ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

24.6.2020 - (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Maria Da Graça Carvalho


Διαδικασία : 2019/0152(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0121/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0121/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0330),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0043/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0121/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «η απόφαση για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης»·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική αναφορά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας5, και ιδίως το άρθρο 17,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό .../2020 [κανονισμός για το EIT (2019/0151(COD))] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ... 2020, και ιδίως το άρθρο 4,

__________________

 

5 ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.

 

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 προβλέπει την έγκριση στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας («ΣΘΚ»).

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) .../2020 [κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151(COD))] προβλέπει την έγκριση στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας («ΣΘΚ»).

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το ΣΘΚ θα πρέπει να καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας («ΕΙΤ») και να περιλαμβάνει αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού του αντικτύπου και της ικανότητάς του να παράγει βέλτιστη προστιθέμενη αξία καινοτομίας. Στο ΣΘΚ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του ΕΙΤ.

(2) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) .../2020 [κανονισμός για το EIT (2019/0151/COD)] προβλέπει ότι το ΣΘΚ καθορίζει μια στρατηγική, στόχους και προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας («ΕΙΤ») για την εκάστοτε επταετή περίοδο, σχεδιάζει τις κύριες ενέργειες, τα στοχοθετημένα αποτελέσματα και τους απαιτούμενους πόρους, και περιλαμβάνει αξιολόγηση του κοινωνικού, οικονομικού και οικολογικού αντικτύπου και της ικανότητάς του να παράγει βέλτιστη προστιθέμενη αξία καινοτομίας. Το ΣΘΚ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του ΕΙΤ και να αποσκοπεί στη διασφάλιση συνοχής με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρέχει συνέργειες με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, των στόχων και των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης, των ευρωπαϊκών στρατηγικών για τα δεδομένα, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία, και της επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το ΣΘΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων πρωτοβουλιών, μέσων και προγραμμάτων της Ένωσης,

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../2020 [κανονισμός για το EIT (2019/0151(COD))], το ΣΘΚ περιλαμβάνει ανάλυση των δυνατοτήτων κατάλληλης συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων πρωτοβουλιών, μέσων και προγραμμάτων της Ένωσης,

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εγκρίνεται το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα.

Εγκρίνεται το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 (το «ΣΘΚ»), όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΣΘΚ εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας6.

Το ΣΘΚ εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../2020 [κανονισμός για το EIT (2019/0151(COD))].

__________________

 

6 Παραπομπή στην εγκριθείσα αναδιατύπωση του κανονισμού για το ΕΙΤ

 

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  8

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) καθορίζει την στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την περίοδο 2021-2027. Αποτελεί το κύριο έγγραφο πολιτικής του ΕΙΤ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και καθορίζει τους στόχους του, τις βασικές δράσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους απαιτούμενους πόρους. Το ΣΘΚ εξασφαλίζει την αναγκαία συμμόρφωση του ΕΙΤ με [την πρόταση «Oρίζων Eυρώπη»], η οποία αποτελεί το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027. Εξασφαλίζει επίσης τις κατάλληλες συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων πρωτοβουλιών, πολιτικών και μέσων της Ένωσης.

Το παρόν στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ) καθορίζει την στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την περίοδο 2021-2027. Αποτελεί το κύριο έγγραφο πολιτικής του ΕΙΤ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και καθορίζει τους στόχους του, τις βασικές δράσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις αναμενόμενες επιπτώσεις και τους απαιτούμενους πόρους. Το ΣΘΚ εξασφαλίζει την αναγκαία συμμόρφωση του ΕΙΤ με [την πρόταση «Oρίζων Eυρώπη»], η οποία αποτελεί το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027. Εξασφαλίζει επίσης τις κατάλληλες συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων προγραμμάτων, πολιτικών, μέσων και δεσμεύσεων της Ένωσης.

Τροπολογία  9

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΙΤ21. Επίσης, αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που έχουν καθοριστεί σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς και στην ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (πυλώνας ΙΙ) και την επιστήμη αριστείας (πυλώνας Ι). Το ΣΘΚ εδράζεται στα διδάγματα που αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ΣΘΚ για την περίοδο 2021-2027 βασίζεται στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενέργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνει υπόψη το σχέδιο ΣΘΚ που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τον ... [κανονισμό για το ΕΙΤ (2019/0151(COD))]21. Επίσης, αποτυπώνει τη νέα [πρόταση «Ορίζων Ευρώπη»] που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018 και, συγκεκριμένα, τον βασικό ρόλο του ΕΙΤ στο πλαίσιο του πυλώνα [Καινοτόμος Ευρώπη] (πυλώνας ΙΙΙ) και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων και των κοινωνιακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των δεσμεύσεων που έχουν καθοριστεί σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), καθώς και στην ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (πυλώνας ΙΙ) και την επιστήμη αριστείας (πυλώνας Ι). Το ΣΘΚ εδράζεται στα διδάγματα που αποκομίστηκαν κατά τα τελευταία έτη λειτουργίας του ΕΙΤ καθώς και στα αποτελέσματα μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1). Όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174).

Τροπολογία  10

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ο συντονισμός με τις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου και με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης και η συνεκτικότητα με τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, καθώς και για να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και προτεραιότητες χρηματοδότησης.

Το ΣΘΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ο συντονισμός με τις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου, καθώς και συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης και η συνεκτικότητα με τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της ΕΕ. Έχει επίσης ως στόχο να ενισχυθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και προτεραιότητες χρηματοδότησης.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ ιδρύθηκε το 2008 για να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία. Υπήρξε πρωτοπόρο στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της έρευνας (τρίγωνο της γνώσης), ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα επιχειρηματικά χαρίσματα και τις δεξιότητες καινοτομίας. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΙΤ το 2018 επιβεβαίωσε ότι το πρωταρχικό σκεπτικό για τη σύστασή του παραμένει βάσιμο και ότι το μοντέλο της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης με βάση την καινοτομία εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Το ΕΙΤ ιδρύθηκε το 2008 για να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτομία. Υπήρξε πρωτοπόρο στην ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας (τρίγωνο της γνώσης), ενώ παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα επιχειρηματικά χαρίσματα, τη δημιουργία επιχειρήσεων και τις δεξιότητες καινοτομίας. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΙΤ το 2017 επιβεβαίωσε ότι το πρωταρχικό σκεπτικό για τη σύστασή του παραμένει βάσιμο και ότι το μοντέλο της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης με βάση την καινοτομία εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, ο ρυθμός της καινοτομίας έχει επιταχυνθεί με γεωμετρική πρόοδο. Η καινοτομία μετασχηματίζει τους οικονομικούς τομείς, βάζοντας στο περιθώριο υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες. Εν μέσω της αναδιάταξης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης και της έντασης του παγκόσμιου ανταγωνισμού, επιτείνεται και η εξάρτηση της ΕΕ από το ανθρώπινο ταλέντο και την ικανότητα καινοτομίας του. Ο συνεργατικός σχεδιασμός, η συνεργασία και η συνδημιουργία μεταξύ επιστημονικών κλάδων και μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της έρευνας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικά όσο σήμερα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις δημογραφικές μεταβολές ή το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων.

Μία δεκαετία μετά τη δημιουργία του ΕΙΤ, ο ρυθμός της καινοτομίας έχει επιταχυνθεί με γεωμετρική πρόοδο. Η καινοτομία μετασχηματίζει τους οικονομικούς τομείς και την κοινωνία, βάζοντας στο περιθώριο υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες. Εν μέσω της αναδιάταξης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης, του αυξανόμενου αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής, και της έντασης του παγκόσμιου ανταγωνισμού, επιτείνεται και η εξάρτηση της ΕΕ από το ανθρώπινο ταλέντο και την ικανότητα καινοτομίας του. Ο συνεργατικός σχεδιασμός, η συνεργασία και η συνδημιουργία μεταξύ επιστημονικών κλάδων και μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της έρευνας δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικά όσο σήμερα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αφορούν, για παράδειγμα, την υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης επιδημιών, τα τρόφιμα, την κλιματική αλλαγή και τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις δημογραφικές μεταβολές.

Αιτιολόγηση

Γλωσσικές προσαρμογές.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα επιτυχημένο μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Το ΕΙΤ λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Την παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας (βλέπε σχήμα 2).

Από τη σύστασή του έως σήμερα, το ΕΙΤ έχει καθιερωθεί σταδιακά ως ένα μοναδικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. Το ΕΙΤ λειτουργεί κυρίως μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που αποτελούν ευρωπαϊκές συμπράξεις μεγάλης κλίμακας μεταξύ οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Την παρούσα στιγμή υπάρχουν οχτώ ΚΓΚ που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: κλιματική αλλαγή, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία, πρώτες ύλες, αστική κινητικότητα και μεταποίηση προστιθέμενης αξίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η κάθε ΚΓΚ οργανώνεται στο πλαίσιο πέντε έως δέκα κέντρων συστέγασης22 (ΚΣ) που προορίζονται να λειτουργούν ως γεωγραφικοί κόμβοι για την πρακτική ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης. Η οργάνωση και η διάρθρωσή τους υπαγορεύεται από το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο στον τομέα της καινοτομίας. Βασίζεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υφιστάμενων εργαστηρίων, γραφείων ή πανεπιστημιακών εκτάσεων των κύριων εταίρων των ΚΓΚ.

Η κάθε ΚΓΚ οργανώνεται μέχρι στιγμής στο πλαίσιο πέντε έως δέκα κέντρων συστέγασης22 (ΚΣ) που προορίζονται να λειτουργούν ως γεωγραφικοί κόμβοι, οι οποίοι παρέχουν επίσης φυσικό χώρο για τοπική αλληλεπίδραση εντός του οικοσυστήματος καινοτομίας και για την πρακτική ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης. Η οργάνωση και η διάρθρωσή τους υπαγορεύεται από το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο στον τομέα της καινοτομίας. Βασίζεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υφιστάμενων εργαστηρίων, γραφείων ή πανεπιστημιακών εκτάσεων των κύριων εταίρων των ΚΓΚ.

__________________

__________________

22 Κέντρο συστέγασης είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου έχουν την έδρα τους οι ΚΓΚ που αποτελούν τους βασικούς εταίρους του τριγώνου της γνώσης και όπου μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ στη συγκεκριμένη περιοχή.

22 Κέντρο συστέγασης είναι ένας φυσικός χώρος που δημιουργείται με ανοικτό και διαφανή τρόπο και καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή όπου οι βασικοί εταίροι του τριγώνου της γνώσης μιας ΚΓΚ μπορούν εύκολα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παρέχοντας το σημείο αναφοράς για τη δραστηριότητα των ΚΓΚ στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία  15

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ΚΓΚ έχουν σκοπό να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια δραστηριοτήτων του τριγώνου της γνώσης μέσω:

Οι ΚΓΚ έχουν σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων δραστηριοτήτων του τριγώνου της γνώσης μέσω:

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 3 – περίπτωση 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με ισχυρές συνιστώσες επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων που φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος·

α) δραστηριοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο του τριγώνου της γνώσης, με ισχυρές συνιστώσες επιχειρηματικότητας για την κατάρτιση της επόμενης γενιάς ταλέντων, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων με στόχο την ανανέωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων σε μια προοπτική διά βίου μάθησης· του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων που φέρουν το σήμα του ΕΙΤ23, ιδίως σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος· αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία΄ των φύλων και σε προσεγγίσεις που συνυπολογίζουν τη διάσταση του φύλου, ιδίως σε τομείς όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, όπως η πληροφορική, οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά·

__________________

__________________

23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΓΚ που συμμορφώνονται με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική εκπαίδευση και τα καινοτόμα προγράμματα «μάθησης μέσω της εφαρμογής στην πράξη».

23 Το σήμα του ΕΙΤ αποτελεί σφραγίδα ποιότητας που απονέμεται από το ΕΙΤ σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΓΚ που συμμορφώνονται με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική εκπαίδευση και τα καινοτόμα προγράμματα «μάθησης μέσω της εφαρμογής στην πράξη».

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 3 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 δραστηριοτήτων που στηρίζουν την καινοτομία για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

β) δραστηριοτήτων που στηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογικών υπηρεσιών και μη τεχνολογικών λύσεων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή σε συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους·

Τροπολογία  18

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 3 – περίπτωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 δραστηριοτήτων δημιουργίας και στήριξης επιχειρήσεων, όπως προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και θα επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης.

γ) δραστηριοτήτων δημιουργίας και στήριξης επιχειρήσεων, όπως προγράμματα επιτάχυνσης που θα βοηθούν τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένα εγχειρήματα και θα επιταχύνουν τη διαδικασία μεγέθυνσης και ανάπτυξης.

Τροπολογία  19

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όλες, ωστόσο, οι υφιστάμενες και μελλοντικές ΚΓΚ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην έρευνα που είναι ενσωματωμένη στο τρίγωνο της γνώσης, συμβάλλοντας μαζί με την εκπαίδευση και την καινοτομία στην επιχειρηματική ανάπτυξη και σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Για τούτο, όλες οι υφιστάμενες και μελλοντικές ΚΓΚ διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης, προκειμένου να διατηρηθεί το μοναδικό χαρακτηριστικό των ΚΓΚ.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2.– εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ΚΓΚ αποτελούν δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας τα οποία παράγουν ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων (βλ. σχήμα 1 παρακάτω).

διαγράφεται

Τροπολογία  21

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – σχήμα 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η καλλιέργεια ταλέντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του μοντέλου του ΕΙΤ. Καμία άλλη δράση της ΕΕ για την καινοτομία δεν περιλαμβάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αλυσίδα αξίας της καινοτομίας στον βαθμό που ισχύει για το ΕΙΤ. Το εκπαιδευτικό θεματολόγιο του ΕΙΤ είναι το κλειδί για την ανάπτυξη φορέων καινοτομίας με αυξημένες επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες. Έως το 2017, πάνω από 1 700 απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία ένα μεταπτυχιακό και/ή διδακτορικό πρόγραμμα που φέρει το σήμα του ΕΙΤ και χιλιάδες έχουν συμμετάσχει σε επιχειρηματικές και καινοτόμες δραστηριότητες και μορφές εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η καλλιέργεια ταλέντων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο του μοντέλου του ΕΙΤ. Καμία άλλη δράση της ΕΕ για την καινοτομία δεν περιλαμβάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αλυσίδα αξίας της καινοτομίας στον βαθμό που ισχύει για το ΕΙΤ. Το εκπαιδευτικό θεματολόγιο του ΕΙΤ είναι το κλειδί για την ανάπτυξη φορέων καινοτομίας με αυξημένες επιχειρηματικές ικανότητες και δεξιότητες.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει στις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. Παρέχοντας επιχορηγήσεις διάρκειας έως και 15 ετών στις ΚΓΚ, το ΕΙΤ υλοποιεί τον μακροπρόθεσμο στόχο του, δηλ. την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων με την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και την εξασφάλιση συγκεκριμένων οφελών στην κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ έχει επίσης θέσει ως στόχο να καταστούν οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 έτη. Ο στόχος αυτός αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό ενός μέσου καινοτομίας που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη δημιουργία εσόδων, προκειμένου να διατηρήσουν το οικοσύστημα καινοτομίας τους πέραν της περιόδου που καλύπτει η συμφωνία επιχορήγησής τους.

Το ΕΙΤ ξεχωρίζει από άλλα μέσα καινοτομίας χάρη στην έμφαση που δίνει στις παγκόσμιες και στις κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης. Παρέχοντας επιχορηγήσεις διάρκειας έως και 15 ετών στις ΚΓΚ, το ΕΙΤ υλοποιεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα, πράγμα που αναμένεται να καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση, από τους δικαιούχους, των παγκόσμιων και των κοινωνιακών προκλήσεων με την παροχή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και λύσεων και την εξασφάλιση συγκεκριμένων οφελών στην κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Το ΕΙΤ έχει επίσης θέσει ως στόχο να καταστούν οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες μετά από 15 έτη. Ο στόχος αυτός αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό ενός μέσου καινοτομίας που θα πρέπει να επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και στον αντίκτυπό του. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΚΓΚ πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη δημιουργία εσόδων, σε στενή συνεργασία με το ΕΙΤ, προκειμένου να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία και να διατηρήσουν το οικοσύστημα καινοτομίας τους πέραν της περιόδου που καλύπτει η συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σύμπραξης με το EIT. Οι δραστηριότητες καινοτομίας και οι προσανατολισμένες στην αγορά δραστηριότητες των ΚΓΚ θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα σε 15 έτη από τη σύστασή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ... [κανονισμός για το ΕΙΤ], οι δραστηριότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η κατάρτιση και οι οριζόντια δομημένες δραστηριότητες των ΚΓΚ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΙΤ, κατόπιν θετικής και διεξοδικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους ειδικούς.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προσέγγιση του ΕΙΤ συμβάλλει στην πραγματοποίηση τόσο επαυξητικών όσο και ανατρεπτικών καινοτομιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αδυναμίες της αγοράς και να βοηθηθεί ο μετασχηματισμός των οικονομικών κλάδων. Επιτρέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Η προσέγγιση του ΕΙΤ συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και στην πραγματοποίηση τόσο επαυξητικών όσο και ανατρεπτικών καινοτομιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αδυναμίες της αγοράς, να βοηθηθεί ο μετασχηματισμός των οικονομικών κλάδων και να υποστηριχθεί η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Επιτρέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και των κοινωνιακών προκλήσεων και συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών-πλαισίου που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί ένα εύρυθμο οικοσύστημα καινοτομίας και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και αποδοτική πλατφόρμα για τη δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς συνέπειες (βλ. σχήμα 2 παρακάτω). Το πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και μετά το 2024 θα λήξουν οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα με τη μέγιστη διάρκεια επιχορήγησής τους. Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη και η τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw Materials, (2014), EIT Food (2016)]. Οι δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, η EIT Urban Mobility και η EIT Manufacturing, ξεκινούν τις εργασίες τους το 2019.

Το ΕΙΤ παρέχει μια αποτελεσματική και αποδοτική πλατφόρμα για τη δρομολόγηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ΚΓΚ με ισχυρά αποτελέσματα δικτύωσης και θετικές δευτερογενείς συνέπειες. Η διάρκεια ζωής μιας ΚΓΚ είναι συνήθως επτά έως δεκαπέντε έτη. Το πρώτο κύμα ΚΓΚ (EIT Climate, EIT Digital και EIT InnoEnergy), που ξεκίνησε το 2009, έχει θεμελιωθεί και ωριμάσει και μετά το 2024 θα πρέπει να λήξουν οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για το EIT. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ δύναται να αποφασίσει να παρατείνει ενδεχομένως τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εν λόγω παράταση δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Παράλληλα ωριμάζουν η δεύτερη και η τρίτη γενιά ΚΓΚ [EIT Health και EIT Raw Materials, (2014), EIT Food (2016)]. Οι δύο ΚΓΚ που συστήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018, η EIT Urban Mobility και η EIT Manufacturing, ξεκίνησαν τις εργασίες τους το 2019.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – σχήμα 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέσω των οκτώ ΚΓΚ του με πάνω από 1 000 εταίρους από τους χώρους των επιχειρήσεων, της έρευνας και της εκπαίδευσης, το ΕΙΤ αποτελεί το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας που υποστηρίζει η ΕΕ. Το ΕΙΤ παρείχε στήριξη σε πάνω από 1 200 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, κάτι που τους επέτρεψε να προσελκύσουν εξωτερικά κονδύλια άνω των 890 εκατ. EUR και να δημιουργήσουν πάνω από 6 000 θέσεις εργασίας. Πάνω από το 50 % των εταίρων ΚΓΚ προέρχονται από τον επιχειρηματικό τομέα (βιομηχανία, ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις), γεγονός που αποδεικνύει την εγγύτητά τους με την αγορά. Η αύξηση του αριθμού των εταίρων σε κάθε ΚΓΚ αντανακλά την ελκυστικότητα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό του μοντέλου του ΕΙΤ. Έως το 2019 πάνω από 600 επιχειρήσεις, 250 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 200 ερευνητικοί οργανισμοί και περισσότερες από 50 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρχές συμμετείχαν στις ΚΓΚ του EIT.

Μέσω των οκτώ ΚΓΚ του με πάνω από 1 000 εταίρους από τους χώρους των επιχειρήσεων, της έρευνας και της εκπαίδευσης, το ΕΙΤ αποτελεί το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας που υποστηρίζει η ΕΕ. Το ΕΙΤ παρείχε στήριξη σε πάνω από 1 200 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, κάτι που τους επέτρεψε να προσελκύσουν εξωτερικά κονδύλια άνω των 890 εκατ. EUR και να δημιουργήσουν πάνω από 6 000 θέσεις εργασίας. Πάνω από το 50 % των εταίρων ΚΓΚ προέρχονται από τον επιχειρηματικό τομέα (βιομηχανία, ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις), γεγονός που αποδεικνύει την εγγύτητά τους με την αγορά.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες με περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου αυτού, το ΕΙΤ επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε ολόκληρη την Ευρώπη και προσφέρει την παρούσα στιγμή ευκαιρίες σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης στο πλαίσιο της κοινότητας των ΚΓΚ. Αυτό αντανακλάται στο μερίδιο της χρηματοδότησης του ΕΙΤ που διατίθεται στους εταίρους της ΕΕ των 13 (8,3 % σε σύγκριση με 4,8 % στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» από το 2018).

Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, το ΕΙΤ δρομολόγησε ένα περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας το 2014 για να διευρύνει την περιφερειακή εμβέλειά του στις χώρες και τις περιφέρειες με περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Μέσω του σχεδίου αυτού, το EIT πρέπει να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές του σε ολόκληρη την Ευρώπη και να είναι αφοσιωμένο στην παροχή νέων ευκαιριών σε χώρες και σε περιφέρειες χωρών με χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 15α του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και, στον βαθμό που δεν πρόκειται για χώρες με χαμηλές επιδόσεις Ε&Α, σε χώρες ή περιφέρειες χωρών που των οποίων οι επιδόσεις όσον αφορά την καινοτομία κατατάσσονται ως περιορισμένες ή μέτριες στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας, ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στο τρίγωνο της γνώσης στο πλαίσιο της κοινότητας του ΕΙΤ. Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη δημιουργία νέων κόμβων καινοτομίας ή ΚΓΚ του ΕΙΤ στις εν λόγω χώρες ή περιφέρειες. Επιπλέον, οι ΚΓΚ συνεργάζονται στενά με τις διαχειριστικές αρχές σε όλες τις περιφέρειες όπου είναι εγκατεστημένοι οι εταίροι του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση των ΕΔΕΤ της Ένωσης για την Ε&Κ.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – σχήμα 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2. – εδάφιο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο και να διαμορφώσει τις αρχές και τους κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΙΤ. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός μηχανισμός, στόχοι οικονομικής βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων.

Το ΕΙΤ μπόρεσε να παραμείνει ευέλικτο και να διαμορφώσει τις αρχές και τους κανόνες διακυβέρνησης για την επιτυχή διαχείριση των ΚΓΚ εντός του συνολικού πλαισίου του προγράμματος «Ορίζων 2020» σύμφωνα με τον ... [κανονισμό για το ΕΙΤ (2019/0151(COD))]. Η επιχειρησιακή του ανεξαρτησία του επέτρεψε να δοκιμάσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά σειρά νεωτερισμών στη διαχείριση των δικαιούχων του, όπως ένας ανταγωνιστικός χρηματοδοτικός μηχανισμός, ο οποίος θα πρέπει να καταστεί το τυπικό καθεστώς χρηματοδότησης, στόχοι οικονομικής βιωσιμότητας και ειδικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ του λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλαίσιο της πρότυπης συμφωνίας επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και εφαρμόζουν τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού [κανονισμός για το ΕΙΤ] όταν απαιτείται για την επίτευξη των στόχων τους και όταν είναι δεόντως αιτιολογημένες και υπόκεινται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του γενικότερου πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την παραγωγή επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης, την υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στον βιομηχανικό τομέα, και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη συνεχή ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τρεις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους του.

Το ΕΙΤ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου πλαισίου στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την παραγωγή επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών και κοινωνιακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης. Οι στόχοι του ΕΙΤ και των ΚΓΚ πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και στην υλοποίηση των στόχων και των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, των ευρωπαϊκών στρατηγικών για τα δεδομένα, τον ψηφιακό τομέα, τις ΜΜΕ και τη βιομηχανία, καθώς και στην επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΒΑ, με βάση τις αρχές της συμφωνίας του Παρισιού, και της επίτευξης μιας οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το αργότερο έως το 2050. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αυτού είναι να καλύψει τη συνεχή ανάγκη να συμπεριλάβει όλα τα ταλέντα στην Ένωση, να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών και να εισαγάγει την Ε&Α στην αγορά και την κοινωνία, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας στο σύνολο της Ένωσης. Η ΕΕ αντιμετωπίζει συγκεκριμένα πέντε προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τις δράσεις του ΕΙΤ το 2021-2027, όπως αποτυπώνονται στους γενικούς στόχους του.

Τροπολογία  32

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρώτον, οι οικονομικοί κλυδωνισμοί που συνδέονται με την εξάπλωση της COVID-19 είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε πανεπιστήμια, ερευνητές, επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες του ΕΙΤ. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι σχετικές προκλήσεις, ιδίως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί το τρίγωνο της γνώσης και να αποκατασταθεί η πστη και η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των παραγόντων. Μεσοπρόθεσμα, όλες οι ΚΓΚ πρέπει να προσαρμοστούν στον αντίκτυπο των κλυδωνισμών και να αναπροσανατολίσουν την εστίαση και τις δραστηριότητές τους και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι εύκαμπτες και ευέλικτες ώστε να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία μας, όπως η ανάγκη να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και να μειωθεί η πολυπλοκότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη ζήτηση των καταναλωτών, να ενισχυθεί η επανεκβιομηχάνιση και να τονωθεί εκ νέου η στρατηγική παραγωγή και να συνοδευτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Τροπολογία  33

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρώτον, οι σημερινές οικονομίες αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο χάρη στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων και των οργανώσεων να μετατρέπουν τις ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι δεξιότητες καινοτομίας και η επιχειρηματική κουλτούρα είναι καταλυτικής σημασίας σήμερα, ιδίως στον τεχνολογικό και τον επιστημονικό τομέα, αλλά ολοένα και περισσότερο και σε άλλους τομείς. Είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το ΕΙΤ κατέχει μοναδική θέση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Δεύτερον, οι σημερινές κοινωνίες και οικονομίες αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο χάρη στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ατόμων και των οργανώσεων να μετατρέπουν τις ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και κοινωνιακά πρότυπα. Η καινοτομία, η επιχειρηματική αντίληψη, η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων στην αγορά και οι αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία θα είναι καταλυτικής σημασίας προκειμένου η Ένωση να επιτύχει στη μετάβασή της προς μια κοινωνία ανταγωνιστική, ψηφιακή, πολυδεκτική και απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές. Είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω η διατομεακή συνεργασία και η διακλαδική γνώση, καθώς και η ικανότητα καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των άλλων ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη. Το ΕΙΤ κατέχει μοναδική θέση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  34

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεύτερον, η φυσική εγγύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση της καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων καινοτομίας και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για τη στήριξη της δημιουργίας, της διάδοσης και της μεταφοράς γνώσεων παίζουν κομβικό ρόλο για την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών, κρατικών αρχών και ιδιωτών. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις έρευνας και καινοτομίας διαφέρουν σημαντικά στο εσωτερικό της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία. Έχει καταλυτική σημασία η καινοτομία να είναι απαλλαγμένη από αποκλεισμούς και να έχει τις ρίζες της σε τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ, χάρη στην «τοποκεντρική» τους προσέγγιση, είναι πλέον κατάλληλες να συμβάλουν στην ενίσχυση των τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Τρίτον, η εγγύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση της καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δικτύων καινοτομίας και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για τη στήριξη της δημιουργίας, της διάδοσης και της μεταφοράς γνώσεων παίζουν κομβικό ρόλο για την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών, κρατικών αρχών και ιδιωτών. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις έρευνας και καινοτομίας διαφέρουν σημαντικά στο εσωτερικό της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία, όπως αναγνωρίζεται στο Ορίζων Ευρώπη. Έχει καταλυτική σημασία η να είναι απαλλαγμένη από αποκλεισμούς και να έχει τις ρίζες της σε τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ και των οργανώσεων του τρίτου τομέα . Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ, χάρη στην «τοποκεντρική» τους προσέγγιση, είναι πλέον κατάλληλες να συμβάλουν στην ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας και να παράσχουν νέα πρότυπα για μια βιώσιμη οικονομία. Οι δραστηριότητες του EIT και των ΚΓΚ πρέπει να συνδέονται περισσότερο με περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τέταρτον, οι ευκαιρίες για κυκλοφορία εργατικού δυναμικού και για Ε&Κ ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών. Το ΕΙΤ λαμβάνει μέτρα για την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψής του στην Ένωση, για τη μείωση της συγκέντρωσης της χρηματοοικονομικής κατανομής των ΚΓΚ, για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού, ιδίως από τα ανατολικά και τα νότια κράτη μέλη, και για την προώθηση της κυκλοφορίας φοιτητών, ερευνητών και επιχειρηματιών.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3. – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τέλος, για να εξασφαλιστεί ο δυναμισμός των οικοσυστημάτων καινοτομίας απαιτείται ένας συνδυασμός γνώσης, υποδομών και ταλέντου. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας σε συνδυασμό με ισχυρές συνέργειες για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη και αποδοτική επένδυση πεπερασμένων πόρων στην έρευνα και την καινοτομία. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης μέσω των υφιστάμενων και των νέων ΚΓΚ είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για την προώθηση ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και αποτελεί κατευθυντήριο στόχο του ΕΙΤ.

Τέλος, για να εξασφαλιστεί ο δυναμισμός των οικοσυστημάτων καινοτομίας απαιτείται ένας συνδυασμός γνώσης, επενδύσεων, υποδομών και ταλέντου. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες-πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της ευρωπαϊκής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας σε συνδυασμό με ισχυρές συνέργειες για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη και αποδοτική επένδυση πεπερασμένων πόρων και να κινητοποιηθούν άλλες πηγές χρηματοδότησης με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης μέσω των υφιστάμενων και των νέων ΚΓΚ, η προσέγγιση και η ενσωμάτωση νέων εταίρων σε άλλους τομείς και άλλες περιφέρειες, είναι αποδεδειγμένος τρόπος για την προώθηση ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και αποτελεί κατευθυντήριο στόχο του ΕΙΤ.

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ, ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και προτεραιοτήτων του. Οι ΚΓΚ θα αποτελούν μέρος των θεσμοθετημένων ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, δηλ. θα ακολουθούν ένα σύνολο αρχών και κριτηρίων για τον κύκλο ζωής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια πιο συνεκτική, ανοιχτή και με γνώμονα τον αντίκτυπο προσέγγιση. Ως εκ τούτου, οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ αντικατοπτρίζουν τον συνολικό ρόλο του στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς και τη θέση του στον [πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»].

Το ΕΙΤ, ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και προτεραιοτήτων του. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι ΚΓΚ θεωρούνται ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις, δηλ. θα ακολουθούν τις αρχές και τα κριτήρια κύκλου ζωής που ορίζονται στο άρθρο 8 και στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού [xxx] [για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. Ως εκ τούτου, οι γενικοί στόχοι του ΕΙΤ αντικατοπτρίζουν τον συνολικό ρόλο του στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» καθώς και τη θέση του στον [πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»]. Συνεπώς, το ΕΙΤ θα συνεργαστεί στενά με άλλους φορείς υλοποίησης του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει στη δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για την καινοτομία.

Τροπολογία  38

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ΕΙΤ καθοδηγείται από την αριστεία. Ενθαρρύνει την υψηλότερης ποιότητας ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, και σε νέες κοινότητες καινοτομίας. Η γεωγραφική εξάπλωση είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο και, για τον σκοπό αυτόν, οι ΚΓΚ είναι ανοιχτές και διαφανείς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πρωταρχικοί τομείς παρέμβασης του ΕΙΤ καθορίζονται στην [πρόταση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»]. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του, προκειμένου να ενισχύσει τα οικοσυστήματα καινοτομίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό θα ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων, κάτι που θα δημιουργήσει περιβάλλοντα που ευνοούν την καινοτομία. Θα προωθήσει και θα στηρίξει επίσης μια νέα γενιά επιχειρηματιών, και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών σε στενή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται ιδίως:

Οι πρωταρχικοί τομείς παρέμβασης του ΕΙΤ καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και Ια του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του, προκειμένου να ενισχύσει τα οικοσυστήματα καινοτομίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων και των κοινωνιακών προκλήσεων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Για τον σκοπό αυτό θα ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ ανώτερης εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων, κάτι που θα δημιουργήσει περιβάλλοντα που ευνοούν την καινοτομία. Θα προωθήσει και θα στηρίξει επίσης μια νέα γενιά επιχειρηματιών, συνεκτιμώντας παράλληλα τη διάσταση του φύλου και αντιμετωπίζοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα, και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει ιδίως:

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω της βελτίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης·

(2) να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μια πιο περιεκτική, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και καθοδήγηση, σε μια προοπτική διά βίου μάθησης, και προγράμματα διασυνοριακών ανταλλαγών στην Ένωση·

Τροπολογία  41

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 1 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) να φέρει στην αγορά νέες λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις.

(3) να δημιουργήσει νέες λύσεις για τις παγκόσμιες και κοινωνιακές προκλήσεις·

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με τις προκλήσεις που σκιαγραφήθηκαν και με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το ΕΙΤ (όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.3) και με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ανωτέρω πρωταρχικών στόχων που ορίζονται για το ΕΙΤ στην [πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»], οι ειδικοί στόχοι του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 είναι οι εξής:

Σύμφωνα με τις προκλήσεις που σκιαγραφήθηκαν και με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το ΕΙΤ (όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.3) και με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των ανωτέρω πρωταρχικών στόχων που ορίζονται για το ΕΙΤ στα παραρτήματα Ι και Ια του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι ειδικοί στόχοι του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 είναι οι εξής:

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των ΚΓΚ και η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης·

α) να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των ΚΓΚ και η διαφάνειά τους, και να προωθηθεί η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης·

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α) να αυξηθεί ο ανοικτός χαρακτήρας των ΚΓΚ με τη συμμετοχή ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων από ολόκληρη την Ένωση·

Τροπολογία  45

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να αυξηθεί η ικανότητα καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης θεσμικών αλλαγών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·

β) να αυξηθεί η ικανότητα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ένωση, μέσω καθοδήγησης και παρακολούθησης των ΚΓΚ ως προς την προώθηση καλύτερης ενσωμάτωσης στα οικοσυστήματα καινοτομίας και θεσμικών αλλαγών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ)·

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή εμβέλεια του ΕΙΤ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο σύνολο της ΕΕ.

γ) να αυξηθεί η περιφερειακή εμβέλεια του ΕΙΤ και των ΚΓΚ του, καθώς και να διασφαλιστεί καλύτερη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιφερειακές ανισότητες ως προς την ικανότητα καινοτομίας στο σύνολο της ΕΕ, και εντός των μεμονωμένων κρατών μελών και να διασφαλιστεί ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη·

Τροπολογία  47

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) να εφαρμοστεί διετές πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης, με την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλει στην προστασία των σημερινών οικοσυστημάτων καινοτομίας και να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΕΙΤ να προετοιμαστούν για την οικονομική ανάκαμψη.

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών και κοινωνιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Θα συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα καινοτομίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, προωθώντας την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Με βάση το αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεών του, το ΕΙΤ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη».

Υλοποιώντας τους στόχους αυτούς, το ΕΙΤ θα συμβάλει στη συνολική επίτευξη των επιστημονικών, οικονομικών/τεχνολογικών και κοινωνιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα εξασφαλίσει στενότερο συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και του υπόλοιπου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το ΕΙΤ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» και στο σύνολο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι στενές συνέργειες μεταξύ του ΕΙΤ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας θα συμβάλουν καθοριστικά στον αντίκτυπο του πυλώνα [«Καινοτόμος Ευρώπη»]. Το ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα διεξάγουν συμπληρωματικές δραστηριότητες με σκοπό τον εξορθολογισμό της στήριξης που παρέχεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των ΚΓΚ του, το ΕΙΤ θα παρέχει υπηρεσίες για την επιτάχυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κατάρτιση στους δικαιούχους χρηματοδότησης του ΕΣΚ.

Απαιτούνται στενές συνέργειες μεταξύ και των τριών φορέων υλοποίησης του πυλώνα [«Καινοτόμος Ευρώπη»]. Η δυνατότητα σύστασης μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για την καινοτομία αξιολογείται στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΙΤ. Αυτή η μονοαπευθυντική υπηρεσία έχει τρεις κύριους άξονες: ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης· ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας· αύξηση των ΜΜΕ έντασης έρευνας και καινοτομίας και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα, το ΕΙΤ και το ΕΣΚ θα διεξάγουν συμπληρωματικές δραστηριότητες με σκοπό τον εξορθολογισμό της στήριξης που παρέχεται σε καινοτόμες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για την επιτάχυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της κατάρτισης.

Τροπολογία  50

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα μέσα του ΕΣΚ, όταν δεν είναι διαθέσιμη η παροχή στήριξης από τις ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στηρίζονται από τις ΚΓΚ και διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ώστε να επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη από τις ΚΓΚ μπορούν, εάν επιλεγούν στο πλαίσιο του ΕΣΚ, να επωφελούνται από τη μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται από τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ και/ή από τη χρηματοδοτική στήριξη των μηχανισμών InvestEU.

Οι ΚΓΚ θα πρέπει να τονώσουν τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών σε στενή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το ΕΣΚ. Το ΕΙΤ θα συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητες του φόρουμ του ΕΣΚ και θα αναπτύξει δεσμούς μεταξύ της κοινότητας του ΕΙΤ και των σχετικών δραστηριοτήτων για τη στήριξη των οικοσυστημάτων καινοτομίας, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συμπληρωματικότητα των δράσεων. Το ΕΙΤ θα διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων του ΕΣΚ στα οικοσυστήματα καινοτομίας των ΚΓΚ και στους συναφείς παράγοντες του τριγώνου της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι του ΕΣΚ δύνανται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των ΚΓΚ και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι του ΕΙΤ θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στήριξη στα μέσα του ΕΣΚ επιπλέον των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΚΓΚ του ΕΙΤ. Το ΕΣΚ μπορεί να βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στηρίζονται από τις ΚΓΚ και διαθέτουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης ώστε να επεκταθούν με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι περισσότερο καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει στήριξη από ΚΓΚ μπορούν να επωφελούνται από ταχεία πρόσβαση στις δράσεις του ΕΣΚ, ιδίως τη μεικτή χρηματοδότηση που παρέχεται από τον μηχανισμό επιτάχυνσης του ΕΣΚ και/ή από τη χρηματοδοτική στήριξη των μηχανισμών InvestEU. Επιπλέον, οι ΚΓΚ εντοπίζουν ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις στην κοινότητά τους που χρειάζονται στήριξη για να έχουν πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία και χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιβίωσή τους. Προς τούτο, οι ΚΓΚ συνεργάζονται στενά με το ΕΙΤ, το ΕΣΚ και τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία  51

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες συνέργειες με προγράμματα και πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Επιστήμη αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν από «την έρευνα για την έρευνα» σε συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA), το ΕΙΤ θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από τους υποτρόφους.

Το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει επίσης ισχυρότερες συνέργειες με όλες τις αποστολές και τις σχετικές συμπράξεις, όπως για παράδειγμα οι PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL και με προγράμματα και πρωτοβουλίες στον πυλώνα [«Ανοικτή επιστήμη αριστείας»], προκειμένου να επιταχυνθεί η μεταφορά των γνώσεων που προκύπτουν από «την έρευνα για την έρευνα» σε συγκεκριμένες εφαρμογές που ωφελούν την κοινωνία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA) και το ΕΣΕ, το ΕΙΤ θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από τους υποτρόφους του MSCA και του ΕΣΕ. Η συνεργασία αυτή διατίθεται σε εθελοντική βάση και δεν αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους δικαιούχους.

Τροπολογία  52

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συμβάλει στον πυλώνα [«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»] και θα συμπληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, μέσω των ΚΓΚ του, το ΕΙΤ θα επιδιώξει να συμβάλει στις σχετικές αποστολές και θεματικές ομάδες και άλλες ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις. Θα στηρίξει ιδίως μέτρα από την πλευρά της ζήτησης και θα παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης για την τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας και την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Το ΕΙΤ θα συμβάλει στον πυλώνα [«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»] και θα συμπληρώσει τις σχετικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων και στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, μέσω των ΚΓΚ του, το ΕΙΤ θα επιδιώξει να συμβάλει στις σχετικές αποστολές και θεματικές ομάδες και άλλες ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις. Θα στηρίξει ιδίως μέτρα από την πλευρά της ζήτησης και θα παρέχει υπηρεσίες εκμετάλλευσης για την τόνωση της μεταφοράς τεχνολογίας και την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Τροπολογία  53

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.2. – εδάφιο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θα διερευνηθούν επίσης οι ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ του σκέλους «Διάδοση της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που στηρίζει το ΕΙΤ. Συγκεκριμένα, οι χώρες-στόχος του σκέλους «Διάδοση της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και την υποστήριξη του ΕΙΤ ώστε να αναπτύξουν κατάντη δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην αγορά), ως ομάδα-στόχος για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του ΕΙΤ.

Θα διερευνηθούν επίσης οι ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ του σκέλους «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των δραστηριοτήτων του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας και άλλων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που στηρίζει το ΕΙΤ. Στόχος είναι να επιτευχθεί πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σε ολόκληρη την Ένωση. Το ΕΙΤ καθοδηγεί τις ΚΓΚ για να τις βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι χώρες-στόχος του σκέλους «Διάδοση της αριστείας» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και την υποστήριξη του ΕΙΤ ώστε να αναπτύξουν κατάντη δραστηριότητες (δηλ. κοντά στην αγορά), ως ομάδα-στόχος για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του ΕΙΤ. Ο προϋπολογισμός του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας χρησιμοποιείται επίσης ως μέσο μόχλευσης των ΕΔΕΤ. Αυτές οι συνέργειες θα χρησιμοποιηθούν από τις ΚΓΚ για τη δημιουργία προγραμμάτων χρηματοδότησης παρόμοιων με τις δράσεις διεύρυνσης του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (ομαδική δράση και αδελφοποιήσεις).

Τροπολογία  54

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο του, θα δώσει έμφαση στις δράσεις με τις οποίες εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και θα κατευθύνει αντίστοιχα την στρατηγική του για την περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει την ικανότητα και τα οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής τους, καθώς και της δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την εμπειρία του από την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ θα στηρίξει άμεσα την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ θα διασφαλίσει την ενίσχυση του αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο και να αυξήσει τον αντίκτυπό του.

Το ΕΙΤ, με οδηγό τον ενισχυμένο ρόλο του, με έμφαση στη διεπόμενη από την καινοτομία ολοκλήρωση, ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συνεισφορά του τριγώνου της γνώσης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», θα κατευθύνει αντίστοιχα την στρατηγική του για την περίοδο 2021-2027. Πρώτον, το ΕΙΤ συνεχίζει να στηρίζει την ικανότητα και τα οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω των ΚΓΚ, της περαιτέρω ανάπτυξης, του ανοικτού χαρακτήρα, της ενισχυμένης διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της επέκτασής τους, καθώς και της δημιουργίας νέων. Δεύτερον, με βάση την εμπειρία του από την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ παρακολουθεί την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των δραστηριοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενσωματώνονται στο τρίγωνο της γνώσης και υλοποιούνται από τις ΚΓΚ. Τέλος, λαμβάνοντας περισσότερο αποτελεσματικά εγκάρσια μέτρα, το ΕΙΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας και του αντικτύπου του στο επίπεδο της ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα βελτιώσει επίσης τις δραστηριότητές του σε ορισμένους τομείς, όπως η καθοδήγηση των ΚΓΚ προς την οικονομική βιωσιμότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας, η απήχηση, η διαφάνεια, η ποιότητα και η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του και των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ, η μεγαλύτερη συμμετοχή ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, η ισορροπία μεταξύ των φύλων και η γεωγραφική κάλυψη, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο και να αυξήσει τον αντίκτυπό του.

Τροπολογία  55

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης από το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ στο επίπεδο της ΕΕ, των κρατών μελών, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στόχο για την ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, καθώς και για την εξεύρεση νέων λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο ΚΓΚ (βλ. σχήμα 2) και να ενισχύει περαιτέρω την επιτυχημένη πλατφόρμα του για τη σύσταση, την ανάπτυξη και τη διαχείρισή τους. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέσω των κέντρων συστέγασης. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την οικονομική βιωσιμότητά τους για να καταστούν ανεξάρτητες από την επιχορήγηση του ΕΙΤ μακροπρόθεσμα (το αργότερο μετά την παρέλευση 15 ετών) μέσω της προσέλκυσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης από το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ στο επίπεδο της ΕΕ, των κρατών μελών, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στόχο για την ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, καθώς και για την εξεύρεση νέων λύσεων στις παγκόσμιες και κοινωνιακές προκλήσεις. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να στηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο ΚΓΚ και να ενισχύει περαιτέρω την επιτυχημένη πλατφόρμα του για τη σύσταση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την παροχή στρατηγικής εποπτείας και την καθοδήγηση σε αυτές. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέσω κέντρων συστέγασης που επιλέγονται έπειτα από διαφανείς ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την οικονομική βιωσιμότητά τους για να καταστούν ανεξάρτητες από την επιχορήγηση του ΕΙΤ μακροπρόθεσμα, με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου μετά την παρέλευση 15 ετών λειτουργίας, μέσω της προσέλκυσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Μετά το τέλος του 15ου έτους λειτουργίας και με βάση την επέκταση της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, οι ΚΓΚ θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες του ΕΙΤ, σχετικές, ιδίως, με την εκπαίδευση. Η εν λόγω παράταση της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει θετικής αξιολόγησης από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της αποτελεσματικότητας των ΚΓΚ και υπό τον όρο ότι έχουν επιτύχει επαρκές επίπεδο αντίκτυπου και οικονομικής βιωσιμότητας. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση των ΚΓΚ στην κοινότητα του ΕΙΤ και ότι θα εξακολουθήσουν να παράγουν ορισμένα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά με εμπορικά βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία  56

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διαθέσει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του στην στήριξη των ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις επιδόσεις τους και θα μεριμνά ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους που προβλέπονται από το ΕΙΤ και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Πέραν της χρηματοδοτικής στήριξης, με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, το ΕΙΤ θα παρέχει στις ΚΓΚ στρατηγική εποπτεία και καθοδήγηση για οριζόντια και ειδικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης συνεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το ΕΙΤ θα στηρίξει τις ΚΓΚ για τη δημιουργία διεπαφών και την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με σχετικές ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα.

Το ΕΙΤ διαθέτει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του στην στήριξη των ΚΓΚ. Βάσει των δεικτών που παρατίθενται στο παράρτημα V του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το ΕΙΤ παρακολουθεί και αναλύει τις επιδόσεις, τις επενδύσεις μόχλευσης και τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα. Πέραν της χρηματοδοτικής στήριξης, με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, το ΕΙΤ παρέχει στις ΚΓΚ στρατηγική εποπτεία και καθοδήγηση για οριζόντια και ειδικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης συνεργειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ και διεθνείς πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, το ΕΙΤ στηρίζει τις ΚΓΚ για τη δημιουργία διεπαφών και την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων με σχετικές ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις, με αποστολές του Ορίζων Ευρώπη, με το ΕΣΚ και με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα και εποπτεύει τη σύσταση κέντρων συστέγασης εκτός της Ένωσης. Το ΕΙΤ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εξορθολογισμό της ορολογίας που συνδέεται με τη δομή κάθε ΚΓΚ, με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση, αποσαφήνιση και βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του ΕΙΤ.

Τροπολογία  57

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θα παρακολουθεί επίσης την απονομή του σήματος ΕΙΤ στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΚΓΚ και θα εξετάσει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής αναγνώρισης και πιστοποίησης για το σήμα EIT.

Παρακολουθεί, βελτιώνει και ενισχύει επίσης το σήμα ΕΙΤ που απονέμεται στα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, καθοδήγησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων των ΚΓΚ, μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου, και εξετάζει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής αναγνώρισης και προβολής για το σήμα EIT.

Τροπολογία  58

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει τις κοινές υπηρεσίες προς τις ΚΓΚ και τις ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ τους, ενώ θα προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία (δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ) τόσο για θεματικά όσο και για οριζόντια ζητήματα. Οι δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ διαθέτουν το υψηλότερο δυναμικό εκεί όπου μια σειρά ΚΓΚ έχουν ήδη θέσει κοινές προτεραιότητες ενωσιακής πολιτικής για τις οποίες δεν υπάρχουν ειδικές ΚΓΚ. Η συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων ΚΓΚ σε ειδικές κοινές δράσεις αμοιβαίου οφέλους παρουσιάζει υψηλό δυναμικό για συνέργειες. Το ΕΙΤ θα προωθήσει τις δραστηριότητες αυτές και θα συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό του περιεχομένου και της δομής των δραστηριοτήτων μεταξύ ΚΓΚ. Θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους καθώς και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, έτσι ώστε οι εν λόγω δραστηριότητες να καταστούν αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών των ΚΓΚ.

Το ΕΙΤ θα διευκολύνει τη δημιουργία κοινών υπηρεσιών και διευκολύνσεων για την κοινότητα του ΕΙΤ, με στόχο την από κοινού διαχείριση των ειδικών επιχειρησιακών καθηκόντων που είναι κοινά σε διάφορες ΚΓΚ. Το ΕΙΤ διευκολύνει επίσης τις ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ τους, ενώ θα προωθεί τη μεταξύ τους συνεργασία (δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ) τόσο για θεματικά όσο και για οριζόντια ζητήματα. Η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών θεματικών πεδίων είναι ολοένα και πιο σημαντική για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οι δραστηριότητες και οι ειδικές κοινές δράσεις μεταξύ ΚΓΚ διαθέτουν το υψηλότερο δυναμικό για συνέργειες και διατομεακά οφέλη, ιδίως εκεί όπου μια σειρά ΚΓΚ έχουν ήδη επιτύχει σε κοινές προτεραιότητες ενωσιακής πολιτικής και εκεί όπου δεν υπάρχουν ειδικές ΚΓΚ. Το ΕΙΤ προωθεί τις δραστηριότητες αυτές και συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό του περιεχομένου και της δομής των δραστηριοτήτων μεταξύ ΚΓΚ. Παρακολουθεί την εφαρμογή τους καθώς και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων ως αναπόσπαστου μέρους των πολυετών στρατηγικών του ΕΙΤ και των ΚΓΚ.

Τροπολογία  59

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα αυξήσει περαιτέρω τον περιφερειακό αντίκτυπό του με περισσότερη διαφάνεια προς δυνητικούς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια πιο δομημένη περιφερειακή στρατηγική των ΚΓΚ, στην οποία θα καλλιεργούνται δεσμοί με σχετικές έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης.

Το ΕΙΤ αυξάνει περαιτέρω τον περιφερειακό αντίκτυπό του μέσω της αυξημένης διαφάνειας των ΚΓΚ προς ένα ευρύ φάσμα δυνητικών εταίρων και ενδιαφερομένων μερών, της ισόρροπης γεωγραφικής κάλυψης, της ενίσχυσης της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και της βελτίωσης της δομής της περιφερειακής στρατηγικής των ΚΓΚ. Κάθε ΚΓΚ εκπονεί μια τέτοια περιφερειακή στρατηγική ως αναπόσπαστο μέρος των πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων τους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της σχέσης με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, τη σύνδεσή τους με τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και με τις δραστηριότητες των θεματικών πλατφορμών και των διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή αυτών των εδαφικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος μόχλευσης στα ΕΔΕΤ.

 

Το ΕΙΤ παρακολουθεί επίσης πώς λειτουργούν τα κέντρα συστέγασης και πώς ενσωματώνονται στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας. Επιπλέον, οι ΚΓΚ ενισχύουν την εν λόγω ενσωμάτωση και της δημιουργίας κόμβων καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμεύουν ως σημείο επαφής για την αλληλεπίδραση με τους περιφερειακούς και τους τοπικούς παράγοντες του τριγώνου της γνώσης. Οι κόμβοι καινοτομίας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργειών, τη διεθνοποίηση των τοπικών δικτύων, την εύρεση χρηματοδότησης και ευκαιριών για σχέδια, την παροχή συμβουλών στις δημόσιες αρχές, καθώς και στη στήριξη των δικαιούχων. Οι κόμβοι καινοτομίας μπορούν επίσης να εξελιχθούν σε περιφερειακά κέντρα συστέγασης.

 

Ενώ η αριστεία παραμένει το κύριο κριτήριο κατά την επιλογή εταίρων, έργων και νέων κέντρων συστέγασης, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην οικοδόμηση βιώσιμων δομών και οικοσυστημάτων καινοτομίας σε περιφέρειες και χώρες με περιορισμένες και μέτριες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας, ιδίως αν δεν είναι ακόμη ενεργές στην κοινότητα των ΚΓΚ. Όταν είναι απολύτως αναγκαίο για την επιλογή μεταξύ ισάξιων προτάσεων, οι ΚΓΚ πρέπει να αποδίδουν προτεραιότητα στις προτάσεις που:

 

α) περιλαμβάνει υψηλότερο αριθμό χωρών και περιφερειών με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ ή με χαμηλές ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του άρθρο 2 του κανονισμού για το ΕΙΤ [xxx]·

 

β) περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών ή χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στην κοινότητα των ΚΓΚ·

 

γ) αφορούν περιφέρειες και χώρες που δεσμεύονται να συνεισφέρουν με κονδύλια ΕΔΕΤ.

Τροπολογία  60

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ, το οποίο καθοδηγεί το ΕΙΤ και εφαρμόζουν οι ΚΓΚ, υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής σε εθελοντική βάση. Από το 2021 και μετά το εν λόγω σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολυετούς στρατηγικής των ΚΓΚ. Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και στήριξη στις ΚΓΚ για την προετοιμασία των πολυετών στρατηγικών τους όσον αφορά το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας, όπως επίσης και για την εφαρμογή τους. Οι δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν με την ενισχυμένη στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των χωρών και των περιφερειών που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ που διατίθεται για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 % της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΙΤ προς τις ΚΓΚ, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εταίρων ΚΓΚ από τις στοχοθετημένες περιφέρειες. Οι δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας έχουν σκοπό:

Το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ, το οποίο καθοδηγεί το ΕΙΤ και εφαρμόζουν οι ΚΓΚ, υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής σε εθελοντική βάση. Από το 2021 και μετά το εν λόγω σχέδιο καθίσταται υποχρεωτικό και αναπόσπαστο μέρος των πολυετών στρατηγικών των ΚΓΚ. Το EIT μεριμνά ώστε οι δραστηριότητές του περιφερειακού σχεδίου καινοτομίας να χρησιμοποιούνται ως γέφυρα για τα ακόλουθα:

 

i) σχετικές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για την έρευνα και την καινοτομία, λειτουργώντας έτσι ως καταλύτης για άλλες επενδύσεις, ιδίως ΕΔΕΤ·

 

ii) ενσωμάτωση δυνητικών νέων εταίρων ώστε να αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η γεωγραφική κάλυψη των ΚΓΚ·

 

Το ΕΙΤ συνεχίζει να παρέχει καθοδήγηση και στήριξη στις ΚΓΚ για την προετοιμασία και υλοποίηση των πολυετών στρατηγικών τους όσον αφορά το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Οι δραστηριότητες των περιφερειακών σχεδίων καινοτομίας θα συνεχιστούν με βελτιωμένη στήριξη της ικανότητας καινοτομίας των χωρών και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που έχουν χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ ή περιορισμένες ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του άρθρο 2 του κανονισμού για το ΕΙΤ [xxx], και περιορισμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ που διατίθεται για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 % της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΙΤ προς τις ΚΓΚ, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της αύξησης του αριθμού των εταίρων ΚΓΚ από τις στοχοθετημένες περιφέρειες. Οι δραστηριότητες που στηρίζονται μέσω του ΠΣΚ έχουν σκοπό:

 

Τροπολογία  61

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 να βελτιώσουν τις ικανότητες καινοτομίας του τοπικού οικοσυστήματος, μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και στενότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των τοπικών φορέων καινοτομίας (ομάδες, δίκτυα, περιφερειακές αρχές, ΙΤΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)·

 να συμβάλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων καινοτομίας του περιφερειακού και τοπικού οικοσυστήματος σε όλη την Ένωση, μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και στενότερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών φορέων καινοτομίας (ομάδες, δίκτυα, περιφερειακές αρχές, ΙΤΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)·

Τροπολογία  62

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 να συνδέσουν τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας με τα πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω της συνεργασίας των ΚΓΚ του ΕΙΤ και των κέντρων συστέγασης τους.

 να προσελκύσουν νέους εταίρους στις ΚΓΚ του ΕΙΤ, να επεκτείνουν τη γεωγραφική κάλυψη των ΚΓΚ του ΕΙΤ επίσης μέσω των κόμβων καινοτομίας, και να συνδέσουν τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας με πανευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας μέσω της προσέλκυσης νέων εταίρων, επεκτείνοντας τη γεωγραφική κάλυψη και τη συνεργασία των ΚΓΚ του ΕΙΤ και των κέντρων συστέγασης.

Τροπολογία  63

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 να μοχλεύσουν πρόσθετη ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα ΕΔΕΤ.

Τροπολογία  64

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση των ΚΓΚ στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας, η κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια στρατηγική με στόχο την ενίσχυση της σχέσης με τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς καινοτομίας, και το ΕΙΤ θα παρακολουθήσει ενεργά την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να ενσωματώσουν στην πολυετή στρατηγική και το επιχειρησιακό τους σχέδιο μια προσέγγιση της καινοτομίας με γνώμονα τον τοπικό παράγοντα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα κέντρα συστέγασης (και το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας), εκμεταλλευόμενες έτσι τον ρόλο τους ως πύλης πρόσβασης στην κοινότητα ΚΓΚ σε συνεργασία με τους συστεγαζόμενους εταίρους. Οι ΚΓΚ θα πρέπει να αποδεικνύουν τη σύνδεσή τους με τις τοπικές έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και με τις δραστηριότητες των σχετικών θεματικών πλατφορμών και των διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών διαχείρισης των ΕΔΕΤ. Το ΕΙΤ θα παρακολουθεί επίσης πώς λειτουργούν τα κέντρα συστέγασης και πώς ενσωματώνονται στα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας.

διαγράφεται

Τροπολογία  65

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, το ΕΙΤ θα συστήσει νέες ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας που θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων. Στα κριτήρια αυτά θα αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, η σχέση των νέων ΚΓΚ με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και το δυναμικό τους και η προστιθέμενη αξία τους, τα οποία θα εξετάζονται μέσω του μοντέλου του ΕΙΤ. Η σύσταση των νέων ΚΓΚ θα λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τον προϋπολογισμό που διατίθεται στο ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027. Τα σχετικά κριτήρια επιλογής για τις ευρωπαϊκές συμπράξεις, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα III του [κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»], θα συμπεριληφθούν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις ΚΓΚ και θα αποτελέσουν τη βάση της αξιολόγησης.

Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, το ΕΙΤ προκηρύσσει ανοικτές και διαφανείς προσκλήσεις για τη δημιουργία νέων ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας που θα επιλεγούν μεταξύ θεματικών τομέων στρατηγικής σημασίας βάσει κριτηρίωνστα οποία θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σχέση τους με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και κοινωνιακών προκλήσεων, καθώς επίσης το δυναμικό και η προστιθέμενη αξία τους, τα οποία θα εξετάζονται μέσω του μοντέλου του ΕΙΤ. Η σύσταση των νέων ΚΓΚ λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τον προϋπολογισμό που διατίθεται στο ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027. Τα σχετικά κριτήρια επιλογής για τις ευρωπαϊκές συμπράξεις, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα III του [κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»], συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις ΚΓΚ και αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης.

Τροπολογία  66

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ καθώς και μια ανάλυση της εν λόγω πρότασης, προτείνεται να συσταθεί μια πρώτη ΚΓΚ στο πεδίο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) το 2022 με πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πρόκειται να δημοσιευθεί το 2021. Ο εν λόγω τομέας προτεραιότητας έχει την ισχυρότερη συμπληρωματικότητα με τις οκτώ ΚΓΚ που έχουν ήδη συσταθεί από το ΕΙΤ, καθώς και με τους πιθανούς τομείς προτεραιότητας για άλλες ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις που θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι ΚΠΔ συνιστούν ένα τμήμα της οικονομίας με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και πολλές πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί στους πολίτες. Έχουν ισχυρά ερείσματα στα τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματά τους. Ωστόσο, οι εν λόγω κλάδοι χαρακτηρίζονται από έντονο κατακερματισμό και όσοι καινοτομούν και ιδρύουν επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Οι εν λόγω στενώσεις κρίνεται ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με μια ΚΓΚ, χάρη ακριβώς στην προσέγγιση που εφαρμόζει για την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, τη μακροπρόθεσμη προοπτική της και την τοποκεντρική πολιτική της. Ένα ενημερωτικό δελτίο που συνοψίζει τις προκλήσεις στους ΚΠΔ καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Β του παρόντος ΣΘΚ.

Με βάση την πρόταση που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ καθώς και μια ανάλυση της εν λόγω πρότασης, προτείνεται να συσταθεί μια πρώτη ΚΓΚ στο πεδίο των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΤΚΠΔ) το 2022 με πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πρόκειται να δημοσιευθεί το 2021. Ωστόσο, εάν το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ κρίνει ότι ενδείκνυται περαιτέρω διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορεί να αναβάλει την έναρξη έως το 2022 για τον σκοπό της δημιουργίας ΚΓΚ για το CCSI το 2023.

 

Μια δεύτερη ΚΓΚ στους τομείς και τα οικοσυστήματα των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας (WaterKIC) προτείνεται να δρομολογηθεί το 2025, με πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευθεί το 2024. Ωστόσο, η Επιτροπή, με τη βοήθεια ανεξάρτητων ειδικών, διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων για να αξιολογήσει τη συνάφεια των τομέων και των οικοσυστημάτων των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας έως το 2023. Αν η αξιολόγηση έχει αρνητικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή προτείνει τροποποίηση του παραρτήματος 1Α και του παραρτήματος 1Β, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ και τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  67

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πεδίο προτεραιότητας των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας και των οικοσυστημάτων καλύπτει ευρύ φάσμα παραδοσιακών και αναδυόμενων οικονομικών τομέων, οι οποίοι συνδέονται εγγενώς με ένα περιβαλλοντικό φυσικό κεφάλαιο που δέχεται πιέσεις. Αυτό το πεδίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής Ένωσης έως το 2050, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες και η ανάγκη απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές οδηγούν στην αύξηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων και υδάτινων πόρων. Οι θάλασσες, οι ωκεανοί και τα εσωτερικά ύδατα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις κλιματικές διαδικασίες, στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία, στην παροχή τροφίμων, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στις κρίσιμες υπηρεσίες οικοσυστημάτων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλους πόρους. Η επεξεργασία λυμάτων μειώνει την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται, τα παθογόνα βακτήρια από την αποξήρανση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και γενικά αυξάνει την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων. Αυτό το πεδίο προτεραιότητας είναι συμπληρωματικό προς τις οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ. Ένα ενημερωτικό δελτίο που συνοψίζει τις προκλήσεις στον συγκεκριμένο τμέα καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ΚΓΚ περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Β του παρόντος ΣΘΚ.

Τροπολογία  68

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πεδίο ΤΚΠΔ έχει ισχυρή συμπληρωματικότητα με τις οκτώ ΚΓΚ που έχουν ήδη συσταθεί από το ΕΙΤ, καθώς και με τους πιθανούς τομείς προτεραιότητας για άλλες ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις που θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας έχουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και πολλές πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στους πολίτες. Έχουν ισχυρά ερείσματα στα τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματά τους. Ωστόσο, οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έντονο κατακερματισμό και όσοι καινοτομούν και ιδρύουν επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Οι εν λόγω στενώσεις κρίνεται ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με μια ΚΓΚ, χάρη ακριβώς στην προσέγγιση που εφαρμόζει για την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, τη μακροπρόθεσμη προοπτική της και την τοποκεντρική πολιτική της. Στο παράρτημα 1Β περιλαμβάνεται θεματολογικό δελτίο που συνοψίζει τις προκλήσεις στον συγκεκριμένο τμέα καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ΚΓΚ.

Τροπολογία  69

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, το 2025 μπορεί να δρομολογηθεί η δημιουργία μιας δεύτερης νέας ΚΓΚ με πρόσκληση που θα δημοσιευθεί το 2024, ύστερα από τροποποίηση του παραρτήματος 1Α, ώστε να προστεθούν ένας ή περισσότεροι νέοι τομείς προτεραιότητας. Ο/Οι εν λόγω νέος/νέοι τομέας/-είς θα επιλεγεί/-ούν υπό το πρίσμα των προτάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ. Οι προτάσεις αυτές θα λαμβάνουν υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που πρέπει να προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία, τη συνοχή και τις συνέργειες. Τα κριτήρια για την επιλογή νέων ΚΓΚ θα συμμορφώνονται με τα κριτήρια στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Επίσης, θα στηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι αποστολές και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δυνατόν να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες νέες ΚΓΚ σε περίπτωση που καταστεί διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

Είναι δυνατό να επιλεγούν άλλες νέες ΚΓΚ αν καταστεί διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ και θα λαμβάνουν υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο σχέδιο στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και τα προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, ιδίως τη διαφάνεια, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία, τη συμβολή στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, τη συνοχή και τις συνέργειες. Είναι δυνατόν να επιλεγεί και άλλη μία ή περισσότερες νέες ΚΓΚ αν καταστεί διαθέσιμος πρόσθετος προϋπολογισμός.

Τροπολογία  70

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3 – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— θα ενισχύσει τα οικοσυστήματα καινοτομίας συνεχίζοντας τη στήριξη προς τις υπάρχουσες ΚΓΚ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης·

 

— θα καθορίσει τομείς για τη συνεργασία μεταξύ ΚΓΚ και θα προωθήσει τη σύσφιγξή της σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής σημασίας·

 

— θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ αναπτύσσουν και υλοποιούν μια στρατηγική για την καλλιέργεια συνεργασίας και τη δημιουργία συνεργειών με σχετικές ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και άλλες συναφείς ενωσιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα·

 

— θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ εφαρμόζουν μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς η οποία θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχέσης τους με τους παράγοντες της καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

 

— θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του ΕΙΤ όσον αφορά το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας επιτυγχάνουν αυξημένο αντίκτυπο σε περιφερειακό αντίκτυπο και ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πολυετών στρατηγικών των ΚΓΚ·

 

— θα δρομολογήσει νέες ΚΓΚ σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς στρατηγικής σημασίας, ξεκινώντας από την ΚΓΚ στον τομέα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας το 2022.

 

Τροπολογία  71

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2. Στήριξη της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3.2. Στήριξη της επιχειρηματικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τροπολογία  72

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χάρη στο μοντέλο ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ συνέβαλε ώστε να γεφυρωθεί το επίμονο χάσμα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα το ΕΙΤ αποτελεί κομβικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη στην ειδοποιό έμφαση που αποδίδει στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του ΕΙΤ εξακολουθεί να περιορίζεται στους εταίρους των ΚΓΚ.

Χάρη στο μοντέλο ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης, το ΕΙΤ συνέβαλε ώστε να γεφυρωθεί το επίμονο χάσμα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ αποτελούν κομβικά εργαλεία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου χάρη στην ειδοποιό έμφαση που αποδίδουν στην καινοτομία και την επιχειρηματική εκπαίδευση. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του ΕΙΤ δεν περιορίζεται στους εταίρους των ΚΓΚ αλλά διευρύνεται.

Τροπολογία  73

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να στηριχθεί ευρύτερα η καινοτομία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη πρέπει να διακατέχονται από καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα ως προς την προσέγγιση τους στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις, καθώς και το γενικότερο τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Προκειμένου να στηριχθεί ευρύτερα η καινοτομία, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη πρέπει να διακατέχονται από καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα ως προς την προσέγγιση τους στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις, καθώς και το γενικότερο περιφερειακό και τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσίων φορέων και των οργανισμών του τρίτου τομέα, με τον πλέον πολυδεκτικό και ισόρροπο από πλευράς φύλου τρόπο. Συνεπώς, οι ΚΓΚ ενισχύουν τις τακτικές δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ.

Τροπολογία  74

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να να μπορέσουν να λειτουργούν ως περισσότερο καινοτόμες επιχειρηματικές οργανώσεις, τα ΙΤΕ χρειάζονται σαφή στρατηγική, μεθοδολογικό πλαίσιο και δέσμευση πόρων. Ορμώμενο από την εμπειρία του, το ΕΙΤ βρίσκεται σε ιδανική θέση για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα ΙΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Σε συνεργασία με την Επιτροπή και με βάση τις πληροφορίες από τις ΚΓΚ, το ΕΙΤ θα σχεδιάσει και θα δρομολογήσει πρωτοβουλία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για τη στήριξη της ανάπτυξης της ικανότητας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο τρίγωνο της γνώσης, που θα εφαρμοστεί μέσω των ΚΓΚ. Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα διενεργηθεί στο τέλος των τριών πρώτων ετών μετά τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ αποφασίζει εάν η πρωτοβουλία θα πρέπει να συνεχιστεί, να αναβαθμισθεί ή να διακοπεί.

Τροπολογία  75

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από το ΕΙΤ μέσω των ΚΓΚ με ανοιχτό και στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ΙΤΕ στις αλυσίδες αξίας και στα οικοσυστήματα καινοτομίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμπληρώνουν την παρέμβαση του ΕΙΤ όσον αφορά την εκπαίδευση ως βασικό τμήμα των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης στις ΚΓΚ, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των ΚΓΚ. Ο αντίκτυπος του ΕΙΤ αναμένεται να υπερβεί τις ΚΓΚ και να συμβάλει στη βασική αποστολή του, την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας καινοτομίας των κρατών μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε μια προοπτική διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ικανοτήτων των ΙΤΕ στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται από τις ΚΓΚ με ανοιχτό, διαφανή και στοχοθετημένο τρόπο με σκοπό να ενισχυθούν οι ικανότητες καινοτομίας και οι επιχειρηματικές ικανότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να ενσωματωθούν στις αλυσίδες αξίας και στα οικοσυστήματα καινοτομίας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν είναι ακόμη εταίροι ΚΓΚ. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμπληρώνουν την παρέμβαση του ΕΙΤ όσον αφορά την εκπαίδευση σε κάθε τρίγωνο γνώσης ΚΓΚ, ιδίως με την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης σε όσους δεν είναι εταίροι των ΚΓΚ.

 

Η πρωτοβουλία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εφαρμόζουν οι ΚΓΚ θα πρέπει να βελτιώσει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την οργάνωση της μάθησης, της πλαισίωσης και της καθοδήγησης, την ανάπτυξη κύκλων μαθημάτων και την κατάρτιση για την αναβάθμιση και την απόκτηση δεξιοτήτων, την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την αναγνώριση των αναγκών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η διαχείριση της καινοτομίας, η δημιουργία νέων γραμμών, η βιωσιμότητα και η κλιματική ουδετερότητα, η μεταφορά τεχνολογίας, η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ενσωμάτωση των προσεγγίσεων των δύο φύλων στην καινοτομία, η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και άλλες δραστηριότητες καινοτομίας.

 

Οι ΚΓΚ ενσωματώνουν τις δραστηριότητές τους με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας των ΙΤΕ στην πολυετή στρατηγική. Οι δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο που υπερβαίνει τις ΚΓΚ και συμβάλλει στη βασική αποστολή του, την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας καινοτομίας των κρατών μελών, όπως προβλέπεται εξάλλου στους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε μια προοπτική διά βίου μάθησης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Τροπολογία  76

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη του ΕΙΤ θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ΕΙΤ θα καθορίζει τις δραστηριότητες στήριξης σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με σχετικές δραστηριότητες εντός του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος Erasmus και άλλων προγραμμάτων. Οι ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εφαρμογής και μηχανισμού επίτευξης αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τελειοποίησης κατά τα πρώτα τρία έτη. Θα υποβληθούν επίσης σε παρακολούθηση και αξιολόγηση κατά την πιλοτική φάση πριν γίνει περαιτέρω επέκταση τους.

Η στήριξη του ΕΙΤ και των ΚΓΚ θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα πλαίσια HEInnovate24 και RIIA25, τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους σε μια σειρά από ΙΤΕ και κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ΕΙΤ παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε συνοχή και συμπληρωματικότητα με σχετικές δραστηριότητες εντός του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος Erasmus και άλλων προγραμμάτων. Οι ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας εφαρμογής και μηχανισμού επίτευξης αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και τελειοποίησης κατά τα πρώτα τρία έτη της πρωτοβουλίας για την ανώτατη εκπαίδευση και θα υποβληθούν σε παρακολούθηση.

__________________

__________________

24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα αναπτύξουν περαιτέρω και για να διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και μάθηση· προετοιμασία και στήριξη επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· διεθνοποίηση· και μέτρηση του αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση https://www.oecd-ilibrary.org/education/

24 Το πλαίσιο HEInnovate αποτελεί πλαίσιο πολιτικής που έχουν αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ. Το HEInnovate παρέχει στα ΙΤΕ τη μεθοδολογία για να εντοπίσουν πεδία με ικανότητες καινοτομίας, έτσι ώστε να τα αναπτύξουν περαιτέρω και για να διαμορφώσουν σχετικές στρατηγικές και δράσεις, με σκοπό να επιτύχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο. Το HEInnovate βασίζεται σε αξιόπιστα μεθοδολογικά στοιχεία με οχτώ τομείς οικοδόμησης ικανοτήτων: ηγεσία και διακυβέρνηση· ψηφιακός μετασχηματισμός· οργανωτική ικανότητα· επιχειρηματική διδασκαλία και μάθηση· προετοιμασία και στήριξη επιχειρηματιών· ανταλλαγή γνώσεων· διεθνοποίηση· και μέτρηση του αντικτύπου. Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα με βάση το πλαίσιο HEInnovate, βλ. σειρές μελετών δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η αξιολόγηση του αντικτύπου της καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

25 Το πλαίσιο αξιολόγησης του αντικτύπου περιφερειακής καινοτομίας (RIIA) αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα για την καθοδήγηση των αξιολογήσεων για τον αντίκτυπο καινοτομίας των πανεπιστημίων μέσω της εκπόνησης περιπτωσιολογικών μελετών βάσει δεικτών μέτρησης. Η αξιολόγηση του αντικτύπου της καινοτομίας, π.χ. μέσω του πλαισίου RIIA, μπορεί δυνητικά να συνδεθεί με χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουν ως βάση τις επιδόσεις καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία  77

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παίξει καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που θα διαχειρίζονται οι ΚΓΚ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: στην εφαρμογή μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την προσέλκυση ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ, μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση, και σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές θεματικές πλατφόρμες και το ΠΣΚ του ΕΙΤ.

Κάθε ΚΓΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση: στην εφαρμογή μιας ανοικτής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό την προσέλκυση ΙΤΕ πέραν των εταίρων των ΚΓΚ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, σε μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση, στην ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς στους οποίους υποεκπροσωπούνται, και στη σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις σχετικές θεματικές πλατφόρμες, όπως ο μηχανισμός υποστήριξης πολιτικής και το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας του ΕΙΤ.

Τροπολογία  78

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνδέσει την υποστήριξή του στην ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σήμα EIT, το οποίο χορηγείται επί του παρόντος στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα ΙΤΕ μπορούν να συμμετέχουν στη χρήση του σήματος του EIT. Το ΕΙΤ θα επεκτείνει επίσης το σήμα του ΕΙΤ σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης οι οποίες έχουν ως επίκεντρο και στις οποίες συμμετέχει ευρύτερη ομάδα-στόχος σπουδαστών, ενήλικων εκπαιδευόμενων και ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) πέραν των ΚΓΚ. Η εφαρμογή του σήματος πέραν από την κοινότητα του ΕΙΤ θα έχει πιο διαρθρωτικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, προγραμματικό και θεσμικό).

Το ΕΙΤ θα υποστηρίζει τις ΚΓΚ στην εφαρμογή του σήματος EIT, το οποίο χορηγείται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΓΚ. Συγκεκριμένα, θα δοθούν κίνητρα στα συμμετέχοντα ΙΤΕ για να χρησιμοποιούν το σήμα του EIT. Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ αξιοποιούν καλύτερα το σήμα του ΕΙΤ, το οποίο επεκτείνεται και σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης, προγράμματα καθοδήγησης, επαγγελματική κατάρτισης, απόκτησης και ανανέωσης των δεξιοτήτων, και ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα τα οποία έχουν ως επίκεντρο και στα οποία συμμετέχει ευρύτερη ομάδα-στόχος σπουδαστών, ενήλικων εκπαιδευόμενων και ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) πέραν των εταίρων των ΚΓΚ. Η εφαρμογή του σήματος πέραν από τις κοινότητες ΚΓΚ του ΕΙΤ αναμένεται ότι θα έχει πιο διαρθρωτικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, προγραμματικό και θεσμικό). Το ΕΙΤ παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του σήματος του ΕΙΤ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης των ΚΓΚ.

Τροπολογία  79

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα στοχεύσει ιδίως τα ΙΤΕ από χώρες που υπολείπονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της καινοτομίας και άλλες περιφέρειες χαμηλών επιδόσεων που επιθυμούν να ενισχύσουν το αποτύπωμα καινοτομίας τους και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Το ΕΙΤ θα διαθέσει για το μέτρο αυτό τουλάχιστον το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού που αφιερώνεται στις δραστηριότητες αυτές.

Οι ΚΓΚ υλοποιούν τις πρωτοβουλίες τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ανοικτών και διαφανών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι ΚΓΚ στοχεύουν ιδίως τα ΙΤΕ σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όμως εκείνα από χώρες και περιφέρειες που υπολείπονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της καινοτομίας και άλλες περιφέρειες χαμηλών επιδόσεων που επιθυμούν να ενισχύσουν το αποτύπωμα καινοτομίας τους και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ διαθέτουν επαρκή προϋπολογισμό για τις δραστηριότητες αυτές, και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να συμπεριληφθούν στις προσκλήσεις εξασφαλίζουν ότι σημαντικός αριθμός των ΙΤΕ που συμμετέχουν στα έργα προέρχεται από χώρες εκτός της ΚΓΚ.

Τροπολογία  80

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2. – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— σε συνεργασία με την Επιτροπή, θα σχεδιάσει και θα δρομολογήσει δραστηριότητες για τη στήριξη της ανάπτυξης της ικανότητας καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω των ΚΓΚ, αρχής γενομένης το 2021·

 

— θα εισαγάγει ένα σύστημα ευαισθητοποίησης που θα παράσχει κίνητρα στα ΙΤΕ σε χώρες που υπολείπονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα της καινοτομίας, ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες καινοτομίας τους·

 

— θα παράσχει ειδικές οδηγίες, εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση στα συμμετέχοντα ΙΤΕ·

 

— θα ενισχύσει και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του σήματος του ΕΙΤ πέραν από τις ΚΓΚ ώστε να συμπεριληφθούν τα ΙΤΕ που συμμετέχουν στη δράση.

 

Τροπολογία  81

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Επικοινωνία

(1) Κοινοποίηση και διάδοση

Τροπολογία  82

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα ενισχύσει την επικοινωνία και την προβολή του. Με τις αυξανόμενες ΚΓΚ και τη νέα δράση για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης των ΙΤΕ, το ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε να προχωρήσει η αναγνώρισή του ως ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως για τους πολίτες, καθώς οι καινοτομίες που προέρχονται από το ΕΙΤ συμβάλλουν ώστε να προβληθεί ο χειροπιαστός αντίκτυπος από τις επενδύσεις της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία. Το ΕΙΤ θα εφαρμόσει μια βελτιωμένη στρατηγική προβολής απέναντι στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη (ΙΤΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.) σε όλα τα κράτη μέλη και πέρα από αυτά, σύμφωνα με την προσέγγιση επικοινωνίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ ενισχύουν και βελτίώνουν την επικοινωνία και την προβολή τους και εφαρμόζουν βελτιωμένη στρατηγική προβολής απέναντι στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη τους (ΙΤΕ, ερευνητικούς οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, οργανώσεις του τρίτου τομέα, κ.λπ.) σε όλα τα κράτη μέλη και πέρα από αυτά σύμφωνα με την προσέγγιση επικοινωνίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Με τις αυξανόμενες ΚΓΚ και τις νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ικανοτήτων των ΙΤΕ, το ΕΙΤ θα ενισχύσει τις προσπάθειές του ώστε να προχωρήσει η αναγνώριση της ενωσιακής υποστήριξης ως ενδεικτικού ποιότητας όσον αφορά την καινοτομία. Η εν λόγω διαχείριση της επωνυμίας του ΕΙΤ και η βελτίωση της επικοινωνίας έχουν ζωτική σημασία, ιδίως για τους πολίτες, τις περιφερειακές και τις εθνικές αρχές, καθώς οι καινοτομίες που προέρχονται από το ΕΙΤ και το ΕΣΚ συμβάλλουν από κοινού ώστε να προβληθεί ο χειροπιαστός αντίκτυπος από τις επενδύσεις της ΕΕ μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία.

Τροπολογία  83

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη διάδοση και η καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που προσφέρει το ΕΙΤ, το τελευταίο θα εξετάσει αν είναι δυνατόν να παρέχει ενισχυμένη καθοδήγηση και βοήθεια σχετικά με πτυχές που αφορούν τη συμμετοχή στις ΚΓΚ του ΕΙΤ στο σύνολο της Ευρώπης μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων δικτύων ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη διάδοση και η καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που προσφέρει το ΕΙΤ, το τελευταίο θα εξετάσει αν είναι δυνατόν να παρέχει ενισχυμένη καθοδήγηση και βοήθεια σχετικά με πτυχές που αφορούν τη συμμετοχή στις ΚΓΚ του ΕΙΤ σε όλη την Ευρώπη. Το ειδικό δίκτυο ανά χώρα συνδέσμων του ΕΙΤ, ως μέρος των εθνικών σημείων επαφής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», αξιοποιεί τα υφιστάμενα δίκτυα πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην αύξηση των δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Επιπλέον, θα πρέπει να στηρίζουν τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στον εντοπισμό των απαραίτητων συνεργειών με τα πολυετή προγράμματα των ΚΓΚ.

Τροπολογία  84

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτές συνεδριάσεις με την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών μελών καθώς και με συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για να παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Η ομάδα αντιπροσώπων των κρατών μελών θα παράσχει επίσης την κατάλληλη στήριξη όσον αφορά τη σύνδεση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ με τα εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εθνικής συγχρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Το ΕΙΤ θα οργανώνει τακτές συνεδριάσεις με την ομάδα αντιπροσώπων των κρατών μελών καθώς επίσης με συναφείς υπηρεσίες της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και ροή πληροφοριών με τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για να παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Η ομάδα αντιπροσώπων των κρατών μελών θα παράσχει επίσης την κατάλληλη στήριξη όσον αφορά τη σύνδεση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ με τα εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης εθνικής συγχρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  85

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 1 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών του ΕΙΤ και τα βραβεία του EIT, έτσι ώστε να προωθήσει τη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς παράγοντες του τριγώνου της γνώσης και να αναδείξει τους πιο ελπιδοφόρους επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας στην Ευρώπη.

Το ΕΙΤ συνεχίζει να διαχειρίζεται το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών του ΕΙΤ και τα βραβεία του EIT, έτσι ώστε να προωθήσει τη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς παράγοντες του τριγώνου της γνώσης και να αναδείξει τους πιο ελπιδοφόρους επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας στην Ευρώπη.

Τροπολογία  86

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διάδοση των ορθών πρακτικών και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν. Οι ΚΓΚ και τα έργα που υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματική ικανότητα των ΙΤΕ αποτελούν πολύτιμη πηγή αποδεικτικών στοιχείων και πειραματικής μάθησης για τους φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς τους παρέχουν παραδείγματα ορθών πρακτικών και στήριξη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής στους θεματικούς τομείς τους.

Το ΕΙΤ διαδραματίζει καίριο ρόλο στον εντοπισμό, την εξάπλωση και τη διάδοση των ορθών πρακτικών και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ συνεργάζονται, επίσης μέσω του ανά χώρα συνδέσμου του ΕΙΤ, με εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών, με την Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως με την επιτροπή Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) του, με στόχο να επιτευχθεί ένας διαρθρωμένος διάλογος, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών σημείων σύνδεσης, για τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση ορθών πρακτικών, διδαγμάτων και ευκαιριών. Οι ΚΓΚ και τα έργα που υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματική ικανότητα των ΙΤΕ αποτελούν πολύτιμη πηγή αποδεικτικών στοιχείων και πειραματικής μάθησης για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ΕΑΚ, καθώς τους παρέχουν παραδείγματα ορθών πρακτικών και στήριξη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής στους θεματικούς τομείς τους.

Τροπολογία  87

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι στιγμής, οι ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που προέρχονται από τις ΚΓΚ δεν έχουν κωδικοποιηθεί επαρκώς και δεν έχουν διαδοθεί αποτελεσματικά. Κατά τη λειτουργία που επιτελεί ως εταίρος γνώσης για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για ολόκληρη την κοινότητα καινοτομίας, το ΕΙΤ θα αναπτύξει περαιτέρω τον ρόλο που διαδραματίζει ως ινστιτούτο καινοτομίας ικανό να ανιχνεύει, να αναλύει, να κωδικοποιεί, να διαδίδει καινοτόμους πρακτικές, διδάγματα και αποτελέσματα, αλλά και να μεριμνά για την απορρόφησή τους από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το ίδιο (εκπαίδευση και κατάρτιση, στήριξη στην καινοτομία, στήριξη στην επιχειρηματικότητα) σε ευρύτερη κλίμακα. Η δραστηριότητα αυτή θα έχει ως βάση τους δεσμούς και τις συνέργειες με τις άλλες πρωτοβουλίες εντός του [πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη»] στο πλαίσιο της [πρότασης για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»].

Μέχρι στιγμής, οι ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που προέρχονται από τις ΚΓΚ δεν έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί επαρκώς και δεν έχουν διαδοθεί αποτελεσματικά. Κατά τη λειτουργία που επιτελεί ως εταίρος γνώσης για τους φορείς χάραξης πολιτικής και για ολόκληρη την κοινότητα ΕΑΚ, το ΕΙΤ αναπτύσσει περαιτέρω τον ρόλο που διαδραματίζει ως ινστιτούτο καινοτομίας ικανό να ανιχνεύει, να αναλύει, να κωδικοποιεί, να διαδίδει καινοτόμους πρακτικές, διδάγματα και αποτελέσματα, αλλά και να μεριμνά για την απορρόφησή τους από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το ίδιο (εκπαίδευση και κατάρτιση, στήριξη στην έρευνα και την καινοτομία, στήριξη στην επιχειρηματικότητα) σε ευρύτερη κλίμακα. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως βάση τους δεσμούς και τις συνέργειες με τις άλλες πρωτοβουλίες εντός του πυλώνα «Καινοτόμος Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, των αποστολών και των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων.

Τροπολογία  88

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Διεθνής συνεργασία

(3) Διεθνής συνεργασία και δραστηριότητες παγκόσμιας εμβέλειας

Τροπολογία  89

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για το ΕΙΤ, το τελευταίο θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω της διεθνούς συνεργασίας και θα συντονίσει τις διεθνείς δραστηριότητες των ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ. Στο επίκεντρο της δράσης του θα θέσει σχετικούς στόχους της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας.

Εντός του πεδίου εφαρμογής του [κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151/COD)], το τελευταίο επιδιώκει να διασφαλίσει την αύξηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του μέσω της διεθνούς συνεργασίας και συντονίζει τις διεθνείς δραστηριότητες των ΚΓΚ που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ.

Τροπολογία  90

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας του το ΕΙΤ, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, θα δώσει έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, στη συνεισφορά σε σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ταλέντα και την ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων λύσεων. Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τις διεθνείς δραστηριότητές τους σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και με άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ.

Το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν τις διεθνείς δραστηριότητές τους σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με την προσέγγιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και με άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς και υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ. Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και των δραστηριοτήτων τους παγκόσμιας εμβέλειας, οι ΚΓΚ, σε διαβούλευση με το ΕΙΤ και την Επιτροπή, δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων και των κοινωνιακών προκλήσεων, στη συνεισφορά σε σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες και στους ΣΒΑ, στη διασφάλιση της πρόσβασης σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στην ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων λύσεων.

Τροπολογία  91

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3. – σημείο 3 – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— θα βελτιώσει την προβολή του εφαρμόζοντας μια πιο φιλόδοξη στρατηγική προβολής με αποδέκτη τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη·

 

— θα εξασφαλίσει την προβολή της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

— θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων δικτύων πληροφόρησης της ΕΕ και θα συντονίσει τις δραστηριότητές τους, προκειμένου στους δυνητικούς εταίρους των ΚΓΚ του ΕΙΤ να δίνονται καλύτερες συμβουλές και καθοδήγηση·

 

— θα οργανώσει τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας αντιπροσώπων των κρατών μελών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και η ροή πληροφοριών με τα κράτη μέλη·

 

— θα προβάλει περαιτέρω τη δράση του στους πολίτες και την κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του φόρουμ, των βραβείων του ΕΙΤ και των αποφοίτων του ΕΙΤ·

 

— θα προσδιορίσει, θα κωδικοποιήσει και θα διαδώσει αποτελεσματικά τα διδάγματα και τις ορθές πρακτικές που αντλήθηκαν από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΙΤ· θα συνδιαλέγεται με τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με τις οποίες θα διατηρεί δομημένο διάλογο και θα συντονίζει τις κοινές προσπάθειες, με σκοπό τον προσδιορισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση των ορθών πρακτικών και διδαγμάτων·

 

— θα χαράξει τις γενικές γραμμές της διεθνούς συνεργασίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ, σύμφωνα με την στρατηγική της Επιτροπής για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και σε διαβούλευση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής.

 

Τροπολογία  92

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που έχουν σκοπό την προσαρμογή και τη βελτίωση της τρέχουσας λειτουργίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρακολουθεί με αποτελεσματικό και στρατηγικό τρόπο την εφαρμογή των μέτρων αυτών στο επίπεδο του ΕΙΤ, και θα παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και έλεγχο, συγκεκριμένα μέσω της διαδικασίας διάθεσης των κονδυλίων, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους από τις ΚΓΚ.

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που έχουν σκοπό την προσαρμογή και τη βελτίωση της τρέχουσας λειτουργίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ παρακολουθεί με αποτελεσματικό και στρατηγικό τρόπο την εφαρμογή των μέτρων αυτών στο επίπεδο του ΕΙΤ, και παρέχει τα αναγκαία κίνητρα και έλεγχο, συγκεκριμένα μέσω της διαδικασίας διάθεσης των κονδυλίων βάσει επιδόσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους από τις ΚΓΚ.

Τροπολογία  93

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα παρέχει επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ και θα παρακολουθεί τις τελευταίες σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και σύμφωνα με τις προτεραιότητες του εν λόγω προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα μεγιστοποιηθεί η απόδοση και ο αντίκτυπός τους.

Το ΕΙΤ θα παρέχει επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές στις ΚΓΚ και θα παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης και της ορθής διακυβέρνησης, τις αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τις προτεραιότητες του εν λόγω προγράμματος, ώστε να μεγιστοποιηθούν η απόδοση και ο αντίκτυπός τους, έχοντας ως βάση μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΤ και των ΚΓΚ. Μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που μια ΚΓΚ υστερεί ή δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον αναμενόμενο αντίκτυπο.

(Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η αρίθμηση των σημείων του Παραρτήματος, τα σημεία του Παραρτήματος Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4 θα επαναριθμηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.)

Τροπολογία  94

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4.– σημείο 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι ΚΓΚ θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από ανοικτό πνεύμα καθώς και ότι υπάρχει διαφάνεια στο στάδιο της υλοποίησης θα βελτιωθούν σημαντικά με κοινές διατάξεις για τα νέα μέλη οι οποίες προσθέτουν αξία στις εταιρικές συμπράξεις. Θα εκτελούν επίσης τις δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια. Οι ΚΓΚ θα παραμείνουν δυναμικές εταιρικές σχέσεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι εταίροι, και συγκεκριμένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο ΜΜΕ, με βάση την αριστεία και τη στρατηγική καταλληλότητα. Για να περιοριστεί η συγκέντρωση της χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες των ΚΓΚ επωφελούνται από ευρύ δίκτυο εταίρων, η διαδικασία για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου (και ιδίως για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, την επιλογή των δραστηριοτήτων και τη διάθεση των κονδυλίων) θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη διαφάνεια και λιγότερους αποκλεισμούς. Τέλος, οι ΚΓΚ θα αυξήσουν το μερίδιο των προσκλήσεων, ιδίως για έργα καινοτομίας ανοιχτά σε τρίτους. Όλα τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν τον αριθμό των οντοτήτων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ΚΓΚ. Τέλος, οι ΚΓΚ, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για την τακτική υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή νέων εταίρων.

Το ΕΙΤ διασφαλίζει ότι τα μέτρα που διασφαλίζουν τον διαρκή ανοικτό χαρακτήρα των ΚΓΚ των ΚΓΚ σε νέα μέλη καθώς και τη διαφάνεια κατά την υλοποίηση θα βελτιωθούν, ιδίως με τη θέσπιση και εφαρμογή διαφανών, σαφών και συνεκτικών κριτηρίων προσχώρησης και εξόδου για τα νέα μέλη που προσθέτουν αξία στις συμπράξεις, με συνεχή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Εκτελούν επίσης τις δραστηριότητές τους με πλήρη διαφάνεια, μεταξύ άλλων μέσω συστηματικής χρήσης ανοικτών προσκλήσεων για έργα, για εταίρους και για τη δημιουργία νέων κέντρων συστέγασης.

Τροπολογία  95

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ενώ η αριστεία παραμένει το κύριο κριτήριο για την επιλογή εταίρων, έργων ή νέων κέντρων συστέγασης, όταν είναι απολύτως αναγκαίο για την επιλογή μεταξύ ισάξιων προτάσεων, οι ΚΓΚ δίνουν προτεραιότητα στις προτάσεις που:

 

α) περιλαμβάνει υψηλότερο αριθμό περιφερειών και χωρών με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ ή με χαμηλές ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, όπως ορίζεται στο σημείο (8) του άρθρο 2 του κανονισμού για το ΕΙΤ [xxx]·

 

β) περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών ή χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στην κοινότητα των ΚΓΚ·

 

γ) αφορούν περιφέρειες και χώρες που δεσμεύονται να συνεισφέρουν με κονδύλια ΕΔΕΤ·

 

δ) αφορούν μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ·

 

ε) εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία  96

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι ΚΓΚ θα παραμείνουν ανοικτές και δυναμικές εταιρικές σχέσεις στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι εταίροι σε όλη την Ένωση, και συγκεκριμένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, με βάση την αριστεία, την προστιθέμενη αξία και την ικανότητά τους να συμβάλουν σε οικοσυστήματα καινοτομίας, και τη στρατηγική ευθυγράμμισή τους. Για να περιοριστεί η συγκέντρωση της χρηματοδότησης και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες των ΚΓΚ επωφελούνται από ευρεία γεωγραφική κάλυψη και ευρύ δίκτυο εταίρων, η διαδικασία για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου (και ιδίως για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, την επιλογή των δραστηριοτήτων και τη διάθεση των κονδυλίων), καθώς και για την επιλογή νέων κέντρων συστέγασης και αποφάσεις χρηματοδότησης χαρακτηρίζεται από περισσότερη διαφάνεια, ανοικτό χαρακτήρα και λιγότερους αποκλεισμούς. Τέλος, οι ΚΓΚ, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για την τακτική υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή νέων εταίρων και δικαιούχων.

Τροπολογία  97

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, θα διασφαλίσουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού τους χαρτοφυλακίου. Οι εργασίες των ΚΓΚ θα υλοποιηθούν μέσω μιας λιτής, αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής που θα περιορίζει στο ελάχιστο τα διοικητικά και τα γενικά έξοδα. Το ΕΙΤ θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ και οι οποίες όντως υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων τους.

Καθώς οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται σε όλη την αξιακή αλυσίδα της καινοτομίας, διασφαλίζουν την κατάλληλη και συνεχή ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού τους χαρτοφυλακίου. Το ΕΙΤ παρακολουθεί τις εργασίες των ΚΓΚ για να εξασφαλίσει ότι υλοποιούνται μέσω μιας λιτής, αποτελεσματικής και αποδοτικής δομής που θα περιορίζει τα διοικητικά, τα διαχειριστικά και τα γενικά έξοδα σε εύλογο επίπεδο. Το ΕΙΤ θα διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ θα επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που καθορίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια των ΚΓΚ και οι οποίες όντως υποστηρίζουν την εκπλήρωση των στόχων τους. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, τα επιχειρηματικά σχέδια των ΚΓΚ και οι επιχορηγήσεις του ΕΙΤ για τις ΚΓΚ καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, ενώ οι δραστηριότητες των ΚΓΚ συνεχίζουν να καταγράφονται ετησίως.

Τροπολογία  98

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας θα εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική παρακολούθηση της πραγματικής συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ θα μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους.

Η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο κάθε εταίρος ΚΓΚ κατά τη συνολική συμβατική διάρκεια της πρωτοβουλίας εξασφαλίζεται χάρη στην τακτική παρακολούθηση της πραγματικής συνεισφοράς του σε σύγκριση με τις αρχικές δεσμεύσεις του. Το ΕΙΤ μεριμνά ώστε οι ΚΓΚ να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης κινδύνου σε περίπτωση που ορισμένοι εταίροι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους. Κατά την επιδίωξη της οικονομικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους, οι ΚΓΚ θα πρέπει να αναζητήσουν ένα ευρύ φάσμα εσόδων και πηγών επενδύσεων. Οποιαδήποτε προσπάθεια για επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας δεν πρέπει να οδηγεί ούτε σε αύξηση των διδάκτρων ή των τελών συμμετοχής για τους εταίρους, ούτε σε μειονέκτημα για τις μικρότερες οντότητες, όπως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όσον αφορά τις συνδρομές ή τα δίδακτρα, ούτε σε μειωμένη παροχή επιχορηγήσεων.

Τροπολογία  99

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 4 – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— θα εξασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ εφαρμόζουν αυστηρές αρχές διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά την επιλογή νέων εταίρων και τη διαδικασία σύνταξης των επιχειρησιακών σχεδίων·

 

— θα εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση των ΚΓΚ συμμορφώνεται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από τον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

 

— θα διασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία στα επιχειρησιακά σχέδια μεταξύ των δραστηριοτήτων του τριγώνου της γνώσης·

 

— θα μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να διατηρήσουν στο ελάχιστο τα διοικητικά τους έξοδα·

 

— θα εξασφαλίσει τη μετάβαση των οκτώ υφιστάμενων ΚΓΚ, έτσι ώστε να εκπληρώνουν τα νέα κριτήρια εφαρμογής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις.

 

Τροπολογία  100

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής του, το ΕΙΤ θα προσαρμόσει το μοντέλο χρηματοδότησής του. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς στους οποίους το ΕΙΤ θα κάνει βελτιώσεις.

Μέσω ενός λιτού και απλουστευμένου μοντέλου χρηματοδότησης, το ΕΙΤ θα βελτιώσει τον αντίκτυπο και τη συμβολή των ΚΓΚ στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στήριξής του, το ΕΙΤ προσαρμόζει το μοντέλο χρηματοδότησής του προκειμένου να αυξήσει, με την πάροδο του χρόνου, τις δεσμεύσεις των εταίρων ΚΓΚ ή άλλων ιδιωτικών και δημόσιων πηγών. Το EIT θα πρέπει να διασφαλίζει ισορροπημένη κατανομή του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς και ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα περίοδο στην επόμενη περίοδο του ΠΔΠ, ιδίως για τις εν εξελίξει δραστηριότητες. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τομείς στους οποίους το ΕΙΤ θα κάνει βελτιώσεις.

Τροπολογία  101

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρώτον, το ΕΙΤ θα θεσπίσει ποσοστό συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Η προσαρμογή του μοντέλου χρηματοδότησης θα διευκολύνει τις ΚΓΚ στη μετάβαση προς την οικονομική βιωσιμότητα. Θα τις ενθαρρύνει να μειώσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια των συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης το μερίδιο της χρηματοδότησης του ΕΙΤ στο επιχειρησιακό τους σχέδιο και παράλληλα να αυξήσουν το επίπεδο συνεπένδυσης από πηγές εκτός του ΕΙΤ. Σε όλες τις φάσεις του συνολικού κύκλου ζωής των ΚΓΚ θα εφαρμόζονται σταθερά μειούμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης (εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίμανση, έξοδος από την επιχορήγηση του ΕΙΤ), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

Πρώτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει τα κατάλληλα και σταδιακά μειούμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε 50% από το 12ο έτος λειτουργίας μιας ΚΓΚ, προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, εκτός από τα έσοδα από τους εταίρους τους, ώστε να διευκολυνθούν οι ΚΓΚ στην αύξηση των πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών εσόδων και επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα. Το ΕΙΤ προσαρμόζει το μερίδιο της χρηματοδότησης στο πολυετές επιχειρησιακό σχέδιο των ΚΓΚ και παράλληλα αυξάνει το επίπεδο συνεπένδυσης από πηγές εκτός του ΕΙΤ. Η χρηματοδότηση του ΕΙΤ θα βασίζεται στις επιδόσεις, θα παρέχει κίνητρα για την επίτευξη αντικτύπου και θα επιβραβεύει την επιτυχία, θα συνδέεται άμεσα με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των ΚΓΚ και μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση συνεχιζόμενης έλλειψης αποτελεσμάτων.

Τροπολογία  102

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – σχήμα 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Τροπολογία  103

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεύτερον, η διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων που ακολουθείται επί του παρόντος θα εστιάσει περισσότερο στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα του ανταγωνισμού και στη χρήση των πολυετών επιχορηγήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει ισχυρότερα κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα βασίζονται ιδίως στην ατομική τους επίδοση για να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος. Ως εκ τούτου, το ΕΙΤ θα τροποποιήσει τις διατάξεις του περί ανταγωνιστικής χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιώσει τον αντίκτυπό του στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Δεύτερον, το ΕΙΤ θα διασφαλίζει ότι η διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων βασίζεται στις επιδόσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και στη χρήση των πολυετών επιχορηγήσεων. Η χρηματοδότηση του ΕΙΤ συνδέεται με την πρόοδο που σημειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ... [Κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151(COD)]. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ θα παρέχει ισχυρότερα κίνητρα στις ΚΓΚ, τα οποία θα βασίζονται ιδίως στην ατομική τους επίδοση για να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος. Ως εκ τούτου, το ΕΙΤ θα τροποποιήσει τις διατάξεις του περί ανταγωνιστικής χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιώσει τον αντίκτυπό του στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  104

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού επανεξέτασης πριν από τη λήξη της αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων, και να ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια της επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει απόφαση είτε να συνεχίσει είτε να διακόψει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ (μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη ΚΓΚ) και να ανακατανείμει τους πόρους σε δραστηριότητες με καλύτερες επιδόσεις.

Τρίτον, το ΕΙΤ θα εφαρμόσει αυστηρούς κανόνες για την ενίσχυση του μηχανισμού επανεξέτασης πριν από τη λήξη της αρχικής επταετούς περιόδου λειτουργίας των ΚΓΚ. Η ενδιάμεση επανεξέταση πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εταιρικών συμπράξεων και τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 11 του ... [Κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151(COD)]. Η επανεξέταση ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της αρχικής επταετούς περιόδου. Σε συνέχεια της επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ... [Κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151(COD)], το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει απόφαση να μειώσει, να τροποποιήσει ή να συνεχίσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε μια ΚΓΚ (μη παρατείνοντας τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τη συγκεκριμένη ΚΓΚ).

Τροπολογία  105

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Μείωση του διοικητικού φόρτου

(Να τοποθετηθεί πριν από: Παράρτημα I – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 5)

Τροπολογία  106

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τέλος, το ΕΙΤ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του στο πεδίο της απλούστευσης, έτσι ώστε να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος27 των ΚΓΚ, με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα ετήσια επιχειρησιακά τους σχέδια και την πολυετή στρατηγική τους με δραστήριο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης με τις ΚΓΚ, όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 3 έτη.

Το ΕΙΤ αυξάνει περαιτέρω τις προσπάθειές του στο πεδίο της απλούστευσης και μείωσης του διοικητικού φόρτου27 για τις ΚΓΚ, με σκοπό να μπορέσουν να εφαρμόζουν τα πολυετή επιχειρησιακά τους σχέδια με δραστήριο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται η χρήση εφάπαξ ποσού ή μοναδιαίου κόστους για σχετικές δραστηριότητες των ΚΓΚ. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ο καλύτερος προγραμματισμός των πόρων, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και για να ενθαρρυνθούν οι εταίροι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ΚΓΚ να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις και να υλοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το ΕΙΤ θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης με τις ΚΓΚ στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης πρέπει να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Το ΕΙΤ ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ΚΓΚ και επικεντρώνει την αξιολόγησή του στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους.

__________________

__________________

27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 (βλ. σύσταση 1, σ. 51).

27 Συγκεκριμένα, οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις συμπληρωματικές δραστηριότητες των ΚΓΚ πρόκειται να διακοπούν, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2016 (βλ. σύσταση 1, σ. 51).

Τροπολογία  107

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 5 – πίνακας 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— θα εφαρμόσει νέο μοντέλο χρηματοδότησης σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει κίνητρα που θα εξασφαλίζουν τη δέσμευση των εταίρων των ΚΓΚ·

 

— θα βελτιώνει συνεχώς το μοντέλο χρηματοδότησης απλουστεύοντας τις πρακτικές υποβολής εκθέσεων των ΚΓΚ και, όταν κρίνεται σκόπιμο, θα υπογράφει πολυετείς συμφωνίες επιχορήγησης με τις ΚΓΚ στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης·

 

— θα προσαρμόσει τη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων βάσει ανταγωνιστικών κριτηρίων, έτσι ώστε να επιβραβεύονται οι επιδόσεις και τα παραγόμενα αποτελέσματα·

 

— θα ενισχύσει την ολοκληρωμένη επανεξέταση των επιδόσεων κάθε ΚΓΚ πριν από τη λήξη του 7ου έτους δραστηριότητάς τους, έτσι ώστε να παράσχει τεκμήρια για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση ή μη της χρηματοδοτικής τους στήριξης, σύμφωνα με το πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις.

 

Τροπολογία  108

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν διεξοδικής και ανεξάρτητης μελέτης, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το ΕΙΤ θα καθορίσει, μέχρι τα τέλη του 2023, τις σχέσεις του με τις ΚΓΚ που θα σταματήσουν να λαμβάνουν επιχορηγήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. Εφόσον υπάρξει θετική έκβαση της τελικής επανεξέτασης, το ΕΙΤ μπορεί να συνάψει «μνημόνιο συνεργασίας» με κάθε ΚΓΚ, με σκοπό να διατηρηθεί η συνεργασία με τις ΚΓΚ ύστερα από τη λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης. Το εν λόγω μνημόνιο θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με:

Το ΕΙΤ θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σχέση με τις ΚΓΚ μετά από τη λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις. Κατόπιν διεξοδικής και ανεξάρτητης μελέτης, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το ΕΙΤ αξιολογεί, μέχρι τα τέλη του 2023, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των τριών ΚΓΚ των οποίων η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα λήξει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 και καθορίζει τις σχέσεις τους στη συνέχεια.

 τη χρήση της επωνυμίας του ΕΙΤ, τη συμμετοχή στα βραβεία του ΕΙΤ και σε άλλες πρωτοβουλίες που οργανώνει αυτό·

 

 τη χρήση του εμπορικού σήματος του ΕΙΤ για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

 

 τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικές προσκλήσεις του ΕΙΤ για δραστηριότητες μεταξύ ΚΓΚ καθώς και για κοινές υπηρεσίες·

 

 τις σχέσεις με την κοινότητα αποφοίτων του ΕΙΤ.

 

Τροπολογία  109

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη θετικής έκβασης της επανεξέτασης σε βάθος από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και θετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του, το ΕΙΤ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για το ΕΙΤ, να αποφασίσει να παρατείνει τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, εάν η αξιολόγηση δείξει ότι ορισμένες δραστηριότητες της ΚΓΚ δεν μπορούν ακόμη να είναι οικονομικά βιώσιμες, αλλά παραμένουν ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων, των δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων της όσον αφορά την αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η οικονομική στήριξη του ΕΙΤ ώστε να καταστούν οι ΚΓΚ οικονομικά βιώσιμες. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού για το ΕΙΤ, η εν λόγω παράταση υπόκειται σε ορισμένους όρους και έχει περιορισμένη εμβέλεια, προϋπολογισμό και διάρκεια·

Τροπολογία  110

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4. – σημείο 6 – πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EIT:

διαγράφεται

— θα θεσπίσει τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη σχέση με τις ΚΓΚ μετά τη λήξη της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις·

 

— θα συνάψει μνημόνια συνεργασίας, εφόσον υπάρξει θετική έκβαση στην τελική αξιολόγηση και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΙΤ, με τις ΚΓΚ, έτσι ώστε να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινότητας του ΕΙΤ.

 

Τροπολογία  111

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.5. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Βασιζόμενο στο ευρύ πεδίο δράσης και τον ιδιαίτερο ρόλο του, το EIT είναι σαφώς σε θέση να δημιουργεί συνέργειες και να παρέχει συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά προγράμματα ή μέσα, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τη στήριξή του στις ΚΓΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Ο κατάλογος που ακολουθεί παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα όπου το ΕΙΤ θα συμβάλει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε συνέργειες πέραν του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Βασιζόμενο στο ευρύ πεδίο δράσης και τον ιδιαίτερο ρόλο του ως αναπόσπαστου μέρους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το EIT είναι σαφώς σε θέση να δημιουργεί συνέργειες και να παρέχει συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά προγράμματα ή μέσα, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τη στήριξή του στις ΚΓΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Ο κατάλογος που ακολουθεί παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα όπου το ΕΙΤ θα συμβάλει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε συνέργειες πέραν του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  112

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.5. – εδάφιο 4 – περίπτωση 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 Δεδομένης της εδαφικής διάστασης των ΚΓΚ και των οικοσυστημάτων καινοτομίας, επιδιώκονται συνέργειες με τα ΕΔΕΤ. Καταβάλλονται οι βέλτιστες προσπάθειες για τη συμπερίληψη των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ στα επιχειρησιακά προγράμματα των διαχειριστικών αρχών των ταμείων συνοχής. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στους στόχους της διαφάνειας, της γεωγραφικής ισορροπίας και της οικονομικής βιωσιμότητας των ΚΓΚ και να αυξήσει τον συνολικό αντίκτυπο του ΕΙΤ.

Τροπολογία  113

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.5. – εδάφιο 4 – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ θα προωθήσουν τη συνεργασία με πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, ιδίως τα έργα που διαθέτουν εμπειρία στη συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των ταμείων της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να διευκολύνουν συνέργειες μεταξύ των πόρων του ΕΙΤ, των ταμείων της πολιτικής συνοχής και άλλων ευρωπαϊκών, εθνικών και/ή περιφερειακών προγραμμάτων.

 Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ θα προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις ΚΓΚ και στις πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης προκειμένου να διευκολύνουν συνέργειες μεταξύ των πόρων του ΕΙΤ, των ταμείων της πολιτικής συνοχής και άλλων ευρωπαϊκών, εθνικών και/ή περιφερειακών προγραμμάτων.

Τροπολογία  114

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η κρίση που προκλήθηκε από την έξαρση της COVID-19

 

(1) Συνεργασία μεταξύ ΕΙΤ και ΚΓΚ

 

Για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών αλλαγών που απορρέουν από την εξάπλωση της νόσου COVID-19 είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, το δε ΕΙΤ θα πρέπει να συμβάλει στις προσπάθειες καινοτομίας που απαιτούνται για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης. Το ΕΙΤ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι ΚΓΚ να συμβάλουν στην επίτευξη καινοτόμων λύσεων σε διάφορα πεδία δράσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του σχεδίου ανάκαμψης της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ένωσης και τους ΣΒΑ, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάκαμψη των κοινωνιών και της οικονομίας μας και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την αντοχή τους. Κάθε ΚΓΚ θα πρέπει να αναπτύξει ένα διετές στρατηγικό σχέδιο για να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία, ιδίως των κοινωνικών αναταραχών και της μείωσης των επενδύσεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε δράσεις που έχουν στόχο την αύξηση της αντοχής των οικοσυστημάτων καινοτομίας τους και ειδικότερα, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και των σπουδαστών, ερευνητών, επιχειρηματιών και εργαζομένων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

 

Το ΕΙΤ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ΚΓΚ είναι σε θέση να λειτουργούν με την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την κρίση της νόσου COVID-19 και να ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης. Οι ΚΓΚ, σε συνέργεια με άλλα σκέλη καινοτομίας και υπηρεσίες, μπορούν να προτείνουν πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη στήριξη του τρέχοντος συστήματος καινοτομίας με βάση το τρίγωνο της γνώσης. Μπορούν να δημοσιεύουν ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, να προάγουν πρωτοβουλίες χρησιμοποιώντας τις οικείες εταιρικές συμπράξεις, οικοσυστήματα και κοινότητες, να αναπτύσσουν μεμονωμένα έργα και έργα μεταξύ ΚΓΚ για την υποστήριξη της βιώσιμης αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοσύστατων επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που χρειάζονται στήριξη. Θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να αναπτύσσουν κατάλληλα μέτρα στήριξης για τους εταίρους και δικαιούχους τους, ακόμα και πέρα από τις υφιστάμενες κοινότητές τους. Θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια περίοδο πιο αποκεντρωμένων και απομακρυσμένων μεθόδων εργασίας, λιγότερων μετακινήσεων, περισσότερης αβεβαιότητας και συνεχούς φυσικής αποστασιοποίησης. Θα πρέπει να συνδράμουν τους εταίρους, τους δικαιούχους και τους σπουδαστές τους με καινοτόμα εργαλεία συνεργασίας, μέσα, πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης.

 

Κατά το τέλος του 2023, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ, σε συντονισμό με την Επιτροπή, αξιολογεί αν θα παρατείνει τη διάρκεια κάθε προγράμματος των ΚΓΚ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

 

(2) EIT Health

 

Χωρίς επικάλυψη υπαρχουσών βάσεων δεδομένων και πρωτοβουλιών, η EIT Health θα πρέπει να συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη και να συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες για την ανάπτυξη εμβολίων, μεθόδων εξέτασης και ιατρικών θεραπειών αντιμετώπισης της νόσου COVID-19. Η EIT Health θα πρέπει να συμβάλει στη λειτουργία οριζόντιων πλατφορμών που μπορούν να στηρίξουν την έρευνα και την ανάπτυξη σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, ιδίως ΜΜΕ, καθώς και από άλλους οργανισμούς με εμπειρία στην προκλινική εμπειρογνωμοσύνη, τις δοκιμές εμβολίων και την παραγωγή υλικών κλινικών δοκιμών.

Τροπολογία  115

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε [3] δισ. EUR και βασίζονται σε τρεις κύριες συνιστώσες: 1) τις δαπάνες για τις οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 και το 2025)· 2) τη δρομολόγηση νέας δράσης υποστήριξης και συντονισμού του ΕΙΤ· και 3) τις διοικητικές δαπάνες.

Οι ανάγκες προϋπολογισμού του EIT για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στο 4% του συνολικού προϋπολογισμού του «Ορίζων Ευρώπη» και βασίζονται σε δύο κύριες συνιστώσες: 1) τις δαπάνες για τις οκτώ υφιστάμενες ΚΓΚ (για τρεις από τις οποίες οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης θα λήξουν έως το 2024) και τη δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (το 2022 ή το 2023 και το 2025)· και 2) τις διοικητικές δαπάνες

Τροπολογία  116

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περίπου [2,5] δισ. EUR (83,3 % του συνολικού προϋπολογισμού του EIT) προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, στα οποία περιλαμβάνονται [200] εκατ. EUR για το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας. Με τη θέσπιση ποσοστού συγχρηματοδότησης, οι ΚΓΚ αναμένεται να κινητοποιήσουν περαιτέρω [1,5] δισ. EUR από άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ο προϋπολογισμός για τη δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 και το 2025, αντίστοιχα) θα ανέλθει σε περίπου [300] εκατ EUR. Εάν υπάρξουν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Περίπου 96,7% προβλέπεται για να χρηματοδοτηθούν υπάρχουσες και νέες ΚΓΚ, από το οποίο:

 

α) τουλάχιστον 15% θα διατεθεί για το περιφερειακό σχέδιο καινοτομίας·

 

β) το 3% κατ’ ανώτατο όριο για την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ικανοτήτων στο τρίγωνο της γνώσης·

 

γ) περίπου 10% για τη δρομολόγηση δύο νέων ΚΓΚ (που θα συσταθούν το 2022 ή το 2023 και το 2025 αντίστοιχα).

 

Εάν υπάρξουν διαθέσιμοι πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ, το τελευταίο μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ΚΓΚ.

Τροπολογία  117

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1.– εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα δρομολογήσει μια νέα δράση στήριξης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτομίας των ΙΤΕ. Η δράση αυτή θα απαιτήσει την παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης έργων. Περίπου [400] εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό του ΕΙΤ (14 % κατ’ ανώτατο όριο) χρειάζονται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών, [120] εκατ. EUR εξ αυτών προορίζονται στη φάση εκκίνησης (3 πρώτα έτη) ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια στη φάση της μεγέθυνσης (τελευταία 4 έτη).

διαγράφεται

Τροπολογία  118

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1. – εδάφιο 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό. Το κόστος των διοικητικών δαπανών, που καλύπτει το αναγκαίο προσωπικό, τις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, θα αυξηθεί αλλά δεν θα υπερβεί κατά μέσο όρο το 3 % του προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των διοικητικών δαπανών καλύπτεται από την Ουγγαρία χάρη στην δωρεάν παροχή χώρου γραφείων έως το τέλος του 2029. Συνεπώς, με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι διοικητικές δαπάνες θα ανέρχονται σε περίπου 73 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2021-2027. Η κατανομή του προϋπολογισμού παρουσιάζεται κατωτέρω:

Το ΕΙΤ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό. Το κόστος των διοικητικών δαπανών του ΕΙΤ, που καλύπτει το αναγκαίο προσωπικό, τις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, θα αυξηθεί αλλά θα ανέρχεται περίπου στο 3% κατά μέσο όρο του προϋπολογισμού του ΕΙΤ. Μέρος των διοικητικών δαπανών καλύπτεται από την Ουγγαρία χάρη στην δωρεάν παροχή χώρου γραφείων έως το τέλος του 2029. Επιπλέον, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη μείωση των διοικητικών δαπανών των ΚΓΚ, οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο.

Τροπολογία  119

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.1. – εδάφιο 4 – σχήμα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Τροπολογία  120

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μέτρηση του αντικτύπου του ΕΙΤ θα βελτιώνεται συνεχώς κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, καθώς και των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα. Το ΕΙΤ θα εφαρμόσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης με το οποίο θα διασφαλίζει τη συνοχή με τη συνολική προσέγγιση που ακολουθείται για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», αλλά και την κατάλληλη ευελιξία. Συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί η ανάδραση μεταξύ της Επιτροπής, του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι με συνεπή, συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Η μέτρηση του αντικτύπου του ΕΙΤ θα βελτιώνεται συνεχώς κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί, των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα και της ανάγκης εξορθολογισμού των πρακτικών του με βάση εκείνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το ΕΙΤ θα εφαρμόσει το πλαίσιο αξιολόγησης, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης που έχει θεσπιστεί στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», χρησιμοποιώντας τους δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα V του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  121

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4.2.1. Ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΙΤ

 

Το EIT υπόκειται σε διεξοδική ενδιάμεση επανεξέταση από την Επιτροπή, με βάση τις περιοδικές αξιολογήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 19 του κανονισμού [xxx] για το EIT. Η επανεξέταση διενεργείται με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη της προσεχούς οικονομικής περιόδου. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω ενδιάμεση επανεξέταση αξιολογεί επίσης:

 

α) τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας και την πιθανή συνέχισή της·

 

β) την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών οικονομικής βιωσιμότητας των ΚΓΚ·

 

γ) την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του ΠΣΚ·

 

δ) τη σκοπιμότητα της περαιτέρω αύξησης της συνεργασίας του ΕΙΤ και όλων των φορέων υλοποίησης στο πλαίσιο του πυλώνα III του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον το ΕΙΤ θα μπορούσε να διαδραματίσει πιο οριζόντιο ρόλο σε όλους τους πυλώνες και/ή να δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική θυρίδα για την καινοτομία με ένα σύνολο διαφορετικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  122

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αξιολόγηση

4.2.2. Αξιολόγηση και επανεξέταση των ΚΓΚ

Τροπολογία  123

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι περιοδικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης μέσω των ΚΓΚ, θα διενεργηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΙΤ και τον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι αξιολογήσεις αυτές θα μετρούν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ. Θα βασίζονται σε ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις και θα τροφοδοτούν τις ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του συνολικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, κάθε ΚΓΚ θα υπόκειται σε ενδελεχή επανεξέταση από το ΕΙΤ πριν από το τέλος του 7ου και του 14ου έτους λειτουργίας της βάσει των συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης.

Οι περιοδικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης μέσω των ΚΓΚ, θα διενεργηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον ... [κανονισμός για το ΕΙΤ (2019/0151(COD)] και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι αξιολογήσεις αυτές θα μετρούν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΓΚ. Θα βασίζονται σε ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις και θα τροφοδοτούν τις ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του συνολικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

 

Κάθε ΚΓΚ θα υπόκειται σε ενδελεχή επανεξέταση από το ΕΙΤ πριν από το τέλος του 7ου, του 11ου και του 14ου έτους λειτουργίας της βάσει των συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης. Η εν λόγω επανεξέταση διεξάγεται από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και η ΚΓΚ συνεχίζεται εφόσον υπάρξει θετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία  124

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση

4.2.3. Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση

Τροπολογία  125

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση των επιχειρησιακών επιδόσεων των ΚΓΚ και των αποτελεσμάτων τους θα αποτελεί το πρωταρχικό καθήκον του ΕΙΤ. Θα το επιτελέσει σε συνεργασία με τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Το σύστημα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης για τις ΚΓΚ θα ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα παρακολούθησης του «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως με την εφαρμογή κοινών προτύπων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων. Η Επιτροπή θα συμμετέχει στον από κοινού σχεδιασμό όλων των σχετικών δεικτών και εργαλείων αντικτύπου και παρακολούθησης που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται από το ΕΙΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η συνέπεια με το συνολικό σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των κύριων κατευθύνσεων επιπτώσεων, του πλαισίου κριτηρίων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή ανάπτυξη της μεθοδολογίας του «Innovation Radar» (ραντάρ καινοτομίας) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΚΓΚ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το Innovation Radar ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες παρακολούθησης που έχει αναλάβει.

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τη διαχείριση και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Τα στοιχεία των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΙΤ περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του «Ορίζων Ευρώπη». Η Επιτροπή θα συμμετέχει στον από κοινού σχεδιασμό όλων των σχετικών δεικτών και εργαλείων αντικτύπου και παρακολούθησης που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται από το ΕΙΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η συνέπεια με το συνολικό σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των κύριων κατευθύνσεων επιπτώσεων, του πλαισίου κριτηρίων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή ανάπτυξη της μεθοδολογίας του «Innovation Radar» (ραντάρ καινοτομίας) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΚΓΚ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το Innovation Radar ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες παρακολούθησης που έχει αναλάβει.

Τροπολογία  126

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνολικά, το ΕΙΤ θα έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τακτικά την επιχειρησιακή επίδοση των ΚΓΚ και να προσαρμόζει συνεχώς τα συστήματα παρακολούθησής του σύμφωνα με το πλαίσιο παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και σε συνεργασία με τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες του ιδίου προγράμματος. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής θα τροφοδοτήσουν τις διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού των ΚΓΚ και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΙΤ σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού και την προετοιμασία των συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης με τις ΚΓΚ ως δικαιούχους.

Συνολικά, το ΕΙΤ θα έχει την ευθύνη να παρακολουθεί τακτικά την επιχειρησιακή επίδοση των ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών τους, και να προσαρμόζει συνεχώς τα συστήματα παρακολούθησής του σύμφωνα με το πλαίσιο παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις και σε συνεργασία με τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες του ιδίου προγράμματος. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής θα τροφοδοτήσουν τις πολυετείς διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού των ΚΓΚ και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΙΤ σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού και την προετοιμασία των συμφωνιών-πλαισίων εταιρικής σχέσης με τις ΚΓΚ ως δικαιούχους.

Τροπολογία  127

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 7 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) αντίκτυπο στην οικονομία/καινοτομία επηρεάζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, καθώς και να οδηγήσουν στην εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, δημιουργώντας άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης και κινητοποιώντας άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις·

(1) αντίκτυπο στην οικονομία/καινοτομία επηρεάζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, καθώς και να οδηγήσουν στην εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, δημιουργώντας άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης και κινητοποιώντας πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις·

Τροπολογία  128

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 7 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) αντίκτυπο στην επιστήμη και την εκπαίδευση ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο στην έρευνα και την καινοτομία, βελτιώνοντας τις καινοτόμες και επιχειρησιακές δεξιότητες τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο και ενισχύοντας τη διάδοση των γνώσεων και της καινοτομίας με διαφάνεια εντός της κοινωνίας·

(2) αντίκτυπο στην επιστήμη και την εκπαίδευση δημιουργώντας νέες γνώσεις, ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο στην έρευνα και την καινοτομία, βελτιώνοντας τις καινοτόμες και επιχειρησιακές δεξιότητες τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο και ενισχύοντας τη διάδοση των γνώσεων και της καινοτομίας με διαφάνεια εντός της κοινωνίας·

Τροπολογία  129

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 7 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς θα προωθούν τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, των πρώτων υλών, της υγείας ή των τροφίμων μέσω καινοτόμων λύσεων, της δέσμευσης με πολίτες και τελικούς χρήστες και της ενισχυμένης απορρόφησης καινοτόμων λύσεων στους τομείς αυτούς στην κοινωνία.

(3) αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς θα προωθούν τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της κλιματικής αλλαγής (μετριασμός, προσαρμογή και αντοχή), της ενέργειας, των πρώτων υλών, της υγείας, της μεταποίησης με προστιθέμενη αξία, της αστικής κινητικότητας ή των τροφίμων μέσω καινοτόμων λύσεων, της δέσμευσης με πολίτες και τελικούς χρήστες και της ενισχυμένης απορρόφησης καινοτόμων λύσεων στους τομείς αυτούς στην κοινωνία·

Τροπολογία  130

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 7 – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) συστημικό αντίκτυπο, καθώς θα αντιμετωπίζουν σύνθετα και αλληλένδετα προβλήματα, θα δημιουργούν καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις, θα προσφέρουν μετασχηματιστικές εφαρμογές με ενσωματωμένη προστιθέμενη αξία σε πολλαπλούς τομείς, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενωσιακών πολιτικών και θα αντιμετωπίζουν παγκόσμιες κοινωνιακές προκλήσεις, στο πλαίσιο της κοινότητας του ΕΙΤ και ιδίως στις σχέσεις μεταξύ των ΚΓΚ·

Τροπολογία  131

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αντίκτυποι που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο μετρούνται σύμφωνα με τους δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα V του κανονισμού [xxx] για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία  132

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει έναν μη διεξοδικό κατάλογο δεικτών διαχείρισης και των στόχων τους που θα πρέπει να παρακολουθούνται από το ΕΙΤ κατά την περίοδο 2021-2027. Οι δείκτες παρέχουν τις κύριες κατευθύνσεις εισροών και εκροών για την παρακολούθηση ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027, όπως η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης, η αύξηση του περιφερειακού αντικτύπου του και της διαφάνειας έναντι των δυνητικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά.

Επιπλέον, ο παρακάτω πίνακας παρέχει έναν μη διεξοδικό κατάλογο δεικτών διαχείρισης και των στόχων τους που θα πρέπει να παρακολουθούνται από το ΕΙΤ κατά την περίοδο 2021-2027. Οι δείκτες παρέχουν τις κύριες κατευθύνσεις εισροών και εκροών για την παρακολούθηση ως προς την επίτευξη των βασικών στόχων του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027, όπως η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης, η αύξηση του περιφερειακού αντικτύπου του και της διαφάνειας έναντι των δυνητικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά.

Τροπολογία  133

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.2. – εδάφιο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΙΤ σε συνδυασμό με την Επιτροπή θα αναπτύξει πρόσθετους δείκτες, όπως οι δείκτες κοινωνιακού αντικτύπου στους τομείς δραστηριότητας των ΚΓΚ, σύμφωνα με το πλαίσιο για την ανάπτυξη δεικτών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι δείκτες αυτοί θα αντικατοπτρίζουν τη συνολική προσέγγιση για τις ευρωπαϊκές εταιρικές συμπράξεις ώστε να συνεισφέρουν στον επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνιακό αντίκτυπο. Συνολικά, η ευθυγράμμιση των δεικτών αντικτύπου με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα έχει σκοπό την παρακολούθηση της προόδου ως προς την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, θα εξασφαλιστεί συγκριτική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου που έχουν οι ΚΓΚ σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Επιπλέον, το ΕΙΤ θα εξασφαλίσει ότι το σύστημα παρακολούθησης θα καταγράφει την πρόοδο που υλοποιείται σε σχέση με τις δραστηριότητες που αφορούν ιδίως το μοντέλο ΚΓΚ, όπως η ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης και οι επιχειρηματικές δεξιότητες. Αυτοί οι πρόσθετοι δείκτες θα αποσκοπούν στην παρακολούθηση της προόδου και του αντικτύπου με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι δείκτες σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όσες στηρίζουν τις ικανότητες των ΙΤΕ) θα π