Procedură : 2020/0084(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0123/2020

Texte depuse :

A9-0123/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 72k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportor: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0201),

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0136/2020),

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0123/2020),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Deși epidemia de COVID-19 creează dificultăți reale administrațiilor naționale, aceasta nu ar trebui să fie folosită drept scuză pentru a amâna și mai mult punerea în aplicare a normelor convenite de comun acord. Înainte de izbucnirea epidemiei, unele state membre au semnalat că vor înregistra întârzieri în punerea în aplicare a noului sistem. Dincolo de dificultățile imediate cauzate de epidemia de COVID-19, guvernele ar trebui să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare noul sistem. Statele membre ce se confruntă cu probleme care ar putea cauza o întârziere în punerea deplină în aplicare a normelor ar trebui să utilizeze asistența tehnică furnizată de Comisie pentru a asigura punerea în aplicare corectă și completă a pachetului privind comerțul electronic. Obiectivele pachetului privind comerțul electronic de a facilita competitivitatea globală a IMM-urilor europene, de a reduce presiunea administrativă asupra vânzătorilor din Uniune și de a garanta că platformele online contribuie la un sistem de colectare a TVA-ului mai echitabil, combătând simultan frauda fiscală, reprezintă aspecte esențiale ale unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, ceea ce este deosebit de important în contextul redresării post-COVID-19.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

(5) Luând în considerare provocările noi cu care se confruntă statele membre ca urmare a epidemiei de COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, ar putea fi necesară amânarea cu trei luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. Amânarea nu este de dorit, deoarece va duce la o pierdere de venituri și la creșterea deficitului de încasare a TVA, prelungind, în același timp, concurența neloială dintre vânzătorii din afara UE și cei din Uniune. Cu toate acestea, o amânare de trei luni ar putea fi adecvată, deoarece corespunde perioadei de izolare din majoritatea statelor membre. O amânare și mai lungă ar crește riscul de fraudă în materie de TVA, într-un moment în care finanțele publice ar trebui să fie alimentate pentru a combate pandemia și consecințele economice și sociale ale acesteia. O întârziere mai mare, de șase luni, ar putea duce la o pierdere de venituri pentru statele membre între 2,5 miliarde EUR și 3,5 miliarde EUR. Având în vedere criza provocată de epidemia de COVID-19, este extrem de important să se evite noi pierderi de venituri.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Articolul 1 – punctul 7 – litera a – titlu – secțiunea 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 30 iunie 2021

Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 31 martie 2021

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – punctul i</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Articolul 1 – punctul 7 – litera b – titlu – secțiunea 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții aplicabile începând cu 1 iulie 2021

Dispoziții aplicabile începând cu 1 aprilie 2021

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la 1 iulie 2021.

Se aplică de la 1 aprilie 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

EXPUNERE DE MOTIVE

La 5 decembrie 2017, Consiliul a adoptat Directiva (UE) 2017/2455 („Directiva privind TVA pentru comerțul electronic”) și Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului (Regulamentul privind TVA pentru comerțul electronic) ca parte a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic. La 21 noiembrie 2019, Consiliul a adoptat Directiva (UE) 2019/1995 („a doua directivă privind TVA pentru comerțul electronic”).

Noul sistem de TVA pentru comerțul electronic va permite consumatorilor și întreprinderilor, în special întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor, să cumpere și să vândă bunuri online la nivel transfrontalier. Acesta va ajuta, de asemenea, statele membre să își recupereze pierderile anuale de TVA din vânzările online, estimate la 5 miliarde EUR, asigurându-se că întreprinderile din afara UE nu beneficiază de un tratament preferențial atunci când vând consumatorilor din UE atât direct, cât și prin intermediul piețelor online.

Data aplicării corpului principal al pachetului privind TVA pentru comerțul electronic a fost stabilită la 1 ianuarie 2021, astfel încât statele membre să aibă suficient timp pentru a-și adapta legislațiile și sistemele informatice.

La 14 februarie 2020, Comisia a prezentat situația curentă a gradului de pregătire al statelor membre, conform căreia majoritatea statelor membre confirmau că vor fi în măsură să aplice normele până la termenul stabilit. Două state membre exprimaseră rezerve și solicitaseră amânarea cu un an sau mai mult a intrării în aplicare. Având în vedere izbucnirea crizei cauzate de COVID-19, alte state membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la finalizarea pregătirilor și, în consecință, la aplicarea noilor norme până la 1 ianuarie 2021. Preocupări similare au exprimat operatorii economici esențiali, în special operatorii poștali și de curierat.

Prin urmare, Comisia a decis, la 8 mai 2020, să propună amânarea datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic cu 6 luni (de la 1 ianuarie 2021 la 1 iulie 2021).

Deși sprijină amânarea datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic din cauza epidemiei de COVID-19, raportorul nu este de acord cu termenul de 6 luni propus de Comisie. În schimb, dacă s-ar impune o amânare, s-ar putea lua în considerare o perioadă ce corespunde izolării, pentru a oferi autorităților și altor operatori timp suplimentar pentru a compensa perioada izolării. Totuși, date fiind consecințele economice, dacă este fezabil, cea mai bună soluție ar fi evitarea oricărei întârzieri.

Potrivit Comisiei, pierderile bugetare pentru statele membre au fost estimate la circa 5-7 miliarde EUR anual, dacă pachetul privind TVA pentru comerțul electronic nu este pus în aplicare la timp. O întârziere de 6 luni ar reprezenta, prin urmare, venituri nepercepute de cel puțin 2,5-3,5 miliarde EUR pentru statele membre, având în vedere că aceste estimări nu iau în considerare creșterea enormă a comerțului electronic în timpul crizei de COVID-19. Statele membre ar trebui să fie conștiente de consecințele unei astfel de întârzieri și de repercusiunile ei asupra finanțelor publice în UE, precum și asupra competitivității pieței UE.

Raportorul consideră că întârzierea ar trebui să fie cât se poate de scurtă și să corespundă duratei crizei (trei luni), reducând, în același timp, cât mai mult posibil riscurile și costurile evidențiate în evaluarea Comisiei din februarie 2020.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

Referințe

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Data consultării PE

15.5.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

27.5.2020

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

9.6.2020

Examinare în comisie

9.6.2020

 

 

 

Data adoptării

23.6.2020

 

 

 

Data depunerii

24.6.2020

 

 

Ultima actualizare: 2 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate