<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0121/2020</NoDocSe>
PDF 551kWORD 193k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Odbor za industrijo, raziskave in energetiko</Commission>

Poročevalka: <Depute>Maria Da Graça Carvalho</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,  OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA PRISPEVEK
 MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0330),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0043/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

 ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0121/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. predlaga, da se akt navaja kot „sklep o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije“;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Navedba sklicevanja 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo5 ter zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju .../2020 [uredbe o EIT (2019/0151(COD)] Evropskega parlamenta in Sveta .... 2020 in zlasti člena 4 Uredbe,

__________________

 

5UL L 97, 9.4.2008, str. 1.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uredba (ES) št. 294/2008 določa sprejetje strateškega inovacijskega programa (v nadaljnjem besedilu: SIP).

(1) Uredba (EU) .../2020 [uredba o EIT (2019/0151(COD)] določa sprejetje strateškega inovacijskega programa (v nadaljnjem besedilu: SIP).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V SIP bi bilo treba opredeliti prednostna področja in dolgoročno strategijo za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT), vsebovati pa bi moral tudi oceno družbeno-gospodarskega učinka EIT in njegove sposobnosti ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti. V SIP bi bilo treba upoštevati rezultate spremljanja in ocenjevanja EIT.

(2) Člen 4(1) Uredbe (EU) .../2020 [uredba o EIT (2019/0151(COD)] določa, da SIP opredeljuje strategijo, cilje in prednostne naloge za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: EIT) za sedemletno obdobje, določa glavne ukrepe, ciljne rezultate in potrebne vire in vsebuje oceno družbenega, gospodarskega in okoljskega učinka EIT in njegove sposobnosti ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti. V SIP bi bilo treba upoštevati rezultate spremljanja in ocenjevanja EIT, njegov cilj pa bi moral biti skladnost s programom Obzorje Evropa, hkrati pa zagotavljati sinergije z drugimi ustreznimi programi Unije, prispevati k izvajanju strateških prednostnih nalog Unije ter k uresničevanju ciljev in politik Unije, vključno z evropskim zelenim dogovorom, evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, evropskimi podatki, digitalnimi, malimi in srednjimi podjetji ter industrijskimi strategijami in doseganjem strateške avtonomije Evrope.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) SIP bi moral vsebovati analizo morebitnih ustreznih sinergij in dopolnjevanj med dejavnostmi EIT ter drugimi pobudami, instrumenti in programi Unije

(3) V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) .../2020 [uredba o EIT (2019/0151(COD)] mora SIP vsebovati analizo morebitnih ustreznih sinergij in dopolnjevanj med dejavnostmi EIT ter drugimi pobudami, instrumenti in programi Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprejme se strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za obdobje od 2021 do 2027, kakor je določen v Prilogi.

Sprejme se strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za obdobje od 2021 do 2027 (SIP), kakor je določen v Prilogi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SIP se izvaja v skladu z Uredbo (EU) št. [...] o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo6.

SIP se izvaja v skladu z Uredbo (EU) .../2020 [uredba o EIT (2019/0151(COD)].

__________________

 

6Sklic na sprejeto prenovljeno uredbo o EIT.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep začne veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta strateški inovacijski program (SIP) določa strategijo in prednostne naloge Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027. Je glavni dokument politike inštituta EIT v naslednjem programskem obdobju, v njem pa so opredeljeni njegovi cilji, ključni ukrepi, pričakovani rezultati in potrebni viri. S SIP se zagotavlja potrebna uskladitev inštituta EIT s [predlogom programa Obzorje Evropa], tj. okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027. Zagotovljeni so tudi ustrezne sinergije in dopolnjevanja med dejavnostmi inštituta EIT ter drugimi pobudami, politikami in instrumenti Unije.

Ta strateški inovacijski program (SIP) določa strategijo in prednostne naloge Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027. Je glavni dokument politike inštituta EIT v naslednjem programskem obdobju, v njem pa so opredeljeni njegovi cilji, ključni ukrepi, pričakovani rezultati, učinek in potrebni viri. S SIP se zagotavlja potrebna uskladitev EIT s [predlogom programa Obzorje Evropa], tj. okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027. Zagotovljeni so tudi ustrezne sinergije in dopolnjevanja med dejavnostmi EIT ter drugimi programi, politikami, instrumenti in zavezami Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za SIP za obdobje 2021–2027 je bila uporabljena ocena učinka, ki jo je izvedla Evropska komisija. V njem je upoštevan osnutek SIP, ki ga je pripravil upravni odbor inštituta EIT in je bil Evropski komisiji v skladu z uredbo o EIT21 predložen 20. decembra 2017. Upoštevani so tudi novi [predlog programa Obzorje Evropa] Evropske komisije iz junija 2018 in zlasti ključna vloga inštituta EIT kot dela stebra [Inovativna Evropa] (steber III) ter njegov prispevek k spoprijemanju s svetovnimi izzivi, vključno s ciljnimi vrednostmi za podnebne cilje, k evropski industrijski konkurenčnosti (steber II) in odlični znanosti (steber I). SIP temelji na izkušnjah, pridobljenih v zadnjih letih delovanja inštituta EIT, in rezultatih širokega postopka posvetovanja s ključnimi zainteresiranimi stranmi.

Za SIP za obdobje 2021–2027 je bila uporabljena ocena učinka, ki jo je izvedla Evropska komisija. V njem je upoštevan osnutek SIP, ki ga je pripravil upravni odbor EIT in je bil Evropski komisiji v skladu z [uredba o EIT (2019/0151(COD)]21. Upoštevani so tudi novi [predlog programa Obzorje Evropa] Evropske komisije iz junija 2018 in zlasti ključna vloga EIT kot dela stebra [Inovativna Evropa] (steber III) ter njegov prispevek k spoprijemanju s svetovnimi in družbenimi izzivi, vključno s ciljnimi vrednostmi za podnebne cilje in zavezami in cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, k evropski industrijski konkurenčnosti (steber II) in odlični znanosti (steber I). SIP temelji na izkušnjah, pridobljenih v zadnjih letih delovanja EIT, in rezultatih širokega postopka posvetovanja s ključnimi zainteresiranimi stranmi.

__________________

__________________

21Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 97, 9.4.2008, str. 1). Spremenjena z Uredbo (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L 347, 11.12.2013, str. 174).

21Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 97, 9.4.2008, str. 1). Spremenjena z Uredbo (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L 347, 11.12.2013, str. 174).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V SIP se upošteva strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa, da bi se zagotovila usklajenost z dejavnostmi okvirnega programa in drugimi zadevnimi programi Unije ter skladnost s prednostnimi nalogami in zavezami EU, pa tudi da bi se izboljšali dopolnjevanje in sinergije z nacionalnimi in regionalnimi programi financiranja in prednostnimi nalogami.

V SIP se upošteva strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa, da bi se zagotovila usklajenost, pa tudi sinergije in dopolnjevanje z dejavnostmi okvirnega programa in drugimi zadevnimi programi Unije ter skladnost s prednostnimi nalogami in zavezami EU. Njegov namen je tudi izboljšati dopolnjevanje in sinergije z nacionalnimi in regionalnimi programi financiranja in prednostnimi nalogami.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT je bil ustanovljen leta 2008, da bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic in Evropske unije prispeval k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti. V okviru inštituta so se prvič povezali izobraževanje, podjetja in raziskave (trikotnik znanja), močen poudarek pa je tudi na podjetniškem talentu ter inovacijskih spretnostih. Z vmesno oceno inštituta EIT leta 2018 je bilo potrjeno, da splošna utemeljitev inštituta EIT še vedno velja in da je model povezovanja v okviru trikotnika znanja, ki temelji na inovacijah, še vedno ustrezen.

EIT je bil ustanovljen leta 2008, da bi s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic in Evropske unije prispeval k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti. V okviru inštituta so se prvič povezali visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije (trikotnik znanja), močen poudarek pa je tudi na podjetniškem talentu, ustvarjanju poslovnih priložnosti ter inovacijskih spretnostih. Z vmesno oceno EIT leta 2017 je bilo potrjeno, da splošna utemeljitev EIT še vedno velja in da je model povezovanja v okviru trikotnika znanja, ki temelji na inovacijah, še vedno ustrezen.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V desetletju po ustanovitvi inštituta EIT se je hitrost inovacij dramatično povečala. Inovacije preoblikujejo gospodarske panoge, povzročajo motnje v obstoječem poslovanju in ustvarjajo povsem nove priložnosti. Ob spreminjajoči se svetovni gospodarski ureditvi in vse večji mednarodni konkurenci je EU vse bolj odvisna od svojih talentov in zmogljivosti za inovacije. Sooblikovanje, sodelovanje in soustvarjanje različnih panog ter med izobraževanjem, podjetji in raziskavami še nikoli niso bili tako pomembni kot danes, da bi prispevali k spoprijemanju s svetovnimi izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami in netrajnostno rabo naravnih virov, digitalno preobrazbo, demografskimi premiki ali prihodnostjo zdravstvenega varstva in hrane.

V desetletju po ustanovitvi EIT se je hitrost inovacij dramatično povečala. Inovacije preoblikujejo gospodarske panoge in družbe, povzročajo motnje v obstoječem poslovanju in ustvarjajo povsem nove priložnosti. Ob spreminjajoči se svetovni gospodarski ureditvi, vse večjemu vplivu podnebnih sprememb in vse večji mednarodni konkurenci je EU vse bolj odvisna od svojih talentov in zmogljivosti za inovacije. Sooblikovanje, sodelovanje in soustvarjanje različnih panog ter med izobraževanjem, podjetji in raziskavami še nikoli niso bili tako pomembni kot danes, da bi se spoprijeli s svetovnimi izzivi, povezanimi recimo z zdravstvenim varstvom, vključno s širitvijo pandemij, hrano, podnebnimi spremembami in netrajnostno rabo naravnih virov, digitalno preobrazbo in demografskimi premiki.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Jezikovna prilagoditev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT se je od ustanovitve postopoma uveljavil kot uspešen instrument za spoprijemanje z družbenimi izzivi. Deluje predvsem prek skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki so obsežna evropska partnerstva med organizacijami s področja izobraževanja in usposabljanja, podjetništva ter raziskav. Trenutno obstaja osem SZI, ki delujejo na naslednjih področjih: podnebne spremembe, digitalna preobrazba, energija, hrana, zdravje, surovine, mobilnost v mestih in proizvodnja z dodano vrednostjo (glej sliko 2).

EIT se je od ustanovitve postopoma uveljavil kot edinstven instrument za spoprijemanje z družbenimi izzivi prek povezovanja v okviru trikotnika znanja. Deluje predvsem prek skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki so obsežna evropska partnerstva med visokošolskimi organizacijami in ustanovami s področja izobraževanja in usposabljanja, podjetništva ter raziskav. Trenutno obstaja osem SZI, ki delujejo na naslednjih področjih: podnebne spremembe, digitalna preobrazba, energija, hrana, zdravje, surovine, mobilnost v mestih in proizvodnja z dodano vrednostjo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka SZI je organizirana tako, da se njene dejavnosti izvajajo v približno petih do desetih kolokacijskih centrih22, ki naj bi delovali kot geografska vozlišča za praktično povezovanje v okviru trikotnika znanja. Organizirani in strukturirani so v skladu z zadevnim nacionalnim in regionalnim okvirom inovacij ter temeljijo na vseevropski mreži obstoječih laboratorijev, pisarn ali kampusov ključnih partnerjev SZI.

Do zdaj je vsako SZI sestavljalo pet do deset kolokacijskih centrov22, ki naj bi delovali kot geografska vozlišča, ki zagotavljajo tudi fizični prostor za lokalno interakcijo v okviru inovacijskega ekosistema in za praktično povezovanje v okviru trikotnika znanja. Organizirani in strukturirani so v skladu z zadevnim nacionalnim in regionalnim okvirom inovacij ter temeljijo na vseevropski mreži obstoječih laboratorijev, pisarn ali kampusov ključnih partnerjev SZI.

__________________

__________________

22„Kolokacijski center“ pomeni geografsko območje, na katerem imajo sedež glavni partnerji trikotnika znanja SZI, ki lahko sodelujejo na enostaven način, predstavlja pa tudi kontaktno točko za dejavnost SZI na tem območju.

22 „Kolokacijski center“ pomeni fizični prostor, ki je ustvarjen na odprt in pregleden način in pokriva geografsko območje, kjer lahko glavni partnerji trikotnika znanja SZI sodelujejo na enostaven način, predstavlja pa tudi kontaktno točko za dejavnost SZI na tem območju.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj SZI je vodenje portfeljev dejavnosti trikotnika znanja prek:

Cilj SZI je voditi portfelje dejavnosti trikotnika znanja prek:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – alinea 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 dejavnosti izobraževanja in usposabljanja z močnimi podjetniškimi komponentami za usposabljanje naslednje generacije talentov, vključno z zasnovo in izvajanjem programov, ki jim je bil podeljen znak EIT23, zlasti na magistrski in doktorski ravni;

(a) dejavnosti visokošolskega izobraževanja in usposabljanja v trikotniku znanja z močnimi podjetniškimi komponentami za usposabljanje naslednje generacije talentov, tudi z namenom, da se razvijejo podjetniške in digitalne spretnosti, ter programi in dejavnosti za prekvalifikacijo in izpopolnjevanje človeških virov v okviru vseživljenjskega učenja; zasnova in izvajanje programov, ki jim je bil podeljen znak EIT23, zlasti na magistrski in doktorski ravni; posebna pozornost se nameni zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov in pristopom, pri katerih se upošteva različnost spolov, zlasti na področjih, na katerih so ženske še vedno premalo zastopane, kot so IKT, znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika;

__________________

__________________

23Znak EIT je pečat kakovosti, ki ga inštitut EIT podeljuje izobraževalnim programom SZI, ki izpolnjujejo posebna merila kakovosti, ki so med drugim povezana s podjetniškim izobraževanjem in inovativnimi učnimi načrti po načelu učenja skozi prakso.

23Znak EIT je pečat kakovosti, ki ga EIT podeljuje izobraževalnim programom SZI, ki izpolnjujejo posebna merila kakovosti, ki so med drugim povezana s podjetniškim izobraževanjem in inovativnimi učnimi načrti po načelu učenja skozi prakso.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – alinea 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 dejavnosti, ki podpirajo inovacije, za razvoj inovativnih izdelkov, postopkov in storitev, ki obravnavajo posamezne poslovne priložnosti;

(b) dejavnosti, ki podpirajo raziskave in inovacije, za razvoj inovativnih in trajnostnih izdelkov, postopkov, tehnologij in storitev ter netehnoloških rešitev, ki obravnavajo posamezne poslovne priložnosti ali socialne cilje;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 – alinea 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 dejavnosti za ustanavljanje in podpiranje podjetij, kot so programi pospeševanja, ki so podjetnikom v pomoč pri preoblikovanju zamisli v uspešna podjetja in pospešujejo proces rasti.

(c) dejavnosti za ustanavljanje in podpiranje podjetij, kot so programi pospeševanja, ki so podjetnikom v pomoč pri preoblikovanju zamisli v uspešna podjetja in pospešujejo proces rasti in razvoja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kljub temu si vse sedanje in prihodnje SZI po najboljših močeh prizadevajo, da bi več pozornosti namenile raziskavam, vključenim v trikotnik znanja, ki z izobraževanjem in inovacijami prispevajo k podjetniškemu razvoju in inovacijskemu ekosistemu. Torej vse obstoječe in prihodnje SZI zagotovijo ravnovesje med vsemi tremi stranmi trikotnika znanja, da bi ohranile svojo edinstveno značilnost.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SZI so dinamični inovacijski ekosistemi, ki dajejo zelo raznovrstne rezultate (glej sliko 1 spodaj).

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – slika 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Bistvene značilnosti modela EIT so izobraževanje in usposabljanje ter razvoj talentov in spretnosti. Noben drug ukrep EU v zvezi z inovacijami ne vključuje visokošolskega izobraževanja v inovacijsko vrednostno verigo bolj kot inštitut EIT. Izobraževalni program inštituta EIT je ključnega pomena za razvoj zelo podjetnih inovatorjev z veliko znanja in spretnosti. Do leta 2017 je več kot 1 700 študentov uspešno zaključilo magistrski in/ali doktorski program z znakom EIT, tisoči pa so sodelovali v izobraževalnih dejavnostih in drugih oblikah izobraževanj oziroma usposabljanj s področja podjetništva in inovacij.

Bistvene značilnosti modela EIT so izobraževanje in usposabljanje ter razvoj talentov in spretnosti. Noben drug ukrep EU v zvezi z inovacijami ne vključuje visokošolskega izobraževanja v inovacijsko vrednostno verigo bolj kot inštitut EIT. Izobraževalni program inštituta EIT je ključnega pomena za razvoj zelo podjetnih inovatorjev z veliko znanja in spretnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Osredotočanje na svetovne izzive s povezovanjem v okviru trikotnika znanja je tisto, kar inštitut EIT loči od drugih inovacijskih instrumentov. Inštitut EIT, ki SZI dodeljuje nepovratna sredstva v obdobju do 15 let, uresničuje svoj dolgoročni cilj spoprijemanja s svetovnimi izzivi prek inovativnih izdelkov in storitev ter s tem naši družbi in državljanom prinaša konkretne koristi. Inštitut je poleg tega SZI postavil cilj, da morajo po 15 letih postati finančno vzdržne, kar je edinstvena značilnost, ki vodi do inovacijskega instrumenta, usmerjenega v podjetništvo in rezultate. V tem smislu morajo SZI razvijati in izvajati strategije za ustvarjanje prihodkov, da lahko svoj inovacijski ekosistem vzdržujejo tudi po obdobju, zajetem v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Osredotočanje na svetovne in družbene izzive s povezovanjem v okviru trikotnika znanja je tisto, kar EIT loči od drugih inovacijskih instrumentov. EIT, ki SZI dodeljuje nepovratna sredstva v obdobju do 15 let, zagotavlja dolgoročno stabilnost, ki naj bi upravičencem omogočalo, da se prek inovativnih in trajnostnih izdelkov, postopkov, storitev in rešitev spoprimejo s svetovnimi in družbenimi izzivi, ter s tem naši družbi in državljanom prinaša konkretne koristi. Inštitut je poleg tega SZI postavil cilj, da morajo po 15 letih postati finančno vzdržne, kar je edinstvena značilnost, ki bi morala voditi do inovacijskega instrumenta, usmerjenega v podjetništvo in učinke. V tem smislu morajo SZI razvijati in izvajati strategije za ustvarjanje prihodkov v tesnem sodelovanju z EIT, da dosežejo finančno neodvisnost in lahko svoj inovacijski ekosistem vzdržujejo tudi po obdobju, zajetem v okvirnem partnerskem sporazumu z EIT. Inovacijske dejavnosti SZI in njihove dejavnosti blizu trga bi morale biti finančno vzdržne čim prej, v vsakem primeru pa v roku 15 let od začetka. Vseeno bi bilo treba v skladu s členom 11 [uredbe o EIT] omogočiti, da se na podlagi pozitivne in temeljite ocene, ki jo opravijo neodvisni strokovnjaki, za dejavnosti visokošolskega izobraževanja in usposabljanja ter horizontalno strukturirane dejavnosti SZI finančna sredstva EIT še naprej dodeljujejo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristop inštituta EIT prispeva k uresničitvi postopnih in prelomnih inovacij, da bi se učinkovito obravnavalo nedelovanje trga in pomagalo pri preoblikovanju panog. Omogoča oblikovanje dolgoročnih poslovnih strategij za spoprijemanje s svetovnimi izzivi in prispeva k oblikovanju okvirnih pogojev, ki so ključnega pomena za rast dobro delujočega inovacijskega ekosistema in uspešnost inovacij.

Pristop EIT prispeva h krepitvi odpornosti, povečanju trajnosti ter uresničitvi postopnih in prelomnih inovacij, da bi se učinkovito obravnavalo nedelovanje trga, pomagalo pri preoblikovanju panog ter podprlo ustanavljanje zagonskih, odcepljenih ter malih in srednjih podjetij (MSP). Omogoča oblikovanje dolgoročnih poslovnih strategij za spoprijemanje s svetovnimi in družbenimi izzivi ter prispeva k oblikovanju okvirnih pogojev, ki so ključnega pomena za rast dobro delujočega inovacijskega ekosistema in uspešnost inovacij.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT ponuja učinkovito in uspešno platformo za ustanovitev, nadgradnjo in vodenje SZI z močnimi mrežnimi učinki in pozitivnimi učinki prelivanja (glej sliko 2 spodaj). Prvi sklop SZI (EIT Digital, SZI EIT Climate in EIT InnoEnergy), ki je bil zagnan leta 2009, je uveljavljen in zrel, po letu 2024 pa se bodo okvirni sporazumi teh skupnosti o partnerstvu v skladu z najdaljšim trajanjem nepovratnih sredstev iztekli. Druga in tretja generacija SZI (EIT zdravje (EIT Health) in EIT surovine (EIT Raw Materials) iz leta 2014 ter EIT hrana (EIT Food) iz leta 2016) pa zorijo. EIT mobilnost v mestih (EIT Urban Mobility) in EIT proizvodnja (EIT Manufacturing), dve SZI, ki sta bili imenovani decembra 2018, pa bosta začeli delovati leta 2019.

EIT ponuja učinkovito in uspešno platformo za ustanovitev, nadgradnjo in vodenje SZI z močnimi mrežnimi učinki in pozitivnimi učinki prelivanja. Običajna življenjska doba SZI je sedem do 15 let. Prvi sklop SZI (EIT Digital, SZI EIT Climate in EIT InnoEnergy), ki je bil zagnan leta 2009, je uveljavljen in zrel, po letu 2024 pa bi se morali okvirni sporazumi teh skupnosti o partnerstvu v skladu s členom 11 uredbe o EIT izteči. A upravni odbor ETI lahko – po tem ko neodvisni strokovnjaki opravijo temeljito oceno – odloči, da okvirni sporazum o partnerstvu podaljša, in sicer za največ tri leta. Druga in tretja generacija SZI (EIT zdravje (EIT Health) in EIT surovine (EIT Raw Materials) iz leta 2014 ter EIT hrana (EIT Food) iz leta 2016) pa zorijo. EIT mobilnost v mestih (EIT Urban Mobility) in EIT proizvodnja (EIT Manufacturing), dve SZI, ki sta bili imenovani decembra 2018, pa sta začeli delovati leta 2019.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – slika 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT je z osmimi SZI z več kot 1 000 partnerji iz podjetij, raziskav in izobraževanja največji inovacijski ekosistem s podporo EU. Podprl je več kot 1 200 zagonskih in inovativnih podjetij, ki so privabila več kot 890 milijonov EUR zunanjega financiranja, podprta zagonska podjetja pa so ustvarila več kot 6 000 delovnih mest. Več kot 50 % partnerjev SZI je iz poslovnega sektorja (industrija, MSP in zagonska podjetja), kar dokazuje bližino trga. Povečanje števila partnerjev v vsaki SZI kaže na privlačnost in dolgoročni potencial modela EIT. V SZI inštituta EIT je do leta 2019 sodelovalo več kot 600 podjetij, 250 visokošolskih institucij, 200 raziskovalnih organizacij ter več kot 50 organizacij civilne družbe in organov.

Inštitut EIT je z osmimi SZI z več kot 1 000 partnerji iz podjetij, raziskav in izobraževanja največji inovacijski ekosistem s podporo EU. Podprl je več kot 1 200 zagonskih in inovativnih podjetij, ki so privabila več kot 890 milijonov EUR zunanjega financiranja, podprta zagonska podjetja pa so ustvarila več kot 6 000 delovnih mest. Več kot 50 % partnerjev SZI je iz poslovnega sektorja (industrija, MSP in zagonska podjetja), kar dokazuje bližino trga.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi trdovratnih razlik v inovacijski uspešnosti med regijami je inštitut EIT leta 2014 uvedel regionalno inovacijsko shemo (RIS), da bi razširil svoj regionalni domet na države, ki na področju inovacij dosegajo skromnejše ali povprečne rezultate. Inštitut EIT je prek sheme RIS razširil svoje dejavnosti po vsej Evropi in zdaj regijam s slabšo inovacijsko uspešnostjo ponuja priložnost, da kot del skupnosti SZI sodelujejo v dejavnostih trikotnika znanja. To se kaže tudi v deležu financiranja inštituta EIT, dodeljenega partnerjem EU-13 (8,3 % v primerjavi s 4,8 % v programu Obzorje 2020 od leta 2018).

Zaradi trdovratnih razlik v inovacijski uspešnosti med regijami je EIT leta 2014 uvedel regionalno inovacijsko shemo (RIS), da bi razširil svoj regionalni domet na države in regije, ki na področju inovacij dosegajo skromnejše ali povprečne rezultate. EIT mora prek sheme RIS dodatno razširiti svoje dejavnosti po vsej Evropi in se mora posvetiti temu, da državam in regijam v teh državah s slabšo inovacijsko uspešnostjo ponuja nove priložnosti, kot opredeljuje točka (15a) člena 2 Uredbe [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa ter kolikor ne gre za države z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij, v državah in regijah teh držav, katerih inovacijska uspešnost je v skladu z evropskim sistemom inovacijskih kazalnikov skromna ali povprečna, da kot del skupnosti EIT sodelujejo v dejavnostih trikotnika znanja. Shema RIS se bo uporabila tudi za vzpostavitev novih inovacijskih vozlišč ali kolokacijskih centrov EIT v teh državah. Poleg tega SZI v vseh regijah, v katerih imajo partnerji v okviru sheme RIS sedež, tesno sodelujejo z organi upravljanja, da bi spodbudile, da se bodo evropski strukturni in investicijski skladi Unije v večji meri uporabljali za raziskave in inovacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – slika 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.2 – odstavek 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitutu EIT je uspelo ostati prožen ter razviti načela in pravila upravljanja za uspešno vodenje SZI v okviru krovnega programa Obzorje 2020 in v skladu z uredbo o EIT. Operativna neodvisnost mu omogoča preskušanje in učinkovito izvajanje številnih novosti pri upravljanju upravičencev, kot so mehanizem konkurenčnega financiranja, cilji finančne vzdržnosti in posebni ključni kazalniki uspešnosti.

Inštitutu EIT je uspelo ostati prožen ter razviti načela in pravila upravljanja za uspešno vodenje SZI v okviru krovnega programa Obzorje 2020 in v skladu z [uredbo o EIT (2019/0151/COD)]. Operativna neodvisnost mu omogoča preskušanje in učinkovito izvajanje številnih novosti pri upravljanju upravičencev, kot so mehanizem konkurenčnega financiranja, ki bi moral postati standardni sistem financiranja, cilji finančne vzdržnosti in posebni ključni kazalniki uspešnosti. EIT in njegove SZI v največji možni meri delujejo na podlagi vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za program Obzorje Evropa in uporabljajo odstopanja od pravil programa Obzorje Evropa, določena v Uredbi [uredbi o EIT], kadar so potrebna, da lahko izpolnijo svoje cilje, ter kadar so ustrezno utemeljena.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT je del splošnega okvirnega programa Obzorje Evropa, katerega cilji so med drugim zagotavljati znanstveni, gospodarski/tehnološki in družbeni vpliv za krepitev znanstvene in tehnološke podlage Unije; izpolnjevati prednostne naloge strateške politike Unije, spodbujati njeno konkurenčnost v vseh državah članicah, tudi v industriji, in prispevati k spoprijemanju s svetovnimi izzivi, vključno s cilji trajnostnega razvoja. Ključni pogoj za uspešnost pri teh prizadevanjih je odziv na stalno potrebo po povečevanju inovacijske zmogljivosti v vsej Uniji. Unija se spoprijema zlasti s tremi izzivi, ki bodo usmerjali ukrepe inštituta EIT v obdobju 2021–2027, kot izhaja iz njegovih splošnih ciljev.

EIT je sestavni del splošnega okvirnega programa Obzorje Evropa, katerega cilji so med drugim zagotavljati znanstveni, gospodarski/tehnološki in družbeni vpliv za krepitev znanstvene in tehnološke podlage Unije; Cilji EIT in SZI morajo prispevati k izvedbi strateških prednostnih nalog Unije in k uresničitvi ciljev in politik Unije, vključno z evropskim zelenim dogovorom, evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, evropskimi strategijami za podatke, digitalno področje, MSP in industrijo ter doseganjem strateške avtonomnosti Evrope. Poleg tega prispeva k reševanju svetovnih in družbenih izzivov, vključno s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, s tem da sledi načelom Pariškega sporazuma in doseže gospodarstvo ničelnih emisij toplogrednih plinov najpozneje do leta 2050. Ključni pogoj za uspešnost pri teh prizadevanjih je odziv na stalne potrebe, da se vključijo vsi talenti v Uniji poveča sodelovanje žensk ter se raziskave in razvoj vključijo na trg in v družbo, s tem pa se povečajo inovacijske zmogljivosti v vsej Uniji. Unija se spoprijema zlasti s petimi izzivi, ki bodo usmerjali ukrepe inštituta EIT v obdobju 2021–2027, kot izhaja iz njegovih splošnih ciljev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prvič, gospodarski šok, povezan s širjenjem COVID-19, je močno vplival na univerze, raziskovalce, podjetja in druge deležnike EIT. Pomembno je opredeliti in obravnavati s tem povezane izzive, zlasti dostop do financiranja, da bi zaščitili trikotnik znanja in obnovili zaupanje med vsemi subjekti. Srednjeročno se bodo morali vsi SZI prilagoditi posledicam šoka in preusmeriti svojo pozornost in dejavnosti, zato morajo biti prilagodljivi in prožni, da se poiščejo nove priložnosti. Ostanejo lahko tudi dolgoročni učinki za našo družbo in gospodarstvo, kot so potreba po povečanju trdnosti in zmanjšanju kompleksnosti dobavnih verig, spremljanje sprememb v povpraševanju potrošnikov, okrepitev ponovne industrializacije in prenove strateške proizvodnje ter spremljanje digitalne preobrazbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvič, današnja gospodarstva vse bolj temeljijo na spretnostih in zmožnostih ljudi in organizacij, da zamisli spreminjajo v izdelke in storitve. Dandanes so najpomembnejše inovacijske spretnosti in podjetniška kultura, zlasti na tehnološkem in znanstvenem področju, vse bolj pa tudi na drugih področjih. Zelo pomembno je nadalje spodbujati inovacijsko zmogljivost visokošolskih institucij v Evropi. Inštitut EIT je v edinstvenem položaju, da v okviru programa Obzorje Evropa to tudi doseže.

Drugič, današnje družbe in gospodarstva vse bolj temeljijo na spretnostih in zmožnostih ljudi in organizacij, da zamisli spreminjajo v nove izdelke, postopke in podjetniške ter družbene modele. Inovacije, podjetniška kultura, uvajanje inovativnih rešitev na trg ter večje naložbe v raziskave, razvoj in inovacije bodo izrednega pomena, če naj Unija uspešno preide na konkurenčno digitalno, razogljičeno in vključujočo družbo. Zelo pomembno je nadalje spodbujati sodelovanje med disciplinami in meddisciplinsko učenje, pa tudi inovacijsko zmogljivost visokošolskih institucij in drugih raziskovalnih organizacij v Evropi. Inštitut EIT je v edinstvenem položaju, da v okviru programa Obzorje Evropa to tudi doseže.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Drugič, ključni dejavnik za inovacije je fizična bližina. Pobude, katerih cilj je razvoj inovacijskih mrež in zagotavljanje storitev, ki podpirajo ustvarjanje, izmenjavo in prenos znanja, imajo ključno vlogo pri spodbujanju povezav med podjetji, akademskim svetom, raziskovalnimi organizacijami, vladami in posamezniki. Kljub temu pa se uspešnost na področju raziskav in inovacij v EU zelo razlikuje, kot izhaja iz letnega evropskega sistema inovacijskih kazalnikov. Ključnega pomena je, da so inovacije vključujoče in da izvirajo iz lokalnih območij. Dejavnosti inštituta EIT lahko zaradi svojega lokalnega pristopa veliko prispevajo h krepitvi lokalnih inovacijskih ekosistemov.

Tretjič, ključni dejavnik za inovacije je bližina. Pobude, katerih cilj je razvoj inovacijskih mrež in zagotavljanje storitev, ki podpirajo ustvarjanje, izmenjavo in prenos znanja, imajo ključno vlogo pri spodbujanju povezav med podjetji, akademskim svetom, raziskovalnimi organizacijami, vladami in posamezniki. Kljub temu pa se uspešnost na področju raziskav in inovacij v EU zelo razlikuje, kot izhaja iz letnega evropskega sistema inovacijskih kazalnikov, kar se priznava tudi v programu Obzorje Evropa. Ključnega pomena je, da so inovacije vključujoče in da izvirajo iz lokalnih območij, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti večji vključenosti MSP in organizacijam terciarnega sektorja. Dejavnosti EIT lahko zaradi svojega lokalnega pristopa veliko prispevajo h krepitvi lokalnih in regionalnih inovacijskih ekosistemov ter zagotovijo nove modele za trajnostno gospodarstvo. Dejavnosti EIT in SZI se morajo še bolj povezati z regionalnimi strategijami in strategijami pametne specializacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Četrtič, priložnosti za kroženje talentov in možnosti za raziskave in inovacije se med državami članicami zelo razlikujejo. EIT sprejme ukrepe za povečanje geografske pokritosti v Uniji, zmanjšanje koncentracije finančne porazdelitve SZI, preprečevanje bega možganov, zlasti iz vzhodnih in južnih držav članic, ter spodbujanje kroženja študentov, raziskovalcev in podjetnikov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 1 – točka 1.3 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nazadnje, živahni inovacijski ekosistemi zahtevajo kombinacijo znanja, infrastrukture in talentov. Zagotoviti je treba okvirne pogoje za sodelovanje med evropskimi raziskavami, izobraževanjem in inovacijami ter vzpostaviti močne sinergije, da se zagotovi ustrezno in učinkovito vlaganje omejenih virov v raziskave in inovacije. Krepitev povezovanja v okviru trikotnika znanja prek obstoječih in novih SZI je vodilni cilj inštituta EIT, saj je tako dokazano mogoče spodbujati ugodno okolje za inovacije.

Nazadnje, živahni inovacijski ekosistemi zahtevajo kombinacijo znanja, naložb, infrastrukture in talentov. Zagotoviti je treba okvirne pogoje za sodelovanje med evropskimi raziskavami, izobraževanjem in inovacijami ter vzpostaviti močne sinergije, da se zagotovi ustrezno in učinkovito vlaganje omejenih virov ter da se pritegnejo drugi viri financiranja in tako zagotovi finančna vzdržnost. Krepitev povezovanja v okviru trikotnika znanja prek obstoječih in novih SZI ter doseganje in vključevanje novih partnerjev v drugih sektorjih in regijah dokazano spodbujajo ugodno okolje za inovacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo kot sestavni del programa Obzorje Evropa prispeval k uresničevanju njegovih krovnih ciljev in prednostnih nalog. SZI bodo del institucionaliziranih evropskih partnerstev, kar pomeni, da bodo delovale v skladu z načeli in merili življenjskega cikla za zagotovitev skladnejšega in bolj odprtega pristopa na podlagi učinka. Splošni cilji inštituta EIT torej odražajo njegovo splošno vlogo v programu Obzorje Evropa in njegovo mesto v [stebru Inovativna Evropa].

Inštitut EIT bo kot sestavni del programa Obzorje Evropa prispeval k uresničevanju njegovih krovnih ciljev in prednostnih nalog. SZI v okviru programa Obzorje Evropa veljajo za evropska partnerstva, kar pomeni, da bodo delovale v skladu z načeli in merili življenjskega ciklusa iz člena 8 in Priloge III Uredbe [xxx] [o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa]. Splošni cilji EIT torej odražajo njegovo splošno vlogo v programu Obzorje Evropa in njegovo mesto v [stebru Inovativna Evropa]. EIT zato tesno sodeluje z drugimi izvajalskimi organi v okviru stebra Inovativna Evropa programa Obzorje Evropa in si po najboljših močeh prizadeva prispevati k vzpostavitvi enotne kontaktne točke za inovacije.

 

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

EIT temelji na odličnosti. Spodbuja bolj kakovostno vključevanje v trikotnik znanja tudi v novih inovacijskih skupnostih. Še en ključni element je geografska porazdelitev. V zvezi s tem morajo biti SZI pri izvajanju svojih dejavnosti ves čas odprte in pregledne.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošna področja ukrepanja inštituta EIT so opredeljena v [predlogu programa Obzorje Evropa]. Inštitut EIT bo še naprej podpiral skupnosti znanja in inovacij (SZI) za krepitev inovacijskih ekosistemov, ki pomagajo pri spoprijemanju s svetovnimi izzivi. V ta namen bo spodbujal povezovanje med izobraževanjem, raziskavami in podjetji ter s tem ustvarjal ugodna okolja za inovacije, pa tudi spodbujal in podpiral novo generacijo podjetnikov ter z zagotavljanjem tesnih sinergij in ob dopolnjevanju z Evropskim svetom za inovacije spodbujal ustanavljanje inovativnih družb. Pri tem bo zlasti:

Splošna področja ukrepanja EIT so opredeljena v prilogah I in Ia k Uredbi [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa. EIT bo še naprej podpiral skupnosti znanja in inovacij (SZI) za krepitev inovacijskih ekosistemov, ki pomagajo pri spoprijemanju s svetovnimi in družbenimi izzivi, in sicer popolnoma v skladu s programom Obzorje Evropa. V ta namen bo spodbujal povezovanje med izobraževanjem, raziskavami in podjetji ter s tem ustvarjal ugodna okolja za inovacije, pa tudi spodbujal in podpiral novo generacijo podjetnikov, pri čemer se bo spopadel tudi z razsežnostjo spolov in vrzelmi med spoloma v podjetništvu, ter z zagotavljanjem tesnih sinergij in ob dopolnjevanju z Evropskim svetom za inovacije spodbujal ustanavljanje inovativnih družb, s posebnim poudarkom na MSP. Pri tem bo zlasti:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) spodbujal inovacije in podjetništvo z boljšim izobraževanjem;

(2) spodbujal inovacije in podjetništvo ter razvoj spretnosti in podpiral podjetniško preoblikovanje visokošolskih ustanov, bolj vključujoče, visokokakovostno izobraževanje in mentorstvo v okviru vseživljenjskega učenja ter čezmejne programe izmenjav v Uniji;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) trgu ponujal nove rešitve za svetovne izzive.

(3) ustvarjal nove rešitve za globalne in družbene izzive.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu z opredeljenimi izzivi, s katerimi se spoprijema inštitut EIT (opisani so v poglavju 1.3), in kot prispevek k zgoraj navedenim krovnim ciljem, ki so v [predlogu programa Obzorje Evropa] opredeljeni za inštitut EIT, so posebni cilji inštituta EIT za obdobje 2021–2027:

V skladu z opredeljenimi izzivi, s katerimi se spoprijema EIT (opisani so v poglavju 1.3), in kot prispevek k zgoraj navedenim krovnim ciljem, ki so v Prilogah I in Ia k Uredbi [xxx], ki vzpostavlja program Obzorje Evropa, opredeljeni za inštitut EIT, so posebni cilji EIT za obdobje 2021–2027:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečati vpliv SZI in povezovanje v okviru trikotnika znanja;

(a) povečati vpliv SZI in njihovo preglednost ter pospešiti povezovanje v okviru trikotnika znanja;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – točka a a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a a) povečati odprtost SZI, tako da se vključi širši izbor deležnikov iz vse Unije;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povečati inovacijsko zmogljivost visokošolskega izobraževanja s spodbujanjem institucionalnih sprememb v visokošolskih institucijah;

(b) povečati podjetniško in inovacijsko zmogljivost visokošolskega izobraževanja po Uniji, in sicer z usmerjanjem in spremljanjem SZI pri spodbujanju boljšega povezovanja v inovacijske ekosisteme in institucionalnih sprememb v visokošolskih institucijah;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) povečati regionalni domet inštituta EIT, da bi se obravnavale regionalne razlike v inovacijski zmogljivosti po EU.

(c) povečati regionalni domet EIT in njegovih SZI ter izboljšati razširjanje in izkoriščanje rezultatov, da bi se odpravile regionalne razlike v inovacijski zmogljivosti po vsej EU in znotraj posameznih držav članic ter da bi se dosegla uravnotežena geografska pokritost.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 2 – točka c a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c a) izvajati dveletni program za odziv na krize z vso potrebno prožnostjo, da bi lahko prispeval k zaščiti sedanjih inovacijskih ekosistemov in deležnikom EIT pomagal pripraviti se na oživitev gospodarstva.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo z uresničevanjem navedenih ciljev prispeval k splošnemu doseganju znanstvenih, gospodarskih/tehnoloških in družbenih vplivov programa Obzorje Evropa. Še naprej bo s spodbujanjem povezovanja v okviru trikotnika znanja na področjih dejavnosti SZI krepil inovacijske ekosisteme, ki pomagajo pri spoprijemanju s svetovnimi izzivi. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa bo zagotovil boljšo usklajenost med dejavnostmi inštituta EIT in preostalim programom Obzorje Evropa. Inštitut EIT bo na podlagi svojih dosedanjih dosežkov imel pomembno vlogo v stebru Inovativna Evropa.

EIT bo z uresničevanjem navedenih ciljev prispeval k splošnemu doseganju znanstvenih, gospodarskih/tehnoloških in družbenih vplivov programa Obzorje Evropa. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa bo zagotovil boljšo usklajenost med dejavnostmi EIT in preostalim programom Obzorje Evropa. EIT bo imel pomembno vlogo v stebru Inovativna Evropa in v celotnem programu Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Močne sinergije med inštitutom EIT in Evropskim svetom za inovacije bodo ključne za uspeh stebra [Inovativna Evropa]. Inštitut EIT in Evropski svet za inovacije bosta izvajala dopolnjujoče se dejavnosti za racionalizacijo podpore, ki se zagotavlja inovativnim podjetjem. Inštitut EIT bo na podlagi izkušenj SZI prejemnikom finančnih sredstev Evropskega sveta za inovacije zagotavljal poslovne pospeševalne storitve in usposabljanja.

Potrebne so močne sinergije med vsemi tremi izvedbenimi organi stebra [Inovativna Evropa]. V vmesnem pregledu EIT se oceni možnost vzpostavitve enotne kontaktne točke za inovacije. Ta bi lahko imela vsaj tri glavne sklope: povezovanje v okviru trikotnika znanja, evropski inovacijski ekosistemi ter povečanje obsega delovanja MSP, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in inovacijami. EIT in Evropski svet za inovacije bosta zlasti izvajala dopolnjujoče se dejavnosti za racionalizacijo podpore, ki se zagotavlja inovativnim podjetjem, vključno s poslovnimi pospeševalnimi storitvami in usposabljanjem.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadalje, spodbujal bo dostop upravičencev Evropskega sveta za inovacije do inovacijskih ekosistemov SZI in ustreznih akterjev v trikotniku znanja. Tako se lahko upravičenci Evropskega sveta za inovacije dejavno vključijo v dejavnosti SZI in izkoristijo njihove storitve. Hkrati se bodo upravičenci inštituta EIT lahko prijavili za uporabo instrumentov Evropskega sveta za inovacije, kadar podpora inštituta EIT za SZI ne bo na voljo. Evropski svet za inovacije lahko zagonskim podjetjem s podporo SZI, ki imajo velik potencial rasti, pomaga k hitri širitvi. Najinovativnejša podjetja s podporo SZI lahko, če jih Evropski svet za inovacije izbere, zlasti izkoristijo kombinirano finančno podporo, ki jo ponuja pospeševalec Evropskega sveta za inovacije, in/ali finančno podporo, ki jo ponujajo instrumenti InvestEU.

SZI bi z zagotavljanjem tesnih sinergij in ob dopolnjevanju z Evropskim svetom za inovacije morale spodbujati ustanavljanje inovativnih podjetij. EIT bo dejavno sodeloval pri dejavnostih foruma Evropskega sveta za inovacije ter vzpostavil povezave med skupnostjo EIT in ustreznimi dejavnostmi v podporo inovacijskim ekosistemom, da bi preprečili podvajanja ter zagotovili skladnost in dopolnjevanje ukrepov. Spodbujal bo dostop upravičencev Evropskega sveta za inovacije do inovacijskih ekosistemov SZI in ustreznih akterjev v trikotniku znanja. Tako se lahko upravičenci Evropskega sveta za inovacije dejavno vključijo v dejavnosti SZI in izkoristijo njihove storitve. Hkrati se bodo upravičenci EIT lahko prijavili za uporabo instrumentov Evropskega sveta za inovacije za podporo, ki bo dopolnjevala storitve SZI inštituta EIT. Evropski svet za inovacije lahko zagonskim podjetjem s podporo SZI, ki imajo velik potencial rasti, pomaga k hitri širitvi. Najinovativnejša podjetja s podporo SZI lahko izkoristijo prednostni dostop do ukrepov Evropskega sveta za inovacije, zlasti kombinirano finančno podporo, ki jo ponuja pospeševalec Evropskega sveta za inovacije, in/ali finančno podporo, ki jo ponujajo instrumenti InvestEU. Poleg tega SZI v svoji skupnosti opredelijo MSP in zagonska podjetja, ki potrebujejo podporo za dostop do nacionalnih in evropskih skladov ter finančnih shem, da se zagotovi njihovo preživetje. V ta namen SZI tesno sodelujejo z EIT, EIC in nacionalnimi organi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo zagotovil močnejše sinergije tudi s programi in pobudami v okviru stebra [Odlična znanost], da bi pospešil prenos znanja iz temeljnih raziskav v konkretne aplikacije, ki bodo koristile družbi. Tako bo v zvezi z ukrepi Marie Skłodowske-Curie sodeloval pri razvoju inovacijskih in podjetniških spretnosti sodelujočih pri navedenih ukrepih.

EIT bo prav tako zagotovil močnejše sinergije z vsemi misijami in zadevnimi partnerstvi, kot soPRIMA, IMI, EDCTP, FCH in ECSEL, ter s programi in pobudami v okviru stebra [Odlična in odprta znanost], da bi pospešil prenos znanja iz temeljnih raziskav v konkretne aplikacije, ki bodo koristile družbi. Tako bo v zvezi z ukrepi Marie Skłodowske-Curie in Evropskim raziskovalnim svetom (ERC) sodeloval pri razvoju inovacijskih in podjetniških spretnosti sodelujočih pri navedenih ukrepih in prejemnikov nepovratnih sredstev Evropskega raziskovalnega sveta. To sodelovanje je prostovoljno in za upravičence ne pomeni dodatnega upravnega bremena.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo prispeval k stebru [Globalni izzivi in industrijska konkurenčnost] ter dopolnjeval zadevne dejavnosti za spoprijemanje s svetovnimi izzivi in izboljšanje konkurenčnosti EU na svetovni ravni. Zlasti si bo prek SZI prizadeval prispevati k zadevnim misijam in tematskim grozdom ter drugim evropskim partnerstvom s podpiranjem ukrepom na strani povpraševanja ter zagotavljanjem storitev izkoriščanja za spodbujanje prenosa tehnologij in pospeševanje komercializacije doseženih rezultatov.

EIT bo prispeval k stebru [Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost] ter dopolnjeval zadevne dejavnosti za spoprijemanje s svetovnimi in družbenimi izzivi ter izboljšanje trajnosti in konkurenčnosti EU na svetovni ravni. Zlasti si bo prek SZI prizadeval prispevati k zadevnim misijam in tematskim grozdom ter drugim evropskim partnerstvom s podpiranjem ukrepom na strani povpraševanja ter zagotavljanjem storitev izkoriščanja za spodbujanje prenosa tehnologij in pospeševanje komercializacije doseženih rezultatov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preučene bodo tudi priložnosti za sinergije med delom programa Obzorje Evropa, ki se nanaša na izmenjavo odličnosti, in dejavnostmi ozaveščanja, ki jih podpira inštitut EIT. Ciljne države dela programa Obzorje Evropa, ki se nanaša na izmenjavo odličnosti, bodo kot ciljna skupina za dejavnosti ozaveščanja inštituta EIT lahko izkoristile strokovno znanje inštituta EIT in podporo razvoju dejavnosti nižje v verigi (tj. tistih bližje trgu).

Preučene bodo tudi priložnosti za sinergije med delom programa Obzorje Evropa, ki se nanaša na povečanje udeležbe in širjenje odličnosti, ter RIS in drugimi dejavnostmi ozaveščanja, ki jih podpira EIT. Cilj je doseči bolj uravnoteženo zastopanost dejavnosti EIT po Uniji. EIT usmerja SZI, da jim pomaga bolje uporabiti RIS. Ciljne države dela programa Obzorje Evropa, ki se nanaša na širjenje odličnosti, bodo kot ciljna skupina za dejavnosti ozaveščanja inštituta EIT lahko izkoristile strokovno znanje EIT in podporo razvoju dejavnosti nižje v verigi (tj. tistih bližje trgu). Proračun RIS se uporablja tudi za koriščenje sredstev skladov ESI. S temi sinergijami ustvarjajo sisteme financiranja, ki so podobni širitvenim ukrepom okvirnega programa za raziskave in inovacije (povezovanje in tesno medinstitucionalno sodelovanje).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vodilo strategije inštituta EIT za obdobje 2021–2027 bo njegova okrepljena vloga na podlagi osredotočanja na ukrepe, pri katerih bo dodajal vrednost na ravni EU in prispeval k doseganju ciljev programa Obzorje Evropa. Prvič, inštitut EIT bo še naprej podpiral inovacijsko zmogljivost in inovacijske ekosisteme prek SZI, njihovega nadaljnjega razvoja in širitve ter ustanavljanja novih SZI. Drugič, na podlagi svojih izkušenj s povezovanjem v okviru trikotnika znanja bo neposredno podpiral razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju. Nazadnje, z učinkovitejšimi prečnimi ukrepi bo povečal svoj vpliv na ravni EU. Poleg tega bo tudi izboljšal svoje delovanje na številnih področjih, da bi povečal svojo učinkovitost, uspešnost in vpliv.

Vodilo strategije EIT za obdobje 2021–2027 bo njegova okrepljena vloga, osredotočanje na vključevanje trikotnika znanja na podlagi inovacij, dodana vrednost na ravni EU in prispevanje k doseganju ciljev programa Obzorje Evropa. Prvič, inštitut EIT še naprej podpira inovacijsko zmogljivost in inovacijske ekosisteme prek SZI, njihovega nadaljnjega razvoja, odprtosti, večje preglednosti in širitve ter ustanavljanja novih SZI. Drugič, na podlagi svojih izkušenj s povezovanjem v okviru trikotnika znanja spremlja razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju, ki je vključen v trikotnik znanja in se izvaja prek SZI. Nazadnje, z učinkovitejšimi prečnimi ukrepi si z vsemi potrebnimi napori prizadeva povečati svojo prepoznavnost in vpliv na ravni EU. Poleg tega bo tudi izboljšal svoje delovanje na številnih področjih, kot so smernice za finančno vzdržnost SZI, odprtost, domet, preglednost, kakovost in trajnost lastnih dejavnosti in dejavnosti SZI, večja vključenost MSP in zagonskih podjetij ter uravnotežena zastopanost spolov in geografska pokritost, da bi povečal svojo učinkovitost, uspešnost in vpliv.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Povezovanje v okviru trikotnika znanja s strani inštituta EIT in SZI na ravni EU, držav članic ter regionalni in lokalni ravni bo še naprej ključna naloga za krepitev inovacijskih ekosistemov in zagotavljanje njihove trajnosti, pa tudi za razvoj novih rešitev za svetovne izzive. Inštitut EIT bo še naprej podpiral portfelj SZI (glej sliko 2) in nadalje krepil svojo uspešno platformo za njihovo ustanavljanje, rast in vodenje. SZI bodo še naprej delovale prek kolokacijskih centrov. Tudi v prihodnje si bodo prizadevale za finančno vzdržnost za zagotovitev dolgoročne finančne neodvisnosti od nepovratnih sredstev inštituta EIT (najpozneje po 15 letih) z izkoriščanjem javnih in zasebnih naložb.

Povezovanje v okviru trikotnika znanja s strani EIT in SZI na ravni EU, držav članic ter regionalni in lokalni ravni bo še naprej ključna naloga za krepitev inovacijskih ekosistemov in zagotavljanje njihove trajnosti, pa tudi za razvoj novih rešitev za svetovne in družbene izzive. EIT bo še naprej podpiral portfelj SZI in nadalje krepil svojo uspešno platformo za njihovo ustanavljanje, rast in spremljanje ter zagotavljanje strateškega nadzora in smernic zanje. SZI bodo še naprej delovale prek kolokacijskih centrov, izbranih z odprtimi razpisnimi postopki. Tudi v prihodnje si bodo prizadevale za finančno vzdržnost za zagotovitev dolgoročne finančne neodvisnosti od nepovratnih sredstev EIT, kar naj bi dosegle po 15 letih delovanja z izkoriščanjem javnih in zasebnih naložb. SZI bi morale imeti po 15 letih delovanja in na podlagi podaljšanja okvirnega sporazuma o partnerstvu možnost sodelovanja v izbranih dejavnostih EIT, ki so zlasti povezane z izobraževanjem. O takšnem podaljšanju okvirnega sporazuma o partnerstvu odloča upravni odbor na podlagi pozitivne ocene neodvisnih zunanjih strokovnjakov o uspešnosti SZI in glede na to, ali je SZI dovolj učinkovita in ali je dosegla ustrezno finančno vzdržnost. To bo zagotovilo, da se SZI ohranijo v skupnosti EIT in da bodo še naprej dosegale nekatere rezultate, ki jih drugače ne bi bilo mogoče doseči na tržno donosen način.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo velik del svojega proračuna namenil podpori SZI. Spremljal in analiziral bo njihovo uspešnost ter zagotavljal, da uresničujejo cilje inštituta EIT in programa Obzorje Evropa. Poleg finančne podpore bo inštitut EIT na podlagi pridobljenih izkušenj SZI zagotavljal strateški nadzor ter smernice glede horizontalnih in posebnih vprašanj, tudi glede vzpostavljanja sinergij v okviru programa Obzorje Evropa in z drugimi pobudami EU. Inštitut EIT bo zlasti podpiral SZI pri vzpostavljanju povezav ter spodbujanju skupnih dejavnosti z zadevnimi evropskimi partnerstvi ter drugimi ustreznimi pobudami in programi Unije.

EIT velik del svojega proračuna nameni podpori SZI. EIT na podlagi kazalnikov iz Priloge V k Uredbi [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa spremlja in analizira uspešnost, izkoriščanje naložb in različne kvalitativne in kvantitativne učinke SZI. Poleg finančne podpore inštitut EIT na podlagi pridobljenih izkušenj SZI zagotavlja strateški nadzor ter smernice glede horizontalnih in posebnih vprašanj, tudi glede vzpostavljanja sinergij v okviru programa Obzorje Evropa, z drugimi pobudami EU in z mednarodnimi pobudami. EIT zlasti podpira SZI pri vzpostavljanju povezav ter spodbujanju skupnih dejavnosti z zadevnimi evropskimi partnerstvi, misijami programa Obzorje Evropa, EIC in z drugimi ustreznimi pobudami in programi Unije ter spremlja ustanavljanje kolokacijskih centrov zunaj Unije. EIT bi si moral čim bolj prizadevati za poenostavitev terminologije v zvezi s strukturo vsake SZI z namenom nadaljnje poenostavitve, pojasnitve in povečanja prepoznavnosti EIT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 1 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prav tako bo spremljal podeljevanje znaka EIT programom izobraževanja in usposabljanja SZI ter si prizadeval poiskati učinkovitejši mehanizem zagotavljanja kakovosti, vključno z zunanjim priznavanjem in akreditacijo znaka EIT.

Prav tako spremlja in krepi podeljevanje znaka EIT, ki se podeljuje programom izobraževanja, usposabljanja, mentorstva in preusposabljanja SZI, vključno s spletnimi programi, ter si prizadeva poiskati učinkovitejši mehanizem zagotavljanja kakovosti, vključno z zunanjim priznavanjem in prepoznavnostjo znaka EIT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 1 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo omogočal skupne storitve za SZI ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks med njimi, pa tudi spodbujal sodelovanje med njimi (dejavnosti med SZI) glede tematskih in horizontalnih vprašanj. Dejavnosti med SZI imajo največji potencial na področjih, kjer več SZI že obravnava skupne prednostne naloge politike EU in kjer ne obstaja namenska SZI. Združevanje različnih skupnosti SZI v namenskih skupnih ukrepih, ki koristijo vsem, ima velik potencial za sinergije; inštitut EIT bo spodbujal take dejavnosti ter dejavno sodeloval pri opredeljevanju vsebine in strukture dejavnosti med SZI. Spremljal bo izvajanje takih dejavnosti in dosežene rezultate, da bi te postale sestavni del strategij SZI.

EIT pomaga pri vzpostavljanju skupnih storitev in zmogljivosti skupnosti EIT, katerih namen je skupno izvajanje specifičnih operativnih nalog, ki so skupne vsem SZI. Omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks med njimi, pa tudi spodbujal sodelovanje med njimi (dejavnosti med SZI) glede tematskih in horizontalnih vprašanj. Medsebojno bogatenje med različnimi področji postaja vse pomembnejše za ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo. Dejavnosti med SZI in namenske skupne akcije imajo največji potencial za sinergijo in meddisciplinske koristi, zlasti če več SZI že obravnava skupne prednostne naloge politike EU in kjer ne obstaja namenska SZI. EIT spodbuja take dejavnosti ter dejavno sodeluje pri opredeljevanju vsebine in strukture dejavnosti med SZI. Spremlja izvajanje takih dejavnosti in dosežene rezultate, da bi zagotovil njihovo dolgoročno vzdržnost kot sestavni del večletnih strategij EIT in SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo še povečal svoj regionalni učinek z večjo odprtostjo do potencialnih partnerjev in zainteresiranih strani ter z bolje opredeljenimi regionalnimi strategijami SZI, vključno s povezavami z ustreznimi strategijami pametne specializacije.

EIT dodatno povečuje svoj regionalni učinek z večjo odprtostjo SZI do raznolikih potencialnih partnerjev in zainteresiranih strani, z uravnoteženo geografsko pokritostjo, okrepljenim razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov ter z bolje opredeljenimi regionalnimi strategijami SZI. Vsaka SZI oblikuje tako regionalno strategijo kot sestavni del svojih večletnih poslovnih načrtov, katerih cilj bo krepitev odnosov z regionalnimi in lokalnimi akterji na področju inovacij, vključno z MSP. Kjer je ustrezno, bi morale SZI dokazati povezave s strategijami pametne specializacije ter z dejavnostmi tematskih platform in medregionalnih pobud, vključno z organi upravljanja skladov ESI. EIT stalno spremlja izvajanje teh teritorialnih strategij, vključno z učinkom finančnega vzvoda na sklade ESI.

 

Spremlja tudi, kako kolokacijski centri delujejo in kako se vključujejo v lokalne inovacijske ekosisteme. Poleg tega SZI krepijo takšno vključevanje tudi z vzpostavitvijo vozlišč za inovacije, ki bi morala biti vstopna točka za sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi akterji trikotnika znanja. Vozlišča za inovacije lahko olajšajo vzpostavitev sinergij, internacionalizacijo lokalnih mrež, prepoznavanje priložnosti za financiranje in sodelovanje, svetovanje javnim organom ter podporo upravičencem. Vozlišča za inovacije lahko tudi prerastejo v kolokacijske centre.

 

Čeprav odličnost ostaja glavno merilo pri izbiri partnerjev, projektov in novih kolokacijskih centrov, se posebna pozornost nameni vzpostavljanju trajnostnih inovacijskih struktur in ekosistemov v državah in regijah, ki na področju inovacij dosegajo skromnejše ali povprečne rezultate in še niso del skupnosti SZI. Ko je nujno treba izbrati med predlogi z enakimi rezultati ocenjevanja, morajo SZI dati prednost predlogom, ki:

 

(a) vključuje večje število regij in držav z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij ali kjer so inovacije skromne in povprečne, kot je opredeljeno v točki (8) člena 2 uredbe o EIT [xxx];

 

(b) zajemajo večje število regij ali držav, ki še niso članice skupnosti SZI;

 

(c) vključujejo regije in države, ki so se zavezale, da bodo prispevale v sklade ESI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalna inovacijska shema EIT, ki jo usmerja inštitut EIT in izvajajo SZI, se je doslej izvajala prostovoljno. Od leta 2021 bo shema sestavni del večletne strategije SZI. Inštitut EIT bo še naprej zagotavljal smernice in podporo SZI pri pripravi večletnih strategij regionalne inovacijske sheme in njihovem izvajanju. Dejavnosti regionalne inovacijske sheme EIT se bodo nadaljevale z boljšo podporo inovacijski zmogljivosti držav in regij, ki pri inovacijah dosegajo slabše rezultate. Proračun inštituta EIT, ki je namenjen izvajanju dejavnosti EIT RIS, bo znašal vsaj 10 % skupnih finančnih sredstev inštituta EIT za podporo SZI, s čimer se bo povečalo število partnerjev SZI iz ciljnih regij. Cilja dejavnosti s podporo regionalne inovacijske sheme bosta:

Regionalna inovacijska shema EIT, ki jo usmerja inštitut EIT in izvajajo SZI, se je doslej izvajala prostovoljno. Od leta 2021 je shema obvezna in sestavni del večletnih strategij SZI. EIT zagotovi, da se dejavnosti RIS uporabljajo kot povezava z:

 

(i) ustreznimi raziskovalnimi in inovacijskimi strategijami pametne specializacije, s čimer bi se spodbudile druge naložbe, zlasti skladi ESI;

 

(ii) povezovanjem s potencialnimi novimi partnerji, s čimer se povečuje geografska pokritost SZI.

 

EIT še naprej zagotavlja smernice in podporo SZI pri pripravi in izvajanju večletnih strategij regionalne inovacijske sheme in njihovem izvajanju. Dejavnosti RIS se bodo nadaljevale z boljšo podporo inovacijski zmogljivosti držav in regij, vključno z najbolj oddaljenimi regijami, z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij ali kjer so inovacije skromne in povprečne, kot so opredeljene v točki (8) člena 2 Uredbe EIT [xxx], in ki imajo omejeno udeležbo v dejavnostih SZI. Proračun EIT, ki je namenjen izvajanju dejavnosti EIT RIS, znaša vsaj 15 % skupnih finančnih sredstev EIT za podporo SZI, s čimer se bo olajšalo povečanje števila partnerjev SZI iz ciljnih regij. Cilja dejavnosti s podporo regionalne inovacijske sheme sta:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 izboljšanje inovacijskih zmogljivosti lokalnega ekosistema prek dejavnosti za krepitev zmogljivosti in tesnejših stikov med lokalnimi akterji na področju inovacij (grozdi, mreže, regionalni organi, visokošolske institucije, raziskovalne organizacije, institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja);

 prispevanje k izboljšanju inovacijskih zmogljivosti regionalnega in lokalnega ekosistema v Uniji prek dejavnosti za krepitev zmogljivosti in tesnejših stikov med regionalnimi in lokalnimi akterji na področju inovacij (grozdi, mreže, regionalni organi, visokošolske institucije, raziskovalne organizacije, institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja);

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 povezovanje lokalnih inovacijskih ekosistemov z vseevropskimi inovacijskimi ekosistemi prek sodelovanja s SZI inštituta EIT in njihovimi kolokacijskimi centri.

 privabljanje novih partnerjev v SZI EIT, povečanje geografske pokritosti SZI EIT tudi z vozlišči EIT za inovacije in povezovanje lokalnih inovacijskih ekosistemov z vseevropskimi inovacijskimi ekosistemi prek privabljanja novih partnerjev, povečanja geografske pokritosti in sodelovanja sodelovanja s SZI EIT in njihovimi kolokacijskimi centri.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 2 – alinea 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- spodbujanje dodatnega zasebnega in javnega financiranja, s posebnim poudarkom na evropskih strukturnih in investicijskih skladih;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 2 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega bo vsaka SZI morala pripraviti in izvajati strategijo, katere cilj bo krepitev odnosov z regionalnimi in lokalnimi akterji na področju inovacij, inštitut EIT pa bo to izvajanje dejavno spremljal, da se zagotovi močnejše vključevanje SZI v lokalne inovacijske ekosisteme. V večletno strategijo SZI in njihove poslovne načrte bi bilo treba vključiti „lokalni“ pristop k inovacijam ter izhajati iz kolokacijskih centrov SZI (in regionalne inovacijske sheme), s tem pa izkoristiti njihovo vlogo pri omogočanju dostopa do skupnosti SZI in sodelovanja s kolokacijskimi partnerji. SZI bi morale dokazati povezave z lokalnimi strategijami pametne specializacije ter z dejavnostmi ustreznih tematskih platform in medregionalnih pobud, vključno z organi upravljanja skladov ESI. Inštitut EIT bo spremljal tudi, kako kolokacijski centri delujejo in kako se vključujejo v lokalne inovacijske ekosisteme.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo na prednostnih področjih ustanovil nove SZI, izbrane na podlagi meril, pri katerih se bodo med drugim upoštevali njihova pomembnost glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa ter njihov potencial in dodana vrednost, obravnavana na podlagi modela inštituta EIT, da bi tako prispeval k spoprijemanju z novimi in nastajajočimi svetovnimi izzivi. Pri ustanoviti novih SZI se bosta upoštevala strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa in proračun, dodeljen inštitutu EIT za obdobje 2021–2027. V razpis za zbiranje predlogov SZI bodo vključena ustrezna merila za izbor za evropska partnerstva, opredeljena v Prilogi III [k uredbi o programu Obzorje Evropa], in upoštevana pri ocenjevanju.

EIT na prednostnih področjih objavi odprte in pregledne razpise za ustanovitev novih SZI, izbranih med tematskimi področji strateškega pomena in na podlagi meril, pri katerih se bodo med drugim upoštevali njihova pomembnost glede na prednostne naloge politike Unije v zvezi z obravnavanjem globalnih in družbenih izzivov ter njihov potencial in dodana vrednost, obravnavana na podlagi modela EIT, da bi tako prispeval k spoprijemanju z novimi in nastajajočimi svetovnimi izzivi. Pri ustanoviti novih SZI se upoštevata strateško načrtovanje programa Obzorje Evropa in proračun, dodeljen EIT za obdobje 2021–2027. V razpis za zbiranje predlogov SZI se vključijo ustrezna merila za izbor za evropska partnerstva, opredeljena v Prilogi III [k uredbi o programu Obzorje Evropa], in upoštevajo pri ocenjevanju.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi predloga upravnega odbora inštituta EIT in njegove analize se za leto 2022 predlaga ustanovitev prve SZI na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja, razpis za zbiranje predlogov pa naj bi bil objavljen leta 2021. To prednostno področje se najmočneje dopolnjuje z osmimi SZI, ki jih je inštitut EIT že ustanovil, ter potencialnimi prednostnimi področji drugih evropskih partnerstev, ki bodo ustanovljena v okviru programa Obzorje Evropa. Kulturni in ustvarjalni sektor ima velik potencial rasti in številne lokalne pobude ter je zelo privlačen za državljane. Močno je vključen v svoje lokalne in regionalne ekosisteme. Vendar pa je še vedno zelo razdrobljen, inovatorji in ustanovitelji podjetij pa nimajo potrebnih podjetniških in inovacijskih spretnosti. Ta ozka grla bi najbolje obravnavala SZI na podlagi pristopa s povezovanjem v okviru trikotnika znanja, dolgoročne perspektive in lokalnega pristopa. Informativni pregled, v katerem so povzeti izzivi na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter pričakovani vpliv prihodnje SZI, je del Priloge 1B k temu SIP.

Na podlagi predloga upravnega odbora EIT in njegove analize se za leto 2022 predlaga ustanovitev prve SZI na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja in industrije, razpis za zbiranje predlogov pa naj bi bil objavljen leta 2021. Če upravni odbor EIT meni, da se je pred objavo razpisa za zbiranje predlogov primerno nadaljnje posvetovati z deležniki, lahko objavo preloži do leta 2022 za namen ustanovitve SZI na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja in industrije leta 2023.

 

Leta 2025 naj bi se ustanovila druga SZI za vodne, morske in pomorske sektorje in ekosisteme (vodna SZI), razpis za zbiranje predlogov pa naj bi bil objavljen leta 2024. Komisija s pomočjo neodvisnih strokovnjakov do leta 2023 opravi oceno učinka, s katero oceni pomen področja vodnih, morskih in pomorskih sektorjev in ekosistemov. Če je izid ocene negativen, Komisija predlaga spremembo Priloge 1A in Priloge 1B, pri čemer upošteva prispevek upravnega odbora EIT in postopek strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prednostno področje vodnih, morskih in pomorskih sektorjev ter ekosistemov zajema široko paleto tradicionalnih in nastajajočih gospodarskih sektorjev, ki so neločljivo povezani z okoljskim naravnim kapitalom, ki je pod pritiskom. Področje bo imelo pomembno vlogo pri vzpostavitvi podnebno nevtralne, trajnostne in konkurenčne Unije do leta 2050, saj nove tehnologije in potreba po razogljičenju povzročajo vse večjo uporabo in izkoriščanje morskih in vodnih virov. Morja, oceani in celinske vode imajo osrednjo vlogo v podnebnih procesih, pri zdravju in dobrem počutju ljudi, pri zagotavljanju hrane, ohranitvi biotske raznovrstnosti, kritičnih ekosistemskih storitvah, obnovljivih virih energije in pri drugih virih. S čiščenjem odpadnih voda se bo zmanjšala količina porabljene energije in patogenih bakterij med odstranjevanjem vode iz blata iz čistilnih naprav, učinkovitost in kakovost naprave pa se bosta na splošno povečali. To prednostno področje dopolnjuje osem obstoječih SZI. Informativni pregled, v katerem so povzeti izzivi na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter pričakovani vpliv prihodnje SZI, je del Priloge 1Ba temu SIP.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 3 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prednostno področje kulturnega in ustvarjalnega sektorja se močno dopolnjuje z osmimi SZI, ki jih je EIT že ustanovil, ter potencialnimi prednostnimi področji drugih evropskih partnerstev, ki bodo ustanovljena v okviru programa Obzorje Evropa. Kulturni in ustvarjalni sektor ima velik potencial rasti in številne lokalne pobude ter je zelo privlačen za državljane. Močno je vključen v svoje lokalne in regionalne ekosisteme. Vendar pa je še vedno zelo razdrobljen, inovatorji in ustanovitelji podjetij pa nimajo potrebnih podjetniških in inovacijskih spretnosti. Ta ozka grla bi najbolje obravnavala SZI na podlagi pristopa s povezovanjem v okviru trikotnika znanja, dolgoročne perspektive in lokalnega pristopa. Informativni pregled, v katerem so povzeti izzivi na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter pričakovani vpliv prihodnje SZI, je del Priloge 1B.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi predlaganega proračuna za inštitut EIT bi lahko bila druga nova SZI ustanovljena leta 2025, razpis pa objavljen leta 2024, po spremembi Priloge 1A, s katero bodo dodana nova prednostna področja. Prednostna področja bodo izbrana glede na predloge upravnega odbora inštituta EIT. V teh predlogih bodo upoštevana prednostna področja, ki bodo opredeljena v načrtu strateških raziskav in inovacij programa Obzorje Evropa, ter merila za izbor evropskih partnerstev, zlasti odprtost, preglednost, dodana vrednost EU, skladnost in sinergije. Merila za izbor novih SZI bodo usklajena z merili iz programa Obzorje Evropa. Podpirala bodo tudi uresničevanje prednostnih nalog politike EU, kot so misije in cilji trajnostnega razvoja. Druge nove SZI bi lahko bile izbrane, če bi bil poleg proračuna inštituta EIT na voljo dodaten proračun.

Druga nova SZI bi lahko bila izbrana, če bodo za to na voljo dodatna proračunska sredstva EIT, pri tem pa bodo upoštevana prednostna področja v predlogu upravnega odbora EIT in v načrtu strateških raziskav in inovacij programa Obzorje Evropa ter merila za izbor evropskih partnerstev, zlasti odprtost, preglednost, dodana vrednost EU, prispevek k ciljem trajnostnega razvoja, skladnost in sinergije. Druge nove SZI bi lahko bile izbrane, če bi bil poleg proračuna EIT na voljo dodaten proračun.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.1 – točka 3 – preglednica</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

krepil inovacijske ekosisteme z nadaljnjo podporo obstoječim SZI pri spoprijemanju s svetovnimi izzivi prek povezovanja v okviru trikotnika znanja;

 

opredelil področja sodelovanja med SZI in spodbujal močnejše sodelovanje pri temah, ki so pomembne s strateškega in političnega vidika;

 

zagotovil, da SZI pripravijo in izvajajo strategijo za sodelovanje in sinergije z zadevnimi evropskimi partnerstvi ter drugimi ustreznimi pobudami in programi Unije;

 

zagotovil, da imajo SZI vključujoč pristop, namenjen krepitvi odnosa z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji na področju inovacij;

 

zagotovil, da dejavnosti regionalne inovacijske sheme EIT dosežejo večji regionalni učinek in da so v celoti vključene v večletne strategije SZI;

 

ustanovil nove SZI na izbranih tematskih področjih strateškega pomena; prvo leta 2022 na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.2. Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

3.2. Podpora podjetniški in inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT je z modelom povezovanja v okviru trikotnika znanja pripomogel k premostitvi trdovratne vrzeli med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami. Predvsem je zaradi svoje posebne osredotočenosti na podjetniško izobraževanje ključno orodje za razvoj človeškega kapitala. Kljub temu pa njegov vpliv ostaja omejen na partnerje SZI.

EIT je z modelom povezovanja v okviru trikotnika znanja pripomogel k premostitvi trdovratne vrzeli med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami. Predvsem so EIT in njegove SZI zaradi svoje posebne osredotočenosti na inovacije in podjetniško izobraževanje ključna orodja za razvoj človeškega kapitala. Kljub temu pa njihov vpliv ne bi smel ostati omejen na partnerje SZI, temveč bi se moral povečati.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Visokošolske institucije v Evropi morajo biti za širše podpiranje inovacij inovativne in podjetniško naravnane v svojem pristopu k izobraževanju, raziskavam ter sodelovanju s podjetji in širšimi lokalnimi inovacijskimi ekosistemi, vključno s civilno družbo.

Visokošolske institucije v Evropi morajo biti za širše podpiranje inovacij na čim bolj vključujoč način in ob upoštevanju uravnotežene zastopanosti spolov inovativne in podjetniško naravnane v svojem pristopu k izobraževanju, raziskavam ter sodelovanju s podjetji in širšimi lokalnimi in regionalnimi inovacijskimi ekosistemi, vključno s civilno družbo, javnimi institucijami in organizacijami tretjega sektorja. Zato SZI krepijo redne visokošolske dejavnosti in nadalje razvijajo podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij znotraj dejavnosti SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj visokošolskih institucij v bolj inovativne in podjetniško naravnane organizacije zahteva jasno strategijo, metodološki okvir in zavezo virov. Inštitut EIT je zaradi svojih izkušenj v edinstvenem položaju, da v okviru programa Obzorje Evropa podpre razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij.

EIT v sodelovanju s Komisijo in na podlagi prispevka obstoječih SZI pripravi in začne izvajati visokošolsko pobudo v podporo razvoju inovacijske in podjetniške zmogljivosti v trikotniku znanja, ki jo bodo izvajale SZI in se bo izvajala prek SZI. Upravni odbor EIT glede na rezultate ocene, ki jo neodvisni strokovnjaki opravijo ob izteku prvih treh let od začetka visokošolske pobude, odloči, ali naj se pobudo nadaljuje, nadgradi ali preneha.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo dejavnosti prek SZI izvajal odprto in ciljno z namenom izboljšati inovacijsko zmogljivost v visokošolskem izobraževanju, da bi se več visokošolskih institucij vključilo v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme. Te dejavnosti bodo dopolnjevale ukrepanje inštituta EIT na področju izobraževanja kot ključni del dejavnosti SZI na področju povezovanja v okviru trikotnika znanja, zlasti tako, da bodo postale bolj odprte in dostopnejše organizacijam, ki niso partnerice SZI. Vpliv inštituta EIT ne bi bil omejen na SZI in bi prispeval h ključni misiji inštituta EIT, tj. spodbujanju trajnostne gospodarske rasti in konkurenčnosti, s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic v skladu s cilji programa Obzorje Evropa, tj. spodbujanjem podjetniških in inovacijskih spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja, vključno s povečevanjem zmogljivosti visokošolskih institucij po vsej Evropi.

EIT dejavnosti prek SZI izvaja odprto, pregledno in ciljno z namenom izboljšati inovacijsko in podjetniško zmogljivost v visokošolskem izobraževanju, da bi se visokošolske institucije, ki še niso partnerice SZI, vključile v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme. Te dejavnosti bodo dopolnjevale ukrepanje EIT na področju izobraževanja v trikotniku znanja vsake SZI, zlasti tako, da bodo postale bolj odprte in dostopnejše organizacijam, ki niso partnerice SZI.

 

Visokošolska pobuda, ki jo izvajajo SZI, bi morala med drugim izboljšati izmenjavo dobre prakse o organizacijskem učenju, kovčingu in mentorstvu, razvoju tečajev in usposabljanju za izpopolnjevanje in preusposabljanje, razvoju akcijskih načrtov za prepoznavanje potreb na opredeljenih področjih, kot so upravljanje inovacij, ustanavljanje zagonskih podjetij, trajnost in podnebna nevtralnost, prenos tehnologije, upravljanje pravic intelektualne lastnine, vključevanje pristopov z vidika spolov v inovacije, sodelovanje z lokalnimi deležniki in druge dejavnosti inovacijske zmogljivosti.

 

SZI svoje dejavnosti za krepitev inovacijskih zmogljivosti visokošolskih institucij vključijo v večletno strategijo. Dejavnosti niso omejene na SZI in prispevajo h ključni misiji EIT, tj. spodbujanju evropske trajnostne gospodarske rasti in konkurenčnosti, s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic v skladu s cilji programa Obzorje Evropa, tj. spodbujanjem podjetniških in inovacijskih spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja, pri čemer se dosledno upošteva razsežnost spola.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora inštituta EIT bo temeljila na pobudah politike, kot sta okvira HEInnovate24 in RIIA25, katerih vrednost je bila dokazana v več visokošolskih institucijah in državah članicah po vsej EU. Inštitut EIT bo zasnoval podporne dejavnosti v tesnem sodelovanju s Komisijo ter pri tem zagotavljal skladnost in dopolnjevanje z ustreznimi dejavnostmi v okviru programov Obzorje Evropa, Erasmus in drugih programov. Specifične podrobnosti mehanizma izvajanja in uresničevanja bodo nadalje razvite in podrobneje določene v prvih treh letih, pred nadaljnjo širitvijo pa se bodo v tej pilotni fazi tudi spremljale in ocenjevale.

EIT in SZI bodo gradili na pobudah politike, kot so okviri Evropske univerze HEInnovate24 in RIIA25, katerih vrednost je bila dokazana v več visokošolskih institucijah in državah članicah po vsej EU. EIT SZI zagotovi podporo pri snovanju dejavnosti v skladu in ob dopolnjevanju z ustreznimi dejavnostmi v okviru programov Obzorje Evropa, Erasmus in drugih programov. Specifične podrobnosti mehanizma izvajanja in uresničevanja bodo nadalje razvite in podrobneje določene v prvih treh letih visokošolske pobude in se bodo tudi spremljale.

__________________

__________________

24 HEInnovate je okvir politike, ki sta ga razvila Evropska komisija in OECD. Visokošolskim institucijam ponuja metodologijo za opredeljevanje področij inovacijske zmogljivosti za nadaljnji razvoj ter za oblikovanje ustreznih strategij in ukrepov za dosego želenega učinka. HEInnovate temelji na trdnih metodoloških dokazih z osmimi področji krepitve zmogljivosti, ki so: vodenje in upravljanje; digitalna preobrazba; organizacijska zmogljivost; poučevanje in učenje podjetništva; priprava podjetnikov in podpora podjetnikom; izmenjava znanja; internacionalizacija in merjenje učinka. OECD je objavil več poročil o posameznih državah na podlagi okvira HEInnovate; glej serijo OECD o študijah o spretnostih na spletnem naslovu: https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je okvir politike, ki sta ga razvila Evropska komisija in OECD. Visokošolskim institucijam ponuja metodologijo za opredeljevanje področij inovacijske zmogljivosti za nadaljnji razvoj ter za oblikovanje ustreznih strategij in ukrepov za dosego želenega učinka. HEInnovate temelji na trdnih metodoloških dokazih z osmimi področji krepitve zmogljivosti, ki so: vodenje in upravljanje; digitalna preobrazba; organizacijska zmogljivost; poučevanje in učenje podjetništva; priprava podjetnikov in podpora podjetnikom; izmenjava znanja; internacionalizacija in merjenje učinka. OECD je objavil več poročil o posameznih državah na podlagi okvira HEInnovate; glej serijo OECD o študijah o spretnostih na spletnem naslovu: https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 Evropska komisija je razvila okvir ocene regionalnega inovacijskega učinka (RIIA) kot prvi korak pri usmerjanju ocen inovacijskega učinka univerz z opredelitvijo študij primerov na podlagi metrike. Ocenjevanje učinka inovacij, npr. prek okvira RIIA, bi se morda lahko povezalo z instrumenti financiranja na podlagi inovacijske uspešnosti na regionalni ali nacionalni ravni ali ravni EU.

25 Evropska komisija je razvila okvir ocene regionalnega inovacijskega učinka (RIIA) kot prvi korak pri usmerjanju ocen inovacijskega učinka univerz z opredelitvijo študij primerov na podlagi metrike. Ocenjevanje učinka inovacij, npr. prek okvira RIIA, bi se morda lahko povezalo z instrumenti financiranja na podlagi inovacijske uspešnosti na regionalni ali nacionalni ravni ali ravni EU.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo usmerjal in usklajeval izvajanje in spremljanje dejavnosti, ki jih bodo vodile SZI. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju: vključujočega pristopa za privabljanje visokošolskih institucij, ki niso partnerice SZI; interdisciplinarni in medsektorski pristop ter povezavo s strategijo Evropske komisije za pametno specializacijo, ustreznimi tematskimi platformami in EIT RIS.

Vsaka SZI posebno pozornost nameni zagotavljanju: odprtega in vključujočega pristopa za privabljanje visokošolskih institucij, ki niso partnerice SZI, da bi zagotovili čim širšo geografsko pokritost; interdisciplinarni in medsektorski pristop; večje udeležbe žensk v sektorjih, v katerih so premalo zastopane ter povezave s strategijo Evropske komisije za pametno specializacijo, ustreznimi tematskimi platformami, kot je instrument za podporo politikam, in regionalno inovacijsko shemo EIT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo svojo podporo razvoju inovacijske zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju povezal z znakom EIT, ki se trenutno podeljuje izobraževalnim programom SZI. Zlasti se lahko v uporabo znaka EIT vključijo sodelujoče visokošolske institucije. Inštitut EIT bo znak EIT razširil tudi na dejavnosti vseživljenjskega učenja, ki vključujejo in dosegajo širšo ciljno skupino študentov, odraslih učečih se in institucij (vključno z institucijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja), ki niso v SZI. Uporaba znaka zunaj skupnosti EIT bo imela bolj strukturiran učinek na vseh ravneh (na individualni ravni ter ravni programa in institucije).

EIT bo podpiral SZI pri uporabi znaka EIT, ki se trenutno podeljuje izobraževalnim programom SZI. Sodelujoče visokošolske ustanove se bodo spodbujale k uporabi znaka EIT. EIT zagotovi boljšo uporabo njegovega znaka in tudi razširi področje uporabe na dejavnosti vseživljenjskega učenja, mentorstvo, poklicno usposabljanje, programe za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev in množične odprte spletne tečaje, ki vključujejo in dosegajo širšo ciljno skupino študentov, odraslih učečih se in institucij (vključno z institucijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja), ki niso partnerice SZI. Uporaba znaka zunaj skupnosti SZI EIT naj bi imela bolj strukturiran učinek na vseh ravneh (na individualni ravni ter ravni programa in institucije). EIT spremljal učinkovitost širitve področja uporabe znaka EIT za programe SZI na področju izobraževanja in usposabljanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – odstavek 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT se bo osredotočil predvsem na visokošolske institucije iz držav s povprečnimi ali skromnimi rezultati na področju inovacij ter iz drugih regij, ki so manj uspešne ter želijo okrepiti svoj inovacijski odtis in strategije pametne specializacije. Inštitut EIT bo temu ukrepu namenil vsaj 25 % skupnega proračuna, namenjenega tem dejavnostim.

SZI svoje pobude za visokošolske dejavnosti izvajajo na podlagi odprtih in preglednih razpisov za zbiranje predlogov. SZI se osredotočijo predvsem na visokošolske institucije v vsej Uniji, zlasti pa na tiste iz držav in regij s povprečnimi ali skromnimi rezultati na področju inovacij ter iz drugih regij, ki so manj uspešne ter želijo okrepiti svoj inovacijski odtis in strategije pametne specializacije. SZI EIT tem dejavnostim namenijo ustrezna sredstva, z merili za upravičenost, ki jih je treba vključiti v razpise, pa se zagotovi, da znatno število visokošolskih institucij, vključenih v projekte, ne prihaja iz SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.2 – preglednica</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

v sodelovanju s Komisijo pripravil in začel dejavnosti v podporo razvoju inovacijske zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju, ki se bodo od leta 2021 izvajale prek SZI;

 

uvedel program ozaveščanja za spodbujanje visokošolskih institucij iz držav s povprečnimi ali skromnimi rezultati na področju inovacij k razvoju inovacijskih zmogljivosti;

 

zagotovil posebne smernice, strokovno znanje in kovčing sodelujočim visokošolskim institucijam;

 

okrepil in razširil področje uporabe znaka EIT tudi zunaj SZI, da se vključijo tudi visokošolske institucije, ki sodelujejo pri ukrepu.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komuniciranje

(1) Komuniciranje in razširjanje

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo okrepil svoje komuniciranje in prepoznavnost. Ob vse večjem številu SZI in novem ukrepu v podporo podjetniškemu razvoju visokošolskih institucij bo inštitut EIT okrepil svoja prizadevanja, da bi bil bolj prepoznaven kot znamka kakovosti na področju inovacij. To znamčenje in izboljšano komuniciranje sta ključna zlasti za državljane, saj inovacije, ki nastanejo v okviru inštituta EIT, prispevajo k predstavitvi konkretnega učinka naložb EU prek evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije. Inštitut EIT bo za svoje glavne zainteresirane strani (visokošolske institucije, raziskovalne organizacije, podjetja itd.) uporabil izboljšano strategijo znamčenja v vseh državah članicah in zunaj EU, v skladu s pristopom programa Obzorje Evropa glede komuniciranja.

EIT in SZI okrepijo in izboljšajo svoje komuniciranje in prepoznavnost ter za svoje glavne deležnike (visokošolske institucije, raziskovalne organizacije, podjetja, civilno družbo, lokalne in regionalne organe itd.) uporabijo izboljšano strategijo znamčenja v vseh državah članicah in zunaj EU, v skladu s pristopom programa Obzorje Evropa glede komuniciranja. Ob vse večjem številu SZI in novih pobud v podporo inovacijski in podjetniški zmogljivosti visokošolskih institucij bo EIT okrepil svoja prizadevanja za prepoznavanje podpore Unije kot znamke kakovosti na področju inovacij. To znamčenje in izboljšano komuniciranje sta ključna zlasti za državljane, regionalne in nacionalne organe, saj inovacije, ki nastanejo v okviru EIT in Evropskega sveta za inovacije, prispevajo k predstavitvi konkretnega učinka naložb EU prek evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev širšega obveščanja in boljšega razumevanja priložnosti, ki jih ponuja inštitut EIT, bo inštitut preučil možnost za okrepitev smernic in pomoči glede vidikov, povezanih s sodelovanjem v SZI inštituta EIT po vsej Evropi, na podlagi obstoječih informacijskih mrež v Evropi.

EIT za zagotovitev širšega obveščanja in boljšega razumevanja priložnosti, ki jih ponuja, okrepi smernice in pomoč glede vidikov, povezanih s sodelovanjem v SZI EIT po vsej Evropi. Posebna mreža nacionalnih uradnikov za zvezo EIT v okviru nacionalnih kontaktnih točk programa Obzorje Evropa uporablja obstoječe informacijske mreže po Evropi, da prispeva k povečanju prepoznavnosti in komunikacijskih dejavnosti EIT in SZI. Poleg tega bi morali podpirati nacionalne in regionalne organe pri ugotavljanju potrebnih sinergij z večletnimi programi SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo vsaj dvakrat letno organiziral redna srečanja skupine predstavnikov držav članic in zadevnih služb Komisije, da se zagotovi ustrezna komunikacija in pretok informacij z državami članicami in na ravni EU, ter jih obveščal o uspešnosti in dosežkih dejavnosti, ki jih financira. Skupina predstavnikov držav članic zagotovi tudi ustrezno podporo za povezovanje dejavnosti s podporo inštituta EIT z nacionalnimi programi in pobudami, vključno z morebitnim nacionalnim sofinanciranjem navedenih dejavnosti.

EIT bo vsaj dvakrat letno organiziral redna srečanja s skupino predstavnikov držav članic ter sorodnih služb Komisije, Evropskega parlamenta in Odbora regij, da se zagotovi ustrezna komunikacija in pretok informacij z državami članicami in na ravni EU, ter jih obveščal o uspešnosti in dosežkih dejavnosti, ki jih financira. Skupina predstavnikov držav članic zagotovi tudi ustrezno podporo za povezovanje dejavnosti s podporo EIT z nacionalnimi programi in pobudami, vključno z morebitnim nacionalnim sofinanciranjem navedenih dejavnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 1 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo še naprej vodil forum zainteresiranih strani inštituta EIT in nagrade EIT, da bi spodbujal stike z evropskimi akterji trikotnika znanja ter prepoznavanje najobetavnejših podjetnikov in inovatorjev v Evropi.

EIT še naprej vodi forum deležnikov EIT in nagrade EIT, da bi spodbujal stike z evropskimi akterji trikotnika znanja ter prepoznavanje najobetavnejših podjetnikov in inovatorjev v Evropi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT ima ključno vlogo pri razširjanju dobrih praks in izmenjavi izkušenj. SZI in projekti, ki podpirajo inovacijsko in podjetniško zmogljivost visokošolskih institucij, so za oblikovalce politik pomemben vir dokazov in učenja na podlagi izkušenj, saj jim zagotavljajo primere dobrih praks in podpore pri razvoju in izvajanju politike EU na svojih tematskih področjih.

EIT ima ključno vlogo pri opredeljevanju, delitvi in razširjanju dobrih praks in izmenjavi izkušenj. EIT in SZI tudi prek nacionalnih uradnikov za zvezo EIT sodelujejo z nacionalnimi in regionalnimi organi držav članic in Evropskim parlamentom, zlasti s strokovno skupino za znanost in tehnologijo (STOA), pri vzpostavitvi strukturiranega dialoga, da bi opredelili, izmenjevali in razširjali dobro prakso, spoznanja in priložnosti. SZI in projekti, ki podpirajo inovacijsko in podjetniško zmogljivost visokošolskih institucij, so za oblikovalce politik ter deležnike na področju raziskav, razvoja in inovacij pomemben vir dokazov in učenja na podlagi izkušenj, saj jim zagotavljajo primere dobrih praks in podpore pri razvoju in izvajanju politike EU na svojih tematskih področjih.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do zdaj dobre prakse in izkušnje, pridobljene v okviru SZI, niso bile zadosti kodificirane in učinkovito razširjene. Inštitut EIT bo v svoji podporni vlogi kot partner znanja za oblikovalce politike in celotno inovacijsko skupnost nadalje razvijal svoj položaj kot inovacijski inštitut, ki lahko širše zaznava inovativne prakse, spoznanja in rezultate dejavnosti, ki jih financira inštitut EIT (izobraževanje in usposabljanje, podpora inovacijam, podpora podjetništvu), jih analizira, kodificira, daje na voljo in zagotavlja njihovo uporabo. Ta dejavnost bo temeljila na povezavah in sinergijah z drugimi pobudami v okviru [stebra Inovativna Evropa] [predloga programa Obzorje Evropa].

Do zdaj dobre prakse in izkušnje, pridobljene v okviru SZI, niso bile ustrezno združene, kodificirane in učinkovito razširjene. EIT v svoji podporni vlogi kot partner znanja za oblikovalce politike in celotno skupnost raziskav, razvoja in inovacij nadalje razvija svoj položaj kot inovacijski inštitut, ki lahko širše zaznava inovativne prakse, spoznanja in rezultate dejavnosti, ki jih financira EIT (izobraževanje in usposabljanje, podpora raziskavam in inovacijam, podpora podjetništvu), jih analizira, kodificira, daje na voljo in zagotavlja njihovo uporabo. Ta dejavnost temelji na povezavah in sinergijah z drugimi pobudami v okviru stebra Inovativna Evropa programa Obzorje Evropa, zlasti Evropskega sveta za inovacije, misijah in evropskega partnerstva.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 3 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Mednarodno sodelovanje

(3) Mednarodno sodelovanje in dejavnosti za zagotavljanje svetovne razsežnosti

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo v okviru uredbe o EIT poskušal z mednarodnim sodelovanjem doseči večji vpliv svojih dejavnosti in bo usklajeval mednarodne dejavnosti SZI, ki jih financira. Njegova usmeritev bo tesno usklajena z zadevnimi cilji industrijske politike Evropske unije ter njenimi prednostnimi nalogami na področju raziskav in inovacij ter bo zagotavljala evropsko dodano vrednost.

EIT bo v okviru ... [uredba o EIT 2019/0151/COD)] poskušal z mednarodnim sodelovanjem in mednarodnimi dejavnostmi SZI, ki jih financira, doseči, da bo vpliv njegovih dejavnosti večji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 3 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT se bo v okviru mednarodnega sodelovanja in v dogovoru s Komisijo osredotočil na učinkovito spopadanje s svetovnimi družbenimi izzivi, da bi prispeval k ustreznim mednarodnim pobudam in ciljem trajnostnega razvoja, s tem zagotavljal dostop do talentov ter izboljšal ponudbo inovativnih rešitev in povpraševanje po njih. Inštitut EIT in SZI bodo svoje mednarodne dejavnosti načrtovali in izvajali v tesnem sodelovanju s Komisijo, v skladu s pristopom programa Obzorje Evropa in drugimi ustreznimi politikami EU ter pod nadzorom upravnega odbora inštituta EIT.

EIT in SZI bodo svoje mednarodne dejavnosti načrtovali in izvajali v tesnem sodelovanju s Komisijo, v skladu s pristopom programa Obzorje Evropa in drugimi ustreznimi politikami EU ter pod nadzorom upravnega odbora EIT. SZI se v okviru mednarodnega sodelovanja in pri dejavnostih za zagotavljanje svetovne razsežnosti ter po dogovoru z upravnim odborom EIT in Komisijo osredotočajo na učinkovito spopadanje s svetovnimi družbenimi izzivi, da bi prispevali k ustreznim mednarodnim pobudam in ciljem trajnostnega razvoja, za zagotavljanje dostopa do talentov in boljše ponudbe inovativnih rešitev in povpraševanja po njih.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.3 – točka 3 – preglednica</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

izboljšal svojo prepoznavnost med glavnimi zainteresiranimi stranmi v državah članicah z okrepljeno strategijo znamčenja;

 

zagotovil prepoznavnost podpore Evropske unije;

 

preučil izvedljivost uporabe obstoječih informacijskih mrež EU in zagotovil usklajevanje njihovih dejavnosti, da bi se potencialnim partnerjem SZI inštituta EIT zagotovili boljši nasveti in smernice;

 

organiziral redna srečanja skupine predstavnikov držav članic, da bi se zagotovila učinkovito komuniciranje in pretok informacij z državami članicami;

 

izboljšal prepoznavnost svojih ukrepov med državljani in v svoji skupnosti zainteresiranih strani prek foruma zainteresiranih strani, nagrad EIT ter diplomantov EIT;

 

opredelil, kodificiral in učinkovito delil izkušnje in dobre prakse, ki izhajajo iz dejavnosti, ki jih financira; sodeloval z organi držav članic EU na nacionalni in regionalni ravni ter vzpostavil strukturiran dialog in usklajeval prizadevanja za opredelitev, izmenjavo in razširjanje dobrih praks in spoznanj;

 

v skladu s strategijo Komisije za mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij ter na podlagi posvetovanja z zadevnimi službami Komisije razvil splošne smernice mednarodnega sodelovanja inštituta EIT in SZI pod nadzorom upravnega odbora inštituta EIT.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tem oddelku je navedenih več ukrepov, katerih cilj je prilagoditi in izboljšati obstoječe delovanje inštituta EIT in SZI. Njihovo izvajanje na ravni inštituta EIT bo spremljal učinkovit in strateški upravni odbor inštituta EIT, ki bo zagotavljal potrebne spodbude in nadzor, tudi prek postopka dodeljevanja finančnih sredstev, za zagotovitev, da jih SZI izvajajo.

V tem oddelku je navedenih več ukrepov, katerih cilj je prilagoditi in izboljšati sedanje delovanje EIT in SZI. Njihovo izvajanje na ravni EIT spremlja učinkovit in strateški upravni odbor EIT, ki zagotavlja potrebne spodbude in nadzor, tudi prek postopka dodeljevanja finančnih sredstev na podlagi uspešnosti, za zagotovitev, da jih SZI izvajajo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo zagotovil operativne smernice SZI o zagotavljanju skladnosti z načeli dobrega upravljanja, načeli in merili, ki so glede evropskih partnerstev določena v uredbi Obzorje Evropa, ter glede usklajevanja s prednostnimi nalogami programa Obzorje Evropa, da se dosežeta čim večja uspešnost in vpliv, pri čemer bo tudi spremljal izvajanje teh smernic.

EIT bo zagotovil operativne smernice in stalno spremljanje SZI, da bo zagotovil skladnost z načeli dobrega vodenja in upravljanja, načeli in merili, ki so glede evropskih partnerstev določena v uredbi Obzorje Evropa, ter glede usklajevanja z zahtevami, ki izhajajo iz programa Obzorje Evropa, in z njegovimi prednostnimi nalogami, da se dosežeta čim večja uspešnost in vpliv, na podlagi dolgoročne strategije sodelovanja med EIT in SZI, pri čemer bo tudi spremljal izvajanje teh smernic. Kadar SZI ne deluje ustrezno ali ne dosega pričakovanih rezultatov in učinka, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi.

(Za uskladitev številčenja točk v Prilogi se točke iz Priloge I – točka 3 – točka 3.4 preštevilčijo v poznejši fazi postopka).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za zagotavljanje stalne odprtosti SZI in preglednosti med izvajanjem se bodo opazno izboljšali z vključitvijo skupnih določb glede novih članov, ki povečujejo vrednost partnerstev. Dejavnosti se bodo izvajale povsem pregledno. SZI bodo ostale dinamična partnerstva, v katera se lahko novi partnerji, vključno z vse večjim deležem MSP, vključijo na podlagi odličnosti in strateške ustreznosti. Postopek priprave poslovnega načrta (vključno z opredelitvijo prednostnih nalog, izborom dejavnosti in dodelitvijo sredstev) bo postal preglednejši in bolj vključujoč, da bi se omejila koncentracija financiranja in zagotovilo, da lahko dejavnosti SZI izkoristijo široko mrežo partnerjev. Nazadnje, SZI bodo povečale delež razpisov, zlasti za inovacijske projekte, ki so odprti za tretje osebe. Z vsemi temi ukrepi se bo povečalo število subjektov, ki sodelujejo pri dejavnostih SZI. Nazadnje, SZI bi morale v rednih poročilih poročati o vključevanju novih partnerjev.

EIT zagotovi, da se ukrepi za zagotavljanje stalne odprtosti SZI za nove člane ter preglednosti med izvajanjem opazno izboljšajo s sprejetjem in izvajanjem preglednih, jasnih in doslednih meril za vključevanje in izstop novih članov, s stalnim spremljanjem učinkovitosti ukrepov, ki povečujejo vrednost partnerstev. Dejavnosti se izvajajo povsem pregledno, med drugim s sistematično uporabo odprtih razpisov za projekte, partnerje in vzpostavitev novih kolokacijskih centrov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odličnost je še naprej glavno merilo pri izbiri partnerjev, projektov ali novih kolokacijskih centrov, ko pa je treba zares izbrati med predlogi, ki so ocenjeni enako, pa SZI dajejo prednost tistim predlogom, ki:

 

(a) vključuje večje število regij in držav z manjšo uspešnostjo na področju raziskav in inovacij, ali kjer so inovacije zmerne in skromne, kot je opredeljeno v točki (8) člena 2 uredbe o EIT [xxx];

 

(b) zajemajo večje število regij ali držav, ki še niso članice skupnosti SZI;

 

(c) vključujejo regije in države, ki so se zavezale, da bodo prispevale v sklade ESI;

 

(d) vključujejo večje število malih in srednjih podjetij;

 

(e) zagotavljajo bolj uravnoteženo zastopanost spolov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 2 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

SZI bodo ostale odprta in dinamična partnerstva, v katera se lahko novi partnerji po vsej Uniji, vključno z vse večjim deležem MSP in zagonskih podjetij, vključijo na podlagi odličnosti, dodane vrednosti in njihove zmožnosti prispevati k inovacijskim ekosistemom in strateške ustreznosti. Postopek priprave poslovnega načrta (vključno z opredelitvijo prednostnih nalog, izborom dejavnosti in dodelitvijo sredstev) in izbora novih kolokacijskih centrov ter povezane odločitve glede financiranja se naredijo preglednejši in bolj vključujoči, da bi se omejila koncentracija financiranja in zagotovilo, da lahko dejavnosti SZI izkoristijo geografsko pokritost in široko mrežo partnerjev. Nazadnje, SZI bi morale v rednih poročilih poročati o vključevanju novih partnerjev in upravičencev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Glede na to, da SZI delujejo v celotni inovacijski vrednostni verigi, bodo v svojem portfelju poslovnega načrta zagotovile ustrezno ravnovesje med izobraževalnimi, podjetniškimi in inovativnimi dejavnostmi. Operacije SZI se bodo izvajale na podlagi vitke, uspešne in stroškovno učinkovite strukture, da bodo upravni in režijski stroški čim nižji. Inštitut EIT bo zagotovil, da bodo SZI dosegle pričakovani vpliv prek različnih dejavnosti, opredeljenih v njihovih poslovnih načrtih, ki učinkovito podpirajo izpolnjevanje njihovih ciljev.

Glede na to, da SZI delujejo v celotni inovacijski vrednostni verigi, v svojem portfelju poslovnega načrta zagotovijo ustrezno in trajno ravnovesje med izobraževalnimi, raziskovalnimi, podjetniškimi in inovativnimi dejavnostmi. EIT nadzoruje, da se operacije SZI izvajajo na podlagi vitke, uspešne in stroškovno učinkovite strukture, da bodo upravni, menedžerski in režijski stroški na razumno najnižji ravni. EIT bo zagotovil, da bodo SZI dosegle pričakovani vpliv prek različnih dejavnosti, opredeljenih v njihovih poslovnih načrtih, ki učinkovito podpirajo izpolnjevanje njihovih ciljev. Poslovni načrti SZI in nepovratna sredstva EIT za SZI zajemajo obdobje vsaj treh let, poročanje o dejavnostih SZI pa še naprej poteka letno, da bi se zmanjšalo upravno breme.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uresničevanje zavez vsakega partnerja SZI v celotnem pogodbenem obdobju pobude se bo zagotavljalo z rednim spremljanjem dejanskih prispevkov partnerjev glede na izvirne zaveze. Inštitut EIT bo zagotovil, da imajo SZI vzpostavljen sistem upravljanja tveganj za primere, ko nekateri partnerji ne bodo mogli izpolniti svojih izvirnih zavez.

Uresničevanje zavez vsakega partnerja SZI v celotnem pogodbenem obdobju pobude se zagotavlja z rednim spremljanjem dejanskih prispevkov partnerjev glede na izvirne zaveze. EIT zagotovi, da imajo SZI vzpostavljen sistem upravljanja tveganj za primere, ko nekateri partnerji ne bodo mogli izpolniti svojih izvirnih zavez. SZI bi si morale pri zagotavljanju finančne vzdržnosti svojih dejavnosti prizadevati za raznolike vire prihodkov in naložb. Prizadevanja za finančno vzdržnost ne smejo privesti do povečanja šolnin ali članarin za partnerje, prikrajšanja manjših subjektov, kot so MSP in zagonska podjetja, v smislu članarin ali šolnin, ali do zmanjšanega zagotavljanja nepovratnih sredstev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 4 – preglednica</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

zagotovil, da bodo SZI uporabljale stroga načela odprtosti in preglednosti, zlasti glede izbora novih partnerjev in postopka priprave poslovnih načrtov;

 

zagotovil, da bo izvajanje SZI v celoti v skladu z zadevnimi zahtevami, ki izhajajo iz uredbe Obzorje Evropa;

 

zagotovil ustrezno uravnoteženost različnih dejavnosti v trikotniku znanja v poslovnih načrtih;

 

zagotovil, da bodo SZI imele čim nižje upravne stroške;

 

zagotovil prehod obstoječih osmih SZI na izpolnjevanje novih meril izvajanja iz programa Obzorje Evropa za evropska partnerstva.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo na podlagi vitkega in poenostavljenega modela financiranja izboljšal učinek in prispevek SZI pri doseganju ciljev programa Obzorje Evropa. Prilagodil bo svoj model financiranja, da bi se povečala dodana vrednost njegove podpore. Izboljšave bo uvedel na štirih glavnih področjih.

EIT bo na podlagi vitkega in poenostavljenega modela financiranja izboljšal učinek in prispevek SZI pri doseganju ciljev programa Obzorje Evropa. Prilagodil bo svoj model financiranja, da bi se povečala dodana vrednost njegove podpore ter s tem postopoma tudi zaveze partnerjev SZI ali drugih zasebnih in javnih virov. EIT bi moral zagotoviti uravnoteženo razporeditev proračuna za čas trajanja obdobja in nemoten prehod s sedanjega na novo obdobje večletnega finančnega okvira, zlasti za tekoče dejavnosti. Izboljšave bo uvedel na štirih glavnih področjih.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvič, inštitut EIT bo uvedel stopnjo sofinanciranja, da bi se povečala stopnja zasebnih in javnih naložb. Prilagoditev modela financiranja bo SZI v pomoč pri prehodu na finančno vzdržnost. Spodbudila jih bo, da bodo med trajanjem okvirnih sporazumov o partnerstvu v svojih poslovnih načrtih postopoma zmanjševale delež financiranja inštituta EIT, hkrati pa zviševale stopnjo skupnega vlaganja iz virov zunaj inštituta EIT. Stopnje sofinanciranja bodo vnaprej določene in se bodo postopoma zniževale, uporabljale pa se bodo v vseh fazah življenjskega cikla SZI (zagonska faza, faza rasti, faza zrelosti, izstop iz sistema nepovratnih sredstev inštituta EIT), kot je prikazano v nadaljevanju.

Prvič, EIT bo uporabil ustrezne in postopno padajoče stopnje za zmanjšanje sofinanciranja na polovico od dvanajstega leta delovanja SZI, da bi se povečala stopnja zasebnih in javnih naložb, ki niso prihodki od njihovih partnerjev, kar bo SZI pomagalo k povečanju dodatnih javnih in zasebnih prihodkov in naložb, da bi se dosegla finančna vzdržnost. EIT bo prilagodil delež financiranja glede na večletne poslovne načrte SZI, hkrati pa zviševal stopnjo skupnega vlaganja iz virov zunaj EIT. Financiranje EIT bo temeljilo na uspešnosti, spodbujalo učinek in nagrajevalo uspeh ter bo neposredno vezano na doseganje napredka pri uresničevanju ciljev SZI,v primeru trajnega pomanjkanja rezultatov pa se lahko prekine.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – slika 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Drugič, postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev, ki se trenutno uporablja, bo močneje usmerjen k konkurenčni uspešnosti in rezultatom ter uporabi večletnih nepovratnih sredstev. Upravni odbor inštituta EIT bo SZI zagotovil močnejše spodbude, zlasti na podlagi njihove individualne uspešnosti, da bi zagotovil najvišjo stopnjo učinka. Inštitut EIT bo torej spremenil svoje določbe glede konkurenčnega financiranja, da bi se izboljšal njegov učinek v okviru programa Obzorje Evropa.

Drugič, EIT bo zagotovil, da postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev temelji na konkurenčni uspešnosti in uporabi večletnih nepovratnih sredstev. Financiranje EIT je vezano na napredek v skladu s členom 11.... [uredba o EIT (2019/0151(COD)]. Upravni odbor EIT bo SZI zagotovil močnejše spodbude, zlasti na podlagi njihove individualne uspešnosti, da bi zagotovil najvišjo stopnjo učinka. EIT bo torej spremenil svoje določbe glede konkurenčnega financiranja, da bi se izboljšal njegov učinek v okviru programa Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tretjič, inštitut EIT bo uporabljal stroga pravila za krepitev mehanizma pregledov pred iztekom začetnega sedemletnega obdobja delovanja SZI. Ta vmesni pregled, ki se bo izvajal ob pomoči zunanjih strokovnjakov, bi moral biti skladen z najboljšimi mednarodnimi praksami, merili programa Obzorje Evropa za spremljanje in ocenjevanje evropskih partnerstev ter biti izveden pred iztekom začetnega sedemletnega obdobja. Na podlagi pregleda bo upravni odbor odločil, ali nadaljevati finančni prispevek SZI ali ga ustaviti (in ne podaljšati okvirnega sporazuma o partnerstvu z navedeno SZI) in prerazporediti sredstva k uspešnejšim dejavnostim.

Tretjič, EIT bo uporabljal stroga pravila za krepitev mehanizma pregledov pred iztekom začetnega sedemletnega obdobja delovanja SZI. Vmesni pregled izvedejo zunanji neodvisno strokovnjaki in je skladen z najboljšimi mednarodnimi praksami, merili programa Obzorje Evropa za spremljanje in ocenjevanje evropskih partnerstev ter merili, opredeljenimi v členu 11 ... [uredba o EIT (2019/0151(COD)]. Pregled se izvede pred iztekom začetnega sedemletnega obdobja. Na podlagi pregleda v skladu s členom 11 ... [uredba o EIT (2019/0151(COD)] bo upravni odbor odločil, ali zmanjšati, spremeniti ali nadaljevati finančni prispevek SZI ali ga ustaviti (in ne podaljšati okvirnega sporazuma o partnerstvu z navedeno SZI).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Zmanjševanje upravnega bremena

(Vstaviti pred: Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 5)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nazadnje, inštitut EIT bo nadaljeval prizadevanja za poenostavitev, da bi se odpravilo nepotrebno upravno breme27 SZI, s čimer bo omogočeno prožno in učinkovito izvajanje njihovega letnega poslovnega načrta in večletne strategije. To bo za zadevne dejavnosti SZI vključevalo uporabo pavšalnega zneska ali stroškov na enoto. Poleg tega bo inštitut EIT za zagotovitev boljšega načrtovanja virov, zlasti za inovacijske dejavnosti, ter spodbuditev močnejših zavez in dolgoročnih naložb partnerjev, ki sodelujejo v dejavnostih SZI, s SZI na podlagi ustreznih okvirnih sporazumov o partnerstvu podpisal večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev, kadar bo to ustrezno. Ti večletni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev ne bi smeli biti daljši od treh let.

EIT dodatno okrepi prizadevanja za poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena27 za SZI, s čimer bo omogočeno prožno in učinkovito izvajanje njihovih večletnih poslovnih načrtov. To bo za zadevne dejavnosti SZI vključevalo uporabo pavšalnega zneska ali stroškov na enoto. Poleg tega bo EIT za zagotovitev boljšega načrtovanja virov, zlasti za inovacijske dejavnosti, ter spodbuditev močnejših zavez in dolgoročnih naložb partnerjev, ki sodelujejo v dejavnostih SZI, s SZI na podlagi ustreznih okvirnih sporazumov o partnerstvu podpisal večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev. Ti večletni sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev bi morali zajemati obdobje vsaj treh let. EIT okrepi zaupanje v SZI in se pri ocenjevanju osredotoči na njihove rezultate in učinke.

__________________

__________________

27Kot je predlagalo Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu iz leta 2016 (priporočilo 1, str. 51), bi bilo zlasti ukinjeno letno poročanje o dopolnilnih dejavnostih SZI.

27 Kot je predlagalo Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu iz leta 2016 (priporočilo 1, str. 51), bi bilo zlasti ukinjeno letno poročanje o dopolnilnih dejavnostih SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 5 – preglednica 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

uvedel nov model financiranja, ki bo spodbujal dajanje zavez partnerjev SZI;

 

stalno izboljševal model financiranja s poenostavljanjem poročanja, in kadar se bo zdelo ustrezno, podpisoval večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s SZI na podlagi ustreznih okvirnih sporazumov o partnerstvu;

 

prilagodil postopek konkurenčnega dodeljevanja nepovratnih sredstev, da se nagradijo uspešnost in rezultati;

 

okrepil celovit pregled uspešnosti vsake SZI še pred iztekom njihovega sedmega leta dejavnosti, da se bo na podlagi tega upravni odbor lahko odločil, ali naj nadaljuje ali konča finančno podporo, v skladu z okvirom Obzorje Evropa za evropska partnerstva.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo do konca leta 2023 na podlagi poglobljene neodvisne študije v tesnem sodelovanju s Komisijo opredelil svoje razmerje s SZI, ki bodo v programskem obdobju 2021–2027 nehala prejemati nepovratna sredstva. Na podlagi pozitivnega rezultata končnega pregleda lahko inštitut EIT z vsako SZI sklene memorandum o sodelovanju, katerega namen je nadaljevati sodelovanje s SZI po prenehanju okvirnega sporazuma o partnerstvu. Ta memorandum bi moral med drugim vključevati pravice in obveznost, povezane z:

EIT oblikuje splošna načela glede razmerij s SZI po prenehanju okvirnega sporazuma o partnerstvu v skladu z okvirom programa Obzorje Evropa za evropska partnerstva. EIT do konca leta 2023 na podlagi poglobljene neodvisne študije v tesnem sodelovanju s Komisijo oceni tri SZI, ki se jim bo v programskem obdobju 2021–2027 iztekel okvirni sporazum o partnerstvu, in na podlagi tega opredeli svoje prihodnje razmerje z njimi.

 uporabo znamke EIT, sodelovanjem pri nagradah EIT in drugih pobudah, ki jih organizira inštitut EIT;

 

 uporabo znaka EIT za izobraževalne programe in programe usposabljanja;

 

 sodelovanjem pri konkurenčnih razpisih inštituta EIT glede dejavnosti med SZI in skupnih storitev;

 

 odnosi s skupnostjo diplomantov EIT.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 6 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na podlagi pozitivnega rezultata poglobljenega pregleda, ki ga opravijo zunanji neodvisni strokovnjaki, in pozitivnega sklepa svojega upravnega odbora lahko EIT v skladu s členom 11 uredbe o EIT odloči, da okvirni sporazum o partnerstvu podaljša do konca tekočega programskega obdobja, če ocena pokaže, da nekatere dejavnosti SZI še ne morejo biti finančno vzdržne, ostajajo pa ključne za izpolnjevanje njegovih nalog, dejavnosti in zmogljivosti za odzivanje na družbene izzive, ter tako še vedno potrebujejo finančno podporo EIT, da bi lahko SZI postale finančno vzdržne. V skladu s členom 11 uredbe o EIT za tako podaljšanje veljajo določeni pogoji in omejeni obseg, proračun in čas.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.4 – točka 6 – preglednica</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo:

črtano

oblikoval splošna načela glede razmerij s SZI po prenehanju okvirnega sporazuma o partnerstvu v skladu z okvirom Obzorje Evropa za evropska partnerstva;

 

na podlagi pozitivnega končnega pregleda in odločitve upravnega odbora inštituta EIT sklenil memorandum o sodelovanju s SZI, da se obdržijo kot dejavni člani skupnosti SZI.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi svojega širokega obsega delovanja in posebne vloge ima EIT možnost, da ustvarja sinergije in dopolnjevanja z drugimi programi ali instrumenti EU, tudi z večjo podporo za SZI pri načrtovanju in izvajanju njihovih dejavnosti. Spodnji seznam vključuje konkretne primere, pri katerih bo inštitut EIT prispeval k sinergijam v srednje- in dolgoročnem obdobju zunaj programa Obzorje Evropa.

EIT ima zaradi svojega širokega področja delovanja in posebne vloge kot sestavni del programa Obzorje Evropa možnost, da ustvarja sinergije in zagotavlja dopolnjevanje z drugimi programi ali instrumenti EU, vključno s krepitvijo podpore za SZI pri njihovem načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Spodnji seznam vključuje konkretne primere, pri katerih bo EIT prispeval k sinergijam v srednje- in dolgoročnem obdobju zunaj programa Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 4 – alinea 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- Glede na ozemeljsko razsežnost SZI in inovacijskih ekosistemov je treba iskati sinergije z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Čim bolj si je treba prizadevati za vključitev dejavnosti SZI v operativne programe organov upravljanja kohezijskih skladov. To bi lahko prispevalo k ciljem odprtosti, geografske uravnoteženosti in finančne trajnosti SZI ter povečalo splošni vpliv EIT.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 – točka 3.5 – odstavek 4 – alinea 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 SZI inštituta EIT bodo spodbujale sodelovanje s platformami pametne specializacije, zlasti projekte, ki že imajo izkušnje s sodelovanjem z organi upravljanja skladov kohezijske politike, da bi se olajšale sinergije med viri inštituta EIT, skladi kohezijske politike in drugimi evropskimi, nacionalnimi in/ali regionalnimi programi.

 SZI EIT bodo spodbujale sodelovanje med SZI in platformami pametne specializacije, da bi se olajšale sinergije med viri EIT, skladi kohezijske politike in drugimi evropskimi, nacionalnimi in/ali regionalnimi programi.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3 a. Kriza zaradi pandemije covida-19

 

(1) Sodelovanje med EIT in SZI

 

Zaradi velikih družbenih, gospodarskih, okoljskih in tehnoloških sprememb, ki jih je povzročila pandemija covida-19, bo potrebno sodelovanje vseh institucij, organov, uradov in agencij Unije, EIT pa bi moral prispevati k prizadevanjem na področju inovacij, ki so potrebna za zagotovitev usklajenega odziva na krizo. EIT bi moral zagotoviti, da SZI pomagajo pri pripravi inovativnih rešitev na različnih področjih ukrepanja v skladu s prednostnimi nalogami iz načrta okrevanja Unije, evropskega zelenega dogovora, industrijske strategije Unije in ciljev trajnostnega razvoja OZN, da se prispeva k okrevanju naših družb in gospodarstva ter okrepita njihova trajnostnost in odpornost. Vsaka SZI bi morala razviti dvoletni strateški načrt za prispevanje k blažitvi učinkov krize na gospodarstvo, zlasti pretresa v družbi in upada naložb. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ukrepom za večjo odpornost njihovih inovacijskih ekosistemov, zlasti za večjo odpornost mikropodjetij, MSP ter zagonskih podjetij, pa tudi študentov, raziskovalcev, podjetnikov in zaposlenih, ki jih je kriza najbolj prizadela.

 

EIT bi moral zagotoviti, da SZI lahko delujejo s potrebno prožnostjo, ki jim omogoča, da se prilagodijo vse večjemu povpraševanju, ki je posledica pandemije covida-19, in odzovejo na evropski načrt okrevanja. SZI lahko v sinergiji z drugimi inovacijskimi sklopi in agencijami predlagajo pobude za podporo sedanjemu inovacijskemu ekosistemu, ki temelji na trikotniku znanja. Objavijo lahko namenske razpise za zbiranje predlogov, spodbujajo pobude prek partnerstev, ekosistemov in skupnosti, posamično ali skupaj z drugimi SZI oblikujejo projekte za podporo trajnostnemu prestrukturiranju podjetij ter opredelijo MSP, zagonska podjetja in druge zainteresirane strani, ki potrebujejo podporo. SZI bi morale biti dovolj prožne, da lahko za svoje partnerje in upravičence ter tudi zunaj obstoječih skupnosti oblikujejo ukrepe podpore, ki bodo ustrezali svojemu namenu. Morale se bodo prilagoditi obdobju, ko bo način dela bolj decentraliziran in bo delo potekalo na daljavo, ko bo manj potovanj in več negotovosti, omejevanje fizičnih stikov pa se bo nadaljevalo. Partnerjem, upravičencem in študentom naj pomagajo z inovativnim orodjem za sodelovanje, instrumenti, informacijami in podpornimi storitvami.

 

Proti koncu leta 2023 upravni odbor EIT v sodelovanju s Komisijo oceni, ali je treba trajanje pobud v zvezi s krizo vsake SZI podaljšati.

 

(2) EIT zdravje

 

EIT zdravje bi moral brez podvajanja obstoječih podatkovnih zbirk in pobud prispevati k združevanju strokovnega znanja ter zbiranju podatkov in informacij za razvoj cepiv, metod testiranja in zdravljenja COVID-19. EIT zdravje bi moral prispevati k vzpostaviti horizontalnih platform, ki lahko podpirajo raziskave in razvoj v okviru pobud v zvezi s cepivom, ki jih sprožijo akademski svet, industrija, zlasti MSP, in druge organizacije, ki imajo izkušnje s predkliničnim strokovnim področjem, preskušanjem cepiv in proizvodnjo materiala za klinično preskušanje.

</Amend>

 

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proračunske potrebe inštituta EIT v obdobju 2021–2027 znašajo [3 000] milijonov EUR in temeljijo na treh glavnih sestavnih delih, ki so: (1)izdatki za obstoječih osem SZI (ob upoštevanju, da se bo za tri od njih okvirni sporazum o partnerstvu iztekel do leta 2024) in vzpostavitev dveh novih SZI (v letih 2022 in 2025);(2) začetek izvajanja novega ukrepa EIT za podporo in usklajevanje in (3) upravni izdatki.

Proračunske potrebe EIT v obdobju 2021–2027 znašajo 4 % celotnega proračuna programa Obzorje Evropa in temeljijo na dveh glavnih sestavnih delih, ki sta: (1)izdatki za obstoječih osem SZI (ob upoštevanju, da se bo za tri od njih okvirni sporazum o partnerstvu iztekel do leta 2024) in vzpostavitev dveh novih SZI (v letih 2022 ali 2023 in 2025); in (2) upravni izdatki.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Približno [2 500] milijonov EUR (83,3 % celotnega proračuna inštituta EIT) naj bi bilo porabljenih za financiranje obstoječih in novih SZI, kar vključuje [200] milijonov EUR za regionalno inovacijsko shemo. Pričakuje se, da bodo SZI z uvedbo stopnje sofinanciranja zagotovile še dodatnih [1 500] milijonov EUR iz drugih javnih in zasebnih virov. Proračun za vzpostavitev dveh novih SZI (v letih 2022 oziroma 2025) bo približno [300] milijonov EUR. Če bodo zagotovljena dodatna sredstva poleg sredstev inštituta EIT, bi lahko inštitut EIT vzpostavil dodatne SZI.

Približno 96,7 % naj bi bilo porabljenih za financiranje obstoječih in novih SZI, od tega:

 

(a) vsaj 15 % za regionalno inovacijsko shemo;

 

(b) največ 3 % za izobraževalno pobudo, katere cilj je razvoj inovacijskih in podjetniških sposobnosti v trikotniku znanja;

 

(c) približno 10 %za vzpostavitev dveh novih SZI (v letih 2022 ali 2023 oziroma 2025).

 

Če bodo zagotovljena dodatna sredstva poleg sredstev EIT, bi lahko EIT vzpostavil dodatne SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo začel izvajati nov podporni ukrep, ki bo prispeval k razvoju podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih institucij. Ta ukrep bo zahteval horizontalno projektno vodenje in storitve spremljanja. Za izvajanje teh dejavnosti je potrebnih približno [400] milijonov EUR iz proračuna inštituta EIT (največ 14 %), pri čemer je [120] milijonov EUR namenjenih zagonski fazi (prva tri leta), preostalo pa fazi rasti (zadnja štiri leta).

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo še naprej vitka in dinamična organizacija. Upravni izdatki, ki pokrivajo potrebno osebje, upravne in infrastrukturne stroške ter stroške poslovanja, se bodo povišali, vendar v povprečju ne bodo presegli 3 % proračuna inštituta EIT. Del upravnih izdatkov bo do konca leta 2029 pokrivala Madžarska z brezplačnimi pisarnami. Na podlagi tega bodo upravni izdatki za obdobje 2021–2027 torej znašali približno 73 milijonov EUR. Razčlenitev proračuna je navedena v nadaljevanju.

EIT bo še naprej vitka in dinamična organizacija. Upravni izdatki EIT, ki pokrivajo potrebno osebje, upravne in infrastrukturne stroške ter stroške poslovanja, se bodo povišali, vendar bodo v povprečju znašali približno 3 % proračuna EIT. Del upravnih izdatkov bo do konca leta 2029 pokrivala Madžarska z brezplačnimi pisarnami. Poleg tega je treba storiti veliko za zmanjšanje upravnih stroškov SZI, ki naj bodo v vsakem primeru čim nižji v razumnih okvirih.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.1 – odstavek 4 – slika</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Merjenje učinka inštituta EIT se bo v naslednjem programskem obdobju stalno izboljševalo, pri tem pa se bodo upoštevali do zdaj pridobljeni spoznanja in izkušnje. Inštitut EIT bo uporabil okvir ocenjevanja, poročanja in spremljanja ter tako zagotovil skladnost s splošnim pristopom, sprejetim za program Obzorje Evropa, obenem pa bo poskrbel za prilagodljivost. Zlasti se bodo izboljšale povratne informacije med Komisijo, inštitutom EIT in SZI za dosledno, skladno in učinkovito doseganje ciljev.

Merjenje učinka EIT se bo v naslednjem programskem obdobju stalno izboljševalo, pri tem pa se bodo upoštevali do zdaj pridobljeni spoznanja in izkušnje ter potreba, da se njegove prakse vključijo v prakse programa Obzorje Evropa. EIT bo uporabil okvir ocenjevanja, poročanja in spremljanja, ki je bil vzpostavljen v okviru programa Obzorje Evropa, z uporabo kazalnikov iz Priloge V k Uredbi [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4.2.1. Vmesni pregled EIT

 

Komisija izvede temeljit vmesni pregled EIT na podlagi rednih ocen iz člena 19 uredbe [xxx] o EIT. Vmesni pregled se izvede s pomočjo neodvisnih strokovnjakov najpozneje tri leta po začetku naslednjega finančnega obdobja. V tem vmesnem pregledu se med drugim ocenijo:

 

(a) rezultati in učinki izobraževalne pobude ter možnost, da se nadaljuje;

 

(b) učinkovitost strategij za zagotavljanje finančne vzdržnosti SZI;

 

(c) izvajanje in učinek RIS;

 

(d) izvedljivost nadaljnjega poglabljanja sodelovanja med EIT in vsemi izvajalskimi organi iz stebra III programa Obzorje Evropa, da se preuči, ali bi lahko imel EIT bolj horizontalno vlogo v vseh stebrih in/ali vzpostavil enotno kontaktno točko za inovacije, v okviru katere bi bil na voljo sklop različnih dopolnilnih dejavnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocena

4.2.2. Ocenjevanje in pregled SZI

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija bo v skladu z določbami uredbe o EIT in uredbe Obzorje Evropa redno ocenjevala dejavnosti inštituta EIT, vključno s tistimi, ki se upravljajo prek SZI. Z ocenjevanjem se bodo preverile učinkovitost, uspešnost, ustreznost, skladnost in dodana vrednost EU dejavnosti inštituta EIT, vključno s SZI. Temeljilo bo na neodvisnih zunanjih ocenah in bo del skupne vmesne in naknadne ocene programa Obzorje Evropa. Nadalje, inštitut EIT bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu pred koncem sedmega in štirinajstega leta delovanja temeljito pregledal vsako SZI.

Komisija bo v skladu z ... [uredba o EIT (2019/0151/COD)] in uredbo Obzorje Evropa redno ocenjevala dejavnosti inštituta EIT, vključno s tistimi, ki se upravljajo prek SZI. Z ocenjevanjem se bodo preverile učinkovitost, uspešnost, ustreznost, skladnost in dodana vrednost EU dejavnosti EIT, vključno s SZI. Temeljilo bo na neodvisnih zunanjih ocenah in bo del skupne vmesne in naknadne ocene programa Obzorje Evropa.

 

EIT bo na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu pred koncem četrtega, sedmega, enajstega in štirinajstega leta delovanja temeljito pregledal vsako SZI. Tak pregled opravijo neodvisni zunanji strokovnjaki, za nadaljevanje SZI pa mora upravni odbor sprejeti pozitivno odločitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročanje in spremljanje

4.2.3 Poročanje in spremljanje

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročanje in spremljanje uspešnosti delovanja SZI in njihovih rezultatov bosta primarna naloga inštituta EIT in se bosta izvajala v sodelovanju s skupnimi institucionalnimi službami iz programa Obzorje Evropa. Sistem poročanja in spremljanja za SZI bo vgrajen v splošni sistem spremljanja programa Obzorje Evropa, zlasti z izvajanjem skupnih podatkovnih modelov, ki vključujejo zbiranje podatkov. Komisija bo sodelovala pri oblikovanju vseh ustreznih kazalnikov učinka in spremljanja ter orodij, ki jih razvija ali uporablja EIT, da se zagotovita združljivost in skladnosti s celotnim sistemom spremljanja v okviru programa Obzorje Evropa, vključno s ključnimi potmi do učinkov, okvirom meril za evropska partnerstva in procesom strateškega načrtovanja. Poleg tega bo inštitut EIT upošteval uporabo metodologije inovacijskega radarja v programu Obzorje Evropa ter preučil, kako bi ga SZI lahko izkoristile za izboljšanje svojih dejavnosti spremljanja.

Komisija stalno spremlja upravljanje in izvajanje dejavnosti EIT v skladu s členom 45 uredbe [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa. Podatki iz projektov, ki se financirajo v okviru EIT, se vključijo v podatkovno zbirko programa Obzorje Evropa. Komisija bo sodelovala pri oblikovanju vseh ustreznih kazalnikov učinka in spremljanja ter orodij, ki jih razvija ali uporablja EIT, da se zagotovita združljivost in skladnosti s celotnim sistemom spremljanja v okviru programa Obzorje Evropa, vključno s ključnimi potmi do učinkov, okvirom meril za evropska partnerstva in procesom strateškega načrtovanja. Poleg tega bo EIT upošteval uporabo metodologije inovacijskega radarja v programu Obzorje Evropa ter preučil, kako bi ga SZI lahko izkoristile za izboljšanje svojih dejavnosti spremljanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na splošno bo inštitut EIT odgovoren za redno spremljanje delovne uspešnosti SZI in nenehno prilagajanje svojih sistemov spremljanja v skladu z okvirom spremljanja in poročanja iz programa Obzorje Evropa za evropska partnerstva ter v sodelovanju s skupnimi institucionalnimi službami iz programa Obzorje Evropa. Rezultati takega spremljanja se bodo upoštevali pri postopkih poslovnega načrtovanja SZI ter odločanju inštituta EIT o dodelitvi proračuna in pripravi okvirnih sporazumov o partnerstvu s SZI kot upravičenkami.

Na splošno bo EIT odgovoren za redno spremljanje delovne uspešnosti SZI, vključno z njihovimi upravnimi izdatki, in nenehno prilagajanje svojih sistemov spremljanja v skladu z okvirom spremljanja in poročanja iz programa Obzorje Evropa za evropska partnerstva ter v sodelovanju s skupnimi institucionalnimi službami iz programa Obzorje Evropa. Rezultati takega spremljanja se bodo upoštevali pri postopkih večletnega poslovnega načrtovanja SZI ter odločanju EIT o dodelitvi proračuna in pripravi okvirnih sporazumov o partnerstvu s SZI kot upravičenkami.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7 – točka 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) gospodarski/inovacijski učinek z vplivom na ustanavljanje in rast družb ter ustvarjanjem novih inovativnih rešitev za obravnavanje svetovnih izzivov, ustvarjanje neposrednih in posrednih delovnih mest ter mobilizacijo drugih javnih in zasebnih naložb;

(1) gospodarski/inovacijski učinek z vplivom na ustanavljanje in rast družb ter ustvarjanjem novih inovativnih rešitev za obravnavanje svetovnih izzivov, ustvarjanje neposrednih in posrednih delovnih mest ter mobilizacijo dodatnih javnih in zasebnih naložb;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7 – točka 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) znanstveni in izobraževalni učinek s krepitvijo človeškega kapitala na področju raziskav in inovacij, krepitvijo inovacijskih in podjetniških spretnosti na individualni in organizacijski ravni ter spodbujanjem odprtega razširjanja znanj in inovacij v družbi;

(2) znanstveni in izobraževalni učinek z ustvarjanjem novega znanja, krepitvijo človeškega kapitala na področju raziskav in inovacij, krepitvijo inovacijskih in podjetniških spretnosti na individualni in organizacijski ravni ter spodbujanjem odprtega razširjanja znanj in inovacij v družbi;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7 – točka 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) družbeni učinek z obravnavo prednostnih nalog politike EU na področju podnebnih sprememb, energije, surovin, zdravja ali hrane prek inovativnih rešitev, sodelovanja z državljani in končnimi uporabniki ter krepitvijo uporabe inovativnih rešitev na teh področjih družbe.

(3) družbeni učinek z obravnavo prednostnih nalog politike EU na področju podnebnih sprememb (blaženje, prilagajanje in odpornost), energije, surovin, zdravja, proizvodnje z dodano vrednostjo, urbane mobilnosti ali hrane prek inovativnih rešitev, sodelovanja z državljani in končnimi uporabniki ter krepitvijo uporabe inovativnih rešitev na teh področjih družbe;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7 – točka 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3 a) sistemski učinek z obravnavo kompleksnih in medsebojno povezanih problemov, oblikovanjem inovativnih celovitih rešitev, zagotavljanjem preobrazbenih aplikacij z integrirano dodano vrednostjo v več sektorjih, prispevkom k oblikovanju politik Unije ter spoprijemanju s svetovnimi in družbenimi izzivi, znotraj skupnosti SZI in zlasti v odnosih med SZI.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Učinki iz tretjega odstavka se izmerijo v skladu s kazalniki iz Priloge V k uredbi [xxx] o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V spodnji preglednici je neizčrpen seznam kazalnikov upravljanja in njihovih ciljnih vrednosti, ki jih bo inštitut EIT spremljal v obdobju 2021–2027. Ti kazalniki zagotavljajo okvirne vrednosti glavnih vložkov in izložkov za spremljanje doseganja ključnih ciljev inštituta EIT za obdobje 2021–2027, kot so spodbujanje inovacij in podjetništva z boljšim izobraževanjem, povečevanje njegovega regionalnega učinka in odprtosti do potencialnih partnerjev in zainteresiranih strani ter uvedba novih inovativnih rešitev za svetovne izzive na trg.

V spodnji preglednici je poleg tega neizčrpen seznam kazalnikov upravljanja in njihovih ciljnih vrednosti, ki jih bo inštitut EIT spremljal v obdobju 2021–2027. Ti kazalniki zagotavljajo okvirne vrednosti glavnih vložkov in izložkov za spremljanje doseganja ključnih ciljev inštituta EIT za obdobje 2021–2027, kot so spodbujanje inovacij in podjetništva z boljšim izobraževanjem, povečevanje njegovega regionalnega učinka in odprtosti do potencialnih partnerjev in zainteresiranih strani ter uvedba novih inovativnih rešitev za svetovne izzive na trg.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Priloga I – točka 4 – točka 4.2 – odstavek 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Inštitut EIT bo s Komisijo in v skladu z razvojem okvira kazalnikov programa Obzorje Evropa razvil dodatne kazalnike, vključno s kazalniki družbenega učinka na področjih dejavnosti SZI, v katerih se bo upošteval splošni pristop za evropska partnerstva in ki naj bi prispevali k znanstvenemu, gospodarskemu in družbenemu učinku. Na splošno bo cilj usklajevanja kazalnikov učinka s programom Obzorje Evropa spremljanje napredka k opredeljenim ciljem skozi čas. S tem bo zagotovljena primerjalna baza dokazov o rezultatih in učinkih SZI glede na preostali program. Poleg tega bo inštitut EIT zagotovil, da bo sistem spremljanja zajel napredek v zvezi z dejavnostmi, ki so specifične za model SZI, kot so povezovanje v okviru trikotnika znanja in podjetniške spretnosti.Cilj teh dodatnih kazalnikov bo spremljanje napredka in učinka skozi čas. Na primer: s kazalniki dejavnosti inštituta EIT v zvezi z izobraževanjem (vključno s tistimi v podporo zmogljivostim visokošolskih institucij) se bodo spremljali pridobivanje spretnosti (kratkoročno), kariera (srednjeročno) in delovni pogoji (dolgoročno) človeškega kapitala, vključevanje visokošolskih institucij in izboljšanje njihovih zmogljivosti (kratkoročno) ali njihova vloga in uspešnost v lokalnih inovacijskih ekosistemih (srednje- in dolgoročno).

EIT bo s Komisijo in v skladu z razvojem okvira kazalnikov programa Obzorje Evropa razvil dodatne kazalnike, vključno s kazalniki družbenega učinka na področjih dejavnosti SZI, v katerih se bo upošteval splošni pristop za evropska partnerstva in ki naj bi prispevali k znanstvenemu, gospodarskemu in družbenemu učinku. Na splošno bo cilj usklajevanja kazalnikov učinka s programom Obzorje Evropa spremljanje napredka k opredeljenim ciljem skozi čas. S tem bo zagotovljena primerjalna baza dokazov o rezultatih in učinkih SZI glede na preostali program. Poleg tega bo EIT zagotovil, da bo sistem spremljanja zajel napredek v zvezi z dejavnostmi, ki so specifične za model SZI, kot so povezovanje v okviru trikotnika znanja in podjetniške spretnosti. Cilj teh dodatnih kazalnikov bo spremljati napredek in učinek skozi čas. Na primer: s kazalniki dejavnosti inštituta EIT v zvezi z izobraževanjem (vključno s tistimi v podporo zmogljivostim visokošolskih institucij) se bodo spremljali pridobivanje spretnosti (kratkoročno), kariera (srednjeročno) in delovni pogoji (dolgoročno) človeškega kapitala, vključevanje visokošolskih institucij in izboljšanje njihovih zmogljivosti (kratkoročno) ali njihova vloga in uspešnost v lokalnih inovacijskih ekosistemih (srednje- in dolgoročno).

</Amend>