Procedūra : 2020/0084(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0123/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0123/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 72k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2020)0201),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0136/2020),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0123/2020),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Lai gan Covid-19 uzliesmojums rada patiesas grūtības valstu pārvaldes iestādēm, to nevajadzētu izmantot kā attaisnojumu, lai vēl vairāk aizkavētu kopīgi pieņemto noteikumu īstenošanu. Pirms šīs slimības uzliesmojuma dažas dalībvalstis bija paziņojušas, ka tās saskarsies ar aizkavēšanos jaunās sistēmas īstenošanā. Ja vien runa nav par tūlītējām grūtībām, kas saistītas ar Covid-19 uzliesmojumu, valdībām nevajadzētu taupīt pūles jaunās sistēmas īstenošanā. Dalībvalstīm, kas saskaras ar problēmām, kuras varētu aizkavēt minēto noteikumu pilnīgu īstenošanu, būtu jāizmanto Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība, lai nodrošinātu pareizu un pilnīgu e-komercijas paketes īstenošanu. E-komercijas paketes mērķi, proti, veicināt Eiropas MVU globālo konkurētspēju, mazināt administratīvo spiedienu uz ES pārdevējiem un nodrošināt, ka tiešsaistes platformas sniedz ieguldījumu taisnīgākas PVN iekasēšanas sistēmas ieviešanā, vienlaikus apkarojot krāpšanu nodokļu jomā, ir galvenie aspekti, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas ir īpaši svarīgi saistībā ar atgūšanos pēc Covid-19.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ņemot vērā problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras, risinot Covid-19 krīzi, un jauno noteikumu pamatā esošo principu, ka visām dalībvalstīm ir jāatjaunina savas IT sistēmas, lai varētu piemērot Regulā (ES) 2017/2454 paredzētos noteikumus, tādējādi nodrošinot informācijas un maksājumu apkopošanu un nosūtīšanu mainītajos režīmos, šīs regulas piemērošanas datumi ir jāatliek par sešiem mēnešiem. Atlikšana par sešiem mēnešiem ir atbilstīga, jo kavējumam vajadzētu būt pēc iespējas neilgam, lai līdz minimumam samazinātu papildu budžeta zaudējumus dalībvalstīm.

(5) Ņemot vērā jaunās problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, un jauno noteikumu pamatā esošo principu, ka visām dalībvalstīm ir jāatjaunina savas IT sistēmas, lai varētu piemērot Regulā (ES) 2017/2454 paredzētos noteikumus, tādējādi nodrošinot informācijas un maksājumu apkopošanu un nosūtīšanu mainītajos režīmos, šīs regulas piemērošanas datumus var būt nepieciešams atlikt par trim mēnešiem. Atlikšana nav vēlama, jo tā radīs ieņēmumu zudumu un palielinās PVN iztrūkumu, vienlaikus paildzinot negodīgu konkurenci starp trešo valstu un ES pārdevējiem. Tomēr atlikšana par trim mēnešiem varētu būtu nepieciešama, jo tā atbilst norobežošanas perioda ilgumam lielākajā daļā dalībvalstu. Ilgāka atlikšana palielinātu ar krāpšanu PVN jomā saistītu risku laikā, kad būtu jāpapildina publiskās finanses, lai cīnītos pret pandēmiju un tās ekonomiskajām un sociālajām sekām. Ilgāka, proti, sešu mēnešu, aizkavēšanās dalībvalstīm varētu radīt ieņēmumu zudumu 2,5–3,5 miljardu EUR apmērā. Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma izraisīto krīzi, ir ārkārtīgi svarīgi izvairīties no turpmāka ieņēmumu zuduma.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts</Article>

<DocAmend2>Regula (ES) 2017/245</DocAmend2>

<Article2>1. pants – 7. punkts – a apakšpunkts – virsraksts – 2. iedaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Noteikumi, ko piemēro no 2015. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Noteikumi, ko piemēro no 2015. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (ES) 2017/245</DocAmend2>

<Article2>1. pants – 7. punkts – b apakšpunkts – virsraksts – 3. iedaļa</Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Noteikumi, ko piemēro no 2021. gada 1. jūlija

Noteikumi, ko piemēro no 2021. gada 1. aprīļa

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. daļa – 2. punkts</Article>

<DocAmend2>Regula (ES) 2017/245</DocAmend2>

<Article2>2. pants – 2. punkts </Article2>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija.

To piemēro no 2021. gada 1. aprīļa.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

PASKAIDROJUMS

Padome 2017. gada 5. decembrī kā daļu no e-komercijas PVN paketes pieņēma Direktīvu (ES) 2017/2455 (E-komercijas PVN direktīvu) un Padomes Regulu (ES) 2017/2454 (E-komercijas PVN regulu). Padome 2019. gada 21. novembrī pieņēma Direktīvu (ES) 2019/1995 (Otro e-komercijas PVN direktīvu).

Jaunā e-komercijas PVN sistēma patērētājiem un uzņēmumiem, it īpaši jaunuzņēmumiem un MVU, atvieglos preču pārrobežu pirkšanu un pārdošanu tiešsaistē. Tā arī palīdzēs dalībvalstīm atgūt katru gadu no preču pārdošanas tiešsaistē zaudēto PVN summu — kas pašlaik tiek lēsta 5 miljardu EUR apmērā —, nodrošinot, ka trešo valstu uzņēmumiem netiek piemērots preferenciāls režīms, kad tie pārdod preces ES patērētājiem — gan tieši, gan tiešsaistes tirdzniecības vietās.

Par e-komercijas PVN paketes lielākās daļas piemērošanas datumu, nobalsojot vienprātīgi, tika pieņemts 2021. gada 1. janvāris, tādējādi atvēlot dalībvalstīm pietiekami daudz laika savu tiesību aktu un IT sistēmu pielāgošanai.

Komisija 2020. gada 14. februārī iepazīstināja ar pašreizējo stāvokli dalībvalstu gatavības jomā, saskaņā ar kuru lielākā daļa dalībvalstu ir apstiprinājušas savu spēju piemērot attiecīgos noteikumus līdz noteiktajam termiņam. Divas dalībvalstis ir paudušas bažas un lūgušas piemērošanas sākuma datumu atlikt uz vienu gadu vai uz ilgāku laiku. Covid-19 krīzes uzliesmojuma dēļ citas dalībvalstis ir paudušas bažas par savu sagatavošanas darbu pabeigšanu un līdz ar to par savu spēju jaunos noteikumus piemērot no 2021. gada 1. janvāra. Līdzīgas bažas ir pauduši galvenie ekonomikas dalībnieki, it īpaši pasta un kurjerpasta operatori.

Tādēļ Komisija 2020. gada 8. maijā nolēma ierosināt atlikt e-komercijas PVN paketes piemērošanas dienu uz 6 mēnešiem (pārceļot to no 2021. gada 1. janvāra uz 2021. gada 1. jūliju).

Lai gan referents atbalsta e-komercijas PVN paketes piemērošanas termiņa atlikšanu Covid-19 uzliesmojuma dēļ, viņš nepiekrīt Komisijas ierosinātajiem 6 mēnešiem. Tā vietā, ja patiešām būs nepieciešama zināma aizkavēšanās, varētu apsvērt norobežošanas ilgumu atspoguļojošu atlikšanas periodu, lai nodrošinātu iestādēm un citiem operatoriem papildu laiku norobežošanas perioda kompensēšanai. Tomēr, ņemot vērā ekonomiskās sekas, labāks risinājums būtu, ja iespējams, neatlikt minēto noteikumu piemērošanu.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju — ja e-komercijas PVN pakete netiks īstenota paredzētajā laikā, dalībvalstu budžeta ieņēmumu ikgadējais zudums tiek lēsts aptuveni 5-7 miljardu EUR apmērā. Tā kā minētajās aplēsēs nav ņemts vērā milzīgais e-komercijas pieaugums Covid-19 krīzes laikā, 6 mēnešu aizkavēšanās dalībvalstīm radītu budžeta ieņēmumu zudumu vismaz 2,5-3,5 miljardu EUR apmērā. Dalībvalstīm būtu jāapzinās šādas aizkavēšanās sekas un ietekme uz publiskajām finansēm Eiropas Savienībā, kā arī uz ES tirgus konkurētspēju.

Referents uzskata, ka aizkavēšanās periodam jābūt pēc iespējas īsākam un jāatspoguļo krīzes ilgums (3 mēneši), vienlaikus pēc iespējas samazinot riskus un izmaksas, uz ko tika norādīts Komisijas 2020. gada februāra izvērtējumā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

Atsauces

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

15.5.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

27.5.2020

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

9.6.2020

Izskatīšana komitejā

9.6.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.6.2020

 

 

 

Iesniegšanas datums

24.6.2020

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika