RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

18.6.2020 - (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Marisa Matias
(Reformare - articolul 110 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2019/0151(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0120/2020
Texte depuse :
A9-0120/2020
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0331),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0042/2019),

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din România în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

 având în vedere scrisoarea din 10 ianuarie 2020, adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 110, 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

 având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0120/2020),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, care ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației în Uniune necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivelul Uniunii .

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susținerea unei baze europene industriale, competitive și inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura și dimensiunea provocării inovației necesită, de asemenea, întreprinderea unor acțiuni la nivelul Uniunii.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) EIT ar trebui să vizeze, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare („CCI-uri”), consolidarea ecosistemelor de inovare care abordează provocările globale. Acesta ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacității de inovare a Uniunii și a statelor membre la cele mai înalte standarde. Pentru a atinge acest obiectiv, EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și ar trebui să creeze sinergii între diferite comunități de inovare din Europa.

(4) EIT, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare („CCI-uri”), are misiunea de a contribui la o dezvoltare economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă a Uniunii, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT are, de asemenea, scopul să contribuie la realizarea priorităților strategice, a obiectivelor și a politicilor Uniunii, inclusiv la Pactul european ecologic, la planul european de redresare, la strategiile europene privind datele, domeniul digital, IMM-urile și la strategiile industriale, precum și realizarea autonomiei strategice a Europei. În plus, ar trebui să contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD), respectând principiile Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris, precum și la realizarea tranziției către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050. Această tranziție va fi posibilă doar prin stimularea cercetării și inovării, ceea ce subliniază necesitatea consolidării condițiilor favorabile și a investițiilor în îmbunătățirea bazei de cunoștințe și a capacității de cercetare și inovare a Europei, în special în domeniul tehnologiilor și al inovațiilor ecologice și benefice pentru climă.

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) EIT ar trebui să faciliteze și să consolideze rețelele și cooperarea și să creeze sinergii între diferite comunități de inovare din Europa, asigurând o largă acoperire geografică, cu scopul de a reduce disparitățile regionale și de a preveni decalajul în materie de inovare, păstrând excelența ca un criteriu prioritar.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani corespunzătoare cadrului financiar multianual („CFM”) respectiv ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare („ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Uniune, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT.

(5) Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani, inclusiv acțiunile pe termen scurt care vizează gestionarea crizei COVID-19 și redresarea, ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare („ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la Orizont Europa- programul-cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), și anume la planurile strategice de cercetare și inovare, și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT. Aceste contribuții ar trebui să fie puse, de asemenea, la dispoziția Parlamentului European.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Criza generată de izbucnirea epidemiei de COVID-19 a avut un impact masiv și disruptiv asupra sistemelor de sănătate și economice din statele membre, cauzând perturbări la nivel societal. Pentru contracararea acestor efecte va fi necesară colaborarea tuturor instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor Uniunii, iar EIT ar trebui să contribuie la eforturile de inovare necesare pentru oferirea unui răspuns coerent la criză. În plus, EIT și CCI-urile sale ar trebui să își consolideze acțiunile în vederea sprijinirii și creșterii rezilienței microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderilor nou-înființate, precum și a studenților, cercetătorilor, antreprenorilor și angajaților.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Șocul economic legat de criza COVID-19 are un impact major asupra universităților, cercetătorilor, întreprinderilor și altor părți interesate din cadrul EIT. Este important să se identifice și să se abordeze provocările aferente, în special accesul la finanțare, pentru a proteja triunghiul cunoașterii și pentru a restabili încrederea în rândul tuturor părților interesate. Pe termen mediu, toate CCI-urile ar trebui să se adapteze la impactul șocului și să își reorienteze atenția și activitățile; prin urmare, ele trebuie să fie agile și flexibile pentru a căuta noi oportunități.

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Ar trebui accelerate cercetările actuale privind combaterea efectelor crizei COVID-19. EIT ar trebui să mărească impactul acestor cercetări și să contribuie la dezvoltarea de produse și de servicii inovatoare ca urmare a cercetărilor, asigurându-se că acestea ajung la cât mai multe persoane.

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 5 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d) Consiliul de conducere al EIT și CCI-urile ar trebui să adopte măsurile de flexibilitate și acțiunile necesare pentru sprijinirea în mod adecvat a ecosistemului lor, pe baza triunghiului cunoașterii, creând, acolo unde este necesar, măsuri ad-hoc de sprijin pentru partenerii și pentru beneficiarii lor și chiar și în afara propriilor comunități. Ele ar trebui să furnizeze partenerilor, beneficiarilor și studenților instrumente și dispozitive pentru a se putea adapta la metode de lucru mai descentralizate și de la distanță, la reducerea călătoriilor, la incertitudinile accentuate și la continuarea distanțării sociale.

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În concordanță cu programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv cele deja identificate la nivel european. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă.

(6) În concordanță cu programul Orizont Europa, activitățile EIT ar trebui să abordeze provocările strategice pentru inovare pe termen lung în Europa, în special în domeniile transdisciplinare și/sau interdisciplinare, inclusiv dezvoltarea de soluții non-tehnologice, ca o completare necesară a activităților de inovare axate pe tehnologie. Prin aceasta, EIT ar trebui să promoveze un dialog periodic cu societatea civilă și cu centrele de cercetare și inovare, cu IMM-urile, cu învățământul superior și cu industria.

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare către mediul de afaceri și aplicațiilor comerciale ale acestora, precum și sprijinirii creării de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

(7) EIT ar trebui să acorde prioritate transferului activităților sale de învățământ superior, cercetare și inovare și a activităților antreprenoriale către un mediu de afaceri și către aplicațiile comerciale ale acestora. Astfel, ar trebui să sprijine inovarea și capacitatea antreprenorială a învățământului superior, să promoveze excelența în cercetare și să stimuleze și să încurajeze crearea de noi întreprinderi (start-ups), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-offs) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) EIT ar trebui să încerce să se implice mai mult în ceea ce privește IMM-urile pentru a asigura participarea lor activă la activitățile CCI-urilor. În plus, societățile publice și autoritățile locale, precum și organizațiile non-profit ar trebui implicate în CCI-uri, după caz.

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Întreprinderile sociale au un caracter foarte inovator, prin bunurile și serviciile pe care le oferă, prin organizarea acestora sau prin metodele de producție utilizate. De aceea, promovarea activităților de antreprenoriat social ar trebui să facă parte din activitățile EIT și ale CCI-urilor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor europene autonome, la scară largă și axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, conform criteriilor de selectare a parteneriatelor europene corespunzătoare programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, și ar trebui să fie desemnate drept CCI-uri.

(8) EIT ar trebui să funcționeze în principal prin intermediul parteneriatelor europene autonome instituționalizate, axate pe criteriul excelenței, între instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, societăți și alte părți interesate, sub forma unor rețele strategice durabile și autosustenabile pe termen lung în procesul inovării. Aceste parteneriate ar trebui să urmărească să devină sustenabile din punct de vedere financiar prin mobilizarea de fonduri din alte surse publice și private, precum și să atragă și să implice o gamă cât mai largă de noi parteneri. Parteneriatele ar trebui alese de către consiliul de conducere al EIT pe baza unui proces transparent, axat pe criteriul excelenței, conform criteriilor de selectare a parteneriatelor europene prevăzute în prezentul regulament și în programul Orizont Europa, și ar trebui să fie desemnate drept CCI-uri.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Selectarea și lansarea de noi CCI-uri ar trebui să se facă în baza unui proces deschis, transparent și competitiv, care să țină cont de planificarea strategică a programului Orizont Europa, de evaluarea la jumătatea perioadei a EIT și a CCI-urilor, de ritmul redresării Uniunii în urma pandemiei de COVID-19 și de bugetul alocat EIT pentru perioada bugetară respectivă. În cadrul procesului și al operării CCI-urilor, EIT ar trebui să ia în considerare faptul că nu toate CCI-urile au aceleași nevoi financiare, unele având o nevoie de capital mai mare decât altele.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Ținând seama de specificitatea CCI-urilor, este necesar să se prevadă condiții minime speciale pentru a înființa o CCI, care derogă de la normele de participare și de diseminare ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. În mod similar, în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, pot fi necesare norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

(9) Ținând seama de specificitatea CCI-urilor, este necesar să se prevadă condiții minime speciale pentru a înființa o CCI. În mod excepțional, aceste condiții pot deroga de la normele de participare și de diseminare ale programului Orizont Europa. În mod similar, în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, pot fi necesare norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să coordoneze raportarea, monitorizarea și evaluarea activităților CCI-urilor în concordanță cu dispozițiile programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri și cea din mediul de cercetare și/sau de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației.

(10) Consiliul de conducere ar trebui, de asemenea, să orienteze activitățile EIT și să coordoneze raportarea, monitorizarea și evaluarea activităților CCI-urilor în concordanță cu dispozițiile programului Orizont Europa. Consiliul de conducere al EIT ar trebui să poată face recomandări privind modalități de reducere a sarcinii administrative asupra CCI-urilor. Componența consiliului de conducere ar trebui să reflecte un echilibru între experiența acumulată în mediul de afaceri, cea din mediul de cercetare și de învățământ superior, precum și cea din sectorul inovației. Având drept principiu călăuzitor excelența, consiliul de conducere al EIT ar trebui, de asemenea, să asigure echilibrul geografic și de gen în componența sa.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

(11) Pentru a contribui la competitivitate și pentru a consolida atractivitatea pe plan internațional și capacitatea de inovare și antreprenorială a economiei europene, EIT și CCI-urile ar trebui să poată atrage organizații partenere, cercetători și studenți din întreaga lume, inclusiv din regiunile periferice ale Uniunii, printre altele prin încurajarea mobilității acestora, precum și să coopereze cu organizații din țări terțe.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri -cadru de parteneriat și pe acorduri de grant, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de monitorizare și de evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor. Acordul-cadru de parteneriat ar trebui să asigure continuarea contribuției financiare a EIT la o CCI după perioada CFM respectiv. Prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”), EIT ar trebui să poată institui un astfel de acord-cadru de parteneriat pe o perioadă inițială de șapte ani și, după perioada respectivă, să îl prelungească pe o nouă perioadă de maximum șapte ani.

(12) Relațiile dintre EIT și CCI-uri ar trebui să se bazeze pe acorduri -cadru de parteneriat și pe acorduri de grant multianuale, prin care urmează să se prevadă drepturile și obligațiile CCI-urilor, să se asigure un nivel adecvat de coordonare și să se descrie mecanismul de monitorizare și de evaluare a activităților și a rezultatelor CCI-urilor. Acordul-cadru de parteneriat ar trebui să asigure continuarea contribuției financiare a EIT la o CCI după perioada CFM respectiv. Prin derogare de la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului12 („Regulamentul financiar”), EIT ar trebui să poată institui un astfel de acord-cadru de parteneriat pe o perioadă inițială de șapte ani. Sub rezerva unei evaluări pozitive privind progresele înregistrate de CCI în ceea ce privește atingerea scopurilor și a obiectivelor sale de etapă, evaluare care urmează să fie realizate până în anul al patrulea al primei perioade, EIT ar trebui poată prelungi acest acord-cadru de parteneriat pentru o perioadă suplimentară de maximum șapte ani, pe baza unei evaluări ulterioare cu rezultat pozitiv. În cazul prelungirii acordului inițial pe șapte ani, CCI face obiectul unei noi evaluări la jumătatea perioadei, pe baza acelorași criterii și metodologii folosite pentru stabilirea continuării activității CCI.

__________________

__________________

12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, consiliul de conducere al EIT poate, în circumstanțe excepționale și cu justificări întemeiate, să decidă prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI, pentru CCI-urile din primul val. O astfel de prelungire se face cu condiția unei evaluări aprofundate pozitive privind eficacitatea CCI, realizată de experți externi independenți, și cu condiția atingerii unui nivel suficient de impact și de viabilitate financiară. Prelungirea ar trebui să fie limitată în ceea ce privește perioada, bugetul și domeniul de aplicare al activităților CCI care nu sunt foarte apropiate de piață și deci care nu pot fi încă viabile din punct de vedere financiar, dar rămân esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor și activităților acesteia și pentru capacitatea sa de a răspunde unor provocări societale presante.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordurile-cadru de parteneriat sau acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le pună, de asemenea, eticheta de titluri și diplome EIT. În plus, EIT ar trebui să consolideze și să extindă sfera titlurilor și a diplomelor cu eticheta EIT pentru a spori recunoașterea acestora în afara Comunității EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității studenților, cercetătorilor și personalului. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului13.

(13) Este necesară sprijinirea învățământului superior ca parte integrantă, dar care lipsește adesea, a unei strategii globale în domeniul inovației. Acordurile-cadru de parteneriat sau acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri ar trebui să prevadă că titlurile și diplomele acordate prin CCI-uri ar trebui să fie acordate de către instituțiile de învățământ superior participante, care ar trebui să fie încurajate să le pună, de asemenea, eticheta de titluri și diplome EIT. În plus, EIT ar trebui să consolideze și să extindă sfera titlurilor și a diplomelor cu eticheta EIT la activități de învățare pe tot parcursul vieții, la formarea profesională, la programe de calificare, recalificare și perfecționare pentru a spori recunoașterea acestora și în afara Comunității EIT. Prin activitățile și lucrările sale, EIT ar trebui să ajute la promovarea mobilității studenților, cercetătorilor și personalului și să asigure oportunități pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru activități de mentorat și de formare. Toate aceste activități ar trebui să fie realizate fără a aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului13.

__________________

__________________

13 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

13 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  21

 

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează guvernanța și funcționarea acestuia.

(14) Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea, transparența și deschiderea EIT. În statutul EIT ar trebui să se stabilească norme corespunzătoare care reglementează guvernanța și funcționarea acestuia.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Se preconizează că sectoarele industrial, financiar și al serviciilor vor contribui în mod semnificativ la bugetul CCI-urilor. CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat și atingerea viabilității financiare. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii .

(16) Se preconizează că criza COVID-19 va avea impact asupra contribuțiilor financiare din partea sectoarelor industrial, financiar și al serviciilor, care contribuie în mod semnificativ la bugetul CCI-urilor. Cu toate acestea, CCI-urile ar trebui să urmărească maximizarea proporției contribuțiilor financiare din partea sectorului privat și să lucreze în mod activ, încă din fazele incipiente, către atingerea viabilității financiare. CCI-urile și organizațiile lor partenere ar trebui să facă public faptul că activitățile lor sunt întreprinse în contextul EIT și că primesc o contribuție financiară de la bugetul general al Uniunii. De asemenea, ar trebui îmbunătățită transparența finanțării prin furnizarea de informații disponibile public privind proiectele care sunt finanțate și privind alocarea finanțării.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  23

 

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) EIT ar trebui să asigure o distribuție echilibrată a bugetului pe întreaga perioadă și o tranziție adecvată de la perioada CFM-ului actual la cea următoare, în special pentru activitățile în curs.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) EIT ar trebui să elaboreze un raport anual de activitate consolidat, care să descrie activitățile realizate și rezultatele operațiunilor din anul calendaristic precedent. EIT ar trebui de asemenea să întocmească un document unic de programare, care să contureze inițiativele planificate ale acestuia în ceea ce privește programarea anuală și multianuală și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, inovării și din alte domenii relevante.

(19) EIT ar trebui să elaboreze un raport anual de activitate consolidat, care să descrie activitățile realizate și rezultatele operațiunilor din anul calendaristic precedent. EIT ar trebui de asemenea să întocmească un document unic de programare, care să contureze inițiativele planificate ale acestuia în ceea ce privește programarea anuală și multianuală și care să permită EIT să răspundă evoluțiilor interne și externe din domeniile științei, tehnologiei, învățământului superior, cercetării și inovării și din alte domenii relevante. Acest document unic de programare ar trebui să abordeze aspectele programului de răspuns la criză pe doi ani. Aceste document ar trebui să fie transmise Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, spre informare.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Este oportună inițierea de către Comisie a unor evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, inclusiv a CCI-urilor, în special în vederea pregătirii ASI. Evaluările ar trebui să examineze modul în care EIT își îndeplinește misiunea, să acopere toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și să evalueze relevanța, eficacitatea, eficiența, valoarea adăugată europeană și coerența acestora. Evaluările ar trebui să contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării .

(20) Este oportună inițierea de către Comisie a unor evaluări externe independente în ceea ce privește funcționarea EIT, inclusiv a CCI-urilor, în special în vederea pregătirii ASI. Evaluările ar trebui să examineze modul în care EIT își îndeplinește misiunea, să acopere toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și să evalueze relevanța, eficacitatea, eficiența, valoarea adăugată europeană, deschiderea, activitățile de intervenție de proximitate, comunicarea, vizibilitatea, diseminarea rezultatelor, impactul și coerența acestora. Evaluările ar trebui să contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul Orizont Europa.

Amendamentul  26

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) CCI-urile EIT sunt organizate în jurul unor centre de colocație și centre de inovare, însă utilizează adesea termeni diferiți pentru a le denumi (noduri, platforme, birouri etc.). EIT ar trebui să depună toate eforturile pentru a uniformiza terminologia referitoare la structura fiecărei CCI, în scopuri de simplificare, clarificare și creștere a vizibilității EIT.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) EIT, în principal prin intermediul CCI-urilor sale și prin mecanismul regional de inovare al EIT, ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea ecosistemelor de inovare pentru dezvoltarea unei capacități globale de inovare a Uniunii, care abordează provocările globale, prin stimularea integrării întreprinderilor, cercetării, învățământului superior și antreprenoriatului.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  28

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c) CCI-urile, acționând ca facilitatori ai inovării prin intermediul centrelor lor de colocație și al platformelor de inovare, ar trebui să țină cont de prioritățile strategiei de specializare inteligentă a statelor membre și, astfel, să îmbunătățească capacitatea de inovare a acestora, reflectând pe deplin capacitățile și potențialul regional, oportunitățile, punctele slabe, dar și actorii locali, activității și piețele acestora.

Amendamentul  29

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20d) Sinergiile dintre EIT, prin intermediul CCI-urilor sale, și fondurile politicii de coeziune ar trebui consolidate cu scopul de a promova cooperarea regională și transregională între actorii din triunghiul cunoașterii și autoritățile de management, precum și de a crește impactul și vizibilitatea EIT la nivel global.

Amendamentul  30

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20e) Este esențială promovarea unor sinergii puternice între EIT și Consiliul European pentru Inovare (EIC). CCI-urile ar trebui să stimuleze crearea de companii inovatoare, în strânsă sinergie cu EIC, evitând suprapunerile, iar beneficiarii EIT ar trebui să poată candida la instrumentele de sprijin ale EIC, pe lângă serviciile furnizate de CCI-urile EIT; start-upurile cu un potențial ridicat de creștere, sprijinite de CCI-uri, pot accesa într-o manieră mai directă acțiunile EIC în conformitate cu dispozițiile relevante ale programului Orizont Europa, pentru a se putea dezvolta rapid.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 20 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20f) EIT ar trebui să stimuleze inovarea în activitățile sale și ar trebui să sprijine integrarea învățământului superior în ecosistemul de inovare, în special prin stimularea educației antreprenoriale, încurajarea colaborării transdisciplinare între industrie și învățământul superior și cercetare și prin identificarea abilităților potențiale pentru viitorii inovatori pentru a aborda provocările globale, care includ competențe digitale, de viabilitate și de inovare avansate. Beneficiarii EIC ar trebui să poată beneficia de programele de sprijin oferite de EIT, iar start-upurile generate de comunitățile de cunoaștere și inovare ar trebui să aibă acces rapid la acțiunile EIC.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 20 g (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20g) În scopul de a evita barierele și duplicarea eforturilor și a strategiilor, EIT și EIC ar trebui să prevadă schimburi reciproce și sistematice de informații, precum și să aibă un membru comun în cadrul fiecărui consiliu de conducere.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 20 h (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20h) În domeniul de aplicare al programului Orizont Europa și în conformitate cu planificarea sa strategică, EIT ar trebui să poată decide să prezinte noi CCI-uri în domenii prioritare, care să contribuie la abordarea provocărilor globale noi și emergente. Prima astfel de CCI ar trebui să aibă legătură cu sectoarele și industriile culturale și creative, iar a doua ar trebui să se refere la sectoarele apei, mediului marin și maritim și ecosistemelor.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  34

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 i (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20i) EIT ar trebui să poată decide prezentarea de noi CCI-uri în domeniile prioritare, în conformitate cu programul Orizont Europa și cu planificarea sa strategică, care contribuie la abordarea provocărilor globale și societale noi și emergente. Prima astfel de CCI ar trebui să aibă legătură cu sectoarele și industriile culturale și creative și ar trebui lansată în 2022, cu posibilitatea de a amâna lansarea până în 2023 în cazul în care consiliul de conducere al EIT consideră că este necesară o consultare mai amplă a părților interesate înainte de lansarea cererii de propuneri. O a doua CCI ar trebui să se refere la sectoarele și ecosistemele apei și mediului marin și maritim și să fie lansată în 2025, după o evaluare pozitivă a impactului care urmează să fie realizată până în 2023.

Amendamentul  35

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și a cererii societății sau economice și generează produse, servicii sau modele de afaceri și organizaționale noi, care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare societății, inclusiv rezultatul acestui proces;

(1) „inovare” înseamnă procesul prin care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și a cererii societății sau economice sau a nevoilor de mediu și generează produse, servicii sau modele de afaceri, organizaționale și sociale noi, care sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare societății, inclusiv rezultatul acestui proces;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „comunitate de cunoaștere și inovare” (CCI) înseamnă un parteneriat european amplu și autonom al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate implicate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazat pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării;

(2) „comunitate de cunoaștere și inovare” sau „CCI” înseamnă un parteneriat european instituționalizat autonom, astfel cum este definit în programul Orizont Europa, al instituțiilor de învățământ superior, al organizațiilor de cercetare, al societăților și al altor părți interesate implicate în procesul de inovare, sub forma unei rețele strategice, indiferent de forma sa juridică precisă, bazat pe o planificare comună pentru inovare pe termen mediu și lung, pentru a face față provocărilor EIT și pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în programul Orizont Europa;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „centru de colocație al CCI” înseamnă un spațiu fizic, înființat în mod deschis și transparent și care acoperă o zonă geografică, în care pot interacționa cu ușurință principalii parteneri din cadrul triunghiului cunoașterii al CCI și care reprezintă un punct central pentru activitatea CCI din zona respectivă;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  38

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) „program de răspuns la criză” înseamnă un plan pe o perioadă de doi ani în care EIT își stabilește prioritățile ca răspuns la nevoile fiecărei CCI, pentru a depăși criza COVID-19 și pentru a se adapta perioadei post-criză;

Amendamentul  39

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) „centru de inovare al EIT” înseamnă un centru comunitar local, creat în numeroase state membre, în special în statele membre și regiunile vizate de mecanismul regional de inovare (MRI), unde CCI-urile pot colabora cu actori locali din triunghiul cunoașterii pentru a pune în aplicare obiective în materie de inovare pe întregul teritoriu al Uniunii, asigurând o prezență geografică mai echilibrată a activităților comunității EIT, funcționând ca punct de acces pentru interacțiunea cu actorii locali, mobilizând și internaționalizând rețelele locale, stabilind sinergii și promovând integrarea activă a ecosistemelor de la toate nivelurile și facilitând eforturile CCI-urilor de a stimula complementaritățile și colaborarea în cadrul triunghiului cunoașterii, având ambiția de a se dezvolta în centre de colocație regionale;

Amendamentul  40

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) „rețeaua EIT de agenți de legătură naționali” înseamnă o rețea de reprezentanți naționali desemnați de guvernele statelor membre și ale țărilor asociate la programul Orizont Europa, parte a punctelor de contact naționale pentru programul Orizont Europa, a căror misiune este aceea de a facilita o diseminare mai structurată a oportunităților, rezultatelor și realizărilor obținute de comunitatea EIT și de a încuraja transferul reciproc de cunoștințe, consiliere și bune practici, în conformitate cu funcția institutului EIT;

Amendamentul  41

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „organizație parteneră” înseamnă orice entitate juridică care este membră a unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, furnizori de educație și formare profesională organizații de cercetare, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale și locale, fundații și organizații non-profit;

(3) „organizație parteneră” înseamnă orice entitate juridică care este membră a unei CCI și poate include, în special, instituții de învățământ superior, furnizori de educație și formare profesională organizații de cercetare, instituții publice, societăți publice sau private, instituții financiare, autorități regionale și locale, fundații și organizații non-profit;

Amendamentul  42

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) „agendă strategică de inovare” („ASI”) înseamnă un document de politică în care se definesc domeniile prioritare și strategia pe termen lung ale EIT pentru inițiativele viitoare, capacitatea sa de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare, și care include o imagine de ansamblu a activităților planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, pe o perioadă de șapte ani ce acoperă CFM corespunzător;

(7) „agendă strategică de inovare” („ASI”) înseamnă un document de politică în care se definesc strategia și prioritățile EIT pentru inițiativele viitoare, capacitatea sa de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare, și care include obiectivele, acțiunile cheie, activitățile planificate în domeniul învățământului superior, al cercetării și al inovării, modul de operare, rezultatele preconizate și resursele necesare pe o perioadă de șapte ani ce acoperă programul Orizont Europa și CFM corespunzător;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) „mecanism regional de inovare” („MRI”) înseamnă un mecanism de proximitate care se concentrează pe parteneriatele dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, societăți și alte părți interesate pentru a susține inovarea pe întreg teritoriul Uniunii;

(8) „mecanism regional de inovare” sau „MRI” înseamnă un mecanism de proximitate care se concentrează pe crearea de parteneriate între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, companii și alte părți interesate, în țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (15a) din Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa, precum și, în măsura în care nu este vorba de țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I, în țări și regiuni ale acelor țări care sunt clasificate ca având performanțe modeste sau moderate în Tabloul de bord european privind inovarea, cu scopul de a stimula inovarea în întreaga Uniune și de a reduce disparitățile regionale și, astfel, de a reduce decalajul în materie de inovare;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) „plan de afaceri al CCI” înseamnă un document care descrie obiectivele CCI și activitățile cu valoare adăugată planificate de CCI;

(10) „plan de afaceri multianual al CCI” înseamnă un document care descrie obiectivele CCI, activitățile cu valoare adăugată planificate de CCI, etapele, obiectivele și impactul pe care CCI se așteaptă să îl aibă pentru a contribui la abordarea provocărilor globale și care conține o estimare a resurselor financiare și a finanțării, inclusiv strategiile sale pentru a atinge viabilitatea financiară, deschiderea către parteneri noi și o participare geografică mai echilibrată la activitățile acesteia;

Amendamentul  45

 

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) „memorandum de cooperare” înseamnă un acord între EIT și o CCI, menit să păstreze respectiva CCI ca membru activ în cadrul comunității EIT după data expirării acordului-cadru de parteneriat, fără vreo contribuție financiară din partea EIT;

eliminat

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) „viabilitate financiară” înseamnă capacitatea unei CCI de a-și finanța activitățile triunghiului cunoașterii independent după data expirării acordului-cadru de parteneriat.

(13) „viabilitate financiară” înseamnă capacitatea unei CCI de a genera venituri suficiente pentru a-și finanța majoritatea activităților sau toate activitățile din triunghiul cunoașterii, inclusiv o parte semnificativă a costurilor necesare pentru menținerea ecosistemului, independent de contribuția din partea EIT.

Amendamentul  47

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o creștere economică durabilă și la o competitivitate viabilă a Uniunii, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii pentru a aborda provocările majore cu care se confruntă societatea. EIT realizează aceasta prin promovarea sinergiilor și a cooperării între învățământul superior, cercetare și inovare la cele mai înalte standarde și prin integrarea acestora, inclusiv prin susținerea antreprenoriatului.

1. Misiunea EIT este de a contribui la o dezvoltare economică europeană durabilă și la o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. EIT are, de asemenea, scopul să contribuie la realizarea priorităților strategice, a obiectivelor și a politicilor Uniunii, inclusiv la Pactul european ecologic, la planul european de redresare, la strategiile europene privind datele, domeniul digital, IMM-urile și la strategiile industriale, precum și realizarea autonomiei strategice a Europei. În plus, EIT contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărind principiile Agendei 2030 și ale Acordului de la Paris, precum și la realizarea unei economii cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050.

Amendamentul  48

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT contribuie la realizarea obiectivelor generale și specifice ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării.

2. Pentru perioada bugetară 2021-2027, EIT contribuie la realizarea obiectivelor generale și specifice ale programului Orizont Europa.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. Obiectivele specifice ale EIT sunt:

 

(a)  să crească impactul CCI-urilor și transparența acestora și să stimuleze integrarea triunghiului cunoașterii;

 

(b)  să crească gradul de deschidere a CCI-urilor prin includerea unei serii mai largi de părți interesate de pe întreg teritoriul Uniunii;

 

(c)  să crească capacitatea antreprenorială și de inovare a sectorului învățământului superior din întreaga Uniune prin orientarea și monitorizarea CCI-urilor în promovarea unei mai bune integrări în ecosistemele de inovare și a unei schimbări instituționale în instituțiile de învățământ superior;

 

(d)  să crească deschiderea regională a EIT și a CCI-urilor sale, precum și să îmbunătățească diseminarea și exploatarea rezultatelor, pentru a remedia disparitățile regionale în ceea ce privește capacitatea de inovare pe teritoriul Uniunii și în interiorul statelor membre la nivel individual și pentru o mai bună echilibrare a acoperirii geografice;

 

(e)  să pună în aplicare un program de răspuns la situații de criză pe termen de doi ani, cu flexibilitatea necesară pentru a putea contribui la protejarea ecosistemelor de inovare actuale și pentru a ajuta părțile interesate ale EIT să se pregătească pentru redresarea economică.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. ASI definește domeniile prioritare și strategia pentru EIT pe perioada de șapte ani în cauză, având în vedere programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, și include o evaluare a impactului socioeconomic și a capacității acestuia de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT menționate la articolul 19.

1. ASI definește strategia și prioritățile pentru EIT pe perioada de șapte ani în cauză, inclusiv acțiunile pe termen scurt care vizează abordarea crizei COVID-19 și redresarea ulterioară, luând în considerare programul Orizont Europa, inclusiv planificarea sa strategică. ASI include, de asemenea, o evaluare a impactului socioeconomic preconizat și a activităților de comunicare ale EIT, precum și a capacității EIT de a genera cele mai bune ecosisteme de inovare și valoare adăugată. ASI ține seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT menționate la articolul 19.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  51

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. ASI este aliniată la obiectivele programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, la cerințele acestui program referitoare la planificarea multianuală strategică, raportare, monitorizare și evaluare, precum și la alte cerințe ale programului menționat și promovează sinergiile cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM respectiv, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. ASI creează totodată sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii.

2. ASI este aliniată la obiectivele programului Orizont Europa, la cerințele acestui program referitoare la planificarea multianuală strategică, raportare, monitorizare și evaluare, precum și la alte cerințe ale programului menționat și promovează sinergiile cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM respectiv. ASI creează totodată sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, în special Inițiativa privind universitățile europene, Consiliul European pentru Inovare, misiunile și parteneriatele europene, astfel cum se menționează în programul Orizont Europa. Comisia oferă EIT tot sprijinul necesar pentru crearea sinergiilor și complementarităților corespunzătoare cu alte activități ale programului Orizont Europa, precum și cu alte inițiative și programe ale Uniunii, evitând suprapunerile.

Amendamentul  52

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei CFM respectiv.

3. ASI include o estimare a necesităților și a surselor financiare în vederea funcționării, a dezvoltării pe termen lung și a finanțării viitoare a EIT, inclusiv a aspectelor financiare aferente planului european de redresare. Aceasta mai cuprinde un plan financiar indicativ corespunzător perioadei CFM respectiv.

Amendamentul  53

 

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. EIT își prezintă contribuția la propunerea Comisiei referitoare la ASI.

4. EIT, ținând cont de opiniile și de contribuțiile CCI-urilor existente, elaborează un proiect de ASI pe șapte ani, îl transmite Comisiei și îl face public.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri. Acesta este responsabil cu conducerea activităților EIT, cu selectarea, desemnarea, monitorizarea și evaluarea CCI-urilor, precum și cu luarea oricăror alte decizii strategice;

(a) un consiliu de conducere, alcătuit din membri de nivel înalt, cu experiență la nivel de excelență dovedită în învățământul superior, cercetare, inovare și mediul de afaceri, inclusiv un membru care este și membru al consiliului de conducere al EIC. Acesta este responsabil cu conducerea activităților EIT, cu selectarea, desemnarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea CCI-urilor, inclusiv cu luarea măsurilor de remediere adecvate în cazul unor performanțe nesatisfăcătoare, precum și cu luarea oricăror alte decizii strategice. Selecția consiliului de conducere ține seama de criteriile referitoare la echilibrul de gen și la echilibrul geografic.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  55

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un comitet executiv compus din membri selectați și din președintele consiliului de conducere. Acesta asistă consiliul de conducere în îndeplinirea atribuțiilor sale și pregătește reuniunile consiliului de conducere în cooperare cu directorul;

(b) un comitet executiv compus din membri selectați, reprezentând toate cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii, și din președintele consiliului de conducere. Acesta asistă consiliul de conducere în îndeplinirea atribuțiilor sale și pregătește reuniunile consiliului de conducere în cooperare cu directorul.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) un director, numit de consiliul de conducere, care este reprezentantul legal al EIT responsabil cu gestionarea operațiunilor și a activităților de zi cu zi ale EIT. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și îi transmite rapoarte în mod continuu cu privire la evoluția activităților EIT și cu privire la toate activitățile care intră în domeniul său de răspundere;

(c) un director, numit de consiliul de conducere, care este reprezentantul legal al EIT și este responsabil cu implementarea deciziilor consiliului de conducere și cu gestionarea operațiunilor și a activităților de zi cu zi ale EIT. Directorul răspunde în fața consiliului de conducere și îi transmite rapoarte în mod continuu cu privire la evoluția activităților EIT și cu privire la toate activitățile care intră în domeniul său de răspundere, inclusiv execuția bugetului EIT. Directorul informează periodic Parlamentul European, cel puțin după fiecare proces de monitorizare și evaluare.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Dispozițiile detaliate privind organele EIT sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

2. Dispozițiile detaliate privind organele și guvernanța EIT și guvernanța sunt prevăzute în statutul EIT, anexat la prezentul regulament.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului său, EIT în special :

Pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3, EIT, în special:

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identifică, în conformitate cu ASI, prioritățile și activitățile sale principale;

(a) identifică activitățile sale în conformitate cu prioritățile sale principale stabilite în ASI;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  60

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) prezintă un program de răspuns la situații de criză pe doi ani, în cooperare cu CCI-urile;

Amendamentul  61

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sensibilizează potențialele organizații partenere și încurajează participarea acestora la activitățile sale;

(b) asigură deschiderea către potențiale organizații partenere și duce muncă de sensibilizare pentru a le încuraja să participe la activitățile sale, în special IMM-urile și centrele de excelență emergente din țările și regiunile eligibile pentru acțiunile RIS;

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) selectează și desemnează CCI-urile în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 9 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri-cadru de parteneriat și prin acorduri de grant, asigură sprijinul necesar, aplică măsurile de control al calității corespunzătoare și monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora;

(c) selectează și desemnează CCI-urile în domeniile prioritare în conformitate cu articolul 9 și definește drepturile și obligațiile acestora prin acorduri-cadru de parteneriat și prin acorduri de grant, le asigură orientările și sprijinul strategice necesare, aplică controlul adecvat al calității, monitorizarea îndeaproape, precum și condițiile stabilite și adoptă măsurile adecvate și de remediere în cazul unor performanțe nesatisfăcătoare, pe baza rezultatelor evaluărilor realizate în conformitate cu articolul 11, și monitorizează continuu și evaluează periodic activitățile acestora, precum și acțiunile realizate pentru atingerea viabilității financiare;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  63

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ca (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) dirijează implementarea mecanismului regional de inovare (MRI) punând la dispoziție mijloacele necesare pentru crearea centrelor de inovare ale EIT în statele membre ale MRI din cadrul EIT;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) promovează diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea triunghiului cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor, pentru a dezvolta o cultură comună de inovare și transfer de cunoștințe și încurajează participarea la activități de intervenție de proximitate, inclusiv în MRI;

(f) promovează diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea triunghiului cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor și în Uniune, pentru a dezvolta o cultură comună de inovare și transfer de cunoștințe și încurajează participarea și deschiderea către noi membri în activitățile de intervenție de proximitate, inclusiv în MRI;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  65

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) înființează o rețea de agenți naționali de legătură ai EIT, ca parte a punctelor de contact naționale pentru Orizont Europa, pentru a încuraja transferul reciproc de cunoștințe, consiliere și bune practici în conformitate cu funcția EIT;

 

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) promovează difuzarea, comunicarea și exploatarea pe scară largă a rezultatelor și a oportunităților obținute de comunitatea EIT, inclusiv prin intermediul rețelei de ofițeri naționali de legătură a EIT, pentru a crește gradul de conștientizare, de vizibilitate și de cunoaștere a EIT în întreaga Uniune, precum și pentru a încuraja participarea la activitățile comunității EIT;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  67

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) sprijină CCI-urile în dezvoltarea unei strategii eficace de sustenabilitate financiară pentru mobilizarea de fonduri din alte surse publice și private;

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) promovează abordările multidisciplinare față de inovare, inclusiv integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice, abordările organizaționale și noile modele de afaceri;

(h) promovează abordările multidisciplinare față de inovare, în toate sectoarele, și anume prin integrarea soluțiilor tehnologice, sociale și netehnologice, sustenabilitate și neutralitate climatică încă din faza de concepere, abordările organizaționale, un etos de întreprinzător și noile modele de afaceri;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii, după caz;

(i) asigură complementaritatea și sinergia între activitățile EIT și alte programe ale Uniunii, după caz, astfel cum se menționează în programul Orizont Europa;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  70

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) elaborează și furnizează orientări privind modele inovatoare în materie de drepturi de proprietate intelectuală, care să promoveze transferul și difuzarea cunoștințelor, atât în cadrul CCI-urilor, cât și la scară cât mai largă în Uniune;

Amendamentul  71

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib) asigură sprijinul și sinergiile necesare cu CCI pentru a dezvolta soluții inovatoare;

Amendamentul  72

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera i c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ic) garantează că CCI-urile pot acționa cu flexibilitatea necesară pentru a-și adapta operațiunile la cererile tot mai mari cauzate de criza COVID-19 și a sprijini Planul european de redresare economică;

Amendamentul  73

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) organizează reuniuni regulate ale Forumului părților interesate pentru a informa despre activitățile EIT, experiența sa, cele mai bune practici și contribuția la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și educație și pentru a permite părților interesate să își exprime punctele de vedere;

(j) organizează reuniuni regulate, cel puțin anuale, ale Forumului părților interesate pentru a partaja și a discuta despre activitățile EIT, pentru a face schimb de experiență și de cele mai bune practici, dar și în ceea ce privește contribuția la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și educație și pentru a permite părților interesate să își exprime punctele de vedere;

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera k

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) organizează reuniuni ale unui grup de reprezentanți ai statelor membre , cel puțin de două ori pe an, independent de reuniunile Forumului părților interesate , pentru a garanta o comunicare corespunzătoare cu EIT și menținerea unui flux adecvat de informații cu acesta, pentru a primi informații în legătură cu realizările EIT și ale CCI-urilor, pentru a le acorda consultanță și pentru a face schimb de experiență cu acestea. Grupul de reprezentanți ai statelor membre asigură, de asemenea, sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și ale CCI-urilor și programele și inițiativele naționale, inclusiv posibila cofinanțare națională a activităților CCI-urilor;

(k) organizează reuniuni ale unui grup de reprezentanți ai statelor membre, independent de reuniunile Forumului părților interesate menționate la litera (j), pentru a garanta o comunicare corespunzătoare cu EIT și menținerea unui flux adecvat de informații cu acesta, pentru a primi informații în legătură cu realizările EIT și ale CCI-urilor, pentru a le acorda consultanță și pentru a face schimb de experiență cu acestea;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka) facilitează înființarea unor infrastructuri de servicii comune ale comunității EIT, care să vizeze gestionarea în comun, comună tuturor CCI-urilor;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  76

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera kb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb) încurajează colaborarea în rețea, în timp, a diferitelor centre de inovare ale EIT din toate statele membre, pentru a facilita cooperarea dintre comunitatea EIT și ecosistemele locale de inovare;

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) concepe și coordonează acțiunile de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

(l) concepe și coordonează și monitorizează implementarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior, a instituțiilor de formare profesională, a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate și integrarea acestora în ecosistemele de inovare, în întreaga Uniune și în concordanță cu abordarea triunghiului cunoașterii;

Amendamentul  78

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera la (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) concepe și lansează o inițiativă privind învățământul superior, în cooperare cu Comisia și pe baza contribuțiilor CCI-urilor, pentru a sprijini dezvoltarea inovării și a capacității antreprenoriale în învățământul superior, care va fi pusă în aplicare de către CCI-uri și prin intermediul acestora;

Amendamentul  79

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera lb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb) extinde domeniul de aplicare și consolidează recunoașterea și vizibilitatea, în afara comunității EIT, a calificărilor și a diplomelor care sunt acordate de instituții de învățământ superior participante și care sunt titluri și diplome cu eticheta EIT și le extinde la programele de învățare pe tot parcursul vieții, de mentorat, de formare profesională, de dezvoltare a competențelor și de reconversie profesională, asigurând în același timp o abordare echilibrată din perspectiva genului și care pot fi acordate în instituții de formare certificate și calificate;

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera lc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lc) consolidează vizibilitatea și recunoașterea activităților finanțate de EIT către publicul larg și extinde eticheta EIT pentru a îmbunătăți vizibilitatea și recunoașterea EIT în programele educaționale bazate pe parteneriate între diferite instituții de învățământ superior, instituții de formare, centre de cercetare și companii, îmbunătățind calitatea ei generală prin oferirea de programe de „învățare prin practică” și educație antreprenorială orientată, precum și mobilitate la nivel internațional, interorganizațional și intersectorial;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  81

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia asistă EIT și CCI-urile sale în identificarea de sinergii cu alte programe ale Uniunii.

Amendamentul  82

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la alineatul (1) litera (k) este compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru și un reprezentant din fiecare țară asociată.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acesta oferă consultanță consiliului de conducere și directorului EIT cu privire la chestiuni de importanță strategică. El asigură, de asemenea, sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și ale CCI-urilor și programele și inițiativele naționale, inclusiv posibila cofinanțare națională a activităților CCI-urilor.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată europeană, inclusiv susținerea creării și dezvoltării de întreprinderi inovatoare, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

(a) activități de inovare și investiții cu valoare adăugată pentru Uniune, inclusiv facilitarea și susținerea creării și dezvoltării de întreprinderi inovatoare și de întreprinderi nou-înființate, care integrează pe deplin dimensiunile învățământului superior și cercetării, pentru a atinge o masă critică și stimulând difuzarea și exploatarea rezultatelor;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activități de experimentare, de creare de prototipuri și demonstrative axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivelul Uniunii și de la nivel național, având potențialul de a consolida competitivitatea Uniunii la nivel internațional și de a găsi soluții pentru provocările majore cu care se confruntă societatea europeană;

(b) activități de cercetare, experimentare, de creare de prototipuri și demonstrative axate pe inovare în domenii de prim interes economic și societal, care se bazează pe rezultatele activităților de cercetare de la nivelul Uniunii și de la nivel național, având potențialul de a consolida competitivitatea Uniunii la nivel internațional și de a găsi soluții pentru provocările majore cu care se confruntă societatea europeană, inclusiv provocările digitale și în materie de sănătate;

Amendamentul  86

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) activități de educare și instruire, îndeosebi la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice europene și care extind baza de talente a Uniunii, promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor manageriale și antreprenoriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților și care susțin schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea de relații între beneficiarii diplomelor și ai formărilor cu eticheta EIT;

(c) activități de educare și instruire, îndeosebi la nivel de masterat și doctorat, precum și cursuri de formare profesională, în discipline care au potențialul de a satisface viitoarele nevoi socioeconomice și socio-ecologice europene și care extind baza de talente a Uniunii, promovează dezvoltarea competențelor legate de inovare, îmbunătățirea competențelor manageriale și antreprenoriale și mobilitatea cercetătorilor și a studenților și care susțin schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea de relații între beneficiarii activităților de educație și de formare care dețin eticheta EIT;

Amendamentul  87

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) acțiuni de sprijinire a instituțiilor de învățământ superior, astfel încât acestea să se integreze mai bine în lanțurile valorice și în ecosistemele din sfera inovării și care să le faciliteze colaborarea cu alți factori-cheie în domeniul inovării din cadrul triunghiului cunoașterii astfel încât, prin aceasta, să își dezvolte mai bine capacitatea strategică;

Amendamentul  88

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) activități de intervenție de proximitate și diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării între învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri, incluzând sectorul serviciilor și sectorul financiar;

(d) activități de intervenție de proximitate și diseminarea celor mai bune practici în sectorul inovării, cu accent pe dezvoltarea cooperării și a schimburilor de învățare interdisciplinară între învățământul superior, cercetare, organizațiile din sectorul public sau sectorul terțiar, precum și mediul de afaceri, incluzând sectorul serviciilor și sectorul financiar;

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) activitățile MRI, integrate pe deplin în strategia multianuală a CCI pentru a consolida capacitatea de inovare și a dezvolta ecosisteme de inovare sustenabile în întreaga Uniune, în vederea reducerii inegalităților și decalajului de performanță în materie de inovare din întreaga Uniune și asigurării unei participări mai echilibrate din punct de vedere geografic în comunitatea EIT din întreaga Uniune;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  90

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) realizarea de sinergii și complementarități între activitățile CCI-urilor și programele europene, naționale și regionale actuale, după caz.

(e) realizarea de sinergii și complementarități între activitățile CCI-urilor și programele europene, naționale și regionale actuale, în special EIC, alte parteneriate și misiuni europene, precum și universități, instituții de învățământ superior și centre de cercetare, după caz;

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) mobilizarea de fonduri din surse publice și private și din veniturile generate de propriile lor activități, în conformitate cu articolul 17, în scopul creșterii unei părți din bugetul lor;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  92

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) realizarea unei inventarieri a depozitului și a legăturilor dintre invențiile și brevetele deținute de CCI-uri și identificarea deținătorilor acestor invenții.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fără a aduce atingere acordurilor-cadru de parteneriat și acordurilor de grant dintre EIT și CCI-uri , CCI-urile dispun de o autonomie generală semnificativă în ceea ce privește stabilirea organizării interne și a structurii lor, precum și a obiectivelor precise și a metodelor de lucru ale acestora. În mod special, CCI-urile:

2. Fără a aduce atingere acordurilor-cadru de parteneriat și acordurilor multianuale de grant dintre EIT și CCI-uri, CCI-urile dispun de o autonomie generală semnificativă în ceea ce privește stabilirea organizării interne și a structurii lor, precum și a obiectivelor precise și a metodelor de lucru ale acestora, cu condiția ca aceste obiective și metode de lucru să aibă ca rezultate progrese în direcția realizării obiectivelor EIT și CCI. În mod special, CCI-urile:

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) creează sisteme interne de guvernanță care reflectă triunghiul cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare;

(a) creează sisteme interne transparente de guvernanță care reflectă triunghiul cunoașterii – învățământ superior, cercetare și inovare;

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) își asigură deschiderea față de noi membri ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului;

(b) își asigură deschiderea față de cea mai extinsă gamă posibilă de noi membri ori de câte ori aceștia aduc o valoare adăugată parteneriatului, din întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul unor criterii de intrare și ieșire și al unor proceduri de licitație deschise clare și transparente;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) își desfășoară activitatea într-un mod deschis și transparent, conform normelor lor interne;

(c) instituie norme interne care să asigure funcționarea CCI într-un mod deschis și transparent, conform codurilor de bună guvernanță ce urmează să fie integrate în normele lor interne;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  97

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) elaborează, ca parte a planului lor de afaceri multianual, un plan strategic pe doi ani în care sunt detaliate inițiativele avute în vedere pentru combaterea efectelor crizei COVID-19, acordând atenție în special acțiunilor ce vizează creșterea rezilienței microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-înființate, dar și a studenților, a cercetătorilor și a angajaților;

Amendamentul  98

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera db (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) în sinergie cu alte componente de inovare ale Uniunii și cu alte instituții, organisme, birouri și agenții ale Uniunii și pentru a răspunde planului european de redresare economică, publică proceduri de licitație specifice, promovează inițiative în care sunt valorificate parteneriatele, ecosistemele și comunitățile acestora, dezvoltă proiecte care implică una sau mai multe CCI-uri pentru a sprijini restructurarea întreprinderilor și identifică microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile nou-înființate și alte părți interesate care au nevoie de sprijin și, de exemplu, de un acces mai bun la finanțare;

Amendamentul  99

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) propune inițiative ce vizează sprijinirea ecosistemului acestora pe baza triunghiului cunoașterii, asigurând totodată o flexibilitate suficientă pentru a crea măsuri adecvate pentru partenerii și beneficiarii lor, dar și în afara comunităților existente;

Amendamentul  100

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) elaborează și implementează strategii de viabilitate financiară.

(e) elaborează și implementează strategii pentru a ajunge la viabilitate financiară;

Amendamentul  101

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) dezvoltă activități de comunicare, în special cu instituțiile emergente și centrele de excelență din regiuni mai puțin performante ale Uniunii:

Amendamentul  102

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe acorduri-cadru de parteneriat și pe acorduri de grant.

3. Relația dintre EIT și fiecare CCI se întemeiază pe acorduri-cadru de parteneriat și pe acorduri multianuale de grant, precum și pe o strategie de colaborare pe termen lung bine definită.

Amendamentul  103

 

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Atunci când selectează proiecte și parteneri și atunci când este strict necesară separarea propunerilor de o calitate egală, după o evaluare bazată pe criteriul excelenței, CCI-urile acordă prioritate propunerilor care îndeplinesc unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

 

(a)  includ un număr mai mare de țări sau regiuni care participă la MRI;

 

(b)  includ un număr mai mare de regiuni sau țări care nu participă încă la comunitatea CCI-urilor;

 

(c)  implică regiuni și țări care se angajează să contribuie cu fonduri ESI;

 

(d)  implică un număr mai mare de IMM-uri;

 

(e)  asigură un mai bun echilibru de gen.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică normele de participare și de diseminare ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Prin derogare de la normele respective:

Se aplică normele de participare și de diseminare ale programului Orizont Europa. Prin derogare de la normele respective:

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, se pot aplica norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea.

(b) în cazul activităților cu valoare adăugată ale CCI-urilor, se pot aplica norme specifice privind proprietatea, drepturile de acces, exploatarea și diseminarea, acolo unde este cazul.

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri concurențiale, deschise și transparente. Se aplică criteriile programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării privind selectarea parteneriatelor europene. Consiliul de conducere al EIT poate detalia criteriile respective prin adoptarea și publicarea unor criterii de selectare a CCI-urilor bazate pe principiile excelenței și relevanței inovării.

1. EIT selectează și desemnează un parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza unei proceduri concurențiale, deschise și transparente. Se aplică criteriile și condițiile aplicabile ale programului Orizont Europa privind selectarea parteneriatelor europene. Consiliul de conducere al EIT detaliază criteriile respective prin adoptarea și publicarea unor criterii de selectare a CCI-urilor bazate pe principiile excelenței, reprezentării geografice echilibrate și relevanței inovării în abordarea provocărilor societale și a priorităților de politică ale UE.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  107

 

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor, în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI.

2. EIT lansează selectarea și desemnarea CCI-urilor în conformitate cu domeniile prioritare și cu calendarul definit în ASI, ținând seama de prioritățile definite în planificarea strategică a programului Orizont Europa.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Condiția minimă pentru a înființa o CCI este participarea a cel puțin trei organizații partenere independente, având sediul în cel puțin trei state membre diferite.

3. Condițiile minime pentru a înființa o CCI constau în participarea a cel puțin trei organizații partenere independente, dintre care cel puțin o instituție de învățământ superior, o organizație de cercetare și o întreprindere privată, având sediul în cel puțin trei state membre diferite.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În plus față de condițiile prevăzute la alineatul (3), cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. Din fiecare CCI fac parte cel puțin o instituție de învățământ superior, o organizație de cercetare și o societate comercială privată.

4. În plus față de condițiile prevăzute la alineatul (3), cel puțin două treimi dintre organizațiile partenere care formează o CCI își au sediul în statele membre. În cadrul procedurii de selecție și de numire se ține seama de o reprezentare geografică echilibrată, care include participarea serviciilor MRI și participarea noilor parteneri.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. EIT adoptă și publică criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri. Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6 litera (k) este informat cu promptitudine despre acestea.

5. EIT adoptă și publică criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor înainte de lansarea procedurii de selecție pentru noi CCI-uri. Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6 alineatul (2), rețeaua de ofițeri naționali de legătură ai EIT și Parlamentul European sunt informați cu promptitudine despre acestea.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 111

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între altele, în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și în ASI și în strânsă cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor și impacturilor fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și evaluărilor respective sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și se publică.

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între altele, în programul Orizont Europa și în ASI și în strânsă cooperare cu Comisia, organizează un proces de monitorizare continuă și evaluări externe periodice ale realizărilor, rezultatelor, impacturilor și măsurilor luate în vederea asigurării sustenabilității financiare a fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și evaluărilor respective sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului și se publică.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Sub rezerva rezultatului unei evaluări intermediare cuprinzătoare efectuate înainte de expirarea perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI cu o perioadă de maximum șapte ani în plus față de perioada inițială sau poate decide să întrerupă contribuția financiară a EIT și să nu prelungească acordul-cadru de parteneriat. Consiliul de conducere ia în considerare îndeosebi nivelul de viabilitate financiară atins al unei CCI, capacitatea acesteia de a asigura deschiderea față de noi membri, precum și limitele contribuției financiare a Uniunii menționate la articolul 20 și relevanța în raport cu obiectivele EIT.

2. Sub rezerva rezultatului pozitiv al unei evaluări intermediare cuprinzătoare realizate de experți externi independenți, ce trebuie efectuată înainte de sfârșitul celui de al patrulea an al perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide menținerea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI până la sfârșitul perioadei inițiale sau poate decide să întrerupă contribuția financiară a EIT. Consiliul de conducere ia în considerare îndeosebi relevanța pentru provocările globale și societale ale Uniunii, criteriile programului Orizont Europa pentru punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea parteneriatelor europene, realizarea obiectivelor stabilite de către CCI, eforturile de coordonare a unei CCI cu alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare, nivelul de viabilitate financiară atins al unei CCI, capacitatea acesteia de a asigura deschiderea față de noi membri și succesul în atragerea de noi parteneri, transparența guvernanței sale, capacitatea sa de a dezvolta ecosisteme de inovare sustenabile și răspândirea sa geografică și echilibrul de gen, precum și limitele contribuției financiare a Uniunii menționate la articolul 20 și relevanța în raport cu obiectivele EIT.

 

Consiliul de conducere transmite reexaminările intermediare Parlamentului European și Consiliului și le publică.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La sfârșitul perioadei inițiale de șapte ani, consiliul de conducere poate decide să extindă acordul-cadru de parteneriat pentru o perioadă suplimentară de șapte ani. Decizia respectivă se bazează pe criteriile stabilite la alineatul (2) și pe evaluarea finală a performanței CCI-urilor, care va fi efectuată înainte de finalul perioadei inițiale de șapte ani.

EIT consultă Parlamentul European înainte de a prelungi perioada inițială de șapte ani.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul prelungirii acordului de șapte ani, CCI face obiectul unei noi evaluări la jumătatea perioadei, până la sfârșitul celui de al patrulea an al celei de a doua perioade de șapte ani, pe baza acelorași criterii și metodologie.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate sau absența unei valori adăugate europene , consiliul de conducere ia măsuri corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT sau rezilierea acordului -cadru de parteneriat.

 

3. În cazul în care evaluările unei CCI indică rezultate inadecvate sau absența unei valori adăugate europene, consiliul de conducere ia măsuri de corectare corespunzătoare, incluzând reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT sau rezilierea acordului-cadru de parteneriat.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, EIT poate încheia un memorandum de cooperare cu o CCI.

4. Sub rezerva rezultatului unei evaluări finale înainte de expirarea celui de-al paisprezecelea an al acordului-cadru de parteneriat, consiliul de conducere poate decide prelungirea acordului-cadru de parteneriat cu o CCI, în condiții stricte și după o evaluare riguroasă efectuată de experți independenți. Un astfel de acord-cadru de parteneriat prelungit este condiționat de:

 

(a) o evaluare aprofundată pozitivă a CCI de către experții externi și de către consiliul de conducere, ținând seama de criteriile de evaluare stabilite la alineatul (2);

 

(b) un plan detaliat al CCI care să expună motivele pentru care ar trebui prelungit acordul-cadru de parteneriat;

 

(c) o limitare în ceea ce privește perioada, bugetul și domeniul de aplicare la activitățile orizontale, de învățământ superior și de formare profesională ale CCI care nu pot fi încă viabile din punct de vedere financiar, dar rămân esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor și activităților acesteia și pentru capacitatea sa de a răspunde unor provocări societale.

 

Aceste activități sunt descrise în detaliu. Descrierea respectivă este prezentată de către consiliul de conducere în vederea evaluării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordurile-cadru de parteneriat și acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri prevăd că aceste titluri și diplome pot fi, de asemenea, titluri și diplome cu eticheta EIT.

1. Titlurile și diplomele privind activitățile de învățământ superior menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sunt acordate de instituțiile de învățământ superior și instituțiile de formare certificate participante, în conformitate cu normele și procedurile de acreditare naționale. Acordurile-cadru de parteneriat și acordurile de grant dintre EIT și CCI-uri prevăd că aceste titluri și diplome sunt, de asemenea, titluri și diplome cu eticheta EIT.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT încurajează instituțiile de învățământ superior participante :

2. EIT încurajează instituțiile de învățământ superior și instituțiile de formare certificate participante:

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să promoveze și să facă cunoscută eticheta EIT în cadrul formării oferite și pe diplome;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) să devină mai integrate în lanțurile de inovare, dezvoltând strategii diferite cu scopul de a coopera în mod eficace cu ecosistemele de inovare și cu întreprinderile și de a promova un spirit antreprenorial;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera bc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) să creeze programe axate pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe certificare;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  122

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Se va acorda o atenție specială echilibrului de gen și abordărilor care iau în considerare dimensiunea de gen, în special în domenii precum TIC, știință, tehnologie, inginerie și matematică, în care femeile continuă să fie subreprezentate.

Amendamentul  123

 

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. EIT și CCI-urile garantează desfășurarea activităților lor la un înalt nivel de transparență. În special, EIT și CCI-urile creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile lor.

1. EIT și CCI-urile garantează desfășurarea activităților lor la un înalt nivel de transparență. În special, EIT și CCI-urile creează un site web accesibil și gratuit, care să ofere informații despre activitățile lor și despre oportunitățile pe care le oferă, în special despre procedurile de licitație deschise.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. EIT și CCI pun la dispoziție informații detaliate cu privire la toate cererile de propuneri lansate de ele. Aceste informații sunt puse la dispoziție într-un mod oportun, ușor de căutat și de urmărit în cadrul bazelor de date online comune relevante ale proiectelor de cercetare și inovare finanțate de Uniune, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului [xxx] de înființare a programului Orizont Europa.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  125

 

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Informații detaliate privind procesele de monitorizare și evaluare menționate la articolele 11 și 18.

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Contribuțiile din partea organizațiilor partenere la finanțarea CCI-urilor se determină în conformitate cu ratele de cofinanțare menționate la alineatul (4) și reflectă strategia de viabilitate financiară a CCI-urilor.

6. Contribuțiile din partea organizațiilor partenere și alte surse publice din țări terțe, precum și surse de finanțare private destinate finanțării CCI-urilor se determină în conformitate cu ratele de cofinanțare menționate la alineatul (4) și reflectă strategia de viabilitate financiară a CCI-urilor.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. EIT creează un mecanism concurențial de alocare pentru acordarea unei părți adecvate din contribuția sa financiară către CCI-uri. Acesta include evaluarea planurilor de afaceri ale CCI-urilor și a rezultatelor economice ale acestora evaluate prin monitorizarea continuă și, în special, a progresului acestora în ceea ce privește atingerea viabilității financiare.

7. EIT creează un mecanism concurențial și bazat pe performanță de alocare pentru acordarea unei părți adecvate din contribuția sa financiară către CCI-uri. Acesta include evaluarea planurilor de afaceri ale CCI-urilor, a deschiderii lor față de noi membri, a strategiilor de diseminare și a răspândirii geografice, precum și a rezultatelor economice ale acestor planuri de afaceri, evaluate prin monitorizarea continuă și, în special, a progresului acestora în ceea ce privește atingerea viabilității financiare. Se acordă atenție în special acțiunilor instituite pentru combaterea efectelor crizei COVID-19 și dezvoltării de idei inovatoare.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o estimare a necesarului de personal care decurge din noile sarcini;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  129

 

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) aspecte ale programului de răspuns la criză pe doi ani;

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților CCI-urilor și ale EIT, utilizând o abordare axată pe impact;

(c) metode calitative și cantitative, instrumente și indicatori corespunzători pentru monitorizarea activităților EIT și ale CCI-urilor, utilizând o abordare axată pe impact și bazată pe performanță;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  131

 

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. EIT adoptă un raport anual de activitate consolidat, care include informații complete cu privire la activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și la contribuția EIT la obiectivele programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării, precum și la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și învățământ. Totodată, acesta evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor și funcționarea generală a EIT. Raportul anual de activitate consolidat cuprinde mai multe informații detaliate, în conformitate cu normele financiare ale EIT.

2. EIT adoptă un raport anual de activitate consolidat, care include informații complete cu privire la activitățile realizate de EIT și de CCI-uri în cursul anului calendaristic anterior și la contribuția EIT la obiectivele programului Orizont Europa, precum și la politicile și obiectivele Uniunii în materie de inovare, cercetare și învățământ. Totodată, acesta evaluează rezultatele în raport cu obiectivele, indicatorii și calendarul stabilite, riscurile asociate activităților desfășurate, utilizarea resurselor, inclusiv contribuția sa la obiectivul de integrare a aspectelor climatice în cadrul programului Orizont Europa, defalcat pe CCI-uri, și funcționarea generală a EIT. Raportul anual de activitate consolidat cuprinde mai multe informații detaliate, în conformitate cu normele financiare ale EIT.

Amendamentul  132

 

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În fiecare an, directorul EIT prezintă raportul anual de activitate comisiilor competente ale Parlamentului European.

Amendamentul  133

 

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu ajutorul experților independenți selectați pe baza unui proces transparent, în conformitate cu normele sale financiare. Respectivele evaluări examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea, se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată europeană a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și coerența și/sau complementaritatea acestora cu politici naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv sinergiile cu alte părți ale programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării. Aceste evaluări iau în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național, și contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării.

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu ajutorul experților independenți selectați pe baza unui proces transparent, în conformitate cu normele sale financiare. Respectivele evaluări examinează felul în care EIT își îndeplinește misiunea, se referă la toate activitățile EIT și ale CCI-urilor și evaluează valoarea adăugată europeană a EIT, impactul, eficacitatea, durabilitatea, eficiența și relevanța activităților desfășurate și coerența și/sau complementaritatea acestora cu politici naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv sinergiile cu alte părți ale programului Orizont Europa, în special cu EIC și cu alte parteneriate și misiuni. Evaluarea analizează, de asemenea, aspecte legate de impactul MRI și de deschiderea sa față de participarea noilor parteneri. Aceste evaluări iau în considerare punctele de vedere ale părților interesate, atât la nivel european, cât și la nivel național, și contribuie la evaluările de către Comisie ale programului, prevăzute în programul Orizont Europa.

Amendamentul  134

 

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Evaluarea la jumătatea perioadei a EIT

 

EIT face obiectul unei evaluări amănunțite la jumătatea perioadei de către Comisie, pe baza evaluărilor periodice prevăzute la articolul 19. Aceasta se desfășoară cu asistența experților independenți și în termen de cel mult trei ani de la începerea următoarei perioade financiare. Ea evaluează, printre altele:

 

(a)  rezultatele și impactul inițiativei educaționale și posibila continuare a acesteia;

 

(b)  eficacitatea strategiilor de sustenabilitate financiară ale CCI-urilor;

 

(c)  punerea în aplicare și impactul MRI;

 

(d)  fezabilitatea sporirii în continuare a colaborării dintre EIT și toate organismele de punere în aplicare din cadrul pilonului III al programului Orizont Europa, pentru a examina dacă EIT ar putea juca un rol mai orizontal în cadrul tuturor pilonilor și/sau să instituie un ghișeu unic pentru inovare cu un set de diferite activități complementare.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuția Uniunii poate fi asigurată printr-o contribuție financiară a programului-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și a altor programe ale Uniunii, fără a aduce atingere cuantumurilor stabilite în CFM respectiv.

Contribuția Uniunii este asigurată printr-o contribuție financiară de [4 % ] din bugetul total al programului Orizont Europa și al altor programe ale Uniunii, fără a aduce atingere cuantumurilor stabilite în CFM respectiv. EIT poate să primească finanțare suplimentară de la alte programe ale Uniunii.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Dispoziții tranzitorii

 

Acordurile încheiate de către EIT sunt reglementate de normele aplicabile la data lansării cererii de propuneri respective.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de conducere este alcătuit din 15 membri, numiți de Comisie, asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice de profil, învățământ superior și cercetare. Mandatul membrilor consiliului de conducere este de patru ani. Comisia poate prelungi acest mandat o singură dată, cu doi ani, la propunerea consiliului de conducere.

Consiliul de conducere este alcătuit din 15 membri, inclusiv un membru al EIC, numiți de Comisie, asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice de profil, învățământ superior, inovare și cercetare. Mandatul membrilor consiliului de conducere este de patru ani. Comisia poate prelungi acest mandat o singură dată, cu doi ani, la propunerea consiliului de conducere.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  138

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ori de câte ori este necesar, consiliul de conducere transmite Comisiei o listă scurtă de candidați pentru numirea unui nou membru sau a unor noi membri. Candidații incluși pe lista scurtă sunt selectați pe baza rezultatelor unei proceduri deschise și transparente inițiate de EIT.

eliminat

Amendamentul  139

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Membrii consiliului de conducere sunt numiți de Comisie în mod transparent și au o experiență excelentă dovedită în domeniul învățământului superior, al cercetării, al inovării și al afacerilor. Numirea se face în urma unei cereri deschise de exprimare a interesului.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și echilibrul între sexe și echilibrul geografic și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Comisia asigură echilibrul dintre experiența în materie de învățământ superior, cercetare, inovare și activități economice de profil, precum și echilibrul între sexe și echilibrul geografic și ia în considerare mediile învățământului superior, cercetării și inovării din întreaga Uniune.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ori de câte ori este necesar, consiliul de conducere transmite Comisiei o listă scurtă de candidați pentru numirea unui nou membru sau a unor noi membri. Candidații incluși pe lista scurtă sunt selectați pe baza rezultatelor unei proceduri deschise și transparente inițiate de EIT.

Amendamentul  142

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia numește un nou membru sau noi membri în conformitate cu procedura prevăzută la al doilea și al treilea paragraf.

Amendamentul  143

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În exercitarea responsabilității sale de conducere a activităților EIT, consiliul de conducere ia decizii strategice, în special:

1. În exercitarea responsabilității sale de conducere a activităților EIT, consiliul de conducere ia decizii strategice, în special următoarele:

Amendamentul  144

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) adoptă contribuția EIT la propunerea Comisiei referitoare la Agenda strategică de inovare (ASI) a EIT;

(a) adoptă contribuția EIT la propunerea Comisiei referitoare la Agenda strategică de inovare (ASI) a EIT, după ce a luat în considerare opinia CCI-urilor existente;

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor, inclusiv valoarea maximă a fondurilor EIT alocate acestora;

(c) adoptă criterii și proceduri de finanțare, monitorizare și evaluare a activităților CCI-urilor, inclusiv valoarea maximă a fondurilor EIT alocate acestora, ținând cont de cerințele menționate la articolul 11, și decide cu privire la măsurile corective corespunzătoare care trebuie luate în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare în legătură cu obiectivele CCI;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) adoptă procedura de selectare a CCI-urilor;

(d) adoptă procedura de selectare a CCI-urilor și informează imediat Grupul de reprezentanți ai statelor membre menționat la articolul 6.2, rețeaua de ofițeri naționali de legătură a EIT, precum și autoritățile naționale și regionale aferente acestei proceduri;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) selectează și desemnează un parteneriat drept CCI sau retrage desemnarea dacă este necesar;

(e) selectează și desemnează un parteneriat drept CCI, pe baza principiului excelenței, al reprezentării geografice echilibrate, al cifrei de afaceri a partenerilor și al inovării, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 9, sau retrage desemnarea dacă este necesar;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  148

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) autorizează directorul să prelungească acordurile-cadru de parteneriat cu CCI-urile după perioada stabilită inițial;

(g) autorizează directorul să prelungească acordurile-cadru de parteneriat cu CCI-urile după perioada stabilită inițial, pe baza unui rezultat pozitiv al evaluărilor, în conformitate cu articolele 10 și 11;

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT acordate CCI-urilor sau rezilierea acordurilor-cadru de parteneriat cu acestea;

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv reducerea, modificarea sau retragerea contribuției financiare a EIT acordate CCI-urilor în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, sau rezilierea acordurilor-cadru de parteneriat cu acestea, pe baza rezultatului evaluărilor, în conformitate cu articolele 10, 11 și 17;

Amendamentul  150

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) în mod excepțional (cu o majoritate de două treimi), poate solicita președintelui consiliului de supraveghere al unei CCI sau directorului general al unei CCI să demisioneze în caz de neglijență, performanțe inferioare așteptărilor sau încălcări grave ale conduitei profesionale și, în cazul în care consideră necesar, poate emite recomandări fără caracter obligatoriu pentru CCI, referitoare la această reorganizare internă;

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera l

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) ia decizii cu privire la conceperea și coordonarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și pentru integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

(l) ia decizii cu privire la conceperea și coordonarea acțiunilor de sprijin întreprinse de CCI-uri pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor de formare certificate și pentru integrarea acestora în ecosistemele de inovare.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera la (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) promovează crearea de sinergii între EIT și CCI-uri și programele-cadru ale Uniunii, precum și mecanismele de finanțare naționale și regionale.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  153

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Consiliul de conducere ia alte decizii procedurale și operaționale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și pentru realizarea activităților EIT, în special:

2. Consiliul de conducere ia alte decizii procedurale și operaționale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și pentru realizarea activităților EIT, în special următoarele:

Amendamentul  154

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) adoptă o procedură de selectare a comitetului executiv;

(c) adoptă o procedură deschisă și transparentă de selectare a comitetului executiv;

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 2 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În privința personalului EIT și a condițiilor de angajare a acestuia, consiliul de conducere ia decizii în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/6835 al Consiliului, în special:

eliminat

(a) adoptă normele de punere în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

 

(b) exercită în conformitate cu litera (c) competențele conferite prin Statutul funcționarilor autorității împuternicite să facă numiri și competențele conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți autorității abilitate să încheie contracte de muncă („competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

 

(c) adoptă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, o decizie, în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și al articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și definește condițiile în care poate fi suspendată această delegare de competențe. Directorul este autorizat să subdelege aceste competențe;

 

(d) adoptă o decizie prin care suspendă temporar, atunci când circumstanțele excepționale o impun, delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către director și a celor subdelegate de către acesta din urmă și prin care le exercită el însuși sau le deleagă unuia dintre membrii săi sau unui alt membru al personalului decât directorul.

 

__________________

 

35 JO L 56, 4.3, 1968, p. 1.

 

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 4 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comitetul executiv este format din patru membri și din președintele consiliului de conducere, care prezidează și comitetul executiv. Cei patru membri, alții decât președintele, sunt aleși de către consiliul de conducere din rândul membrilor consiliului de conducere asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice, învățământ superior și cercetare. Mandatul membrilor comitetului executiv este de doi ani și poate fi reînnoit o singură dată.

2. Comitetul executiv este format din trei membri și din președintele consiliului de conducere, care prezidează și comitetul executiv. Cei trei membri, alții decât președintele, sunt aleși de către consiliul de conducere din rândul membrilor consiliului de conducere asigurându-se un echilibru între cei cu experiență în activități economice, învățământ superior și cercetare. Mandatul membrilor comitetului executiv este de doi ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 4 – punctul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a. În privința personalului EIT și a condițiilor de angajare a acestuia, consiliul de conducere ia decizii în conformitate cu Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/681a al Consiliului. Principalele sale sarcini sunt:

 

(a)  adoptă normele de punere în aplicare pentru a asigura punerea în practică a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

 

(b)  exercită în conformitate cu litera (c) din prezentul alineat competențele conferite prin Statutul funcționarilor autorității împuternicite să facă numiri și competențele conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți autorității abilitate să încheie contracte de muncă („competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

 

(c)  adoptă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, o decizie, în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și al articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și stabilește condițiile în care poate fi suspendată această delegare de competențe, cu autorizarea directorului de a subdelega competențele respective;

 

(d)  adoptă o decizie prin care suspendă temporar, atunci când circumstanțele excepționale o impun, delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către director și a celor subdelegate de către acesta din urmă și prin care le exercită el însuși sau le deleagă unuia dintre membrii săi sau unui alt membru al personalului decât directorul.

 

__________________

 

1a JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 5 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Mandatul directorului este de patru ani. Pe baza unei propuneri din partea Comisiei, care ia în considerare evaluarea acesteia cu privire la performanțele directorului și la sarcinile și provocările viitoare ale EIT, consiliul de conducere poate prelungi o singură dată respectivul mandat cu până la doi ani. Un director al cărui mandat a fost prelungit nu poate să participe la o nouă procedură de selecție pentru același post.

3. Mandatul directorului este de patru ani. Pe baza unei propuneri din partea Comisiei, care ia în considerare evaluarea acesteia cu privire la performanțele directorului și la interesele superioare, precum și sarcinile și provocările viitoare ale EIT, consiliul de conducere poate prelungi o singură dată respectivul mandat cu până la patru ani. Un director al cărui mandat a fost prelungit nu poate să participe la o nouă procedură de selecție pentru același post.

Amendamentul  159

 

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 5 – punctul 6 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) pregătește și gestionează procesul de selectare a CCI-urilor și asigură desfășurarea în mod transparent și obiectiv a diferitelor etape ale acestui proces, sub supravegherea consiliului de conducere.

(e) pregătește și gestionează procesul de selectare a CCI-urilor și asigură desfășurarea în mod transparent și obiectiv a diferitelor etape ale acestui proces, sub supravegherea consiliului de conducere, anexând raportului anual consolidat de activitate un raport detaliat privind procesul de selecție.

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 5 – punctul 6 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de monitorizare și evaluare a performanțelor EIT în conformitate cu articolul 19 , sub supravegherea consiliului de conducere ;

(j) asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficiente de monitorizare și evaluare a performanțelor EIT în conformitate cu articolul 19, precum și punerea în aplicare a unor măsuri corective adecvate în cazul unei performanțe nesatisfăcătoare în ceea ce privește obiectivele și scopul EIT, sub supravegherea consiliului de conducere;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 5 – punctul 6 – litera n

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n) asigură o comunicare eficientă cu instituțiile Uniunii, sub supravegherea consiliului de conducere;

(n) asigură o comunicare eficientă cu instituțiile Uniunii, prin prezentări anuale către Parlamentul European și Consiliu, sub supravegherea consiliului de conducere;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Anexa I – secțiunea 6 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Personalul EIT este format din persoane angajate direct de către EIT. Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii se aplică personalului EIT.

1. Personalul EIT este format din persoane angajate direct de către EIT. Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii se aplică personalului EIT. Prezentul alineat li se aplică membrilor personalului EIT ale căror contracte expiră în 2020.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau pentru că amendamentul este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), înființat în 2008, este de a impulsiona creșterea economică durabilă și competitivitatea Europei, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. În special, EIT consolidează capacitatea de inovare a Uniunii și tratează provocările societale prin integrarea triunghiului cunoașterii format din învățământul superior, cercetare și inovare.

 

EIT funcționează prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI-uri): parteneriate europene la scară largă care tratează anumite provocări ale societății recurgând la interacțiunea dintre educație, cercetare și organizațiile comerciale. Institutul le acordă acestor parteneriate subvenții și le monitorizează activitățile, sprijină colaborarea dintre CCI-uri și difuzează rezultatele obținute și bunele practici.

 

Regulamentul privind EIT din 2008 stabilește misiunea și sarcinile EIT și cadrul de funcționare al acestuia. Regulamentul a fost modificat în 2013, inclusiv pentru a-l alinia la programul Orizont 2020.

 

La 11 iulie 2019, Comisia a publicat noile propuneri privind EIT, și anume o propunere de reformare a versiunii actualizate a Regulamentului privind EIT și o propunere de decizie privind o nouă Agendă strategică de inovare (ASI) pentru EIT, care vizează perioada 2021-2027.

 

Reformarea Regulamentului privind EIT constă în adoptarea unui nou regulament care să includă într-un singur text modificările de fond aduse regulamentului în vigoare și dispozițiile din acest regulament care rămân neschimbate. Comisia a considerat necesară actualizarea regulamentului, deoarece dispozițiile din Regulamentul privind EIT aflat în vigoare fac trimitere directă la programul Orizont 2020, care se va încheia la sfârșitul acestui an. Propunerea de reformare are, așadar, ca obiectiv asigurarea alinierii Regulamentului privind EIT la programul Orizont Europa, în special prin eliminarea trimiterilor la Orizont 2020 și implementarea deciziilor care vor fi luate în cadrul Orizont Europa.

 

Regulamentul propus privind EIT se axează pe principiile de bază ale funcționării EIT și CCI-urilor acestuia. Propunerea are ca scop asigurarea unui grad mai mare al securității juridice în raport cu Orizont Europa, precum și consacrarea principiului sustenabilității financiare în cazul CCI-urilor. În perioada 2021-2027, EIT va face parte integrantă din programul Orizont Europa. Comisia Europeană prevede pentru următorul CFM un proiect de buget de 3 miliarde EUR, prezentând totodată raționamentul aferent, valoarea adăugată, domeniile de intervenție și liniile generale de activitate.

 

Raportoarea sprijină EIT, misiunea și realizările sale până în prezent și, în ansamblu, salută propunerea Comisiei de a asigura o mai mare claritate juridică în raport cu programul Orizont Europa, precum și de a consacra principiul sustenabilității financiare pentru CCI-uri. Cu toate acestea, raportoarea și-a exprimat, în mai multe rânduri, obiecții serioase față de decizia Comisiei de a recurge la procedura de reformare, întrucât aceasta este o limitare inutilă și fictivă impusă colegiuitorilor. Într-adevăr, raportoarea consideră că este necesară modificarea mai multor aspecte importante ale propunerii și, prin urmare, propune amendamente care să acopere, printre altele, următoarele aspecte:

 

Raportoarea respinge propunerea Comisiei ca regulamentul „să nu fie condiționat de timp” și, prin urmare, introduce amendamentele necesare pentru a modifica acest lucru. În acest sens, raportoarea propune o serie de modificări la text, în vederea unei alinieri sporite la programul Orizont Europa în ceea ce privește simplificarea procedurilor, claritatea și limitările în ceea ce privește tipul de derogări de la normele programului Orizont Europa, cooperarea sporită cu Consiliul european pentru inovare, printre altele.

 

În ceea ce privește transparența și deschiderea, raportoarea face mai multe propuneri de îmbunătățire a acestor aspecte în cadrul procedurilor și orientărilor EIT și ale CCI-urilor, precum și în cadrul cererilor de propuneri pentru parteneri și proiecte. O îmbunătățire a acestor aspecte va conduce, de asemenea, la o mai bună repartizare în întreaga Uniune a capacității de inovare și va colabora în paralel cu mecanismul regional de inovare.

 

Deși consideră că autonomia ridicată acordată CCI-urilor este un element esențial pentru succesul acestora, raportoarea consideră că această autonomie trebuie să meargă mână în mână cu o monitorizare și o evaluare sporite ale planurilor de afaceri și ale rezultatelor lor în comparație cu legislația existentă. Acest lucru ar permite, de asemenea, o mai bună aplicare a principiului sustenabilității financiare, ținând seama de particularitățile fiecărei CCI. În acest scop, raportoarea propune o serie de amendamente.

 

În ceea ce privește aspectele legate de învățământul superior și de formare din cadrul propunerii, raportoarea consideră că eticheta EIT ar trebui să fie promovată în continuare prin asigurarea faptului că toate diplomele de învățământ superior și master participante ar trebui să obțină eticheta EIT și că trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a se asigura că modulele de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pot utiliza, de asemenea, eticheta.

 

Sectorul european al apei, marin și maritim este lider mondial în ceea ce privește dezvoltarea științei și a tehnologiei, ca atare, există un nivel excelent de capacitate științifică, tehnologică și comercială pentru a inova prin colaborarea strânsă cu partenerii din cadrul triunghiului cunoașterii, cu o capacitate amplă de extindere a inovațiilor. Prin urmare, raportoarea consideră că o CCI a EIT privind „Noul acord albastru” ar aborda o provocare socioeconomică majoră și una societală relevantă, „creând economii durabile, circulare și albastre, bazate pe apă și ecosisteme marine sănătoase”, astfel cum sunt definite în programul-cadru Orizont Europa.

 

În cele din urmă, în ceea ce privește resursele, raportoarea reiterează poziția Parlamentului, solicitând ca 4 % din bugetul programului Orizont Europa să fie alocat Institutului European de Inovare și de Tehnologie (EIT) și introduce o serie de modificări care să asigure condiții de angajare adecvate în cadrul EIT, cu scopul de a menține un nivel ridicat de expertiză și de a îndeplini responsabilitățile suplimentare încredințate EIT.

 


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2020)737

 

 

Dlui Cristian-Silviu BUȘOI

Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

ASP 11E108

Bruxelles

 

 

Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

 

Domnule președinte,

 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 110 privind reformarea, din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

 

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170 din Regulamentul de procedură, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

 

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

 

Având în vedere avizul Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu cuprinde nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

Cu toate acestea, comisia observă că, în urma examinării propunerii, Grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- eliminarea întregului text al considerentului 6 din Regulamentul (CE) nr. 294/2008;

- la articolul 6 litera (g), adăugarea cuvintelor finale „prin promovarea CCI-urilor ca parteneri excelenți pentru inovare”;

- la articolul 11 alineatul (3), adăugarea cuvintelor „cadru de parteneriat” după cuvântul inițial „acord”;

- la articolul 17 alineatul (5), înlocuirea cuvintelor „de la bugetul general al Uniunii Europene” cu cuvintele „în cadrul unui alt program al Uniunii”;

- la punctul 2 litera (i) din secțiunea 2 din anexa I, înlocuirea cuvintelor „politică lingvistică” cu „limbi de lucru”;

- la punctul 1 din secțiunea 6 din anexa I, eliminarea cuvântului „Directorul”.

2. La articolul 11 alineatul (2), adăugarea cuvântului „Uniunii” ar fi trebuit identificată cu săgeți de adaptare.

3. La articolul 22, formularea existentă a articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 294/2008, marcat cu un semn care indică o „eliminare de fond”, ar fi trebuit să aibă următorul conținut: „La recomandarea Consiliului, Parlamentul European, acordă, înaintea datei de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune directorului în ceea ce privește executarea bugetului EIT pentru anul N.”.

În concluzie, după reuniunea sa din 9 ianuarie 2020, Comisia pentru afaceri juridice, cu 21 voturi pentru, niciunul împotrivă și 1 abținere[2], recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în calitatea sa de comisie responsabilă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 110.

Cu deosebită considerație,

 

 

 

 

 

Lucy NETHSINGHA

 

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 7 noiembrie 2019

AVIZ

 ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

  CONSILIULUI

  COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

COM(2019)0331 din 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, Grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 18 și 26 septembrie 2019 în vederea examinării propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La acele reuniuni[3], în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie, Grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele.

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- eliminarea întregului text al considerentului 6 din Regulamentul (CE) nr. 294/2008;

- la articolul 6 litera (g), adăugarea cuvintelor finale „prin promovarea CCI-urilor ca parteneri excelenți pentru inovare”;

- la articolul 11 alineatul (3), adăugarea cuvintelor „cadru de parteneriat” după cuvântul inițial „acord”;

- la articolul 17 alineatul (5), înlocuirea cuvintelor „de la bugetul general al Uniunii Europene” cu cuvintele „în cadrul unui alt program al Uniunii”;

- la punctul 2 litera (i) din secțiunea 2 din anexa I, înlocuirea cuvintelor „politică lingvistică” cu „limbi de lucru”;

- la punctul 1 din secțiunea 6 din anexa I, eliminarea cuvântului „Directorul”.

2. La articolul 11 alineatul (2), adăugarea cuvântului „Uniunii” ar fi trebuit identificată cu săgeți de adaptare.

3. La articolul 22, formularea existentă a articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 294/2008, marcat cu un semn care indică o „eliminare de fond”, ar fi trebuit să aibă următorul conținut: „La recomandarea Consiliului, Parlamentul European, acordă, înaintea datei de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune directorului în ceea ce privește executarea bugetului EIT pentru anul N.”.

În consecință, examinarea propunerii a permis Grupului de lucru consultativ să conchidă, de comun acord, că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru a constatat, de asemenea, că în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult Jurisconsult Director general

 

 


 

 

 

AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE (9.6.2020)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Raportor pentru aviz: Christian Ehler

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Înființat în 2008, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) are drept obiectiv impulsionarea creșterii economice durabile și a competitivității Europei, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. În special, EIT consolidează capacitatea de inovare a Uniunii și tratează provocările societale prin integrarea triunghiului cunoașterii format din învățământul superior, cercetare și inovare.

 

EIT funcționează prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI-uri): parteneriate europene la scară largă care tratează anumite provocări ale societății, recurgând la interacțiunea dintre educație, cercetare și organizațiile comerciale. Institutul le acordă acestor parteneriate subvenții și le monitorizează activitățile, sprijină colaborarea dintre CCI-uri și difuzează rezultatele obținute și bunele practici.

 

Regulamentul privind EIT din 2008 stabilește misiunea și sarcinile EIT și cadrul de funcționare al acestuia. Regulamentul a fost modificat în 2013, inclusiv pentru a-l alinia la programul Orizont 2020.

 

La 11 iulie 2019, Comisia a publicat noile propuneri privind EIT, și anume o propunere de reformare a versiunii actualizate a Regulamentului privind EIT și o propunere de decizie privind o nouă Agendă strategică de inovare (ASI) pentru EIT, care vizează perioada 2021-2027.

 

Reformarea Regulamentului privind EIT constă în adoptarea unui nou regulament care să includă într-un singur text modificările de fond aduse regulamentului în vigoare și dispozițiile din acest regulament care rămân neschimbate. Comisia a considerat necesară actualizarea regulamentului, deoarece dispozițiile din Regulamentul privind EIT aflat în vigoare fac trimitere directă la programul Orizont 2020, care se va încheia la sfârșitul acestui an. Propunerea de reformare are, așadar, ca obiectiv asigurarea alinierii Regulamentului privind EIT la programul Orizont Europa, în special prin eliminarea trimiterilor la Orizont 2020 și implementarea deciziilor care vor fi luate în cadrul Orizont Europa.

 

Regulamentul propus privind EIT se axează pe principiile de bază ale funcționării EIT și CCI-urilor acestuia. Propunerea are ca scop asigurarea unui grad mai mare al securității juridice în raport cu Orizont Europa, precum și consacrarea principiului sustenabilității financiare în cazul CCI-urilor. În perioada 2021-2027, EIT va face parte integrantă din programul Orizont Europa. Comisia Europeană prevede pentru următorul CFM un proiect de buget destinat programului Orizont Europa de 3 miliarde EUR, prezentând totodată raționamentul aferent, valoarea adăugată, domeniile de intervenție și liniile generale de activitate.

 

Raportorul consideră că acest pachet legislativ extinde misiunea EIT și, totodată, aliniază obiectivele institutului la programul Orizont Europa prin:

 

 amplificarea impactului regional al CCI-urilor printr-o mai mare deschidere față de potențialii parteneri și părți interesate și prin formularea mai clară a strategiilor regionale ale CCI-urilor; includerea unor legături cu strategiile de specializare inteligentă relevante;

 

 îmbunătățirea capacității de inovare a învățămîntului superior pentru a integra un număr mai mare de instituții de învățământ superior în ecosistemele și lanțurile valorice ale inovației;

 

 lansarea unor noi CCI-uri în domenii prioritare, care urmează să fie selectate în funcție de pertinența lor pentru prioritățile strategice ale programului Orizont Europa. Este prevăzut ca prima CCI nouă să fie lansată în 2022,

 

 care urmează să fie în domeniul sectoarelor culturale și creative (SCC), în conformitate cu clusterul „O societate incluzivă și creativă” din cadrul programului Orizont Europa, adoptat în cadrul acordului parțial din aprilie 2019.

Raportorul pentru aviz salută, în ansamblu, efortul pe care Comisia l-a depus în elaborarea prezentei propuneri. Cu toate acestea, raportorul pentru aviz consideră că propunerea nu este suficient de detaliată și nici suficient de clară din punct de vedere juridic. Este posibil ca reformarea să nu fi fost opțiunea cea mai adecvată. Raportorul pentru aviz propune, în acest sens, o serie de amendamente, care au ca scop principal asigurarea unei mai mari clarități și securități juridice a regulamentului.

Principalele aspecte ale proiectului de aviz sunt:

 asigurarea finanțării EIT cu un buget ce reprezintă 4% din bugetul total al programului Orizont Europa, adoptat de Parlamentul European,

 

 asigurarea înființării unei CCI în domeniul sectoarelor culturale și creative (SCC), ca una dintre prioritățile principale ale EIT pentru perioada 2021-2027, asigurând în special fonduri suficiente pentru înființarea sa, dar fără a pune în pericol sustenabilitatea financiară a CCI-urilor existente. Raportorul pentru aviz dorește să sublinieze în special că, înainte de a se avea în vedere lansarea celei de a doua noi CCI după 2025, toate eforturile și resursele trebuie dedicate înființării acestei CCI din domeniul SCC,

 

 clarificarea la nivel global a propunerii, îndeosebi în ceea ce privește obiectivele generale și cele specifice și sinergiile cu alte programe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani corespunzătoare cadrului financiar multianual („CFM”) respectiv ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare ( „ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Uniune, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT.

(5) Domeniile prioritare strategice și necesitățile financiare ale EIT pe o perioadă de șapte ani corespunzătoare cadrului financiar multianual („CFM”) respectiv ar trebui să fie stabilite într-o agendă strategică de inovare ( „ASI”). ASI ar trebui să asigure alinierea la programul Orizont-Europa- programul-cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare („Orizont Europa”) și să promoveze sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii din CFM, precum și cu alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii, îndeosebi cu cele care sprijină educația și dezvoltarea regională. Având în vedere importanța ASI pentru politica de inovare a Uniunii și semnificația politică a impactului socioeconomic al acesteia pentru Uniune, ASI ar trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu pe baza unei propuneri a Comisiei bazate pe o contribuție din partea EIT.

 

(Acest amendament se aplică întregului text. Adoptarea lui va impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pentru a contribui la abordarea provocărilor globale noi și emergente, EIT trebuie să lanseze noi CCI-uri în domeniile prioritare selectate pe baza unor criterii care evaluează, printre alte aspecte, relevanța acestora pentru prioritățile politice ale programului Orizont Europa, precum și potențialul și valoarea lor adăugată care să fie abordate prin modelul EIT. Lansarea de noi CCI-uri ar trebui să țină seama de planificarea strategică a programului Orizont Europa și de bugetul alocat EIT în CFM respectiv.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) EIT ar trebui să promoveze cooperarea multidisciplinară și transsectorială, acesta fiind unul dintre domeniile-cheie în care are loc inovarea. De asemenea, EIT ar trebui să depună eforturi pentru a încuraja cooperarea dintre sferele economice, tehnologice, societale și științifice, inclusiv arta și științele umaniste. EIT ar trebui să contribuie la emergența comunităților din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii (STIAM), consolidând legăturile dintre CCI-uri.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 11 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11c) Sectoarele culturale și creative (SCC) prezintă un potențial de creștere ridicat, cu numeroase inițiative la nivel local și cu o mare atractivitate pentru cetățeni. Ele sunt puternic integrate în ecosistemele lor locale și regionale. Cu toate acestea, SCC constituie încă un sector foarte fragmentat, iar inovatorii și creatorii de întreprinderi nu au competențele antreprenoriale și de inovare necesare. O CCI ar contribui la soluționarea acestor dificultăți, prin demersul său care sprijină integrarea triunghiului cunoașterii, perspectiva pe termen lung, abordarea bazată pe realitatea de la fața locului și viziunea holistică și integrată. SCC completează cel mai bine cele opt CCI-uri existente, precum și potențialele domenii prioritare pentru alte parteneriate europene care urmează să fie lansate în cadrul programului Orizont Europa. Prin urmare, o primă CCI în domeniul SCC ar trebui lansată în 2022. Acoperind aproape toate sectoarele vieții cetățenești, societății și economiei UE, o astfel de CCI va fi extrem de relevantă în ceea ce privește impactul economic și societal, creând oportunități strategice pentru inovare economică, tehnologică și socială.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 11 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul