Procedura : 2020/0084(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0123/2020

Teksty złożone :

A9-0123/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 198kWORD 72k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0201),

 uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0136/2020),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0123/2020),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4 a (nowy)</Article>

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Mimo że pandemia COVID-19 stwarza rzeczywiste trudności dla administracji krajowych, nie powinna być ona wykorzystywana jako pretekst do dalszego opóźniania wdrożenia wspólnie uzgodnionych przepisów. Przed wybuchem pandemii niektóre państwa członkowskie sygnalizowały, że będą mieć opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu. Abstrahując od bezpośrednich trudności związanych z COVID-19, rządy nie powinny szczędzić wysiłków na rzecz wdrożenia nowego systemu. Państwa członkowskie zmagające się z problemami, które mogą spowodować opóźnienie w pełnym wdrożeniu przepisów, powinny skorzystać z pomocy technicznej udzielanej przez Komisję w celu zapewnienia prawidłowego i pełnego wdrożenia pakietu w sprawie handlu elektronicznego. Cele pakietu w sprawie handlu elektronicznego, takie jak ułatwienie globalnej konkurencyjności europejskich MŚP, zmniejszenie presji administracyjnej na sprzedawców unijnych oraz zadbanie o to, aby platformy internetowe przyczyniały się do bardziej sprawiedliwego systemu poboru VAT, przy jednoczesnym zwalczaniu oszustw podatkowych, są kluczowymi aspektami równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw, co ma szczególne znaczenie w kontekście odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi borykają się państwa członkowskie w obliczu kryzysu związanego z COVID-19, oraz fakt, że nowe przepisy opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje systemy informatyczne, aby móc stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2454, zapewniając w ten sposób gromadzenie i przekazywanie informacji i płatności w ramach zmienionych procedur, konieczne jest przesunięcie dat rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia o sześć miesięcy. Stosowne jest przesunięcie terminu o sześć miesięcy, ponieważ należy zachować możliwie jak najkrótsze opóźnienie w celu zminimalizowania dodatkowych strat budżetowych dla państw członkowskich.

(5) Biorąc pod uwagę nowe wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie w wyniku wybuchu pandemii COVID-19, oraz fakt, że nowe przepisy opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje systemy informatyczne, aby móc stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2454, zapewniając w ten sposób gromadzenie i przekazywanie informacji i płatności w ramach zmienionych procedur, konieczne może być przesunięcie daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia o trzy miesiące. Odroczenie nie jest pożądane, ponieważ doprowadzi ono do utraty dochodów i zwiększenia luki w podatku VAT, a także przedłuży okres nieuczciwej konkurencji między sprzedającymi spoza UE i sprzedającymi z Unii. Jednakże przesunięcie terminu o trzy miesiące może być właściwe, ponieważ odpowiada ono okresowi obowiązywania ograniczeń w większości państw członkowskich. Dłuższe odroczenie zwiększyłoby ryzyko oszustw związanych z VAT w czasie, gdy finanse publiczne powinny być uzupełniane w celu zwalczania pandemii oraz jej skutków gospodarczych i społecznych. Sześciomiesięczne opóźnienie mogłoby doprowadzić do utraty dochodów przez państwa członkowskie w wysokości od 2,5 do 3,5 mld EUR. W związku z kryzysem związanym z COVID-19 ogromne znaczenie ma uniknięcie dalszej utraty dochodów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 1 – punkt 7 – litera a – nagłówek – sekcja 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2021 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – podpunkt i</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 1 – punkt 7 – litera a – nagłówek – sekcja 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2021 r.

Przepisy mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2021 r.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 2 – akapit 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada przyjęła dyrektywę (UE) 2017/2455 („dyrektywa o VAT w handlu elektronicznym”) oraz rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 („rozporządzenie w sprawie VAT w handlu elektronicznym”) w ramach pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym. W dniu 21 listopada 2019 r. Rada przyjęła dyrektywę (UE) 2019/1995 („druga dyrektywa o VAT w handlu elektronicznym”).

Nowy system VAT w handlu elektronicznym ułatwi konsumentom i przedsiębiorstwom, w szczególności start-upom i MŚP, transgraniczny zakup i transgraniczną sprzedaż towarów. Pomoże on również państwom członkowskim w odzyskaniu utraconych przychodów z VAT z tytułu sprzedaży online, szacowanych obecnie na 5 milionów euro, dzięki zadbaniu o to, by przedsiębiorstwa spoza UE nie były traktowane w sposób uprzywilejowany w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów w UE – zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem internetowych platform handlowych.

Data rozpoczęcia stosowania głównej części pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym została jednomyślnie ustalona w drodze głosowania na dzień 1 stycznia 2021 r., co daje państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na dostosowanie własnego ustawodawstwa i systemów informatycznych.

W dniu 14 lutego 2020 r. Komisja przedstawiła stan prac w państwach członkowskich, w ramach którego większość państw członkowskich potwierdziła, że będzie w stanie zacząć stosować te przepisy w terminie. Dwa państwa członkowskie zgłosiły zastrzeżenia i wystąpiły o odroczenie rozpoczęcia stosowania co najmniej o rok. Ze względu na wybuch kryzysu związanego z COVID-19 inne państwa członkowskie wyraziły obawy co do możliwości zakończenia prac przygotowawczych, a tym samym stosowania nowych przepisów od dnia 1 stycznia 2021 r. Podobne obawy zgłosiły kluczowe podmioty gospodarcze, zwłaszcza dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

W związku z tym w dniu 8 maja 2020 r. Komisja zaproponowała, aby przesunąć datę rozpoczęcia stosowania pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym o sześć miesięcy (z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021).

Chociaż sprawozdawca popiera przesunięcie daty rozpoczęcia stosowania pakietu dotyczącego VAT w handlu elektronicznym w związku z pandemią COVID-19, nie zgadza się, by przesunięcie to wynosiło 6 miesięcy, jak zaproponowała Komisja. Zamiast tego w razie konieczności można by rozważyć odroczenie odzwierciedlające czas obowiązywania ograniczeń, aby dać władzom i innym podmiotom dodatkowy czas na zrekompensowanie okresu blokady. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę skutki gospodarcze, lepszym rozwiązaniem byłby brak opóźnień, jeżeli to możliwe.

Zdaniem Komisji straty budżetowe dla państw członkowskich w przypadku, gdyby pakiet dotyczący VAT w handlu elektronicznym nie został wdrożony w przewidzianym terminie, szacuje się na około 5–7 mld EUR rocznie. Opóźnienie wdrożenia o 6 miesięcy oznaczałoby zatem utratę przez państwa członkowskie wpływów w kwocie co najmniej 2,5–3,5 mld EUR, przy czym należy zwrócić uwagę, że szacunki te nie uwzględniają ogromnego wzrostu w handlu elektronicznym w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Państwa członkowskie powinny być świadome skutków takiego opóźnienia i jego wpływu na finanse publiczne w UE, a także na konkurencyjny rynek UE.

Sprawozdawca uważa, że opóźnienie powinno być jak najkrótsze i odzwierciedlać czas trwania kryzysu (3 miesiące), przy czym należy jednocześnie w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko i koszty wskazane w ocenie Komisji z lutego 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/2454 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19

Odsyłacze

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Data konsultacji z PE

15.5.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

27.5.2020

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

9.6.2020

Rozpatrzenie w komisji

9.6.2020

 

 

 

Data przyjęcia

23.6.2020

 

 

 

Data złożenia

24.6.2020

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności