<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0121/2020</NoDocSe>
PDF 544kWORD 185k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Commissie industrie, onderzoek en energie</Commission>

Rapporteur voor advies: <Depute>Maria Da Graça Carvalho</Depute> 

 

Verklaring van de gebruikte tekens

 * Raadplegingsprocedure

 *** Goedkeuringsprocedure

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

 

 

 


INHOUD

Blz.

 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT  ………..5

TOELICHTING ……………………………………………………………………………109

 

BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN …………………………….…..113

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS ………………………..115

 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE ……………………….……………151

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE ………………..152ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0330),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0043/2019),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

 gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0121/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. stelt voor om naar de handeling te verwijzen als “het besluit betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren”;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Visum 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie5, en met name artikel 17,

Gezien Verordening .../2020 [EIT-verordening (2019/0151(COD)] van het Europees Parlement en de Raad van .... 2020, en met name artikel 4,

__________________

 

5 PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Overweging 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Verordening (EG) nr. 294/2008 voorziet in de goedkeuring van een strategische innovatieagenda (SIA).

(1) Verordening (EU) .../2020 [EIT-verordening (2019/0151/COD)] voorziet in de goedkeuring van een strategische innovatieagenda (SIA).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Overweging 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De SIA moet de prioritaire gebieden en de langetermijnstrategie van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) vaststellen en een evaluatie bevatten van de sociaaleconomische effecten van het EIT, alsook van zijn vermogen, vanuit innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde te creëren. In de SIA moet rekening worden gehouden met de resultaten van de monitoring en de evaluatie van het EIT.

(2) In artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) .../2020 [EIT-verordening (2019/0151/COD)] is bepaald dat de SIA de strategie, doelstellingen en prioriteiten van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor de betrokken periode van zeven jaar moet bestrijken, de belangrijkste acties, de beoogde resultaten en de benodigde middelen moet vaststellen en een evaluatie moet bevatten van de sociaaleconomische en milieueffecten van het EIT, alsook van zijn vermogen, vanuit innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde te creëren. In de SIA moet rekening worden gehouden met de resultaten van de monitoring en de evaluatie van het EIT. Daarnaast moet de SIA gericht zijn op consistentie met Horizon Europa, en tegelijkertijd synergieën bieden met andere relevante programma’s van de Unie, en bijdragen aan de uitvoering van de strategische prioriteiten van de Unie en aan de verwezenlijking van de doelstellingen en het beleid van de Unie, met inbegrip van de European Green Deal, het Europees herstelplan, de Europese data-, digitale, kmo- en industriestrategie en de verwezenlijking van de strategische autonomie van Europa.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Overweging 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De SIA moet een analyse bevatten van potentiële en geschikte synergieën en complementariteit tussen EIT-activiteiten en andere initiatieven, instrumenten en programma’s van de Unie.

(3) Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) .../2020 [EIT-verordening (2019/0151/COD)] moet de SIA een analyse bevatten van potentiële en geschikte synergieën en complementariteit tussen EIT-activiteiten en andere initiatieven, instrumenten en programma’s van de Unie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de bijlage opgenomen strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor de periode van 2021 tot en met 2027 wordt hierbij goedgekeurd.

De in de bijlage opgenomen strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor de periode van 2021 tot en met 2027 (de “SIA”) wordt hierbij goedgekeurd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De SIA wordt uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EU) [...] betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie6.

De SIA wordt uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EU) .../2020 [EIT-verordening (2019/0151/COD)].

__________________

 

6 Verwijzing naar de herschikte EIT-verordening.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze strategische innovatieagenda (SIA) worden de strategie en de prioriteiten van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor de periode 2021-2027 beschreven. De agenda vormt het belangrijkste beleidsdocument van het EIT voor de volgende programmeringsperiode en beschrijft de doelstellingen van het EIT, de belangrijkste acties, de verwachte resultaten en de benodigde middelen. De SIA zorgt voor de noodzakelijke samenhang tussen het EIT en het [voorstel voor Horizon Europa], het kaderprogramma van de Unie ter ondersteuning van onderzoek en innovatie in de periode 2021-2027. De agenda waarborgt ook geschikte synergieën en complementariteit tussen de activiteiten van het EIT en andere initiatieven, beleidsmaatregelen en instrumenten van de Unie.

In deze strategische innovatieagenda (SIA) worden de strategie en de prioriteiten van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voor de periode 2021-2027 beschreven. De agenda vormt het belangrijkste beleidsdocument van het EIT voor de volgende programmeringsperiode en beschrijft de doelstellingen van het EIT, de belangrijkste acties, de verwachte resultaten en effecten en de benodigde middelen. De SIA zorgt voor de noodzakelijke samenhang tussen het EIT en het [voorstel voor Horizon Europa], het kaderprogramma van de Unie voor onderzoek en innovatie in de periode 2021-2027. De agenda waarborgt ook geschikte synergieën en complementariteit tussen de activiteiten van het EIT en andere programma’s, beleidsmaatregelen, instrumenten en verbintenissen van de Unie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-2027 is rekening gehouden met de door de Europese Commissie uitgevoerde effectbeoordeling. Er is ook rekening gehouden met de ontwerp-SIA van de raad van bestuur van het EIT, die op 20 december 2017 overeenkomstig de EIT-verordening21 bij de Europese Commissie is ingediend. De agenda weerspiegelt ook het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] van de Europese Commissie van juni 2018, en met name de essentiële rol van het EIT als onderdeel van pijler III [“Innovatief Europa”] en de bijdrage van het EIT ten aanzien van wereldwijde uitdagingen (onder meer de vastgestelde streefcijfers voor de klimaatdoelstellingen) en het Europees industrieel concurrentievermogen (pijler II) en tot excellente wetenschap (pijler I). De SIA is gebaseerd op de ervaringen met het functioneren van het EIT in de voorbije jaren en op de resultaten van een brede raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden.

Bij het opstellen van de SIA voor 2021-2027 is rekening gehouden met de door de Europese Commissie uitgevoerde effectbeoordeling. Er is ook rekening gehouden met de ontwerp-SIA van de raad van bestuur van het EIT, die op 20 december 2017 overeenkomstig de … [EIT-verordening (2019/1051/COD)]21 bij de Europese Commissie is ingediend. De agenda weerspiegelt ook het nieuwe [voorstel voor Horizon Europa] van de Europese Commissie van juni 2018, en met name de essentiële rol van het EIT als onderdeel van pijler III [“Innovatief Europa”] en de bijdrage van het EIT ten aanzien van wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen, waaronder de vastgestelde streefcijfers en toezeggingen voor de klimaatdoelstellingen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) en het Europees industrieel concurrentievermogen (pijler II) en ten aanzien van excellente wetenschap (pijler I). De SIA is gebaseerd op de ervaringen met het functioneren van het EIT in de voorbije jaren en op de resultaten van een brede raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden.

__________________

__________________

21 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). Gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

21 Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 1). Gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De SIA houdt rekening met de strategische planning van Horizon Europa om voor samenhang met de activiteiten van het kaderprogramma, andere relevante programma’s van de Unie en prioriteiten en verbintenissen van de EU te zorgen en om de complementariteit en synergie met nationale en regionale financieringsprogramma’s en prioriteiten te vergroten.

De SIA houdt rekening met de strategische planning van Horizon Europa om voor samenhang met de activiteiten van het kaderprogramma, alsmede synergiën en complementariteit met andere relevante programma’s van de Unie en prioriteiten en verbintenissen van de EU te zorgen. Tevens wordt ernaar gestreefd om de complementariteit en synergie met nationale en regionale financieringsprogramma’s en prioriteiten te vergroten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te dragen tot duurzame economische groei en het concurrentievermogen door de innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Europese Unie te versterken. Het heeft een voortrekkersrol bij de onderlinge integratie van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek (de kennisdriehoek) gespeeld en sterk de nadruk gelegd op ondernemerstalent en innovatievaardigheden. Uit de tussentijdse evaluatie van het EIT in 2018 is gebleken dat de overkoepelende grondgedachte van het EIT nog steeds geldig is en dat het model van een door innovatie gestimuleerde integratie binnen de kennisdriehoek relevant blijft.

Het EIT is in 2008 opgericht om bij te dragen tot duurzame economische groei en het concurrentievermogen door de innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Europese Unie te versterken. Het heeft een voortrekkersrol bij de onderlinge integratie van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie (de kennisdriehoek) gespeeld en sterk de nadruk gelegd op ondernemerstalent, het oprichten van bedrijven en innovatievaardigheden. Uit de tussentijdse evaluatie van het EIT in 2017 is gebleken dat de overkoepelende grondgedachte van het EIT nog steeds geldig is en dat het model van een door innovatie gestimuleerde integratie binnen de kennisdriehoek relevant blijft.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.1 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tien jaar na de oprichting van het EIT is het innovatietempo dramatisch toegenomen. Als gevolg van innovatie ondergaan economische sectoren ingrijpende veranderingen, raken bestaande bedrijven ontwricht en worden ongekende mogelijkheden gecreëerd. Door de verschuivingen binnen de economische wereldorde en de toenemende internationale concurrentie wordt de EU steeds afhankelijker van talent en het vermogen te innoveren. Nooit eerder waren co-ontwerp, samenwerking en cocreatie tussen disciplines en tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek belangrijker om wereldwijde uitdagingen (klimaatverandering, niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, digitale transformatie, demografische verschuivingen en de toekomst van gezondheidszorg en voedsel) aan te gaan.

Tien jaar na de oprichting van het EIT is het innovatietempo dramatisch toegenomen. Als gevolg van innovatie ondergaan economische sectoren en de maatschappij ingrijpende veranderingen, raken bestaande bedrijven ontwricht en worden ongekende mogelijkheden gecreëerd. Door de verschuivingen binnen de economische wereldorde, ernstiger wordende gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende internationale concurrentie wordt de EU steeds afhankelijker van talent en het vermogen te innoveren. Nooit eerder waren co-ontwerp, samenwerking en cocreatie tussen disciplines en tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek belangrijker om wereldwijde uitdagingen (bijvoorbeeld gezondheidszorg, met inbegrip van pandemieën, voedsel, klimaatverandering en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, digitale transformatie en demografische verschuivingen) aan te gaan.

<TitreJust>Motivering</TitreJust>

Taalkundige aanpassingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT is sinds de oprichting ervan geleidelijk uitgegroeid tot een succesvol instrument om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het EIT is voornamelijk actief via kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s): grootschalige Europese partnerschappen tussen onderwijs/opleiding, het bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties. Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief zijn op de volgende gebieden: klimaatverandering, digitale transformatie, energie, voeding, gezondheid, grondstoffen, stedelijke mobiliteit en productie met toegevoegde waarde (zie figuur 2).

Het EIT is sinds de oprichting ervan geleidelijk uitgegroeid tot een uniek instrument om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van de integratie van de kennisdriehoek. Het EIT is voornamelijk actief via kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s): grootschalige Europese partnerschappen tussen hoger onderwijs/opleiding, het bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties en instellingen. Momenteel zijn er acht KIG’s, die actief zijn op de volgende gebieden: klimaatverandering, digitale transformatie, energie, voeding, gezondheid, grondstoffen, stedelijke mobiliteit en productie met toegevoegde waarde.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke KIG is georganiseerd rond vijf à tien colocatiecentra (CLC’s22), die bedoeld zijn om als geografische knooppunten te fungeren voor de praktische integratie binnen de kennisdriehoek. De colocatiecentra zijn georganiseerd en gestructureerd op basis van hun respectieve nationale en regionale innovatiecontext en ze steunen op een pan-Europees netwerk van bestaande laboratoria, kantoren of campussen van de kernpartners van een KIG.

Elke KIG is tot nu toe georganiseerd in vijf à tien colocatiecentra (CLC’s22), die bedoeld zijn om als geografische knooppunten te fungeren, die ook een fysieke ruimte bieden voor lokale interactie met het innovatie-ecosysteem en voor de praktische integratie binnen de kennisdriehoek. De colocatiecentra zijn georganiseerd en gestructureerd op basis van hun respectieve nationale en regionale innovatiecontext en ze steunen op een pan-Europees netwerk van bestaande laboratoria, kantoren of campussen van de kernpartners van een KIG.

__________________

__________________

22 Een colocatiecentrum is een geografisch gebied waar de belangrijkste KIG-partners van de kennisdriehoek zijn gevestigd en gemakkelijk met elkaar kunnen interageren, en dat een centrale rol speelt voor de activiteit van de KIG’s in het desbetreffende gebied.

22 Een colocatiecentrum is een fysieke ruimte die op open en transparante wijze is opgezet, een geografisch gebied bestrijkt waar de belangrijkste KIG-partners van de kennisdriehoek gemakkelijk met elkaar in contact kunnen treden en dat een centrale rol speelt voor de activiteit van de KIG’s in het desbetreffende gebied.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – inleidende formule</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De KIG’s beogen portefeuilles van activiteiten op het gebied van de kennisdriehoek te runnen door middel van:

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – streepje 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 onderwijs- en opleidingsactiviteiten met een sterke ondernemerschapscomponent voor het opleiden van de volgende generatie talenten, met inbegrip van het ontwerpen en uitvoeren van programma’s waaraan het EIT-label23 is toegekend, met name op master- en doctorsniveau.

a) hoger onderwijs- en opleidingsactiviteiten binnen de kennisdriehoek met sterke ondernemerschapscomponenten voor het opleiden van de volgende generatie talenten, met inbegrip van de ontwikkeling van ondernemerschap en digitale vaardigheden, programma’s en activiteiten die erop gericht zijn mensen om- en bij te scholen in het kader van een leven lang leren; het ontwerpen en uitvoeren van programma’s waaraan het EIT-label23 is toegekend, met name op master- en doctorsniveau; daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het genderevenwicht en genderbewuste benaderingen, met name in gebieden waarin vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn, zoals ICT, wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde;

__________________

__________________

23 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk dat door het EIT wordt toegekend aan een educatief programma van de KIG dat voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria met betrekking tot onder meer onderwijs in ondernemerschap en innovatief “al doende leren”.

23 Het EIT-label is een kwaliteitskeurmerk dat door het EIT wordt toegekend aan een educatief programma van de KIG dat voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria met betrekking tot onder meer onderwijs in ondernemerschap en innovatief “al doende leren”.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – streepje 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 activiteiten ter ondersteuning van innovatie om innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen die specifieke zakelijke mogelijkheden openen;

b) activiteiten ter ondersteuning van onderzoek en innovatie om innovatieve en duurzame producten, processen, technologieën en diensten en niet-technologische oplossingen te ontwikkelen die specifieke zakelijke mogelijkheden openen of waarmee een sociaal doel wordt beoogd;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 – streepje 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 activiteiten om de oprichting van bedrijven en het bedrijfsleven te ondersteunen (bijvoorbeeld acceleratieprogramma’s) om ondernemers te helpen hun ideeën in succesvolle ondernemingen om te zetten en het groeiproces te versnellen.

c) activiteiten om de oprichting van bedrijven en het bedrijfsleven te ondersteunen (bijvoorbeeld acceleratieprogramma’s) om ondernemers te helpen hun ideeën in succesvolle ondernemingen om te zetten en het groei- en ontwikkelingsproces te versnellen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Desalniettemin moeten bestaande en toekomstige KIG’s zich zoveel mogelijk inspannen om meer aandacht te besteden aan in de kennisdriehoek geïntegreerd onderzoek, dat samen met onderwijs en innovatie bijdraagt aan de ontwikkeling van ondernemerschap en het innovatie-ecosysteem. Alle bestaande en toekomstige KIG’s zorgen er hierbij voor dat de drie zijden van de kennisdriehoek met elkaar in evenwicht zijn om het unieke karakter van de KIG’s te behouden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De KIG’s zijn dynamische innovatie-ecosystemen die een grote verscheidenheid van resultaten opleveren (zie figuur 1).

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – figuur 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onderwijs/opleiding, talent en de ontwikkeling van vaardigheden vormen de kern van het EIT-model. Geen enkele andere EU-actie op het gebied van innovatie betrekt het hoger onderwijs sterker bij de innovatiewaardeketen dan het EIT. De onderwijsagenda van het EIT is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van hooggeschoolde innovatoren met veel zin voor ondernemerschap. In 2017 hadden meer dan 1 700 personen met succes een master- en/of doctorsprogramma met een EIT-label voltooid en duizenden mensen hebben deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en -formats op het gebied van ondernemerschap en innovatie.

Onderwijs/opleiding, talent en de ontwikkeling van vaardigheden vormen de kern van het EIT-model. Geen enkele andere EU-actie op het gebied van innovatie betrekt het hoger onderwijs sterker bij de innovatiewaardeketen dan het EIT. De onderwijsagenda van het EIT is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van hooggeschoolde innovatoren met veel zin voor ondernemerschap.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nadruk op wereldwijde uitdagingen via de integratie binnen de kennisdriehoek onderscheidt het EIT van andere innovatie-instrumenten. Door KIG’s maximaal 15 jaar te subsidiëren verwezenlijkt het EIT zijn langetermijndoelstelling: wereldwijde uitdagingen met behulp van innovatieve producten en diensten aangaan en onze samenleving en burgers concrete voordelen verschaffen. Het EIT heeft ook als doelstelling voor de KIG’s vastgesteld dat ze na 15 jaar financieel duurzaam moeten zijn: een uniek kenmerk dat een bedrijfs- en resultaatgericht innovatie-instrument oplevert. De KIG’s moeten in dit verband inkomstengenererende strategieën ontwikkelen en uitvoeren om hun innovatie-ecosysteem ook na afloop van de subsidieovereenkomsten in stand te kunnen houden.

De nadruk op wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen via de integratie binnen de kennisdriehoek onderscheidt het EIT van andere innovatie-instrumenten. Door KIG’s maximaal 15 jaar te subsidiëren verwezenlijkt het EIT stabiliteit op lange termijn, zodat de begunstigden wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken met behulp van innovatieve en duurzame producten, processen, diensten en oplossingen en onze samenleving en burgers concrete voordelen kunnen verschaffen. Het EIT heeft ook als doelstelling voor de KIG’s vastgesteld dat ze na 15 jaar financieel duurzaam moeten zijn: een uniek kenmerk dat een bedrijfs- en resultaatgericht innovatie-instrument moet opleveren. De KIG’s moeten in dit verband in nauwe samenwerking met het EIT inkomstengenererende strategieën ontwikkelen en uitvoeren om financieel onafhankelijk te worden en hun innovatie-ecosysteem ook na afloop van de kaderpartnerschapsovereenkomst met het EIT in stand te kunnen houden. De innovatie- en marktnabije activiteiten van de KIG’s moeten op een zo vroeg mogelijke datum en in ieder geval binnen 15 jaar na de oprichting ervan financieel duurzaam zijn. Voor de hoger-onderwijs-, opleidings- en horizontaal gestructureerde activiteiten van KIG’s moet het echter, overeenkomstig artikel 11 van … [de EIT-verordening] mogelijk zijn om EIT-financiering te blijven ontvangen, na een positieve en grondige evaluatie door onafhankelijke deskundigen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIT-aanpak draagt bij tot zowel incrementele als disruptieve innovaties om tekortkomingen van de markt doeltreffend aan te pakken en bedrijfstakken te helpen transformeren. Dankzij deze aanpak is het mogelijk niet alleen bedrijfsstrategieën voor de lange termijn te ontwikkelen om wereldwijde problemen aan te pakken, maar ook de kadervoorwaarden te creëren die essentieel zijn voor de groei van een goed functionerend innovatie-ecosysteem en de voorspoedige ontwikkeling van innovatie.

De EIT-aanpak bevordert de veerkracht, vergroot de duurzaamheid en draagt bij tot zowel incrementele als disruptieve innovaties om tekortkomingen van de markt doeltreffend aan te pakken, bedrijfstakken te helpen transformeren en de oprichting van start-ups, spin-offs en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te ondersteunen. Dankzij deze aanpak is het mogelijk niet alleen bedrijfsstrategieën voor de lange termijn te ontwikkelen om wereldwijde en maatschappelijke problemen aan te pakken, maar ook de kadervoorwaarden te creëren die essentieel zijn voor de groei van een goed functionerend innovatie-ecosysteem en de voorspoedige ontwikkeling van innovatie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend platform voor het opstarten, het opschalen en het beheren van KIG’s met sterke netwerkeffecten en positieve overloopeffecten (zie figuur 2). De in 2009 gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT Digital, EIT Climate-KIC en EIT InnoEnergy) is tot volle ontplooiing gekomen en na 2024 zullen de kaderpartnerschapsovereenkomsten worden beëindigd conform de maximale looptijd van de subsidie. De tweede en de derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban Mobility en EIT Manufacturing, de twee in december 2018 aangewezen KIG’s, beginnen hun activiteiten in 2019.

Het EIT biedt een efficiënt en doeltreffend platform voor het opstarten, het opschalen en het beheren van KIG’s met sterke netwerkeffecten en positieve overloopeffecten.Een KIG heeft normaal gesproken een levensduur van zeven tot vijftien jaar. De in 2009 gelanceerde eerste generatie KIG’s (EIT Digital, EIT Climate-KIC en EIT InnoEnergy) is tot volle ontplooiing gekomen en na 2024 zullen de kaderpartnerschapsovereenkomsten moeten worden beëindigd overeenkomstig artikel 11 van de EIT-verordening. De raad van bestuur van het EIT kan, na een grondige evaluatie door onafhankelijke deskundigen, besluiten de kaderpartnerschapsovereenkomst te verlengen. Deze verlenging mag niet meer dan drie jaar bedragen. De tweede en de derde generatie KIG’s (EIT Health en EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)) zijn in volle ontwikkeling. EIT Urban Mobility en EIT Manufacturing, de twee in december 2018 aangewezen KIG’s, zijn hun activiteiten in 2019 begonnen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – figuur 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 9</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Via de acht KIG’s met meer dan 1 000 partners uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en het onderwijs vormt het EIT het grootste door de EU ondersteunde innovatie-ecosysteem. Het EIT heeft steun aan meer dan 1 200 startende en innovatieve ondernemingen verleend, wat meer dan 890 miljoen EUR aan door deze ondernemingen aangetrokken externe financiering en meer dan 6 000 door de ondersteunde startende ondernemingen gecreëerde banen heeft opgeleverd. Meer dan 50 % van de KIG-partners is afkomstig uit het bedrijfsleven (industrie, kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen), wat een indicator van de marktgerichtheid is. De toename van het aantal partners van elke KIG bewijst de aantrekkelijkheid en het langetermijnpotentieel van het EIT-model. In 2019 zullen meer dan 600 bedrijven, 250 instellingen voor hoger onderwijs, 200 onderzoeksorganisaties en meer dan 50 maatschappelijke organisaties en autoriteiten bij de KIG’s van het EIT betrokken zijn.

Via de acht KIG’s met meer dan 1 000 partners uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en het onderwijs vormt het EIT het grootste door de EU ondersteunde innovatie-ecosysteem. Het EIT heeft steun aan meer dan 1 200 startende en innovatieve ondernemingen verleend, wat meer dan 890 miljoen EUR aan door deze ondernemingen aangetrokken externe financiering en meer dan 6 000 door de ondersteunde startende ondernemingen gecreëerde banen heeft opgeleverd. Meer dan 50 % van de KIG-partners is afkomstig uit het bedrijfsleven (industrie, kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen), wat een indicator van de marktgerichtheid is.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 10</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het licht van de aanhoudende regionale verschillen in innovatieprestaties heeft het EIT in 2014 een regionale innovatieregeling (Regional Innovation Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale bereik uit te breiden tot bescheiden en gematigd innoverende landen. Via het RIS heeft het EIT zijn activiteiten in heel Europa uitgebreid en biedt het nu regio’s met geringe innovatieprestaties de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten op het gebied van de kennisdriehoek als onderdeel van een KIG. Dit komt ook tot uiting in het aandeel van de EIT-financiering dat aan partners uit de EU-13 wordt toegewezen (8,3 % vergeleken met 4,8 % in het kader van Horizon 2020 vanaf 2018).

In het licht van de aanhoudende regionale verschillen in innovatieprestaties heeft het EIT in 2014 een regionale innovatieregeling (Regional Innovation Scheme (RIS)) opgezet om zijn regionale bereik uit te breiden tot bescheiden en gematigd innoverende landen en regio’s. Via het RIS moet het EIT zijn activiteiten in heel Europa uitbreiden en moet het dienen om nieuwe mogelijkheden te bieden voor landen en regio’s in die landen met mindere innovatieprestaties, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 15 bis, van Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa alsook, voor zover het geen landen zijn die slecht presteren op het gebied van O&I, in landen en regio’s van die landen die volgens het Europees innovatiescorebord matig of gemiddeld presteren op het gebied van innovatie, om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van de kennisdriehoek als onderdeel van de EIT-gemeenschap. De RIS zal ook worden gebruikt om nieuwe EIT-innovatiehubs of CLC’s in die landen of regio’s op te zetten. Daarnaast werken KIG’s nauw samen met de beheersautoriteiten in alle regio’s waar RIS-partners gevestigd zijn teneinde een groter gebruik van de ESI-fondsen van de Unie voor O&I aan te moedigen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – figuur 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.2 – alinea 11</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Conform de EIT-verordening is het EIT erin geslaagd flexibel te blijven en de governancebeginselen en -regels te ontwikkelen voor een succesvol beheer van de KIG’s binnen het overkoepelende kader van Horizon 2020. Dankzij zijn operationele onafhankelijkheid heeft het EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer van zijn begunstigden kunnen testen en effectief uitvoeren, zoals een concurrerend financieringsmechanisme, streefcijfers op het gebied van financiële duurzaamheid en specifieke kernprestatie-indicatoren.

Conform de … [EIT-verordening (2019/0151/COD)] is het EIT erin geslaagd flexibel te blijven en de governancebeginselen en -regels te ontwikkelen voor een succesvol beheer van de KIG’s binnen het overkoepelende kader van Horizon 2020. Dankzij zijn operationele onafhankelijkheid heeft het EIT een aantal nieuwigheden bij het beheer van zijn begunstigden kunnen testen en effectief kunnen uitvoeren, zoals een concurrerend financieringsmechanisme, dat de standaard financieringsregeling moet worden, streefcijfers op het gebied van financiële duurzaamheid en specifieke kernprestatie-indicatoren. Het EIT en de KIG’s werken zoveel mogelijk in het kader van de modelsubsidieovereenkomst van Horizon Europa en mogen de afwijkingen van de regels van Horizon Europa die zijn vastgelegd in artikel 8 van Verordening ... [EIT-verordening] toepassen wanneer dat vereist is voor de verwezenlijking van hun doelstellingen en naar behoren verantwoord wordt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT maakt deel uit van het algemene kader van Horizon Europa dat onder meer tot doel heeft wetenschappelijke, economische, technologische en maatschappelijke effecten te sorteren om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Unie te versterken; de strategische beleidsprioriteiten van de Unie uit te voeren, het concurrentievermogen in alle lidstaten te verbeteren (onder meer in de industrie) en bij te dragen tot het aangaan van wereldwijde uitdagingen (waaronder de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling). Deze doelstellingen kunnen alleen worden verwezenlijkt als wordt tegemoetgekomen aan de aanhoudende behoefte om de innovatiecapaciteit in de hele Unie te vergroten. Er zijn met name drie uitdagingen voor de EU die de activiteiten van het EIT in 2021-2027 zullen sturen, zoals ook blijkt uit de algemene doelstellingen van het EIT.

Het EIT maakt integraal deel uit van het algemene kader van Horizon Europa dat onder meer tot doel heeft wetenschappelijke, economische, technologische en maatschappelijke effecten te sorteren om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Unie te versterken. De doelstellingen van de EIT en de KIG’s moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de strategische prioriteiten van de Unie en aan de verwezenlijking van de doelstellingen en het beleid van de Unie, waaronder de European Green Deal, het Europees herstelplan, de Europese data-, digitale, kmo- en industriestrategie en het bewerkstelligen van de strategische autonomie van Europa. Voorts moet het wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen, waaronder de SDG’s, helpen aanpakken door de beginselen van de Overeenkomst van Parijs te volgen, en moet het uiterlijk in 2050 een broeikasgasneutrale economie bewerkstelligen helpen bewerkstelligen. Deze doelstellingen kunnen alleen worden verwezenlijkt als wordt tegemoetgekomen aan de aanhoudende noodzaak om alle talenten in de Unie aan te spreken, de participatie van vrouwen te vergroten en om O&O-resultaten op de markt en in de maatschappij te brengen en zo de innovatiecapaciteit in de hele Unie te vergroten. Er zijn met name vijf uitdagingen voor de EU die de activiteiten van het EIT in 2021-2027 zullen sturen, zoals ook blijkt uit de algemene doelstellingen van het EIT.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Ten eerste heeft de economische schok die met de verspreiding van COVID-19 gepaard gaat, grote gevolgen gehad voor universiteiten, onderzoekers, bedrijven en andere belanghebbenden van het EIT. Het is belangrijk om daarmee samenhangende uitdagingen, in het bijzonder de toegang tot financiering, in kaart te brengen en aan te pakken teneinde de kennisdriehoek te beschermen en het vertrouwen tussen alle actoren te herstellen. Op de middellange termijn moeten alle KIG’s zich aanpassen aan de gevolgen van de schok en hun focus en activiteiten heroriënteren; daarom moeten zij wendbaar en flexibel zijn om nieuwe kansen te zoeken. Er kunnen ook langetermijneffecten zijn op onze samenleving en economie, zoals de noodzaak om de stabiliteit te vergroten en de complexiteit van de toeleveringsketens te verminderen, om de verschuivingen in de consumentenvraag te monitoren, om de herindustrialisatie en herbestemming van strategische productie te versterken en om de digitale transformatie te begeleiden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten eerste worden de huidige economieën steeds meer aangedreven door de vaardigheden en capaciteiten van mensen en organisaties om ideeën in producten en diensten om te zetten. Vaardigheden op het gebied van innovatie en een ondernemingscultuur maken momenteel het verschil, vooral op technologisch en wetenschappelijk gebied, maar in toenemende mate ook in andere disciplines. Er is een grote behoefte om de innovatiecapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs in Europa verder te versterken. Het EIT is uniek geplaatst om deze doelstelling in het kader van Horizon Europa te verwezenlijken.

Ten tweede worden de huidige samenlevingen en economieën steeds meer aangedreven door de vaardigheden en capaciteiten van mensen en organisaties om ideeën in nieuwe producten, processen, diensten, ondernemingen en maatschappelijke modellen om te zetten. Innovatie, ondernemerscultuur, marktintroductie van innovatieve oplossingen en meer investeringen in onderwijs en O&I zullen het verschil maken als de Unie wil slagen in haar overgang naar een concurrerende, digitale, koolstofarme en inclusieve samenleving. Er is een grote behoefte om de samenwerking tussen disciplines en het interdisciplinair leren verder te stimuleren, en de innovatiecapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs en andere onderzoeksorganisaties in Europa verder te versterken. Het EIT is uniek geplaatst om deze doelstelling in het kader van Horizon Europa te verwezenlijken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten tweede is fysieke nabijheid een belangrijke faciliterende factor voor innovatie. Initiatieven om innovatienetwerken te ontwikkelen en diensten te verlenen die de creatie, de uitwisseling en de overdracht van kennis ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het bevorderen van de interactie tussen bedrijven, de academische wereld, onderzoeksorganisaties, overheden en individuele personen. Uit het jaarlijkse Europese innovatiescorebord blijkt echter dat de prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie in de hele EU sterk uiteenlopen. Het is van cruciaal belang dat innovatie inclusief is en lokale wortels heeft. Dankzij hun “plaatsgebonden” benadering zijn EIT-activiteiten zeer geschikt om lokale innovatie-ecosystemen te helpen versterken.

Ten derde is nabijheid een belangrijke faciliterende factor voor innovatie. Initiatieven om innovatienetwerken te ontwikkelen en diensten te verlenen die de creatie, de uitwisseling en de overdracht van kennis ondersteunen, spelen een sleutelrol bij het bevorderen van de interactie tussen bedrijven, de academische wereld, onderzoeksorganisaties, overheden en individuele personen. Uit het jaarlijkse Europese innovatiescorebord blijkt echter dat de prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie in de hele EU sterk uiteenlopen, zoals ook wordt erkend in Horizon Europa. Het is van cruciaal belang dat innovatie inclusief is en lokale wortels heeft, met bijzondere aandacht voor de grotere betrokkenheid van kmo’s en organisaties uit de derde sector. Dankzij hun “plaatsgebonden” benadering zijn EIT-activiteiten zeer geschikt om lokale en regionale innovatie-ecosystemen te helpen versterken en te voorzien in nieuwe modellen voor een duurzame economie. De activiteiten van het EIT en de KIG’s moeten nog altijd sterker worden gekoppeld aan regionale strategieën en strategieën voor slimme specialisatie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Ten vierde verschillen de verspreiding van talent en de O&I-mogelijkheden sterk van lidstaat tot lidstaat. Het EIT neemt maatregelen om zijn geografische dekking in de Unie uit te breiden, de concentratie van de financiële distributie van de KIG’s te verminderen, de braindrain uit met name de oostelijke en zuidelijke lidstaten aan te pakken en het verkeer van studenten, onderzoekers en ondernemers te bevorderen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 1 – hoofdstuk 1.3 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten slotte vergen solide innovatie-ecosystemen een mix van kennis, infrastructuur en talent. Er moet voorzien worden in randvoorwaarden voor samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en innovatie in Europa en er moet voor sterke synergie worden gezorgd om te waarborgen dat de schaarse middelen zinvol en efficiënt in onderzoek en innovatie worden geïnvesteerd. Het verdiepen van de integratie binnen de kennisdriehoek door bestaande en nieuwe KIG’s is een leidend beginsel voor het EIT en een doeltreffend gebleken manier om een gunstig klimaat voor innovatie te bevorderen.

Ten slotte vergen solide innovatie-ecosystemen een mix van kennis, investeringen, infrastructuur en talent. Er moet voorzien worden in randvoorwaarden voor samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en innovatie in Europa en er moet voor sterke synergie worden gezorgd om te waarborgen dat de schaarse middelen zinvol en efficiënt worden geïnvesteerd en andere bronnen van financiering worden vrijgemaakt met het oog op de financiële duurzaamheid. Het verdiepen van de integratie binnen de kennisdriehoek door bestaande en nieuwe KIG’s, middels uitbreiding ervan tot nieuwe partners in andere sectoren en andere regio’s, is een leidend beginsel voor het EIT en een doeltreffend gebleken manier om een gunstig klimaat voor innovatie te bevorderen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal als integraal onderdeel van het programma Horizon Europa bijdragen aan de verwezenlijking van de overkoepelende doelstellingen en prioriteiten van het programma. De KIG’s zullen deel uitmaken van de geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen, d.w.z. dat ze zich zullen laten leiden door een reeks beginselen en levenscycluscriteria om een meer samenhangende, open en effectgerichte aanpak te waarborgen. De algemene doelstellingen van het EIT weerspiegelen daarom de algemene rol van het EIT binnen Horizon Europa en de plaats van het EIT in de [pijler “Innovatief Europa”].

Het EIT zal als integraal onderdeel van het programma Horizon Europa bijdragen aan de verwezenlijking van de overkoepelende doelstellingen en prioriteiten van het programma. Binnen Horizon Europa worden de KIG’s beschouwd als Europese partnerschappen, d.w.z. dat ze zich zullen laten leiden door de beginselen en levenscycluscriteria zoals vastgesteld in artikel 8 en bijlage III bij Verordening [xxx] [tot vaststelling van Horizon Europa]. De algemene doelstellingen van het EIT weerspiegelen daarom de algemene rol van het EIT binnen Horizon Europa en de plaats van het EIT in de pijler [“Innovatief Europa”]. Het EIT werkt daarom samen met andere uitvoeringsorganen van de pijler “Innovatief Europa” van Horizon Europa en doet al het mogelijke om bij te dragen tot “één loket voor innovatie”.

 

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – alinea 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Uitmuntendheid is de drijvende kracht achter het EIT. Het stimuleert de hoogwaardigere integratie van de kennisdriehoek, ook in nieuwe innovatiegemeenschappen. De geografische spreiding is een ander belangrijk element en daarom zijn de KIG’s gedurende de volledige uitvoeringsfase van hun activiteiten open en transparant.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – inleidende formule</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De overkoepelende werkterreinen van het EIT zijn vastgesteld in het [voorstel voor Horizon Europa]. Het EIT zal zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) blijven ondersteunen om de innovatie-ecosystemen te versterken die de wereldwijde uitdagingen helpen aangaan. Het zal dit doen door zowel de onderlinge integratie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te bevorderen waardoor gunstige omgevingen voor innovatie worden gecreëerd als een nieuwe generatie ondernemers te steunen en de oprichting van innovatieve bedrijven in nauwe synergie en complementariteit met de Europese Innovatieraad te stimuleren. Daarbij zal het EIT met name:

De overkoepelende werkterreinen van het EIT zijn vastgesteld in de bijlagen I en I bis bij Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa. Het EIT zal zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) blijven ondersteunen om de innovatie-ecosystemen te versterken die de wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen helpen aangaan, in volledige overeenstemming met Horizon Europa. Het zal dit doen door zowel de onderlinge integratie van hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te bevorderen, waardoor gunstige omgevingen voor innovatie worden gecreëerd, als een nieuwe generatie ondernemers te steunen, onder meer door de genderdimensie en de genderkloof onder ondernemers aan te pakken, en de oprichting van innovatieve bedrijven in nauwe synergie en complementariteit met de Europese Innovatieraad te stimuleren, met speciale aandacht voor kmo’s. Daarbij moet het EIT met name:

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2) innovatie en ondernemerschap via beter onderwijs bevorderen;

2) innovatie en ondernemerschap bevorderen, alsmede de ontwikkeling van vaardigheden, ondersteuning van de ondernemersvorming van instellingen voor hoger onderwijs, een meer inclusieve en kwalitatief hoogstaande opleiding en begeleiding, met het oog op een leven lang leren, en grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma’s in de Unie;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 1 – punt 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3) nieuwe oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op de markt brengen.

3) nieuwe oplossingen voor wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen tot stand brengen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – inleidende formule</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien de uitdagingen waarmee het EIT wordt geconfronteerd (zie punt 1.3.), en met het oog op de verwezenlijking van de bovengenoemde overkoepelende doelstellingen van het EIT in het kader van het [voorstel voor Horizon Europa], streeft het EIT tijdens de periode 2021-2027 de volgende specifieke doelstellingen na:

Gezien de uitdagingen waarmee het EIT wordt geconfronteerd (zie punt 1.3.), en met het oog op de verwezenlijking van de bovengenoemde overkoepelende doelstellingen van het EIT, als gedefinieerd in de bijlagen I en I bis bij Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa, streeft het EIT tijdens de periode 2021-2027 de volgende specifieke doelstellingen na:

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – letter a</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het effect van de KIG’s en de integratie binnen de kennisdriehoek vergroten;

a) het effect en de transparantie van de KIG’s vergroten en de integratie binnen de kennisdriehoek stimuleren;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) de openheid van de KIG’s vergroten door een bredere reeks belanghebbenden uit de hele Unie op te nemen;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – letter b</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs vergroten door institutionele veranderingen binnen instellingen voor hoger onderwijs te bevorderen;

b) de ondernemings- en innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs overal in de Unie vergroten door de KIG’s te begeleiden en monitoren bij de bevordering van een betere integratie in de innovatie-ecosystemen en institutionele veranderingen binnen instellingen voor hoger onderwijs;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – letter c</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) het regionale bereik van het EIT vergroten om de regionale ongelijkheden op het gebied van innovatiecapaciteit in de hele EU aan te pakken.

c) het regionale bereik van het EIT en de KIG’s vergroten en zorgen voor een betere verspreiding en benutting van de resultaten, teneinde de regionale ongelijkheden op het gebied van innovatiecapaciteit in de hele EU en in afzonderlijke lidstaten aan te pakken en zo te zorgen voor een evenwichtige geografische dekking.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) een tweejarig crisisresponsprogramma uitvoeren, met de nodige flexibiliteit om te kunnen bijdragen aan de bescherming van de huidige innovatie-ecosystemen en om de EIT-belanghebbenden te kunnen helpen zich voor te bereiden op het economisch herstel.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door deze doelstellingen te verwezenlijken, zal het EIT bijdragen aan de algehele verwezenlijking van de wetenschappelijke, economisch-technologische en maatschappelijke effecten van Horizon Europa. Het EIT zal de innovatie-ecosystemen die de wereldwijde uitdagingen helpen aangaan, blijven versterken door de integratie van de kennisdriehoek in de activiteiten van de KIG’s te bevorderen. Het proces van strategische planning in het kader van Horizon Europa zal voor een betere coördinatie tussen de EIT-activiteiten en de rest van Horizon Europa zorgen. Gezien zijn uitstekende staat van dienst zal het EIT een belangrijke rol spelen binnen de pijler “Innovatief Europa”.

Door deze doelstellingen te verwezenlijken, zal het EIT bijdragen aan de algehele verwezenlijking van de wetenschappelijke, economisch-technologische en maatschappelijke effecten van Horizon Europa. Het proces van strategische planning in het kader van Horizon Europa zal voor een betere coördinatie tussen de EIT-activiteiten en de rest van Horizon Europa zorgen. Het EIT zal een belangrijke rol spelen binnen de pijler Innovatief Europa en voor het volledige Horizon Europa.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Sterke synergie tussen het EIT en de Europese Innovatieraad zal cruciaal zijn voor de impact van de pijler [“Innovatief Europa”]. Het EIT en de Europese Innovatieraad zullen complementaire activiteiten ontplooien om de steun voor innovatieve ondernemingen te stroomlijnen. Op basis van de deskundigheid van de KIG’s zal het EIT voor diensten en opleidingen voor bedrijfsacceleratie zorgen voor begunstigden die financiering van de Europese Innovatieraad ontvangen.

Sterke synergie tussen alle drie de uitvoeringsorganen van de pijler [“Innovatief Europa”] is noodzakelijk. De mogelijkheid om één loket voor innovatie in te richten wordt tijdens de tussentijdse evaluatie van het EIT geëvalueerd. Dit één loket kan ten minste drie belangrijke onderdelen hebben: de integratie van de kennisdriehoek; Europese innovatie-ecosystemen; het opschalen van O&I-intensieve kmo’s en startende ondernemingen. Met name zullen het EIT en de Europese Innovatieraad complementaire activiteiten ter stroomlijning van de steun voor innovatieve ondernemingen ontplooien, waaronder diensten en opleidingen voor bedrijfsacceleratie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal voorts de toegang van begunstigden van de Europese Innovatieraad tot innovatie-ecosystemen van de KIG’s en tot relevante actoren van de kennisdriehoek bevorderen. Zo kunnen de begunstigden van de Europese Innovatieraad actief bij de activiteiten van de KIG’s worden betrokken en van de diensten van de KIG’s profiteren. Tegelijkertijd zullen EIT-begunstigden van de instrumenten van de Europese Innovatieraad gebruik kunnen maken, wanneer steun van KIG’s van het EIT mogelijk niet beschikbaar is. De Europese Innovatieraad kan door KIG’s ondersteunde startende ondernemingen met een hoog groeipotentieel bijstand verlenen om snel op te schalen. Met name kunnen de meest innovatieve door KIG’s gesteunde ondernemingen — indien zij in het kader van de Europese Innovatieraad worden geselecteerd — profiteren van de door de Accelerator van de Europese Innovatieraad verleende gemengde financiering en/of van de door de InvestEU-instrumenten geboden financiële steun.

De KIG’s moeten de oprichting van innovatieve bedrijven in nauwe synergie en complementariteit met de Europese Innovatieraad stimuleren. Het EIT zal actief deelnemen aan de activiteiten van het forum van de Europese Innovatieraad en links leggen tussen de EIT-gemeenschap en relevante activiteiten ter ondersteuning van innovatie-ecosystemen om dubbel werk te voorkomen en voor samenhang en complementariteit van de activiteiten te zorgen. Het EIT zal de toegang van begunstigden van de Europese Innovatieraad tot innovatie-ecosystemen van de KIG’s en tot relevante actoren van de kennisdriehoek bevorderen. Zo kunnen de begunstigden van de Europese Innovatieraad actief bij de activiteiten van de KIG’s worden betrokken en van de diensten van de KIG’s profiteren. Tegelijkertijd zullen EIT-begunstigden van de instrumenten van de Europese Innovatieraad gebruik kunnen maken voor steun, in aanvulling op de door de KIG’s van het EIT verleende diensten. De Europese Innovatieraad kan door KIG’s ondersteunde startende ondernemingen met een hoog groeipotentieel bijstand verlenen om snel op te schalen. Met name kunnen de meest innovatieve door KIG’s gesteunde ondernemingen profiteren van versnelde toegang tot EIC-acties, met name de door de Accelerator van de Europese Innovatieraad verleende gemengde financiering en/of van de door de InvestEU-instrumenten geboden financiële steun. Daarnaast inventariseren de KIG’s de kmo’s en startende ondernemingen in hun gemeenschap die steun nodig hebben om toegang te krijgen tot nationale en Europese fondsen en financiële regelingen om hun voortbestaan te waarborgen. De KIG’s werken daartoe nauw samen met het EIT, de EIC en de nationale autoriteiten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie met programma’s en initiatieven in het kader van de pijler [“Excellente wetenschap”] om de overdracht van kennis uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar concrete voor de samenleving nuttige toepassingen te versnellen. Wat de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) betreft, zal het EIT met name meewerken aan de ontwikkeling van de vaardigheden op het gebied van innovatie en ondernemerschap van MSCA-bursalen.

Het EIT zal ook zorgen voor meer synergie met alle missies en relevante partnerschappen, zoals PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL, en met programma’s en initiatieven in het kader van de pijler [“Excellente en open wetenschap”] om de overdracht van kennis uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar concrete voor de samenleving nuttige toepassingen te versnellen. Wat de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) en de ERC betreft, zal het EIT met name meewerken aan de ontwikkeling van de vaardigheden op het gebied van innovatie en ondernemerschap van MSCA-bursalen en ERC-begunstigden. Deze samenwerking wordt op vrijwillige basis beschikbaar gemaakt en de administratieve lasten voor de begunstigden worden niet verhoogd.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal bijdragen tot de pijler [“Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”] en relevante activiteiten aanvullen om wereldwijde uitdagingen aan te gaan en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. Het EIT zal met name via de KIG’s bijdragen tot relevante missies, thematische clusters en andere Europese partnerschappen door vooral maatregelen aan de vraagzijde te ondersteunen en exploitatiediensten te verlenen om de overdracht van technologie te stimuleren en de commercialisering van resultaten te versnellen.

Het EIT zal bijdragen tot de pijler [“Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”] en relevante activiteiten aanvullen om wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. Het EIT zal met name via de KIG’s bijdragen tot relevante missies, thematische clusters en andere Europese partnerschappen door vooral maatregelen aan de vraagzijde te ondersteunen en exploitatiediensten te verlenen om de overdracht van technologie te stimuleren en de commercialisering van resultaten te versnellen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 2 – hoofdstuk 2.2 – alinea 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Er zal ook worden nagegaan of synergie mogelijk is tussen het onderdeel “Delen van excellentie” van Horizon Europa en de door het EIT ondersteunde outreach-activiteiten. Net als de doelgroep voor de outreach-activiteiten van het EIT, zullen de doellanden van het onderdeel “Delen van excellentie” van Horizon Europa met name de deskundigheid en steun van het EIT kunnen gebruiken om downstream-activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de markt) te ontwikkelen.

Er zal ook worden nagegaan of synergie mogelijk is tussen het onderdeel “Uitbreiding van de participatie en verspreiding van excellentie” van Horizon Europa en de RIS en andere door het EIT ondersteunde outreach-activiteiten. Het doel is te zorgen voor een evenwichtiger vertegenwoordiging van de EIT-activiteiten in de Unie. Het EIT begeleidt de KIG’s om hen te helpen beter gebruik te maken van de RIS. Net als de doelgroep voor de outreach-activiteiten van het EIT, zullen de doellanden van het onderdeel “Verspreiding van excellentie” van Horizon Europa met name de deskundigheid en steun van het EIT kunnen gebruiken om downstream-activiteiten (d.w.z. activiteiten dichtbij de markt) te ontwikkelen. De RIS-begroting wordt ook gebruikt om ESI-fondsen vrij te maken. Dergelijke synergieën worden door de KIG’s gebruikt om financieringsregelingen te creëren die vergelijkbaar zijn met de acties voor uitbreiding van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (teamvorming en twinning).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De versterking van de rol van het EIT door de nadruk te leggen op acties waarbij het EIT een meerwaarde op EU-niveau oplevert en tot de verwezenlijking van de doelstellingen van Horizon Europa bijdraagt — zal als leidraad dienen voor de EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste zal het EIT de innovatiecapaciteit en -ecosystemen blijven steunen door de KIG’s verder te ontwikkelen en uit te breiden en door nieuwe KIG’s op te zetten. Ten tweede zal het EIT op basis van de ervaringen met de integratie binnen de kennisdriehoek — rechtstreeks steun verlenen aan de ontwikkeling van de ondernemers- en innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs. Ten slotte zal het EIT doeltreffender transversale maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het op EU-niveau meer effect sorteert. Bovendien zal het EIT zijn activiteiten op een aantal gebieden verbeteren met het oog op meer doeltreffendheid, efficiëntie en effect.

De versterking van de rol van het EIT, door de nadruk te leggen op een door innovatie gestimuleerde integratie binnen de kennisdriehoek, meerwaarde op Unieniveau en het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Horizon Europa, zal als leidraad dienen voor de EIT-strategie voor 2021-2027. Ten eerste blijft het EIT de innovatiecapaciteit en -ecosystemen steunen door de KIG’s verder te ontwikkelen, opener en transparanter te maken, te laten leiden met good governance en uit te breiden en door nieuwe KIG’s op te zetten. Ten tweede monitort het EIT op basis van de ervaringen met de integratie binnen de kennisdriehoek de ontwikkeling van de ondernemers- en innovatiecapaciteit van activiteiten van het hoger onderwijs, die zijn geïntegreerd in de kennisdriehoek en worden uitgevoerd door de KIG’s. Ten slotte verricht het EIT door middel van doeltreffender transversale maatregelen alle noodzakelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat zijn zichtbaarheid en impact op EU-niveau toenemen. Bovendien zal het EIT zijn activiteiten op een aantal gebieden verbeteren, zoals het sturen van de KIG’s naar financiële duurzaamheid, de openheid, het bereik, de transparantie, de kwaliteit en de duurzaamheid van zijn eigen activiteiten en van de activiteiten van de KIG’s, een grotere betrokkenheid van kmo’s en van startende ondernemingen, het evenwicht tussen mannen en vrouwen en de geografische dekking, met het oog op meer doeltreffendheid, efficiëntie en effect.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De integratie binnen de kennisdriehoek door het EIT en de KIG’s op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau zal van cruciaal belang blijven om innovatie-ecosystemen te versterken en duurzaam te maken en om nieuwe oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te vinden. Het EIT zal een portefeuille van KIG’s blijven ondersteunen (zie figuur 2) en het succesvolle platform voor het opstarten, uitbreiden en beheren van KIG’s verder versterken. De KIG’s zullen blijven opereren via colocatiecentra (CLC). De KIG’s zullen naar financiële duurzaamheid blijven streven om op lange termijn (uiterlijk na 15 jaar) financieel onafhankelijk van de EIT-subsidie te worden door publieke en particuliere investeringen ten volle te benutten.

De integratie binnen de kennisdriehoek door het EIT en de KIG’s op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau zal van cruciaal belang blijven om innovatie-ecosystemen te versterken en duurzaam te maken en om nieuwe oplossingen voor wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen te vinden. Het EIT zal een portefeuille van KIG’s blijven ondersteunen en het succesvolle platform voor het opstarten, uitbreiden en monitoren van KIG’s verder versterken, alsook strategisch toezicht en begeleiding aan hen blijven bieden. De KIG’s zullen blijven opereren via CLC’s die zijn geselecteerd na transparante openbare oproepen tot het indienen van voorstellen. De KIG’s zullen naar financiële duurzaamheid blijven streven om op lange termijn financieel onafhankelijk van de EIT-subsidie te worden door publieke en particuliere investeringen ten volle te benutten, waarbij ernaar wordt gestreefd deze doelstelling na vijftien operationele jaren te behalen. Na het einde van het 15e operationele jaar en op basis van de verlenging van de kaderpartnerschapsovereenkomst moeten KIG’s kunnen deelnemen aan bepaalde EIT-activiteiten, en met name activiteiten die verband houden met onderwijs. Over een dergelijke verlenging van de kaderpartnerschapsovereenkomst wordt besloten door de raad van bestuur, op basis van een positief resultaat van een beoordeling van onafhankelijke externe deskundigen van de doeltreffendheid van de KIG’s en mits zij voldoende effect hebben gesorteerd en in toereikende mate financieel duurzaam zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat de KIG’s behouden blijven in de EIT-gemeenschap en dat zij bepaalde resultaten blijven leveren die niet op andere commercieel haalbare wijze kunnen worden behaald.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 1 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal een groot deel van zijn begroting besteden aan steun voor de KIG’s. Het zal hun prestaties monitoren en analyseren en ervoor zorgen dat zij de doelstellingen van het EIT en van het programma Horizon Europa verwezenlijken. Naast financiële steun zal het EIT op basis van de opgedane ervaringen voor strategisch toezicht ten behoeve van de KIG’s en voor richtsnoeren over horizontale en specifieke kwesties zorgen, onder meer over de ontwikkeling van synergie binnen Horizon Europa en met andere EU-initiatieven. Het EIT zal met name KIG’s ondersteunen bij het ontwikkelen van interfaces en het bevorderen van gezamenlijke activiteiten met relevante Europese partnerschappen en andere relevante initiatieven en programma’s van de Unie.

Het EIT besteedt een groot deel van zijn begroting aan steun voor de KIG’s. Op basis van de indicatoren die zijn opgenomen in de lijst van bijlage V bij Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa monitort en analyseert het EIT de prestaties, gegenereerde investeringen en verschillende kwalitatieve en kwantitatieve effecten. Naast financiële steun zorgt het EIT op basis van de opgedane ervaringen voor strategisch toezicht ten behoeve van de KIG’s en voor richtsnoeren over horizontale en specifieke kwesties, onder meer over de ontwikkeling van synergie binnen Horizon Europa en met andere EU- en internationale initiatieven. Het EIT ondersteunt met name KIG’s bij het ontwikkelen van interfaces en het bevorderen van gezamenlijke activiteiten met relevante Europese partnerschappen, missies van Horizon Europa, de EIC en met andere relevante initiatieven en programma’s van de Unie en leidt de oprichting van CLC’s buiten de Unie. Het EIT moet alles in het werk stellen om de terminologie met betrekking tot de structuur van elke KIG te stroomlijnen, teneinde de herkenbaarheid van het EIT verder te vereenvoudigen, te verduidelijken en te vergroten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 1 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal ook toezien op de toekenning van het EIT-label aan onderwijs- en opleidingsprogramma’s van de KIG’s en nagaan of een doeltreffender mechanisme voor kwaliteitsborging kan worden ontwikkeld, met inbegrip van externe erkenning en accreditatie voor het EIT-label.

Het EIT monitort, verbetert en versterkt ook het EIT-label dat wordt toegekend aan onderwijs-, opleidings- mentorschap- en omscholingsprogramma’s van de KIG’s, met inbegrip van onlineprogramma’s, en gaat na of een doeltreffender mechanisme voor kwaliteitsborging kan worden ontwikkeld, met inbegrip van externe erkenning en zichtbaarheid voor het EIT-label.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 1 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal het delen van diensten en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen KIG’s vergemakkelijken en de samenwerking tussen KIG’s (bij activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn) rond thematische en horizontale thema’s bevorderen. Activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn, hebben vooral veel potentieel wanneer tal van KIG’s al rond gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van de EU werken waarvoor geen specifieke KIG’s bestaan. Het samenbrengen van de verschillende KIG’s in het kader van specifieke gezamenlijke acties met voordeel voor alle deelnemers biedt een groot synergiepotentieel. Het EIT zal dergelijke activiteiten stimuleren en een actieve rol spelen bij het bepalen van de inhoud en de structuur van de activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn. Het EIT zal op de uitvoering van dergelijke activiteiten en op de resultaten toezien om die activiteiten tot een integraal onderdeel van de strategieën van de KIG’s te maken.

Het EIT moet de oprichting van door de EIT-gemeenschap gedeelde diensten en faciliteiten vergemakkelijken om specifieke operationele taken die verschillende KIG’s gemeen hebben gezamenlijk uit te voeren. Het EIT vergemakkelijkt bovendien de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen KIG’s en bevordert de samenwerking tussen KIG’s (bij activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn) rond thematische en horizontale thema’s. Kruisbestuiving tussen verschillende onderwerpen is steeds belangrijker voor creativiteit, innovatie en zakendoen. Activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn en specifieke gezamenlijke acties hebben het hoogste potentieel voor synergiën en interdisciplinaire voordelen wanneer tal van KIG’s al rond gemeenschappelijke beleidsprioriteiten van de EU werken en er geen specifieke KIG’s bestaan. Het EIT stimuleert dergelijke activiteiten en speelt een actieve rol bij het bepalen van de inhoud en de structuur van de activiteiten waarbij verschillende KIG’s betrokken zijn. Het EIT ziet toe op de uitvoering van dergelijke activiteiten en op de resultaten om te zorgen voor de duurzaamheid van die activiteiten op lange termijn, als integraal onderdeel van de meerjarige strategieën van het EIT en de KIG’s.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal zijn regionale impact verder vergroten door meer openheid ten aanzien van potentiële partners en belanghebbenden en een beter geformuleerde regionale strategie voor de KIG’s, met inbegrip van links naar de relevante strategieën voor slimme specialisatie.

Het EIT vergroot zijn regionale impact verder door meer openheid van de KIG’s ten aanzien van een breed scala van potentiële partners en belanghebbenden, een evenwichtige geografische dekking, een betere verspreiding en exploitatie van resultaten en een beter geformuleerde regionale strategie voor de KIG’s. Iedere KIG stelt een dergelijke regionale strategie op als integraal onderdeel van haar meerjarige ondernemingsplan, teneinde de betrekkingen met regionale en lokale spelers en innovatoren, waaronder kmo’s, te versterken. De KIG’s moeten, waar relevant, links aantonen met strategieën voor slimme specialisatie en met de activiteiten van thematische platforms en interregionale initiatieven, met inbegrip van de beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. Het EIT houdt continu toezicht op de uitvoering van deze territoriale strategieën, met inbegrip van het hefboomeffect op de ESI-fondsen.

 

Het EIT gaat ook na hoe de colocatiecentra functioneren en hoe ze zich in de lokale innovatie-ecosystemen integreren. Daarnaast zullen de KIG’s deze integratie ook bevorderen door de oprichting van innovatiehubs, die als startpunt moeten dienen voor de interactie met de regionale en lokale actoren van de kennisdriehoek. De innovatiehubs kunnen helpen om synergieën tot stand te brengen, lokale netwerken te internationaliseren, mogelijkheden voor financiering en samenwerking in kaart te brengen, overheidsinstanties te adviseren en ondersteuning te bieden aan begunstigden. Innovatiehubs kunnen eveneens uitgroeien tot CLC’s.

 

Hoewel excellentie het voornaamste criterium blijft bij de selectie van partners, projecten of nieuwe colocatiecentra, moet bijzondere aandacht worden besteed aan het opbouwen van duurzame innovatiestructuren en ecosystemen in bescheiden en gematigd innoverende landen en regio’s, met name als zij nog geen deel uitmaken van de EIT-gemeenschap. Wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen voorstellen met dezelfde evaluatieresultaten, dienen de KIG’s prioriteit te verlenen aan de voorstellen die:

 

(a) een groter aantal regio’s en landen omvatten die slecht presteren op het gebied van O&I, of die matig presteren op het gebied van innovatie, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van de EIT-verordening [xxx];

 

(b) een groter aantal regio’s of landen omvatten die nog niet deelnemen aan de KIG;

 

(c) betrekking hebben op regio’s en landen die toezeggen bij te dragen met ESI-middelen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De regionale innovatieregeling van het EIT (EIT Regional Innovation Scheme, EIT RIS), die door het EIT wordt aangestuurd en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot op heden op vrijwillige basis gerund. Vanaf 2021 zal het EIT RIS een integraal onderdeel worden van de meerjarige strategie van de KIG’s. Het EIT zal advies en steun aan de KIG’s blijven verlenen bij de voorbereiding en de uitvoering van meerjarige EIT RIS-strategieën. De EIT RIS-activiteiten zullen worden voortgezet met verbeterde steun voor de innovatiecapaciteit van landen en regio’s die op het gebied van innovatie onderpresteren. Het EIT-budget voor de uitvoering van EIT RIS-activiteiten zal ten minste 10 % van de totale financiële steun van het EIT voor de KIG’s bedragen, waardoor het aantal KIG-partners uit de beoogde regio’s zal toenemen. De via de EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot doel:

De regionale innovatieregeling van het EIT (EIT Regional Innovation Scheme, EIT RIS), die door het EIT wordt aangestuurd en door de KIG’s wordt uitgevoerd, is tot op heden op vrijwillige basis gerund. Vanaf 2021 wordt het EIT RIS een verplicht en integraal onderdeel van de meerjarige strategieën van de KIG’s. Het EIT zorgt ervoor dat de RIS-activiteiten worden gebruikt als brug naar:

 

i) relevante strategieën voor slimme specialisatie op het gebied van onderzoek en innovatie om zo andere investeringen, en met name ESI-middelen te katalyseren;

 

ii) de integratie van potentiële nieuwe partners om zo de geografische dekking van de KIG’s uit te breiden.

 

Het EIT blijft advies en steun aan de KIG’s verlenen bij de voorbereiding en de uitvoering van meerjarige EIT RIS-strategieën. De RIS-activiteiten zullen worden voortgezet met verbeterde steun voor de innovatiecapaciteit van landen en regio’s, met inbegrip van ultraperifere regio’s, die lage O&I-prestaties leveren of die bescheiden of matige innovatoren zijn, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van de EIT-verordening [xxx], en die slechts in beperkte mate aan de activiteiten van de KIG’s deelnemen. Het EIT-budget voor de uitvoering van EIT RIS-activiteiten bedraagt ten minste 15 % van de totale financiële steun van het EIT voor de KIG’s, waardoor de toename van het aantal KIG-partners uit de beoogde regio’s wordt vergemakkelijkt. De via de EIT RIS gesteunde activiteiten hebben tot doel:

</Amend>

 

<Amend>Amendement  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 de innovatiecapaciteit van het plaatselijke ecosysteem te verbeteren door middel van activiteiten ter bevordering van de capaciteitsopbouw en een nauwere interactie tussen de lokale innovatieactoren (clusters, netwerken, regionale autoriteiten, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding);

 bijdragen aan het verbeteren van de innovatiecapaciteit van het regionale en plaatselijke ecosysteem in de hele Unie door middel van activiteiten ter bevordering van de capaciteitsopbouw en een nauwere interactie tussen de regionale en lokale innovatieactoren (clusters, netwerken, regionale autoriteiten, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding);

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 lokale innovatie-ecosystemen te koppelen aan pan-Europese innovatie-ecosystemen via de samenwerking met EIT-KIG’s en hun colocatiecentra.

 nieuwe partners voor de EIT-KIG’s aan te trekken, de geografische dekking van de EIT-KIG’s uit te breiden, mede door middel van de EIT-innovatiehubs, en lokale innovatie-ecosystemen te koppelen aan pan-Europese innovatie-ecosystemen via het aantrekken van nieuwe partners, de uitbreiding van de geografische dekking en de samenwerking met EIT-KIG’s en hun colocatiecentra.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 2 – streepje 2 bis</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 voor aanvullende private en publieke financiering te zorgen, met bijzondere aandacht voor ESI-fondsen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 2 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de KIG’s beter te integreren in de lokale innovatie-ecosystemen zal elke KIG bovendien een strategie moeten ontwikkelen en uitvoeren om de betrekkingen met regionale en lokale innovatieactoren aan te halen. Het EIT zal actief toezicht houden op de uitvoering van die strategie. Er moet een “plaatsgebonden” benadering van innovatie die voortbouwt op de colocatiecentra (en EIT RIS) van de KIG’s, worden geïntegreerd in de meerjarige strategie en het businessplan van de KIG’s, zodat hun rol als toegangspoort voor toegang tot een KIG en interactie met partners op dezelfde locatie ten volle kan worden benut. De KIG’s moeten links leggen met lokale strategieën voor slimme specialisatie en met de activiteiten van relevante thematische platforms en interregionale initiatieven, met inbegrip van de beheersautoriteiten van de ESI-fondsen. Het EIT zal ook nagaan hoe de colocatiecentra functioneren en hoe ze zich in de lokale innovatie-ecosystemen integreren.

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te helpen aangaan, zal het EIT op prioritaire gebieden nieuwe KIG’s opstarten die zijn geselecteerd op basis van criteria die — naast andere aspecten — de relevantie ervan voor de beleidsprioriteiten van Horizon Europa beoordelen, evenals het potentieel en de toegevoegde waarde ervan via het EIT-model. Bij het opstarten van nieuwe KIG’s zal rekening worden gehouden met de strategische planning van Horizon Europa en het budget dat voor de periode 2021-2027 aan het EIT is toegewezen. De in bijlage III bij de [verordening betreffende Horizon Europa] vastgestelde selectiecriteria voor Europese partnerschappen zullen in de KIG-oproep tot het indienen van voorstellen worden opgenomen en tijdens de evaluatie worden beoordeeld.

Om nieuwe wereldwijde uitdagingen te helpen aangaan, lanceert het EIT open en transparante oproepen om nieuwe KIG’s op te starten op prioritaire gebieden die zijn geselecteerd uit thematische gebieden van strategisch belang en op basis van criteria die — naast andere aspecten — de relevantie ervan voor de beleidsprioriteiten van de Unie beoordelen met betrekking tot de aanpak van mondiale en maatschappelijke uitdagingen, evenals het potentieel en de toegevoegde waarde ervan via het EIT-model. Bij het opstarten van nieuwe KIG’s wordt rekening gehouden met de strategische planning van Horizon Europa en het budget dat voor de periode 2021-2027 aan het EIT is toegewezen. De in bijlage III bij de [verordening betreffende Horizon Europa] vastgestelde selectiecriteria voor Europese partnerschappen worden in de KIG-oproep tot het indienen van voorstellen opgenomen en tijdens de evaluatie beoordeeld.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op basis van een voorstel van de raad van bestuur van het EIT en een analyse van dat voorstel wordt voorgesteld in 2022 een eerste KIG op het gebied van de culturele en creatieve sector op te starten met een in 2021 te publiceren oproep tot het indienen van voorstellen. Dit prioritaire gebied heeft de sterkste complementariteit met de acht reeds door het EIT opgestarte KIG’s en met de potentiële prioritaire gebieden voor andere in het kader van Horizon Europa op te starten Europese partnerschappen. De culturele en creatieve sector is een sector met een groot groeipotentieel, veel initiatieven aan de basis en een grote aantrekkingskracht voor de burgers. De sector is sterk verweven met lokale en regionale ecosystemen. De sector is echter nog steeds erg gefragmenteerd en het ontbreekt innovatoren en oprichters van bedrijven aan de nodige vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Deze knelpunten kunnen het best door een KIG worden verholpen, omdat KIG’s naar integratie binnen de kennisdriehoek streven, over een langetermijnperspectief beschikken en voor een plaatsgebonden benadering kiezen. Een factsheet met een samenvatting van de uitdagingen voor de culturele en creatieve sector en het verwachte effect van de toekomstige KIG is opgenomen in bijlage 1B bij deze SIA.

Op basis van een voorstel van de raad van bestuur van het EIT en een analyse van dat voorstel wordt voorgesteld in 2022 een eerste KIG op het gebied van de culturele en creatieve sector en industrieën op te starten met een in 2021 te publiceren oproep tot het indienen van voorstellen. Als de raad van bestuur van het EIT echter meent dat de belanghebbenden verder moeten worden geraadpleegd voordat de oproep tot het indienen van voorstellen wordt gepubliceerd, kan hij de publicatie ervan uitstellen tot 2022 met als doel de KIG voor de culturele en creatieve sector en industrieën in 2023 op te starten.

 

Er wordt voorgesteld om in 2025 een tweede KIG op te starten op het gebied van de water-, mariene en maritieme sector en ecosystemen (Water-KIC), waarvoor de oproep tot het indienen van voorstellen in 2024 moet worden gepubliceerd. De Commissie voert tegen 2023 echter met de hulp van onafhankelijke deskundigen een effectbeoordeling uit om de relevantie van het gebied van de water-, mariene en maritieme sector en ecosystemen te beoordelen. Als de beoordeling een negatief resultaat oplevert, stelt de Commissie een wijziging van bijlage 1A en bijlage 1B voor, rekening houdend met de bijdrage van de raad van bestuur van het EIT en het strategisch planningproces van Horizon Europa.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het prioritaire gebied water-, mariene en maritieme sector en ecosystemen beslaat een breed scala aan traditionele en opkomende economische sectoren, die intrinsiek zijn verbonden met een milieu- en natuurlijk kapitaal dat onder druk staat. Dit gebied zal een cruciale rol spelen bij het zorgen voor een klimaatneutrale, duurzame en concurrerende Unie in uiterlijk 2050, aangezien nieuwe technologieën en de noodzaak om de economie koolstofvrij te maken ertoe leiden dat er meer mariene en aquatische hulpbronnen worden gebruikt en geëxploiteerd. Zeeën, oceanen en binnenwateren spelen een centrale rol in klimaatprocessen, de gezondheid en het welzijn van mensen, de voedselvoorziening, het behoud van de biodiversiteit, cruciale ecosysteemdiensten, hernieuwbare energie en andere hulpbronnen. Door afvalwaterzuivering zal er minder energie worden verbruikt, zal de aanwezigheid van pathogene bacteriën tijdens de ontwatering van zuiveringsslib verminderen, en zal de efficiëntie en kwaliteit van zuiveringsinstallaties in algemene zin verbeteren. Dit prioritaire gebied vult de acht bestaande KIG’s aan. Een factsheet met een samenvatting van de uitdagingen voor dit gebied en het verwachte effect van de toekomstige KIG is opgenomen in bijlage 1Ba bij deze SIA.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 3 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het prioritaire gebied van de culturele en creatieve sector en industrieën is erg complementair met de acht reeds door het EIT opgestarte KIG’s en met de potentiële prioritaire gebieden voor andere in het kader van Horizon Europa op te starten Europese partnerschappen. De culturele en creatieve sector is een sector met een groot groeipotentieel, veel initiatieven aan de basis en een grote aantrekkingskracht voor de burgers. De sector is sterk verweven met lokale en regionale ecosystemen. De culturele en creatieve sector en industrieën zijn echter nog steeds erg gefragmenteerd en het ontbreekt innovatoren en oprichters van bedrijven aan de nodige vaardigheden op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Deze knelpunten kunnen het best door een KIG worden verholpen, omdat KIG’s naar integratie binnen de kennisdriehoek streven, over een langetermijnperspectief beschikken en voor een plaatsgebonden benadering kiezen. Een factsheet met een samenvatting van de uitdagingen voor dit gebied en het verwachte effect van de toekomstige KIG is opgenomen in bijlage 1B.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op basis van de voorgestelde begroting voor het EIT zou in 2025 een tweede nieuwe KIG kunnen worden opgestart met een in 2024 te publiceren oproep tot het indienen van voorstellen, nadat bijlage 1A is gewijzigd om een nieuw prioritair gebied/nieuwe prioritaire gebieden toe te voegen. Het prioritaire gebied zal/de prioritaire gebieden zullen worden geselecteerd in het licht van de voorstellen van de raad van bestuur van het EIT. Bij deze voorstellen zal rekening worden gehouden met de in het strategische onderzoeks- en innovatieplan van Horizon Europa vast te stellen prioritaire gebieden en met de criteria voor de selectie van Europese partnerschappen, met name openheid, transparantie, Europese meerwaarde, samenhang en synergie. De criteria voor de selectie van nieuwe KIG’s zullen in overeenstemming worden gebracht met die van Horizon Europa. Ze zullen ook de verwezenlijking van beleidsprioriteiten van de EU ondersteunen, zoals missies en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er kunnen nog andere nieuwe KIG’s worden geselecteerd, als er extra begrotingsmiddelen — naast die van het EIT — beschikbaar komen.

Andere nieuwe KIG’s zouden kunnen worden geselecteerd als er extra begrotingsmiddelen — naast die van het EIT — beschikbaar komen, en zullen rekening houden met de prioritaire gebieden in de voorstellen van de raad van bestuur van het EIT en die in het strategische onderzoeks- en innovatieplan van Horizon Europa, evenals met de vastgestelde criteria voor de selectie van Europese partnerschappen, met name openheid, transparantie, Europese meerwaarde, bijdrage tot de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, samenhang en synergie. Er kunnen nog andere nieuwe KIG’s worden geselecteerd, mits er extra begrotingsmiddelen — naast die van het EIT — beschikbaar komen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.1 – punt 3 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— de innovatie-ecosystemen versterken door steun aan bestaande KIG’s te blijven verlenen om via de integratie binnen de kennisdriehoe wereldwijde uitdagingen aan te gaan;

 

— nauwere samenwerking tussen de KIG’s bevorderen rond thema's die van strategisch en beleidsmatig belang zijn, en de gebieden voor deze samenwerking vaststellen;

 

— ervoor zorgen dat de KIG’s een strategie ontwikkelen en uitvoeren met het oog op samenwerking en synergie met relevante Europese partnerschappen en andere relevante initiatieven en -programma’s van de Unie;

 

— ervoor zorgen dat de KIG’s een inclusieve aanpak hanteren om hun betrekkingen met nationale, regionale en lokale actoren op het gebied van innovatie aan te halen;

 

— ervoor zorgen dat de EIT RIS-activiteiten meer regionaal effect sorteren en volledig in de meerjarige strategieën van de KIG’s worden geïntegreerd;

 

— nieuwe KIG’s opstarten met betrekking tot geselecteerde thematische gebieden van strategisch belang, te beginnen met een KIG op het gebied van de culturele en creatieve sector in 2022.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – kopje</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.2. De innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs ondersteunen

3.2. De ondernemers- en innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs ondersteunen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door de integratie binnen de kennisdriehoek heeft het EIT de aanhoudende kloof tussen hoger onderwijs, onderzoek en innovatie helpen overbruggen. Het EIT is met name een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal doordat het zich specifiek richt op onderwijs in ondernemerschap. Het effect van het EIT blijft echter beperkt tot de partners van de KIG’s.

Door de integratie binnen de kennisdriehoek heeft het EIT de aanhoudende kloof tussen hoger onderwijs, onderzoek en innovatie helpen overbruggen. Het EIT en de KIG’s zijn met name belangrijk voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal doordat zij zich specifiek richten op innovatie en onderwijs in ondernemerschap. Het effect van het EIT blijft echter niet beperkt tot de partners van de KIG’s maar wordt vergroot.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om innovatie op grotere schaal te ondersteunen moeten de instellingen voor hoger onderwijs in Europa innovatief en ondernemingsgezind zijn in hun benadering van onderwijs en onderzoek en in hun samenwerking met het bedrijfsleven en het ruimere lokale innovatie-ecosysteem, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld.

Om innovatie op grotere schaal te ondersteunen moeten de instellingen voor hoger onderwijs in Europa innovatief en ondernemingsgezind zijn in hun benadering van onderwijs en onderzoek en in hun samenwerking met het bedrijfsleven en het ruimere lokale en regionale innovatie-ecosysteem, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, openbare instellingen en organisaties uit de tertiaire sector, en dit op de inclusiefste en meest genderevenwichtige manier. Daarom zullen de normale hoger-onderwijsactiviteiten van de KIG’s worden versterkt en de ondernemers- en innovatiecapaciteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen de activiteiten van de KIG’s verder worden ontwikkeld.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ontwikkeling van instellingen voor hoger onderwijs tot meer innovatieve en ondernemingsgezinde organisaties vergt een duidelijke strategie, een methodologisch kader en toezegging van middelen. Op basis van zijn ervaringen is het EIT bij uitstek geschikt om de ontwikkeling van de ondernemers- en innovatiecapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs in het kader van Horizon Europa te ondersteunen.

Het EIT dient in samenwerking met de Commissie en op basis van de input van de KIG’s een initiatief voor het hoger onderwijs te ontwerpen en op te starten ter bevordering van de ontwikkeling van de innovatie- en ondernemingscapaciteit in de kennisdriehoek, dat door en via de KIG’s zal worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van een beoordeling door onafhankelijke deskundigen, die op het einde van de eerste drie jaar na de lancering van het initiatief voor het hoger onderwijs moet worden uitgevoerd, beslist de raad van bestuur van het EIT of het initiatief wordt voortgezet, opgeschaald of stopgezet.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De activiteiten zullen door het EIT via de KIG’s op een open en doelgerichte manier worden uitgevoerd om de innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs te vergroten en zo een groter aantal instellingen voor hoger onderwijs in de innovatiewaardeketens en -ecosystemen te integreren. Deze activiteiten vormen een aanvulling op de activiteiten van het EIT op het gebied van onderwijs als kernonderdeel van de KIG-activiteiten ter bevordering van de integratie binnen de kennisdriehoek, met name door deze meer open en toegankelijk te maken voor niet-partners van de KIG’s. De impact van het EIT zou verder reiken dan de KIG’s en bijdragen tot de kerntaak van het EIT, namelijk duurzame economische groei en concurrentievermogen stimuleren door de innovatiecapaciteit van de lidstaten te versterken conform de doelstellingen van Horizon Europa om de ondernemers- en innovatievaardigheden in het kader van een leven lang leren te bevorderen, met inbegrip van het vergroten van de capaciteit van instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa.

De activiteiten worden door het EIT via de KIG’s op een open, transparante en doelgerichte manier uitgevoerd om de innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs te vergroten en zo instellingen voor hoger onderwijs die nog geen KIG-partner zijn in de innovatiewaardeketens en -ecosystemen te integreren. Deze activiteiten vormen een aanvulling op de activiteiten van het EIT op het gebied van onderwijs in de kennisdriehoek van elke KIG, met name door deze meer open en toegankelijk te maken voor niet-partners van de KIG’s.

 

Het door de KIG uitgevoerde initiatief voor het hoger onderwijs moet onder andere de uitwisseling van beste praktijken verbeteren op het gebied van organisatorisch leren, coaching en mentorschap, de ontwikkeling van cursussen en opleidingen voor bij- en omscholing, de ontwikkeling van actieplannen om de behoeften op bepaalde gebieden vast te stellen, zoals innovatiemanagement, het oprichten van start-ups, duurzaamheid en klimaatneutraliteit, technologieoverdracht, beheer van intellectuele-eigendomsrechten, integratie van genderbenaderingen in innovatie, omgang met lokale belanghebbenden en andere activiteiten op het gebied van innovatiecapaciteit.

 

De KIG’s integreren hun activiteiten om de innovatiecapaciteit van de instellingen voor hoger onderwijs te versterken in hun meerjarige strategie. De activiteiten reiken verder dan de KIG’s en dragen bij tot de kerntaak van het EIT, namelijk Europese duurzame economische groei en concurrentievermogen stimuleren door de innovatiecapaciteit van de lidstaten te versterken conform de doelstellingen van Horizon Europa om de ondernemers- en innovatievaardigheden in het kader van een leven lang leren te bevorderen, te allen tijde rekening houdend met de genderdimensie.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EIT-steun zal voortbouwen op beleidsinitiatieven zoals het HEInnovate-kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal lidstaten en instellingen voor hoger onderwijs in de hele EU hun waarde hebben bewezen. Het EIT zal de ondersteunende activiteiten in nauwe samenwerking met de Commissie ontwerpen en voor samenhang en complementariteit zorgen met relevante activiteiten in het kader van Horizon Europa, Erasmus en andere programma’s. De specifieke details van het uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de eerste drie jaar verder worden ontwikkeld en verfijnd en tijdens deze proeffase worden gemonitord en geëvalueerd, voordat ze verder worden opgeschaald.

Het EIT en de KIG’s zullen voortbouwen op beleidsinitiatieven zoals Europese universiteiten, het HEInnovate-kader4 en het RIIA-kader5, die in een aantal lidstaten en instellingen voor hoger onderwijs in de hele EU hun waarde hebben bewezen. Het EIT ondersteunt de KIG’s bij het ontwerpen van activiteiten en zorgt voor samenhang en complementariteit met relevante activiteiten in het kader van Horizon Europa, Erasmus en andere programma’s. De specifieke details van het uitvoeringsmechanisme zullen tijdens de eerste drie jaar van het initiatief voor het hoger onderwijs verder worden ontwikkeld en verfijnd en worden gemonitord.

__________________

__________________

4 HEInnovate is een door de Europese Commissie en de OESO ontwikkeld beleidskader. HEInnovate biedt instellingen voor hoger onderwijs een methodologie om gebieden met ruimte voor de verdere ontwikkeling van innovatiecapaciteit op te sporen en om relevante strategieën en acties te ontwikkelen met het oog op het gewenste effect. HEInnovate is gebaseerd op deugdelijke methodologische gegevens met acht gebieden voor capaciteitsontwikkeling: leiderschap en bestuur; digitale transformatie; organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op het gebied van ondernemerschap; het voorbereiden en ondersteunen van ondernemers; uitwisseling van kennis; internationalisering; en het meten van effecten. De OESO heeft een aantal op HEInnovate gebaseerde landenverslagen gepubliceerd, zie OECD Skills Studies series op https://www.oecd-ilibrary.org/education/

4 HEInnovate is een door de Europese Commissie en de OESO ontwikkeld beleidskader. HEInnovate biedt instellingen voor hoger onderwijs een methodologie om gebieden met ruimte voor de verdere ontwikkeling van innovatiecapaciteit op te sporen en om relevante strategieën en acties te ontwikkelen met het oog op het gewenste effect. HEInnovate is gebaseerd op deugdelijke methodologische gegevens met acht gebieden voor capaciteitsontwikkeling: leiderschap en bestuur; digitale transformatie; organisatiecapaciteit; onderwijs en leren op het gebied van ondernemerschap; het voorbereiden en ondersteunen van ondernemers; uitwisseling van kennis; internationalisering; en het meten van effecten. De OESO heeft een aantal op HEInnovate gebaseerde landenverslagen gepubliceerd, zie OECD Skills Studies series op https://www.oecd-ilibrary.org/education/

5 Het Regional Innovation Impact Assessment Framework (RIIA) is door de Europese Commissie ontwikkeld als een eerste stap om het innovatie-effect van universiteiten te beoordelen via de uitwerking van op meeteenheden gebaseerde casestudy’s. De beoordeling van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via het RIIA-kader) kan potentieel worden gekoppeld aan op innovatieprestaties gebaseerde financieringsinstrumenten op regionaal, nationaal of EU-niveau.

5 Het Regional Innovation Impact Assessment Framework (RIIA) is door de Europese Commissie ontwikkeld als een eerste stap om het innovatie-effect van universiteiten te beoordelen via de uitwerking van op meeteenheden gebaseerde casestudy’s. De beoordeling van het innovatie-effect (bijvoorbeeld via het RIIA-kader) kan potentieel worden gekoppeld aan op innovatieprestaties gebaseerde financieringsinstrumenten op regionaal, nationaal of EU-niveau.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal een aansturende en coördinerende rol spelen bij de uitvoering van en het toezicht op de activiteiten van de KIG’s. Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan: een inclusieve benadering om andere instellingen voor hoger onderwijs dan de partners van de KIG’s aan te trekken; een interdisciplinaire en vakgebiedoverschrijdende benadering; en een link met de strategie voor slimme specialisatie van de Europese Commissie, relevante thematische platforms en het EIT RIS.

Elke KIG schenkt bijzondere aandacht aan: een open en inclusieve benadering om andere instellingen voor hoger onderwijs dan de partners van de KIG’s aan te trekken om te zorgen voor een zo ruim mogelijke geografische dekking; een interdisciplinaire en vakgebiedoverschrijdende benadering; een grotere deelname van vrouwen in sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn; en een link met de strategie voor slimme specialisatie van de Europese Commissie, relevante thematische platforms, zoals de beleidsondersteuningsfaciliteit, en het EIT RIS.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 7</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal zijn steun voor de ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs koppelen aan het EIT-label, dat momenteel wordt toegekend aan de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. Deelnemende instellingen voor hoger onderwijs kunnen met name worden betrokken bij het gebruik van het EIT-label. Het EIT zal het EIT-label ook uitbreiden tot activiteiten op het gebied van een leven lang leren waarbij een bredere doelgroep van studenten, lerende volwassenen en instellingen (met inbegrip van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding) buiten de KIG’s wordt betrokken en bereikt Het gebruik van het label buiten de EIT-gemeenschap zal op alle niveaus (individueel, programma en instelling) een meer structurerend effect hebben.

Het EIT verleent steun aan KIG’s bij de uitvoering van het EIT-label, dat wordt toegekend aan de onderwijsprogramma’s van de KIG’s. Deelnemende instellingen voor hoger onderwijs zullen worden gestimuleerd om het EIT-label te gebruiken. De EIT-KIG’s maken beter gebruik van het EIT-label en breiden dit ook uit tot activiteiten op het gebied van een leven lang leren, mentorschap, beroepsopleidingen en programma’s voor vaardigheden en omscholing, MOOC’s, waarbij een bredere doelgroep van studenten, lerende volwassenen en instellingen (met inbegrip van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding) buiten de partners van de KIG’s wordt betrokken en bereikt. Het gebruik van het label buiten de EIT-KIG-’s zal naar verwachting op alle niveaus (individueel, programma en instelling) een meer structurerend effect hebben. Het EIT controleert de doeltreffendheid van de uitbreiding van de reikwijdte van het EIT-label van de onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – alinea 8</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal zich met name richten op instellingen voor hoger onderwijs uit landen die gematigde en bescheiden innovatoren zijn, en uit andere zwak presterende regio's die hun innovatie-voetafdruk en hun strategieën voor slimme specialisatie willen versterken. Het EIT zal aan deze maatregel ten minste 25 % van het totale aan deze activiteiten toegewezen budget toewijzen.

De KIG’s voeren hun initiatieven voor het hoger onderwijs uit door middel van open en transparante oproepen tot het indienen van voorstellen. De KIG’s richten zich op instellingen voor hoger onderwijs uit de hele Unie, maar met name uit die landen en regio’s die gematigde en bescheiden innovatoren zijn, en uit andere zwak presterende regio’s die hun innovatie-voetafdruk en hun strategieën voor slimme specialisatie willen versterken. De EIT-KIG’s wijzen een passend budget toe aan deze activiteiten, en de in de oproepen op te nemen subsidiabiliteitscriteria waarborgen dat een aanzienlijk aantal bij de projecten betrokken instellingen voor hoger onderwijs van buiten de KIG komt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.2 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— in samenwerking met de Commissie activiteiten ontwerpen en opstarten om de ontwikkeling van de innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs te bevorderen. Deze activiteiten zullen vanaf 2021 via de KIG’s worden uitgevoerd;

 

— een outreachprogramma introduceren om instellingen voor hoger onderwijs uit landen die gematigde en bescheiden innovatoren zijn, te stimuleren hun innovatiecapaciteit te ontwikkelen;

 

— specifieke begeleiding, deskundigheid en coaching bieden aan deelnemende instellingen voor hoger onderwijs;

 

— het bereik van het EIT-label versterken en uitbreiden buiten de KIG's tot de instellingen voor hoger onderwijs die aan de actie deelnemen.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – kopje</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1) Communicatie

1) Communicatie en verspreiding

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal zijn communicatie en zichtbaarheid versterken. Met een toenemend aantal KIG’s en een nieuwe actie ter ondersteuning van de ondernemerszin van instellingen voor hoger onderwijs zal het EIT meer inspanningen leveren om zijn erkenning als kwaliteitsmerk voor innovatie te vergroten. Dit merkbeheer en deze verbeterde communicatie zijn vooral ten aanzien van de burgers van cruciaal belang, aangezien de door het EIT gegenereerde innovaties ertoe bijdragen de concrete impact van EU-investeringen via het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie aan te tonen. Het EIT zal een verbeterde brandingstrategie toepassen ten aanzien van zijn belangrijkste belanghebbenden (instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, bedrijven enz.) in alle lidstaten en daarbuiten, in overeenstemming met de benadering van communicatie in het kader van Horizon Europa.

Het EIT en de KIG’s versterken en verbeteren hun communicatie en zichtbaarheid en passen een verbeterde brandingstrategie toe ten aanzien van hun belangrijkste belanghebbenden (instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, start-ups, kmo’s, organisaties uit de tertiaire sector enz.) in alle lidstaten en daarbuiten, in overeenstemming met de communicatiebenadering van Horizon Europa. Met een toenemend aantal KIG’s en nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de innovatie- en ondernemingscapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs zal het EIT meer inspanningen leveren om de erkenning van EU-steun als kwaliteitsmerk voor innovatie te vergroten. Dit merkbeheer en deze verbeterde communicatie zijn vooral ten aanzien van de burgers en regionale en nationale autoriteiten van cruciaal belang, aangezien de door het EIT en de Europese Innovatieraad samen gegenereerde innovaties ertoe bijdragen de concrete impact van EU-investeringen via het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie aan te tonen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om een ruimere verspreiding en een beter begrip van de door het EIT geboden mogelijkheden te waarborgen, zal het EIT nagaan of het mogelijk is de begeleiding en bijstand met betrekking tot de deelname aan EIT-KIG’s in heel Europa te versterken door voort te bouwen op bestaande informatienetwerken in heel Europa.

Om een ruimere verspreiding en een beter begrip van de door het EIT geboden mogelijkheden te waarborgen, versterkt het EIT de begeleiding en bijstand met betrekking tot de deelname aan EIT-KIG’s in heel Europa. Een speciaal netwerk van landelijke verbindingsfunctionarissen van het EIT, als onderdeel van de nationale contactpunten van Horizon Europa, bouwt voort op bestaande informatienetwerken in heel Europa en draagt zo bij tot het vergroten van de zichtbaarheid en de communicatie-activiteiten van het EIT en de KIG’s. Daarnaast ondersteunen zij de nationale en regionale autoriteiten bij het identificeren van de nodige synergieën met de meerjarige programma’s van de KIG’s.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal op gezette tijden — en ten minste twee kaar per jaar — bijeenkomsten organiseren van de groep vertegenwoordigers van de lidstaten en de betrokken diensten van de Commissie om voor een passende informatiestroom en communicatie met de lidstaten en op EU-niveau te zorgen en om de betrokkenen op de hoogte te houden van de prestaties en de resultaten van de door het EIT gefinancierde activiteiten. De groep vertegenwoordigers van de lidstaten zal ook voor passende ondersteuning zorgen om contacten te leggen tussen door het EIT gesteunde activiteiten en nationale programma’s en initiatieven, met inbegrip van de mogelijke nationale medefinanciering van die activiteiten.

Het EIT zal op gezette tijden bijeenkomsten organiseren met de groep vertegenwoordigers van de lidstaten en de betrokken diensten van de Commissie, het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s om voor een passende informatiestroom en communicatie met de lidstaten en op EU-niveau te zorgen en om de betrokkenen op de hoogte te houden van de prestaties en de resultaten van de door het EIT gefinancierde activiteiten. De groep vertegenwoordigers van de lidstaten zal ook voor passende ondersteuning zorgen om contacten te leggen tussen door het EIT gesteunde activiteiten en nationale programma’s en initiatieven, met inbegrip van de mogelijke nationale medefinanciering van die activiteiten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 1 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal het EIT-forum van belanghebbenden en de EIT Awards blijven beheren om de interactie met Europese actoren van de kennisdriehoek te bevorderen en de meest veelbelovende ondernemers en innovatoren in Europa te erkennen.

Het EIT blijft het EIT-forum van belanghebbenden en de EIT Awards beheren om de interactie met Europese actoren van de kennisdriehoek te bevorderen en de meest veelbelovende ondernemers en innovatoren in Europa te erkennen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT speelt een sleutelrol bij de verspreiding van goede praktijken en ervaringen. De KIG’s en de projecten ter ondersteuning van de innovatie- en ondernemingscapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs vormen een waardevolle bron van informatie en experimenteel leren voor beleidsmakers, omdat ze voorbeelden van goede praktijken en steun bieden bij de ontwikkeling en de uitvoering van EU-beleid op hun thematische gebieden.

Het EIT speelt een sleutelrol bij de identificatie en verspreiding van goede praktijken en ervaringen. Het EIT en de KIG’s plegen, ook via de landelijke verbindingsfunctionaris van het EIT, overleg met de nationale en regionale autoriteiten van de lidstaten en het Europees Parlement, met name het panel voor de toekomst van wetenschap en technologie (STOA), om een gestructureerde dialoog tot stand te brengen, teneinde goede praktijken, ervaringen en kansen te identificeren, te delen en te verspreiden. De KIG’s en de projecten ter ondersteuning van de innovatie- en ondernemingscapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs vormen een waardevolle bron van informatie en experimenteel leren voor beleidsmakers en belanghebbenden op het gebied van RDI, omdat ze voorbeelden van goede praktijken en steun bieden bij de ontwikkeling en de uitvoering van EU-beleid op hun thematische gebieden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 2 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tot dusver zijn de goede praktijken en de lessen van de KIG’s onvoldoende gecodificeerd en niet doeltreffend verspreid. In zijn ondersteunende functie als kennispartner voor beleidsmakers en de hele innovatiegemeenschap zal het EIT zijn rol als instituut voor innovatie verder ontwikkelen, een instituut dat in staat is innovatieve praktijken, ervaringen en resultaten van door het EIT gefinancierde activiteiten (onderwijs & opleiding, ondersteuning van innovatie en ondernemerschap) op te sporen, te analyseren, te codificeren, te delen en op grotere schaal ingang te doen vinden. Deze activiteit zal voortbouwen op de verbanden en synergie met de andere initiatieven in het kader van de [pijler “Innovatief Europa”] van het [voorstel voor Horizon Europa].

Tot dusver zijn de goede praktijken en de lessen van de KIG’s onvoldoende gebundeld, gecodificeerd en niet doeltreffend verspreid. In zijn ondersteunende functie als kennispartner voor beleidsmakers en de hele RDI-gemeenschap ontwikkelt het EIT zijn rol als instituut voor innovatie verder, een instituut dat in staat is innovatieve praktijken, ervaringen en resultaten van door het EIT gefinancierde activiteiten (onderwijs en opleiding, ondersteuning van onderzoek en innovatie en ondersteuning van ondernemerschap) op te sporen, te analyseren, te codificeren, te delen en op grotere schaal ingang te doen vinden. Deze activiteit bouwt voort op de verbanden en synergie met de andere initiatieven in het kader van de pijler “Innovatief Europa” van Horizon Europa, in het bijzonder de Europese Innovatieraad, de missies en de Europese partnerschappen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 3 – kopje</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3) Internationale samenwerking

3) Internationale samenwerking en activiteiten voor een wereldwijd bereik

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 3 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen het toepassingsgebied van de EIT-verordening zal het EIT streven naar een groter effect van zijn activiteiten door middel van internationale samenwerking en het zal internationale, door het EIT gefinancierde activiteiten van de KIG’s coördineren. De belangrijkste activiteiten van het EIT zullen nauw worden afgestemd op relevante doelstellingen van het industriebeleid van de Europese Unie en op de prioriteiten van de Unie op het gebied van onderzoek en innovatie. Bovendien zal voor een Europese meerwaarde worden gezorgd.

Binnen het toepassingsgebied van ... [de EIT-verordening (2019/0151/COD)] tracht het EIT te verzekeren dat zijn activiteiten een grotere impact hebben via internationale samenwerking en internationale, door het EIT gefinancierde activiteiten van de KIG’s.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 3 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de internationale samenwerking zal het EIT — in overleg met de Commissie — er vooral naar streven wereldwijde maatschappelijke uitdagingen doeltreffend aan te gaan, een bijdrage tot relevante internationale initiatieven en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te leveren en de toegang tot talent en een grotere vraag naar en een groter aanbod aan innovatieve oplossingen te waarborgen. Het EIT en de KIG’s zullen hun internationale activiteiten plannen en uitvoeren in nauwe samenwerking met de Commissie, conform Horizon Europa en andere relevante EU-beleidsmaatregelen en onder toezicht van de raad van bestuur van het EIT.

Het EIT en de KIG’s zullen hun internationale activiteiten plannen en uitvoeren in nauwe samenwerking met de Commissie, conform Horizon Europa en andere relevante EU-beleidsmaatregelen en onder toezicht van de raad van bestuur van het EIT. Bij de internationale samenwerking en activiteiten voor een wereldwijd bereik leggen de KIG’s in overleg met de raad van bestuur van het EIT en de Commissie de nadruk op het op doeltreffende wijze aangaan van wereldwijde en maatschappelijke uitdagingen, het bijdragen aan relevante internationale initiatieven en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en het waarborgen van toegang tot talent en een grotere vraag naar en een groter aanbod van innovatieve oplossingen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.3 – punt 3 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— zijn zichtbaarheid verbeteren door middel van een sterkere brandingstrategie ten aanzien van de belangrijkste belanghebbenden in de lidstaten;

 

— zorgen voor de zichtbaarheid van de steun van de Europese Unie;

 

— nagaan of het haalbaar is bestaande EU-informatienetwerken te gebruiken en hun activiteiten te coördineren met het oog op beter advies aan en een betere begeleiding van potentiële EIT-KIG-partners:

 

— regelmatige bijeenkomsten van de groep vertegenwoordigers van de lidstaten organiseren om te zorgen voor een doeltreffende communicatie en informatiestroom met de lidstaten;

 

— de zichtbaarheid van zijn activiteiten ten aanzien van de burgers en de gemeenschap van belanghebbenden vergroten via het forum van belanghebbenden, de EIT Awards en de EIT-alumni;

 

— lessen en goede praktijken die voortvloeien uit door het EIT gefinancierde activiteiten, opsporen, codificeren en doeltreffend uitwisselen; met de autoriteiten van de EU-lidstaten op nationaal en regionaal niveau samenwerken om een gestructureerde dialoog tot stand te brengen en de inspanningen te coördineren om goede praktijken en lessen op te sporen, te delen en te verspreiden;

 

— de grote lijnen van de internationale samenwerking van het EIT en de KIG’s uitzetten onder toezicht van de raad van bestuur van het EIT, conform de strategie van de Commissie voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie en in overleg met de respectieve diensten van de Commissie.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit deel bevat een aantal maatregelen om het huidige functioneren van het EIT en de KIG’s aan te passen en te verbeteren. Een doeltreffende en strategische raad van bestuur van het EIT zal toezicht op de uitvoering van die maatregelen op EIT-niveau houden en voor de nodige stimulansen en controle zorgen — onder meer via het proces voor de toewijzing van financiering — om ervoor te zorgen dat de KIG’s de betrokken maatregelen uitvoeren.

Dit deel bevat een aantal maatregelen om het huidige functioneren van het EIT en de KIG’s aan te passen en te verbeteren. Een doeltreffende en strategische raad van bestuur van het EIT houdt toezicht op de uitvoering van die maatregelen op EIT-niveau en zorgt voor de nodige stimulansen en controle — onder meer via het proces voor de op prestaties gebaseerde toewijzing van financiering — om ervoor te zorgen dat de KIG’s de betrokken maatregelen uitvoeren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de prestaties en de impact van de KIG’s te maximaliseren, zal het EIT operationele richtsnoeren verstrekken aan en toezicht houden op de KIG’s met het oog op de naleving van de beginselen van goed beheer, de beginselen en criteria voor Europese partnerschappen in het kader van de verordening betreffende Horizon Europa en de coördinatie met de prioriteiten van Horizon Europa.

Om de prestaties en de impact van de KIG’s te maximaliseren, zal het EIT operationele richtsnoeren verstrekken aan en voortdurend toezicht houden op de KIG’s om de naleving te waarborgen van de beginselen van goed beheer en goed bestuur, de beginselen en criteria voor Europese partnerschappen in het kader van de verordening betreffende Horizon Europa en de coördinatie met de vereisten en prioriteiten van Horizon Europa, op basis van een langetermijnstrategie voor samenwerking tussen het EIT en de KIG’s. Wanneer een KIG ondermaats presteert of de verwachte resultaten en impact niet verwezenlijkt, kunnen passende maatregelen worden genomen.

(Om de nummering van de punten in de bijlage op dezelfde lijn te brengen, zullen de punten onder Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 in een latere fase van de procedure opnieuw worden genummerd.)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De maatregelen die tijdens de uitvoering voortdurende openheid van de KIG’s en transparantie waarborgen, zullen worden verbeterd, met name door gemeenschappelijke bepalingen voor nieuwe leden op te nemen die de partnerschappen een meerwaarde verlenen. De KIG’s zullen hun activiteiten ook volledig transparant uitvoeren. De KIG’s zullen dynamische partnerschappen blijven waarbij nieuwe partners – waaronder een groeiend aandeel kmo’s – zich kunnen aansluiten op basis van excellentie en strategische geschiktheid. Om de concentratie van financiering te beperken en ervoor te zorgen dat de activiteiten van de KIG’s kunnen profiteren van een breed netwerk van partners, zal de procedure voor het opstellen van het businessplan (met inbegrip van de vaststelling van prioriteiten, de selectie van activiteiten en de toewijzing van financiële middelen) transparanter en inclusiever worden gemaakt. Ten slotte zullen de KIG’s het aandeel oproepen verhogen, met name voor innovatieprojecten die openstaan voor derden. Al deze maatregelen zullen leiden tot een toename van het aantal deelnemende entiteiten die bij de activiteiten van de KIG’s betrokken zijn. Ten slotte zouden de KIG’s in hun regelmatige rapportage verslag moeten uitbrengen over de betrokkenheid van nieuwe partners.

Het EIT zorgt ervoor dat de maatregelen die tijdens de uitvoering voortdurende openheid van de KIG’s ten aanzien van nieuwe leden en transparantie waarborgen, zullen worden verbeterd, met name door transparante, duidelijke en consequente toetredings- en uittredingscriteria voor nieuwe leden die de partnerschappen een meerwaarde verlenen, vast te stellen en toe te passen en door de doeltreffendheid van de maatregelen voortdurend te volgen. De KIG’s voeren hun activiteiten ook volledig transparant uit, onder meer door middel van een systematisch gebruik van openbare oproepen tot het indienen van voorstellen voor projecten, partners en de oprichting van nieuwe colocatiecentra.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 2 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Hoewel excellentie het belangrijkste criterium blijft voor het selecteren van partners, projecten of nieuwe colocatiecentra, verlenen de KIG’s, wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen voorstellen met dezelfde evaluatieresultaten, prioriteit aan de voorstellen die:

 

a) een groter aantal regio’s en landen omvatten die slecht presteren op het gebied van O&I, of die matig presteren op het gebied van innovatie, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van de EIT-verordening [xxx];

 

b) een groter aantal regio’s of landen omvatten die nog niet deelnemen aan de KIG;

 

c) betrekking hebben op regio’s en landen die toezeggen bij te dragen met ESI-middelen;

 

d) betrekking hebben op een groter aantal kmo’s;

 

e) zorgen voor een beter genderevenwicht.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 2 ter (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De KIG’s zullen open en dynamische partnerschappen blijven waar nieuwe partners uit heel de Unie – waaronder een groeiend aandeel kmo’s en start-ups – zich bij kunnen aansluiten op basis van excellentie, toegevoegde waarde, hun vermogen om bij te dragen aan innovatie-ecosystemen en strategische geschiktheid. Om de concentratie van financiering te beperken en ervoor te zorgen dat voor de activiteiten van de KIG’s uit een brede geografische dekking en een uitgebreid netwerk van partners kan worden geput, wordt de procedure voor het opstellen van het businessplan (met inbegrip van de vaststelling van prioriteiten, de selectie van activiteiten en de toewijzing van financiële middelen) en de selectie van nieuwe colocatiecentra en daarmee samenhangende financieringsbesluiten, transparanter, meer open en inclusiever gemaakt. Ten slotte moeten de KIG’s in hun regelmatige verslaglegging verslag uitbrengen over de betrokkenheid van nieuwe partners en begunstigden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aangezien KIG’s in de hele innovatiewaardeketen actief zijn, zullen ze in hun businessplan zorgen voor een passend evenwicht tussen activiteiten op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en innovatie. De activiteiten van de KIG’s zullen worden uitgevoerd door middel van een slanke, efficiënte en kosteneffectieve structuur die de administratieve en algemene kosten tot een minimum beperkt. Het EIT zal ervoor zorgen dat de KIG’s hun verwachte effecten zullen sorteren via een grote verscheidenheid van in de businessplannen van de KIG’s vastgestelde activiteiten, die de verwezenlijking van hun doelstellingen op doeltreffende wijze ondersteunen.

Aangezien KIG’s in de hele innovatiewaardeketen actief zijn, zorgen ze in hun businessplan voor een passend en continu evenwicht tussen activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en innovatie. Het EIT houdt toezicht op de activiteiten van de KIG’s, om te waarborgen dat ze worden uitgevoerd door middel van een slanke, efficiënte en kosteneffectieve structuur die de administratieve, management- en algemene kosten tot een redelijk minimum beperkt. Het EIT zal ervoor zorgen dat de KIG’s hun verwachte effecten zullen sorteren via een grote verscheidenheid van in de businessplannen van de KIG’s vastgestelde activiteiten, die de verwezenlijking van hun doelstellingen op doeltreffende wijze ondersteunen. Om de administratieve lasten te beperken, beslaan de businessplannen van de KIG’s en EIT-subsidies voor de KIG’s een periode van minstens drie jaar, terwijl over de activiteiten van de KIG’s nog steeds jaarlijks verslag moet worden uitgebracht.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verbintenissen van elke KIG-partner tijdens de contractuele duur van het initiatief zullen worden gegarandeerd door de feitelijke bijdragen van de partners regelmatig te vergelijken met de oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zal ervoor zorgen dat de KIG’s beschikken over een risicobeheerssysteem voor gevallen waarin sommige partners niet in staat zijn hun oorspronkelijke verbintenissen na te komen.

De verbintenissen van elke KIG-partner worden tijdens de gehele contractuele duur van het initiatief gegarandeerd door de feitelijke bijdragen van de partners regelmatig te vergelijken met de oorspronkelijke verbintenissen. Het EIT zorgt ervoor dat de KIG’s beschikken over een risicobeheerssysteem voor gevallen waarin sommige partners niet in staat zijn hun oorspronkelijke verbintenissen na te komen. Bij het streven naar financiële duurzaamheid van hun activiteiten zoeken de KIG’s naar een brede waaier aan inkomsten- en investeringsbronnen. Het streven naar financiële duurzaamheid mag niet leiden tot een verhoging van het studiegeld of het lidgeld van partners, of tot nadelen voor kleinere entiteiten, zoals kmo’s en start-ups, in termen van studie- of lidgeld of lagere subsidies.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 4 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— ervoor zorgen dat de KIG’s strikte beginselen van openheid en transparantie toepassen, met name wat betreft de selectie van nieuwe partners en de procedure voor het opstellen van de businessplannen;

 

— ervoor zorgen dat de uitvoering van de KIG’s volledig in overeenstemming is met de respectieve eisen die uit de verordening betreffende Horizon Europa voortvloeien;

 

— zorgen voor een passend evenwicht in de businessplannen tussen de activiteiten van de kennisdriehoek;

 

— ervoor zorgen dat de KIG’s hun administratieve kosten tot een minimum beperken;

 

— ervoor zorgen dat de acht bestaande KIG’s de overgang maken naar de uitvoering van de nieuwe uitvoeringscriteria van Horizon Europa voor Europese partnerschappen.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door middel van een slank en vereenvoudigd financieringsmodel zal het EIT het effect en de bijdrage van de KIG’s vergroten bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma Horizon Europa. Om de toegevoegde waarde van zijn steun te verhogen, zal het EIT zijn financieringsmodel aanpassen. Er zijn vier belangrijke gebieden waarop het EIT verbeteringen zal doorvoeren.

Door middel van een slank en vereenvoudigd financieringsmodel zal het EIT het effect en de bijdrage van de KIG’s vergroten bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma Horizon Europa. Om de toegevoegde waarde van zijn steun te verhogen, past het EIT zijn financieringsmodel aan teneinde de toezeggingen van de partners van KIG’s of van andere particuliere en publieke bronnen na verloop van tijd te doen toenemen. Het EIT moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van de begroting voor de looptijd van de periode en voor een vlotte overgang van de huidige periode naar de volgende MFK-periode, met name voor de lopende activiteiten. Er zijn vier belangrijke gebieden waarop het EIT verbeteringen zal doorvoeren.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten eerste zal het EIT een medefinancieringspercentage invoeren om het niveau van de particuliere en publieke investeringen te verhogen. De aanpassing van het financieringsmodel zal de overgang van de KIG’s naar financiële duurzaamheid vergemakkelijken. De aanpassing zal de KIG’s stimuleren om tijdens de looptijd van de kaderpartnerschapsovereenkomsten het aandeel van de EIT-financiering in hun businessplan geleidelijk te verlagen en tegelijkertijd het niveau van mede-investeringen uit andere bronnen dan het EIT te verhogen. Vaste dalende medefinancieringspercentages zullen van toepassing zijn in alle fasen van de levenscyclus van de KIG’s (opstartfase, aanloopfase, maturiteitsfase, stopzetting van de EIT-subsidie), zoals hieronder uiteengezet.

Ten eerste zal het EIT de passende medefinancieringspercentages toepassen, die geleidelijk afnemen tot 50 % in het twaalfde jaar dat de KIG actief is, om het niveau van de particuliere en publieke investeringen te verhogen, naast de inkomsten van hun partners, waardoor de KIG’s gebruik kunnen maken van steeds meer aanvullende particuliere en publieke inkomsten en investeringen, teneinde financiële duurzaamheid te bereiken. Het EIT past het aandeel van de zijn financiering aan in overeenstemming met het meerjarige businessplan van de KIG’s en verhoogt tegelijkertijd het niveau van mede-investeringen uit andere bronnen dan het EIT. De EIT-financiering is resultaatgericht, stimuleert impact en beloont succes, wordt rechtstreeks gekoppeld aan de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de KIG’s en kan worden stopgezet in het geval van een aanhoudend gebrek aan resultaten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – figuur 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten tweede zal het huidige proces voor de toewijzing van subsidies sterker worden afgestemd op competitieve prestaties en resultaten en op het gebruik van meerjarige subsidies. De raad van bestuur van het EIT zal de KIG’s sterkere stimulansen bieden — met name op basis van hun individuele prestaties — om te zorgen voor een zo groot mogelijk effect. Het EIT zal daarom zijn bepalingen inzake competitieve financiering wijzigen om het effect ervan als onderdeel van Horizon Europa te versterken.

Ten tweede zorgt het EIT ervoor dat het proces voor de toewijzing van subsidies gebaseerd is op competitieve prestaties en op het gebruik van meerjarige subsidies. De EIT-financiering wordt overeenkomstig artikel 11 van ... [de EIT-verordening (2019/0151(COD)] gekoppeld aan vooruitgang. De raad van bestuur van het EIT zal de KIG’s sterkere stimulansen bieden — met name op basis van hun individuele prestaties — om te zorgen voor een zo groot mogelijk effect. Het EIT zal daarom zijn bepalingen inzake competitieve financiering wijzigen om het effect ervan als onderdeel van Horizon Europa te versterken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten derde zal het EIT strenge regels ter versterking van het evaluatiemechanisme toepassen, voordat de eerste initiële zevenjarige periode van de KIG-activiteiten verstrijkt. Deze tussentijdse evaluatie, die moet worden uitgevoerd met de hulp van externe deskundigen, moet — overeenkomstig de criteria van Horizon Europa voor het toezicht op en de evaluatie van Europese partnerschappen — beantwoorden aan de beste internationale praktijken en vóór het verstrijken van de initiële zevenjarige periode worden uitgevoerd. Op basis van de evaluatie zal de raad van bestuur besluiten de financiële bijdrage aan een KIG voort te zetten of de financiële bijdrage stop te zetten (en dus de kaderpartnerschapsovereenkomst met die KIG niet te verlengen) en de middelen toe te wijzen aan activiteiten die betere resultaten opleveren.

Ten derde zal het EIT strenge regels ter versterking van het evaluatiemechanisme toepassen, voordat de eerste initiële zevenjarige periode van de KIG-activiteiten verstrijkt. De tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd door externe en onafhankelijke deskundigen en beantwoordt — overeenkomstig de criteria van Horizon Europa voor het toezicht op en de evaluatie van Europese partnerschappen en de in artikel 11 van ... [de EIT-verordening (2019/0151/COD)] vastgestelde criteria — aan de beste internationale praktijken. De evaluatie wordt vóór het verstrijken van de initiële zevenjarige periode uitgevoerd. Op basis van de evaluatie zal de raad van bestuur overeenkomstig artikel 11 van ... [de EIT-verordening (2019/0151/COD)] besluiten de financiële bijdrage aan een KIG voort te zetten, te verminderen of aan te passen, of de financiële bijdrage stop te zetten (en dus de kaderpartnerschapsovereenkomst met die KIG niet te verlengen)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis) De administratieve lasten verminderen

(Dit kopje moet vóór bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 5 worden ingevoegd.)

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten slotte zal het EIT blijven streven naar vereenvoudiging om onnodige administratieve lasten7 voor de KIG’s te verminderen, zodat hun jaarlijkse businessplan en meerjarige strategie flexibel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste bedragen of eenheidskosten voor relevante KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. Bovendien zal het EIT — waar nodig — meerjarige subsidieovereenkomsten met de KIG’s sluiten in het kader van de respectieve kaderpartnerschapsovereenkomsten om de middelen, met name van innovatieactiviteiten, beter te plannen en een sterker engagement en langetermijninvesteringen van de deelnemende partners in de activiteiten van de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige subsidieovereenkomsten mogen hoogstens een periode van drie jaar bestrijken.

Het EIT voert zijn inspanningen voor de vereenvoudiging en beperking van de administratieve lasten7 voor de KIG’s verder op, zodat hun meerjarige businessplannen flexibel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Er zal onder meer van vaste bedragen of eenheidskosten voor relevante KIG-activiteiten worden gebruikgemaakt. Bovendien zal het EIT meerjarige subsidieovereenkomsten met de KIG’s sluiten in het kader van de respectieve kaderpartnerschapsovereenkomsten om de middelen, met name van innovatieactiviteiten, beter te plannen en een sterker engagement en langetermijninvesteringen van de deelnemende partners in de activiteiten van de KIG’s te bevorderen. Deze meerjarige subsidieovereenkomsten moeten een periode van ten minste drie jaar bestrijken. Het EIT versterkt zijn vertrouwensrelatie met de KIG’s en legt bij zijn evaluatie de nadruk op resultaten en impact.

__________________

__________________

7 Met name zal de jaarlijkse rapportage over aanvullende activiteiten van de KIG’s worden stopgezet, zoals aanbevolen door de Rekenkamer in haar speciaal verslag van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

7 Met name zal de jaarlijkse rapportage over aanvullende activiteiten van de KIG’s worden stopgezet, zoals aanbevolen door de Rekenkamer in haar speciaal verslag van 2016 (aanbeveling 1, blz. 51).

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 5 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— een nieuw financieringsmodel toepassen om de partners van de KIG’s tot meer engagement te stimuleren;

 

— het financieringsmodel continu verbeteren door de rapportagevereisten van de KIG’s te vereenvoudigen en — wanneer dit nuttig wordt geacht — meerjarige subsidieovereenkomsten met de KIG’s te sluiten in het kader van de respectieve kaderpartnerschapsovereenkomsten;

 

— het proces voor de toewijzing van competitieve subsidies aanpassen om prestaties en resultaten te belonen;

 

— de prestaties van elke KIG vóór het verstrijken van het zevende jaar van activiteit grondiger evalueren ter ondersteuning van een besluit van de raad van bestuur over de voortzetting of de beëindiging van financiële steun, overeenkomstig het kader van Horizon Europa voor Europese partnerschappen.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 6 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na een grondige en onafhankelijke studie in nauwe samenwerking met de Commissie zal het EIT uiterlijk eind 2023 zijn betrekkingen bepalen met KIG’s waaraan de steunsubsidies in de loop van de programmeringsperiode 2021-2027 worden stopgezet. Als de eindevaluatie positief is, kan het EIT een “memorandum van samenwerking” met elke KIG sluiten met het oog op de voortzetting van de samenwerking na de beëindiging van de kaderpartnerschapsovereenkomst. Dit memorandum moet onder meer de rechten en verplichtingen omvatten met betrekking tot:

Het EIT ontwikkelt de algemene beginselen voor de betrekkingen met KIG’s na de beëindiging van de kaderpartnerschapsovereenkomst, in overeenstemming met het kader van Horizon Europa voor Europese partnerschappen. Na een grondige en onafhankelijke studie in nauwe samenwerking met de Commissie beoordeelt het EIT uiterlijk eind 2023 de impact en resultaten van de drie KIG’s waarvan de kaderpartnerschapsovereenkomst in de loop van de programmeringsperiode 2021-2027 wordt beëindigd en bepaalt het de betrekkingen die zij daarna zullen onderhouden.

 het gebruik van het EIT-merk, de deelname aan de EIT Awards en aan andere door het EIT georganiseerde initiatieven;

 

 het gebruik van het EIT-label voor onderwijs- en opleidingsprogramma’s;

 

 de deelname aan competitieve oproepen van het EIT voor activiteiten waarbij verschillende KIG's betrokken zijn, en voor gezamenlijke diensten;

 

 de betrekkingen met de alumnigemeenschap van het EIT.

 

</Amend>

 

<Amend>Amendement  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 6 – alinea 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Als de grondige evaluatie van externe onafhankelijke deskundigen positief is en de raad van bestuur een positief besluit heeft genomen, kan het EIT overeenkomstig artikel 11 van de EIT-verordening besluiten de kaderpartnerschapsovereenkomst te verlengen tot het einde van de lopende programmeringsperiode, indien uit de evaluatie blijkt dat bepaalde activiteiten van KIG’s nog niet financieel duurzaam zijn, maar essentieel blijven voor de uitvoering van hun taken en werkzaamheden en voor hun vermogen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, en derhalve nog steeds financiële steun van het EIT nodig hebben om hen in staat te stellen financieel duurzaam te worden. Overeenkomstig artikel 11 van de EIT-verordening is die verlenging afhankelijk van bepaalde voorwaarden en kan de reikwijdte, de begroting en de looptijd van de overeenkomst worden beperkt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.4 – punt 6 – tabel</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal:

Schrappen

— de algemene beginselen ontwikkelen voor de betrekkingen met KIG’s na beëindiging van de kaderpartnerschapsovereenkomst, in overeenstemming met het kader van Horizon Europa voor Europese partnerschappen;

 

— onder voorbehoud van een positieve eindevaluatie en een besluit van de raad van bestuur — memoranda van samenwerking met de KIG’s sluiten om ze als actieve leden van de EIT-gemeenschap te behouden.

 

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op basis van zijn brede werkingssfeer en specifieke rol is het EIT goed geplaatst om synergie te creëren en voor complementariteit met andere EU-programma’s of -instrumenten te zorgen, onder meer door meer ondersteuning aan de KIG’s te bieden bij hun plannings- en uitvoeringsactiviteiten. De onderstaande lijst bevat concrete voorbeelden van gevallen waarin het EIT op middellange tot lange termijn zal bijdragen tot synergie buiten het kader van Horizon Europa.

Op basis van zijn brede werkingssfeer en specifieke rol als integraal onderdeel van Horizon Europa is het EIT goed geplaatst om synergie te creëren en voor complementariteit met andere EU-programma’s of -instrumenten te zorgen, onder meer door meer ondersteuning aan de KIG’s te bieden bij hun plannings- en uitvoeringsactiviteiten. De onderstaande lijst bevat concrete voorbeelden van gevallen waarin het EIT op middellange tot lange termijn zal bijdragen tot synergie buiten het kader van Horizon Europa.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 4 – streepje 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 Gezien de territoriale dimensie van de KIG’s en de innovatie-ecosystemen wordt gestreefd naar synergie met de ESI-fondsen. Alles zal in het werk worden gesteld om de activiteiten van KIG’s op te nemen in de operationele programma’s van de beheersautoriteiten van de cohesiefondsen. Dit zou moeten bijdragen tot de doelstellingen van openheid, geografisch evenwicht en financiële duurzaamheid van de KIG’s en de algehele impact van het EIT moeten doen toenemen.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 – hoofdstuk 3.5 – alinea 4 – streepje 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 De KIG’s van het EIT zullen de samenwerking met de platforms voor slimme specialisatie bevorderen — met name met de projecten waarin ervaring is opgedaan met de beheersautoriteiten van de fondsen voor het cohesiebeleid — om synergie tussen EIT-middelen, de fondsen voor het cohesiebeleid en andere Europese, nationale en/of regionale programma’s te vergemakkelijken.

 De KIG’s van het EIT zullen de samenwerking tussen KIG’s en de platforms voor slimme specialisatie bevorderen om synergie tussen EIT-middelen, de fondsen voor het cohesiebeleid en andere Europese, nationale en/of regionale programma’s te vergemakkelijken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De crisis ten gevolge van de uitbraak van COVID-19

 

1) Samenwerking tussen het EIT en de KIG’s

 

De ingrijpende sociale, economische, ecologische en technologische veranderingen die het gevolg zijn van de uitbraak van COVID-19 vragen om samenwerking van alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie. Ook het EIT moet een bijdrage leveren aan de innovaties die nodig zijn om een samenhangende respons op deze crisis te bieden. Het EIT moet ervoor zorgen dat de KIG’s helpen om innovatieve oplossingen te bieden op diverse actiegebieden, in overeenstemming met de prioriteiten van het herstelplan van de Unie, de Europese Green Deal, de industriële strategie van de Unie en de SDG’s, om bij te dragen aan het herstel van de Europese samenleving en economie, en de duurzaamheid en veerkracht daarvan te versterken. Iedere KIG dient een tweejarig strategisch plan te ontwikkelen waarmee kan worden bijgedragen aan het verlichten van de effecten van de crisis op de economie, en met name de daarmee gepaard gaande sociale ontwrichting, alsook de terugval in investeringen. Daarbij moet speciale aandacht worden besteed aan acties die gericht zijn op vergroting van de veerkracht van hun innovatie-ecosystemen, en met name van micro-ondernemingen, kmo’s en start-ups, maar ook van die studenten, onderzoekers, ondernemers en werknemers die het hardst door de crisis getroffen zijn.

 

Het EIT moet ervoor zorgen dat de KIG’s in staat zijn om met de nodige flexibiliteit te handelen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de toenemende eisen die het gevolg zijn van de COVID-19-crisis en goed kunnen inspelen op het Europese herstelplan. De KIG’s kunnen in synergie met andere instanties en agentschappen op innovatiegebied voorstellen doen voor initiatieven ter ondersteuning van het huidige, op de kennisdriehoek gebaseerde innovatie-ecosysteem. Zij kunnen speciale oproepen tot het indienen van voorstellen publiceren, de aanzet geven tot initiatieven met gebruik van hun partnerschappen, ecosystemen en gemeenschappen, afzonderlijke en gemeenschappelijke KIG-projecten voor duurzame bedrijfsherstructurering opzetten, en in kaart brengen welke kmo’s, startende ondernemingen en andere belanghebbenden steun nodig hebben. Zij moeten flexibel genoeg zijn om steunmaatregelen op maat te creëren voor hun partners en begunstigden, maar ook voor belanghebbenden buiten hun bestaande gemeenschappen. Zij zullen zich moeten instellen op een periode met meer gedecentraliseerde werkprocessen, werken op afstand, minder reizen, meer onzekerheid en meer fysieke afstand. Zij dienen hun partners, begunstigden en studenten te helpen met innovatieve oplossingen en instrumenten voor samenwerking, informatie en ondersteunende diensten.

 

Tegen het einde van 2023 beoordeelt de raad van bestuur van het EIT in overleg met de Commissie of het door iedere KIG ontplooide crisisresponsprogramma moet worden verlengd.

 

2) EIT Health

 

Zonder te overlappen met bestaande databanken en initiatieven moet EIT Health bijdragen tot het bijeenbrengen van expertise en het verzamelen van gegevens en informatie voor de ontwikkeling van vaccins, testmethoden en medische behandelingen voor COVID-19. EIT Health dient bij te dragen tot het opzetten van horizontale platforms die ondersteuning kunnen bieden aan onderzoek en ontwikkeling in het kader van vaccingerichte initiatieven van wetenschappelijke instellingen, bedrijven (met name kmo’s) en andere organisaties die ervaring hebben met preklinische proeven, het testen van vaccins en de productie van klinisch testmateriaal.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het voor de periode 2021-2027 benodigde budget voor het EIT bedraagt [3 000] miljoen EUR en is gebaseerd op drie hoofdonderdelen: 1) de uitgaven voor de bestaande acht KIG’s (rekening houdend met het feit dat voor drie van deze KIG’s de kaderpartnerschapsovereenkomsten eind 2024 zullen aflopen) en voor het opstarten van twee nieuwe KIG’s (in 2022 en 2025); 2) het opstarten van een nieuwe steun- en coördinatieactie van het EIT; en 3) administratieve uitgaven.

Het voor de periode 2021-2027 benodigde budget voor het EIT bedraagt 4 % van de totale begroting van Horizon Europa en is gebaseerd op twee hoofdonderdelen: 1) de uitgaven voor de bestaande acht KIG’s (rekening houdend met het feit dat voor drie van deze KIG’s de kaderpartnerschapsovereenkomsten eind 2024 zullen aflopen) en voor het opstarten van twee nieuwe KIG’s (in 2022 of 2023 en 2025); en 2) administratieve uitgaven.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ongeveer [2 500] miljoen EUR (83,3 % van de totale EIT-begroting) is bestemd voor de financiering van bestaande en nieuwe KIG’s en omvat [200] miljoen EUR voor de regionale innovatieregeling. Door de invoering van een medefinancieringspercentage zullen de KIG’s naar verwachting nog eens [1 500] miljoen EUR aan andere publieke en particuliere financiering mobiliseren. Het budget voor het opstarten van twee nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 en 2025) zal ongeveer [300] miljoen EUR bedragen. Als naast het budget van het EIT nog andere aanvullende middelen beschikbaar worden, kan het EIT nog meer KIG’s opstarten.

Ongeveer 96,7 % is bestemd voor de financiering van bestaande en nieuwe KIG’s, waarvan:

 

a) ten minste 15 % voor de regionale innovatieregeling;

 

b) maximaal 3 % voor het onderwijsinitiatief ter ontwikkeling van de innovatie- en ondernemingscapaciteit in de kennisdriehoek;

 

c) ongeveer 10 % voor het opstarten van twee nieuwe KIG’s (respectievelijk in 2022 of 2023 en 2025).

 

Als naast het budget van het EIT nog andere aanvullende middelen beschikbaar worden, kan het EIT nog meer KIG’s opstarten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal een nieuwe ondersteunende actie opstarten om de ondernemers- en innovatiecapaciteit van instellingen voor hoger onderwijs te helpen ontwikkelen. Deze actie zal horizontale diensten voor projectbeheer en toezicht vereisen. Ongeveer [400] miljoen EUR van het EIT-budget (maximaal 14 %) is nodig voor de uitvoering van deze activiteiten: [120] miljoen EUR voor de opstartfase (de eerste drie jaar) en de rest voor de opschalingsfase (de laatste vier jaar).

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 4 – inleidende formule</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EIT zal een slanke en dynamische organisatie blijven. De administratieve uitgaven, die de nodige personele, administratieve, infrastructurele en operationele kosten dekken, zullen stijgen, maar gemiddeld niet meer dan 3 % van het EIT-budget bedragen. Een deel van de administratieve uitgaven wordt gedekt door Hongarije doordat het land tot eind 2029 gratis kantoorruimte ter beschikking stelt. De administratieve uitgaven voor de periode 2021-2027 zullen daarom ongeveer 73 miljoen EUR bedragen. Het budget kan als volgt worden uitgesplitst:

Het EIT zal een slanke en dynamische organisatie blijven. De administratieve uitgaven van het EIT, die de nodige personele, administratieve, infrastructurele en operationele kosten dekken, zullen stijgen, maar gemiddeld ongeveer 3 % van het EIT-budget bedragen. Een deel van de administratieve uitgaven wordt gedekt door Hongarije doordat het land tot eind 2029 gratis kantoorruimte ter beschikking stelt. Daarnaast worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de administratieve kosten van de KIG’s te verminderen, die in ieder geval tot een redelijk minimum worden beperkt.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.1 – alinea 4 – figuur</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[…]

Schrappen

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De meting van het effect van het EIT zal tijdens de volgende programmeringsperiode voortdurend worden verbeterd, rekening houdend met de tot dusver geleerde lessen en opgedane ervaring. Het EIT zal zich van een kader voor evaluatie, rapportage en toezicht bedienen dat voor samenhang met de algemene aanpak in het kader van Horizon Europa zorgt en tegelijkertijd flexibiliteit biedt. Met name zal de feedback tussen de Commissie, het EIT en de KIG’s worden verbeterd om de doelstellingen op een consistente, coherente en efficiënte manier te kunnen verwezenlijken.

De meting van het effect van het EIT zal tijdens de volgende programmeringsperiode voortdurend worden verbeterd, rekening houdend met de tot dusver geleerde lessen, de opgedane ervaring en de noodzaak om zijn praktijken te stroomlijnen met die van Horizon Europa. Het EIT zal zich van het kader voor evaluatie, rapportage en toezicht bedienen dat is vastgesteld in Horizon Europa, met gebruik van de indicatoren die zijn opgenomen in de lijst van bijlage V bij Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 1 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4.2.1. Tussentijdse evaluatie van het EIT

 

Het EIT is onderworpen aan een grondige tussentijdse evaluatie door de Commissie, op basis van de periodieke evaluaties als vastgesteld in artikel 19 van Verordening [xxx] inzake het EIT. Deze wordt uitgevoerd met behulp van onafhankelijke deskundigen, uiterlijk drie jaar na het begin van de volgende financiële periode. Naast andere aspecten wordt in deze tussentijdse evaluatie ook het volgende beoordeeld:

 

a) de resultaten en effecten van het onderwijsinitiatief en de mogelijke voortzetting ervan;

 

b) de doeltreffendheid van de strategieën voor financiële duurzaamheid van de KIG’s;

 

c) de uitvoering en impact van de regionale innovatieregeling;

 

d) de haalbaarheid van verdere samenwerking van het EIT en alle uitvoeringsorganen van pijler III van Horizon Europa, teneinde te beoordelen of het EIT een meer horizontale rol zou kunnen spelen voor alle pijlers en/of één loket voor innovatie met een reeks verschillende aanvullende activiteiten zou kunnen opzetten.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Evaluatie

4.2.2. Evaluatie en herziening van KIG’s

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De periodieke evaluaties van de EIT-activiteiten, met inbegrip van de door de KIG’s beheerde activiteiten, zullen door de Commissie worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de EIT-verordening en de Horizon Europa-verordening. Bij deze evaluaties zullen de doeltreffendheid, de efficiëntie, de relevantie, de samenhang en de EU-meerwaarde van de activiteiten van het EIT, met inbegrip van de KIG’s, worden beoordeeld. De evaluaties zullen worden gebaseerd op onafhankelijke externe evaluaties en worden gebruikt bij de algemene halftijdse en ex post-evaluaties van Horizon Europa. Bovendien zal het EIT een grondige evaluatie van elke KIG uitvoeren vóór het einde van het 7e en het 14e operationele jaar in het kader van de kaderpartnerschapsovereenkomsten.

De periodieke evaluaties van de EIT-activiteiten, met inbegrip van de door de KIG’s beheerde activiteiten, zullen door de Commissie worden uitgevoerd overeenkomstig de ... [EIT-verordening (2019/0151/COD)] en de Horizon Europa-verordening. Bij deze evaluaties zullen de doeltreffendheid, de efficiëntie, de relevantie, de samenhang en de EU-meerwaarde van de activiteiten van het EIT, met inbegrip van de KIG’s, worden beoordeeld. De evaluaties zullen worden gebaseerd op onafhankelijke externe evaluaties en worden gebruikt bij de algemene halftijdse en ex post-evaluaties van Horizon Europa.

 

Het EIT zal een grondige evaluatie van elke KIG uitvoeren vóór het einde van het 4e, 7e, 11e en het 14e operationele jaar in het kader van de kaderpartnerschapsovereenkomsten. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen en de voortzetting van de KIG is afhankelijk van een positief besluit van de raad van bestuur.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 4</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rapportage en toezicht

4.2.3 Rapportage en toezicht

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 5</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De rapportage over en het toezicht op de operationele prestaties en de resultaten van de KIG’s zullen een primaire taak van het EIT zijn en worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenschappelijke diensten van Horizon Europa. Het rapportage- en toezichtsysteem voor KIG’s zal in het algemene toezichtsysteem van Horizon Europa worden ingebouwd, met name door gemeenschappelijke gegevensmodellen toe te passen (inclusief gegevensverzameling). De Commissie zal aan het medeontwerp van alle relevante, door het EIT ontwikkelde of toegepaste impact- en toezichtindicatoren en -instrumenten deelnemen om te zorgen voor compatibiliteit en samenhang met het algemene toezichtsysteem van Horizon Europa, met inbegrip van de belangrijkste effecttrajecten, het kader van criteria voor Europese partnerschappen en het strategische planningsproces. Voorts zal het EIT rekening houden met de toepassing van de Innovation Radar-methode in het kader van Horizon Europa en nagaan hoe de KIG’s Innovation Radar kunnen gebruiken om hun monitoringactiviteiten te versterken.

De Commissie houdt voortdurend toezicht op het beheer en de uitvoering van de activiteiten van het EIT, in overeenstemming met artikel 45 van Verordening [xxx] tot vaststelling van Horizon Europa. Gegevens van projecten die in het kader van het EIT zijn gefinancierd, worden opgenomen in de databank van Horizon Europa. De Commissie zal aan het medeontwerp van alle relevante, door het EIT ontwikkelde of toegepaste impact- en toezichtindicatoren en -instrumenten deelnemen om te zorgen voor compatibiliteit en samenhang met het algemene toezichtsysteem van Horizon Europa, met inbegrip van de belangrijkste effecttrajecten, het kader van criteria voor Europese partnerschappen en het strategische planningsproces. Voorts zal het EIT rekening houden met de toepassing van de Innovation Radar-methode in het kader van Horizon Europa en nagaan hoe de KIG’s Innovation Radar kunnen gebruiken om hun monitoringactiviteiten te versterken.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 6</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het algemeen is het de taak van het EIT om de operationele prestaties van de KIG’s regelmatig te monitoren en zijn monitoringsystemen voortdurend aan te passen overeenkomstig het monitoring- en rapportagekader voor Europese partnerschappen in het kader van Horizon Europa en in samenwerking met de gemeenschappelijke diensten van Horizon Europa. De resultaten van dit toezicht zullen worden gebruikt bij de business planning van de KIG’s en bij de besluitvorming van het EIT over de toewijzing van de begroting en de voorbereiding van de kaderpartnerschapsovereenkomsten met de KIG’s als begunstigden.

In het algemeen is het de taak van het EIT om de operationele prestaties van de KIG’s, met inbegrip van hun administratieve uitgaven, regelmatig te monitoren en zijn monitoringsystemen voortdurend aan te passen overeenkomstig het monitoring- en rapportagekader voor Europese partnerschappen in het kader van Horizon Europa en in samenwerking met de gemeenschappelijke diensten van Horizon Europa. De resultaten van dit toezicht zullen worden gebruikt bij de meerjarige business planning van de KIG’s en bij de besluitvorming van het EIT over de toewijzing van de begroting en de voorbereiding van de kaderpartnerschapsovereenkomsten met de KIG’s als begunstigden.

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 7 – punt 1</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1) economische/innovatie-effecten sorteren door de oprichting en de groei van ondernemingen evenals nieuwe innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te beïnvloeden, directe en indirecte werkgelegenheid te scheppen en andere publieke en particuliere investeringen te mobiliseren;

1) economische/innovatie-effecten sorteren door de oprichting en de groei van ondernemingen evenals nieuwe innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen te beïnvloeden, directe en indirecte werkgelegenheid te scheppen en aanvullende publieke en particuliere investeringen te mobiliseren;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 7 – punt 2</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2) wetenschappelijke en educatieve effecten sorteren door het menselijk kapitaal in onderzoek en innovatie te versterken, de innovatieve en ondernemersvaardigheden van individuele personen en organisaties te vergroten en de verspreiding van kennis en innovatie openlijk in de samenleving te bevorderen;

2) wetenschappelijke en educatieve effecten sorteren door nieuwe kennis te creëren, het menselijk kapitaal in onderzoek en innovatie te versterken, de innovatieve en ondernemersvaardigheden van individuele personen en organisaties te vergroten en de verspreiding van kennis en innovatie openlijk in de samenleving te bevorderen;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 7 – punt 3</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3) maatschappelijke effecten sorteren door de beleidsprioriteiten van de EU op het gebied van klimaatverandering, energie, grondstoffen, gezondheid of voedsel met behulp van innovatieve oplossingen aan te pakken, in contact met burgers en eindgebruikers te treden en de toepassing van innovatieve oplossingen op deze gebieden in de samenleving te versterken.

3) maatschappelijke effecten sorteren door de beleidsprioriteiten van de EU op het gebied van klimaatverandering (mitigatie, adaptatie en weerbaarheid), energie, grondstoffen, gezondheid, productie met toegevoegde waarde, stedelijke mobiliteit of voedsel met behulp van innovatieve oplossingen aan te pakken, in contact met burgers en eindgebruikers te treden en de toepassing van innovatieve oplossingen op deze gebieden in de samenleving te versterken;

</Amend>

<Amend>Amendement  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Voorstel voor een besluit</DocAmend>

<Article>Bijlage I – hoofdstuk 4 – hoofdstuk 4.2 – alinea 7 – punt 3 bis (nieuw)</Article>

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis)