ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

24.6.2020 - (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Ondřej Kovařík
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2020/0082(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0122/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0122/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

(COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0198),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0137/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0122/2020),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Παρόλο που η επιδημία COVID-19 δημιουργεί δυσκολίες για τις εθνικές διοικήσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την περαιτέρω καθυστέρηση της εφαρμογής των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων. Πριν από την εμφάνιση της επιδημίας, ορισμένα κράτη μέλη είχαν επισημάνει ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Πέρα από τις άμεσες δυσκολίες που συνδέονται με την επιδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Επιτροπή για να εξασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι στόχοι της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο που συνίστανται στη διευκόλυνση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, στην ελάφρυνση της διοικητικής πίεσης που ασκείται στους πωλητές της Ένωσης και στην εξασφάλιση της συμβολής των επιγραμμικών πλατφορμών σε ένα δικαιότερο σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης αποτελούν βασικές πτυχές ενός περιβάλλοντος ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά την επιδημία COVID-19.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που συναντούν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και του γεγονότος ότι οι νέες διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συστήματα ΤΠ τους ώστε να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τις διατάξεις των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, διασφαλίζοντας έτσι τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών και πληρωμών στο πλαίσιο των τροποποιημένων καθεστώτων, είναι αναγκαίο να μετατεθούν κατά έξι μήνες οι ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Κρίνεται σκόπιμη η μετάθεση της ημερομηνίας κατά έξι μήνες, διότι η καθυστέρηση θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατό συντομότερη ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον δημοσιονομικές απώλειες των κρατών μελών.

(4) Λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα της επιδημίας COVID-19 και του γεγονότος ότι οι νέες διατάξεις βασίζονται στην αρχή ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιήσουν τα συστήματα ΤΠ τους ώστε να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τις διατάξεις των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, διασφαλίζοντας έτσι τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών και πληρωμών στο πλαίσιο των τροποποιημένων καθεστώτων, είναι ενδεχομένως αναγκαίο να μετατεθούν κατά τρεις μήνες οι ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών. Η αναβολή δεν είναι επιθυμητή, καθώς θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων και αύξηση του ελλείμματος ΦΠΑ, ενώ θα παρατείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των πωλητών τρίτων χωρών και των πωλητών της Ένωσης. Ωστόσο, ενδέχεται να ενδείκνυται μια αναβολή τριών μηνών, δεδομένου ότι αντιστοιχεί στην περίοδο εγκλεισμού στα περισσότερα κράτη μέλη. Μια ακόμη μεγαλύτερη αναβολή θα αύξανε τον κίνδυνο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να ενισχυθούν για την καταπολέμηση της πανδημίας και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της. Μια μεγαλύτερη καθυστέρηση έξι μηνών θα μπορούσε να επιφέρει απώλεια εσόδων μεταξύ 2,5 και 3,5 δισεκατομμυρίων EUR για τα κράτη μέλη. Λόγω της κρίσης που προκάλεσε η επιδημία COVID-19, έχει τεράστια σημασία να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εσόδων.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455

Άρθρο 2 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455

Άρθρο 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.

Με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Ιουλίου 2021.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Απριλίου 2021.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2021.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2021.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 («οδηγία ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο») και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου («κανονισμός ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο») ως μέρος της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στις 21 Νοεμβρίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 («η δεύτερη οδηγία ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο»).

Το νέο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω διαδικτύου. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να καλύψουν την τρέχουσα απώλεια ΦΠΑ ύψους 5 δισεκατομμυρίων EUR που χάνεται ετησίως στις διαδικτυακές πωλήσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών δεν θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση όταν πωλούν σε καταναλωτές της ΕΕ – τόσο άμεσα όσο και μέσω διαδικτυακών αγορών.

Ως ημερομηνία εφαρμογής του μεγαλύτερου μέρους της δέσμης νομοθετικών μέτρων για τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2021, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους και τα οικεία συστήματα ΤΠ.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 η Επιτροπή παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ετοιμότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν ότι, έως την προβλεπόμενη ημερομηνία, θα είναι έτοιμα να εφαρμόσουν τους κανόνες. Δύο κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες και ζήτησαν αναβολή της έναρξης εφαρμογής κατά ένα έτος ή περισσότερο. Λόγω της επιδημίας COVID-19, άλλα κράτη μέλη έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών τους και, κατά συνέπεια, την εφαρμογή των νέων κανόνων έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Παρόμοιες ανησυχίες διατυπώθηκαν και από τους βασικούς οικονομικούς φορείς, και ιδίως από τους φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε στις 8 Μαΐου 2020 να προτείνει την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο κατά 6 μήνες (από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιουλίου 2021).

Αν και τάσσεται υπέρ της αναβολής της ημερομηνίας εφαρμογής της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω της επιδημίας COVID-19, ο εισηγητής διαφωνεί με τους 6 μήνες που προτείνει η Επιτροπή. Αντίθετα, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη κάποια καθυστέρηση, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής ανάλογα με τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας, προκειμένου να παρασχεθεί στις αρχές και σε άλλους φορείς πρόσθετος χρόνος για την αντιστάθμιση της περιόδου περιορισμού της κυκλοφορίας. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνεπειών, εάν είναι εφικτό, η αποφυγή καθυστέρησης θα ήταν καλύτερη λύση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δημοσιονομικές απώλειες για τα κράτη μέλη έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 5-7 δισεκατομμύρια EUR ετησίως σε περίπτωση που η δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν εφαρμοστεί εγκαίρως. Συνεπώς, μια καθυστέρηση 6 μηνών θα ισοδυναμούσε με τουλάχιστον 2.5-3.5 δισεκατομμύρια EUR διαφυγόντων εσόδων για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη την τεράστια αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση των συνεπειών μιας τέτοιας καθυστέρησης και της επίδρασης στα δημόσια οικονομικά της ΕΕ, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς της ΕΕ.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η καθυστέρηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και να αντικατοπτρίζει τη διάρκεια της κρίσης (3 μήνες), ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να μειωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι κίνδυνοι και οι δαπάνες που επισημάνθηκαν στην αξιολόγηση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

15.5.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

27.5.2020

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Ondřej Kovařík

28.5.2020

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

9.6.2020

Εξέταση στην επιτροπή

9.6.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2020

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

24.6.2020

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου