<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0121/2020</NoDocSe>
PDF 599kWORD 202k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Comisia pentru industrie, cercetare și energie</Commission>

Raportoare: <Depute>Maria Da Graça Carvalho</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: Stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0330),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0043/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

 având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0121/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. propune ca actul să fie citat ca „decizia Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 221-2027:  stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei”;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Referirea 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie5, în special articolul 17,

având în vedere .../2020 [Regulamentul EIT (2019/0151 (COD)] al Parlamentului European și al Consiliului din ... 2020, în special articolul 4,

__________________

 

5 JO L 97, 9.4.2008, p. 1.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 294/2008 prevede adoptarea unei agende strategice de inovare (denumită în continuare „ASI”).

(1) Regulamentul (UE) nr. .../2020 [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)] prevede adoptarea unei agende strategice de inovare (denumită în continuare „ASI”).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) ASI trebuie să definească domeniile prioritare și strategia pe termen lung pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT”) și să includă o evaluare a impactului său socio-economic și a capacității sale de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare. ASI trebuie să țină seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT.

(2) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE).../2020 [Regulamentul EIT (2019/0151 (COD)] prevede că ASI trebuie să stabilească strategia, obiectivele și prioritățile pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie (denumit în continuare „EIT ”) pentru perioada de șapte ani vizată, să definească acțiunile-cheie, rezultatele vizate și resursele necesare și să includă o evaluare a impactului său social, economic și ecologic și a capacității sale de a genera cea mai bună valoare adăugată în materie de inovare. ASI ar trebui să țină seama de rezultatele monitorizării și evaluării EIT și ar trebui să vizeze asigurarea coerenței cu programul Orizont Europa, asigurând în același timp sinergii cu alte programe relevante ale Uniunii, contribuind la punerea în aplicare a priorităților strategice ale Uniunii și la realizarea obiectivelor și a politicilor Uniunii, inclusiv Pactul verde european, planul european de redresare, strategiile europene privind datele, tehnologiile digitale, IMM-urile și strategiile industriale și contribuind totodată la atingerea autonomiei strategice a Europei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) ASI trebuie să includă o analiză a posibilelor sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, instrumente și programe ale Uniunii,

(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE).../2020 [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)], ASI trebuie să includă o analiză a posibilelor sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, instrumente și programe ale Uniunii,

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se adoptă Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru perioada 2021-2027, astfel cum este prevăzută în anexă.

Se adoptă Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru perioada 2021-2027 (denumită în continuare „ASI”), astfel cum este prevăzută în anexă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ASI este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [...] privind Institutul European de Inovare și Tehnologie6.

ASI este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) .../2020 [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)].

__________________

 

6 Trimitere la Regulamentul EIT reformat adoptat.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta decizie intră în vigoare în a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta Agendă strategică de inovare (ASI) stabilește strategia și prioritățile Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru perioada 2021-2027. Ea reprezintă principalul document de politică al EIT în cursul următoarei perioade de programare și definește obiectivele acestuia, acțiunile-cheie, rezultatele preconizate și resursele necesare. ASI asigură alinierea necesară a EIT la [propunerea privind programul Orizont Europa], care este programul-cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și inovării pentru perioada 2021-2027. De asemenea, agenda asigură sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte inițiative, politici și instrumente ale Uniunii.

Prezenta Agendă strategică de inovare (ASI) stabilește strategia și prioritățile Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru perioada 2021-2027. Ea reprezintă principalul document de politică al EIT în cursul următoarei perioade de programare și definește obiectivele acestuia, acțiunile-cheie, impactul și rezultatele preconizate și resursele necesare. ASI asigură alinierea necesară a EIT la [propunerea privind programul Orizont Europa], care este programul-cadru al Uniunii pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. De asemenea, agenda asigură sinergii și complementarități adecvate între activitățile EIT și alte programe, politici, instrumente și angajamente ale Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ASI 2021-2027 se bazează pe evaluarea impactului efectuată de Comisia Europeană. Ea ia în considerare proiectul de ASI transmis de consiliul de conducere al EIT Comisiei Europene la 20 decembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul EIT21. Aceasta reflectă și noua [propunere privind programul Orizont Europa] a Comisiei Europene din iunie 2018, în special, rolul esențial al EIT ca parte a pilonului [Inovare deschisă] (pilonul III), precum și contribuția sa la abordarea provocărilor globale, inclusiv la țintele fixate pentru obiectivele climatice și la competitivitatea industrială europeană (pilonul II), precum și la excelența științifică (pilonul I). ASI se întemeiază pe lecțiile învățate în ultimii ani de funcționare a EIT și pe rezultatele unui proces extins de consultare cu principalele părți interesate.

ASI 2021-2027 se bazează pe evaluarea impactului efectuată de Comisia Europeană. Ea ia în considerare proiectul de ASI transmis de consiliul de conducere al EIT Comisiei Europene la 20 decembrie 2017, în conformitate cu... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)] 21.  Aceasta reflectă și noua [propunere privind programul Orizont Europa] a Comisiei Europene din iunie 2018, în special rolul esențial al EIT ca parte a pilonului [Inovare deschisă] (pilonul III), precum și contribuția sa la abordarea provocărilor globale și societale, inclusiv la țintele fixate pentru obiectivele și angajamentele climatice, la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) și la competitivitatea industrială europeană (pilonul II), precum și la excelența științifică (pilonul I). ASI se întemeiază pe lecțiile învățate în ultimii ani de funcționare a EIT și pe rezultatele unui proces extins de consultare cu principalele părți interesate.

__________________

__________________

21 Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (JO L 97, 9.4.2008, p. 1). Modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1292/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 (JO L 347, 11.12.2013, p. 174).

21 Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (JO L 97, 9.4.2008, p. 1). Modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1292/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 (JO L 347, 11.12.2013, p. 174).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ASI ține seama de planificarea strategică a programului Orizont Europa pentru a asigura alinierea la activitățile programului-cadru, la alte programe relevante ale Uniunii și coerența cu prioritățile și angajamentele UE și pentru a spori complementaritatea și sinergiile cu programele și prioritățile de finanțare naționale și regionale.

ASI ține seama de planificarea strategică a programului Orizont Europa pentru a asigura alinierea la activitățile programului-cadru, precum și sinergii și complementarități cu alte programe relevante ale Uniunii și consecvența cu prioritățile și angajamentele UE. De asemenea, vizează să sporească complementaritatea și sinergiile cu programele și prioritățile de finanțare naționale și regionale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT a fost înființat în 2008 pentru a contribui la o creștere economică durabilă și o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii Europene. EIT a deschis calea pentru integrarea educației, a mediului de afaceri și a cercetării (triunghiul cunoașterii), punând un accent puternic pe talentul antreprenorial și pe competențele de inovare. Evaluarea intermediară a EIT din 2018 a confirmat că raționamentul care stă la baza instituirii EIT rămâne valabil și că modelul de integrare a triunghiului cunoașterii bazată pe inovare continuă să fie relevant.

EIT a fost înființat în 2008 pentru a contribui la o creștere economică durabilă și o competitivitate sustenabilă, prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii Europene. EIT a deschis calea pentru integrarea învățământului superior, a cercetării și a inovării (triunghiul cunoașterii), punând un accent puternic pe talentul antreprenorial, pe lansarea de noi afaceri și pe competențele de inovare.  Evaluarea intermediară a EIT din 2017 a confirmat că raționamentul care stă la baza instituirii EIT rămâne valabil și că modelul de integrare a triunghiului cunoașterii bazate pe inovare continuă să fie relevant.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La un deceniu de la instituirea EIT, ritmul inovării s-a accelerat foarte mult. Inovarea remodelează sectoarele economice, perturbând întreprinderile existente și creând oportunități fără precedent. Odată cu schimbările ordinii economice mondiale și cu o concurență internațională în creștere, sporește și dependența UE de talente, dar și capacitatea ei de inovare. Co-designul, colaborarea și cocrearea interdisciplinare și între sectorul educației, al afacerilor și al cercetării nu au fost niciodată așa de importante ca acum pentru a contribui la abordarea provocărilor globale legate de schimbările climatice și de utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale, de transformarea digitală, de schimbările demografice sau de viitorul asistenței medicale și al hranei.

La un deceniu de la instituirea EIT, ritmul inovării s-a accelerat foarte mult. Inovarea remodelează sectoarele economice și societatea, perturbând întreprinderile existente și creând oportunități fără precedent. Odată cu schimbările ordinii economice mondiale, cu impactul tot mai simțit al schimbărilor climatice și cu o concurență internațională în creștere, sporește și dependența UE de talente, dar și capacitatea ei de inovare. Co-designul, colaborarea și cocrearea interdisciplinare și între sectorul educației, al afacerilor și al cercetării nu au fost niciodată așa de importante ca acum pentru a contribui la abordarea provocărilor globale legate de exemplu de asistența medicală (și răspândirea pandemiilor), de hrană, de schimbările climatice și de utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale, de transformarea digitală și de schimbările demografice.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Ajustări lingvistice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la înființarea sa, EIT s-a afirmat treptat ca instrument de succes în abordarea provocărilor societale. EIT funcționează în principal prin intermediul comunităților de cunoaștere și inovare (CCI), care sunt parteneriate europene la scară largă între organizații din domeniul educației și formării, al afacerilor și al cercetării. În prezent, există opt CCI-uri care operează în următoarele domenii: schimbări climatice, transformare digitală, energie, hrană, sănătate, materii prime, mobilitate urbană și producția cu valoare adăugată (a se vedea figura 2).

De la înființarea sa, EIT s-a afirmat treptat ca instrument unic în abordarea provocărilor societale, prin integrarea triunghiului cunoașterii. EIT funcționează în principal prin intermediul comunităților de cunoaștere și inovare (CCI), care sunt parteneriate europene la scară largă între organizații din domeniul învățământului superior și formării, al afacerilor, al cercetării și din mediul instituțional. În prezent, există opt CCI-uri care operează în următoarele domenii: schimbări climatice, transformare digitală, energie, hrană, sănătate, materii prime, mobilitate urbană și producția cu valoare adăugată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare CCI este organizată în jurul a cinci până la zece centre de colocație (CLC22), menite să acționeze ca centre geografice pentru integrarea practică a triunghiului cunoașterii. Ele sunt organizate și structurate în funcție de contextul lor național și regional în materie de inovare și se bazează pe o rețea paneuropeană de laboratoare, birouri sau campusuri existente ale unor parteneri de bază ai CCI-urilor.

Fiecare CCI a fost organizată până acum între cinci și zece centre de colocație (CLC22), menite să acționeze ca centre geografice care oferă și un spațiu fizic pentru interacțiune propriu-zisă în ecosistemul inovării și pentru integrarea practică a triunghiului cunoașterii. Ele sunt organizate și structurate în funcție de contextul lor național și regional în materie de inovare și se bazează pe o rețea paneuropeană de laboratoare, birouri sau campusuri existente ale unor parteneri de bază ai CCI-urilor.

__________________

__________________

22 Un „centru de colocație” este o zonă geografică în care se află și pot interacționa cu ușurință principalii parteneri ai CCI-urilor din cadrul triunghiului cunoașterii, reprezentând un punct focal pentru activitatea CCI-urilor din zona respectivă.

22 Un „centru de colocație” înseamnă un spațiu fizic, înființat în mod deschis și transparent și care acoperă o zonă geografică, în care pot interacționa cu ușurință principalii parteneri din cadrul triunghiului cunoașterii al CCI și care reprezintă un punct central pentru activitatea CCI din zona respectivă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CCI-urile urmăresc să gestioneze portofolii de activități legate de triunghiul cunoașterii prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Activități de educație și formare cu componente antreprenoriale solide pentru formarea generației următoare de talente, inclusiv conceperea și punerea în aplicare a programelor care au primit eticheta EIT23, în special la nivel de masterat și de doctorat;

(a) Activități de învățământ superior și de formare în cadrul triunghiului cunoașterii cu componente antreprenoriale solide pentru formarea generației următoare de talente, inclusiv în vederea dezvoltării spiritului de antreprenor și a competențelor digitale, a programelor și activităților care vizează recalificarea și perfecționarea resurselor umane într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții; conceperea și punerea în aplicare a programelor care au primit eticheta EIT23, în special la nivel de masterat și de doctorat; se acordă o atenție deosebită asigurării echilibrului de gen și abordărilor care iau în considerare dimensiunea de gen, în special în domeniile în care femeile continuă să fie subreprezentate, cum ar fi TIC, știință, tehnologie, inginerie și matematică;

__________________

__________________

23 Eticheta EIT este un sigiliu de calitate acordat de EIT unui program educațional al unei CCI care respectă anumite criterii de calitate legate, printre altele, de educația antreprenorială și de programele de învățământ inovatoare de „învățare prin practică”.

23 Eticheta EIT este un sigiliu de calitate acordat de EIT unui program educațional al unei CCI care respectă anumite criterii de calitate legate, printre altele, de educația antreprenorială și de programele de învățământ inovatoare de „învățare prin practică”.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Activități de sprijinire a inovării în vederea dezvoltării de produse, procese și servicii inovatoare care abordează o oportunitate specifică de afaceri;

(b) activități de sprijinire a cercetării și inovării în vederea dezvoltării de produse, procese, tehnologii, servicii și soluții netehnologice inovatoare și durabile care abordează o oportunitate specifică de afaceri sau un obiectiv social;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 Activități de creare și de sprijinire a întreprinderilor, cum ar fi programele accelerate care să îi ajute pe antreprenori să își transforme ideile în afaceri de succes și să își accelereze procesul de dezvoltare.

(c) activități de creare și de sprijinire a întreprinderilor, cum ar fi programele accelerate care să îi ajute pe antreprenori să își transforme ideile în afaceri de succes și să își accelereze procesul de dezvoltare și creștere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

De subliniat că CCI-urile existente și viitoare depun toate eforturile pentru a acorda mai multă atenție cercetării încorporate în triunghiul cunoașterii, contribuind împreună cu educația și inovarea la dezvoltarea antreprenorială și la un ecosistem de inovare. Prin urmare toate CCI-urile existente și viitoare asigură un echilibru între cele trei părți ale triunghiului cunoașterii, pentru a păstra caracteristica unică a CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CCI-urile reprezintă ecosisteme de inovare dinamice care produc o gamă largă de rezultate (a se vedea figura 1 de mai jos).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – figura 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Educația și formarea, dezvoltarea talentelor și a competențelor se află în centrul modelului EIT. Nicio altă acțiune a UE privind inovarea nu include învățământul superior în lanțul valoric al inovării așa cum o face EIT. Agenda de educație a EIT este esențială pentru dezvoltarea unor inovatori cu un spirit antreprenorial puternic și foarte competenți. Până în 2017, mai mult de 1 700 de absolvenți au încheiat cu succes un master și/sau un program de doctorat cu eticheta EIT, în timp ce mii de persoane au participat la activități și formate de educație antreprenorială și inovatoare.

Educația și formarea, dezvoltarea talentelor și a competențelor se află în centrul modelului EIT. Nicio altă acțiune a UE privind inovarea nu include învățământul superior în lanțul valoric al inovării așa cum o face EIT. Agenda de educație a EIT este esențială pentru dezvoltarea unor inovatori cu un spirit antreprenorial puternic și foarte competenți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT se distinge de alte instrumente de inovare prin accentul pe care îl pune pe provocările globale prin integrarea triunghiului cunoașterii. Acordând granturi pentru perioade de până la 15 ani CCI-urilor, EIT își îndeplinește obiectivul pe termen lung de a răspunde provocărilor globale prin produse și servicii inovatoare și de a aduce beneficii concrete societății și cetățenilor noștri. EIT a fixat, de asemenea, pentru CCI-uri obiectivul de a deveni viabile din punct de vedere financiar după 15 ani, caracteristică unică ce îl facefie un instrument de inovare axat pe întreprinderi și pe rezultate. În acest context, CCI-urile trebuie să elaboreze și să pună în aplicare strategii prin care să obțină venituri pentru a-și putea menține ecosistemul de inovare și după perioada acoperită de acordul de grant.

EIT se distinge de alte instrumente de inovare prin accentul pe care îl pune pe provocările globale și societale prin integrarea triunghiului cunoașterii. Acordând granturi pentru perioade de până la 15 ani CCI-urilor, EIT oferă stabilitate pe termen lung care ar trebui să le permită beneficiarilor să abordeze provocările globale și societale prin produse, procese și servicii inovatoare și durabile și de a aduce beneficii și soluții concrete societății și cetățenilor noștri. EIT a fixat, de asemenea, pentru CCI-uri obiectivul de a deveni viabile din punct de vedere financiar după 15 ani, caracteristică unică ce ar trebuiîl facă un instrument de inovare axat pe întreprinderi și pe impact. În acest context, CCI-urile elaborează și pun în aplicare strategii prin care să obțină venituri în strânsă cooperare cu EIT, pentru a atinge independența financiară și a-și menține ecosistemul de inovare și după încetarea acordului-cadru de parteneriat cu EIT. Activitățile de inovare și cele legate de piață ale CCI-urilor ar trebui să fie viabile din punct de vedere financiar în cel mai scurt timp posibil și în orice caz în termen de 15 ani de la înființare. Cu toate acestea, în temeiul articolului 11 din... [Regulamentul privind EIT], activitățile de învățământ superior, de formare profesională și orizontale ale CCI-urilor ar trebui să aibă dispună de posibilitatea de a continua să primească finanțare din partea EIT, în urma unei evaluări amănunțite efectuate de experți independenți.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Abordarea EIT contribuie la producerea atât a inovațiilor graduale, cât și a celor disruptive, pentru a remedia în mod eficient eșecurile pieței și pentru a contribui la transformarea industriilor. Ea permite crearea de strategii de afaceri pe termen lung pentru abordarea provocărilor globale și ajută la crearea condițiilor-cadru esențiale pentru ca un ecosistem de inovare care funcționează bine să se dezvolte și pentru ca inovarea să prospere.

Abordarea EIT ajută la consolidarea rezilienței și la creșterea sustenabilității și contribuie la producerea atât a inovațiilor graduale, cât și a celor disruptive, pentru a remedia în mod eficient eșecurile pieței, pentru a contribui la transformarea industriilor și pentru a sprijini crearea de noi întreprinderi (start-up), de întreprinderi rezultate prin sciziune (spin-off) și de întreprinderi mici și mijlocii (IMM). Ea permite crearea de strategii de afaceri pe termen lung pentru abordarea provocărilor globale și societale și ajută la crearea condițiilor-cadru esențiale pentru ca un ecosistem de inovare care funcționează bine să se dezvolte și pentru ca inovarea să prospere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT oferă o platformă eficientă și eficace pentru lansarea, extinderea și gestionarea CCI-urilor cu puternice efecte de rețea și efecte de propagare pozitive (a se vedea figura 2 de mai jos). Primul val de CCI-uri (EIT Digital, EIT Climate și EIT InnoEnergy), lansat în 2009, este instituit și matur, iar, după 2024, acordurile lor cadru de parteneriat vor înceta în conformitate cu durata maximă a grantului. O a doua și o a treia generație de CCI-uri [EIT Health și EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)] se apropie de maturitate. EIT Urban Mobility și EIT Manufacturing, cele două CCI-uri desemnate în decembrie 2018, își încep activitatea în 2019.

EIT oferă o platformă eficientă și eficace pentru lansarea, extinderea și gestionarea CCI-urilor cu puternice efecte de rețea și efecte de propagare pozitive. Un CCI are de obicei o durată de viață între 7 și 15 ani. Primul val de CCI-uri (EIT Digital, EIT Climate și EIT InnoEnergy), lansat în 2009, este instituit și matur, iar, după 2024, acordurile lor cadru de parteneriat ar trebui să înceteze în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind EIT. Consiliul de conducere al EIT poate decide o posibilă extindere a acordului-cadru de parteneriat, după o evaluare amănunțită efectuată de experți independenți. Extinderea respectivă nu depășește trei ani. O a doua și o a treia generație de CCI-uri [EIT Health și EIT Raw Materials (2014), EIT Food (2016)] se apropie de maturitate. EIT Urban Mobility și EIT Manufacturing, cele două CCI-uri desemnate în decembrie 2018, și-au început activitatea în 2019.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – figura 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul celor opt CCI-uri cu peste 1 000 de parteneri din mediul de afaceri, cercetare și educație, EIT reprezintă cel mai extins ecosistem de inovare sprijinit de UE. EIT a sprijinit peste 1 200 de întreprinderi nou-înființate (startupuri) și întreprinderi inovatoare, ceea ce a dus la atragerea a peste 890 de milioane EUR din fonduri externe de către aceste întreprinderi și la peste 6 000 de locuri de muncă create de întreprinderile nou-înființate care au beneficiat de sprijin. Peste 50 % din partenerii CCI-urilor sunt din sectorul afacerilor (industria, IMM-urile și întreprinderile nou-înființate), ceea ce demonstrează apropierea de piață. Creșterea numărului de parteneri în fiecare CCI demonstrează atractivitatea și potențialul pe termen lung al modelului EIT. Până în 2019, s-au strâns peste 600 de întreprinderi, 250 de instituții de învățământ superior, 200 de organizații de cercetare și peste 50 de organizații ale societății civile și autorități care participă la CCI-urile EIT.

Prin intermediul celor opt CCI-uri cu peste 1 000 de parteneri din mediul de afaceri, cercetare și educație, EIT reprezintă cel mai extins ecosistem de inovare sprijinit de UE. EIT a sprijinit peste 1 200 de întreprinderi nou-înființate (startupuri) și întreprinderi inovatoare, ceea ce a dus la atragerea a peste 890 de milioane EUR din fonduri externe de către aceste întreprinderi și la peste 6 000 de locuri de muncă create de întreprinderile nou-înființate care au beneficiat de sprijin. Peste 50 % din partenerii CCI-urilor sunt din sectorul afacerilor (industria, IMM-urile și întreprinderile nou-înființate), ceea ce demonstrează apropierea de piață.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În contextul disparităților regionale persistente în ceea ce privește performanța în materie de inovare, EIT a lansat, în 2014, un mecanism regional de inovare (MRI) pentru a-și extinde raza de acțiune regională la țările cu performanțe modeste și moderate în materie de inovare. Prin intermediul MRI, EIT și-a extins activitățile în întreaga Europă și oferă în prezent oportunități pentru regiunile cu performanțe scăzute în inovare, de a se implica în activități legate de triunghiul cunoașterii ca parte a unei comunități a CCI-urilor. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în cota de finanțare a EIT alocată pentru partenerii UE-13 (8,3 % comparativ cu 4,8 % în programul Orizont 2020 începând cu 2018).

În contextul disparităților regionale persistente în ceea ce privește performanța în materie de inovare, EIT a lansat, în 2014, un mecanism regional de inovare (MRI) pentru a-și extinde raza de acțiune regională la țările și regiunile cu performanțe modeste și moderate în materie de inovare. Prin intermediul MRI, EIT trebuie să își extindă în continuare activitățile în întreaga Europă și trebuie să se dedice asigurării de noi oportunități pentru țările și regiunile din țările cu o performanțe mai scăzute în inovare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (15a) din Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa, precum și, în măsura în care acestea nu sunt țări cu rezultate slabe în domeniul C&D, în țări sau regiuni ale acelor țări care au primit calificativele „modest” sau „moderat” în materie de inovare în Tabloul de bord european privind inovarea, pentru a se implica în activități legate de triunghiul cunoașterii ca parte a comunității EIT. MRI va fi utilizat, de asemenea, pentru a înființa noi centre de inovare ale EIT sau CLC-uri în țările sau regiunile respective. În plus, CCI-urile trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritățile de management din toate regiunile în care sunt stabiliți parteneri RIS, pentru a încuraja o utilizare pe scară mai largă a fondurilor ESI pentru C&I.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – figura 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT a fost în măsură să rămână agil și să elaboreze principii și norme de guvernanță pentru gestionarea cu succes a CCI-urilor sale în cadrul general al programului Orizont 2020, în conformitate cu Regulamentul EIT. Independența sa operațională i-a permis să testeze și să implementeze cu eficacitate o serie de noutăți în gestionarea beneficiarilor săi, cum ar fi un mecanism de finanțare competitiv, obiective de viabilitate financiară și indicatori-cheie de performanță specifici.

EIT a fost în măsură să rămână agil și să elaboreze principii și norme de guvernanță pentru gestionarea cu succes a CCI-urilor sale în cadrul general al programului Orizont 2020, în conformitate cu ... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD). Independența sa operațională i-a permis să testeze și să implementeze cu eficacitate o serie de noutăți în gestionarea beneficiarilor săi, cum ar fi un mecanism de finanțare competitiv, care ar trebui să devină regimul standard de finanțare, obiective de viabilitate financiară și indicatori-cheie de performanță specifici. EIT și CCI-urile sale funcționează, pe cât posibil, în cadrul modelului de acord de grant Orizont Europa și aplică derogările de la normele programului Orizont Europa prevăzute la articolul 8 din regulamentul ... [Regulamentul EIT] atunci când trebuie să își îndeplinească obiectivele și când sunt justificate în mod corespunzător.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT face parte din cadrul general al programului Orizont Europa care vizează, printre altele, să obțină un impact științific, economic/tehnologic și societal care să consolideze bazele științifice și tehnologice ale Uniunii, să realizeze prioritățile de politică strategică ale Uniunii, să încurajeze competitivitatea sa în toate statele membre, inclusiv în industria sa și să contribuie la abordarea provocărilor globale, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare durabilă. O condiție esențială pentru reușita acestui efort este să răspundă nevoii continue de a crește capacitatea de inovare în întreaga Uniune. Există în special trei provocări cu care se confruntă UE, care vor ghida acțiunile EIT în perioada 2021-2027, lucru care se reflectă în obiectivele sale generale.

EIT face parte integrală din cadrul general al programului Orizont Europa care vizează, printre altele, să obțină un impact științific, economic/tehnologic și societal care să consolideze bazele științifice și tehnologice ale Uniunii. Obiectivele EIT și ale CCI-urilor trebuie să contribuie la realizarea priorităților strategice, a obiectivelor și a politicilor Uniunii, printre acestea numărându-se Pactul verde european, planul european de redresare, strategiile europene privind datele, domeniul digital, IMM-urile și strategiile industriale, precum și realizarea autonomiei strategice a Europei. În plus, EIT contribuie la abordarea provocărilor globale și societale, inclusiv la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmărind principiile Acordului de la Paris, precum și la realizarea unei economii cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2050. O condiție esențială pentru reușita acestui efort este să răspundă nevoii continue de a include toate resursele umane de talent din Uniune, să îmbunătățească participarea femeilor și să materializeze rezultatele C&D pe piață și în societate, crescând astfel capacitatea de inovare în întreaga Uniune. Există în special cinci provocări cu care se confruntă UE, care vor ghida acțiunile EIT în perioada 2021-2027, lucru care se reflectă în obiectivele sale generale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În primul rând, șocul economic legat de epidemia de COVID-19 a avut un impact major asupra universităților, cercetătorilor, întreprinderilor și altor părți interesate din cadrul EIT. Este important să se identifice și să se abordeze provocările aferente, în special accesul la finanțare, pentru a proteja triunghiul cunoașterii și pentru a restabili încrederea în rândul tuturor părților interesate. Pe termen mediu, toate CCI-urile trebuie să se adapteze la impactul șocului și să își reorienteze prioritățile și activitățile; prin urmare, ele trebuie să demonstreze versatilitate și flexibilitate în a identifica noi oportunități. Ar putea exista și efecte pe termen lung asupra societății și economiei noastre, cum ar fi necesitatea de a spori robustețea și de a reduce complexitatea lanțurilor de aprovizionare, de a monitoriza schimbările la nivelul cererii, de a consolida reindustrializarea și relocalizarea producției strategice și de a însoți transformarea digitală.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În primul rând, economiile de astăzi sunt din ce în ce mai mult orientate spre abilitățile și capacitățile persoanelor și ale organizațiilor de a transforma ideile în produse și servicii. Competențele de inovare și cultura antreprenorială au o importanță neîndoielnică, în special în domeniul tehnologic și cel științific, dar și, din ce în ce mai mult, în alte discipline. Există o nevoie acută de a stimula în continuare capacitatea de inovare a instituțiilor de învățământ superior din Europa. EIT se află într-o poziție unică pentru a realiza acest lucru în cadrul programului Orizont Europa.

În al doilea rând, societățile și economiile de astăzi sunt din ce în ce mai mult orientate spre abilitățile și capacitățile persoanelor și ale organizațiilor de a transforma ideile în produse, procese, servicii, afaceri și modele societale cu caracter inovator. Competențele de inovare, cultura antreprenorială, introducerea pe piață a unor soluții inovatoare și investițiile crescute în educație și CDI vor fi cele care vor conta, dacă Uniunea dorește să reușească în tranziția sa către o societate competitivă, digitală, decarbonizată și cu caracter incluziv. Există o nevoie acută de a stimula în continuare interdisciplinaritatea și educația în această direcție, precum și capacitatea de inovare a instituțiilor de învățământ superior și a organizațiilor de cercetare din Europa. EIT se află într-o poziție unică pentru a realiza acest lucru în cadrul programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În al doilea rând, proximitatea fizică reprezintă un factor esențial pentru inovare. Inițiativele care vizează dezvoltarea de rețele de inovare și furnizarea de servicii care sprijină crearea, partajarea și transferul de cunoștințe joacă un rol esențial în promovarea interacțiunilor dintre întreprinderi, mediul academic, organizațiile de cercetare, guverne și persoane fizice. Cu toate acestea, performanțele în materie de cercetare și inovare în UE, astfel cum sunt reflectate în tabloul de bord european anual privind inovarea, variază considerabil. Este extrem de important ca inovarea să fie favorabilă incluziunii și ancorată în teritoriile locale. Activitățile EIT, datorită abordării bazate pe realitatea zonei, sunt foarte potrivite pentru a contribui la consolidarea ecosistemelor locale de inovare.

În al treilea rând, proximitatea fizică reprezintă un factor esențial pentru inovare. Inițiativele care vizează dezvoltarea de rețele de inovare și furnizarea de servicii care sprijină crearea, partajarea și transferul de cunoștințe joacă un rol esențial în promovarea interacțiunilor dintre întreprinderi, mediul academic, organizațiile de cercetare, guverne și persoane fizice. Cu toate acestea, performanțele în materie de cercetare și inovare în UE, astfel cum sunt reflectate în tabloul de bord european anual privind inovarea, variază considerabil, după cum ilustrează programul Orizont Europa. Este extrem de important ca inovarea să fie favorabilă incluziunii și ancorată la nivel local, cu o atenție deosebită acordată implicării mai accentuate a IMM-urilor și a organizațiilor din sectorul terțiar. Activitățile EIT, datorită abordării bazate pe realitatea zonei, sunt foarte potrivite pentru a contribui la consolidarea ecosistemelor locale și regionale de inovare și pentru a furniza modele noi pentru o economie sustenabilă. Activitățile EIT și ale CCI-urilor trebuie să devină mai strâns legate de strategiile regionale și de specializare inteligentă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În al patrulea rând, oportunitățile de circulație a talentelor și posibilitățile de C&I variază foarte mult de la un stat membru la altul. EIT adoptă măsuri pentru a-și extinde acoperirea geografică în Uniune, pentru a reduce gradul de concentrare a distribuției financiare a CCI-urilor, pentru a aborda problema exodului de creiere, în special din statele membre din est și din sud, și pentru a promova circulația studenților, a cercetătorilor și a antreprenorilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.3 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cele din urmă, ecosistemele dinamice de inovare presupun un mix între cunoștințe, infrastructură și talente. Pentru a garanta investirea corectă și eficientă a resurselor limitate din cercetare și inovare sunt necesare condiții-cadru pentru cooperarea între cercetarea, educația și inovarea din Europa, precum și sinergii puternice. Aprofundarea integrării triunghiului cunoașterii prin intermediul CCI-urilor existente și noi constituie o modalitate dovedită de a promova un mediu favorabil inovării și este un obiectiv îndrumător pentru EIT.

În cele din urmă, ecosistemele dinamice de inovare presupun un mix între cunoștințe, investiții, infrastructură și talente. Pentru a garanta investirea corectă și eficientă a resurselor limitate din cercetare și inovare sunt necesare condiții-cadru pentru cooperarea între aceste domenii din Europa, precum și sinergii puternice, precum și stimularea altor surse de finanțare care au drept scop durabilitatea financiară. Aprofundarea integrării triunghiului cunoașterii prin intermediul CCI-urilor existente și noi, implicarea și integrarea de noi parteneri din alte sectoare și alte regiuni constituie modalități dovedite de a promova un mediu favorabil inovării și este un obiectiv îndrumător pentru EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ca parte integrantă a programului Orizont Europa, EIT va contribui la realizarea obiectivelor și a priorităților sale generale. CCI-urile vor face parte din parteneriatele europene instituționalizate, ceea ce înseamnă că vor urma un set de principii și criterii pe durata ciclului de viață pentru a asigura o abordare mai coerentă, deschisă și orientată spre impact. Prin urmare, obiectivele generale ale EIT reflectă rolul general al EIT în programul Orizont Europa și locul său în [pilonul Europa inovatoare].

Ca parte integrantă a programului Orizont Europa, EIT va contribui la realizarea obiectivelor și a priorităților sale generale. În cadrul programului Orizont Europa, CCI-urile sunt considerate parteneriate europene, ceea ce înseamnă că vor respecta principiile și criteriile de ciclu de viață stabilite la articolul 8 și în anexa III la Regulamentul [xxx] [de instituire a programului Orizont Europa]. Prin urmare, obiectivele generale ale EIT reflectă rolul general al EIT în programul Orizont Europa și locul său în [pilonul Europa inovatoare]. Ca atare, EIT va colabora îndeaproape cu alte organisme de punere în aplicare a pilonului „Europa inovatoare” al programului Orizont Europa și va depune toate eforturile pentru a contribui la crearea unui „ghișeu unic pentru inovare”.

 

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Activitatea EIT este orientată spre excelență. EIT încurajează integrarea mai bună a triunghiului cunoașterii și în noile comunități de inovare. Răspândirea geografică reprezintă un alt element cheie și, în acest scop, CCI-urile manifestă deschidere și transparență pe parcursul desfășurării activităților lor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Domeniile generale de intervenție pentru EIT sunt definite în [propunerea privind programul Orizont Europa]. EIT va continua să sprijine comunitățile sale de cunoaștere și inovare (CCI) pentru a consolida ecosistemele de inovare care contribuie la abordarea provocărilor globale. Acest lucru se va realiza prin promovarea integrării educației, cercetării și întreprinderilor, creând astfel medii favorabile inovării, și prin promovarea și sprijinirea unei noi generații de antreprenori și prin stimularea creării de întreprinderi inovatoare, în strânsă sinergie și complementaritate cu Consiliul european pentru inovare. Mai exact, prin aceasta EIT:

Domeniile generale de intervenție pentru EIT sunt definite în anexele I și Ia la Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa. EIT va continua să sprijine comunitățile sale de cunoaștere și inovare (CCI) pentru a consolida ecosistemele de inovare care contribuie la abordarea provocărilor globale și societale, în aliniere completă cu Orizont Europa. Acest lucru se va realiza prin promovarea integrării învățământului superior, cercetării și întreprinderilor, creând astfel medii favorabile inovării, și prin promovarea și sprijinirea unei noi generații de antreprenori, cu atenție pentru dimensiunea de gen și decalajul aferent în rândul acestora, și prin stimularea creării de întreprinderi inovatoare, acordând o atenție deosebită IMM-urilor, în strânsă sinergie și complementaritate cu Consiliul european pentru inovare. Mai exact, prin aceasta EIT:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) va promova inovarea și spiritul antreprenorial prin intermediul unei educații mai bune;

(2) va promova inovarea și spiritul antreprenorial și dezvoltarea competențelor, sprijinind o nouă orientare a instituțiilor de învățământ superior către mediul de afaceri, cu accent pe o educație mai incluzivă și de înaltă calitate, însoțită de o îndrumare profesională pe măsură, într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, precum și programe de schimburi transfrontaliere în Uniune;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) va aduce pe piață soluții noi la provocările globale.

(3) va crea soluții noi la provocările globale și societale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu provocările identificate cu care se confruntă EIT (descrise în capitolul 1.3) și pentru a contribui la obiectivele generale de mai sus definite pentru EIT în [propunerea privind programul Orizont Europa], obiectivele specifice ale EIT pentru perioada 2021-2027 sunt:

În conformitate cu provocările identificate cu care se confruntă EIT (descrise în capitolul 1.3) și pentru a contribui la obiectivele generale de mai sus definite pentru EIT în anexele I și Ia la Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa], obiectivele specifice ale EIT pentru perioada 2021-2027 sunt:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să crească impactul CCI-urilor și integrarea triunghiului cunoașterii;

(a) să crească impactul CCI-urilor și transparența acestora și să stimuleze integrarea triunghiului cunoașterii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) să crească gradul de deschidere a CCI-urilor prin includerea unei serii mai largi de părți interesate de pe întreg teritoriul Uniunii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să crească capacitatea de inovare a sectorului învățământului superior prin promovarea schimbului instituțional în instituțiile de învățământ superior;

(b) să crească capacitatea antreprenorială și de inovare a sectorului învățământului superior din întreaga Uniune prin orientarea și monitorizarea CCI-urilor înspre promovarea unei mai bune integrări în ecosistemele de inovare și a unei schimbări instituționale în instituțiile de învățământ superior;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să crească deschiderea regională a EIT pentru a remedia disparitățile regionale în ceea ce privește capacitatea de inovare pe teritoriul UE.

(c) să crească deschiderea regională a EIT și a CCI-urilor sale, precum și să îmbunătățească diseminarea și exploatarea rezultatelor, pentru a remedia disparitățile regionale în capacitatea de inovare pe teritoriul Uniunii și în interiorul statelor membre la nivel individual și pentru o mai bună echilibrare a acoperirii geografice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să pună în aplicare un program de răspuns la situații de criză pe termen de doi ani, cu flexibilitatea necesară pentru a putea contribui la protejarea ecosistemelor de inovare actuale și pentru a ajuta părțile interesate ale EIT să se pregătească pentru redresarea economică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin îndeplinirea acestor obiective, EIT va contribui la realizarea generală a impactului științific, economic/tehnologic și societal al programului Orizont Europa. El va continua să consolideze ecosistemele de inovare care contribuie la abordarea provocărilor globale, prin încurajarea integrării triunghiului cunoașterii în domeniile de activitate ale CCI-urilor. Procesul de planificare strategică din cadrul programului Orizont Europa va asigura o mai mare apropiere între activitățile EIT și restul programului Orizont Europa. Pe baza rezultatelor dovedite ale acestuia, EIT va juca un rol important în cadrul pilonului Europa inovatoare.

Prin îndeplinirea acestor obiective, EIT va contribui la realizarea generală a impactului științific, economic/tehnologic și societal al programului Orizont Europa. Procesul de planificare strategică din cadrul programului Orizont Europa va asigura o mai mare apropiere între activitățile EIT și restul programului Orizont Europa. EIT va juca un rol important în cadrul pilonului Europa inovatoare și în tot programul Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sinergiile puternice dintre EIT și Consiliul european pentru inovare vor fi esențiale pentru impactul pilonului [Europa inovatoare]. EIT și Consiliul european pentru inovare vor desfășura activități complementare menite să eficientizeze sprijinul acordat întreprinderilor inovatoare. Pe baza expertizei CCI-urilor sale, EIT va furniza servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi și sesiuni de formare pentru beneficiarii care au obținut finanțare din partea Consiliului european pentru inovare.

Sunt necesare sinergii puternice între toate cele trei organisme de punere în aplicare a pilonului [Europa inovatoare]. Posibilitatea instituirii unui ghișeu unic pentru inovare la nivelul UE este evaluată în cursul evaluării EIT la jumătatea perioadei. Ghișeul unic ar putea avea cel puțin trei componente principale: integrarea triunghiului cunoașterii; ecosistemele europene de inovare; extinderea IMM-urilor în domeniul C&I și a întreprinderilor nou-înființate. Îndeosebi, EIT și Consiliul european pentru inovare vor desfășura activități complementare menite să eficientizeze sprijinul acordat companiilor inovatoare, inclusiv servicii de accelerare a dezvoltării de întreprinderi și sesiuni de formare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, EIT va facilita accesul beneficiarilor Consiliului european pentru inovare la ecosistemele de inovare ale CCI-urilor și la actorii relevanți din triunghiul cunoașterii. În acest mod, beneficiarii Consiliului european pentru inovare pot fi implicați activ în activitățile CCI-urilor și pot beneficia de serviciile CCI-urilor. În paralel, beneficiarii EIT vor putea să recurgă la instrumente ale Consiliului european pentru inovare atunci când sprijinul acordat de CCI-urile EIT nu poate fi disponibil. Consiliul european pentru inovare poate ajuta întreprinderile nou-înființate, sprijinite de CCI-uri, cu un potențial de creștere ridicat să se extindă rapid. În special, cele mai inovatoare întreprinderi susținute de CCI-uri ar putea, în cazul în care sunt selectate în cadrul Consiliului european pentru inovare, să beneficieze de sprijinul financiar mixt oferit de instrumentul Accelerator al Consiliului european pentru inovare și/sau de sprijinul financiar oferit de instrumentele InvestEU.

CCI-urile ar trebui să stimuleze crearea de companii inovatoare, în strânsă sinergie și complementaritate cu Consiliul european pentru inovare. EIT va lua parte în mod activ la activitățile forumului Consiliului european pentru inovare și va stabili legături între comunitatea EIT și activitățile relevante de sprijinire a ecosistemelor de inovare, pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura coerența și complementaritatea acțiunilor. EIT va facilita accesul beneficiarilor Consiliului european pentru inovare la ecosistemele de inovare ale CCI-urilor și la actorii relevanți din triunghiul cunoașterii. În acest mod, beneficiarii Consiliului european pentru inovare pot fi implicați activ în activitățile CCI-urilor și pot beneficia de serviciile CCI-urilor. În paralel, beneficiarii EIT vor putea să recurgă la instrumente de sprijin ale Consiliului european pentru inovare, pe lângă serviciile furnizate de CCI-urile EIT. Consiliul european pentru inovare poate ajuta întreprinderile nou-înființate, sprijinite de CCI-uri, cu un potențial de creștere ridicat să se extindă rapid. În special, cele mai inovatoare întreprinderi susținute de CCI-uri ar putea să beneficieze de acces rapid la acțiunile Consiliului european pentru inovare, mai ales la sprijinul financiar mixt oferit de instrumentul Accelerator al Consiliului european pentru inovare și/sau de sprijinul financiar oferit de instrumentele InvestEU. În plus, CCI-urile identifică IMM-urile și întreprinderile nou-înființate din comunitatea lor care au nevoie de sprijin pentru a avea acces la fondurile naționale, la cele europene și la sistemele financiare pentru a le asigura supraviețuirea. În acest scop, CCI-urile își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu EIT, Consiliul european pentru inovare și autoritățile naționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va asigura, de asemenea, sinergii mai puternice cu programele și inițiativele din cadrul pilonului [Excelență științifică], pentru a accelera transferul de cunoștințe generate de cercetarea științifică fundamentală în aplicații concrete de care să beneficieze societatea. În special, în ceea ce privește acțiunile Marie-Skłodowska-Curie (MSCA), EIT va colabora la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de inovare ale bursierilor MSCA.

EIT va asigura, de asemenea, sinergii mai puternice cu toate misiunile și parteneriatele relevante, cum ar fi, de exemplu, PRIMA, IMI, EDCTP, FCH, ECSEL și cu programele și inițiativele din cadrul pilonului [Știință deschisă și excelentă], pentru a accelera transferul de cunoștințe generate de cercetarea științifică fundamentală în aplicații concrete de care să beneficieze societatea. În special, în ceea ce privește acțiunile Marie-Skłodowska-Curie (MSCA) și CEC, EIT va colabora la dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de inovare ale bursierilor MSCA și ale beneficiarilor CEC. Această colaborare este pusă la dispoziție în mod voluntar și nu mărește sarcina administrativă pentru beneficiari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va contribui la pilonul [Provocări globale și competitivitate industrială] și va completa activitățile relevante pentru a răspunde provocărilor globale și pentru a spori competitivitatea UE la nivel mondial. În special, prin intermediul CCI-urilor sale, EIT va încerca să contribuie la misiunile relevante și la clusterele tematice, precum și la alte parteneriate europene, în special prin sprijinirea măsurilor axate pe cerere și prin furnizarea de servicii de exploatare pentru a stimula transferul de tehnologie și pentru a accelera comercializarea rezultatelor obținute.

EIT va contribui la pilonul [Provocări globale și competitivitate industrială europeană] și va completa activitățile relevante pentru a răspunde provocărilor globale și societale și pentru a spori sustenabilitatea și competitivitatea UE la nivel mondial. În special, prin intermediul CCI-urilor sale, EIT va încerca să contribuie la misiunile relevante și la clusterele tematice, precum și la alte parteneriate europene, în special prin sprijinirea măsurilor axate pe cerere și prin furnizarea de servicii de exploatare pentru a stimula transferul de tehnologie și pentru a accelera comercializarea rezultatelor obținute.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Vor fi explorate și oportunitățile de creare de sinergii între componenta „Partajarea excelenței” a programului Orizont Europa și activitățile de intervenție de proximitate sprijinite de EIT. În special, țările vizate de componenta „Partajarea excelenței” a programului Orizont Europa vor putea să profite de cunoștințele de specialitate și de sprijinul EIT pentru dezvoltarea activităților din aval (și anume, aproape de piață), ca grup-țintă pentru activitățile de intervenție de proximitate ale EIT.

Vor fi explorate și oportunitățile de creare de sinergii între componenta „Extinderea participării și răspândirea excelenței” a programului Orizont Europa și activitățile MRI și alte activități de intervenție de proximitate sprijinite de EIT. Scopul este de a se ajunge la o reprezentare mai echilibrată a activităților EIT în întreaga Uniune. EIT ghidează CCI-urile pentru a le ajuta să utilizeze mai bine MRI. În special, țările vizate de componenta „Răspândirea excelenței” a programului Orizont Europa vor putea să profite de cunoștințele de specialitate și de sprijinul EIT pentru dezvoltarea activităților din aval (și anume, aproape de piață), ca grup-țintă pentru activitățile de intervenție de proximitate ale EIT. Bugetul MRI este utilizat, de asemenea, ca pârghie financiară pentru fondurile ESI. Aceste sinergii sunt utilizate de către CCI-uri pentru a crea mecanisme de finanțare care să fie similare acțiunilor de extindere a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (asocieri și programele de înfrățire).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rolul consolidat al EIT, prin concentrarea pe acțiuni în cadrul cărora va adăuga valoare la nivelul UE și va contribui la realizarea obiectivelor programului Orizont Europa, va orienta strategia EIT pentru perioada 2021-2027. În primul rând, EIT va continua să sprijine capacitatea și ecosistemele de inovare prin CCI-uri, prin dezvoltarea și extinderea lor ulterioară, precum și prin lansarea de noi CCI-uri. În al doilea rând, pe baza experienței sale în ceea ce privește integrarea triunghiului cunoașterii, EIT va sprijini în mod direct dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare din sectorul învățământului superior. În cele din urmă, prin măsuri transversale mai eficace, EIT se va asigura că impactul său la nivelul UE crește. În plus, EIT își va îmbunătăți, de asemenea, operațiunile într-o serie de domenii pentru a-și spori eficacitatea, eficiența și impactul.

Rolul consolidat al EIT, prin concentrarea pe integrarea impulsionată de inovare a triunghiului cunoașterii, pe valoarea adăugată a UE și pe contribuția la realizarea obiectivelor programului Orizont Europa, va orienta strategia EIT pentru perioada 2021-2027. În primul rând, EIT continuă să sprijine capacitatea și ecosistemele de inovare prin CCI-uri, prin dezvoltarea, deschiderea, creșterea transparenței, buna administrare și extinderea lor ulterioară, precum și prin lansarea de noi CCI-uri. În al doilea rând, pe baza experienței sale în ceea ce privește integrarea triunghiului cunoașterii, EIT monitorizează dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a activităților din sectorul învățământului superior incluse în triunghiul cunoașterii și aplicate de CCI-uri. În cele din urmă, prin măsuri transversale mai eficace, EIT face toate eforturile necesare pentru garantavizibilitatea și impactul său la nivelul UE cresc. În plus, EIT își va îmbunătăți, de asemenea, operațiunile într-o serie de domenii, cum ar fi orientările pentru sustenabilitatea financiară a CCI-urilor, deschiderea, transparența, calitatea și sustenabilitatea propriilor activități și a activităților CCI-urilor, o implicare mai mare a IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, echilibrul de gen și acoperirea geografică, pentru a-și spori eficacitatea, eficiența și impactul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Integrarea triunghiului cunoașterii de către EIT și CCI-uri la nivelul UE, al statelor membre, precum și la nivel regional și local va rămâne o sarcină esențială pentru consolidarea ecosistemelor de inovare și pentru asigurarea sustenabilității acestora, precum și pentru elaborarea de noi soluții la provocările globale. EIT va continua să sprijine un portofoliu de CCI-uri (a se vedea figura 2) și își va consolida și mai mult platforma de succes folosită pentru lansarea, dezvoltarea și gestionarea acestora. CCI-urile vor continua să funcționeze prin intermediul centrelor de colocație (CLC). CCI-urile vor urmări în continuare atingerea viabilității financiare pentru a obține o independență financiară față de grantul EIT pe termen lung (după maximum 15 ani) prin atragerea de investiții publice și private.

Integrarea triunghiului cunoașterii de către EIT și CCI-uri la nivelul UE, al statelor membre, precum și la nivel regional și local va rămâne o sarcină esențială pentru consolidarea ecosistemelor de inovare și pentru asigurarea sustenabilității acestora, precum și pentru elaborarea de noi soluții la provocările globale și societale. EIT va continua să sprijine un portofoliu de CCI-uri și își va consolida și mai mult platforma de succes folosită pentru lansarea, dezvoltarea, monitorizarea și asigurarea supravegherii și orientării strategice a acestora. CCI-urile vor continua să funcționeze prin intermediul CLC-urilor selectate în urma unor cereri deschise și transparente de propuneri. CCI-urile vor urmări în continuare atingerea viabilității financiare pentru a obține o independență financiară față de grantul EIT pe termen lung, cu scopul de a atinge acest obiectiv după 15 ani de funcționare, prin atragerea de investiții publice și private. După încheierea celui de al 15-lea an de funcționare și pe baza extinderii acordului de parteneriat-cadru, CCI-urile ar trebui să poată participa la anumite activități ale EIT, legate în special de educație. O astfel de extindere a acordului de parteneriat-cadru este decisă de consiliul de conducere, pe baza rezultatului pozitiv al unei evaluări efectuate de experți externi independenți a eficacității CCI-urilor și cu condiția să fi avut un grad suficient de impact și viabilitate financiară. Acest lucru va garanta că CCI-urile sunt menținute în Comunitatea EIT și că ele continuă să producă anumite rezultate care nu pot fi obținute altfel într-un mod viabil din punct de vedere comercial.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va aloca o mare parte din bugetul său sprijinirii CCI-urilor. El va monitoriza și va analiza performanțele lor și se va asigura că acestea contribuie la realizarea obiectivelor EIT și ale programului Orizont Europa. Dincolo de sprijinul financiar, pe baza lecțiilor învățate, EIT va asigura supravegherea strategică a CCI-urilor și va oferi orientări privind aspecte orizontale și specifice, inclusiv privind crearea de sinergii în cadrul programului Orizont Europa și cu alte inițiative ale UE. În special, EIT va sprijini CCI-urile să stabilească interfețe și să promoveze activități comune cu parteneriatele europene relevante și cu alte inițiative și programe relevante ale Uniunii.

EIT alocă o mare parte din bugetul său sprijinirii CCI-urilor. Pe baza indicatorilor enumerați în anexa V la Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa, EIT monitorizează și analizează performanța, investițiile stimulatoare și diferitele impacturi calitative și cantitative ale CCI-urilor. Dincolo de sprijinul financiar, pe baza lecțiilor învățate, EIT asigură supravegherea strategică a CCI-urilor și va oferi orientări privind aspecte orizontale și specifice, inclusiv privind crearea de sinergii în cadrul programului Orizont Europa și cu alte inițiative ale UE și internaționale. În special, EIT sprijină CCI-urile să stabilească interfețe și să promoveze activități comune cu parteneriatele europene relevante, misiuni din cadrul programului Orizont Europa, cu Consiliul european pentru inovare și cu alte inițiative și programe relevante ale Uniunii și supraveghează înființarea de CLC-uri în afara Uniunii. EIT ar trebui să depună toate eforturile pentru a uniformiza terminologia referitoare la structura fiecărei CCI, în scopul simplificării, clarificării și creșterii vizibilității EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, EIT va monitoriza acordarea etichetei EIT programelor de educație și formare ale CCI-urilor și va explora un mecanism mai eficace de asigurare a calității, inclusiv recunoașterea și acreditarea externă a etichetei EIT.

De asemenea, EIT monitorizează, ameliorează și consolidează eticheta EIT care este acordată programelor de educație, formare, mentorat și recalificare ale CCI-urilor, inclusiv online, și va explora un mecanism mai eficace de asigurare a calității, inclusiv recunoașterea externă și vizibilitatea etichetei EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 1 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va facilita serviciile partajate destinate CCI-urilor și schimburile de experiență și de bune practici între CCI-uri și va încuraja colaborarea dintre CCI-uri (activități între CCI-uri) atât pe subiecte tematice, cât și orizontale. Activitățile între CCI-uri au cel mai mare potențial ca mai multe CCI-uri să abordeze priorități comune ale politicii UE pentru care nu există CCI-uri dedicate. Reunirea diferitelor comunități de CCI-uri în acțiuni comune dedicate de interes reciproc prezintă un potențial ridicat de sinergii, iar EIT va stimula astfel de activități și va lua parte în mod activ la definirea conținutului și structurii activităților încrucișate între CCI-uri. EIT va monitoriza punerea în aplicare a activităților încrucișate între CCI-uri, precum și rezultatele obținute, cu scopul de a integra aceste activități în strategiile CCI-urilor.

EIT va facilita înființarea de servicii și infrastructuri EIT comunitare partajate, cu scopul de a gestiona în comun sarcini operaționale specifice care sunt comune mai multor CCI-uri. EIT facilitează și schimburile de experiență și de bune practici între CCI-uri și va încuraja colaborarea dintre CCI-uri (activități între CCI-uri) atât pe subiecte tematice, cât și orizontale. Fertilizarea reciprocă între diferite domenii este tot mai importantă pentru creativitate, inovare și mediul de afaceri. Activitățile și acțiunile comune speciale între CCI-uri au cel mai mare potențial de creare de sinergii și beneficii interdisciplinare, mai ales acolo unde mai multe CCI-uri se ocupă deja de priorități politice ale UE și unde nu există CCI-uri dedicate. EIT stimulează astfel de activități și ia parte în mod activ la definirea conținutului și a structurii activităților încrucișate între CCI-uri. EIT monitorizează punerea în aplicare a activităților încrucișate între CCI-uri, precum și rezultatele obținute, cu scopul de a asigura sustenabilitatea pe termen lung a acestor activități ca parte integrantă a EIT și a strategiilor multianuale ale CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va continua să își sporească impactul regional printr-o deschidere mai mare către potențiali parteneri și părți interesate și printr-o strategie regională mai bine articulată a CCI-urilor, inclusiv prin legături cu strategiile de specializare inteligentă relevante.

EIT continuă să își sporească impactul regional printr-o deschidere mai mare a CCI-urilor către o gamă largă de potențiali parteneri și părți interesate, o acoperire geografică echilibrată, o mai bună diseminare și exploatare a rezultatelor și printr-o strategie regională mai bine articulată a CCI-urilor. Fiecare CCI elaborează și pune în aplicare o strategie regională ca parte integrantă a strategiilor și planurilor sale de activitate multianuale care vizează întărirea relației cu actorii regionali și locali din domeniul inovării, inclusiv cu IMM-urile. Atunci când este relevant, CCI-urile ar trebui să demonstreze legături cu strategiile de specializare inteligentă și cu activitățile platformelor tematice și ale inițiativelor interregionale, inclusiv cu autoritățile de management ale fondurilor ESI. EIT monitorizează în permanență punerea în aplicare a acestor strategii teritoriale, inclusiv exercitarea unui efect de stimulare asupra fondurilor ESI.

 

EIT monitorizează și modul în care operează CLC-urile și modul în care se integrează în ecosistemele locale de inovare. În plus, CCI-urile cresc această integrare și prin crearea de centre de inovare, care ar trebui să slujească drept puncte de acces pentru interacțiunea cu actorii din triunghiul cunoașterii de la nivel local și regional. Centrele de inovare pot contribui la crearea de sinergii, la internaționalizarea rețelelor locale, la identificarea de posibilități de finanțare și de colaborare, la oferirea de consultanță autorităților publice și la sprijinirea beneficiarilor. Centrele de inovare se pot transforma și în centre de colocație regionale.

 

Chiar dacă excelența rămâne principalul criteriu al CCI-urilor atunci când își selectează partenerii, proiectele sau noile centre de colocație, o atenție deosebită se acordă construirii de structuri și ecosisteme de inovare durabile în regiuni și țări cu performanțe modeste și moderate în materie de inovare, mai ales dacă acestea nu fac încă parte din comunitatea EIT. Atunci când este strict necesar să se aleagă între propuneri care au rezultate de evaluare egale, CCI-urile trebuie să acorde prioritate acelor propuneri care:

 

(a) includ un număr mai mare de regiuni și țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I sau care sunt inovatori modești sau de nivel moderat, așa cum sunt definiți la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul EIT [xxx];

 

(b) includ un număr mai mare de regiuni sau țări care nu participă încă la comunitatea CCI-urilor;

 

(c) implică regiuni și țări care se angajează să contribuie cu fonduri ESI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mecanismul regional de inovare a EIT, condus de EIT și pus în aplicare de CCI-uri, s-a derulat până în prezent pe bază de voluntariat. Începând din 2021, MRI al EIT va deveni parte integrantă a strategiei multianuale a CCI-urilor. EIT va continua să ofere CCI-urilor orientări și sprijin pentru pregătirea strategiilor multianuale din MRI al EIT și pentru punerea lor în aplicare. Activitățile MRI al EIT vor continua cu un sprijin îmbunătățit pentru capacitatea de inovare a țărilor și a regiunilor care au performanțe mai slabe în ceea ce privește inovarea. Bugetul EIT dedicat punerii în aplicare a activităților MRI al EIT va fi de cel puțin 10 % din sprijinul total al EIT pentru finanțarea CCI-urilor, sporind astfel numărul de parteneri ai CCI-urilor din regiunile vizate. Activitățile sprijinite prin intermediul MRI vor urmări:

Mecanismul regional de inovare a EIT, condus de EIT și pus în aplicare de CCI-uri, s-a derulat până în prezent pe bază de voluntariat. Începând din 2021, MRI al EIT devine parte integrantă și obligatorie a strategiilor multianuale ale CCI-urilor. EIT garantează că activitățile MRI sunt utilizate ca o punte către:

 

(i) strategii relevante de specializare inteligentă în sectoarele cercetării și inovării, catalizând astfel alte investiții, în special fonduri ESI;

 

(ii) integrarea de potențiali noi parteneri, extinzând astfel acoperirea geografică a CCI-urilor.

 

EIT va continua să ofere CCI-urilor orientări și sprijin pentru pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor multianuale din MRI al EIT. Activitățile MRI vor continua cu un sprijin îmbunătățit pentru capacitatea de inovare a țărilor și a regiunilor care au performanțe mai slabe în ceea ce privește inovarea; inclusiv a regiunilor ultraperiferice, care au performanțe scăzute în materie de C&I sau care sunt inovatori modești sau medii, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (8) din Regulamentul EIT [xxx], și care au o participare limitată la activitățile CCI-urilor. Bugetul EIT dedicat punerii în aplicare a activităților MRI al EIT este de cel puțin 15 % din sprijinul total al EIT pentru finanțarea CCI-urilor, facilitând creșterea numărului de parteneri ai CCI-urilor din regiunile vizate. Activitățile sprijinite prin intermediul MRI urmăresc:

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 îmbunătățească capacitățile de inovare ale ecosistemului local, prin activități de consolidare a capacităților și interacțiuni mai strânse între actorii locali din domeniul inovării (clustere, rețele, autorități regionale, instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, instituții de educație și formare profesională);

 contribuie la îmbunătățirea capacităților de inovare ale ecosistemului regional și local în întreaga Uniune, prin activități de consolidare a capacităților și interacțiuni mai strânse între actorii regionali și locali din domeniul inovării (clustere, rețele, autorități regionale, instituții de învățământ superior, organizații de cercetare, instituții de educație și formare profesională);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 să pună în legătură ecosistemele locale de inovare cu ecosistemele de inovare paneuropene prin cooperarea cu CCI-urile EIT și centrele lor de colocație.

 atragă noi parteneri în cadrul CCI-urilor EIT, să extindă acoperirea geografică a CCI-urilor EIT și prin intermediul centrelor de inovare EIT și să pună în legătură ecosistemele locale de inovare cu ecosistemele de inovare paneuropene prin atragerea de noi parteneri, extinzând acoperirea geografică și cooperarea cu CCI-urile EIT și centrele lor de colocație.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să mobilizeze fonduri private și publice suplimentare, acordând o atenție deosebită fondurilor ESI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, pentru a asigura o integrare mai profundă a CCI-urilor în ecosistemele locale de inovare, fiecare CCI va trebui să elaboreze și să pună în aplicare o strategie care să vizeze consolidarea relației cu actorii regionali și locali în materie de inovare, iar EIT va monitoriza în mod activ punerea în aplicare. O abordare a inovării „bazată pe realitatea zonei” ar trebui să fie integrată în strategia multianuală și în planul de afaceri al CCI-urilor și să se bazeze pe CLC-urile (și MRI) ale CCI-urilor, valorificând astfel rolul acestora ca punct de intrare pentru accesarea unei comunități de CCI-uri și interacționând cu partenerii de co-locație. CCI-urile trebuie să demonstreze legături cu strategiile locale de specializare inteligentă și cu activitățile platformelor tematice și ale inițiativelor interregionale relevante, inclusiv cu autoritățile de management ale fondurilor ESI. EIT va monitoriza și modul în care operează CLC-urile și modul în care se integrează în ecosistemele locale de inovare.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a contribui la abordarea provocărilor globale noi și emergente, EIT va lansa noi CCI-uri în domeniile prioritare selectate pe baza unor criterii care evaluează, printre alte aspecte, relevanța acestora pentru prioritățile politice ale programului Orizont Europa, precum și potențialul și valoarea lor adăugată care să fie abordate prin modelul EIT. Lansarea de noi CCI-uri va ține seama de planificarea strategică a programului Orizont Europa și de bugetul alocat EIT în perioada 2021-2027. Criteriile de selecție relevante pentru parteneriatele europene definite în anexa III la [Regulamentul privind programul Orizont Europa] vor fi incluse în cererea de propuneri pentru CCI-uri și vor fi analizate în cursul evaluării.

Pentru a contribui la abordarea provocărilor globale noi și emergente, EIT lansează cereri deschise și transparente pentru crearea de noi CCI-uri în domeniile prioritare selectate dintre domeniile tematice de importanță strategică și pe baza unor criterii care evaluează, printre alte aspecte, relevanța acestora pentru prioritățile politice ale Uniunii cu scopul de a soluționa probleme globale și societale, precum și potențialul și valoarea lor adăugată care să fie abordate prin modelul EIT. Lansarea de noi CCI-uri ține seama de planificarea strategică a programului Orizont Europa și de bugetul alocat EIT în perioada 2021-2027. Criteriile de selecție relevante pentru parteneriatele europene definite în anexa III la [Regulamentul privind programul Orizont Europa] sunt incluse în cererea de propuneri pentru CCI-uri și sunt analizate în cursul evaluării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza unei propuneri din partea consiliului de conducere al EIT și a unei analize a acesteia, se propune lansarea unei prime CCI în domeniul industriilor culturale și creative (ICC) în 2022, cererea de propuneri urmând să fie publicată în 2021. Acest domeniu prioritar este cel mai complementar cu cele opt CCI-uri lansate deja de EIT, precum și cu potențialele domenii prioritare pentru alte parteneriate europene care urmează să fie lansate în cadrul programului Orizont Europa. ICC constituie un sector cu un potențial de creștere ridicat, cu multe inițiative populare și cu putere de atragere a cetățenilor. Ele sunt puternic integrate în ecosistemele lor locale și regionale. Cu toate acestea, ICC constituie încă un sector foarte fragmentat, iar inovatorii și creatorii de întreprinderi nu au competențele antreprenoriale și de inovare necesare. Aceste blocaje ar fi cel mai bine abordate de o CCI, datorită demersului său privind integrarea triunghiului cunoașterii, a unei perspective pe termen lung și a unei abordări bazate pe realitatea zonei. În anexa 1B la prezenta ASI sunt incluse o fișă informativă care rezumă provocările industriilor culturale și creative și impactul preconizat al viitoarei CCI.

Pe baza unei propuneri din partea consiliului de conducere al EIT și a unei analize a acesteia, se propune lansarea unei prime CCI în domeniul industriilor și sectoarelor culturale și creative (ICC) în 2022, cererea de propuneri urmând să fie publicată în 2021. Cu toate acestea, în cazul în care consiliul de conducere al EIT consideră că este adecvată o nouă consultare a părților interesate înainte de lansarea cererii de propuneri, acesta o poate amâna până în 2022 în scopul creării unei CCI pentru ICC în 2023.

 

Se propune ca o a doua CCI în domeniul sectoarelor și ecosistemelor acvatice, marine și maritime (CCIApă) să fie lansată în 2025, cererea de propuneri urmând să fie publicată în 2024. Cu toate acestea, Comisia, asistată de experți independenți, efectuează o evaluare a impactului pentru a evalua relevanța domeniului sectoarelor și ecosistemelor acvatice, marine și maritime până în 2023. Dacă evaluarea are un rezultat negativ, Comisia propune o modificare a anexei 1A și a anexei 1B, ținând seama de contribuția consiliului de conducere al EIT și de procesul de planificare strategică a programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Domeniile prioritare pentru sectoarele și ecosistemele acvatice, marine și maritime includ o gamă largă de sectoare economice tradiționale și emergente, care sunt legate în mod intrinsec de un capital natural de mediu aflat sub presiune. Acest domeniu va juca un rol crucial în crearea unei Uniuni neutre din punct de vedere climatic, durabile și competitive până în 2050, în condițiile în care noile tehnologii și necesitatea de decarbonizare a economiei duc la creșterea utilizării și exploatării resurselor marine și acvatice. Mările, oceanele și apele interioare joacă un rol central în procesele climatice, sănătatea și bunăstarea oamenilor, furnizarea de alimente, conservarea biodiversității, serviciile ecosistemice critice, în producerea de energie din surse regenerabile și alte resurse. Epurarea apelor uzate va reduce cantitatea de energie utilizată, cantitatea de bacterii patogene în timpul deshidratării nămolurilor de epurare și, în general, va crește eficiența și calitatea instalației. Acest domeniu prioritar este complementar celor opt CCI-uri existente. În anexa 1B la prezenta ASI sunt incluse o fișă informativă care rezumă problemele în acest domeniu și impactul preconizat al viitoarei CCI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 3 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Domeniul prioritar al ICC prezintă o mare complementaritate cu cele opt CCI-uri lansate deja de EIT, precum și cu potențialele domenii prioritare pentru alte parteneriate europene care urmează să fie lansate în cadrul programului Orizont Europa. Industriile culturale și creative constituie un sector cu un potențial de creștere ridicat, cu multe inițiative populare și cu putere de atragere a cetățenilor. Ele sunt puternic integrate în ecosistemele lor locale și regionale. Cu toate acestea, industriile culturale și creative sunt încă foarte fragmentate, iar inovatorii și creatorii de întreprinderi nu au competențele antreprenoriale și de inovare necesare. Aceste blocaje ar fi cel mai bine soluționate de o CCI, datorită demersului său privind integrarea triunghiului cunoașterii, a unei perspective pe termen lung și a unei abordări bazate pe situația locală. În anexa 1B sunt incluse o fișă informativă care rezumă problemele în acest domeniu și impactul preconizat al viitoarei CCI.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza bugetului propus pentru EIT, în 2025 ar putea fi lansată o a doua nouă CCI, cererea de propuneri urmând să fie publicată în 2024, după o modificare a anexei 1A care adaugă un nou (noi) domeniu (domenii) prioritar(e). Domeniul (domeniile) prioritar(e) va (vor) fi selectat(e) în lumina propunerilor consiliului de conducere al EIT. Aceste propuneri vor ține seama de domeniile prioritare care vor fi identificate în planul strategic de cercetare și inovare al programului Orizont Europa, precum și de criteriile stabilite pentru selectarea parteneriatelor europene, în special deschidere, transparență, valoare adăugată la nivelul UE, coerență și sinergii. Criteriile de selecție a noilor CCI-uri vor fi aliniate la cele din programul Orizont Europa. De asemenea, ele vor sprijini realizarea priorităților de politică ale UE, cum ar fi misiunile și obiectivele de dezvoltare durabilă. Alte CCI-uri noi ar putea fi selectate în cazul în care va fi disponibil un buget suplimentar față de cel al EIT.

Alte CCI-uri noi ar putea fi selectate în cazul în care devin disponibile și alte resurse bugetare decât bugetul EIT, care vor ține seama de domeniile prioritare din propunerea consiliului de conducere al EIT și din planul strategic de cercetare și inovare al programului Orizont Europa, precum și de criteriile stabilite pentru selectarea parteneriatelor europene, în special deschidere, transparență, valoare adăugată la nivelul UE, contribuția adusă la obiectivele de dezvoltare durabilă, coerență și sinergii. Alte CCI-uri noi ar putea fi selectate dacă devine disponibil un buget suplimentar față de cel al EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – punctul 3 – tabel</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— va consolida ecosistemele de inovare ajutând în continuare CCI-urile existente să facă față provocărilor globale prin integrarea triunghiului cunoașterii;

 

— va defini domenii de colaborare și va promova o colaborare mai strânsă între CCI-uri pe teme de importanță strategică și politică;

 

— va garanta că CCI-urile dezvoltă și pun în aplicare o strategie pentru a colabora și pentru a crea sinergii cu parteneriatele europene relevante și cu alte inițiative și programe relevante ale Uniunii;

 

— se va asigura că CCI-urile au o abordare favorabilă incluziunii care urmărește consolidarea relației lor cu actori din domeniul inovării de la nivel național, regional și local;

 

— se va asigura că activitățile MRI al EIT contribuie la creșterea impactului regional și sunt pe deplin integrate în strategiile multianuale ale CCI-urilor;

 

— va lansa noi CCI-uri în anumite domenii tematice de importanță strategică, începând cu o CCI în domeniul industriilor culturale și creative în 2022.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2. Sprijinirea capacității de inovare a învățământului superior

3.2. Sprijinirea capacității antreprenoriale și de inovare a învățământului superior

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul modelului de integrare a triunghiului cunoașterii, EIT a contribuit la reducerea decalajului persistent dintre învățământul superior, cercetare și inovare. În special, EIT este un instrument esențial pentru dezvoltarea capitalului uman, punând accentul în mod deosebit pe educația antreprenorială. Cu toate acestea, impactul EIT rămâne limitat la partenerii CCI-urilor.

Prin intermediul modelului de integrare a triunghiului cunoașterii, EIT a contribuit la reducerea decalajului persistent dintre învățământul superior, cercetare și inovare. În special, EIT și CCI-urile sale sunt esențiale pentru dezvoltarea capitalului uman, punând accentul în mod deosebit pe inovare și educația antreprenorială. Cu toate acestea, impactul EIT nu trebuie limitat la partenerii CCI-urilor, ci trebuie mai degrabă extins.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a sprijini inovarea în sens mai larg, instituțiile de învățământ superior din Europa trebuie să aibă o abordare inovatoare și antreprenorială în ceea ce privește educația, cercetarea și colaborarea cu întreprinderile și cu ecosistemul local mai larg de inovare, inclusiv cu societatea civilă.

Pentru a sprijini inovarea în sens mai larg, instituțiile de învățământ superior din Europa trebuie să aibă o abordare inovatoare și antreprenorială în ceea ce privește educația, cercetarea și colaborarea cu întreprinderile și cu ecosistemul local și regional mai larg de inovare, inclusiv cu societatea civilă, instituțiile publice și organizațiile din sectorul terțiar, în cel mai incluziv și echilibrat mod din punctul de vedere al integrării dimensiunii de gen. Prin urmare, CCI-urile consolidează activitățile de învățământ superior obișnuite și dezvoltă și mai mult capacitățile antreprenoriale și inovatoare ale instituțiilor de învățământ superior în cadrul activităților CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior în organizații mai inovatoare și mai antreprenoriale presupune o strategie clară, un cadru metodologic și o angajare a resurselor. Pe baza experienței sale, EIT se află într-o poziție unică pentru a sprijini dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior în cadrul programului Orizont Europa.

În cooperare cu Comisia și pe baza contribuțiilor CCI-urilor, EIT concepe și lansează o inițiativă în domeniul învățământului superior de sprijinire a dezvoltării capacității de inovare și antreprenoriale în triunghiul cunoașterii, care va fi pusă în aplicare de către CCI-uri și prin intermediul lor. Pe baza rezultatelor unei evaluări efectuate de experți independenți care urmează să aibă loc la sfârșitul primilor trei ani de la lansarea inițiativei privind învățământul superior, consiliul de conducere al EIT decide dacă inițiativa ar trebui continuată, actualizată sau abandonată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Activitățile vor fi puse în aplicare de către EIT prin intermediul CCI-urilor într-un mod deschis și bine direcționat, care va avea ca scop creșterea capacității de inovare în învățământul superior pentru a putea integra un număr mai mare de instituții de învățământ superior în lanțurile de valoare ale inovării și în ecosistemele de inovare. Aceste activități vor completa intervenția EIT în ceea ce privește educația, ca parte esențială a activităților CCI-urilor legate de integrarea triunghiului cunoașterii, în special prin creșterea gradului de deschidere și de accesibilitate al acestora pentru nepartenerii CCI-urilor. Impactul EIT ar depăși granițele CCI-urilor și ar contribui la misiunea principală a EIT de stimulare a unei creșteri economice durabile și a unei competitivități sustenabile prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre, în conformitate cu obiectivele programului Orizont Europa de stimulare a competențelor antreprenoriale și de inovare într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin creșterea capacităților instituțiilor de învățământ superior din Europa.

Activitățile sunt puse în aplicare de către CCI-uri într-un mod deschis, transparent și bine direcționat, care va avea ca scop creșterea capacității de inovare pentru a putea integra instituții de învățământ superior care nu sunt încă parteneri-cheie ai CCI în lanțurile de valoare ale inovării și în ecosistemele de inovare. Aceste activități vor completa intervenția EIT în ceea ce privește educația în triunghiul cunoașterii al fiecărei CCI, în special prin creșterea gradului de deschidere și de accesibilitate al acestora pentru nepartenerii CCI-urilor.

 

Inițiativa privind învățământul superior pusă în aplicare de CCI-uri ar trebui să îmbunătățească, printre altele, schimbul de bune practici în materie de învățare organizațională, îndrumare și mentorat, dezvoltarea de cursuri și formare pentru perfecționare și recalificare, elaborarea unor planuri de acțiune care să recunoască nevoile în domenii identificate, cum ar fi gestionarea inovării, crearea de noi întreprinderi, durabilitatea și neutralitatea climatică, transferul de tehnologie, gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, integrarea abordărilor de gen în inovare, colaborarea cu părțile interesate de la nivel local și alte activități de stimulare a capacității de inovare.

 

CCI-urile își integrează activitățile menite să consolideze capacitățile de inovare ale instituțiilor de învățământ superior în cadrul strategiei multianuale. Activitățile depășesc granițele CCI-urilor și contribuie la misiunea principală a EIT de stimulare a unei creșteri economice europene durabile și a unei competitivități sustenabile prin consolidarea capacității de inovare a statelor membre, în conformitate cu obiectivele programului Orizont Europa de stimulare a competențelor antreprenoriale și de inovare într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, ținând seama în permanență de dimensiunea de gen.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul EIT se va întemeia pe inițiative de politică ca de exemplu cadrele HEInnovate24 și RIIA25 care și-au dovedit valoarea într-o serie de instituții de învățământ superior și de state membre din întreaga UE. EIT va concepe activitățile de sprijin în strânsă colaborare cu Comisia, asigurând coerența și complementaritatea cu activitățile relevante din cadrul programului Orizont Europa, al programului Erasmus și al altor programe. Detaliile specifice privind procesul de implementare și mecanismul de realizare vor fi dezvoltate în continuare și ajustate în primii trei ani și vor face obiectul monitorizării și evaluării în această etapă pilot înainte de extindere.

EIT și CCI-urile se vor întemeia pe inițiative de politică ca de exemplu inițiativa privind universitățile europene, cadrele HEInnovate24 și RIIA25 care și-au dovedit valoarea într-o serie de instituții de învățământ superior și de state membre din întreaga UE. EIT acordă sprijin CCI-urilor la elaborarea de activități coerente și complementare cu activitățile relevante din cadrul programului Orizont Europa, al programului Erasmus și al altor programe. Detaliile specifice privind procesul de implementare și mecanismul de realizare vor fi dezvoltate în continuare și ajustate în primii trei ani ai inițiativei privind învățământul superior pilot și vor face obiectul monitorizării.

__________________

__________________

24 HEInnovate este un cadru politic dezvoltat de Comisia Europeană și OCDE. HEInnovate oferă instituțiilor de învățământ superior o metodologie pentru a putea identifica zonele capacității de inovare care trebuie dezvoltate suplimentar și pentru a defini strategiile și acțiunile relevante pentru a obține impactul dorit. HEInnovate se bazează pe dovezi metodologice solide cu opt domenii de dezvoltare a capacității: Conducere și guvernanță; Transformare digitală; Capacitate organizațională; Predarea și învățarea antreprenorială; Pregătirea și susținerea antreprenorilor; Schimb de cunoștințe; Internaționalizare și măsurarea impactului. OCDE a publicat o serie de rapoarte de țară bazate pe HEInnovate, a se vedea seria OCDE privind studiile de competențe https://www.oecd-ilibrary.org/education/

24 HEInnovate este un cadru politic dezvoltat de Comisia Europeană și OCDE. HEInnovate oferă instituțiilor de învățământ superior o metodologie pentru a putea identifica zonele capacității de inovare care trebuie dezvoltate suplimentar și pentru a defini strategiile și acțiunile relevante pentru a obține impactul dorit. HEInnovate se bazează pe dovezi metodologice solide cu opt domenii de dezvoltare a capacității: Conducere și guvernanță; Transformare digitală; Capacitate organizațională; Predarea și învățarea antreprenorială; Pregătirea și susținerea antreprenorilor; Schimb de cunoștințe; Internaționalizare și măsurarea impactului. OCDE a publicat o serie de rapoarte de țară bazate pe HEInnovate, a se vedea seria OCDE privind studiile de competențe https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Cadrul regional de evaluare a impactului inovării (RAII) a fost elaborat de Comisia Europeană ca un prim pas în orientarea evaluărilor referitoare la impactul inovării din universități, prin elaborarea unor studii de caz bazate pe indicatori. Evaluarea impactului inovării, de exemplu prin intermediul cadrului RIIA, ar putea fi legată de instrumentele de finanțare bazate pe performanța inovării de la nivel regional, național sau la nivelul UE.

25 Cadrul regional de evaluare a impactului inovării (RAII) a fost elaborat de Comisia Europeană ca un prim pas în orientarea evaluărilor referitoare la impactul inovării din universități, prin elaborarea unor studii de caz bazate pe indicatori. Evaluarea impactului inovării, de exemplu prin intermediul cadrului RIIA, ar putea fi legată de instrumentele de finanțare bazate pe performanța inovării de la nivel regional, național sau la nivelul UE.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va juca un rol de dirijare și coordonare în implementarea și monitorizarea activităților care vor fi gestionate de CCI-uri. Se vor face eforturi pentru a se asigura: o abordare favorabilă incluziunii pentru atragerea de instituții de învățământ superior în afara partenerilor CCI-urilor; o abordare interdisciplinară și intersectorială și o legătură cu strategia de specializare inteligentă a Comisiei Europene, cu platformele tematice relevante și cu SIR a EIT.

Fiecare CCI depune eforturi pentru a se asigura: o abordare deschisă și favorabilă incluziunii pentru atragerea de instituții de învățământ superior în afara partenerilor CCI-urilor, cu scopul de a se asigura o acoperire geografică cât mai largă posibil; o abordare interdisciplinară și intersectorială o participare mai largă a femeilor în sectoarele în care sunt subreprezentate; și o legătură cu strategia de specializare inteligentă a Comisiei Europene, cu platformele tematice relevante, cum ar fi mecanismul de sprijin al politicilor, și cu MRI al EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT își va corela sprijinul destinat dezvoltării capacității de inovare în învățământul superior cu eticheta EIT, care este acordată în prezent programelor de învățământ ale CCI-urilor. În special, instituțiile de învățământ superior participante pot fi implicate în utilizarea etichetei EIT. De asemenea, EIT va extinde eticheta EIT la activitățile de învățare pe tot parcursul vieții care implică și vizează un grup-țintă mai larg de studenți, cursanți adulți și instituții (inclusiv instituții EFP) din afara CCI-urilor. Aplicarea etichetei în afara comunității EIT va avea un efect de structurare la toate nivelurile (la nivel de individ, program și instituție).

EIT va sprijini CCI-urile la punerea în aplicare a etichetei EIT, care este acordată în prezent programelor de învățământ ale CCI-urilor. Instituțiile de învățământ superior participante vor fi stimulate să utilizeze eticheta EIT. CCI-urile EIT utilizează mai bine eticheta EIT, extinzând-o la activitățile de învățare pe tot parcursul vieții, mentorat, formare profesională, programe de calificare și de recalificare, MOOC, implicând și vizând un grup-țintă mai larg de studenți, cursanți adulți și instituții (inclusiv instituții EFP) din afara partenerilor CCI-urilor. Se preconizează că aplicarea etichetei în afara comunității CCI-urilor EIT va avea un efect de structurare la toate nivelurile (la nivel de individ, program și instituție). EIT monitorizează eficacitatea extinderii domeniului de aplicare al etichetei EIT în cazul programelor educaționale și de formare ale CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va viza în special instituțiile de învățământ superior din țări cu performanțe în inovare moderate și modeste și din alte regiuni cu performanțe scăzute care doresc să își consolideze amprenta de inovare și strategiile de specializare inteligentă. EIT va aloca acestei măsuri cel puțin 25 % din bugetul total alocat activităților menționate.

CCI-urile își realizează activitățile în domeniul învățământului superior prin intermediul unor cereri de propuneri deschise și transparente. CCI-urile vizează în special instituțiile de învățământ superior din țări și regiuni cu performanțe în inovare moderate și modeste și din alte regiuni cu performanțe scăzute care doresc să își consolideze amprenta de inovare și strategiile de specializare inteligentă. CCI-urile EIT alocă un buget adecvat acestor activități, iar criteriile de eligibilitate care urmează a fi incluse în cererile de propuneri garantează că un număr semnificativ de instituții de învățământ superior implicate în proiecte provin din afara CCI-urilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – tabel</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— în cooperare cu Comisia, va concepe și va lansa activități de sprijinire a dezvoltării capacității de inovare în învățământul superior, care vor fi puse în aplicare prin intermediul CCI-urilor, începând din 2021;

 

— va introduce un sistem de informare pentru a stimula instituțiile de învățământ superior din țări cu performanțe în inovare moderate și modeste să își dezvolte capacitățile de inovare;

 

— va furniza orientări, expertiză și îndrumare specifice instituțiilor de învățământ superior participante;

 

— va consolida și va extinde domeniul de aplicare al etichetei EIT în afara CCI-urilor pentru a include instituțiile de învățământ superior care participă la acțiune.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunicare

(1) Comunicare și diseminare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT își va consolida comunicarea și vizibilitatea. Cu un număr din ce în ce mai mare de CCI-uri și o nouă acțiune de sprijinire a dezvoltării antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior, EIT își va intensifica eforturile pentru a-și crește notorietatea ca marcă de calitate pentru inovare. Gestionarea menționată mărcii și îmbunătățirea comunicării sunt esențiale în special pentru cetățeni, întrucât inovațiile care vin din EIT contribuie la demonstrarea impactului concret al investițiilor UE prin intermediul Programului-cadru european de cercetare și inovare. EIT va aplica o strategie de branding îmbunătățită față de principalele sale părți interesate (instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, întreprinderile etc.) în toate statele membre și nu numai, în conformitate cu abordarea de comunicare a programului Orizont Europa.

EIT și CCI-urile își consolidează comunicarea și vizibilitatea și aplică o strategie de branding îmbunătățită față de principalele sale părți interesate (instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare, întreprinderile nou înființate și IMM-urile, organizațiile din sectorul terțiar etc.) în toate statele membre și nu numai, în conformitate cu abordarea de comunicare a programului Orizont Europa. Cu un număr din ce în ce mai mare de CCI-uri și noi inițiative de sprijinire a capacității de inovare și antreprenoriale a instituțiilor de învățământ superior, EIT își va intensifica eforturile pentru a crește notorietatea sprijinului Uniunii ca marcă de calitate pentru inovare. Gestionarea menționată a mărcii și îmbunătățirea comunicării sunt esențiale în special pentru cetățeni și autoritățile regionale și naționale, întrucât inovațiile care vin din EIT și din EIC contribuie deopotrivă la demonstrarea impactului concret al investițiilor UE prin intermediul Programului-cadru european de cercetare și inovare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura o mai largă diseminare și o mai bună înțelegere a oportunităților oferite de EIT, EIT va explora posibilitatea de a consolida orientările și asistența cu privire la aspectele legate de participarea la CCI-urile EIT din întreaga Europă, bazându-se pe rețelele de informare existente în Europa.

Pentru a asigura o mai largă diseminare și o mai bună înțelegere a oportunităților oferite de EIT, EIT consolidează orientările și asistența cu privire la aspectele legate de participarea la CCI-urile EIT din întreaga Europă. Rețeaua specializată a ofițerilor de legătură EIT de la nivel național, ca parte a punctelor naționale de contact ale programului Orizont Europa, se bazează pe rețelele de informații existente în întreaga Europă care contribuie la creșterea vizibilității și a activităților de comunicare ale EIT și ale CCI-urilor. În plus, acestea ar trebui să sprijine autoritățile naționale și regionale în identificarea sinergiilor necesare cu programele multianuale ale CCI-urilor.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va organiza reuniuni periodice ale grupului de reprezentanți ai statelor membre, precum și ale serviciilor conexe ale Comisiei, cel puțin de două ori pe an, pentru a asigura o comunicare și un flux de informații adecvate cu statele membre și la nivelul UE, și le va informa cu privire la performanțele și realizările activităților finanțate de EIT. Grupul de reprezentanți ai statelor membre garantează, de asemenea, un sprijin adecvat pentru a asigura legătura dintre activitățile sprijinite de EIT și programele și inițiativele naționale, inclusiv eventuala cofinanțare națională a acestor activități.

EIT va organiza reuniuni periodice cu grupul de reprezentanți ai statelor membre, precum și cu serviciile conexe ale Comisiei, Parlamentul European și Comitetul Regiunilor, pentru a asigura o comunicare și un flux de informații adecvate cu statele membre și la nivelul UE, și le va informa cu privire la performanțele și realizările activităților finanțate de EIT. Grupul de reprezentanți ai statelor membre garantează, de asemenea, un sprijin adecvat pentru a asigura legătura dintre activitățile sprijinite de EIT și programele și inițiativele naționale, inclusiv eventuala cofinanțare națională a acestor activități.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va continua să organizeze Forumul părților interesate ale EIT și premiile EIT pentru a promova interacțiunile cu actorii europeni ai triunghiului cunoașterii și pentru a oferi recunoaștere celor mai promițători antreprenori și inovatori din Europa.

EIT continuă să organizeze Forumul părților interesate ale EIT și premiile EIT pentru a promova interacțiunile cu actorii europeni ai triunghiului cunoașterii și pentru a oferi recunoaștere celor mai promițători antreprenori și inovatori din Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT joacă un rol-cheie în diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate. CCI-urile și proiectele care sprijină capacitatea de inovare și capacitatea antreprenorială a instituțiilor de învățământ superior reprezintă o sursă valoroasă de dovezi și de învățare experimentală pentru decidenții politici, oferind exemple de bune practici și sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii UE în domeniile lor tematice.

EIT joacă un rol-cheie în identificarea, difuzarea și diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate. EIT și CCI-urile colaborează, inclusiv prin intermediul ofițerilor naționali de legătură ai EIT, cu autoritățile naționale și regionale ale statelor membre și cu Parlamentul European, în special cu Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA), pentru a institui un dialog structurat pentru a identifica, a împărtăși și a disemina bunele practici, lecțiile învățate și oportunitățile. CCI-urile și proiectele care sprijină capacitatea de inovare și capacitatea antreprenorială a instituțiilor de învățământ superior reprezintă o sursă valoroasă de dovezi și de învățare experimentală pentru decidenții politici și părțile interesate din domeniul CDI, oferind exemple de bune practici și sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii UE în domeniile lor tematice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până în prezent, bunele practici și învățămintele desprinse de pe urma CCI-urilor nu au fost suficient codificate și diseminate. În cadrul funcției sale de sprijin în calitate de partener de cunoaștere pentru decidenții politici și întreaga comunitate de inovare, EIT își va dezvolta în continuare rolul de institut de inovare capabil să detecteze, să analizeze, să codifice, să partajeze și să asigure adoptarea unor practici inovatoare, a experiențelor și a rezultatelor activităților finanțate de EIT (educație și formare, sprijin pentru inovare, sprijin pentru antreprenoriat) la o scară mai largă. Această activitate se va baza pe legăturile și sinergiile cu alte inițiative din cadrul [pilonului Europa inovatoare] din [propunerea privind programul Orizont Europa].

Până în prezent, bunele practici și învățămintele desprinse de pe urma CCI-urilor nu au fost suficient puse în comun, codificate și diseminate. În cadrul funcției sale de sprijin în calitate de partener de cunoaștere pentru decidenții politici și întreaga comunitate de CDI, EIT își va dezvolta în continuare rolul de institut de inovare capabil să detecteze, să analizeze, să codifice, să partajeze și să asigure adoptarea unor practici inovatoare, a experiențelor și a rezultatelor activităților finanțate de EIT (educație și formare, sprijin pentru cercetare și inovare, sprijin pentru antreprenoriat) la o scară mai largă. Această activitate se bazează pe legăturile și sinergiile cu alte inițiative din cadrul pilonului Europa inovatoare din programul Orizont Europa, în special Consiliul european pentru inovare, misiunile și parteneriatele europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 3 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cooperarea internațională

(3) Cooperarea internațională și activitățile cu dimensiuni globale

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 3 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul domeniului de aplicare al Regulamentului EIT, EIT va încerca să obțină un impact mai mare al activităților sale prin intermediul cooperării internaționale și va coordona activitățile CCI-urilor finanțate de EIT la nivel internațional. Obiectivul său va fi în strânsă legătură cu obiectivele relevante ale politicii industriale a Uniunii Europene, precum și cu prioritățile sale în materie de cercetare și inovare și se va concentra pe asigurarea valorii adăugate europene.

În domeniul de aplicare al ... [Regulamentului EIT (2019/0151/COD)], EIT va încerca să se asigure că activitățile sale au un impact mai mare prin intermediul cooperării internaționale și al activităților CCI-urilor finanțate de EIT la nivel internațional.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 3 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul cooperării sale internaționale, EIT, în consultare cu Comisia, se va concentra pe abordarea eficientă a provocărilor societale globale, contribuind la inițiativele internaționale relevante și la obiectivele de dezvoltare durabilă, asigurând accesul la talente, dar și o cerere și o ofertă îmbunătățite de soluții inovatoare. EIT și CCI-urile își vor planifica și desfășura activitățile internaționale în strânsă colaborare cu Comisia, în conformitate cu abordarea programului Orizont Europa și cu alte politici relevante ale UE, și sub supravegherea consiliului de conducere al EIT.

EIT și CCI-urile își vor planifica și desfășura activitățile internaționale în strânsă colaborare cu Comisia, în conformitate cu abordarea programului Orizont Europa și cu alte politici relevante ale UE, și sub supravegherea consiliului de conducere al EIT. În cadrul cooperării lor internaționale și a activităților lor cu dimensiuni globale, CCI-urile, în consultare cu consiliul de conducere al EIT și Comisia, se concentrează pe abordarea eficientă a provocărilor societale și globale, contribuind la inițiativele internaționale relevante și la ODD, și pe asigurarea accesului la talente, dar și a unei cereri și a unei oferte îmbunătățite de soluții inovatoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.3 – punctul 3 – tabel</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— își va îmbunătăți vizibilitatea printr-o strategie mai puternică de branding care țintește principalele părți interesate din statele membre;

 

— va asigura vizibilitatea sprijinului acordat de Uniunea Europeană;

 

— va analiza fezabilitatea utilizării rețelelor de informare existente ale UE și va asigura coordonarea activităților acestora pentru a oferi o mai bună consiliere și orientare potențialilor parteneri ai CCI-urilor EIT;

 

— va organiza reuniuni periodice ale grupului de reprezentanți ai statelor membre pentru a asigura o comunicare eficientă și un flux de informații eficace cu statele membre;

 

— va spori vizibilitatea acțiunii sale în ochii cetățenilor și ai comunității sale de părți interesate prin intermediul Forumului părților interesate, al premiilor EIT și al absolvenților EIT;

 

— va identifica, codifica și împărtăși cu eficacitate învățămintele trase și bunele practici care decurg din activitățile finanțate de EIT; va colabora cu autoritățile statelor membre ale UE, atât la nivel național, cât și la nivel regional, stabilind unui dialog structurat și coordonând eforturile, pentru a identifica, împărtăși și disemina bunele practici și învățămintele desprinse;

 

— va elabora liniile generale de cooperare internațională ale EIT și ale CCI-urilor, sub supravegherea consiliului de conducere al EIT, în conformitate cu strategia Comisiei pentru cooperare internațională în materie de cercetare și inovare și cu consultarea serviciilor respective ale Comisiei.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta secțiune cuprinde o serie de măsuri care vizează adaptarea și îmbunătățirea funcționării actuale a EIT și a CCI-urilor. Un consiliu de conducere al EIT strategic și eficace va monitoriza punerea în aplicare a măsurilor respective la nivelul EIT și va oferi stimulentele și controlul necesare, inclusiv prin intermediul procesului de alocare a fondurilor, pentru a se asigura că CCI-urile le pun în aplicare.

Prezenta secțiune cuprinde o serie de măsuri care vizează adaptarea și îmbunătățirea funcționării actuale a EIT și a CCI-urilor. Un consiliu de conducere al EIT strategic și eficace monitorizează punerea în aplicare a măsurilor respective la nivelul EIT și oferă stimulentele și controlul necesare, inclusiv prin intermediul procesului de alocare a fondurilor bazat pe performanță, pentru a se asigura că CCI-urile le pun în aplicare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va oferi orientări operaționale CCI-urilor și le va monitoriza din perspectiva respectării principiilor bunei gestionări, a principiilor și criteriilor stabilite pentru parteneriatele europene în Regulamentul privind programul Orizont Europa și din perspectiva alinierii la prioritățile programului Orizont Europa pentru a maximiza performanța și impactul acestora.

EIT va oferi orientări operaționale CCI-urilor și le va monitoriza în mod continuu pentru a asigura respectarea principiilor bunei gestionări și a bunei guvernanțe, a principiilor și criteriilor stabilite pentru parteneriatele europene în Regulamentul privind programul Orizont Europa și din perspectiva alinierii la cerințele rezultate din programul Orizont Europa, precum și la prioritățile sale, pentru a maximiza performanța și impactul acestora, pe baza unei strategii de colaborare pe termen lung între EIT și CCI-uri. Se pot lua măsuri adecvate în cazul în care o CCI are performanțe slabe sau nu obține rezultatele și impactul scontate.

(Pentru a alinia numerotarea punctelor din anexă, punctele din anexa I - punctul 3 - subpunctul 3.4 vor fi renumerotate într-un stadiu ulterior al procedurii.)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile care asigură o deschidere continuă a CCI-urilor și transparența în timpul punerii în aplicare vor fi îmbunătățite în special prin includerea unor dispoziții comune referitoare la noi membri care conferă valoare adăugată parteneriatelor. De asemenea, CCI-urile își vor desfășura activitatea într-un mod pe deplin transparent. CCI-urile vor rămâne parteneriate dinamice la care noii parteneri, inclusiv o parte din ce în ce mai mare a IMM-urilor, se pot alătura pe baza excelenței și a interesului strategic. Pentru a limita concentrarea finanțării și pentru a garanta faptul că activitățile CCI-urilor beneficiază de o rețea largă de parteneri, procedura de pregătire a planului de afaceri (inclusiv identificarea priorităților, selecția activităților și alocarea fondurilor) va deveni mai transparentă și mai favorabilă incluziunii. În cele din urmă, CCI-urile vor crește proporția cererilor de propuneri, în special pentru proiectele de inovare deschise terților. Toate aceste măsuri vor crește numărul entităților participante implicate în activitățile CCI-urilor. În cele din urmă, CCI-urile trebuie să raporteze cu privire la implicarea noilor parteneri în rapoartele lor periodice.

EIT se asigură că măsurile de asigurare a deschiderii continue a CCI-urilor către noi membri, precum și a transparenței în timpul punerii în aplicare vor fi îmbunătățite în special prin adoptarea și aplicarea unor criterii de aderare și de ieșire transparente, clare și consecvente pentru noii membri care conferă valoare adăugată parteneriatelor, printr-o monitorizare continuă a eficacității măsurilor. De asemenea, CCI-urile își desfășoară activitatea într-un mod pe deplin transparent, inclusiv prin utilizarea sistematică a unor cereri deschise de proiecte, de parteneri și de instituire de noi CLC-uri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Deși excelența rămâne principalul criteriu pentru selectarea partenerilor, a proiectelor sau a noilor centre de colocație, atunci când este strict necesar să se aleagă între propunerile privind rezultatele egalității de evaluare, CCI-urile acordă prioritate propunerilor care:

 

(a) includ un număr mai mare de regiuni și țări cu performanțe scăzute în domeniul C&I sau care sunt inovatori modești sau moderați, astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul EIT [xxx];

 

(b) includ un număr mai mare de regiuni sau țări care nu participă încă la comunitatea CCI-urilor;

 

(c) implică regiuni și țări care se angajează să contribuie cu fonduri ESI;

 

(d) implică un număr mai mare de IMM-uri;

 

(e) asigură un echilibru de gen mai bun.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCI-urile vor rămâne parteneriate deschise și dinamice la care noii parteneri de pe teritoriul Uniunii, inclusiv o parte din ce în ce mai mare a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, se pot alătura pe baza excelenței, a valorii adăugate și a capacității lor de a contribui la ecosistemele de inovare și a interesului strategic. Pentru a limita concentrarea finanțării și pentru a garanta faptul că activitățile CCI-urilor beneficiază de o acoperire geografică largă și o rețea extinsă de parteneri, procedura de pregătire a planului de afaceri (inclusiv identificarea priorităților, selecția activităților și alocarea fondurilor) și selecția de noi centre de colocație și deciziile de finanțare vor deveni mai transparente, mai deschise și mai favorabile incluziunii. În cele din urmă, CCI-urile ar trebui să raporteze cu privire la implicarea noilor parteneri și beneficiari în rapoartele lor periodice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întrucât CCI-urile operează de-a lungul întregului lanț valoric al inovării, ele vor asigura un echilibru adecvat între activitățile educaționale, de antreprenoriat și de inovare în portofoliul lor de planuri de afaceri. Operațiunile CCI-urilor vor fi puse în aplicare printr-o structură simplificată, eficientă și rentabilă, care ar menține costurile administrative și generale la un nivel minim. EIT se va asigura că CCI-urile vor avea impactul preconizat printr-o gamă largă de activități identificate în planurile de afaceri ale CCI-urilor, care sprijină efectiv îndeplinirea obiectivelor lor.

Întrucât CCI-urile operează de-a lungul întregului lanț valoric al inovării, ele asigură un echilibru adecvat și continuu între activitățile educaționale, de cercetare, de antreprenoriat și de inovare în portofoliul lor de planuri de afaceri. EIT monitorizează operațiunile CCI-urilor pentru a se asigura că sunt puse în aplicare printr-o structură simplificată, eficientă și rentabilă, care ar menține costurile administrative, de gestionare și generale la un nivel minim rezonabil. EIT se va asigura că CCI-urile vor avea impactul preconizat printr-o gamă largă de activități identificate în planurile de afaceri ale CCI-urilor, care sprijină efectiv îndeplinirea obiectivelor lor. Pentru a reduce sarcina administrativă, planurile de afaceri ale CCI-urilor și granturile EIT pentru CCI-uri acoperă o perioadă de cel puțin trei ani, în timp ce activitățile CCI-urilor continuă să fie raportate anual.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Angajamentele fiecărui partener al unei CCI pe întreaga durată contractuală a inițiativei vor fi garantate prin monitorizarea periodică a contribuțiilor efective ale partenerului în raport cu angajamentele inițiale. EIT se va asigura că CCI-urile dispun de un sistem de gestionare a riscurilor pentru cazurile în care unii parteneri nu își pot îndeplini angajamentele inițiale.

Angajamentele fiecărui partener al unei CCI pe întreaga durată contractuală a inițiativei sunt garantate prin monitorizarea periodică a contribuțiilor efective ale partenerului în raport cu angajamentele inițiale. EIT se asigură că CCI-urile dispun de un sistem de gestionare a riscurilor pentru cazurile în care unii parteneri nu își pot îndeplini angajamentele inițiale. Pentru a atinge viabilitatea financiară a activităților lor, CCI-urile ar trebui să caute o serie largă de surse de venituri și investiții. Niciun efort depus în direcția viabilității financiare nu trebuie să conducă la o creștere a taxelor de școlarizare sau a cotizațiilor de la parteneri, și nici la un dezavantaj pentru entitățile mai mici, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, în ceea ce privește taxele sau cotizațiile de membru, și nici la reducerea furnizării de granturi.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 4 – tabel</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— se va asigura că CCI-urile aplică principii stricte de deschidere și transparență, în special în ceea ce privește selectarea noilor parteneri și procedura de pregătire a planurilor de afaceri;

 

— se va asigura că punerea în aplicare a CCI-urilor respectă pe deplin cerințele corespunzătoare care decurg din Regulamentul privind programul Orizont Europa;

 

— va asigura un echilibru adecvat în planurile de afaceri între activitățile triunghiului cunoașterii;

 

— se va asigura că CCI-urile își mențin costurile administrative la un nivel minim;

 

— va asigura tranziția celor opt CCI-uri existente în vederea îndeplinirii noilor criterii de punere în aplicare a programului Orizont Europa pentru parteneriate europene.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin intermediul unui model simplificat de finanțare, EIT va spori impactul și contribuția CCI-urilor în vederea atingerii obiectivelor programului Orizont Europa. Pentru a spori valoarea adăugată a sprijinului său, EIT își va adapta modelul de finanțare. Există patru domenii principale în care EIT va pune în aplicare îmbunătățiri.

Prin intermediul unui model simplificat de finanțare, EIT va spori impactul și contribuția CCI-urilor în vederea atingerii obiectivelor programului Orizont Europa. Pentru a spori valoarea adăugată a sprijinului său, EIT își adaptează modelul de finanțare pentru a crește în timp angajamentele din partea partenerilor CCI-urilor sau din alte surse publice și private. EIT ar trebui să asigure o distribuție echilibrată a bugetului în această perioadă și o tranziție lină de la perioada CFM-ului actual la cea următoare, în special pentru activitățile în curs. Există patru domenii principale în care EIT va pune în aplicare îmbunătățiri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În primul rând, EIT va introduce o rată de cofinanțare pentru a crește nivelul investițiilor private și publice. Adaptarea modelului de finanțare va facilita tranziția CCI-urilor către viabilitatea financiară. Acesta le va stimula să își scadă treptat, pe durata acordurilor-cadru de parteneriat, ponderea finanțării acordate de EIT în planul lor de afaceri și, în același timp, să crească nivelul de coinvestiții din alte surse decât EIT. Se vor aplica rate fixe de cofinanțare degresive în toate fazele ciclului de viață al CCI-urilor (faza de demarare, de lansare, de maturitate, de ieșire din perioada de grant EIT), astfel cum este prezentat mai jos.

În primul rând, EIT va aplica ratele de cofinanțare corespunzătoare și în scădere treptată de până la 50 % începând cu al 12-lea an de funcționare a unei CCI, pentru a crește nivelul investițiilor private și publice, altele decât veniturile de la partenerii lor, facilitând astfel mobilizarea de către CCI-uri de venituri și investiții publice și private suplimentare, în vederea realizării viabilității financiare. EIT adaptează ponderea finanțării conform planului de afaceri multianual al CCI-urilor, crescând, în același timp, nivelul de coinvestiții din alte surse decât EIT. Finanțarea EIT se bazează pe performanță, stimulează impactul și recompensează succesul, este direct legată de progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor CCI-urilor și poate fi suspendată în cazul unei lipse repetate de rezultate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În al doilea rând, procesul de alocare a granturilor, utilizat în prezent, va fi orientat mai mult către performanță și rezultate competitive și către utilizarea granturilor multianuale. Consiliul de conducere al EIT va oferi stimulente mai puternice CCI-urilor, în special pe baza performanței lor individuale, pentru a asigura un impact cât mai ridicat. Prin urmare, EIT își va modifica dispozițiile privind finanțarea competitivă pentru a-și îmbunătăți impactul ca parte a programului Orizont Europa.

În al doilea rând, EIT va asigura că procesul de alocare a granturilor se bazează pe performanță competitivă și pe utilizarea granturilor multianuale. Finanțarea EIT este legată de progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 11 din ... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)]. Consiliul de conducere al EIT va oferi stimulente mai puternice CCI-urilor, în special pe baza performanței lor individuale, pentru a asigura un impact cât mai ridicat. Prin urmare, EIT își va modifica dispozițiile privind finanțarea competitivă pentru a-și îmbunătăți impactul ca parte a programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În al treilea rând, EIT va aplica norme stricte pentru consolidarea mecanismului de evaluare înainte de expirarea primei perioade inițiale de 7 ani a operațiunilor CCI-urilor. Această evaluare intermediară, care urmează să fie efectuată cu ajutorul experților externi, trebuie să fie în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, în conformitate cu criteriile programului Orizont Europa pentru monitorizarea și evaluarea parteneriatelor europene și să aibă loc înainte de expirarea perioadei inițiale de șapte ani. Ca urmare a evaluării, consiliul de conducere va decide fie să continue contribuția financiară pentru o CCI, fie să o întrerupă (prin urmare, să nu extindă acordul-cadru de parteneriat cu CCI respectivă) și să realoce resursele către activități mai performante.

În al treilea rând, EIT va aplica norme stricte pentru consolidarea mecanismului de evaluare înainte de expirarea primei perioade inițiale de 7 ani a operațiunilor CCI-urilor. Evaluarea interimară este efectuată de experți externi și independenți și este în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, în conformitate cu criteriile programului Orizont Europa pentru monitorizarea și evaluarea parteneriatelor europene și cu criteriile identificate la articolul 11 din ... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)]. Evaluarea are loc înainte de expirarea perioadei inițiale de șapte ani. Ca urmare a evaluării, în conformitate cu articolul 11 din ... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)], consiliul de conducere va decide fie să reducă, fie să modifice, fie să continue contribuția financiară pentru o CCI, fie să o întrerupă (prin urmare, să nu extindă acordul-cadru de parteneriat cu CCI respectivă).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Reducerea sarcinii administrative

(A se introduce înainte de: Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 5)

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cele din urmă, EIT își va continua eforturile de simplificare pentru a reduce sarcina administrativă inutilă27 a CCI-urilor, permițând punerea în aplicare a planului lor anual de afaceri și a strategiei multianuale într-un mod suplu și eficient. Aceasta va include utilizarea sumei forfetare sau a costurilor unitare pentru activitățile relevante ale CCI-urilor. În plus, pentru a asigura o mai bună planificare a resurselor, în special a activităților de inovare, precum și pentru a facilita un angajament mai puternic și investiții pe termen lung din partea partenerilor participanți la activitățile CCI-urilor, EIT va semna acorduri de grant multianuale cu CCI-urile, atunci când este cazul, în temeiul respectivelor acorduri-cadru de parteneriat. Aceste acorduri multianuale de grant nu trebuiedepășească 3 ani.

EIT își va intensifica eforturile de simplificare și de reducere a sarcinii administrative27 pentru CCI-uri, permițând punerea în aplicare a planurilor lor multianuale de afaceri într-un mod suplu și eficient. Aceasta va include utilizarea sumei forfetare sau a costurilor unitare pentru activitățile relevante ale CCI-urilor. În plus, pentru a asigura o mai bună planificare a resurselor, în special a activităților de inovare, precum și pentru a facilita un angajament mai puternic și investiții pe termen lung din partea partenerilor participanți la activitățile CCI-urilor, EIT va semna acorduri de grant multianuale cu CCI-urile în temeiul respectivelor acorduri-cadru de parteneriat. Aceste acorduri multianuale de grant ar trebuiacopere o perioadă de cel puțin trei ani. EIT consolidează relațiile de încredere cu CCI-urile și își concentrează evaluarea asupra rezultatelor și impactului acestora.

__________________

__________________

27 În special, raportarea anuală privind activitățile complementare ale CCI-urilor ar fi întreruptă, astfel cum a recomandat Curtea de Conturi în Raportul său special din 2016 (Recomandarea 1, p. 51).

27 În special, raportarea anuală privind activitățile complementare ale CCI-urilor ar fi întreruptă, astfel cum a recomandat Curtea de Conturi în Raportul său special din 2016 (Recomandarea 1, p. 51).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 5 – tabelul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— va pune în aplicare un nou model de finanțare conceput pentru a stimula angajamentul partenerilor CCI-urilor.

 

— va îmbunătăți continuu modelul de finanțare prin simplificarea practicilor de raportare ale CCI-urilor și, atunci când se consideră necesar, va semna acorduri multianuale de grant cu CCI-urile în temeiul respectivelor acorduri-cadru de parteneriat.

 

— va adapta procesul competitiv de alocare a granturilor pentru a recompensa performanța și rezultatele.

 

— va consolida evaluarea cuprinzătoare a performanței fiecărei CCI înainte de expirarea celui de-al 7-lea an de activitate pentru a sprijini o decizie a consiliului de conducere privind continuarea sau încetarea sprijinului financiar acordat, în conformitate cu cadrul programului Orizont Europa pentru parteneriate europene.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva unui studiu independent aprofundat în strânsă cooperare cu Comisia, EIT își va defini, până la sfârșitul anului 2023, relațiile sale cu CCI-urile care vor înceta să mai primească granturi de sprijin în cursul perioadei de programare 2021-2027. Sub rezerva unui rezultat pozitiv în urma unei evaluări finale, EIT poate încheia un „memorandum de cooperare” cu fiecare CCI, cu scopul de a menține cooperarea cu CCI-urile după încetarea acordului-cadru de parteneriat. Acest memorandum trebuie să includă, printre altele, drepturile și obligațiile legate de:

EIT elaborează principiile generale pentru relația cu CCI-urile după încetarea acordului-cadru de parteneriat, în conformitate cu cadrul programului Orizont Europa pentru parteneriate europene. Sub rezerva unui studiu independent aprofundat în strânsă cooperare cu Comisia, EIT va evalua, până la sfârșitul anului 2023, impactul și rezultatele celor trei CCI-uri al căror acord-cadru de parteneriat va expira în cursul perioadei de programare 2021-2027 și va defini relațiile dintre acestea ulterior.

 utilizarea mărcii EIT, participarea la premiile EIT și la alte inițiative organizate de EIT;

 

 utilizarea etichetei EIT pentru programele de educație și formare;

 

 participarea la cererile de propuneri competitive ale EIT pentru activități între CCI-uri și servicii partajate;

 

 relațiile cu comunitatea de absolvenți ai EIT.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 6 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sub rezerva unui rezultat pozitiv al unei evaluări amănunțite a experților externi independenți și a unei decizii pozitive a consiliului său de conducere, EIT poate, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul EIT, decide să extindă acordul-cadru de parteneriat până la sfârșitul actualei perioade de programare, dacă evaluarea arată că anumite activități ale CCI nu pot fi încă sustenabile din punct de vedere financiar, dar rămân esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor, activităților și capacităților sale pentru a răspunde provocărilor societale și, prin urmare, au nevoie în continuare de sprijin financiar din partea EIT pentru a permite CCI-urilor să devină viabile din punct de vedere financiar. În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul EIT, o astfel de extindere este supusă anumitor condiții și este limitată în ceea ce privește domeniul de aplicare, bugetul și durata.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.4 – punctul 6 – tabel</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT:

eliminat

— va elabora principiile generale pentru relația cu CCI-urile după încetarea acordului-cadru de parteneriat, în conformitate cu cadrul programului Orizont Europa pentru parteneriate europene;

 

— va încheia, sub rezerva unei evaluări finale pozitive și a unei decizii a consiliului de conducere al EIT, memorandumuri de cooperare cu CCI-urile în vederea menținerii acestora ca membri activi ai comunității EIT.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Bazându-se pe domeniul său vast de acțiune și pe rolul său specific, EIT este bine plasat pentru a crea sinergii și a oferi complementarități cu alte programe sau instrumente ale UE, inclusiv prin consolidarea sprijinului acordat CCI-urilor în cadrul activităților lor de planificare și de implementare. Lista de mai jos oferă exemple de cazuri concrete în care EIT va contribui la sinergii pe termen mediu și lung în afara programului Orizont Europa.

Bazându-se pe domeniul său vast de acțiune și rolul său specific ca parte integrantă a programului Orizont Europa, EIT este bine plasat pentru a crea sinergii și a oferi complementarități cu alte programe sau instrumente ale UE, inclusiv prin consolidarea sprijinului acordat CCI-urilor în cadrul activităților lor de planificare și de implementare. Lista de mai jos oferă exemple de cazuri concrete în care EIT va contribui la sinergii pe termen mediu și lung în afara programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 4 – liniuța 1 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- Dată fiind dimensiunea teritorială a CCI-urilor și a ecosistemelor de inovare, se urmărește realizarea de sinergii cu fondurile ESI. Se depun toate eforturile pentru includerea activităților CCI-urilor în programele operaționale ale autorităților de management ale fondurilor de coeziune. Acest lucru ar trebui să contribuie la obiectivele de deschidere, de echilibru geografic și de sustenabilitate financiară a CCI-urilor și să sporească impactul global al EIT.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.5 – paragraful 4 – liniuța 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 CCI-urile EIT vor promova colaborarea cu platformele de specializare inteligentă, în special proiectele care au experiență în lucrul cu autoritățile de management ale fondurilor politicii de coeziune, pentru a facilita sinergiile dintre resursele EIT, fondurile politicii de coeziune și alte programe europene, naționale și/sau regionale.

 CCI-urile EIT vor promova colaborarea între platformele de specializare inteligentă și CCI-uri, pentru a facilita sinergiile dintre resursele EIT, fondurile politicii de coeziune și alte programe europene, naționale și/sau regionale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Criza provocată de izbucnirea epidemiei de COVID-19

 

(1) Cooperarea dintre EIT și CCI-uri

 

Schimbările sociale, economice, de mediu și tehnologice majore care survin ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19 vor necesita colaborarea tuturor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, iar EIT ar trebui să contribuie la eforturile de inovare necesare pentru a oferi un răspuns coerent la criză. EIT ar trebui să se asigure că CCI-urile contribuie la oferirea de soluții inovatoare în diferite domenii de acțiune, în conformitate cu prioritățile planului de redresare al Uniunii, cu Pactul verde european, cu Strategia industrială a Uniunii și cu ODD, pentru a contribui la redresarea societăților și a economiei noastre și pentru a consolida sustenabilitatea și reziliența acestora. Fiecare CCI ar trebui să elaboreze un plan strategic pentru doi ani care să contribuie la atenuarea efectelor crizei asupra economiei, mai ales în contextul tulburărilor din societate și al contracției investițiilor. O atenție deosebită ar trebui să se acorde acțiunilor care vizează creșterea rezilienței ecosistemelor lor de inovare și, în special, a microîntreprinderilor, a IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate, dar și a studenților, a cercetătorilor, a antreprenorilor și a angajaților care au fost cel mai puternic afectați de criză.

 

EIT ar trebui să se asigure că CCI-urile pot să funcționeze dând dovadă de flexibilitatea necesară pentru a se adapta cerințelor tot mai mari care survin ca urmare a crizei provocate de epidemia de COVID-19 și să răspundă la planul european de redresare. CCI-urile, în sinergie cu alte linii de acțiune și agenții de inovare, pot propune inițiative care vizează să sprijine ecosistemul actual de inovare bazat pe triunghiul cunoașterii. Acestea pot publica cereri de propuneri dedicate, pot promova inițiative prin intermediul parteneriatelor, al ecosistemelor și al comunităților și pot elabora proiecte individuale și între CCI-uri pentru a sprijini o restructurare sustenabilă a afacerilor, a identifica IMM-uri, întreprinderi nou-înființate și alte părți interesate care au nevoie de sprijin. Acestea ar trebui să fie suficient de flexibile încât să creeze măsuri de sprijin „adecvate scopului” pentru partenerii și beneficiarii lor și chiar mai departe de comunitățile lor existente. Acestea vor trebui să se adapteze la o perioadă caracterizată prin metode de lucru mai descentralizat și la distanță, mai puține călătorii, mai multă incertitudine și o distanțare fizică permanentă. Acestea vin în sprijinul partenerilor, al beneficiarilor acestora și al studenților, cu instrumente de colaborare, mijloace, informații și servicii de sprijin inovatoare.

 

Spre sfârșitul anului 2023, consiliul de conducere al EIT, în coordonare cu Comisia, evaluează dacă prelungește durata programului de răspuns la criză al fiecărei CCI.

 

(2) EIT Health

 

Fără a duplica bazele de date și inițiativele existente, EIT Health ar trebui să contribuie la activitățile de comparare a expertizei și de colectare de date și informații pentru dezvoltarea de vaccinuri, metode de testare și tratamente medicale pentru COVID-19. EIT Health ar trebui să contribuie la introducerea de platforme orizontale care să sprijine cercetarea și dezvoltarea inițiativelor legate de vaccinuri de către mediul academic, industrie, în special IMM-uri, precum și de către alte organizații cu experiență în expertiză preclinică, testarea vaccinurilor și producția de material de studiu clinic.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nevoile bugetare ale EIT în perioada 2021-2027 sunt de [3 000] de milioane EUR și se bazează pe trei componente principale: 1) cheltuielile pentru cele opt CCI-uri existente (reflectând faptul că, pentru trei dintre ele, acordurile-cadru de parteneriat vor expira până în 2024) și lansarea a două noi CCI-uri (în 2022 și 2025); 2) lansarea unei noi acțiuni de sprijinire și coordonare a EIT și 3) cheltuieli administrative.

Nevoile bugetare ale EIT în perioada 2021-2027 sunt de 4 % din bugetul total al programului Orizont Europa și se bazează pe două componente principale: 1) cheltuielile pentru cele opt CCI-uri existente (reflectând faptul că, pentru trei dintre ele, acordurile-cadru de parteneriat vor expira până în 2024) și lansarea a două noi CCI-uri (în 2022 sau 2023 și 2025); și 2) cheltuieli administrative.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aproximativ [2 500] de milioane EUR (83,3 % din bugetul total al EIT) sunt destinate finanțării CCI-urilor existente și a celor noi și includ [200] de milioane EUR pentru Mecanismul regional de inovare. Prin introducerea unei rate de cofinanțare, CCI-urile ar trebui să mobilizeze încă [1 500] de milioane EUR din alte surse publice și private. Bugetul pentru lansarea a două noi CCI-uri (care urmează să fie lansate în 2022 și, respectiv, în 2025) va fi de aproximativ [300] de milioane EUR. În cazul în care va deveni disponibil un buget suplimentar față de cel al EIT, EIT ar putea, de asemenea, să lanseze CCI-uri suplimentare.

Aproximativ 96,7 % este destinat finanțării CCI-urilor existente și a celor noi, din care:

 

(a) cel puțin 15 % este alocat Mecanismului regional de inovare;

 

(b) maximum 3 % este alocat pentru inițiativa educațională, menită să dezvolte capacitățile de inovare și antreprenoriale în cadrul triunghiului cunoașterii;

 

(c) aproximativ 10 % pentru lansarea a două noi CCI-uri (care urmează să fie lansate în 2022 sau 2023 și, respectiv, în 2025).

 

În cazul în care va deveni disponibil un buget suplimentar față de cel al EIT, EIT ar putea, de asemenea, să lanseze CCI-uri suplimentare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va lansa o nouă acțiune de sprijin pentru a contribui la dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior. Această acțiune va necesita servicii orizontale de gestionare și monitorizare a proiectelor. Aproximativ [400] de milioane EUR din bugetul EIT (maximum 14 %) sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestor activități, [120] de milioane EUR fiind dedicate fazei de demarare (primii 3 ani), iar restul pentru faza de expansiune (ultimii 4 ani).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 4 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT va continua să fie o organizație simplificată și dinamică. Costurile legate de cheltuielile administrative, care acoperă cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative, cu infrastructura și cheltuielile operaționale, vor crește, dar nu vor depăși 3 % din bugetul EIT. O parte din cheltuielile administrative este acoperită de Ungaria prin furnizarea gratuită de spații de birouri până la sfârșitul anului 2029. Pe această bază, cheltuielile administrative se vor ridica prin urmare la aproximativ 73 de milioane EUR pentru perioada 2021-2027. Defalcarea bugetului este prezentată mai jos:

EIT va continua să fie o organizație simplificată și dinamică. Costurile legate de cheltuielile administrative ale EIT, care acoperă cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative, cu infrastructura și cheltuielile operaționale, vor crește, dar vor fi în jur de 3 % din bugetul EIT. O parte din cheltuielile administrative este acoperită de Ungaria prin furnizarea gratuită de spații de birouri până la sfârșitul anului 2029. În plus, se vor depune eforturi majore pentru a reduce costurile administrative ale CCI-urilor, care în orice caz trebuie menținute la un nivel minim rezonabil.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 4 – figură</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[…]

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurarea impactului EIT va fi îmbunătățită continuu în următoarea perioadă de programare, luând în considerare lecțiile învățate și experiența acumulată până în prezent. EIT va aplica un cadru de evaluare, raportare și monitorizare care va asigura coerența cu abordarea globală adoptată pentru programul Orizont Europa, asigurând totodată flexibilitatea. În special, vor fi asigurate legături de feedback între Comisie, EIT și CCI-uri pentru a aborda obiectivele într-un mod consecvent, coerent și eficient.

Măsurarea impactului EIT va fi îmbunătățită continuu în următoarea perioadă de programare, luând în considerare lecțiile învățate, experiența acumulată până în prezent și nevoia de a-și alinia practicile la cele ale programului Orizont Europa. EIT va aplica cadrul de evaluare, raportare și monitorizare stabilit în programul Orizont Europa, utilizând indicatorii enumerați în anexa V la Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2.1. Evaluarea la jumătatea perioadei a EIT

 

EIT face obiectul unei evaluări amănunțite la jumătatea perioadei de către Comisie, pe baza evaluărilor periodice prevăzute la articolul 19 din Regulamentul [xxx] privind EIT. Aceasta se desfășoară cu asistența experților independenți și în termen de cel mult trei ani de la începerea următoarei perioade financiare. Printre alte elemente, evaluarea la jumătatea perioadei evaluează, de asemenea:

 

(a) rezultatele și impactul inițiativei educaționale și posibila continuare a acesteia;

 

(b) eficacitatea strategiilor de sustenabilitate financiară ale CCI-urilor;

 

(c) punerea în aplicare și impactul MRI;

 

(d) fezabilitatea sporirii în continuare a colaborării dintre EIT și toate organismele de punere în aplicare din cadrul pilonului III al programului Orizont Europa, pentru a examina dacă EIT ar putea juca un rol mai orizontal în cadrul tuturor pilonilor și/sau să instituie un ghișeu unic pentru inovare cu un set de diferite activități complementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

4.2.2. Evaluarea și revizuirea CCI-urilor

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluările periodice ale activităților EIT, inclusiv ale celor gestionate prin CCI-uri, vor fi efectuate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul EIT și cu Regulamentul privind programul Orizont Europa. Aceste evaluări vor analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a activităților EIT, inclusiv a CCI-urilor. Ele se vor baza pe analize externe independente și vor contribui la evaluările globale intermediare și ex post ale programului Orizont Europa. În plus, fiecare CCI va face obiectul unei evaluări detaliate efectuate de EIT înainte de sfârșitul celui de al 7-lea și celui de al 14-lea an de funcționare în temeiul acordurilor-cadru de parteneriat.

Evaluările periodice ale activităților EIT, inclusiv ale celor gestionate prin CCI-uri, vor fi efectuate de către Comisie în conformitate cu ... [Regulamentul EIT (2019/0151/COD)] și cu Regulamentul privind programul Orizont Europa. Aceste evaluări vor analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a activităților EIT, inclusiv a CCI-urilor. Ele se vor baza pe analize externe independente și vor contribui la evaluările globale intermediare și ex post ale programului Orizont Europa.

 

Fiecare CCI va face obiectul unei evaluări detaliate efectuate de EIT înainte de sfârșitul celui de al 4-lea, al 7-lea, al 11-lea și al 14-lea an de funcționare în temeiul acordurilor-cadru de parteneriat. Această reexaminare se efectuează de către experți externi independenți, iar continuarea CCI face obiectul unei decizii pozitive din partea consiliului de conducere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportare și monitorizare

4.2.3 Raportare și monitorizare

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea și monitorizarea performanțelor operaționale ale CCI-urilor și rezultatele acestora vor fi o sarcină principală a EIT și se vor face în cooperare cu serviciile comune corporative din cadrul programului Orizont Europa. Sistemul de raportare și monitorizare pentru CCI-uri va fi integrat în sistemul global de monitorizare al programului Orizont Europa, în special prin punerea în aplicare a unor modele de date comune, inclusiv colectarea de date. Comisia va lua parte la co-designul tuturor indicatorilor și instrumentelor relevante de impact și de monitorizare elaborate sau aplicate de EIT pentru a asigura compatibilitatea și coerența cu sistemul global de monitorizare al programului Orizont Europa, inclusiv principalele căi de impact, cadrul de criterii pentru parteneriatele europene și procesul de planificare strategică. Mai mult, EIT va ține seama de implementarea metodologiei „radarul de inovare” în programul Orizont Europa și va analiza modul în care radarul de inovare ar putea fi utilizat de CCI-uri pentru consolidarea activităților sale de monitorizare.

Comisia monitorizează în permanență gestionarea și punerea în aplicare a activităților EIT în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa. Datele din proiectele finanțate de EIT sunt incluse în baza de date a programului Orizont Europa. Comisia va lua parte la co-designul tuturor indicatorilor și instrumentelor relevante de impact și de monitorizare elaborate sau aplicate de EIT pentru a asigura compatibilitatea și coerența cu sistemul global de monitorizare al programului Orizont Europa, inclusiv principalele căi de impact, cadrul de criterii pentru parteneriatele europene și procesul de planificare strategică. Mai mult, EIT va ține seama de implementarea metodologiei „radarul de inovare” în programul Orizont Europa și va analiza modul în care radarul de inovare ar putea fi utilizat de CCI-uri pentru consolidarea activităților sale de monitorizare.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În general, EIT va fi răspunzător de monitorizarea periodică a performanței operaționale a CCI-urilor și de a adaptarea continuă a sistemelor sale de monitorizare în conformitate cu cadrul de monitorizare și de raportare al programului Orizont Europa pentru parteneriatele europene și în cooperare cu serviciile comune corporative din cadrul programului Orizont Europa. Rezultatele acestei monitorizări vor fi luate în considerare în procesele de planificare a activităților și procesul decizional al EIT cu privire la alocarea bugetului și la pregătirea acordurilor-cadru de parteneriat cu CCI-urile în calitate de beneficiari.

În general, EIT va fi răspunzător de monitorizarea periodică a performanței operaționale a CCI-urilor, inclusiv de cheltuielile lor administrative, și de a adaptarea continuă a sistemelor sale de monitorizare în conformitate cu cadrul de monitorizare și de raportare al programului Orizont Europa pentru parteneriatele europene și în cooperare cu serviciile comune corporative din cadrul programului Orizont Europa. Rezultatele acestei monitorizări vor fi luate în considerare în procesele multianuale de planificare a activităților și procesul decizional al EIT cu privire la alocarea bugetului și la pregătirea acordurilor-cadru de parteneriat cu CCI-urile în calitate de beneficiari.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7 – punctul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) impact economic/de inovare, prin influențarea creării și dezvoltării de întreprinderi, precum și crearea de noi soluții inovatoare pentru abordarea provocărilor globale, crearea de locuri de muncă directe și indirecte și mobilizarea altor investiții publice și private;

(1) impact economic/de inovare, prin influențarea creării și dezvoltării de întreprinderi, precum și crearea de noi soluții inovatoare pentru abordarea provocărilor globale, crearea de locuri de muncă directe și indirecte și mobilizarea altor investiții publice și private suplimentare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7 – punctul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) impact științific și educațional prin consolidarea capitalului uman în cercetare și inovare, îmbunătățirea competențelor inovatoare și antreprenoriale, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional, precum și promovarea difuzării cunoașterii și inovării în mod deschis în cadrul societății;

(2) impact științific și educațional prin crearea unor noi cunoștințe, consolidarea capitalului uman în cercetare și inovare, îmbunătățirea competențelor inovatoare și antreprenoriale, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional, precum și promovarea difuzării cunoașterii și inovării în mod deschis în cadrul societății;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7 – punctul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) impact societal prin abordarea priorităților de politică ale UE în domenii precum schimbările climatice, energia, materiile prime, sănătatea sau hrana prin soluții inovatoare, implicarea cetățenilor și a utilizatorilor finali și prin consolidarea adoptării unor soluții inovatoare în aceste domenii în societate.

(3) impact societal prin abordarea priorităților de politică ale UE în domenii precum schimbările climatice (atenuare, adaptare și reziliență), energia, materiile prime, sănătatea, producția cu valoare adăugată, mobilitatea urbană sau hrana prin soluții inovatoare, implicarea cetățenilor și a utilizatorilor finali și prin consolidarea adoptării unor soluții inovatoare în aceste domenii în societate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7 – punctul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) impact sistemic, prin abordarea problemelor complexe și interconectate, crearea de soluții inovatoare și complete, furnizarea de aplicații transformatoare cu valoare adăugată integrată pe mai multe sectoare, contribuind la modelarea politicilor Uniunii și la abordarea provocărilor globale și societale, în cadrul comunității EIT și în special în relațiile dintre CCI-uri;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Efectele menționate la al treilea paragraf se măsoară în conformitate cu indicatorii stabiliți în anexa V la Regulamentul [xxx] de instituire a programului Orizont Europa.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul de mai jos prezintă lista neexhaustivă a indicatorilor de management și a obiectivelor lor care ar urma să fie monitorizate de EIT în perioada 2021-2027. Acești indicatori oferă principalele orientări cu privire la intrări și ieșiri pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale EIT pe perioada 2021-2027, cum ar fi încurajarea inovării și a spiritului antreprenorial printr-o educație mai bună, creșterea impactului său regional și deschiderea față de potențiali parteneri și părți interesate și găsirea de noi soluții inovatoare la provocările globale la adresa pieței.

În plus, tabelul de mai jos prezintă lista neexhaustivă a indicatorilor de management și a obiectivelor lor care ar urma să fie monitorizate de EIT în perioada 2021-2027. Acești indicatori oferă principalele orientări cu privire la intrări și ieșiri pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale EIT pe perioada 2021-2027, cum ar fi încurajarea inovării și a spiritului antreprenorial printr-o educație mai bună, creșterea impactului său regional și deschiderea față de potențiali parteneri și părți interesate și găsirea de noi soluții inovatoare la provocările globale la adresa pieței.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Anexa I – punctul 4 – subpunctul 4.2 – paragraful 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIT împreună cu Comisia vor elabora indicatori suplimentari, inclusiv indicatori de impact societal în domeniile de activitate ale CCI-urilor, în conformitate cu dezvoltarea cadrului de indicatori din programul Orizont Europa, indicatori care vor reflecta abordarea globală pentru ca parteneriatele europene să contribuie la impactul științific, economic și societal. În general, alinierea indicatorilor de impact la programul Orizont Europa va avea drept scop monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor în timp. Acest lucru va asigura o bază comparativă de dovezi privind rezultatele și impactul generat de CCI-uri în raport cu restul programului. În plus, EIT se va asigura că sistemul de monitorizare va surprinde progresele înregistrate în ceea ce privește activitățile specifice modelului CCI-urilor, cum ar fi integrarea triunghiului cunoașterii și competențele antreprenoriale. Acești indicatori suplimentari vor avea ca scop monitorizarea progresului și a impactului în timp. De exemplu, indicatorii privind activitățile legate de educație ale EIT (inclusiv cele care sprijină capacitățile instituțiilor de învățământ superior) monitorizează dobândirea competențelor în materie de capital uman (pe termen scurt), cariera (pe termen mediu) și condițiile de muncă (pe t