POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

18.6.2020 - (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Marisa Matias
(Prenovitev – člen 110 Poslovnika)


Postopek : 2019/0151(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0120/2020
Predložena besedila :
A9-0120/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo  (prenovitev)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0331),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0042/2019),

 ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju obrazloženega mnenja romunske poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[1],

 ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 10. januarja 2020, naslovljenega na Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 110(3) Poslovnika,

 ob upoštevanju členov 110, 59 in 40 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

 ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0120/2020),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Države članice nosijo glavno odgovornost za ohranjanje ugodnih razmer v podporo evropski industriji, konkurenčnosti in inovacijam. Vendar pa narava in razsežnost inovacijskih izzivov v Uniji zahtevata tudi sprejemanje ukrepov na ravni Unije .

(2) Države članice nosijo glavno odgovornost za ohranjanje ugodnih razmer v podporo evropski industriji, konkurenčnosti in inovacijam. Vendar pa narava in razsežnost inovacijskih izzivov zahtevata tudi sprejemanje ukrepov na ravni Unije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  2

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) EIT bi moral predvsem prek svojih skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) okrepiti inovacijske ekosisteme, ki obravnavajo svetovne izzive. V prvi vrsti bi moral prispevati k razvoju inovacijske zmogljivosti Unije in držav članic na najvišji ravni. Da bi EIT uresničil ta cilj, bi moral olajšati in pospešiti povezovanje in sodelovanje ter ustvariti sinergije med različnimi inovacijskimi skupnostmi v Evropi.

(4) EIT ima predvsem prek svojih skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) nalogo prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in konkurenčnosti Unije, s tem da krepi inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije. Hkrati je njegov namen izpolniti strateške prednostne naloge Unije in prispevati k uresničitvi ciljev in politik EU, tudi evropskega zelenega dogovora, evropskega načrta za oživitev gospodarstva, evropskih strategij za podatke, digitalizacijo, mala in srednja podjetja in industrijo ter doseganja strateške avtonomnosti Evrope. Poleg tega bi moral prispevati k reševanju svetovnih izzivov, vključno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, s tem ko sledi načelom Agende 2030 in Pariškega sporazuma, in doseči, da bo gospodarstvo najkasneje do leta 2050 prešlo na ničelne emisije toplogrednih plinov. Ta prehod bodo omogočile le pospešene raziskave in inovacije, zaradi česar je še nujneje izboljšati ugodnost pogojev in naložb za razširitev evropske baze znanja ter zmogljivosti za raziskave in inovacije, zlasti na področju podnebju prijaznih tehnologij in inovacij.

Predlog spremembe  3

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) EIT bi moral lajšati in širiti mreženje in sodelovanje ter ustvarjati sinergije med različnimi inovacijskimi skupnostmi v Evropi, skrbeti za široko geografsko pokritost, da bi premostili regionalne razlike in preprečili inovacijski razkorak, hkrati pa obdržati odličnost kot glavno merilo.

Predlog spremembe  4

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V strateškem inovacijskem programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi bilo treba določiti strateško pomembna prednostna področja in finančne potrebe EIT za obdobje sedmih let , ki zajema ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi moral zagotoviti skladnost z okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije ter spodbujati sinergije z drugimi programi Unije v večletnem finančnem okviru ter drugimi zadevnimi pobudami, politikami in instrumenti Unije, zlasti tistimi, ki podpirajo izobraževanje in regionalni razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno vlogo na področju inovacijske politike Unije , in zaradi posledičnega političnega pomena njegovega družbeno-gospodarskega vpliva v Uniji bi ga morala Evropski parlament in Svet sprejeti na podlagi predloga Komisije, ki temelji na prispevku EIT.

(5) V strateškem inovacijskem programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi bilo treba določiti strateško pomembna prednostna področja in finančne potrebe EIT za obdobje sedmih let , ki bi vključevala tudi kratkoročne ukrepe za premostitev krize zaradi covida-19 in okrevanje. SIP bi moral zagotoviti skladnost z Obzorjem Evropa – okvirnim programom za raziskave in inovacije (v nadaljnjem besedilu „Obzorje Evropa“), zlasti strateškimi načrti za raziskave in inovacije, ter spodbujati sinergije z drugimi programi Unije v večletnem finančnem okviru ter drugimi zadevnimi pobudami, politikami in instrumenti Unije. Glede na to, da ima SIP pomembno vlogo na področju inovacijske politike Unije, in zaradi posledičnega političnega pomena njegovega socialno-ekonomskega vpliva bi ga morala Evropski parlament in Svet sprejeti na podlagi predloga Komisije, ki temelji na prispevku EIT. Ta prispevek bi moral biti na voljo tudi Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe  5

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Kriza, ki je posledica izbruha covida-19, je močno pretresla zdravstvene in gospodarske sisteme držav članic in povzročila motnje v družbenem življenju. Te posledice zahtevajo sodelovanje vseh institucij, organov, uradov in agencij Unije, EIT pa bi moral prispevati k prizadevanjem za inovacije, ki so potrebne za skladen odziv na krizo. Poleg tega bi morali EIT in njegove SZI sprejeti več ukrepov v podporo in povečanje odpornosti mikro, malih in srednjih podjetij, zagonskih podjetij ter študentov, raziskovalcev, podjetnikov in zaposlenih.

Predlog spremembe  6

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Ekonomski pretres, ki je povezan s krizo zaradi covida-19, močno vpliva na univerze, raziskovalce, podjetja in druge deležnike EIT. Da bi ohranili trikotnik znanja in znova vzpostavili zaupanje med vsemi deležniki, je treba opredeliti in rešiti s tem povezane izzive, zlasti dostop do financ. Srednjeročno bi se morale vse SZI prilagoditi učinku pretresa in preusmeriti glavni cilj in dejavnosti, zato morajo biti prilagodljive in prožne, da lahko poiščejo nove priložnosti.

Predlog spremembe  7

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) Sedanje raziskave o odpravljanju posledic krize zaradi covida-19 bi bilo treba pospešiti. EIT bi moral povečati njihov učinek in podpreti razvoj novih proizvodov in inovativnih storitev, ki bodo rezultat teh raziskav, s čimer bi zagotovil, da bodo dosegle kar največji krog ljudi.

Predlog spremembe  8

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5d) Upravni odbor inštituta EIT in SZI bi morali sprejeti prožnostne ukrepe in take, s katerimi bodo ustrezno podprli svoj ekosistem na podlagi trikotnika znanja, po potrebi pa uvedejo ad hoc podporne ukrepe za svoje partnerje in upravičence, tudi za tiste zunaj svojih skupnosti. Partnerjem, upravičencem in študentom bi morali priskrbeti orodja in instrumente za prilagajanje bolj decentraliziranim oblikam dela na daljavo, omejitvam potovanj, večji negotovosti in nadaljnjemu omejevanju socialnih stikov.

Predlog spremembe  9

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V skladu z okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije bi se moral EIT s svojimi dejavnostmi odzvati na strateške dolgoročne izzive za inovacije v Evropi, zlasti na meddisciplinarnih in/ali interdisciplinarnih področjih, vključno s področji, ki so že bila opredeljena na evropski ravni. S tem bi EIT spodbujal stalen dialog s civilno družbo.

(6) V skladu z Obzorjem Evropa bi se moral EIT s svojimi dejavnostmi odzvati na strateške dolgoročne izzive za inovacije v Evropi, zlasti na meddisciplinarnih in/ali interdisciplinarnih področjih, tudi z razvojem inovativnih netehnoloških rešitev, ki morajo nujno dopolnjevati tehnološko usmerjene inovacijske dejavnosti. S tem bi EIT spodbujal stalen dialog s civilno družbo ter raziskovalnimi in inovacijskimi centri, malimi in srednjimi podjetji, visokošolskimi ustanovami in industrijo.

Predlog spremembe  10

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) EIT bi moral prednostno obravnavati prenos svojih visokošolskih, raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti v poslovno okolje ter komercialno uporabnost teh dejavnosti, poleg tega pa podpirati ustanavljanje zagonskih , odcepljenih ter malih in srednje velikih podjetij (MSP).

(7) EIT bi moral prednostno obravnavati prenos svojih visokošolskih, raziskovalnih in inovacijskih ter podjetniških dejavnosti v poslovno okolje ter komercialno uporabnost teh dejavnosti. Pri tem bi moral podpirati inovacijske in podjetniške zmogljivosti visokošolskega izobraževanja, spodbujati odličnost raziskav ter spodbujati in pospeševati ustanavljanje zagonskih , odcepljenih ter malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe  11

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) EIT bi si moral prizadevati za tesnejše sodelovanje z malimi in srednjimi podjetji, da omogoči njihovo aktivno udeležbo pri dejavnostih SZI. Poleg tega bi morala v SZI po potrebi sodelovati javna podjetja in lokalni organi ter neprofitne organizacije.

Predlog spremembe  12

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Socialna podjetja so po naravi zelo inovativna zaradi izdelkov, ki jih ponujajo, organizacije ali načinov proizvodnje, ki jih uporabljajo, zato bi moralo spodbujanje socialnega podjetništva spadati med dejavnosti EIT in SZI.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) EIT bi moral delovati predvsem na podlagi k odličnosti usmerjenih in samostojnih obsežnih evropskih partnerstev med visokošolskimi institucijami , raziskovalnimi organizacijami, podjetji in drugimi zainteresiranimi stranmi , ki bi v inovacijskem procesu predstavljala trajnostna in dolgoročno samostojne strateške mreže. Ta partnerstva bi moral izbrati upravni odbor EIT na podlagi preglednega postopka, ki bi temeljil na odličnosti, v skladu z merili okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije za izbor evropskih partnerstev, imenovala pa bi se skupnosti znanja in inovacij .

(8) EIT bi moral delovati predvsem na podlagi k odličnosti usmerjenih in samostojnih institucionaliziranih evropskih partnerstev med visokošolskimi ustanovami, raziskovalnimi organizacijami, podjetji in drugimi deležniki, ki bi v inovacijskem procesu predstavljala trajnostna in dolgoročno samostojne strateške mreže. Ta partnerstva bi si morala prizadevati za finančno vzdržnost, tako da bi pridobivala sredstva iz drugih javnih in zasebnih virov, ter za pritegnitev čim širšega spektra novih partnerjev in sodelovanje z njimi. Izbrati bi jih moral upravni odbor EIT na podlagi preglednega postopka, ki bi temeljil na odličnosti, ter v skladu s to uredbo in Obzorjem Evropa za izbor evropskih partnerstev, imenovala pa bi se SZI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  14

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Izbor in začetek delovanja novih SZI bi moral temeljiti na odprtem, preglednem in konkurenčnem postopku, ki bi upošteval strateško načrtovanje Obzorja Evropa, vmesni pregled EIT in SZI, hitrost okrevanja Unije v času po pandemiji covida-19 in proračunska sredstva, ki se EIT dodelijo za posamezno proračunsko obdobje. V postopku in med delovanjem SZI bi moral EIT upoštevati, da nimajo vse skupnosti enakih finančnih potreb, saj so nekatere kapitalsko močnejše od drugih.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ob upoštevanju specifičnosti SZI je treba določiti posebne minimalne pogoje za oblikovanje SZI, ki odstopajo od pravil za sodelovanje in razširjanje okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije. Podobno bodo morda za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo potrebna posebna pravila o lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju in razširjanju.

(9) Ob upoštevanju specifičnosti SZI je treba določiti posebne minimalne pogoje za oblikovanje SZI. Ti pogoji lahko izjemoma odstopajo od pravil za sodelovanje in razširjanje Obzorja Evropa. Podobno bodo morda za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo potrebna posebna pravila o lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju in razširjanju.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Upravni odbor bi moral tudi voditi dejavnosti EIT ter usklajevati poročanje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI v skladu z določbami okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije. . Pri izbiri članov upravnega odbora bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med tistimi z izkušnjami iz poslovnega in visokošolskega in/ali raziskovalnega okolja ter člani iz inovacijskega sektorja.

(10) Upravni odbor bi moral tudi voditi dejavnosti EIT ter usklajevati poročanje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI v skladu z določbami Obzorja Evropa. Imeti bi moral možnost, da daje priporočila o tem, kako zmanjšati upravno breme za SZI. Pri izbiri članov upravnega odbora bi bilo treba zagotoviti ravnotežje med tistimi z izkušnjami iz poslovnega, visokošolskega in raziskovalnega ter inovacijskega sektorja. Z odličnostjo kot vodilnim načelom bi moral upravni odbor EIT v svoji sestavi zagotavljati tudi geografsko uravnoteženost in enakost spolov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Če naj bi EIT in SZI prispevali h konkurenčnosti ter okrepili mednarodno privlačnost in inovacijsko zmogljivost evropskega gospodarstva, bi morali biti sposobni pritegniti partnerske organizacije, raziskovalce in študente iz vsega sveta, tudi s spodbujanjem njihove mobilnosti, ter sodelovati z organizacijami iz tretjih držav.

(11) Če naj bi EIT in SZI prispevali h konkurenčnosti ter okrepili mednarodno privlačnost in inovacijsko in podjetniško zmogljivost evropskega gospodarstva, bi morali biti sposobni pritegniti partnerske organizacije, raziskovalce in študente iz vsega sveta, tudi iz najbolj oddaljenih regij Unije, pa tudi s spodbujanjem njihove mobilnosti, ter sodelovati z organizacijami iz tretjih držav.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Razmerja med EIT in SZI bi morali urejati okvirni sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev , v katerih bi bile določene pravice in obveznosti SZI ter ki bi zagotovili ustrezno raven usklajevanja ter opredelili mehanizem za spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in rezultatov SZI. Okvirni sporazum o partnerstvu bi moral zagotoviti nadaljevanje finančnega prispevka EIT za SZI tudi po izteku ustreznega večletnega finančnega okvira. Z odstopanjem od Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) bi moral imeti EIT možnost, da tak okvirni sporazum o partnerstvu sklene za začetno obdobje sedmih let in ga podaljša za največ še eno sedemletno obdobje.

(12) Razmerja med EIT in SZI bi morali urejati okvirni sporazumi o partnerstvu in večletni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev , v katerih bi bile določene pravice in obveznosti SZI ter ki bi zagotovili ustrezno raven usklajevanja ter opredelili mehanizem za spremljanje in ocenjevanje dejavnosti in rezultatov SZI. Okvirni sporazum o partnerstvu bi moral zagotoviti nadaljevanje finančnega prispevka EIT za SZI tudi po izteku ustreznega večletnega finančnega okvira. Z odstopanjem od Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) bi moral imeti EIT možnost, da tak okvirni sporazum o partnerstvu sklene za začetno obdobje sedmih let. Če bo napredek SZI v smislu doseganja ciljev in mejnikov, ki jih mora izpolniti do četrtega leta prvega obdobja, ocenjen pozitivno, bi moral imeti EIT možnost podaljšati okvirni sporazum o partnerstvu za novo obdobje največ sedmih let na podlagi nadaljnje ocene s pozitivnim rezultatom. Ob podaljšanju prvotnega sedemletnega sporazuma velja za SZI nov vmesni pregled na podlagi istih meril in metodologije, da se odloči o njenem nadaljevanju.

__________________

__________________

12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Predlog spremembe  19

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Glede na rezultat končnega pregleda pred iztekom štirinajstega leta okvirnega sporazuma o partnerstvu lahko upravni odbor EIT v izrednih okoliščinah in z ustrezno utemeljitvijo sklene, da bo podaljšal sporazum o partnerstvu s SZI iz prvega vala teh skupnosti. Osnova za podaljšanje bi morala biti podrobna ocena njene učinkovitosti, ki bi jo opravili neodvisni zunanji strokovnjaki, vendar le ko SZI že doseže zadostno raven učinka in finančne vzdržnosti. Podaljšanje bi bilo treba omejiti časovno ter glede sredstev in obsega dejavnosti SZI, ki niso tako tržne in zato še ne morejo biti finančno vzdržne, vendar so za izpolnjevanje nalog, dejavnosti in zmogljivosti pri obvladovanju nujnih družbenih izzivov še vedno odločilnega pomena.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Visoko šolstvo je treba podpreti kot sestavni del celovite inovacijske strategije, saj je v tem smislu pogosto spregledano. Okvirni sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI bi morali zagotoviti, da stopnje izobrazbe in diplome, ki se podelijo v okviru SZI, podelijo sodelujoče visokošolske institucije , ki bi jih morali spodbuditi, da jih štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT. Poleg tega bi moral EIT okrepiti in razširiti obseg stopenj izobrazbe in diplom z znakom EIT, da bi se povečala njihova prepoznavnost tudi zunaj skupnosti EIT. EIT bi moral s svojimi dejavnostmi in delom pomagati spodbujati mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja . Vse te dejavnosti bi se morale izvajati brez poseganja v Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta13.

(13) Visoko šolstvo je treba podpreti kot sestavni del celovite inovacijske strategije, saj je v tem smislu pogosto spregledano. Okvirni sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI bi morali zagotoviti, da stopnje izobrazbe in diplome, ki se podelijo v okviru SZI, podelijo sodelujoče visokošolske ustanove, ki bi jih morali spodbuditi, da jih štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT. Poleg tega bi moral EIT obseg stopenj izobrazbe in diplom z znakom EIT okrepiti in razširiti na dejavnosti vseživljenjskega učenja, poklicno usposabljanje ter programe kvalifikacij, prekvalifikacij in izpopolnjevanja, da bi se povečala njihova prepoznavnost tudi zunaj skupnosti EIT. EIT bi moral s svojimi dejavnostmi in delom pomagati spodbujati mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja ter zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje, mentorstvo in inštruiranje. Vse te dejavnosti bi se morale izvajati brez poseganja v Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta13.

__________________

__________________

13 Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 3).

13 Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 3).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  21

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost in preglednost EIT. Ustrezna pravila, ki urejajo upravljanje in delovanje EIT, bi morala biti sprejeta v statutu EIT.

(14) Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost, preglednost in odprtost EIT. Ustrezna pravila, ki urejajo upravljanje in delovanje EIT, bi morala biti sprejeta v statutu EIT.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) pričakuje se, da bodo industrija ter finančni in storitveni sektor znatno prispevali v proračun SZI. SZI bi si morale prizadevati, da bi zasebni sektor prispeval čim več in da bi dosegle finančno vzdržnost . SZI in njihove partnerske organizacije bi morale objaviti dejstvo, da opravljajo svoje dejavnosti v okviru EIT in da prejemajo finančni prispevek iz splošnega proračuna Unije.

(16) pričakuje se, da bo kriza zaradi covida-19 vplivala na finančne prispevke industrije ter da bosta finančni in storitveni sektor znatno prispevala v proračun SZI. Kljub temu bi si morale SZI prizadevati, da bi zasebni sektor prispeval čim več, in se že zgodaj zavzemati, da bi dosegle finančno vzdržnost. SZI in njihove partnerske organizacije bi morale objaviti dejstvo, da opravljajo svoje dejavnosti v okviru EIT in da prejemajo finančni prispevek iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi bilo treba povečati preglednost financiranja z zagotavljanjem javno dostopnih informacij o projektih, ki se financirajo, in dodelitvi sredstev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  23

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) EIT bi moral zagotavljati uravnoteženo porazdelitev sredstev na trajanje celotnega obdobja in nemoten prehod s sedanjega na naslednje obdobje večletnega finančnega okvira, zlasti za tekoče dejavnosti.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) EIT bi moral pripraviti letno konsolidirano poročilo o izvedenih dejavnostih in rezultatih dejavnosti v preteklem koledarskem letu . Prav tako bi moral pripraviti enotni programski dokument z načrtovanimi pobudami glede na letno in večletno načrtovanje programa, s katerim se bo EIT lahko odzval na notranji in zunanji razvoj na področju znanosti, tehnologije, visokega šolstva, inovacij in drugih ustreznih področjih.

(19) EIT bi moral pripraviti letno konsolidirano poročilo o izvedenih dejavnostih in rezultatih dejavnosti v preteklem koledarskem letu . Prav tako bi moral pripraviti enotni programski dokument z načrtovanimi pobudami glede na letno in večletno načrtovanje programa, s katerim se bo EIT lahko odzval na notranji in zunanji razvoj na področju znanosti, tehnologije, visokega šolstva, raziskav in inovacij in drugih ustreznih področjih. Enotni programski dokument bi moral obravnavati vidike dvoletnega programa odziva na krizo. Dokumenta bi moral poslati v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala sprožiti neodvisna zunanja ocenjevanja delovanja EIT, vključno s SZI , na podlagi katerih se bo zlasti lahko pripravil SIP. S temi ocenjevanji bi bilo treba preučiti, kako EIT izpolnjuje svoje naloge; zajemati bi morala vse dejavnosti EIT in SZI ter oceniti njihovo relevantnost, uspešnost, učinkovitost, dodano vrednost EU in usklajenost. Vključiti bi jih bilo treba v ocenjevanja programa s strani Komisije, ki so predvidena v okvirnem programu Unije za raziskave in inovacije.

(20) Komisija bi morala sprožiti neodvisna zunanja ocenjevanja delovanja EIT, vključno s SZI , na podlagi katerih se bo zlasti lahko pripravil SIP. S temi ocenjevanji bi bilo treba preučiti, kako EIT izpolnjuje svoje naloge; zajemati bi morala vse dejavnosti EIT in SZI ter oceniti njihovo relevantnost, uspešnost, učinkovitost, dodano vrednost EU, odprtost, dejavnosti ozaveščanja, komunikacijo, razpoznavnost, širjenje rezultatov, učinek in usklajenost. Vključiti bi jih bilo treba v ocenjevanja programa s strani Komisije, ki so predvidena v Obzorju Evropa.

Predlog spremembe  26

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) SZI EIT so organizirane v kolokacijske centre in inovacijska vozlišča, vendar za lastno poimenovanje pogosto uporabljajo različne izraze (vozlišče, središče, pisarna itd.). EIT bi si morali v čim večji meri prizadevati za enotno izrazoslovje za strukturo posamezne SZI, da bi še bolj poenostavili, pojasnili in povečali razpoznavnost EIT.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b) EIT bi se moral zlasti preko svojih SZI in regionalne inovacijske sheme usmeriti v krepitev inovacijskih ekosistemov za razvoj skupne inovacijske zmogljivosti Unije, ki rešujejo svetovne izzive, in sicer tako da spodbuja povezovanje podjetij, raziskovalnega sektorja, visokega šolstva in podjetništva.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  28

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c) SZI, ki s pomočjo svojih kolokacijskih centrov in inovacijskih vozlišč delujejo kot spodbujevalke inovacij, bi morale upoštevati prednostne strategije pametne specializacije držav in s tem izboljšati inovacijsko zmogljivost držav, tako da v celoti odražajo regionalne zmogljivosti in potencial, priložnosti, slabosti ter lokalne akterje, njihove dejavnosti in trge.

Predlog spremembe  29

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20d) Sinergije EIT s skladi kohezijske politike prek SZI bi bilo treba okrepiti, da se spodbudi regionalno in medregionalno sodelovanje med akterji trikotnika znanja in organi upravljanja ter povečata skupni učinek in razpoznavnost EIT.

Predlog spremembe  30

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20e) Nujno je treba spodbujati močne sinergije med EIT in Evropskim svetom za inovacije. SZI bi morale v tesni sinergiji z Evropskim svetom za inovacije spodbujati ustanavljanje inovativnih podjetij, hkrati pa preprečevati podvajanje, upravičenci EIT pa bi morali imeti možnost, da se prijavijo za uporabo instrumentov Evropskega sveta za inovacije za podporo, ki bo dopolnjevala storitve SZI EIT. Zagonska podjetja z visokim potencialom za rast, ki jih podpirajo SZI, imajo lahko v skladu z ustreznimi določbami Obzorja Evropa bolj neposreden dostop do dejavnosti EIC, ki lahko pripomorejo k njihovi hitri rasti.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20f) EIT bi moral v okviru svojih dejavnosti spodbujati inovacije in podpirati vključevanje visokošolskega izobraževanja v inovacijski ekosistem, zlasti s spodbujanjem podjetniškega izobraževanja ter transdisciplinarnega sodelovanja med industrijo in visokošolskim izobraževanjem ter raziskovalnim sektorjem, pa tudi z opredelitvijo znanj in spretnosti, ki jih za obravnavo globalnih izzivov potrebujejo bodoči inovatorji in vključujejo napredna digitalna, trajnostna in inovacijska znanja in spretnosti. Upravičenci Evropskega sveta za inovacije bi morali imeti možnost izkoristiti podporne programe, ki jih zagotavlja EIT, zagonska podjetja, ustanovljena v okviru SZI, pa bi morala imeti prednostni dostop do ukrepov Evropskega sveta za inovacije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20g) Da prizadevanja in strategije ne bi bili razdrobljeni in se ne bi podvajali, bi morala EIT in Evropski svet za inovacije predvideti vzajemno in sistematično izmenjavo informacij ter imeti v svojih upravnih odborih po enega skupnega člana.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20h) EIT bi moral imeti v okviru Obzorja Evropa in v skladu s svojim strateškim načrtovanjem možnost predlagati ustanovitev novih SZI na prednostnih področjih, ki prispevajo k reševanju novih in porajajočih se svetovnih izzivov. Prva SZI je povezana s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, druga pa z vodnim, morskim in pomorskim sektorjem in ekosistemi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  34

 

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20i) EIT bi moral imeti v skladu z Obzorjem Evropa in svojim strateškim načrtovanjem možnost predstaviti na prednostnih področjih nove SZI, ki bodo prispevale k reševanju novih in porajajočih se svetovnih in družbenih izzivov. Prva taka SZI bi morala biti povezana s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in biti ustanovljena leta 2022 z možnostjo, da se ustanovitev preloži na leto 2023, če bi upravni odbor EIT menil, da se je pred objavo razpisa za zbiranje predlogov primerno nadalje posvetovati z deležniki. Druga taka SZI bi se morala posvečati vodnim, morskim in pomorskim sektorjem in ekosistemom ter bi jo bilo treba ustanoviti leta 2025 po pozitivni oceni učinka, ki bi jo izvedli do leta 2023.

Predlog spremembe  35

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „inovacija“ pomeni postopek, vključno z rezultatom tega postopka, v okviru katerega nastajajo nove ideje kot odziv na družbene in gospodarske potrebe ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se ustvarijo novi izdelki, storitve ali poslovni in organizacijski modeli, ki se uspešno predstavijo na obstoječem trgu ali so sposobni ustvarjati nove trge in ki družbi prinašajo vrednost;

(1) „inovacija“ pomeni postopek, vključno z rezultatom tega postopka, v okviru katerega nastajajo nove ideje kot odziv na družbene, gospodarske ali okoljske potrebe ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se ustvarijo novi izdelki, storitve ali poslovni, organizacijski in družbeni modeli, ki se uspešno predstavijo na obstoječem trgu ali so sposobni ustvarjati nove trge in ki družbi prinašajo vrednost;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) „skupnost znanja in inovacij“ (SZI) pomeni samostojno obsežno evropsko partnerstvo visokošolskih institucij , raziskovalnih organizacij, družb in drugih zainteresiranih strani v inovacijskem procesu v obliki strateške mreže, ne glede na njeno točno pravno obliko, na podlagi srednje- do dolgoročnega inovacijskega načrtovanja za izpolnitev ciljev EIT in za prispevek k doseganju ciljev, določenih v okvirnem programu Unije za raziskave in inovacije ;

(2) „skupnost znanja in inovacij“ ali SZI pomeni samostojno institucionalizirano evropsko partnerstvo, kakor je določeno v Obzorju Evropa, visokošolskih ustanov, raziskovalnih organizacij, družb in drugih deležnikov v inovacijskem procesu v obliki strateške mreže, ne glede na njeno točno pravno obliko, na podlagi srednje- do dolgoročnega inovacijskega načrtovanja za izpolnitev ciljev EIT in za prispevek k doseganju ciljev, določenih v Obzorju Evropa;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „kolokacijski center SZI“ pomeni odprto in pregledno ustvarjen fizični prostor, ki pokriva geografsko območje, kjer lahko glavni partnerji trikotnika znanja SZI preprosto sodelujejo, predstavlja pa tudi kontaktno točko za dejavnost SZI na tem območju;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  38

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) „program za odziv na krize“ pomeni dveletni načrt, v katerem EIT določi svoje prednostne naloge v skladu s potrebami posamezne SZI za izhod iz krize zaradi covida-19 in se prilagaja času po krizi;

Predlog spremembe  39

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) „inovacijsko vozlišče EIT“ je središče lokalne skupnosti, vzpostavljeno v dolgi vrsti držav članic, zlasti v državah članicah in regijah, v katerih se uporablja regionalna inovacijska shema, kjer lahko SZI z akterji lokalnega trikotnika znanja sodelujejo pri izvajanju inovacijskih ciljev po vsej Uniji, s čimer se zagotavlja bolj uravnotežena geografska zastopanost dejavnosti skupnosti EIT, in ki služi kot vstopna točka za sodelovanje z lokalnimi akterji, mobilizira in internacionalizira lokalne mreže, vzpostavlja sinergije in spodbuja aktivno vključevanje ekosistemov na vseh ravneh ter omogoča, da delo SZI dopolnjuje in spodbuja sodelovanje znotraj trikotnika znanja z ambicijo, da bi preraslo v regionalne kolokacijske centre;

Predlog spremembe  40

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) „mreža nacionalnih uradnikov za zvezo EIT“ pomeni mrežo nacionalnih predstavnikov, ki jih imenujejo vlade držav članic in države, pridružene Obzorju Evropa, ki delujejo v okviru nacionalnih kontaktnih točk Obzorja Evropa in katerih naloga je omogočati bolj strukturirano širjenje priložnosti, rezultatov in dosežkov, ustvarjenih v okviru skupnosti EIT, ter spodbujati medsebojno izmenjavo znanja, nasvetov in primerov dobre prakse v skladu s funkcijo inštituta EIT;

Predlog spremembe  41

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „partnerska organizacija“ pomeni pravni subjekt , ki je član SZI in lahko vključuje zlasti visokošolske institucije , izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne organizacije, javne ali zasebne družbe, finančne institucije, regionalne in lokalne organe, fundacije in neprofitne organizacije;

(3) „partnerska organizacija“ pomeni pravni subjekt, ki je član SZI in lahko vključuje zlasti visokošolske ustanove, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne organizacije, javne institucije, javne ali zasebne družbe, finančne institucije, regionalne in lokalne organe, fundacije in neprofitne organizacije;

Predlog spremembe  42

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „strateški inovacijski program“ (SIP) pomeni dokument politike, ki zajema prednostna področja in dolgoročno strategijo EIT za prihodnje pobude, njegovo sposobnost ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti, vključno s pregledom načrtovanih visokošolskih, raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, v sedemletnem obdobju , ki zajema ustrezni večletni finančni okvir ;

(7) „strateški inovacijski program“ (SIP) pomeni dokument politike, ki zajema strategijo in prednostne naloge EIT za prihodnje pobude, njegovo sposobnost ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti, vključno s cilji, glavnimi dejavnostmi, načrtovanimi visokošolskimi, raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi, njegovim načinom delovanja, pričakovanimi učinki in potrebnimi sredstvi v sedemletnem obdobju, ki zajema Obzorje Evropa in ustrezni večletni finančni okvir;

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) „regionalna inovacijska shema“ (RIS) pomeni shemo ozaveščanja, namenjeno partnerstvom med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, družbami in drugimi zainteresiranimi stranmi za spodbujanje inovacij v vsej Uniji;

(8) „regionalna inovacijska shema“ ali RIS pomeni shemo ozaveščanja, namenjeno vzpostavljanju partnerstev med visokošolskimi ustanovami, raziskovalnimi organizacijami, družbami in drugimi deležniki v državah z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij, kot je določeno v členu 2(15a) Uredbe [xxx] o vzpostavitvi Obzorja Evropa, ter kolikor ne gre za države z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij, v državah in regijah teh držav, katerih inovacijska uspešnost je v skladu z evropskim sistemom inovacijskih kazalnikov skromna ali povprečna, da bi spodbujali inovacije v vsej Uniji in premostili regionalne razlike ter tako zmanjšali inovacijski razkorak;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) „poslovni načrt SZI“ pomeni dokument, ki opisuje cilje in načrtovane dejavnosti SZI z dodano vrednostjo;

(10) „večletni poslovni načrt SZI“ pomeni dokument, ki opisuje cilje in načrtovane dejavnosti SZI z dodano vrednostjo, mejnike, cilje in učinke SZI, ki prispevajo k reševanju globalnih izzivov, ter vsebujejo oceno finančnih oceno virov in financiranja, vključno z njenimi strategijami za dosego finančne vzdržnosti, odprtosti za nove partnerje in geografsko bolj uravnoteženega sodelovanja pri njenih dejavnostih;

Predlog spremembe  45

 

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „memorandum o sodelovanju“ pomeni sporazum med EIT in SZI, katerega namen je, da SZI ostane dejavna članica skupnosti EIT tudi po izteku okvirnega sporazuma o partnerstvu, ko ne prejema več finančnih sredstev EIT;

črtano

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) „finančna vzdržnost“ pomeni sposobnost SZI, da po izteku okvirnega sporazuma o partnerstvu samostojno financira svoje dejavnosti v trikotniku znanja.

(13) „finančna vzdržnost“ pomeni sposobnost SZI, da ustvari dovolj dohodkov za financiranje vseh ali večine svojih dejavnosti v trikotniku znanja, vključno z znatnim deležem stroškov vzdrževanja ekosistema, neodvisno od prispevkov EIT.

Predlog spremembe  47

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti Unije , da bi se spoprijeli z večjimi izzivi, pred katerimi je družba. To bo dosegel s spodbujanjem sinergije in sodelovanja ter povezovanja visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij na najvišji ravni, tudi s spodbujanjem podjetništva.

1. Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in konkurenčnosti Unije. Hkrati je njegov namen izpolniti strateške prednostne naloge Unije in prispevati k uresničitvi ciljev in politik EU, tudi evropskega zelenega dogovora, evropskega načrta za oživitev gospodarstva, evropskih strategij za podatke, digitalno področje, mala in srednja podjetja in industrijo ter doseganje strateške avtonomnosti Evrope. Poleg tega prispeva k reševanju svetovnih izzivov, vključno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, s tem ko sledi načelom Agende 2030 in Pariškega sporazuma, in temu, da bo gospodarstvo najkasneje do leta 2050 prešlo na ničelne emisije toplogrednih plinov.

Predlog spremembe  48

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIT prispeva k izpolnjevanju splošnega cilja in specifičnih ciljev okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije.

2. Za proračunsko obdobje 2021–2027 EIT prispeva k uresničitvi splošnih in specifičnih ciljev Obzorja Evropa.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Posebni cilji EIT so:

 

(a)  povečati vpliv SZI in njihovo preglednost ter pospešiti povezovanje v okviru trikotnika znanja;

 

(b)  povečati odprtost SZI, tako da se vključi širši izbor deležnikov iz vse Unije;

 

(c)  povečati podjetniško in inovacijsko zmogljivost visokošolskega izobraževanja po Uniji, in sicer z usmerjanjem in spremljanjem SZI pri spodbujanju boljšega povezovanja v inovacijske ekosisteme in institucionalnih sprememb v visokošolskih ustanovah;

 

(d)  povečati regionalni domet EIT in njegovih SZI ter izboljšati razširjanje in izkoriščanje rezultatov, da bi se odpravile regionalne razlike v inovacijski zmogljivosti po vsej EU in znotraj posameznih držav članic ter dosegla uravnotežena geografska pokritost in

 

(e)  izvajati dveletni program za odziv na krize z vso potrebno prožnostjo, da bi lahko prispeval k zaščiti sedanjih inovacijskih ekosistemov in deležnikom EIT pomagal pripraviti se na oživitev gospodarstva.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V SIP se opredelijo prednostna področja in strategija za EIT v zadevnem sedemletnem obdobju, pri čemer se upošteva okvirni program Unije za raziskave in inovacije , vsebuje pa tudi oceno njegovega družbeno-gospodarskega učinka in sposobnosti ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti. SIP upošteva rezultate spremljanja in ocenjevanja EIT iz člena 19.

1. V SIP se opredelijo strategija in prednostna področja za EIT v zadevnem sedemletnem obdobju, vključno s kratkoročnimi ukrepi za reševanje krize zaradi covida-19 in nato okrevanje, pri čemer se upošteva Obzorje Evropa, vključno z njegovim strateškim načrtovanjem. SIP vsebuje tudi oceno njegovega pričakovanega družbeno-gospodarskega učinka in dejavnosti ozaveščanja EIT ter njene sposobnosti ustvarjanja najboljših inovacijskih ekosistemov in dodane vrednosti. SIP upošteva rezultate spremljanja in ocenjevanja EIT iz člena 19.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  51

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. SIP je usklajen s cilji okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije, zahtevami glede strateškega večletnega načrtovanja, poročanja, spremljanja in ocenjevanja ter drugimi zahtevami in spodbuja sinergije z drugimi zadevnimi programi Unije v ustreznem večletnem finančnem okviru, zlasti tistimi, ki podpirajo izobraževanje in regionalni razvoj. Vzpostavlja ustrezne sinergije in dopolnjevanja med dejavnostmi EIT ter drugimi pobudami, politikami in instrumenti Unije.

2. SIP je usklajen s cilji Obzorja Evropa, zahtevami glede strateškega večletnega načrtovanja, poročanja, spremljanja in ocenjevanja ter drugimi zahtevami in spodbuja sinergije z drugimi zadevnimi programi Unije v ustreznem večletnem finančnem okviru, zlasti tistimi, ki podpirajo izobraževanje in regionalni razvoj. Vzpostavlja ustrezne sinergije in dopolnjevanja med dejavnostmi EIT ter drugimi pobudami, politikami in instrumenti Unije, zlasti s pobudo o mrežah evropskih univerz, Evropskim svetom za inovacije ter misijami in evropskimi partnerstvi iz sklepa o Obzorju Evropa. Komisija zagotavlja EIT vso potrebno podporo pri vzpostavljanju ustreznih sinergij in dopolnjevanja z drugimi dejavnostmi v okviru Obzorja Evropa ter z drugimi dejavnostmi in programi Unije, hkrati pa preprečuje podvajanje.

Predlog spremembe  52

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. SIP vključuje oceno finančnih potreb in virov ob upoštevanju dolgoročnega razvoja prihodnjega delovanja in financiranja EIT. Vsebuje pa tudi okvirni finančni načrt, ki pokriva obdobje ustreznega večletnega finančnega okvira .

3. SIP vključuje oceno finančnih potreb in virov ob upoštevanju dolgoročnega razvoja prihodnjega delovanja in financiranja EIT, vključno s finančnimi vidiki, povezanimi z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva. Vsebuje pa tudi okvirni finančni načrt, ki pokriva obdobje ustreznega večletnega finančnega okvira .

Predlog spremembe  53

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. EIT predloži prispevek k predlogu Komisije za SIP.

4. EIT upošteva stališča in pripombe že obstoječih SZI, pripravi osnutek sedemletnega SIP ter ga posreduje Komisiji in objavi.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) upravni odbor, ki ga sestavljajo člani na visoki ravni z izkušnjami na področju visokošolskega izobraževanja, raziskav, inovacij in podjetništva. Odgovoren je za vodenje dejavnosti EIT, za izbor, imenovanje , spremljanje in ocenjevanje SZI ter za vse druge strateške odločitve;

(a) upravni odbor, ki ga sestavljajo člani na visoki ravni z izkazano odličnostjo in izkušnjami na področju visokošolskega izobraževanja, raziskav, inovacij in podjetništva, ter član uprave Evropskega sveta za inovacije. Odgovoren je za vodenje dejavnosti EIT, za izbor, imenovanje, spremljanje in ocenjevanje SZI, sprejemanje ustreznih korektivnih ukrepov v primeru premajhne uspešnosti ter za vse druge strateške odločitve; pri imenovanju upravnega odbora se upoštevajo merila glede uravnotežene zastopanosti spolov in geografske uravnoteženosti;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  55

 

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izvršni odbor, sestavljen iz izbranih članov in predsednika upravnega odbora. Upravnemu odboru pomaga pri izvajanju njegovih nalog in v sodelovanju z direktorjem organizira sestanke upravnega odbora ;

(b) izvršni odbor, sestavljen iz izbranih članov, ki zastopajo vse tri razsežnosti trikotnika znanja, in predsednika upravnega odbora. Upravnemu odboru pomaga pri izvajanju njegovih nalog in v sodelovanju z direktorjem organizira sestanke upravnega odbora ;

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) direktor, ki ga imenuje upravni odbor in je zakoniti zastopnik EIT , odgovoren za njegovo delovanje in dnevno upravljanje. Direktor je odgovoren upravnemu odboru in mu redno poroča o razvoju EIT ter poteku vseh dejavnosti, za katere je odgovoren ;

(c) direktor, ki ga imenuje upravni odbor in je zakoniti zastopnik EIT ter je odgovoren za izvajanje sklepov upravnega odbora, za delovanje EIT in njegovo tekoče upravljanje. Direktor je odgovoren upravnemu odboru in mu redno poroča o razvoju EIT ter poteku vseh dejavnosti, za katere je odgovoren, med drugim tudi o izvrševanju proračuna EIT. Redno poroča Evropskemu parlamentu, in sicer vsaj po vsakem postopku spremljanja in ocenjevanja;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podrobna pravila v zvezi z organi EIT so določena v statutu EIT, ki je priložen tej uredbi.

2. Podrobna pravila v zvezi z organi in upravljanjem EIT so določena v statutu EIT, ki je priložen tej uredbi.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIT za dosego svojega cilja zlasti :

EIT za dosego ciljev iz člena 3 zlasti:

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v skladu s SIP opredeli svoje glavne prednostne naloge in dejavnosti;

(a) opredeli svoje dejavnosti glede na svoje glavne prednostne naloge, ki so določene v SIP;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  60

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v sodelovanju s SZI predstavi dveletni program odziva na krize;

Predlog spremembe  61

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) krepi ozaveščenost med morebitnimi partnerskimi organizacijami in spodbuja njihovo udeležbo pri dejavnostih EIT;

(b) skrbi za odprtost in krepi ozaveščenost potencialnimi partnerskimi organizacijami, zlasti MSP in novejšimi centri odličnosti v državah in regijah z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij, da spodbudi njihovo udeležbo pri svojih dejavnostih;

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) v skladu s členom 9 na prednostnih področjih izbere in imenuje SZI ter z okvirnimi sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev opredeli njihove pravice in dolžnosti, jim zagotovi ustrezno podporo, uporablja ustrezne ukrepe za nadzor kakovosti ter stalno spremlja in ocenjuje njihove dejavnosti;

(c) v skladu s členom 9 na prednostnih področjih izbere in imenuje SZI ter z okvirnimi sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev opredeli njihove pravice in dolžnosti, jim zagotovi ustrezne strateške smernice in podporo, uporablja primerne ukrepe za nadzor kakovosti, pozorno spremlja in določa pogoje ter sprejema ustrezne in korektivne ukrepe v primeru premajhne uspešnosti, ugotovljene na podlagi rezultata ocen iz člena 11, ter stalno spremlja in redno ocenjuje njihove dejavnosti in ukrepe za doseganje finančne vzdržnosti;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  63

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) usmerja izvajanje regionalne inovacijske sheme tako, da v državah, ki so njene članice, omogoča ustanavljanje inovacijskih vozlišč EIT;

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) spodbuja razširjanje najboljših praks za povezovanje v okviru trikotnika znanja, vključno med SZI, da bi se s tem razvila skupna kultura inovacij in prenosa znanja, in sodelovanje pri dejavnostih ozaveščanja, tudi v okviru RIS;

(f) spodbuja razširjanje primerov najboljših praks za povezovanje v okviru trikotnika znanja, vključno med SZI in po vsej Uniji, da bi se s tem razvila skupna kultura inovacij in prenosa znanja, ter spodbudila sodelovanje in odprtost za nove člane pri dejavnostih ozaveščanja, tudi v okviru RIS;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  65

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) vzpostavi mrežo nacionalnih uradnikov za zvezo EIT pri informacijskih točkah za Obzorje Evropa, da bi v skladu z nalogami inštituta EIT spodbujal vzajemno izmenjavo znanja, nasvetov in primerov dobre prakse;

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) spodbuja razširjanje, sporočanje in izkoriščanje rezultatov in priložnosti, ki izhajajo iz skupnosti EIT, tudi prek mreže nacionalnih uradnikov za zvezo EIT, da bi povečali ozaveščenost in znanje o EIT ter njegovo prepoznavnost po Uniji in da bi spodbujali sodelovanje v dejavnostih skupnosti EIT;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  67

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) podpira SZI pri oblikovanju učinkovite strategije finančne vzdržnosti za mobilizacijo sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov;

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) spodbuja multidisciplinarne pristope k inovacijam, na primer povezovanje tehnoloških, družbenih in netehnoloških rešitev, organizacijskih pristopov in novih poslovnih modelov;

(h) spodbuja multidisciplinarne pristope k inovacijam v vseh sektorjih, zlasti s povezovanjem tehnoloških, družbenih in netehnoloških rešitev, trajnosti in podnebne nevtralnosti po zasnovi, organizacijskih pristopov, podjetniškega duha in novih poslovnih modelov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) zagotavlja dopolnjevanje in sinergijo med dejavnostmi EIT in drugimi programi Unije, kadar je potrebno;

(i) zagotavlja dopolnjevanje in sinergijo med dejavnostmi EIT in drugimi programi Unije, kadar je potrebno, kot je določeno v Obzorju Evropa;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  70

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) razvija inovativne modele na področju pravic intelektualne lastnine, ki spodbujajo prenos in širjenje znanja, tako znotraj SZI kot tudi širše v Uniji, in izdeluje ustrezne smernice;

Predlog spremembe  71

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib) zagotovi potrebno podporo in sinergije s SZI, da razvijejo inovativne rešitve;

Predlog spremembe  72

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ic) zagotavlja, da lahko SZI delujejo z ustrezno prožnostjo, ki jim omogoča prilagajanje vse večjim potrebam, ki izhajajo iz krize zaradi covida-19, in pomoč pri evropskem načrtu za oživitev gospodarstva;

Predlog spremembe  73

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) organizira redna srečanja foruma zainteresiranih strani, na katerem predstavi svoje dejavnosti, izkušnje, najboljše prakse ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja in zainteresiranim stranem omogoči, da izrazijo svoja stališča;

(j) organizira redna, najmanj letna srečanja foruma deležnikov, na katerem deli svoje dejavnosti in o njih razpravlja, izmenjuje izkušnje in najboljšo prakso ter prispevek k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja in deležnikom omogoči, da izrazijo svoja stališča;

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka k

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) vsaj dvakrat na leto organizira sestanke skupine predstavnikov držav članic, in sicer neodvisno od sestankov foruma zainteresiranih strani , da se zagotovijo ustrezno komuniciranje in izmenjava informacij z EIT, obveščanje o dosežkih EIT in SZI ter svetovanje in deljenje izkušenj z EIT in SZI. Skupina predstavnikov držav članic zagotavlja tudi ustrezne sinergije in dopolnjevanje med dejavnostmi EIT in SZI ter nacionalnimi programi in pobudami, vključno z možnostjo nacionalnega sofinanciranja dejavnosti SZI;

(k) organizira sestanke skupine predstavnikov držav članic, in sicer neodvisno od sestankov foruma deležnikov iz točke (j), da se zagotovijo ustrezno komuniciranje in izmenjava informacij z EIT, obveščanje o dosežkih EIT in SZI ter svetovanje in deljenje izkušenj z EIT in SZI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka k a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka) omogoča vzpostavitev infrastrukture skupnih storitev skupnosti EIT, namenjene skupnemu delovanju, ki je enako za vse SZI;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  76

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka k b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb) spodbuja postopno mreženje različnih inovacijskih vozlišč EIT v vseh državah članicah, da se omogoči sodelovanje med skupnostjo EIT in lokalnimi inovacijskimi ekosistemi;

Predlog spremembe  77

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) pripravi in usklajuje podporne ukrepe SZI za razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij ter njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme.

(l) pripravi, usklajuje in spremlja podporne ukrepe SZI za razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih ustanov, ustanov za poklicno usposabljanje, malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij in njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme povsod v Uniji in v skladu s pristopom, ki temelji na trikotniku znanja;

Predlog spremembe  78

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la) v sodelovanju s Komisijo in na podlagi prispevkov SZI oblikuje in sproži pobudo na področju visokošolskega izobraževanja ter s tem podpre razvoj inovacij in podjetniških zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju, ki se bo izvajala v sklopu SZI;

Predlog spremembe  79

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(lb) zunaj skupnosti EIT širi področje uporabe ter krepi prepoznavnost in priznavanje stopenj izobrazbe in diplom, ki jih podeljujejo sodelujoče visokošolske institucije in ki štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT, ter jih razširjajo tudi na programe vseživljenjskega učenja, mentorstva, poklicnega usposabljanja, izpopolnjevanja in prekvalificiranja, pri čemer mora biti zagotovljena tudi spolna uravnoteženost, te diplome pa je mogoče podeliti v certificiranih in kvalificiranih ustanovah za usposabljanje;

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(lc) v širši javnosti krepi prepoznavnost in priznavanje dejavnosti, ki jih financira EIT, ter širi uporabo znaka EIT, da bi se izboljšala prepoznavnost in priznavanje EIT pri izobraževalnih programih na podlagi partnerstev med različnimi visokošolskimi ustanovami, ustanovami za usposabljanje, raziskovalnimi središči in podjetji ter hkrati povečala njegova splošna kakovost, in sicer s ponujanjem učnih načrtov, ki vključujejo učenje ob delu, in namenskega podjetništva ter mednarodne, medorganizacijske in medsektorske mobilnosti;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  81

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pomaga EIT in njegovim SZI pri opredeljevanju sinergij z drugimi programi Unije.

Predlog spremembe  82

 

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Skupino predstavnikov držav članic iz točke (k) prvega odstavka sestavljajo po en predstavnik iz vsake države članice in po eden iz vsake pridružene države.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Svetuje upravnemu odboru in direktorju EIT o strateško pomembnih vprašanjih. Prav tako zagotavlja ustrezne sinergije in dopolnjevanje med dejavnostmi EIT in SZI ter nacionalnimi programi in pobudami, vključno z možnostjo nacionalnega sofinanciranja dejavnosti SZI.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) inovacijskimi dejavnostmi in vlaganji z evropsko dodano vrednostjo , vključno s podpiranjem ustanavljanja in razvoja inovativnih podjetij, ki vključujejo vse razsežnosti visokega šolstva in raziskav za doseganje kritične mase ter podpirajo razširjanje in uporabo rezultatov;

(a) inovacijskimi dejavnostmi in vlaganji z dodano vrednostjo Unije, vključno s spodbujanjem in podpiranjem ustanavljanja in razvoja inovativnih in zagonskih podjetij, ki vključujejo vse razsežnosti visokega šolstva in raziskav za doseganje kritične mase ter podpirajo razširjanje in uporabo rezultatov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v inovacije usmerjenimi preizkusi, izdelavo prototipov in predstavitvami na področjih ključnih gospodarskih in družbenih interesov, ki se opirajo na rezultate raziskav na ravni Unije in nacionalnih raziskav in obetajo krepitev konkurenčnosti Unije na mednarodni ravni ter iščejo rešitve za večje družbene izzive, pred katerimi je evropska družba;

(b) v inovacije usmerjenimi raziskavami, preizkusi, izdelavo prototipov in predstavitvami na področjih ključnih gospodarskih in družbenih interesov, ki se opirajo na rezultate raziskav na ravni Unije in nacionalnih raziskav in obetajo krepitev konkurenčnosti Unije na mednarodni ravni ter iščejo rešitve za večje družbene izzive, pred katerimi je evropska družba, vključno z zdravstvenimi in digitalnimi izzivi;

Predlog spremembe  86

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izobraževalnimi dejavnostmi in dejavnostmi usposabljanja , zlasti na magistrski in doktorski ravni, ter programi strokovnega usposabljanja v disciplinah, ki bi lahko zadostile prihodnjim evropskim družbeno-gospodarskim potrebam in ki širijo nabor talentov Unije ter spodbujajo razvoj spretnosti , povezanih z inovacijami, izboljšanje vodstvenih in podjetniških spretnosti, mobilnost raziskovalcev in študentov ter izmenjavo znanja, mentorstvo in mreženje med prejemniki diplom in usposabljanj z znakom EIT;

(c) izobraževalnimi dejavnostmi in dejavnostmi usposabljanja, zlasti na magistrski in doktorski ravni, ter programi strokovnega usposabljanja v disciplinah, ki bi lahko zadostile prihodnjim evropskim družbeno-gospodarskim in družbeno-okoljevarstvenim potrebam in ki širijo nabor talentov Unije ter spodbujajo razvoj spretnosti, povezanih z inovacijami, izboljševanje vodstvenih in podjetniških spretnosti, mobilnost raziskovalcev in študentov ter izmenjavo znanja, mentorstvo in mreženje med udeleženci izobraževanja in usposabljanja z znakom EIT;

Predlog spremembe  87

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ukrepi za podporo visokošolskim ustanovam za boljše vključevanje v inovacijske vrednostne verige in okolja ter njihovo povezovanje z drugimi ključnimi inovacijskimi akterji v trikotniku znanja, s čimer bi izboljšali razvoj njihovih strateških zmogljivosti;

Predlog spremembe  88

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) dejavnostmi ozaveščanja in razširjanjem najboljših praks v inovacijskem sektorju, s poudarkom na razvoju sodelovanja med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in podjetji, vključno s storitvenimi in finančnimi sektorji;

(d) dejavnostmi ozaveščanja in razširjanjem zgledov dobre prakse na področju inovacijskega sektorja, s poudarkom na razvoju sodelovanja in zank interdisciplinarnega učenja med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami, organizacijami javnega in tretjega sektorja, pa tudi podjetji, vključno s storitvenimi in finančnimi sektorji;

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) dejavnostmi v okviru regionalne inovacijske sheme, v celoti integriranimi v večletne strategije SZI, da bi okrepili inovacijske zmogljivosti in razvili trajnostne inovacijske ekosisteme po Uniji, s katerimi bi zmanjševali razlike v inovacijah in vrzel po Uniji ter zagotovili bolj uravnoteženo geografsko udeležbo v skupnosti EIT po Uniji;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  90

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) prizadevanjem za sinergije in dopolnjevanje med dejavnostmi SZI in obstoječimi evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi programi, kadar je primerno.

(e) prizadevanjem za sinergije in dopolnjevanje med dejavnostmi SZI in obstoječimi evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi programi, zlasti Evropskim svetom za inovacije, drugimi evropskimi partnerstvi in misijami ter univerzami, visokošolskimi ustanovami in raziskovalnimi centri, kadar je primerno.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) uporabo sredstev iz javnih in zasebnih virov ter prihodkov, ustvarjenih z lastnimi dejavnostmi, v skladu s členom 17, da bi se tako povečal delež njihovega proračuna;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  92

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) vzpostavitvijo repozitorija, v katerem se določi razmerje med izumi in patenti, ki jih imajo SZI, ter so opredeljeni lastniki teh izumov;

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Brez poseganja v okvirne sporazume o partnerstvu in sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI imajo SZI precejšnjo avtonomijo pri opredelitvi svoje notranje organizacije in sestave ter natančnega načrta dela in delovnih metod. Za SZI velja zlasti, da:

2. Brez poseganja v okvirne sporazume o partnerstvu in večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI imajo SZI precejšnjo avtonomijo pri opredelitvi svoje notranje organizacije in sestave ter načrta dela in delovnih metod, če ti načrti in metode privedejo do napredka pri doseganju ciljev EIT in SZI. Za SZI velja zlasti, da:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavljajo notranje mehanizme upravljanja, ki odražajo trikotnik znanja – visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije;

(a) vzpostavijo pregledne notranje mehanizme upravljanja, ki odražajo trikotnik znanja – visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije;

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotavljajo sprejemanje novih članov, če ti v partnerstvo prinašajo dodano vrednost;

(b) zagotavljajo sprejemanje kar najširšega kroga novih članov po vsej Uniji, če ti v partnerstvo prinašajo dodano vrednost, vključno z jasnimi in preglednimi vstopnimi in izstopnimi merili ter odprtimi razpisi;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) delujejo odprto in pregledno, v skladu s svojimi notranjimi pravili;

(c) vzpostavijo notranja pravila, s katerimi se zagotavlja, da SZI delujejo odprto in pregledno, v skladu s kodeksi dobrega upravljanja, ki jih vključijo v ta notranja pravila;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  97

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) v okviru svojega večletnega poslovnega načrta izdelajo dveletni strateški načrt s podrobno razdelanimi pobudami za ublažitev posledic krize zaradi covida-19, pri čemer se posebej osredotočijo na ukrepe za večjo odpornost mikropodjetij, malih in srednjih ter zagonskih podjetij, pa tudi študentov, raziskovalcev in zaposlenih;

Predlog spremembe  98

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) v sinergiji z drugimi razsežnostmi Unije na področju inovacij ter z drugimi institucijami, organi, uradi in agencijami Unije ter da bi se odzvale na evropski načrt za oživitev gospodarstva, objavljajo namenske razpise, promovirajo pobude, ki uporabljajo njihova partnerstva, okolja in skupnosti, razvijajo individualne projekte in projekte med SZI, s katerimi bodo podprle poslovno prestrukturiranje, ter opredeljujejo mikropodjetja, mala in srednja podjetja, zagonska podjetja in druge, ki potrebujejo podporo in denimo boljši dostop do financiranja;

Predlog spremembe  99

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc) predlagajo pobude za podporo svojim okoljem, ki temeljijo na trikotniku znanja, obenem pa so za svoje partnerje in upravičence prek njihovih že obstoječih skupnosti dovolj prožno na voljo, da lahko oblikujejo ukrepe, ki ustrezajo svojemu namenu;

Predlog spremembe  100

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) pripravljajo in izvajajo strategije za finančno vzdržnost.

(e) pripravljajo in izvajajo strategije za doseganje finančne vzdržnosti;

Predlog spremembe  101

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) razvijajo dejavnosti obveščanja, zlasti z nastajajočimi institucijami in centri odličnosti v manj uspešnih regijah EU;

Predlog spremembe  102

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razmerje med EIT in SZI urejajo okvirni sporazumi o partnerstvih in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev .

3. Razmerje med EIT in SZI urejajo okvirni sporazumi o partnerstvih in večletni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev ter dobro zasnovana dolgoročna strategija sodelovanja.

Predlog spremembe  103

 

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. SZI pri izbiranju projektov in partnerjev ter kadar je to nujno potrebno za ločevanje med predlogi enake kakovosti, po oceni na podlagi merila odličnosti dajo prednost predlogom, ki izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih meril:

 

(a)  vključitev večjega števila držav ali regij, ki sodelujejo v RIS;

 

(b)  vključitev večjega števila regij ali držav, ki še niso članice skupnosti SZI;

 

(c)  vključitev regij in držav, ki so se zavezale, da bodo prispevale v sklade ESI;

 

(d)  vključitev večjega števila malih in srednjih podjetij;

 

(e)  zagotavljanje bolj uravnotežene zastopanosti spolov.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporabljajo se pravila za sodelovanje in razširjanje rezultatov iz okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije. Z odstopanjem od navedenih pravil:

Uporabljajo se pravila za sodelovanje in razširjanje rezultatov iz programa Obzorje Evropa. Z odstopanjem od navedenih pravil:

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) se za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo lahko uporabljajo posebna pravila glede lastništva, pravic dostopa, izkoriščanja in razširjanja rezultatov.

(b) se za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo po potrebi lahko uporabljajo posebna pravila glede lastništva, pravic dostopa, izkoriščanja in razširjanja rezultatov.

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. EIT na podlagi konkurenčnega, odprtega in preglednega postopka izbere in imenuje partnerstvo, iz katerega bo nastala SZI. Uporabljajo se merila za izbor evropskih partnerstev iz okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije. Upravni odbor EIT lahko ta merila podrobneje opredeli, tako da v skladu z načeli odličnosti in ob upoštevanju pomembnosti za področje inovacij sprejme in objavi merila za izbor SZI.

1. EIT na podlagi konkurenčnega, odprtega in preglednega postopka izbere in imenuje partnerstvo, iz katerega bo nastala SZI. Uporabljajo se pogoji in merila iz programa Obzorje Evropa za izbor evropskih partnerstev. Upravni odbor EIT ta merila podrobneje opredeli, tako da v skladu z načeli odličnosti, uravnotežene geografske porazdelitve in pomembnosti za področje inovacij v okviru premagovanja družbenih izzivov in uresničevanja političnih prednostnih nalog sprejme in objavi merila za izbor SZI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  107

 

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. EIT začne postopek izbora in imenovanja SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim okvirom, opredeljenim v SIP.

2. EIT začne postopek izbora in imenovanja SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim okvirom, opredeljenim v SIP, ter ob upoštevanju prednostnih nalog, določenih v strateškem načrtovanju programa Obzorje Evropa.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Minimalni pogoj za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri neodvisne partnerske organizacije, ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah.

3. Minimalni pogoji za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri neodvisne partnerske organizacije, ki vključujejo vsaj eno visokošolsko institucijo, eno raziskovalno organizacijo in eno zasebno podjetje ter ki so bile ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Poleg pogoja iz odstavka 3 ima vsaj dve tretjini partnerskih organizacij v SZI sedež v državah članicah; v vsaki SZI sodelujejo vsaj ena visokošolska institucija , ena raziskovalna organizacija in eno zasebno podjetje.

4. Poleg pogoja iz odstavka 3 ima vsaj dve tretjini partnerskih organizacij v SZI sedež v državah članicah; pri postopku izbire in imenovanja se upošteva uravnotežena geografska pokritost, vključno s sodelovanjem RIS in udeležbo novih partnerjev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. EIT sprejme in objavi merila in postopke za financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI pred začetkom postopka izbora novih SZI. O njih se takoj obvesti skupina predstavnikov držav članic iz člena 6(k) .

5. EIT sprejme in objavi merila in postopke za financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI pred začetkom postopka izbora novih SZI. O njih se takoj obvesti skupina predstavnikov držav članic iz člena 6(2), mreža nacionalnih uradnikov za zvezo za EIT in Evropski parlament.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIT na podlagi kazalnikov , določenih med drugim v okvirnem programu Unije za raziskave in inovacije in v SIP, ter v tesnem sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redno zunanje ocenjevanje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI. Rezultati takega spremljanja in ocenjevanja se objavijo, o njih pa se poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

EIT na podlagi kazalnikov, določenih med drugim v programu Obzorje Evropa in v SIP, ter v tesnem sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redno zunanje ocenjevanje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI ter njenih prizadevanj za finančno vzdržnost. Rezultati takega spremljanja in ocenjevanja se objavijo, o njih pa se poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Glede na rezultat celovitega vmesnega pregleda pred iztekom začetnega sedemletnega obdobja lahko upravni odbor odloči, da se začetno obdobje okvirnega sporazuma o partnerstvu s SZI podaljša za še eno obdobje največ sedmih let ali pa da se finančni prispevek EIT ustavi in se okvirni sporazum o partnerstvu ne podaljša. Upravni odbor upošteva zlasti doseženo stopnjo finančne vzdržnosti SZI, njeno sposobnost sprejemanja novih članov in omejitve finančnega prispevka iz člena 20 ter relevantnost glede na cilje EIT.

2. Glede na pozitivni rezultat celovitega vmesnega pregleda, ki ga morajo do konca četrtega leta začetnega sedemletnega obdobja izvesti neodvisni zunanji strokovnjaki, lahko upravni odbor odloči, da se začetno obdobje okvirnega sporazuma o partnerstvu s SZI ohrani do konca začetnega obdobja ali pa da se finančni prispevek EIT ustavi. Upravni odbor upošteva zlasti relevantnost SZI v zvezi s splošnimi in družbenimi izzivi Unije, merila programa Obzorje Evropa glede izvajanja, spremljanja in ocenjevanja evropskih partnerstev, izpolnitev ciljev, ki si jih je SZI zastavila, njena prizadevanja za usklajevanje z drugimi ustreznimi pobudami na področju raziskav in inovacij, stopnjo finančne vzdržnosti, ki jo doseže SZI, njeno sposobnost sprejemanja novih članov ter njeno uspešno privabljanje novih partnerjev, preglednost upravljanja, sposobnost razvoja trajnostnih inovacijskih ekosistemov in njeno geografsko zastopanost in uravnoteženo zastopanost spolov, pa tudi omejitve finančnega prispevka iz člena 20 ter relevantnost glede na cilje EIT.

 

Upravni odbor te vmesne preglede objavi ter jih posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Upravni odbor se lahko ob koncu začetnega sedemletnega obdobja odloči, da okvirni sporazum o partnerstvu podaljša za dodatnih sedem let. Ta odločitev temelji na merilih iz odstavka 2 in na končni oceni uspešnosti SZI, ki se opravi pred koncem začetnega sedemletnega obdobja.

EIT se pred podaljšanjem začetnega sedemletnega obdobja posvetuje z Evropskim parlamentom.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. V primeru podaljšanja sedemletne pogodbe se do konca četrtega leta drugega sedemletnega obdobja za SZI na podlagi istih meril in metodologije izvede nov vmesni pregled.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če ocene SZI pokažejo neustrezne rezultate ali pomanjkanje evropske dodane vrednosti , upravni odbor sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT ali odpovedjo okvirnega sporazuma o partnerstvu.

 

3. Če ocene SZI pokažejo neustrezne rezultate ali pomanjkanje evropske dodane vrednosti, upravni odbor sprejme ustrezne popravljalne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT ali odpovedjo okvirnega sporazuma o partnerstvu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Glede na rezultat končnega pregleda pred iztekom štirinajstega leta okvirnega sporazuma o partnerstvu lahko EIT sklene memorandum o sodelovanju s SZI.

4. Glede na rezultat končnega pregleda pred iztekom štirinajstega leta okvirnega sporazuma o partnerstvu lahko upravni odbor pod strogimi pogoji in na podlagi temeljite ocene neodvisnih strokovnjakov odloči, da se okvirni sporazum o partnerstvu s SZI podaljša. Ta okvirni sporazum se podaljša na podlagi:

 

(a) pozitivne temeljite ocene SZI, ki jo ob upoštevanju meril za ocenjevanje iz odstavka 2 opravijo zunanji strokovnjaki in upravni odbor;

 

(b) podrobnega načrta, v katerem SZI pojasni razloge za podaljšanje okvirnega sporazuma o partnerstvu;

 

(c) časovne in proračunske omejenosti ter omejenosti glede na področje uporabe, kar zajema višje šolstvo, usposabljanje in horizontalno strukturirane dejavnosti SZI, ki še ne morejo biti finančno vzdržne, so pa še vedno ključne za izvajanje njenih nalog, dejavnosti in zmogljivosti v zvezi z odzivanjem na družbene izzive.

 

Te dejavnosti se podrobno opišejo in pošljejo upravnemu odboru v oceno.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Stopnje izobrazbe in diplome v povezavi z dejavnostmi visokega šolstva iz točke (c) člena 7(1) podeljujejo sodelujoče visokošolske institucije v skladu z nacionalnimi predpisi in postopki akreditacije. Okvirni sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI določajo, da se te stopnje izobrazbe in diplome lahko štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT.

1. Stopnje izobrazbe in diplome v povezavi z dejavnostmi visokega šolstva iz točke (c) člena 7(1) podeljujejo sodelujoče visokošolske institucije in certificirane ustanove za usposabljanje v skladu z nacionalnimi predpisi in postopki akreditacije. Okvirni sporazumi o partnerstvu in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev med EIT in SZI določajo, da se te stopnje izobrazbe in diplome štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. EIT sodelujoče visokošolske institucije spodbuja, da:

2. EIT sodelujoče visokošolske institucije in certificirane ustanove za usposabljanje spodbuja, da:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) v okviru usposabljanja in podeljevanja diplom promovirajo in objavljajo znak EIT;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) se bolj vključujejo v inovacijske verige ter razvijajo različne strategije, da bi učinkovito sodelovale z inovacijskimi ekosistemi in podjetji ter spodbujale podjetniško miselnost;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka b c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) oblikujejo programe, ki se osredotočajo na vseživljenjsko učenje in izdajanje spričeval;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  122

 

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Posebna pozornost se nameni uravnoteženi zastopanosti spolov in pristopom, ki upoštevajo različnost spolov, zlasti na področjih, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije, znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika, kjer so ženske še vedno premalo zastopane.

Predlog spremembe  123

 

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. EIT in SZI zagotovijo, da se njihove dejavnosti izvajajo čim bolj pregledno. EIT in SZI zlasti oblikujejo dostopno, brezplačno spletno mesto, ki nudi informacije o njihovih dejavnostih.

1. EIT in SZI zagotovijo, da se njihove dejavnosti izvajajo čim bolj pregledno. EIT in SZI zlasti oblikujejo dostopno, brezplačno spletno mesto, ki nudi informacije o njihovih dejavnostih in priložnostih, ki jih ponujajo, zlasti odprtih razpisih.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. EIT in SZI zagotovijo podrobne informacije o vseh razpisih za zbiranje predlogov, ki jih izdajo. Te informacije se v skladu z uredbo [xxx] o ustanovitvi programa Obzorje Evropa zagotovijo pravočasno ter na pregleden in sledljiv način, in sicer v ustreznih skupnih spletnih podatkovnih zbirkah v okviru projektov na področju raziskav in inovacij, ki jih financira Unija.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  125

 

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Podrobne informacije o postopkih spremljanja in ocenjevanja iz člena 11 in 18.

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Prispevki partnerskih organizacij k financiranju SZI se določijo v skladu s stopnjami sofinanciranja iz odstavka 4 tega člena in upoštevajo strategijo SZI za finančno vzdržnost.

6. Prispevki partnerskih organizacij in drugih javnih virov iz tretjih držav ter zasebnih virov financiranja k financiranju SZI se določijo v skladu s stopnjami sofinanciranja iz odstavka 4 tega člena in upoštevajo strategijo SZI za finančno vzdržnost.

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. EIT razvije mehanizem za konkurenčno dodelitev ustreznega deleža svojega finančnega prispevka za SZI. Ta mehanizem vključuje oceno poslovnih načrtov SZI in njihove uspešnosti, ki se meri s stalnim spremljanjem, ter zlasti njihovega napredka pri doseganju finančne vzdržnosti.

7. EIT razvije mehanizem za konkurenčno dodelitev ustreznega deleža svojega finančnega prispevka za SZI, ki bo temeljila na uspešnosti. Mehanizem vključuje oceno poslovnih načrtov SZI, njihove odprtosti za sprejemanje novih članov, strategije za razširjanje in geografske zastopanosti, pa tudi oceno uspešnosti omenjenih poslovnih načrtov, ki se meri s stalnim spremljanjem, ter zlasti njihovega napredka pri doseganju finančne vzdržnosti. Posebna pozornost se nameni ukrepom za blažitev posledic krize zaradi covida-19 in razvoj inovativnih zamisli.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) oceno potreb po osebju, ki so posledica novih nalog;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  129

 

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka b b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) vidike dveletnega programa za odzivanje na krizo;

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ustrezne kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in EIT, pri čemer se uporablja pristop, usmerjen v učinke;

(c) ustrezne kvalitativne in kvantitativne metode, orodja in kazalnike za spremljanje dejavnosti EIT in SZI, pri čemer se uporablja pristop, ki je usmerjen v učinke in temelji na uspešnosti;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  131

 

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. EIT sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih , v katerem se navedejo celovite informacije o dejavnostih, ki so jih v predhodnem koledarskem letu izvajali EIT in SZI, ter o prispevku EIT k ciljem okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije in politikam ter ciljem Unije na področju inovacij, raziskav in izobraževanja. V njem se prav tako ovrednotijo rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in časovnico, tveganja, povezana z izvajanimi dejavnostmi, ter uporaba sredstev in splošno delovanje EIT. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih vključuje dodatne celovite informacije v skladu s finančnimi pravili EIT.

2. EIT sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, v katerem se navedejo celovite informacije o dejavnostih, ki so jih v predhodnem koledarskem letu izvajali EIT in SZI, ter o prispevku EIT k ciljem programa Obzorje Evropa ter politikam in ciljem Unije na področju inovacij, raziskav in izobraževanja. V njem se prav tako ovrednotijo rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in časovnico, tveganja, povezana z izvajanimi dejavnostmi, uporaba sredstev, tudi prispevek k cilju vključevanja podnebnih vprašanj v okviru za programa Obzorje Evropa po posameznih SZI, in splošno delovanje EIT. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih vključuje dodatne celovite informacije v skladu s finančnimi pravili EIT.

Predlog spremembe  132

 

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Direktor EIT vsako leto predloži letno poročilo o dejavnostih pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  133

 

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija predvidi ocene EIT s pomočjo neodvisnih strokovnjakov, izbranih po preglednem postopku v skladu s svojimi finančnimi pravili. Z navedenimi ocenami se preverja, kako EIT izpolnjuje svoje naloge, obsegajo pa vse dejavnosti EIT in SZI ter ocenjujejo evropsko dodano vrednost EIT, vpliv, uspešnost, trajnost, učinkovitost in ustreznost opravljenih dejavnosti ter njihovo usklajenost in/ali dopolnjevanje s povezanimi nacionalnimi politikami in politikami Unije , vključno s sinergijami z drugimi deli okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije . Upoštevajo stališča zainteresiranih strani na evropski in nacionalni ravni ter se vključijo v ocene programa, ki jih Komisija opravi na podlagi okvirnega programa Unije za raziskave in inovacije .

2. Komisija predvidi ocene EIT s pomočjo neodvisnih strokovnjakov, izbranih po preglednem postopku v skladu s svojimi finančnimi pravili. Z navedenimi ocenami se preverja, kako EIT izpolnjuje svoje naloge, obsegajo pa vse dejavnosti EIT in SZI ter ocenjujejo evropsko dodano vrednost EIT, vpliv, uspešnost, trajnost, učinkovitost in ustreznost opravljenih dejavnosti ter njihovo usklajenost in/ali dopolnjevanje s povezanimi nacionalnimi politikami in politikami Unije , vključno s sinergijami z drugimi deli programa Obzorje Evropa, zlasti Evropskim svetom za inovacije, drugimi partnerstvi in misijami. Ocenijo tudi vidiki v zvezi z vplivom RIS in njena odprtost za sodelovanje z novimi partnerji. Upoštevajo stališča zainteresiranih strani na evropski in nacionalni ravni ter se vključijo v ocene programa, ki jih Komisija opravi na podlagi programa Obzorje Evropa.

Predlog spremembe  134

 

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Vmesni pregled EIT

 

Komisija izvede temeljit vmesni pregled EIT na podlagi rednih ocen iz člena 19. Vmesni pregled se izvede s pomočjo neodvisnih strokovnjakov najpozneje tri leta po začetku naslednjega finančnega obdobja. V tem vmesnem pregledu se med drugim ocenijo:

 

(a)  rezultati in učinki izobraževalne pobude ter možnost, da se nadaljuje;

 

(b)  učinkovitost strategij za zagotavljanje finančne vzdržnosti SZI;

 

(c)  izvajanje in vpliv RIS;

 

(d)  izvedljivost nadaljnjega poglabljanja sodelovanja med EIT in vsemi izvajalskimi organi v okviru stebra III programa Obzorje Evropa, da se preuči, ali bi lahko imel EIT bolj horizontalno vlogo v vseh stebrih in/ali vzpostavil enotno kontaktno točko za inovacije, v okviru katere bi bil na voljo sklop različnih dopolnilnih dejavnosti.

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prispevek Unije se lahko zagotovi s finančnim prispevkom Unije in drugih programov Unije brez poseganja v zneske, določene v zadevnem večletnem finančnem okviru.

Prispevek Unije se zagotovi s finančnim prispevkom v višini [4 %] celotnega proračuna programa Obzorje Evropa ter drugih programov Unije brez poseganja v zneske, določene v zadevnem večletnem finančnem okviru. EIT lahko prejme dodatna finančna sredstva iz drugih programov Unije.

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 24a

 

Prehodne določbe

 

Sporazume, ki jih sklene EIT, urejajo predpisi, ki veljajo ob objavi ustreznega razpisa za zbiranje predlogov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor sestavlja 15 članov, ki jih imenuje Komisija ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na poslovnem, visokošolskem in raziskovalnem področju. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Komisija lahko na predlog upravnega odbora navedeni mandat enkrat podaljša za obdobje dveh let.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, med katerimi je tudi en član Evropskega sveta za inovacije, ki jih imenuje Komisija ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na poslovnem, visokošolskem, inovacijskem in raziskovalnem področju. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Komisija lahko na predlog upravnega odbora navedeni mandat enkrat podaljša za obdobje dveh let.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  138

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor po potrebi Komisiji poda ožji seznam kandidatov za imenovanje novega člana oziroma članov. Kandidati na ožjem seznamu se izberejo na podlagi rezultata preglednega in odprtega postopka, ki ga začne EIT.

črtano

Predlog spremembe  139

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člane upravnega odbora, ki imajo izkazano odličnost in izkušnje na področju visokošolskega izobraževanja, raziskav, inovacij in podjetništva, imenuje Komisija na podlagi preglednega postopka in po odprtem razpisu za prijavo interesa.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija upošteva uravnoteženost med izkušnjami na visokošolskem, raziskovalnem, inovacijskem in poslovnem področju, uravnoteženo zastopanost spolov in geografsko zastopanost ter različna okolja za visoko izobraževanje, raziskave in inovacije v vsej Uniji.

Komisija zagotovi uravnoteženost med izkušnjami na visokošolskem, raziskovalnem, inovacijskem in poslovnem področju, uravnoteženo zastopanost spolov in geografsko zastopanost ter različna okolja za visoko izobraževanje, raziskave in inovacije v vsej Uniji.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Upravni odbor po potrebi Komisiji poda ožji seznam kandidatov za imenovanje novega člana oziroma članov. Kandidati na ožjem seznamu se izberejo na podlagi rezultata preglednega in odprtega postopka, ki ga začne EIT.

Predlog spremembe  142

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija nove člane imenuje v skladu s postopkom iz pododstavkov 2 in 3.

Predlog spremembe  143

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni odbor pri izvrševanju svoje odgovornosti za upravljanje dejavnosti EIT sprejema strateške odločitve, zlasti:

1. Upravni odbor pri izvrševanju svoje odgovornosti za upravljanje dejavnosti EIT sprejema strateške odločitve, pri čemer zlasti:

Predlog spremembe  144

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sprejme prispevek EIT k predlogu Komisije za strateški inovacijski program (SIP) EIT;

(a) sprejme prispevek EIT k predlogu Komisije za strateški inovacijski program (SIP) EIT, pri čemer upošteva mnenje obstoječih SZI;

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) sprejme merila in postopke za financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI , vključno z največjim zneskom dodeljenih sredstev EIT za te dejavnosti;

(c) sprejme merila in postopke za financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI, vključno z največjim zneskom dodeljenih sredstev EIT za te dejavnosti, pri čemer se upoštevajo zahteve iz člena 11, ter odloči o ustreznih popravljalnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, če SZI ciljev ne dosega v zadostni meri;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejme postopek za izbor SZI;

(d) sprejme postopek za izbor SZI in o tem nemudoma obvesti skupino predstavnikov držav članic iz člena 6(2), mreža nacionalnih uradnikov za zvezo EIT ter nacionalne in regionalne organe;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) izbere in imenuje partnerstvo kot SZI ali prekliče imenovanje, če je to primerno;

(e) v skladu z merili iz člena 9 izbere in imenuje partnerstvo kot SZI, ki temelji na načelih odličnosti, uravnotežene geografske zastopanosti, portfelja partnerjev in inovacij, ali prekliče imenovanje, če je to primerno;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  148

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) direktorja pooblasti za podaljšanje prvotno določenega obdobja veljavnosti okvirnih sporazumov o partnerstvu s SZI;

(g) direktorja pooblasti za podaljšanje prvotno določenega obdobja veljavnosti okvirnih sporazumov o partnerstvu s SZI na podlagi pozitivnih ocen v skladu s členoma 10 in 11;

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT za SZI ali odpovedjo okvirnega sporazuma o partnerstvu z njimi;

(j) v primeru premajhne uspešnosti sprejme ustrezne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT za SZI ali odpovedjo okvirnega sporazuma o partnerstvu z njimi na podlagi rezultatov ocen v skladu s členi 10, 11 in 17;

Predlog spremembe  150

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka j a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) lahko izjemoma (z dvotretjinsko večino) predsednike nadzornega odbora SZI ali izvršne direktorje SZI pozove k odstopu v primeru malomarnosti, premajhne uspešnosti ali hudih kršitev in po potrebi zadevni SZI poda nezavezujoča priporočila o notranji reorganizaciji;

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) odloči o oblikovanju in usklajevanju podpornih ukrepov, ki jih izvajajo SZI za razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij in za njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme.

(l) odloči o oblikovanju in usklajevanju podpornih ukrepov, ki jih izvajajo SZI za razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij in certificiranih ustanov za usposabljanje ter za njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 1 – točka l a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la) spodbuja ustvarjanje sinergij med EIT in SZI ter okvirnimi programi Unije ter nacionalnimi in regionalnimi programi financiranja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  153

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni odbor sprejme druge postopkovne in operativne odločitve, ki so potrebne za izpolnjevanje njegovih nalog in dejavnosti EIT, zlasti:

2. Upravni odbor sprejme druge postopkovne in operativne odločitve, glede izpolnjevanja njegovih nalog in dejavnosti EIT, zlasti:

Predlog spremembe  154

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) sprejme postopek za izbor izvršnega odbora ;

(c) sprejme odprt in pregleden postopek za izbor izvršnega odbora;

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 2 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Upravni odbor v zvezi z osebjem EIT in pogoji zaposlovanja sprejema odločitve v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/6835, in sicer zlasti:

črtano

(a) sprejme izvedbene ukrepe za uporabo kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110(2) kadrovskih predpisov;

 

(b) v skladu s točko (c) izvaja pooblastila, ki so organu za imenovanja podeljena s kadrovskimi predpisi, organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pa s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanja);

 

(c) v skladu s členom 110(2) kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil pristojnega organa za imenovanje na direktorja in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče. Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos navedenih pooblastil;

 

(d) v izjemnih okoliščinah s sklepom začasno prekliče prenos pooblastil organa za imenovanja na direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni direktor.

 

__________________

 

35 UL L 56, 4.3. 1968, str. 1.

 

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 4 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvršni odbor sestavljajo štirje člani in predsednik upravnega odbora, ki predseduje tudi izvršnemu odboru. Štiri člane, razen predsednika, izbere upravni odbor izmed svojih članov ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na poslovnem, visokošolskem in raziskovalnem področju. Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti z možnostjo enkratnega podaljšanja.

2. Izvršni odbor sestavljajo trije člani in predsednik upravnega odbora, ki predseduje tudi izvršnemu odboru. Tri člane, razen predsednika, izbere upravni odbor izmed svojih članov ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na poslovnem, visokošolskem in raziskovalnem področju. Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 4 – točka 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a. Upravni odbor odločitve v zvezi z osebjem EIT in pogoji zaposlovanja sprejema v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/1a, pri čemer zlasti:

 

(a)  sprejme izvedbene ukrepe za izvajanje kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v skladu s členom 110(2) kadrovskih predpisov;

 

(b)  v skladu s točko (c) tega odstavka izvaja pooblastila, ki so organu za imenovanja podeljena s kadrovskimi predpisi, organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pa s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanja);

 

(c)  v skladu s členom 110(2) kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) kadrovskih predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na direktorja in določitvi pogojev, pod katerimi se lahko ta prenos pooblastil začasno prekliče, pri čemer je direktor pooblaščen, da navedena pooblastila nadalje prenese;

 

(d)  v izjemnih okoliščinah s sklepom začasno prekliče prenos pooblastil organa za imenovanja na direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni direktor.

 

__________________

 

1aUL L 56, 4.3.1968, str. 1.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 5 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Mandat direktorja traja štiri leta. Upravni odbor lahko ta mandat podaljša enkrat za obdobje do dveh let, in sicer na predlog Komisije, ki upošteva oceno direktorjeve uspešnosti ter prihodnje naloge in izzive EIT. Direktor, čigar mandat je bil podaljšan, ne sme sodelovati pri drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

3. Mandat direktorja traja štiri leta. Upravni odbor lahko ta mandat podaljša enkrat za obdobje do štirih let, in sicer na predlog Komisije, ki upošteva oceno direktorjeve uspešnosti, kot tudi najboljše interese ter prihodnje naloge in izzive EIT. Direktor, čigar mandat je bil podaljšan, ne sme sodelovati pri drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

Predlog spremembe  159

 

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 5 – točka 6 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) pod nadzorom upravnega odbora pripravi in vodi postopek izbora SZI ter zagotovi, da so različne stopnje postopka izvedene pregledno in objektivno;

(e) pod nadzorom upravnega odbora pripravi in vodi postopek izbora SZI ter zagotovi, da so različne stopnje postopka izvedene pregledno in objektivno ter konsolidiranemu letnemu poročilu o dejavnostih priloži podrobno poročilo o izbirnem postopku;

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 5 – točka 6 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) pod nadzorom upravnega odbora zagotavlja izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja in ocenjevanja delovanja EIT v skladu s členom 19 ;

(j) pod nadzorom upravnega odbora zagotavlja izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja in ocenjevanja delovanja EIT v skladu s členom 19 ter izvaja ustrezne popravljalne ukrepe, če ciljev EIT ne dosega v zadostni meri;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 5 – točka 6 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) pod nadzorom upravnega odbora skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije;

(n) pod nadzorom upravnega odbora skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije na podlagi letnih predstavitev Evropskemu parlamentu in Svetu;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Priloga I – oddelek 6 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Osebje EIT je osebje, ki ga EIT zaposli neposredno. Za osebje EIT se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila za izvajanje teh predpisov, sprejeta z dogovorom med institucijami Unije.

1. Osebje EIT je osebje, ki ga EIT zaposli neposredno. Za osebje EIT se uporabljajo kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila za izvajanje teh predpisov, sprejeta z dogovorom med institucijami Unije. Ta odstavek se uporablja za osebje EIT, ki mu pogodbe potečejo leta 2020.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logike besedila oziroma ker je neločljivo povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen leta 2008, da bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispeval k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti v Evropi. EIT krepi inovacijsko zmogljivost Unije in obravnava družbene izzive zlasti s povezovanjem v okviru trikotnika znanja, tj. visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij.

 

EIT deluje prek svojih skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI), obsežnih evropskih partnerstev, ki s povezovanjem izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih organizacij obravnavajo specifične družbene izzive. Za te skupnosti zagotavlja nepovratna sredstva, spremlja njihove dejavnosti, podpira sodelovanje med njimi ter razširja rezultate in primere dobre prakse.

 

Uredba o EIT iz leta 2008 določa poslanstvo in naloge EIT ter okvir za njegovo delovanje. Leta 2013 je bila spremenjena, med drugim zato, da bi jo uskladili s programom Obzorje 2020.

 

Komisija je 11. julija 2019 v zvezi z EIT objavila nova predloga, in sicer predlog za prenovitev posodobljene uredbe EIT in predlog sklepa o strateškem inovacijskem programu EIT za obdobje 2021–2027.

 

Pri prenovitvi uredbe o EIT gre za sprejetje nove uredbe, ki bo v enem samem besedilu vključevala bistvene spremembe obstoječe uredbe in njene nespremenjene določbe. Komisija je menila, da je posodobitev uredbe potrebna, saj se določbe obstoječe uredbe o EIT izrecno sklicujejo na program Obzorje 2020, ki se konča konec leta. Namen predloga za prenovitev je torej uredbo EIT uskladiti s programom Obzorje Evropa, in sicer zlasti z odpravo sklicev na program Obzorje 2020 in z uveljavitvijo odločitev, sprejetih v okviru programa Obzorje Evropa.

 

Predlagana uredba EIT se osredotoča na ključna načela delovanja EIT ter njegovih skupnosti znanja in inovacij. Njen namen je zagotoviti večjo pravno jasnost v povezavi s programom Obzorje Evropa ter za skupnosti znanja in inovacij določiti načelo finančne vzdržnosti. EIT je za obdobje 2021–2027 vključen v program Obzorje Evropa. Evropska komisija je pripravila predlog proračuna v višini treh milijard EUR v naslednjem večletnem finančnem okviru ter ob tem navedla tudi utemeljitev programa, dodano vrednost, področja ukrepanja in splošne smernice dejavnosti.

 

Poročevalka podpira EIT, njegovo poslanstvo in dosedanje dosežke ter na splošno pozdravlja predlog Komisije za zagotovitev večje pravne jasnosti v povezavi s programom Obzorje Evropa ter za vključitev načela finančne vzdržnosti SZI. Vendar pa je večkrat izrazila odločno nasprotovanje odločitvi Komisije o uporabi postopka prenovitve, saj je nepotreben in sozakonodajalce fiktivno omejuje. Po njenem mnenju je treba spremeniti več bistvenih vidikov predloga, zato predlaga spremembe, ki med drugim zajemajo naslednja vprašanja:

 

Poročevalka se ne strinja s predlogom Komisije, da mora biti uredba časovno nevtralna in zato predlaga ustrezne spremembe. V zvezi s tem poročevalka predlaga več sprememb besedila, da bi se bolj uskladilo s programom Obzorje Evropa, med drugim na področjih poenostavitve postopkov, jasnosti in omejitev glede vrste odstopanj od pravil programa Obzorje Evropa in večjega sodelovanja z Evropskim svetom za inovacije.

 

V zvezi s preglednostjo in odprtostjo poročevalka predlaga več izboljšav teh vidikov v postopkih in smernicah EIT in SZI ter v razpisih za partnerje in projekte. Izboljšanje na teh področjih bo zagotovilo tudi boljše širjenje inovacijske zmogljivosti v Uniji in bo tesno povezano z regionalno inovacijsko shemo.

 

Po mnenju poročevalke je sicer velika avtonomnost SZI bistvena za njihov uspeh, vendar je zaradi te avtonomnosti potrebno večje spremljanje in vrednotenje njihovih poslovnih načrtov in rezultatov, kot je predvideno v sedanji zakonodaji. To bi omogočilo tudi boljšo uporabo načela finančne vzdržnosti ob upoštevanju posebnosti vsake SZI. V ta namen poročevalka predlaga več sprememb.

 

V zvezi z vidiki visokošolskega izobraževanja in usposabljanja v predlogu poročevalka meni, da bi morali dodatno spodbujati uporabo znaka EIT, tako da bi zagotovili, da bi vse visokošolske diplome in magisteriji dobili znak EIT, in da si je treba bolj prizadevati, da se takšen znak lahko uporabi tudi za usposabljanje in module vseživljenjskega učenja.

 

Evropski vodni, morski in pomorski sektor so vodilni v svetu v smislu znanosti in tehnološkega razvoja, zato je na voljo visoka raven znanstvene, tehnološke in poslovne zmogljivosti za inovacije prek tesnega sodelovanja s partnerji v trikotniku znanja z veliko zmogljivostjo za spodbujanje inovacij. Poročevalka zato meni, da bi se v okviru SZI inštituta EIT za novi dogovor o modrem gospodarstvu obravnavali veliki socialno-ekonomski in ustrezni družbeni izzivi ter ustvarila vzdržna, krožna in modra gospodarstva, ki bi temeljila na zdravih vodnih in morskih ekosistemih, kot je opredeljeno v okvirnem programu Obzorje Evropa.

 

Kar zadeva sredstva pa poročevalka ponavlja stališče Parlamenta, da je treba 4 % sredstev za program Obzorje Evropa dodeliti inštitutu EIT, in predlaga več sprememb, da bi na inštitutu zagotovili ustrezne zaposlitvene pogoje, saj bi tako lahko ohranili visoke standarde strokovnega znanja in izvajanje dodatnih nalog, ki so mu zaupane.

 


 

 

 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2020)737

 

 

Cristian-Silviu BUŞOI

predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

ASP 11E108

Bruselj

 

 

Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

 

Spoštovani gospod predsednik!

 

Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 110 Poslovnika Parlamenta, ki se nanaša na njegovo prenovitev.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

 

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi neločljive povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

 

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor ugotavlja, da je posvetovalna delovna skupina po pregledu predlogov soglasno prišla do naslednjih ugotovitev;

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– črtanje celotnega besedila uvodne izjave 6 Uredbe (ES) št. 294/2008;

– v členu 6(g) dodane končne besede „s promoviranjem SZI kot odličnih inovacijskih partneric“;

– v členu 11(3) dodane besede „okvirnega“ in „o partnerstvu“;

– v členu 17(5) nadomestitev besed „iz splošnega proračuna Evropske unije“ z besedami „v okviru drugega programa Unije“;

– v točki 2(i) Oddelka 2 Priloge I nadomestitev besed „jezikovni ureditvi“ z „delovnih jezikih“;

– v točki 1 Oddelka 6 Priloge I črtanje besed „direktorja in“;

2. V členu 11(2) bi bilo treba dodano besedo „Union“ označiti s puščicami za označevanje sprememb (Ne zadeva slovenske različice, v slovenskem prevodu besede Unija ni).

3. V členu 22 bi se moralo obstoječe besedilo odstavka 4 člena 21 Uredbe (ES) št. 294/2008, v celoti označeno kot „vsebinsko črtanje“, glasiti takole: „Evropski parlament na priporočilo Sveta pred 15. majem leta N + 2 podeli direktorju razrešnico za izvrševanje proračuna EIT za leto N.“

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na seji 9. januarja 2020 z 21 glasovi za, nobenim proti in enim vzdržanim glasom[2] sklenil priporočiti, naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 110.

S spoštovanjem,

 

 

 

 

 

Lucy NETHSINGHA

 

Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine

 


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 7. novembra 2019

MNENJE

 ZA  EVROPSKI PARLAMENT

  SVET

  KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

COM(2019)0331 z dne 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti njegove točke 9, se je 18. in 26. septembra 2019 sestala posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila navedeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na teh srečanjih[3] po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za prenovitev Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo soglasno ugotovila, kot sledi.

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– črtanje celotnega besedila uvodne izjave 6 Uredbe (ES) št. 294/2008;

– v členu 6(g) dodane končne besede „s promoviranjem SZI kot odličnih inovacijskih partneric“;

– v členu 11(3) dodane besede „okvirnega“ in „o partnerstvu“;

– v členu 17(5) nadomestitev besed „iz splošnega proračuna Evropske unije“ z besedami „v okviru drugega programa Unije“;

– v točki 2(i) Oddelka 2 Priloge I nadomestitev besed „jezikovni ureditvi“ z „delovnih jezikih“;

– v točki 1 Oddelka 6 Priloge I črtanje besed „direktorja in“;

2. V členu 11(2) bi bilo treba dodano besedo „Union“ označiti s puščicami za označevanje sprememb (Ne zadeva slovenske različice, v slovenskem prevodu besede Unija ni).

3. V členu 22 bi se moralo obstoječe besedilo odstavka 4 člena 21 Uredbe (ES) št. 294/2008, v celoti označeno kot „vsebinsko črtanje“, glasiti takole: „Evropski parlament na priporočilo Sveta pred 15. majem leta N + 2 podeli direktorju razrešnico za izvrševanje proračuna EIT za leto N.“

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi vsebinskimi spremembami sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor

 

 

 

 


 

MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE (9.6.2020)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Pripravljavec mnenja: Christian Ehler

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT) je bil ustanovljen leta 2008, da bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic in Unije prispeval k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti v Evropi. EIT krepi inovacijsko zmogljivost Unije in obravnava družbene izzive zlasti s povezovanjem v okviru trikotnika znanja, tj. visokošolskega izobraževanja, raziskav in inovacij.

 

EIT deluje prek svojih skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI), obsežnih evropskih partnerstev, ki s povezovanjem izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih organizacij obravnavajo specifične družbene izzive. Za te skupnosti zagotavlja nepovratna sredstva, spremlja njihove dejavnosti, podpira sodelovanje med njimi ter razširja rezultate in primere dobre prakse.

 

Uredba o EIT iz leta 2008 določa poslanstvo in naloge EIT ter okvir za njegovo delovanje. Leta 2013 je bila spremenjena, med drugim zato, da bi jo uskladili s programom Obzorje 2020.

 

Komisija je 11. julija 2019 v zvezi z EIT objavila nova predloga, in sicer predlog za prenovitev posodobljene uredbe EIT in predlog sklepa o strateškem inovacijskem programu EIT za obdobje 2021–2027.

 

Pri prenovitvi uredbe o EIT gre za sprejetje nove uredbe, ki bo v enem samem besedilu vključevala bistvene spremembe obstoječe uredbe in njene nespremenjene določbe. Komisija je menila, da je posodobitev uredbe potrebna, saj se določbe obstoječe uredbe o EIT izrecno sklicujejo na program Obzorje 2020, ki se konča konec leta. Namen predloga za prenovitev je torej uredbo EIT uskladiti s programom Obzorje Evropa, in sicer zlasti z odpravo sklicev na program Obzorje 2020 in z uveljavitvijo odločitev, sprejetih v okviru programa Obzorje Evropa.

 

Predlagana uredba EIT se osredotoča na ključna načela delovanja EIT ter njegovih SZI. Njen namen je zagotoviti večjo pravno jasnost v odnosu do programa Obzorje Evropa ter za SZI določiti načelo finančne vzdržnosti. EIT je za obdobje 2021–2027 vključen v program Obzorje Evropa. Za ta program je Evropska komisija pripravila predlog proračuna v višini treh milijard EUR v naslednjem večletnem finančnem okviru ter ob tem navedla tudi njegovo utemeljitev, dodano vrednost, področja ukrepanja in splošne smernice dejavnosti.

 

Pripravljavec mnenja meni, da se je s tem zakonodajnim svežnjem poslanstvo EIT okrepilo, njegovi cilji pa so se uskladili s programom Obzorje Evropa, saj zagotavlja, da:

 

 se bo z večjo odprtostjo do potencialnih partnerjev in deležnikov ter bolje opredeljenimi regionalnimi strategijami, vključno s povezavami z ustreznimi strategijami pametne specializacije, povečal regionalni vpliv SZI;

 

 se bo povečala inovacijska zmogljivost v visokošolskem izobraževanju, da bi se več visokošolskih institucij vključilo v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme;

 

 se bodo na prednostnih področjih ustanovile nove SZI, ki bodo izbrane na podlagi njihove pomembnosti glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa. Prva nova SZI naj bi se ustanovila leta 2022

 

 v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, v skladu s sklopom „Vključujoča in ustvarjalna družba“ programa Obzorje Evropa, kot je bil sprejet v delnem sporazumu, doseženem aprila 2019.

Pripravljavec mnenja v splošnem pozdravlja prizadevanja, ki jih je Komisija vložila v svoj predlog. Kljub temu pa meni, da v predlogu manjkajo pomembne podrobnosti in pravna jasnost ter da prenovitev morda ni bila najboljša izbira. Pripravljavec mnenja zato predlaga vrsto predlogov sprememb, s katerimi želi zagotoviti zlasti večjo pravno jasnost in varnost uredbe.

Glavne točke osnutka mnenja so:

 zagotovitev financiranja EIT s sredstvi v višini 4 % skupnega proračuna programa Obzorje Evropa, kot ga je sprejel Evropski parlament;

 

 zagotovitev, da se kot glavna prednostna naloga EIT za obdobje 2021–2027 ustanovi SZI v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, in sicer zlasti s tem, da se za ta namen zagotovijo zadostna sredstva, ne da bi pri tem ogrozili finančno vzdržnost obstoječih SZI. Pripravljavec mnenja želi zlasti poudariti, da bi bilo treba vsa prizadevanja in sredstva usmeriti v ustanovitev te skupnosti, šele nato pa razmišljati o ustanovitvi nove SZI po letu 2025;

 

 razjasnitev predloga na splošno, zlasti glede splošnih in posebnih ciljev ter sinergij z drugimi programi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

 

 

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V strateškem inovacijskem programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi bilo treba določiti strateško pomembna prednostna področja in finančne potrebe EIT za obdobje sedmih let , ki zajema ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi moral zagotoviti skladnost z okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije ter spodbujati sinergije z drugimi programi Unije v večletnem finančnem okviru ter drugimi zadevnimi pobudami, politikami in instrumenti Unije, zlasti tistimi, ki podpirajo izobraževanje in regionalni razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno vlogo na področju inovacijske politike Unije , in zaradi posledičnega političnega pomena njegovega družbeno-gospodarskega vpliva v Uniji bi ga morala Evropski parlament in Svet sprejeti na podlagi predloga Komisije, ki temelji na prispevku EIT.

(5) V strateškem inovacijskem programu (v nadaljnjem besedilu „SIP“) bi bilo treba določiti strateško pomembna prednostna področja in finančne potrebe EIT za obdobje sedmih let , ki zajema ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi moral zagotoviti skladnost z okvirnim programom za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem besedilu: program Obzorje Evropa) ter spodbujati sinergije z drugimi programi Unije v večletnem finančnem okviru ter drugimi zadevnimi pobudami, politikami in instrumenti Unije, zlasti tistimi, ki podpirajo izobraževanje in regionalni razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno vlogo na področju inovacijske politike Unije , in zaradi posledičnega političnega pomena njegovega družbeno-gospodarskega vpliva v Uniji bi ga morala Evropski parlament in Svet sprejeti na podlagi predloga Komisije, ki temelji na prispevku EIT.

 

(Predlog spremembe velja za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne ustrezne spremembe povsod v besedilu.)

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Da bi EIT prispeval k spoprijemanju z novimi in nastajajočimi svetovnimi izzivi, bi moral na prednostnih področjih ustanoviti nove skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI), izbrane na podlagi meril, pri katerih bi se med drugim upoštevali njihova pomembnost glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa ter njihova dodana vrednost in potencial, obravnavana na podlagi modela EIT. Pri ustanavljanju novih SZI bi se morala upoštevati strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa in proračun, dodeljen EIT za obdobje 2021–2027.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) EIT bi moral spodbujati večdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje kot eno od glavnih domen, kjer se dosegajo inovacije. Prizadevati bi si moral za spodbujanje sodelovanja med gospodarsko, tehnološko, družbeno in znanstveno sfero, vključno z umetnostjo in humanistiko. S krepitvijo povezav med SZI bi moral prispevati k nastajanju skupnosti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEAM).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11c) Kulturni in ustvarjalni sektor ima velik potencial rasti, v njem nastajajo številne lokalne pobude in je zelo privlačen za državljane. Močno je vključen v svoje lokalne in regionalne ekosisteme. Kljub temu pa je še vedno zelo razdrobljen, inovatorji in ustanovitelji podjetij pa nimajo potrebnih podjetniških in inovacijskih spretnosti. Te težave bi morala obravnavati SZI, in sicer na podlagi povezovanja trikotnika znanja, dolgoročne perspektive in lokalnega pristopa, pa tudi s celovitim in enotnim pristopom. Kulturni in ustvarjalni sektor se tudi močno dopolnjuje z osmimi obstoječimi SZI in potencialnimi prednostnimi področji drugih evropskih partnerstev, ki bodo ustanovljena v okviru programa Obzorje Evropa. Prvo SZI v kulturnem in ustvarjalnem sektorju naj bi torej ustanovili leta 2022. Ker bo SZI pokrivala skoraj vsa področja v življenju državljanov ter v družbi in gospodarstvu Unije, bo zelo pomembna v smislu gospodarskega in družbenega vpliva, saj bo ustvarila strateške priložnosti za gospodarske, tehnološke in socialne inovacije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11d) SZI EIT v kulturnem in ustvarjalnem sektorju bi morala spodbujati priložnosti za mreženje, sodelovanje ter soustvarjanje in prenos znanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji znotraj tega sektorja ter z drugimi sektorji družbe in gospodarstva. Delovati bi morala kot katalizator pobud od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol na regionalni in nacionalni ravni ter ravni Unije. Oblikovati bi morala tudi potrebne okvirne pogoje za ustanavljanje in širitev novih podjetij v inovacijskih ekosistemih. Raziskovalcem in študentom na številnih področjih (vključno z umetnostjo, humanistiko, podjetništvom, družbenimi vedami in uporabno znanostjo) ter podjetnikom v kulturnem in ustvarjalnem sektorju in drugih sektorjih bi morala zagotoviti znanje in spretnosti, s katerimi bi lahko razvili inovativne rešitve ter jih uporabili v novih poslovnih priložnostih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „inovacija“ pomeni postopek, vključno z rezultatom tega postopka, v okviru katerega nastajajo nove ideje kot odziv na družbene in gospodarske potrebe ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se ustvarijo novi izdelki, storitve ali poslovni in organizacijski modeli, ki se uspešno predstavijo na obstoječem trgu ali so sposobni ustvarjati nove trge in ki družbi prinašajo vrednost;

(1) „inovacija“ pomeni postopek, vključno z rezultatom tega postopka, v okviru katerega nastajajo nove ideje kot odziv na družbene in gospodarske potrebe ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se ustvarijo novi izdelki, storitve, procesi, izkušnje ali poslovni in organizacijski modeli, ki se uspešno predstavijo na obstoječem trgu ali so sposobni ustvarjati nove trge ter ki industriji in družbi prinašajo vrednost;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „kolokacijski center“ pomeni geografsko območje, kjer imajo sedež in lahko brez ovir sodelujejo glavni partnerji trikotnika znanja ter kjer je kontaktna točka za dejavnost SZI na tem območju;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti in skladnosti besedila.

Predlog spremembe  8