIT jenħtieġ li jippromwovi djalogu perjodiku mas-soċjetà ċivili u maċ-ċentri ta' riċerka u innovazzjoni, l-SMEs, l-edukazzjoni għolja u l-industrija.

Emenda  10

 

Proposta għal regolament

Premessa 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) L-EIT jenħtieġ jagħti prijorità li jittrasferixxi l-attivitajiet tiegħu tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni lill-kuntest tan-negozju u lill-applikazzjoni kummerċjali tagħhom, kif ukoll li jappoġġa l-ħolqien ta' negozji ġodda, spin-offs u intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

(7) L-EIT jenħtieġ li jagħti prijorità li jittrasferixxi l-attivitajiet tiegħu tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-attivitajiet intraprenditorjali lill-kuntest tan-negozju u lill-applikazzjoni kummerċjali tagħhom. B'dan, jenħtieġ li jappoġġa l-innovazzjoni u l-kapaċità intraprenditorjali tal-edukazzjoni għolja, jippromwovi l-eċċellenza fir-riċerka u jagħti spinta, kif ukoll irawwem, il-ħolqien ta' negozji ġodda, spin-offs u SMEs.

Emenda  11

 

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) L-EIT jenħtieġ li jipprova jinvolvi ruħu aktar mill-qrib mal-SMEs biex jiżgura l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fl-attivitajiet tal-KKI. Barra minn hekk, il-kumpaniji pubbliċi u l-awtoritajiet lokali, kif ukoll l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, jenħtieġ li jkunu involuti fil-KKI, meta jkun xieraq.

Emenda  12

 

Proposta għal regolament

Premessa 7b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7b) L-intrapriżi soċjali huma ta' natura innovattiva ħafna permezz tal-oġġetti jew is-servizzi li joffru kif ukoll tal-organizzazzjoni tagħhom jew tal-metodi ta' produzzjoni li jużaw, u l-promozzjoni ta' attivitajiet tal-intraprenditorija soċjali jenħtieġ li tkun parti mill-attivitajiet tal-EIT u l-KKI.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Qabelxejn, l-EIT jenħtieġ jopera permezz ta' Sħubiji Ewropej awtonomi u mmexxija mill-eċċellenza fuq skala kbira ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, organizzazzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji u partijiet konċernati oħra fil-forma ta' networks strateġiċi sostenibbli u fit-tul li jsostnu lilhom innifishom fil-proċess tal-innovazzjoni. Dawk is-sħubiji jenħtieġ ikunu magħżula mill-Bord tat-Tmexxija tal-EIT abbażi ta' proċess trasparenti u msejjes fuq l-eċċellenza, skont il-kriterji tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni għall-għażla tas-Sħubiji Ewropej, u nominati bħala KICs.

(8) Qabelxejn, l-EIT jenħtieġ li jopera permezz ta' Sħubiji Ewropej istituzzjonalizzati awtonomi u mmexxija mill-eċċellenza ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji u partijiet ikkonċernati oħra fil-forma ta' networks strateġiċi sostenibbli u fit-tul li jsostnu lilhom innifishom fil-proċess tal-innovazzjoni. Dawk is-sħubiji jenħtieġ li jimmiraw li jsiru finanzjarjament sostenibbli billi jużaw fondi minn sorsi pubbliċi u privati oħra u li jattiraw u jinvolvu l-aktar firxa possibbli ta' sħab ġodda. Jenħtieġ li jkunu magħżula mill-Bord tat-Tmexxija tal-EIT abbażi ta' proċess trasparenti u msejjes fuq l-eċċellenza, skont dan ir-Regolament u Orizzont Ewropa għall-għażla tas-Sħubiji Ewropej, u nominati bħala KKI.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  14

 

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) L-għażla u t-tnedija ta' KKI ġodda jenħtieġ li jkunu bbażati fuq proċessi miftuħa, trasparenti u kompetittivi u li jqisu l-Ippjanar Strateġiku ta' Orizzont Ewropa, ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-EIT u l-KKI, il-pass tal-irkupru tal-Unjoni wara l-pandemija tal-COVID-19 u l-baġit allokat għall-EIT għall-perjodu baġitarju rispettiv. Fil-proċess u t-tmexxija tal-KKI, l-EIT jenħtieġ li jqis il-fatt li mhux il-KKI kollha jkollhom l-istess ħtiġijiet finanzjarji, u li xi wħud ikollhom bżonn aktar intensità ta' kapital minn oħrajn.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Filwaqt li titqies l-ispeċifiċità tal-KICs, hu meħtieġ li jiġu previsti kundizzjonijiet minimi speċjali biex tiġi ffurmata KIC, b'deroga mir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni. Bl-istess mod, jaf ikun hemm bżonn regoli speċifiċi dwar is-sjieda, id-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttament u d-disseminazzjoni għall-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KIC.

(9) Filwaqt li titqies l-ispeċifiċità tal-KKI, hu meħtieġ li jiġu previsti kundizzjonijiet minimi speċjali biex tiġi ffurmata KKI. Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b'mod eċċezzjonali, jidderogaw mir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni ta' Orizzont Ewropa. Bl-istess mod, jaf ikun hemm bżonn regoli speċifiċi dwar is-sjieda, id-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttament u d-disseminazzjoni għall-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KKI.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Il-Bord tat-Tmexxija jenħtieġ imexxi wkoll l-attivitajiet tal-EIT u jikkoordina r-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni. Is-Sħubija tal-Bord tat-Tmexxija jenħtieġ tibbilanċja l-esperjenza bejn id-dinja tan-negozju u d-dinja tal-edukazzjoni ogħla u/jew tar-riċerka kif ukoll tas-settur tal-innovazzjoni.

(10) Il-Bord tat-Tmexxija jenħtieġ li jmexxi wkoll l-attivitajiet tal-EIT u jikkoordina r-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KKI b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' Orizzont Ewropa. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT jenħtieġ li jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-KKI. Is-Sħubija tal-Bord tat-Tmexxija jenħtieġ li tibbilanċja l-esperjenza bejn in-negozju, l-edukazzjoni għolja u r-riċerka kif ukoll is-settur tal-innovazzjoni. Filwaqt li jqis l-eċċellenza bħala prinċipju ta' gwida, il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT jenħtieġ li jiżgura wkoll bilanċ ġeografiku u bejn il-ġeneri fil-kompożizzjoni tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Biex jikkontribwixxu għall-kompetittività u jirrinforzaw l-attrattività internazzjonali tal-ekonomija Ewropea u l-kapaċità tal-innovazzjoni tagħha, l-EIT u l-KICs jenħtieġ ikunu kapaċi jattiraw organizzazzjonijiet sħab, riċerkaturi u studenti minn madwar id-dinja kollha, inkluż billi jħeġġu l-mobbiltà tagħhom, kif ukoll ikunu kapaċi jikkoperaw ma' organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi.

(11) Biex jikkontribwixxu għall-kompetittività u jirrinforzaw l-attraenza internazzjonali tal-ekonomija Ewropea u l-kapaċità tal-innovazzjoni u tal-intraprenditorija tagħha, l-EIT u l-KKI jenħtieġ li jkunu kapaċi jattiraw organizzazzjonijiet sħab, riċerkaturi u studenti minn madwar id-dinja kollha, inkluż mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u billi jħeġġu l-mobbiltà tagħhom, kif ukoll ikunu kapaċi jikkooperaw ma' organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Ir-relazzjonijiet bejn l-EIT u l-KICs jenħtieġ ikunu bbażati fuq ftehimiet qafas ta' sħubija u ftehimiet tal-għotjiet li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-KICs, u, jiżguraw livell adegwat ta' koordinazzjoni u jiddeskrivu l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-kisbiet tal-KICs. Il-ftehim qafas ta' sħubija jenħtieġ jiżgura l-kontinwità tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lil xi KIC lil hinn mill-QFP rispettiv. B'deroga mir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 (ir-"Regolament Finanzjarju"), l-EIT jenħtieġ ikun jista' jistabbilixxi dan il-ftehim qafas ta' sħubija għal perjodu inizjali ta' seba' snin u jestendih lil hinn minn dak il-perjodu għal perjodu ieħor ta' mhux aktar minn seba' snin.

(12) Ir-relazzjonijiet bejn l-EIT u l-KKI jenħtieġ li jkunu bbażati fuq ftehimiet qafas ta' sħubija u ftehimiet tal-għotjiet pluriennali li jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-KKI, u, jiżguraw livell adegwat ta' koordinazzjoni u jiddeskrivu l-mekkaniżmu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-kisbiet tal-KKI. Il-ftehim qafas ta' sħubija jenħtieġ li jiżgura l-kontinwità tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lil xi KKI lil hinn mill-QFP rispettiv. B'deroga mir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 (ir-"Regolament Finanzjarju"), l-EIT jenħtieġ li jkun jista' jistabbilixxi dan il-ftehim qafas ta' sħubija għal perjodu inizjali ta' seba' snin. Soġġett għal evalwazzjoni pożittiva dwar il-progress tal-KKI fir-rigward tal-kisba tal-objettivi u l-miri tagħha, li għandhom jitwettqu sas-sena 4 tal-ewwel perjodu, l-EIT jenħtieġ li jkun jista' jestendi dak il-ftehim qafas ta' sħubija għal perjodu ulterjuri sa massimu ta' seba' snin, abbażi ta' evalwazzjoni oħra b'eżitu pożittiv. Fil-każ ta' estensjoni tal-ftehim inizjali ta' seba' snin, il-KKI għandha tkun soġġetta għal rieżami ta' nofs it-terminu ieħor ibbażat fuq l-istess kriterji u metodoloġija sabiex tiddeċiedi dwar il-kontinwazzjoni ulterjuri tal-KKI.

__________________

__________________

12 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE, u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

12 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE, u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

Emenda  19

 

Proposta għal regolament

Premessa 12a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a) Soġġett għall-eżitu ta' rieżami finali qabel l-iskadenza tal-erbatax-il sena tal-ftehim qafas ta' sħubija, il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, issostanzjati debitament, jista' jiddeċiedi li jestendi l-ftehim ta' sħubija ma' KKI mill-ewwel mewġa ta' KKI. Din l-estensjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal evalwazzjoni pożittiva fil-fond minn esperti esterni indipendenti tal-effikaċja tal-KKI, dment li jkunu kisbu livell ta' impatt u sostenibbiltà finanzjarja suffiċjenti. L-estensjoni jenħtieġ li tkun limitata fiż-żmien, fil-baġit u fil-kamp ta' applikazzjoni għall-attivitajiet tal-KKI li ma tantx huma qrib tas-suq u għalhekk ma jistgħux ikunu finanzjarjament sostenibbli, iżda li jibqgħu kruċjali għall-issodisfar tal-kompiti, l-azzjonijiet u l-kapaċitajiet tagħha fir-rispons għall-isfidi tas-soċjetà urġenti.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) L-edukazzjoni ogħla teħtieġ is-sostenn bħala komponent integrali, xi minn daqqiet nieqes, ta' strateġija komprensiva tal-innovazzjoni. Il-ftehimiet qafas ta' sħubija u l-ftehimiet tal-għotjiet bejn l-EIT u l-KICs jenħtieġ ikunu jipprevedu li l-lawrji u d-diplomi mogħtija permezz tal-KICs jenħtieġ jingħataw mill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla parteċipanti, li jenħtieġ jitħeġġu jimmarkawhom ukoll bħala lawrji u diplomi tal-EIT. Barra minn hekk, l-EIT jenħtieġ isaħħaħ u jwessa' l-ambitu tal-lawrji u tad-diplomi bit-tikketta tal-EIT biex jiżdied ir-rikonoxximent tagħhom barra mill-Komunità tal-EIT. Permezz tal-attivitajiet u l-ħidma tiegħu, l-EIT jenħtieġ jippromwovi l-mobbiltà għall-istudenti, ir-riċerkaturi u l-persunal . Dawk l-attivitajiet kollha jenħtieġ jitwettqu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13.

(13) L-edukazzjoni għolja teħtieġ is-sostenn bħala komponent integrali, iżda ħafna drabi nieqes, ta' strateġija komprensiva tal-innovazzjoni. Il-ftehimiet qafas ta' sħubija u l-ftehimiet tal-għotjiet bejn l-EIT u l-KKI jenħtieġ li jkunu jipprevedu li l-lawrji u d-diplomi mogħtija permezz tal-KKI jenħtieġ li jingħataw mill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla parteċipanti, li jenħtieġ li jitħeġġu jimmarkawhom ukoll bħala lawrji u diplomi tal-EIT. Barra minn hekk, l-EIT jenħtieġ li jsaħħaħ u jwessa' l-ambitu tal-lawrji u tad-diplomi bit-tikketta tal-EIT għall-attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, it-taħriġ vokazzjonali u l-programmi ta' żvilupp tal-ħiliet, taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet biex jiżdied ir-rikonoxximent tagħhom barra mill-Komunità tal-EIT. Permezz tal-attivitajiet u l-ħidma tiegħu, l-EIT jenħtieġ li jippromwovi l-mobbiltà għall-istudenti, ir-riċerkaturi u l-persunal, kif ukoll jipprovdi opportunitajiet għal tagħlim tul il-ħajja, mentoring u coaching. Dawk l-attivitajiet kollha jenħtieġ li jitwettqu mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13.

__________________

__________________

13 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) tal-Kummissjoni 1430/2007 (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3).

13 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) tal-Kummissjoni 1430/2007 (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  21

 

Proposta għal regolament

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Jenħtieġ jiġu adottati dispożizzjonijiet adattati li jiggarantixxu r-responsabbiltà u t-trasparenza tal-EIT. Jenħtieġ li fl-Istatuti tal-EIT jiġu stabbiliti regoli adattati li jirregolaw il-governanza u l-funzjonament tiegħu.

(14) Jenħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet adattati li jiggarantixxu r-responsabbiltà, it-trasparenza u l-ftuħ tal-EIT. Jenħtieġ li fl-Istatuti tal-EIT jiġu stabbiliti regoli adattati li jirregolaw il-governanza u l-funzjonament tiegħu.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 16

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Huwa mistenni li l-industrija, is-setturi finanzjarji u tas-servizzi jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-baġit tal-KICs. Il-KICs jenħtieġ jimmiraw li jżidu kemm jista' jkun is-sehem tal-kontribuzzjonijiet mingħand is-settur privat u li jiksbu ċerta sostenibbiltà finanzjarja . Il-KICs u l-organizzazzjonijiet sħab tagħhom jenħtieġ jippubbliċizzaw il-fatt li l-attivitajiet tagħhom iseħħu fil-kuntest tal-EIT u li dawn jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit ġenerali tal-Unjoni .

(16) Huwa mistenni li l-kriżi tal-COVID-19 se jkollha impatt fuq il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-industrija, is-setturi finanzjarji u tas-servizzi li għandhom jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-baġit tal-KKI. Madankollu, il-KKI jenħtieġ li jimmiraw li jżidu kemm jista' jkun is-sehem tal-kontribuzzjonijiet mingħand is-settur privat u li jaħdmu b'mod attiv minn kmieni lejn il-kisba ta' ċerta sostenibbiltà finanzjarja. Il-KKI u l-organizzazzjonijiet sħab tagħhom jenħtieġ li jippubbliċizzaw il-fatt li l-attivitajiet tagħhom iseħħu fil-kuntest tal-EIT u li dawn jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit ġenerali tal-Unjoni . Barra minn hekk, it-trasparenza tal-finanzjament jenħtieġ li tiżdied billi tiġi pprovduta informazzjoni pubblikament disponibbli dwar liema proġetti huma ffinanzjati u dwar l-allokazzjoni tal-finanzjament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  23

 

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) L-EIT jenħtieġ li jiżgura distribuzzjoni bbilanċjata tal-baġit matul id-durata tal-perjodu u tranżizzjoni bla xkiel mill-perjodu kurrenti għall-perjodu li jmiss tal-QFP, partikolarment għall-attivitajiet li għaddejjin bħalissa.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 19

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) L-EIT jenħtieġ jipproduċi rapport annwali konsolidat li jiddeskrivi l-attivitajiet imwettqa u r-riżultati tal-operazzjonijiet fis-sena kalendarja preċedenti. L-EIT jenħtieġ joħloq rapport uniku ta' programmazzjoni, li jiddeskrivi l-inizjattivi ppjanati tiegħu mil-lat ta' programmazzjoni annwali u multiannwali u li jippermetti lill-EIT jirreaġixxi għal żviluppi interni u esterni fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-edukazzjoni ogħla, tal-innovazzjoni u ta' oqsma rilevanti oħrajn.

(19) L-EIT jenħtieġ li jipproduċi rapport annwali konsolidat li jiddeskrivi l-attivitajiet imwettqa u r-riżultati tal-operazzjonijiet fis-sena kalendarja preċedenti. L-EIT jenħtieġ li joħloq rapport uniku ta' programmazzjoni, li jiddeskrivi l-inizjattivi ppjanati tiegħu mil-lat ta' programmazzjoni annwali u multiannwali u li jippermetti lill-EIT jirreaġixxi għal żviluppi interni u esterni fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-edukazzjoni għolja, tar-riċerka u tal-innovazzjoni u ta' oqsma rilevanti oħrajn. Dak ir-rapport uniku ta' programmazzjoni jenħtieġ li jindirizza l-aspetti tal-programm ta' kriżi fuq sentejn. Jenħtieġ li dawn id-dokumenti jiġu trażmessi lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Premessa 20

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Hu xieraq li l-Kummissjoni tibda evalwazzjonijiet indipendenti u esterni tal-operat tal-EIT, inkluż tal-KICs, b'mod partikolari bil-ħsieb li tħejji l-ASI. Dawk l-evalwazzjonijiet jenħtieġ jeżaminaw kif l-EIT iwettaq il-missjoni tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha tal-EIT u tal-KICs u jenħtieġ jivvalutaw ir-rilevanza, l-effettività, l-effiċjenza, il-valur miżjud Ewropew, u l-koerenza tagħhom. Dawk l-evalwazzjonijiet jenħtieġ jikkontribwixxu għall-evalwazzjonijiet tal-programm tal-Kummissjoni previsti fil-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni.

(20) Hu xieraq li l-Kummissjoni tibda evalwazzjonijiet indipendenti u esterni tal-operat tal-EIT, inkluż tal-KKI, b'mod partikolari bil-ħsieb li tħejji l-ASI. Dawk l-evalwazzjonijiet jenħtieġ li jeżaminaw kif l-EIT iwettaq il-missjoni tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha tal-EIT u tal-KKI u jenħtieġ li jivvalutaw ir-rilevanza, l-effettività, l-effiċjenza, il-valur miżjud Ewropew, il-ftuħ, l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, il-komunikazzjoni, il-viżibbiltà, id-disseminazzjoni tar-riżultati, l-impatt u l-koerenza tagħhom. Dawk l-evalwazzjonijiet jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-evalwazzjonijiet tal-programm tal-Kummissjoni previsti f'Orizzont Ewropa.

Emenda  26

 

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a) Il-KKI tal-EIT jiġu organizzati madwar ċentri ta' kolokazzjoni u ċentri ta' innovazzjoni, iżda ħafna drabi dawn jużaw termini differenti biex isemmuhom (ċentri, nodi, uffiċċji, eċċ.). L-EIT jenħtieġ li jagħmel l-aħjar sforzi biex jissimplifika t-terminoloġija relatata mal-istruttura ta' kull KKI, bil-għan li jkompli jissimplifika, jikkjarifika u jsaħħaħ ir-rikonoxximent tal-EIT.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Premessa 20b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b) L-EIT, primarjament permezz tal-KKI tiegħu u l-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali tal-EIT, jenħtieġ li jkollu l-għan li jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni għall-iżvilupp ta' kapaċità ġenerali tal-Unjoni għall-innovazzjoni li tindirizza l-isfidi globali, billi jrawwem l-integrazzjoni tan-negozju, ir-riċerka, l-edukazzjoni għolja u l-intraprenditorija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  28

 

Proposta għal regolament

Premessa 20c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20c) Il-KKI, filwaqt li jaġixxu bħala faċilitatur tal-innovazzjoni permezz taċ-ċentri ta' kolokazzjoni u ċ-ċentri tal-innovazzjoni tagħhom jenħtieġ li jikkunsidraw il-prijoritajiet tal-istrateġija tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti tal-Istati Membri u għaldaqstant isaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-pajjiżi billi jirriflettu b'mod sħiħ il-kapaċitajiet reġjonali u potenzjali, l-opportunitajiet, id-dgħufijiet, kif ukoll l-atturi lokali, l-attivitajiet u s-swieq tagħhom.

Emenda  29

 

Proposta għal regolament

Premessa 20d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20d) Is-sinerġiji bejn l-EIT, permezz tal-KKI tiegħu, u l-Fondi tal-Politika ta' Koeżjoni, jenħtieġ li jissaħħu sabiex jippromwovu l-kooperazzjoni reġjonali u transreġjonali bejn l-atturi tat-triangolu tal-għarfien u l-awtoritajiet maniġerjali, kif ukoll biex iżidu l-impatt globali u l-viżibbiltà tal-EIT.

Emenda  30

 

Proposta għal regolament

Premessa 20e (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20e) Huwa essenzjali li jiġu promossi sinerġiji b'saħħithom bejn l-EIT u l-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC). Jenħtieġ li l-KKI jistimulaw il-ħolqien ta' kumpaniji innovattivi f'sinerġija mill-qrib mal-EIC, filwaqt li jevitaw id-duplikazzjoni, u l-benefiċjarji tal-EIT jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw l-istrumenti tal-EIC għal appoġġ addizzjonali għas-servizzi pprovduti mill-KKI tal-EIT. Negozji ġodda b'potenzjal ta' tkabbir għoli appoġġati mill-KKI jista' jkollhom aċċess aktar dirett għall-azzjonijiet tal-EIC b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' Orizzont Ewropa sabiex jiġu megħjuna jespandu b'mod rapidu.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Premessa 20f (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20f) Fl-attivitajiet tiegħu, l-EIT jenħtieġ li jrawwem l-innovazzjoni u jenħtieġ li jappoġġa l-integrazzjoni tal-edukazzjoni għolja fl-ekosistema tal-innovazzjoni, b'mod partikolari billi jistimula l-edukazzjoni intraprenditorjali, jippromwovi l-kollaborazzjoni transdixxiplinari bejn l-industrija u l-edukazzjoni għolja u r-riċerka u billi jidentifika l-ħiliet prospettivi għall-innovaturi futuri biex jindirizzaw l-isfidi globali, li jinkludu l-ħiliet diġitali, ta' sostenibbiltà u ta' innovazzjoni avvanzati. L-iskemi ta' appoġġ ipprovduti mill-EIT jenħtieġ li jibbenefikaw lill-benefiċjarji tal-EIC, filwaqt li n-negozji l-ġodda li ħerġin mill-KKI jenħtieġ li jkollhom aċċess rapidu għall-azzjonijiet tal-EIC.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  32

Proposta għal regolament

Premessa 20g (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20g) Bil-għan li jiġu evitati s-silos u d-duplikazzjoni tal-isforzi u tal-istrateġiji, l-EIT u l-EIC jenħtieġ li jipprevedu skambji reċiproċi u sistematiċi ta' informazzjoni, kif ukoll ikollhom membru komuni f'kull Bord tat-Tmexxija tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  33

Proposta għal regolament

Premessa 20h (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20h) Fil-kamp ta' applikazzjoni ta' Orizzont Ewropa u f'konformità mal-ippjanar strateġiku tiegħu, l-EIT jenħtieġ li jkun jista' jiddeċiedi li jippreżenta KKI ġodda fl-oqsma ta' prijorità li jikkontribwixxu biex jindirizzaw sfidi globali ġodda u emerġenti. L-ewwel KKI ta' dan it-tip jenħtieġ li tkun relatata mas-Setturi u l-Industriji Kulturali u Kreattivi (CCSI), filwaqt li t-tieni waħda jenħtieġ li tkun relatata mas-Setturi u l-Ekosistemi tal-Ilma, tal-Baħar u Marittimi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  34

 

Proposta għal regolament

Premessa 20i (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20i) L-EIT jenħtieġ li jkun jista' jiddeċiedi li jippreżenta KKI ġdida f'oqsma ta' prijorità, b'konformità ma' Orizzont Ewropa u mal-ippjanar strateġiku tiegħu, li jikkontribwixxu għall-indirizzar ta' sfidi globali u soċjetali ġodda u emerġenti. L-ewwel KKI ta' dan it-tip jenħtieġ li tkun relatata mas-CCSI, li għandha titnieda fl-2022, bil-possibbiltà li t-tnedija tiġi posposta sal-2023 fil-każ li l-Bord tat-Tmexxija tal-EIT jikkunsidra li hija meħtieġa konsultazzjoni ulterjuri mal-partijiet ikkonċernati qabel it-tnedija tas-sejħa. It-tieni KKI ta' dan it-tip jenħtieġ li tkun dwar is-Setturi u l-Ekosistemi tal-Ilma, tal-Baħar u Marittimi li għandhom jitnedew fl-2025, wara valutazzjoni tal-impatt pożittiva li għandha titwettaq sal-2023.

Emenda  35

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) "innovazzjoni" tfisser il-proċess, inkluż l-eżitu tiegħu, li permezz tiegħu jiddaħħlu ideat ġodda b'suċċess f'suq eżistenti li jkunu jirrispondu għad-domanda u l-ħtiġijiet tas-soċjetà jew għal dawk ekonomiċi u li jkunu jiġġeneraw prodotti, servizzi, jew mudelli tan-negozju u tal-organizzazzjoni ġodda, jew li jkunu kapaċi joħolqu swieq ġodda u jipprovdu ċertu valur lis-soċjetà;

(1) "innovazzjoni" tfisser il-proċess, inkluż l-eżitu tiegħu, li permezz tiegħu jiddaħħlu ideat ġodda b'suċċess f'suq eżistenti li jkunu jirrispondu għad-domanda u l-ħtiġijiet tas-soċjetà, ekonomiċi jew ambjentali u li jkunu jiġġeneraw prodotti, servizzi, jew mudelli tan-negozju, organizzattivi u soċjali ġodda, jew li jkunu kapaċi joħolqu swieq ġodda u jipprovdu ċertu valur lis-soċjetà;

Emenda  36

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) "Komunità tal-Għarfien u l-Innovazzjoni" (KIC) tfisser sħubija awtonoma Ewropea fuq skala kbira ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, organizzazzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji u partijiet konċernati oħra fil-proċess tal-innovazzjoni fil-forma ta' network strateġiku, irrispettivament mill-forma ġuridika preċiża tagħha, ibbażata fuq ippjanar konġunt tal-innovazzjoni għal perjodu medju u fit-tul biex jingħelbu l-isfidi tal-EIT u jingħata kontribut ħalli jintlaħqu l-objettivi stabbiliti bil-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni;

(2) "Komunità ta' Konoxxenza u Innovazzjoni" jew KKI tfisser sħubija awtonoma istituzzjonalizzata Ewropea kif definit f'Orizzont Ewropa, ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji u partijiet konċernati oħra fil-proċess tal-innovazzjoni fil-forma ta' network strateġiku, irrispettivament mill-forma ġuridika preċiża tagħha, ibbażata fuq ippjanar konġunt tal-innovazzjoni għal perjodu medju u fit-tul biex jingħelbu l-isfidi tal-EIT u jingħata kontribut ħalli jintlaħqu l-objettivi stabbiliti skont Orizzont Ewropa;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  37

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) "ċentru ta' kolokazzjoni ta' KKI" tfisser spazju fiżiku, stabbilit b'mod miftuħ u trasparenti, li jkopri żona ġeografika, fejn sħab ewlenin tat-triangolu tal-għarfien ta' KKI jistgħu jinteraġixxu b'mod faċli, u li jipprovdi l-punt fokali għall-attività tal-KKI f'dik iż-żona;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  38

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b) "programm ta' rispons għall-kriżi" tfisser perjodu ta' sentejn li matulu l-EIT jistabbilixxi l-prijoritajiet tiegħu b'rispons għall-ħtiġijiet ta' kull KKI biex tingħeleb il-kriżi tal-COVID-19 u jadatta għall-perjodu ta' wara l-kriżi;

Emenda  39

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c) "ċentru ta' innovazzjoni tal-EIT" tfisser ċentru komunitarju lokali stabbilit f'firxa wiesgħa ta' Stati Membri, b'mod partikolari l-Istati Membri u r-reġjuni fil-mira tal-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali, fejn il-KKI jistgħu jikkollaboraw ma' atturi tat-triangolu tal-għarfien lokali sabiex jimplimentaw għanijiet ta' innovazzjoni fl-Unjoni kollha, filwaqt li jiżguraw preżenza ġeografika aktar ibbilanċjata tal-attivitajiet tal-komunità tal-EIT, li jservi bħala punt tad-dħul għall-interazzjoni mal-atturi lokali, għall-mobilizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni tan-networks lokali, għall-istabbiliment tas-sinerġiji u l-promozzjoni tal-integrazzjoni attiva tal-ekosistemi fil-livelli kollha u għall-iffaċilitar tal-isforzi tal-KKI biex irawmu komplementarjetajiet u kollaborazzjoni fit-triangolu tal-għarfien bl-ambizzjoni li jikbru f'ċentri ta' kolokazzjoni reġjonali;

Emenda  40

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2d) "network ta' uffiċċji ta' kollegament tal-EIT" tfisser network ta' rappreżentanti nazzjonali nnominati mill-gvernijiet tal-Istati Membri u minn pajjiżi assoċjati mal-Programm Orizzont Ewropa, parti mill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għal Orizzont Ewropa, li jingħata l-kompitu li jiffaċilita disseminazzjoni aktar strutturata tal-opportunitajiet, tar-riżultati u tal-kisbiet li jirriżultaw mill-Komunità tal-EIT kif ukoll li jħeġġeġ it-trasferiment reċiproku tal-għarfien, il-pariri u l-aħjar prattika, f'konformità mal-funzjoni ta' istitut tal-EIT;

Emenda  41

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) "organizzazzjoni sieħba" tfisser entità ġuridika li hija membru ta' KIC u li tista' tinkludi, b'mod partikolari, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, organizzazzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji pubbliċi jew privati, istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet reġjonali u lokali, fondazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ;

(3) "organizzazzjoni sieħba" tfisser entità ġuridika li hija membru ta' KKI u li tista' tinkludi, b'mod partikolari, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, organizzazzjonijiet tar-riċerka, istituzzjonijiet pubbliċi, kumpaniji pubbliċi jew privati, istituzzjonijiet finanzjarji, awtoritajiet reġjonali u lokali, fondazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ;

Emenda  42

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) "L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni" ("ASI") tfisser dokument ta' politika li jiddeskrivi l-oqsma ta' prijorità u l-istrateġija fit-tul tal-EIT għall-inizjattivi futuri, il-kapaċità tagħha li tiġġenera l-aqwa valur miżjud tal-innovazzjoni, inkluż ħarsa ġenerali tal-attivitajiet ippjanati għall-edukazzjoni ogħla, għar-riċerka u għall-innovazzjoni tul perjodu ta' seba' snin, li jkopri l-QFP rispettiv;

(7) "L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni" ("ASI") tfisser dokument ta' politika li jiddeskrivi l-istrateġija u l-prijoritajiet tal-EIT għall-inizjattivi futuri, il-kapaċità tagħha li tiġġenera l-aqwa valur miżjud tal-innovazzjoni, inklużi objettivi, attivitajiet ewlenin ippjanati għall-edukazzjoni għolja, għar-riċerka u għall-innovazzjoni, il-mod ta' operazzjoni tiegħu, l-impatti mistennija u r-riżorsi meħtieġa tul perjodu ta' seba' snin, li jkopri Orizzont Ewropa u l-QFP rispettiv;

Emenda  43

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) "Skema tal-Innovazzjoni Reġjonali" ("RIS") tfisser skema ta' sensibilizzazzjoni mmirata għas-sħubiji bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, il-kumpaniji u partijiet konċernati oħra bil-ħsieb li titrawwem l-innovazzjoni madwar l-Unjoni;

(8) "Skema tal-Innovazzjoni Reġjonali" jew "RIS" tfisser skema ta' sensibilizzazzjoni mmirata lejn l-istabbiliment tas-sħubiji bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, il-kumpaniji u partijiet ikkonċernati oħra f'pajjiżi bi prestazzjoni baxxa fir-R&I kif definiti fl-Artikolu 2(15a) tar-Regolament [xxx] li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni kif ukoll, dment li ma jkunux pajjiżi bi prestazzjoni baxxa fir-R&I, f'pajjiżi u f'reġjuni ta' dawk il-pajjiżi li huma kklassifikati bħala innovaturi modesti jew moderati skont it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea bil-għan li titrawwem l-innovazzjoni madwar l-Unjoni u jiġu eliminati d-disparitajiet reġjonali u b'hekk jitnaqqas id-distakk fl-innovazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  44

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) "Pjan ta' direzzjoni tan-negozju tal-KIC" tfisser dokument li jiddeskrivi l-objettivi u l-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KIC ippjanati;

(10) "pjan ta' direzzjoni tan-negozju pluriennali tal-KKI" tfisser dokument li jiddeskrivi l-objettivi u l-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KKI ppjanati, l-istadji importanti, l-għanijiet u l-impatti tal-KKI li jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-isfidi globali, u li jkun fih ukoll l-istima tas-sorsi finanzjarji u tal-finanzjament, inklużi l-istrateġiji tagħha li għandhom l-għan li jiksbu sostenibbiltà finanzjarja, ftuħ għal sħab ġodda u parteċipazzjoni ġeografikament aktar ibbilanċjata fl-attivitajiet tagħha;

Emenda  45

 

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) “memorandum ta' koperazzjoni” tfisser ftehim bejn l-EIT u KIC bil-ħsieb li KIC tkun membru attiv tal-Komunità tal-EIT wara d-data tat-tmiem tal-ftehim qafas ta' sħubija, mingħajr l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja mill-EIT;

imħassar

Emenda  46

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) "sostenibbiltà finanzjarja" tfisser kapaċità ta' KIC li tiffinanzja l-attivitajiet tat-trianglu tal-għarfien tagħha b'mod indipendenti wara d-data tat-tmiem tal-ftehim qafas ta' sħubija.

(13) "sostenibbiltà finanzjarja" tfisser kapaċità ta' KKI li tiġġenera biżżejjed dħul biex tiffinanzja l-attivitajiet tat-triangolu tal-għarfien kollha tagħha jew ħafna minnhom, inkluż sehem sinifikanti tal-ispejjeż għaż-żamma tal-ekosistema, b'mod indipendenti u wara d-data tat-tmiem tal-ftehim qafas ta' sħubija.

Emenda  47

 

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-missjoni tal-EIT hi li jikkontribwixxi għal tkabbir u kompetittività ekonomika sostenibbli fl-Unjoni, bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni ħalli jingħelbu l-isfidi l-kbar li għandha s-soċjetà. L-EIT għandu jagħmel dan billi jippromwovi sinerġiji u koperazzjoni fost l-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-aqwa livell, u billi jintegrahom, inkluż permezz tat-trawwim tal-intraprenditorija.

1. Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-kompetittività ekonomika sostenibbli fl-Unjoni, bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni. Għandu wkoll l-għan li jwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni u jikkontribwixxi għat-twettiq tal-objettivi u tal-politiki tal-UE, inklużi l-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta' Rkupru Ewropew, l-istrateġiji Ewropej dwar l-SMEs u dwar id-data, kif ukoll dawk diġitali u industrijali, u l-kisba tal-awtonomija strateġika tal-Ewropa. Barra minn hekk, huwa għandu jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-SDGs, billi jsegwi l-prinċipji tal-Aġenda 2030 u l-Ftehim ta' Pariġi, u jikseb ekonomija b'emissjonijiet żero netti ta' gassijiet serra sa mhux aktar tard mill-2050.

Emenda  48

 

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-EIT għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni.

2. Għall-perjodu tal-baġit tal-2021-2027, l-EIT għandu jikkontribwixxi biex jitwettqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi ta' Orizzont Ewropa.

Emenda  49

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3. L-objettivi speċifiċi tal-EIT għandhom ikunu li:

 

(a)  iżid l-impatt u t-trasparenza tal-KKI u jagħti spinta lill-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien;

 

(b)  iżid il-ftuħ tal-KKI billi jinkludi firxa usa' ta' partijiet ikkonċernati minn madwar l-Unjoni;

 

(c)  iżid il-kapaċità imprenditorjali u tal-innovazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni għolja madwar l-Unjoni billi jiggwida u jissorvelja l-KKI fil-promozzjoni ta' integrazzjoni aħjar fl-ekosistemi tal-innovazzjoni u bidla istituzzjonali fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs);

 

(d)  iżid is-sensibilizzazzjoni reġjonali tal-EIT u tal-KKI tiegħu, kif ukoll jiżgura li jkun hemm disseminazzjoni u sfruttament aħjar tar-riżultati, biex jiġu indirizzati d-disparitajiet reġjonali fil-kapaċità tal-innovazzjoni fl-Unjoni kollha u fl-Istati Membri individwali u jiġi żgurat li jkun hemm kopertura ġeografika bbilanċjata;

 

(e)  jimplimenta programm ta' rispons għall-kriżijiet ta' sentejn bil-flessibbiltà meħtieġa biex ikun jista' jikkontribwixxi għall-ħarsien tal-ekosistemi tal-innovazzjoni kurrenti u biex jgħin lill-partijiet ikkonċernati tal-EIT jippreparaw għall-irkupru ekonomiku.

Emenda  50

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-ASI għandha tiddefinixxi l-oqsma prijoritarji u l-istrateġija għall-EIT għall-perjodu ta' seba' snin ikkonċernat, filwaqt li tqis il-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni, u għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku tagħha u l-kapaċità tagħha li tiġġenera l-aqwa valur miżjud tal-innovazzjoni. L-ASI għandha tqis ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-EIT kif imsemmi fl-Artikolu 19.

1. L-ASI għandha tiddefinixxi l-istrateġija u l-prijoritajiet għall-EIT għall-perjodu ta' seba' snin ikkonċernat, inklużi l-azzjonijiet fuq terminu qasir maħsuba biex jindirizzaw il-kriżi tal-COVID-19 u l-irkupru sussegwenti minnha, filwaqt li tqis Orizzont Ewropa, inkluż l-ippjanar strateġiku tiegħu. L-ASI għandha tinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt soċjoekonomiku mistenni u tal-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni tal-EIT u tal-kapaċità tal-EIT li jiġġenera l-aħjar ekosistemi tal-innovazzjoni u l-valur miżjud. L-ASI għandha tqis ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-EIT kif imsemmi fl-Artikolu 19.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  51

 

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-ASI għandha tkun allinjata mal-objettivi tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni, l-ippjanar multiannwali strateġiku, ir-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u rekwiżiti oħra ta' dak il-programm, u trawwem sinerġiji ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni tal-QFP rispettiv, b'mod partikolari ma' dawk li jappoġġaw l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. L-ASI għandha wkoll tistabbilixxi sinerġiji xierqa u kumplimentaritajiet bejn l-attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, strumenti, u politiki oħra tal-Unjoni.

2. L-ASI għandha tkun allinjata mal-objettivi ta' Orizzont Ewropa, l-ippjanar multiannwali strateġiku, ir-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u rekwiżiti oħra ta' dak il-programm, u trawwem sinerġiji ma' programmi rilevanti oħra tal-Unjoni tal-QFP rispettiv, b'mod partikolari ma' dawk li jappoġġaw l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali. L-ASI għandha wkoll tistabbilixxi sinerġiji xierqa u komplementarjetajiet bejn l-attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, strumenti, u politiki oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, l-EIC, il-Missjonijiet u Sħubiji Ewropej oħra kif imsemmi f'Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni għandha toffri lill-EIT l-appoġġ meħtieġ kollu fl-istabbiliment ta' sinerġiji u komplementarjetajiet xierqa ma' attivitajiet oħra ta' Orizzont Ewropa kif ukoll ma' attivitajiet u programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li tevita d-duplikazzjoni.

Emenda  52

 

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-ASI għandha tinkludi stima tal-ħtiġijiet u s-sorsi finanzjarji bil-ħsieb tal-operat futur, u l-iżvilupp u l-finanzjament fit-tul tal-EIT. Għandha tinkludi wkoll pjan finanzjarju indikattiv li jkopri l-perjodu tal-QFP rispettiv.

3. L-ASI għandha tinkludi stima tal-ħtiġijiet u s-sorsi finanzjarji bil-ħsieb tal-operat futur, u l-iżvilupp u l-finanzjament fit-tul tal-EIT, inklużi l-aspetti finanzjarji relatati mal-Pjan ta' Rkupru Ewropew. Għandha tinkludi wkoll pjan finanzjarju indikattiv li jkopri l-perjodu tal-QFP rispettiv.

Emenda  53

 

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-EIT għandu jippreżenta l-kontribut tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni dwar l-ASI.

4. L-EIT, filwaqt li jqis l-opinjoni u l-kontribut mill-KKI eżistenti, għandu jħejji abbozz ta' ASI, jibagħtu lill-Kummissjoni u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku.

Emenda  54

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) Bord tat-Tmexxija magħmul minn membri ta' livell għoli b'esperjenza fl-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-negozju. Dan għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tal-attivitajiet tal-EIT, għall-għażla, il-ħatra, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-KICs, u għad-deċiżjonijiet strateġiċi l-oħra kollha;

(a) Bord tat-Tmexxija magħmul minn membri ta' livell għoli b'esperjenza eċċellenti ppruvata fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-negozju, inkluż membru li huwa wkoll membru tal-Bord tal-EIC. Dan għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tal-attivitajiet tal-EIT, għall-għażla, il-ħatra, il-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-KKI, inkluż biex jittieħdu miżuri korrettivi xierqa fil-każ ta' sottoprestazzjoni u għad-deċiżjonijiet strateġiċi l-oħra kollha. L-għażla tal-Bord tat-Tmexxija għandha tqis kriterji li jikkonċernaw il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-bilanċ ġeografiku;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  55

 

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) Kumitat Eżekuttiv magħmul minn membri magħżula u mill-President tal-Bord tat-Tmexxija. Dan għandu jassisti lill-Bord tat-Tmexxija fit-twettiq ta' dmirijietu u jħejji l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija b'koperazzjoni mad-Direttur;

(b) Kumitat Eżekuttiv magħmul minn membri magħżula li jirrappreżentaw it-tliet dimensjonijiet kollha tat-triangolu tal-għarfien u mill-President tal-Bord tat-Tmexxija. Dan għandu jassisti lill-Bord tat-Tmexxija fit-twettiq ta' dmirijietu u jħejji l-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija b'koperazzjoni mad-Direttur;

Emenda  56

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) Direttur, maħtur mill-Bord tat-Tmexxija, li għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-EIT responsabbli għall-operazzjonijiet tiegħu u għall-ġestjoni ta' kuljum. Id-Direttur għandu jagħti rendikont lill-Bord tat-Tmexxija u jirrapporta lilu fuq bażi kontinwa dwar l-iżvilupp tal-EIT u dwar l-attivitajiet kollha li huma fir-responsabbiltà tiegħu;

(c) Direttur, maħtur mill-Bord tat-Tmexxija, li għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-EIT u responsabbli għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija u għall-operazzjonijiet tiegħu u għall-ġestjoni ta' kuljum. Id-Direttur għandu jagħti rendikont lill-Bord tat-Tmexxija u jirrapporta lilu fuq bażi kontinwa dwar l-iżvilupp tal-EIT u dwar l-attivitajiet kollha li huma fir-responsabbiltà tiegħu, inkluża l-implimentazzjoni tal-Baġit tal-EIT. Id-Direttur għandu jirrapporta lill-Parlament Ewropew fuq bażi regolari, tal-anqas wara kull proċess ta' monitoraġġ u evalwazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  57

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet dettaljati rigward il-korpi tal-EIT huma stabbiliti fl-Istatuti tal-EIT, mehmuża ma' dan ir-Regolament.

2. Id-dispożizzjonijiet dettaljati rigward il-korpi u l-governanza tal-EIT huma stabbiliti fl-Istatuti tal-EIT, mehmuża ma' dan ir-Regolament.

Emenda  58

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Biex jilħaq l-objettiv tiegħu, l-EIT għandu b'mod partikolari :

Biex jilħaq l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3, l-EIT għandu b'mod partikolari:

Emenda  59

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jidentifika, skont l-ASI, il-prijoritajiet u l-attivitajiet ewlenin tiegħu;

(a) jidentifika l-attivitajiet tiegħu, skont il-prijoritajiet u l-attivitajiet ewlenin tiegħu stabbiliti fl-ASI;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  60

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) jippreżenta programm ta' rispons għall-kriżi fuq sentejn f'kooperazzjoni mal-KKI;

Emenda  61

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) iqajjem kuxjenza fost organizzazzjonijiet sħab potenzjali u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tiegħu;

(b) jiżgura ftuħ u jqajjem kuxjenza fost organizzazzjonijiet sħab potenzjali, iħeġġeġ il-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tiegħu speċjalment fost l-SMEs u ċentri emerġenti ta' eċċellenza f'pajjiżi u reġjuni eliġibbli għal azzjonijiet tal-RIS;

Emenda  62

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jagħżel u jinnomina KICs fl-oqsma prijoritarji skont l-Artikolu 9 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi tagħhom bi ftehimiet qafas ta' sħubija u ftehimiet ta' għotjiet , jipprovdihom bl-appoġġ meħtieġ, japplika l-miżuri meħtieġa tal-kontroll tal-kwalità u jissorvelja kontinwament u jevalwa perjodikament l-attivitajiet tagħhom;

(c) jagħżel u jinnomina KKI fl-oqsma prijoritarji skont l-Artikolu 9 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi tagħhom bi ftehimiet qafas ta' sħubija u ftehimiet ta' għotjiet, jipprovdihom b'linji gwida strateġiċi u bl-appoġġ xierqa, japplika l-miżuri adegwati tal-kontroll tal-kwalità, il-monitoraġġ mill-qrib kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti u jieħu miżuri xierqa u korrettivi fil-każ ta' sottoprestazzjoni abbażi tal-eżitu tal-valutazzjonijiet skont l-Artikolu 11 u jissorvelja kontinwament u jevalwa perjodikament l-attivitajiet tagħhom u l-passi tagħhom lejn il-kisba tas-sostenibbiltà finanzjarja;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  63

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) imexxi l-implimentazzjoni tal-RIS billi jipprovdi mezzi għall-istabbiliment ta' Ċentri ta' Innovazzjoni tal-EIT fl-RIS tal-EIT tal-Istati Membri;

Emenda  64

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) jippromwovi d-disseminazzjoni tal-aqwa prassi għall-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien, inkluż fost il-KICs, biex joħloq kultura ta' innovazzjoni komuni u trasferiment tal-għarfien, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, inkluż fl-RIS;

(f) jippromwovi d-disseminazzjoni tal-aqwa prassi għall-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien, inkluż fost il-KKI u madwar l-Unjoni, biex joħloq kultura ta' innovazzjoni komuni u trasferiment tal-għarfien, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni u l-ftuħ għal membri ġodda fl-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, inkluż fl-RIS;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  65

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa) jistabbilixxi network tal-uffiċjali ta' kollegament tal-pajjiżi tal-EIT, bħala parti mill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għal Orizzont Ewropa, sabiex iħeġġeġ it-trasferiment reċiproku tal-għarfien, tal-pariri u tal-aqwa prattika f'konformità mal-funzjoni tal-EIT;

Emenda  66

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fb) jippromwovi d-disseminazzjoni, il-komunikazzjoni u l-isfruttament wiesgħa tar-riżultati u tal-opportunitajiet li joħorġu mill-Komunità tal-EIT, inkluż permezz tan-network tal-uffiċjali ta' kollegament tal-pajjiżi tal-EIT, sabiex jiżdiedu l-kuxjenza, il-viżibbiltà u l-għarfien tal-EIT madwar l-Unjoni kif ukoll biex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-Komunità tal-EIT;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  67

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fc) jippromwovi l-KKI fl-iżvilupp ta' strateġija effettiva għas-sostenibbiltà finanzjarja għall-mobilizzazzjoni ta' fondi minn sorsi pubbliċi u privati oħra;

Emenda  68

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) jippromwovi approċċi multidixxiplinari għall-innovazzjoni, inkluż l-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi, soċjali u mhux teknoloġiċi, approċċi organizzattivi u mudelli ġodda tan-negozju;

(h) jippromwovi approċċi multidixxiplinari għall-innovazzjoni fis-setturi kollha, b'mod partikolari permezz tal-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi, soċjali u mhux teknoloġiċi, is-sostenibbiltà u n-newtralità klimatika sa mid-disinn, approċċi organizzattivi, etika intraprenditorjali u mudelli ġodda tan-negozju;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  69

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) jiżgura l-komplimentarjetà u s-sinerġija bejn l-attivitajiet tal-EIT u programmi oħra tal-Unjoni, fejn xieraq;

(i) jiżgura l-komplementarjetà u s-sinerġija bejn l-attivitajiet tal-EIT u programmi oħra tal-Unjoni, fejn xieraq kif imsemmi f'Orizzont Ewropa;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  70

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia) jiżviluppa u jipprovdi gwida dwar mudelli tad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali innovattivi li jippromwovu t-trasferiment u d-disseminazzjoni tal-għarfien, kemm fil-kuntest tal-KKI kif ukoll b'mod aktar wiesa' fl-Unjoni;

Emenda  71

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ib (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ib) jipprovdi l-appoġġ u s-sinerġiji meħtieġa mal-KKI biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi;

Emenda  72

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ic (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ic) jiżgura li l-KKI jistgħu joperaw bil-flessibbiltà meħtieġa biex jadattaw l-operazzjonijiet tagħhom għad-domandi dejjem akbar li jinħolqu mill-kriżi tal-COVID-19 u jgħin bil-Pjan ta' Rkupru Ewropew;

Emenda  73

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt j

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j) jorganizza laqgħat regolari tal-Forum tal-Partijiet Konċernati biex jagħti tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-esperjenzi tiegħu, l-aqwa prassi u l-kontribut għall-politiki u l-objettivi tal-innovazzjoni, tar-riċerka u tal-edukazzjoni tal-Unjoni u biex il-partijiet konċernati jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom;

(j) jorganizza laqgħat regolari, tal-anqas darba fis-sena, tal-Forum tal-Partijiet Ikkonċernati biex jikkondividi u jiddiskuti t-tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, jiskambja l-esperjenzi u l-aqwa prassi u l-kontribut għall-politiki u l-objettivi tal-innovazzjoni, tar-riċerka u tal-edukazzjoni tal-Unjoni u biex il-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom;

Emenda  74

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt k

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(k) tal-inqas darbtejn fis-sena jorganizza l-laqgħat ta' Grupp ta' Rappreżentanti tal-Istati Membri, b'mod indipendenti mil-laqgħat tal-Forum tal-Partijiet Konċernati, biex ikunu żgurati komunikazzjoni u fluss tal-informazzjoni adegwati mal-EIT, u jiġu infurmati dwar il-kisbiet tal-EIT u l-KICs, jagħtu parir lill-EIT u l-KICs, jikkondividu esperjenzi magħhom u jagħtuhom il-pariri tagħhom. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati Membri għandu jiżgura wkoll sinerġiji u komplimentarjetajiet xierqa bejn l-attivitajiet tal-EIT u l-KICs u l-programmi u l-inizjattivi nazzjonali, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali potenzjali tal-attivitajiet tal-KICs;

(k) tal-inqas darbtejn fis-sena jorganizza l-laqgħat ta' Grupp ta' Rappreżentanti tal-Istati Membri, b'mod indipendenti mil-laqgħat tal-Forum tal-Partijiet Ikkonċernati msemmija fil-punt (j), biex ikunu żgurati komunikazzjoni u fluss tal-informazzjoni adegwati mal-EIT, u jiġu infurmati dwar il-kisbiet tal-EIT u l-KKI, jagħtu parir lill-EIT u l-KKI, jikkondividu esperjenzi magħhom u jagħtuhom il-pariri tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  75

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ka) jiffaċilita l-istabbiliment tal-faċilitajiet tas-servizzi kondiviżi tal-Komunità tal-EIT, li għandhom l-għan li jittrattaw b'mod konġunt l-attivitajiet komuni għall-KKI kollha;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

 

Emenda  76

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt kb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(kb) jinkoraġġixxi n-networking, maż-żmien, tad-diversi Ċentri tal-Innovazzjoni tal-EIT fl-Istati Membri kollha sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn il-Komunità tal-EIT u l-ekosistemi tal-innovazzjoni lokali;

Emenda  77

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt l

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(l) ifassal u jikkoordina azzjonijiet ta' appoġġ imwettqa mill-KICs għall-iżvilupp tal-kapaċità intraprenditorjali u tal-innovazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u l-integrazzjoni tagħhom fl-ekosistemi tal-innovazzjoni.

(l) ifassal u jikkoordina u jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' appoġġ imwettqa mill-KKI għall-iżvilupp tal-kapaċità intraprenditorjali u tal-innovazzjoni tal-HEIs, l-istituzzjonijiet ta' taħriġ professjonali, l-SMEs u n-negozji ġodda u l-integrazzjoni tagħhom fl-ekosistemi tal-innovazzjoni, fl-Unjoni kollha u f'konformità mal-approċċ tat-triangolu tal-għarfien;

Emenda  78

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt la (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(la) ifassal u jvara inizjattiva ta' edukazzjoni għolja, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u abbażi tal-input mill-KKI, biex jappoġġa l-iżvilupp ta' kapaċità ta' innovazzjoni u intraprenditorjali fl-edukazzjoni għolja, li se tiġi implimentata mill-KKI u permezz tagħhom;

Emenda  79

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt lb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(lb) iwessa' l-kamp ta' applikazzjoni u jsaħħaħ ir-rikonoxximent u l-viżibbiltà barra mill-Komunità tal-EIT ta' lawrji u diplomi li jingħataw mill-HEIs parteċipanti u li għandhom jiġu indikati bħala lawrji u diplomi tal-EIT, u jestendihom għal programmi ta' tagħlim tul il-ħajja, mentoring, taħriġ vokazzjonali, għoti u titjib tal-ħiliet, filwaqt li jiġi żgurat approċċ ibbilanċjat bejn il-ġeneri, u li jistgħu jingħataw f'istituzzjonijiet tat-taħriġ ċertifikati u kwalifikati;

Emenda  80

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt lc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(lc) isaħħaħ il-viżibbiltà u r-rikonoxximent tal-attivitajiet ffinanzjati mill-EIT lill-pubbliku ġenerali u jespandi t-Tikketta tal-EIT sabiex jittejbu l-viżibbiltà u r-rikonoxximent tal-EIT fi programmi tal-edukazzjoni abbażi ta' sħubijiet bejn HEIs, istituzzjonijiet tat-taħriġ, ċentri tar-riċerka u kumpaniji differenti filwaqt li tissaħħaħ il-kwalità ġenerali tagħha bl-offerta ta' kurrikuli fejn titgħallem bil-prattika u imprenditorija bi skop, kif ukoll mobbiltà internazzjonali, interorganizzazzjonali u transsettorjali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  81

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha tgħin lill-EIT u lill-KKI tiegħu fl-identifikazzjoni ta' sinerġiji ma' programmi oħra tal-Unjoni.

Emenda  82

 

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Grupp ta' Rappreżentanti tal-Istati Membri msemmi fil-punt (k) tal-paragrafu 1 għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u rappreżentant wieħed minn kull pajjiż assoċjat.

Emenda  83

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Għandu jagħti pariri lill-Bord tat-Tmexxija u lid-Direttur tal-EIT dwar kwistjonijiet ta' importanza strateġika. Għandu jiżgura wkoll sinerġiji u komplementarjetajiet xierqa bejn l-attivitajiet tal-EIT u l-KKI u l-programmi u l-inizjattivi nazzjonali, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali potenzjali tal-attivitajiet tal-KKI.

Emenda  84

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) attivitajiet tal-innovazzjoni u investimenti b'valur miżjud Ewropew, inkluż l-appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' negozji innovattivi, li jintegraw għalkollox id-dimensjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u tar-riċerka ħalli tinkiseb massa kritika u jiġu stimulati d-disseminazzjoni u l-isfruttament tar-riżultati;

(a) attivitajiet tal-innovazzjoni u investimenti b'valur miżjud tal-Unjoni, inkluż il-faċilitazzjoni u l-appoġġ għall-ħolqien u l-iżvilupp ta' negozji innovattivi u negozji ġodda, li jintegraw għalkollox id-dimensjonijiet tal-edukazzjoni għolja u tar-riċerka ħalli tinkiseb massa kritika u jiġu stimulati d-disseminazzjoni u l-isfruttament tar-riżultati;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  85

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) esperimentazzjoni, prototipar u dimostrazzjoni mmexxijin mill-innovazzjoni f'oqsma ta' interess ekonomiku u soċjetali ewlieni u bbażati fuq ir-riżultati tar-riċerka tal-Unjoni u nazzjonali, bil-potenzjal li ssaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni fil-livell internazzjonali u ssib soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar li għandha s-soċjetà Ewropea;

(b) riċerka, esperimentazzjoni, prototipar u dimostrazzjoni mmexxijin mill-innovazzjoni f'oqsma ta' interess ekonomiku u soċjetali ewlieni u bbażati fuq ir-riżultati tar-riċerka tal-Unjoni u nazzjonali, bil-potenzjal li ssaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni fil-livell internazzjonali u ssib soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar li għandha s-soċjetà Ewropea, inklużi l-isfidi fis-settur tas-saħħa u f'dak diġitali;

Emenda  86

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ b'mod partikolari fil-livelli ta' masters u dottorat, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ professjonali f'dixxiplini bil-potenzjal li jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi Ewropej futuri u li jwessgħu l-bażi tat-talent tal-Unjoni, jippromwovu l-iżvilupp tal-ħiliet relatati mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u l-mobbiltà tar-riċerkaturi u l-istudenti, u jrawmu l-kondiviżjoni tal-għarfien, il-mentoring u n-networking fost dawk li jirċievu l-lawrji u t-taħriġ bit-tikketta tal-EIT;

(c) attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ b'mod partikolari fil-livelli ta' masters u dottorat, kif ukoll korsijiet ta' taħriġ professjonali f'dixxiplini bil-potenzjal li jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi u soċjoekoloġiċi Ewropej futuri u li jwessgħu l-bażi tat-talent tal-Unjoni, jippromwovu l-iżvilupp tal-ħiliet relatati mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u l-mobbiltà tar-riċerkaturi u l-istudenti, u jrawmu l-kondiviżjoni tal-għarfien, il-mentoring u n-networking fost dawk li jirċievu l-attivitajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ bit-tikketta tal-EIT;

Emenda  87

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) azzjonijiet li jappoġġaw lill-HEIs biex jintegraw aħjar fil-katini tal-valur u l-ekosistemi tal-innovazzjoni u biex jitlaqqgħu ma' atturi tal-innovazzjoni ewlenin oħra mit-triangolu tal-għarfien u għaldaqstant jittejjeb l-iżvilupp tal-kapaċità strateġika tagħhom;

Emenda  88

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u d-disseminazzjoni tal-aqwa prassi fis-settur tal-innovazzjoni b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' koperazzjoni bejn l-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u n-negozju, inkluż is-setturi finanzjarji u dawk tas-servizzi;

(d) attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u d-disseminazzjoni tal-aqwa prassi fis-settur tal-innovazzjoni b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' koperazzjoni u ċrieki ta' tagħlim interdixxiplinari bejn l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u organizzazzjonijiet pubbliċi u terzi kif ukoll in-negozju, inkluż is-setturi finanzjarji u dawk tas-servizzi;

Emenda  89

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) l-attivitajiet tal-RIS, integrati bis-sħiħ fl-istrateġija pluriennali tal-KKI biex tissaħħaħ il-kapaċità ta' innovazzjoni u biex jiġu żviluppati ekosistemi tal-innovazzjoni sostenibbli fl-Unjoni bil-għan li jitnaqqsu d-disparitajiet u d-distakk fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni fl-Unjoni u biex tiġi żgurata parteċipazzjoni aktar ġeografikament ibbilanċjata fil-Komunità tal-EIT fl-Unjoni kollha;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  90

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) it-tfittxija ta' sinerġiji u komplimentarjetajiet bejn l-attivitajiet tal-KICs u l-programmi Ewropej, nazzjonali u reġjonali eżistenti, fejn xieraq;

(e) it-tfittxija ta' sinerġiji u komplementarjetajiet bejn l-attivitajiet tal-KKI u l-programmi Ewropej, nazzjonali u reġjonali eżistenti, b'mod partikolari l-EIC, Sħubijiet u Missjonijiet Ewropej oħra, kif ukoll universitajiet, HEIs u Ċentri tar-Riċerka, fejn xieraq;

Emenda  91

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) il-mobilizzazzjoni ta' fondi minn sorsi pubbliċi u privati u introjtu ġġenerat mill-attivitajiet tagħhom stess, skont l-Artikolu 17, bil-għan li jiżdied il-proporzjon tal-baġit tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  92

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb) l-istabbiliment ta' repożitorju li jimmappja r-relazzjoni bejn l-invenzjonijiet u l-privattivi miżmuma mill-KKI u l-identifikazzjoni tal-proprjetarji ta' dawk l-invenzjonijiet;

Emenda  93

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għall-ftehimiet qafas ta' sħubija u għall-ftehimiet tal-għotja bejn l-EIT u l-KICs, il-KICs għandu jkollhom awtonomija ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-kompożizzjoni interna tagħhom, kif ukoll l-aġenda preċiża u l-metodi ta' ħidma tagħhom. B'mod partikolari, il-KICs għandhom:

2. Mingħajr preġudizzju għall-ftehimiet qafas ta' sħubija u għall-ftehimiet tal-għotja pluriennali bejn l-EIT u l-KKI, il-KKI għandu jkollhom awtonomija ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-kompożizzjoni interna tagħhom, kif ukoll l-aġenda preċiża u l-metodi ta' ħidma tagħhom, dment li din l-aġenda u dawn il-metodi ta' ħidma jirriżultaw fi progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-EIT u tal-KKI. B'mod partikolari, il-KKI għandhom:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  94

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jistabbilixxu arranġamenti ta' governanza interni li jirriflettu t-triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

(a) jistabbilixxu arranġamenti ta' governanza trasparenti interni li jirriflettu t-triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

Emenda  95

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jiżguraw li jkunu miftuħa għal membri ġodda kull meta dawn ikunu jżidu l-valur lis-sħubija;

(b) jiżguraw li jkunu miftuħa għall-aktar firxa wiesgħa possibbli ta' membri ġodda kull meta dawn ikunu jżidu l-valur lis-sħubija, fl-Unjoni kollha, inkluż permezz ta' kriterji ta' dħul u ħruġ ċari u trasparenti u sejħiet miftuħa;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  96

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jiffunzjonaw b'mod miftuħ u trasparenti, skont ir-regoli interni tagħhom;

(c) jistabbilixxu regoli interni li jiżguraw il-funzjonament tal-KKI b'mod miftuħ u trasparenti, skont il-kodiċijiet ta' governanza tajba li għandhom jiġu stabbiliti f'dawk ir-regoli interni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  97

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) jiżviluppaw, bħala parti mill-pjan kummerċjali pluriennali tagħhom, pjan strateġiku fuq sentejn li jiddeskrivi l-inizjattivi previsti biex jiġu mmitigati l-effetti tal-kriżi tal-COVID-19, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lil azzjonijiet bil-għan li jżidu r-reżiljenza tal-mikrointrapriżi, l-SMEs u n-negozji ġodda, iżda anke tal-istudenti, ir-riċerkaturi u l-impjegati;

Emenda  98

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db) f'sinerġija ma' linji tal-innovazzjoni oħra tal-Unjoni u istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni u sabiex jirreaġixxu għall-pjan ta' rkupru Ewropew, jippubblikaw sejħiet iddedikati, jippromwovu inizjattivi li jużaw is-sħubijiet, l-ekosistemi u l-komunitajiet tagħhom, jiżviluppaw proġetti individwali u bejn il-KKI biex jappoġġaw ir-ristrutturar tan-negozji, u jidentifikaw mikrointrapriżi, SMEs, negozji ġodda u partijiet ikkonċernati oħra li jeħtieġu appoġġ u, pereżempju, aċċess aħjar għall-finanzjament;

Emenda  99

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt dc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(dc) jipproponu inizjattivi bil-għan li jappoġġaw l-ekosistema tagħhom abbażi tat-triangolu tal-għarfien, waqt li fl-istess ħin ikunu flessibbli biżżejjed biex joħolqu miżuri li jkunu adattati għall-għan maħsub tagħhom għas-sħab u l-benefiċjarji tagħhom u lil hinn mill-komunitajiet eżistenti tagħhom;

Emenda  100

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) jistabbilixxu u jimplimentaw strateġiji għas-sostenibbiltà finanzjarja.

(e) jistabbilixxu u jimplimentaw strateġiji għall-kisba tas-sostenibbiltà finanzjarja;

Emenda  101

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) jiżviluppaw attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, b'mod partikolari ma' istituzzjonijiet u ċentri ta' eċċellenza emerġenti fir-reġjuni tal-Unjoni li l-prestazzjoni tagħhom ma tkunx tajba daqs ta' oħrajn;

Emenda  102

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Ir-relazzjoni bejn l-EIT u kull KIC għandha tkun ibbażata fuq ftehimiet kuntrattwali ta' sħubija u ftehimiet kuntrattwali tal-għotja.

3. Ir-relazzjoni bejn l-EIT u kull KKI għandha tkun ibbażata fuq ftehimiet kuntrattwali ta' sħubija u ftehimiet kuntrattwali pluriennali tal-għotja u fuq strateġija ta' kollaborazzjoni fit-tul definita sew.

Emenda  103

 

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Meta jagħżlu l-proġetti u s-sħab, u meta jkun strettament meħtieġ li jisseparaw proposti ta' kwalità indaqs, wara valutazzjoni bbażata fuq il-kriterju tal-eċċellenza, il-KKI għandhom jagħtu prijorità lil proposti li jissodisfaw wieħed jew aktar mill-kriterji li ġejjin:

 

(a)  l-inklużjoni ta' numru akbar ta' pajjiżi jew reġjuni li jieħdu sehem fl-RIS;

 

(b)  l-inklużjoni ta' numru akbar ta' reġjuni jew pajjiżi li għadhom mhux jipparteċipaw fil-komunità tal-KKI;

 

(c)  l-involviment ta' reġjuni u pajjiżi li jimpenjaw ruħhom li jikkontribwixxu permezz tal-Fondi SIE;

 

(d)  l-involviment ta' numru akbar ta' SMEs;

 

(e)  l-iżgurar ta' bilanċ aħjar bejn il-ġeneri.

Emenda  104

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandhom japplikaw ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni. B'deroga minn dawk ir-regoli:

Għandhom japplikaw ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni ta' Orizzont Ewropa. B'deroga minn dawk ir-regoli:

Emenda  105

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) regoli speċifiċi dwar is-sjieda, id-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttament u d-disseminazzjoni għall-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KICs.

(b) regoli speċifiċi dwar is-sjieda, id-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttament u d-disseminazzjoni għall-attivitajiet ta' valur miżjud tal-KKI, fejn xieraq.

Emenda  106

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Sħubija għandha tintgħażel u tinħatar mill-EIT biex issir KIC wara proċedura kompetittiva, miftuħa u trasparenti. Il-kriterji tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni għall-għażla għandhom japplikaw is-sħubijiet Ewropej. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT jista' jispeċifika dawk il-kriterji f'aktar dettall, billi jadotta u jippubblika kriterji għall-għażla tal-KICs ibbażati fuq il-prinċipji tal-eċċellenza u tar-relevanza għall-innovazzjoni.

1. Sħubija għandha tintgħażel u tinħatar mill-EIT biex issir KKI wara proċedura kompetittiva, miftuħa u trasparenti. Il-kundizzjonijiet u l-kriterji applikabbli ta' Orizzont Ewropa għall-għażla tas-sħubijiet Ewropej għandhom japplikaw. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT għandu jispeċifika dawk il-kriterji f'aktar dettall, billi jadotta u jippubblika kriterji għall-għażla tal-KKI bbażati fuq il-prinċipji tal-eċċellenza, tal-firxa ġeografika bilanċjata u tar-relevanza għall-innovazzjoni biex jintlaħqu l-għanijiet rigward l-isfidi soċjetali u l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  107

 

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-EIT għandu jniedi l-għażla u l-ħatra tal-KICs skont l-oqsma ta' prijorità u l-iskeda taż-żmien definita fl-ASI.

2. L-EIT għandu jniedi l-għażla u l-ħatra tal-KKI skont l-oqsma ta' prijorità u l-iskeda taż-żmien definita fl-ASI u filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet kif definiti fl-ippjanar strateġiku ta' Orizzont Ewropa.

Emenda  108

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi ffurmata KIC hi l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas tliet organizzazzjonijiet sħab indipendenti, stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti.

3. Il-kundizzjonijiet minimi biex tiġi ffurmata KKI huma l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas tliet organizzazzjonijiet sħab indipendenti, li jinkludu mill-anqas HEI waħda, istituzzjoni ta' riċerka waħda u intrapriża privata waħda u li jkunu stabbiliti f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  109

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Minbarra l-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 3, mhux inqas minn żewġ terzi tal-organizzazzjonijiet sħab li jiffurmaw KIC għandhom ikunu stabbiliti fl-Istati Membri. Kull KIC għandu jkollha mill-inqas istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla waħda, organizzazzjoni waħda tar-riċerka u kumpanija privata waħda.

4. Minbarra l-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 3, mhux inqas minn żewġ terzi tal-organizzazzjonijiet sħab li jiffurmaw KKI għandhom ikunu stabbiliti fl-Istati Membri. Kopertura ġeografika bbilanċjata, inkluża l-parteċipazzjoni tal-RIS u l-parteċipazzjoni tas-sħab ġodda, għandha titqies fil-proċedura tal-għażla u tad-deżinjazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  110

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-EIT għandu jadotta u jippubblika l-kriterji u l-proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs qabel it-tnedija tal-proċedura tal-għażla għall-KICs ġodda. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati Membri imsemmi fl-Artikolu 6(k) għandu jiġi infurmat minnufih dwarhom.

5. L-EIT għandu jadotta u jippubblika l-kriterji u l-proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KKI qabel it-tnedija tal-proċedura tal-għażla għall-KKI ġodda. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati Membri msemmi fl-Artikolu 6(2), in-network tal-uffiċjali ta' kollegament tal-pajjiżi tal-EIT u l-Parlament Ewropew għandhom jiġu infurmati minnufih dwarhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda 111

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-EIT għandu, abbażi tal-indikaturi stabbiliti, fost l-oħrajn, fil-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni u fl-ASI, u b'koperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, jorganizza monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet esterni minn żmien għal żmien tal-kisbiet, ir-riżultati u l-impatt ta' kull KIC. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ u ta' dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu rappurtati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandhom isiru pubbliċi.

L-EIT għandu, abbażi tal-indikaturi stabbiliti, fost l-oħrajn, f'Orizzont Ewropa u fl-ASI, u b'koperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, jorganizza monitoraġġ kontinwu u evalwazzjonijiet esterni minn żmien għal żmien tal-kisbiet, ir-riżultati, l-impatt u l-passi meħuda lejn il-kisba tas-sostenibbiltà finanzjarja ta' kull KKI. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ u ta' dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jiġu rappurtati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandhom isiru pubbliċi.

Emenda  112

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Soġġett għall-eżitu ta' analiżi komprensiva ta' nofs it-terminu qabel l-iskadenza tal-perjodu inizjali ta' seba' snin, il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li jestendi l-ftehim qafas ta' sħubija ma' KIC lil hinn minn dak il-perjodu inizjali għal perjodu ieħor ta' mhux aktar minn seba' snin jew iwaqqaf il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT u ma jestendi l-ebda ftehim qafas ta' sħubija. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jqis b'mod partikolari il-livell miksub ta' sostenibbiltà finanzjarja ta' KIC, il-kapaċità tagħha li tiżgura l-ftuħ għal membri ġodda kif ukoll il-limiti tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni imsemmija fl-Artikolu 20 u r-rilevanza b'rabta mal-objettivi tal-EIT.

2. Soġġett għall-eżitu pożittiv ta' analiżi komprensiva ta' nofs it-terminu minn esperti esterni indipendenti, li għandha ssir sa tmiem ir-raba' sena tal-perjodu inizjali ta' seba' snin, il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li jżomm il-ftehim qafas ta' sħubija ma' KKI sa tmiem il-perjodu inizjali jew iwaqqaf il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jqis b'mod partikolari r-rilevanza għall-isfidi globali u soċjetali tal-Unjoni, il-kriterji ta' Orizzont Ewropa għall-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-Sħubijiet Ewropej, l-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti mill-KKI nnifisha, l-effetti tal-koordinazzjoni tal-KKI ma' inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni rilevanti oħra, il-livell miksub ta' sostenibbiltà finanzjarja ta' KKI, il-kapaċità tagħha li tiżgura l-ftuħ għal membri ġodda u s-suċċess tagħha f'li tattira sħab ġodda, it-trasparenza tal-governanza tagħha, il-kapaċità tagħha li tiżviluppa ekosistemi ta' innovazzjoni sostenibbli u l-kopertura ġeografika u l-bilanċ bejn il-ġeneri tagħha, kif ukoll il-limiti tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 20 u r-rilevanza b'rabta mal-objettivi tal-EIT.

 

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jissottometti dawn ir-rieżamijiet ta' nofs it-terminu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandu jagħmilhom pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  113

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Fi tmiem il-perjodu inizjali ta' seba' snin, il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li jestendi l-ftehim qafas ta' sħubija għal perjodu ulterjuri ta' seba' snin. Din id-deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 2 u fuq l-evalwazzjoni finali tal-prestazzjoni tal-KKI li għandha titwettaq qabel tmiem il-perjodu inizjali ta' seba' snin.

L-EIT għandu jikkonsulta lill-Parlament Ewropew qabel jestendi l-perjodu inizjali ta' seba' snin.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  114

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b. Fil-każ ta' estensjoni tal-ftehim ta' seba' snin, il-KKI għandha tkun soġġetta għal rieżami ta' nofs it-terminu ġdid sa tmiem ir-raba' sena tat-tieni perjodu ta' seba' snin, abbażi tal-istess kriterji u metodoloġija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  115

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Jekk l-evalwazzjonijiet ta' KIC juru riżultati inadegwati jew nuqqas ta' valur miżjud Ewropew, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu l-miżuri xierqa, fosthom it-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT jew it-tmiem tal-ftehim qafas ta' sħubija.

 

3. Jekk l-evalwazzjonijiet ta' KKI juru riżultati inadegwati jew nuqqas ta' valur miżjud Ewropew, il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu l-miżuri korrettivi xierqa, fosthom it-tnaqqis, il-modifika jew l-irtirar tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT jew it-tmiem tal-ftehim qafas ta' sħubija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  116

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Soġġett għall-eżitu ta' analiżi finali qabel l-iskadenza tal-erbatax-il sena tal-ftehim qafas ta' sħubija, l-EIT jista' jikkonkludi memorandum ta' koperazzjoni ma' KIC.

4. Soġġett għall-eżitu ta' analiżi finali qabel l-iskadenza tal-erbatax-il sena tal-ftehim qafas ta' sħubija, il-Bord tat-Tmexxija, taħt kundizzjonijiet stretti u wara evalwazzjoni bir-reqqa minn esperti indipendenti, jista' jiddeċiedi li jestendi l-ftehim qafas ta' sħubija ma' KKI. Dan il-ftehim qafas ta' sħubija estiż għandu jkun soġġett għal li ġej:

 

(a) evalwazzjoni pożittiva fil-fond tal-KKI mill-esperti esterni u mill-Bord tat-Tmexxija, filwaqt li jitqiesu l-kriterji ta' valutazzjoni stabbiliti fil-paragrafu 2;

 

(b) pjan dettaljat mill-KKI li jistabbilixxi r-raġunijiet għaliex il-ftehim qafas ta' sħubija għandu jiġi estiż;

 

(c) limitazzjoni fiż-żmien, il-kamp ta' applikazzjoni u l-baġit li tinkludi attivitajiet ta' edukazzjoni għolja, taħriġ u strutturati orizzontalment tal-KKI li għadhom ma jistgħux ikunu finanzjarjament sostenibbli, iżda li għadhom kruċjali għall-issodisfar tal-kompiti, l-attivitajiet u l-kapaċitajiet tagħha fir-rispons għal sfidi soċjetali.

 

Dawn l-attivitajiet għandhom jiġu deskritti fid-dettall. Din id-deskrizzjoni għandha titressaq mill-Bord tat-Tmexxija għal evalwazzjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emenda  117

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-lawrji u d-diplomi relatati mal-attivitajiet tal-edukazzjoni ogħla msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 7(1) għandhom jingħataw minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla parteċipanti skont ir-regoli u l-proċeduri ta' akkreditazzjoni nazzjonali. Il-ftehimiet qafas ta' sħubija kuntrattwali u l-ftehimiet tal-għotja kuntrattwali bejn l-EIT u l-KICs għandhom jipprevedu li dawn il-lawrji u d-diplomi jistgħu wkoll jiġu indikati bħala lawrji u diplomi tal-EIT.

1. Il-lawrji u d-diplomi relatati mal-attivitajiet tal-edukazzjoni għolja msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 7(1) għandhom jingħataw minn HEIs u minn istituzzjonijiet tat-taħriġ ċertifikati parteċipanti skont ir-regoli u l-proċeduri ta' akkreditazzjoni nazzjonali. Il-ftehimiet qafas ta' sħubija kuntrattwali u l-ftehimiet tal-għotja kuntrattwali bejn l-EIT u l-KKI għandhom jipprevedu li dawn il-lawrji u d-diplomi għandhom ukoll jiġu indikati bħala lawrji u diplomi tal-EIT.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  118

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-EIT għandu jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla parteċipanti biex:

2. L-EIT għandu jħeġġeġ lill-HEIs u lill-istituzzjonijiet tat-taħriġ ċertifikati parteċipanti biex:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  119

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) jippromwovu u jirreklamaw it-Tikketta tal-EIT fit-taħriġ u fid-diplomi tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  120

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) isiru aktar integrati fil-ktajjen tal-innovazzjoni, filwaqt li jiżviluppaw strateġiji differenti bil-għan li jikkooperaw b'mod effettiv ma' ekosistemi tal-innovazzjoni u ma' negozji u li jippromwovu mentalità intraprenditorjali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  121

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt bc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bc) joħolqu programmi ffukati fuq it-tagħlim tul il-ħajja u ċ-ċertifikazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  122

 

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-bilanċ bejn il-ġeneri u lil approċċi sensittivi għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, speċjalment f'oqsma bħall-ICT, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, fejn in-nisa għadhom sottorappreżentati.

Emenda  123

 

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-EIT u l-KICs għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jitwettqu b'livell għoli ta' trasparenza. B'mod partikolari, l-EIT u l-KICs għandhom jistabbilixxu sit web aċċessibbli, mingħajr ħlas li jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom.

1. L-EIT u l-KKI għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jitwettqu b'livell għoli ta' trasparenza. B'mod partikolari, l-EIT u l-KKI għandhom jistabbilixxu sit web aċċessibbli, mingħajr ħlas li jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom u l-opportunitajiet li jipprovdu, b'mod partikolari sejħiet miftuħa.

Emenda  124

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. L-EIT u l-KKI għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni dettaljata dwar is-sejħiet għal proposti kollha li joħorġu. Din l-informazzjoni għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni b'mod f'waqtu, li jista' jitfittex u traċċabbli fil-bażijiet tad-data online komuni rilevanti tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-Unjoni, skont ir-Regolament [xxx] li jistabbilixxi Orizzont Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  125

 

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b. Informazzjoni dettaljata dwar il-proċessi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni msemmija fl-Artikoli 11 u 18.

Emenda  126

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-kontribuzzjonijiet mingħand organizzazzjonijiet sħab biex jiffinanzjaw il-KICs għandhom jiġu determinati skont ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u jkunu jirriflettu l-istrateġija tal-KICs għas-sostenibbiltà finanzjarja.

6. Il-kontribuzzjonijiet mingħand organizzazzjonijiet sħab u sorsi pubbliċi oħra minn pajjiżi terzi kif ukoll sorsi ta' finanzjament privati biex jiffinanzjaw il-KKI għandhom jiġu determinati skont ir-rati ta' kofinanzjament imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u jkunu jirriflettu l-istrateġija tal-KKI għas-sostenibbiltà finanzjarja.

Emenda  127

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. L-EIT għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta' allokazzjoni kompetittiv biex jagħti sehem adegwat tal-kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu lill-KICs. Dan għandu jinkludi valutazzjoni tal-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju u tal-prestazzjoni tal-KICs kif imkejla tul il-monitoraġġ kontinwu, u b'mod partikolari il-progress tagħhom biex jiksbu s-sostenibbiltà finanzjarja.

7. L-EIT għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta' allokazzjoni kompetittiv u bbażat fuq il-prestazzjoni biex jagħti sehem adegwat tal-kontribuzzjoni finanzjarja tiegħu lill-KKI. Dan għandu jinkludi valutazzjoni tal-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju tal-KKI, il-ftuħ tal-KKI għal membri ġodda, l-istrateġiji tad-disseminazzjoni tagħhom u l-firxa ġeografika tagħhom, kif ukoll il-prestazzjoni ta' dawk il-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju kif imkejla tul il-monitoraġġ kontinwu, u b'mod partikolari l-progress tagħhom biex jiksbu s-sostenibbiltà finanzjarja. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-azzjonijiet stabbiliti biex jitnaqqsu l-effetti tal-kriżi tal-COVID-19 u lill-iżvilupp ta' ideat innovattivi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  128

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) stima tal-bżonnijiet tal-persunal li jirriżultaw mill-kompiti l-ġodda;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  129

 

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb) aspetti tal-programm ta' rispons għall-kriżi fuq sentejn;

Emenda  130

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-KICs u tal-EIT, bl-użu ta' approċċ orjentat lejn l-impatt ;

(c) metodi, għodod u indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi xierqa għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-EIT u tal-KKI, bl-użu ta' approċċ orjentat lejn l-impatt u bbażat fuq il-prestazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  131

 

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-EIT għandu jadotta rapport annwali konsolidat tal-attività, li għandu jinkludi informazzjoni komprensiva dwar l-attivitajiet li wettqu l-EIT u l-KICs tul is-sena kalendarja preċedenti u dwar il-kontribut tal-EIT għall-objettivi tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni, u għall-politiki u l-objettivi tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-edukazzjoni. Barra minn hekk, dan għandu jivvaluta r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, l-użu tar-riżorsi u l-operat ġenerali tal-EIT. Ir-rapport annwali konsolidat tal-attività għandu jinkludi informazzjoni komprensiva ulterjuri skont ir-regoli finanzjarji tal-EIT.

2. L-EIT għandu jadotta rapport annwali konsolidat tal-attività, li għandu jinkludi informazzjoni komprensiva dwar l-attivitajiet li wettqu l-EIT u l-KKI tul is-sena kalendarja preċedenti u dwar il-kontribut tal-EIT għall-objettivi ta' Orizzont Ewropa, u għall-politiki u l-objettivi tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-edukazzjoni. Barra minn hekk, dan għandu jivvaluta r-riżultati fir-rigward tal-objettivi, l-indikaturi u l-iskeda taż-żmien stabbiliti, ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet imwettqa, l-użu tar-riżorsi, inkluż il-kontribut tiegħu għall-objettiv tal-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima skont Orizzont Ewropa diżaggregat skont il-KKI, u l-operat ġenerali tal-EIT. Ir-rapport annwali konsolidat tal-attività għandu jinkludi informazzjoni komprensiva ulterjuri skont ir-regoli finanzjarji tal-EIT.

Emenda  132

 

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kull sena d-Direttur tal-EIT għandu jippreżenta r-rapport annwali tal-attività lill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Emenda  133

 

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi għal evalwazzjonijiet tal-EIT bl-għajnuna ta' esperti indipendenti magħżula bi proċessi trasparenti skont ir-regoli finanzjarji tiegħu. Dawk l-evalwazzjonijiet għandhom jeżaminaw kif l-EIT jaqdi l-missjoni tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha tal-EIT u tal-KICs u jivvalutaw il-valur miżjud Ewropew tal-EIT, l-impatt, l-effikaċja, is-sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-attivitajiet imwettqa u l-koerenza u/jew komplimentarjetà tagħhom ma' politiki rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż sinerġiji ma' partijiet oħrajn tal-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom iqisu l-fehmiet tal-partijiet konċernat fil-livell Ewropew u nazzjonali u jikkontribwixxu għall-evalwazzjonijiet tal-programmi tal-Kummissjoni previsti fil-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tipprevedi evalwazzjonijiet tal-EIT bl-għajnuna ta' esperti indipendenti magħżula bi proċessi trasparenti skont ir-regoli finanzjarji tiegħu. Dawk l-evalwazzjonijiet għandhom jeżaminaw kif l-EIT jaqdi l-missjoni tiegħu, ikopru l-attivitajiet kollha tal-EIT u tal-KKI u jivvalutaw il-valur miżjud Ewropew tal-EIT, l-impatt, l-effikaċja, is-sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-attivitajiet imwettqa u l-koerenza u/jew komplimentarjetà tagħhom ma' politiki rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż sinerġiji ma' partijiet oħrajn ta' Orizzont Ewropa, b'mod partikolari l-EIT, sħubijiet u missjonijiet oħra. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta wkoll aspetti relatati mal-impatt tal-RIS u l-ftuħ tagħha għall-parteċipazzjoni ta' sħab ġodda. Dawn għandhom iqisu l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati fil-livell Ewropew u nazzjonali u jikkontribwixxu għall-evalwazzjonijiet tal-programmi tal-Kummissjoni previsti f'Orizzont Ewropa.

Emenda  134

 

Proposta għal regolament

Artikolu 19a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 19a

 

Analiżi ta' nofs it-terminu tal-EIT

 

L-EIT għandu jkun soġġett għal rieżami bir-reqqa ta' nofs it-terminu mill-Kummissjoni, abbażi tal-evalwazzjonijiet perjodiċi msemmija fl-Artikolu 19. Għandu jsir bl-assistenza ta' esperti indipendenti u għandu jitwettaq sa mhux aktar tard minn tliet snin wara l-bidu tal-perjodu finanzjarju li jmiss. Dan ir-rieżami ta' nofs it-terminu għandu jivvaluta, inter alia:

 

(a)  ir-riżultati u l-impatti tal-inizjattiva tal-edukazzjoni u l-kontinwazzjoni potenzjali tagħha;

 

(b)  l-effikaċja tal-istrateġiji dwar is-sostenibbiltà finanzjarja tal-KKI;

 

(c)  l-implimentazzjoni u l-impatt tal-RIS;

 

(d)  il-fattibbiltà ta' żieda ulterjuri tal-kollaborazzjoni bejn l-EIT u l-korpi kollha ta' implimentazzjoni skont il-Pilastru III ta' Orizzont Ewropa sabiex ikun eżaminat jekk l-EIT jistax jiżvolġi rwol aktar orizzontali fil-pilastri kollha u/jew jiġi stabbilit punt uniku ta' servizz għall-innovazzjoni b'sett ta' attivitajiet komplementari differenti.

Emenda  135

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tista' tingħata permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja mill-programm qafas tal-Unjoni li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni u minn programmi oħra tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-ammonti deċiżi fil-QFP rispettiv.

Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tingħata permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja ta' [4 %] tal-baġit ġenerali ta' Orizzont Ewropa u programmi oħra tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-ammonti deċiżi fil-QFP rispettiv. L-EIT jista' jirċievi finanzjament addizzjonali minn programmi oħra tal-Unjoni.

Emenda  136

Proposta għal regolament

Artikolu 24a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 24a

 

Dispożizzjonijiet Tranżizzjonali

 

Il-ftehimiet konklużi mill-EIT għandhom ikunu rregolati mir-regoli applikabbli meta tiġi varata s-sejħa għal proposti rispettiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  137

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul minn 15-il membru, maħtur mill-Kummissjoni, li fosthom ikun hemm bilanċ bejn dawk b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni ogħla u fir-riċerka. Il-mandat tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija għandu jkun ta' erba' snin. Il-Kummissjoni tista' testendi dak il-mandat darba b'sentejn fuq proposta tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul minn 15-il membru, inkluż Membru tal-EIC, maħtura mill-Kummissjoni, li fosthom ikun hemm bilanċ bejn dawk b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni għolja, fl-innovazzjoni u fir-riċerka. Il-mandat tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija għandu jkun ta' erba' snin. Il-Kummissjoni tista' testendi dak il-mandat darba b'sentejn fuq proposta tal-Bord tat-Tmexxija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  138

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn meħtieġ, il-Bord tat-Tmexxija għandu jibgħat lill-Kummissjoni lista ta' kandidati bl-iskop li jinħatru bħala membru jew membri ġodda. Il-kandidati magħżula għandhom jintgħażlu abbażi tar-riżultat ta' proċedura trasparenti u miftuħa varata mill-EIT.

imħassar

Emenda  139

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima I – punt 1 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija għandhom jinħatru mill-Kummissjoni b'mod trasparenti u għandu jkollhom esperjenza eċċellenti fl-edukazzjoni għolja, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-negozju. Din il-ħatra għandha ssir wara sejħa miftuħa għal espressjoni ta' interess.

Emenda  140

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u dak ġeografiku u għandha tapprezza l-ambjenti tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni għolja, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-negozju kif ukoll il-bilanċ bejn il-ġeneri u dak ġeografiku u għandha tapprezza l-ambjenti tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  141

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima I – punt 1 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Kull meta jkun meħtieġ, il-Bord tat-Tmexxija għandu jibgħat lill-Kummissjoni lista ta' kandidati bl-iskop tal-ħatra ta' membru jew membri ġodda. Il-kandidati elenkati għandhom jintgħażlu abbażi tar-riżultat ta' proċedura trasparenti u miftuħa varata mill-EIT.

Emenda  142

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima I – punt 1 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha taħtar membru ġdid jew membri ġodda skont il-proċedura stabbilita fis-subparagrafi 2 u 3.

Emenda  143

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija fl-eżerċitar tar-responsabbiltà tiegħu li jmexxi l-attivitajiet tal-EIT għandu jieħu deċiżjonijiet strateġiċi, b'mod partikolari:

1. Il-Bord tat-Tmexxija, fl-eżerċitar tar-responsabbiltà tiegħu li jmexxi l-attivitajiet tal-EIT, għandu jieħu deċiżjonijiet strateġiċi, b'mod partikolari għandu:

Emenda  144

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jadotta l-kontribut tal-EIT għall-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni (ASI) tal-EIT;

(a) jadotta l-kontribut tal-EIT għall-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni (ASI) tal-EIT wara li jkun qies l-opinjoni tal-KKI eżistenti;

Emenda  145

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jadotta kriterji u proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KICs, li jinkludu l-ikbar allokazzjoni tal-fondi tal-EIT għalihom;

(c) jadotta kriterji u proċeduri għall-finanzjament, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-KKI, li jinkludu l-ikbar allokazzjoni tal-fondi tal-EIT għalihom, filwaqt li jqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 11, kif ukoll jiddeċiedi dwar miżuri korrettivi xierqa li għandhom jittieħdu f'każ ta' sottoprestazzjoni b'rabta mal-objettivi tal-KKI;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  146

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) jadotta l-proċedura tal-għażla tal-KICs;

(d) jadotta l-proċedura tal-għażla tal-KKI u jinforma minnufih lill-Grupp ta' Rappreżentanti tal-Istati Membri msemmi fl-Artikolu 6(2), lin-network tal-uffiċjali ta' kollegament tal-pajjiżi tal-EIT, kif ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali dwar dik il-proċedura;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  147

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) jagħżel u jaħtar sħubija bħala KIC jew jirtira l-ħatra fejn xieraq;

(e) jagħżel u jaħtar sħubija bħala KKI, abbażi tal-prinċipji ta' eċċellenza, rappreżentanza ġeografika bbilanċjata, rotazzjoni ta' sħab u innovazzjoni, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9 jew jirtira l-ħatra fejn xieraq;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  148

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g) jawtorizza lid-Direttur biex jestendi l-ftehimiet qafas ta' sħubija mal-KICs lil hinn mill-perjodu stabbilit inizjalment;

(g) jawtorizza lid-Direttur biex jestendi l-ftehimiet qafas ta' sħubija mal-KKI lil hinn mill-perjodu stabbilit inizjalment abbażi ta' eżitu pożittiv tal-valutazzjonijiet b'mod konformi mal-Artikoli 10 u 11;

Emenda  149

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt j

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j) jieħu l-miżuri xierqa, inkluż it-tnaqqis, l-emendar jew l-irtirar tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lill-KICs jew it-tmiem tal-ftehimiet qafas ta' sħubija magħhom;

(j) jieħu l-miżuri xierqa, inkluż it-tnaqqis, l-emendar jew l-irtirar tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lill-KKI, f'każ ta' sottoprestazzjoni, jew it-tmiem tal-ftehimiet qafas ta' sħubija magħhom abbażi tal-eżitu tal-valutazzjonijiet skont l-Artikoli 10, 11 u 17;

Emenda  150

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt ja (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja) ikun jista' eċċezzjonalment jitlob (b'maġġoranza ta' żewġ terzi) lill-President tal-Bord Superviżorju tal-KKI jew lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-KKI jirriżenja f'każ ta' negliġenza, sottoprestazzjoni jew kondotta ħażina gravi u joħroġ, jekk iqis li huwa xieraq, rakkomandazzjonijiet mhux vinkolanti għall-KKI kkonċernata b'din ir-riorganizzazzjoni interna;

Emenda  151

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt l

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(l) jiddeċiedi dwar it-tfassil u l-koordinazzjoni ta' azzjonijiet ta' appoġġ ġestiti mill-KICs għall-iżvilupp u l-kapaċità intraprenditorjali u tal-innovazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla u l-integrazzjoni tagħhom f'ekosistemi innovattivi.

(l) jiddeċiedi dwar it-tfassil u l-koordinazzjoni ta' azzjonijiet ta' appoġġ ġestiti mill-KKI għall-iżvilupp u l-kapaċità intraprenditorjali u tal-innovazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u tal-istituzzjonijiet tat-taħriġ ċertifikati u l-integrazzjoni tagħhom f'ekosistemi innovattivi.

Emenda  152

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt la (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(la) jippromwovi l-ħolqien ta' sinerġiji bejn l-EIT u l-KKI u l-Programmi Qafas tal-Unjoni kif ukoll l-iskemi ta' finanzjament nazzjonali u reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  153

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet oħra ta' proċedura u operatorji neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tiegħu u tal-attivitajiet tal-EIT, b'mod partikolari:

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet oħra ta' proċedura u operatorji neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tiegħu u tal-attivitajiet tal-EIT, b'mod partikolari biex:

Emenda  154

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jadotta proċedura għall-għażla tal-Kumitat Eżekuttiv;

(c) jadotta proċedura miftuħa u trasparenti għall-għażla tal-Kumitat Eżekuttiv;

Emenda  155

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 2 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet f'konformità mar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/6835, b'rabta mal-persunal tal-EIT u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi tiegħu, b'mod partikolari:

imħassar

(a) jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni biex ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra jidħlu fis-seħħ, skont l-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;

 

(b) f'konformità mal-punt (c), jeżerċita s-setgħat li jingħataw permezz tar-Regolamenti tal-Persunal dwar l-Awtorità tal-Ħatra u permezz tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra dwar l-Awtorità Mogħtija s-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjieg ("is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra");

 

(c) f'konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, jadottaw deċiżjoni abbażi tal-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra, li tiddelega s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra relevanti lid-Direttur u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li skonthom din id-delega tas-setgħat tkun tista' tiġi sospiża. Id-Direttur għandu jkun awtorizzat jissottodelega dawn is-setgħat;

 

(d) jadotta deċiżjoni biex, f'każ ta' ċirkostanzi eċċezzjonali, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur u lil dawk sottodelegati minn tal-aħħar u li jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li ma jkunx id-Direttur.

 

__________________

 

35 ĠU L 56, 4.3, 1968, p. 1.

 

Emenda  156

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 4 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn erba' membri maħtura u l-President tal-Bord tat-Tmexxija, li għandu jippresiedi wkoll il-Kumitat Eżekuttiv. L-erba' membri apparti l-President għandhom jintgħażlu mill-Bord tat-Tmexxija minn fost il-membri tal-Bord tat-Tmexxija, sabiex ikun hemm bilanċ bejn dawk bl-esperjenza fin-negozju, dawk b'edukazzjoni ogħla u dawk b'esperjenza fir-riċerka. Il-mandat tal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun ta' sentejn, u jiġġedded darba.

2. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn tliet membri maħtura u l-President tal-Bord tat-Tmexxija, li għandu jippresiedi wkoll il-Kumitat Eżekuttiv. It-tliet membri apparti l-President għandhom jintgħażlu mill-Bord tat-Tmexxija minn fost il-membri tal-Bord tat-Tmexxija, sabiex ikun hemm bilanċ bejn dawk bl-esperjenza fin-negozju, dawk b'edukazzjoni ogħla u dawk b'esperjenza fir-riċerka. Il-mandat tal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun ta' sentejn, u jiġġedded darba.

Emenda  157

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 4 – punt 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

10a. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/681a, b'rabta mal-persunal tal-EIT u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi tiegħu. B'mod partikolari, għandu:

 

(a)  jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni sabiex ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra jidħlu fis-seħħ, skont l-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;

 

(b)  skont il-punt (c) ta' dan il-paragrafu, jeżerċita s-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal lill-Awtorità tal-Ħatra u mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra lill-Awtorità Mogħtija s-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjieg ("is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra");

 

(c)  skont l-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, jadotta deċiżjoni abbażi tal-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra, fejn jiddelega setgħat relevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur u jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li permezz tagħhom din id-delega tista' tiġi sospiża bid-Direttur ikun awtorizzat jissottodelega dawn is-setgħat;

 

(d)  jadotta deċiżjoni biex, f'każ ta' ċirkostanzi eċċezzjonali, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur u lil dawk sottodelegati minn tal-aħħar u li jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li ma jkunx id-Direttur.

 

__________________

 

1a ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  158

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 5 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta' erba' snin. Il-Bord tat-Tmexxija, meta jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tqis l-evalwazzjoni tagħha tal-prestazzjoni tad-Direttur u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-EIT, jista' jestendi dak il-mandat darba għal perijodu ta' mhux aktar minn sentejn. Direttur li l-mandat tiegħu ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura tal-għażla oħra għall-istess pożizzjoni.

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta' erba' snin. Il-Bord tat-Tmexxija, meta jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni li tqis l-evalwazzjoni tagħha tal-prestazzjoni tad-Direttur u l-aħjar interessi tal-EIT kif ukoll il-kompiti u l-isfidi futuri tiegħu, jista' jestendi dak il-mandat darba għal perijodu ta' mhux aktar minn erba' snin. Direttur li l-mandat tiegħu ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura tal-għażla oħra għall-istess pożizzjoni.

Emenda  159

 

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 5 – punt 6 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) iħejji u jamministra l-proċedura tal-għażla għall-KICs u jiżgura li d-diversi stadji ta' dak il-proċess jitwettqu b'mod trasparenti u oġġettiv, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

(e) iħejji u jamministra l-proċedura tal-għażla għall-KKI u jiżgura li d-diversi stadji ta' dak il-proċess jitwettqu b'mod trasparenti u oġġettiv, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija, filwaqt li jehmeż rapport dettaljat tal-proċedura tal-għażla mar-rapport ikkonsolidat dwar l-attività annwali;

Emenda  160

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 5 – punt 6 – punt j

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j) jiżgura l-implimentazzjoni ta' proċeduri effikaċi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni tal-EIT skont l-Artikolu 19, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

(j) jiżgura l-implimentazzjoni ta' proċeduri effikaċi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni tal-EIT skont l-Artikolu 19, kif ukoll jimplimenta miżuri korrettivi xierqa fil-każ ta' sottoprestazzjoni fir-rigward tal-objettivi u tal-miri tal-EIT, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  161

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 5 – punt 6 – punt n

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(n) jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

(n) jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, permezz ta' preżentazzjonijiet annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bis-superviżjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda  162

Proposta għal regolament

Anness I – taqsima 6 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-persunal tal-EIT għandu jkun magħmul minn persuni impjegati direttament mill-EIT. Ir-Regolamenti tal-Persunal, il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra u r-regoli addottati bi ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u t-tqegħid fis-seħħ tagħhom għandhom japplikaw għall-persunal tal-EIT.

1. Il-persunal tal-EIT għandu jkun magħmul minn persuni impjegati direttament mill-EIT. Ir-Regolamenti tal-Persunal, il-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra u r-regoli adottati bi ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u t-tqegħid fis-seħħ tagħhom għandhom japplikaw għall-persunal tal-EIT. Dan il-paragrafu għandu japplika għall-persunal tal-EIT li l-kuntratt tiegħu jiskadi fl-2020.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test jew għax it-tibdiliet huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

 

 


NOTA SPJEGATTIVA

Stabbilit fl-2008, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (l-EIT) għandu l-għan li jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u lill-kompetittività Ewropej sostenibbli billi jsaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni. B'mod partikolari, isaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà bl-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

 

L-EIT jopera permezz tal-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) tiegħu: sħubijiet Ewropej fuq skala kbira li jindirizzaw sfidi speċifiċi tas-soċjetà billi jlaqqgħu flimkien l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tan-negozju u jipprovdulhom għotjiet filwaqt li jissorveljaw l-attivitajiet tagħhom, jappoġġaw il-kollaborazzjoni bejn il-KKI u jxerrdu r-riżultati u l-prassi tajba.

 

Ir-Regolament tal-2008 stabbilixxa l-missjoni u l-kompiti tal-EIT flimkien mal-qafas għall-funzjonament tiegħu. Ġie emendat fl-2013 biex, fost l-oħrajn, ikun allinjat ma' Orizzont 2020.

 

Fil-11 ta' Lulju 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposti l-ġodda tagħha dwar l-EIT, li jikkonsistu minn proposta riformulata dwar Regolament tal-EIT aġġornat u proposta għal deċiżjoni dwar Aġenda Strateġika ġdida tal-Innovazzjoni (ASI) għall-EIT, għall-perjodu 2021-2027.

 

Ir-riformulazzjoni tar-Regolament tal-EIT tikkonsisti mill-adozzjoni ta' Regolament ġdid li jinkorpora f'test uniku l-emendi sostantivi li jagħmel għar-Regolament eżistenti u d-dispożizzjonijiet mhux mibdula ta' dak ir-Regolament. Il-Kummissjoni qieset li hemm bżonn li r-Regolament jiġi aġġornat peress li d-dispożizzjonijiet fir-Regolament tal-EIT eżistenti għamlu referenza diretta għal Orizzont 2020 li jintemm fi tmiem is-sena. Il-proposta riformulata għandha għaldaqstant l-għan li tiżgura l-allinjament tar-Regolament tal-EIT ma' Orizzont Ewropa, billi b'mod partikolari tneħħi r-referenzi għal Orizzont 2020 u timplimenta deċiżjonijiet li se jittieħdu bħala parti minn Orizzont Ewropa.

 

Ir-Regolament dwar l-EIT propost jiffoka fuq il-prinċipji ewlenin tal-funzjonament tal-EIT u l-KKI tiegħu. Għandu l-għan li jiżgura aktar ċarezza ġuridika fil-konfront ta' Orizzont Ewropa filwaqt li jistabbilixxi l-prinċipju tas-sostenibbiltà finanzjarja għall-KKI. Għall-perjodu 2021-2027, l-EIT huwa parti integrali minn Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi l-abbozz ta' baġit għal Orizzont Ewropa għall-valur ta' EUR 3 biljun għall-QFP li jmiss kif ukoll ir-raġunament, il-valur miżjud, l-oqsma ta' intervent u l-linji ġenerali tal-attività tiegħu.

 

Ir-rapporteur tappoġġa l-EIT, il-missjoni u l-kisbiet tiegħu s'issa u, b'mod ġenerali, tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi żgurata ċertezza legali akbar fil-konfront ta' Orizzont Ewropa kif ukoll li jiġi stabbilit il-prinċipju ta' sostenibbiltà finanzjarja għall-KKI. Madankollu, ir-rapporteur esprimiet f'diversi okkażjonijiet oġġezzjonijiet serji għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tuża l-proċedura ta' riformulazzjoni, peress li hija limitazzjoni bla bżonn u fittizja applikata fuq il-koleġiżlaturi. Fil-fatt, ir-rapporteur tqis li diversi aspetti sostanzjali tal-proposta jeħtieġ li jiġu mmodifikati u għalhekk qed tipproponi emendi li jkopru, fost l-oħrajn, il-kwistjonijiet li ġejjin:

 

Ir-rapporteur tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni li r-regolament isir "newtrali f'termini ta' żmien"u għalhekk tintroduċi l-emendi meħtieġa biex issir din il-modifika. F'dan ir-rigward, ir-rapporteur tipproponi diversi modifiki għat-test bil-għan li jiżdied l-allinjament ma' Orizzont Ewropa fl-oqsma tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri, taċ-ċarezza u tal-limitazzjoni tat-tip ta' derogi mir-regoli dwar Orizzont Ewropa, kooperazzjoni akbar, fost l-oħrajn, mal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.

 

Fir-rigward tat-trasparenza u tal-ftuħ, ir-rapporteur tagħmel diversi proposti biex ittejjeb dawn l-aspetti fil-proċeduri u fil-linji gwida tal-EIT u tal-KKI kif ukoll fil-proposti għal sħab u proġetti. Titjib f'dawn l-aspetti se jwassal ukoll għal firxa aħjar fl-Unjoni ta' kapaċità ta' innovazzjoni u se jimxi id f'id mal-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali.

 

Filwaqt li tikkunsidra li l-awtonomija kbira mogħtija lill-KKI hija element essenzjali għas-suċċess tagħhom, ir-rapporteur tqis li din l-awtonomija trid timxi id f'id ma' monitoraġġ u evalwazzjoni akbar tal-pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju u r-riżultati tagħhom milli fil-leġiżlazzjoni eżistenti. Dan jippermetti wkoll applikazzjoni aħjar tal-prinċipju ta' sostenibbiltà finanzjarja filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta' kull KKI. Għal dan il-għan, ir-rapporteur tipproponi diversi emendi.

 

Fir-rigward tal-aspetti tal-edukazzjoni għolja u tat-taħriġ tal-proposta, ir-rapporteur temmen li t-tikketta tal-EIT għandha tiġi promossa aktar billi jiġi żgurat li l-lawrji u l-masters ta' edukazzjoni ogħla kollha li jipparteċipaw jiksbu t-tikketta tal-EIT u li għandha ssir aktar ħidma biex jiġi żgurat li l-moduli ta' tagħlim u ta' taħriġ tul il-ħajja jistgħu jużaw ukoll it-tikketta.

 

Is-setturi tal-ilma, tal-baħar u marittimi fil-livell Ewropej huma minn ta' quddiem nett fid-dinja f'termini ta' żvilupp fix-xjenza u fit-teknoloġija, bħala tali, hemm livell eċċellenti ta' xjenza, teknoloġija u kapaċità tan-negozju biex ikun hemm lok għal innovazzjoni permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib mas-sħab fit-triangolu tal-għarfien b'biżżejjed kapaċità biex jiżdiedu l-innovazzjonijiet. Għalhekk, ir-rapporteur tqis li KKI tal-EIT dwar il-Blue Deal il-Ġdid tindirizza sfida soċjoekonomika ewlenija u tas-soċjetà rilevanti "li jinħolqu ekonomiji sostenibbli, ċirkolari u blu li huma bbażati fuq ekosistemi tal-ilma u marittimi nodfa" kif iddefinit fil-programm qafas ta' Orizzont Ewropa.

 

Fl-aħħar nett, fir-rigward tar-riżorsi, ir-rapporteur ittenni l-pożizzjoni tal-Parlament li titlob li 4 % tal-baġit ta' Orizzont Ewropa għandu jiġi allokat lill-EIT u tintroduċi diversi emendi biex jiġi assigurat li jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati fl-EIT bil-għan li jinżamm standard għoli ta' għarfien espert u li jkun hemm riżultati dwar ir-responsabbiltajiet addizzjonali fdati lill-EIT.

 

 


 

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

D(2020)737

 

 

Is-Sur Cristian-Silviu BUŞOI

President tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

ASP 11E108

Brussell

 

 

Suġġett: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

(COM(2019)0331 – C9‑0042/2019 – 2019/0151(COD))

 

Sur President,

 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 110 dwar ir-Riformulazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jinqara kif ġej:

 

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostantiva ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli għas-suġġett b'dan.

 

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli fi ħdan il-kumitat responsabbli għas-suġġett biss jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet.

 

Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati, fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ, mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet iridu jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub għall-emendi."

 

B'segwitu għall-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, li eżaminaw il-proposta riformulata, u b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda bidla sostantiva għajr dawk il-bidliet identifikati bħala tali u li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti ta' qabel b'dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom.

Madankollu, il-Kumitat, jinnota li l-eżami tal-proposta rriżulta fl-istabbiliment tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, bi qbil komuni, kif ġej:

1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostantivi:

- it-tneħħija tat-test sħiħ tal-premessa 6 tar-Regolament (KE) Nru 294/2008;

- fl-Artikolu 6(g), iż-żieda tal-kliem finali "billi jippromwovi l-KICs bħala sħab eċċellenti tal-innovazzjoni";

- fl-Artikolu 11(3), iż-żieda tal-kliem "qafas ta' sħubija" wara l-kelma finali "ftehim";

- fl-Artikolu 17(5), is-sostituzzjoni tal-kliem "mill-baġit Komunitarju" bil-kliem "permezz ta' xi programm ieħor tal-Unjoni";

- fil-punt 2(i) tat-Taqsima 2 tal-Anness I, is-sostituzzjoni tal-kliem "il-politika lingwistika" bil-kliem "il-lingwa ta' ħidma";

- fil-punt 1 tat-Taqsima 6 tal-Anness I, it-tħassir tal-kliem "għad-Direttur".

2. Fl-Artikolu 11(2), fil-verżjoni INGLIŻA, iż-żieda tal-kelma "Union" kellha tkun identifikata bi vleġeġ tal-adattament.

3. Fl-Artikolu 22, id-diċitura eżistenti tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 294/2008, immarkata kompletament b'indikatur ta' "tħassir sostantiv", kellha tinqara kif ġej: "Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena "N + 2", jagħti kwittanza għas-sena "N" lid-Direttur fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-EIT".

Bħala konklużjoni, wara li ddiskutieha fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Jannar 2020, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, b'21 vot favur, l-ebda kontra u astensjoni waħda[2], jirrakkomanda li i-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, jista' jipproċedi bl-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq bi qbil mal-Artikolu 110 tar-Regoli ta' Proċedura.

Dejjem tiegħek,

 

 

 

 

 

Lucy NETHSINGHA

 

Mehmuż: L-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.


ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

 

 

 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV

TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, is-7 ta' Novembru 2019

OPINJONI

 GĦALL-ATTENZJONI TA' IL-PARLAMENT EWROPEW

  IL-KUNSILL

  IL-KUMMISSJONI

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

COM(2019)0331 tal-11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikolari l-punt 9 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fit-18 u s-26 ta' Settembru 2019 kellu laqgħat iddedikati għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

Waqt dawn il-laqgħat[3], b'riżultat tal-eżami tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li twassal għar-riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi qbil komuni, dan li ġej.

1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostantivi:

- it-tneħħija tat-test sħiħ tal-premessa 6 tar-Regolament (KE) Nru 294/2008;

- fl-Artikolu 6(g), iż-żieda tal-kliem finali "billi jippromwovi l-KICs bħala sħab eċċellenti tal-innovazzjoni";

- fl-Artikolu 11(3), iż-żieda tal-kliem "qafas ta' sħubija" wara l-kelma finali "ftehim";

- fl-Artikolu 17(5), is-sostituzzjoni tal-kliem "mill-baġit Komunitarju" bil-kliem "permezz ta' xi programm ieħor tal-Unjoni";

- fil-punt 2(i) tat-Taqsima 2 tal-Anness I, is-sostituzzjoni tal-kliem "il-politika lingwistika" bil-kliem "il-lingwa ta' ħidma";

- fil-punt 1 tat-Taqsima 6 tal-Anness I, it-tħassir tal-kliem "għad-Direttur".

2. Fl-Artikolu 11(2), fil-verżjoni INGLIŻA, iż-żieda tal-kelma "Union" kellha tkun identifikata bi vleġeġ tal-adattament.

3. Fl-Artikolu 22, id-diċitura eżistenti tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 294/2008, immarkata kompletament b'indikatur ta' "tħassir sostantiv", kellha tinqara kif ġej: "Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena "N + 2", jagħti kwittanza għas-sena "N" lid-Direttur fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-EIT".

L-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali

 


 

 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI (9.6.2020)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Christian Ehler

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Stabbilit fl-2008, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (l-EIT) għandu l-għan li jagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku u lill-kompetittività Ewropej sostenibbli billi jsaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni. B'mod partikolari, isaħħaħ il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà bl-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

 

L-EIT jopera permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (il-KKI) tiegħu: sħubijiet Ewropej fuq skala kbira li jindirizzaw sfidi speċifiċi tas-soċjetà billi jlaqqgħu flimkien l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tan-negozju u jipprovdilhom għotjiet filwaqt li jissorvelja l-attivitajiet tagħhom, jappoġġa l-kollaborazzjoni bejn il-KKI u jxerred ir-riżultati u l-prassi tajba.

 

Ir-Regolament tal-2008 stabbilixxa l-missjoni u l-kompiti tal-EIT flimkien mal-qafas għall-funzjonament tiegħu. Huwa ġie emendat fl-2013 biex fost l-oħrajn ikun allinjat ma' Orizzont 2020.

 

Fil-11 ta' Lulju 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposti l-ġodda tagħha dwar l-EIT, li jikkonsistu minn proposta riformulata dwar Regolament tal-EIT aġġornat u proposta għal deċiżjoni dwar Aġenda Strateġika ġdida tal-Innovazzjoni (ASI) għall-IET, għall-perjodu 2021-2027.

 

Ir-riformulazzjoni tar-Regolament tal-EIT tikkonsisti mill-adozzjoni ta' Regolament ġdid li jinkorpora f'test uniku l-emendi sostantivi li jagħmel għar-Regolament eżistenti u d-dispożizzjonijiet mhux mibdula ta' dak ir-Regolament. Il-Kummissjoni qieset li hemm bżonn li r-Regolament jiġi aġġornat peress li d-dispożizzjonijiet fir-Regolament tal-EIT eżistenti għamel referenza diretta għall-Orizzont 2020 li jintemm fi tmiem is-sena. Il-proposta riformulata għandha għaldaqstant l-għan li tiżgura l-allinjament tar-Regolament tal-EIT ma' Orizzont Ewropa, billi b'mod partikolari tneħħi r-referenzi għal Orizzont 2020 u timplimenta deċiżjonijiet li se jittieħdu bħala parti minn Orizzont Ewropa.

 

Ir-Regolament tal-EIT propost jiffoka fuq il-prinċipji ewlenin tal-funzjonament tal-EIT u l-KKI tiegħu. Għandu l-għan li jiżgura aktar ċarezza legali fil-konfront ta' Orizzont Ewropa filwaqt li jistabbilixxi l-prinċipju tas-sostenibbiltà finanzjarja għall-KKI. Għall-perjodu 2021-2027, l-EIT huwa parti integrali minn Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea tistab