<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0121/2020</NoDocSe>
PDF 614kWORD 198k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Maria da Graça Carvalho</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ NEBO OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE
 STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě

(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0330),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0043/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání,

 s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0121/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. navrhuje, aby se na akt odkazovalo jako na „rozhodnutí o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: podpora talentů a kapacity pro inovace v Evropě“;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Právní východisko 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut5, a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. .../2020 ze dne .... 2020 [nařízení o EIT (2019/0151(COD)], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

__________________

 

5 Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení (ES) č. 294/2008 stanoví přijetí strategického programu inovací.

(1) Nařízení (EU) .../2020 [nařízení o EIT (2019/0151(COD)] stanoví přijetí strategického programu inovací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Ve strategickém programu inovací by se měly stanovit prioritní oblastidlouhodobá strategie pro Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“) a posoudit jeho sociálně-hospodářský dopad a schopnost vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací. Strategický program inovací by měl zohlednit výsledky sledování a hodnocení EIT.

(2) Čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) .../2020 [nařízení o EIT (2019/0151(COD)] stanoví, že strategický program inovací má určit strategii, cíle a priority pro Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“) na období sedmi let, s cílem stanovit jeho klíčové činnosti, cílené výsledky a potřebné zdroje a zahrnovat posouzení jeho sociálního, hospodářského a ekologického dopadu a jeho schopnosti vytvořit nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací. Strategický program inovací by měl zohlednit výsledky sledování a hodnocení EIT a měl by usilovat o zajištění souladu s programem Horizont Evropa a zároveň zajistit součinnost s dalšími příslušnými programy Unie, přispívat k provádění strategických priorit Unie a k realizaci cílů a politik Unie, včetně Zelené dohody pro Evropu, evropského plánu na podporu oživení, evropské strategie pro data, evropské digitální strategie, evropské strategie pro malé a střední podniky a evropské průmyslové strategie, a k dosažení strategické autonomie Evropy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Strategický program inovací by měl obsahovat analýzu možné a vhodné součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, nástroji a programy Unie,

(3) V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) .../2020 [nařízení o EIT (2019/0151(COD)] musí strategický program inovací obsahovat analýzu možné a vhodné součinnosti a doplňkovosti mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, nástroji a programy Unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přijímá se strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu na období 2021–2027 ve znění uvedeném v příloze.

Přijímá se strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu na období 2021–2027 (SIA) ve znění uvedeném v příloze.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Strategický program inovací se provádí v souladu s nařízením (EU) č. [...] o Evropském inovačním a technologickém institutu6.

Strategický program inovací se provádí v souladu s nařízením (EU) .../2020 [nařízení o EIT (2019/0151(COD)].

__________________

 

6 Odkaz na přijaté přepracované nařízení o EIT.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacet dnů po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento strategický program inovací stanoví strategii a priority Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027. Představuje hlavní politický dokument EIT v příštím programovém období a definuje jeho cíle, klíčová opatření, očekávané výsledky a potřebné zdroje. Strategický program inovací zajišťuje nezbytné sladění EIT s [návrhem programu Horizont Evropa], který je rámcovým programem Unie pro podporu výzkumu a inovací na období 2021–2027. Zajišťuje rovněž vhodnou součinnost a doplňkovost mezi činnostmi EIT a jinými iniciativami, politikami a nástroji Unie.

Tento strategický program inovací stanoví strategii a priority Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027. Představuje hlavní politický dokument EIT v příštím programovém období a definuje jeho cíle, klíčová opatření, očekávané výsledky a dopad a potřebné zdroje. Strategický program inovací zajišťuje nezbytné sladění EIT s [návrhem programu Horizont Evropa], který je rámcovým programem Unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Zajišťuje rovněž vhodnou součinnost a doplňkovost mezi činnostmi EIT a jinými programy, politikami, nástroji a závazky Unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Strategický program inovací na období 2021–2027 je podpořen posouzením dopadů, jež provedla Evropská komise. Zohledňuje návrh strategického programu inovací od správní rady EIT, který byl předložen Evropské komisi dne 20. prosince 2017 v souladu s nařízením o EIT21. Odráží rovněž nový [návrh programu Horizont Evropa] Evropské komise z června 2018, a zejména zásadní úlohu EIT jako součásti pilíře [Otevřené inovace] (pilíř III) a jeho příspěvek k řešení globálních otázek, včetně stanovených cílů v oblasti klimatu a konkurenceschopnosti evropského průmyslu (pilíř II) a vynikající vědy (pilíř I). Strategický program inovací vychází ze zkušeností získaných v posledních letech fungování EIT a z výsledků rozsáhlých konzultací s klíčovými zúčastněnými stranami.

Strategický program inovací na období 2021–2027 je podpořen posouzením dopadů, jež provedla Evropská komise. Zohledňuje návrh strategického programu inovací od správní rady EIT, který byl předložen Evropské komisi dne 20. prosince 2017 v souladu s ... [nařízením o EIT (2019/0151(COD)] 21. Odráží rovněž nový [návrh programu Horizont Evropa] Evropské komise z června 2018, a zejména zásadní úlohu EIT jako součásti pilíře [Otevřené inovace] (pilíř III) a jeho příspěvek k řešení globálních a společenských otázek, včetně stanovených cílů a závazků pro cíle v oblasti klimatu, a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti evropského průmyslu (pilíř II) a vynikající vědy (pilíř I). Strategický program inovací vychází ze zkušeností získaných v posledních letech fungování EIT a z výsledků rozsáhlých konzultací s klíčovými zúčastněnými stranami.

__________________

__________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1). Změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1). Změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013 ze dne 11. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 11.12.2013, s. 174).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Strategický program inovací zohledňuje strategické plánování programu Horizont Evropa, aby se zajistil soulad s činnostmi rámcového programu, s dalšími příslušnými programy Unie a soudržnost s prioritami a závazky EU a zlepšila se doplňkovost a součinnost s vnitrostátními a regionálními programy a prioritami pro financování.

Strategický program inovací zohledňuje strategické plánování programu Horizont Evropa, aby se zajistil soulad s činnostmi tohoto rámcového programu, jakož i součinnost a doplňkovost s dalšími příslušnými programy Unie a soudržnost s prioritami a závazky EU. Jeho cílem je rovněž zvýšit doplňkovost a součinnost s vnitrostátními a regionálními programy a prioritami pro financování.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT byl zřízen v roce 2008, aby přispíval k udržitelnému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti posilováním inovační kapacity členských států a Evropské unie. Byl průkopníkem integrace vzdělávání, podnikání a výzkumu (znalostního trojúhelníku) spolu se silným důrazem na podnikatelský talent a inovační dovednosti. Hodnocení EIT provedené v polovině období v roce 2018 potvrdilo, že obecné zdůvodnění existence EIT a jeho model začleňování znalostního trojúhelníku založeného na inovacích zůstávají i nadále relevantní.

EIT byl zřízen v roce 2008, aby přispíval k udržitelnému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti posilováním inovační kapacity členských států a Evropské unie. Byl průkopníkem integrace vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací (znalostního trojúhelníku) spolu se silným důrazem na podnikatelský talent, zakládání podniků a inovační dovednosti. Hodnocení EIT provedené v polovině období v roce 2017 potvrdilo, že obecné zdůvodnění existence EIT a jeho model začleňování znalostního trojúhelníku založeného na inovacích zůstávají i nadále relevantní.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po deseti letech od zřízení EIT se tempo inovací výrazně zrychlilo. Inovace přetvářejí hospodářská odvětví, mění strukturu stávajících podniků a vytvářejí nebývalé příležitosti. Jelikož celosvětový ekonomický řád je v pohybu a mezinárodní hospodářská soutěž je na vzestupu, zvyšuje se závislost EU na talentech a na její schopnosti inovovat. Společné navrhování, spolupráce a spolutvorba napříč obory a mezi sférami vzdělávání, podnikání a výzkumu navzájem nebyly nikdy tak důležité jako dnes, neboť přispívají k řešení globálních problémů souvisejících se změnou klimatu a neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, digitální transformací, demografickými změnami nebo budoucností zdravotní péče a zajištěním potravin.

Po deseti letech od zřízení EIT se tempo inovací výrazně zrychlilo. Inovace přetvářejí hospodářská odvětví a společnost, mění strukturu stávajících podniků a vytvářejí nebývalé příležitosti. Jelikož se zvyšují dopady změny klimatu, celosvětový ekonomický řád je v pohybu a mezinárodní hospodářská soutěž je na vzestupu, zvyšuje se závislost EU na talentech a na její schopnosti inovovat. Společné navrhování, spolupráce a spolutvorba napříč obory a mezi sférami vzdělávání, podnikání a výzkumu navzájem nebyly nikdy tak důležité jako dnes, neboť přispívají k řešení globálních problémů souvisejících např. se zdravotní péčí, včetně šíření pandemií, zajištěním potravin, změnou klimatu, a neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, digitální transformací a demografickými změnami.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

Jazykové úpravy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od svého zřízení se EIT postupně etabloval jako úspěšný nástroj pro řešení společenských výzev. EIT působí především prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, což jsou rozsáhlá evropská partnerství mezi organizacemi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, podnikání a výzkumu. V současné době existuje osm znalostních a inovačních společenství, která působí v těchto oblastech: změna klimatu, digitální transformace, energetika, potraviny, zdraví, suroviny, městská mobilita a výroba s přidanou hodnotou (viz obrázek 2).

Od svého zřízení se EIT postupně etabloval jako jedinečný nástroj pro řešení společenských výzev prostřednictvím integrace znalostního trojúhelníku. EIT působí především prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, což jsou rozsáhlá evropská partnerství mezi organizacemi a institucemi v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, podnikání a výzkumu. V současné době existuje osm znalostních a inovačních společenství, která působí v těchto oblastech: změna klimatu, digitální transformace, energetika, potraviny, zdraví, suroviny, městská mobilita a výroba s přidanou hodnotou.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každé znalostní a inovační společenství se skládá z pěti až deseti středisek společného umístění22, která mají působit jako zeměpisná centra pro praktickou integraci znalostního trojúhelníku. Jsou organizována a strukturována podle dané vnitrostátní a regionální situace, pokud jde o inovace, a jejich základem je celoevropská síť stávajících laboratoří, kanceláří nebo kampusů klíčových partnerů znalostních a inovačních společenství.

Každé znalostní a inovační společenství se zatím skládá z pěti až deseti středisek společného umístění 22, která mají působit jako zeměpisná centra poskytující také fyzický prostor pro interakci v rámci místního inovačního ekosystému a pro praktickou integraci znalostního trojúhelníku. Jsou organizována a strukturována podle dané vnitrostátní a regionální situace, pokud jde o inovace, a jejich základem je celoevropská síť stávajících laboratoří, kanceláří nebo kampusů klíčových partnerů znalostních a inovačních společenství.

__________________

__________________

22 Střediskem společného umístění je zeměpisná oblast, v níž jsou usazeni hlavní partneři znalostních a inovačních společenství v rámci znalostního trojúhelníku, kteří mohou snadno spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká ústřední bod činnosti znalostních a inovačních společenství.

22 „Střediskem společného umístění“ je fyzický prostor stanovený otevřeným a transparentním způsobem, který pokrývá zeměpisnou oblast, v němž hlavní partneři znalostního trojúhelníku znalostního a inovačního společenství mohou snadno spolupracovat, čímž v této oblasti vzniká ústřední bod činnosti znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství mají provozovat portfolia činností v rámci znalostního trojúhelníku prostřednictvím:

(Netýká se českého znění.)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3 – odrážka 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 vzdělávání a odborné přípravy s významnými složkami vztahujícími se k podnikání pro vzdělávání nové generace talentů, včetně tvorby a realizace programů, jimž byla udělena značka EIT23, zejména na magisterské a doktorské úrovni,

a) vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy v rámci znalostního trojúhelníku s významnými složkami vztahujícími se k podnikání pro vzdělávání nové generace talentů, včetně vypracování programů pro rozvoj podnikatelských a digitálních dovedností, jakož i aktivit, jejichž cílem je změna kvalifikace a prohlubování dovedností lidských zdrojů v rámci celoživotního učení, tvorby a realizace programů, jimž byla udělena značka EIT23, zejména na magisterské a doktorské úrovni; zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění genderové vyváženosti a přístupu zohledňujícímu rovnost žen a mužů,  a to zejména v oblastech, jako jsou IKT, věda, technologie, inženýrství a matematika, kde ženy dosud nejsou dostatečně zastoupeny,

__________________

__________________

23 Značka EIT je značka kvality udělovaná ze strany EIT vzdělávacímu programu znalostního a inovačního společenství, který splňuje zvláštní kritéria kvality týkající se mimo jiné podnikatelského vzdělávání a inovativních učebních plánů pro „učení praxí“.

23 Značka EIT je značka kvality udělovaná ze strany EIT vzdělávacímu programu znalostního a inovačního společenství, který splňuje zvláštní kritéria kvality týkající se mimo jiné podnikatelského vzdělávání a inovativních učebních plánů pro „učení praxí“.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3 – odrážka 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 činností na podporu inovací za účelem rozvoje inovativních výrobků, postupů a služeb, které reagují na konkrétní obchodní příležitosti,

b) činností na podporu výzkumu a inovací za účelem rozvoje inovativních a udržitelných výrobků, postupů, technologií, služeb a jiných než technických řešení, která reagují na konkrétní obchodní příležitost nebo sociální cíl;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3 – odrážka 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 rozvoje podniků a podpůrných činností, jako jsou systémy akcelerátorů, které mají podnikatelům pomoci převést jejich nápady do úspěšných podniků a urychlit proces růstu.

c) rozvoje podniků a podpůrných činností, jako jsou systémy akcelerátorů, které mají podnikatelům pomoci převést jejich nápady do úspěšných podniků a urychlit proces růstu a rozvoje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Všechna stávající i budoucí znalostní a inovační společenství však musí vynaložit maximální úsilí na to, aby věnovala větší pozornost výzkumu, který je součástí znalostního trojúhelníku a přispívá spolu se vzděláváním a inovacemi k rozvoji podnikání a inovačnímu ekosystému. Proto všechna stávající i budoucí znalostní a inovační společenství musí zajistit rovnováhu mezi třemi stranami znalostního trojúhelníku, aby byly zachovány jedinečné vlastnosti znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství představují dynamické inovační ekosystémy, které produkují širokou škálu výsledků (viz obrázek 1).

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázek 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Základem modelu EIT je vzdělávání a odborná příprava, talent a rozvoj dovedností. Žádné jiné opatření EU v oblasti inovací nezahrnuje vysokoškolské vzdělávání v inovačním hodnotovém řetězci v rozsahu, v jakém to činí EIT. Vzdělávací program EIT má zásadní význam pro rozvoj inovátorů s výbornými podnikatelskými schopnostmi a kvalifikacemi. Do roku 2017 dokončilo více než 1 700 absolventů magisterský a/nebo doktorský program se značkou EIT a tisíce účastníků se zapojilo do podnikatelských a inovativních vzdělávacích činností a formátů.

Základem modelu EIT je vzdělávání a odborná příprava, talent a rozvoj dovedností. Žádné jiné opatření EU v oblasti inovací nezahrnuje vysokoškolské vzdělávání v inovačním hodnotovém řetězci v rozsahu, v jakém to činí EIT. Vzdělávací program EIT má zásadní význam pro rozvoj inovátorů s výbornými podnikatelskými schopnostmi a kvalifikacemi.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důraz na globální výzvy prostřednictvím začleňování znalostního trojúhelníku odlišuje EIT od ostatních inovačních nástrojů. Tím, že EIT poskytuje znalostním a inovačním společenstvím granty až na 15 let, plní svůj dlouhodobý cíl řešit globální výzvy prostřednictvím inovativních produktů a služeb a poskytovat naší společnosti a občanům hmatatelné výhody. EIT rovněž stanovil cíl, aby se znalostní a inovační společenství po 15 letech staly finančně udržitelnými, což je jedinečný prvek, díky němuž vzniká inovační nástroj orientovaný na podnikání a na výsledky. V této souvislosti musí znalostní a inovační společenství vypracovat a provádět strategie pro vytváření příjmů, aby zůstal zachován jejich inovační ekosystém i po skončení období, na něž se vztahuje grantová dohoda.

Důraz na globální a společenské výzvy prostřednictvím začleňování znalostního trojúhelníku odlišuje EIT od ostatních inovačních nástrojů. Tím, že EIT poskytuje znalostním a inovačním společenstvím granty až na 15 let, zajišťuje dlouhodobou stabilitu, díky níž by příjemci měli mít možnost řešit globální a společenské výzvy prostřednictvím inovativních a udržitelných produktů, procesů, služeb a řešení a poskytovat naší společnosti a občanům hmatatelné výhody. EIT rovněž stanovil cíl, aby se znalostní a inovační společenství po 15 letech staly finančně udržitelnými, což je jedinečný prvek, díky němuž by měl vzniknout inovační nástroj orientovaný na podnikání a na dopady.  V této souvislosti musí znalostní a inovační společenství vypracovat a provádět strategie pro vytváření příjmů v úzké spolupráci s EIT, aby dosáhla finanční nezávislosti a zůstal zachován jejich inovační ekosystém i po skončení rámcových dohod o partnerství s EIT. Inovační a tržně orientované činnosti znalostních a inovačních společenství by měly být co nejdříve finančně udržitelné, v každém případě do 15 let od jejich zřízení. Avšak podle článku 11 nařízení [...] [nařízení o EIT] činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy a horizontálně strukturované činnosti těchto společenství by měly mít možnost čerpat finanční prostředky z EIT i nadále, a to po důkladném posouzení nezávislými odborníky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup EIT přispívá ke vzniku postupných i radikálních inovací, jež mají účinně řešit selhání trhu a pomáhat transformaci průmyslu. Umožňuje vytváření dlouhodobých obchodních strategií pro řešení globálních výzev a pomáhá vytvářet rámcové podmínky, které jsou nezbytné pro dobré fungování a růst inovačního ekosystému a rozmach inovací.

Přístup EIT pomáhá budovat odolnost, zvyšovat udržitelnost a přispívá ke vzniku postupných i radikálních inovací, jež mají účinně řešit selhání trhu a pomáhat transformaci průmyslu a podporovat vznik začínajících podniků, osamostatněných podniků a malých a středních podniků. Umožňuje vytváření dlouhodobých obchodních strategií pro řešení globálních a společenských výzev a pomáhá vytvářet rámcové podmínky, které jsou nezbytné pro dobré fungování a růst inovačního ekosystému a rozmach inovací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT nabízí účinnou a efektivní platformu pro tvorbu, rozšiřování a řízení znalostních a inovačních společenství se silnými síťovými účinky a pozitivními vedlejšími účinky (viz obrázek 2). První vlna znalostních a inovačních společenství (EIT Digital, EIT Climate-KIC a EIT InnoEnergy), která byla zahájena v roce 2009, je zavedená a dobře funguje a po roce 2024 budou jejich rámcové dohody o partnerství ukončeny, a to v souladu s maximální dobou trvání grantu. Druhá a třetí generace znalostních a inovačních společenství (EIT Health a EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) jsou připraveny ke spuštění. EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, dvě znalostní a inovační společenství, která byla vyhlášena v prosinci 2018, zahajují svou činnost v roce 2019.

EIT nabízí účinnou a efektivní platformu pro tvorbu, rozšiřování a řízení znalostních a inovačních společenství se silnými síťovými účinky a pozitivními vedlejšími účinky. Znalostní a inovační společenství obvykle existují sedm až patnáct let. První vlna znalostních a inovačních společenství (EIT Digital, EIT Climate-KIC a EIT InnoEnergy), která byla zahájena v roce 2009, je zavedená a dobře funguje a po roce 2024 by měly být jejich rámcové dohody o partnerství ukončeny, a to v souladu s článkem 11 nařízení o EIT. Po důkladném posouzení nezávislými odborníky však správní rada EIT může rozhodnout o případném prodloužení rámcové dohody o partnerství. Toto prodloužení nepřesáhne tři roky. Druhá a třetí generace znalostních a inovačních společenství (EIT Health a EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) jsou připraveny ke spuštění. EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing, dvě znalostní a inovační společenství, která byla vyhlášena v prosinci 2018, zahájila svou činnost v roce 2019.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázek 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[…]

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostřednictvím svých osmi znalostních a inovačních společenství s více než 1 000  partnery z oblasti podnikání, výzkumu a vzdělávání představuje EIT největší inovační ekosystém s podporou EU. EIT podpořil více než 1 200 začínajících a inovativních podniků a tato podpora vygenerovala více než 890 milionů EUR externích finančních prostředků, které tyto společnosti přilákaly, a podporované začínající podniky vytvořily více než 6 000 pracovních míst. Skutečnost, že více než 50 % partnerů znalostních a inovačních společenství pochází z podnikatelského sektoru (průmysl, malé a střední podniky a začínající podniky), je důkazem blízkosti trhu. Zvýšení počtu partnerů v každém znalostním a inovačním společenství prokazuje atraktivitu a dlouhodobý potenciál modelu EIT. V roce 2019 je do znalostních a inovačních společenství EIT zapojeno již více než 600 podniků, 250 vysokoškolských institucí, 200 výzkumných organizací a více než 50 organizací občanské společnosti a orgánů.

Prostřednictvím svých osmi znalostních a inovačních společenství s více než 1 000 partnery z oblasti podnikání, výzkumu a vzdělávání představuje EIT největší inovační ekosystém s podporou EU. EIT podpořil více než 1 200 začínajících a inovativních podniků a tato podpora vygenerovala více než 890 milionů EUR externích finančních prostředků, které tyto společnosti přilákaly, a podporované začínající podniky vytvořily více než 6 000 pracovních míst. Skutečnost, že více než 50 % partnerů znalostních a inovačních společenství pochází z podnikatelského sektoru (průmysl, malé a střední podniky a začínající podniky), je důkazem blízkosti trhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 10</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souvislosti s přetrvávajícími regionálními rozdíly v inovační výkonnosti zahájil EIT v roce 2014 regionální inovační program, aby svůj dosah rozšířil na země s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací. Prostřednictvím regionálního inovačního programu rozšířil EIT své činnosti v celé Evropě a nabízí nyní příležitosti pro regiony s nízkou inovační výkonností, aby se zapojily do činností v rámci znalostního trojúhelníku jako součást znalostních a inovačních společenství. To se odráží také v podílu finančních prostředků EIT přidělených partnerům EU-13 (8,3 % ve srovnání s 4,8 % v programu Horizont 2020, stav k roku 2018).

V souvislosti s přetrvávajícími regionálními rozdíly v inovační výkonnosti zahájil EIT v roce 2014 regionální inovační program, aby svůj dosah rozšířil na země a regiony s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací.  Prostřednictvím regionálního inovačního programu musí EIT dále rozšiřovat svou činnost v celé Evropě a musí být zaměřen na nabízení nových příležitostí pro země a regiony v zemích s nízkou výkonností v oblasti inovací, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 15a nařízení [xxx], jímž se zřizuje program Horizont Evropa, a za předpokladu, že nejde o státy s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací, i pro země, které jsou podle evropského srovnávacího přehledu inovací slabými nebo středními inovátory, a jejich regiony, aby se zapojily do činností v rámci znalostního trojúhelníku jako součást společenství EIT. Regionální inovační program bude v těchto zemích nebo regionech rovněž využíván ke zřizování center inovací EIT nebo nových středisek společného umístění. S cílem podporovat širší využití unijních ESI fondů Unie pro účely výzkumu a inovací spolupracují znalostní a inovační společenství navíc úzce s řídicími orgány ve všech regionech, v nichž jsou usazeni partneři regionálního inovačního programu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázek 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[…]

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT byl chopen zůstat aktivní a vytvořit v souladu s nařízením o EIT zásady a pravidla správy pro úspěšné řízení svých znalostních a inovačních společenství podle celkového rámce programu Horizont 2020. Jeho funkční nezávislost mu umožnila otestovat a účinně zavést řadu novinek pro řízení svých příjemců, jako je mechanismus konkurenčního financování, cíle finanční udržitelnosti a zvláštní klíčové ukazatele výkonnosti.

EIT byl schopen zůstat aktivní a vytvořit v souladu s [nařízením o EIT (2019/0151/COD)] zásady a pravidla správy pro úspěšné řízení svých znalostních a inovačních společenství podle celkového rámce programu Horizont 2020. Jeho funkční nezávislost mu umožnila otestovat a účinně zavést řadu novinek pro řízení svých příjemců, jako je mechanismus konkurenčního financování, který by se měl stát standardním režimem financování, dále cíle finanční udržitelnosti a zvláštní klíčové ukazatele výkonnosti. EIT a znalostní a inovační společenství fungují co nejvíce na základě vzorové grantové dohody programu Horizont Evropa a uplatňují odchylky od pravidel programu Horizont Evropa stanovené článku 8 ... [nařízení o EIT], pokud jsou zapotřebí ke splnění jejich cílů a v řádně odůvodněných případech.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT je součástí celkového rámce programu Horizont Evropa, jehož cílem je mimo jiné dosáhnout vědeckého, hospodářského/technologického a společenského dopadu, aby se posílily vědecké a technické základy Unie, plnit strategické politické priority Unie, podporovat konkurenceschopnost ve všech členských státech, včetně průmyslu, a přispívat k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje. Hlavní podmínkou úspěchu tohoto úsilí je reagovat na přetrvávající potřebu posílit inovační kapacitu v celé Unii. EU čelí zejména třem problémům, na něž se zaměří činnosti EIT v období 2021–2027, což se odráží v jeho obecných cílech.

EIT je zásadní součástí celkového rámce programu Horizont Evropa, jehož cílem je mimo jiné dosáhnout vědeckého, hospodářského/technologického a společenského dopadu, aby se posílily vědecké a technické základy Unie. Cíle EIT a znalostních a inovačních společenství musí přispívat k provádění strategických priorit Unie a k realizaci cílů a politik Unie, včetně Zelené dohody pro Evropu, evropského plánu na podporu oživení, evropské strategie pro data, evropské digitální strategie, evropské strategie pro MSP a evropské průmyslové strategie, a k dosažení strategické autonomie Evropy. Dále přispěje k řešení globálních a společenských výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje podle zásad Pařížské dohody, a k dosažení hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů nejpozději do roku 2050. Hlavní podmínkou úspěchu tohoto úsilí je reagovat na přetrvávající potřebu zapojit všechny talenty v Unii, zvýšit účast žen a zavést výsledky výzkumu a inovací na trh a do společnosti, a posílit tak inovační kapacitu v celé Unii. EU čelí zejména pěti problémům, na něž se zaměří činnosti EIT v období 2021–2027, což se odráží v jeho obecných cílech.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za prvé, hospodářský šok ve spojitosti s rozšířením onemocnění COVID-19 má velký dopad na univerzity, výzkumné pracovníky, společnosti a další zúčastněné strany EIT. Je důležité identifikovat a vyřešit související výzvy, zejména přístup k finančním prostředkům, aby se zachoval znalostní trojúhelník a obnovila důvěra mezi všemi zúčastněnými subjekty. Ve střednědobém výhledu se musí všechna znalostní a inovační společenství přizpůsobit dopadům a přesměrovat své těžiště zájmu a činností, proto musí aktivně a flexibilně hledat nové příležitosti. Mohlo by rovněž dojít k dlouhodobým dopadům na naši společnost a hospodářství, jako je potřeba zvýšit odolnost a snížit složitost dodavatelských řetězců, sledovat změny v poptávce spotřebitelů, posílit reindustrializaci a relokalizaci strategické výroby a potřeba doplnit je digitální transformací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za prvé, dnešní ekonomiky stále více závisí na dovednostech a schopnostech lidí a organizací převádět myšlenky na výrobkyslužby. Inovační dovednosti podnikatelská kultura mají v dnešní době rozhodující vliv, zejména v oblasti technologií a vědy, ale ve stále větší míře i v jiných oborech. Je velmi zapotřebí dále posilovat inovační kapacitu vysokoškolských institucí v Evropě. EIT má jedinečnou příležitost tento cíl splnit v rámci programu Horizont Evropa.

Za druhé, dnešní společnosti a ekonomiky stále více závisí na dovednostech a schopnostech lidí a organizací převádět myšlenky na nové výrobky, procesy, služby a podniky a společenské modely. Inovační dovednosti, podnikatelská kultura, zavádění inovativních řešení na trh a zvýšené investice do vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací budou mít rozhodující vliv, pokud chce Unie uspět při přechodu na konkurenceschopnou, digitální, dekarbonizovanou a začleňující společnost. Je velmi zapotřebí dále posilovat spolupráci mezi obory a mezioborové vzdělávání jakož i inovační kapacitu vysokoškolských institucí a dalších výzkumných organizací v Evropě. EIT má jedinečnou příležitost tento cíl splnit v rámci programu Horizont Evropa.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za druhé, pro inovace je zásadním faktorem fyzická blízkost. Iniciativy zaměřené na rozvoj inovačních sítí a poskytování služeb, které podporují vytváření, sdílení a předávání znalostí, hrají významnou úlohu při podpoře interakcí mezi podniky, akademickou obcí, výzkumnými organizacemi, vládami a jednotlivci. Výkonnost v oblasti výzkumu a inovací v celé EU se však podle každoročního evropského srovnávacího přehledu inovací stále ještě značně liší. Zásadní význam má skutečnost, že inovace jsou inkluzivní a jsou úzce spjaty s konkrétními územními celky. Činnosti EIT jsou díky svému přístupu „založenému na místních podmínkách“ vhodné k tomu, aby přispěly k posílení místních inovačních ekosystémů.

Za třetí, pro inovace je zásadním faktorem blízkost. Iniciativy zaměřené na rozvoj inovačních sítí a poskytování služeb, které podporují vytváření, sdílení a předávání znalostí, hrají významnou úlohu při podpoře interakcí mezi podniky, akademickou obcí, výzkumnými organizacemi, vládami a jednotlivci. Výkonnost v oblasti výzkumu a inovací v celé EU se však podle každoročního evropského srovnávacího přehledu inovací stále ještě značně liší, jak se uznává v programu Horizont Evropa. Zásadní význam má skutečnost, že inovace jsou inkluzivní a jsou úzce spjaty s konkrétními územními celky, se zvláštním důrazem na větší zapojení malých a středních podniků a organizací třetího sektoru. Činnosti EIT jsou díky svému přístupu „založenému na místních podmínkách“ vhodné k tomu, aby přispěly k posílení místních a regionálních inovačních ekosystémů a poskytovaly nové modely udržitelné ekonomiky. Činnosti EIT a znalostních a inovačních společenství musí být více propojeny s regionálními strategiemi pro inteligentní specializaci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Za čtvrté, mobilita talentů a příležitosti pro výzkum a inovace se v jednotlivých členských státech značně liší. EIT přijme opatření za účelem rozšíření zeměpisného pokrytí v Unii, snížení koncentrace finanční distribuce znalostních a inovačních společenství, řešení odlivu mozků zejména z východních a jižních členských států a k podpoře mobility studentů, výzkumných pracovníků a podnikatelů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 1 – bod 1.3 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dynamické inovační ekosystémy vyžadují kombinaci znalostí, infrastruktury a talentu. Je třeba vytvořit rámcové podmínky pro spolupráci mezi evropským výzkumem, vzděláváním a inovacemi a také fungující součinnost, aby se zajistilo řádné a účinné investování omezených zdrojů do výzkumu a inovací. Důkladnější začleňování znalostního trojúhelníku prostřednictvím stávajících a nových znalostních a inovačních společenství je osvědčeným způsobem, jak podporovat prostředí příznivé pro inovace, a je pro EIT hlavním cílem.

Dynamické inovační ekosystémy vyžadují kombinaci znalostí, investic, infrastruktury a talentu. Je třeba vytvořit rámcové podmínky pro spolupráci mezi evropským výzkumem, vzděláváním a inovacemi a také fungující součinnost, aby se zajistilo řádné a účinné investování omezených zdrojů a aby se v zájmu finanční udržitelnosti zajistila mobilizace jiných zdrojů financování. Důkladnější začleňování znalostního trojúhelníku prostřednictvím stávajících a nových znalostních a inovačních společenství, získání a začlenění nových partnerů v jiných odvětvích a regionech je osvědčeným způsobem, jak podporovat prostředí příznivé pro inovace, a je pro EIT hlavním cílem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT jako nedílná součást programu Horizont Evropa přispěje k plnění jeho obecných cílů a priorit. Znalostní a inovační společenství budou součástí institucionalizovaných evropských partnerství, což znamená, že budou dodržovat soubor zásad a kritéria životního cyklu, aby se zajistil soudržnějšíotevřenější přístup založený na dopadech. Obecné cíle EIT proto odrážejí celkovou úlohu EIT v programu Horizont Evropa a jeho místo v [pilíři Inovativní Evropa].

EIT jako nedílná součást programu Horizont Evropa přispěje k plnění jeho obecných cílů a priorit. V rámci programu Horizont Evropa jsou znalostní a inovační společenství považována za evropská partnerství, což znamená, že budou dodržovat zásady a kritéria životního cyklu stanovená v článku 8 a v příloze III nařízení [xxx] [kterým se zavádí program Horizont Evropa]. Obecné cíle EIT proto odrážejí celkovou úlohu EIT v programu Horizont Evropa a jeho místo v [pilíři Inovativní Evropa]. Proto EIT úzce spolupracuje s dalšími prováděcími orgány pilíře programu Horizont Evropa, který se nazývá Inovativní Evropa, a maximálně se snaží přispět k „jednotnému kontaktnímu místu pro inovace“.

 

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hnacím motorem EIT je excelence. Podpoří kvalitnější začlenění znalostního trojúhelníku i do nových inovačních společenství. Dalším klíčovým prvkem je zeměpisné rozšíření a znalostní a inovační společenství mají být za tímto účelem otevřená a transparentní po celou dobu provádění své činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zastřešující oblasti intervence pro EIT jsou definovány v [návrhu programu Horizont Evropa]. EIT bude nadále podporovat svá znalostní a inovační společenství s cílem posílit inovační ekosystémy, které pomáhají řešit globální problémy. K tomu přispěje podporou integrace vzdělávání, výzkumu a podnikání, čímž vytvoří prostředí příznivé pro inovace, a propagací a podporou nové generace podnikatelů a stimulací k vytváření inovativních společností v úzké součinnosti a doplňkovosti s ERI. Při této činnosti bude zejména:

Zastřešující oblasti intervence pro EIT jsou definovány v přílohách I a Ia nařízení [xxx], kterým se zavádí program Horizont Evropa. Zcela v souladu s programem Horizont Evropa bude EIT nadále podporovat svá znalostní a inovační společenství s cílem posílit inovační ekosystémy, které pomáhají řešit globální a společenské problémy. K tomu přispěje podporou integrace vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a podnikání, čímž vytvoří prostředí příznivé pro inovace, a propagací a podporou nové generace podnikatelů, zejména řešením genderového rozměru a rozdílů mezi ženami a muži v podnikání, a stimulací k vytváření inovativních společností, přičemž zvláštní pozornost bude věnována malým a středním podnikům, v úzké součinnosti a doplňkovosti s ERI. Při této činnosti bude zejména:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) podporovat inovace a podnikání prostřednictvím lepšího vzdělávání;

2) podporovat inovace a podnikání a rozvoj podnikatelských dovedností, podporovat podnikatelskou transformaci vysokoškolských institucí, inkluzivnější, vysoce kvalitní vzdělávání a mentorství z hlediska celoživotního učení a přeshraniční výměnné programy v Unii;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 – bod 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) prosazovat nová řešení celosvětových výzev na trhu.

3) vytvářet nová řešení celosvětových a společenských výzev.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu se zjištěnými problémy, kterým EIT čelí (viz kapitola 1.3), a s cílem přispět k výše uvedeným zastřešujícím cílům, které jsou pro EIT stanoveny v [návrhu programu Horizont Evropa], jsou specifické cíle EIT na období 2021–2027 tyto:

V souladu se zjištěnými problémy, kterým EIT čelí (viz kapitola 1.3), a s cílem přispět k výše uvedeným zastřešujícím cílům, které jsou pro EIT stanoveny v přílohách I a Ia nařízení [xxx], kterým se zavádí program Horizont Evropa, jsou specifické cíle EIT na období 2021–2027 tyto:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zvýšit dopad znalostních a inovačních společenství a začleňování znalostního trojúhelníku;

a) zvýšit dopad a transparentnost znalostních a inovačních společenství a stimulovat integraci znalostního trojúhelníku;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – písm. a a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) zvýšit otevřenost znalostních a inovačních společenství zahrnutím širšího spektra zúčastněných stran z celé Unie;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zlepšit inovační kapacitu odvětví vysokoškolského vzdělávání prosazováním institucionálních změn ve vysokoškolských institucích;

b) zlepšit podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání v celé Unii vedením a monitorováním znalostních a inovačních společenství při prosazování lepšího začlenění do inovačních ekosystémů a institucionálních změn ve vysokoškolských institucích;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) posílit regionální dosah EIT s cílem řešit regionální rozdíly v inovační kapacitě v celé EU.

c) Increase the regional outreach of the EIT and its KICs, as well as ensure better dissemination and exploitation of results, in order to address regional disparities in innovation capacity across the EU and within individual Member States to ensure a balanced geographical coverage.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 2 – písm. c a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) dostatečně flexibilně provádět dvouletý program reakce na krizi, aby mohl přispět k ochraně stávajících inovačních ekosystémů a pomoci zúčastněným stranám EIT připravit se na hospodářské oživení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plněním těchto cílů přispěje EIT k celkovému dosažení vědeckých, hospodářských/technologických a společenských dopadů programu Horizont Evropa. Bude nadále posilovat inovační ekosystémy, které pomáhají řešit globální výzvy, tím, že podpoří začleňování znalostního trojúhelníku v oblastech činnosti znalostních a inovačních společenství. Proces strategického plánování programu Horizont Evropa zajistí užší sladění činností EIT s ostatními částmi programu Horizont Evropa. EIT bude na základě svých prokázaných výsledků hrát důležitou úlohu v pilíři Otevřené inovace.

Plněním těchto cílů přispěje EIT k celkovému dosažení vědeckých, hospodářských/technologických a společenských dopadů programu Horizont Evropa. Proces strategického plánování programu Horizont Evropa zajistí užší sladění činností EIT s ostatními částmi programu Horizont Evropa. EIT bude hrát důležitou úlohu v pilíři Inovativní Evropa i v celém programu Horizont Evropa.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro dopad pilíře [Inovativní Evropa] bude mít zásadní význam silná součinnost mezi EIT a Evropskou radou pro inovace (dále jen „ERI“). EIT a ERI budou provádět doplňkové činnosti zaměřené na zefektivnění podpory poskytované inovativním podnikům. Na základě odborných znalostí svých znalostních a inovačních společenství bude EIT poskytovat služby napomáhající zakládání a rozvoji podniků a školení pro příjemce, kterým bylo uděleno financování ERI.

Je nutné, aby mezi všemi třemi prováděcími orgány pilíře [Inovativní Evropa] panovala silná součinnost. V rámci přezkumu EIT v polovině období bude posouzena možnost zřídit jednotné kontaktní místo pro inovace. Toto jednotné kontaktní místo by mělo sestávat alespoň ze tří hlavních složek: začleňování znalostního trojúhelníku; evropské inovační ekosystémy; rozšiřování malých a středních podniků a začínajících společností, které se intenzivně zaměřují na výzkum a inovace. EIT a Evropská rada pro inovace budou především provádět doplňkové činnosti zaměřené na zefektivnění podpory poskytované inovativním podnikům, včetně služeb napomáhajících zakládání a rozvoji podniků a školení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT dále usnadní přístup příjemců ERI k inovačním ekosystémům znalostních a inovačních společenství a příslušným aktérům znalostního trojúhelníku. Příjemci ERI se tak mohou aktivně zapojit do činností znalostních a inovačních společenství a využívat služeb těchto společenství. Souběžně budou moci příjemci EIT uplatňovat nástroje ERI, když podpora znalostním a inovačním společenstvím od EIT nebude k dispozici. ERI může pomoci začínajícím podnikům s vysokým růstovým potenciálem, které jsou podporovány znalostními a inovačními společenstvími, rychle se rozšířit. Zejména nejinovativnější podniky založené s pomocí znalostních a inovačních společenství mohou, pokud budou vybrány v rámci ERI, využívat podporu ve formě kombinovaného financování, kterou nabízí nástroj ERI Accelerator, a/nebo finanční podporu poskytovanou nástroji InvestEU.

Znalostní a inovační společenství by měla stimulovat vytváření inovativních společností v úzké součinnosti a doplňkovosti s ERI. EIT se zejména aktivně zapojí do činností fóra ERI a vytvoří vazby mezi společenstvím EIT a příslušnými činnostmi podporujícími inovační ekosystémy, aby se zabránilo zdvojování činností a zajistila se soudržnost a doplňkovost opatření. EIT usnadní přístup příjemců ERI k inovačním ekosystémům znalostních a inovačních společenství a příslušným aktérům znalostního trojúhelníku. Příjemci ERI se tak mohou aktivně zapojit do činností znalostních a inovačních společenství a využívat služeb těchto společenství. Souběžně budou moci příjemci EIT požádat o uplatnění nástrojů ERI a o podporu, jež by doplňovala služby poskytované znalostními a inovačními společenstvími EIT. ERI může pomoci začínajícím podnikům s vysokým růstovým potenciálem, které jsou podporovány znalostními a inovačními společenstvími, rychle se rozšířit. Zejména nejinovativnější podniky založené s pomocí znalostních a inovačních společenství mohou využívat zrychleného přístupu k opatřením ERI, zejména podporu ve formě kombinovaného financování, kterou nabízí nástroj ERI Accelerator, nebo finanční podporu poskytovanou nástroji InvestEU. Kromě toho znalostní a inovační společenství určí malé a střední podniky a začínající podniky v jejich společenství, které potřebují podporu pro přístup k vnitrostátním a evropským fondům a finančním systémům, aby zajistily jejich přežití. Za tímto účelem budou znalostní a inovační společenství úzce spolupracovat s EIT, ERI a vnitrostátními orgány.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT zajistí větší součinnost i s programy a iniciativami v rámci pilíře [Vynikající věda], aby se urychlil převod znalostí, které jsou výsledkem základního výzkumu, do konkrétních aplikací, které jsou prospěšné pro společnost. Zejména pokud jde o akce „Marie Curie-Skłodowska“, bude EIT spolupracovat na rozvoji inovačních a podnikatelských dovedností stipendistů těchto akcí.

EIT rovněž zajistí větší součinnost se všemi misemi a příslušnými partnerstvími, jako je PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL, a s programy a iniciativami v rámci pilíře [Vynikající a otevřená věda], aby se urychlil převod znalostí, které jsou výsledkem základního výzkumu, do konkrétních aplikací, které jsou prospěšné pro společnost. Zejména pokud jde o akce „Marie Curie-Skłodowska“ a o ERV, bude EIT spolupracovat na rozvoji inovačních a podnikatelských dovedností stipendistů těchto akcí a příjemců grantů ERV. Tato spolupráce je dobrovolná a nezvýší administrativní zátěž na straně příjemců.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude přispívat do pilíře [Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost] a bude doplňovat příslušné činnosti zaměřené na řešení globálních výzev a zvyšování konkurenceschopnosti EU v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím znalostních a inovačních společenství se EIT bude zejména snažit přispívat do příslušných misí a tematických klastrů a dalších evropských partnerství zejména podporou opatření na straně poptávky a poskytováním služeb využívání s cílem podpořit přenos technologií a urychlit uvádění dosažených výsledků na trh.

EIT bude přispívat do pilíře [Globální výzvy a evropská průmyslová konkurenceschopnost] a bude doplňovat příslušné činnosti zaměřené na řešení globálních a společenských výzev a zvyšování udržitelnosti a konkurenceschopnosti EU v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím znalostních a inovačních společenství se EIT bude zejména snažit přispívat do příslušných misí a tematických klastrů a dalších evropských partnerství zejména podporou opatření na straně poptávky a poskytováním služeb využívání s cílem podpořit přenos technologií a urychlit uvádění dosažených výsledků na trh.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 2 – bod 2.2 – odst. 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budou rovněž prozkoumány příležitosti pro součinnost mezi složkou programu Horizont Evropa, která se týká sdílení excelence, a informačními činnostmi, které podporuje EIT. Zejména cílové země složky programu Horizont Evropa, která se týká sdílení excelence, budou moci využít odborné znalosti a podporu EIT pro rozvoj navazujících činností (tj. blízko trhu) jako cílová skupina pro informační činnosti EIT.

Budou rovněž prozkoumány příležitosti pro součinnost mezi složkou programu Horizont Evropa, která se týká rozšiřování účasti a sdílení excelence, a regionálním inovačním programem a dalšími informačními činnostmi, které podporuje EIT. Cílem je dosáhnout vyváženějšího zastoupení činností EIT v celé Unii. EIT poskytne znalostním a inovačním společenstvím pokyny, aby jim pomohl lépe využívat regionální inovační program. Zejména cílové země složky programu Horizont Evropa, která se týká šíření excelence, budou moci využít odborné znalosti a podporu EIT pro rozvoj navazujících činností (tj. blízko trhu) jako cílová skupina pro informační činnosti EIT. Jako finanční páka ESI fondů bude rovněž využit rozpočet regionálního inovačního programu. Této synergie využijí znalostní a inovační společenství k vytvoření režimů financování, které budou obdobou rozšiřujících se opatření rámcového programu pro výzkum a inovace (iniciativy v oblasti spolupráce (teaming) a partnerství (twinning)).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Posílení úlohy EIT prostřednictvím zaměření na akce, kde bude představovat přidanou hodnotu na úrovni EU a přispívat k dosažení cílů programu Horizont Evropa, bude vodítkem pro strategii EIT na období 2021–2027. Za prvé bude EIT nadále podporovat inovační kapacitu a ekosystémy prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, jejich dalšího rozvoje a rozšíření a prostřednictvím zřizování nových znalostních a inovačních společenství. Za druhé, v návaznosti na své zkušenosti se začleňováním znalostního trojúhelníku bude přímo podporovat rozvoj podnikatelské a inovační kapacity v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Prostřednictvím účinnějších průřezových opatření zajistí EIT, aby jeho dopad na úrovni EU byl intenzivnější. Kromě toho zlepší i svou činnost v řadě oblastí, aby se zvýšila jeho účinnost, efektivita a dopad. Znalostní a inovační společenství

Posílení úlohy EIT kladením důrazu na začleňování do inovacemi motivovaného znalostního trojúhelníku, přidaná hodnota Unie a přispění k dosažení cílů programu Horizont Evropa bude vodítkem pro strategii EIT na období 2021–2027. Za prvé EIT i nadále podporuje inovační kapacitu a ekosystémy prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, jejich dalšího rozvoje, otevřenosti, zvýšené transparentnosti, řádného řízení a rozšíření a prostřednictvím zřizování nových znalostních a inovačních společenství. Za druhé, v návaznosti na své zkušenosti se začleňováním znalostního trojúhelníku EIT monitoruje rozvoj podnikatelské a inovační kapacity činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které jsou začleněny ve znalostním trojúhelníku a realizovány znalostními a inovačními společenstvími. Prostřednictvím účinnějších průřezových opatření vyvine EIT veškeré nezbytné úsilí o zvýšení viditelnosti a dopadu své činnosti na úrovni EU. Kromě toho zlepší i svou činnost v řadě oblastí, jako jsou pokyny týkající se finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství, informační otevřenosti, transparentnosti, kvality a udržitelnosti vlastních činností a činností znalostních a inovačních společenství, většího zapojení malých, středních a začínajících podniků, genderové vyváženosti a zeměpisného pokrytí, aby se zvýšila jeho účinnost, efektivita a dopad.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Začleňování znalostního trojúhelníku ze strany EIT a znalostních a inovačních společenství na úrovni EU, členských států, na regionální a místní úrovni bude i nadále hlavním úkolem pro posílení inovačních ekosystémů a zajištění jejich udržitelnosti, jakož i pro rozvoj nových řešení globálních výzev. EIT bude i nadále podporovat portfolio znalostních a inovačních společenství (viz obrázek 2) a dále posílí svou úspěšnou platformu pro jejich zakládání, růst a řízení.  Budou i nadále provozována prostřednictvím středisek společného umístění. Znalostní a inovační společenství budou nadále usilovat o finanční udržitelnost s cílem dosáhnout v dlouhodobém horizontu (nejpozději po 15 letech) finanční nezávislosti na grantech EIT, a to mobilizací veřejných a soukromých investic.

Začleňování znalostního trojúhelníku ze strany EIT a znalostních a inovačních společenství na úrovni EU, členských států, na regionální a místní úrovni bude i nadále hlavním úkolem pro posílení inovačních ekosystémů a zajištění jejich udržitelnosti, jakož i pro rozvoj nových řešení globálních a společenských výzev. EIT bude i nadále podporovat portfolio znalostních a inovačních společenství a dále posílí svou úspěšnou platformu pro jejich zakládání, růst, monitorování a zajišťování strategického dohledu a pokynů. Budou i nadále provozována prostřednictvím středisek společného umístění, která budou vybrána na základě transparentních otevřených výzev k podávání návrhů. Znalostní a inovační společenství budou nadále usilovat o finanční udržitelnost s cílem dosáhnout v dlouhodobém horizontu finanční nezávislosti na grantech EIT, přičemž se zaměří na splnění tohoto cíle po 15 letech činnosti, a to mobilizací veřejných a soukromých investic. Po skončení 15. roku činnosti a na základě prodloužení rámcové dohody o partnerství by měla být znalostní a inovační společenství schopná podílet se na některých činnostech EIT, zejména v souvislosti se vzděláváním. O takovém prodloužení rámcové dohody o partnerství rozhoduje správní rada na základě pozitivního závěru hodnocení účinnosti znalostních a inovačních společenství nezávislými externími odborníky a za předpokladu, že tato společenství dosáhla dostatečné míry dopadu a finanční udržitelnosti. Tím se zajistí, že znalostní a inovační společenství budou ve společenství EIT zachována a že budou i nadále přinášet určité výsledky, jichž nelze jinak komerčně životaschopným způsobem dosáhnout.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT věnuje na podporu znalostních a inovačních společenství velkou část svého rozpočtu. Bude sledovat a analyzovat jejich výsledky a zajistí, aby plnily cíle EIT a programu Horizont Evropa. Kromě finanční podpory poskytne EIT znalostním a inovačním společenstvím na základě získaných zkušeností strategický dohled a rovněž pokyny týkající se horizontálních a specifických otázek, mimo jiné ohledně zajišťování součinnosti v rámci programu Horizont Evropa a s dalšími iniciativami EU. EIT bude zejména podporovat znalostní a inovační společenství při vytváření rozhraní a zintenzivňování společných činností s příslušnými evropskými partnerstvími a dalšími příslušnými iniciativami a programy Unie.

EIT věnuje na podporu znalostních a inovačních společenství velkou část svého rozpočtu. Na základě ukazatelů uvedených v příloze V nařízení [xxx], kterým se zřizuje program Horizont Evropa, EIT sleduje a analyzuje výsledky, mobilizaci investic a jednotlivé dopady kvalitativního a kvantitativního rázu. Kromě finanční podpory poskytuje EIT znalostním a inovačním společenstvím na základě získaných zkušeností strategický dohled a rovněž pokyny týkající se horizontálních a specifických otázek, mimo jiné ohledně zajišťování součinnosti v rámci programu Horizont Evropa a s dalšími unijními i mezinárodními iniciativami. EIT zejména podporuje znalostní a inovační společenství při vytváření rozhraní a zintenzivňování společných činností s příslušnými evropskými partnerstvími, misemi programu Horizont Evropa, EIR a dalšími příslušnými iniciativami a programy Unie a dohlíží na zakládání středisek společného umístění mimo území Unie. EIT by měl aktivně usilovat o sjednocení názvů spojených se strukturou každého znalostního a inovačního společenství, aby ještě více zjednodušil, vyjasnil a usnadnil rozpoznatelnost EIT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bude rovněž sledovat udělování značky EIT programům vzdělávání a odborné přípravy znalostních a inovačních společenství a bude zkoumat účinnější mechanismus zajištění kvality, včetně externího uznávání a akreditace pro značku EIT.

Rovněž monitoruje a posiluje značku EIT udělovanou programům vzdělávání, odborné přípravy, odborného vedení a rekvalifikace znalostních a inovačních společenství, a to i online, a zkoumá účinnější mechanismus zajištění kvality, včetně externího uznávání a viditelnosti značky EIT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude usnadňovat sdílené služby mezi znalostními a inovačními společenstvími a výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi těmito společenstvími a podporovat spolupráci mezi nimi (činnosti napříč znalostními a inovačními společenstvími) v tematických i horizontálních otázkách. Činnosti napříč znalostními a inovačními společenstvími mají největší potenciál, pokud některá znalostní a inovační společenství již řeší společné politické priority EU, pro něž neexistují vyhrazená znalostní a inovační společenství. Propojení různých komunit znalostních a inovačních společenství ve specializovaných společných akcích vzájemného prospěchu má velký potenciál pro součinnost a EIT tyto činnosti posílí a bude se aktivně podílet na definování obsahu a struktury činností napříč znalostními a inovačními společenstvími. Bude sledovat provádění těchto činností i dosažené výsledky s cílem učinit tyto činnosti nedílnou součástí strategií znalostních a inovačních společenství.

EIT usnadňuje zavádění sdílených služeb a zařízení společenství EIT v zájmu společného řešení konkrétních provozních úkolů, které jsou společné pro řadu znalostních a inovačních společenství. EIT rovněž usnadňuje výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi těmito společenstvími a podporuje spolupráci mezi nimi (činnosti napříč znalostními a inovačními společenstvími) v tematických i horizontálních otázkách. Vzájemné obohacování mezi různými tematickými oblastmi je stále důležitější z hlediska tvořivosti, inovací a podnikání. Činnosti a konkrétní společná opatření napříč znalostními a inovačními společenstvími mají největší potenciál pro vytváření synergií a mezioborových přínosů, zejména tam, kde některá znalostní a inovační společenství již řeší společné politické priority EU a kde neexistují vyhrazená znalostní a inovační společenství. EIT tyto činnosti posiluje a aktivně se podílí na definování obsahu a struktury činností napříč znalostními a inovačními společenstvími. Sleduje provádění těchto činností i dosažené výsledky s cílem zajistit, aby tyto činnosti byly z dlouhodobého hlediska udržitelné coby nedílná součást víceletých strategií EIT a znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude dále zvyšovat svůj regionální dopad díky větší otevřenosti vůči potenciálním partnerům a zúčastněným stranám a prostřednictvím lépe formulované regionální strategie znalostních a inovačních společenství, včetně odkazů na příslušné strategie pro inteligentní specializaci.

EIT dále zvyšuje svůj regionální dopad díky větší otevřenosti znalostních a inovačních společenství vůči široké škále potenciálních partnerů a zúčastněných stran, vyváženému zeměpisnému pokrytí, posílenému šíření a využívání výsledků a lépe formulované regionální strategii znalostních a inovačních společenství. Každé znalostní a inovační společenství vypracuje tuto regionální strategii jako nedílnou součást svých plánů činnosti za účelem posílení vztahů s regionálními a místními aktéry v oblasti inovací, včetně malých a středních podniků. Znalostní a inovační společenství by případně měla demonstrovat vazby se strategiemi pro inteligentní specializaci a s činnostmi tematických platforem a meziregionálních iniciativ, včetně řídících orgánů ESI fondů. EIT soustavně monitoruje provádění těchto územních strategií, včetně pákového efektu na fondy ESI.

 

EIT rovněž sleduje, jak střediska společného umístění fungují a jak se začleňují do místních inovačních ekosystémů. Kromě toho znalostní a inovační společenství prohloubí tuto integraci také zřizováním středisek pro inovace, která by měla sloužit jako vstupní bod pro interakci s regionálními a místními subjekty znalostního trojúhelníku. Střediska pro inovace mohou pomoci při vytváření synergií, internacionalizaci místních sítí, určování finančních příležitostí a možností spolupráce, poskytování poradenství veřejným orgánům a podpoře příjemců. Tato střediska mohou rovněž přerůst v regionální střediska společného umístění.

 

Zatímco hlavním kritériem při výběru partnerů, projektů a středisek společného umístění zůstává excelence, musí být zvláštní pozornost věnována budování udržitelných inovačních struktur a ekosystémů v regionech a zemích s nízkou nebo mírnou výkonností v oblasti inovací, zejména pokud ještě nejsou součástí společenství EIT. V případě, že je nezbytně nutné vybrat mezi návrhy se stejnými výsledky hodnocení, znalostní a inovační společenství upřednostňují návrhy, které:

 

a) zahrnují vyšší počet zemí a regionů s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací nebo s nízkou nebo mírnou výkonností v oblasti inovací, jak je stanoveno v čl. 2 bodě 8 nařízení o EIT [xxx];

 

b) zahrnují větší počet regionů nebo zemí, které se znalostních a inovačních společenství dosud neúčastní;

 

c) zahrnují regiony a země, které se zavázaly k poskytování příspěvků z ESI fondů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Regionální inovační program EIT, který řídí EIT a provádí jej znalostní a inovační společenství, byl dosud dobrovolný. Od roku 2021 se tento program stane nedílnou součástí víceleté strategie znalostních a inovačních společenství. EIT bude znalostním a inovačním společenstvím nadále poskytovat poradenství a podporu při přípravě víceletých strategií pro regionální inovační program EIT a při jejich provádění. Činnosti EIT v rámci tohoto programu budou pokračovat se zvýšenou podporou inovační kapacity zemí a regionů, které v oblasti inovací zaostávají. Rozpočet EIT určený na provádění činností regionálního inovačního programu EIT bude činit nejméně 10 % z celkového objemu finanční podpory EIT pro znalostní a inovační společenství, čímž se zvýší počet partnerů znalostních a inovačních společenství z cílových regionů. Činnosti podporované prostřednictvím regionálního inovačního programu se zaměří na:

Regionální inovační program EIT, který řídí EIT a provádí jej znalostní a inovační společenství, byl dosud dobrovolný. Od roku 2021 bude regionální inovační program EIT povinný a tyto činnosti budou nedílnou součástí víceletých strategií znalostních a inovačních společenství. EIT zajistí, aby činnosti v rámci regionálního inovačního programu byly využity při přechodu k:

 

i) příslušným výzkumným a inovačním strategiím pro inteligentní specializaci, což bude představovat motivaci pro další investice, zejména z ESI fondů;

 

ii) začlenění potenciálních nových partnerů, čímž se rozšíří zeměpisné pokrytí znalostních a inovačních společenství.

 

EIT nadále znalostním a inovačním společenstvím poskytuje poradenství a podporu při přípravě a provádění víceletých strategií pro regionální inovační program EIT. Činnosti regionálního inovačního programu budou pokračovat se zvýšenou podporou inovační kapacity zemí a regionů, včetně nejodlehlejších oblastí, které se vyznačují nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací či nízkou nebo mírnou výkonností v oblasti inovací, jak je stanoveno v čl. 2 bodě 8 nařízení o EIT [xxx], a které se činností znalostních a inovačních společenství účastní jen omezeně. Rozpočet EIT určený na provádění činností regionálního inovačního programu EIT činí nejméně 15 % z celkového objemu finanční podpory EIT pro znalostní a inovační společenství, čímž se usnadní navýšení počtu partnerů znalostních a inovačních společenství z cílových regionů. Činnosti podporované prostřednictvím regionálního inovačního programu se zaměří na:

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – odrážka 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 zlepšování inovačních kapacit místního ekosystému prostřednictvím budování kapacit a užších interakcí mezi místními aktéry v oblasti inovací (klastry, sítě, regionální orgány, vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, instituce odborného vzdělávání a přípravy),

 přispívání k posilování inovačních kapacit regionálního a místního ekosystému v celé Unii prostřednictvím budování kapacit a užších interakcí mezi regionálními a místními aktéry v oblasti inovací (klastry, sítě, regionální orgány, vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, instituce odborného vzdělávání a přípravy),

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – odrážka 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 propojování místních inovačních ekosystémů do celoevropských inovačních ekosystémů prostřednictvím spolupráce se znalostními a inovačními společenstvími EIT a jejich středisky společného umístění.

 přilákání nových partnerů do znalostních a inovačních společenství EIT, rozšíření zeměpisného pokrytí znalostních a inovačních společenství EIT také prostřednictvím středisek pro inovace a propojování místních inovačních ekosystémů do celoevropských inovačních ekosystémů skrze přilákání nových partnerů, rozšíření zeměpisného pokrytí a spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími EIT a jejich středisky společného umístění.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 uvolnění dodatečného soukromého a veřejného financování se zvláštním zřetelem na ESI fondy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění hlubší integrace znalostních a inovačních společenství do místních inovačních ekosystémů bude každé společenství muset vypracovat a provádět strategii zaměřenou na posílení vztahů s regionálními a místními aktéry v oblasti inovací a EIT bude toto provádění aktivně sledovat. Inovační přístup „založený na místních podmínkách“ by měl být začleněn do víceleté strategie a plánu činnosti znalostních a inovačních společenství a měl by stavět na střediscích společného umístění (a regionálním inovačním programu) znalostních a inovačních společenství. Měl by tudíž využít jejich úlohy jakožto brány pro přístup ke komunitě znalostních a inovačních společenství a pro spolupráci s partnery nacházejícími se na stejném místě. Znalostní a inovační společenství by měla demonstrovat vazby s místními strategiemi inteligentní specializace a s činnostmi příslušných tematických platforem a meziregionálních iniciativ, včetně řídicích orgánů ESI fondů. EIT bude rovněž sledovat, jak střediska společného umístění fungují a jak se začleňují do místních inovačních ekosystémů.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem přispět k řešení nových a vznikajících globálních výzev zřídí EIT nová znalostníinovační společenství v prioritních oblastech vybraných na základě kritérií, která mimo jiné hodnotí jejich význam pro politické priority programu Horizont Evropa a jejich potenciál a přidanou hodnotu, jež mají být řešeny prostřednictvím modelu EIT. Při zřizování nových znalostních a inovačních společenství se zohlední strategické plánování programu Horizont Evropa a rozpočtové prostředky přidělené EIT na období 2021–2027. Příslušná kritéria výběru pro evropská partnerství definovaná v příloze III [nařízení o programu Horizont Evropa] budou zahrnuta do výzvy k předkládání návrhů pro znalostní a inovační společenství a posouzena v průběhu hodnocení.

S cílem přispět k řešení nových a vznikajících globálních výzev zveřejní EIT otevřené a transparentní výzvy k vytvoření nových znalostníchinovačních společenství v prioritních oblastech vybraných z tematických okruhů strategického významu a na základě kritérií, která mimo jiné hodnotí jejich význam pro unijní politické priority ve vztahu k řešení globálních a společenských výzev, jejich potenciál a přidanou hodnotu, jež mají být řešeny prostřednictvím modelu EIT. Při zřizování nových znalostních a inovačních společenství se zohlední strategické plánování programu Horizont Evropa a rozpočtové prostředky přidělené EIT na období 2021–2027. Příslušná kritéria výběru pro evropská partnerství definovaná v příloze III [nařízení o programu Horizont Evropa] se zahrnou do výzvy k předkládání návrhů pro znalostní a inovační společenství a posoudí se v průběhu hodnocení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě návrhu správní rady EIT a jeho analýzy se navrhuje, aby první znalostní a inovační společenství v oblasti kulturních a kreativních odvětví bylo poprvé zřízeno v roce 2022 na základě výzvy k předkládání návrhů, která má být zveřejněna v roce 2021.  Tato prioritní oblast se nejvíce doplňuje s osmi znalostními a inovačními společenstvími, která již EIT zřídil, jakož i s potenciálními prioritními oblastmi pro další evropská partnerství, která mají být zahájena v rámci programu Horizont Evropa. Kulturní a kreativní odvětví patří mezi odvětví s vysokým potenciálem růstu, mnoha iniciativami na místní úrovni a velkou přitažlivostí pro občany. Jsou pevně zakotvena v jejich místních a regionálních ekosystémech. Kulturní a kreativní odvětví jsou však stále velmi roztříštěná a inovátoři a podniky nemají potřebné podnikatelské a inovační dovednosti. Tyto překážky by nejlépe vyřešilo znalostní a inovační společenství díky svému přístupu spočívajícímu v začleňování znalostního trojúhelníku, dlouhodobé perspektivě a přístupu založenému na místních podmínkách. Informační přehled shrnující problémy v oblasti kulturních a kreativních odvětví a očekávaný dopad budoucího znalostního a inovačního společenství je uveden v příloze 1B tohoto strategického programu inovací.

Na základě návrhu správní rady EIT a jeho analýzy bude první nové znalostní a inovační společenství v oblasti kulturních a kreativních oblastí a odvětví zřízeno nejpozději v roce 2022 na základě výzvy k předkládání návrhů, která má být zveřejněna v roce 2021. Pokud se ovšem správní rada EIT bude domnívat, že je před zveřejněním výzvy k předkládání návrhů vhodné vést se zúčastněnými stranami další konzultace, může odložit spuštění provozu na rok 2022 pro účely vytvoření znalostního a inovačního společenství pro kulturní a kreativní oblast a odvětví v roce 2023.

 

Spuštění druhého znalostního a inovačního společenství v oblasti vodních, mořských a námořních odvětví a ekosystémů se navrhuje na rok 2025 na základě výzvy k předkládání návrhů zveřejněné v roce 2024. Komise nicméně za pomoci nezávislých odborníků provede posouzení dopadů s cílem zhodnotit význam oblasti vodních, mořských a námořních odvětví a ekosystémů do roku 2023. Bude-li závěr tohoto posouzení záporný, Komise předloží pozměňovací návrh k příloze 1A a příloze 1B, přičemž zohlední příspěvek správní rady EIT a proces strategického plánování programu Horizont Evropa.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prioritní oblast vodních, mořských a námořních odvětví a ekosystémů zahrnuje celou škálu tradičních i vznikajících ekonomických odvětví, která jsou neoddělitelně spjata s environmentálním přírodním kapitálem, jenž se ocitá pod tlakem. Tato oblast sehraje zásadní úlohu v úsilí o dosažení klimaticky neutrální, udržitelné a konkurenceschopné Unie do roku 2050, neboť nové technologie a potřeba dekarbonizace ekonomiky vedou k tomu, že jsou stále více využívány a vytěžovány mořské a vodní zdroje. Moře, oceány a vnitrozemské vody mají zásadní vliv na klimatické procesy, lidské zdraví a kvalitu života, potravinové zajištění, zachování biologické rozmanitosti, kriticky důležité ekosystémové služby, energii z obnovitelných zdrojů a další zdroje. Čištění odpadních vod sníží množství použité energie a patogenních bakterií během odvodňování kalů z čistíren odpadních vod a obecně zvýší účinnost a kvalitu těchto zařízení. Uvedená prioritní oblast se doplňuje s osmi stávajícími znalostními a inovačními společenstvími. Informační přehled shrnující výzvy v této oblasti a očekávaný dopad budoucího znalostního a inovačního společenství je uveden v příloze 1Ba tohoto strategického programu inovací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 3 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prioritní oblast kulturních a kreativních oblastí a odvětví se výrazně doplňuje s osmi znalostními a inovačními společenstvími, která již EIT zřídil, a také s potenciálními prioritními oblastmi pro další evropská partnerství, která mají být zahájena v rámci programu Horizont Evropa. Kulturní a kreativní odvětví mají vysoký potenciál k růstu, vytvářejí mnoho iniciativ na místní úrovni a pro občany jsou velmi přitažlivá. Jsou pevně zakotvena v jejich místních a regionálních ekosystémech. Kulturní a kreativní oblasti a odvětví jsou však stále velmi roztříštěná a inovátoři a podnikatelé nedisponují potřebnými podnikatelskými a inovačními dovednostmi. Tyto překážky by nejlépe vyřešilo znalostní a inovační společenství díky svému přístupu spočívajícímu v začleňování znalostního trojúhelníku, dlouhodobé perspektivě a přístupu založenému na místních podmínkách. Informační přehled shrnující problémy v této oblasti a očekávaný dopad budoucího znalostního a inovačního společenství je uveden v příloze 1B.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě navrhovaného rozpočtu pro EIT by mohlo být druhé nové znalostní a inovační společenství zřízeno v roce 2025 na základě výzvy, která má být zveřejněna v roce 2024, po změně přílohy 1A za účelem doplnění nové prioritní oblasti (nových prioritních oblastí). Prioritní oblast (oblasti) budou vybrány na základě návrhů správní rady EIT. Tyto návrhy zohlední prioritní oblasti, které budou identifikovány ve strategickém plánu pro výzkum a inovace programu Horizont Evropa, a kritéria stanovená pro výběr evropských partnerství, zejména otevřenost, transparentnost, přidanou hodnotu EU, soudržnost a součinnost. Kritéria pro výběr nových znalostních a inovačních společenství budou sladěna s kritérii v programu Horizont Evropa. Podpoří rovněž plnění politických priorit EU, jako jsou cíle v oblasti misíudržitelného rozvoje. V případě, že by kromě rozpočtu pro EIT byly k dispozici dodatečné prostředky, bylo by možné vybrat další nové (nová) znalostní a inovační společenství.

V případě, že by kromě rozpočtu pro EIT byly k dispozici dodatečné prostředky, bylo by možné vybrat další nová znalostní a inovační společenství, která zohlední prioritní oblasti, které budou identifikovány v návrhu správní rady EIT a ve strategickém plánu pro výzkum a inovace programu Horizont Evropa, a kritéria stanovená pro výběr evropských partnerství, zejména otevřenost, transparentnost, přidanou hodnotu EU, příspěvek k cílům udržitelného rozvoje, soudržnostsoučinnost. V případě, že by kromě rozpočtu pro EIT byly k dispozici dodatečné prostředky, bylo by možné vybrat další nové (nová) znalostní a inovační společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – tabulka</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Posilovat inovační ekosystémy tím, že bude nadále podporovat stávající znalostní a inovační společenství při řešení globálních výzev prostřednictvím začleňování znalostního trojúhelníku.

 

— Vymezovat oblasti a podporovat užší spolupráci mezi znalostními a inovačními společenstvími, pokud jde o témata strategického a politického významu.

 

— Zajišťovat, aby znalostní a inovační společenství vyvinula a prováděla strategii pro zahájení spolupráce a součinnosti s relevantními evropskými partnerstvími a dalšími příslušnými iniciativami a programy Unie.

 

— Zajišťovat, aby znalostní a inovační společenství měla inkluzivní přístup zaměřený na posílení jejich vztahů s vnitrostátními, regionálními a místními aktéry v oblasti inovací.

 

— Zajišťovat, aby činnosti regionálního inovačního programu EIT měly větší dopad na regionální úrovni a aby byly plně začleněny do víceletých strategií znalostních a inovačních společenství.

 

— Zřizovat nová znalostní a inovační společenství ve vybraných tematických oblastech strategického významu, počínaje znalostním a inovačním společenstvím v oblasti kulturních a kreativních odvětví v roce 2022.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2. Podpora inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání

3.2. Podpora podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostřednictvím modelu začleňování znalostního trojúhelníku pomohl EIT překlenout přetrvávající rozdíly mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi. EIT je zejména klíčovým nástrojem pro rozvoj lidského kapitálu, a sice díky svému specifickému zaměření na podnikatelské vzdělávání. Dopad EIT však zůstává omezen na partnery znalostních a inovačních společenství.

Prostřednictvím modelu začleňování znalostního trojúhelníku pomohl EIT překlenout přetrvávající rozdíly mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi. EIT a jeho znalostní a inovační společenství jsou zejména klíčem k rozvoji lidského kapitálu, a to díky svému specifickému zaměření na inovace a podnikatelské vzdělávání. Dopad EIT se však nesmí omezovat na partnery znalostních a inovačních společenství a musí být naopak rozšířen.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo možné podporovat inovace v širším měřítku, musí být vysokoškolské instituce v Evropě inovativní a podnikavé ve svém přístupu ke vzdělávání, výzkumu, spolupráci s podniky a širšímu místnímu inovačnímu ekosystému, včetně občanské společnosti.

Aby bylo možné podporovat inovace v širším měřítku, musí být vysokoškolské instituce v Evropě inovativní a podnikavé ve svém přístupu ke vzdělávání, výzkumu, spolupráci s podniky a širšímu místnímu a regionálnímu inovačnímu ekosystému, včetně občanské společnosti, veřejných institucí a organizací terciárního sektoru, a to co nejinkluzivnějším a genderově nejvyváženějším způsobem. Proto musí znalostní a inovační společenství podporovat pravidelné činnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a dále rozvíjet podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí v rámci činností znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se z vysokoškolských institucí staly inovativnější a podnikavější organizace, je zapotřebí jasné strategie, metodického rámce a nasazení zdrojů. Na základě svých zkušeností má EIT jedinečné postavení, aby podporoval rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí v rámci programu Horizont Evropa.

EIT ve spolupráci s Komisí a na základě informací stávajících znalostních a inovačních společenství navrhne a zahájí iniciativu v oblasti vysokoškolského vzdělávání na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských kapacit v rámci znalostního trojúhelníku, což se uskuteční prostřednictvím znalostního a inovačního společenství. Na základě výsledků hodnocení nezávislých odborníků, kterébýt uskutečněno na konci prvního tříletého období po spuštění iniciativy v oblasti vysokoškolského vzdělávání, rozhodne správní rada EIT o tom, zda by iniciativa měla pokračovat či zda by měla být rozšířena nebo ukončena.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Konkrétní činnosti bude EIT realizovat prostřednictvím znalostních a inovačních společenství otevřeným a cíleným způsobem, který se zaměří na zvýšení inovační kapacity v oblasti vysokoškolského vzdělávání, aby se do hodnotových řetězců a ekosystémů v oblasti inovací zapojil větší počet vysokoškolských institucí. Tyto činnosti doplní intervenci EIT v oblasti vzdělávání jako zásadní součást činností znalostních a inovačních společenství v rámci začleňování znalostního trojúhelníku, zejména tím, že je více zpřístupní pro subjekty, jež nejsou partnery těchto společenství. Dopad EIT by přesahoval znalostní a inovační společenství a přispěl by ke splnění hlavního úkolu EIT, který spočívá v podpoře udržitelného hospodářského růstu a konkurenceschopnosti posílením inovační kapacity členských států v souladu s cíli programu Horizont Evropa zaměřenými na podporu podnikatelských a inovačních dovedností z hlediska celoživotního učení, včetně zvýšení kapacit vysokoškolských institucí v celé Evropě.

Konkrétní činnosti EIT realizuje prostřednictvím znalostních a inovačních společenství otevřeným, transparentním a cíleným způsobem, který se zaměří zejména na zapojení vysokoškolských institucí, které dosud nejsou partnery znalostních a inovačních společenství v hodnotových řetězcích a ekosystémech v oblasti inovací. Tyto činnosti doplní intervenci EIT v oblasti vzdělávání v rámci každého znalostního trojúhelníku znalostních a inovačních společenství, zejména tím, že je více zpřístupní pro subjekty, jež nejsou partnery těchto společenství.

 

Iniciativa v oblasti vysokoškolského vzdělávání realizovaná znalostními a inovačními společenstvími by měla mimo jiné zlepšit výměnu osvědčených postupů ve vztahu k organizačnímu učení, poradenství a předávání zkušeností, rozvoji kurzů a odborné přípravě ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci, vypracování akčních plánů, jak řešit zjištěné potřeby v oblastech, jako je řízení inovací, vytváření začínajících podniků, udržitelnost a neutralita z hlediska klimatu, přenos technologií, správa práv duševního vlastnictví, začleňování genderových přístupů do inovací, zapojení místních zúčastněných stran, jakož i další činnosti spojené s inovační kapacitou.

 

Znalostní a inovační společenství integrují své činnosti s cílem posílit inovační kapacity institucí vysokoškolského vzdělávání ve víceleté strategii. Tyto činnosti přesahují znalostní a inovační společenství a přispívají ke splnění hlavního úkolu EIT, který spočívá v podpoře udržitelného evropského hospodářského růstu a konkurenceschopnosti posílením inovační kapacity členských států v souladu s cíli programu Horizont Evropa zaměřenými na podporu podnikatelských a inovačních dovedností z hlediska celoživotního učení, přičemž je vždy třeba zohledňovat genderový rozměr.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora EIT bude vycházet z politických iniciativ, jako jsou rámce HEInnovate24 a RIIA25, které prokázaly svou hodnotu v řadě vysokoškolských institucí a členských států v celé EU. EIT navrhne podpůrné činnosti v úzké spolupráci s Komisí, přičemž zajistí soudržnost a doplňkovost s příslušnými činnostmi v rámci programu Horizont Evropa, Erasmus a dalších programů. Konkrétní podrobnosti o procesu provádění a mechanismu realizace budou v prvních třech letech dále rozpracovány a doladěny a během této pilotní fáze budou ještě před dalším rozšiřováním monitorovány a hodnoceny.

Podpora EIT a znalostních a inovačních společenství bude vycházet z politických iniciativ, jako jsou iniciativa Evropské univerzity a rámce HEInnovate24 a RIIA25, které prokázaly svou hodnotu v řadě vysokoškolských institucí a členských států v celé EU. EIT poskytuje znalostním a inovačním společenstvím podporu při navrhování činností, které jsou v souladu s příslušnými činnostmi v rámci programu Horizont Evropa, Erasmus a dalších programů a doplňují se s nimi. Konkrétní podrobnosti o procesu provádění a mechanismu realizace budou v prvních třech letech realizace iniciativy v oblasti vysokoškolského vzdělávání dále rozpracovány a doladěny a budou monitorovány.

__________________

__________________

24 HEInnovate je politický rámec vypracovaný Evropskou komisí a OECD. HEInnovate nabízí vysokoškolským institucím metodiku, jak určovat oblasti s inovační kapacitou pro další rozvoj a jak utvářet příslušné strategie a činnosti s cílem dosáhnout požadovaného dopadu. HEInnovate vychází ze spolehlivých metodologických důkazů s osmi oblastmi rozvoje kapacit: vedení a správa, digitální transformace, organizační kapacita, výuka a studium podnikání, příprava a podpora podnikatelů, výměna znalostí, internacionalizace a měření dopadu. OECD zveřejnila řadu zpráv o jednotlivých zemích na bázi HEInnovate, viz řada studií OECD Skills Studies na adrese https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je politický rámec vypracovaný Evropskou komisí a OECD. HEInnovate nabízí vysokoškolským institucím metodiku, jak určovat oblasti s inovační kapacitou pro další rozvoj a jak utvářet příslušné strategie a činnosti s cílem dosáhnout požadovaného dopadu. HEInnovate vychází ze spolehlivých metodologických důkazů s osmi oblastmi rozvoje kapacit: vedení a správa, digitální transformace, organizační kapacita, výuka a studium podnikání, příprava a podpora podnikatelů, výměna znalostí, internacionalizace a měření dopadu. OECD zveřejnila řadu zpráv o jednotlivých zemích na bázi HEInnovate, viz řada studií OECD Skills Studies na adrese https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25Rámec pro hodnocení dopadů regionálních inovací (RIIA) byl vypracován Evropskou komisí jako první krok pro pokyny k hodnocení dopadů inovací na univerzitách prostřednictvím vypracování případových studií na základě měření výsledků. Posouzení dopadů inovací, např. prostřednictvím rámce RIIA, by mohlo být svázáno s finančními nástroji založenými na výkonnosti v oblasti inovací na regionální, vnitrostátní nebo unijní úrovni.

25Rámec pro hodnocení dopadů regionálních inovací (RIIA) byl vypracován Evropskou komisí jako první krok pro pokyny k hodnocení dopadů inovací na univerzitách prostřednictvím vypracování případových studií na základě měření výsledků. Posouzení dopadů inovací, např. prostřednictvím rámce RIIA, by mohlo být svázáno s finančními nástroji založenými na výkonnosti v oblasti inovací na regionální, vnitrostátní nebo unijní úrovni.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude hrát řídící a koordinační úlohu při provádění a sledování činností, které budou realizovat znalostní a inovační společenství. Zvláštní pozornost bude věnována zajištění inkluzivního přístupu k přilákání vysokoškolských institucí, které nejsou partnery znalostních a inovačních společenství, mezioborovýmeziodvětvový přístup a propojení se strategií Evropské komise pro inteligentní specializaci, příslušnými tematickými platformami a regionálním inovačním programem EIT.

Každé znalostní a inovační společenství věnuje zvláštní pozornost zajištění otevřeného a inkluzivního přístupu k přilákání vysokoškolských institucí, které nejsou partnery znalostních a inovačních společenství, s cílem zajistit co nejširší zeměpisné pokrytí, a dále věnuje zvláštní pozornost zajištění mezioborovéhomeziodvětvového přístupu a propojení, širšího zapojení žen v odvětvích, v nichž jsou nedostatečně zastoupeny, a propojení se strategií Evropské komise pro inteligentní specializaci, příslušnými tematickými platformami, například s nástrojem na podporu politik a regionálním inovačním programem EIT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT propojí svou podporu pro rozvoj inovační kapacity v oblasti vysokoškolského vzdělávání se značkou EIT, která se v současné době uděluje vzdělávacím programům znalostních a inovačních společenství. Na používání značky EIT se mohou podílet zejména zúčastněné vysokoškolské instituce. EIT rovněž rozšíří značku EIT na činnosti v oblasti celoživotního učení, které zahrnou a osloví širší cílovou skupinu studentů, dospělých účastníků vzdělávání a institucí (včetně institucí odborného vzdělávání a přípravy) nad rámec znalostních a inovačních společenství. Uplatňování této značky nad rámec společenství EIT bude mít strukturovanější účinek na všech úrovních (jednotlivec, program a instituce).

EIT bude podporovat znalostní a vzdělávací společenství při uplatňování značky EIT, která se v současné době uděluje vzdělávacím programům znalostních a inovačních společenství. Zúčastněné vysokoškolské instituce budou vybízeny k používání značky EIT. Znalostní a inovační společenství EIT musí lépe využívat značku EIT tím, že její záběr rozšíří také na činnosti v oblasti celoživotního učení, programy odborné přípravy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace a na on-line kurzy MOOC, které zahrnou a osloví širší cílovou skupinu studentů, dospělých účastníků vzdělávání a institucí (včetně institucí odborného vzdělávání a přípravy) nad rámec partnerů znalostních a inovačních společenství. Očekává se, že uplatňování této značky nad rámec znalostních a inovačních společenství EIT bude mít strukturovanější účinek na všech úrovních (jednotlivec, program a instituce). EIT monitoruje účinnost rozšíření oblasti působnosti značky EIT vzdělávacích programů a programů odborné přípravy znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – odst. 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT se zejména zaměří na vysokoškolské instituce ze zemí s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací a další regiony nízkou výkonností, které chtějí posílit svou inovační stopu a strategie pro inteligentní specializaci. EIT přidělí na toto opatření nejméně 25 % z celkového rozpočtu vyčleněného na tyto činnosti.

Znalostní a inovační společenství realizují své iniciativy v oblasti vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím otevřených a transparentních výzev k předkládání návrhů. Znalostní a inovační společenství se zejména zaměří na vysokoškolské instituce v celé Unii, ale především na ty instituce ze zemí a regionů s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací a na další regiony s nízkou výkonností, které chtějí posílit svou inovační stopu a strategie pro inteligentní specializaci. Znalostní a inovační společenství EIT přidělí na tyto činnosti odpovídající rozpočet a kritéria způsobilosti, která budou zahrnuta do výzev, zajistí, aby významný počet institucí vysokoškolského vzdělávání zapojených do projektů pocházel z prostředí mimo znalostní a inovační společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.2 – tabulka</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Ve spolupráci s Komisí navrhovat a zahajovat činnosti na podporu rozvoje inovačních kapacit ve vysokoškolském vzdělávání, které budou provádět znalostní a inovační společenství od roku 2021.

 

— Zavádět informační systém, který bude motivovat vysokoškolské instituce ze zemí s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací, aby rozvíjely své inovační schopnosti.

 

— Poskytovat zúčastněným vysokoškolským institucím specifické pokyny, odborné znalosti a vedení.

 

— Posilovat a rozšiřovat působnost značky EIT nad rámec znalostních a inovačních společenství tak, aby zahrnovala vysokoškolské instituce účastnící se této akce.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Komunikace

(1) Komunikace a šíření informací

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT zlepší svou komunikaci a viditelnost. S rostoucím počtem znalostních a inovačních společenství a novým opatřením na podporu rozvoje podnikání vysokoškolských institucí zintenzivní EIT své úsilí o zvýšení svého uznání jako značky kvality pro inovace. Toto řízení značky a lepší komunikace mají zásadní význam zejména pro občany, neboť inovace, jež produkuje EIT, napomáhají k prokázání konkrétního dopadu investic EU prostřednictvím evropského rámcového programu pro výzkum a inovace. EIT bude uplatňovat vylepšenou strategii budování značky ve vztahu k hlavním zúčastněným stranám (vysokoškolské instituce, výzkumné organizace, podniky atd.) ve všech členských státech i mimo ně v souladu s komunikačním přístupem programu Horizont Evropa.

EIT a znalostní a inovační společenství zintenzivní a zlepší svou komunikaci a viditelnost a uplatní vylepšenou strategii budování značky ve vztahu k hlavním zúčastněným stranám (vysokoškolským institucím, výzkumným ústavům, začínajícím, malým a středním podnikům, organizacím terciárního sektoru atd.) ve všech členských státech i mimo ně v souladu s komunikačním přístupem programu Horizont Evropa. S rostoucím počtem znalostních a inovačních společenství a nových iniciativ na podporu inovačních a podnikatelských kapacit vysokoškolských institucí zintenzivní EIT své úsilí o zvýšení uznání podpory ze strany Unie jako značky kvality pro inovace. Toto řízení značky a lepší komunikace mají zásadní význam zejména pro občany a regionální a vnitrostátní orgány, neboť inovace, jež produkují společně EIT a ERI, napomáhají k prokázání konkrétního dopadu investic EU prostřednictvím evropského rámcového programu pro výzkum a inovace.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo rozsáhlejší šíření a lepší pochopení příležitostí, které EIT nabízí, prozkoumá EIT možnost posílení pokynů a pomoci v otázkách týkajících se účasti na znalostních a inovačních společenstvích EIT v celé Evropě, a to na základě stávajících informačních sítí v celé Evropě.

Aby se zajistilo rozsáhlejší šíření a lepší pochopení příležitostí, které EIT nabízí, EIT zintenzivňuje poskytování pokynů a pomoci v otázkách týkajících se účasti na znalostních a inovačních společenstvích EIT v celé Evropě. Specializované sítě styčných úředníků EIR pro jednotlivé země coby součást vnitrostátních kontaktních míst v rámci programu Horizont Evropa při své činnosti staví na základě stávajících informačních sítí v celé Evropě a zároveň přispívají ke zvyšování viditelnosti a k zintenzivnění komunikačních aktivit EIT a znalostních a inovačních společenství. Kromě toho by měly podporovat vnitrostátní a regionální orgány při určování potřebné součinnosti s víceletými programy znalostních a inovačních společenství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude pořádat pravidelné schůzky skupiny zástupců členských států a rovněž útvarů Komise, a to alespoň dvakrát ročně, aby se zajistila vhodná komunikace a tok informací s členskými státy a na úrovni EU a aby byli zástupci průběžně informováni o výsledcích a úspěších činností financovaných EIT. Skupina zástupců členských států rovněž zajistí vhodnou podporu pro spolupráci činností podporovaných EIT s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně potenciálního vnitrostátního spolufinancování těchto činností.

EIT bude pořádat pravidelné schůzky se skupinou zástupců členských států a rovněž útvarů Komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů, aby se zajistila vhodná komunikace a tok informací s členskými státy a na úrovni EU a aby byli zástupci průběžně informováni o výsledcích a úspěších činností financovaných EIT. Skupina zástupců členských států rovněž zajistí vhodnou podporu pro spolupráci činností podporovaných EIT s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně potenciálního vnitrostátního spolufinancování těchto činností.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude pokračovat v provozu fóra zúčastněných stran EIT a cen EIT, aby se podpořily interakce s evropskými aktéry znalostního trojúhelníku a aby byli oceňováni nejslibnější podnikatelé a inovátoři v Evropě.

EIT pokračuje v provozu fóra zúčastněných stran EIT a cen EIT, aby se podpořily interakce s evropskými aktéry znalostního trojúhelníku a aby byli oceňováni nejslibnější podnikatelé a inovátoři v Evropě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT hraje zásadní úlohu při šíření osvědčených postupů a získaných zkušeností. Znalostní a inovační společenství a projekty podporující inovační a podnikatelskou kapacitu vysokoškolských institucí jsou cenným zdrojem důkazů a experimentálního učení pro tvůrce politik, poskytují příklady osvědčených postupů a podporují rozvoj a provádění politiky EU v jejich tematických oblastech.

EIT hraje zásadní úlohu při zjišťování a šíření osvědčených postupů a získaných zkušeností. EIT a znalostní a inovační společenství spolupracují, a to i prostřednictvím styčných úředníků EIT pro jednotlivé země, s vnitrostátními a regionálními orgány členských států a Evropským parlamentem, zejména s parlamentním Panelem pro budoucnost vědy a technologie (STOA), s cílem navázat strukturovaný dialog za účelem zjišťování, sdílení a šíření osvědčených postupů, poznatků a příležitostí. Znalostní a inovační společenství a projekty podporující inovace a podnikatelskou kapacitu vysokoškolských institucí jsou cenným zdrojem důkazů a experimentálního učení pro tvůrce politik a zúčastněné subjekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poskytují příklady osvědčených postupů a podporují rozvoj a provádění politiky EU v jejich tematických oblastech.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osvědčené postupy a zkušenosti získané od znalostních a inovačních společenství zatím nebyly dostatečně kodifikovány a účinně šířeny. V rámci své podpůrné funkce jako znalostního partnera pro tvůrce politik a celou inovační komunitu bude EIT dále rozvíjet svou úlohu inovačního institutu schopného odhalovat, analyzovat, kodifikovat a sdílet inovační postupy, poznatky a výsledky činností financovaných EIT (vzdělávání a odborná příprava, podpora inovací, podpora podnikání) a zajišťovat jejich zavádění v širším měřítku. Tato činnost bude vycházet z vazeb a součinnosti s ostatními iniciativami [pilíře Inovativní Evropa] [návrhu programu Horizont Evropa].

Osvědčené postupy a zkušenosti získané od znalostních a inovačních společenství zatím nebyly dostatečně soustředěny, kodifikovány a účinně šířeny. V rámci své podpůrné funkce jako znalostního partnera pro tvůrce politik a celou komunitu výzkumu, vývoje a inovací EIT dále rozvíjí svou úlohu inovačního institutu schopného odhalovat, analyzovat, kodifikovat a sdílet inovační postupy, poznatky a výsledky činností financovaných EIT (vzdělávání a odborná příprava, podpora výzkumu a inovací, podpora podnikání) a zajišťovat jejich zavádění v širším měřítku. Tato činnost vychází z vazeb a součinnosti s ostatními iniciativami pilíře Inovativní Evropa programu Horizont Evropa, zejména s Evropskou radou pro inovace, misemi a evropskými partnerstvími.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Mezinárodní spolupráce

(3) Mezinárodní spolupráce a globální informační činnost

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci působnosti nařízení o EIT bude EIT usilovat o větší dopad svých činností prostřednictvím mezinárodní spolupráce a bude koordinovat mezinárodní činnosti znalostních a inovačních společenství financované EIT. Zaměření bude úzce souviset s příslušnými cíli Evropské unie v oblasti průmyslové politiky, jakož i s jejími prioritami v oblasti výzkumu a inovací a bude zajišťovat evropskou přidanou hodnotu.

V oblasti působnosti ... [nařízení o EIT (2019/0151/COD)] bude EIT usilovat o zajištění toho, aby jeho činnosti měly větší dosah prostřednictvím mezinárodní spolupráce a mezinárodní činnosti znalostních a inovačních společenství financované EIT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při své mezinárodní spolupráci se EIT po konzultaci s Komisí zaměří na účinné řešení globálních společenských výzev, přispěje k příslušným mezinárodním iniciativám a cílům udržitelného rozvoje, zajistí přístup k talentům a posílí nabídku inovativních řešeních a poptávku po nich. EIT a znalostní a inovační společenství budou plánovat a provádět své mezinárodní činnosti v úzké spolupráci s Komisí v souladu s přístupem programu Horizont Evropa a s dalšími příslušnými politikami EUpod dohledem správní rady EIT.

EIT a znalostní a inovační společenství budou plánovat a provádět své mezinárodní činnosti v úzké spolupráci s Komisí v souladu s přístupem programu Horizont Evropa a s dalšími příslušnými politikami EUpod dohledem správní rady EIT. Při své mezinárodní spolupráci a celosvětových informačních činnostech se znalostní a inovační společenství po konzultaci se správní radou EIT a Komisí zaměří na účinné řešení globálních a společenských výzev a zároveň na příspěvek k příslušným mezinárodním iniciativám a cílům udržitelného rozvoje, zajištění přístupu k talentům a posílení nabídky inovativních řešení a poptávky po nich.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – tabulka</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Zlepšovat svou viditelnost prostřednictvím strategie intenzivnějšího budování značky zaměřené na hlavní zúčastněné strany v členských státech.

 

— Zajišťovat viditelnost podpory Evropské unie.

 

— Zkoumat možnost využití stávajících informačních sítí EU a zajišťovat koordinaci jejich činností, aby se potenciálním partnerům znalostních a inovačních společenství EIT dostalo lepšího poradenství a pokynů.

 

— Pořádat pravidelné schůzky skupiny zástupců členských států, aby byla zajištěna účinná komunikace a tok informací s členskými státy.

 

— Zlepšovat viditelnost svých činností u občanů a společenství jeho zúčastněných stran prostřednictvím fóra zúčastněných stran, cen EIT a absolventů EIT.

 

— Identifikovat, kodifikovat a účinně sdílet poznatky a osvědčené postupy, které jsou výsledkem činností financovaných EIT; spolupracovat s orgány členských států EU na vnitrostátní i regionální úrovni, aby se navázal strukturovaný dialog a koordinovalo se úsilí s cílem určit, sdílet a šířit osvědčené postupy a poznatky.

 

— Rozvíjet hlavní rysy mezinárodní spolupráce EIT a znalostních a inovačních společenství pod dohledem správní rady EIT v souladu se strategií Komise pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací a za konzultací s příslušnými útvary Komise.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento oddíl obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je přizpůsobit a zlepšit současné fungování EIT a znalostních a inovačních společenství. Efektivní a strategická správní rada EIT bude sledovat provádění těchto opatření na úrovni EIT a bude poskytovat nezbytné pobídky a kontrolu, mimo jiné prostřednictvím procesu přidělování finančních prostředků, s cílem zajistit, aby je znalostní a inovační společenství prováděla.

Tento oddíl obsahuje řadu opatření, jejichž cílem je přizpůsobit a zlepšit současné fungování EIT a znalostních a inovačních společenství. Efektivní a strategická správní rada EIT sleduje provádění těchto opatření na úrovni EIT a poskytuje nezbytné pobídky a kontrolu, mimo jiné prostřednictvím procesu přidělování finančních prostředků na základě výkonnosti, s cílem zajistit, aby je znalostní a inovační společenství prováděla.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT zajistí pro znalostní a inovační společenství operační pokyny a sledování týkající se dodržování zásad řádné správy, zásad a kritérií stanovených pro evropská partnerství v nařízení o programu Horizont Evropa a sladění s prioritami programu Horizont Evropa, aby se maximalizovala jejich výkonnost a dopad.

EIT zajistí pro znalostní a inovační společenství operační pokyny a průběžné sledování s cílem zajistit dodržování zásad řádné správy a řádného řízení, zásad a kritérií stanovených pro evropská partnerství v nařízení o programu Horizont Evropa a sladění s požadavky plynoucími z programu Horizont Evropa a s jeho prioritami, aby se maximalizovala jejich výkonnost a dopad, a to na základě strategie dlouhodobé spolupráce mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími. V případě, že znalostní a inovační společenství zaostává nebo nedosahuje odpovídajících výsledků a účinku, lze přijmout vhodná opatření.

(S cílem uvést do souladu číslování bodů přílohy bude číslování bodů přílohy I – bodu 3 – bodu 3.4 změněno v pozdější fázi postupu.)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budou zdokonalena opatření zajišťující stálou otevřenost znalostních a inovačních společenství a transparentnost během provádění, a to zejména zahrnutím společných ustanovení pro nové členy, kteří jsou pro partnerství přínosem. Své činnosti budou rovněž provozovat zcela transparentním způsobem. Znalostní a inovační společenství zůstanou dynamickými partnerstvími, k nimž se mohou noví partneři, včetně rostoucího podílu malých a středních podniků, připojit na základě excelence a strategické vhodnosti. Aby se omezila koncentrace financování a zajistilo se, že činnosti znalostních a inovačních společenství budou těžit ze široké sítě partnerů, bude postup přípravy plánu činnosti (včetně stanovení priorit, výběru činností a přidělování finančních prostředků) transparentnější a inkluzivnější.  Znalostní a inovační společenství také zvýší počet výzev, zejména pro inovační projekty, které jsou otevřeny třetím stranám. Všechna tato opatření zvýší počet zúčastněných subjektů zapojených do činností znalostních a inovačních společenství. Znalostní a inovační společenství by měla rovněž informovat o zapojení nových partnerů ve svých pravidelných zprávách.

EIT zajistí, aby byla zdokonalena opatření zajišťující stálou otevřenost znalostních a inovačních společenství novým členům a rovněž transparentnost během provádění, a to zejména přijetím a uplatňováním transparentních, jasných a jednotných kritérií pro přistoupení a vystoupení nových členů, kteří jsou pro partnerství přínosem, a průběžným sledováním účinnosti opatření. Své činnosti rovněž provozují zcela transparentním způsobem, mimo jiné systematickým využíváním otevřených výzev k předkládání projektů, pro partnery a pro zřizování nových středisek společného umístění.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vzhledem k tomu, že hlavním kritériem při výběru partnerů, projektů nebo nových středisek společného umístění je excelence, znalostní a inovační společenství v případě, že je nezbytně nutné vybrat mezi návrhy se stejnými výsledky hodnocení, upřednostňují návrhy, které:

 

a) zahrnují vyšší počet regionů a zemí s nízkou výkonností v oblasti výzkumu a inovací nebo s nízkou a mírnou výkonností v oblasti inovací, jak je stanoveno v čl. 2 bodě 8 nařízení o EIT [xxx];

 

b) zahrnují větší počet regionů nebo zemí, které se znalostních a inovačních společenství dosud neúčastní,

 

c) zahrnují regiony a země, které se zavážou, že budou přispívat do ESI fondů (DE a FR mají přispívat z ESI fondů);

 

d) zapojují větší počet malých a středních podniků;

 

e) zajišťují lepší genderovou vyváženost.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 2 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Znalostní a inovační společenství zůstanou otevřenými a dynamickými partnerstvími, k nimž se mohou noví partneři v celé Unii, včetně rostoucího podílu malých a středních podniků a začínajících podniků, připojit na základě excelence, přidané hodnoty, schopnosti přispívat k inovačním ekosystémům a strategické vhodnosti. Aby se omezila koncentrace financování a zajistilo se, že činnosti znalostních a inovačních společenství těží z širokého zeměpisného pokrytí a rozsáhlé sítě partnerů, je postup přípravy plánu činnosti (včetně stanovení priorit, výběru činností a přidělování finančních prostředků) a výběru nových středisek společného umístění a souvisejících rozhodnutí o financování transparentnější, otevřenější a inkluzivnější. Znalostní a inovační společenství by měla rovněž informovat o zapojení nových partnerů a příjemců ve svých pravidelných zprávách.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jelikož znalostní a inovační společenství působí v celém hodnotovém řetězci inovací, zajistí vhodnou rovnováhu mezi činnostmi v oblasti vzdělávání, podnikání a inovací v portfoliu svých plánů činnosti. Operace znalostních a inovačních společenství budou prováděny prostřednictvím štíhlé, účinné a nákladově efektivní struktury, která by udržovala administrativní a režijní náklady na minimální úrovni. EIT zajistí, aby znalostní a inovační společenství dosahovala svých očekávaných dopadů prostřednictvím široké škály činností uvedených v plánech činnosti znalostních a inovačních společenství, které účinně podporují plnění jejich cílů.

Jelikož znalostní a inovační společenství působí v celém hodnotovém řetězci inovací, zajistí vhodnou a stálou rovnováhu mezi činnostmi v oblasti vzdělávání, výzkumu, podnikání a inovací v portfoliu svých plánů činnosti. EIT sleduje operace znalostních a inovačních společenství s cílem zajistit, aby byly prováděny prostřednictvím štíhlé, účinné a nákladově efektivní struktury, která by udržovala administrativní náklady, náklady na řízení a režijní náklady na přiměřené minimální úrovni. EIT zajistí, aby znalostní a inovační společenství dosahovala svých očekávaných dopadů prostřednictvím široké škály činností uvedených v plánech činnosti znalostních a inovačních společenství, které účinně podporují plnění jejich cílů. V zájmu snížení administrativní zátěže pokrývají plány činnosti znalostních a inovačních společenství a granty EIT pro znalostní a inovační společenství období nejméně tří let, zatímco zprávy o činnostech znalostních a inovačních společenství se nadále podávají každoročně.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Závazky každého z partnerů znalostního a inovačního společenství v průběhu smluvní doby trvání iniciativy budou zajištěny pravidelným sledováním skutečných příspěvků partnerů ve srovnání s původními závazky. EIT zajistí, aby znalostní a inovační společenství měla zaveden systém řízení rizik pro případy, kdy někteří partneři nebudou schopni plnit své původní závazky.

Závazky každého z partnerů znalostního a inovačního společenství v průběhu smluvní doby trvání iniciativy jsou zajištěny pravidelným sledováním skutečných příspěvků partnerů ve srovnání s původními závazky. EIT zajistí, aby znalostní a inovační společenství měla zaveden systém řízení rizik pro případy, kdy někteří partneři nebudou schopni plnit své původní závazky. Znalostní a inovační společenství by za účelem finanční udržitelnosti svých činností měla usilovat o širokou škálu zdrojů příjmů a investic. Jakékoli úsilí o finanční udržitelnost nesmí vést ke zvýšení kurzovného či členských příspěvků vybíraných od partnerů ani ke znevýhodnění menších subjektů, jako jsou malé a střední podniky a začínající podniky, kvůli členským příspěvkům nebo kurzovnému ani ke snížení poskytování grantů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – tabulka</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Zajišťovat, aby znalostní a inovační společenství uplatňovala přísné zásady otevřenosti a transparentnosti, zejména pokud jde o výběr nových partnerů a postup přípravy plánů činnosti.

 

— Zajišťovat, aby fungování znalostních a inovačních společenství bylo plně v souladu s příslušnými požadavky vyplývajícími z nařízení o programu Horizont Evropa.

 

— Zajišťovat odpovídající rovnováhu mezi činnostmi znalostního trojúhelníku v plánech činnosti.

 

— Zajišťovat, aby znalostní a inovační společenství udržovala své administrativní náklady na minimální úrovni.

 

— Zajišťovat přechod stávajících osmi znalostních a inovačních společenství k plnění nových prováděcích kritérií programu Horizont Evropa pro evropská partnerství.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostřednictvím štíhlého a zjednodušeného modelu financování posílí EIT dopad a přínos znalostních a inovačních společenství k plnění cílů programu Horizont Evropa. Za účelem zvýšení přidané hodnoty své podpory přizpůsobí EIT svůj model financování. Existují čtyři hlavní oblasti, v nichž bude EIT provádět zlepšení.

Prostřednictvím štíhlého a zjednodušeného modelu financování posílí EIT dopad a přínos znalostních a inovačních společenství k plnění cílů programu Horizont Evropa. Za účelem zvýšení přidané hodnoty své podpory přizpůsobí EIT svůj model financování s cílem postupně zvýšit závazky partnerů znalostních a inovačních společenství nebo jiných soukromých a veřejných zdrojů. EIT by měl zajistit vyvážené rozdělení rozpočtu v průběhu daného období a hladký přechod ze stávajícího do příštího období VFR, zejména pro probíhající činnosti. Existují čtyři hlavní oblasti, v nichž bude EIT provádět zlepšení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za prvé zavede EIT sazbu spolufinancování, aby se zvýšil objem soukromých a veřejných investic. Přizpůsobení modelu financování usnadní znalostním a inovačním společenstvím přechod k finanční udržitelnosti. Bude je motivovat k tomu, aby během trvání rámcových dohod o partnerství postupně snižovala ve svém plánu činnosti podíl financování ze strany EIT a zároveň zvyšovala míru spoluinvestování ze zdrojů mimo EIT. Pevně stanovené klesající sazby spolufinancování se budou uplatňovat v jednotlivých fázích celého životního cyklu znalostních a inovačních společenství (zahájení činnosti, rozjezd, plné fungování, výstup z grantu EIT), jak je uvedeno níže.

Za prvé uplatní EIT vhodné sazby spolufinancování, které od 12. roku činnosti znalostního a inovačního společenství postupně sníží o 50 %, aby se zvýšil objem soukromých a veřejných investic jiných, než jsou příjmy od jejich partnerů, a tím usnadní znalostním a inovačním společenstvím využití dodatečných veřejných a soukromých příjmů a investic s cílem dosáhnout finanční udržitelnosti. EIT upraví na základě víceletého plánu činnosti znalostních a inovačních společenství podíl financování a zároveň zvýší míru spoluinvestování ze zdrojů mimo EIT. Financování z EIT bude založeno na výkonnosti, bude motivovat dopad a odměňovat úspěch, bude přímo vázáno na pokrok dosažený při plnění cílů znalostních a inovačních společenství a v případě, že žádoucích výsledků nebude dlouhodobě dosahováno, může být zastaveno.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – obrázek 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[…]

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za druhé bude proces přidělování grantů, který se v současné době používá, více zaměřen na konkurenceschopnost, výsledky a využívání víceletých grantů. Správní rada EIT poskytne znalostním a inovačním společenstvím silnější pobídky, zejména na základě jejich individuální výkonnosti, aby se zajistil co největší dopad. EIT proto změní svá ustanovení o konkurenčním financování, aby se zlepšil jeho dopad v rámci programu Horizont Evropa.

Za druhé EIT zajistí, aby byl proces přidělování grantů založen na konkurenceschopnosti a využívání víceletých grantů. Financování z EIT je v souladu s článkem 11 ... [nařízení o EIT (2019/0151(COD)] vázáno na pokrok. Správní rada EIT poskytne znalostním a inovačním společenstvím silnější pobídky, zejména na základě jejich individuální výkonnosti, aby se zajistil co největší dopad. EIT proto změní svá ustanovení o konkurenčním financování, aby se zlepšil jeho dopad v rámci programu Horizont Evropa.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za třetí, před uplynutím počátečního období prvních 7 let činnosti znalostních a inovačních společenství bude EIT uplatňovat přísná pravidla pro posílení mechanismu přezkumu. Toto hodnocení v polovině období, které bude provedeno s pomocí externích odborníků, by mělo být v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy podle kritérií programu Horizont Evropa pro monitorování a hodnocení evropských partnerství a mělo by proběhnout před uplynutím počátečního sedmiletého období. V závislosti na výsledku tohoto přezkumu rozhodne správní rada buď o pokračování finančního příspěvku pro znalostní a inovační společenství, nebo o jeho ukončení (tj. o neprodloužení rámcové dohody o partnerství s tímto znalostním a inovačním společenstvím) a přerozdělení zdrojů na činnosti s lepšími výsledky.

Za třetí, před uplynutím počátečního období prvních 7 let činnosti znalostních a inovačních společenství bude EIT uplatňovat přísná pravidla pro posílení mechanismu přezkumu. Externí a nezávislí odborníci provedou  hodnocení v polovině období, které musí být v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy podle kritérií programu Horizont Evropa pro monitorování a hodnocení evropských partnerství a kritérií stanovených v článku 11 ... [nařízení o EIT (2019/0151(COD)]. Hodnocení proběhne před uplynutím počátečního sedmiletého období. V závislosti na výsledku tohoto přezkumu v souladu s článkem 11 ... [nařízení o EIT (2019/0151(COD)] rozhodne správní rada buď o snížení, změně nebo pokračování finančního příspěvku pro znalostní a inovační společenství, nebo o jeho ukončení (tj. o neprodloužení rámcové dohody o partnerství s tímto znalostním a inovačním společenstvím).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Snížení administrativní zátěže

(Vloží se před přílohu I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 5)

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V neposlední řadě bude EIT pokračovat ve svém úsilí o zjednodušování, aby se zmírnila zbytečná administrativní zátěž27 znalostních a inovačních společenství, čímž se umožní pohotové a účinné provádění jejich ročního plánu činnosti a víceleté strategie. To bude zahrnovat použití paušální částky nebo jednotkových nákladů pro příslušné činnosti znalostních a inovačních společenství. Kromě toho, aby bylo možné lépe plánovat zdroje, zejména u inovačních činností, a usnadnit větší angažovanost a dlouhodobé investice ze strany partnerů účastnících se činností znalostních a inovačních společenství, podepíše EIT se znalostními a inovačními společenstvími víceleté grantové dohody, případně podle příslušných rámcových dohod o partnerství. Tyto víceleté grantové dohody by neměly být delší než tři roky.

EIT zvýší své úsilí o zjednodušování a snížení administrativní zátěže27 znalostních a inovačních společenství, čímž se umožní pohotové a účinné provádění jejich víceletých plánů činnosti. To bude zahrnovat použití paušální částky nebo jednotkových nákladů pro příslušné činnosti znalostních a inovačních společenství. Kromě toho, aby bylo možné lépe plánovat zdroje, zejména u inovačních činností, a usnadnit větší angažovanost a dlouhodobé investice ze strany partnerů účastnících se činností znalostních a inovačních společenství, podepíše EIT se znalostními a inovačními společenstvími víceleté grantové dohody podle příslušných rámcových dohod o partnerství. Tyto víceleté grantové dohody by se měly vztahovat na období nejméně 3 let. EIT posílí vztah důvěry se znalostními a inovačními společenstvími a soustředí své hodnocení na jejich výsledky a dopady.

__________________

__________________

27 Zejména by se ukončilo každoroční podávání zpráv o doplňkových činnostech znalostních a inovačních společenství, jak doporučil Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z roku 2016 (doporučení č. 1, s. 51).

27 Zejména by se ukončilo každoroční podávání zpráv o doplňkových činnostech znalostních a inovačních společenství, jak doporučil Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z roku 2016 (doporučení č. 1, s. 51).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – tabulka 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Realizovat nový model financování, který má podnítit angažovanost partnerů znalostních a inovačních společenství.

 

— Neustále zlepšovat model financování zjednodušováním postupů znalostních a inovačních společenství týkajících se podávání zpráv a v případě, že se to bude považovat za vhodné, podepisovat víceleté grantové dohody se znalostními a inovačními společenstvími podle příslušných rámcových dohod o partnerství.

 

— Přizpůsobovat proces konkurenčního přidělování grantů tak, aby byla odměňována výkonnost a výsledky.

 

— Přispívat ke komplexnímu přezkumu výkonnosti každého znalostního a inovačního společenství před uplynutím jejich 7. roku činnosti na podporu rozhodnutí správní rady o pokračování nebo ukončení jejich finanční podpory v souladu s rámcem programu Horizont Evropa pro evropská partnerství.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V závislosti na výsledcích podrobné nezávislé studie v úzké spolupráci s Komisí vymezí EIT do konce roku 2023 své vztahy se znalostními a inovačními společenstvími, která v průběhu programového období 2021–2027 přestanou dostávat podpůrné granty. Pokud bude výsledek závěrečného přezkumu pozitivní, může EIT s každým znalostním a inovačním společenstvím uzavřít „memorandum o spolupráci“, jehož cílem bude zachovat spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími i po ukončení rámcové dohody o partnerství. Toto memorandum by mělo mimo jiné zahrnovat práva a povinnosti související:

EIT vypracuje obecné zásady pro vztahy se znalostními a inovačními společenstvími po ukončení rámcové dohody o partnerství v souladu s rámcem programu Horizont Evropa pro evropská partnerství. V závislosti na výsledcích podrobné nezávislé studie a v úzké spolupráci s Komisí posoudí EIT do konce roku 2023 dopady a výsledky tří znalostních a inovačních společenství, jejichž rámcová dohoda o partnerství skončí v průběhu programového období 2021–2027, a poté vymezí jejich vzájemné vztahy.

 s používáním označení EIT, účastí na cenách EIT a dalších iniciativách pořádaných EIT,

 

 s používáním značky EIT pro programy vzdělávání a odborné přípravy,

 

 s účastí na konkurenčních výzvách EIT pro činnosti napříč znalostními a inovačními společenstvími a sdílené služby,

 

 se vztahy s komunitou absolventů EIT.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud bude výsledek hloubkového přezkumu externích nezávislých odborníků pozitivní a správní rada EIT vydá pozitivní rozhodnutí, může EIT podle článku 11 nařízení o EIT rozhodnout, že prodlouží rámcovou dohodu o partnerství do konce stávajícího programového období, jestliže hodnocení prokáže, že některé činnosti znalostních a inovačních společenství zatím nemohou být finančně udržitelné, ale zůstávají i nadále zásadní pro plnění jejich úkolů, činností a schopností v reakci na společenské výzvy, a proto nadále potřebují finanční podporu EIT, aby se znalostní a inovační společenství mohla stát finančně udržitelnými. V souladu s článkem 11 nařízení o EIT podléhá takové prodloužení určitým podmínkám a je omezené z hlediska rozsahu, rozpočtu a času.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – tabulka</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EIT bude:

vypouští se

— Rozvíjet obecné zásady týkající se vztahů se znalostními a inovačními společenstvími po ukončení rámcové dohody o partnerství v souladu s rámcem programu Horizont Evropa pro evropská partnerství.

 

— Uzavírat, pod podmínkou pozitivního výsledku závěrečného přezkumu a rozhodnutí správní rady EIT, memoranda o spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími, aby zůstala aktivními členy společenství EIT.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Díky své široké oblasti působnosti a speciální úloze je EIT schopen vytvářet synergie a zajišťovat doplňkovost s jinými programy nebo nástroji EU, mimo jiné posílením své podpory pro znalostní a inovační společenství při plánování a provádění činností. Níže uvedený seznam nabízí konkrétní příklady, kdy EIT přispěje k synergii ve střednědobém až dlouhodobém horizontu mimo rámec programu Horizont Evropa.

Díky své široké oblasti působnosti a speciální úloze jakožto nedílné součásti programu Horizont Evropa je EIT schopen vytvářet synergie a zajišťovat doplňkovost s jinými programy nebo nástroji EU, mimo jiné posílením své podpory pro znalostní a inovační společenství při plánování a provádění činností. Níže uvedený seznam nabízí konkrétní příklady, kdy EIT přispěje k synergii ve střednědobém až dlouhodobém horizontu mimo rámec programu Horizont Evropa.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 4 – odrážka 1 a (nová)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 Vzhledem k územnímu rozměru znalostních a inovačních společenství a inovačních ekosystémů je nutné usilovat o součinnost s ESI fondy. Zejména je třeba vynaložit co nejvíce úsilí na začlenění činností znalostních a inovačních společenství do operačních programů řídicích orgánů fondů soudržnosti. To by mělo přispět k cílům otevřenosti, zeměpisné vyváženosti a finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství a zvýšit celkový dopad EIT.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 – bod 3.5 – odst. 4 – odrážka 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 Znalostní a inovační společenství EIT budou podporovat spolupráci s platformami pro inteligentní specializaci, zejména projekty, které mají zkušenosti s prací s řídicími orgány fondů politiky soudržnosti, aby se usnadnila součinnost mezi zdroji EIT, fondy politiky soudržnosti a dalšími evropskými, vnitrostátními a/nebo regionálními programy.

 EIT bude prosazovat spolupráci mezi znalostními a inovačními společenstvími a platformami pro inteligentní specializaci, aby se usnadnila součinnost mezi zdroji EIT, fondy politiky soudržnosti a dalšími evropskými, vnitrostátními nebo regionálními programy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh rozhodnutí</DocAmend>

<Article>Příloha I – bod 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Krize vyplývající z pandemie COVID-19

 

1) Spolupráce EIT a znalostních a inovačních společenství

 

Hlavní sociální, hospodářské, environmentální a technologické změny vyplývající z pandemie COVID-19 budou vyžadovat spolupráci všech orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie a EIT by měl přispět k inovačnímu úsilí, které je nezbytné k zajištění soudržné reakce na krizi. EIT by měl zajistit, aby znalostní a inovační společenství přispívala k vytváření inovativních řešení v různých oblastech činnosti v souladu s prioritami plánu obnovy Unie, Zelenou dohodou pro Evropu, průmyslovou strategií Unie a cíli udržitelného rozvoje, a napomohla tak k obnově našich společností a hospodářství a k posílení jejich udržitelnosti a odolnosti. Každé znalostní a inovační společenství by mělo vypracovat dvouletý strategický plán, který přispěje ke zmírnění dopadů krize na hospodářství, zejména s ohledem na zvraty ve společnosti a zmenšení objemu investic. Zvláštní pozornost by měla být věnována opatřením, jejichž cílem je zvýšit odolnost jejich inovačních ekosystémů, zejména mikropodniků, malých a středních podniků a začínajících podniků, ale také studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů a zaměstnanců, kteří byli krizí zasaženi nejvíce.

 

EIT by měl zajistit, aby byla znalostní a inovační společenství schopná fungovat dostatečně flexibilně a přizpůsobila se rostoucím požadavkům vyplývajícím z krize COVID-19 a aby mohla reagovat na evropský plán obnovy. Znalostní a inovační společenství mohou v součinnosti s ostatními složkami a agenturami v oblasti inovací navrhovat iniciativy zaměřené na podporu stávajícího inovačního ekosystému založeného na znalostním trojúhelníku. Mohou zveřejňovat konkrétní výzvy k předkládání návrhů, podporovat iniciativy využívající jejich partnerství, ekosystémy a komunity, vypracovávat individuální projekty a projekty napříč znalostními a inovačními společenstvími na podporu udržitelné restrukturalizace podniků a nacházet malé a střední podniky, začínající podniky a další zúčastněné strany, které potřebují podporu. Měla by být dostatečně flexibilní, aby vytvářela „účelová“ podpůrná opatření pro své partnery a příjemce, a to i mimo svá stávající společenství. Budou se muset přizpůsobit období decentralizovanějších pracovních metod na dálku, omezeného cestování, větších nejistot a udržování fyzické vzdálenosti. Mají pomáhat partnerům, svým příjemcům a studentům, kterým poskytnou inovativní nástroje pro spolupráci, informace a podpůrné služby.

 

Správní rada EIT v koordinaci s Komisí do konce roku 2023 posoudí, zda je třeba prodloužit trvání jednotlivých programů znalostních a inovačních společenství pro boj s krizí.

 

2) EIT Health