Tuarascáil - A9-0121/2020Tuarascáil
A9-0121/2020

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht den Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

24.6.2020 - (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)) - ***I

An Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
Rapóirtéir: Maria Da Graça Carvalho


Nós Imeachta : 2019/0152(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0121/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0121/2020
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht den Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0330),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0043/2019),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0121/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo;

2. ag moladh go luafar an ghníomh mar ‘an Cinneadh maidir leis an gClár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht den Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa’;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

Leasú  1

 

Togra le haghaidh cinnidh

Lua 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht5, agus go háirithe Airteagal 17 de,

Ag féachaint do .../2020[EIT Rialachán (2019/0151(COD)] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an .... 2020 agus go háirithe Airteagal 4 de,

__________________

 

5 IO L 97, 9.4.2008, lch. 1.

 

Leasú  2

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Déantar foráil, i Rialachán (CE) Uimh. 294/2008, maidir le Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (‘COSN’) a ghlacadh.

(1) Déantar foráil, i Rialachán (AE) .../2020 [Rialachán EIT (2019/0151/COD)], maidir le Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (‘COSN’) a ghlacadh.

Leasú  3

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Ba cheart na réimsí tosaíochta agus an straitéis fhadtéarmach le haghaidh na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (“COSN”) a shainiú in COSN, agus ba cheart a áireamh ann freisin measúnú ar a thionchar socheacnamaíoch agus ar a chumas maidir leis an mbreisluach nuálaíochta is fearr a ghiniúint. Ba cheart torthaí an fhaireacháin agus na meastóireachta ar EIT a thabhairt san áireamh in COSN.

(2) Déantar foráil in Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) .../2020 [Rialachán EIT (2019/0151/COD)] go bhfuil COSN le straitéis, cuspóirí agus tosaíochtaí a leagan amach don Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (‘EIT’) don tréimhse seacht mbliana lena mbaineann, lena príomhghníomhaíochtaí, leis na torthaí spriocdhírithe agus leis na hacmhainní is gá a bhunú, agus measúnú ar a thionchar sóisialta, eacnamaíoch agus éiceolaíoch agus ar a chumas maidir leis an mbreisluach nuálaíochta is fearr a ghiniúint a áireamh ann freisin. Ba cheart torthaí an fhaireacháin agus na meastóireachta ar EIT a thabhairt san áireamh in COSN agus ba cheart é a bheith mar aidhm aige an chomhsheasmhacht leis an gclár Fís Eorpach a áirithiú, agus sineirgí le cláir ábhartha eile an Aontais á soláthar, lena rannchuidítear le cur chun feidhme thosaíochtaí straitéiseacha an Aontais agus le baint amach chuspóirí agus beartais an Aontais, lena n-áirítear an Comhaontú Glas don Eoraip, an Plean Téarnaimh Eoraip, na straitéisí Eorpacha maidir le sonraí, leis an digitiú, le FBManna agus leis an tionsclaíocht, agus le baint amach uathriail straitéiseach na hEorpa.

Leasú  4

Togra le haghaidh cinnidh

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Ba cheart a áireamh, in COSN, anailís ar shineirgí agus ar chomhlántachtaí iomchuí a d’fhéadfaí a dhéanamh idir gníomhaíochtaí EIT agus tionscnaimh, ionstraimí agus cláir eile de chuid an Aontais.

(3) I gcomhréir le hAirteagal 4(2) de Rialachán (AE) .../2020 [Rialachán EIT (2019/0151 (COD)], áireofar in COSN, anailís ar shineirgí agus ar chomhlántachtaí iomchuí a d’fhéadfaí a dhéanamh idir gníomhaíochtaí EIT agus tionscnaimh, ionstraimí agus cláir eile de chuid an Aontais.

Leasú  5

Togra le haghaidh cinnidh

Airteagal 1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glactar leis seo Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht i gcomhair na tréimhse ó 2021 go 2027 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Glactar leis seo Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht i gcomhair na tréimhse ó 2021 go 2027 (‘COSN’) mar a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Leasú  6

Togra le haghaidh cinnidh

Airteagal 2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear COSN chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. maidir leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht6.

Cuirfear COSN chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE) .../2020 [Rialachán EIT (2019/0151/COD)].

__________________

 

6 Tagairt don Rialachán athmhúnlaithe maidir le EIT arna ghlacadh.

 

Leasú  7

Togra le haghaidh cinnidh

Airteagal 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm 20 lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leasú  8

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sa Chlár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (COSN) leagtar amach an straitéis agus na tosaíochtaí maidir leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) don tréimhse 2021-2027. Is é atá ann príomhdhoiciméad beartais EIT don chéad chlárthréimhse eile agus sainítear ann na cuspóirí, na príomhghníomhaíochtaí, na torthaí a bhfuiltear ag súil leo agus na hacmhainní a bheidh de dhíth. Áirithítear le COSN an t-ailíniú is gá a dhéanamh idir EIT agus an [togra maidir le Fís Eorpach], arb é atá ann clár réime an Aontais lena dtugtar tacaíocht don taighde agus don nuálaíocht don tréimhse 2021-2027. Áirithítear leis chomh maith sineirgí agus comhlántachtaí iomchuí idir gníomhaíochtaí EIT agus tionscnaimh, beartais agus ionstraimí eile de chuid an Aontais.

Sa Chlár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (COSN) leagtar amach an straitéis agus na tosaíochtaí maidir leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) don tréimhse 2021-2027. Is é atá ann príomhdhoiciméad beartais EIT don chéad chlárthréimhse eile agus sainítear ann na cuspóirí, na príomhghníomhaíochtaí, na torthaí a bhfuiltear ag súil leo agus an iarmhairt agus na hacmhainní a bheidh de dhíth. Áirithítear le COSN an t-ailíniú is gá a dhéanamh idir EIT agus an [togra maidir le Fís Eorpach], arb é atá ann clár réime an Aontais don taighde agus don nuálaíocht don tréimhse 2021-2027. Áirithítear leis chomh maith sineirgí agus comhlántachtaí iomchuí idir gníomhaíochtaí EIT agus cláir, beartais, ionstraimí agus gealltanais eile de chuid an Aontais.

Leasú  9

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá COSN 2021-2017 bunaithe ar an measúnú tionchair a rinne an Coimisiún Eorpach. Tugtar san áireamh ann an dréacht-COSN ó Bhord Rialaithe EIT a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh an 20 Nollaig 2017, i gcomhréir le Rialachán EIT21. Léirítear ann an [togra (nua) maidir le Fís Eorpach] ón gCoimisiún Eorpach Meitheamh 2018 agus, go háirithe, ról ríthábhachtach EIT ina cháil mar chuid de Cholún [na Nuálaíochta Oscailte] (Colún III), agus an chaoi a rannchuidíonn sé le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda lena n-áirítear spriocanna i ndáil le cuspóirí aeráide atá leagtha síos, agus iomaíochas tionsclaíoch Eorpach (Colún II) agus eolaíocht barr feabhais (Colún I). Cuireann COSN leis na ceachtanna a foghlaimíodh le blianta anuas maidir le feidhmiú EIT agus le torthaí próisis comhairliúcháin leathain le páirtithe leasmhara tábhachtacha.

Tá COSN 2021-2017 bunaithe ar an measúnú tionchair a rinne an Coimisiún Eorpach. Tugtar san áireamh ann an dréacht-COSN ó Bhord Rialaithe EIT a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh an 20 Nollaig 2017, i gcomhréir le ... [Rialachán EIT (2019/0151/COD)] 21. Léirítear ann an [togra (nua) maidir le Fís Eorpach] ón gCoimisiún Eorpach Meitheamh 2018 agus, go háirithe, ról ríthábhachtach EIT ina cháil mar chuid de Cholún [na Nuálaíochta Oscailte] (Colún III), agus an chaoi a rannchuidíonn sé le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha lena n-áirítear spriocanna agus gealltanais i ndáil le cuspóirí aeráide atá leagtha síos, agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SFInna), agus iomaíochas tionsclaíoch Eorpach (Colún II) agus eolaíocht barr feabhais (Colún I). Cuireann COSN leis na ceachtanna a foghlaimíodh le blianta anuas maidir le feidhmiú EIT agus le torthaí próisis comhairliúcháin leathain le páirtithe leasmhara tábhachtacha.

__________________

__________________

21 Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Theicneolaíocht (IO L 97, 9.4.2008, lch. 1). Arna leasú le Rialachán (AE) Uimh. 1292/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 (IO L 347, 11.12.2013, lch. 174).

21 Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Theicneolaíocht (IO L 97, 9.4.2008, lch. 1). Arna leasú le Rialachán (AE) Uimh. 1292/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 (IO L 347, 11.12.2013, lch. 174).

Leasú  10

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuimsítear in COSN Pleanáil Straitéiseach d'Fhís Eorpach chun ailíniú a áirithiú le gníomhaíochtaí an Chláir Réime, le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais agus comhsheasmhacht le tosaíochtaí agus gealltanais an Aontais agus chun comhlántacht agus sineirgí le cláir agus tosaíochtaí cistiúcháin náisiúnta agus réigiúnacha a mhéadú.

Cuirtear san áireamh in COSN Pleanáil Straitéiseach d'Fhís Eorpach chun ailíniú a áirithiú le gníomhaíochtaí an Chláir Réime, mar aon le sineirgí agus comhlántachtaí le cláir ábhartha eile de chuid an Aontais agus comhsheasmhacht le tosaíochtaí agus gealltanais an Aontais. Is é is aidhm dó freisin comhlántacht agus sineirgí le cláir agus tosaíochtaí cistiúcháin náisiúnta agus réigiúnacha a mhéadú.

Leasú  11

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunaíodh EIT in 2008 d’fhonn rannchuidiú leis an bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe agus le hiomaíochas trí chumas nuálaíochta na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh a atreisiú. Bhí sé ina cheannródaí i ndáil leis an oideachas, cúrsaí gnó agus an taighde (an triantán eolais) a chomhtháthú agus cuireadh béim láidir ar thallann na fiontraíochta agus scileanna nuálaíochta. Deimhníodh leis an meastóireacht mheántéarma a rinneadh ar EIT in 2018, go bhfuil réasúnaíocht uileghabhálach EIT bailí go fóill agus gurb ábhartha fós an tsamhail sin aige, eadhon comhtháthú an triantáin eolais ar son na nuálaíochta.

Bunaíodh EIT in 2008 chun rannchuidiú leis an bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe agus le hiomaíochas trí chumas nuálaíochta na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh a atreisiú. Bhí sé ina cheannródaí i ndáil leis an ardoideachas, an taighde agus an nuálaíocht (an triantán eolais) a chomhtháthú agus cuireadh béim láidir ar thallann na fiontraíochta, bunú gnó agus scileanna nuálaíochta. Deimhníodh leis an meastóireacht mheántéarma a rinneadh ar EIT in 2017, go bhfuil réasúnaíocht uileghabhálach EIT bailí go fóill agus gurb ábhartha fós an tsamhail sin aige, eadhon comhtháthú an triantáin eolais ar son na nuálaíochta.

Leasú  12

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Deich mbliana ó shin a bunaíodh EIT agus tá luas na nuálaíochta ag géarú go suntasach ó shin. Earnálacha eacnamaíocha a athmhúnlú, gnólachtaí atá ann cheana a shuaitheadh agus deiseanna nach bhfacthas a leithéid riamh a chruthú, sin an méid atá á dhéanamh de thoradh na nuálaíochta. De bhrí go bhfuil an t-ord eacnamaíoch domhanda ag síorathrú agus an iomaíocht idirnáisiúnta ag méadú tá an tAontas ag brath níos mó ar thallann agus tá a chumas chun dul i mbun nuálaíochta ag fás. Tá tábhacht níos mó ag baint le comhdhearadh, comhar agus comhchruthaitheacht idir disciplíní agus idir oideachas, cúrsaí gnó agus taighde anois ná mar a bhí riamh i ndáil le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda a bhaineann leis an athrú aeráide, úsáid neamh-inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, claochlú digiteach, athruithe déimeagrafacha nó an bhail a bheidh ar chúram sláinte agus bia sa todhchaí.

Deich mbliana ó shin a bunaíodh EIT agus tá luas na nuálaíochta ag géarú go suntasach ó shin. Earnálacha eacnamaíocha agus an tsochaí a athmhúnlú, gnólachtaí atá ann cheana a shuaitheadh agus deiseanna nach bhfacthas a leithéid riamh a chruthú, sin an méid atá á dhéanamh de thoradh na nuálaíochta. De bhrí go bhfuil an t-ord eacnamaíoch domhanda ag síorathrú, go bhfuil tionchar an athraithe aeráide ag méadú agus an iomaíocht idirnáisiúnta ag méadú, tá an tAontas ag brath níos mó ar thallann agus tá a chumas chun dul i mbun nuálaíochta ag fás. Tá tábhacht níos mó ag baint le comhdhearadh, comhar agus comhchruthaitheacht idir disciplíní agus idir oideachas, cúrsaí gnó agus taighde anois ná mar a bhí riamh i ndáil le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda a bhaineann, mar shampla, le cúram sláinte, lena n-áirítear scaipeadh paindéime, bia, athrú aeráide, úsáid neamh-inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, claochlú digiteach agus athruithe déimeagrafacha.

Réasúnú

Coigeartaithe teanga.

Leasú  13

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ón uair a bunaíodh é tá EIT ag teacht chun cinn diaidh ar ndiaidh mar ionstraim rathúil lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin na sochaí. Is trí Phobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna), ar comhpháirtíochtaí Eorpacha ar scála mór iad idir eagraíochtaí oideachais, oiliúna, gnó agus taighde, is mó a fheidhmíonn sí. Faoi láthair is ann d'ocht PEN agus feidhmíonn siad sna réimsí seo a leanas: athrú aeráide, claochlú digiteach, fuinneamh, bia, sláinte, amhábhair, soghluaisteacht uirbeach agus déantúsaíocht bhreisluacha (féach Fíor 2).

Ón uair a bunaíodh é tá EIT ag teacht chun cinn diaidh ar ndiaidh mar ionstraim uathúil lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin na sochaí trí thriantán an eolais a chomhtháthú. Is trí Phobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna), ar comhpháirtíochtaí Eorpacha ar scála mór iad idir eagraíochtaí  agus institiúidí ardoideachais, oiliúna, gnó agus taighde, is mó a fheidhmíonn EIT. Faoi láthair is ann d'ocht PEN agus feidhmíonn siad sna réimsí seo a leanas: athrú aeráide, claochlú digiteach, fuinneamh, bia, sláinte, amhábhair, soghluaisteacht uirbeach agus déantúsaíocht bhreisluacha.

Leasú  14

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I ngach PEN tá idir cúig agus deich gcinn d’ionaid chomhlonnaithe (CLCanna22 ) atá ceaptha chun gníomhú mar mhoil gheografacha chun an triantán eolais a chomhtháthú go praiticiúil. Eagraítear agus struchtúraítear iad de réir a gcomhthéacs náisiúnta agus réigiúnaigh faoi seach agus cuireann siad le gréasán uile-Eorpach de shaotharlanna, oifigí agus campais phríomh-chomhpháirtithe PENanna atá ann cheana.

Go dtí seo, eagraíodh gach PEN idir cúig agus deich n-ionad comhlonnaithe (CLCanna22) atá ceaptha gníomhú mar mhoil gheografacha a chuireann spás fisiciúil ar fáil freisin don chomhtháthú áitiúil laistigh den éiceachóras nuálaíochta agus chun an triantán eolais a chomhtháthú go praiticiúil. Eagraítear agus struchtúraítear iad de réir a gcomhthéacs náisiúnta agus réigiúnaigh faoi seach agus cuireann siad le gréasán uile-Eorpach de shaotharlanna, oifigí agus campais phríomh-chomhpháirtithe PENanna atá ann cheana.

__________________

__________________

22 Is é atá in ‘ionad comhlonnaithe’ limistéar geografach ina bhfuil príomh-chomhpháirtithe an triantán eolais lonnaithe, agus inar féidir leo idirghníomhú go héasca agus inarb é an pointe fócasach do ghníomhaíocht PENanna sa limistéar sin.

22 Is é atá in ‘ionad comhlonnaithe’ limistéar fisiciúil, bunaithe ar bhealach oscailte agus trédhearcach, lena gcumhdaítear limistéar geografach ina bhfuil príomh-chomhpháirtithe an triantáin eolais lonnaithe, agus ar féidir leo idirghníomhú go héasca, arb é an pointe fócasach do ghníomhaíocht PENanna sa limistéar sin é;

Leasú  15

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é is cuspóir do na PENanna punanna de ghníomhaíochtaí an triantáin eolais a reáchtáil trí bhíthin an méid seo a leanas:

Is é is cuspóir do na PENanna punanna de ghníomhaíochtaí an triantáin eolais a reáchtáil trí bhíthin an méid seo a leanas:

Leasú  16

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 3 - fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Gníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna a bhfuil míreanna fiontraíochta láidre iontu chun an chéad ghlúin eile de dhaoine cumasacha a oiliúint, faoina n-áirítear dearadh agus cur chun feidhme clár ar a mbronnfar an lipéad EIT23, ar leibhéal máistreachta nó dochtúireachta go háirithe.

(a) Gníomhaíochtaí ardoideachais agus oiliúna laistigh den triantán eolais a bhfuil míreanna fiontraíochta láidre iontu chun an chéad ghlúin eile de dhaoine cumasacha a oiliúint, faoina n-áirítear d’fhonn scileanna fiontraíochta agus digiteacha, agus cláir agus gníomhaíochtaí a fhorbairt arb é is aidhm dóibh acmhainní daonna i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a athsciliú nó a uas-sciliú; dearadh agus cur chun feidhme clár ar a mbronnfar an lipéad EIT23, ar leibhéal máistreachta nó dochtúireachta go háirithe díreofar aird ar leith ar an g cothromaíocht inscne agus ar bhealaí atá íogair ó thaobh inscne de, go háirithe i réimsí ina bhfuil mná faoi ghannionadaíocht amhail TFC, Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic;

__________________

__________________

23 Is é atá i lipéad EIT séala cáilíochta a bhronnann EIT ar chlár oideachais PEN a bhíonn i gcomhréir le critéir cháilíochta shonracha a bhaineann, inter alia, leis an oideachas fiontraíochta agus le curaclaim nuálacha ‘foghlaim trí ghníomhaíocht’.

23 Is é atá i lipéad EIT séala cáilíochta a bhronnann EIT ar chlár oideachais PEN a bhíonn i gcomhréir le critéir cháilíochta shonracha a bhaineann, inter alia, leis an oideachas fiontraíochta agus le curaclaim nuálacha ‘foghlaim trí ghníomhaíocht’.

Leasú  17

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 3 - fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis an nuálaíocht chun táirgí, próisis agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt le haghaidh a thabhairt ar dheiseanna gnó áirithe;

(b) gníomhaíochtaí a thacaíonn leis an taighde agus leis an nuálaíocht chun táirgí, próisis, teicneolaíochtaí, seirbhísí agus réitigh neamhtheicniúla atá nuálach agus inbhuanaithe a fhorbairt a dhíríonn ar dheis gnó áirithe nó ar chuspóir shóisialta;

Leasú  18

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 3 - fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Cruthú gnó agus gníomhaíochtaí tacaíochta, amhail scéimeanna luasaire chun cabhrú le fiontraithe fiontair a bhfuil rath orthu a dhéanamh dá gcuid smaointí agus chun dlús a chur leis an bpróiseas fáis.

(c) gníomhaíochtaí forbartha agus tacaíochta gnó, amhail scéimeanna luasaire chun cabhrú le fiontraithe fiontair a bhfuil rath orthu a dhéanamh dá gcuid smaointí agus chun dlús a chur leis an bpróiseas fáis agus forbartha.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Mar sin féin, déanfaidh PENanna uile atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo a ndícheall níos mó airde a dhíriú ar thaighde atá leabaithe sa triantán eolais lena rannchuideofar leis an oideachas agus an nuálaíocht, agus leis an bhforbairt fiontraíochta agus le héiceachóras nuálaíochta. Dá bhrí sin, áiritheoidh PENanna uile atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo cothromaíocht idir na trí thaobh den triantán eolais, chun gné uathúil PENanna a chaomhnú.

Leasú  20

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é atá sna PENanna éiceachórais nuálaíochta dinimiciúla a mbíonn raon leathan torthaí leo (féach Fíor 1 thíos).

scriosta

Leasú  21

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – fíor 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

[...]

scriosta

Leasú  22

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá an t-oideachas agus an oiliúint agus forbairt tallainne agus scileanna ina gcuid lárnach de shamhail EIT. Ní chuimsítear an t-ardoideachas sa slabhra breisluacha in aon ghníomhaíocht nuálaíochta eile de chuid an Aontais a mhéid a chuimsítear in EIT é. Tá clár oibre oideachais ríthábhachtach chun nuálaithe ardfhiontraíochta agus ardscileanna a fhorbairt. Faoi 2017 bhí clár máistreachta agus/nó dochtúireachta a raibh lipéad EIT air tugtha i gcrích go rathúil ag breis agus 1700 céimí agus ghlac na mílte páirt i ngníomhaíochtaí agus formáidí oideachais fiontraíochta nuálacha.

Tá an t-oideachas agus an oiliúint agus forbairt tallainne agus scileanna ina gcuid lárnach de shamhail EIT. Ní chuimsítear an t-ardoideachas sa slabhra breisluacha in aon ghníomhaíocht nuálaíochta eile de chuid an Aontais a mhéid a chuimsítear in EIT é. Tá clár oibre oideachais ríthábhachtach chun nuálaithe ardfhiontraíochta agus ardscileanna a fhorbairt.

Leasú  23

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Díriú ar dhúshláin dhomhanda tríd an triantán eolais a chomhtháthú, is leis sin a dhéantar idirdhealú idir EIT agus ionstraimí nuálaíochta eile. A chuspóir fadtéarmach maidir le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda trí bhíthin táirgí agus seirbhísí nuálacha agus trí thairbhí nithiúla a chur ar fáil dár sochaí agus dár saoránaigh, tá an cuspóir sin á chur i gcrích ag EIT trí dheontais a chur ar fáil do PENanna go ceann suas le cúig bliana déag. Tá sé curtha mar chuspóir ag EIT roimh na PENanna a bheith inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de faoi cheann cúig bliana déag agus is gné ar leith é sin arb é a thagann as ar deireadh ionstraim nuálaíochta atá dírithe ar ghnó agus ar thorthaí. Sa chomhthéacs sin, ní mór do na PENanna straitéisí cruthaithe ioncaim a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun a n-éiceachóras nuálaíochta a choinneáil tar éis na tréimhse ama a chumhdaítear leis an gcomhaontú deontais.

Díriú ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha tríd an triantán eolais a chomhtháthú, is leis sin a dhéantar idirdhealú idir EIT agus ionstraimí nuálaíochta eile. Trí dheontais a chur ar fáil do PENanna go ceann suas le cúig bliana déag, tugann EIT cobhsaíocht fhadtéarmach, rud ba cheart tairbhithe a chumasú chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha trí bhíthin táirgí, próisis,seirbhísí agus réitigh nuálacha agus inbhuanaithe, agus trí thairbhí nithiúla a chur ar fáil dár sochaí agus dár saoránaigh. Tá sé curtha mar chuspóir ag EIT roimh na PENanna a bheith inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de faoi cheann 15 bliana agus is gné ar leith é sin ar cheart ionstraim nuálaíochta atá dírithe ar ghnó agus ar thionchar teacht as ar deireadh. Sa chomhthéacs sin, ní mór do na PENanna straitéisí cruthaithe ioncaim a fhorbairt agus a chur chun feidhme i ndlúthchomhar le EIT, chun neamhspleáchas airgeadais a bhaint amach agus chun a n-éiceachóras nuálaíochta a choinneáil tar éis na tréimhse ama a chumhdaítear leis an gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta le EIT. Ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí nuálaíochta agus ‘gar don mhargadh’ de chuid PENanna inbhuanaithe i dtaobh na hairgeadaíochta an dáta is luaithe is féidir agus i gcás ar bith taobh istigh de 15 bliana ón tráth a bunaíodh iad. Mar sin féin, de bhun Airteagal 11 de ... [an Rialachán maidir le EIT], ba cheart deis a bheith ag gníomhaíochtaí ardoideachais, gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí atá struchtúrtha go cothrománach de chuid PENanna leanúint de chistiú EIT a fháil tar éis meastóireacht dhearfach agus chuimsitheach ó shaineolaithe neamhspleácha a fháil.

Leasú  24

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuidíonn cur chuige EIT le nuálaíochtaí incriminteacha agus nuálaíochtaí suaiteacha araon chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar theipeanna margaidh agus chun cuidiú le claochlú tionscail. Faoin gcur chuige sin is féidir straitéisí fadtéarmacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus cuidítear le creatdálaí a fhorbairt atá bunriachtanach do theacht chun cinn éiceachórais nuálaíochta atá ag feidhmiú go maith agus faoinar féidir borradh a theacht faoin nuálaíocht.

Cuidíonn cur chuige EIT cur le hathléimneacht, inbhuanaitheacht a mhéadú agus rannchuidíonn sé le nuálaíochtaí incriminteacha agus nuálaíochtaí suaiteacha araon tarlú, chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar theipeanna margaidh agus chun cuidiú le claochlú tionscail agus chun tacú le cuideachtaí nuathionscanta, le cuideachtaí seachthairbheacha agus le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a chur ar bun. Faoin gcur chuige sin, is féidir straitéisí fadtéarmacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha agus cuidítear le creatdálaí a chruthú atá bunriachtanach chun go bhféadfadh éiceachórais nuálaíochta atá ag feidhmiú go maith teacht chun cinn agus borradh teacht faoin nuálaíocht.

Leasú  25

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuireann EIT ardán éifeachtúil éifeachtach ar fáil chun PENanna a bhfuil tionchair ghréasáin láidre agus iarmhairtí dearfacha acu a sheoladh, a mhéadú agus a bhainistiú (féach Fíor 2 thíos). Tá an chéad ráig de PENanna (EIT Digital, EIT Climate-KIC agus EIT InnoEnergy) a seoladh in 2009 bunaithe go maith agus sách forbartha agus déanfar a gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta a fhoirceannadh tar éis 2024 i gcomhréir leis an uastréimhse deontais. Tá an dara agus an tríú glúin de PENanna (EIT Health and EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) ag teacht in aibíocht. Tá an dá PEN a ainmníodh i Nollaig 2018, EIT Urban Mobility agus EIT Manufacturing, ag dul i mbun oibríochtaí in 2019.

Cuireann EIT ardán éifeachtúil éifeachtach ar fáil chun PENanna a bhfuil tionchair ghréasáin láidre agus iarmhairtí dearfacha acu a sheoladh, a mhéadú agus a bhainistiú. Bíonn saolré idir seacht agus cúig bliana déag ag PEN go hiondúil. Tá an chéad sraith de PENanna (EIT Digital, EIT Climate-KIC agus EIT InnoEnergy) a seoladh in 2009, bunaithe go maith agus aibí agus ba cheart a gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta a fhoirceannadh i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán maidir le EIT. D’fhéadfadh Bord Rialaithe EIT fadú féideartha den chreatchomhaontú comhpháirtíochta a chinneadh, tar éis meastóireacht chuimsitheach ó shaineolaithe neamhspleácha. Ní rachaidh an fadú sin thar thréimhse trí bliana. Tá an dara agus an tríú glúin de PENanna (EIT Health and EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) ag teacht in aibíocht. Chuaigh an dá PEN a ainmníodh i Nollaig 2018, EIT Urban Mobility agus EIT Manufacturing, i mbun oibríochtaí in 2019.

Leasú  26

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – fíor 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

[…]

scriosta

Leasú  27

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá EIT, ina bhfuil ocht PEN agus breis agus míle comhpháirtí acu ó ghnólachtaí agus ó réimsí an taighde agus an oideachais, ar an éiceachóras nuálaíochta is mó dá dtugtar tacaíocht an Aontais. Thacaigh EIT le breis agus 1 200 cuideachta nuathionscanta agus fiontar nuálach, rud a d'fhág gur tharraing na cuideachtaí sin cistiú seachtrach breis agus EUR 890 milliún agus gur cruthaíodh breis agus 6 000 post sna cuideachtaí nuathionscanta. Is san earnáil gnó atá breis agus 50% de chomhpháirtithe PEN (tionscal, FBManna agus cuideachtaí nuathionscanta) rud a léiríonn go bhfuil sé i ngaireacht don mhargadh. Léirítear leis an méadú atá tagtha ar líon na gcomhpháirtithe i ngach PEN a mhealltaí atá an tsamhail EIT agus an poitéinseal fadtéarmach atá ann. In 2019, tá breis agus 600 gnólacht, 250 institiúid ardoideachais, 200 eagraíocht taighde agus breis agus 50 eagraíocht agus údarás ón tsochaí shibhialta rannpháirteach in PENanna EIT.

Tá EIT, ina bhfuil ocht PEN agus breis agus míle comhpháirtí acu ó ghnólachtaí agus ó réimsí an taighde agus an oideachais, ar an éiceachóras nuálaíochta is mó dá dtugtar tacaíocht an Aontais. Thacaigh EIT le breis agus 1 200 cuideachta nuathionscanta agus fiontar nuálach, rud a d'fhág gur tharraing na cuideachtaí sin cistiú seachtrach breis agus EUR 890 milliún agus gur cruthaíodh breis agus 6 000 post sna cuideachtaí nuathionscanta. Is san earnáil gnó atá breis agus 50% de chomhpháirtithe PEN (tionscal, FBManna agus cuideachtaí nuathionscanta), rud a léiríonn go bhfuil sé i ngaireacht don mhargadh.

Leasú  28

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I bhfianaise na n-éagothromaíochtaí réigiúnacha leanúnacha i bhfeidhmíocht na nuálaíochta sheol EIT Scéim Nuálaíochta Réigiúnach (SNR) in 2014 chun a fhor-rochtain réigiúnach a leathnú chuig tíortha ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta. Trí bhíthin SNR, chuir EIT lena ghníomhaíochtaí ar fud na hEorpa agus cuireann sé deiseanna ar fáil anois do réigiúin ina bhfuil feidhmíocht nuálaíochta íseal páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí an triantáin eolais mar chuid de phobal PEN. Is léiriú air sin chomh maith an sciar de mhaoiniú EIT a leithdháiltear ar chomhpháirtithe AE-13 (8.3% i gcomparáid le 4.8% i gclár Fís 2020 ó 2018 ar aghaidh).

I bhfianaise na n-éagothromaíochtaí réigiúnacha leanúnacha i bhfeidhmíocht na nuálaíochta, sheol EIT Scéim Nuálaíochta Réigiúnach (SNR) in 2014 chun a fhor-rochtain réigiúnach a leathnú chuig tíortha agus réigiúin ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta. Trí bhíthin SNR, chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí an triantáin eolais mar chuid de phobal PEN, ní mór do EIT  a ghníomhaíochtaí ar fud na hEorpa a leathnú tuilleadh agus a bheith tiomanta do dheiseanna nua a thairiscint do thíortha agus do réigiúin sna tíortha sin ina bhfuil feidhmíocht nuálaíochta níos ísle, mar a shainítear i bpointe (15a) d’Airteagal 2 de Rialachán [xxx] lena mbunaítear Fís Eorpach agus chomh maith leis sin, sa mhéid nach tíortha iad a bhfuil leibhéil ísle feidhmíochtaí T&N iontu, do thíortha nó réigiúin sna tíortha sin a aicmítear mar thíortha ísealnuálaíochta nó meán-nuálaíochta sa Scórchlár Eorpach Nuálaíochta,. Úsáidfear SNR freisin chun Moil Nuálaíochta EIT nó CLCanna nua a bhunú sna réigiúin nó sna tíortha sin. Sa bhreis air sin, oibreoidh PENanna leis na húdaráis bainistíochta sna réigiúin ar fad ina bhfuil comhpháirtithe SNR á mbunú chun úsáid níos leithne as cistí ESI do T&N de chuid an Aontais a spreagadh.

Leasú  29

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – fíor 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

[…]

scriosta

Leasú  30

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2 – mír 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Lean EIT de bheith solúbtha agus bhí sé in ann na prionsabail rialachais agus na rialacha maidir le bainistíocht rathúil do PENanna a fhorbairt faoi scáth iomlán an chláir Fhís 2020 i gcomhréir le Rialachán EIT. De bhrí go bhfuil sé neamhspleách ó thaobh oibríochta de bhí sé in ann roinnt nuálaíochtaí a thástáil agus a chur chun feidhme go héifeachtach maidir le bainistiú a chuid tairbhithe amhail sásra cistiúcháin iomaíoch, spriocanna inbhuanaitheachta airgeadais agus táscairí feidhmíochta tábhachtacha.

Lean EIT de bheith solúbtha agus bhí sé in ann na prionsabail rialachais agus na rialacha maidir le bainistíocht rathúil do PENanna a fhorbairt faoi scáth iomlán an chláir Fhís 2020, i gcomhréir le ... [Rialachán EIT (2019/0151/COD). De bhrí go bhfuil sé neamhspleách ó thaobh oibríochta de bhí sé in ann roinnt nuálaíochtaí a thástáil agus a chur chun feidhme go héifeachtach maidir le bainistiú a chuid tairbhithe amhail sásra cistiúcháin iomaíoch, ar cheart dó a bheith mar an córas caighdeánach cistiúcháin, spriocanna inbhuanaitheachta airgeadais agus táscairí feidhmíochta tábhachtacha. oibreoidh EIT agus a PENanna i gcomhréir le comhaontú deontais an chláir Fís Eorpach a mhéid is féidir agus déanfaidh siad na maoluithe ó rialacha Fhís Eorpach a leagtar síos in Airteagal 8 de Rialachán ... [Rialachán EIT] a chur i bhfeidhm, nuair is gá chun a gcuspóirí a chomhlíonadh agus i gcás ina bhfuil údar suí leo.

Leasú  31

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá EIT ina chuid de chreat foriomlán an chláir Fís Eorpach a bhfuil sé mar aidhm aige, inter alia, tionchar a bheith aige ó thaobh na heolaíochta, an gheilleagair/na teicneolaíochta agus na sochaí de chun bunús eolaíoch agus teicneolaíoch an Aontais a neartú; tosaíochtaí straitéiseacha beartais an Aontais a chur i gcrích, a iomaíochas a chothú sna Ballstáit uile, lena n-áirítear ina chuid tionscal, agus rannchuidiú le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda, lena n-áirítear na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Chun go mbeidh rath ar an iarracht sin tá sé ríthábhachtach freagairt don riachtanas leanúnach atá ann an cumas nuálaíochta a mhéadú ar fud an Aontais. I bhfianaise a chuspóirí ginearálta tá trí dhúshláin ar leith roimh an Aontas a bheidh mar threoir ag gníomhaíochtaí EIT in 2021-2027.

Tá EIT ina chuid dhílis de chreat foriomlán an chláir Fís Eorpach a bhfuil sé mar aidhm aige, inter alia, tionchar a bheith aige ó thaobh na heolaíochta, an gheilleagair/na teicneolaíochta agus na sochaí de chun bunús eolaíoch agus teicneolaíoch an Aontais a neartú. Ní mór do chuspóirí EIT agus PENanna rannchuidiú le cur chun feidhme thosaíochtaí straitéiseacha an Aontais agus le baint amach chuspóirí agus beartais an Aontais, lena n-áirítear an Comhaontú Glas don Eoraip, an Plean Téarnaimh Eoraip, na straitéisí Eorpacha maidir le sonraí, leis an digitiú, le FBManna agus leis an tionsclaíocht, agus le baint amach uathriail straitéiseach na hEorpa. Thairis sin, rannchuideoidh sé le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha, lena n-áirítear SFIanna trí phrionsabail Chomhaontú Pháras a leanúint, agus trí ghlangheilleagar GCT atá neodrach ó thaobh astaíochtaí a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí. Chun go mbeidh rath ar an iarracht sin, tá sé ríthábhachtach freagairt don riachtanas leanúnach atá ann go mbeadh gach tallann san Aontas rannpháirteach, go mbeadh rannpháirteachas méadaithe ag mná, agus T&N a thabhairt chuig an margadh agus chuig an sochaí, agus ar an gcaoi sin, an cumas nuálaíochta a mhéadú ar fud an Aontais. I bhfianaise a chuspóirí ginearálta, tá cúig dhúshláin ar leith roimh an Aontas a bheidh mar threoir ag gníomhaíochtaí EIT in 2021-2027.

Leasú  32

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ar an gcéad dul síos, bhí tionchar mór ag an suaitheadh eacnamaíoch a bhain le scaipeadh COVID-19 ar ollscoileanna, ar thaighdeoirí, ar chuideachtaí agus ar pháirtithe leasmhara eile an EIT. Tá sé tábhachtach dúshláin ghaolmhara a shainaithint agus dul i ngleic leo, go háirithe rochtain ar mhaoiniú, chun triantán an eolais a chosaint agus chun iontaobh agus muinín a athbhunú i measc na ngníomhaithe uile. Sa mheántéarma, ní mór do PENanna go léir dul in oiriúint do thionchair an tsuaite agus a bhfócas agus a ngníomhaíochtaí a atreorú, dá bhrí sin caithfidh siad a bheith solúbtha chun deiseanna nua a lorg. D’fhéadfadh éifeachtaí fadtéarmacha a bheith ar ár sochaí agus ar ár ngeilleagar freisin, amhail an gá atá le stóinseacht na slabhraí soláthair a mhéadú agus a gcastacht a laghdú, faireachán a dhéanamh ar na hathruithe in éileamh na dtomhaltóirí, an t-ationsclú a neartú agus an táirgeadh straitéiseach a láidriú arís agus a bheith ag gabháil leis an gclaochlú digiteach.

Leasú  33

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an gcéad dul síos, tá méadú ag teacht ar an méid a bhíonn geilleagair an lae inniu ag brath ar na scileanna agus ar na cumais atá ag daoine agus ag eagraíochtaí chun táirgí agus seirbhísí a dhéanamh dá smaointe. Is mór an difear a dhéanann scileanna nuálaíochta agus cultúr fiontraíochta sa lá atá inniu ann, go háirithe i réimsí teicneolaíocha agus eolaíochta agus i ndisciplíní eile freisin. Tá géarghá ann borradh eile a chur faoi chumas nuálaíochta institiúidí ardoideachais san Eoraip. Is é EIT is fearr atá in ann an méid sin a chur i gcrích faoi chreat an chláir Fís Eorpach.

Ar an dara dul síos, tá méadú ag teacht ar an méid a bhíonn sochaithe agus geilleagair an lae inniu ag brath ar na scileanna agus ar na cumais atá ag daoine agus ag eagraíochtaí chun táirgí, próisis, seirbhísí, gnólachtaí agus múnlaí sochaíocha nua a dhéanamh dá smaointe. Is mór an difear a dhéanfaidh scileanna nuálaíochta, cultúr fiontraíochta, glacadh réiteach nuálach agus infheistíochtaí san oideachas agus in T&N, má theastaíonn ón Aontas go mbeidh rath ar a aistriú i dtreo sochaí iomaíoch, digiteach, dícharbónaithe agus chuimsitheach. Tá géarghá ann borradh eile a chur faoin gcomhoibriú idir disciplíní agus foghlaim idirdhisciplíneach mar aon le cumas nuálaíochta institiúidí ardoideachais agus eagraíochtaí taighde eile san Eoraip. Is é EIT is fearr atá in ann an méid sin a chur i gcrích faoi chreat an chláir Fís Eorpach.

Leasú  34

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an dara dul síos, tá an ghaireacht fhisiceach ar na tosca cumasúcháin a chuireann leis an nuálaíocht. Tionscnaimh atá dírithe ar ghréasáin nuálaíochta a fhorbairt agus ar sheirbhísí a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm acu cuidiú le heolas a chruthú, a chomhroinnt agus a aistriú, tá ról lárnach ag na tionscnaimh sin maidir le hidirghníomhaíochtaí idir gnólachtaí, lucht léinn, eagraíochtaí taighde, rialtais agus daoine aonair a chur chun cinn. Mar sin féin, is mór an difríocht atá idir feidhmíochtaí taighde agus nuálaíochta ar fud an Aontais mar a léirítear sa Scórchlár Nuálaíochta Eorpach. Tá sé ríthábhachtach go mbeidh an nuálaíocht cuimsitheach agus fréamhaithe sna críocha áitiúla. A bhuí leis an gcur chuige 'áitbhunaithe' tá gníomhaíochtaí EIT réitithe go maith chun rannchuidiú le héiceachórais nuálaíochta áitiúla a neartú.

Ar an tríú dul síos, tá an ghaireacht fhisiceach ar na tosca cumasúcháin a chuireann leis an nuálaíocht. Tionscnaimh atá dírithe ar ghréasáin nuálaíochta a fhorbairt agus ar sheirbhísí a chur ar fáil a bhfuil sé mar aidhm acu cuidiú le heolas a chruthú, a chomhroinnt agus a aistriú, tá ról lárnach ag na tionscnaimh sin maidir le hidirghníomhaíochtaí idir gnólachtaí, lucht léinn, eagraíochtaí taighde, rialtais agus daoine aonair a chur chun cinn. Mar sin féin, is mór an difríocht atá idir feidhmíochtaí taighde agus nuálaíochta ar fud an Aontais, mar a léirítear sa Scórchlár Eorpach Nuálaíochta agus mar a aithnítear sa chlár Fís Eorpach. Tá sé ríthábhachtach go mbeidh an nuálaíocht cuimsitheach agus fréamhaithe sna críocha áitiúla, le haird ar leith ar rannpháirtíocht mhéadaithe ag FBManna agus ag eagraíochtaí treasearnála. A bhuí leis an gcur chuige ‘áitbhunaithe’ tá gníomhaíochtaí EIT réitithe go maith chun rannchuidiú le héiceachórais nuálaíochta áitiúla agus réigiúnacha a neartú agus samhlacha nua le haghaidh geilleagar inbhuanaithe a sholáthar. Níl EIT ná gníomhaíochtaí PENanna nasctha ar bhonn méadaitheach go fóill le straitéisí réigiúnacha agus Straitéisí um speisialtóireacht chliste.

Leasú  35

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ar an gceathrú dul síos, is mór an difear atá ann idir Ballstáit maidir le cúrsaíocht tallainne agus deiseanna T&N. Glacfaidh EIT bearta chun a chumhdach geografach san Aontas a leathnú, chun an tiúchan de dháileadh airgeadais PENanna a laghdú, chun dul i ngleic le himirce daoine oilte go háirithe ó Bhallstáit san oirthear agus sa deisceart, agus chun cúrsaíocht mac léinn, taighdeoirí agus fiontraithe a chur chun cinn.

Leasú  36

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar deireadh, bíonn meascán d'eolas, bonneagar agus tallann de dhíth ar éiceachórais nuálaíochta bhríomhara. Ní mór creatdálaí maidir le comhar idir lucht taighde, oideachais agus nuálaíochta san Eoraip a bheith ann mar aon le sineirgí láidre chun a áirithiú go ndéanfar foinsí tearca a infheistiú go cuí agus go héifeachtúil sa taighde agus sa nuálaíocht. Comhtháthú an triantáin eolais trí bhíthin PENanna atá ann cheana agus PENanna nua, is cinnte gur bealach é sin chun timpeallacht a chothú atá fabhrach don nuálaíocht agus is cuspóir treorach de chuid EIT é.

Ar deireadh, bíonn meascán d'eolas, infheistíocht, bonneagar agus tallann de dhíth ar éiceachórais nuálaíochta bhríomhara. Ní mór creatdálaí maidir le comhar idir aighde, oideachas agus nuálaíocht san Eoraip a bheith ann mar aon le sineirgí láidre chun a áirithiú go ndéanfar foinsí tearca a infheistiú go cuí agus go héifeachtúil agus foinsí eile cistiúcháin a ghiaráil a bhfuil inbhuanaitheacht airgeadais mar aidhm leo. Comhtháthú an triantáin eolais trí bhíthin PENanna atá ann cheana agus PENanna nua, teagmháil agus comhtháthú a dhéanamh le páirtithe nua in earnálacha agus i réigiúin eile, is cinnte gur bealach é sin chun timpeallacht a chothú atá fabhrach don nuálaíocht agus is cuspóir treorach de chuid EIT é.

Leasú  37

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Rannchuideoidh EIT mar chuid dhílis den chlár Fís Eorpach lena chuspóirí agus a thosaíochtaí uileghabhálacha a chur i gcrích. Beidh na PENanna ina gcuid de na Comhpháirtíochtaí Institiúidithe Eorpacha, is é sin le rá, go leanfaidh siad sraith prionsabal agus critéar saolré chun cur chuige tioncharbhunaithe oscailte comhleanúnach a áirithiú. Is é a léirítear dá bharr sin i gcuspóirí ginearálta EIT an ról foriomlán atá ag EIT i gclár Fís Eorpach agus an áit atá aige [i gColún na hEorpa Nuálaí].

Rannchuideoidh EIT mar chuid dhílis den chlár Fís Eorpach lena chuspóirí agus a thosaíochtaí uileghabhálacha a chur i gcrích. Laistigh den chlár Fís Eorpach, meastar gur Comhpháirtíochtaí Eorpacha iad na PENanna, is é sin le rá, go leanfaidh siad na prionsabail agus critéir  saolré mar a leagtar síos in Airteagal 8 agus in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán [xxx] [lena mbunaítear an clár Fís Eorpach]. Is é a léirítear dá bharr sin i gcuspóirí ginearálta EIT an ról foriomlán atá ag EIT i gclár Fís Eorpach agus an áit atá aige [i gColún na hEorpa Nuálaí’]. Oibreoidh EIT, dá bhrí sin, le comhlachtaí cur chun feidhme eile de Cholún na hEorpa Nuálaí den chlár Fís Eorpach agus déanfaidh sé a dhícheall rannchuidiú le “hionad ilfhreastail don nuálaíocht”.

 

 

Leasú  38

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – cuid 2 – pointe 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Is barr feabhais is bunús le EIT. Spreagfaidh sé an cháilíocht is airde den triantán eolais agus i bpobail nua nuálaíochta freisin. Gné lárnach eile is ea raon geografach, agus chuige sin, beidh PENanna oscailte agus trédhearcach le linn a ngníomhaíochtaí a chur chun feidhme.

Leasú  39

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sainítear réimsí uileghabhálacha idirghabhála EIT sa [togra maidir leis an gclár Fís Eorpach]. Leanfaidh EIT de bheith ag tacú lena Phobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) chun na héiceachórais nuálaíochta a chuidíonn le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda a neartú. Déanfaidh sé an méid sin trí chomhtháthú oideachais, taighde agus gnó a chothú agus ar an gcaoi sin timpeallachtaí atá fabhrach don nuálaíocht a fhorbairt, agus trí ghlúin nua fiontraithe a chur chun cinn agus tacú leo agus trí fhorbairt cuideachtaí nuálacha a spreagadh i sineirgíocht agus i gcomhlántacht le EIC. Agus an méid sin á chur i gcrích aige déanfaidh sé an méid seo a leanas go háirithe:

Sainítear réimsí uileghabhálacha idirghabhála EIT in Iarscríbhinní I agus Ia a ghabhann le Rialachán [xxx] lena mbunaítear an clár Fís Eorpach. Leanfaidh EIT de bheith ag tacú lena Phobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) chun na héiceachórais nuálaíochta a chuidíonn le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha a neartú, i gcomhréir iomlán leis an gclár Fís Eorpach. Déanfaidh sé an méid sin trí chomhtháthú ardoideachais, taighde agus gnó a chothú agus ar an gcaoi sin timpeallachtaí atá fabhrach don nuálaíocht a fhorbairt, agus trí ghlúin nua fiontraithe a chur chun cinn agus tacú leo, trí dhul i ngleic leis an ngné inscne agus le bearna inscne na fiontraíochta agus trí fhorbairt cuideachtaí nuálacha a spreagadh, le haird ar leith ar FBManna, i sineirgí agus i gcomhlántacht le EIC. Agus an méid sin á chur i gcrích aige, déanfaidh sé an méid seo a leanas go háirithe:

Leasú  40

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 1 - fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Nuálaíocht agus fiontraíocht a chothú trí bhíthin oideachas níos fearr;

(2) Nuálaíocht agus fiontraíocht agus forbairt scileanna a chothú, tacú le aistriú fiontraíochta institiúidí ardoideachais, le hoideachas agus meantóireacht níos cuimsithí agus ar ardcháilíocht i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, agus i cláir malartaithe trasteorann san Aontas;

Leasú  41

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 1 - fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Réitigh nua ar dhúshláin dhomhanda a thabhairt chuig an margadh.

(3) Réitigh nua ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha a chruthú.

Leasú  42

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcomhréir leis na dúshláin shainaitheanta a bhfuil EIT ag tabhairt aghaidh orthu (mar a thuairiscítear i gcaibidil 1.3) agus ar mhaithe le rannchuidiú leis na cuspóirí uileghabhálacha thuas arna sainiú do EIT sa [togra maidir leis an gclár Fís Eorpach] is iad seo a leanas cuspóirí sonracha EIT don tréimhse 2021-2027:

I gcomhréir leis na dúshláin shainaitheanta a bhfuil EIT ag tabhairt aghaidh orthu (mar a thuairiscítear i gcaibidil 1.3) agus ar mhaithe le rannchuidiú leis na cuspóirí uileghabhálacha thuas arna sainiú do EIT in Iarscríbhinní I agus Ia a ghabhann le Rialachán [xxx] lena mbunaítear an clár Fís Eorpach, is iad seo a leanas cuspóirí sonracha EIT don tréimhse 2021-2027:

Leasú  43

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 - pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) Tionchar PENanna agus chomhtháthú an triantáin eolais a mhéadú;

(a) Tionchar agus trédhearcacht PENanna a mhéadú, agus borradh a chur faoi chomhtháthú an triantáin eolais;

Leasú  44

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 - pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) Oscailteacht na PENanna a mhéadú trí réimse níos leithne geallsealbhóirí ar fud an Aontais a chur san áireamh;

Leasú  45

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 - pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) Cumas nuálaíochta na hearnála ardoideachais a mhéadú trí athrú institiúideach a chur chun cinn in institiúidí ardoideachais:

(b) Cumas fiontraíochta agus nuálaíochta na hearnála ardoideachais ar fud an Aontais a mhéadú trí PENanna a threorú agus faireachán a dhéanamh orthu maidir le comhtháthú feabhsaithe a chur chun cinn sna héiceachórais nuálaíochta agus athrú institiúideach a chur chun cinn in institiúidí ardoideachais;

Leasú  46

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 - pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) For-rochtain réigiúnach EIT a mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar éagothromaíochtaí réigiúnacha sa chumas nuálaíochta ar fud an Aontais.

(c) For-rochtain réigiúnach agus áitiúil EIT agus a PENanna a mhéadú, mar aon le scaipeadh agus saothrú níos fearr a dhéanamh ar thorthaí, chun aghaidh a thabhairt ar éagothromaíochtaí réigiúnacha sa chumas nuálaíochta ar fud an Aontais agus laistigh de Bhallstáit aonair, chun cumhdach geografach cothrom a áirithiú.

Leasú  47

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.1 – mír 2 - pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a) Clár dhá bhliain um fhreagairt ar ghéarchéimeanna a chur chun feidhme leis an solúbthacht is gá chun a bheith in ann rannchuidiú leis na héiceachóras nuálaíochta atá ann cheana a chosaint agus cuidiú le geallsealbhóirí EIT ullmhú don téarnamh eacnamaíoch.

Leasú  48

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Trí na cuspóirí sin a chur i gcrích rannchuideoidh EIT le tionchair eolaíochta, gheilleagair/theicneolaíocha agus shochaíocha an chláir Fís Eorpach a bhaint amach go hiomlán. Leanfaidh sé de na héiceachórais nuálaíochta a chuidíonn le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda a neartú, trí chomhtháthú an triantáin eolais a chothú i réimsí gníomhaíochta na PENanna. Áiritheofar le próiseas um Pleanáil Straitéiseach an chláir Fís Eorpach go mbeidh ailíniú níos dlúithe ann idir gníomhaíochtaí EIT agus an chuid eile den chlár Fís Eorpach. I bhfianaise an méid atá déanta aige cheana, beidh ról tábhachtach ag EIT i gColún na ‘Nuálaíochta Oscailte’.

Trí na cuspóirí sin a chur i gcrích, rannchuideoidh EIT le tionchair eolaíochta, gheilleagair/theicneolaíocha agus shochaíocha an chláir Fís Eorpach a bhaint amach go hiomlán. Áiritheofar le próiseas um Pleanáil Straitéiseach an chláir Fís Eorpach go mbeidh ailíniú níos dlúithe ann idir gníomhaíochtaí EIT agus an chuid eile den chlár Fís Eorpach. Beidh ról tábhachtach ag EIT i gColún na hEorpa Nuálaí agus ar fud an chláir Fís Eorpach.

Leasú  49

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é toradh ríthábhachtach Cholún[ na hEorpa Nuálaí] sineirgí láidre idir EIT agus an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach. Reáchtálfaidh EIT agus EIC gníomhaíochtaí comhlántacha arb é is aidhm leo an tacaíocht a thugtar d'fhiontair nuálacha a shruthlíniú. Bunaithe ar shaineolaíocht a PENanna, soláthróidh EIT seirbhísí luasghéaraithe gnó agus oiliúint do thairbhithe a fhaigheann cistiú EIC.

Is gá sineirgí láidre a bheith ann idir na trí chomhlacht cur chun feidhme de Cholún [na hEorpa Nuálaí]. Déanfar meastóireacht in athbhreithniú meántéarmach EIT ar an bhféidearthacht go mbunófaí ionad ilfhreastail don nuálaíocht. D’fhéadfadh ar a laghad trí phríomhshraith a bheith ag an ionad ilfhreastail sin: comhtháthú an triantáin eolais; éiceachórais nuálaíochta na hEorpa; FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta atá dian ar T&N a uas-scálú. Go háirithe, reáchtálfaidh EIT agus EIC gníomhaíochtaí comhlántacha arb é is aidhm dóibh an tacaíocht a thugtar do chuideachtaí nuálacha, lena n-áirítear seirbhísí luasghéaraithe gnó agus oiliúint a shruthlíniú.

Leasú  50

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT rochtain thairbhithe EIC ar éiceachórais nuálaíochta PENanna agus ar ghníomhaithe an triantáin eolais ábhartha a éascú a thuilleadh. Ar an gcaoi sin féadfaidh tairbhithe EIC baint ghníomhach a bheith acu le gníomhaíochtaí PENanna agus tairbhe a bhaint as seirbhísí PENanna. San am céanna, féadfaidh tairbhithe EIT iarratas a dhéanamh ar ionstraimí EIC nuair nach mbeidh tacaíocht PENanna EIT ar fáil. Féadfaidh EIC cuidiú le cuideachtaí nuathionscanta a fhaigheann tacaíocht ó PENanna a bhfuil acmhainn mhór mhéadaithe iontu forbairt thapa a dhéanamh. Go háirithe, féadfaidh na fiontair is nuálaí a fhaigheann tacaíocht ó PENanna, má roghnaítear iad faoi EIC, leas a bhaint as tacaíocht airgeadais chumaiscthe a thairgeann ionstraimí luasaire EIC agus/nó as an tacaíocht airgeadais a thairgeann ionstraimí InvestEU.

Ba cheart go ndéanfadh PENanna cruthú cuideachtaí nuálaíocha a spreagadh i ndlúthshineirgí agus i gcomhlántacht le EIC. Glacfaidh EIT páirt ghníomhach i ngníomhaíochtaí Fhóram EIC agus déanfaidh sé naisc idir Pobal EIT agus gníomhaíochtaí ábhartha lena dtugtar tacaíocht d'éiceachórais nuálaíochta chun dúbailt a sheachaint agus comhleanúnachas agus comhlántacht gníomhaíochtaí a áirithiú. Déanfaidh EIT rochtain thairbhithe EIC ar éiceachórais nuálaíochta PENanna agus ar ghníomhaithe an triantáin eolais ábhartha a éascú. Ar an gcaoi sin, féadfaidh tairbhithe EIC baint ghníomhach a bheith acu le gníomhaíochtaí PENanna agus tairbhe a bhaint as seirbhísí PENanna. San am céanna, féadfaidh tairbhithe EIT iarratas a dhéanamh ar ionstraimí EIC le haghaidh tacaíocht sa bhreis ar na seirbhísí arna gcur ar fáil ag PENanna EIT. Féadfaidh EIC cuidiú le cuideachtaí nuathionscanta a fhaigheann tacaíocht ó PENanna a bhfuil acmhainn mhór mhéadaithe iontu forbairt thapa a dhéanamh. Go háirithe, féadfaidh na fiontair is nuálaí a fhaigheann tacaíocht ó PENanna leas a bhaint as rochtain mhear ar ghníomhaíochtaí EIC, go háirithe maidir leis an tacaíocht airgeadais chumaiscthe a thairgeann Luasaire EIC agus/nó as an tacaíocht airgeadais a thairgeann ionstraimí InvestEU. Sa bhreis air sin, sainaithneoidh PENanna na FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta ina bpobal a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu chun rochtain a fháil ar chistí náisiúnta agus Eorpacha agus ar scéimeanna airgeadais chun a cinntiú go mairfidh siad. Chuige sin, oibreoidh PENanna i ndlúthchomhar le EIR, EIC agus leis na húdaráis náisiúnta.

Leasú  51

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh EIT sineirgí níos láidre le cláir agus tionscnaimh sa Cholún [Eolaíocht den Scoth], chun aistriú an eolais a thagann ó thaighde bunúsach ina fheidhmchlár nithiúla a luasghéarú, rud a rachaidh chun leasa na sochaí. Go háirithe, i dtaca le Gníomhaíochtaí Marie-Skłodowska-Curie, oibreoidh EIT i gcomhar chun scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta chomhaltaí Ghníomhaíochtaí Marie-Skłodowska-Curie a fhorbairt.

Áiritheoidh EIT sineirgí níos láidre leis na misin go léir agus leis na comhpháirtíochtaí ábhartha, mar shampla PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL agus le cláir agus tionscnaimh sa Cholún [Eolaíocht den Scoth agus Oscailte] chomh maith, chun aistriú an eolais a thagann ó thaighde bunúsach ina fheidhmchlár nithiúla a luasghéarú, rud a rachaidh chun leasa na sochaí. Go háirithe, i dtaca le Gníomhaíochtaí Marie-Skłodowska-Curie agus le ERC, oibreoidh EIT i gcomhar chun scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta chomhaltaí Ghníomhaíochtaí Marie-Skłodowska-Curie agus thairbhithe ERC a fhorbairt. Déanfar an comhar sin a chur ar fáil ar bhonn deonach agus ní chuirfear leis an ualach riaracháin do na tairbhithe.

Leasú  52

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Rannchuideoidh EIT leis an gColún ‘Dúshláin Dhomhanda agus Iomaíochas Tionsclaíoch’ agus comhlánóidh sé gníomhaíochtaí ábhartha chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda agus iomaíochas an Aontais a mhéadú ar scála domhanda. Go háirithe, trí bhíthin a PENanna, féachfaidh EIT le rannchuidiú le misin ábhartha agus le cnuasaigh théamacha agus le Comhpháirtíochtaí Eorpa trí thacú go suntasach le bearta atá dírithe ar thaobh an éilimh agus trí sheirbhísí saothraithe a chur ar fáil chun treisiú le haistriú teicneolaíochta agus chun tráchtálú na dtorthaí a bhaintear amach a luasghéarú.

Rannchuideoidh EIT leis an gColún [Dúshláin Dhomhanda agus Iomaíochas Tionsclaíoch Eorpach] agus comhlánóidh sé gníomhaíochtaí ábhartha chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha agus chun inbhuanaitheacht agus iomaíochas an Aontais a mhéadú ar scála domhanda. Go háirithe, trí bhíthin a PENanna, féachfaidh EIT le rannchuidiú le misin ábhartha agus le cnuasaigh théamacha agus le Comhpháirtíochtaí Eorpa trí thacú go suntasach le bearta atá dírithe ar thaobh an éilimh agus trí sheirbhísí saothraithe a chur ar fáil chun treisiú le haistriú teicneolaíochta agus chun tráchtálú na dtorthaí a bhaintear amach a luasghéarú.

Leasú  53

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chomh maith leis sin scrúdófar deiseanna sineirgíochta idir an chuid Barr Feabhais a Chomhroinnt d'Fhís Eorpach agus na gníomhaíochtaí for-rochtana a fhaigheann tacaíocht ó EIT. Go háirithe, féadfaidh tíortha sprice de chuid Barr Feabhais a Chomhroinnt d'Fhís Eorpach giaráil a dhéanamh ar shaineolas EIT agus ar thacaíocht d’fhorbairt gníomhaíochtaí iartheachtacha (i.e. gar don mhargadh) ina gcáil mar spriocghrúpa ghníomhaíochtaí for-rochtana EIT.

Chomh maith leis sin, scrúdófar deiseanna sineirgí idir cuid den chlár Fís Eorpach, eadhon Rannpháirtíocht a leathnú agus Barr Feabhais a Scaipeadh, agus SNR agus na gníomhaíochtaí for-rochtana eile a fhaigheann tacaíocht ó EIT. Is é an aidhm atá leis ionadaíocht níos cothroime ar ghníomhaíochtaí EIT a bhaint amach ar fud an Aontais. Tabharfaidh EIT treorú do PENanna chun cabhrú leo úsáid níos fearr a bhaint as SNR. Go háirithe, féadfaidh tíortha sprice de chuid Barr Feabhais a Leathnú d'Fhís Eorpach giaráil a dhéanamh ar shaineolas EIT agus ar thacaíocht d’fhorbairt gníomhaíochtaí iartheachtacha (i.e. gar don mhargadh) ina gcáil mar spriocghrúpa ghníomhaíochtaí for-rochtana EIT. Úsáidfear buiséad SNR chun cistí SIE a ghiaráil freisin. Úsáidfidh PENanna sineirgí den sórt sin chun scéimeanna cistiúcháin atá cosúil le gníomhaíochtaí leathnaithe an Chreatchláir um Thaighde agus um Nuálaíocht (Teacht le chéile i bhFoirne, Nascadh, Cathaoirligh ERA) a chruthú.

Leasú  54

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh ról atreisithe EIT, trí dhíriú ar ghníomhaíochtaí lena gcuirfear le luach ar leibhéal an Aontais agus lena rannchuideofar le cuspóirí an chláir Fhís Eorpach a bhaint amach, ina threoir ag straitéis EIT don tréimhse 2021-2027. Ar an gcéad dul síos, leanfaidh EIT de thacaíocht a thabhairt don chumas agus d'éiceachórais nuálaíochta trí bhíthin PENanna, trí iad a fhorbairt agus a leathnú a thuilleadh, agus trí PENanna nua a sheoladh. Ar an dara dul síos, agus é ag tógáil ar a thaithí ar chomhtháthú an triantáin eolais, tacóidh EIT go díreach le forbairt an chumais fiontraíochta agus nuálaíochta in earnáil an ardoideachais. Ar deireadh, trí bhíthin bearta cothrománacha níos éifeachtaí, áiritheoidh EIT go méadófar a thionchar ar leibhéal an Aontais. Ina theannta sin cuirfidh EIT feabhas ar a oibríochtaí i roinnt réimsí freisin d’fhonn a éifeachtacht, a éifeachtúlacht agus a thionchar a mhéadú.

Beidh ról atreisithe EIT, trí dhíriú ar chomhtháthú an triantáin eolais ar son na nuálaíochta,  agus breisluach agus rannchuidiú ar leibhéal an Aontais chun cuspóirí an chláir Fhís Eorpach a bhaint amach, ina threoir ag straitéis EIT don tréimhse 2021-2027. Ar an gcéad dul síos, leanfaidh EIT de thacaíocht a thabhairt don chumas agus d'éiceachórais nuálaíochta trí bhíthin PENanna, trí iad a fhorbairt, a oscailt, a fheabhsú ó thaobh trédhearcachta de, a rialú níos fearr agus a leathnú a thuilleadh, agus trí PENanna nua a sheoladh. Ar an dara dul síos, agus é ag tógáil ar a thaithí ar chomhtháthú an triantáin eolais, déanfaidh EIT faireachán ar fhorbairt an chumais fiontraíochta agus nuálaíochta ag gníomhaíochtaí ardoideachais atá á leabú sa triantán eolais agus á gcur chun feidhme ag PENanna. Ar deireadh, trí bhíthin bearta cothrománacha níos éifeachtaí, féachfaidh EIT le gach iarracht is gá a dhéanamh chun a áirithiú go méadófar a infheictheacht agus a thionchar ar leibhéal an Aontais. Ina theannta sin, cuirfidh EIT feabhas ar a oibríochtaí i roinnt réimsí freisin, amhail PENanna a threorú i dtreo na hinbhuanaitheacht airgeadais, oscailteacht, for-rochtain, trédhearcacht, cáilíocht agus inbhuanaitheacht a ngníomhaíochtaí féin agus ghníomhaíochtaí PENanna, tuilleadh rannpháirtíochta ag FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta, cothromaíocht inscne agus cumhdach geografach, chun a éifeachtacht, a éifeachtúlacht agus a thionchar a mhéadú.

Leasú  55

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An triantán eolais a chomhtháthú ag EIT agus ag PENanna ar leibhéil an Aontais agus na mBallstát, ar leibhéil réigiúnacha agus áitiúla, leanfaidh sin de bheith ina chúram ríthábhachtach i dtaca le héiceachórais nuálaíochta a neartú agus iad a dhéanamh inbhuanaithe, agus réitigh nua ar dhúshláin dhomhanda a fhorbairt. Leanfaidh EIT de bheith ag tacú le punann PENanna (féach Fíor 2) agus neartóidh sé a thuilleadh a ardán rathúil lena ndéanann sé iad a sheoladh, a fhorbairt agus a bhainistiú. Leanfaidh PENanna de bheith ag feidhmiú trí bhíthin ionaid chomhlonnaithe. Leanfaidh PENanna d'inbhuanaitheacht airgeadais a shaothrú chun neamhspleáchas airgeadais ó dheontas EIT a bhaint amach san fhadtéarma (ar a dhéanaí, tar éis 15 bliana) trí infheistíocht phoiblí agus phríobháideach a ghiaráil.

An triantán eolais a chomhtháthú ag EIT agus ag PENanna ar leibhéil an Aontais agus na mBallstát, ar leibhéil réigiúnacha agus áitiúla, leanfaidh sin de bheith ina chúram ríthábhachtach i dtaca le héiceachórais nuálaíochta a neartú agus iad a dhéanamh inbhuanaithe, agus réitigh nua ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha a fhorbairt. Leanfaidh EIT de bheith ag tacú le punann PENanna agus neartóidh sé a thuilleadh a ardán rathúil lena ndéanann sé iad a sheoladh, a fhorbairt, lena ndéanann sé faireachán orthu agus lena gcuireann sé maoirseacht agus treorú straitéiseach dóibh. Leanfaidh PENanna de bheith ag feidhmiú trí bhíthin ionaid chomhlonnaithe a roghnófar tar éis glaonna oscailte trédhearcacha ar thograí. Leanfaidh PENanna d'inbhuanaitheacht airgeadais a shaothrú chun neamhspleáchas airgeadais ó dheontas EIT a bhaint amach san fhadtéarma, agus é d’aidhm acu sprioc mar sin a bhaint amach tar éis 15 bliana oibríochta, trí infheistíocht phoiblí agus phríobháideach a ghiaráil. Tar éis dheireadh an 15ú bliain oibríochta agus bunaithe ar fhadú ar an gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta, ba cheart go mbeadh PENanna in ann rannpháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí áirithe EIT, a bhaineann, go háirithe, le hoideachas. Is é an Bord Rialála a chinnfidh fadú mar sin ar an gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta, bunaithe ar thoradh dearfach ar mheastóireacht a bheidh déanta ag saineolaithe seachtracha neamhspleácha ar éifeachtacht PENanna agus ar choinníoll go bhfuil leibhéal leordhóthanach tionchair agus inbhuanaitheacht airgeadais baint amach acu. Leis sin, áiritheofar go gcoinnítear PENanna i bPobal EIT agus go leanfaidh siad de thorthaí áirithe a sholáthar nach mbeifí in ann a bhaint amach ar bhealach inmharthana ó thaobh tráchtála de seachas sin.

Leasú  56

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT sciar mór dá bhuiséad a thiomnú do thacaíocht a thabhairt do PENanna. Déanfaidh sé anailísiú agus faireachán ar a bhfeidhmíocht agus áiritheoidh sé go gcuideoidh siad le cuspóirí EIT agus an Chláir Fís Eorpach a bhaint amach. Anuas ar an tacaíocht airgeadais, bunaithe ar cheachtanna a foghlaimíodh, cuirfidh EIT maoirseacht straitéiseach ar fáil do PENanna, mar aon le treoir maidir le saincheisteanna cothrománacha agus saincheisteanna sonracha, lena n-áirítear maidir le sineirgí a bhunú faoi réir an Chláir Fís Eorpach agus le tionscnaimh eile de chuid an Aontais. Go háirithe, cuideoidh EIT le PENanna comhéadain a bhunú agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a chothú le Comhpháirtíochtaí Eorpacha ábhartha agus le tionscnaimh agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais.

Déanfaidh EIT sciar mór dá bhuiséad a thiomnú do thacaíocht a thabhairt do PENanna. Bunaithe ar na táscairí a liostaítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán [xxx] lena mbunaítear Fís Eorpach, déanfaidh EIT faireachán agus anailís ar an bhfeidhmíocht, ar na hinfheistíochtaí giarála agus ar na tionchair éagsúla chainníochtúla agus cháilíochtúla. Anuas ar an tacaíocht airgeadais, bunaithe ar cheachtanna a foghlaimíodh, cuirfidh EIT maoirseacht straitéiseach ar fáil do PENanna, mar aon le treoir maidir le saincheisteanna cothrománacha agus saincheisteanna sonracha, lena n-áirítear maidir le sineirgí a bhunú faoi réir an Chláir Fís Eorpach agus le tionscnaimh AE agus idirnáisiúnta. Go háirithe, tacóidh EIT le PENanna comhéadain a bhunú agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a chothú le Comhpháirtíochtaí Eorpacha ábhartha, le misin de chuid an chláir Fís Eorpach, le EIC agus le tionscnaimh agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais, agus déanfaidh sé faireachán ar bhunú na n-ionad comhlonnaithe lasmuigh den Aontas. Ba chóir go ndéanfadh EIT a dhícheall an téarmaíocht a bhaineann le struchtúr gach PEN a shruthlíniú, leis an gcríoch inaitheantacht EIT a shimpliú, a shoiléiriú agus a fheabhsú tuilleadh.

Leasú  57

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 1 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh sé faireachán freisin ar dhámhachtain na Lipéad EIT do chláir oideachais agus oiliúna PENanna agus déanfaidh sé iniúchadh maidir le sásra dearbhaithe cáilíochta níos éifeachtaí, lena n-áirítear aitheantas agus creidiúnú seachtrach do Lipéad EIT

Déanfaidh sé faireachán agus neartú freisin, agus cuirfidh sé feabhas ar an Lipéad EIT a bhronntar ar chláir oideachais, oiliúna, mheantóireachta agus athscilithe PENanna, lena n-áirítear cláir ar líne, agus déanfaidh sé iniúchadh maidir le sásra dearbhaithe cáilíochta níos éifeachtaí, lena n-áirítear aitheantas agus infheictheacht sheachtrach do Lipéad EIT.

Leasú  58

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT seirbhísí comhroinnte do PENanna agus malartú taithí agus dea-chleachtas idir PENanna a éascú agus comhoibriú eatarthu (gníomhaíochtaí tras-PEN) maidir le hábhair théamacha agus chothrománacha a chothú. I gcás ina dtugann roinnt PENanna aghaidh cheana féin ar thosaíochtaí coiteanna beartais de chuid an Aontais i gcás nach ann do PENanna tiomnaithe is ag gníomhaíochtaí tras-PEN atá an cumas is airde. Tá ardchumas ag baint leis na pobail PENanna éagsúla a thabhairt le chéile i gcomhghníomhaíochtaí tiomanta comhleasa i dtaca le sineirgí agus cuirfidh EIT borradh faoi na gníomhaíochtaí sin agus glacfaidh sé páirt ghníomhach i sainiú inneachar agus struchtúr ghníomhaíochtaí thras-PEN. Déanfaidh sé faireachán ar chur chun feidhme ghníomhaíochtaí thras-PEN agus ar na torthaí a bhainfear amach agus é mar aidhm aige cuid dhílis de straitéisí PENanna a dhéanamh de na gníomhaíochtaí sin.

EIT le héascú a dhéanamh ar sheirbhísí agus saoráidí comhroinnte phobal EIT a bhunú, a bhfuil sé d’aidhm acu cúraimí oibríochtúla ar leith a láimhseáil go comhpháirteach, ar cúraimí iad atá comónta do roinnt PENanna. Déanfaidh EIT éascú freisin ar mhalartú taithí agus dea-chleachtas idir PENanna a éascú agus comhoibriú eatarthu (gníomhaíochtaí tras-PEN) maidir le hábhair théamacha agus chothrománacha a chothú freisin. Tá cros-toirchiú idir réimsí ábhair éagsúla ag éirí níos tábhachtaí don chruthaitheacht, don nuálaíocht agus don ghnó. Go háirithe i gcás ina dtugann roinnt PENanna aghaidh cheana féin ar thosaíochtaí coiteanna beartais de chuid an Aontais agus i gcás nach ann do PENanna tiomnaithe, is ag gníomhaíochtaí tras-PEN agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha tiomnaithe atá an cumas is airde maidir le sineirgí agus tairbhí idirdhisciplíneacha. Cuirfidh EIT borradh faoi na gníomhaíochtaí sin agus glacfaidh sé páirt ghníomhach i sainiú inneachar agus struchtúr ghníomhaíochtaí thras-PEN. Déanfaidh sé faireachán ar chur chun feidhme ghníomhaíochtaí thras-PEN, agus ar na torthaí a bhainfear amach agus é mar aidhm aige inbhuanaitheacht fhadtéarmach na ngníomhaíochtaí sin a áirithiú mar chuid dhílis de EIT agus de straitéisí ilbhliantúla PENanna.

Leasú  59

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT a tionchar réigiúnach a mhéadú a tuilleadh trí bhíthin oscailteacht fheabhsaithe i dtaca le comhpháirtithe agus geallsealbhóirí ionchasacha agus straitéis réigiúnach níos soiléire do PENanna, lena n-áirítear naisc chuig na Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste ábhartha.

Déanfaidh EIT a tionchar réigiúnach a mhéadú tuilleadh trí oscailteacht fheabhsaithe na PENanna i dtaca le réimse leathan de chomhpháirtithe agus geallsealbhóirí a ionchasacha, cumhdach geografach cothrom, torthaí a bheith á scaipeadh agus a shaothrú ar bhealach níos fearr agus straitéis réigiúnach níos soiléire do PENanna. Déanfaidh gach PEN straitéis réigiúnach den sórt sin a leagan amach mar chuid lárnach dá bpleananna gnó ilbhliantúla lena ndíreofar ar an gcaidreamh le gníomhaithe nuálaíochta réigiúnacha agus áitiúla, lena n-áirítear FBManna, a neartú. I gcás inarb ábhartha, ba cheart do PENanna naisc a léiriú le Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste agus le gníomhaíochtaí na n-ardán téamach agus na dtionscnamh idir-réigiúnach, lena n-áirítear Údaráis Bhainistíochta na gCistí Struchtúracha agus Infheistíochta. Déanfaidh EIT faireachán leanúnach ar chur chun feidhme na straitéisí críochacha sin, lena n-áirítear an éifeacht ghiarála ar chistí ESI.

 

Déanfaidh EIT faireachán freisin ar an dóigh a n-oibríonn ionaid chomhlonnaithe agus a gcomhtháthaíonn siad sna héiceachórais nuálaíochta áitiúla. Thairis sin, feabhsóidh PENanna comhtháthú den sórt sin freisin trí Mhoil Nuálaíochta a bhunú, ar cheart dóibh a bheith mar phointe iontrála chun idirghníomhú le gníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla triantán an eolais. Is féidir leis na Moil Nuálaíochta cuidiú le sineirgí a bhunú, na líonraí áitiúla a idirnáisiúnú, deiseanna maoinithe agus comhoibrithe a shainaithint, comhairle a thabhairt do na húdaráis phoiblí agus tacaíocht a thabhairt do na tairbhithe. Féadfaidh na Moil Nuálaíochta forbairt le bheith ina n-ionaid chomhlonnaithe.

 

Cé gurb é an barr feabhais fós an príomhchritéar, nuair atá comhpháirtithe, tionscadail nó ionaid chomhlonnaithe nua á roghnú, tabharfar aird ar leith ar struchtúir nuálaíochta agus éiceachórais inbhuanaithe a thógáil i dtíortha agus i réigiúin ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta, go háirithe mura bhfuil siad mar chuid de Chomhphobal EIT go fóill. Nuair a bheidh sé fíor-riachtanach rogha a dhéanamh idir tograí ina mbeidh torthaí comhionanna meastóireachta, ní mór do PENanna tosaíocht a thabhairt do na tograí sin lena mbaineann na nithe seo a leanas:

 

(a) líon níos airde réigiún agus tíortha a áireamh, ar réigiúin agus tíortha iad a bhfuil leibhéil ísle feidhmíochtaí T&N iontu, nó ar tíortha nuálaíochta measartha nó meán-nuálaíochta iad, mar a shainítear i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Rialachan EIT [xxx];

 

(b) líon níos airde réigiún agus tíortha nach bhfuil rannpháirteach fós sa phobal eolais agus nuálaíochta a áireamh;

 

(c) ról a thabhairt do réigiúin agus tíortha a gheallann go rannchuideoidh siad le cistí ESI.

Leasú  60

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1  – pointe 3  – pointe 3.1  – pointe 2  – mír 1  – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is ar bhonn deonach a bhí Scéim Nuálaíochta Réigiúnach EIT, faoi stiúir EIT agus arna cur chun feidhme ag PENanna, á reáchtáil go dtí seo. Ó 2021 ar aghaidh, beidh SNRanna EIT ina gcuid dhílis de straitéis ilbhliantúil na PENanna. Leanfaidh EIT de threoir agus tacaíocht a chur ar fáil do PENanna chun straitéisí ilbhliantúla SNRanna EIT a ullmhú agus a chur chun feidhme. Trí bhíthin ghníomhaíochtaí SNRanna EIT, leanfar de thacaíocht fheabhsaithe a thabhairt do chumas nuálaíochta tíortha agus réigiún nach mbíonn ag feidhmiú go leordhóthanach i dtaca leis an nuálaíocht. Is ar a laghad 10% de thacaíocht fhoriomlán EIT lena dtugtar cistiú do PENanna a bheidh sa bhuiséad EIT a bheidh dírithe ar ghníomhaíochtaí SNR EIT a chur chun feidhme, agus ar an gcaoi sin, méadófar líon na gcomhpháirtithe PEN ó réigiúin spriocdhírithe. Is é is aidhm do ghníomhaíochtaí dá dtabharfar tacaíocht trí bhíthin SNRanna:

Is ar bhonn deonach a bhí Scéim Nuálaíochta Réigiúnach EIT, faoi stiúir EIT agus arna cur chun feidhme ag PENanna, á reáchtáil go dtí seo. Ó 2021 i leith, beidh SNR EIT  ina cuid éigeantach agus dhílis de straitéisí ilbhliantúla na PENanna. Déanfaidh EIT a áirithiú go mbainfear úsáid as gníomhaíochtaí SNR mar nasc i dtaca leis an méid seo a leanas:

 

(i) Straitéisí Cliste Speisialtóireachta um Thaighde agus Nuálaíocht ábhartha, agus, sa chaoi sin, go dtabharfaí spreagadh d’infheistíochtaí eile, go háirithe cistí ESI;

 

(ii) comhtháthú comhpháirtithe nua féideartha, agus, as chaoi sin, cumhdach geografach na PENanna a leathnú.

 

 

Leanfaidh EIT de threoir agus tacaíocht a chur ar fáil do PENanna maidir le hullmhú agus cur chun feidhme straitéisí ilbhliantúla SNRanna EIT. Trí bhíthin ghníomhaíochtaí SNRanna, leanfar de thacaíocht fheabhsaithe a thabhairt do chumas nuálaíochta tíortha agus réigiún, lena n-áirítear na réigiún is forimeallaí, a bhfuil leibhéil ísle feidhmíochtaí T&N iontu nó ar tíortha ísealnuálaíochta nó meán-nuálaíochta iad, mar a shainmhínítear i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Rialachán [xxx] EIT, agus ar teoranta a rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí na PENanna. Is 15% ar a laghad de thacaíocht fhoriomlán EIT lena dtugtar cistiú do PENanna a bheidh sa bhuiséad EIT a bheidh dírithe ar ghníomhaíochtaí SNR EIT a chur chun feidhme, agus, ar an gcaoi sin, éascófar líon méadaithe comhpháirtithe PEN ó réigiúin spriocdhírithe. Is é an aidhm a bheidh le gníomhaíochtaí dá dtabharfar tacaíocht trí bhíthin SNR:

 

Leasú  61

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I  – pointe 3  – pointe 3.1  – pointe 2  – mír 2  – fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 cumais nuálaíochta an éiceachórais áitiúil a fheabhsú, trí bhíthin gníomhaíochtaí forbartha cumais agus idirghníomhaíochtaí níos dlúithe idir na gníomhaithe nuálaíochta áitiúla (cnuasaigh, gréasáin, údaráis réigiúnacha, institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí taighde, institiúidí gairmoiliúna);

 rannchuidiú le cumais nuálaíochta an éiceachórais réigiúnaigh agus áitiúil a fheabhsú ar fud an Aontais, trí bhíthin gníomhaíochtaí forbartha cumais agus idirghníomhaíochtaí níos dlúithe idir na gníomhaithe nuálaíochta réigiúnacha agus áitiúla (cnuasaigh, gréasáin, údaráis réigiúnacha, institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí taighde, institiúidí gairmoiliúna);

Leasú  62

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I  – pointe 3  – pointe 3.1  – pointe 2  – mír 2  – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 éiceachórais nuálaíochta áitiúla a nascadh le héiceachórais nuálaíochta uile-Eorpacha trí chomhoibriú le PENanna EIT agus a n-ionaid chomhlonnaithe.

 comhpháirtithe nua a mhealladh in PENann EIT, cumhdach geografach PENann EIT a leathnú ar fud Mhol Nuálaíochta EIT fresin agus éiceachórais nuálaíochta áitiúla a nascadh le héiceachórais nuálaíochta uile-Eorpacha trí  chomhpháirtithe nua a mhealladh, rud lena leathnófaí an cumhdach geografach agus an comhoibriú le PENanna EIT agus a n-ionaid chomhlonnaithe.

Leasú  63

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 2 – mír 2 – fleasc 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- cistiú príobháideach agus poiblí breise a ghiaráil, agus aird ar leith á tabhairt ar chistí SIE.

Leasú  64

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 2 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ina theannta sin, d'fhonn PENanna a chomhtháthú níos doimhne in éiceachórais nuálaíochta áitiúla, beidh sé de cheangal ar gach PEN straitéis a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar mhaithe leis an gcaidreamh idir gníomhaithe nuálaíochta réigiúnacha agus áitiúla a neartú, agus déanfaidh EIT faireachán gníomhach ar an gcur chun feidhme. Ba cheart cur chuige ‘áitbhunaithe’ a chomhtháthú laistigh de straitéis agus plean gnó ilbhliantúil PENanna agus tógáil ar ionaid chomhlonnaithe PENanna (agus SNRanna) agus ar an gcaoi sin a ról mar thairseach chun rochtain a fháil ar phobal PEN a ghiaráil agus idirghníomhú lena gcomhpháirtithe comhlonnaithe. Ba cheart do PENanna naisc a léiriú le Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste áitiúla agus le gníomhaíochtaí ardán téamach ábhartha agus tionscnamh idir-réigiúnach, lena n-áirítear Údaráis Bhainistíochta na gCistí Struchtúracha agus Infheistíochta. Déanfaidh EIT faireachán freisin ar an dóigh a n-oibríonn ionaid chomhlonnaithe agus a gcomhtháthaíonn siad sna héiceachórais nuálaíochta áitiúla.

scriosta

Leasú  65

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

D’fhonn rannchuidiú le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda nua nó atá ag teacht chun cinn, seolfaidh EIT PENanna nua i réimsí tosaíochta a roghnófar ar bhonn critéir lena ndéanfar, i measc gnéithe eile, measúnú ar a n-ábharthacht i dtaca le tosaíochtaí beartais an chláir Fís Eorpach, agus ar a gcumas agus a mbreisluach a dtabharfar aghaidh orthu trí shamhail EIT. Cuirfear san áireamh sna PENanna nua an Phleanáil Straitéiseach d'Fhís Eorpach agus an buiséad a leithdháilfear ar EIT in 2021-2027. Cuirfear na critéir roghnúcháin ábhartha do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha a shainítear in Iarscríbhinn III den [Rialachán maidir le Fís Eorpach] san áireamh i nGlao PEN ar thograí agus déanfar iad a mheasúnú le linn na meastóireachta.

Chun rannchuidiú le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda nua agus orthu sin atá ag teacht chun cinn, déanfaidh EIT glaonna oscailte agus trédhearcacha a sheoladh chun PENanna nua a chruthú i réimsí tosaíochta a roghnófar as measc réimsí téamacha a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo agus ar bhonn critéir a ndéanfar measúnú, i measc gnéithe eile, ar a n-ábharthacht maidir le tosaíochtaí beartais an Aontais i ndáil le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha, agus ar a gcumas agus a mbreisluach a dtabharfar aghaidh orthu trí shamhail EIT. Cuirfear san áireamh sna PENanna nua an Phleanáil Straitéiseach d'Fhís Eorpach agus an buiséad a leithdháilfear ar EIT in 2021-2027. Déanfar na critéir roghnúcháin ábhartha do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha a shainítear in Iarscríbhinn III den [Rialachán maidir le Fís Eorpach] a chur san áireamh i nGlao PEN ar thograí agus déanfar iad a mheasúnú le linn na meastóireachta.

Leasú  66

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunaithe ar thogra ó Bhord Rialaithe EIT agus agus ar anailís ar an togra sin moltar an chéad PEN i réimse na dTionscal Cultúrtha agus Cruthaitheach (CCI) a sheoladh in 2023 agus glao ar thograí a fhoilsiú in 2022. Is ag an réimse tosaíochta sin atá an chomhlántacht is láidre leis na hocht PEN atá seolta cheana ag EIT, agus leis na réimsí tosaíochta féideartha i dtaca le Comhpháirtíochtaí Eorpacha eile atá le seolfadh faoi chlár réime an chláir Fís Eorpach. Is é atá i dTionscail CCI earnáil a bhfuil acmhainn mhór fáis inti agus cuid mhaith tionscnaimh pobail a mheallfadh na saoránaigh. Tá siad leabaithe go daingean sna héiceachórais áitiúla agus réigiúnacha. Mar sin féin, is earnáil ilbhriste fós í earnáil na CCInna agus níl na scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta is gá ag na nuálaithe agus na forbróirí gnó. PEN is fearr a rachadh i ngleic leis na scrogaill sin a bhuí lena chur chuige um chomhtháthú an triantáin eolais, a pheirspictíocht fhadtéarmach agus a chur chuige áitbhunaithe. Tá bileog eolais ina bhfuil achoimre ar na dúshláin atá i réimse na CCInna agus ar an tionchar a a mheastar a bheidh ag PEN ar áireamh in Iarscríbhinn 1B a ghabhann leis an COSN sin.

Bunaithe ar thogra ó Bhord Rialaithe EIT agus ar anailís ar an togra sin, moltar an chéad PEN i réimse na nEarnálacha agus na dTionscal Cultúrtha agus Cruthaitheach (CCSI) a sheoladh in 2022 agus glao ar thograí a fhoilsiú in 2021. Más rud é, áfach, go measfaidh Bord Rialaithe EIT gurb iomchuí comhairliúchán breise a dhéanamh le geallsealbhóirí sula seolfar an glao ar thograí, féadfaidh sé an glao a chur siar go 2022 chun críche an PEN a bhunú do CCSI in 2023.

 

Tá sé beartaithe dara PEN i réimse na nEarnálacha agus na nÉiceachóras Uisce, Mara agus Muirí (Uisce) a sheoladh in 2025, le glao ar thograí atá le foilsiú in 2024. Déanfaidh an Coimisiún, áfach, le cúnamh ó shaineolaithe neamhspleácha, measúnú tionchair chun meastóireacht a dhéanamh faoi 2023 ar a ábhartha atá réimse na nEarnálacha agus na nÉiceachóras Uisce, Mara agus Muirí. Má bhíonn toradh diúltach ar an measúnú, molfaidh an Coimisiún leasú ar Iarscríbhinn 1A agus ar Iarscríbhinn 1B, agus aird á tabhairt ar rannchuidiú Bhord Rialaithe EIT agus ar phróiseas pleanála straitéisí an chláir Fís Eorpach.

Leasú  67

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – mír 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cumhdaíonn réimse tosaíochta na nÉiceachóras Uisce, Mara agus Muirí réimse leathan earnálacha eacnamaíocha traidisiunta agus earnálacha eacnamaíocha atá ag teacht chun cinn, ar réimsí iad a bhfuil dlúthbhaint acu le caipiteal nádúrtha comhshaoil atá faoi bhrú. Beidh ról ríthábhachtach á imirt ag an réimse sin maidir le hAontas a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de, inbhuanaithe agus iomaíoch a bhaint amach faoi 2025, ar an ábhar go bhfuil úsáid níos mó á baint as acmhainní muirí agus uisceacha agus go bhfuil níos mó dúshaothraithe á dhéanamh orthu mar thoradh ar nuatheicneolaíochtaí agus ar an ngá atá leis an ngeilleagar a dhícharbanú. Tá ról lárnach ag farraigí, aigéin agus uiscí intíre i bpróisis chomhshaoil, sláinte agus folláine an duine,  soláthar bia, caomhnú na bithéagsúlachta, seirbhísí criticiúla éiceachórais, fuinnimh inathnuaite agus acmhainní eile. Laghdóidh cóireálacha fuíolluisce méid an fhuinnimh a úsáidtear, méid na mbaictéar pataigineach a bhíonn ann le linn dhí-uisciú an tsloda séarachais agus, go ginearálta, méadóidh siad éifeachtach agus cáilíocht na suiteálacha. Tá an réimse tosaíochta sin comhlántach leis na hocht PEN atá ann cheana. Tá bileog eolais ina bhfuil achoimre ar na dúshláin atá sa réimse sin agus ar an tionchar a mheastar a bheidh ag PEN ar áireamh in Iarscríbhinn 1Ba a ghabhann leis an COSN sin.

Leasú  68

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – mír 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – mír 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Tá comhlántacht láidir ag an réimse tosaíochta CCSI leis na hocht PEN atá seolta cheana ag EIT, agus leis na réimsí tosaíochta féideartha i dtaca le Comhpháirtíochtaí Eorpacha eile a sheolfar faoi chlár réime an chláir Fís Eorpach. Bíonn acmhainneacht mhór fáis, roinnt mhaith tionscnamh pobail agus tarraingteacht láidir do shaoránaigh ag gabháil le hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheachta. Tá siad leabaithe go daingean sna héiceachórais áitiúla agus réigiúnacha. Mar sin féin, is earnálacha an-ilbhriste fós iad na tionscail chultúrtha agus chruthaitheachta agus níl na scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta is gá ag na nuálaithe agus ag na forbróirí gnó. PEN is fearr a rachadh i ngleic leis na scrogaill sin a bhuí lena chur chuige um chomhtháthú an triantáin eolais, a pheirspictíocht fhadtéarmach agus a chur chuige áitbhunaithe. Tá bileog eolais ina bhfuil achoimre ar na dúshláin atá sa réimse sin agus ar an tionchar a mheastar a bheidh ag PEN ar áireamh in Iarscríbhinn 1B.

Leasú  69

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunaithe ar an mbuiséad arna mholadh do EIT d’fhéadfaí an dara PEN nua a sheoladh in 2025 agus glao a fhoilsiú in 2024, tar éis leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn 1A chun réimse/réimsí tosaíochta nua a chur leis. Roghnófar an réimse/na réimsí tosaíochta i bhfianaise mholtaí Bhord Rialaithe EIT. Sna tograí sin, cuirfear san áireamh na réimsí tosaíochta a shainaithneofar i bPlean Taighde agus Nuálaíochta an chláir Fís Eorpach agus na critéir a leagtar síos maidir le Comhpháirtíochtaí Eorpacha, agus is é atá iontu sin go háirithe oscailteacht, trédhearcacht, breisluach an Aontais, comhleanúnachas agus sineirgí. Ailíneofar na critéir maidir le PENanna nua a roghnú leis na critéir maidir le Fís Eorpach. Tacóidh siad freisin le tosaíochtaí beartais an Aontais a chur i gcrích amhail misin agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. D’fhéadfaí PEN/PENanna nua eile a roghnú i gcás ina mbeadh buiséad de bhreis ar bhuiséad EIT ar fáil.

D’fhéadfaí PENanna nua eile a roghnú más rud é go dtiocfaidh buiséad de bhreis ar bhuiséad EIT de bheith ar fáil agus chuirfear san áireamh leo na réimsí tosaíochta sa togra ó Bhord Rialaithe EIT agus i bPlean Taighde  Straitéisigh agus Nuálaíochta an chláir Fís Eorpach agus na critéir a leagtar síos maidir le roghnú Comhpháirtíochtaí Eorpacha, go háirithe oscailteacht, trédhearcacht, breisluach AE, an rannchuidiú leis na SDGanna, comhleanúnachas agus sineirgí. D’fhéadfaí PEN/PENanna nua eile a roghnú más rud é go mbeadh buiséad de bhreis ar bhuiséad EIT ar fáil.

Leasú  70

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.1 – pointe 3 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Éiceachórais nuálaíochta a neartú trí leanúint de thacaíocht a thabhairt do na PENanna atá ann cheana chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda tríd an triantán eolais a chomhtháthú.

 

— Réimsí comhair tras-PEN níos láidre a shainiú agus a chur chun cinn i dtaca le hábhair atá ábhartha ó thaobh straitéise agus beartais de.

 

— A áirithiú go ndéanfaidh PENanna straitéis a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun comhar agus sineirgí le Comhpháirtíochtaí Eorpacha ábhartha agus le tionscnaimh agus cláir ábhartha eile de chuid an Aontais a chruthú.

 

— A áirithiú go mbeidh cur chuige cuimsitheach ag PENanna a bhfuil sé mar aidhm aige caidreamh PENanna le gníomhaithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a neartú.

 

— A áirithiú go mbeidh tionchar réigiúnach méadaithe ag gníomhaíochtaí EIT SNR agus go mbeidh siad comhtháite go hiomlán le straitéisí ilbhliantúla PENanna.

 

— PENanna nua a sheoladh i réimsí téamacha roghnaithe a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, ag tosú le PEN i réimse na dTionscal Cultúrtha agus Cruthaitheach in 2022.

 

Leasú  71

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.2. Tacú le cumas nuálaíochta an ardoideachais

3.2. Tacú le cumas fiontraíochta agus nuálaíochta an ardoideachais

Leasú  72

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tríd an tsamhail le haghaidh chomhtháthú an triantáin eolais chuidigh EIT leis an mbearna leanúnach idir ardoideachas, taighde agus nuálaíocht a dhúnadh. Go háirithe, is uirlis ríthábhachtach í EIT le haghaidh an caipiteal daonna a fhorbairt trína fhócas ar leith ar oideachas fiontraíochta. Mar sin féin, leanann tionchar EIT de bheith teoranta do chomhpháirtithe na PENanna.

Tríd an tsamhail le haghaidh chomhtháthú an triantáin eolais, chuidigh EIT leis an mbearna leanúnach idir ardoideachas, taighde agus nuálaíocht a dhúnadh. Go háirithe, tá EIT agus a chuid PENanna ríthábhachtach le haghaidh an caipiteal daonna a fhorbairt tríd an mbéim ar leith a leagan siad ar nuálaíocht agus ar oideachas fiontraíochta. Mar sin féin, ní bheidh tionchar EIT teoranta do chomhpháirtithe na PENanna, ina áit sin, leathnófar é.

Leasú  73

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun tacaíocht níos leithne a thabhairt don nuálaíocht, ní mór d’institiúidí ardoideachais san Eoraip a bheith nuálach agus fiontraíoch i dtaca lena gcur chuige maidir le hoideachas, taighde agus rannpháirtíocht le gnólachtaí agus an t-éiceachóras nuálaíochta áitiúil níos leithne, an tsochaí shibhialta san áireamh.

Chun tacaíocht níos leithne a thabhairt don nuálaíocht, ní mór d’institiúidí ardoideachais san Eoraip a bheith nuálach agus fiontraíoch i dtaca lena gcur chuige maidir le hoideachas, taighde agus rannpháirtíocht le gnólachtaí agus an t-éiceachóras nuálaíochta áitiúil agus réigiúnach i gcoitinne, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, institiúidí poiblí agus institiúidí sa tríú hearnáil, ar an mbealach is cuimsithí agus is cothroime. Dá bhrí sin, déanfaidh na PENanna gníomhaíochtaí rialta ardoideachais a fheabhsú agus déanfaidh siad cumais fiontraíochta agus nuálaíochta na nInstitiúidí Ardoideachais a fhorbairt tuilleadh laistigh de ghníomhaíochtaí na PENanna.

Leasú  74

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá straitéis shoiléir, creat modheolaíochta agus gealltanas acmhainní de dhíth chun eagraíochtaí ardoideachais a iompú ina n-eagraíochtaí atá níos nuálaí agus níos fiontraíche. Bunaithe ar an taithí atá aige, is é EIT is fearr atá in ann tacú le cumas fiontraíochta agus cumas nuálaíochta institiúidí ardoideachais faoin gclár Fís Eorpach.

I gcomhar leis an gCoimisiún agus bunaithe ar ionchur ó na PENanna, tá EIT le tionscnamh ardoideachais a cheapadh agus a sheoladh chun tacú le forbairt cumais nuálaíochta agus fiontraíochta sa triantáin eolais, a chuirfear chun feidhme trí na PENanna. Bunaithe ar na torthaí ar mheastóireacht atá le déanamh ag saineolaithe neamhspleácha ag deireadh na chéad trí bliana tar éis sheoladh an tionscnaimh ardoideachais, cinnfidh Bord Rialaithe EIT cibé acu ar cheart leanúint leis an tionscnamh, é a uas-scálú nó scor de.

Leasú  75

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh EIT gníomhaíochtaí chun feidhme trí na PENanna ar bhealach oscailte spriocdhírithe a mbeidh sé d’aidhm aige an cumas nuálaíochta san ardoideachas a mhéadú ar mhaithe le líon níos mó d'institiúidí ardoideachais a chomhtháthú i slabhraí luacha agus éiceachórais nuálaíochta. Leis na gníomhaíochtaí sin, comhlánófar idirghabháil EIT maidir le hoideachas mar chuid lárnach de ghníomhaíochtaí Chomhtháthaithe an Triantáin Eolais a dhéanann na PENanna, go háirithe trí iad a dhéanamh níos oscailte agus níos inrochtana d'eintitis nach comhpháirtithe PENanna iad. Bheadh tionchar ag EIT a rachadh lasmuigh de na PENanna agus chuideodh sin leis an misean lárnach atá ag EIT borradh a chur faoi fhás eacnamaíoch inbhuanaithe agus iomaíochas trí chumas nuálaíochta na mBallstát a threisiú, i gcomhréir le spriocanna an chláir Fís Eorpach maidir le scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta a chothú i dtaca leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, lena n-áirítear cumais institiúidí ardoideachais ar fud na hEorpa a mhéadú.

Cuirfidh na PENanna gníomhaíochtaí chun feidhme ar bhealach oscailte, trédhearcach agus spriocdhírithe a mbeidh sé d’aidhm acu an cumas nuálaíochta san ardoideachas a mhéadú, chun institiúidí ardoideachais nach comhpháirtithe PEN iad go fóill a chomhtháthú i slabhraí agus éiceachórais luacha. Leis na gníomhaíochtaí sin, deanfar idirghabháil EIT san oideachas i dTriantáin Eolais gach PEN a chomhlánú, go háirithe trína ndéanamh níos oscailte agus níos inrochtana dóibh sin nach comhpháirtithe de chuid na PENanna iad.

 

Leis an tionscnamh ardoideachais a bheidh á chur chun feidhme ag PENanna, ba cheart go bhfeabhsófaí, inter alia, malartú dea-chleachtas maidir le foghlaim, cóitseáil agus meantóireacht eagraíochtúl, forbairt cúrsaí agus oiliúna le haghaidh uas-scilithe agus athscilithe, forbairt pleananna gníomhaíochta chun riachtanais a shainaithint i réimsí aitheanta amhail bainistiú nuálaíochta, cruthú gnólachtaí nuathionscanta, inbhuanaitheacht agus neodracht aeráide, aistriú teicneolaíochta, bainistiú ceart maoine intleachtúla, comhtháthú cur chuige inscne sa nuálaíocht, rannpháirtíocht le geallsealbhóirí áitiúla, agus gníomhaíochtaí eile maidir le cumas nuálaíochta.

 

Maidir lena ngníomhaíochtaí arb é is aidhm leo cumais nuálaíochta na n-institiúidí oideachais tríú leibhéal a neartú, déanfaidh PENanna iad a chomhtháthú sa straitéis ilbhliantúil. Beidh tionchar ag na gníomhaíochtaí a rachaidh níos faide ná na PENanna agus cuideoidh siad leis an misean lárnach atá ag EIT borradh a chur faoi fhás eacnamaíoch inbhuanaithe agus iomaíochas Eorpach trí chumas nuálaíochta na mBallstát a threisiú, i gcomhréir le spriocanna an chláir Fís Eorpach maidir le scileanna fiontraíochta agus nuálaíochta a chothú i dtaca leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, agus gné na hinscne á cur san áireamh i gcónaí.

Leasú  76

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh tacaíocht EIT le tionscnaimh bheartais amhail cláir réime HEInnovate24 agus RIIA25 ar léir a luach ón méid a rinneadh i líon áirithe d’institiúidí ardoideachais agus Ballstát ar fud an Aontais. Déanfaidh EIT na gníomhaíochtaí tacaíochta a dhearadh i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún agus áiritheoidh sí go mbeidh siad comhleanúnach agus comhlántach le gníomhaíochtaí ábhartha faoi Fhís Eorpach, Erasmus agus cláir eile. Déanfar tuilleadh forbartha agus mionchoigeartaithe ar mhionsonraí sonracha an phróisis sásra cur chun feidhme agus seachadta sna chéad trí bliana agus beidh siad faoi réir faireacháin agus meastóireachta le linn chéim an treoirthionscadail sula ndéanfar méadú breise.

Cuirfidh tacaíocht EIT agus na PENanna le tionscnaimh bheartais amhail tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha, cláir réime HEInnovate24 agus RIIA25 ar léir a luach ón méid a rinneadh i líon áirithe d’institiúidí ardoideachais agus Ballstát ar fud an Aontais. Tacóidh EIT leis na PENanna maidir le gníomhaíochtaí a dhearadh ar bhealach a bheidh comhleanúnach agus comhlántach le gníomhaíochtaí ábhartha faoi Fís Eorpach, Erasmus agus cláir eile. Déanfar tuilleadh forbartha agus mionchoigeartaithe ar mhionsonraí sonracha an phróisis sásra cur chun feidhme agus seachadta sna chéad trí bliana den tionscnamh ardoideachais agus déanfar faireachán agus meastóireacht orthu.

__________________

__________________

24 Is é atá in HEInnovate clár réime beartais a d’fhorbair an Coimisiún Eorpach agus ECFE. Cuireann HEInnovate modheolaíocht ar fáil d'institiúidí ardoideachais chun réimsí cumais nuálaíochta a shainaithint ina bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh agus chun straitéisí agus gníomhaíochtaí ábhartha a mhúnlú chun an tionchar inmhianaithe a bhaint amach. Tá HEInnovate bunaithe ar fhianaise mhodheolaíoch fhónta agus tá ocht réimse forbartha cumais ann: Ceannaireacht agus Rialachas; Claochlú Digiteach; Cumas Eagraíochtúil; Múineadh agus Foghlaim Fhiontraíoch; Fiontraithe a Ullmhú agus Tacú leo; Malartú Faisnéise; Idirnáisiúnú; agus Tionchar a Thomhas. Tá roinnt tuarascálacha tíre atá bunaithe ar HEInnovate foilsithe ag EFCE, féach an tsraith OECD Skills Studies (Staidéir Scileanna ECFE) ag https://www.oecd-ilibrary.org/education/

24 Is é atá in HEInnovate clár réime beartais a d’fhorbair an Coimisiún Eorpach agus ECFE. Cuireann HEInnovate modheolaíocht ar fáil d’institiúidí ardoideachais chun réimsí cumais nuálaíochta a shainaithint ina bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh agus chun straitéisí agus gníomhaíochtaí ábhartha a mhúnlú chun an tionchar inmhianaithe a bhaint amach. Tá HEInnovate bunaithe ar fhianaise mhodheolaíoch fhónta agus tá ocht réimse forbartha cumais ann: Ceannaireacht agus Rialachas; Claochlú Digiteach; Cumas Eagraíochtúil; Múineadh agus Foghlaim Fhiontraíoch; Fiontraithe a Ullmhú agus Tacú leo; Malartú Faisnéise; Idirnáisiúnú; agus Tionchar a Thomhas. Tá roinnt tuarascálacha tíre atá bunaithe ar HEInnovate foilsithe ag EFCE, féach an tsraith OECD Skills Studies (Staidéir Scileanna ECFE) ag https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 D’fhorbair an Coimisiún Eorpach an creat um an Measúnú Réigiúnach ar an Tionchar Nuálaíochta (RIIA) mar chéad chéim chun treoir a thabhairt maidir le measúnuithe ar thionchar nuálaíochta ollscoileanna trí chás-staidéir atá bunaithe ar mhéadracht a mhionsaothrú. D’fhéadfaí nasc a dhéanamh idir an tionchar nuálaíochta, e.g. trí chreat RIIA, agus ionstraimí cistiúcháin nuálaíochta feidhmíochtbhunaithe ar an leibhéal réigiúnach nó náisiúnta nó ar leibhéal an Aontais.

25 D’fhorbair an Coimisiún Eorpach an creat um an Measúnú Réigiúnach ar an Tionchar Nuálaíochta (RIIA) mar chéad chéim chun treoir a thabhairt maidir le measúnuithe ar thionchar nuálaíochta ollscoileanna trí chás-staidéir atá bunaithe ar mhéadracht a mhionsaothrú. D’fhéadfaí nasc a dhéanamh idir an tionchar nuálaíochta, e.g. trí chreat RIIA, agus ionstraimí cistiúcháin nuálaíochta feidhmíochtbhunaithe ar an leibhéal réigiúnach nó náisiúnta nó ar leibhéal an Aontais.

Leasú  77

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh ról stiúrtha agus comhordúcháin ag EIT sna gníomhaíochtaí cur chun feidhme agus faireacháin a bheidh á ndéanamh ag na PENanna. Déanfar cúram faoi leith den mhéid seo a leanas a áirithiú: cur chuige cuimsitheach chun institiúidí ardoideachais nach comhpháirtithe PENanna iad a mhealladh; cur chuige idirdhisciplíneach agus idirearnálach; agus nasc le Straitéis um Speisialú Cliste an Choimisiúin Eorpaigh, ardáin théamacha ábhartha agus le SNR EIT.

tabharfaidh gach PEN aird ar leith ar na nithe seo a leanas a áirithiú: cur chuige oscailte agus cuimsitheach chun institiúidí ardoideachais lasmuigh de chomhpháirtithe na PENanna a mhealladh, agus é mar aidhm leis sin an cumhdach geografach is leithne is féidir a áirithiú; cur chuige idirdhisciplíneach agus idirearnálach; rannpháirtíocht níos leithne na mban in earnálacha ina bhfuil siad faoi ghannionadaíocht; agus nasc le Straitéis um Speisialú Cliste an Choimisiúin Eorpaigh, le hardáin théamacha ábhartha amhail an tSaoráid Tacaíochta Beartais agus le SNR EIT.

Leasú  78

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Nascfaidh EIT an tacaíocht a thugann sí le haghaidh cumas nuálaíochta a fhorbairt san ardoideachas le Lipéad EIT, lipéad a bhronntar faoi láthair ar chláir oideachais na PENanna. Go háirithe, féadfaidh institiúidí ardoideachais rannpháirteacha a bheith bainteach le húsáid Lipéad EIT. Déanfaidh EIT chomh maith leis sin Lipéad EIT a leathnú chuig gníomhaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil a bhaineann le spriocghrúpa níos leithne mac léinn, foghlaimeoirí fásta agus institiúidí (lena n-áirítear institiúidí gairmoideachais) nach bhfuil sna PENanna agus ar gníomhaíochtaí iad lena ndéantar iarracht teagmháil a dhéanamh leis an spriocghrúpa sin. Beidh toradh níos struchtúraí le cur i bhfeidhm an Lipéid lasmuigh de phobal EIT ar gach leibhéal (an duine aonair, an clár, an institiúid).

Tacóidh EIT le PENanna maidir le cur chun feidhme Lipéad EIT, lipéad a bhronntar ar chláir oideachais na PENanna. Déanfar institiúidí ardoideachais rannpháirteacha a dhreasú le húsáid a bhaint as lipéad EIT. Bainfidh PENanna EIT úsáid níos fearr as Lipéad EIT, agus déanfaidh siad a raon feidhme a leathnú freisin chuig gníomhaíochtaí foghlama ar feadh an tsaoil, meantóireacht, gairmoiliúint, cláir scilithe agus athscilithe, MOOCanna, lena mbaineann spriocghrúpa níos leithne mac léinn, foghlaimeoirí fásta agus institiúidí (lena n-áirítear institiúidí gairmoideachais) nach comhpháirtithe de chuid na PENanna iad. Le cur i bhfeidhm an Lipéid lasmuigh de phobal PENanna EIT, táthar ag dréim leis go mbeidh toradh níos struchtúraithe ar gach leibhéal (an duine aonair, an clár, an institiúid). Déanfaidh EIT faireachán ar a éifeachtaí a bheidh sé raon feidhme lipéad EIT atá ag cláir na PENanna a leathnú.

Leasú  79

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Díreoidh EIT go háirithe ar institiúidí ardoideachais i dtíortha ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta agus i réigiúin ísealfheidhmíochta ar mhaith leo a lorg nuálaíochta agus a Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste a neartú. Leithdháilfidh EIT ar an mbeart sin 25% ar a laghad den bhuiséad foriomlán arna leithdháileadh ar na gníomhaíochtaí sin.

Déanfaidh na PENanna a ngníomhaíochtaí ardoideachais a chur chun feidhme trí ghlaonna oscailte agus trédhearcacha ar thograí. Díreoidh EIT ar institiúidí ardoideachais ar fud an Aontais, ach go háirithe sna tíortha agus sna réigiúin sin ar tíortha agus réigiúin ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta iad agus i réigiúin ísealfheidhmíochta eile ar mhaith leo a lorg nuálaíochta agus a Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste a neartú. Déanfaidh PENanna EIT buiséad leordhóthanach a leithdháileadh ar na gníomhaíochtaí sin agus, leis na critéir incháilitheachta atá le cur san áireamh, áiritheofar gur institiúidí ardoideachais as lasmuigh den PEN a bheidh i gcuid shuntasach de na hinstitiúidí ardoideachais a bheidh rannpháirteach sna tionscadail.

Leasú  80

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.2 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Gníomhaíochtaí a dhearadh agus a sheoladh, i gcomhar leis an gCoimisiún, chun tacú le forbairt an chumais nuálaíochta san ardoideachas, a dhéanfar a chur chun feidhme trí bhíthin na PENanna, ag tosú in 2021.

 

— Scéim for-rochtana a thabhairt isteach chun institiúidí i dtíortha ísealnuálaíochta agus meán-nuálaíochta a dhreasú chun a gcumas nuálaíochta a fhorbairt.

 

— Treoir, saineolas agus oiliúint a chur ar fáil d'institiúidí ardoideachais rannpháirteacha.

 

— Raon feidhme Lipéad EIT a neartú agus a leathnú lasmuigh de na PENanna chun na hinstitiúidí ardoideachais atá rannpháirteach sa ghníomhaíocht a thabhairt san áireamh.

 

Leasú  81

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Cumarsáid

(1) Cumarsáid agus scaipeadh

Leasú  82

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT a cumarsáid agus a hinfheictheacht a threisiú. De bhrí go bhfuil an líon PENanna ag méadú agus gurb ann do ghníomhaíocht nua a thacaíonn le forbairt fiontraíochta institiúidí ardoideachais, cuirfidh EIT dlús lena cuid iarrachtaí an t-aitheantas a thugtar dó mar bhranda d’ardcháilíocht le haghaidh na nuálaíochta a mhéadú. Tá an bhainistíocht branda sin agus an chumarsáid fheabhsaithe ríthábhachtach ó thaobh na saoránach go háirithe toisc go gcuidíonn na nuálaíochtaí a thagann as EIT le tionchar nithiúil infheistíochtaí an Aontais a léiriú tríd an gClár Réime Taighde agus Nuálaíochta Eorpach. Cuirfidh EIT straitéis brandála fheabhsaithe i bhfeidhm i dtaca lena phríomh-gheallsealbhóirí (institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí taighde, gnólachtaí etc.) sna Ballstáit uile agus lasmuigh díobh i gcomhréir le cur chuige cumarsáide an chláir Fís Eorpach.

Déanfaidh EIT agus na PENanna a gcumarsáid agus a n-infheictheacht a threisiú agus a fheabhsú agus déanfaidh siad straitéis brandála fheabhsaithe a chur i bhfeidhm i dtaca lena phríomh-gheallsealbhóirí (institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí taighde, gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna, eagraíochtaí sa tríú hearnáil, etc.) sna Ballstáit uile agus lasmuigh díobh, i gcomhréir le cur chuige cumarsáide an chláir Fís Eorpach. De bhrí go bhfuil líon na PENanna ag méadú agus gurb ann do thionscnaimh nua a thacaíonn le cumas fiontraíochta institiúidí ardoideachais, cuirfidh EIT dlús lena cuid iarrachtaí an t-aitheantas a thugtar do thacaíocht ón Aontas mar bhranda d’ardcháilíocht le haghaidh na nuálaíochta a mhéadú. Tá an bhainistíocht branda sin agus an chumarsáid fheabhsaithe ríthábhachtach ó thaobh na saoránach, na n-údarás réigiúnach agus na n-údarás náisiúnta go háirithe toisc go gcuidíonn na nuálaíochtaí a thagann as EIT agus as EIC le chéile le tionchar nithiúil infheistíochtaí an Aontais a léiriú tríd an gClár Réime Taighde agus Nuálaíochta Eorpach.

Leasú  83

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar mhaithe leis na deiseanna a chuireann EIT ar fáil a scaipeadh níos leithne agus tuiscint níos fearr a bheith orthu, féachfaidh EIT an féidir treoir agus cúnamh a threisiú i dtaca le tréithe a bhaineann le rannpháirtíocht in PENanna EIT ar fud na hEorpa trí fhorbairt a dhéanamh ar na gréasáin faisnéise atá ann cheana ar fud na hEorpa.

Ar mhaithe leis na deiseanna a chuireann EIT ar fáil a scaipeadh níos leithne agus tuiscint níos fearr a bheith orthu, déanfaidh EIT treoir agus cúnamh a threisiú i dtaca le tréithe a bhaineann le rannpháirtíocht in PENanna EIT ar fud na hEorpa. Maidir leis an ngréasán tiomnaithe d’oifigigh idirchaidrimh tíre de chuid EIT, mar chuid de Phointí Teagmhála Náisiúnta an chláir Fís Eorpach, cuirfidh sé le gréasáin faisnéise atá ann cheana ar fud na hEorpa, rud a rannchuideoidh le méadú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí infheictheachta agus cumarsáide EIT agus na PENanna. Ina theannta sin, ba cheart dóibh tacú leis na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha maidir leis na sineirgí is gá a bheith ann le cláir ilbhliantúla na PENanna a shainaithint.

Leasú  84

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Eagróidh EIT cruinnithe rialta idir Grúpa Ionadaithe na mBallstát agus seirbhísí gaolmhara an Choimisiúin, faoi dhó sa bhliain ar a laghad, lena áirithiú go mbeidh cumarsáid agus sreabhadh faisnéise iomchuí ann do na Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais, agus déanfaidh sí iad a choinneáil ar an eolas maidir le feidhmíocht agus dul chun cinn na ngníomhaíochtaí arna gcistiú ag EIT. Áiritheoidh Grúpa Ionadaithe na mBallstát go mbeidh tacaíocht iomchuí ann chun go mbeidh idirchaidreamh le gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó EIT le cláir agus tionscnaimh náisiúnta, lena n-áirítear an cómhaoiniú náisiúnta a d'fhéadfadh a bheith ann do na gníomhaíochtaí sin.

Eagróidh EIT cruinnithe rialta le Grúpa Ionadaithe na mBallstát agus seirbhísí gaolmhara an Choimisiúin, le Parlaimint na hEorpa agus le Coiste na Réigiún, lena áirithiú go mbeidh cumarsáid agus sreabhadh faisnéise iomchuí ann leis na Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais, agus déanfaidh sé iad a choinneáil ar an eolas maidir le feidhmíocht agus dul chun cinn na ngníomhaíochtaí arna gcistiú ag EIT. Áiritheoidh Grúpa Ionadaithe na mBallstát go mbeidh tacaíocht iomchuí ann chun go mbeidh idirchaidreamh le gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó EIT le cláir agus tionscnaimh náisiúnta, lena n-áirítear an cómhaoiniú náisiúnta a d'fhéadfadh a bheith ann do na gníomhaíochtaí sin.

Leasú  85

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 1 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leanfaidh EIT d’Fhóram Geallsealbhóirí EIT agus dámhachtainí EIT a reáchtáil ar mhaithe leis na hidirghníomhaíochtaí a dhéantar le gníomhaithe Eorpacha sa triantán eolais a chur chun cinn agus chun aitheantas a thabhairt do na fiontraithe agus na nuálaithe san Eoraip is mó a bhfuil gealladh fúthu.

Leanfaidh EIT d’Fhóram Geallsealbhóirí EIT agus dámhachtainí EIT a reáchtáil ar mhaithe leis na hidirghníomhaíochtaí a dhéantar le gníomhaithe Eorpacha sa triantán eolais a chur chun cinn agus chun aitheantas a thabhairt do na fiontraithe agus na nuálaithe san Eoraip is mó a bhfuil gealladh fúthu.

Leasú  86

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá ról lárnach ag EIT i scaipeadh dea-chleachtais agus ceachtanna a foghlaimíodh. Is foinse luachmhar fianaise agus foghlama turgnamhaí do lucht déanta beartas atá in PENanna agus sna tionscadail a thacaíonn le cumas nuálaíochta agus fiontraíochta na n-institiúidí ardoideachais agus a chuireann samplaí de dhea-chleachtais ar fáil agus tacaíocht chun beartas an Aontais a fhorbairt agus a chur chun feidhme ina réimsí téamacha.

Tá ról lárnach ag EIT maidir le dea-chleachtais agus ceachtanna a foghlaimíodh a shainaithint, a leathnú agus a scaipeadh. Maidir le EIT agus na PENanna, rachaidh siad, go díreach agus freisin tríd an oifigeach idirchaidrimh tíre de chuid EIT, i mbun rannpháirtíochta le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha na mBallstát agus le Parlaimint na hEorpa, go háirithe lena Painéal um Thodhchaí na hEolaíochta agus na Teicneolaíochta (STOA), chun idirphlé struchtúrtha a bhunadh, chun dea-chleachtais, an méid a fhoghlaimeofar agus deiseanna a shainaithint, a chomhroinnt agus a scaipeadh. Is foinse luachmhar fianaise agus foghlama turgnamhaí do lucht déanta beartas agus do gheallsealbhóirí TFN atá in PENanna agus sna tionscadail a thacaíonn le cumas nuálaíochta agus fiontraíochta na n-institiúidí ardoideachais agus a chuireann samplaí de dhea-chleachtais ar fáil agus tacaíocht chun beartas an Aontais a fhorbairt agus a chur chun feidhme ina réimsí téamacha.

Leasú  87

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Go dtí seo, ní dhearnadh na dea-chleachtais agus an méid a foghlaimíodh ó na PENanna a chódú go leordhóthanach agus a scaipeadh go héifeachtach. Mar gheall ar a fheidhm thacaíochta agus a cháil mar chomhpháirtí eolais ag lucht déanta beartas agus ag an bpobal nuálaíochta iomlán déanfaidh EIT tuilleadh forbartha ar a ról mar institiúid nuálaíochta ar féidir léi úsáid cleachtas nuálach, dea-fhoghlama agus torthaí gníomhaíochtaí arna gcistiú ag EIT (oideachas agus oiliúint, tacaíocht don nuálaíocht, tacaíocht don fhiontraíocht) a bhrath, a anailísiú, a chódú, a chomhroinnt agus a áirithiú ar scála níos leithne. Cuirfidh an ghníomhaíocht sin le naisc agus sineirgí leis na tionscnaimh eile atá laistigh de [Cholún na hEorpa Nuálaí] den [togra maidir le Fís Eorpach].

Go dtí seo, ní dhearnadh na dea-chleachtais agus an méid a foghlaimíodh ó na PENanna a chomhthiomsú go leordhóthanach, a chódú agus a scaipeadh go héifeachtach. Mar gheall ar a fheidhm thacaíochta agus a cháil mar chomhpháirtí eolais ag lucht déanta beartas agus ag an bpobal TFN iomlán, déanfaidh EIT tuilleadh forbartha ar a ról mar institiúid nuálaíochta ar féidir leis glacadh le cleachtais nuálacha, dea-fhoghlama agus torthaí gníomhaíochtaí arna gcistiú ag EIT (oideachas agus oiliúint, tacaíocht do thaighde agus nuálaíocht, tacaíocht don fhiontraíocht) a bhrath, a anailísiú, a chódú, a chomhroinnt agus a áirithiú ar scála níos leithne. Cuirfidh an ghníomhaíocht sin leis na naisc agus sineirgí leis na tionscnaimh eile atá laistigh de Cholún na hEorpa Nuálaí den chlár Fís Eorpach, go háirithe an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach, na Misin agus na Comhpháirtíochtaí Eorpacha.

Leasú  88

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Comhar idirnáisiúnta

(3) Comhar idirnáisiúnta agus gníomhaíochtaí domhanda for-rochtana

Leasú  89

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 3 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoi chuimsiú raon feidhme Rialachán EIT, féachfaidh EIT le tionchar a ghníomhaíochtaí a mhéadú trí bhíthin comhar idirnáisiúnta agus déanfaidh sí comhordú ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta na PENanna arna gcistiú ag EIT. Díreofar go dlúth ar chuspóirí beartais tionsclaíochta ábhartha an Aontais Eorpaigh agus ar thosaíochtaí taighde agus nuálaíochta agus ar an mbreisluach Eorpach a áirithiú.

Faoi chuimsiú raon feidhme ... [Rialachán EIT (2019/0151/COD)], féachfaidh EIT lena áirithiú go mbeidh tionchar níos mó ag a ghníomhaíochtaí, trí chomhar idirnáisiúnta agus gníomhaíochtaí idirnáisiúnta na PENanna arna gcistiú ag EIT.

Leasú  90

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 3 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ó thaobh an chomhair idirnáisiúnta de, díreoidh EIT, i gcomhairle leis an gCoimisiún, ar dhul i ngleic go héifeachtach le dúshláin shochaíocha dhomhanda, ar rannchuidiú le tionscadail idirnáisiúnta ábhartha agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, ar rochtain ar thallann agus ar éileamh agus soláthar níos fearr ar réitigh nuálacha a áirithiú. Déanfaidh EIT agus na PENanna a ngníomhaíochtaí idirnáisiúnta a phleanáil agus a fheidhmiú i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, i gcomhréir le cur chuige an chláir Fís Eorpach agus beartais ábhartha eile an Aontais, agus faoi mhaoirseacht Bhord Rialaithe EIT.

Déanfaidh EIT agus na PENanna a ngníomhaíochtaí idirnáisiúnta a phleanáil agus a fheidhmiú i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, i gcomhréir le cur chuige an chláir Fís Eorpach agus beartais ábhartha eile an Aontais, agus faoi mhaoirseacht Bhord Rialaithe EIT. Ó thaobh a gcomhair idirnáisiúnta agus a ngníomhaíochtaí domhanda for-rochtana de, díreoidh na PENanna, i gcomhairle le Bord Rialaithe EIT agus leis an gCoimisiún, ar dhul i ngleic go héifeachtach le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha, ar rannchuidiú le tionscadail idirnáisiúnta ábhartha agus na SDGanna, agus ar rochtain ar thallann agus ar éileamh agus soláthar níos fearr ar réitigh nuálacha a áirithiú.

Leasú  91

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.3 – pointe 3 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Feabhas a chur ar a infheictheacht trí bhíthin straitéis bhrandála níos láidre maidir leis na príomh-gheallsealbhóirí sna Ballstáit.

 

— Infheictheacht thacaíocht an Aontais Eorpaigh a áirithiú.

 

— Fiosrú a dhéanamh ar a indéanta atá sé úsáid a bhaint as gréasáin faisnéise an Aontais atá ann cheana agus a ngníomhaíochtaí a chomhordú lena áirithiú go dtabharfar comhairle agus treoir níos fearr do chomhpháirtithe ionchasacha PENanna EIT.

 

— Cruinnithe rialta de Ghrúpa Ionadaithe na mBallstát a eagrú lena áirithiú gurb ann do chumarsáid agus sreabhadh faisnéise éifeachtach leis na Ballstáit.

 

— Infheictheacht a ghníomhaíochta a mhéadú i leith a shaoránach féin agus a phobal geallsealbhóirí trí bhíthin Fhóram na nGeallsealbhóirí, Dámhachtana EIT agus Alumni EIT.

 

— An méid a fhoghlaimítear agus na dea-chleachtais a thagann as gníomhaíochtaí a fhaigheann cistiú ó EIT a shainaithint, a chódú, agus a chomhroinnt go héifeachtach; rannpháirtiú le húdaráis Bhallstáit an Aontais ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon, dialóg struchtúrtha a bhunú agus iarrachtaí a chomhordú chun dea-chleachtais agus an méid a foghlaimíodh a shainaithint, a chomhroinnt agus a scaipeadh.

 

— Línte ginearálta comhair idirnáisiúnta a fhorbairt do EIT agus na PENanna faoi mhaoirseacht Bhord Rialaithe EIT, i gcomhréir le straitéis an Choimisiúin le haghaidh comhar idirnáisiúnta i dtaca le taighde agus nuálaíocht agus i gcomhairle le seirbhísí ábhartha an Choimisiúin.

 

Leasú  92

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sa roinn seo tá roinnt beart arb é is aidhm dóibh feidhmiú reatha EIT agus na PENanna a oiriúnú agus a fheabhsú. Déanfaidh Bord Rialaithe EIT éifeachtach straitéiseach faireachán ar chun feidhme na mbeart sin ar leibhéal EIT agus cuirfidh sé ar fáil na dreasachtaí agus an rialú is gá, lena n-áirítear tríd an bpróiseas leithdháilte cistiúcháin, lena áirithiú go gcuirfidh na PENanna chun feidhme iad.

Sa roinn seo tá roinnt beart arb é is aidhm dóibh feidhmiú reatha EIT agus na PENanna a oiriúnú agus a fheabhsú. Déanfaidh Bord Rialaithe EIT éifeachtach, cumhachtaithe, straitéiseach faireachán ar chur chun feidhme na mbeart sin ar leibhéal EIT, agus cuirfidh sé ar fáil na dreasachtaí agus an rialú is gá, lena n-áirítear tríd an bpróiseas leithdháilte cistiúcháin feidhmíochtbhunaithe, lena áirithiú go gcuirfidh na PENanna chun feidhme iad.

Leasú  93

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh EIT treoir oibríochtúil ar fáil do na PENanna agus déanfaidh sí faireachán orthu maidir le feidhmiú i gcomhréir le prionsabail bainistíochta fónta, na prionsabail agus na critéir a leagtar amach do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha sa Rialachán maidir le Fís Eorpach agus ailíniú le tosaíochtaí an chláir Fís Eorpach chun a bhfeidhmiú agus a dtionchar a uasmhéadú.

Cuirfidh EIT treoir oibríochtúil ar fáil do na PENanna agus déanfaidh sí faireachán leanúnach orthu chun a áirithiú go mbeidh siad i gcomhréir le prionsabail bainistíochta fónta agus dea-rialachais, na prionsabail agus na critéir a leagtar amach do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha sa rialachán maidir le Fís Eorpach agus chun ailíniú leis na ceanglais a eascraíonn as an gclár Fís Eorpach agus lena cuid tosaíochtaí a áirithiú chun a bhfeidhmiú agus a dtionchar a uasmhéadú, bunaithe ar straitéis chomhoibrithe fhadtéarmach idir EIT agus na PENanna. Féadfar bearta iomchuí a dhéanamh i gcás tearcfheidhmíocht PEN nó i gcás nach ndéanfaidh sé na torthaí agus an tionchar a bhfuiltear ag dréim leo a bhaint amach.

(Chun uimhriú na bpointí san Iarscríbhinn a ailíniú, déanfar na pointí faoi Iarscríbhinn I  – pointe 3  – pointe 3.4 a athuimhriú ag céim níos faide anonn sa nós imeachta.)

Leasú  94

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear feabhas suntasach ar bhearta lena n-áiritheofar oscailteacht agus trédhearcacht leanúnach na PENanna le linn cur chun feidhme, go háirithe trí fhorálacha coiteanna le haghaidh baill nua, a chuireann le breisluach na gcomhpháirtíochtaí, a chur san áireamh. Reáchtálfaidh siad a ngníomhaíochtaí freisin ar bhealach atá go hiomlán trédhearcach. Leanfaidh na PENanna de bheith ina gcomhpháirtíochtaí dinimiciúla ar féidir comhpháirtithe nua, sciar méadaitheach de FBManna san áireamh, dul isteach iontu ar bhonn barr feabhais agus straitéisí oiriúnacha. Chun go ndéanfar comhchruinniú cistiúcháin a theorannú agus go n-áiritheofar go mbainfidh gníomhaíochtaí PENanna tairbhe as líonra mór comhpháirtithe, déanfar an nós imeachta le haghaidh Plean Gnó (lena n-áirítear na tosaíochtaí a shainaithint, gníomhaíochtaí a roghnú agus cistí a leithdháileadh) níos trédhearcaí agus níos cuimsithí.  Ar deireadh, méadóidh PENanna sciar na nglaonna, go háirithe i dtaca le tionscadail nuálaíochta a bheidh oscailte do thríú páirtithe. Cuirfidh na bearta sin uile le líon na n-eintiteas rannpháirteach a bheidh rannpháirteach i ngníomhaíochtaí PENanna. Ar deireadh, ba cheart do PENanna tuairisciú maidir le rannpháirtíocht comhpháirtithe nua ina dtuairisciú rialta.

Cinnteoidh EIT go ndéanfar na mbearta lena n-áirithítear oscailteacht agus trédhearcacht lenúnach na PENanna do bhaill nua chomh meith le trédhearcacht le linn cur chun feidhme a fheabhsú, go háirithe trí chritéir aontachais agus imeachta atá trédhearcach, soiléir agus comhsheasmhach a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm do chomhaltaí nua a chuireann le breisluach na gcomhpháirtíochtaí, trí fhaireachán leanúnach a dhéanamh ar éifeachtacht na mbeart. Reáchtálfaidh siad a ngníomhaíochtaí freisin ar bhealach atá go hiomlán trédhearcach, lena n-áirítear trí úsáid chórasach a bhaint as glaonna oscailte ar thionscadail, ar chomhpháirtithe agus ar ionad comhlonnaithe a bheith á mbunú.

Leasú  95

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – mír 3 – pointe 3.4 – pointe 3 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Cé go leanann barr feabhais de bheith ar an bpríomhchritéar le haghaidh comhpháirtithe, tionscail nó ionaid chomhlonnaithe nua a roghnú, i gcás ina bhfuil fíorghá le rogha a dhéanamh idir tograí ar comhionann a dtorthaí meastóireachta, tabharfaidh PENanna tosaíocht do na tograí sin lena ndéanfar na nithe seo a leanas:

 

(a) líon níos airde réigiún agus tíortha a áireamh, ar réigiúin agus tíortha iad a bhfuil leibhéil ísle feidhmíochtaí T&N iontu, nó ar tíortha nuálaíochta measartha nó meán-nuálaíochta iad, mar a shainítear i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Rialachan EIT [xxx];

 

(b) líon níos airde réigiún agus tíortha nach bhfuil rannpháirteach fós sa phobal eolais agus nuálaíochta a áireamh;

 

(c) ról a thabhairt do réigiúin agus tíortha a gheallann go ranchuideoidh siad le cistí ESI;

 

(d) ról a thabhairt do líon níos airde FMBanna;

 

(e) cothromaíocht inscne níos fearr a áirithiú.

Leasú  96

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – mír 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – mír 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Leanfaidh PENanna de bheith ina gcomhpháirtíochtaí oscailte agus dinimiciúla ar féidir comhpháirtithe nua ar fud an Aintais, lena n-áirítear sciar méadaitheach de FBManna, dul isteach iontu ar bhonn barr feabhais agus ar bhonn a gcumais rannchuidiú le héiceachórais nuálaíochta agus le hoiriúnacht straitéiseach. Chun comhchruinniú cistiúcháin a theorannú agus chun a áirithiú go mbainfidh gníomhaíochtaí PENanna tairbhe as cumhdach geografach leathan agus gréasán fairsing comhpháirtithe, méadófar trédhearcacht, oscailteacht agus cuimsitheacht an nós imeachta le haghaidh ullmhú an Phlean Gnó (lena n-áirítear sainaithint tosaíochtaí, roghnú gníomhaíochtaí agus leithdháileadh cistí) agus roghnú ionad comhlonnaithe nua agus cinntí cistiúcháin. Ar deireadh, ba cheart do PENanna tuairisciú a dhéanamh ina dtuairisciú rialta maidir le rannpháirtíocht comhpháirtithe agus tairbhithe nua.

Leasú  97

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

De bhrí go mbíonn PENanna ag feidhmiú thar shlabhra luacha uile na nuálaíochta, áiritheoidh siad cothromaíocht iomchuí idir gníomhaíochtaí oideachais , fiontraíochta agus nuálaíochta ina bpunann Plean Gnó. Déanfar oibríochtaí PENanna a chur chun feidhme trí struchtúr cuíchóirithe éifeachtúil costéifeachtach a choinneodh costais riaracháin agus forchostais chomh híseal agus is féidir. Áiritheoidh EIT go mbainfidh PENanna amach a dtionchair ionchasacha trí bhíthin réimse leathan gníomhaíochtaí arna sainaithint i bPleananna Gnó PENanna, a thacaíonn go héifeachtach lena gcuspóirí a chomhlíonadh.

De bhrí go mbíonn PENanna ag feidhmiú thar shlabhra luacha uile na nuálaíochta, áiritheoidh siad cothromaíocht iomchuí agus leanúnach idir gníomhaíochtaí oideachais, taighde, fiontraíochta agus nuálaíochta ina bpunann Plean Gnó. Déanfaidh EIT faireachán ar oibríochtaí PENanna chun a áirithiú ndéanfar iad a chur chun feidhme trí struchtúr cuíchóirithe éifeachtúil costéifeachtach a choinneodh costais riaracháin, costais bhainistithe agus forchostais ar íosleibhéal réasúnta. Áiritheoidh EIT go mbainfidh PENanna amach a dtionchair ionchasacha trí bhíthin réimse leathan gníomhaíochtaí arna sainaithint i bPleananna Gnó PENanna, a thacaíonn go héifeachtach lena gcuspóirí a chomhlíonadh. Chun an t-ualach riaracháin a laghdú, cumhdóidh Pleanna Gnó na PENanna agus deontais EIT do na PENanna tréimhse trí bliana ar a laghad, agus leanfar de ghníomhaíochtaí na PENanna a thuairisciú go bliantúil.

Leasú  98

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheofar gealltanais chomhpháirtí gach PEN le linn thréimhse chonarthach an tionscnaimh trí fhaireachán rialta a dhéanamh ar ranníocaíochtaí an chomhpháirtí iarbhír i dtaca leis na gealltanais tosaigh. Áiritheoidh EIT go mbeidh córas bainistithe riosca i bhfeidhm ag PENanna i gcás nach bhfuil comhpháirtithe áirithe in ann seasamh lena gcuid gealltanas tosaigh.

Áiritheofar gealltanais ó gach comhpháirtí PEN le linn thréimhse chonarthach an tionscnaimh trí fhaireachán rialta a dhéanamh ar ranníocaíochtaí an chomhpháirtí iarbhír le hais na ngealltanas tosaigh. Áiritheoidh EIT go mbeidh córas bainistithe riosca i bhfeidhm ag PENanna i gcás nach bhfuil comhpháirtithe áirithe in ann seasamh lena gcuid gealltanas tosaigh. Agus inbhuanaitheacht a ngníomhaíochtaí airgeadais á saothrú acu, ba cheart do na PENanna réimse leathan d’fhoinsí ioncaim agus infheistíochta a lorg. Ní thiocfaidh méaduithe ar tháillí teagaisc ná ar tháillí ballraíochta ó chomhpháirtithe mar thoradh ar aon iarracht a dhéanfar i dtreo inbhuanaitheacht airgeadais, ná ní bheidh aon mhíbhuntáiste ann d’eintitis bheaga, amhail FMBanna agus gnólachtaí nuathionscanta, ó thaobh táillí ballraíochta nó soláthar laghdaithe deontas de.

Leasú  99

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 4 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— A áirithiú go gcuirfidh PENanna dianphrionsabail oscailteachta agus trédhearcachta i bhfeidhm, i dtaca le comhpháirtithe nua a roghnú go háirithe agus leis an nós imeachta le haghaidh Pleananna Gnó a ullmhú.

 

— A áirithiú go mbeidh cur chun feidhme na PENanna i gcomhréir go hiomlán leis na ceanglais ábhartha a thagann as an Rialachán maidir le Fís Eorpach.

 

— Cothromaíocht iomchuí a áirithiú sna Pleananna Gnó idir gníomhaíochtaí an triantáin eolais.

 

— A áirithiú go gcoinneoidh PENanna a gcostais riaracháin chomh híseal agus is féidir.

 

— A áirithiú go naistreoidh na hocht PEN atá ann cheana ó thaobh critéir chur chun feidhme an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha a chur i gcrích.

 

Leasú  100

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Trí bhíthin samhail cistiúcháin shimplithe chuíchóirithe, cuirfidh EIT feabhas ar thionchar agus ar rannchuidiú na PENanna i dtaca le cuspóirí an Chláir Fís Eorpach a bhaint amach. Déanfaidh EIT a samhail chistiúcháin a oiriúnú chun breisluach a thacaíochta a mhéadú. Tá ceithre phríomhréimse ann ina gcuirfidh EIT feabhsúcháin chun feidhme.

Trí bhíthin samhail chistiúcháin shimplithe chuíchóirithe, cuirfidh EIT feabhas ar thionchar agus ar rannchuidiú na PENanna i dtaca le cuspóirí an Chláir Fís Eorpach a bhaint amach. Chun breisluach a thagann as a tacaíocht a mhéadú, déanfaidh EIT a samhail chistiúcháin a oiriúnú chun na gealltanais ó chomhpháirtithe na PENanna nó ó fhoinsí príobháideacha agus poiblí eile a mhéadú le himeacht ama. Ba cheart do EIT leithdháileadh cothrom an bhuiséid ar feadh na tréimhse agus aistriú rianúil ón tréimhse reatha chuig an chéad tréimhse CAI eile a áirithiú, go háirithe maidir leis na gníomhaíochtaí atá ar siúl faoi láthair. Tá ceithre phríomhréimse ann ina gcuirfidh EIT feabhsúcháin chun feidhme.

Leasú  101

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an gcéad dul síos, tabharfaidh EIT ráta comhchistiúcháin isteach chun leibhéil na n-infheistíochtaí príobháideacha agus poiblí a mhéadú. Cuideoidh oiriúnú na samhla cistiúcháin leis na PENanna aistriú chuig inbhuanaitheacht airgeadais. Dreasóidh sé iad chun laghdú de réir a chéile a dhéanamh le linn thréimhse na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta ar an sciar de chistiúchán EIT ina bPlean Gnó agus san am céanna an leibhéal comhinfheistíochta ó fhoinsí neamh-EIT a mhéadú. Beidh feidhm ag rátaí comhchistiúcháin laghdaitheacha socraithe maidir le gach céim de shaolré iomlán na PENanna (céim thionscnaimh, borradh, aibíocht, imeacht ó dheontas EIT) mar a leagtar amach thíos.

Ar an gcéad dul síos, déanfaidh EIT na rátaí comhchistiúcháin, a bheidh iomchuí agus a bheidh ag dul i laghad de réir a chéile síos go 50% amhail ón 12ú bliain d’oibríocht PEN, a chur i bhfeidhm chun leibhéil na n-infheistíochtaí príobháideacha agus poiblí a mhéadú, seachas an t-ioncam óna gcomhpháirtithe, agus, dá bhrí sin, éascófar na PENanna chun ioncam agus infheistíochta poiblí agus príobháideacha breise agus méadaitheacha a ghiaráil, chun inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach. Déanfaidh EIT an sciar den chistiúchán EIT a oiriúnú de réir Phlean Gnó Ilbhliantúil na PENanna agus, san am céanna, déanfaidh sé an leibhéal comhinfheistíochta ó fhoinsí neamh-EIT a mhéadú. Beidh cistiú EIT feidhmíochtbhunaithe, déanfar tionchar a dhreasú agus rath chúiteamh leis, déanfar é a cheangal go díreach leis an dul chun cinn a dhéanfar i dtreo cuspóirí na PENanna a bhaint amach, agus féadfar scoir de i gcás easpa sheasmhach torthaí.

Leasú  102

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – figiúr 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

[…]

scriosta

Leasú  103

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an dara dul síos, déanfar an próiseas leithdháilte deontais atá in úsáid faoi láthair a ghiaráil ar bhealach níos láidre i dtreo feidhmíocht iomaíoch agus torthaí iomaíocha agus i dtreo deontais ilbhliantúla a úsáid. Cuirfidh Bord Rialaithe EIT dreasachtaí níos láidre ar fáil do PENanna go háirithe bunaithe ar a bhfeidhmíocht féin chun an leibhéal tionchair is airde a áirithiú. Dá bharr sin déanfaidh EIT a forálacha maidir le cistiú iomaíoch a leasú chun a thionchar mar chuid den chlár Fís Eorpach a fheabhsú.

Ar an dara dul síos, déanfaidh EIT a áirithiú go mbeidh an próiseas leithdháilte deontais bunaithe ar fheidhmíocht iomaíoch agus ar dheontais ilbhliantúla a úsáid. Déanfar cistiú EIT a cheangal le dul chun cinn i gcomhréir le hAirteagal 11 de ... [Rialachán EIT (2019/0151/COD)]. Cuirfidh Bord Rialaithe EIT dreasachtaí níos láidre ar fáil do PENanna go háirithe bunaithe ar a bhfeidhmíocht féin chun an leibhéal tionchair is airde a áirithiú. Dá bharr sin déanfaidh EIT a forálacha maidir le cistiú iomaíoch a leasú chun a thionchar mar chuid den chlár Fís Eorpach a fheabhsú.

Leasú  104

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an tríú dul síos, cuirfidh EIT rialacha diana i bhfeidhm maidir leis an sásra athbhreithnithe a threisiú roimh dhul in éag na chéad tréimhse tosaigh seacht mbliana d'oibríochtaí na PENanna. Ba cheart an t-athbhreithniú meántéarma sin atá le déanamh le cabhair ó shaineolaithe seachtracha a bheith i gcomhréir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta is fearr, i gcomhréir le critéir an chláir Fís Eorpach le haghaidh faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar Chomhpháirtíochtaí Eorpacha agus ba cheart é a dhéanamh roimh dhul in éag na tréimhse tosaigh seacht mbliana. Mar thoradh ar an athbhreithniú sin déanfaidh an Bord Rialaithe cinneadh leanúint den ranníocaíocht airgeadais le PEN, nó gan leanúint de, (agus ar an gcaoi sin gan síneadh ama a chur leis an gcreat-chomhaontú comhpháirtíochta leis an PEN sin) agus na hacmhainní a ath-leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí atá ag feidhmiú níos fearr.

Ar an tríú dul síos, cuirfidh EIT rialacha diana i bhfeidhm maidir leis an sásra athbhreithnithe a threisiú roimh dhul in éag na chéad tréimhse tosaigh seacht mbliana d’oibríochtaí na PENanna. Is saineolaithe seachtracha agus neamhspléacha a thabharfaidh faoin athbhreithniú meántéarma agus beidh sé i gcomhréir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta is fearr, i gcomhréir le critéir an chláir Fís Eorpach le haghaidh faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar Chomhpháirtíochtaí Eorpacha agus leis na critéir a leagtar amach in Airteagal 11 de ... [Rialachán EIT (2019/0151(COD)]. Déanfar an measúnú roimh dhul in éag na tréimhse tosaigh seacht mbliana. Mar thoradh ar an athbhreithniú, i gcomhréir le hAirteagal 11 de ... [Rialachán EIT (2019/0151(COD)], déanfaidh an Bord Rialaithe cinneadh leanúint den ranníocaíocht airgeadais le PEN a laghdú, a mhodhnú nó leanúint di, (agus, ar an gcaoi sin gan síneadh ama a chur leis an gcreat-chomhaontú comhpháirtíochta leis an PEN sin).

Leasú  105

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – mír 5 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) An t-ualach riaracháin a laghdú

(Le cur isteach Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 5)

Leasú  106

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar deireadh, leanfaidh EIT dá iarrachtaí maidir le simpliú chun ualach riaracháin27 neamhriachtanach ar an PEN a mhaolú, rud a fhágfadh go bhféadfaí a Phlean Gnó bliantúil agus a straitéis ilbhliantúil a chur chun feidhme ar bhealach solúbtha éifeachtúil. Aireofar leis sin úsáid a bhaint as cnapshuim nó costais aonaid ar ghníomhaíochtaí ábhartha PEN. Thairis sin, chun pleanáil níos fearr a dhéanamh i dtaca leis na hacmhainní, gníomhaíochtaí nuálaíochta go háirithe, agus chun tiomantas níos láidre agus infheistíocht fhadtéarmach ó chomhpháirtithe atá rannpháirteach i ngníomhaíochta PENanna a éascú, síneoidh EIT comhaontuithe deontais ilbhliantúla le PENanna, nuair is iomchuí, faoi réir na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta ábhartha. Ba cheart nach rachadh na comhaontuithe deontais ilbhliantúla sin thar thréimhse 3 bliana.

Cuirfidh EIT lena iarrachtaí maidir leis an ualach riaracháin atá ar na PENanna a shimpliú agus a laghdú27 do na PENanna, rud a fhágfadh go bhféadfaí a Phleananna Gnó ilbhliantúla a chur chun feidhme ar bhealach solúbtha agus éifeachtúil. Aireofar leis sin úsáid a bhaint as cnapshuim nó costais aonaid ar ghníomhaíochtaí ábhartha PEN. Thairis sin, chun pleanáil níos fearr a dhéanamh i dtaca leis na hacmhainní, gníomhaíochtaí nuálaíochta go háirithe, agus chun tiomantas níos láidre agus infheistíocht fhadtéarmach ó chomhpháirtithe atá rannpháirteach i ngníomhaíochta PENanna a éascú, síneoidh EIT comhaontuithe deontais ilbhliantúla le PENanna faoi réir na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta ábhartha. Ba cheart go gcumhdódh na comhaontuithe deontais tréimhse 3 bliana ar a laghad. Déanfaidh EIT caidrimh iontaoibhe leis na PENanna a threisiú agus díreoidh sé a mheastóireacht ar a dtorthaí agus ar a dtionchair.

__________________

__________________

27 Go háirithe, chuirfí deireadh leis an tuairisciú bliantúil ar ghníomhaíochtaí comhlántacha PEN, mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i dTuarascáil Speisialta uaithi in 2016 (Moladh 1, lch. 51).

27Go háirithe, chuirfí deireadh leis an tuairisciú bliantúil ar ghníomhaíochtaí comhlántacha PEN, mar a mhol Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i dTuarascáil Speisialta uaithi in 2016 (Moladh 1, lch. 51).

Leasú  107

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 5 – tábla 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Samhail chistiúcháin nua atá ceaptha gealltanas na gcomhpháirtithe PEN a dhreasú, an tsamhail sin a chur chun feidhme.

 

— Leanúint den tsamhail chistiúcháin a fheabhsú trí chleachtais tuairiscithe PEN a shimpliú agus, i gcás ina meastar é sin a bheith iomchuí, comhaontuithe deontais ilbhliantúla le PENanna a shíniú faoi réir na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta ábhartha.

 

— An próiseas le haghaidh leithdháileadh deontas iomaíoch a oiriúnú chun feidhmíocht agus torthaí a chúiteamh.

 

— Treisiú a dhéanamh ar athbhreithniú cuimsitheach ar fheidhmíocht gach PEN roimh dhul in éag don seachtú bliain gníomhaíochta chun tacú le cinneadh Boird Rialaithe maidir le leanúint de thacaíocht airgeadais a chur ar fáil dó nó í a fhoirceannadh, i gcomhréir le clár réime an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha.

 

Leasú  108

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoi réir staidéar cuimsitheach neamhspleách i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, faoi dheireadh 2023, sainaithneoidh EIT a chaidreamh le PENanna a scorfaidh de dheontais tacaíochta a fháil le linn na clárthréimhse 2021-2027. Faoi réir toradh dearfach ar athbhreithniú deiridh, féadfaidh EIT “Meabhrán Comhair” a thabhairt i gcrích le gach PEN agus é mar aidhm aige comhar a choinneáil le PENanna tar éis fhoirceannadh an chreat-chomhaontaithe comhpháirtíochta. Sa Mheabhrán sin, ba cheart cearta agus oibleagáidí atá nasctha leis an méid seo a leanas a áireamh inter alia:

Déanfaidh EIT na prionsabail ghinearálta a fhorbairt maidir leis an gcaidreamh le PENanna tar éis fhoirceannadh an chreat-chomhaontaithe comhpháirtíochta i gcomhréir le creat Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha. Faoi réir staidéar cuimsitheach neamhspleách i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, faoi dheireadh 2023, déanfaidh EIT measúnú ar thionchar agus ar thorthaí na dtrí PEN a dtiocfaidh deireadh lena gCreat-Chomhaontú Comhpháirtíochta le linn chlárthréimhse 2021-2027 agus sainaithneoidh sé a chaidreamh leo ina dhiadh sin.

 úsáid bhranda EIT, rannpháirtíocht i nDámhachtainí EIT agus i dtionscnaimh eile arna n-eagrú ag EIT;

 

 úsáid Lipéad EIT le haghaidh cláir oideachais agus oiliúna;

 

 rannpháirtíocht i nglaonna iomaíocha EIT do ghníomhaíochtaí tras-PEN agus seirbhísí comhroinnte;

 

 caidreamh le Pobal Alumni EIT.

 

Leasú  109

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – mír 3 – pointe 3.4 – pointe 3 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Faoi réir toradh dearfach a bheith ar ghrinn-athbhreithniú a dhéanfaidh saineolaithe neamhspleácha agus faoi réir cinneadh dearfach óna Bhord Rialaithe, féadfaidh EIT, de bhun Airteagal 11 de Rialachán EIT, cinneadh a dhéanamh síneadh ama go dtí deireadh na clárthréimhse reatha a chur leis an gcreat-chomhaontú comhpháirtíochta, más rud é go léireofar leis an meastóireacht nach féidir gníomhaíochtaí áirithe a dhéanann an PET a bheith inbhuanaithe go fóill ó thaobh airgeadais de, ach go leanann siad de bheith ríthábhachtach chun a gcúraimí, a ngníomhaíochtaí agus a n-acmhainneachtaí a chomhlíonadh, agus freagairt á tabhairt ar dhúshláin shochaíocha agus, dá bhrí sin, go bhfuil tacaíocht airgeadais ó EIT ag teastáil uaidh go fóill chun gur féidir leis na PENanna a bheith inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de amach anseo. I gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán EIT, beidh síneadh ama den sórt sin faoi réir coinníollacha áirithe agus beidh sé teoranta ó thaobh raon feidhme, buiséid agus ama de.

Leasú  110

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.4 – pointe 6 – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Na prionsabail ghinearálta a fhorbairt le haghaidh an chaidrimh le PENanna tar éis fhoirceannadh an chreat-chomhaontaithe, i gcomhréir le creat an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha;

 

— Meabhráin Chomhair a thabhairt chun críche, faoi réir athbhreithniú deiridh dearfach agus cinneadh Bhord Rialaithe EIT, leis na PENanna chun go leanfaidh siad de bheith ina mbaill ghníomhacha de Phobal EIT.

 

Leasú  111

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Agus é ag cur lena raon feidhme leathan gníomhaíochta agus lena ról faoi leith, is maith atá EIT in ann sineirgí a chruthú agus comhlántachtaí a sholáthar i gcomhar le cláir nó le hionstraimí eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear trína thacaíocht do PENanna a athneartú maidir lena ngníomhaíochtaí pleanála agus cur chun feidhme. Ar an liosta thíos tá samplaí nithiúla ina rannchuideoidh EIT le sineirgí idir an meántéarma agus an fadtéarma lasmuigh den chlár Fís Eorpach.

Agus é ag cur lena raon feidhme leathan gníomhaíochta agus lena ról mar chuid dhílis de chlár Fís Eorpach, is maith atá EIT in ann sineirgí a chruthú agus comhlántachtaí a sholáthar i gcomhar le cláir nó le hionstraimí eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear trína thacaíocht do PENanna a athneartú maidir lena ngníomhaíochtaí pleanála agus cur chun feidhme. Ar an liosta thíos tá samplaí nithiúla ina rannchuideoidh EIT le sineirgí idir an meántéarma agus an fadtéarma lasmuigh den chlár Fís Eorpach.

Leasú  112

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.5 – mír 4 – fleasc 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- I bhfianaise ghné chríochach na PENanna agus na n-éiceachóras nuálaíochta, lorgófar sineirgí le cistí ESI. Déanfar na hiarrachtaí is fearr chun gníomhaíochtaí PENanna a áireamh i gcláir oibríochtúla údaráis bhainistíochta na gcistí comhtháthaithe. Ba cheart go gcuirfeadh sé sin le cuspóirí oscailteachta, cothromaíochta gheografaigh agus inbhuanaitheacht airgeadais na PENanna agus go ndéanfadh sé tionchar foriomlán EIT a mhéadú.

Leasú  113

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 – pointe 3.5 – mír 4 – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Cuirfidh PENanna EIT comhar leis na hArdáin um Speisialtóireacht Chliste chun cinn, go háirithe na tionscadail a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair le hÚdaráis Bhainistíochta Chistí an Bheartais Comhtháthaithe, chun sineirgí idir acmhainní EIT, Cistí an Bheartais Comhtháthaithe agus cláir Eorpacha, náisiúnta agus/nó réigiúnacha eile a éascú.

 Cuirfidh PENanna EIT comhar idir PENanna agus na hArdáin um Speisialtóireacht Chliste chun cinn, chun sineirgí idir acmhainní EIT, Cistí an Bheartais Comhtháthaithe agus cláir Eorpacha, náisiúnta agus/nó réigiúnacha eile a éascú.

Leasú  114

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a. An ghéarchéim atá ann mar thoradh ar ráig COVID-19

 

(1) Comhar idir EIT agus na PENanna

 

Mar gheall ar mhórathruithe sóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil agus teicneolaíocha atá ag teacht as ráig COVID-19, beidh gá le comhoibriú ó institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais agus ba cheart do EIT rannchuidiú leis na hiarrachtaí nuálaíochta a bhfuil gá leo chun freagairt comhléanúnach a thabhairt ar an ngéarchéim. Ba cheart do EIT a áirithiú go gcuideoidh na PENanna le teacht ar réitigh nuálacha i réimsí gníomhaíochta éagsúla, i gcomhréir le tosaíochtaí phlean téarnaimh an Aontais, an Comhaontú Glas don Eoraip, Straitéis Thionsclaíoch an Aontais agus na SDGanna, chun rannchuidiú le téarnamh ár sochaithe agus ár ngeilleagair agus chun a n-inbhuanaitheacht agus a n-athléimneacht a neartú. Ba cheart do gach PEN plean straitéiseach dhá bhliain a fhorbairt chun rannchuidiú le héifeachtaí na ngéarchéime ar an ngeilleagar a mhaolú, go háirithe an suaitheadh ar an tsochaí, agus cúngú na hinfheistíochta. Ba cheart aird shonrach a thabhairt ar ghníomhaireachtaí arb é is aidhm leo méadú a dhéanamh ar athléimneacht a n-éiceachóras nuálaíochta agus, go háirithe, athléimneacht a micrifhiontar, a FMBanna agus a ngnólachtaí nuathionscanta, ach freisin méadú a dhéanamh ar athléimneacht mac léinn, fiontraithe agus fostaithe arb iad is troime atá buailte ag an ngéarchéim.

 

Ba cheart do EIT a áirithiú go mbíonn na PENanna in ann oibriú leis an tsolúbthacht is gá chun dul in oiriúint do na riachtanais mhéadaitheacha a thagann as géarchéim COVID-19 agus chun freagairt don Phlean Eorpach don Téarnamh Eacnamaíoch. Féadfaidh na PENanna, i sineirge le sraitheanna agus gníomhaireachtaí nuálaíochta eile, tionscnaimh a mholadh, agus é mar aidhm leo tacú leis an éiceachóras nuálaíochta reatha atá bunaithe ar an triantán eolais. Féadfaidh siad glaonna ar leith ar thograí a fhoilsiú, tionscnaimh a chur chun cinn, agus leas á bhaint acu as a gcuid comhpháirtíochtaí, éiceachóras agus pobal, tionscnaimh aonair agus tras-PEN a fhorbairt chun tacú le athstruchtúrú gnó inbhuanaithe, agus FBManna, gnólachtaí nuathionscanta agus geallsealbhóirí eile a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu a shainaithint. Ba cheart dóibh a bheith solúbtha go leor chun bearta tacaíochta atá ‘oiriúnach don fheidhm’ a chruthú dá gcomhpháirtithe agus dá dtairbhithe agus fiú amháin lasmuigh de na pobail atá acu cheana. Beidh orthu dul in oiriúint do thréimhse de níos mó modhanna oibre díláraithe agus níos mó cianoibre, níos lú taistil, níos mó neamhchinnteachta agus scaradh sóisialta leanúnach. Tá siad le cuidiú a thabhairt do chomhpháirtithe, dá dtairbhithe agus dá mic léinn, le huirlisí, ionstraimí, faisnéis agus seirbhísí tacaíochta atá comhoibríoch agus nuálach.

 

I dtreo dheireadh 2023, i gcomhordú leis an gCoimisiún, déanfaidh Bord Rialaithe EIT measúnú an gcuirfidh sé síneadh ama le ré chlár freagartha géarchéime gach PEN.

 

(2) EIT Health

 

Gan na bunachair sonraí agus na tionscnaimh atá ann cheana a dhúbailt, ba cheart do EIT Health rannchuidiú le saineolas a chomhthiomsú agus sonraí agus faisnéis a bhailiú maidir le forbairt vacsaíní, modhanna tástála agus cóireálacha leighis i gcoinne COVID-19. Ba cheart do EIT Health rannchuidiú le hardáin chothrománacha a chur ar bun lenar féidir tacú le taighde agus forbairt i dtionscnaimh a bhaineann le vacsaíní, ar tionscnaimh iad a bheidh á gcur i gcrích ag lucht an léinn, ag lucht an tionscail, ag FMBanna, go háirithe, agus ag eagraíochtaí eile a bhfuil taithí acu maidir le saineolas réamhchliniciúil, trialacha vacsaín agus táirgeadh ábhair le haghaidh tástáil chliniciúil.

Leasú  115

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é EUR [3000] milliún a bheidh ag teastáil chun freastal ar riachtanais bhuiséadacha EIT sa tréimhse 2021-2027 agus tá siad sin bunaithe ar na trí phríomhchuid seo a leanas: 1) an caiteachas do na hocht PEN atá ann faoi láthair (meabhraítear i gcás trí cinn díobh go rachaidh na creat-chomhaontuithe comhpháirtíochta in éag faoi 2024) agus do sheoladh dhá PEN nua (in 2022 agus in 2025); 2) gníomhaíocht nua tacaíochta agus comhordúcháin de chuid EIT a sheoladh; agus 3) caiteachas riaracháin.

Is ionann an méid a bheidh ag teastáil chun freastal ar riachtanais bhuiséadacha EIT i dtréimhse 2021-2027 agus 4% de bhuiséad iomlán an chláir Fís Eorpach agus tá siad sin bunaithe ar dhá phríomhchuid: 1) an caiteachas do na hocht PEN atá ann faoi láthair (rud a léiríonn, i gcás trí cinn díobh, go rachaidh na creat-chomhaontuithe comhpháirtíochta in éag faoi 2024) agus do sheoladh dhá PEN nua (in 2022 nó 2023 agus in 2025); agus 2) caiteachas riaracháin.

Leasú  116

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tá sé beartaithe tuairim agus EUR [2500] milliún (83.3% de bhuiséad iomlán EIT) a chur ar fáil chun PENanna atá ann cheana agus PENanna nua a chistiú agus áirítear ann sin EUR [200] milliún don Scéim Nuálaíochta Réigiúnach. Trí ráta comhchistiúcháin a thabhairt isteach meastar go gcuirfidh na PENanna EUR [1500] milliún sa bhreis ar fáil ó fhoinsí príobháideacha agus poiblí eile. Tuairim agus EUR [300] milliún a bheidh sa bhuiséad le haghaidh dhá PEN nua (a bheidh le seoladh (in 2022 agus 2025 faoi seach). I gcás ina mbeadh buiséad de bhreis ar bhuiséad EIT ar fáil d'fhéadfadh EIT tuilleadh PENanna a sheoladh freisin.

Tuairim agus 96.7% atá beartaithe a chur ar fáil chun PENanna atá ann cheana, agus an leithdháileadh seo a leanas le déanamh as:

 

(a) 15% ar a laghad don Scéim Nuálaíochta Réigiúnach

 

(b) 3% ar a mhéad don tionscnamh oideachais arb é an aidhm a bheidh leis acmhainneachtaí nuálaíochta agus fiontraíochta sa triantán eolais a fhorbairt;

 

(c) tuairim agus 10% le haghaidh dhá PEN nua a sheoladh (a bheidh le seoladh in 2022 nó 2023 agus in 2025 faoi seach).

 

I gcás ina mbeadh buiséad de bhreis ar bhuiséad EIT ar fáil d'fhéadfadh EIT tuilleadh PENanna a sheoladh freisin.

Leasú  117

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Seolfaidh EIT gníomhaíocht tacaíochta nua chun cuidiú le cumas fiontraíochta agus nuálaíochta na n-institiúidí ardoideachais a fhorbairt. Beidh bainistíocht tionscadail chothrománach agus seirbhísí faireacháin de dhíth ar an ngníomhaíocht sin. Beidh tuairim agus EUR [400] milliún as buiséad EIT (uasmhéid 14%) ag teastáil chun na gníomhaíochtaí sin a chur chun feidhme, agus beidh EUR [120] milliún de sin tiomnaithe don chéim thionscnaimh (na chéad trí bliana) agus an chuid eile do chéim an mhéadaithe (na ceithre bliana deiridh)

scriosta

Leasú  118

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Leanfaidh EIT de bheith ina eagraíocht chuíchóirithe dhinimiciúil. Tiocfaidh méadú ar na costais a bhaineann le caiteachas riaracháin, costais lena gcumhdaítear an fhoireann is gá agus costais riaracháin, bhonneagair agus oibriúcháin, ach ní rachaidh siad thar 3% de bhuiséad EIT ar an meán. Cumhdóidh an Ungáir cuid den chaiteachas riaracháin trí spás oifige a chur ar fáil saor in aisce go dtí deireadh 2029. Ar an mbonn sin, tuairim agus EUR 73 mhilliún a bheidh ar chaiteachas riaracháin do 2021-2027. Tá miondealú déanta ar an mbuiséad anseo thíos:

Leanfaidh EIT de bheith ina eagraíocht chuíchóirithe dhinimiciúil. Tiocfaidh méadú ar na costais a bhaineann le caiteachas riaracháin EIT, costais lena gcumhdaítear an fhoireann is gá agus costais riaracháin, bhonneagair agus oibriúcháin, ach is thart ar 3% de bhuiséad EIT a bheidh ann ar an meán. Cumhdóidh an Ungáir cuid den chaiteachas riaracháin trí spás oifige a chur ar fáil saor in aisce go dtí deireadh 2029. Ina theannta sin, déanfar iarracht mhór costais riaracháin na PENanna a laghdú, ar costais iad, i gcás ar bith, a dhéanfar a choinneáil ar íosleibhéal réasúnta.

Leasú  119

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1 – mír 4 – figiúr

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

[…]

scriosta

Leasú  120

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear feabhas leanúnach ar thomhas thionchar EIT le linn na chéad chlárthréimhse eile agus cuirfear san áireamh na ceachtanna a fhoghlaimeofar agus an taithí a gheofar. Cuirfidh EIT creat meastóireachta, tuairiscithe agus faireacháin i bhfeidhm lena n-áiritheofar comhleanúnachas leis an gcur chuige foriomlán a glacadh maidir le Fís Eorpach agus san am céanna freastal ar an tsolúbthacht. Go háirithe, cuirfear feabhas ar lúba aiseolais idir an Coimisiún, EIT agus PENanna chun aghaidh a thabhairt ar na cuspóirí ar bhealach comhsheasmhach comhleanúnach agus éifeachtúil.

Cuirfear feabhas leanúnach ar thomhas thionchar EIT le linn na chéad chlárthréimhse eile agus cuirfear san áireamh na ceachtanna a fhoghlaimeofar agus an taithí a gheofar agus an gá atá lena chleachtais a shruthlíniú le cleachtais an chláir Fís Eorpach. Cuirfidh an EIT i bhfeidhm an creat meastóireachta, tuairiscithe agus faireacháin a bunaíodh sa chlár Fís Eorpach, agus úsáid á baint as na tásca a liostaítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán [xxx] lena mbunaítear an clár Fís Eorpach. 

Leasú  121

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4.2.1. Athbhreithniú meántéarmach ar EIT

 

Beidh an EIT faoi réir athbhreithniú cuimsitheach ag an gCoimisiún, ar bhonn na meastóireachtaí tréimhsiúla a bhunaítear in Airteagal 19 de Rialachán [xxx] maidir le EIT. Déanfar é le cúnamh ó shaineolaithe neamhspleácha agus déanfar é tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis thús na chéad tréimhse airgeadais eile. I measc gnéithe eile, déanfar measúnú orthu seo a leanas leis an athbhreithniú meántéarma sin:

 

(a) torthaí agus tionchair an tionscnaimh oideachais agus an fhéidearthacht go leanfar leis;

 

(b) éifeachtacht straitéisí inbhuanaitheachta airgeadais PENanna;

 

(c) cur chun feidhme agus tionchar SNR;

 

(d) a indéanta atá sé comhar EIT agus na gcomhlachtaí cur chun feidhme go léir de Cholún III den chlár Fís Eorpach a mhéadú tuilleadh chun scrúdú a dhéanamh an bhféadfadh IENT ról níos cothrománaí a imirt thar na colúin uile agus/nó ionad ilfhreastail a bhunú le haghaidh nuálaíochta ina mbeadh sraith gníomhaíochtaí comhlántacha éagsúla.

 

Leasú  122

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Meastóireacht

4.2.2. Meastóireacht agus athbhreithniú PENanna

Leasú  123

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é an Coimisiún a dhéanfaidh na meastóireachtaí tréimhsiúla ar ghníomhaíochtaí EIT, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí atá á mbainistiú trí na PENanna, i gcomhréir le forálacha an Rialacháin maidir le EIT agus an Rialacháin maidir le Fís Eorpach. Déanfar measúnú sna meastóireachtaí sin ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach AE ghníomhaíochtaí EIT lena n-áirítear na PENanna. Beidh siad bunaithe ar mheastóireachtaí seachtracha neamhspleácha agus cuirfear iad leis na meastóireachtaí meántéarmacha agus ex-post foriomlána ar an gclár Fís Eorpach. Ina theannta sin, beidh gach PEN faoi réir athbhreithniú críochnúil ag EIT roimh dheireadh an 7ú agus an 14ú bliain oibríochta faoi na Creat-Chomhaontuithe Comhpháirtíochta.

Is é an Coimisiún a dhéanfaidh na meastóireachtaí tréimhsiúla ar ghníomhaíochtaí EIT, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí atá á mbainistiú trí na PENanna, i gcomhréir le ... [Rialacháin (2019/0151/COD) maidir le EIT] agus an Rialacháin maidir le Fís Eorpach. Déanfar measúnú sna meastóireachtaí sin ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht agus breisluach AE ghníomhaíochtaí EIT lena n-áirítear na PENanna. Beidh siad bunaithe ar mheastóireachtaí seachtracha neamhspleácha agus cuirfear iad leis na meastóireachtaí meántéarmacha agus ex-post foriomlána ar an gclár Fís Eorpach.

 

Beidh gach PEN faoi réir athbhreithniú críochnúil ag EIT roimh dheireadh an 4ú, 7ú, 11ú agus an 14ú bliain oibríochta faoi na Creat-Chomhaontuithe Comhpháirtíochta. Is saineolaithe seachtracha neamhspleácha a dhéanfaidh an t-athbhreithniú sin agus beidh leanúint an PEN faoi réir cinneadh dearfach ón mBord Rialaithe.

Leasú  124

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tuairisciú agus Faireachán

4.2.3 Tuairisciú agus Faireachán

Leasú  125

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú.

Beidh an tuairisciú agus an faireachán ar fheidhmíocht oibríochtúil na PENanna agus a dtorthaí ina bpríomhchúram ar EIT agus cuirfear chun feidhme iad i gcomhar le seirbhísí corparáideacha coiteanna an chláir Fís Eorpach. Beidh an córas tuairiscthe agus faireacháin do na PENanna ina dhlúthchuid de chóras faireacháin foriomlán an chláir Fís Eorpach, go háirithe trí shamhlacha comhchoiteanna sonraí, lena n-áirítear bailiú sonraí, a chur chun feidhme. Glacfaidh an Coimisiún páirt i gcomhdhearadh gach táscaire tionchair agus faireacháin ábhartha arna fhorbairt agus arna chur i bhfeidhm ag EIT d'fhonn comhoiriúnacht agus comhsheasmhacht le córas faireacháin foriomlán an chláir Fís Eorpach a áirithiú, lena n-áirítear na príomhchonairí tionchair, an creat critéar do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha agus don Phróiseas Pleanála Straitéisí. Anuas air sin, cuirfidh EIT san áireamh cur in úsáid mhodheolaíocht an Radair Nuálaíochta i gclár Fís Eorpach, agus fiosróidh sé conas a d’fhéadfadh na PENanna breis acmhainne a bhaint as an Radar Nuálaíochta d’fhonn feabhas a chur ar a chuid gníomhaíochtaí faireacháin.

Déanfaidh an Coimisiún faireachán leanúnach ar bhainistíocht agus ar chur chun feidhme ghníomhaíochtaí EIT i gcomhréir le hAirteagal 45 de Rialachán [xxx] lena mbunaítear Fís Eorpach. Áireofar sonraí ó thionscadail a mhaoinítear faoin EIT i mbunachar sonraí an chláir Fís Eorpach. Glacfaidh an Coimisiún páirt i gcomhdhearadh gach táscaire tionchair agus faireacháin ábhartha arna fhorbairt agus arna chur i bhfeidhm ag EIT d'fhonn comhoiriúnacht agus comhsheasmhacht le córas faireacháin foriomlán an chláir Fís Eorpach a áirithiú, lena n-áirítear na príomhchonairí tionchair, an creat critéar do Chomhpháirtíochtaí Eorpacha agus don Phróiseas Pleanála Straitéisí. Anuas air sin, cuirfidh EIT san áireamh cur in úsáid mhodheolaíocht an Radair Nuálaíochta i gclár Fís Eorpach, agus fiosróidh sé conas a d’fhéadfadh na PENanna breis acmhainne a bhaint as an Radar Nuálaíochta d’fhonn feabhas a chur ar a chuid gníomhaíochtaí faireacháin.

Leasú  126

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an mórgóir beidh sé de chúram ar EIT faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht oibríochtúil na PENanna agus a chórais faireacháin a oiriúnú go leanúnach i gcomhréir le creat tuairiscthe agus faireacháin an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha i gcomhar le seirbhísí corparáideacha coiteanna an chláir Fís Eorpach. Tabharfar torthaí an fhaireacháin sin san áireamh i bpróisis pleanála gnó na PENanna agus i gcinnteoireacht EIT maidir le leithdháileadh an bhuiséid agus maidir le hullmhú na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta arb iad na PENanna a dtairbhithe.

Ar an mórgóir, beidh sé de chúram ar EIT faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht oibríochtúil na PENanna, lena n-áirítear a gcaiteachas riaracháin, agus a chórais faireacháin a oiriúnú go leanúnach i gcomhréir le creat tuairiscthe agus faireacháin an chláir Fís Eorpach le haghaidh Comhpháirtíochtaí Eorpacha i gcomhar le seirbhísí corparáideacha coiteanna an chláir Fís Eorpach. Tabharfar torthaí an fhaireacháin sin san áireamh i bpróisis pleanála gnó ilbhliantúla na PENanna agus i gcinnteoireacht EIT maidir le leithdháileadh an bhuiséid agus maidir le hullmhú na gcreat-chomhaontuithe comhpháirtíochta arb iad na PENanna a dtairbhithe.

Leasú  127

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 7 – pointe 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) tionchar eacnamaíoch/nuálaíochta trí dhul i gcion ar fhorbairt agus fás cuideachtaí, agus trí réitigh nuálacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda, trí phoist dhíreacha agus indíreacha a chruthú agus trí infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha eile a chur ar fáil;

(1) tionchar eacnamaíoch/nuálaíochta trí dhul i gcion ar fhorbairt agus fás cuideachtaí, agus trí réitigh nuálacha a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda, trí phoist dhíreacha agus indíreacha a chruthú agus trí infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha eile a chur ar fáil;

Leasú  128

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 7 – pointe 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) tionchar eolaíoch agus oideachasúil tríd an gcaipiteal daonna a neartú i dtaighde agus i nuálaíocht, trí scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta a fheabhsú ar leibhéil aonair agus eagraíochtúla agus trí chraobhscaoileadh oscailte an eolais agus na nuálaíochta sa tsochaí a chothú;

(2) tionchar eolaíoch agus oideachasúil trí eolas nua a chruthú, tríd an gcaipiteal daonna a neartú i dtaighde agus i nuálaíocht, trí scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta a fheabhsú ar leibhéil aonair agus eagraíochtúla agus trí chraobhscaoileadh oscailte an eolais agus na nuálaíochta sa tsochaí a chothú;

Leasú  129

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 7 – pointe 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) tionchar sochaíoch trí aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí beartais an Aontais i réimsí an athraithe aeráide, an fhuinnimh, na n-amhábhar, na sláinte nó an bhia trí bhíthin réitigh nuálacha, rannpháirtíocht leis na saoránaigh agus le húsáideoirí deiridh agus trí ghlacadh réiteach nuálach sna réimsí sin sa tsochaí a neartú.

(3) tionchar sochaíoch trí aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí beartais an Aontais i réimsí an athraithe aeráide (maolú, oiriúnú agus athléimneacht), an fhuinnimh, na n-amhábhar, na sláinte, breisluacha sa déantúsaíocht, na soghluaisteachta uirbí nó an bhia trí bhíthin réitigh nuálacha, rannpháirtíocht leis na saoránaigh agus le húsáideoirí deiridh agus trí ghlacadh réiteach nuálach sna réimsí sin sa tsochaí a neartú;

Leasú  130

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 7 – pointe 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a) tionchar sistéamach, trí aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna casta agus idirnasctha, réitigh chuimsitheacha nuálacha a chruthú, feidhmchláir bhunathraitheacha le breisluach comhtháite a sholáthar in earnálacha éagsúla, ag rannchuidiú chun beartais an Aontais a mhúnlú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus shochaíocha, laistigh de Phobal EIT agus go háirithe sa chaidreamh tras-PEN.

Leasú  131

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar na tionchair dá dtagraítear sa tríú mír a thomhas de réir na dtáscairí a chuirtear i láthair in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán [xxx] lena mbunaítear Fís Eorpach.

Leasú  132

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar an tábla thíos tá liosta neamh-uileghabhálach de tháscairí bainistíochta agus a gcuid spriocanna a ndéanfadh EIT faireachán orthu in 2021-2027. Leis na táscairí sin cuirtear ar fáil na príomh-threoshuíomhanna ionchuir agus aschuir le faireachán a dhéanamh ar ghnóthú phríomhchuspóirí EIT don tréimhse 2021-2027 amhail nuálaíocht agus fiontraíocht a chothú trí bhíthin oideachas níos fearr, a thionchar réigiúnach agus a oscailteacht do chomhpháirtithe agus do gheallsealbhóirí a mhéadú, agus réitigh nuálacha nua ar dhúshláin dhomhanda a chur ar an margadh.

Sa bhreis air sin, ar an tábla thíos tá liosta neamh-uileghabhálach de tháscairí bainistíochta agus a gcuid spriocanna a ndéanfadh EIT faireachán orthu in 2021-2027. Leis na táscairí sin cuirtear ar fáil na príomh-threoshuíomhanna ionchuir agus aschuir le faireachán a dhéanamh ar ghnóthú phríomhchuspóirí EIT don tréimhse 2021-2027 amhail nuálaíocht agus fiontraíocht a chothú trí bhíthin oideachas níos fearr, a thionchar réigiúnach agus a oscailteacht do chomhpháirtithe agus do gheallsealbhóirí a mhéadú, agus réitigh nuálacha nua ar dhúshláin dhomhanda a chur ar an margadh.

Leasú  133

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT i gcomhar leis an gCoimisiún táscairí breise, lena n-áirítear táscairí tionchair shochaíoch i réimse gníomhaíochta na PENanna, a fhorbairt i gcomhréir le forbairt chreat táscairí an chláir Fís Eorpach agus léireofar ann an cur chuige foriomlán faoina rannchuideoidh na Comhpháirtíochtaí Eorpacha leis an tionchar eolaíoch, eacnamaíoch agus sochaíoch. Ar an mórgóir féachfar le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéanfar le himeacht ama i dtaca leis na cuspóirí a leagtar síos trí na táscairí tionchair a ailíniú le Fís Eorpach. Áiritheofar leis sin bonn faisnéise comparáideach ar thorthaí agus ar thionchair a chruthóidh na PENanna maidir leis an gcuid eile den chlár. Ina theannta sin, áiritheoidh EIT go ngabhfadh an córas faireacháin an dul chun cinn i ndáil le gníomhaíochtaí atá sonrach don tsamhail PEN, amhail comhtháthú an triantáin eolais agus scileanna fiontraíochta. Leis na táscairí breise sin féachfar le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar an tionchar le himeacht ama. Mar shampla, leis na táscairí maidir le gníomhaíochtaí EIT a bhaineann le hoideachas (na gníomhaíochtaí sin a thacaíonn le cumais na n-institiúidí ardoideachais san áireamh) déanfar faireachán ar ghnóthú scileanna caipitil dhaonna (gearrthéarmach), gairmréim (meántéarmach) agus dálaí oibre (fadtéarmach), rannpháirtíocht na n-institiúidí ardoideachais agus feabhsú ar a gcumas (gearrthéarmach) nó ról agus feidhmíocht na n-institiúidí ardoideachais in éiceachórais nuálaíochta áitiúla (meántéarmach agus fadtéarmach).

Déanfaidh EIT i gcomhar leis an gCoimisiún táscairí breise, lena n-áirítear táscairí tionchair shochaíoch i réimse gníomhaíochta na PENanna, a fhorbairt i gcomhréir le forbairt chreat táscairí an chláir Fís Eorpach agus léireofar ann an cur chuige foriomlán faoina rannchuideoidh na Comhpháirtíochtaí Eorpacha leis an tionchar eolaíoch, eacnamaíoch agus sochaíoch. Ar an mórgóir, féachfar le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéanfar le himeacht ama i dtaca leis na cuspóirí a leagtar síos trí na táscairí tionchair a ailíniú le Fís Eorpach. Áiritheofar leis sin bonn faisnéise comparáideach ar thorthaí agus ar thionchair a chruthóidh na PENanna maidir leis an gcuid eile den chlár. Ina theannta sin, áiritheoidh EIT go ngabhfadh an córas faireacháin an dul chun cinn i ndáil le gníomhaíochtaí atá sonrach don tsamhail PEN, amhail comhtháthú an triantáin eolais agus scileanna fiontraíochta. Leis na táscairí breise sin féachfar le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar an tionchar le himeacht ama. Mar shampla, leis na táscairí maidir le gníomhaíochtaí EIT a bhaineann le hoideachas (na gníomhaíochtaí sin a thacaíonn le cumais na n-institiúidí ardoideachais san áireamh) déanfar faireachán ar ghnóthú scileanna caipitil dhaonna (gearrthéarmach), gairmréim (meántéarmach) agus dálaí oibre (fadtéarmach), rannpháirtíocht na n-institiúidí ardoideachais agus feabhsú ar a gcumas (gearrthéarmach) nó ról agus feidhmíocht na n-institiúidí ardoideachais in éiceachórais nuálaíochta áitiúla (meántéarmach agus fadtéarmach).

Leasú  134

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – mír 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheofar le EIT go ndéanfar na sonraí a bhailíonn sé trína chóras faireacháin inmheánach, lena n-áirítear na torthaí ó PENanna, a chomhtháthú go hiomlán i gcóras foriomlán bainistithe sonraí an chláir Fís Eorpach. Áiritheoidh EIT go gcuirfear ar fáil go tráthúil an fhaisnéis mhionsonraithe a eascraíonn as a phróiseas faireacháin agus meastóireachta agus go mbeidh rochtain uirthi i mbunachar sonraí comhchoiteann ar líne i dtaca le cur chun feidhme an chláir Fís Eorpach. Ina theannta sin, áiritheoidh EIT go ndéanfar tuairisciú tiomanta ar thionchair chainníochtúla agus cháilíochtúla, lena n-áirítear maidir le ranníocaíochtaí a dtabharfar gealltanais ina leith agus ranníocaíochtaí a chuirfear ar fáil go hiarbhír.

Chun trédhearcacht agus oscailteacht a fheabhsú, áiritheoidh EIT go mbeidh na sonraí a bhailíonn sí trína córas faireacháin inmheánach, lena n-áirítear na torthaí ó PENanna, go hiomlán inrochtana agus comhtháthaithe i gcóras foriomlán bainistithe sonraí an chláir Fís Eorpach. Áiritheoidh EIT go gcuirfear ar fáil go tráthúil an fhaisnéis mhionsonraithe a eascraíonn as a phróiseas faireacháin agus meastóireachta agus go mbeidh rochtain uirthi sa bhunachar sonraí comhchoiteann ar líne i dtaca le cur chun feidhme Fís Eorpach. Ina theannta sin, áiritheoidh EIT go ndéanfar tuairisciú tiomanta ar thionchair chainníochtúla agus cháilíochtúla, lena n-áirítear maidir le ranníocaíochtaí a dtabharfar gealltanais ina leith agus ranníocaíochtaí a chuirfear ar fáil go hiarbhír.

Leasú  135

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2 – tábla 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh EIT an méid seo a leanas:

scriosta

— Feabhas a chur ar na córais faireacháin agus creat tuairiscithe agus faireacháin a thabhairt isteach lena n-áirítear táscairí tionchair, i gcomhréir le Príomhchonairí Tionchair an [chláir Fís Eorpach].

 

— Faireachán a dhéanamh go rialta ar fheidhmíocht oibríochtúil na PENanna agus a gcuid aschur, torthaí agus dul chun cinn i dtreo tionchar i gcomhréir le [clár réime Fís Eorpach].

 

— Forbairt na dtáscairí sochaíocha sonracha i réimsí gníomhaíochta na PENanna a áirithiú agus forbairt a fhaireacháin rialta i gcomhréir leis an gclár réime Fís Eorpach i dtaca le tionchar sochaíoch.

 

— Tuairisciú ar thionchair chainníochtúla agus cháilíochtúla a áirithiú, tuairisciú ar ranníocaíochtaí san áireamh.

 

— Rochtain ar thorthaí agus ar shonraí tionscadail ó PENanna agus an méid sin a chomhtháthú i gcóras foriomlán bainistithe sonraí agus tuairiscithe an chláir Fís Eorpach.

 

Leasú  136

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 5 – mír 1 – pointe 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1 a. Earnálacha agus Éiceachórais Uisce, Mhara agus Mhuirí

Leasú  137

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír I – pointe 7 – mír I

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh CCInna réiteach cothrománach a thabhairt ar réimse dúshlán atá ag teacht chun cinn, dúshláin de chineál buan, agus ar féidir aghaidh a thabhairt orthu trí bhíthin gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta. Is féidir na dúshláin sin a ghrúpáil i gceithre cholún: 1) Cruthaitheacht, éagsúlacht chultúrtha agus luachanna mhuintir na hEorpa; 2) an fhéiniúlacht agus an comhtháthú Eorpach; 3) fostaíocht san Eoraip, athléimneacht eacnamaíoch agus fás cliste; agus 4) an Eoraip mar ghníomhaí domhanda.

Féadfaidh Earnálacha agus Tionscail Chultúrtha agus Chruthaitheacha (CCSIanna)1a réiteach cothrománach a thabhairt ar réimse dúshlán atá ag teacht chun cinn, dúshláin de chineál buan, agus ar féidir aghaidh a thabhairt orthu trí bhíthin oideachais, gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta. Is féidir na dúshláin sin a ghrúpáil i gceithre cholún: 1) Cruthaitheacht, éagsúlacht chultúrtha agus teangacha, agus luachanna mhuintir na hEorpa; 2) an fhéiniúlacht agus an comhtháthú Eorpach; 3) fostaíocht san Eoraip, athléimneacht eacnamaíoch agus fás cliste; agus 4) an Eoraip mar ghníomhaí domhanda.

 

__________________

 

1a Baineann na hEarnálacha agus na Tionscail Chultúrtha agus Chruthaitheacha leis na hearnálacha agus na tionscail ar fad a bhfuil a ngníomhaíochtaí bunaithe ar luachanna cultúrtha, éagsúlacht chultúrtha agus léirithe cruthaitheacha agus ealaíonta aonair agus/nó comhchoiteanna, bíodh na gníomhaíochtaí sin dírithe ar an margadh nó ná bíodh, cibé cineál struchtúir trína gcuirtear i gcrích iad, agus beag beann ar an tslí a mhaoinítear an struchtúr sin. Áirítear sna gníomhaíochtaí sin forbairt scileanna agus tallann lena bhféadfaí nuálaíocht a ghiniúint, rachmas agus poist a chruthú trí tháirgeacht luacha shóisialta agus eacnamaíoch, lena n-áirítear trí bhainistíocht maoine intleachtúla. Ina theannta sin, baineann siad le forbairt, táirgeadh, scaipeadh agus caomhnú earraí agus seirbhísí a chorpraíonn léirithe cultúrtha, ealaíonta nó léirithe cruthaitheacha eile, chomh maith le feidhmeanna gaolmhara amhail an t-oideachas nó an bhainistíocht. Áirítear sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheachta inter alia: ailtireacht, cartlanna, leabharlanna agus músaeim, ceardaíocht ealaíonta, closamhairc (lena n-áirítear scannáin, teilifís, bogearraí, físchluichí agus ilmheáin agus ceol ar taifead), oidhreacht chultúrtha inláimhsithe agus dholáimhsithe, tionscail ardleibhéil atá spreagtha ag an gcruthaitheacht agus faisean, féilte, ceol, litríocht, taibhealaíona, leabhair agus foilsitheoireacht (nuachtáin agus irisí), raidió agus na hamharcealaíona, agus fógraíocht.

: (Chun uimhriú na bpointí san Iarscríbhinn a ailíniú, déanfear na pointí faoi Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointí 7, 8 agus 9 a athuimhriú ag céim níos faide anonn sa nós imeachta.)

Leasú  138

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Braitheann cruthaitheacht agus éagsúlacht chultúrtha mhuintir na hEorpa ar earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a bheith athléimneach láidir. Mar sin féin, tá roinnt dúshlán roimh na hearnálacha sin, an earnáil closamhairc nó an earnáil ceoil go háirithe, de dheasca iomaíocht mhéadaithe atá ag teacht ó ghníomhaithe domhanda agus mar thoradh ar an aistriú digiteach.

Braitheann cruthaitheacht agus éagsúlacht chultúrtha mhuintir na hEorpa ar earnálacha agus tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha a bheith athléimneach agus láidir. Tá roinnt dúshlán roimh na hearnálacha sin de dheasca iomaíocht mhéadaithe ó ghníomhaithe domhanda agus ón aistriú digiteach.

Leasú  139

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 2 – fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Ní mór do léiritheoirí, dáileoirí, craoltóirí, amharclanna scannánaíochta agus gach cineál eagraíochta cultúrtha a bheith nuálach chun glúine nua de lucht féachana a mhealladh.

 Ní mór do léiritheoirí, cruthaitheoirí, dáileoirí, craoltóirí, amharclanna scannánaíochta agus gach cineál eagraíochta agus gnólachta cultúrtha a bheith nuálach chun pobail mheáin nua de lucht féachana a mhealladh agus a leathnú agus chun próisis, seirbhísí, ábhair agus cleachtais nua a fhorbairt, lena sholáthraítear luach sochaíocha.

Leasú  140

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 2 – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Tá ganntanas fiontraíochta agus scileanna leathana sna CCInna28 a bhaineann le fo-earnálacha atá ag teacht chun cinn chomh maith le fo-earnálacha an-aibí a dtagann claochlú digiteach domhain orthu. Tá gá leis na scileanna le haghaidh na nuálaíochta agus tá siad ríthábhachtach i bhfianaise na n-athruithe atá roimh an margadh saothair san earnáil.

 Tá ganntanas fiontraíochta agus scileanna leathana sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaiteacha28 a bhaineann le fo-earnálacha atá ag teacht chun cinn chomh maith le fo-earnálacha an-aibí a dtagann claochlú digiteach domhain orthu. Tá gá leis na scileanna le haghaidh na nuálaíochta agus tá siad ríthábhachtach i bhfianaise na n-athruithe atá roimh an margadh saothair san earnáil.

__________________

__________________

28 Is ar an ‘ngné chruthaitheach’ is mó a dhírítear sna staidéir chultúrtha agus chruthaitheacha in ollscoileanna na hEorpa agus ní i gcónaí a bhíonn a gcéimithe ullamh chun dul isteach sa mhargadh saothair nua-aimseartha toisc nach mbíonn scileanna trasearnála (fiontraíochta, digiteacha agus bainistíochta airgeadais) acu. I dtaca le hinstitiúidí ardoideachais, tá an tAontas ar gcúl i gcomparáid le Stáit Aontaithe Mheiriceá ó thaobh staidéir ar an gCumarsáid agus ar na Meáin (agus san am céanna tá ollscoileanna an Aontais ag feidhmiú níos fearr i ndisciplíní níos traidisiúnta amhail Ealaín agus Dearadh nó sna Taibh-Ealaíona).

28 Is ar an ‘ngné chruthaitheach’ is mó a dhírítear sna staidéir chultúrtha agus chruthaitheacha in ollscoileanna na hEorpa agus ní i gcónaí a bhíonn a gcéimithe ullamh chun dul isteach sa mhargadh saothair nua-aimseartha toisc nach mbíonn scileanna trasearnála (fiontraíochta, digiteacha agus bainistíochta airgeadais) acu. I dtaca le hinstitiúidí ardoideachais, tá an tAontas ar gcúl i gcomparáid le Stáit Aontaithe Mheiriceá ó thaobh staidéir ar an gCumarsáid agus ar na Meáin (agus san am céanna tá ollscoileanna an Aontais ag feidhmiú níos fearr i ndisciplíní níos traidisiúnta amhail Ealaín agus Dearadh nó sna Taibh-Ealaíona). Is foinse thábhachtach nuálaíochta í an oidhreacht chultúrtha, ag soláthar toradh maith ar infheistíocht agus ioncam eacnamaíoch suntasach.

Leasú  141

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 2 – fleasc 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

- Is foinse thábhachtach nuálaíochta í an oidhreacht chultúrtha, ag soláthar toradh maith ar infheistíocht agus ioncam eacnamaíoch suntasach, ach tá a hacmhainneacht fós gan saothrú. Agus é mar chatalaíoch d’athghiniúint inbhuanaithe faoi stiúir oidhreachta agus mar spreagadh riachtanach don oideachas agus don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, ag cothú comhair agus comhtháthú sóisialta, is féidir leis tairbhiú go mór de PEN CCSI.

Leasú  142

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is féidir dúshláin shochaíocha a bhaineann leis anbhféiniúlacht agus an comhtháthú Eorpach a thuairisciú i dtéarmaí easpa “droichead” lenar féidir codanna éagsúla den tsochaí a nascadh le chéile lena n-áirítear críocha éagsúla. Orthu sin tá saincheisteanna a bhaineann le heisiamh sóisialta, an gá atá le naisc idirchultúrtha níos dlúithe a chur le chéile agus muintearais coiteann a fhorbairt atá bunaithe ar an éagsúlacht chultúrtha agus an oidhreacht choiteann atá againn ar féidir aghaidh a thabhairt orthu trí bhíthin breis comhpháirtíocht pobail, nuálaíochta i réimse an deartha, na hailtireachta agus úsáid spásanna poiblí, chomh maith le nuálaíocht shóisialta atá bunaithe ar chultúr. Go háirithe an méid seo a leanas:

Is féidir dúshláin shochaíocha a bhaineann leis anbhféiniúlacht agus an comhtháthú Eorpach a thuairisciú i dtéarmaí easpa “droichead” lenar féidir codanna éagsúla den tsochaí a nascadh le chéile lena n-áirítear críocha éagsúla. Orthu sin tá saincheisteanna a bhaineann le heisiamh sóisialta, an gá atá le naisc idirchultúrtha níos dlúithe a chur le chéile, éagsúlacht teangacha a chosaint, lena n-áirítear teangacha mionlaigh, agus muintearais coiteann a fhorbairt atá bunaithe ar an éagsúlacht chultúrtha agus an oidhreacht choiteann atá againn ar féidir aghaidh a thabhairt orthu trí bhíthin breis comhpháirtíocht pobail, nuálaíochta i réimse an deartha, na hailtireachta agus úsáid spásanna poiblí, chomh maith le nuálaíocht shochaíoch atá bunaithe ar chultúr. Go háirithe an méid seo a leanas:

Leasú  143

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 3 – fleasc 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Níl ach comhar teoranta ann idir taighdeoirí agus idir lucht taighde agus tionscail agus is ar bhonn neamhleor a dhéantar comhordú ar iarrachtaí taighde agus forbartha agus ar mhodhanna, torthaí agus dea-chleachtais a chomhroinnt. Ina theannta sin, ní dhearnadh aistriúchán ar an gcuid is mó den taighde ar CCInna rud a fhágann go mbíonn an-chuid athdhéanaimh ann toisc gur minic nach mbíonn taighdeoirí ar an eolas faoi thionscadail chomhchosúla.

 Níl ach comhar teoranta ann idir taighdeoirí agus idir lucht taighde agus tionscail, eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus eagraíochtaí sa tríú earnáil agus is ar bhonn neamhleor a dhéantar comhordú ar iarrachtaí taighde agus forbartha agus ar mhodhanna, torthaí agus dea-chleachtais a chomhroinnt. Ina theannta sin, ní dhearnadh aistriúchán ar an gcuid is mó den taighde ar earnálacha agus tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha, rud a fhágann go mbíonn an-chuid athdhéanaimh ann toisc gur minic nach mbíonn taighdeoirí ar an eolas faoi thionscadail chomhchosúla.

Leasú  144

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 3 – fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Tá sciar suntasach de na tosaíochtaí speisialaithe cliste réigiúnacha san Eoraip a dhéanann tagairt don chultúir i gcomhthéacsanna éagsúla (e.g. oidhreacht chultúrtha, tionscail chruthaitheacha, etc.). I bhfianaise an róil thábhachtaigh a bhíonn ag an gcultúr agus ag an gcruthaitheacht i dtaca le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cathracha agus réigiún agus an chumais atá iontu chun tuilleadh cuidithe a thabhairt i dtaca le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna éagothromaíochta ar fud na hEorpa, tá poitéinseal ard sa PEN CCI.

 Tá sciar suntasach de na tosaíochtaí speisialaithe cliste réigiúnacha san Eoraip a dhéanann tagairt don chultúir i gcomhthéacsanna éagsúla (e.g. oidhreacht chultúrtha, tionscail chruthaitheacha, etc.). I bhfianaise an róil thábhachtaigh a bhíonn ag an gcultúr agus ag an gcruthaitheacht i dtaca le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta cathracha agus réigiún agus an chumais atá iontu chun tuilleadh cuidithe a thabhairt i dtaca le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna éagothromaíochta ar fud na hEorpa, tá poitéinseal ard sa PEN sin.

Leasú  145

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar na dúshláin a bhaineann le fostaíocht san Eoraip, athléimneacht eacnamaíoch, agus fás cliste, tá saincheisteanna eacnamaíocha, amhail an dífhostaíocht (an dífhostaíocht i measc na hóige go háirithe) agus iomaíocht dhomhanda.

Ar na dúshláin reatha a bhaineann le fostaíocht san Eoraip, athléimneacht eacnamaíoch, agus fás cliste, tá saincheisteanna socheacnamaíocha, amhail an dífhostaíocht a chomhrac (an dífhostaíocht i measc na hóige go háirithe), feabhas a chur ar scileanna agus dálaí oibre, agus aghaidh a thabhairt ar iomaíocht dhomhanda.

Leasú  146

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn 1 – pointe 6 – mír 1 – pointe 7 – mír 4 – fleasc 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 Is dúshláin iad do thionscail na hEorpa an digitiú agus an domhandú agus an tionchar cumhachtach a bhíonn acu ar an tslí a ndéanann ealaíontóirí a gcuid saothar a tháirgeadh agus a dháileadh agus a ndéanann siad caidreamh lena lucht éisteachta. Bhí tionchar ar an slabhra luacha traidisiúnta ag cliseadh na margaí do dhioscaí digiteacha ilúsáide, ionchais nua tomhaltóirí, an chumhacht leanúnach atá ag stiúideonna na Stát Aontaithe mar aon le teacht chun cinn na n-ollchuideachtaí digiteacha domhanda amhail Amazon, ITunes, Google agus Netflix.

 tionchar mór ag an domhandú, an digitiú agus an nuálaíocht theicneolaíoch ar thionscail Eorpacha. Tá an tslí a ndéanann ealaíontóirí a gcuid saothar a tháirgeadh agus a dháileadh agus a ndéanann siad caidreamh lena bpobal meáin athraithe go mór ag na forbairtí seo. Tá samhlacha ghnó tradisiúnta na dtionscal cultúrtha agus cruthaitheach á n-athrú acu, agus tá ionchais agus iompar na dtomhaltóirí athraithe ó bhonn acu. Bhí tionchar ollmhór ag cliseadh na margaí ar a ndíoltar earraí fisiciúla amhail dlúthdhioscaí agus DVDanna, mar aon le teacht chun cinn na soláthraithe ábhair dhigitigh domhanda amhail Amazon,, Alibaba, ITunes, Google agus Netflix, chomh maith leis an gcumhacht níos mó atá ag cuideachtaí táirgthe ábhair ar an slabhra breisluacha traidisiúnta.

Leasú  147

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír I – pointe 7 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar deireadh, áirítear sa ról atá ag an Eoraip mar ghníomhaí domhanda an gá atá ann feabhas a chur ar scaipeadh an ábhair chultúrtha a chruthaítear san Eoraip. Ní mór don Eoraip leanúint de bheith iomaíoch sa rás digiteach domhanda chun teicneolaíochtaí nua a chruthú (e.g. intleacht shaorga, Idirlíon na Rudaí Nithiúla, blocshlabhra) dá bhfuil CCInna ina bhforbróirí tábhachtacha ábhair, táirgí agus seirbhísí ar fud an domhain. Thairis sin, rannchuidíonn CCInna go gníomhach (e.g. dearadh, ailtireacht, etc.), ar scála domhanda, leis an bhforbairt inbhuanaithe agus spreagann siad an nuálaíocht ghlas, agus féadfar feasacht ar fhadhbanna éiceolaíocha a ardú trí bhíthin ábhar cultúrtha (litríocht, an scannánaíocht agus na healaíona) agus an pobal a chur ar an eolas.

Ar deireadh, áirítear sa ról atá ag an Eoraip mar ghníomhaí domhanda an gá atá ann feabhas a chur ar scaipeadh an ábhair chultúrtha Eorpaigh. Ní mór don Eoraip leanúint de bheith iomaíoch sa rás digiteach domhanda chun teicneolaíochtaí nua a chruthú (e.g. intleacht shaorga, Idirlíon na Rudaí Nithiúla, blocshlabhra) dá bhfuil earnálacha agus tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha ina bhforbróirí tábhachtacha ábhair, táirgí agus seirbhísí ar fud an domhain. Thairis sin, rannchuidíonn earnálacha agus tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha go gníomhach (e.g. dearadh, ailtireacht, etc.), ar scála domhanda, leis an bhforbairt inbhuanaithe agus spreagann siad an nuálaíocht ghlas, agus féadfar feasacht ar fhadhbanna éiceolaíocha a ardú trí bhíthin ábhar cultúrtha (litríocht, an scannánaíocht agus na healaíona) agus an pobal a chur ar an eolas.

Leasú  148

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuideoidh PEN EIT i dtaca le CCI – mar gheall ar an gcur chuige iomlánaíoch comhtháite a bhíonn ann – le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin uile a shainítear thuas. Trí gach earnáil dár saol, dár sochaí agus dár ngeilleagar a chumhdach nach mór, beidh PEN den chineál sin an-ábhartha i dtaca le tionchar eacnamaíoch agus sochaíoch agus cuirfidh sé deiseanna straitéiseacha ar fáil le haghaidh nuálaíocht eacnamaíoch, theicneolaíoch agus shóisialta.

Cuideoidh PEN EIT i dtaca le CCSI – mar gheall ar an gcur chuige iomlánaíoch comhtháite a bhíonn ann – le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin uile a shainítear thuas. Trí gach earnáil dár saol, dár sochaí agus dár ngeilleagar a chumhdach nach mór, beidh PEN den chineál sin an-ábhartha i dtaca le tionchar eacnamaíoch agus sochaíoch agus cuirfidh sé deiseanna straitéiseacha ar fáil le haghaidh nuálaíocht eacnamaíoch, theicneolaíoch agus shóisialta. Beidh sé ríthábhachtach freisin chun eolas agus foghlaim leanúnach a neartú, agus é á lamháil d’institiúidí oideachais na n-ardealaíon ról suntasach a bheith acu chun inniúlachtaí hibrideacha agus meon fiontraíochta lena gcomhlíonfar riachtanais earnáil na tionsclaíochta a fhorbairt.

Leasú  149

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Le nuálaíochtaí atá cultúrbhunaithe agus spreagtha ag an gcruthaitheacht cuirtear borradh faoin iomaíochas Eorpach go díreach trí fhiontair agus poist nua a chruthú nó go hindíreach trí shochair thrasearnála don gheilleagar i gcoitinne a chruthú, caighdeán na beatha a fheabhsú agus tarraingteacht na hEorpa a mhéadú. Is minice anois a mheastar gurb é atá in CCInna ná foinsí fáis agus post atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, agus níos mó ná 12 milliún duine á bhfostú acu in AE cheana féin, líon arb ionann é agus níos mó ná 7.5% de dhaoine uile AE atá i mbun fostaíochta.

Le nuálaíochtaí atá cultúrbhunaithe agus spreagtha ag an gcruthaitheacht cuirtear borradh faoin iomaíochas Eorpach go díreach trí fhiontair agus poist nua a chruthú nó go hindíreach trí shochair thrasearnála don gheilleagar i gcoitinne a chruthú, caighdeán na beatha a fheabhsú agus tarraingteacht na hEorpa a mhéadú. Is minice anois a mheastar gurb é atá in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha (e.g. oidhreacht chultúrtha agus ealaíona), foinsí fáis agus post atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach. níos mó ná 12 milliún duine á bhfostú ag na hearnálacha sin san Aontas cheana féin, arb ionann é agus níos mó ná 7.5% de dhaoine uile AE atá i mbun fostaíochta. Is príomhchuid de na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha í an oidhreacht chultúrtha agus rannchuidíonn sí go mór le tarraingteacht réigiúin, chathracha, bhailte agus cheantair thuaithe na hEorpa. Spreagann sí infheistíochtaí san earnáil phríobháideach, daoine inniúla a mhealladh, an ghlúin réchúiseach ghnó agus cruthú post díreach agus indíreach.

Leasú  150

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní le tionchar díreach CCI amháin ar an nuálaíocht a bhaineann rannchuidiú an chultúir agus na cruthaitheachta, toisc gurb iad tosca neamhtheicneolaíocha amhail cruthaitheacht, dearadh agus próisis eagraíochta nó samhlacha gnó nua a spreagann an nuálaíocht i gcoitinne. Go háirithe, i dtaca le CCInna a bhfuil slabhraí luacha ar leith ag baint leo (i.e. ceol, dearadh, faisean, ábhar closamhairc, físchluichí, ailtireacht ...) bíonn cumas nuálaíochta láidir i dtéarmaí eacnamaíocha acu agus is féidir leo an nuálaíocht in earnálacha eile den gheilleagar a spreagadh.

Baineann rannchuidiú an chultúir agus na cruthaitheachta níos mó agus níos mó le tosca neamhtheicneolaíocha, amhail cruthaitheacht, dearadh agus próisis eagraíochta nó samhlacha gnó nua. Go háirithe, i dtaca leis na hearnálacha a bhfuil slabhraí luacha ar leith ag baint leo (i.e. ceol, dearadh, faisean, ábhar closamhairc, físchluichí, ailtireacht ...) bíonn cumas nuálaíochta láidir i dtéarmaí eacnamaíocha acu agus is féidir leo an nuálaíocht in earnálacha eile den gheilleagar a spreagadh.

Leasú  151

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bíonn tionchar díreach ag cultúr agus ag rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha ar fholláine na saoránach. Cuireann CCI le luacha sochaíocha na féiniúlachta, an daonlathais agus na rannpháirtíochta sa phobal. Tá acmhainneacht ag an gcultúr muintearas Eorpach a atreisiú, i gcás inar buntáiste í an éagsúlacht. Tá tábhacht bhunúsach ag baint leis an méid sin chun go bhféadfaidh athléimneacht, rochtain shóisialta, comhtháthú sochaíoch agus cothromaíocht inscne bheith ann, agus le dul i ngleic le héiginnteachtaí polaitiúla na hEorpa agus an gá atá le haontas.

Bíonn tionchar díreach ag cultúr agus ag rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha ar fholláine na saoránach. Tá acmhainneacht ag an gcultúr muintearas Eorpach a atreisiú, i gcás inar buntáiste í an éagsúlacht. Tá tábhacht bhunúsach ag baint leis an méid sin chun go bhféadfaidh athléimneacht, rochtain shóisialta, comhtháthú sochaíoch, frithradacú agus cothromaíocht inscne bheith ann.

Leasú  152

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní le tionchar díreach CCI amháin ar an nuálaíocht a bhaineann rannchuidiú an chultúir agus na cruthaitheachta, toisc gurb iad tosca neamhtheicneolaíocha amhail cruthaitheacht, dearadh agus próisis eagraíochta nó samhlacha gnó nua a spreagann an nuálaíocht i gcoitinne. Go háirithe, i dtaca le CCInna a bhfuil slabhraí luacha ar leith ag baint leo (i.e. ceol, dearadh, faisean, ábhar closamhairc, físchluichí, ailtireacht ...) bíonn cumas nuálaíochta láidir i dtéarmaí eacnamaíocha acu agus is féidir leo an nuálaíocht in earnálacha eile den gheilleagar a spreagadh.

Baineann rannchuidiú an chultúir agus na cruthaitheachta níos mó agus níos mó le tosca neamhtheicneolaíocha, amhail cruthaitheacht, dearadh agus próisis eagraíochta nó samhlacha gnó nua. Go háirithe, i dtaca leis na hearnálacha a bhfuil slabhraí luacha ar leith ag baint leo (i.e. ceol, dearadh, faisean, ábhar closamhairc, físchluichí, ailtireacht ...) bíonn cumas nuálaíochta láidir i dtéarmaí eacnamaíocha acu agus is féidir leo an nuálaíocht in earnálacha eile den gheilleagar a spreagadh.

Leasú  153

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bíonn tionchar díreach ag cultúr agus ag rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha ar fholláine na saoránach. Cuireann CCI le luacha sochaíocha na féiniúlachta, an daonlathais agus na rannpháirtíochta sa phobal. Tá acmhainneacht ag an gcultúr muintearas Eorpach a atreisiú, i gcás inar buntáiste í an éagsúlacht. Tá tábhacht bhunúsach ag baint leis an méid sin chun go bhféadfaidh athléimneacht, rochtain shóisialta, comhtháthú sochaíoch agus cothromaíocht inscne bheith ann, agus le dul i ngleic le héiginnteachtaí polaitiúla na hEorpa agus an gá atá le haontas.

Bíonn tionchar díreach ag cultúr agus ag rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha ar fholláine na saoránach. Tá acmhainneacht ag an gcultúr muintearas Eorpach a atreisiú, i gcás inar buntáiste í an éagsúlacht. Tá tábhacht bhunúsach ag baint leis an méid sin chun go bhféadfaidh athléimneacht, rochtain shóisialta, comhtháthú sochaíoch, frithradacú agus cothromaíocht inscne bheith ann.

Leasú  154

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 8 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Le PEN EIT bunaithe ar CCI deiseanna líonra, déanfar comhoibriú, comhchruthú agus aistriú feasa gnó idir lucht oideachais, lucht taighde agus lucht gnó a chumasú laistigh de na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus le hearnálacha eile den tsochaí agus den gheilleagar. Leis sin cuirfear tús le tionscnaimh ón mbonn aníos agus le tionscnaimh ón mbarr anuas ar leibhéil réigiúnacha agus náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Forbrófar leis sin na creatdálaí is gá le haghaidh fiontair nua a fhorbairt agus a mhéadú in éiceachórais nuálacha. An t-eolas agus na scileanna is gá chun réitigh nuálacha a chur ar fáil agus chun deiseanna gnó nua a dhéanamh díobh, cuirfear iad sin ar fáil trína bhíthin do thaighdeoirí agus do mhic léinn in an-chuid disciplíní (lena n-áirítear na healaíona, na daonnachtaí, gnó, na heolaíochtaí sóisialta agus na crua-eolaíochtaí feidhmeacha) agus d'fhiontraithe in CCI agus in earnálacha eile. Cumasófar leis tuilleadh cros-toirchithe le hearnálacha eacnamaíocha agus tionsclaíochta eile agus é ag feidhmiú mar luasaire le haghaidh na nuálaíochta.

Le PEN EIT bunaithe ar CCSI deiseanna líonra, déanfar comhoibriú, comhchruthú agus aistriú feasa gnó idir eagraíochtaí oideachais, taighde , gnó, poiblí agus eagraíochtaí ón triú earnáil a chumasú laistigh de na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus le hearnálacha eile den tsochaí agus den gheilleagar. Leis sin cuirfear tús le tionscnaimh ón mbonn aníos agus agus le tionscnaimh ón mbarr anuas ar leibhéil réigiúnacha agus náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Forbrófar leis sin na creatdálaí is gá le haghaidh fiontair nua a fhorbairt agus a mhéadú in éiceachórais nuálacha. An t-eolas agus na scileanna is gá chun réitigh nuálacha a chur ar fáil agus chun deiseanna cultúrtha, sochaíocha agus gnó nua a dhéanamh díobh, cuirfear iad sin ar fáil trína bhíthin do thaighdeoirí agus do mhic léinn in an-chuid disciplíní (lena n-áirítear na healaíona, na daonnachtaí, gnó, na heolaíochtaí sóisialta agus na crua-eolaíochtaí feidhmeacha) agus d'fhiontraithe i dtionscail chultúrtha agus chruthaitheacha agus in earnálacha eile. Cumasófar leis tuilleadh cros-toirchithe le hearnálacha eacnamaíocha agus tionsclaíochta eile agus é ag feidhmiú mar luasaire le haghaidh na nuálaíochta.

Leasú  155

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 9 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bheadh PEN faoi CCI comhlántach le líon tionscnamh eile de chuid an Aontais chomh maith agus a bheadh ar leibhéal na mBallstát. Leagtar amach anseo thíos na príomhshineirgí a bhfuiltear ag súil leo ar leibhéal an Aontais.

Bheadh PEN faoi CCSI comhlántach le líon tionscnamh eile de chuid an Aontais chomh maith agus a bheadh ar leibhéal na mBallstát. Leagtar amach anseo thíos na príomhshineirgí a bhfuiltear ag súil leo ar leibhéal an Aontais.

Leasú  156

 

Togra le haghaidh cinnidh

Iarscríbhinn I – pointe 6 – mír 1 – pointe 9 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú