Postup : 2020/0082(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0122/2020

Predkladané texty :

A9-0122/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0189

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0122/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 73k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0198 – C9‑0137/2020 – 2020/0082(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Spravodajca: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania

(COM(2020)0198 – C9‑0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0198),

 so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0137/2020),

 so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0122/2020),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Hoci šírenie ochorenia COVID-19 spôsobuje vnútroštátnym správnym orgánom skutočné ťažkosti, nemalo by sa využívať ako výhovorka pre ďalšie odďaľovanie implementácie spoločne dohodnutých pravidiel. Niektoré členské štáty pred vypuknutím epidémie signalizovali, že zavedenie nového systému sa oneskorí. Okrem bezprostredných problémov spojených s epidémiou COVID-19 by vlády mali vynaložiť maximálne úsilie na zavedenie nového systému. Členské štáty, ktoré majú problémy, ktoré by mohli spôsobiť meškanie plnej implementácie pravidiel, by mali využiť technickú pomoc Komisie na zabezpečenie správnej a plnej implementácie balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu. Ciele balíka opatrení v oblasti elektronického obchodu zamerané na uľahčenie konkurencieschopnosti európskych MSP vo svetovom meradle, uľahčenie administratívneho tlaku na predajcov v Únii a zabezpečenie toho, aby online platformy prispievali k spravodlivejšiemu systému výberu DPH a zároveň bojovali proti daňovým podvodom, sú kľúčovými aspektmi rovnosti podmienok pre všetky podniky, čo je v kontexte oživenia po epidémii COVID-19 mimoriadne dôležité.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Vzhľadom na výzvy, ktorým členské štáty čelia pri riešení krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a keďže nové ustanovenia sú založené na zásade, že všetky členské štáty musia aktualizovať svoje informačné systémy, aby boli schopné uplatňovať ustanovenia stanovené v smerniciach (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, čím sa zabezpečí zber a prenos informácií a platieb v rámci zmenených úprav, je potrebné odložiť dátumy transpozície a uplatňovania týchto smerníc o šesť mesiacov. Odklad o šesť mesiacov je primeraný, pretože zdržanie by malo byť čo najkratšie, aby sa minimalizovali ďalšie rozpočtové straty pre členské štáty.

(4) Vzhľadom na nové výzvy, ktorým členské štáty čelia pri riešení krízy spôsobenej vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, a keďže nové ustanovenia sú založené na zásade, že všetky členské štáty musia aktualizovať svoje informačné systémy, aby boli schopné uplatňovať ustanovenia stanovené v smerniciach (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, čím sa zabezpečí zber a prenos informácií a platieb v rámci zmenených úprav, môže byť potrebné odložiť dátumy transpozície a uplatňovania týchto smerníc o tri mesiace. Odklad nie je žiaduci, pretože povedie k strate príjmov a zvýšeniu výpadku príjmov z DPH a zároveň k predĺženiu nekalej súťaže medzi predajcami z krajín mimo EÚ a z Únie. Odklad o tri mesiace by však mohol byť vhodný, pretože zodpovedá obdobiu obmedzeného pohybu vo väčšine členských štátov. Ešte výraznejšie predĺženie odkladu by rozšírilo riziko podvodov v oblasti DPH v čase, keď sa verejné financie majú dopĺňať s cieľom boja proti pandémii a jej hospodárskym a sociálnym dôsledkom. Dlhšie 6-mesačné oneskorenie by mohlo členským štátom spôsobiť stratu na príjmoch od 2,5 do 3,5 miliardy EUR. Vzhľadom na krízu spôsobenú epidémiou COVID-19 je mimoriadne dôležité, aby sa zabránilo ďalším stratám na príjmoch.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Článok 2 – názov</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zmeny smernice 2006/112/ES s účinnosťou od 1. júla 2021

Zmeny smernice 2006/112/ES s účinnosťou od 1. apríla 2021

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Článok 2 – odsek 1 – úvodná veta</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa smernica 2006/112/ES mení takto:

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa smernica 2006/112/ES mení takto:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 – odsek 1 </Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa hlava IV smernice 2009/132/ES vypúšťa.

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa hlava IV smernice 2009/132/ES vypúšťa.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia do 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. marca 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice uplatňujú od 1. júla 2021.

Opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice uplatňujú od 1. apríla 2021.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2019/1995</DocAmend2>

<Article2>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh rozhodnutia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1</Article>

<DocAmend2>Smernica (EÚ) 2019/1995</DocAmend2>

<Article2>Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. júla 2021.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. apríla 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

5. decembra 2017 prijala Rada smernicu (EÚ) 2017/2455 (smernica o DPH v elektronickom obchode) a nariadenie (EÚ) 2017/2454 (nariadenie o DPH v elektronickom obchode) ako súčasť balíka opatrení súvisiacich s DPH v elektronickom obchode. 21. novembra 2019 prijala Rada smernicu (EÚ) 2019/1995 (druhá smernica o DPH v elektronickom obchode).

Nový systém DPH v elektronickom obchode uľahčí spotrebiteľom a podnikom, najmä startupom a MSP, nákup a predaj tovaru cez hranice online. Pomôže tiež členským štátom kompenzovať momentálne odhadovanú stratu 5 miliárd EUR ročne, o ktorú prichádzajú pri online predaji, a to zabezpečením, aby pri predaji spotrebiteľom v EÚ neboli uprednostňované podniky z krajín mimo EÚ, a to ani priamo, ani na trhoch online.

Dátum začatia uplatňovania veľkej časti balíka právnych predpisov o modernizácii DPH pre cezhraničný elektronický obchod bol stanovený na 1. januára 2021, aby členské štáty mali dostatok času na prispôsobenie svojich právnych predpisov a informačných systémov.

Komisia 14. februára 2020 predstavila súčasný stav pripravenosti členských štátov, pričom väčšina členských štátov potvrdila, že dané pravidlá k stanovenému dátumu bude schopná uplatňovať. Dva členské štáty vyjadrili obavy a požiadali o odklad začiatku uplatňovania o jeden rok alebo dlhšie. V dôsledku krízy súvisiacej s ochorením COVID-19 vyjadrili ďalšie členské štáty obavy v súvislosti s dokončením svojich prípravných prác, a teda aj pokiaľ ide o uplatňovanie nových pravidiel do 1. januára 2021. Podobné obavy vyjadrili aj kľúčové hospodárske subjekty, najmä poštové a kuriérske služby.

Preto sa Komisia 8. mája 2020 rozhodla navrhnúť, aby sa dátum začatia uplatňovania balíka opatrení v oblasti DPH z elektronického obchodu odložil o 6 mesiacov (z 1. januára 2021 na 1. júla 2021).

Hoci spravodajca podporuje odklad dátumu začatia uplatňovania balíka opatrení v oblasti DPH z elektronického obchodu z dôvodu epidémie COVID-19, nesúhlasí s lehotou 6 mesiacov, ktorú navrhla Komisia. Ak by bolo potrebné určité oneskorenie, bolo by možné zvážiť odklad zodpovedajúci trvaniu obmedzeného pohybu, aby orgány a ďalšie subjekty získali dodatočný čas na kompenzáciu za čas obmedzeného pohybu. Ak by to bolo možné, vzhľadom na hospodárske dôsledky by lepším riešením bolo nulové oneskorenie.

Ak sa balík opatrení v oblasti DPH pre elektronický obchod nezavedie včas, podľa názoru Komisie sa môžu rozpočtové straty členských štátov dosiahnuť približne 5 – 7 miliárd EUR ročne. Oneskorenie 6 mesiacov by preto pre členské štáty znamenalo ušlý zisk vo výške minimálne 2,5 – 3,5 miliardy EUR, pričom tieto odhady nezohľadňujú obrovský nárast elektronického obchodu počas krízy COVID-19. Členské štáty by si mali uvedomiť dôsledky takéhoto oneskorenia a jeho vplyv na verejné financie v EÚ, ako aj na konkurencieschopnosť trhu EÚ.

Spravodajca sa domnieva, že oneskorenie by malo byť čo najkratšie a malo by odrážať trvanie krízy (3 mesiace), pričom by sa maximálne znížili riziká a náklady, na ktoré poukázala Komisia v hodnotení z februára 2020.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania

Referenčné čísla

COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.5.2020

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

27.5.2020

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Ondřej Kovařík

28.5.2020

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

9.6.2020

Prerokovanie vo výbore

9.6.2020

 

 

 

Dátum prijatia

23.6.2020

 

 

 

Dátum predloženia

24.6.2020

 

 

Posledná úprava: 30. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia