Procedură : 2019/0151(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0120/2020

Texte depuse :

A9-0120/2020

Dezbateri :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Voturi :

PV 27/04/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0126

<Date>{18/06/2020}18.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0120/2020</NoDocSe>
PDF 498kWORD 169k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Comisia pentru industrie, cercetare și energie</Commission>

Raportoare: <Depute>Marisa Matias</Depute>

(Reformare - articolul 110 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
  AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
 PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0331),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0042/2019),

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din România în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

 având în vedere scrisoarea din 10 ianuarie 2020, adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 110, 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

 având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0120/2020),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, care ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației în Uniune necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivelul Uniunii .

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivelul Uniunii.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) EIT ar trebui să vizeze, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare („CCI-uri”), consolidarea ecosistemelor de inovare care abordează provocările globale. Acesta ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacității de inovare a Uniunii și a statelor membre la cele mai înalte standarde. Pentru a atinge acest obiectiv, EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și ar trebui să creeze sinergii între diferite comunități de inovare din Europa.

(4) EIT, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare („CCI-uri”), are misiunea de a contribui la o dezvoltare economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă a Uniunii, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT are, de asemenea, scopul să contribuie la realizarea priorităților strategice, a obiectivelor și a politicilor Uniunii, inclusiv la Pactul european ecologic, la planul european de redresare, la strategiile europene privind datele, domeniul digital, IMM-urile și la strategiile industriale, precum și realizarea autonomiei strategice a Europei. În plus, ar trebui să contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD), respectând principiile Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris, precum și la realizarea tranziției către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050. Această tranziție va fi posibilă doar prin stimularea cercetării și inovării, ceea ce subliniază necesitatea consolidării condițiilor favorabile și a investițiilor în îmbunătățirea bazei de cunoștințe și a capacității de cercetare și inovare a Europei, în special în domeniul tehnologiilor și al inovațiilor ecologice și benefice pentru climă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și să creeze sinergii între diferite comunități de inovare din Europa, asigurând o largă acoperire geografică, cu scopul de a reduce disparitățile regionale și de a preveni decalajul în materie de inovare, păstrând excelența ca un criteriu prioritar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani corespunzătoare cadrului financiar multianual („CFM”) respectiv ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare („ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Uniune, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT.

(5) Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani, inclusiv acțiunile pe termen scurt care vizează gestionarea crizei COVID-19 și redresarea, ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare („ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la Orizont Europa- programul-cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), și anume la planurile strategice de cercetare și inovare, și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT. Aceste contribuții ar trebui să fie puse, de asemenea, la dispoziția Parlamentului European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Criza generată de izbucnirea epidemiei de COVID-19 a avut un impact masiv și disruptiv asupra sistemelor de sănătate și economice din statele membre, cauzând perturbări la nivel societal. Pentru contracararea acestor efecte va fi necesară colaborarea tuturor instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor Uniunii, iar EIT ar trebui să contribuie la eforturile de inovare necesare pentru oferirea unui răspuns coerent la criză. În plus, EIT și CCI-urile sale ar trebui să își consolideze acțiunile în vederea sprijinirii și creșterii rezilienței microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderilor nou-înființate, precum și a studenților, cercetătorilor, antreprenorilor și angajaților.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Șocul economic legat de criza COVID-19 are un impact major asupra universităților, cercetătorilor, întreprinderilor și altor părți interesate din cadrul EIT. Este important să se identifice și să se abordeze provocările aferente, în special accesul la finanțare, pentru a proteja triunghiul cunoașterii și pentru a restabili încrederea în rândul tuturor părților interesate. Pe termen mediu, toate CCI-urile ar trebui să se adapteze la impactul șocului și să își reorienteze atenția și activitățile; prin urmare, ele trebuie să fie agile și flexibile pentru a căuta noi oportunități.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Ar trebui accelerate cercetările actuale privind combaterea efectelor crizei COVID-19. EIT ar trebui să mărească impactul acestor cercetări și să contribuie la dezvoltarea de produse și de servicii inovatoare ca urmare a cercetărilor, asigurându-se că acestea ajung la cât mai multe persoane.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d) Consiliul de conducere al EIT și CCI-urile ar trebui să adopte măsurile de flexibilitate și acțiunile necesare pentru sprijinirea în mod adecvat a ecosistemului lor, pe baza triunghiului cunoașterii, creând, acolo unde este necesar, măsuri ad-hoc de sprijin pentru partenerii și pentru beneficiarii lor și chiar și în afara propriilor comunități. Ele ar trebui să furnizeze partenerilor, beneficiarilor și studenților instrumente și dispozitive pentru a se putea adapta la metode de lucru mai descentralizate și de la distanță, la reducerea călătoriilor, la incertitudinile accentuate și la continuarea distanțării sociale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În concordanță cu programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv cele deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă.

(6) În concordanță cu programul Orizont Europa, activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv dezvoltarea de soluții non-tehnologice, ca o completare necesară a activităților de inovare axate pe tehnologie. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă și cu centrele de cercetare și inovare, cu IMM-urile, cu învățământul superior și cu industria.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare către mediul de afaceri și aplicațiilor comerciale ale acestora, precum și sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

(7) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare și a activităților antreprenoriale către un mediu de afaceri și către aplicațiile comerciale ale acestora. Astfel, ar trebui să sprijine inovarea și capacitatea antreprenorială a învățământului superior, să promoveze excelența în cercetare și să stimuleze și să încurajeze crearea de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) EIT ar trebui să încerce să se implice mai mult în ceea ce privește IMM-urile pentru a asigura participarea lor activă la activitățile CCI-urilor. În plus, societățile publice și autoritățile locale, precum și organizațiile non-profit ar trebui implicate în CCI-uri, după caz.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Întreprinderile sociale au un caracter foarte inovator, prin bunurile și serviciile pe care le oferă, prin organizarea acestora sau prin metodele de producție utilizate. De aceea, promovarea activităților de antreprenoriat social ar trebui să facă parte din activitățile EIT și ale CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor europene autonome, la scară largă și axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, conform criteriilor de selectare a parteneriatelor europene corespunzătoare programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, și ar trebui să fie desemnate drept CCI-uri.

(8) EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor europene autonome instituționalizate, axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui să urmărească să devină sustenabile din punct de vedere financiar prin mobilizarea de fonduri din alte surse publice și private, precum și să atragă și să implice o gamă cât mai largă de noi parteneri. Parteneriatele ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, conform criteriilor de selectare a parteneriatelor europene prevăzute în prezentul regulament și în programul Orizont Europa, și ar trebui să fie desemnate drept CCI-uri.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Selectarea și lansarea de noi CCI-uri ar trebui să se facă în baza unui proces deschis, transparent și competitiv, care să țină cont de planificarea strategică a programului Orizont Europa, de evaluarea la jumătatea perioadei a EIT și a CCI-urilor, de ritmul redresării Uniunii în urma pandemiei de COVID-19 și de bugetul alocat EIT pentru perioada bugetară respectivă. În cadrul procesului și al operării CCI-urilor, EIT ar trebui să ia în considerare faptul că nu toate CCI-urile au aceleași nevoi financiare, unele având o nevoie de capital mai mare decât altele.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Ținând seama de specificitatea CCI-urilor, este necesar să se prevadă condiții minime speciale pentru a înființa o CCI, care derogă de la normele de participare și de diseminare ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. În mod similar, în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, pot fi necesare norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

(9) Ținând seama de specificitatea CCI-urilor, este necesar să se prevadă condiții minime speciale pentru a înființa o CCI. În mod excepțional, aceste condiții pot deroga de la normele de participare și de diseminare ale programului Orizont Europa. În mod similar, în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, pot fi necesare norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să coordoneze raportarea, monitorizarea și evaluarea activităților CCI-urilor în concordanță cu dispozițiile programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri și cea din mediul de cercetare și/sau de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației.

(10) Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să coordoneze raportarea, monitorizarea și evaluarea activităților CCI-urilor în concordanță cu dispozițiile programului Orizont Europa. Consiliul de conducere al EIT ar trebui să poată face recomandări privind modalități de reducere a sarcinii administrative asupra CCI-urilor. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri, cea din mediul de cercetare și de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației. Având drept principiu călăuzitor excelența, consiliul de conducere al EIT ar trebui, de asemenea, să asigure echilibrul geografic și de gen în componența sa.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

(11) Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare și antreprenorială a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv din regiunile periferice ale Uniunii, printre altele prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri -cadru de parteneriat și pe acorduri de grant, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de monitorizare și de evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor. Acordul-cadru de parteneriat ar trebui să asigure continuarea contribuției financiare a EIT la o CCI după perioada CFM respectiv. Prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”), EIT ar trebui să poată institui un astfel de acord-cadru de parteneriat pe o perioadă inițială de șapte ani și, după perioada respectivă, să îl prelungească pe o nouă perioadă de maximum șapte ani.

(12) Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri -cadru de parteneriat și pe acorduri de grant multianuale, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de monitorizare și de evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor. Acordul-cadru de parteneriat ar trebui să asigure continuarea contribuției financiare a EIT la o CCI după perioada CFM respectiv. Prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”), EIT ar trebui să poată institui un astfel de acord-cadru de parteneriat pe o perioadă inițială de șapte ani. Sub rezerva unei evaluări pozitive privind progresele înregistrate de CCI în ceea ce privește atingerea scopurilor și a obiectivelor sale de etapă, evaluare care urmează să fie realizate până în anul al patrulea al primei perioade, EIT ar trebui poată prelungi acest acord-cadru de parteneriat pentru o perioadă suplimentară de maximum șapte ani, pe baza unei evaluări ulterioare cu rezultat pozitiv. În cazul prelungirii acordului inițial pe șapte ani, CCI face obiectul unei noi evaluări la jumătatea perioadei, pe baza acelorași criterii și metodologii folosite pentru stabilirea continuării activității CCI.

__________________

__________________

12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, consiliul de conducere al EIT poate, în circumstanțe excepționale și cu justificări întemeiate, să decidă prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI, pentru CCI-urile din primul val. O astfel de prelungire se face cu condiția unei evaluări aprofundate pozitive privind eficacitatea CCI, realizată de experți externi independenți, și cu condiția atingerii unui nivel suficient de impact și de viabilitate financiară. Prelungirea ar trebui să fie limitată în ceea ce privește perioada, bugetul și domeniul de aplicare al activităților CCI care nu sunt foarte apropiate de piață și deci care nu pot fi încă viabile din punct de vedere financiar, dar rămân esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor și activităților acesteia și pentru capacitatea sa de a răspunde unor provocări societale presante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordurile-cadru de parteneriat sau acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le pună, de asemenea, eticheta de titluri și diplome EIT. În plus, EIT ar trebui să consolideze și să extindă sfera titlurilor și a diplomelor cu eticheta EIT pentru a spori recunoașterea acestora în afara Comunității EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității studenților, cercetătorilor și personalului. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului13.

(13) Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordurile-cadru de parteneriat sau acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le pună, de asemenea, eticheta de titluri și diplome EIT. În plus, EIT ar trebui să consolideze și să extindă sfera titlurilor și a diplomelor cu eticheta EIT la activități de învățare pe tot parcursul vieții, la formarea profesională, la programe de calificare, recalificare și perfecționare pentru a spori recunoașterea acestora și în afara Comunității EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității studenților, cercetătorilor și personalului și să asigure oportunități pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru activități de mentorat și de formare. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului13.

__________________

__________________

13 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

13 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează guvernanța și funcționarea acestuia.

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea, transparența și deschiderea EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează guvernanța și funcționarea acestuia.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se preconizează că sectoarele industrial, financiar și al serviciilor vor contribui în mod semnificativ la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat și atingerea viabilității financiare. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii .

(16) Se preconizează că criza COVID-19 va avea impact asupra contribuțiilor financiare din partea sectoarelor industrial, financiar și al serviciilor, care contribuie în mod semnificativ la bugetul CCI-urilor. Cu toate acestea, CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat și să lucreze în mod activ, încă din fazele incipiente, către atingerea viabilității financiare. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii. De asemenea, ar trebui îmbunătățită transparența finanțării prin furnizarea de informații disponibile public privind proiectele care sunt finanțate și privind alocarea finanțării.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) EIT ar trebui să asigure o distribuție echilibrată a bugetului pe întreaga perioadă și o tranziție adecvată de la perioada CFM-ului actual la cea următoare, în special pentru activitățile în curs.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) EIT ar trebui să elaboreze un raport anual de activitate consolidat, care să descrie activitățile realizate și rezultatele operațiunilor din anul calendaristic precedent. EIT ar trebui de asemenea să întocmească un document unic de programare, care să contureze inițiativele planificate ale acestuia în ceea ce privește programarea anuală și multianuală și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, inovării și din alte domenii relevante.

(19) EIT ar trebui să elaboreze un raport anual de activitate consolidat, care să descrie activitățile realizate și rezultatele operațiunilor din anul calendaristic precedent. EIT ar trebui de asemenea să întocmească un document unic de programare, care să contureze inițiativele planificate ale acestuia în ceea ce privește programarea anuală și multianuală și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, cercetării și inovării și din alte domenii relevante. Acest document unic de programare ar trebui să abordeze aspectele programului de răspuns la criză pe doi ani. Aceste document ar trebui să fie transmise Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, spre informare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Este oportună inițierea de către Comisie a unor evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, inclusiv a CCI-urilor, în special în vederea pregătirii ASI. Evaluările ar trebui să examineze modul în care EIT își îndeplinește misiunea, să acopere toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și să evalueze relevanța, eficacitatea, eficiența, valoarea adăugată europeană și coerența acestora. Evaluările ar trebui să contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării .

(20) Este oportună inițierea de către Comisie a unor evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, inclusiv a CCI-urilor, în special în vederea pregătirii ASI. Evaluările ar trebui să examineze modul în care EIT își îndeplinește misiunea, să acopere toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și să evalueze relevanța, eficacitatea, eficiența, valoarea adăugată europeană, deschiderea, activitățile de intervenție de proximitate, comunicarea, vizibilitatea, diseminarea rezultatelor, impactul și coerența acestora. Evaluările ar trebui să contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) CCI-urile EIT sunt organizate în jurul unor centre de colocație și centre de inovare, însă utilizează adesea termeni diferiți pentru a le denumi (noduri, platforme, birouri etc.). EIT ar trebui să depună toate eforturile pentru a uniformiza terminologia referitoare la structura fiecărei CCI, în scopuri de simplificare, clarificare și creștere a vizibilității EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) EIT, în principal prin intermediul CCI-urilor sale și prin mecanismul regional de inovare al EIT, ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea ecosistemelor de inovare pentru dezvoltarea unei capacități globale de inovare a Uniunii, care abordează provocările globale, prin stimularea integrării întreprinderilor, cercetării, învățământului superior și antreprenoriatului.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c) CCI-urile, acționând ca facilitatori ai inovării prin intermediul centrelor lor de colocație și al platformelor de inovare, ar trebui să țină cont de prioritățile strategiei de specializare inteligentă a statelor membre și, astfel, să îmbunătățească capacitatea de inovare a acestora, reflectând pe deplin capacitățile și potențialul regional, oportunitățile, punctele slabe, dar și actorii locali, activității și piețele acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20d) Sinergiile dintre EIT, prin intermediul CCI-urilor sale, și fondurile politicii de coeziune ar trebui consolidate cu scopul de a promova cooperarea regională și transregională între actorii din triunghiul cunoașterii și autoritățile de management, precum și de a crește impactul și vizibilitatea EIT la nivel global.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 e (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20e) Este esențială promovarea unor sinergii puternice între EIT și Consiliul European pentru Inovare (EIC). CCI-urile ar trebui să stimuleze crearea de companii inovatoare, în strânsă sinergie cu EIC, evitând suprapunerile, iar beneficiarii EIT ar trebui să poată candida la instrumentele de sprijin ale EIC, pe lângă serviciile furnizate de CCI-urile EIT; start-upurile cu un potențial ridicat de creștere, sprijinite de CCI-uri, pot accesa într-o manieră mai directă acțiunile EIC în conformitate cu dispozițiile relevante ale programului Orizont Europa, pentru a se putea dezvolta rapid.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 f (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20f) EIT ar trebui să stimuleze inovarea în activitățile sale și ar trebui să sprijine integrarea învățământului superior în ecosistemul de inovare, în special prin stimularea educației antreprenoriale, încurajarea colaborării transdisciplinare între industrie și învățământul superior și cercetare și prin identificarea abilităților potențiale pentru viitorii inovatori pentru a aborda provocările globale, care includ competențe digitale, de viabilitate și de inovare avansate. Beneficiarii EIC ar trebui să poată beneficia de programele de sprijin oferite de EIT, iar start-upurile generate de comunitățile de cunoaștere și inovare ar trebui să aibă acces rapid la acțiunile EIC.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 g (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20g) În scopul de a evita barierele și duplicarea eforturilor și a strategiilor, EIT și EIC ar trebui să prevadă schimburi reciproce și sistematice de informații, precum și să aibă un membru comun în cadrul fiecărui consiliu de conducere.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 h (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20h) În domeniul de aplicare al programului Orizont Europa și în conformitate cu planificarea sa strategică, EIT ar trebui să poată decide să prezinte noi CCI-uri în domenii prioritare, care să contribuie la abordarea provocărilor globale noi și emergente. Prima astfel de CCI ar trebui să aibă legătură cu sectoarele și industriile culturale și creative, iar a doua ar trebui să se refere la sectoarele apei, mediului marin și maritim și ecosistemelor.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20 i (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20i) EIT ar trebui să poată decide prezentarea de noi CCI-uri în domeniile prioritare, în conformitate cu programul Orizont Europa și cu planificarea sa strategică, care contribuie la abordarea provocărilor globale și societale noi și emergente. Prima astfel de CCI ar trebui să aibă legătură cu sectoarele și industriile culturale și creative și ar trebui lansată în 2022, cu posibilitatea de a amâna lansarea până în 2023 în cazul în care consiliul de conducere al EIT consideră că este necesară o consultare mai amplă a părților interesate înainte de lansarea cererii de propuneri. O a doua CCI ar trebui să se refere la sectoarele și ecosistemele apei și mediului marin și maritim și să fie lansată în 2025, după o evaluare pozitivă a impactului care urmează să fie realizată până în 2023.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și a cererii societății sau economice și generează produse, servicii sau modele de afaceri și organizaționale noi, care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare societății, inclusiv rezultatul acestui proces;

(1) „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și a cererii societății sau economice sau a nevoilor de mediu și generează produse, servicii sau modele de afaceri, organizaționale și sociale noi, care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare societății, inclusiv rezultatul acestui proces;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „comunitate de cunoaștere și inovare” (CCI) înseamnă un parteneriat european amplu și autonom al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate implicate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazat pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării;

(2) „comunitate de cunoaștere și inovare” sau „CCI” înseamnă un parteneriat european instituționalizat autonom, astfel cum este definit în programul Orizont Europa, al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate implicate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazat pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în programul Orizont Europa;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „centru de colocație al CCI” înseamnă un spațiu fizic, înființat în mod deschis și transparent și care acoperă o zonă geografică, în care pot interacționa cu ușurință principalii parteneri din cadrul triunghiului cunoașterii al CCI și care reprezintă un punct central pentru activitatea CCI din zona respectivă;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) „program de răspuns la criză” înseamnă un plan pe o perioadă de doi ani în care EIT își stabilește prioritățile ca răspuns la nevoile fiecărei CCI, pentru a depăși criza COVID-19 și pentru a se adapta perioadei post-criză;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) „centru de inovare al EIT” înseamnă un centru comunitar local, creat în numeroase state membre, în special în statele membre și regiunile vizate de mecanismul regional de inovare (MRI), unde CCI-urile pot colabora cu actori locali din triunghiul cunoașterii pentru a pune în aplicare obiective în materie de inovare pe întregul teritoriu al Uniunii, asigurând o prezență geografică mai echilibrată a activităților comunității EIT, funcționând ca punct de acces pentru interacțiunea cu actorii locali, mobilizând și internaționalizând rețelele locale, stabilind sinergii și promovând integrarea activă a ecosistemelor de la toate nivelurile și facilitând eforturile CCI-urilor de a stimula complementaritățile și colaborarea în cadrul triunghiului cunoașterii, având ambiția de a se dezvolta în centre de colocație regionale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) „rețeaua EIT de agenți de legătură naționali” înseamnă o rețea de reprezentanți naționali desemnați de guvernele statelor membre și ale țărilor asociate la programul Orizont Europa, parte a punctelor de contact naționale pentru programul Orizont Europa, a căror misiune este aceea de a facilita o diseminare mai structurată a oportunităților, rezultatelor și realizărilor obținute de comunitatea EIT și de a încuraja transferul reciproc de cunoștințe, consiliere și bune practici, în conformitate cu funcția institutului EIT;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „organizație parteneră” înseamnă orice entitate juridică care este membră a unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, furnizori de educație și formare profesională organizații de cercetare, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale și locale, fundații și organizații non-profit;

(3) „organizație parteneră” înseamnă orice entitate juridică care este membră a unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, furnizori de educație și formare profesională organizații de cercetare, instituții publice, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale și locale, fundații și organizații non-profit;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) „agendă strategică de inovare” („ASI”) înseamnă un document de politică în care se definesc domeniile prioritare și strategia pe termen lung ale EIT pentru inițiativele viitoare, capacitatea sa de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare, și care include o imagine de ansamblu a activităților planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, pe o perioadă de șapte ani ce acoperă CFM corespunzător;

(7) „agendă strategică de inovare” („ASI”) înseamnă un document de politică în care se definesc strategia și prioritățile EIT pentru inițiativele viitoare, capacitatea sa de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare, și care include obiectivele, acțiunile cheie, activitățile planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, modul de operare, rezultatele preconizate și resursele necesare pe o perioadă de șapte ani ce acoperă programul Orizont Europa și CFM corespunzător;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) „mecanism regional de inovare” („MRI”) înseamnă un mecanism de proximitate care se concentrează pe parteneriatele dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, societăți și alte părți interesate pentru a susține inovarea pe întreg teritoriul Uniunii;

(8) „mecanism regional de inovare” sau „MRI” înseamnă un mecanism de proximitate care se concentrează pe crearea de parteneriate între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, companii și alte părți interesate, în țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (15a) din Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa, precum și, în măsura în care nu este vorba de țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I, în țări și regiuni ale acelor țări care sunt clasificate ca având performanțe modeste sau moderate în Tabloul de bord european privind inovarea, cu scopul de a stimula inovarea în întreaga Uniune și de a reduce disparitățile regionale și, astfel, de a reduce decalajul în materie de inovare;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) „plan de afaceri al CCI” înseamnă un document care descrie obiectivele CCI și activitățile cu valoare adăugată planificate de CCI;

(10) „plan de afaceri multianual al CCI” înseamnă un document care descrie obiectivele CCI, activitățile cu valoare adăugată planificate de CCI, etapele, obiectivele și impactul pe care CCI se așteaptă să îl aibă pentru a contribui la abordarea provocărilor globale și care conține o estimare a resurselor financiare și a finanțării, inclusiv strategiile sale pentru a atinge viabilitatea financiară, deschiderea către parteneri noi și o participare geografică mai echilibrată la activitățile acesteia;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) „memorandum de cooperare” înseamnă un acord între EIT și o CCI, menit să păstreze respectiva CCI ca membru activ în cadrul comunității EIT după data expirării acordului-cadru de parteneriat, fără vreo contribuție financiară din partea EIT;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) „viabilitate financiară” înseamnă capacitatea unei CCI de a-și finanța activitățile triunghiului cunoașterii independent după data expirării acordului-cadru de parteneriat.

(13) „viabilitate financiară” înseamnă capacitatea unei CCI de a genera venituri suficiente pentru a-și finanța majoritatea activităților sau toate activitățile din triunghiul cunoașterii, inclusiv o parte semnificativă a costurilor necesare pentru menținerea ecosistemului, independent de contribuția din partea EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică durabilă și la o competitivitate viabilă a Uniunii, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii pentru a aborda provocările majore cu care se confruntă societatea. EIT realizează aceasta prin promovarea sinergiilor și a cooperării între învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde și prin integrarea acestora, inclusiv prin susținerea antreprenoriatului.

1. Misiunea EIT este de a contribui la o dezvoltare economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT are, de asemenea, scopul să contribuie la realizarea priorităților strategice, a obiectivelor și a politicilor Uniunii, inclusiv la Pactul european ecologic, la planul european de redresare, la strategiile europene privind datele, domeniul digital, IMM-urile și la strategiile industriale, precum și realizarea autonomiei strategice a Europei. În plus, EIT contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărind principiile Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris, precum și la realizarea unei economii cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT contribuie la realizarea obiectivelor generale și specifice ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării.

2. Pentru perioada bugetară 2021-2027, EIT contribuie la realizarea obiectivelor generale și specifice ale programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. Obiectivele specifice ale EIT sunt:

 

(a)  să crească impactul CCI-urilor și transparența acestora și să stimuleze integrarea triunghiului cunoașterii;

 

(b)  să crească gradul de deschidere a CCI-urilor prin includerea unei serii mai largi de părți interesate de pe întreg teritoriul Uniunii;

 

(c)  să crească capacitatea antreprenorială și de inovare a sectorului învățământului superior din întreaga Uniune prin orientarea și monitorizarea CCI-urilor în promovarea unei mai bune integrări în ecosistemele de inovare și a unei schimbări instituționale în instituțiile de învățământ superior;

 

(d)  să crească deschiderea regională a EIT și a CCI-urilor sale, precum și să îmbunătățească diseminarea și exploatarea rezultatelor, pentru a remedia disparitățile regionale în ceea ce privește capacitatea de inovare pe teritoriul Uniunii și în interiorul statelor membre la nivel individual și pentru o mai bună echilibrare a acoperirii geografice;

 

(e)  să pună în aplicare un program de răspuns la situații de criză pe termen de doi ani, cu flexibilitatea necesară pentru a putea contribui la protejarea ecosistemelor de inovare actuale și pentru a ajuta părțile interesate ale EIT să se pregătească pentru redresarea economică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. ASI definește domeniile prioritare și strategia pentru EIT pe perioada de șapte ani în cauză, având în vedere programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, și include o evaluare a impactului socioeconomic și a capacității acestuia de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT menționate la articolul 19.

1. ASI definește strategia și prioritățile pentru EIT pe perioada de șapte ani în cauză, inclusiv acțiunile pe termen scurt care vizează abordarea crizei COVID-19 și redresarea ulterioară, luând în considerare programul Orizont Europa, inclusiv planificarea sa strategică. ASI include, de asemenea, o evaluare a impactului socioeconomic preconizat și a activităților de comunicare ale EIT, precum și a capacității EIT de a genera cele mai bune ecosisteme de inovare și valoare adăugată. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT menționate la articolul 19.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. ASI este aliniată la obiectivele programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, la cerințele acestui program referitoare la planificarea multianuală strategică, raportare, monitorizare și evaluare, precum și la alte cerințe ale programului menționat și promovează sinergiile cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM respectiv, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. ASI creează totodată sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii.

2. ASI este aliniată la obiectivele programului Orizont Europa, la cerințele acestui program referitoare la planificarea multianuală strategică, raportare, monitorizare și evaluare, precum și la alte cerințe ale programului menționat și promovează sinergiile cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM respectiv. ASI creează totodată sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, în special Inițiativa privind universitățile europene, Consiliul European pentru Inovare, misiunile și parteneriatele europene, astfel cum se menționează în programul Orizont Europa. Comisia oferă EIT tot sprijinul necesar pentru crearea sinergiilor și complementarităților corespunzătoare cu alte activități ale programului Orizont Europa, precum și cu alte inițiative și programe ale Uniunii, evitând suprapunerile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei CFM respectiv.

3. ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT, inclusiv a aspectelor financiare aferente planului european de redresare. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei CFM respectiv.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. EIT își prezintă contribuția la propunerea Comisiei referitoare la ASI.

4. EIT, ținând cont de opiniile și de contribuțiile CCI-urilor existente, elaborează un proiect de ASI pe șapte ani, îl transmite Comisiei și îl face public.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri. Acesta este responsabil cu conducerea activităților EIT, cu selectarea, desemnarea, monitorizarea și evaluarea CCI-urilor, precum și cu luarea oricăror alte decizii strategice;

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență la nivel de excelență dovedită în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri, inclusiv un membru care este și membru al consiliului de conducere al EIC. Acesta este responsabil cu conducerea activităților EIT, cu selectarea, desemnarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea CCI-urilor, inclusiv cu luarea măsurilor de remediere adecvate în cazul unor performanțe nesatisfăcătoare, precum și cu luarea oricăror alte decizii strategice. Selecția consiliului de conducere ține seama de criteriile referitoare la echilibrul de gen și la echilibrul geografic.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un comitet executiv compus din membri selectați și din președintele consiliului de conducere. Acesta asistă consiliul de conducere în îndeplinirea atribuțiilor sale și pregătește reuniunile consiliului de conducere în cooperare cu directorul;

(b) un comitet executiv compus din membri selectați, reprezentând toate cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii, și din președintele consiliului de conducere. Acesta asistă consiliul de conducere în îndeplinirea atribuțiilor sale și pregătește reuniunile consiliului de conducere în cooperare cu directorul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un director, numit de consiliul de conducere, care este reprezentantul legal al EIT responsabil cu gestionarea operațiunilor și a activităților de zi cu zi ale EIT. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și îi transmite rapoarte în mod continuu cu privire la evoluția activităților EIT și cu privire la toate activitățile care intră în domeniul său de răspundere;

(c) un director, numit de consiliul de conducere, care este reprezentantul legal al EIT și este responsabil cu implementarea deciziilor consiliului de conducere și cu gestionarea operațiunilor și a activităților de zi cu zi ale EIT. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și îi transmite rapoarte în mod continuu cu privire la evoluția activităților EIT și cu privire la toate activitățile care intră în domeniul său de răspundere, inclusiv execuția bugetului EIT. Directorul informează periodic Parlamentul European, cel puțin după fiecare proces de monitorizare și evaluare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Dispozițiile detaliate privind organele EIT sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

2. Dispozițiile detaliate privind organele și guvernanța EIT și guvernanța sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului său, EIT în special :

Pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3, EIT, în special:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identifică, în conformitate cu ASI, prioritățile și activitățile sale principale;

(a) identifică activitățile sale în conformitate cu prioritățile sale principale stabilite în ASI;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) prezintă un program de răspuns la situații de criză pe doi ani, în cooperare cu CCI-urile;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sensibilizează potențialele organizații partenere și încurajează participarea acestora la activitățile sale;

(b) asigură deschiderea către potențiale organizații partenere și duce muncă de sensibilizare pentru a le încuraja să participe la activitățile sale, în special IMM-urile și centrele de excelență emergente din țările și regiunile eligibile pentru acțiunile RIS;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) selectează și desemnează CCI-urile în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 9 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri-cadru de parteneriat și prin acorduri de grant, asigură sprijinul necesar, aplică măsurile de control al calității corespunzătoare și monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora;

(c) selectează și desemnează CCI-urile în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 9 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri-cadru de parteneriat și prin acorduri de grant, le asigură orientările și sprijinul strategice necesare, aplică controlul adecvat al calității, monitorizarea îndeaproape, precum și condițiile stabilite și adoptă măsurile adecvate și de remediere în cazul unor performanțe nesatisfăcătoare, pe baza rezultatelor evaluărilor realizate în conformitate cu articolul 11, și monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora, precum și acțiunile realizate pentru atingerea viabilității financiare;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera ca (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) dirijează implementarea mecanismului regional de inovare (MRI) punând la dispoziție mijloacele necesare pentru crearea centrelor de inovare ale EIT în statele membre ale MRI din cadrul EIT;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) promovează diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea triunghiului cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor, pentru a dezvolta o cultură comună de inovare și transfer de cunoștințe și încurajează participarea la activități de intervenție de proximitate, inclusiv în MRI;

(f) promovează diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea triunghiului cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor și în Uniune, pentru a dezvolta o cultură comună de inovare și transfer de cunoștințe și încurajează participarea și deschiderea către noi membri în activitățile de intervenție de proximitate, inclusiv în MRI;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera fa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) înființează o rețea de agenți naționali de legătură ai EIT, ca parte a punctelor de contact naționale pentru Orizont Europa, pentru a încuraja transferul reciproc de cunoștințe, consiliere și bune practici în conformitate cu funcția EIT;

</Amend> 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera fb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) promovează difuzarea, comunicarea și exploatarea pe scară largă a rezultatelor și a oportunităților obținute de comunitatea EIT, inclusiv prin intermediul rețelei de ofițeri naționali de legătură a EIT, pentru a crește gradul de conștientizare, de vizibilitate și de cunoaștere a EIT în întreaga Uniune, precum și pentru a încuraja participarea la activitățile comunității EIT;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera fc (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) sprijină CCI-urile în dezvoltarea unei strategii eficace de sustenabilitate financiară pentru mobilizarea de fonduri din alte surse publice și private;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) promovează abordările multidisciplinare față de inovare, inclusiv integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice, abordările organizaționale și noile modele de afaceri;

(h) promovează abordările multidisciplinare față de inovare, în toate sectoarele, și anume prin integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice, sustenabilitate și neutralitate climatică încă din faza de concepere, abordările organizaționale, un etos de întreprinzător și noile modele de afaceri;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii, după caz;

(i) asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii, după caz, astfel cum se menționează în programul Orizont Europa;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera ia (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) elaborează și furnizează orientări privind modele inovatoare în materie de drepturi de proprietate intelectuală, care să promoveze transferul și difuzarea cunoștințelor, atât în cadrul CCI-urilor, cât și la scară cât mai largă în Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera ib (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib) asigură sprijinul și sinergiile necesare cu CCI pentru a dezvolta soluții inovatoare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera i c (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ic) garantează că CCI-urile pot acționa cu flexibilitatea necesară pentru a-și adapta operațiunile la cererile tot mai mari cauzate de criza COVID-19 și a sprijini Planul european de redresare economică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) organizează reuniuni regulate ale Forumului părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, cele mai bune practici și contribuția la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și educație și pentru a permite părților interesate să își exprime punctele de vedere;

(j) organizează reuniuni regulate, cel puțin anuale, ale Forumului părților interesate pentru a partaja și a discuta despre activitățile EIT, pentru a face schimb de experiență și de cele mai bune practici, dar și în ceea ce privește contribuția la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și educație și pentru a permite părților interesate să își exprime punctele de vedere;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera k</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) organizează reuniuni ale unui grup de reprezentanți ai statelor membre , cel puțin de două ori pe an, independent de reuniunile Forumului părților interesate , pentru a garanta o comunicare corespunzătoare cu EIT și menținerea unui flux adecvat de informații cu acesta, pentru a primi informații în legătură cu realizările EIT și ale CCI-urilor, pentru a le acorda consultanță și pentru a face schimb de experiență cu acestea. Grupul de reprezentanți ai statelor membre asigură, de asemenea, sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și ale CCI-urilor și programele și inițiativele naționale, inclusiv posibila cofinanțare națională a activităților CCI-urilor;

(k) organizează reuniuni ale unui grup de reprezentanți ai statelor membre, independent de reuniunile Forumului părților interesate menționate la litera (j), pentru a garanta o comunicare corespunzătoare cu EIT și menținerea unui flux adecvat de informații cu acesta, pentru a primi informații în legătură cu realizările EIT și ale CCI-urilor, pentru a le acorda consultanță și pentru a face schimb de experiență cu acestea;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera ka (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka) facilitează înființarea unor infrastructuri de servicii comune ale comunității EIT, care să vizeze gestionarea în comun, comună tuturor CCI-urilor;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera kb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb) încurajează colaborarea în rețea, în timp, a diferitelor centre de inovare ale EIT din toate statele membre, pentru a facilita cooperarea dintre comunitatea EIT și ecosistemele locale de inovare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera l</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) concepe și coordonează acțiunile de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

(l) concepe și coordonează și monitorizează implementarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior, a instituțiilor de formare profesională, a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate și integrarea acestora în ecosistemele de inovare, în întreaga Uniune și în concordanță cu abordarea triunghiului cunoașterii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera la (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) concepe și lansează o inițiativă privind învățământul superior, în cooperare cu Comisia și pe baza contribuțiilor CCI-urilor, pentru a sprijini dezvoltarea inovării și a capacității antreprenoriale în învățământul superior, care va fi pusă în aplicare de către CCI-uri și prin intermediul acestora;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera lb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb) extinde domeniul de aplicare și consolidează recunoașterea și vizibilitatea, în afara comunității EIT, a calificărilor și a diplomelor care sunt acordate de instituții de învățământ superior participante și care sunt titluri și diplome cu eticheta EIT și le extinde la programele de învățare pe tot parcursul vieții, de mentorat, de formare profesională, de dezvoltare a competențelor și de reconversie profesională, asigurând în același timp o abordare echilibrată din perspectiva genului și care pot fi acordate în instituții de formare certificate și calificate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 – litera lc (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lc) consolidează vizibilitatea și recunoașterea activităților finanțate de EIT către publicul larg și extinde eticheta EIT pentru a îmbunătăți vizibilitatea și recunoașterea EIT în programele educaționale bazate pe parteneriate între diferite instituții de învățământ superior, instituții de formare, centre de cercetare și companii, îmbunătățind calitatea ei generală prin oferirea de programe de „învățare prin practică” și educație antreprenorială orientată, precum și mobilitate la nivel internațional, interorganizațional și intersectorial;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia asistă EIT și CCI-urile sale în identificarea de sinergii cu alte programe ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 b (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la alineatul (1) litera (k) este compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru și un reprezentant din fiecare țară asociată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – paragraful 1 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acesta oferă consultanță consiliului de conducere și directorului EIT cu privire la chestiuni de importanță strategică. El asigură, de asemenea, sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și ale CCI-urilor și programele și inițiativele naționale, inclusiv posibila cofinanțare națională a activităților CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată europeană, inclusiv susținerea creării și dezvoltării de întreprinderi inovatoare, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată pentru Uniune, inclusiv facilitarea și susținerea creării și dezvoltării de întreprinderi inovatoare și de întreprinderi nou-înființate, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activități de experimentare, de creare de prototipuri și demonstrative axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivelul Uniunii și de la nivel național, având potențialul de a consolida competitivitatea Uniunii la nivel internațional și de a găsi soluții pentru provocările majore cu care se confruntă societatea europeană;

(b) activități de cercetare, experimentare, de creare de prototipuri și demonstrative axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivelul Uniunii și de la nivel național, având potențialul de a consolida competitivitatea Uniunii la nivel internațional și de a găsi soluții pentru provocările majore cu care se confruntă societatea europeană, inclusiv provocările digitale și în materie de sănătate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) activități de educare și instruire, îndeosebi la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice europene și care extind baza de talente a Uniunii, promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor manageriale și antreprenoriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților și care susțin schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea de relații între beneficiarii diplomelor și ai formărilor cu eticheta EIT;

(c) activități de educare și instruire, îndeosebi la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice și socio-ecologice europene și care extind baza de talente a Uniunii, promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor manageriale și antreprenoriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților și care susțin schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea de relații între beneficiarii activităților de educație și de formare care dețin eticheta EIT;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) acțiuni de sprijinire a instituțiilor de învățământ superior, astfel încât acestea să se integreze mai bine în lanțurile valorice și în ecosistemele din sfera inovării și care să le faciliteze colaborarea cu alți factori-cheie în domeniul inovării din cadrul triunghiului cunoașterii astfel încât, prin aceasta, să își dezvolte mai bine capacitatea strategică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) activități de intervenție de proximitate și diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării între învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri, incluzând sectorul serviciilor și sectorul financiar;

(d) activități de intervenție de proximitate și diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării și a schimburilor de învățare interdisciplinară între învățământul superior, cercetare, organizațiile din sectorul public sau sectorul terțiar, precum și mediul de afaceri, incluzând sectorul serviciilor și sectorul financiar;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) activitățile MRI, integrate pe deplin în strategia multianuală a CCI pentru a consolida capacitatea de inovare și a dezvolta ecosisteme de inovare sustenabile în întreaga Uniune, în vederea reducerii inegalităților și decalajului de performanță în materie de inovare din întreaga Uniune și asigurării unei participări mai echilibrate din punct de vedere geografic în comunitatea EIT din întreaga Uniune;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) realizarea de sinergii și complementarități între activitățile CCI-urilor și programele europene, naționale și regionale actuale, după caz.

(e) realizarea de sinergii și complementarități între activitățile CCI-urilor și programele europene, naționale și regionale actuale, în special EIC, alte parteneriate și misiuni europene, precum și universități, instituții de învățământ superior și centre de cercetare, după caz;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera e a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) mobilizarea de fonduri din surse publice și private și din veniturile generate de propriile lor activități, în conformitate cu articolul 17, în scopul creșterii unei părți din bugetul lor;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 – litera eb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) realizarea unei inventarieri a depozitului și a legăturilor dintre invențiile și brevetele deținute de CCI-uri și identificarea deținătorilor acestor invenții.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fără a aduce atingere acordurilor-cadru de parteneriat și acordurilor de grant dintre EIT și CCI-uri , CCI-urile dispun de o autonomie generală semnificativă în ceea ce privește stabilirea organizării interne și a structurii lor, precum și a obiectivelor precise și a metodelor de lucru ale acestora. În mod special, CCI-urile:

2. Fără a aduce atingere acordurilor-cadru de parteneriat și acordurilor multianuale de grant dintre EIT și CCI-uri, CCI-urile dispun de o autonomie generală semnificativă în ceea ce privește stabilirea organizării interne și a structurii lor, precum și a obiectivelor precise și a metodelor de lucru ale acestora, cu condiția ca aceste obiective și metode de lucru să aibă ca rezultate progrese în direcția realizării obiectivelor EIT și CCI. În mod special, CCI-urile:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) creează sisteme interne de guvernanță care reflectă triunghiul cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare;

(a) creează sisteme interne transparente de guvernanță care reflectă triunghiul cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) își asigură deschiderea față de noi membri ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului;

(b) își asigură deschiderea față de cea mai extinsă gamă posibilă de noi membri ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului, din întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul unor criterii de intrare și ieșire și al unor proceduri de licitație deschise clare și transparente;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) își desfășoară activitatea într-un mod deschis și transparent, conform normelor lor interne;

(c) instituie norme interne care să asigure funcționarea CCI într-un mod deschis și transparent, conform codurilor de bună guvernanță ce urmează să fie integrate în normele lor interne;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) elaborează, ca parte a planului lor de afaceri multianual, un plan strategic pe doi ani în care sunt detaliate inițiativele avute în vedere pentru combaterea efectelor crizei COVID-19, acordând atenție în special acțiunilor ce vizează creșterea rezilienței microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-înființate, dar și a studenților, a cercetătorilor și a angajaților;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera db (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) în sinergie cu alte componente de inovare ale Uniunii și cu alte instituții, organisme, birouri și agenții ale Uniunii și pentru a răspunde planului european de redresare economică, publică proceduri de licitație specifice, promovează inițiative în care sunt valorificate parteneriatele, ecosistemele și comunitățile acestora, dezvoltă proiecte care implică una sau mai multe CCI-uri pentru a sprijini restructurarea întreprinderilor și identifică microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile nou-înființate și alte părți interesate care au nevoie de sprijin și, de exemplu, de un acces mai bun la finanțare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera dc (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) propune inițiative ce vizează sprijinirea ecosistemului acestora pe baza triunghiului cunoașterii, asigurând totodată o flexibilitate suficientă pentru a crea măsuri adecvate pentru partenerii și beneficiarii lor, dar și în afara comunităților existente;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) elaborează și implementează strategii de viabilitate financiară.

(e) elaborează și implementează strategii pentru a ajunge la viabilitate financiară;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera e a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) dezvoltă activități de comunicare, în special cu instituțiile emergente și centrele de excelență din regiuni mai puțin performante ale Uniunii:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe acorduri-cadru de parteneriat și pe acorduri de grant.

3. Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe acorduri-cadru de parteneriat și pe acorduri multianuale de grant, precum și pe o strategie de colaborare pe termen lung bine definită.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Atunci când selectează proiecte și parteneri și atunci când este strict necesară separarea propunerilor de o calitate egală, după o evaluare bazată pe criteriul excelenței, CCI-urile acordă prioritate propunerilor care îndeplinesc unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

 

(a)  includ un număr mai mare de țări sau regiuni care participă la MRI;

 

(b)  includ un număr mai mare de regiuni sau țări care nu participă încă la comunitatea CCI-urilor;

 

(c)  implică regiuni și țări care se angajează să contribuie cu fonduri ESI;

 

(d)  implică un număr mai mare de IMM-uri;

 

(e)  asigură un mai bun echilibru de gen.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică normele de participare și de diseminare ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Prin derogare de la normele respective:

Se aplică normele de participare și de diseminare ale programului Orizont Europa. Prin derogare de la normele respective:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, se pot aplica norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

(b) în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, se pot aplica norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea, acolo unde este cazul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri concurențiale, deschise și transparente. Se aplică criteriile programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării privind selectarea parteneriatelor europene. Consiliul de conducere al EIT poate detalia criteriile respective prin adoptarea și publicarea unor criterii de selectare a CCI-urilor bazate pe principiile excelenței și relevanței inovării.

1. EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri concurențiale, deschise și transparente. Se aplică criteriile și condițiile aplicabile ale programului Orizont Europa privind selectarea parteneriatelor europene. Consiliul de conducere al EIT detaliază criteriile respective prin adoptarea și publicarea unor criterii de selectare a CCI-urilor bazate pe principiile excelenței, reprezentării geografice echilibrate și relevanței inovării în abordarea provocărilor societale și a priorităților de politică ale UE.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor, în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI.

2. EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI, ținând seama de prioritățile definite în planificarea strategică a programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere independente, având sediul în cel puțin trei state membre diferite.

3. Condițiile minime pentru a înființa o CCI constau în participarea a cel puțin trei organizații partenere independente, dintre care cel puțin o instituție de învățământ superior, o organizație de cercetare și o întreprindere privată, având sediul în cel puțin trei state membre diferite.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În plus față de condițiile prevăzute la alineatul (3), cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior, o organizație de cercetare și o societate comercială privată.

4. În plus față de condițiile prevăzute la alineatul (3), cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. În cadrul procedurii de selecție și de numire se ține seama de o reprezentare geografică echilibrată, care include participarea serviciilor MRI și participarea noilor parteneri.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 9 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. EIT adoptă și publică criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri. Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6 litera (k) este informat cu promptitudine despre acestea.

5. EIT adoptă și publică criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri. Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6 alineatul (2), rețeaua de ofițeri naționali de legătură ai EIT și Parlamentul European sunt informați cu promptitudine despre acestea.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 10 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între altele, în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și în ASI și în strânsă cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impacturilor fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și evaluărilor respective sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și se publică.

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între altele, în programul Orizont Europa și în ASI și în strânsă cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor, impacturilor și măsurilor luate în vederea asigurării sustenabilității financiare a fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și evaluărilor respective sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și se publică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Sub rezerva rezultatului unei evaluări intermediare cuprinzătoare efectuate înainte de expirarea perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI cu o perioadă de maximum șapte ani în plus față de perioada inițială sau poate decide să întrerupă contribuția financiară a EIT și să nu prelungească acordul-cadru de parteneriat. Consiliul de conducere ia în considerare îndeosebi nivelul de viabilitate financiară atins al unei CCI, capacitatea acesteia de a asigura deschiderea față de noi membri, precum și limitele contribuției financiare a Uniunii menționate la articolul 20 și relevanța în raport cu obiectivele EIT.

2. Sub rezerva rezultatului pozitiv al unei evaluări intermediare cuprinzătoare realizate de experți externi independenți, ce trebuie efectuată înainte de sfârșitul celui de al patrulea an al perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide menținerea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI până la sfârșitul perioadei inițiale sau poate decide să întrerupă contribuția financiară a EIT. Consiliul de conducere ia în considerare îndeosebi relevanța pentru provocările globale și societale ale Uniunii, criteriile programului Orizont Europa pentru punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea parteneriatelor europene, realizarea obiectivelor stabilite de către CCI, eforturile de coordonare a unei CCI cu alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare, nivelul de viabilitate financiară atins al unei CCI, capacitatea acesteia de a asigura deschiderea față de noi membri și succesul în atragerea de noi parteneri, transparența guvernanței sale, capacitatea sa de a dezvolta ecosisteme de inovare sustenabile și răspândirea sa geografică și echilibrul de gen, precum și limitele contribuției financiare a Uniunii menționate la articolul 20 și relevanța în raport cu obiectivele EIT.

 

Consiliul de conducere transmite reexaminările intermediare Parlamentului European și Consiliului și le publică.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La sfârșitul perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide să extindă acordul-cadru de parteneriat pentru o perioadă suplimentară de șapte ani. Decizia respectivă se bazează pe criteriile stabilite la alineatul (2) și pe evaluarea finală a performanței CCI-urilor, care va fi efectuată înainte de finalul perioadei inițiale de șapte ani.

EIT consultă Parlamentul European înainte de a prelungi perioada inițială de șapte ani.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul prelungirii acordului de șapte ani, CCI face obiectul unei noi evaluări la jumătatea perioadei, până la sfârșitul celui de al patrulea an al celei de a doua perioade de șapte ani, pe baza acelorași criterii și metodologie.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate sau absența unei valori adăugate europene , consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT sau rezilierea acordului -cadru de parteneriat.

 

3. În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate sau absența unei valori adăugate europene, consiliul de conducere ia măsuri de corectare corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT sau rezilierea acordului-cadru de parteneriat.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 11 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, EIT poate încheia un memorandum de cooperare cu o CCI.

4. Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, consiliul de conducere poate decide prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI, în condiții stricte și după o evaluare riguroasă efectuată de experți independenți. Un astfel de acord-cadru de parteneriat prelungit este condiționat de:

 

(a) o evaluare aprofundată pozitivă a CCI de către experții externi și de către consiliul de conducere, ținând seama de criteriile de evaluare stabilite la alineatul (2);

 

(b) un plan detaliat al CCI care să expună motivele pentru care ar trebui prelungit acordul-cadru de parteneriat;

 

(c) o limitare în ceea ce privește perioada, bugetul și domeniul de aplicare la activitățile orizontale, de învățământ superior și de formare profesională ale CCI care nu pot fi încă viabile din punct de vedere financiar, dar rămân esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor și activităților acesteia și pentru capacitatea sa de a răspunde unor provocări societale.

 

Aceste activități sunt descrise în detaliu. Descrierea respectivă este prezentată de către consiliul de conducere în vederea evaluării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordurile-cadru de parteneriat și acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri prevăd că aceste titluri și diplome pot fi, de asemenea, titluri și diplome cu eticheta EIT.

1. Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior și instituțiile de formare certificate participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordurile-cadru de parteneriat și acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri prevăd că aceste titluri și diplome sunt, de asemenea, titluri și diplome cu eticheta EIT.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT încurajează instituțiile de învățământ superior participante :

2. EIT încurajează instituțiile de învățământ superior și instituțiile de formare certificate participante:

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să promoveze și să facă cunoscută eticheta EIT în cadrul formării oferite și pe diplome;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2 – litera bb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) să devină mai integrate în lanțurile de inovare, dezvoltând strategii diferite cu scopul de a coopera în mod eficace cu ecosistemele de inovare și cu întreprinderile și de a promova un spirit antreprenorial;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2 – litera bc (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) să creeze programe axate pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe certificare;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Se va acorda o atenție specială echilibrului de gen și abordărilor care iau în considerare dimensiunea de gen, în special în domenii precum TIC, știință, tehnologie, inginerie și matematică, în care femeile continuă să fie subreprezentate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. EIT și CCI-urile garantează desfășurarea activităților lor la un înalt nivel de transparență. În special, EIT și CCI-urile creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile lor.

1. EIT și CCI-urile garantează desfășurarea activităților lor la un înalt nivel de transparență. În special, EIT și CCI-urile creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile lor și despre oportunitățile pe care le oferă, în special despre procedurile de licitație deschise.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. EIT și CCI pun la dispoziție informații detaliate cu privire la toate cererile de propuneri lansate de ele. Aceste informații sunt puse la dispoziție într-un mod oportun, ușor de căutat și de urmărit în cadrul bazelor de date online comune relevante ale proiectelor de cercetare și inovare finanțate de Uniune, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului [xxx] de înființare a programului Orizont Europa.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 16 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Informații detaliate privind procesele de monitorizare și evaluare menționate la articolele 11 și 18.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Contribuțiile din partea organizațiilor partenere la finanțarea CCI-urilor se determină în conformitate cu ratele de cofinanțare menționate la alineatul (4) și reflectă strategia de viabilitate financiară a CCI-urilor.

6. Contribuțiile din partea organizațiilor partenere și alte surse publice din țări terțe, precum și surse de finanțare private destinate finanțării CCI-urilor se determină în conformitate cu ratele de cofinanțare menționate la alineatul (4) și reflectă strategia de viabilitate financiară a CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. EIT creează un mecanism concurențial de alocare pentru acordarea unei părți adecvate din contribuția sa financiară către CCI-uri. Acesta include evaluarea planurilor de afaceri ale CCI-urilor și a rezultatelor economice ale acestora evaluate prin monitorizarea continuă și, în special, a progresului acestora în ceea ce privește atingerea viabilității financiare.

7. EIT creează un mecanism concurențial și bazat pe performanță de alocare pentru acordarea unei părți adecvate din contribuția sa financiară către CCI-uri. Acesta include evaluarea planurilor de afaceri ale CCI-urilor, a deschiderii lor față de noi membri, a strategiilor de diseminare și a răspândirii geografice, precum și a rezultatelor economice ale acestor planuri de afaceri, evaluate prin monitorizarea continuă și, în special, a progresului acestora în ceea ce privește atingerea viabilității financiare. Se acordă atenție în special acțiunilor instituite pentru combaterea efectelor crizei COVID-19 și dezvoltării de idei inovatoare.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o estimare a necesarului de personal care decurge din noile sarcini;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 1 – litera bb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) aspecte ale programului de răspuns la criză pe doi ani;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT, utilizând o abordare axată pe impact;

(c) metode calitative și cantitative, instrumente și indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților EIT și ale CCI-urilor, utilizând o abordare axată pe impact și bazată pe performanță;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT adoptă un raport anual de activitate consolidat, care include informații complete cu privire la activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și la contribuția EIT la obiectivele programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, precum și la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și învățământ. Totodată, acesta evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT. Raportul anual de activitate consolidat cuprinde mai multe informații detaliate, în conformitate cu normele financiare ale EIT.

2. EIT adoptă un raport anual de activitate consolidat, care include informații complete cu privire la activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și la contribuția EIT la obiectivele programului Orizont Europa, precum și la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și învățământ. Totodată, acesta evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor, inclusiv contribuția sa la obiectivul de integrare a aspectelor climatice în cadrul programului Orizont Europa, defalcat pe CCI-uri, și funcționarea generală a EIT. Raportul anual de activitate consolidat cuprinde mai multe informații detaliate, în conformitate cu normele financiare ale EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În fiecare an, directorul EIT prezintă raportul anual de activitate comisiilor competente ale Parlamentului European.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu ajutorul experților independenți selectați pe baza unui proces transparent, în conformitate cu normele sale financiare. Respectivele evaluări examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea, se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată europeană a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și coerența și/sau complementaritatea acestora cu politici naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv sinergiile cu alte părți ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Aceste evaluări iau în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național, și contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării.

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu ajutorul experților independenți selectați pe baza unui proces transparent, în conformitate cu normele sale financiare. Respectivele evaluări examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea, se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată europeană a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și coerența și/sau complementaritatea acestora cu politici naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv sinergiile cu alte părți ale programului Orizont Europa, în special cu EIC și cu alte parteneriate și misiuni. Evaluarea analizează, de asemenea, aspecte legate de impactul MRI și de deschiderea sa față de participarea noilor parteneri. Aceste evaluări iau în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național, și contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Evaluarea la jumătatea perioadei a EIT

 

EIT face obiectul unei evaluări amănunțite la jumătatea perioadei de către Comisie, pe baza evaluărilor periodice prevăzute la articolul 19. Aceasta se desfășoară cu asistența experților independenți și în termen de cel mult trei ani de la începerea următoarei perioade financiare. Ea evaluează, printre altele:

 

(a)  rezultatele și impactul inițiativei educaționale și posibila continuare a acesteia;

 

(b)  eficacitatea strategiilor de sustenabilitate financiară ale CCI-urilor;

 

(c)  punerea în aplicare și impactul MRI;

 

(d)  fezabilitatea sporirii în continuare a colaborării dintre EIT și toate organismele de punere în aplicare din cadrul pilonului III al programului Orizont Europa, pentru a examina dacă EIT ar putea juca un rol mai orizontal în cadrul tuturor pilonilor și/sau să instituie un ghișeu unic pentru inovare cu un set de diferite activități complementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuția Uniunii poate fi asigurată printr-o contribuție financiară a programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și a altor programe ale Uniunii, fără a aduce atingere cuantumurilor stabilite în CFM respectiv.

Contribuția Uniunii este asigurată printr-o contribuție financiară de [4 % ] din bugetul total al programului Orizont Europa și al altor programe ale Uniunii, fără a aduce atingere cuantumurilor stabilite în CFM respectiv. EIT poate să primească finanțare suplimentară de la alte programe ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 24 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Acordurile încheiate de către EIT sunt reglementate de normele aplicabile la data lansării cererii de propuneri respective.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de conducere este alcătuit din 15 membri, numiți de Comisie, asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice de profil, învățământ superior și cercetare. Mandatul membrilor consiliului de conducere este de patru ani. Comisia poate prelungi acest mandat o singură dată, cu doi ani, la propunerea consiliului de conducere.

Consiliul de conducere este alcătuit din 15 membri, inclusiv un membru al EIC, numiți de Comisie, asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice de profil, învățământ superior, inovare și cercetare. Mandatul membrilor consiliului de conducere este de patru ani. Comisia poate prelungi acest mandat o singură dată, cu doi ani, la propunerea consiliului de conducere.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ori de câte ori este necesar, consiliul de conducere transmite Comisiei o listă scurtă de candidați pentru numirea unui nou membru sau a unor noi membri. Candidații incluși pe lista scurtă sunt selectați pe baza rezultatelor unei proceduri deschise și transparente inițiate de EIT.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Membrii consiliului de conducere sunt numiți de Comisie în mod transparent și au o experiență excelentă dovedită în domeniul învățământului superior, al cercetării, al inovării și al afacerilor. Numirea se face în urma unei cereri deschise de exprimare a interesului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și echilibrul între sexe și echilibrul geografic și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Comisia asigură echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și echilibrul între sexe și echilibrul geografic și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ori de câte ori este necesar, consiliul de conducere transmite Comisiei o listă scurtă de candidați pentru numirea unui nou membru sau a unor noi membri. Candidații incluși pe lista scurtă sunt selectați pe baza rezultatelor unei proceduri deschise și transparente inițiate de EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia numește un nou membru sau noi membri în conformitate cu procedura prevăzută la al doilea și al treilea paragraf.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>143</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În exercitarea responsabilității sale de conducere a activităților EIT, consiliul de conducere ia decizii strategice, în special:

1. În exercitarea responsabilității sale de conducere a activităților EIT, consiliul de conducere ia decizii strategice, în special următoarele:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>144</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adoptă contribuția EIT la propunerea Comisiei referitoare la Agenda strategică de inovare (ASI) a EIT;

(a) adoptă contribuția EIT la propunerea Comisiei referitoare la Agenda strategică de inovare (ASI) a EIT, după ce a luat în considerare opinia CCI-urilor existente;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor, inclusiv valoarea maximă a fondurilor EIT alocate acestora;

(c) adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor, inclusiv valoarea maximă a fondurilor EIT alocate acestora, ținând cont de cerințele menționate la articolul 11, și decide cu privire la măsurile corective corespunzătoare care trebuie luate în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare în legătură cu obiectivele CCI;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) adoptă procedura de selectare a CCI-urilor;

(d) adoptă procedura de selectare a CCI-urilor și informează imediat Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6.2, rețeaua de ofițeri naționali de legătură a EIT, precum și autoritățile naționale și regionale aferente acestei proceduri;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) selectează și desemnează un parteneriat drept CCI sau retrage desemnarea dacă este necesar;

(e) selectează și desemnează un parteneriat drept CCI, pe baza principiului excelenței, al reprezentării geografice echilibrate, al cifrei de afaceri a partenerilor și al inovării, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 9, sau retrage desemnarea dacă este necesar;

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>148</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) autorizează directorul să prelungească acordurile-cadru de parteneriat cu CCI-urile după perioada stabilită inițial;

(g) autorizează directorul să prelungească acordurile-cadru de parteneriat cu CCI-urile după perioada stabilită inițial, pe baza unui rezultat pozitiv al evaluărilor, în conformitate cu articolele 10 și 11;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera j</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT acordate CCI-urilor sau rezilierea acordurilor-cadru de parteneriat cu acestea;

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT acordate CCI-urilor în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, sau rezilierea acordurilor-cadru de parteneriat cu acestea, pe baza rezultatului evaluărilor, în conformitate cu articolele 10, 11 și 17;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>150</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera ja (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) în mod excepțional (cu o majoritate de două treimi), poate solicita președintelui consiliului de supraveghere al unei CCI sau directorului general al unei CCI să demisioneze în caz de neglijență, performanțe inferioare așteptărilor sau încălcări grave ale conduitei profesionale și, în cazul în care consideră necesar, poate emite recomandări fără caracter obligatoriu pentru CCI, referitoare la această reorganizare internă;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera l</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) ia decizii cu privire la conceperea și coordonarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și pentru integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

(l) ia decizii cu privire la conceperea și coordonarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor de formare certificate și pentru integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera la (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie