Förfarande : 2020/0082(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0122/2020

Ingivna texter :

A9-0122/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0189

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0122/2020</NoDocSe>
PDF 176kWORD 75k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande av yttrande: <Depute>Ondřej Kovařík</Depute>

(Förenklat förfarande – artikel 52.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

(COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0198),

 med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0137/2020),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0122/2020).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Skäl 3a (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Covid-19-utbrottet orsakar visserligen verkliga svårigheter för de nationella förvaltningarna men det får inte användas som en ursäkt för att ytterligare försena genomförandet av gemensamt överenskomna regler. Redan före utbrottet hade vissa medlemsstater meddelat att de skulle bli försenade med genomförandet av det nya systemet. Oavsett de omedelbara svårigheterna i samband med covid-19-utbrottet bör regeringarna göra allt som står i deras makt för att genomföra det nya systemet. Medlemsstater med problem som skulle kunna orsaka en försening av det fullständiga genomförandet av reglerna bör använda det tekniska stöd som kommissionen tillhandahåller för att säkerställa ett korrekt och fullständigt genomförande av e-handelspaketet. E‑handelspaketets mål om att underlätta europeiska små och medelstora företags globala konkurrenskraft, lätta det administrativa trycket på säljare i unionen och säkerställa att onlineplattformar bidrar till ett rättvisare system för uppbörd av mervärdesskatt samtidigt som skattebedrägeri bekämpas är viktiga aspekter av de lika spelregler som ska gälla för alla företag, något som är särskilt viktigt i samband med återhämtningen efter covid-19.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Med tanke på de utmaningar som medlemsstaterna står inför för att hantera covid-19-krisen och det faktum att de nya bestämmelserna bygger på principen att alla medlemsstater måste uppdatera sina it-system för att kunna tillämpa bestämmelserna i direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995, och på så sätt säkerställa insamling och överföring av information och betalningar enligt de ändrade ordningarna, är det nödvändigt att skjuta upp dagen för införlivande och dagen för tillämpning av dessa direktiv med sex månader. Det är lämpligt att skjuta upp dagen för införlivande och dagen för tillämpning med sex månader, eftersom förseningen bör hållas så kort som möjlig för att minimera ytterligare budgetförluster för medlemsstaterna.

(4) Med tanke på de nya utmaningar som medlemsstaterna står inför till följd av covid-19-utbrottet och det faktum att de nya bestämmelserna bygger på principen att alla medlemsstater måste uppdatera sina it-system för att kunna tillämpa bestämmelserna i direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995, och på så sätt säkerställa insamling och överföring av information och betalningar enligt de ändrade ordningarna, kan det bli nödvändigt att skjuta upp dagen för tillämpning av dessa direktiv med tre månader. Det är inte önskvärt med något uppskjutande, eftersom detta kommer att leda till förlorade intäkter och ett ökat momsgap, samtidigt som den illojala konkurrensen mellan säljare utanför EU och säljare inom unionen förlängs. Ett uppskjutande på tre månader kan dock vara lämpligt eftersom det motsvarar den period då det rått en nedstängning i de flesta medlemsstater. Ett ännu längre uppskjutande skulle öka risken för momsbedrägerier vid en tidpunkt då de offentliga finanserna bör stärkas för att bekämpa pandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. En längre försening på sex månader skulle kunna leda till en intäktsförlust på mellan 2,5 och 3,5 miljarder EUR för medlemsstaterna. Mot bakgrund av den kris som orsakats av covid-19-utbrottet är det av yttersta vikt att undvika ytterligare intäktsförluster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – rubriken</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändringar av direktiv 2006/112/EG med verkan från och med den 1 juli 2021

Ändringar av direktiv 2006/112/EG med verkan från och med den 1 april 2021.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – stycke 1 – den inledande meningen</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med verkan från och med den 1 juli 2021 ska direktiv 2006/112/EG ändras på följande sätt:

Med verkan från och med den 1 april 2021 ska direktiv 2006/112/EG ändras på följande sätt:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 2</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Artikel 3 – stycke 1 </Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med verkan från och med den 1 juli 2021 ska avdelning IV i direktiv 2009/132/EG utgå.

Med verkan från och med den 1 april 2021 ska avdelning IV i direktiv 2009/132/EG utgå.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2017/2455</DocAmend2>

<Article2>Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv från och med den 1 juli 2021.

De ska tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv från och med den 1 april 2021.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stycke 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2019/1995</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till beslut</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – stycke 1</Article>

<DocAmend2>Direktiv (EU) 2019/1995</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2021.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


MOTIVERING

Den 5 december 2017 antog rådet direktiv (EU) 2017/2455 (direktivet om moms på e-handel) och rådets förordning (EU) 2017/2454 (förordningen om moms på e-handel) som en del av paketet om moms på e-handel. Den 21 november 2019 antog rådet direktiv (EU) 2019/1995 (det andra direktivet om moms på e-handel).

Det nya systemet för moms vid e-handel kommer att göra det lättare för konsumenter och företag, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag, att köpa och sälja varor online över gränserna. Det kommer också att hjälpa medlemsstaterna att återvinna de uppskattningsvis 5 miljarder euro i moms som går förlorade varje år vid onlineförsäljning, genom att se till att företag utanför EU inte får förmånsbehandling när de säljer till konsumenter i EU, oavsett om det är direkt eller via marknadsplatser online.

Dagen för tillämpning av huvuddelen av paketet om moms på e-handel blev i en enhällig omröstning fastställt till den 1 januari 2021, vilket gav medlemsstaterna tillräckligt med tid för att anpassa sin lagstiftning och sina it-system.

Kommissionen lade fram en lägesrapport om medlemsstaternas beredskap den 14 februari 2020, där merparten av medlemsstaterna bekräftade att de var redo att tillämpa reglerna inom utsatt tid. Två medlemsstater uttryckte farhågor och begärde att tillämpningen skulle skjutas upp med ett år eller mer. På grund av covid-19-utbrottet har andra medlemsstater framfört betänkligheter när det gäller slutförandet av det förberedande arbetet och därmed också tillämpningen av de nya reglerna senast den 1 januari 2021. Liknande betänkligheter har framförts av viktiga ekonomiska aktörer, särskilt post- och kurirföretag.

Som en följd av detta beslutade kommissionen den 8 maj 2020 att föreslå att dagen för tillämpningen av paketet om moms på e-handel senareläggs med 6 månader (från den 1 januari 2021 till den 1 juli 2021).

Föredraganden stöder visserligen ett senareläggande av dagen för tillämpning av paketet om moms på e-handel till följd av covid-19-utbrottet men ställer sig inte bakom de 6 månader som kommissionen har föreslagit. Om det skulle bli nödvändigt med en viss senareläggning kan en sådan som återspeglar nedstängningstiden övervägas, för att ge myndigheter och andra aktörer ytterligare tid för att kompensera för nedstängningsperioden. Med tanke på de ekonomiska konsekvenserna skulle det dock om möjligt vara bättre om förseningar kunde undvikas helt.

Enligt kommissionen har medlemsstaternas budgetförluster uppskattats till cirka 5–7 miljarder euro om året om paketet om moms på e-handel inte genomförs i tid. En fördröjning på 6 månader skulle därför betyda minst 2,5–3,5 miljarder euro i förlorade intäkter för medlemsstaterna, med tanke på att dessa uppskattningar inte beaktar den enorma ökningen av e-handeln under covid-19-krisen. Medlemsstaterna bör vara medvetna om konsekvenserna av en sådan försening och effekterna på de offentliga finanserna i EU samt en konkurrenskraftig EU-marknad.

Föredraganden anser att förseningen bör hållas så kort som möjligt och återspegla krisens varaktighet (3 månader), samtidigt som de risker och kostnader som togs upp i kommissionens utvärdering från februari 2020 minskas så mycket som möjligt.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

Referensnummer

COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)

Samråd med parlamentet

15.5.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

27.5.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Ondřej Kovařík

28.5.2020

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

9.6.2020

Behandling i utskott

9.6.2020

 

 

 

Antagande

23.6.2020

 

 

 

Ingivande

24.6.2020

 

 

Senaste uppdatering: 2 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy