Procedure : 2020/0084(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0123/2020

Indgivne tekster :

A9-0123/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0123/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 74k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Forenklet procedure, jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0201),

 der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0136/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0123/2020),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 4 a (ny)</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Selv om covid-19-udbruddet skaber reelle problemer for de nationale myndigheder, bør det ikke bruges som undskyldning for yderligere at forsinke gennemførelsen af regler vedtaget i fællesskab. Før udbruddet havde nogle medlemsstater tilkendegivet, at de ville blive forsinket med gennemførelsen af det nye system. Ud over de umiddelbare vanskeligheder i forbindelse med covid-19-udbruddet bør regeringerne gøre, hvad de kan, for at gennemføre det nye system. Medlemsstater, der står over for problemer, som kan medføre forsinkelser i den fuldstændige gennemførelse af reglerne, bør anvende den tekniske bistand, som Kommissionen yder, for at sikre en korrekt og fuldstændig gennemførelse af e-handelspakken. E‑handelspakkens mål om at fremme europæiske SMV'ers globale konkurrenceevne, lette det administrative pres på sælgere i Unionen og sikre, at onlineplatforme bidrager til et mere retfærdigt momsopkrævningssystem, samtidig med at skattesvig bekæmpes, er centrale aspekter af lige vilkår for alle virksomheder, hvilket er særlig vigtigt i forbindelse med genopretningen efter covid-19.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Betragtning 5</Article>

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I betragtning af de udfordringer, som medlemsstaterne står over for i forbindelse med at håndtere covid-19-krisen, og den kendsgerning, at de nye bestemmelser er baseret på princippet om, at alle medlemsstater skal opdatere deres IT-systemer for at være i stand til at anvende bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2454 og således sikre indsamlingen og fremsendelsen af oplysninger og indbetalinger i henhold til de ændrede ordninger, er det nødvendigt at udsætte datoen for anvendelse af denne forordning med seks måneder. En udsættelse på seks måneder er hensigtsmæssig, fordi forsinkelsen bør holdes så kort som muligt for at minimere yderligere budgetmæssige tab for medlemsstaterne.

(5) I betragtning af de nye udfordringer, som medlemsstaterne står over for som følge af covid-19-udbruddet, og af den kendsgerning, at de nye bestemmelser er baseret på princippet om, at alle medlemsstater skal opdatere deres IT-systemer for at være i stand til at anvende bestemmelserne i forordning (EU) 2017/2454 og således sikre indsamlingen og fremsendelsen af oplysninger og indbetalinger i henhold til de ændrede ordninger, kan det være nødvendigt at udsætte datoen for anvendelse af denne forordning med tre måneder. Udsættelse er ikke ønskelig, da en sådan vil føre til et indtægtstab og et større momsgab, samtidig med at den forlænger den illoyale konkurrence mellem sælgere uden for EU og sælgere i EU. Ikke desto mindre kan en udsættelse på tre måneder være hensigtsmæssig, da den svarer nogenlunde til nedlukningsperioden i de fleste medlemsstater. En endnu længere udsættelse ville øge risikoen for momssvig i en tid, hvor de offentlige finanser bør genopbygges for at bekæmpe pandemien og dens økonomiske og sociale konsekvenser. En længere forsinkelse på seks måneder kunne føre til et indtægtstab på mellem 2,5 mia. og 3,5 mia. EUR for medlemsstaterne. I lyset af krisen forårsaget af covid-19-udbruddet er det af største betydning at undgå yderligere tab af indtægter.

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – stk. 7 – litra a – overskrift – afdeling 2</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

"Bestemmelser gældende fra den 1. januar 2015 indtil den 30. juni 2021".

"Bestemmelser gældende fra den 1. januar 2015 indtil den 31. marts 2021"

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – nr. i</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – stk. 7 – litra b – overskrift – afdeling 3</Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

"Bestemmelser gældende fra den 1. juli 2021"

"Bestemmelser gældende fra den 1. april 2021"

</Amend>

<Amend>Ændringsforslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Forslag til forordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2</Article>

<DocAmend2>Forordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – stk. 2 </Article2>

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Den anvendes fra den 1. juli 2021."

"Den anvendes fra den 1. april 2021."

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


BEGRUNDELSE

Den 5. december 2017 vedtog Rådet direktiv (EU) 2017/2455 ("direktiv om moms ved e-handel") og Rådets forordning (EU) 2017/2454 ("forordning om moms ved e-handel") som en del af pakken om momsregler for e-handel. Den 21. november 2019 vedtog Rådet direktiv (EU) 2019/1995 ("det andet direktiv om moms ved e-handel").

Det nye momssystem for e-handel vil gøre det lettere for forbrugere og virksomheder, navnlig nystartede virksomheder og SMV'er, at købe og sælge varer online på tværs af grænserne. Det vil også hjælpe medlemsstaterne med at få de nuværende anslåede 5 mia. EUR i moms ind, som tabes på onlinesalg hvert år, ved at sikre, at virksomheder uden for EU ikke får fortrinsbehandling, når de sælger til forbrugere i EU – både direkte og via onlinemarkedspladser.

Datoen for anvendelse af størstedelen af pakken om momsregler for e‑handel blev enstemmigt vedtaget til at være den 1. januar 2021, således at medlemsstaterne havde tilstrækkelig tid til at tilpasse deres lovgivning og IT-systemer hertil.

Kommissionen fremlagde en status over medlemsstaternes parathed den 14. februar 2020, i hvilken forbindelse de fleste medlemsstater havde bekræftet, at de ville være i stand til at anvende reglerne senest ved fristens udløb. To medlemsstater gav udtryk for bekymring og anmodede om udsættelse af reglernes anvendelse med et år eller mere. Som følge af udbruddet af covid-19-krisen har andre medlemsstater givet udtryk for bekymringer med hensyn til afslutningen af det forberedende arbejde og dermed med hensyn til anvendelsen af de nye regler pr. 1. januar 2021. Lignende bekymringer har de vigtigste økonomiske aktører, navnlig post- og kurervirksomhederne, givet udtryk for.

Som følge heraf besluttede Kommissionen den 8. maj 2020 at foreslå at udsætte anvendelsesdatoen for pakken om momsregler for e‑handel med seks måneder (fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021).

Ordføreren støtter ganske vist en udsættelse af datoen for anvendelse af momspakken for e‑handel på grund af covid-19-udbruddet, men er uenig i de seks måneder, som Kommissionen har foreslået. Hvis en udsættelse viser sig at være nødvendig, kunne man i stedet for overveje en udsættelse, der afspejler varigheden af nedlukningen, for at give myndighederne og andre operatører ekstra tid, der kompenserer for nedlukningsperioden. I betragtning af de økonomiske konsekvenser ville det ikke desto mindre være bedre uden en udsættelse, hvis det er muligt.

Ifølge Kommissionen er medlemsstaternes budgetmæssige tab blevet skønnet til omkring 5 til 7 mia. EUR om året, hvis pakken om momsregler for e‑handel ikke gennemføres til tiden. En forsinkelse på 6 måneder vil derfor beløbe sig til mindst 2,5 til 3,5 mia. EUR i mistede indtægter for medlemsstaterne, i betragtning af at disse skøn ikke tager hensyn til den enorme stigning i e-handelen under covid-krisen. Medlemsstaterne bør være opmærksomme på konsekvenserne af en sådan udsættelse og indvirkningen på de offentlige finanser i EU samt på et konkurrencepræget EU-marked.

Ordføreren mener, at udsættelsen bør være så kort som mulig og afspejle krisens varighed (3 måneder) og samtidig mindske de risici og omkostninger, der blev påpeget i Kommissionens evaluering fra februar 2020, i videst muligt omfang.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EU) 2017/2454 for så vidt angår anvendelsesdatoerne på grund af udbruddet af covid-19-krisen

Referencer

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Dato for høring af EP

15.5.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

27.5.2020

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

9.6.2020

Behandling i udvalg

9.6.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.6.2020

 

 

 

Dato for indgivelse

24.6.2020

 

 

Seneste opdatering: 2. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik