Процедура : 2020/0084(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0123/2020

Внесени текстове :

A9-0123/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 201kWORD 73k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9‑0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик по становище: <Depute>Лудек Нидермайер</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19

(COM(2020)0201 – C9‑0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0201),

 като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0136/2020),

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0123/2020),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 a (ново)</Article>

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Въпреки че избухването на COVID-19 създава реални трудности за националните администрации, то не следва да се използва като претекст за допълнително забавяне на прилагането на съвместно договорените правила. Преди появата на епидемията някои държави членки бяха сигнализирали, че ще имат закъснения в прилагането на новата система. Извън непосредствените трудности, свързани с избухването на COVID-19, правителствата следва да не пестят никакви усилия за прилагането на новата система. Държавите членки, срещащи проблеми, които биха могли да доведат до забавяне на цялостното прилагане на правилата, следва да използват техническата помощ, предоставена от Комисията, за да се гарантира правилното и пълно прилагане на пакета за електронната търговия. Целите на пакета за електронната търговия – улесняване на глобалната конкурентоспособност на европейските МСП, облекчаване на административния натиск върху продавачите от Съюза и гарантиране, че онлайн платформите допринасят за една по-справедлива система за събиране на ДДС, като същевременно се води борба с данъчните измами, са ключови аспекти на равнопоставените условия на конкуренция за всички предприятия, което е особено важно в контекста на възстановяването след COVID-19.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Като се имат предвид предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки в борбата с кризата с COVID-19, и обстоятелството, че новите разпоредби се основават на принципа, че всички държави членки трябва да актуализират своите информационни системи, за да могат да прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 2017/2454, като така гарантират събирането и предаването на информация и плащания по изменените режими, е необходимо датите на прилагане на посочения регламент да се отложат с шест месеца. Отлагането с шест месеца е целесъобразно, тъй като забавянето трябва да бъде възможно най-малко, за да се минимизират допълнителните бюджетни загуби за държавите членки.

(5) Като се имат предвид новите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки в резултат от избухването на COVID-19, и обстоятелството, че новите разпоредби се основават на принципа, че всички държави членки трябва да актуализират своите информационни системи, за да могат да прилагат разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 2017/2454, като така гарантират събирането и предаването на информация и плащания по изменените режими, може да е необходимо датите на прилагане на посочения регламент да се отложат с три месеца. Отлагането не е желателно, тъй като това ще доведе до загуба на приходи и увеличаване на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС, като същевременно ще се удължи нелоялната конкуренция между продавачите от държави извън ЕС и тези от Съюза. Въпреки това може да е целесъобразно отлагане с три месеца, тъй като това съответства на периода на ограничителните мерки в повечето държави членки. Още по-дълго отлагане би увеличило риска от измами с ДДС в момент, когато публичните финанси следва да се възстановят, за да се води борба с пандемията и нейните икономически и социални последици. По-дългият срок от шест месеца би могъл да доведе до загуба на приходи от между 2,5 и 3,5 милиарда евро за държавите членки. С оглед на кризата, причинена от избухването на COVID-19, изключително важно е да се избегне по-нататъшна загуба на приходи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Член 1 – точка 7 – буква а – заглавие – раздел 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Разпоредби, приложими от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2021 г.“

„Разпоредби, приложими от 1 януари 2015 г. до 31 март 2021 г.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б – подточка i</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Член 1 – точка 7 – буква б – заглавие – раздел 3</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпоредби, приложими от 1 юли 2021 г.

Разпоредби, приложими от 1 април 2021 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2</Article>

<DocAmend2>Регламент (ЕС) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Член 2 – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 юли 2021 г.

Той се прилага от 1 април 2021г.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 5 декември 2017 г. Съветът прие Директива (ЕС) 2017/2455 (Директива за ДДС в областта на електронната търговия) и Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета (Регламент за ДДС в областта на електронната търговия) като част от пакета за ДДС в областта на електронната търговия. На 21 ноември 2019 г. Съветът прие Директива (ЕС) 2019/1995 (Втора директива за ДДС в областта на електронната търговия.

Новата система за ДДС в областта на електронната търговия ще улесни потребителите и предприятията, по-специално стартиращите предприятия и МСП, да купуват и продават стоки зад граница онлайн. Тя също така ще помогне на държавите членки да възстановяват загубите от ДДС, които се оценяват на 5 милиарда евро годишно за онлайн продажбите, като се гарантира, че предприятията извън ЕС не получават преференциално третиране, когато продават на потребителите в ЕС – както пряко, така и чрез онлайн места за търговия.

Беше единодушно гласувано датата на прилагане на основната част от пакета за ДДС в областта на електронната търговия да бъде 1 януари 2021 г., което дава на държавите членки достатъчно време да адаптират своето законодателство и информационните си системи.

На 14 февруари 2020 г. Комисията представи обзор относно готовността на държавите членки, в който повечето държави членки потвърдиха, че ще успеят да започнат да прилагат правилата от определената дата. Две държави членки изразиха опасения и поискаха началото на прилагането да бъде отложено с една година или повече. Поради избухването на кризата с COVID-19 други държави членки изразиха опасения по отношение на приключването на подготвителната си работа и следователно по отношение на прилагането на новите правила до 1 януари 2021 г. Подобни опасения бяха изразени от ключови икономически оператори, по-специално от пощенските и куриерските оператори.

Вследствие на това на 8 май 2020 г. Комисията реши да предложи да се отложи с шест месеца датата на прилагане на пакета за ДДС в областта на електронната търговия (от 1 януари 2021 г. до 1 юли 2021 г.).

Въпреки че подкрепя отлагане на датата на прилагане на пакета за ДДС в областта на електронната търговия поради избухването на COVID-19, докладчикът не е съгласен с предложените от Комисията 6 месеца. Вместо това, ако е необходимо известно забавяне, би могло да се обмисли отлагане, което да отрази продължителността на ограничителните мерки, за да се предостави допълнително време на органите и другите оператори за компенсиране на периода на ограничителните мерки. Въпреки това, като се имат предвид икономическите последици, по-добро решение би било да няма отлагане, ако това е възможно.

Според Комисията бюджетните загуби за държавите членки от неприлагането навреме на пакета за ДДС в областта на електронната търговия се оценяват на приблизително 5 – 7 милиарда евро годишно. Следователно забавяне с 6 месеца би означавало най-малко 2,5 – 3,5 милиарда евро пропуснати приходи за държавите членки, като се има предвид, че тези оценки не вземат под внимание огромното увеличение на електронната търговия по време на кризата с COVID-19. Държавите членки следва да отчитат последиците от това забавяне и въздействието върху публичните финанси в ЕС, както и върху конкурентния пазар на ЕС.

Докладчикът счита, че забавянето следва да бъде възможно най-кратко и да отразява продължителността на кризата (3 месеца), като същевременно се намалят във възможно най-голяма степен рисковете и разходите, посочени в оценката на Комисията от февруари 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19

Позовавания

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.5.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

27.5.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

9.6.2020

Разглеждане в комисия

9.6.2020

 

 

 

Дата на приемане

23.6.2020

 

 

 

Дата на внасяне

24.6.2020

 

 

Последно осъвременяване: 1 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност