Menettely : 2020/0084(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0123/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0123/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 72k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2020)0201),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0136/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0123/2020),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on muutettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)</Article>

 

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Vaikka covid-19-pandemia aiheuttaa todellisia vaikeuksia kansallisille viranomaisille, sitä ei pitäisi käyttää tekosyynä yhteisesti sovittujen sääntöjen täytäntöönpanon viivyttämiselle edelleen. Ennen pandemiaa jotkin jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet, että uuden järjestelmän täytäntöönpanossa ilmenisi viivytyksiä. Covid-19-pandemiaan liittyvien välittömien vaikeuksien voittamisen lisäksi hallitusten olisi tehtävä kaikkensa uuden järjestelmän panemiseksi täytäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, joiden hankaluudet saattavat viivyttää sääntöjen täysimääräistä täytäntöönpanoa, olisi käytettävä komission tarjoamaa teknistä apua, jotta voidaan varmistaa sähköistä kaupankäyntiä koskevan paketin asianmukainen ja täysimääräinen täytäntöönpano. Sähköistä kaupankäyntiä koskevan paketin tavoitteet, jotka koskevat eurooppalaisten pk-yritysten yleisen kilpailukyvyn helpottamista, unionin myyjiin kohdistuvan hallinnollisen paineen keventämistä ja sen varmistamista, että verkkoalustat edistävät oikeudenmukaisempaa arvonlisäveron kantojärjestelmää samalla kun torjutaan veropetoksia, ovat keskeisiä tekijöitä kaikille yrityksille tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta, mikä on erityisen tärkeää covid-19:n jälkeisen elpymisen yhteydessä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-kriisin ratkaisemisesta syntyvät haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa asetuksen (EU) 2017/2454 säännöksiä ja siten varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, mainitun asetuksen soveltamispäiviä on tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. Kuuden kuukauden lykkäys on asianmukaista, koska viivytys olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä, jotta jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden lisääntyminen voitaisiin minimoida.

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-pandemian seurauksena syntyvät uudet haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa asetuksen (EU) 2017/2454 säännöksiä ja siten varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, mainitun asetuksen soveltamispäiviä saattaa olla tarpeen lykätä kolmella kuukaudella. Lykkääminen ei ole toivottavaa, koska se johtaa tulojen menetykseen ja kasvattaa alv-vajetta samalla kun se pitkittää epäreilua kilpailua EU:n ulkopuolisten ja unionin myyjien välillä. Kolmen kuukauden lykkäys voisi kuitenkin olla asianmukaista, koska se sopii yhteen useimmissa jäsenvaltioissa sovellettujen sulkutoimien kanssa. Pidempi lykkäys lisäisi alv-petosten riskiä aikana, jolloin julkista taloutta olisi täydennettävä pandemian ja sen taloudellisten ja sosiaalisten seurausten torjumiseksi. Pidempi kuuden kuukauden viivytys voisi aiheuttaa jäsenvaltioille 2,5–3,5 miljardin euron tulonmenetykset. Covid‑19‑pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi on äärimmäisen tärkeää välttää tulojen lisämenetyksiä.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 7 kohta – a alakohta – otsikko – 2 jakso</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 31 päivään maaliskuuta 2021 saakka

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 7 alakohta – b alakohta – otsikko – 3 jakso</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

1 päivästä heinäkuuta 2021 sovellettavat säännökset

1 päivästä huhtikuuta 2021 sovellettavat säännökset

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

PERUSTELUT

Neuvosto antoi 5. joulukuuta 2017 direktiivin (EU) 2017/2455 (”sähköisen kaupankäynnin alv-direktiivi”) ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2454 (sähköisen kaupankäynnin alv-asetus) osana sähköisen kaupankäynnin alv-pakettia. Neuvosto antoi 21. marraskuuta 2019 direktiivin (EU) 2019/1995 (”toinen sähköisen kaupankäynnin alv-direktiivi”).

Uusi sähköisen kaupankäynnin alv-järjestelmä helpottaa kuluttajien ja yritysten, erityisesti startup-yritysten ja pk-yritysten, mahdollisuuksia ostaa ja myydä tavaroita rajojen yli verkossa. Se auttaa myös jäsenvaltioita saamaan takaisin verkkomyynnistä vuosittain menetettävän noin 5 miljardin euron arvonlisäveron varmistamalla, että EU:n ulkopuoliset yritykset eivät saa suosituimmuuskohtelua myydessään tuotteita EU:n kuluttajille suoraan tai verkossa toimivien markkinapaikkojen kautta.

Sähköisen kaupankäynnin alv-paketin soveltamispäiviksi vahvistettiin yksimielisesti 1. tammikuuta 2021, jotta jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa mukauttaa lainsäädäntöään ja tietoteknisiä järjestelmiään.

Komissio esitti 14. helmikuuta 2020 tilannekatsauksen jäsenvaltioiden valmiudesta. Useimmat jäsenvaltiot vahvistivat tässä yhteydessä pystyvänsä soveltamaan sääntöjä määräaikaan mennessä. Kaksi jäsenvaltiota epäili valmiuksiaan ja pyysi soveltamisen lykkäämistä yhdellä tai useammalla vuodella. Komissio tarjosi apua kyseisille vaikeuksia kohdanneille jäsenvaltioille auttaakseen niitä selvittämään esteet. Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi muut jäsenvaltiot ovat ilmaisseet huolensa valmistelutyönsä loppuun saattamisesta ja uusien sääntöjen soveltamisesta 1. tammikuuta 2021 mennessä. Keskeiset talouden toimijat, erityisesti posti- ja kuriiripalvelujen tarjoajat, toivat esiin samanlaisia huolenaiheita.

Tämän vuoksi komissio päätti 8. toukokuuta 2020 ehdottaa sähköisen kaupankäynnin alv-paketin soveltamisen lykkäämistä kuudella kuukaudella (soveltaminen ei ala 1. tammikuuta 2021 vaan 1. heinäkuuta 2021).

Vaikka esittelijä kannattaa sähköisen kaupankäynnin alv-paketin soveltamisen lykkäämistä covid-19-pandemian vuoksi, hän on eri mieltä komission ehdottamasta kuuden kuukauden määräajasta. Jos jonkinasteinen viivytys on kuitenkin tarpeen, voitaisiin harkita lykkäämistä sulkutoimien keston perusteella siten, että viranomaisille ja muille toimijoille annettaisiin lisäaikaa sulkutoimien keston korvaamiseksi. Taloudellisten seurausten vuoksi parempi ratkaisu olisi kuitenkin olla ilman viivytyksiä, jos mahdollista.

Komission mukaan jäsenvaltioiden budjettitappioiksi arvioidaan noin 5–7 miljardia euroa vuodessa, jos sähköisen kaupankäynnin alv-pakettia ei panna asianmukaisesti täytäntöön. Näin ollen kuuden kuukauden viivytys merkitsisi vähintään 2,5–3,5 miljardin euron tulonmenetystä jäsenvaltioille, koska näissä arvioissa ei oteta huomioon sähköisen kaupankäynnin valtavaa kasvua covid-kriisin aikana. Jäsenvaltioiden olisi oltava tietoisia tällaisen viivytyksen seurauksista ja vaikutuksista EU:n julkiseen talouteen sekä kilpailukykyisiin EU:n markkinoihin.

Esittelijä katsoo, että viivytys olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä ja sen olisi vastattava kriisin kestoa (kolme kuukautta) ja samalla vähennettävä mahdollisimman paljon riskejä ja kustannuksia, jotka tuotiin esiin komission helmikuussa 2020 tekemässä arvioinnissa.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) 2017/2454 muuttaminen soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi

Viiteasiakirjat

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.5.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

27.5.2020

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

9.6.2020

Valiokuntakäsittely

9.6.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.6.2020

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.6.2020

 

 

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö