Postup : 2020/0084(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0123/2020

Předložené texty :

A9-0123/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0181

<Date>{25/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0123/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 73k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Hospodářský a měnový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0201),

 s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0136/2020),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0123/2020),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4 a (nový)</Article>

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Přestože šíření onemocnění COVID-19 způsobuje státní správě jednotlivých zemí skutečné obtíže, nemělo by sloužit k ospravedlnění dalšího zpoždění v zavádění společně dohodnutých pravidel. Některé členské státy už před vypuknutím pandemie naznačovaly možné zpoždění v zavádění nového systému. Avšak vlády by měly i přes aktuální problémy spojené s pandemií COVID-19 vyvinout maximální úsilí, aby tento nový systém zavedly. Členské státy, jež se potýkají s problémy, které by mohly způsobit prodlevu v zavádění všech pravidel, by měly k zajištění správného a úplného zavedení balíčku předpisů v oblasti elektronického obchodování použít technickou pomoc poskytovanou Komisí. Cíle balíčku předpisů v oblasti elektronického obchodování, které spočívají v usnadnění globální konkurenceschopnosti evropských malých a středních podniků, zmírnění administrativního tlaku na prodejce z Unie a zajištění toho, aby online platformy přispívaly k spravedlivějšímu systému výběru DPH, a současně v potírání daňových podvodů, jsou klíčovými aspekty rovných podmínek pro všechny podniky, což je zvláště důležité v souvislosti s hospodářským oživením po této pandemii.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5</Article>

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na výzvy, kterým členské státy čelí při řešení krize COVID-19, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny uplatňovat ustanovení uvedená v nařízení (EU) 2017/2454, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, je nezbytné odložit data použitelnosti uvedeného nařízení o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

(5) S ohledem na nové výzvy, kterým členské státy čelí v důsledku šíření onemocnění COVID-19, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny použít ustanovení nařízení (EU) 2019/2454, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, by se mohlo ukázat jako nezbytné odložit data použitelnosti uvedeného nařízení o tři měsíce. Odkládat tato data není žádoucí, neboť to povede ke ztrátě příjmu a zvýšenému výpadku ve výběru DPH a současně k déle trvající nekalé soutěži mezi prodejci z Unie a prodejci ze třetích zemí. Odklad o tři měsíce by však mohl být přiměřený, neboť odpovídá období, kdy byl ve většině členských států omezen volný pohyb osob. Delší odklad by zvýšil riziko podvodů s DPH v době, kdy by měly být doplňovány veřejné finance, aby bylo možné bojovat proti pandemii a jejím hospodářským a sociálním důsledkům. V případě odkladu o šest měsíců by ztráta příjmu v členských státech mohla činit 2,5 až 3,5 miliardy EUR. Vzhledem ke krizi způsobené pandemií COVID-19 je nanejvýš důležité, aby se zabránilo dalším ztrátám příjmů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Čl. 1 – bod 7 – písm. a – nadpis – oddíl 2 </Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 30. června 2021

Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 31. března 2021

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – bod i</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Čl. 1 – bod 7 – písm. b – nadpis – oddíl 3 </Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení použitelná ode dne 1. července 2021

Ustanovení použitelná ode dne 1. dubna 2021

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 2</Article>

<DocAmend2>Nařízení (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Čl. 2 – odst. 2 </Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. července 2021.

Použije se ode dne 1. dubna 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 5. prosince 2017 přijala Rada v rámci balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování směrnici (EU) 2017/2455 („směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování“) a nařízení Rady (EU) 2017/2454 („nařízení o DPH v oblasti elektronického obchodování“). Dne 21. listopadu 2019 přijala Rada směrnici (EU) 2019/1995 („druhá směrnice o DPH v oblasti elektronického obchodování“).

Nový systém týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování usnadní zákazníkům a podnikům, zejména začínajícím podnikům a malým a středním podnikům, on-line nákup a prodej zboží přes hranice. Pomůže také členským státům získat zpět každoroční ztrátu na DPH z on-line prodeje, jejíž výše se odhaduje na 5 miliard EUR, a to tím, že zajistí, aby se podnikům ze zemí mimo EU nedostávalo preferenčního zacházení při prodeji spotřebitelům v EU, bez ohledu na to, zda tak činí přímo, nebo prostřednictvím internetových tržišť.

Datum použitelnosti hlavní části balíčku předpisů týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování bylo na základě jednomyslného hlasování stanoveno na 1. ledna 2021, což členským státům poskytuje dostatek času na přizpůsobení svých právních předpisů a informačních systémů.

Dne 14. února 2020 informovala Komise o současné situaci z hlediska připravenosti členských států, přičemž většina členských států potvrdila, že bude schopna dotčená pravidla uplatňovat od příslušného dne. Dva členské státy vyjádřily obavy a požádaly o odklad data použitelnosti nejméně o jeden rok. Po vypuknutí koronavirové krize vyjádřily také další státy obavy ohledně dokončení přípravných prací, a tedy i použitelnosti nových pravidel od 1. ledna 2021. Podobné obavy vyjádřily i klíčové hospodářské subjekty, zejména provozovatelé poštovních a kurýrních služeb.

Komise se proto dne 8. května 2020 rozhodla navrhnout odklad data použitelnosti balíčku předpisů týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování o 6 měsíců (z 1. ledna 2021 na 1. července 2021).

Zpravodaj sice souhlasí s odkladem data použitelnosti uvedeného balíčku v důsledku pandemie COVID-19, avšak nikoli o 6 měsíců, jak navrhuje Komise. Pokud si situace určité zpoždění přece jen vyžádá, pak by bylo vhodnější zvážit odklad o dobu, která bude odpovídat době uplatňování omezení volného pohybu osob, a poskytnout tak orgánům v členských státech a dalším provozovatelům delší lhůtu jako náhradu za období, po které byla tato omezení uplatňována. Vzhledem k souvisejícím hospodářským důsledkům by však bylo lepší, kdyby se k žádnému odkladu pokud možno nepřistupovalo.

Rozpočtové ztráty členských států v případě, že balíček předpisů týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování nebude včas zaveden, byly podle Komise odhadnuty přibližně na 5–7 miliard EUR ročně. Odklad o 6 měsíců by tak pro členské státy znamenal ušlý příjem ve výši nejméně 2,5 až 3,5 miliardy EUR, vezme-li se v úvahu, že uvedené odhady nezohlednily obrovský nárůst elektronického obchodování v době koronavirové krize. Členské státy by si měly být vědomy důsledků takovéto prodlevy a jejího dopadu na veřejné finance v EU a na konkurenceschopnost trhu EU.

Zpravodaj se domnívá, že odklad by měl být co nejkratší a měl by odrážet délku krize (3 měsíce), přičemž by se v co největší míře měla snížit rizika a náklady, na něž Komise upozornila ve svém hodnocení z února 2020.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19

Referenční údaje

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

15.5.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

27.5.2020

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

9.6.2020

Projednání ve výboru

9.6.2020

 

 

 

Datum přijetí

23.6.2020

 

 

 

Datum předložení

24.6.2020

 

 

Poslední aktualizace: 2. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí