JELENTÉS az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

24.6.2020 - (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
A vélemény előadója: Maria Da Graça Carvalho


Eljárás : 2019/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0121/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0121/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0330),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0043/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0121/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. javasolja, hogy a jogszabályra a következő néven hivatkozzanak: „Határozat – Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs terve: Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése”;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

Módosítás  1

 

Határozatra irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel a 2020. ...-i, .../2020 európai parlamenti és tanácsi rendeletre [EIT-rendelet, (2019/0151(COD)], és különösen annak 4. cikkére,

__________________

 

5 HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

 

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 294/2008/EK rendelet stratégiai innovációs terv (a továbbiakban: innovációs terv) elfogadásáról rendelkezik.

(1) .../2020 rendelet [EIT-rendelet (2019/0151/COD)] stratégiai innovációs terv (a továbbiakban: innovációs terv) elfogadásáról rendelkezik.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés:

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az innovációs tervnek meg kell határoznia az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) számára az elsőbbséget élvező területeket és a hosszú távú stratégiát, továbbá értékelést kell tartalmaznia az EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott érték nyújtására vonatkozó képességéről. Az innovációs tervnek figyelembe kell vennie az EIT nyomon követésének és értékelésének eredményeit.

(2) Az (EU) .../2020 rendelet [EIT-rendelet (2019/0151/COD)] 4. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az innovációs tervnek stratégiát, célokat és prioritásokat kell kitűznie az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) számára az érintett hétéves időszakra, meg kell állapítania kulcsfontosságú fellépéseit, a megcélzott eredményeket és a szükséges erőforrásokat, továbbá értékelést kell tartalmaznia az EIT társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott érték nyújtására vonatkozó képességéről. Az innovációs tervnek figyelembe kell vennie az EIT nyomon követésének és értékelésének eredményeit, és biztosítania kell az Európai horizont programmal való következetességet, valamint szinergiákat kell biztosítania más releváns uniós programokkal, miközben hozzájárul az Unió stratégiai prioritásainak, továbbá az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák – megvalósításához, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az innovációs tervnek tartalmaznia kell az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, eszközök és programok között fennálló potenciális és megfelelő szinergiák és kiegészítő jelleg elemzését.

(3) Az (EU) .../2020 rendelet [EIT-rendelet (2019/0151/COD)] 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően az innovációs tervnek tartalmaznia kell az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, eszközök és programok között fennálló potenciális és megfelelő szinergiák és kiegészítő jelleg elemzését.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet mellékletben foglalt, a 2021–2027. közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs terve elfogadásra kerül.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet mellékletben foglalt, a 2021–2027. közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs terve (az „innovációs terv”) elfogadásra kerül.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az innovációs terv végrehajtása az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló (EU) [.../...] rendeletnek6 megfelelően történik.

Az innovációs terv végrehajtása az (EU) .../2020 rendeletnek [EIT-rendelet (2019/0151/COD)] megfelelően történik.

__________________

 

6 Hivatkozás az elfogadott átdolgozott EIT-rendeletre.

 

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után húsz nappal lép hatályba.

Módosítás  8

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a stratégiai innovációs terv (a továbbiakban: innovációs terv) meghatározza az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) stratégiáját és elsőbbséget élvező területeit a 2021–2027 közötti időszakra. Az innovációs terv jelenti a legfőbb szakpolitikai dokumentumot az EIT számára a következő programozási időszakra, és meghatározza az intézmény célkitűzéseit, legfontosabb intézkedéseit, a várt eredményeket és a szükséges erőforrásokat. Az innovációs terv biztosítja a szükséges összhangot az EIT tevékenységei és az [Európai horizont keretprogramról szóló javaslat] között, amely az Unió 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, kutatást és innovációt támogató keretprogramja. A terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget biztosít továbbá az EIT tevékenységei és más uniós kezdeményezések, szakpolitikák és eszközök között.

Ez a stratégiai innovációs terv (a továbbiakban: innovációs terv) meghatározza az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) stratégiáját és elsőbbséget élvező területeit a 2021–2027 közötti időszakra. Az innovációs terv jelenti a legfőbb szakpolitikai dokumentumot az EIT számára a következő programozási időszakra, és meghatározza az intézmény célkitűzéseit, legfontosabb intézkedéseit, a várt eredményeket és hatást és a szükséges erőforrásokat. Az innovációs terv biztosítja a szükséges összhangot az EIT tevékenységei és az [Európai horizont keretprogramról szóló javaslat] között, amely az Unió 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, kutatást és innovációt célzó keretprogramja. A terv megfelelő szinergiákat és kiegészítő jelleget biztosít továbbá az EIT tevékenységei és más uniós programok, szakpolitikák, eszközök és kötelezettségvállalások között.

Módosítás  9

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó innovációs terv az Európai Bizottság által végzett hatásvizsgálat alapján készült. A terv figyelembe veszi a stratégiai innovációs terv tervezetét, amelyet az EIT igazgatótanácsa 2017. december 20-án az EIT-rendeletnek21 megfelelően benyújtott az Európai Bizottságnak. Tükrözi továbbá az Európai Bizottság új [Európai horizontról szóló], 2018. júniusi javaslatát, különös tekintettel az EIT-nek a [Nyílt Innováció] pillér (III. pillér) részeként betöltött kulcsfontosságú szerepét, valamint az intézet hozzájárulására egyrészt a globális kihívások kezeléséhez – beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozóan megállapított célértékeket –, másrészt az európai ipari versenyképességéhez (II. pillér) és a kiváló tudományhoz (I. pillér). Az innovációs terv az EIT működésének utóbbi évei során levont tanulságokra és a kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációs folyamat eredményeire épül.

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó innovációs terv az Európai Bizottság által végzett hatásvizsgálat alapján készült. A terv figyelembe veszi a stratégiai innovációs terv tervezetét, amelyet az EIT igazgatótanácsa 2017. december 20-án a ... [EIT-rendelet (2019/0151/COD)]21 megfelelően benyújtott az Európai Bizottságnak. Tükrözi továbbá az Európai Bizottság új [Európai horizontról szóló], 2018. júniusi javaslatát, különös tekintettel az EIT-nek a [Nyílt Innováció] pillér (III. pillér) részeként betöltött kulcsfontosságú szerepére, valamint az intézet hozzájárulására egyrészt a globális és a társadalmi kihívások kezeléséhez – beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekre és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljaira vonatkozóan megállapított célértékeket és kötelezettségvállalásokat –, másrészt az európai ipari versenyképességéhez (II. pillér) és a kiváló tudományhoz (I. pillér). Az innovációs terv az EIT működésének utóbbi évei során levont tanulságokra és a kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációs folyamat eredményeire épül.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról (HL L 97., 2008.4.9., 1. o.). A 2013. december 11-i 1292/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.11., 174. o.) módosított rendelet.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról (HL L 97., 2008.4.9., 1. o.). A 2013. december 11-i 1292/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 347., 2013.12.11., 174. o.) módosított rendelet.

Módosítás  10

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az innovációs terv figyelembe veszi az Európai horizont keretprogram stratégiai tervezését, hogy összhangot biztosítson a keretprogram tevékenységeivel, más vonatkozó uniós programokkal, valamint az uniós prioritásokkal és kötelezettségvállalásokkal, továbbá hogy erősítse a nemzeti és regionális finanszírozási programokkal és prioritásokkal való kiegészítő jelleget és szinergiákat.

Az innovációs terv figyelembe veszi az Európai horizont keretprogram stratégiai tervezését, hogy összhangot biztosítson a keretprogram tevékenységeivel, valamint szinergiákat és kiegészítő jelleget más vonatkozó uniós programokkal, valamint az uniós prioritásokkal és kötelezettségvállalásokkal való következetességet. Célja továbbá, hogy erősítse a nemzeti és regionális finanszírozási programokkal és prioritásokkal való kiegészítő jelleget és szinergiákat.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. Az EIT úttörő szerepet játszott az oktatás, az üzleti élet és a kutatás (tudásháromszög) integrációja terén, és nagy hangsúlyt fektet a vállalkozói tehetségre és az innovációs készségekre. Az EIT 2018. évi félidős értékelése megerősítette, hogy az intézet működése továbbra is indokolt, és a tudásháromszög innovációvezérelt integrálásán alapuló modell továbbra is érvényes.

Az EIT-t 2008-ban hozták létre annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. Az EIT úttörő szerepet játszott a felsőoktatás, a kutatás és az innováció (tudásháromszög) integrációja terén, és nagy hangsúlyt fektet a vállalkozói tehetségre, a vállalkozásalapításra és az innovációs készségekre. Az EIT 2017. évi félidős értékelése megerősítette, hogy az intézet működése továbbra is indokolt, és a tudásháromszög innovációvezérelt integrálásán alapuló modell továbbra is érvényes.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az innováció üteme drámaian felgyorsult. Az innováció átformálja a gazdasági ágazatokat, megváltoztatja a meglévő vállalkozások működését és eddig példa nélküli lehetőségeket teremt. A globális gazdasági rendszer átalakulásával és a nemzetközi verseny fokozódásával az Unió egyre nagyobb mértékben rá van utalva a tehetségre és innovációs képességére. A tudományágak körében, illetve az oktatás, az üzleti élet és a kutatás között megvalósuló közös tervezés, együttműködés és közös alkotás ma minden korábbinál fontosabb az éghajlatváltozással, a természeti erőforrások fenntarthatatlan felhasználásával, a digitális átalakulással, a demográfiai változásokkal, valamint az egészségügy és az élelmezés jövőjével kapcsolatos globális kihívások kezelésének elősegítéséhez.

Az EIT létrehozása után egy évtizeddel az innováció üteme drámaian felgyorsult. Az innováció átformálja a gazdasági ágazatokat és a társadalmat, megváltoztatja a meglévő vállalkozások működését és eddig példa nélküli lehetőségeket teremt. A globális gazdasági rendszer átalakulásával, az éghajlatváltozás hatásának erősödésével és a nemzetközi verseny fokozódásával az Unió egyre nagyobb mértékben rá van utalva a tehetségre és innovációs képességére. A tudományágak körében, illetve az oktatás, az üzleti élet és a kutatás között megvalósuló közös tervezés, együttműködés és közös alkotás ma minden korábbinál fontosabb a például az egészségügyi ellátással, többek között a világjárványok terjedésével, az élelmezéssel, az éghajlatváltozással, a természeti erőforrások fenntarthatatlan felhasználásával, a digitális átalakulással és a demográfiai változásokkal kapcsolatos globális kihívások kezelésének elősegítéséhez.

Indokolás

Nyelvi kiigazítások.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Létrehozása óta az EIT fokozatosan a társadalmi kihívások kezelésének sikeres eszközévé vált. Az Intézet elsősorban tudományos és innovációs társulásokon (TIT-ek) keresztül működik, amelyek oktatási és képzési, üzleti és kutatást végző szervezetek közötti kiterjedt európai partnerségek. Jelenleg nyolc TIT működik a következő területeken: éghajlatváltozás, digitális átalakulás, energia, élelmiszer, egészség, nyersanyagok, városi mobilitás és hozzáadott értéket képviselő gyártási folyamatok (lásd a 2. ábrát).

Létrehozása óta a tudásháromszög integrációjának köszönhetően az EIT fokozatosan a társadalmi kihívások kezelésének egyedi eszközévé vált. Az EIT elsősorban tudományos és innovációs társulásokon (TIT-ek) keresztül működik, amelyek felsőoktatási és képzési, üzleti és kutatást végző szervezetek és intézetek közötti kiterjedt európai partnerségek. Jelenleg nyolc TIT működik a következő területeken: éghajlatváltozás, digitális átalakulás, energia, élelmiszer, egészség, nyersanyagok, városi mobilitás és hozzáadott értéket képviselő gyártási folyamatok.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes TIT 5–10 helymegosztási központ22 köré szerveződik, amelyek a tudásháromszög gyakorlati integrációjának földrajzi csomópontjaiként működnek. Ezek nemzeti és regionális innovációs hátterüknek megfelelően szerveződnek és épülnek fel, és a TIT-ek legfontosabb partnereihez tartozó meglévő laboratóriumok, irodák vagy egyetemek páneurópai hálózatára épülnek.

Eddig minden egyes TIT 5–10 helymegosztási központba22 szerveződött, amelyek olyan földrajzi csomópontokként működnek, amelyek fizikai teret biztosítanak az innovációs ökoszisztémán belüli helyi interakcióknak és a tudásháromszög gyakorlati integrációjának is. Ezek nemzeti és regionális innovációs hátterüknek megfelelően szerveződnek és épülnek fel, és a TIT-ek legfontosabb partnereihez tartozó meglévő laboratóriumok, irodák vagy egyetemek páneurópai hálózatára épülnek.

__________________

__________________

22 A helymegosztási központ az a földrajzi terület, amelyen a tudásháromszögben részt vevő legfontosabb TIT-partnerek székhelye található, és ahol a területen folyó TIT-tevékenység kapcsolattartóiként könnyen képesek kapcsolatba lépni egymással.

22 A helymegosztási központ egy nyílt és átlátható módon létrehozott fizikai tér, amely egy olyan földrajzi területet fed le, ahol a tudásháromszögben részt vevő legfontosabb TIT-partnerek székhelye található, és ahol a területen folyó TIT-tevékenység kapcsolattartóiként könnyen képesek kapcsolatba lépni egymással.

Módosítás  15

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek célja a tudásháromszöghöz kapcsolódó tevékenységek portfólióinak irányítása a következők révén:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Oktatási és képzési tevékenységek, amelyek meghatározó vállalkozói komponenssel rendelkeznek a tehetségek következő generációjának képzéséhez, beleértve az EIT-védjeggyel23 rendelkező programok megtervezését és végrehajtását, különösen mesterképzési és doktori szinten.

a) felsőoktatási és képzési tevékenységek a tudásháromszögön belül, amelyek meghatározó vállalkozói komponenssel rendelkeznek a tehetségek következő generációjának képzéséhez, beleértve vállalkozói és digitális készség-fejlesztő programok és tevékenységek kidolgozását, amelyek célja emberi erőforrások átképzése és továbbképzése az egész életen át tartó tanulás távlatában; az EIT-védjeggyel23 rendelkező programok megtervezését és végrehajtását, különösen mesterképzési és doktori szinten; különös figyelmet kell fordítani a nemek közötti egyensúly biztosítására és a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő megközelítésekre, különösen az olyan területeken, ahol a nők továbbra is alulprezentáltak, mint például az ikt, a természettudományok, a technológia, a mérnöki tevékenységek és a matematika.

__________________

__________________

23 Az EIT-védjegy az EIT által a TIT-ek olyan oktatási programjainak odaítélt minőségi pecsét, amelyek megfelelnek többek között a vállalkozói ismeretekre, valamint az innovatív „gyakorlati tanulást” tartalmazó tantervekre vonatkozó egyedi minőségi kritériumoknak.

23 Az EIT-védjegy az EIT által a TIT-ek olyan oktatási programjainak odaítélt minőségi pecsét, amelyek megfelelnek többek között a vállalkozói ismeretekre, valamint az innovatív „gyakorlati tanulást” tartalmazó tantervekre vonatkozó egyedi minőségi kritériumoknak.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Innovációt támogató tevékenységek olyan innovatív termékek, eljárások és szolgáltatások kifejlesztésére, amelyek konkrét üzleti lehetőségeket kínálnak;

b) kutatást és innovációt támogató tevékenységek olyan innovatív és fenntartható termékek, eljárások, technológiák és szolgáltatások, valamint nem technológiai megoldások kifejlesztése érdekében, amelyek konkrét üzleti lehetőségekre vagy szociális célra irányulnak;

Módosítás  18

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Vállalkozások létrehozása és támogató tevékenységek, például olyan gyorsító rendszerek, amelyek segítik a vállalkozókat abban, hogy ötleteikből sikeres vállalkozásokat hozzanak létre, és felgyorsítják a növekedési folyamatot.

c) vállalkozásalapítási és -támogatási tevékenységek, például akcelerátorprogramok, amelyek segítik a vállalkozókat abban, hogy ötleteiket sikeres vállalkozássá alakítsák és felgyorsítsák a növekedési és fejlesztési folyamatot.

Módosítás  19

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ennek ellenére valamennyi meglévő és jövőbeli TIT minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet fordítson azokra a tudásháromszögbe ágyazott kutatásokra, amelyek az oktatással és az innovációval együtt hozzájárulnak a vállalkozói fejlesztéshez és egy innovációs ökoszisztémához. Ezáltal az összes meglévő és jövőbeli TIT biztosítja az egyensúlyt a tudásháromszög három oldala között, a TIT-ek egyedi jellemzőjének megőrzése érdekében.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek dinamikus innovációs ökoszisztémákat képviselnek, amelyek különféle eredményeket érnek el (lásd az alábbi 1. ábrát).

törölve

Módosítás  21

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1 ábra

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-modell alapját az oktatás és képzés, valamint a tehetség és a készségek fejlesztése képezi. Az innovációra irányuló egyetlen más uniós fellépés sem foglalja magában olyan mértékben a felsőoktatást az innovációs értékláncban, mint az EIT. Az EIT oktatási programja kulcsfontosságú az erős vállalkozói szemlélettel rendelkező és képzett innovátorok képzése szempontjából. 2017-ig több mint 1700 diplomás vett részt sikeresen EIT-védjeggyel rendelkező mesterképzési és/vagy doktori programokban és több ezren vettek részt vállalkozási és innovatív oktatási tevékenységekben és képzésekben.

Az EIT-modell alapját az oktatás és képzés, valamint a tehetség és a készségek fejlesztése képezi. Az innovációra irányuló egyetlen más uniós fellépés sem foglalja magában olyan mértékben a felsőoktatást az innovációs értékláncban, mint az EIT. Az EIT oktatási programja kulcsfontosságú az erős vállalkozói szemlélettel rendelkező és képzett innovátorok képzése szempontjából.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-t a globális kihívásoknak a tudásháromszög integrációja révén megvalósuló középpontba helyezése különbözteti meg a többi innovációs eszköztől. A TIT-eknek nyújtott, legfeljebb 15 évre szóló támogatással az EIT azon hosszú távú célkitűzését valósítja meg, hogy innovatív termékek és szolgáltatások révén nézzen szembe a globális kihívásokkal és konkrét előnyöket teremtsen társadalmunk és a polgárok számára. Az EIT azt is célul tűzte ki a TIT-ek számára, hogy 15 év után pénzügyileg fenntarthatóvá kell válniuk, ami olyan egyedülálló feltétel, amely üzleti és eredményorientált innovációs eszközt eredményez. Ebben az összefüggésben a TIT-eknek bevételteremtő stratégiákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk annak érdekében, hogy innovációs ökoszisztémájukat a támogatási megállapodásban foglalt időszakon túl is fenntartsák.

Az EIT-t a globális és társadalmi kihívásoknak a tudásháromszög integrációja révén megvalósuló középpontba helyezése különbözteti meg a többi innovációs eszköztől. A TIT-eknek nyújtott, legfeljebb 15 évre szóló támogatással az EIT hosszú távú stabilitást nyújt, amely lehetővé teszi a kedvezményezettek számára, hogy innovatív és fenntartható termékek, folyamatok, szolgáltatások és megoldások révén nézzenek szembe a globális és társadalmi kihívásokkal és konkrét előnyöket teremtsenek társadalmunk és a polgárok számára. Az EIT azt is célul tűzte ki a TIT-ek számára, hogy 15 év után pénzügyileg fenntarthatóvá kell válniuk, ami olyan egyedülálló feltétel, amelynek üzleti és hatásorientált innovációs eszközt kell eredményeznie. Ebben az összefüggésben a TIT-eknek az EIT-vel szoros együttműködésben bevételteremtő stratégiákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk annak érdekében, hogy megvalósítsák a pénzügyi függetlenséget, innovációs ökoszisztémájukat pedig az EIT-vel kötött partnerségi keretmegállapodásban foglalt időszakon túl is fenntartsák. A TIT-ek innovációjának és piacközeli tevékenységeinek pénzügyi szempontból a lehető leghamarabb, de legkésőbb a létrehozásuktól számított 15 éven belül fenntarthatónak kell lenniük. Ugyanakkor a ... [EIT-rendelet] 11. cikke szerint a TIT-ek felsőoktatási, képzési és horizontálisan strukturált tevékenységeinek jogosultnak kell lenniük arra, hogy egy független szakértők által végzett pozitív és alapos értékelést követően továbbra is támogatásban részesüljenek az EIT-től.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT által alkalmazott megközelítés hozzájárul mind a fokozatos, mind a robbanásszerű innovációk megvalósulásához a piaci hiányosságok hatékony kezelése és a különböző ágazatok átalakulásának támogatása érdekében. Lehetővé teszi a globális kihívások kezelésére irányuló hosszú távú üzleti stratégiák kidolgozását és elősegíti azon keretfeltételek megteremtését, amelyek elengedhetetlenek egy jól működő innovációs ökoszisztéma növekedéséhez és az innováció kibontakozásához.

Az EIT által alkalmazott megközelítés segít az ellenálló képesség kiépítésében, fokozza a fenntarthatóságot, és hozzájárul mind a fokozatos, mind a robbanásszerű innovációk megvalósulásához a piaci hiányosságok hatékony kezelése és a különböző ágazatok átalakulásának támogatása, valamint az induló innovatív vállalkozások, spin-off vállalkozások és kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozásának segítése érdekében. Lehetővé teszi a globális és társadalmi kihívások kezelésére irányuló hosszú távú üzleti stratégiák kidolgozását és elősegíti azon keretfeltételek megteremtését, amelyek elengedhetetlenek egy jól működő innovációs ökoszisztéma növekedéséhez és az innováció kibontakozásához.

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Erőteljes hálózati és pozitív továbbgyűrűző hatásaival az EIT hatékony és eredményes platformot kínál a TIT-ek elindításához, bővítéséhez és irányításához (lásd az alábbi 2. ábrát). A TIT-ek 2009-ben elindított első hulláma (EIT Digital, EIT Climate-KIC és EIT InnoEnergy) már működőképessé és kiforrottá vált, és 2024 után partnerségi keretmegállapodásaik megszűnnek a támogatási időszak maximális időtartamának megfelelően. A TIT-ek második és harmadik generációja (EIT Health [egészséges élet] és EIT Raw Materials [nyersanyagok] [2014], EIT Food [élelmiszerek] [2016]) jelenleg a fejlődés szakaszában jár. A 2018 decemberében kijelölt két TIT – EIT városi mobilitás és EIT feldolgozóipar – 2019-ben kezdi meg működését.

Erőteljes hálózati és pozitív továbbgyűrűző hatásaival az EIT hatékony és eredményes platformot kínál a TIT-ek elindításához, bővítéséhez és irányításához. Egy TIT élettartama általában 7–15 év. A TIT-ek 2009-ben elindított első hulláma (EIT Digital, EIT Climate-KIC és EIT InnoEnergy) már működőképessé és kiforrottá vált, és 2024 után partnerségi keretmegállapodásaik megszűnnek az EIT-rendelet 11. cikkével összhangban. Az EIT igazgatótanácsa egy független szakértők által végzett alapos értékelést követően dönthet a partnerségi keretmegállapodás lehetséges meghosszabbításáról. A meghosszabbítás időtartama nem lehet 3 évnél hosszabb. A TIT-ek második és harmadik generációja (EIT Health [egészséges élet] és EIT Raw Materials [nyersanyagok] [2014], EIT Food [élelmiszerek] [2016]) jelenleg a fejlődés szakaszában jár. A 2018 decemberében kijelölt két TIT – EIT városi mobilitás és EIT feldolgozóipar – 2019-ben kezdte meg működését.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 2 ábra

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[…]

törölve

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az üzleti szféra, a kutatás és az oktatás területén működő több mint 1000 partnerrel rendelkező nyolc TIT révén az EIT az Unió által támogatott legnagyobb innovációs ökoszisztéma. Az EIT ez idáig több mint 1200 induló és innovatív vállalkozást támogatott, ami több mint 890 millió euró összegű külső finanszírozást eredményezett e vállalatok számára és a támogatott induló vállalkozások több mint 6000 munkahelyet teremtettek. A TIT-partnerek több mint 50 %-a az üzleti szférából (ipar, kkv-k és induló vállalkozások) származik, ami a piachoz való közelséget bizonyítja. Az egyes TIT-ek partnerei számának növekedése az EIT-modell vonzerejét és hosszú távú potenciálját mutatja. 2019-ben immár több mint 600 vállalkozás, 250 felsőoktatási intézmény, 200 kutatási szervezet és több mint 50 civil társadalmi szervezet és hatóság vesz részt az EIT által létrehozott TIT-ekben.

Az üzleti szféra, a kutatás és az oktatás területén működő több mint 1000 partnerrel rendelkező nyolc TIT révén az EIT az Unió által támogatott legnagyobb innovációs ökoszisztéma. Az EIT ez idáig több mint 1200 induló és innovatív vállalkozást támogatott, ami több mint 890 millió euró összegű külső finanszírozást eredményezett e vállalatok számára és a támogatott induló vállalkozások több mint 6000 munkahelyet teremtettek. A TIT-partnerek több mint 50 %-a az üzleti szférából (ipar, kkv-k és induló vállalkozások) származik, ami a piachoz való közelséget bizonyítja.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az innovációs teljesítmény terén továbbra is fennálló regionális különbségek miatt az EIT 2014-ben regionális innovációs programot (RIS) indított el a szerény és mérsékelt szintű innovációt megvalósító országok regionális bevonása érdekében. A regionális innovációs program segítségével az EIT Európa-szerte bővítette tevékenységeit és jelenleg lehetőségeket kínál az alacsony innovációs teljesítményű régiók számára, hogy a TIT-közösség részeként tudásháromszög-tevékenységeket folytassanak. Ezt tükröződik az EIT által az EU-13 partnerek számára elkülönített finanszírozás részesedésében is (8,3 %, szemben a Horizont 2020 program 2018-as 4,8 %-ával).

Az innovációs teljesítmény terén továbbra is fennálló regionális különbségek miatt az EIT 2014-ben regionális innovációs programot (RIS) indított el a szerény és mérsékelt szintű innovációt megvalósító országok és régiók bevonása érdekében. A regionális innovációs program segítségével az EIT-nek Európa-szerte tovább kell bővítenie tevékenységeit és készen kell állnia arra, hogy új lehetőségeket kínáljon az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet 2. cikke 15a. pontjának meghatározása szerinti alacsony innovációs teljesítményű országok és azok régiói számára, valamint – amennyiben nem a K+I terén gyengén teljesítő országokról van szó – az innovációs eredménytábla szerint mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országokban vagy ezen országok régióiban, hogy az EIT-közösség részeként tudásháromszög-tevékenységeket folytassanak. Az RIS-t új EIT innovációs központok vagy helymegosztási központok létrehozására is fel kell használni a szóban forgó országokban vagy régiókban. Emellett a TIT-ek minden olyan régióban szorosan együttműködnek az irányító hatóságokkal, ahol a regionális innovációs programban részt vevő partnerek működnek, hogy ösztönözzék az európai strukturális és beruházási alapok kutatási és innovációs célú tágabb körű felhasználását.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 3 ábra

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[…]

törölve

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 11 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT képes volt agilis maradni és a Horizont 2020 átfogó égisze alatt, az EIT-rendelettel összhangban ki tudta dolgozni a TIT-ek sikeres irányítására vonatkozó irányítási elveket és szabályokat. Működési függetlensége lehetővé tette, hogy kedvezményezettjei irányítása során kipróbáljon és hatékonyan végrehajtson számos olyan újdonságot, mint a versenyképes finanszírozási mechanizmus, a pénzügyi fenntarthatósági célok és a konkrét fő teljesítménymutatók.

Az EIT képes volt agilis maradni és a Horizont 2020 átfogó égisze alatt, az ... [EIT-rendelettel (2019/0151/COD)összhangban ki tudta dolgozni a TIT-ek sikeres irányítására vonatkozó irányítási elveket és szabályokat. Működési függetlensége lehetővé tette, hogy kedvezményezettjei irányítása során kipróbáljon és hatékonyan végrehajtson számos olyan újdonságot, mint a versenyképes finanszírozási mechanizmus – amelynek a szabványos finanszírozási rendszerré kell válnia –, a pénzügyi fenntarthatósági célok és a konkrét fő teljesítménymutatók. Az EIT és a hozzá tartozó TIT-ek lehetőség szerint az Európai horizont támogatási mintamegállapodása alapján működnek, és az Európai horizontra vonatkozó szabályok tekintetében a ... rendelet [EIT-rendelet] 8. cikkében megállapított eltéréseket akkor alkalmazzák, ha ez céljaik elérése érdekében szükséges, kellően indokolt esetben.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT az átfogó Európai horizont keretprogram részét képezi, amelynek célja többek között, hogy tudományos, gazdasági/technológiai és társadalmi hatásokat érjen el az Unió tudományos és technológiai bázisainak megerősítése érdekében, továbbá hogy megvalósítsa az Unió stratégiai politikai prioritásait, előmozdítsa versenyképességét valamennyi tagállamban, többek között saját ágazatában és hozzájáruljon a globális kihívások kezeléséhez, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat. E törekvés sikerének egyik alapfeltétele azon tartósan fennálló igény megválaszolása, hogy Unió-szerte növelni kell az innovációs kapacitást. Az Uniónak konkrétan három olyan kihívással kell szembenéznie, amelyek meghatározzák az EIT 2021–2027-es időszakban megvalósítandó fellépéseihez, amint azt az általános célkitűzéseik is tükrözik.

Az EIT az átfogó Európai horizont keretprogram szerves részét képezi, amelynek célja többek között, hogy tudományos, gazdasági/technológiai és társadalmi hatásokat érjen el az Unió tudományos és technológiai bázisainak megerősítése érdekében, Az EIT és a TIT-ek céljainak hozzá kell járulniuk az Unió stratégiai prioritásainak és az uniós célkitűzések és szakpolitikák – többek között az európai zöld megállapodás, az európai helyreállítási terv, az európai adat-, digitális, kkv- és ipari stratégiák –, valamint Európa stratégiai autonómiájának megvalósításához. Továbbá a Párizsi Megállapodás elveinek követése révén hozzájárul a globális és társadalmi kihívások leküzdéséhez – többek között a fenntartható fejlődési célok eléréséhez – és a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság legkésőbb 2050-ig történő megvalósításához. E törekvés sikerének egyik alapfeltétele azon tartósan fennálló igények megválaszolása, hogy az Unióban minden tehetséget be kell vonni, valamint növelni kell a nők részvételét a kutatás-fejlesztésben és annak eredményeit el kell juttatni a piacra és a társadalomhoz, Unió-szerte növelve ezáltal az innovációs kapacitást. Az Uniónak konkrétan öt olyan kihívással kell szembenéznie, amelyek meghatározzák az EIT 2021–2027-es időszakban megvalósítandó fellépéseit, amint azt az általános célkitűzéseik is tükrözik.

Módosítás  32

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Először is a Covid19 terjedéséhez kapcsolódó gazdasági sokk jelentős hatást gyakorolt az egyetemekre, a kutatókra, a vállalatokra és az EIT más érdekelt feleire. A tudásháromszög megőrzése és az összes érdekelt fél bizalmának helyreállítása érdekében fontos a kapcsolódó kihívások – különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés – azonosítása és leküzdése. Középtávon valamennyi TIT-nek alkalmazkodnia kell a sokk hatásaihoz, és új irányt kell szabnia prioritásainak és tevékenységeinek, ezért az új lehetőségek felkutatása érdekében gyorsnak és rugalmasnak kell lenniük. Hosszú távú hatások is jelentkezhetnek társadalmunkra és gazdaságunkra nézve, mint például az ellátási láncok szilárdsága növelésének és összetettsége csökkentésének, a fogyasztói keresletben bekövetkező változások nyomon követésének, a stratégiai termelés újraiparosítása és visszatelepítése megerősítésének, valamint a digitális átalakulás támogatásának szükségessége.

Módosítás  33

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Először is a mai gazdaságokat egyre inkább az hajtja, hogy az emberek és szervezetek mennyire képesek ötleteiket termékekbe és szolgáltatásokba átültetni. Manapság a legfontosabbak az innovációs készségek és a vállalkozói kultúra, ami különösen igaz a tudomány és a technológia területén, de más területeken is egyre inkább. Nagy szükség van a felsőoktatási intézmények innovációs kapacitásának további növelésére Európában. Az EIT egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani az Európai horizont program keretében.

Másodszor, a mai társadalmakat és gazdaságokat egyre inkább az hajtja, hogy az emberek és szervezetek mennyire képesek ötleteiket új termékekbe, folyamatokba, szolgáltatásokba, vállalkozásokba és társadalmi modellekbe átültetni. Manapság a legfontosabb az innováció, a vállalkozói kultúra, az innovatív megoldások piaci felvétele és az oktatásra és a kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló megnövekedett beruházások, ha az Unió sikeres akar lenni a versenyképes, digitális, dekarbonizált és befogadó társadalomra való átmenet során. Nagy szükség van az ágazatok közötti együttműködésre és az ágazatközi tanulásra, valamint a felsőoktatási intézmények és egyéb kutatószervezetek innovációs kapacitásának további növelésére Európában. Az EIT egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani az Európai horizont program keretében.

Módosítás  34

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Másodszor, a fizikai közelség az innováció megvalósulásának egyik kulcsfontosságú tényezője. Az innovációs hálózatok kifejlesztésére és a tudás létrehozását, megosztását és átadását támogató szolgáltatások biztosítására irányuló kezdeményezések kulcsszerepet játszanak a vállalkozások, a tudományos élet, a kutatási szervezetek, a kormányok és a magánszemélyek közötti kapcsolatok előmozdításában. Mindazonáltal a kutatási és innovációs teljesítmények az EU-ban – amint az az éves európai innovációs eredménytáblából is kiderül – jelentős eltéréseket mutatnak. Rendkívül fontos, hogy az innováció befogadó jellegű legyen és a helyi térségekben gyökerezzen. A „helyi alapú” megközelítésnek köszönhetően az EIT tevékenységei kifejezetten alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a helyi innovációs ökoszisztémák megerősítéséhez.

Harmadszor, a közelség az innováció megvalósulásának egyik kulcsfontosságú tényezője. Az innovációs hálózatok kifejlesztésére és a tudás létrehozását, megosztását és átadását támogató szolgáltatások biztosítására irányuló kezdeményezések kulcsszerepet játszanak a vállalkozások, a tudományos élet, a kutatási szervezetek, a kormányok és a magánszemélyek közötti kapcsolatok előmozdításában. Mindazonáltal a kutatási és innovációs teljesítmények az EU-ban – amint az az éves európai innovációs eredménytáblából is kiderül – jelentős eltéréseket mutatnak, ahogy azt az Európai horizont elismeri. Rendkívül fontos, hogy az innováció befogadó jellegű legyen és a helyi térségekben gyökerezzen, különös tekintettel a kkv-k és a harmadik szektorban működő szervezetek fokozott bevonására. A „helyi alapú” megközelítésnek köszönhetően az EIT tevékenységei kifejezetten alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a helyi és regionális innovációs ökoszisztémák megerősítéséhez, és a fenntartható gazdaság új modelljeit kínálják. Az EIT és a TIT-ek tevékenységeit még jobban össze kell kapcsolni a regionális és az intelligens szakosodási stratégiákkal.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Negyedszer, a tehetségek körforgása és a kutatás-fejlesztés és innováció lehetőségei jelentősen eltérnek a tagállamok között. Az EIT-nek olyan intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek bővítik földrajzi lefedettségét az Unióban, csökkentik a TIT-ek számára biztosított pénzügyi források koncentrációját, kezelik a különösen a keleti és déli tagállamokat érintő agyelszívást, és előmozdítják a hallgatók, kutatók és vállalkozók mozgását.

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végezetül a dinamikus innovációs ökoszisztémák a tudás, az infrastruktúra és a tehetségek kombinációját teszik szükségessé. Ki kell alakítani az európai kutatás, oktatás és innováció közötti együttműködés keretfeltételeit és szorosabb szinergiákat kell létrehozni a szűkös erőforrások kutatásba és innovációba történő megfelelő és hatékony befektetésének biztosítása érdekében. A tudásháromszög integrációjának meglévő és új TIT-eken keresztül történő elmélyítése bizonyítottan elősegíti az innovációt ösztönző környezet kialakítását és irányadó célt jelent az EIT számára.

Végezetül a dinamikus innovációs ökoszisztémák a tudás, a beruházás, az infrastruktúra és a tehetségek kombinációját teszik szükségessé. Ki kell alakítani az európai kutatás, oktatás és innováció közötti együttműködés keretfeltételeit és szorosabb szinergiákat kell létrehozni a szűkös erőforrások megfelelő és hatékony befektetésének biztosítása, valamint a pénzügyi stabilitást célzó egyéb finanszírozási források kiaknázása érdekében. A tudásháromszög integrációjának meglévő és új TIT-eken, valamint más ágazat- és régióbeli új partnerek megszólításán és bevonásán keresztül történő elmélyítése bizonyítottan elősegíti az innovációt ösztönző környezet kialakítását és irányadó célt jelent az EIT számára.

Módosítás  37

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT az Európai horizont program szerves részeként hozzá fog járulni átfogó célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához. A TIT-ek az intézményesített európai partnerségek részei lesznek, ami azt jelenti, hogy egy sor elvet és életciklus-kritériumot fognak követni egy egységesebb, nyitottabb és hatásokon alapuló megközelítés biztosítása érdekében. Az EIT általános célkitűzései tehát az intézet Európai horizont programban játszott átfogó szerepét és az [Innovatív Európa pillérben] betöltött helyét tükrözik.

Az EIT az Európai horizont program szerves részeként hozzá fog járulni átfogó célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához. Az Európai horizont keretében a TIT-ek európai partnerségeknek tekintendők, ami azt jelenti, hogy követni fogják az [Európai horizont létrehozásáról szóló] [xxx] rendelet 8. cikkében és III. mellékletében foglalt elveket és életciklus-kritériumokat. Az EIT általános célkitűzései tehát az intézet Európai horizont programban játszott átfogó szerepét és az [Innovatív Európa pillérben] betöltött helyét tükrözik. Ezért az EIT szorosan együttműködik az Európai horizont „Innovatív Európa” pillérén belül más végrehajtó hatóságokkal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy egyablakos innovációs ügyintézési pont létrejöttéhez.

 

 

Módosítás  38

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont - 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az EIT a kimagasló teljesítmény alapján működik. Ösztönzi a tudásháromszög magasabb színvonalú bevonását az új innovációs közösségekbe is. A földrajzi lefedettség szintén kulcsfontosságú elem, és ezért a TIT-eknek mindvégig nyitottnak és átláthatónak kell lenniük tevékenységeik végrehajtása során.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az [Európai horizontról szóló javaslat] határozza meg. Az EIT továbbra is támogatja a tudományos és innovációs társulásokat (TIT-ek), hogy megerősítse azokat az innovációs ökoszisztémákat, amelyek segítenek megbirkózni a globális kihívásokkal. Ennek módja egyrészt az oktatás, a kutatás és a vállalkozások integrációjának ösztönzése, ami ezáltal innovációt elősegítő környezetet teremt, másrészt a vállalkozók új generációjának előmozdítása és támogatása, valamint az Európai Innovációs Tanáccsal szoros szinergiában és egymást kiegészítő módon innovatív vállalkozások létrehozásának ösztönzése. Ennek során konkrétan:

Az EIT átfogó beavatkozási területeit az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet I. és Ia. melléklete határozza meg. Az EIT továbbra is támogatja a tudományos és innovációs társulásokat (TIT-ek), hogy megerősítse azokat az innovációs ökoszisztémákat, amelyek segítenek megbirkózni a globális és társadalmi kihívásokkal, teljes mértékben igazodva az Európai horizonthoz. Ennek módja egyrészt a felsőoktatás, a kutatás és a vállalkozások integrációjának ösztönzése, ami ezáltal innovációt elősegítő környezetet teremt, másrészt a vállalkozók új generációjának előmozdítása és támogatása, a nemi szempontok és a vállalkozások terén a nemek között tapasztalható különbségek kezelésével is, valamint – a kkv-kra különös tekintettel – az Európai Innovációs Tanáccsal szoros szinergiában és egymást kiegészítő módon innovatív vállalkozások létrehozásának ösztönzése. Ennek során konkrétan:

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) a jobb oktatás révén előmozdítja az innovációt és a vállalkozói kedvet; és

(2) előmozdítja az innovációt, a vállalkozói kedvet és a készségek fejlesztését, a felsőoktatási intézmények vállalkozói átalakulása, az egész életen át tartó tanulás vonatkozásában a befogadóbb, magas színvonalú oktatás és mentorálás és a határokon átnyúló uniós csereprogramok támogatásával;

Módosítás  41

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) új megoldásokat kínál a globális kihívásokra.

(3) új megoldásokat hoz létre a globális és társadalmi kihívásokra.

Módosítás  42

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT előtt álló (az 1.3 fejezetben ismertetett) kihívásoknak megfelelően és annak érdekében, hogy az Intézet hozzájárulhasson az EIT számára az [Európai horizontról szóló javaslatban] meghatározott, fent említett átfogó célkitűzésekhez, az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó konkrét célkitűzései a következők:

Az EIT előtt álló (az 1.3 fejezetben ismertetett) kihívásoknak megfelelően és annak érdekében, hogy az Intézet hozzájárulhasson az EIT számára az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet I. és Ia. mellékletében meghatározott, fent említett átfogó célkitűzésekhez, az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó konkrét célkitűzései a következők:

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a TIT-ek hatásinak és a tudásháromszög integrációjának növelése,

a) a TIT-ek hatásainak és átláthatóságának növelése és a tudásháromszög integrációjának erősítése;

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a a) a TIT-ek nyitottságának növelése az Unió egész területéről származó érdekelt felek szélesebb körének bevonása révén;

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a felsőoktatási ágazat innovációs kapacitásának növelése a felsőoktatási intézmények intézményi változásának előmozdításával,

b) a felsőoktatási ágazat innovációs kapacitásának növelése Unió-szerte azáltal, hogy iránymutatást és felügyeletet biztosít a TIT-ek számára az innovációs ökoszisztémákba való jobb integrációjuknak és a felsőoktatási intézmények intézményi változásának előmozdítása terén;

Módosítás  46

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az EIT regionális hatáskörének növelése annak érdekében, hogy kezelni lehessen a az Unión belüli innovációs kapacitások regionális különbségeit.

c) az EIT és a hozzá tartozó TIT-ek regionális hatáskörének növelése, valamint az eredmények megfelelőbb terjesztése és kiaknázása annak érdekében, hogy kezelni lehessen az Unión és az egyes tagállamokon belüli innovációs kapacitások regionális különbségeit, és biztosítani lehessen a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget;

Módosítás  47

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

c a) kétéves válságelhárítási program végrehajtása, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy hozzájárulhasson a meglévő innovációs ökoszisztémák védelméhez, és segítse az EIT érdekelt feleit a gazdasági helyreállításra való felkészülésben.

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célkitűzések teljesítésével az EIT hozzá fog járulni az Európai horizont tudományos, gazdasági/technológiai és társadalmi hatásainak átfogó megvalósításához. Azáltal, hogy elősegíti a tudásháromszög integrációját a TIT-ek tevékenységi területein, tovább fogja erősíteni azokat az innovációs ökoszisztémákat, amelyek hozzájárulnak a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai horizont stratégiai tervezési folyamat szorosabb összhangot biztosít majd az EIT tevékenységei és az Európai horizont többi része között. Bizonyított eredményei alapján az EIT fontos szerepet fog játszani a Nyílt innováció pillérben.

E célkitűzések teljesítésével az EIT hozzá fog járulni az Európai horizont tudományos, gazdasági/technológiai és társadalmi hatásainak átfogó megvalósításához. Az Európai horizont stratégiai tervezési folyamat szorosabb összhangot biztosít majd az EIT tevékenységei és az Európai horizont többi része között. Az EIT fontos szerepet fog játszani az Innovatív Európa pillérben és az Európai horizont egészére kiterjedően.

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT és az Európai Innovációs Tanács (EIC) közötti erős szinergiák kulcsfontosságúak lesznek az [Innovatív Európa] pillér hatása szempontjából. Az EIT és az EIC egymást kiegészítő tevékenységeket fog folytatni, amelyek célja az innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás egyszerűsítése. A TIT-ek szakértelmére támaszkodva az EIT üzletgyorsító szolgáltatásokat és képzéseket nyújt majd az EIC-finanszírozásban részesülő kedvezményezetteknek.

Az [Innovatív Európa] pillér mindhárom végrehajtó szerve között erős szinergiákra van szükség. Az EIT félidős értékelése keretében értékelni kell az egyablakos innovációs ügyintézési pont létrehozásának lehetőségét. Ez az egyablakos innovációs ügyintézési pont legalább három fő területre kiterjedhetne: a tudásháromszög integrációja; európai innovációs ökoszisztémák; a kutatás- és innovációorientált kkv-k és induló innovatív vállalkozások fejlesztése. Különösen az EIT és az Európai Innovációs Tanács egymást kiegészítő tevékenységeket fog folytatni, amelyek célja az innovatív társaságoknak nyújtott támogatás egyszerűsítése, az üzletgyorsító szolgáltatásokat és a képzéseket is beleértve.

Módosítás  50

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT továbbá megkönnyíti az EIC-kedvezményezettek számára a TIT-ek innovációs ökoszisztémáihoz és a tudásháromszög érintett szereplőihez való hozzáférést. Így az EIC-kedvezményezettek aktívan bekapcsolódhatnak a TIT-ek tevékenységeibe és részesülhetnek a TIT-ek által nyújtott szolgáltatásokból. Ezzel párhuzamosan az EIT kedvezményezettjei képesek lesznek pályázni az EIC eszközeire, amennyiben az EIT TIT-jei által nyújtott támogatás nem áll rendelkezésre. Az EIC segítséget nyújthat a TIT-ek által támogatott, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló innovatív vállalkozásoknak a gyors növekedéshez. Elsősorban az EIC keretében kiválasztott és a leginnovatívabb TIT-ek által támogatott vállalkozások részesülhetnek az EIC akcelerátor által nyújtott vegyes finanszírozási támogatásban és/vagy az InvestEU eszközök által kínált pénzügyi támogatásban.

A TIT-nek ösztönöznie kell az innovatív vállalkozások létrehozását, az EIC-vel szoros szinergiában és egymást kiegészítő módon. Az EIT aktív szerepet vállal az EIC-fórum tevékenységeiben és kapcsolatokat alakít ki az EIT-közösség és az innovációs ökoszisztémákat támogató releváns tevékenységek között az átfedések elkerülése, valamint az intézkedések egységességének és egymást kiegészítő jellegének biztosítása érdekében. Az EIT megkönnyíti az EIC-kedvezményezettek számára a TIT-ek innovációs ökoszisztémáihoz és a tudásháromszög érintett szereplőihez való hozzáférést. Így az EIC-kedvezményezettek aktívan bekapcsolódhatnak a TIT-ek tevékenységeibe és részesülhetnek a TIT-ek által nyújtott szolgáltatásokból. Ezzel párhuzamosan az EIT kedvezményezettjei képesek lesznek pályázni az EIC eszközeire az EIT TIT-jei által nyújtott szolgáltatásokon túli támogatásért. Az EIC segítséget nyújthat a TIT-ek által támogatott, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló innovatív vállalkozásoknak a gyors növekedéshez. Elsősorban a leginnovatívabb TIT-ek által támogatott vállalkozások férhetnek hozzá gyorsított eljárás keretében az EIC fellépéseihez, és részesülhetnek különösen az EIC akcelerátor által nyújtott vegyes finanszírozási támogatásban és/vagy az InvestEU eszközök által kínált pénzügyi támogatásban. Emellett a TIT-ek meghatározzák közösségükön belül azokat a kkv-kat és induló innovatív vállalkozásokat, amelyek túlélésük biztosítása érdekében támogatásra szorulnak a nemzeti és európai alapokhoz és pénzügyi programokhoz való hozzáféréshez. E célból a TIT-ek szorosan együttműködnek az EIT-vel, az EIC-vel és a nemzeti hatóságokkal.

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT erősebb szinergiákat biztosít majd a [Tudományos kiválóság] pillérbeli programokkal és kezdeményezésekkel is, hogy felgyorsítsa az alapkutatásból származó tudás átültetését a társadalom javát szolgáló konkrét alkalmazásokba. Konkrétan a Marie-Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA) tekintetében az EIT közre fog működni az MSCA ösztöndíjasok innovációs és vállalkozói készségeinek fejlesztésében.

Az EIT erősebb szinergiákat biztosít majd minden küldetéssel és vonatkozó partnerséggel is, mint amilyen a PRIMA, az IMI, az EDCTP, az FCH és az ECSEL, valamint a [Kiváló és nyílt tudomány] pillérbeli programokkal és kezdeményezésekkel is, hogy felgyorsítsa az alapkutatásból származó tudás átültetését a társadalom javát szolgáló konkrét alkalmazásokba. Konkrétan a Marie-Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA) és az EKT tekintetében az EIT közre fog működni az MSCA-ösztöndíjasok és az EKT-pályázatok kedvezményezettjei innovációs és vállalkozói készségeinek fejlesztésében. Ezt az együttműködést önkéntes alapon kell lehetővé tenni, és nem növelheti a kedvezményezettek adminisztrációs terhét.

Módosítás  52

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT hozzá fog járulni a [Globális kihívások és ipari versenyképesség] pillérhez, és kiegészíti a vonatkozó tevékenységeket a globális kihívások kezelése és az EU globális versenyképességének növelése érdekében. Konkrétan, a TIT-ek révén az EIT törekedni fog arra, hogy hozzájáruljon a releváns missziókhoz, tematikus klaszterekhez és más európai partnerségekhez különösen a keresletoldali intézkedések támogatásával és hasznosítási szolgáltatások nyújtásával a technológiaátadás elősegítése és az elért eredmények kereskedelmi hasznosításának felgyorsítása érdekében.

Az EIT hozzá fog járulni a [Globális kihívások és európai ipari versenyképesség] pillérhez, és kiegészíti a vonatkozó tevékenységeket a globális és társadalmi kihívások kezelése és az EU globális fenntarthatóságának és versenyképességének növelése érdekében. Konkrétan, a TIT-ek révén az EIT törekedni fog arra, hogy hozzájáruljon a releváns missziókhoz, tematikus klaszterekhez és más európai partnerségekhez különösen a keresletoldali intézkedések támogatásával és hasznosítási szolgáltatások nyújtásával a technológiaátadás elősegítése és az elért eredmények kereskedelmi hasznosításának felgyorsítása érdekében.

Módosítás  53

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai horizont program „Szakértelem megosztása” című része és az EIT által támogatott bevonási tevékenységek közötti szinergiák lehetőségeit is ki lehet majd használni. Konkrétan, az Európai horizont program Kiválóságmegosztás részének célországai az EIT bevonási tevékenységeinek célcsoportjaként ki tudják majd használni az EIT szakértelmét és a folyamat későbbi szakaszában (azaz a piachoz közel) megvalósuló tevékenységek kidolgozásának támogatását.

Az Európai horizont program „A részvétel bővítése és a kiválóság terjesztése” része, a regionális innovációs program és az EIT által támogatott egyéb bevonási tevékenységek közötti szinergiák lehetőségeit is ki lehet majd használni. A cél az, hogy az EIT tevékenységeinek képviselete az egész Unióban kiegyensúlyozottabb legyen. Az EIT útmutatást biztosít a TIT-ek számára, hogy segítse őket a regionális innovációs program jobb kihasználásában. Konkrétan, az Európai horizont program „Kiválóságterjesztés” című részének célországai az EIT bevonási tevékenységeinek célcsoportjaként ki tudják majd használni az EIT szakértelmét és a folyamat későbbi szakaszában (azaz a piachoz közel) megvalósuló tevékenységek kidolgozásának támogatását. A regionális innovációs program költségvetése is elősegítheti az európai strukturális és beruházási alapok felhasználását. A szóban forgó szinergiákat a TIT-ek olyan finanszírozási rendszerek kialakítása céljából használják majd, amelyek hasonlítanak a kutatási és innovációs keretprogram szélesítésre irányuló fellépéseihez (partnerségalakítás és ikerintézményi program).

Módosítás  54

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT 2021–2027-es időszakra vonatkozó stratégiája számára az EIT megerősített szerepe ad majd iránymutatást azáltal, hogy olyan intézkedésekre összpontosít, amelyek uniós szinten hozzáadott értéket teremtenek és hozzájárulnak az Európai horizont program célkitűzéseinek megvalósításához. Először is, az EIT a meglévő TIT-ek, valamint új TIT-ek létrehozása révén továbbra is támogatni fogja az innovációs kapacitást és ökoszisztémákat, azok továbbfejlesztését és bővítését. Másodszor, a tudásháromszög integrációjával kapcsolatos tapasztalataira alapozva az EIT közvetlenül támogatja majd a vállalkozói és innovációs kapacitás fejlesztését a felsőoktatási ágazatban. Végül hatékonyabb horizontális intézkedések révén az EIT biztosítani fogja uniós szintű hatásának fokozását. Ezenkívül az EIT számos területen javítani fogja tevékenységeit hatékonysága, eredményessége és az általa kifejtett hatások fokozása érdekében.

Az EIT 2021–2027-es időszakra vonatkozó stratégiája számára az EIT megerősített szerepe ad majd iránymutatást azáltal, hogy a tudásháromszög innovációvezérelt integrálására és az Európai horizont program célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulásra összpontosít. Először is, az EIT a meglévő TIT-ek, valamint új TIT-ek létrehozása révén továbbra is támogatja az innovációs kapacitást és ökoszisztémákat, azok továbbfejlesztését, nyitottságát, fokozott átláthatóságát, jó irányítását és bővítését. Másodszor, a tudásháromszög integrálásával kapcsolatos tapasztalataira alapozva az EIT felügyeli a vállalkozói és innovációs kapacitás TIT-ek által a tudásháromszögbe beillesztett és azokon keresztül végrehajtott fejlesztését a felsőoktatási ágazatban. Végül hatékonyabb horizontális intézkedések révén az EIT minden szükséges erőfeszítést megtesz uniós szintű láthatóságának és hatásának fokozása érdekében. Ezenkívül az EIT számos területen – például a TIT-ek pénzügyi fenntarthatóságával kapcsolatos útmutatás, saját és a TIT-ek tevékenységeinek nyitottsága, elterjedése, átláthatósága, minősége és fenntarthatósága, a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások nagyobb mértékű bevonása, a nemek közötti egyensúly és a földrajzi lefedettség – javítani fogja tevékenységeit hatékonysága, eredményessége és az általa kifejtett hatások fokozása érdekében.

Módosítás  55

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által történő uniós, tagállami, regionális és helyi szintű integrációja továbbra is központi feladatot jelent az innovációs ökoszisztémák megerősítése és fenntarthatóvá tétele, valamint a globális kihívásokra adandó új megoldások kidolgozása szempontjából. Az EIT továbbra is támogatni fogja a TIT-ek hálózatát (lásd a 2. ábrát) és tovább fogja erősíteni az elindításukat, növekedésüket és irányításukat támogató sikeres platformját. A TIT-ek továbbra is helymegosztási központokon keresztül működnek majd. A TIT-ek továbbra is pénzügyi fenntarthatóságra törekszenek annak érdekében, hogy a köz- és magánberuházások bevonása révén hosszú távon (legkésőbb 15 év elteltével) pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-támogatástól.

A tudásháromszög EIT és TIT-ek által történő uniós, tagállami, regionális és helyi szintű integrációja továbbra is központi feladatot jelent az innovációs ökoszisztémák megerősítése és fenntarthatóvá tétele, valamint a globális és társadalmi kihívásokra adandó új megoldások kidolgozása szempontjából. Az EIT továbbra is támogatni fogja a TIT-ek hálózatát és tovább fogja erősíteni az elindításukat, növekedésüket és nyomon követésüket célzó, valamint stratégiai felügyeletüket és számukra iránymutatást biztosító sikeres platformját. A TIT-ek továbbra is helymegosztási központokon keresztül működnek majd, amelyeket átlátható, nyitott pályázati felhívásokat követően választanak ki. A TIT-ek továbbra is pénzügyi fenntarthatóságra törekszenek annak érdekében, hogy a köz- és magánberuházások bevonása révén hosszú távon pénzügyileg függetlenné váljanak az EIT-támogatástól, és ezt a célt legkésőbb 15 évnyi működés elteltével elérjék. Működésük 15. évének végét követően és a partnerségi keretmegállapodás meghosszabbítása alapján a TIT-eknek képesnek kell lenniük részt venni az EIT bizonyos – különösen az oktatással kapcsolatos – tevékenységeiben. A partnerségi keretmegállapodás meghosszabbításáról az igazgatótanács dönt a TIT-ek hatékonysága független külső szakértők által végzett értékelésének pozitív eredménye alapján, amennyiben azok elégséges mértékű hatást és pénzügyi fenntarthatóságot értek el. Ez biztosítja, hogy a TIT-ek megmaradjanak az EIT-közösségben és továbbra is elérjenek bizonyos eredményeket, amelyek gazdaságilag életképes módon másként nem elérhetők.

Módosítás  56

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT költségvetésének jelentős részét a TIT-ek támogatására fordítja. Az intézet figyelemmel kíséri és elemzi teljesítményüket és biztosítja, hogy teljesítsék az EIT és az Európai horizont program célkitűzéseit. A pénzügyi támogatáson kívül a levont tanulságok alapján az EIT stratégiai felügyeletet biztosít a TIT-ek számára, valamint iránymutatást ad horizontális és konkrét kérdésekben, többek között az Európai horizonton belüli és más uniós kezdeményezésekkel létrejövő szinergiák kialakításával kapcsolatban. Konkrétan, az EIT támogatást nyújt majd kapcsolódási felületek kialakításához és közös tevékenységek elősegítéséhez a megfelelő európai partnerségekkel, valamint más megfelelő uniós kezdeményezésekkel és programokkal.

Az EIT költségvetésének jelentős részét a TIT-ek támogatására fordítja. Az Európai horizontot létrehozó [xxx] rendelet V. mellékletében felsorolt mutatók alapján az EIT figyelemmel kíséri és elemzi a TIT-ek teljesítményét, multiplikátorhatással járó beruházásait és különböző minőségi és mennyiségi hatásait. A pénzügyi támogatáson kívül a levont tanulságok alapján az EIT stratégiai felügyeletet biztosít a TIT-ek számára, valamint iránymutatást ad horizontális és konkrét kérdésekben, többek között az Európai horizonton belüli és más uniós és nemzetközi kezdeményezésekkel létrejövő szinergiák kialakításával kapcsolatban. Konkrétan, az EIT támogatást nyújt kapcsolódási felületek kialakításához és közös tevékenységek elősegítéséhez a megfelelő európai partnerségekkel, az Európai horizont küldetéseivel, az EIT-vel és más megfelelő uniós kezdeményezésekkel és programokkal, és felügyeli az Unión kívüli helymegosztási központok létesítését. Az EIT-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy észszerűsítse az egyes TIT-ek struktúrájához kapcsolódó terminológiát az EIT további egyszerűsítése, pontosítása és felismerhetőségének növelése érdekében.

Módosítás  57

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Figyelemmel követi továbbá az EIT-védjegy TIT-ek által végrehajtott oktatási és képzési programok számára történő odaítélését és megvizsgálja egy hatékonyabb minőségbiztosítási mechanizmus lehetőségét, beleértve az EIT-védjegy külső elismerését és akkreditálását.

Figyelemmel követi, javítja és megerősíti továbbá a TIT-ek által végrehajtott – többek között online – oktatási, képzési, mentorálási és átképzési programok számára odaítélt EIT-védjegyet, és megvizsgálja egy hatékonyabb minőségbiztosítási mechanizmus lehetőségét, beleértve az EIT-védjegy külső elismerését és láthatóságát.

Módosítás  58

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 1 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT megosztott szolgáltatásokat nyújt a TIT-eknek és biztosítja a TIT-ek között az információcserét és a bevált gyakorlatok megosztását, továbbá előmozdítja a közöttük (a TIT-eken átívelő tevékenységek terén) folyó együttműködést mind a tematikus, mind a horizontális témákban. A TIT-eken átívelő tevékenységek tekintetében azokban rejlenek a legnagyobb lehetőségek, amelyek esetében már több TIT foglalkozik olyan közös uniós szakpolitikai prioritásokkal, amelyek területén nincsenek kifejezetten ezekkel foglalkozó TIT-ek. A különböző TIT-közösségek kölcsönös előnyökkel járó, adott célú közös fellépésekben való összevonása nagy lehetőségeket rejt magában a szinergiák tekintetében, és az EIT ösztönözni fogja az ilyen tevékenységeket és aktívan részt fog venni a TIT-ek közötti tevékenységek tartalmának és szerkezetének meghatározásában. Figyelemmel fogja kísérni a TIT-ek közötti tevékenységek végrehajtását, valamint az elért eredményeket annak érdekében, hogy e tevékenységeket a TIT-ek stratégiáinak szerves részévé tegye.

Az EIT elősegíti az EIT-közösség számára olyan megosztott szolgáltatások és létesítmények létrehozását, amelyek célja a több TIT-re közösen vonatkozó konkrét műveleti feladatok együttes kezelése. Az EIT emellett biztosítja a TIT-ek között az információcserét és a bevált gyakorlatok megosztását, továbbá előmozdítja a közöttük (a TIT-eken átívelő tevékenységek terén) folyó együttműködést mind a tematikus, mind a horizontális témákban. A különböző területek közötti termékeny kölcsönhatás egyre fontosabb a kreativitás, az innováció és az üzleti tevékenységek szempontjából. A TIT-eken átívelő tevékenységekben és adott célú közös fellépésekben rejlenek a legnagyobb szinergialehetőségek és ágazatközi előnyök, különösen azok esetében, amelyeknél már több TIT foglalkozik közös uniós szakpolitikai prioritásokkal, és amelyek területén nincsenek kifejezetten ezekkel foglalkozó TIT-ek. Az EIT ösztönzi az ilyen tevékenységeket és aktívan részt vesz a TIT-ek közötti tevékenységek tartalmának és szerkezetének meghatározásában. Figyelemmel kíséri a TIT-ek közötti tevékenységek végrehajtását, valamint az elért eredményeket annak érdekében, hogy biztosítsa e tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát az EIT és a TIT-ek többéves stratégiáinak szerves részeként.

Módosítás  59

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT tovább fogja növelni regionális hatását a potenciális partnerek és az érdekelt felek iránti fokozott nyitottság, valamint a TIT-ek jobban kidolgozott regionális stratégiája révén, ideértve a megfelelő intelligens szakosodási stratégiákkal való kapcsolatokat is.

Az EIT tovább növeli regionális hatását a TIT-ek potenciális partnerek széles köre és az érdekelt felek iránti fokozott nyitottsága, a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség, az eredmények fokozott terjesztése és kiaknázása, valamint a TIT-ek jobban kidolgozott regionális stratégiája révén. Minden egyes TIT-nek ki kell dolgoznia többéves üzleti terve keretében a szóban forgó regionális stratégiát, a regionális és helyi innovációs szereplőkkel, köztük kkv-kal fenntartott kapcsolatok erősítése céljából. A TIT-eknek adott esetben bizonyítaniuk kell kapcsolatukat az intelligens szakosodási stratégiákkal, valamint a tematikus platformok tevékenységeivel és régióközi kezdeményezésekkel, beleértve az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságait. Az EIT folyamatosan figyelemmel kíséri e területi stratégiák végrehajtását, beleértve az európai strukturális és beruházási alapokra gyakorolt multiplikátorhatást.

 

Az EIT szintén nyomon követi a helymegosztási központok működését és azt, hogy hogyan integrálódnak a helyi innovációs ökoszisztémákba. Ezenkívül a TIT-ek fokozzák ezt az integrációt innovációs központok létrehozásán keresztül is, amelyek belépési pontként szolgálnak a tudásháromszög regionális és helyi szereplőivel való együttműködéshez. Az innovációs központok elősegíthetik a szinergiák kialakítását, nemzetközivé tehetik a helyi hálózatokat, azonosíthatják a finanszírozási és együttműködési lehetőségeket, tanácsadást nyújthatnak az állami hatóságoknak és támogathatják a kedvezményezetteket. Az innovációs központok helymegosztási központokká is fejlődhetnek.

 

Miközben a legfontosabb kritérium továbbra is a kiválóság marad a partnerek, projektek és helymegosztási központok kiválasztásakor, különös figyelmet kell fordítani a fenntartható innovációs struktúrák és az ökoszisztémák kiépítésére a mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országokban és régiókban, különösen akkor, ha azok még nem részei a TIT-közösségnek. Ha feltétlenül szükséges az azonos minőségű pályázatok közötti választás, a TIT-ek azokat a pályázatokat részesítik előnyben, amelyek:

 

a) több, az EIT-rendelet [xxx] 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a K+I terén gyengén teljesítő, vagy a mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országra és régióra terjednek ki;

 

b) több olyan régióra és országra terjednek ki, amelyek még nem tagjai a TIT-közösségnek;

 

c) olyan régiókra és országokra terjednek ki, amelyek kötelezettséget vállalnak az európai strukturális és beruházási alapokból való hozzájárulásra.

Módosítás  60

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT saját maga által irányított és a TIT-ek által végrehajtott regionális innovációs programja ez idáig önkéntes alapon működött. 2021-től kezdve a regionális innovációs program a TIT-ek többéves stratégiájának szerves részévé válik. Az EIT továbbra is iránymutatást és támogatást nyújt a TIT-ek számára az EIT többéves regionális innovációs programjával kapcsolatos stratégiák előkészítésében és azok végrehajtásában. Az EIT regionális innovációs programjának tevékenységei fokozottabb támogatást nyújtanak majd az innováció terén alulteljesítő országok és térségek innovációs kapacitásai számára. Az EIT regionális innovációs programjának keretében megvalósuló tevékenységek végrehajtására szánt EIT-költségvetés az EIT által a TIT-ek számára nyújtott teljes támogatási összeg legalább 10%-át teszi majd ki, és ezáltal növeli a célzott régiókból származó TIT-partnerek számát. A regionális innovációs program keretében támogatott tevékenységek célja a következő:

Az EIT saját maga által irányított és a TIT-ek által végrehajtott regionális innovációs programja ez idáig önkéntes alapon működött. 2021-től kezdve a regionális innovációs program kötelező lesz, és a TIT-ek többéves stratégiáinak szerves részévé válik. Az EIT biztosítja, hogy a regionális innovációs program tevékenységeit összeköttetésként használja a következők felé:

 

i. a vonatkozó kutatási és innovációs intelligens szakosodási stratégiák felé, katalizálva ezáltal más beruházásokat, különösen az európai strukturális és beruházási alapokat;

 

ii. a lehetséges új partnerek bevonása felé, bővítve ezáltal a TIT-ek földrajzi lefedettségét.

 

Az EIT továbbra is iránymutatást és támogatást nyújt a TIT-ek számára az EIT többéves regionális innovációs programjával kapcsolatos stratégiák előkészítésében és végrehajtásában. A regionális innovációs program tevékenységei fokozottabb támogatást nyújtanak majd az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet 2. cikke 8. pontjának meghatározása szerint a K+I terén gyengén teljesítő, vagy a mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó, és a TIT-ek tevékenységében korlátozott mértékben részt vevő országok és térségek innovációs kapacitásai számára. Az EIT regionális innovációs programjának keretében megvalósuló tevékenységek végrehajtására szánt EIT-költségvetés az EIT által a TIT-ek számára nyújtott teljes támogatási összeg legalább 15%-át teszi majd ki, és ezáltal lehetővé teszi a megcélzott régiókból származó TIT-partnerek számának növelését. A regionális innovációs program keretében támogatott tevékenységek célja a következő:

Módosítás  61

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 a helyi ökoszisztéma innovációs kapacitásainak javítása kapacitásépítési tevékenységek, valamint a helyi innovációs szereplők (klaszterek, hálózatok, regionális hatóságok, felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, szakképzési intézmények) közötti szorosabb együttműködés révén;

 hozzájárulás a regionális és helyi ökoszisztéma innovációs kapacitásainak javításához Unió-szerte kapacitásépítési tevékenységek, valamint a regionális és helyi innovációs szereplők (klaszterek, hálózatok, regionális hatóságok, felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, szakképzési intézmények) közötti szorosabb együttműködés révén;

Módosítás  62

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 a helyi innovációs ökoszisztémák összekapcsolása a páneurópai innovációs ökoszisztémákkal az EIT-hez tartozó TIT-ekkel és helymegosztási központjaikkal folytatott együttműködés révén.

 új partnerek bevonzása az EIT-hez tartozó TIT-ekbe, az EIT-hez tartozó TIT-ek földrajzi lefedettségének bővítése az EIT innovációs csomópontokon keresztül is, valamint a helyi innovációs ökoszisztémák összekapcsolása a páneurópai innovációs ökoszisztémákkal új partnerek vonzása, a földrajzi lefedettség bővítése, valamint az EIT-hez tartozó TIT-ekkel és helymegosztási központjaikkal folytatott együttműködés révén.

Módosítás  63

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 2 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- további magán- és közfinanszírozás mozgósítása, különös tekintettel az esb-alapokra.

Módosítás  64

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 2 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezenkívül a TIT-ek helyi innovációs ökoszisztémákba történő fokozottabb integrálása érdekében minden TIT-nek stratégiát kell kidolgoznia és végrehajtania, amelynek célja a regionális és helyi innovációs szereplőkkel fenntartott kapcsolatok erősítése, és az EIT aktívan nyomon fogja követni a stratégia végrehajtását. A „helyi alapú” innovációs megközelítést integrálni kell a TIT-ek többéves stratégiájába és üzleti tervébe, és annak a TIT-ek helymegosztási központjaira (és regionális innovációs programjára) kell épülnie, ezáltal kihasználva a TIT-közösséghez való hozzáférést biztosítószerepüket és együttműködvea helymegosztási partnerekkel. A TIT-eknek bizonyítaniuk kell kapcsolatukat az intelligens szakosodási stratégiákkal, valamint a vonatkozó tematikus platformok tevékenységeivel és régiók közötti kezdeményezésekkel, beleértve az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságait. Az EIT szintén nyomon követi a helymegosztási központok működését és azt, hogy hogyan integrálódnak a helyi innovációs ökoszisztémába.

törölve

Módosítás  65

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az új és kialakulóban lévő globális kihívások kezeléséhez való hozzájárulás érdekében az EIT új TIT-eket indít el kiemelt területeken; a kiválasztási szempontok között szerepel többek között annak értékelése, hogy beleillenek-e az Európai horizont szakpolitikai prioritásaiba és milyen az EIT-modell alapján vizsgált potenciáljuk és hozzáadott értékük. Az új TIT-ek létrehozása figyelembe fogja venni az Európai horizont stratégiai tervezését és az EIT számára a 2021–2027 közötti időszakra előirányzott költségvetést. Az európai partnerségek kiválasztására vonatkozó, az [Európai horizontról szóló rendelet] III. mellékletében meghatározott kritériumok bekerülnek a TIT-ekre vonatkozó pályázati felhívásba és az értékelés során vizsgálják meg azokat.

Az új és kialakulóban lévő globális kihívások kezeléséhez való hozzájárulás érdekében az EIT új TIT-ek létrehozását célzó, nyílt és átlátható pályázati felhívásokat indít el a kiemelt, stratégiai jelentőségű tematikus területeken; a kiválasztási szempontok között szerepel többek között annak értékelése, hogy beleillenek-e az Unió globális és társadalmi kihívások kezelésére vonatkozó szakpolitika prioritásaiba és milyen az EIT-modell alapján vizsgált potenciáljuk és hozzáadott értékük. Az új TIT-ek létrehozása figyelembe veszi az Európai horizont stratégiai tervezését és az EIT számára a 2021–2027-es időszakra előirányzott költségvetést. Az európai partnerségek kiválasztására vonatkozó, az [Európai horizontról szóló rendelet] III. mellékletében meghatározott kritériumok bekerülnek a TIT-ekre vonatkozó pályázati felhívásba és az értékelés során vizsgálják meg azokat.

Módosítás  66

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és annak elemzése alapján javaslat született a kulturális és kreatív ágazatok területén elsőként elindítandó tudományos és innovációs társulás 2022-ben történő létrehozásáról. A pályázati felhívás közzétételére 2021-ben kerül sor. Ez az a prioritási terület, amely a legnagyobb mértékben kiegészíti az EIT által már elindított nyolc TIT-et és az Európai horizont keretében létrehozandó más európai partnerségekre vonatkozó potenciális prioritási területeket. A kulturális és kreatív ágazatok nagy növekedési potenciállal és számos helyi szintű kezdeményezéssel rendelkeznek és nagy vonzerőt jelentenek a polgárok számára, továbbá szorosan be vannak ágyazva helyi és regionális ökoszisztémáikba. A kulturális és kreatív ágazat azonban továbbra is jelentős mértékben széttöredezett, és az innovátorok és a vállalkozások létrehozói nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói és innovációs készségekkel. Ezeket a szűk keresztmetszeteket egy TIT tudná a leghatékonyabban kezelni a tudásháromszög-integrációs megközelítésnek, a hosszú távú perspektíváknak és a helyi alapú megközelítésnek köszönhetően. A kulturális és kreatív ágazat előtti kihívásokat és a jövőbeli TIT várható hatásait összegző tájékoztatót a stratégiai innovációs terv 1B. melléklete tartalmazza.

Az EIT igazgatótanácsának javaslata és annak elemzése alapján javaslat született a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak területén elsőként elindítandó tudományos és innovációs társulás 2022-ben történő létrehozásáról. A pályázati felhívás közzétételére 2021-ben kerül sor. Ha azonban az EIT igazgatótanácsa úgy ítéli meg, hogy a pályázati felhívás közzététele előtt helyénvaló további konzultációt folytatni az érdekelt felekkel, 2022-ig elhalaszthatja a közzétételt a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak területén létrehozandó TIT 2023-ban történő létrehozása céljából.

 

Javaslat született egy második, a vízi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok és ökoszisztémák területén elindítandó tudományos és innovációs társulás 2025-ben történő létrehozásáról, amely pályázati felhívásának közzétételére 2024-ben kerülne sor. A Bizottság azonban független szakértők segítségével hatásvizsgálatot végez, hogy 2023-ig értékelje a vízi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok és ökoszisztémák terület relevanciáját. Amennyiben az értékelés eredménye negatív, a Bizottság javaslatot tesz az 1A. és 1B. melléklet módosítására, figyelembe véve az EIT igazgatótanácsának hozzájárulását és az Európai horizont stratégiai tervezési folyamatát.

Módosítás  67

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A vízi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok és ökoszisztémák elsőbbséget élvező területe hagyományos és feltörekvő gazdasági ágazatok széles körét fedi le, amelyek szervesen kapcsolódnak a környezeti természeti tőkéhez, amelyet napjainkban túlzott kiaknázás fenyeget. Ez a terület kulcsfontosságú szerepet fog betölteni a klímasemleges, fenntartható és versenyképes Unió 2050-ig való megvalósításában, ahogy az új technológiák és a gazdaság szén-dioxid-mentesítésének szükségessége a tengeri és vízi erőforrások növekvő felhasználásához és kiaknázásához vezetnek. A tengerek, óceánok és szárazföldi vizek központi szerepet töltenek be az éghajlati folyamatokban, az emberek egészségében és jóllétében, az élelmiszer-szolgáltatásban, a biológiai sokféleség megőrzésében, a kritikus ökoszisztéma-szolgáltatásokban, valamint a megújuló energia és egyéb erőforrások terén. A szennyvízkezelés csökkenti a felhasznált energia mennyiségét, a kórokozó baktériumok jelenlétét a szennyvíziszap víztelenítése során, és általában növeli az üzem hatékonyságát és minőségét. Ez a prioritási terület kiegészíti a már meglévő nyolc TIT-et. Az ezen ágazat előtti kihívásokat és a jövőbeli TIT várható hatásait összegző tájékoztatót e stratégiai innovációs terv 1Ba. melléklete tartalmazza.

Módosítás  68

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kulturális és kreatív ágazat prioritási területe szintén nagymértékű kiegészítő hatással bír az EIT által már elindított nyolc TIT, és az Európai horizont keretében létrehozandó más európai partnerségekre vonatkozó potenciális prioritási területek tekintetében is. A kulturális és kreatív ágazatok nagy növekedési potenciállal, valamint számos helyi szintű kezdeményezéssel rendelkeznek, és nagy vonzerővel bírnak a polgárok szemében. Továbbá szorosan be vannak ágyazva a helyi és regionális ökoszisztémákba. A kulturális és kreatív iparágak és ágazatok azonban továbbra is jelentős mértékben széttöredezettek, és az innovátorok és a vállalkozások létrehozói nem rendelkeznek a szükséges vállalkozói és innovációs készségekkel. Ezeket a szűk keresztmetszeteket egy TIT tudná a leghatékonyabban kezelni a tudásháromszög-integrációs megközelítésnek, a hosszú távú perspektíváknak és a helyi alapú megközelítésnek köszönhetően. Az ezen ágazat előtti kihívásokat és a jövőbeli TIT várható hatásait összegző tájékoztatót az 1B. melléklet tartalmazza.

Módosítás  69

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT javasolt költségvetése alapján 2025-ben egy második új TIT-et lehetne létrehozni, amelynek pályázati felhívását 2024-ben tennék közzé az 1A. melléket új prioritási területtel/területekkel történő módosítását követően. A prioritási terület(ek) kiválasztása az EIT igazgatótanácsának javaslatai alapján történik. A javaslatok tekintetben veszik az Európai horizont program stratégiai kutatási és innovációs tervében meghatározott prioritási területeket és az európai partnerségek kiválasztási kritériumait, különös tekintettel a nyitottságra, az átláthatóságra, az uniós hozzáadott értékre, a koherenciára és a szinergiákra. Az új TIT-ek kiválasztására vonatkozó szempontok összhangban lesznek az Európai horizont programban szereplő szempontokkal. Támogatást nyújtanak ezenkívül az olyan uniós szakpolitikai prioritások megvalósításához, mint a missziók és a fenntartható fejlesztési célok. További új TIT/TIT-ek kiválasztására kerülhet sor, amennyiben az EIT kereten kívül további költségvetés áll rendelkezésre.

További új TIT-ek kiválasztására kerülhet sor, amennyiben az EIT kereten kívül további költségvetés áll rendelkezésre, és azok tekintetbe veszik az EIT igazgatótanácsa ajánlásában és az Európai horizont program stratégiai kutatási és innovációs tervében meghatározott prioritási területeket és az európai partnerségek kiválasztási kritériumait, különös tekintettel a nyitottságra, az átláthatóságra, az uniós hozzáadott értékre, a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulásra, a koherenciára és a szinergiákra. További új TIT/TIT-ek kiválasztására kerülhet sor, amennyiben az EIT kereten kívül további költségvetés áll rendelkezésre.

Módosítás  70

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 pont – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– megerősíti az innovációs ökoszisztémákat azáltal, hogy továbbra is támogatást nyújt a meglévő TIT-eknek, hogy a tudásháromszög integrálása révén szembe tudjanak nézni a globális kihívásokkal;

 

– meghatározza a TIT-ek közötti, stratégiai és szakpolitikai jelentőségű kérdésekben folytatott szorosabb együttműködés területeit és előmozdítja az együttműködést;

 

– gondoskodik róla, hogy a TIT-ek stratégiát készítsenek és hajtsanak végre, amelynek célja a vonatkozó európai partnerségekkel és más releváns uniós kezdeményezésekkel és programokkal folytatott együttműködés és szinergiák létrehozása;

 

– biztosítja, hogy a TIT-ek befogadó jellegű megközelítést alkalmazzanak a nemzeti, regionális és helyi innovációs szereplőkkel való kapcsolatuk megerősítése céljából;

 

– biztosítja, hogy az EIT regionális innovációs programjának tevékenységei fokozott regionális hatást fejtsenek ki és teljes mértékben integrálódjanak a TIT-ek többéves stratégiáiba;

 

– új TIT-eket indít stratégiai jelentőségű kiválasztott tematikus területeken, elsőként a kulturális és kreatív ágazattal foglalkozó TIT-et 2022-ben.

 

Módosítás  71

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.2. A felsőoktatás innovációs kapacitásának támogatása

3.2. A felsőoktatás vállalkozási és innovációs kapacitásának támogatása

Módosítás  72

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tudásháromszög-integrációs modell segítségével az EIT hozzájárult a felsőoktatás, a kutatás és az innováció közötti tartós szakadék áthidalásához. Az EIT különösen a humán tőke fejlesztésének kulcsfontosságú eszköze, mivel tevékenysége középpontjában a vállalkozói ismeretek oktatása áll. Az EIT által kifejtett hatás azonban továbbra is a TIT-ek partnereire korlátozódik.

A tudásháromszög-integrációs modell segítségével az EIT hozzájárult a felsőoktatás, a kutatás és az innováció közötti tartós szakadék áthidalásához. Az EIT és a TIT-ek különösen fontosak a humán tőke fejlesztése terén, mivel tevékenységeik középpontjában az innováció és a vállalkozói ismeretek oktatása áll. Az EIT által kifejtett hatásnak azonban nem szabad a TIT-ek partnereire korlátozódnia, hanem szélesebb körben kell működnie.

Módosítás  73

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az innováció szélesebb körű támogatása érdekében az európai felsőoktatási intézményeknek innovatívnak és vállalkozószelleműnek kell lenniük az oktatással, a kutatással, a vállalkozások bevonásával, valamint a tágabb értelemben vett helyi innovációs ökoszisztémával kapcsolatos megközelítésükben, ideértve a civil társadalmat is.

Az innováció szélesebb körű támogatása érdekében az európai felsőoktatási intézményeknek innovatívnak és vállalkozószelleműnek kell lenniük az oktatással, a kutatással, a vállalkozások bevonásával, valamint a tágabb értelemben vett helyi és regionális innovációs ökoszisztémával kapcsolatos megközelítésükben, ideértve a civil társadalmat, a közintézményeket és a harmadik szektor szervezeteit, a lehető leginkább befogadó és a nemek közti egyenlőségre törekvő módon. Ezért a TIT-eknek fokozniuk kell a rendszeres felsőoktatási tevékenységeiket és a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának továbbfejlesztését a TIT-ek tevékenységeinek keretében.

Módosítás  74

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felsőoktatási intézmények innovatívabb és fokozottabban vállalkozói szemléletű szervezetekké alakítása világos stratégiát, módszertani keretet és források elkülönítését teszi szükségessé. Tapasztalatai alapján az EIT egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy az Európai horizont program keretében támogatást nyújtson a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztéséhez.

Az EIT-nek a Bizottsággal együttműködésben és a TIT-ek észrevételeire alapozva az innovációs kapacitás és a vállalkozói készség fejlesztését támogató felsőoktatási kezdeményezést kell kidolgoznia és indítania a tudásháromszögben, amelyet a TIT-ek által  hajtanak majd végre. A felsőoktatási kezdeményezés elindítását követő első három év végén, független szakértők által végzett értékelés eredményei alapján az EIT igazgatótanácsa határoz a kezdeményezés folytatásáról, továbbfejlesztéséről vagy megszüntetéséről.

Módosítás  75

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT a TIT-eken keresztül nyílt és célzott módon hajtja majd végre azokat a tevékenységeit, amelyeknek célja a felsőoktatás innovációs kapacitásának növelése annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények szélesebb köre integrálódjon az innovációs értékláncokba és ökoszisztémákba. Ezek a tevékenységek a TIT-ek tudásháromszög-integrációs tevékenységeinek szerves részeként kiegészítik az EIT oktatással kapcsolatos intézkedéseit, különösen azáltal, hogy nyitottabbá és hozzáférhetőbbé teszik azokat azok számára, akik nem partnerei a TIT-eknek. Az EIT által kifejtett hatás túlmutat majd a TIT-eken és hozzájárul az EIT alapvető feladatához, amely a fenntartható gazdasági növekedés és a versenyképesség előmozdítása azáltal, hogy megerősíti a tagállamok innovációs kapacitását összhangban az Európai horizont azon céljaival, hogy az egész életen át tartó tanulás távlatában előmozdítsa a vállalkozói és innovációs készségeket, ideértve a felsőoktatási intézmények kapacitásának növelését Európa-szerte.

A TIT-eken keresztül nyílt, átlátható és célzott módon kell végrehajtani azokat a tevékenységeket, amelyeknek célja a felsőoktatás innovációs kapacitás növelése, különösen az egyelőre nem TIT-partner felsőoktatási intézmények integrálására összpontosítva az innovációs értékláncokba és ökoszisztémákba. Ezek a tevékenységek az összes TIT tudásháromszögében kiegészítik majd az EIT oktatással kapcsolatos intézkedéseit, különösen azáltal, hogy nyitottabbá és hozzáférhetőbbé teszik azokat azok számára, akik nem partnerei a TIT-eknek.

 

A TIT-ek által megvalósított felsőoktatási kezdeményezés többek között a következőket hivatott javítani: a bevált gyakorlatok cseréje és végrehajtása a szervezeti tanulás, a coaching és a mentorálás terén, továbbképző és átképző tanfolyamok és képzések kidolgozása, cselekvési tervek kialakítása az olyan azonosított területek igényeinek felmérésére, mint például az innovációmenedzsment, az induló innovatív vállalkozások létrehozása, fenntarthatóság és klímasemlegesség, technológiatranszfer, a szellemi tulajdonjogok kezelése, a nemek közötti egyenlőség szempontjának az innovációba történő integrálása – és a helyi érdekelt felekkel való kapcsolattartás; valamint az innovációs kapacitással kapcsolatos egyéb tevékenységek.

 

A TIT-ek integrálják többéves stratégiáikba azokat a tevékenységeiket, amelyek a felsőoktatási intézmények innovációs kapacitásainak megerősítésére irányulnak. A tevékenységek hatásának túl kell mutatnia a TIT-eken és hozzá kell járuljon az EIT alapvető feladatához, amely az európai fenntartható gazdasági növekedés és a versenyképesség előmozdítása azáltal, hogy megerősíti a tagállamok innovációs kapacitását összhangban az Európai horizont azon céljaival, hogy az egész életen át tartó tanulás távlatában előmozdítsa a vállalkozói és innovációs készségeket, mindig figyelembe véve a nemi dimenziót.

Módosítás  76

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-támogatás olyan szakpolitikai kezdeményezésekre épül majd, mint a HEInnovate24 és a RIIA25 keretek, amelyek Európa-szerte számos felsőoktatási intézményben és tagállamban bizonyították értéküket. Az EIT a támogató tevékenységeket a Bizottsággal szoros együttműködésben dolgozza ki, biztosítva az Európai horizont, az Erasmus és más programok keretében megvalósuló releváns tevékenységekkel való összhangot és kiegészítő jelleget. Az első három évben továbbfejlesztik és finomítják a végrehajtási és megvalósítási mechanizmus folyamatának konkrét részleteit, majd azokat e kísérleti szakasz során a további bővítés előtt nyomon követik és értékelik.

Az EIT és a TIT-ek támogatás olyan szakpolitikai kezdeményezésekre épül majd, mint az „Európai Egyetemek” kezdeményezés, a HEInnovate24 és a RIIA25 keretek, amelyek Európa-szerte számos felsőoktatási intézményben és tagállamban bizonyították értéküket. Az EIT támogatja a TIT-eket a tevékenységeiknek az Európai horizont, az Erasmus és más programok keretében megvalósuló releváns tevékenységekkel összhangban és kiegészítő jelleggel történő kialakítása terén. A felsőoktatási kezdeményezés első három évében továbbfejlesztik és finomítják a végrehajtási és megvalósítási mechanizmus folyamatának konkrét részleteit, majd azokat e kísérleti szakasz során nyomon követik és értékelik.

__________________

__________________

24 HEInnovate az Európai Bizottság és az OECD által kidolgozott szakpolitikai keret, A HEInnovate módszertant kínál a felsőoktatási intézmények számára, hogy meghatározzák a további fejlesztés innovációs kapacitási területeit és kialakítsák a megfelelő stratégiákat és fellépéseket a kívánt hatás elérése érdekében. A HEInnovate megalapozott módszertani bizonyítékokra épül, nyolc kapacitásfejlesztési területtel: vezetés és irányítás; digitális átalakulás; szervezeti kapacitás; vállalkozói oktatás és tanulás; vállalkozók felkészítése és támogatása; tudáscsere; nemzetköziesítés; és hatásmérés. Az OECD számos HEInnovate alapú országjelentést tett közzé; lásd az OECD Skills Studies (Készségekről szóló tanulmányok) sorozatát az alábbi honlapon: https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate az Európai Bizottság és az OECD által kidolgozott szakpolitikai keret, A HEInnovate módszertant kínál a felsőoktatási intézmények számára, hogy meghatározzák a további fejlesztés innovációs kapacitási területeit és kialakítsák a megfelelő stratégiákat és fellépéseket a kívánt hatás elérése érdekében. A HEInnovate megalapozott módszertani bizonyítékokra épül, nyolc kapacitásfejlesztési területtel: vezetés és irányítás; digitális átalakulás; szervezeti kapacitás; vállalkozói oktatás és tanulás; vállalkozók felkészítése és támogatása; tudáscsere; nemzetköziesítés; és hatásmérés. Az OECD számos HEInnovate alapú országjelentést tett közzé; lásd az OECD Skills Studies (Készségekről szóló tanulmányok) sorozatát az alábbi honlapon: https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 regionális innovációs hatásvizsgálati keretet (RIIA) az Európai Bizottság dolgozta ki az egyetemek innovációs hatásainak mértékrendszer szerinti esettanulmányok kidolgozása révén történő vizsgálatára vonatkozó iránymutatás első lépéseként. Az innovációs hatásnak például a RIIA keretében történő értékelése potenciálisan regionális, nemzeti és uniós szintű innovációs teljesítményalapú finanszírozási eszközökhöz köthető.

25 regionális innovációs hatásvizsgálati keretet (RIIA) az Európai Bizottság dolgozta ki az egyetemek innovációs hatásainak mértékrendszer szerinti esettanulmányok kidolgozása révén történő vizsgálatára vonatkozó iránymutatás első lépéseként. Az innovációs hatásnak például a RIIA keretében történő értékelése potenciálisan regionális, nemzeti és uniós szintű innovációs teljesítményalapú finanszírozási eszközökhöz köthető.

Módosítás  77

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT irányítási és koordinációs szerepet fog betölteni a TIT-ek által irányított tevékenységek végrehajtásában és nyomon követésében. Kiemelt figyelmet kell fordítani a következők biztosítására: inkluzív megközelítés a TIT-ek partnerein kívüli felsőoktatási intézmények bevonása érdekében; interdiszciplináris és ágazatközi megközelítés; valamint kapcsolat az Európai Bizottság intelligens szakosodási stratégiájával, releváns tematikus platformokkal és az EIT RIS-szel.

Minden TIT kiemelt figyelmet fordít a következők biztosítására: nyitott és inkluzív megközelítés a TIT-ek partnerein kívüli felsőoktatási intézmények bevonása érdekében a lehető legnagyobb földrajzi lefedettség biztosítása céljából; interdiszciplináris és ágazatközi megközelítés; a nők részvételének bővítése azon ágazatokban, amelyekben alulreprezentáltak; valamint kapcsolat az Európai Bizottság intelligens szakosodási stratégiájával, releváns tematikus platformokkal, például a szakpolitika-támogató eszközzel, és az EIT RIS-szel.

Módosítás  78

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT össze fogja kapcsolni a felsőoktatási innovációs kapacitás fejlesztéséhez nyújtott támogatását az EIT-védjeggyel, amelyet jelenleg a TIT-ek oktatási programjai kapnak. Konkrétan, a részt vevő felsőoktatási intézményeket bevonhatják az EIT-védjegy használatába. Az EIT az EIT-védjegyet kiterjeszti az egész életen át tartó tanulási tevékenységekre is, amelyek a TIT-eken kívüli diákok, felnőtt tanulók és intézmények (beleértve a szakoktatási és szakképzési intézményeket is) szélesebb célcsoportját érintik és foglalják magukban. A minősítés EIT-közösségen belüli használata valamennyi (egyéni, program és intézményi) szinten struktúraszervező hatással jár majd.

Az EIT támogatja a TIT-eket az EIT-védjegy végrehajtásában, amelyet a TIT-ek oktatási programjai kapnak. A részt vevő felsőoktatási intézményeket ösztönözni fogják az EIT-védjegy használatára. Az EIT-hez tartozó TIT-ek jobban kihasználják az EIT-védjegyet, kiterjesztve annak hatókörét az egész életen át tartó tanulási tevékenységekre, a mentorálásra, a szakképzésre, a készségfejlesztési és átképzési programokra és a virtuális szabadegyetemekre is, amelyek a TIT-ek partnerein kívüli diákok, felnőtt tanulók és intézmények (beleértve a szakoktatási és szakképzési intézményeket is) szélesebb célcsoportját érintik és foglalják magukban. A védjegy EIT-közösségeken túlmutató használata várhatóan valamennyi (egyéni, program- és intézményi) szinten fokozottabb struktúraszervező hatással jár majd. Az EIT figyelemmel kíséri a TIT-ek oktatási és képzési programjai EIT-címkéje kibővítésének hatékonyságát.

Módosítás  79

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT különösen azon felsőoktatási intézményekre összpontosít, amelyek olyan mérsékelt és lemaradó innovátor országokban és más, gyengén teljesítő régiókban találhatók, amelyek meg kívánják erősíteni innovációs jelenlétüket és intelligens szakosodási stratégiáikat. Az EIT az e tevékenységekre előirányzott teljes költségvetésnek legalább 25%-át különíti el erre az intézkedésre.

A TIT-ek felsőoktatási kezdeményezéseiket nyitott és átlátható pályázati felhívásokon keresztül hajtják végre. A TIT-ek az egész Unióban keresik a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, ám különösen olyan országok és régiók felsőoktatási intézményeire összpontosítanak, amelyek mérsékelt és lemaradó innovátor országokban és más, gyengén teljesítő térségekben találhatók, amelyek meg kívánják erősíteni innovációs jelenlétüket és intelligens szakosodási stratégiáikat. Az EIT-hez tartozó TIT-ek megfelelő költségvetést különítenek el e tevékenységekre, a felhívásokban foglalt támogathatósági kritériumok pedig biztosítják, hogy a projektekben a TIT-eken kívüli felsőoktatási intézmények jelentős számban vegyenek részt.

Módosítás  80

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet - 3 pont - 3.2 pont - táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– a Bizottsággal együttműködésben a felsőoktatási innovációs kapacitás fejlesztését támogató, a TIT-ek által végrehajtandó tevékenységeket dolgoz ki és indít el 2021-től kezdődően;

 

– tájékoztatási rendszert vezet be annak érdekében, hogy ösztönözze a mérsékelt és lemaradó innovátor országok felsőoktatási intézményeit innovációs kapacitásaik fejlesztésére;

 

– konkrét iránymutatást, szakértelmet és tanácsadást nyújt a részt vevő felsőoktatási intézmények számára;

 

– erősíti és a TIT-eken kívülre is kiterjeszti az EIT-védjegy hatályát a fellépésekben részt vevő felsőoktatási intézményekre.

 

Módosítás  81

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Kommunikáció

(1) Kommunikáció és terjesztés

Módosítás  82

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT megerősíti kommunikációját és láthatóságát. A TIT-ek növekvő számával és a felsőoktatási intézmények vállalkozói fejlesztését támogató új intézkedéssel az EIT fokozni fogja erőfeszítéseit, hogy szélesebb körben elismerjék innovációs minőségi márkaként. Ez a fajta márkaépítés és a jobb kommunikáció alapvető fontosságú különösen a polgárok irányában, mivel az EIT által kezdeményezett innovációk hozzájárulnak ahhoz, hogy igazolják az európai kutatási és innovációs keretprogram révén megvalósuló uniós beruházások konkrét hatásait. Az Európai horizont kommunikációs megközelítésének megfelelően az EIT valamennyi tagállamban és azokon kívül jobb márkaépítési stratégiát alkalmaz majd a fő érdekelt felek (felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások stb.) felé.

Az EIT és a TIT-ek megerősítik és javítják kommunikációjukat és láthatóságukat, és megfelelőbb márkastratégiát alkalmaznak a fő érdekelt felek (felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, induló, kis- és közepes vállalkozások, közhasznú szervezetek stb.) vonatkozásában valamennyi tagállamban és a tagállamokon kívül is, az Európai horizont kommunikációs megközelítésével összhangban. A TIT-ek növekvő számával és a felsőoktatási intézmények innovációs és vállalkozói kapacitását támogató új kezdeményezésekkel az EIT fokozni fogja erőfeszítéseit, hogy az uniós támogatást szélesebb körben elismerjék innovációs minőségi márkaként. Ez a fajta márkaépítés és a jobb kommunikáció alapvető fontosságú különösen a polgárok, regionális és nemzeti önkormányzatok irányában, mivel az EIT és az EIC által együttesen kezdeményezett innovációk hozzájárulnak ahhoz, hogy igazolják az európai kutatási és innovációs keretprogram révén megvalósuló uniós beruházások konkrét hatásait.

Módosítás  83

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT által kínált lehetőségek szélesebb körben történő terjesztése és jobb megértése érdekében az intézet megvizsgálja az EIT által támogatott TIT-ekben Európa-szerte történő részvétellel kapcsolatos szempontokra vonatkozó iránymutatások és segítségnyújtás megerősítésének a meglévő információs hálózatokra épülő lehetőségét.

Az EIT által kínált lehetőségek szélesebb körben történő terjesztése és jobb megértése érdekében az intézet megerősíti az EIT által támogatott TIT-ekben Európa-szerte történő részvétellel kapcsolatos szempontokra vonatkozó iránymutatásokat és segítségnyújtást. Az EIT országos összekötő tisztviselőinek hálózata – az Európai horizont nemzeti kapcsolattartó pontjainak keretében – az Európa-szerte meglévő információs hálózatokra épít, hozzájárulva az EIT és a TIT-ek láthatóságának és kommunikációs tevékenységeinek növeléséhez. Az összekötő tisztviselők továbbá támogatják a nemzeti és regionális önkormányzatokat a TIT-ek többéves programjaival kialakítandó szükséges szinergiák azonosításában.

Módosítás  84

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT rendszeres találkozókat fog szervezni a tagállamok képviselőinek csoportjával és a Bizottság megfelelő szervezeti egységeivel évente legalább kétszer a kommunikáció és információáramlás tagállamok közötti és uniós szintű megfelelő biztosítása, valamint a csoport EIT által finanszírozott tevékenységek teljesítményeiről és eredményeiről való tájékoztatása érdekében. A tagállamok képviselőinek csoportja megfelelő támogatást biztosít továbbá, hogy az EIT által finanszírozott tevékenységek kapcsolatban legyenek a nemzeti programokkal és kezdeményezésekkel, beleértve e tevékenységek lehetséges nemzeti társfinanszírozását.

Az EIT rendszeres találkozókat fog szervezni a tagállamok képviselőinek csoportjával és a Bizottság megfelelő szervezeti egységeivel, az Európai Parlamenttel és a Régiók Bizottságával a kommunikáció és információáramlás tagállamok közötti és uniós szintű megfelelő biztosítása, valamint a csoport EIT által finanszírozott tevékenységek teljesítményeiről és eredményeiről való tájékoztatása érdekében. A tagállamok képviselőinek csoportja megfelelő támogatást biztosít továbbá, hogy az EIT által finanszírozott tevékenységek kapcsolatban legyenek a nemzeti programokkal és kezdeményezésekkel, beleértve e tevékenységek lehetséges nemzeti társfinanszírozását.

Módosítás  85

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 1 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT folytatja az EIT érdekelt feleket tömörítő fórumával és az EIT-díjakkal kapcsolatos tevékenységeket annak érdekében, hogy előmozdítsa a tudásháromszög európai szereplőivel való együttműködést és elismerje a legígéretesebb európai vállalkozókat és innovátorokat.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  86

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT kulcsfontosságú szerepet játszik a bevált gyakorlatok és a levont tanulságok terjesztésében. A TIT-ek és a felsőoktatási intézmények innovációs és vállalkozói kapacitását támogató projektek a bizonyítékok és a kísérleti tanulás értékes forrását jelentik a döntéshozók számára, példát mutatnak a bevált gyakorlatokra és támogatják az uniós politikák tematikus területeken történő kidolgozását és végrehajtását.

Az EIT kulcsfontosságú szerepet játszik a bevált gyakorlatok és a levont tanulságok azonosításában, megosztásában és terjesztésében. Az EIT és a TIT-ek – többek között az EIT országos összekötő tisztviselőin keresztül – együttműködnek a tagállamok nemzeti és helyi hatóságaival, az Európai Parlamenttel, különösen pedig a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testülettel (STOA) a strukturált párbeszéd kialakítása érdekében, hogy azonosítsák, megosszák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, a levont tanulságokat és a lehetőségeket. A TIT-ek és a felsőoktatási intézmények innovációs és vállalkozói kapacitását támogató projektek a bizonyítékok és a kísérleti tanulás értékes forrását jelentik a döntéshozók és a K+F+I érdekeltek számára, példát mutatnak a bevált gyakorlatokra és támogatják az uniós politikák tematikus területeken történő kidolgozását és végrehajtását.

Módosítás  87

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 2 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől származó helyes gyakorlatok és tanulságok megfelelő kodifikálása és hatékony terjesztése. A politikai döntéshozók és az egész innovációs közösség tudáspartnereként működő támogatói minőségében az EIT továbbfejleszti innovációs intézményi szerepét, amely képes észlelni, elemezni, kodifikálni, megosztani és biztosítani az innovatív gyakorlatok, tanulságok és az EIT által finanszírozott tevékenységek (oktatás és képzés, innovációtámogatás, vállalkozástámogatás) szélesebb körben történő elterjesztését. A tevékenység az [Európai horizontról szóló javaslat] [Innovatív Európa pillérén] belüli egyéb kezdeményezésekkel való kapcsolatokra és szinergiákra épít.

Ez idáig nem történt meg a TIT-ektől származó helyes gyakorlatok és tanulságok megfelelő összevonása, kodifikálása és hatékony terjesztése. A politikai döntéshozók és az egész K+F+I közösség tudáspartnereként működő támogatói minőségében az EIT továbbfejleszti innovációs intézményi szerepét, amely képes észlelni, elemezni, kodifikálni, megosztani és biztosítani az innovatív gyakorlatok, tanulságok és az EIT által finanszírozott tevékenységek (oktatás és képzés, kutatás- és innovációtámogatás, vállalkozástámogatás) szélesebb körben történő elterjesztését. A tevékenység az Európai horizont Innovatív Európa pillérén belüli egyéb kezdeményezésekkel, különösen az Európai Innovációs Tanáccsal, a missziókkal és az európai partnerségekkel való kapcsolatokra és szinergiákra épít.

Módosítás  88

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Nemzetközi együttműködés

(3) Nemzetközi együttműködés és globális bevonási tevékenységek

Módosítás  89

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT-ről szóló rendelet hatálya alapján az EIT nemzetközi együttműködésen keresztül törekszik tevékenységei hatásainak növelésére és a TIT-eken keresztül fogja koordinálni az EIT által finanszírozott nemzetközi tevékenységeket. A megközelítés szoros összhangban működik majd az Európai Unió vonatkozó iparpolitikai célkitűzéseivel, valamint kutatási és innovációs prioritásaival, ezáltal uniós hozzáadott értéket biztosítva.

Az EIT-ről szóló [(2019/0151/COD)] rendelet hatálya alapján az EIT nemzetközi együttműködésen és a TIT-eknek az EIT által finanszírozott nemzetközi tevékenységein keresztül törekszik tevékenységei hatásainak növelésére.

Módosítás  90

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzetközi együttműködés keretében az EIT – a Bizottsággal egyeztetve – a globális társadalmi kihívások hatékony kezelésére összpontosít majd, hozzájárulva a vonatkozó nemzetközi kezdeményezésekhez és a fenntartható fejlesztési célokhoz és biztosítva a tehetségekhez való hozzáférést, valamint az innovatív megoldások fokozott kínálatát és keresletét. Az EIT és a TIT-ek a Bizottsággal szorosan együttműködve tervezik meg és hajtják végre nemzetközi tevékenységeiket az Európai horizont megközelítésnek és más vonatkozó uniós politikáknak megfelelően és az EIT igazgatótanácsának felügyelete mellett.

Az EIT és a TIT-ek a Bizottsággal szorosan együttműködve tervezik meg és hajtják végre nemzetközi tevékenységeiket az Európai horizont megközelítésnek és más vonatkozó uniós politikáknak megfelelően és az EIT igazgatótanácsának felügyelete mellett. A nemzetközi együttműködés és globális bevonási tevékenységeik keretében a TIT-ek – az EIT igazgatótanácsával és a Bizottsággal egyeztetve –  a globális társadalmi kihívások hatékony kezelésére, a vonatkozó nemzetközi kezdeményezésekhez és a fenntartható fejlesztési célokhoz való hozzájárulásra és a tehetségekhez való hozzáférés, valamint az innovatív megoldások fokozott kínálatának és keresletének biztosítására összpontosítanak.

Módosítás  91

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3 pont – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– markánsabb márkaépítési stratégia révén javítani fogja láthatóságát a tagállamokban lévő érdekelt felek körében;

 

– biztosítja az európai uniós támogatás láthatóságát;

 

– megvizsgálja a meglévő uniós információs hálózatok felhasználásának megvalósíthatóságát és koordinálja a tevékenységeiket annak érdekében, hogy jobb minőségű tanácsadást és iránymutatást biztosítson az EIT potenciális TIT-partnerei számára;

 

– rendszeres találkozókat szervez a tagállamok képviselői csoportja számára a tagállamokkal való hatékony kommunikáció és információáramlás biztosítása érdekében;

 

– az érdekeltek fórumán, az EIT-díjakon és az EIT Alumni intézményén keresztül növeli a polgárok és az érdekelt felek közössége felé tett fellépései láthatóságát;

 

– meghatározza, szabályozza és hatékony módon megosztja az EIT által finanszírozott tevékenységekből származó tanulságokat és bevált gyakorlatokat; strukturált párbeszéd kialakításával és az erőfeszítések összehangolásával bevonja az uniós tagállamok nemzeti és regionális szintű hatóságait a helyes gyakorlatok és tanulságok meghatározása, megosztása és terjesztése érdekében;

 

– az EIT igazgatótanácsának felügyelete mellett, a Bizottság kutatással és innovációval kapcsolatos nemzetközi együttműködési stratégiájával összhangban és a Bizottság megfelelő szervezeti egységeivel folytatott konzultációt követően kidolgozza az EIT és a TIT-ek széles körű nemzetközi együttműködési formáit.

 

Módosítás  92

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a pont számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-ek jelenlegi működésének kiigazítása és javítása. Az EIT hatékonyan működő és stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa figyelemmel fogja kísérni ezen intézkedéseknek az EIT szintjén történő végrehajtását és megfelelő ösztönzést és ellenőrzést biztosít – többek között a forráselosztási folyamat révén – annak szavatolása érdekében, hogy a TIT-ek végrehajtsák azokat.

Ez a pont számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja az EIT és a TIT-ek jelenlegi működésének kiigazítása és javítása. Az EIT hatékonyan működő és stratégiai gondolkodású igazgatótanácsa figyelemmel kíséri ezen intézkedéseknek az EIT szintjén történő végrehajtását és megfelelő ösztönzést és ellenőrzést biztosít – többek között egy teljesítményalapú finanszírozás elosztási folyamat révén – annak szavatolása érdekében, hogy a TIT-ek végrehajtsák azokat.

Módosítás  93

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT gyakorlati útmutatást nyújt a TIT-eknek és figyelemmel kíséri azok munkáját a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek és az európai partnerségekre vonatkozóan az Európai horizontról szóló rendeletben meghatározott elvek és kritériumok betartása, valamint az Európai horizont program prioritásaival való összhang tekintetében teljesítményük és hatásaik maximalizálása érdekében.

Az EIT gyakorlati útmutatást nyújt a TIT-eknek és folyamatosan figyelemmel kíséri azok munkáját a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek és az európai partnerségekre vonatkozóan az Európai horizontról szóló rendeletben meghatározott elvek és kritériumok betartásának biztosítása, valamint az Európai horizont programból fakadó követelmények és ezek prioritásaival való összhang tekintetében teljesítményük és hatásaik maximalizálása érdekében az EIT és a TIT-k közötti hosszú távú együttműködési stratégia alapján. Megfelelő intézkedésekre kerülhet sor, ha egy TIT alulteljesít vagy nem éri el az elvárt eredményeket és hatásokat.

(A melléklet pontjai számozásának összehangolása érdekében az I. melléklet 3. pontját és 3.4. pontját az eljárás egy későbbi szakaszában újraszámozzák.)

Módosítás  94

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek folyamatos nyitottságát és a végrehajtás során érvényesülő átláthatóságot biztosító intézkedések elsősorban azáltal fognak javulni, hogy közös rendelkezéseket vezetnek be a partnerségek számára hozzáadott értéket biztosító új tagokra vonatkozóan. A TIT-ek ezenkívül teljesen átlátható módon végzik majd tevékenységeiket. A TIT-ek továbbra is dinamikus partnerségek lesznek, amelyekhez az új partnerek – köztük egyre több kkv – a kiválóság és a stratégiába való illeszkedés alapján csatlakozhatnak. A finanszírozás koncentrációjának korlátozása és annak biztosítása érdekében, hogy a TIT-ek tevékenységei egy széles partnerhálózat előnyeit élvezhessék, az üzleti terv elkészítésére vonatkozó eljárás (többek között a prioritások meghatározása, a tevékenységek kiválasztása és a források elosztása) átláthatóbbá és inkluzívabbá válik. Végül a TIT-ek növelni fogják a pályázati felhívások arányát, különösen harmadik felek számára nyitott innovációs projektek esetében. Mindezen intézkedések növelni fogják a TIT-ek tevékenységeiben részt vevő szervezetek számát. Végezetül rendszeres jelentéseikben a TIT-eknek be kell számolniuk az új partnerek bevonásáról.

Az EIT gondoskodik arról, hogy a TIT-ek folyamatos nyitottságát és a végrehajtás során érvényesülő átláthatóságot biztosító intézkedések elsősorban azáltal javuljanak, hogy átlátható, egyértelmű és konzisztens kritériumokat fogadnak el és alkalmaznak a partnerségek számára hozzáadott értéket biztosító új tagokra vonatkozóan, folyamatosan figyelemmel kísérve az intézkedések hatékonyságát. A TIT-ek ezenkívül teljesen átlátható módon végzik tevékenységeiket, többek között a projektekre, partnerekre és új helymegosztási központok létrehozására vonatkozó nyílt pályázati felhívások szisztematikus használata révén.

Módosítás  95

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Noha a kiválóság a legfontosabb szempont a partnerek, projektek vagy új helymegosztási központok kiválasztása során, az azonos értékelési eredményt elérő pályázatok közötti választás szükségessége esetén a TIT-ek azokat a pályázatokat részesítik előnyben, amelyek:

 

a) több, az EIT-rendelet [xxx] 2. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint a K+I terén gyengén teljesítő, vagy a mérsékelt vagy lemaradó innovátorok közé tartozó országra és régióra terjednek ki;

 

b) több olyan régióra és országra terjednek ki, amelyek még nem tagjai a TIT-közösségnek;

 

c) olyan régiókra és országokra terjednek ki, amelyek kötelezettséget vállalnak az európai strukturális és beruházási alapokból való hozzájárulásra;

 

d) több kkv-ra terjednek ki;

 

e) jobb egyensúlyt biztosítanak a nemek között.

Módosítás  96

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A TIT-ek továbbra is nyílt és dinamikus partnerségek lesznek, amelyekhez az új partnerek – köztük egyre több kkv és induló innovatív vállalkozás – az Unió minden részéből, a kiválóság, a hozzáadott érték és az innovációs ökoszisztémákhoz való hozzájárulás képessége, továbbá stratégiai alkalmasságuk alapján csatlakozhatnak. A finanszírozás koncentrációjának korlátozása és annak biztosítása érdekében, hogy a TIT-ek tevékenységei egy széles partnerhálózat és földrajzi lefedettség előnyeit élvezhessék, az üzleti terv elkészítésére vonatkozó eljárás (többek között a prioritások meghatározása, a tevékenységek kiválasztása és a források elosztása), valamint az új helymegosztási központok kiválasztása és a finanszírozási döntések átláthatóbbá, nyíltabbá és inkluzívabbá válnak. Végezetül rendszeres jelentéseikben a TIT-eknek be kell számolniuk az új partnerek és kedvezményezettek bevonásáról.

Módosítás  97

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mivel a TIT-ek az innovációs értéklánc teljes vertikumában működnek, üzletiterv-portfóliójukban megfelelő egyensúlyt alakítanak ki az oktatási, vállalkozói és innovációs tevékenységek között. A TIT-ek működését olyan kis létszámú, hatékony és költséghatékony struktúra valósítja meg, amely minimálisra csökkenti az igazgatási és általános költségeket. Az EIT biztosítani fogja, hogy a TIT-ek a célkitűzéseik megvalósulását ténylegesen támogató üzleti tervükben meghatározott széles körű tevékenységek révén elérjék a várt hatásokat.

Mivel a TIT-ek az innovációs értéklánc teljes vertikumában működnek, üzletiterv-portfóliójukban megfelelő és folyamatos egyensúlyt alakítanak ki az oktatási, kutatási, vállalkozói és innovációs tevékenységek között. Az EIT figyelemmel kíséri a TIT-ek működését annak biztosítása érdekében, hogy azt olyan kis létszámú, hatékony és költséghatékony struktúra valósítja meg, amely az észszerű minimumra csökkenti az igazgatási, irányítási és általános költségeket. Az EIT biztosítani fogja, hogy a TIT-ek a célkitűzéseik megvalósulását ténylegesen támogató üzleti tervükben meghatározott széles körű tevékenységek révén elérjék a várt hatásokat. Az adminisztratív teher csökkentése érdekében a TIT-ek üzleti tervei és a TIT-ek EIT-támogatásai legfeljebb hároméves időszakot fednek le, míg a TIT-ek tevékenységeiről továbbra is évente kell jelentést készíteni.

Módosítás  98

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek valamennyi partnere részéről a kezdeményezés szerződés szerinti időtartamára vállalt kötelezettségek teljesítését úgy biztosítják, hogy rendszeresen nyomon követik a partnerek tényleges hozzájárulásait az eredeti kötelezettségvállalásokkal összevetve. Az EIT biztosítani fogja, hogy a TIT-ek működő kockázatkezelési rendszerrel rendelkezzenek azokra az esetekre, ha egyes partnerek nem tudják teljesíteni eredeti kötelezettségvállalásaikat.

A TIT-ek valamennyi partnere részéről a kezdeményezés szerződés szerinti időtartamára vállalt kötelezettségek teljesítését úgy biztosítják, hogy rendszeresen nyomon követik a partnerek tényleges hozzájárulásait az eredeti kötelezettségvállalásokkal összevetve. Az EIT-nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek működő kockázatkezelési rendszerrel rendelkezzenek azokra az esetekre, ha egyes partnerek nem tudják teljesíteni eredeti kötelezettségvállalásaikat. Tevékenységeik pénzügyi fenntarthatóságának megvalósítása során a TIT-eknek sokféle bevételi és beruházási forrást kell keresnie. A pénzügyi stabilitásra irányuló bármely erőfeszítés nem eredményezheti a tandíjak vagy a tagsági díjak növekedését, sem a kisebb vállalkozások, pl. a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások hátrányát a tandíjak vagy a tagsági díjak terén, sem pedig a nyújtott támogatások csökkenését.

Módosítás  99

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 4 pont – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– biztosítja, hogy a TIT-ek a nyitottság és az átláthatóság szigorú elveit alkalmazzák, különös tekintettel az új partnerek kiválasztására és az üzleti tervek elkészítésére vonatkozó eljárásra;

 

– biztosítja, hogy a TIT-ek megvalósítása teljes mértékben megfeleljen az Európai horizontról szóló rendeletből fakadó vonatkozó követelményeknek;

 

– az üzleti tervekben megfelelő egyensúlyt biztosít a tudásháromszög tevékenységei között;

 

– biztosítja, hogy a TIT-ek a lehető legalacsonyabb szinten tartsák igazgatási költségeiket;

 

– biztosítja, hogy a meglévő nyolc TIT fokozatosan teljesítse az Európai horizont program európai partnerségekre vonatkozó új végrehajtási kritériumait.

 

Módosítás  100

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT hatékony és egyszerűsített finanszírozási modell révén fokozni fogja a TIT-ek által kifejtett hatást és hozzájárulásukat az Európai horizont program célkitűzéseinek eléréséhez. A támogatás hozzáadott értékének növelése érdekében az EIT ki fogja igazítani finanszírozási modelljét. Az EIT négy fő területen hajt végre előrelépéseket.

Az EIT hatékony és egyszerűsített finanszírozási modell révén fokozni fogja a TIT-ek által kifejtett hatást és hozzájárulásukat az Európai horizont program célkitűzéseinek eléréséhez. A támogatás hozzáadott értékének növelése érdekében az EIT kiigazítja finanszírozási modelljét, hogy idővel növelje a TIT-ek partnerei, illetve más magán- és állami források által tett kötelezettségvállalásokat. Az EIT-nek gondoskodnia kell a költségvetés kiegyensúlyozott elosztásáról a többéves pénzügyi keret időtartama alatt, valamint a zökkenőmentes átmenetről a többéves pénzügyi keret aktuális és a következő időszaka között, különös tekintettel a folyamatban lévő tevékenységekre. Az EIT négy fő területen hajt végre előrelépéseket.

Módosítás  101

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Először is az EIT társfinanszírozási arányt fog bevezetni a magán- és állami beruházások szintjének növelése érdekében. A finanszírozási modell kiigazítása megkönnyíti a TIT-ek számára a pénzügyi fenntarthatóságra való áttérést, továbbá ösztönözni fogja őket, hogy a partnerségi keretmegállapodások időtartama alatt fokozatosan csökkentsék az EIT-finanszírozás arányát az üzleti tervben, miközben növelik a nem EIT-forrásokból történő társbefektetés szintjét. A rögzített csökkenő társfinanszírozási arányok a TIT-ek teljes életciklusának (indulás, növekedés, érettség, kilépés az EIT-támogatásból) szakaszaiban alkalmazandók lesznek az alábbiak szerint.

Először is az EIT megfelelő és fokozatosan 50%-ra csökkenő társfinanszírozási arányokat alkalmaz a TIT működésének 12. évétől kezdődően a magán- és állami beruházások szintjének növelése érdekében, amely társfinanszírozási arányok a partnereitől származó bevételektől eltérőek, ezáltal segítve a TIT-eket  további köz- és magánbevételeket és beruházásokat mozgósításában, a pénzügyi fenntarthatóság elérése érdekében. Az EIT kiigazítja a finanszírozás részesedését a TIT-ek üzleti tervének megfelelően, miközben növeli a nem EIT-forrásokból származó társbefektetés mértékét. Az EIT-finanszírozás teljesítményalapú, ösztönzi a hatás és a nyereség sikerét, közvetlenül kapcsolódik a TIT-ek célkitűzéseinek elérése felé tett előrehaladás mértékéhez, és az eredmények tartós hiánya esetén megszüntethető.

Módosítás  102

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 4 ábra

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[…]

törölve

Módosítás  103

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Másodszor, a jelenleg alkalmazott támogatáselosztási eljárás nagyobb mértékben igazodik majd a versenyképes teljesítményhez és eredményekhez, valamint a többéves támogatások felhasználásához. Az EIT igazgatótanácsa erőteljesebb ösztönzőket biztosít a TIT-ek számára, különösen azok egyéni teljesítménye alapján a lehető legmagasabb szintű hatás elérése érdekében. Ezért az Európai horizont program részeként kifejtett hatásának fokozása érdekében az EIT módosítani fogja a versenyképes finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit.

Másodszor, az EIT biztosítja, hogy a jelenleg alkalmazott támogatáselosztási eljárás alapja a versenyképes teljesítmény, és a többévestámogatások felhasználása. Az EIT finanszírozása az előrehaladástól függ az [EIT-rendelet (2019/0151(COD)] 11. cikkének megfelelően. Az EIT igazgatótanácsa erőteljesebb ösztönzőket biztosít a TIT-ek számára, különösen azok egyéni teljesítménye alapján a lehető legmagasabb szintű hatás elérése érdekében. Ezért az Európai horizont program részeként kifejtett hatásának fokozása érdekében az EIT módosítani fogja a versenyképes finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás  104

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Harmadszor, az EIT szigorú szabályokat fog alkalmazni a felülvizsgálati mechanizmus megerősítésére a TIT-ek működése első hétéves kezdeti időszakának lejárta előtt. Ennek a külső szakértők segítségével végzett félidős felülvizsgálatnak összhangban kell lennie a legjobb nemzetközi gyakorlattal és az Európai horizontnak az európai partnerségek nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumaival, és a kezdeti hétéves időszak lejárta előtt kell megtörténnie. A felülvizsgálat eredményeként az igazgatótanács döntést hoz a TIT-nek nyújtott pénzügyi hozzájárulás folytatásáról vagy megszüntetéséről (és utóbbi esetben nem hosszabbítja meg az adott TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást) és a források jobban teljesítő tevékenységekre történő átcsoportosításáról.

Harmadszor, az EIT szigorú szabályokat fog alkalmazni a felülvizsgálati mechanizmus megerősítésére a TIT-ek működése első hétéves kezdeti időszakának lejárta előtt. A külső és független szakértők által végzett félidős felülvizsgálatnak összhangban kell lennie a legjobb nemzetközi gyakorlattal és az Európai horizontnak az európai partnerségek nyomon követésére és értékelésére vonatkozó kritériumaival, valamint az [EIT-rendelet (2019/0151(COD)] 11. cikkében foglalt kritériumokkal. A felülvizsgálatnak a kezdeti hétéves időszak lejárta előtt kell megtörténnie. A felülvizsgálat eredményeként az [EIT-rendelet (2019/0151(COD)] 11. cikkével összhangban az igazgatótanács döntést hoz a TIT-nek nyújtott pénzügyi hozzájárulás csökkentéséről, módosításáról vagy folytatásáról vagy megszüntetéséről (utóbbi esetben nem hosszabbítja meg az adott TIT-tel kötött partnerségi keretmegállapodást).

Módosítás  105

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az adminisztratív teher csökkentése

(A következő szövegrész elé kell beilleszteni: I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 5 bekezdés)

Módosítás  106

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végül a TIT-ek szükségtelen adminisztratív terheinek27 csökkentése érdekében az EIT folytatja az egyszerűsítésre irányuló erőfeszítéseit, ezáltal lehető téve éves üzleti tervük és többéves stratégiájuk gyors és hatékony végrehajtását. Ennek keretében a vonatkozó TIT-tevékenységekre egyösszegű támogatásokat vagy egységköltségeket alkalmaz. Ezen túlmenően, az erőforrások – különösen az innovációs tevékenységek – jobb tervezése, valamint a TIT-tevékenységekben részt vevő partnerek részéről megvalósuló határozottabb kötelezettségvállalás és hosszú távú beruházások elősegítése érdekében az EIT adott esetben többéves támogatási megállapodásokat fog kötni a TIT-ekkel a megfelelő partnerségi keretmegállapodások alapján. Ezek a többéves támogatási megállapodások nem haladhatják meg a 3 évet.

Az EIT fokozza az egyszerűsítésre és a TIT-ek szükségtelen adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló erőfeszítéseit, ezáltal lehetővé téve többéves üzleti terveik gyors és hatékony végrehajtását. Ennek keretében a vonatkozó TIT-tevékenységekre egyösszegű támogatásokat vagy egységköltségeket alkalmaz. Ezen túlmenően, az erőforrások – különösen az innovációs tevékenységek – jobb tervezése, valamint a TIT-tevékenységekben részt vevő partnerek részéről megvalósuló határozottabb kötelezettségvállalás és hosszú távú beruházások elősegítése érdekében az EIT többéves támogatási megállapodásokat fog kötni a TIT-ekkel a megfelelő partnerségi keretmegállapodások alapján. Ezek a többéves támogatási megállapodások legalább 3 éves időtartamra kell, hogy szóljanak. Az EIT megerősíti a TIT-ekkel fenntartott bizalmi kapcsolatokat, és értékelését azok eredményeire és hatásaira összpontosítja.

__________________

__________________

27 Konkrétan a Számvevőszék 2016. évi különjelentésében megfogalmazott ajánlás (1. ajánlás, 51. o.) szerint megszűnik a TIT-ek kiegészítő tevékenységeire vonatkozó éves jelentéstétel.

27 Konkrétan a Számvevőszék 2016. évi különjelentésében megfogalmazott ajánlás (1. ajánlás, 51. o.) szerint megszűnik a TIT-ek kiegészítő tevékenységeire vonatkozó éves jelentéstétel.

Módosítás  107

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 5 pont – 2 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– új finanszírozási modellt vezet be, amelynek célja a TIT-partnerek elkötelezettségének ösztönzése;

 

– a TIT-ek jelentéstételi gyakorlatának egyszerűsítésével folyamatosan javítja a finanszírozási modellt és amennyiben indokoltnak tartja, többéves támogatási megállapodást ír alá TIT-ekkel a megfelelő partnerségi keretmegállapodások alapján;

 

– a versenyképes támogatáselosztási eljárást olyan módon igazítja ki, hogy az elismerje a teljesítményt és az eredményeket;

 

– megerősíti az egyes TIT-ek teljesítményének átfogó felülvizsgálatát tevékenységük 7. évének lejárta előtt annak érdekében, hogy támogassa az igazgatótanács döntését a pénzügyi támogatás folytatásáról vagy megszüntetéséről az Európai horizont program európai partnerségekre vonatkozó keretének megfelelően.

 

Módosítás  108

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsággal szoros együttműködésben végzett részletes független tanulmány alapján 2023 végéig az EIT meg fogja határozni azon TIT-ekkel fenntartott kapcsolatait, amelyek támogatása a 2021–2027-es programozási időszak során megszűnik. A végleges felülvizsgálat pozitív kimenetelétől függően az EIT együttműködési szándéknyilatkozatot írhat alá az egyes TIT-ekkel, amelynek célja a TIT-ekkel való együttműködés folytatása a partnerségi keretmegállapodás megszűnését követően. A szándéknyilatkozatnak többek között tartalmaznia kell a következőkhöz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket:

Az EIT-nek az Európai horizont keretprogram európai partnerségekre vonatkozó keretével összhangban ki kell dolgoznia az általános elveket a TIT-ekkel a partnerségi keretmegállapodás megszűnése után fenntartott kapcsolatra vonatkozóan. A Bizottsággal szoros együttműködésben végzett részletes független tanulmány alapján 2023 végéig az EIT meg fogja vizsgálni azon három TIT hatását és eredményeit, amelyek partnerségi keretmegállapodása a 2021–2027-es programozási időszak során megszűnik, és meghatározza az ezt követő kapcsolatukat.

 az EIT márkanév használata, részvétel az EIT-díjakban és az EIT által szervezett más tevékenységekben;

 

 az EIT-védjegy használata oktatási és képzési programokra;

 

 részvétel az EIT által meghirdetett, TIT-ek közötti tevékenységekre és megosztott szolgáltatásokra vonatkozó versenypályázatokon;

 

 az EIT Alumni Közösséggel fenntartott kapcsolatok.

 

Módosítás  109

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A független külső szakértők általi részletes felülvizsgálat pozitív kimenetelétől és igazgatótanácsának pozitív határozatától függően az EIT az EIT-rendelet 11. cikke értelmében meghosszabbíthatja a partnerségi keretmegállapodást a jelenlegi programozási időszak végéig, ha az értékelés kimutatja, hogy a TIT bizonyos tevékenységei pénzügyileg egyelőre nem fenntarthatók, ám a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos feladatai, tevékenységei és kapacitásai teljesítése szempontjából kulcsfontosságúak maradnak, ezért továbbra is az EIT pénzügyi támogatását igénylik a TIT-ek gazdasági fenntarthatóságának eléréséhez. Az EIT-rendelet 11. cikkével összhangban a szóban forgó meghosszabbításra bizonyos feltételek vonatkoznak, és annak hatálya, költségvetése és időtartama korlátozott;

Módosítás  110

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 6 pont – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– az Európai horizont program európai partnerségekre vonatkozó keretének megfelelően általános elveket dolgoz ki a TIT-ekkel a partnerségi keretmegállapodás megszűnése után fenntartott kapcsolatra vonatkozóan;

 

– a végső felülvizsgálat pozitív kimenetelétől és az EIT igazgatótanácsának döntésétől függően együttműködési megállapodásokat köt a TIT-ekkel annak érdekében, hogy az EIT közösség aktív tagjai között maradjanak.

 

Módosítás  111

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Széles tevékenységi körére és sajátos szerepére építve az EIT megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy szinergiákat teremtsen és kiegészítse a többi uniós programot vagy eszközt, többek között azáltal, hogy jobban támogatja a TIT-ek tervezési és végrehajtási tevékenységeit. Az alábbi lista konkrét példákat tartalmaz arra, hogy az EIT az Európai horizont programon túl milyen esetekben fog hozzájárulni különböző szinergiákhoz közép- és hosszú távon.

Széles tevékenységi körére és az Európai horizont szerves részeként betöltött sajátos szerepére építve az EIT megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy szinergiákat teremtsen és kiegészítse a többi uniós programot vagy eszközt, többek között azáltal, hogy jobban támogatja a TIT-ek tervezési és végrehajtási tevékenységeit. Az alábbi lista konkrét példákat tartalmaz arra, hogy az EIT az Európai horizont programon túl milyen esetekben fog hozzájárulni különböző szinergiákhoz közép- és hosszú távon.

Módosítás  112

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 4 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- tekintettel a TIT-ek és az innovációs ökoszisztémák területi dimenziójára törekedni kell az európai strukturális és beruházási alapokkal való szinergiák kialakítására. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a TIT-ek tevékenységeit belefoglalják a kohéziós alapok irányító hatóságainak operatív programjaiba. Ennek hozzá kell járulnia a TIT-ek nyitottságára, földrajzi egyensúlyára és pénzügyi fenntarthatóságára irányuló célkitűzésekhez és növelheti az EIT általános hatásait.

Módosítás  113

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont – 3.5 pont – 4 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Az EIT-hez tartozó TIT-ek elő fogják mozdítani az intelligens szakosodási platformokkal folytatott együttműködést, különös tekintettel azokra a projektekre, amelyeknek már van tapasztalatuk a kohéziós politikai források irányító hatóságaival az EIT erőforrásai, a kohéziós politika forrásai és más európai, nemzeti és/vagy regionális programok közötti szinergiák elősegítése érdekében.

 Az EIT-hez tartozó TIT-ek elő fogják mozdítani a TIT-ek és az intelligens szakosodási platformok közötti együttműködést az EIT erőforrásai, a kohéziós politika forrásai és más európai, nemzeti és/vagy regionális programok közötti szinergiák elősegítése érdekében.

Módosítás  114

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3 a. A Covid19-járvány kitörése miatti válság

 

1. Az EIT és a KIT-ek közti együttműködés

 

A Covid19 kitöréséből adódó jelentős társadalmi, gazdasági, környezeti és technológiai változások kezeléséhez valamennyi uniós intézmény, szerv, hivatal és ügynökség együttműködésére lesz szükség, és az EIT-nek hozzá kell járulnia azokhoz az innovációs erőfeszítésekhez, amelyekre a válságra való koherens reagáláshoz szükség van. Az EIT-nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek cselekvési területtől függetlenül segítenek az innovatív megoldások megtalálásában, az Unió gazdaságélénkítési terve, az európai zöld megállapodás, az uniós ipari stratégia és a fenntartható fejlődési célok prioritásainak megfelelően, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak társadalmaink és gazdaságunk talpraállásához, valamint fenntarthatóságunk és ellenálló képességünk megerősítéséhez. Mindegyik TIT-nek kétéves stratégiai tervet kell kidolgoznia, amely hozzájárul a válság gazdaságra gyakorolt hatásainak, különösen a társadalmi zavaroknak és a beruházások visszaesésének az enyhítéséhez.. Különös figyelmet kell fordítani az innovációs ökoszisztémáik és különösen a mikrovállalkozások, a kis- és középvállalkozások és az induló innovatív vállalkozások, valamint a válságot leginkább megszenvedő hallgatók, kutatók, vállalkozók és munkavállalók ellenálló képességének fokozását célzó cselekvésekre.

 

Az EIT-nek biztosítania kell, hogy a TIT-ek képesek legyenek a Covid19-válságból adódó növekvő szükségletekhez való alkalmazkodás megkövetelte rugalmasság mellett működni, az európai gazdaságélénkítési tervre való reagálás érdekében. A TIT-ek más innovációs szférákkal és ügynökségekkel szinergiában olyan kezdeményezéseket javasolhatnak, amelyek célja a jelenlegi innovációs ökoszisztéma támogatása a tudásháromszög alapján. Külön pályázati felhívásokat tehetnek közzé, kezdeményezéseket támogathatnak partnerségeik, ökoszisztémáik és közösségeik felhasználásával, egyéni és TIT-et átfogó projekteket dolgozhatnak ki a fenntartható üzleti szerkezetátalakítás támogatására, kkv-kat, induló innovatív vállalkozásokat és egyéb támogatást igénylő érdekelt feleket azonosíthatnak. Elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy a célnak megfelelő támogatási intézkedéseket hozzanak létre partnereik és kedvezményezetteik számára, sőt a már meglévő közösségeiken túl is. Alkalmazkodniuk kell a decentralizáltabb, illetve távmunkamódszerekhez, a kevesebb utazáshoz, a több bizonytalansághoz és a folyamatos fizikai távolságtartáshoz. Innovatív együttműködési módszerekkel, eszközökkel, információs és támogatási szolgáltatásokkal kell segíteniük a partnereket, azok kedvezményezettjeit és a hallgatókat.

 

2023 vége felé az EIT igazgatótanácsa a Bizottsággal együttműködve felméri, hogy meghosszabbítják-e az egyes TIT-ek válságelhárítási programjainak időtartamát.

 

2. EIT Health (egészséges élet)

 

A meglévő adatbázisok és kezdeményezések megkettőzése nélkül az EIT Health-nek hozzá kell járulnia a szakértelem összefogásához, és adatokat és információkat kell összegyűjtenie a vakcinák, vizsgálati módszerek és orvosi kezelések fejlesztése érdekében a Covid19-cel kapcsolatosan. Az EIT Health-nek horizontális platformokat kell létrehoznia, amelyek támogathatják a tudományos élet, az ipar, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a preklinikai szakértelemmel, vakcinakísérletekkel és klinikai kísérleti anyag előállításával kapcsolatban tapasztalattal rendelkező egyéb szervezetek vakcinákra vonatkozó kezdeményezéseinek keretében a kutatást és a fejlesztést.

Módosítás  115

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT költségvetési igénye a 2021–2027 közötti időszakra [3000] millió EUR, és három fő összetevőn alapul: a jelenlegi nyolc TIT-tel kapcsolatos kiadások (amelyek közül három esetében a partnerségi keretmegállapodás 2024-ig lejár) és két új TIT létrehozása (2022-ban, illetve 2025-ben); új EIT támogatási és koordinációs fellépés elindítása; valamint 3. igazgatási kiadások.

Az EIT költségvetési igénye a 2021–2027 közötti időszakra az Európai horizont teljes költségvetésének 4%-a, és két fő összetevőn alapul: 1) a jelenlegi nyolc TIT-tel kapcsolatos kiadások (amelyek közül három esetében a partnerségi keretmegállapodás 2024-ig lejár) és két új TIT létrehozása (2022-ben vagy 2023-ban, és 2025-ben); valamint 2) igazgatási kiadások.

Módosítás  116

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mintegy [2500] millió EUR-t (az EIT teljes költségvetésének 83,3%-át) a meglévő és új TIT-ek finanszírozására irányoznak elő, ami magában foglalja a regionális innovációs programra előirányzott [200] millió EUR-t. A társfinanszírozási arány bevezetésével a TIT-ek más állami és magánforrásokból várhatóan további [1500] millió EUR-t fognak mozgósítani. A két új TIT (2022-ben, illetve 2025-ben történő) létrehozására előirányzott költségvetés körülbelül [300] millió EUR lesz. Amennyiben az EIT költségvetésén kívül további keret válik elérhetővé, az EIT további TIT-eket is indíthat.

A források kb. 96,7%-át a meglévő és új TIT-ek finanszírozására irányoznak elő, ebből:

 

a) legalább 15% a regionális innovációs programra;

 

b) legfeljebb 3% a tudásháromszög innovációs és vállalkozói kapacitásainak fejlesztését célzó oktatási kezdeményezés számára;

 

c) mintegy 10% két új TIT (2022-ben vagy 2023-ban, illetve 2025-ben történő) létrehozására.

 

Amennyiben az EIT költségvetésén kívül további keret válik elérhetővé, az EIT további TIT-eket is indíthat.

Módosítás  117

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT új támogatási fellépést indít majd a felsőoktatási intézmények vállalkozói és innovációs kapacitásának fejlesztésére. A fellépés horizontális projektmenedzsmentet és nyomonkövetési szolgáltatásokat tesz szükségessé. Az EIT költségvetéséből mintegy [400] millió EUR (legfeljebb 14 %) szükséges e tevékenységek végrehajtásához, ebből [120] millió EUR-t fordítanak az indulási szakaszra (első 3 év), a fennmaradó részt pedig a növekedési szakaszra (utolsó 4 év).

törölve

Módosítás  118

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT továbbra is kis személyzetű és dinamikus szervezet marad. A szükséges személyzeti, adminisztratív, infrastrukturális és működési kiadásokat magában foglaló igazgatási kiadások költsége növekedni fog, de átlagosan nem fogja meghaladni az EIT költségvetésének 3 %-át. Az igazgatási költségek egy részét Magyarország fedezi azáltal, hogy 2029 végéig ingyenesen bocsátja rendelkezésre az irodahelyiségeket. Ez alapján a 2021–2027 közötti időszakban az igazgatási kiadások összege így hozzávetőlegesen 73 millió EUR lesz. A költségvetés részletes lebontása az alábbiakban látható:

Az EIT továbbra is kis személyzetű és dinamikus szervezet marad. Az EIT szükséges személyzeti, adminisztratív, infrastrukturális és működési kiadásokat magában foglaló igazgatási kiadásainak költsége növekedni fog, de átlagosan az EIT költségvetésének kb. 3%-át teszi ki. Az igazgatási költségek egy részét Magyarország fedezi azáltal, hogy 2029 végéig ingyenesen bocsátja rendelkezésre az irodahelyiségeket. Emellett nagyszabású erőfeszítésre van szükség a TIT-ek igazgatási költségeinek csökkentése érdekében, amelyeket mindenképpen az észszerű minimumon kell tartani.

Módosítás  119

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.1 pont – 4 bekezdés – ábra

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[…]

törölve

Módosítás  120

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT által kifejtett hatás mérése a következő programozási időszak során folyamatosan javulni fog, figyelembe véve az eddigi tanulságokat és tapasztalatokat. Az EIT olyan értékelési, jelentéstételi és nyomonkövetési keretet fog alkalmazni, amely szavatolja az Európai horizont program általános megközelítésével való összhangot, miközben rugalmasságot is biztosít. Elsősorban a Bizottság, az EIT és a TIT-ek közötti visszajelzési csatornákat fogják javítani a célkitűzések következetes, egységes és hatékony kezelése érdekében.

Az EIT által kifejtett hatás mérése a következő programozási időszak során folyamatosan javulni fog, figyelembe véve az eddigi tanulságokat, tapasztalatokat és annak szükségességét, hogy gyakorlatait az Európai horizontéihoz igazítsák. Az EIT az Európai horizontban létrehozott értékelési, jelentéstételi és nyomonkövetési keretet fogja alkalmazni, az Európai horizontot létrehozó [xxx] rendelet V. mellékletében felsorolt mutatók használatával.

Módosítás  121

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4.2.1. Az EIT időközi értékelése

 

Az EIT-t a Bizottság általi, alapos félidős értékelésnek kell alávetni az EIT-ről szóló [xxx] rendelet 19. cikkében meghatározott időszaki értékelések alapján. Az értékelést független szakértők segítségével, legkésőbb a következő pénzügyi időszak kezdetétől számított három éven belül kell elvégezni. Ez az időköziértékelés egyebek mellett felméri:

 

a) az oktatási kezdeményezés eredményei és hatásai, valamint esetleges folytatása;

 

b) a TIT-ek pénzügyi fenntarthatósági stratégiáinak hatékonysága;

 

c) a RIS végrehajtása és hatása;

 

d) az EIT és az Európai horizont III. pillére szerinti valamennyi végrehajtó szerv közötti együttműködés további fokozásának megvalósíthatósága annak megvizsgálása céljából, hogy az EIT horizontálisabb szerepet tölthet-e be valamennyi pillérben, és/vagy hogy különféle kiegészítő tevékenységeket ellátó, egyablakos innovációs ügyintézési pontot hozzanak-e létre az innováció érdekében.

Módosítás  122

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékelés

4.2.2. A TIT-ek értékelése és felülvizsgálata

Módosítás  123

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT tevékenységeinek – köztük a TIT-ek által irányított tevékenységek – időszakos értékelését a Bizottság fogja végezni az EIT-rendelet és az Európai horizontról szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Az értékelések az EIT tevékenységei, köztük a TIT-ek hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét vizsgálják majd. Az értékelések független külső értékeléseken alapulnak és beépülnek az Európai horizont program félidős és utólagos értékelésébe. Ezenkívül az EIT minden TIT-et alapos felülvizsgálatnak fog alávetni a partnerségi keretmegállapodások szerinti működés 7. és 14. évének vége előtt.

Az EIT tevékenységeinek – köztük a TIT-ek által irányított tevékenységek – időszakos értékelését a Bizottság fogja végezni az … [EIT-rendeletnek (2019/0151/COD)] és az Európai horizontról szóló rendeletnek megfelelően. Az értékelések az EIT tevékenységei, köztük a TIT-ek hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét vizsgálják majd. Az értékelések független külső értékeléseken alapulnak és beépülnek az Európai horizont program félidős és utólagos értékelésébe.

 

Az EIT minden TIT-et alapos felülvizsgálatnak fog alávetni a partnerségi keretmegállapodások szerinti működés 4., 7., 11. és 14. évének vége előtt. Az ilyen felülvizsgálatot független külső szakértők végzik, a TIT további működése pedig az igazgatótanács pozitív határozatának függvénye.

Módosítás  124

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Jelentéstétel és nyomon követés

4.2.3 Jelentéstétel és nyomon követés

Módosítás  125

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A TIT-ek működési teljesítményének és eredményeinek jelentése és nyomon követése az EIT egyik elsődleges feladata lesz és az Európai horizont közös üzleti szolgáltatásaival együttműködésben kerül végrehajtásra. A TIT-ek jelentéstételi és nyomonkövetési rendszere az Európai horizont átfogó nyomonkövetési rendszerébe épül majd be, különösen a közös adatmodellek – többek között az adatgyűjtés – megvalósítása révén. A Bizottság részt fog venni az EIT által kidolgozott vagy alkalmazott valamennyi vonatkozó hatás- és nyomonkövetési mutató és eszköz közös kidolgozásában, hogy szavatolja az Európai horizont átfogó nyomonkövetési rendszerével való összeegyeztethetőséget és egységességet, beleértve a főbb hatásútvonalakat, az európai partnerségekre vonatkozó szempontrendszert és a stratégiai tervezési folyamatot is. Az EIT figyelembe fogja venni továbbá az innovációs radar módszertan Európai horizontban történő bevezetését és meg fogja vizsgálni, hogy a TIT-ek hogyan aknázhatják ki az innovációs radart a nyomonkövetési tevékenységek javítása érdekében.

A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az EIT tevékenységeinek irányítását és végrehajtását az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet 45. cikkének megfelelően. Az EIT keretében finanszírozott projektekből származó adatokat bele kell foglalni az Európai horizont adatbázisába. A Bizottság részt fog venni az EIT által kidolgozott vagy alkalmazott valamennyi vonatkozó hatás- és nyomonkövetési mutató és eszköz közös kidolgozásában, hogy szavatolja az Európai horizont átfogó nyomonkövetési rendszerével való összeegyeztethetőséget és egységességet, beleértve a főbb hatásútvonalakat, az európai partnerségekre vonatkozó szempontrendszert és a stratégiai tervezési folyamatot is. Az EIT figyelembe fogja venni továbbá az innovációs radar módszertan Európai horizontban történő bevezetését és meg fogja vizsgálni, hogy a TIT-ek hogyan aknázhatják ki az innovációs radart a nyomonkövetési tevékenységek javítása érdekében.

Módosítás  126

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Összességében az EIT feladata lesz, hogy rendszeresen nyomon kövesse a TIT-ek operatív teljesítményét és folyamatosan kiigazítsa nyomonkövetési rendszereit az Európai horizont európai partnerségekre vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi keretével összhangban és az Európai horizont közös üzleti szolgáltatásaival együttműködve. A nyomonkövetések eredményei beépülnek a TIT-ek üzleti tervezési folyamatába, valamint az EIT költségvetés-odaítéléssel és a TIT-ekkel mint kedvezményezettekkel történő partnerségi keretmegállapodás előkészítésével kapcsolatos döntéshozatalába.

Összességében az EIT feladata lesz, hogy rendszeresen nyomon kövesse a TIT-ek operatív teljesítményét – ideértve azok adminisztratív kiadásait is – és folyamatosan kiigazítsa nyomonkövetési rendszereit az Európai horizont európai partnerségekre vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi keretével összhangban és az Európai horizont közös üzleti szolgáltatásaival együttműködve. A nyomonkövetések eredményei beépülnek a TIT-ek többéves üzleti tervezési folyamatába, valamint az EIT költségvetés-odaítéléssel és a TIT-ekkel mint kedvezményezettekkel történő partnerségi keretmegállapodás előkészítésével kapcsolatos döntéshozatalába.

Módosítás  127

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 7 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. gazdasági/innovációs hatás azáltal, hogy befolyásolják vállalkozások létrehozását és növekedését, továbbá új innovatív megoldásokat nyújtanak a globális kihívások kezelésére, közvetlen és közvetett munkahelyeket teremtenek, valamint egyéb állami és magánberuházásokat mozgósítanak;

1. gazdasági/innovációs hatás azáltal, hogy befolyásolják vállalkozások létrehozását és növekedését, továbbá új innovatív megoldásokat nyújtanak a globális kihívások kezelésére, közvetlen és közvetett munkahelyeket teremtenek, valamint további állami és magánberuházásokat mozgósítanak;

Módosítás  128

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 7 bekezdés – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. tudományos és oktatási hatás azáltal, hogy erősítik a kutatásokban és innovációban részt vevő humántőkét, előmozdítják az innovatív és vállalkozói készségek egyéni és szervezeti szinten egyaránt, valamint ösztönzik a tudás és az innováció társadalmon belüli nyílt terjesztését;

2. tudományos és oktatási hatás azáltal, hogy új ismereteket hoznak létre, erősítik a kutatásokban és innovációban részt vevő humántőkét, előmozdítják az innovatív és vállalkozói készségek egyéni és szervezeti szinten egyaránt, valamint ösztönzik a tudás és az innováció társadalmon belüli nyílt terjesztését;

Módosítás  129

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 7 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. társadalmi hatás azáltal, hogy foglalkoznak különböző uniós szakpolitikai prioritásokkal az éghajlatváltozás, az energia, a nyersanyagok, az egészségügy vagy az élelmiszerek területén innovatív megoldások révén, együttműködnek a polgárokkal és végfelhasználókkal és a társadalomban erősítik az innovatív megoldások elterjedését ezeken a területeken.

3. társadalmi hatás azáltal, hogy foglalkoznak különböző uniós szakpolitikai prioritásokkal az éghajlatváltozás (mérséklés, alkalmazkodás, reziliencia), az energia, a nyersanyagok, az egészségügy, a hozzáadott értéket előállító gyártás, a városi mobilitás, vagy az élelmiszerek területén innovatív megoldások révén, együttműködnek a polgárokkal és végfelhasználókkal és a társadalomban erősítik az innovatív megoldások elterjedését ezeken a területeken;

Módosítás  130

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 7 bekezdés – 3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. rendszerszintű hatás, összetett és összekapcsolt problémák megoldásával, innovatív, átfogó innovatív megoldások létrehozásával, több ágazatban integrált hozzáadott értéket teremtő átalakító alkalmazásokkal, hozzájárulva az uniós politikák kialakításához és a globális és társadalmi kihívások kezeléséhez az EIT-közösségen belül, különös tekintettel a TIT-ek közötti kapcsolatokra.

Módosítás  131

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A harmadik bekezdésben említett hatásokat az Európai horizont létrehozásáról szóló [xxx] rendelet V. mellékletében meghatározott mutatók szerint kell mérni.

Módosítás  132

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alábbi táblázat azon irányítási mutatók és célértékeik nem teljes felsorolását tartalmazza, amelyeket az EIT a 2021–2027 időszakban nyomon követ majd. Ezek a mutatók jelentik majd az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó fő célkitűzései – például az innováció és a vállalkozói készség jobb oktatás révén történő előmozdítása, a regionális hatás és a potenciális partnerek és érdekelt felek iránti nyitottság fokozása, valamint a globális piaci kihívásokra adandó új innovatív megoldások – megvalósításának nyomon követéséhez szükséges fő bemeneti és kimeneti iránymutatásokat.

Továbbá, az alábbi táblázat azon irányítási mutatók és célértékeik nem teljes felsorolását tartalmazza, amelyeket az EIT a 2021–2027 időszakban nyomon követ majd. Ezek a mutatók jelentik majd az EIT 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó fő célkitűzései – például az innováció és a vállalkozói készség jobb oktatás révén történő előmozdítása, a regionális hatás és a potenciális partnerek és érdekelt felek iránti nyitottság fokozása, valamint a globális piaci kihívásokra adandó új innovatív megoldások – megvalósításának nyomon követéséhez szükséges fő bemeneti és kimeneti iránymutatásokat.

Módosítás  133

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT a Bizottsággal együtt további mutatókat, köztük a TIT-ek tevékenységi területeire vonatkozó társadalmi hatásmutatókat dolgoz ki az Európai horizont program mutatórendszerének kidolgozásával összhangban, és ezek az európai partnerségekkel kapcsolatos átfogó megközelítését fogják tükrözni, hogy hozzájáruljanak a tudományos, gazdasági és társadalmi hatásokhoz. A hatásmutatók Európai horizont programmal való átfogó összehangolása a kitűzött célok irányába történő előrehaladás időbeli nyomon követésére irányul majd. Ez biztosítja majd a TIT-ek által a program többi részével összevetve elért eredmények és hatások bizonyítékalapú összehasonlítását. Ezenkívül az EIT gondoskodni fog arról, hogy a nyomonkövetési rendszer a TIT-modellre jellemző tevékenységek – például a tudásháromszög integrálása és a vállalkozói készségek – tekintetében jelezze az előrehaladást.E további mutatók célja az előrehaladás és hatások időbeli nyomon követése. Például az EIT tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységeire (többek között a felsőoktatási intézmények kapacitásainak támogatására) vonatkozó mutatók nyomon követik a humántőkekészségek elsajátítását (rövid távon), a karriert (középtávon) és a munkakörülményeket (hosszú távon), a felsőoktatási intézmények bevonását és a kapacitásuk fejlesztését (rövid távon) vagy a felsőoktatási intézmények szerepét és teljesítményét a helyi innovációs ökoszisztémákban (közép- és hosszú távon).

Az EIT a Bizottsággal együtt további mutatókat, köztük a TIT-ek tevékenységi területeire vonatkozó társadalmi hatásmutatókat dolgoz ki az Európai horizont program mutatórendszerének kidolgozásával összhangban, és ezek az európai partnerségekkel kapcsolatos átfogó megközelítését fogják tükrözni, hogy hozzájáruljanak a tudományos, gazdasági és társadalmi hatásokhoz. A hatásmutatók Európai horizont programmal való átfogó összehangolása a kitűzött célok irányába történő előrehaladás időbeli nyomon követésére irányul majd. Ez biztosítja majd a TIT-ek által a program többi részével összevetve elért eredmények és hatások bizonyítékalapú összehasonlítását. Ezenkívül az EIT gondoskodni fog arról, hogy a nyomonkövetési rendszer a TIT-modellre jellemző tevékenységek – például a tudásháromszög integrálása és a vállalkozói készségek – tekintetében jelezze az előrehaladást.E további mutatók célja az előrehaladás és hatások időbeli nyomon követése. Például az EIT tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységeire (többek között a felsőoktatási intézmények kapacitásainak támogatására) vonatkozó mutatók nyomon követik a humántőkekészségek elsajátítását (rövid távon), a karriert (középtávon) és a munkakörülményeket (hosszú távon), a felsőoktatási intézmények bevonását és a kapacitásuk fejlesztését (rövid távon) vagy a felsőoktatási intézmények szerepét és teljesítményét a helyi innovációs ökoszisztémákban (közép- és hosszú távon).

Módosítás  134

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT biztosítani fogja, hogy a belső ellenőrzési rendszerén keresztül összegyűjtött adatok – köztük a TIT-ek eredményei – teljes mértékben integrálódjanak az Európai horizont program átfogó adatkezelési rendszerébe. Az EIT biztosítani fogja, hogy a nyomonkövetési és értékelési folyamatából származó részletes információk időben rendelkezésre álljanak és hozzáférhetők legyenek az Európai horizont végrehajtására vonatkozó közös elektronikus adatbázisban. Az EIT ezenkívül biztosítani fogja a mennyiségi és minőségi hatásokra vonatkozó célzott jelentéstételt, beleértve a lekötött és ténylegesen folyósított pénzügyi hozzájárulásokat is.

Az átláthatóság és a nyitottság javítása érdekében az EIT biztosítja, hogy a belső ellenőrzési rendszerén keresztül összegyűjtött adatok – köztük a TIT-ek eredményei – teljes mértékben hozzáférhetők legyenek, és integrálódjanak az Európai horizont program átfogó adatkezelési rendszerébe. Az EIT biztosítja, hogy a nyomonkövetési és értékelési folyamatából származó részletes információk időben rendelkezésre álljanak és hozzáférhetők legyenek az Európai horizont végrehajtására vonatkozó közös elektronikus adatbázisban. Az EIT ezenkívül biztosítani fogja a mennyiségi és minőségi hatásokra vonatkozó célzott jelentéstételt, beleértve a lekötött és ténylegesen folyósított pénzügyi hozzájárulásokat is.

Módosítás  135

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – 4.2 pont – 2 táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT:

törölve

– fejleszteni fogja nyomonkövetési rendszerét és jelentéstételi és nyomonkövetési keretrendszert vezet be, beleértve hatásmutatókat az [Európai horizont program] kulcsfontosságú hatásútvonalaival összhangban;

 

– rendszeresen figyelemmel követi a TIT-ek működési teljesítményét, valamint a hatásgyakorlással kapcsolatos kimeneteiket, eredményeiket és előrehaladásukat az [Európai horizont programmal] összhangban;

 

– biztosítja konkrét társadalmi mutatók kidolgozását a TIT-ek tevékenységi területein, valamint rendszeres nyomon követésüket az Európai horizont társadalmi hatásokra vonatkozó keretrendszerével összhangban;

 

– biztosítja a mennyiségi és minőségi hatásokkal kapcsolatos jelentéstételt, beleértve a pénzügyi hozzájárulásokat;

 

– hozzáférést biztosít a TIT-ektől származó eredményekhez és projektadatokhoz és beépíti azokat az Európai horizont program átfogó adatirányítási és jelentéstételi rendszerébe.

 

Módosítás  136

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1 a. Vízi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok és ökoszisztémák

Módosítás  137

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatok horizontális megoldásokat adhatnak egy sor komoly, állandó jellegű kihívásra, amelyek kutatási és innovációs tevékenységek segítségével kezelhetők. E kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 1) az európaiak kreativitása, kulturális sokszínűsége és értékei; 2) európai identitás és kohézió; 3) európai foglalkoztatás, gazdasági ellenálló képesség és intelligens növekedés; és 4) Európa mint globális szereplő.

A kulturális és kreatív ágazatok és iparágak1a horizontális megoldásokat adhatnak egy sor komoly, állandó jellegű kihívásra, amelyek oktatási, kutatási és innovációs tevékenységek segítségével kezelhetők. E kihívások négy főbb csoportra oszthatók: 1) az európaiak kreativitása, kulturális és nyelvi sokszínűsége és értékei; 2) európai identitás és kohézió; 3) európai foglalkoztatás, gazdasági ellenálló képesség és intelligens növekedés; és 4) Európa mint globális szereplő.

 

__________________

 

1a A kulturális és kreatív ágazatok és iparágak körébe tartozik minden olyan ágazat és iparág, amely tevékenysége kulturális értékeken, kulturális sokszínűségen, valamint egyéni és/vagy kollektív művészi és egyéb kreatív kifejezésmódokon alapul, függetlenül attól, hogy e tevékenységek piacorientáltak-e vagy sem, hogy milyen típusú struktúra végzi őket, és hogy azt hogyan finanszírozzák. E tevékenységek körébe tartozik az innovációra képes készségek és tehetségek fejlesztése, továbbá a jólét és munkahelyek teremtése társadalmi és gazdasági értékteremtés – többek között szellemi tulajdon kezelése – révén. E tevékenységek kapcsolódhatnak kulturális, művészi vagy másfajta kreatív kifejezésmódot megtestesítő termékek és szolgáltatások megtervezéséhez, létrehozásához, gyártásához, terjesztéséhez és megőrzéséhez, vagy kapcsolódó tevékenységekhez, például oktatáshoz vagy irányításhoz. A kulturális és kreatív ágazatok magukban foglalják többek között az építészetet, az archívumokat, a művészeteket, a könyvtárakat és a múzeumokat, a művészi alkotásokat, az audio- és vizuális ágazatot (ideértve a filmeket, a televíziós alkotásokat, a szoftvereket, a videojátékokat, a multimédiát és a zenei hangfelvételeket), az anyagi és szellemi kulturális örökséget, a dizájnt, a kreativitáson alapuló minőségi iparágakat és a divatot, a fesztiválokat, a zenét, az irodalmat, az előadóművészetet, a könyveket és a kiadói tevékenységet (újságok és magazinok), a rádiót és a képzőművészetet, valamint a reklámokat.

: (A melléklet pontjai számozásának összehangolása érdekében az I. melléklet 6. pontja 1. bekezdésének 7., 8. és 9. pontjait az eljárás egy későbbi szakaszában újraszámozzák.)

Módosítás  138

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európaiak kreativitása és kulturális sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és megbízhatóan működő kulturális és kreatív ágazatoktól függ. Ezek az ágazatok – különösen az audiovizuális vagy zenei ágazat – azonban számos kihívással néznek szembe a globális szereplők által támasztott fokozott verseny és a digitális átállás következtében.

Az európaiak kreativitása és kulturális sokszínűsége a nagy ellenálló képességű és megbízhatóan működő kulturális és kreatív ágazatoktól és iparágaktól függ. Ezek az ágazatok azonban számos kihívással néznek szembe a globális szereplők által támasztott fokozott verseny és a digitális átállás következtében.

Módosítás  139

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 A producereknek, a forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a filmszínházaknak és a kulturális szervezetek valamennyi típusának innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy vonzóak lehessenek a közönség új generációi számára.

 A producereknek, az alkotóknak, a forgalmazóknak, a műsorszolgáltatóknak, a filmszínházaknak, valamint a kulturális szervezetek és vállalatok valamennyi típusának innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy új és nagyobb közönséget vonzzanak, valamint hogy társadalmi értéket teremtő új eljárásokat, szolgáltatásokat, tartalmakat és gyakorlatokat fejlesszenek ki.

Módosítás  140

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 A kulturális és kreatív ágazatokon belüli vállalkozói és transzverzális készségek hiánya28 mind a kialakulóban lévő alágazatokat, mind pedig a jelenleg mélyreható digitális átalakuláson keresztülmenő, igen kiforrott ágazatokat érinti. Ezekre a készségekre az innováció miatt van szükség és alapvető fontosságúak az ágazatot érintő munkaerőpiaci változások szempontjából.

 A kulturális és kreatív ágazatokon belüli vállalkozói és transzverzális készségek hiánya28 mind a kialakulóban lévő alágazatokat, mind pedig a jelenleg mélyreható digitális átalakuláson keresztülmenő, igen kiforrott ágazatokat érinti. Ezekre a készségekre az innováció miatt van szükség és alapvető fontosságúak az ágazatot érintő munkaerőpiaci változások szempontjából.

__________________

__________________

28 Az európai egyetemeken oktatott kulturális és kreatív tanulmányok elsősorban az „alkotó részre” összpontosítanak és a diplomások nem mindig készek arra, hogy belépjenek a modern munkaerőpiacra, mivel nem rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. A felsőoktatási intézmények tekintetében az Unió le van maradva az Egyesült Államoktól a kommunikációs és médiatamulmányok területén (miközben az uniós egyetemek jobb teljesítményt nyújtanak a hagyományosabb tudományágakban, mint például a művészet és formatervezés vagy az előadó-művészetek).

28 Az európai egyetemeken oktatott kulturális és kreatív tanulmányok elsősorban az „alkotó részre” összpontosítanak és a diplomások nem mindig készek arra, hogy belépjenek a modern munkaerőpiacra, mivel nem rendelkeznek ágazatközi (vállalkozói, digitális, pénzügyi irányítási) készségekkel. A felsőoktatási intézmények tekintetében az Unió le van maradva az Egyesült Államoktól a kommunikációs és médiatamulmányok területén (miközben az uniós egyetemek jobb teljesítményt nyújtanak a hagyományosabb tudományágakban, mint például a művészet és formatervezés vagy az előadó-művészetek). A kulturális örökség fontos innovációs forrás, amely jó befektetésarányos megtérülést biztosít.

Módosítás  141

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 2 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 A kulturális örökség fontos innovációs forrás, amely jó befektetésarányos megtérülést és jelentős gazdasági jövedelmeket biztosít, a benne rejlő potenciál azonban továbbra is kihasználatlan. A fenntartható kulturális örökségre építő rehabilitáció katalizátoraként, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás létfontosságú ösztönzőjeként, és az együttműködés és a társadalmi kohézió előmozdítójaként rendkívüli előnyökkel járhat a kulturális és kreatív ágazattal és iparággal foglalkozó TIT számára.

Módosítás  142

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai identitással és kohézióval kapcsolatos társadalmi kihívások általában az olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, amelyek a társadalom különböző részeit kötik össze, beleértve a különböző területeket. Ezek között olyan kérdések szerepelnek, mint a társadalmi kirekesztés, a szorosabb interkulturális kapcsolatok kialakításának szükségessége, valamint a kulturális sokféleségünkből és közös örökségünkből eredő összetartozás érzésének kialakítása, amely fokozottabb közösségi részvétellel, tervezési és építészeti innovációkkal és a nyilvános terek kihasználásával, valamint a kulturális alapú társadalmi innováció révén kezelhető. Konkrétan:

Az európai identitással és kohézióval kapcsolatos társadalmi kihívások általában az olyan „hidak” hiányával jellemezhetők, amelyek a társadalom különböző részeit kötik össze, beleértve a különböző területeket. Ezek között olyan kérdések szerepelnek, mint a társadalmi kirekesztés, a szorosabb interkulturális kapcsolatok kialakításának és a nyelvi sokszínűség – köztük a kisebbségi nyelvek – védelmének szükségessége, valamint a kulturális sokféleségünkből és közös örökségünkből eredő összetartozás érzésének kialakítása, amely fokozottabb közösségi részvétellel, tervezési és építészeti innovációkkal és a nyilvános terek kihasználásával, valamint a kulturális alapú társadalmi innováció révén kezelhető. Konkrétan:

Módosítás  143

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Korlátozott az együttműködés a kutatók között, illetve a kutatás és az ipar között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a módszerek, eredmények és bevált gyakorlatok megosztása pedig nem megfelelő. Emellett nem készül fordítás a kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos kutatások többségéről, ami ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók gyakran nem ismerik a hasonló projekteket.

 Korlátozott az együttműködés a kutatók között, illetve a kutatás és az ipar, valamint a közszféra és a harmadik szektor szervezetei között, a K+F erőfeszítések koordinálása, a módszerek, eredmények és bevált gyakorlatok megosztása pedig nem megfelelő. Emellett nem készül fordítás a kulturális és kreatív ágazatokkal és iparágakkal kapcsolatos kutatások többségéről, ami ismétlődésekhez vezet, mivel a kutatók gyakran nem ismerik a hasonló projekteket.

Módosítás  144

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Európában a regionális intelligens szakosodási prioritások jelentős része a kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális örökség, kreatív ágazatok stb.) vonatkozik. Tekintettel a kultúra és a kreativitás városok és régiók gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából betöltött szerepének fontosságára, valamint arra, hogy Európa-szerte képes további segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek kezeléséhez, egy, a kultúra és kreatív ágazatok területén működő TIT-ben igen magas potenciál rejlik.

 Európában a regionális intelligens szakosodási prioritások jelentős része a kultúra különböző vetületeire (pl. kulturális örökség, kreatív ágazatok stb.) vonatkozik. Tekintettel a kultúra és a kreativitás városok és régiók gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából betöltött szerepének fontosságára, valamint arra, hogy Európa-szerte képes további segítséget nyújtani az egyenlőtlenségek kezeléséhez, e TIT-ben igen magas potenciál rejlik.

Módosítás  145

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai foglalkoztatással, a gazdaság ellenálló képességével és az intelligens növekedéssel kapcsolatos kihívások között szerepelnek olyan kérdések, mint a munkanélküliség (különösen az ifjúsági munkanélküliség) és a globális verseny.

Az európai foglalkoztatással, a gazdaság ellenálló képességével és az intelligens növekedéssel kapcsolatos jelenlegi kihívások között szerepelnek olyan társadalmi-gazdasági kérdések, mint a munkanélküliség (különösen az ifjúsági munkanélküliség) leküzdése, a készségek és munkakörnyezet javítása, és helytállás a globális versenyben.

Módosítás  146

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 4 bekezdés – 2 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 Az európai iparágak számára kihívást jelent a digitalizáció és a globalizáció, valamint azok erőteljes hatása arra, ahogyan a művészek előállítják és forgalmazzák alkotásaikat és ahogy közönségükhöz viszonyulnak. A DVD-piacok összeomlása, az új fogyasztói elvárások és az egyesült államokbeli stúdiók folytatódó fölénye az olyan globális digitális óriáscégek felemelkedésével együtt, mint az Amazon, az ITunes, a Google és a Netflix, hatással voltak a hagyományos értékláncra.

 Az európai iparágakat erősen érinti a globalizáció, a digitalizáció és a technológiai innováció. E fejlemények megváltoztatták azt, ahogyan a művészek előállítják és forgalmazzák alkotásaikat és ahogy közönségükhöz viszonyulnak. Megváltoztatják a kulturális és kreatív iparágak hagyományos üzleti modelljeit, és alapvetően megváltoztatták a fogyasztók elvárásait és magatartását. A fizikai javak, mint például a CD-k és DVD-k piacának összeomlása az olyan globális digitális tartalomszolgáltatók felemelkedésével együtt, mint az Amazon, az Alibaba, az ITunes, a Google és a Netflix, valamint az Európán kívüli tartalomgyártó vállalatok fokozódó jelentőségével igen nagy mértékű hatással volt a hagyományos értékláncra.

Módosítás  147

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 7 pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végül Európa globális szereplőként betöltött szerepe magában foglalja azt az igényt, hogy javítani kell az Európában létrehozott kulturális tartalmak terjesztését. Európának meg kell őriznie versenyképességét az új technológiák (pl. MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó globális digitális versenyben, aminek tekintetében a kulturális és kreatív ágazatok világszerte fontos tartalom-, termék- és szolgáltatásfejlesztők. Ezenkívül globális szinten a kulturális és kreatív ágazatok (pl. formatervezés, építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a környezetbarát innováció motorjai, miközben a kulturális tartalom (irodalom, film és a művészetek) felhívhatja a figyelmet a környezeti problémákra és tájékoztathatja a közvéleményt.

Végül Európa globális szereplőként betöltött szerepe magában foglalja azt az igényt, hogy javítani kell az európai kulturális tartalmak terjesztését. Európának meg kell őriznie versenyképességét az új technológiák (pl. MI, IoT, blokklánc) létrehozásáért folyó globális digitális versenyben, aminek tekintetében a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak fontos tartalom-, termék- és szolgáltatásfejlesztők. Ezenkívül globális szinten a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak (pl. formatervezés, építészet stb.) aktívan hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és a környezetbarát innováció motorjai, miközben a kulturális tartalom (irodalom, film és a művészetek) felhívhatja a figyelmet a környezeti problémákra és tájékoztathatja a közvéleményt.

Módosítás  148

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és integrált megközelítésével – segítséget fog nyújtani valamennyi fent meghatározott kihívás kezelésében. Az élet, a társadalom és a gazdaság szinte valamennyi területére kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen témájú TIT rendkívül fontos lesz a gazdasági és társadalmi hatás szempontjából és stratégiai lehetőségeket nyit meg a gazdasági, technológiai és társadalmi innováció számára.

Az EIT kulturális és kreatív ágazattal és iparággal foglalkozó TIT-je – átfogó szemléletű és integrált megközelítésével – segítséget fog nyújtani valamennyi fent meghatározott kihívás kezelésében. Az élet, a társadalom és a gazdaság szinte valamennyi területére kiterjedő tevékenységekkel egy ilyen témájú TIT rendkívül fontos lesz a gazdasági és társadalmi hatás szempontjából és stratégiai lehetőségeket nyit meg a gazdasági, technológiai és társadalmi innováció számára. Különösen fontos szerepe lesz az ismeretek megerősítésében és a folyamatos tanulásban, lehetővé téve, hogy a művészeti felsőoktatási intézmények jelentős szerepet töltsenek be a hibrid kompetenciák fejlesztése és az ipar igényeinek megfelelő vállalkozói szellem kialakítása terén.

Módosítás  149

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt innovációk fellendítik Európa versenyképességét vagy közvetlenül azáltal, hogy új vállalkozásokat és munkahelyeket teremtenek, vagy pedig közvetetten azáltal, hogy ágazatokon átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb értelemben vett gazdaság számára, ezáltal javítják az életminőséget és növelik Európa vonzerejét. A kulturális és kreatív ágazatokat egyre inkább az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és a munkahelyteremtés új forrásainak tekintik, amelyek már jelenleg is több mint 12 millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, ami az EU-ban foglalkoztatott összes személy 7,5 %-át teszi ki.

A kultúraalapú és kreativitásvezérelt innovációk fellendítik Európa versenyképességét vagy közvetlenül azáltal, hogy új vállalkozásokat és munkahelyeket teremtenek, vagy pedig közvetetten azáltal, hogy ágazatokon átívelő előnyöket hoznak létre a tágabb értelemben vett gazdaság számára, ezáltal javítják az életminőséget és növelik Európa vonzerejét. A kulturális és kreatív ágazatokat (pl. a kulturális örökséget és a művészeteket) egyre inkább az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés és a munkahelyteremtés új forrásainak tekintik. Ezek az ágazatok már jelenleg is több mint 12 millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, ami az EU-ban foglalkoztatott összes személy több mint 7,5 %-át teszi ki. A kulturális örökség a kulturális és kreatív ágazatok kulcsfontosságú része, és nagyban hozzájárul az európai régiók, városok és vidéki területek vonzerejéhez. Fontos szerepet tölt be a magánberuházások, a tehetségek vonzásának, a helyfüggetlen üzleti tevékenységek generálásának, valamint a közvetlen és közvetett munkahelyteremtés terén.

Módosítás  150

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kultúra és kreativitás innovációhoz való hozzájárulása nem korlátozódik a kulturális és kreatív ágazatok közvetlen hatásaira, mivel az innovációt általánosságban egyre inkább olyan nem technológiai tényezők vezérlik, mint a kreativitás, a tervezés és az új szervezeti folyamatok vagy üzleti modellek. Különösen a különböző értékláncokkal (pl. zene, tervezés, divat, audiovizuális szolgáltatások, videojátékok, építészet stb.) rendelkező kulturális és kreatív ágazatok bírnak gazdaságilag jelentős innovációs kapacitással és képesek ösztönözni az innovációt a gazdaság más ágazataiban is.

A kultúra és kreativitás innovációhoz való hozzájárulását egyre inkább olyan nem technológiai tényezők vezérlik, mint a kreativitás, a tervezés és az új szervezeti folyamatok vagy üzleti modellek. Különösen a különböző értékláncokkal (pl. zene, tervezés, divat, audiovizuális szolgáltatások, videojátékok, építészet stb.) rendelkező ágazatok bírnak gazdaságilag jelentős innovációs kapacitással és képesek ösztönözni az innovációt a gazdaság más ágazataiban is.

Módosítás  151

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kultúra és a kulturális tevékenységekben való részvétel közvetlen hatással van a polgárok jólétére. A kulturális és kreatív ágazatok erősítik az identitás, a demokrácia és a közösségi részvétel társadalmi értékeit. A kultúra hatalmas lehetőséget rejt magában, hogy erősítse az európai összetartozás érzését, ahol a sokszínűség értéket jelent. Ez alapvető fontosságú az ellenálló képesség, a társadalmi hozzáférés, a társadalmi kohézió, a radikalizálódás elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség érvényesülése, valamint az európai politikai bizonytalanságok leküzdése és az egység iránti igény megvalósítása érdekében.

A kultúra és a kulturális tevékenységekben való részvétel közvetlen hatással van a polgárok jólétére. A kultúra hatalmas lehetőséget rejt magában, hogy erősítse az európai összetartozás érzését, ahol a sokszínűség értéket jelent. Ez alapvető fontosságú az ellenálló képesség, a társadalmi hozzáférés, a társadalmi kohézió, a radikalizálódás elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség érvényesülése érdekében.

Módosítás  152

 

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – 8 pont – 3 bekezdés