Förfarande : 2020/0084(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0123/2020

Ingivna texter :

A9-0123/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 74k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Förenklat förfarande – artikel 52.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0201),

 med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0136/2020,

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0123/2020).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4a (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Covid-19-utbrottet orsakar visserligen verkliga svårigheter för de nationella förvaltningarna men det får inte användas som en ursäkt för att ytterligare försena genomförandet av gemensamt överenskomna regler. Redan före utbrottet hade vissa medlemsstater meddelat att de skulle bli försenade med genomförandet av det nya systemet. Oavsett de omedelbara svårigheterna i samband med covid-19-utbrottet bör regeringarna göra allt som står i deras makt för att genomföra det nya systemet. Medlemsstater med sådana problem som skulle kunna orsaka en försening av det fullständiga genomförandet av reglerna bör använda det tekniska stöd som kommissionen tillhandahåller för att säkerställa ett korrekt och fullständigt genomförande av e-handelspaketet. E‑handelspaketets mål om att förbättra europeiska små och medelstora företags globala konkurrenskraft, lätta det administrativa trycket på säljare i unionen och säkerställa att onlineplattformar bidrar till ett rättvisare system för uppbörd av mervärdesskatt, samtidigt som skattebedrägeri bekämpas, är viktiga aspekter av de lika spelregler som ska gälla för alla företag, något som är särskilt viktigt i samband med återhämtningen efter covid-19.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Med tanke på de utmaningar som medlemsstaterna står inför för att hantera covid-19-krisen och det faktum att de nya bestämmelserna bygger på principen att alla medlemsstater måste uppdatera sina it‑system för att kunna tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2454, och på så sätt säkerställa insamling och överföring av information och betalningar enligt de ändrade ordningarna, är det nödvändigt att skjuta upp dagen för tillämpning av denna förordning med sex månader. Det är lämpligt att skjuta upp dagen för tillämpning med sex månader, eftersom förseningen bör hållas så kort som möjlig för att minimera ytterligare budgetförluster för medlemsstaterna.

(5) Med tanke på de nya utmaningar som medlemsstaterna står inför till följd av covid-19-utbrottet och det faktum att de nya bestämmelserna bygger på principen att alla medlemsstater måste uppdatera sina it-system för att kunna tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2454, och på så sätt säkerställa insamling och överföring av information och betalningar enligt de ändrade ordningarna, kan det bli nödvändigt att skjuta upp dagen för tillämpning av denna förordning med tre månader. En senareläggning är inte önskvärd, eftersom en sådan kommer att leda till förlorade intäkter och ett ökat momsgap, samtidigt som den illojala konkurrensen mellan säljare utanför EU och säljare inom unionen förlängs. En senareläggning med tre månader skulle dock vara rimlig eftersom det motsvarar den period då det rått en nedstängning i de flesta medlemsstater. En ännu längre senareläggning skulle öka risken för momsbedrägerier vid en tidpunkt då de offentliga finanserna bör stärkas för att bekämpa pandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. En längre försening på sex månader skulle kunna leda till en intäktsförlust på mellan 2,5 och 3,5 miljarder EUR för medlemsstaterna. Mot bakgrund av den kris som orsakats av covid-19-utbrottet är det av yttersta vikt att undvika ytterligare intäktsförluster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led a</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – punkt 7 – led a – rubriken – avsnitt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelser som ska tillämpas från och med den 1 januari 2015 till och med den 30 juni 2021

Bestämmelser som ska tillämpas från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 mars 2021

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1 – led b – led i</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 1 – punkt 7 – led b – rubriken – avsnitt 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelser som ska tillämpas från och med den 1 juli 2021

Bestämmelser som ska tillämpas från och med den 1 april 2021

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 2</Article>

<DocAmend2>Förordning (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Artikel 2 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


MOTIVERING

Den 5 december 2017 antog rådet direktiv (EU) 2017/2455 (direktivet om moms på e-handel) och rådets förordning (EU) 2017/2454 (förordningen om moms på e-handel) som en del av paketet om moms på e-handel. Den 21 november 2019 antog rådet direktiv (EU) 2019/1995 (det andra direktivet om moms på e-handel).

Det nya systemet för moms på e-handel kommer att göra det lättare för konsumenter och företag, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag, att köpa och sälja varor online över gränserna. Det kommer också att hjälpa medlemsstaterna att återvinna de uppskattningsvis 5 miljarder euro i moms som går förlorade varje år vid onlineförsäljning, genom att se till att företag utanför EU inte får någon förmånsbehandling när de säljer till konsumenter i EU, oavsett om det är direkt eller via marknadsplatser online.

Dagen för tillämpning av huvuddelen av paketet om moms på e-handel blev i en enhällig omröstning fastställt till den 1 januari 2021, vilket gav medlemsstaterna tillräckligt med tid för att anpassa sin lagstiftning och sina it-system.

Kommissionen lade fram en lägesrapport om medlemsstaternas beredskap den 14 februari 2020, där merparten av medlemsstaterna bekräftade att de var redo att tillämpa reglerna inom utsatt tid. Två medlemsstater uttryckte betänkligheter och begärde att tillämpningen skulle skjutas upp med ett år eller mer. På grund av covid-19-utbrottet har andra medlemsstater framfört betänkligheter när det gäller slutförandet av det förberedande arbetet och därmed också tillämpningen av de nya reglerna före den 1 januari 2021. Liknande betänkligheter har framförts av viktiga ekonomiska aktörer, särskilt post- och kurirföretag.

Som en följd av detta beslutade kommissionen den 8 maj 2020 att föreslå att dagen för tillämpningen av paketet om moms på e-handel skjuts upp med 6 månader (från den 1 januari 2021 till den 1 juli 2021).

Föredraganden stöder visserligen en senareläggning av dagen för tillämpning av paketet om moms på e-handel till följd av covid-19-utbrottet men ställer sig inte bakom de 6 månader som kommissionen har föreslagit. Om det skulle bli nödvändigt med en viss fördröjning kan en sådan som återspeglar nedstängningstiden övervägas, för att ge myndigheter och andra aktörer ytterligare tid att kompensera för nedstängningsperioden. Med tanke på de ekonomiska konsekvenserna skulle det dock vara bättre om en försening kunde undvikas helt, om det vore genomförbart.

Enligt kommissionen har medlemsstaternas budgetförluster uppskattats till cirka 5–7 miljarder euro om året om paketet om moms på e-handel inte genomförs i tid. En försening på 6 månader skulle därför betyda minst 2,5–3,5 miljarder euro i förlorade intäkter för medlemsstaterna, med tanke på att dessa uppskattningar inte beaktar den enorma ökningen av e-handeln under covid-19-krisen. Medlemsstaterna bör vara medvetna om konsekvenserna av en sådan försening och effekterna på de offentliga finanserna i EU och på EU-marknadens konkurrenskraft.

Föredraganden anser att förseningen bör hållas så kort som möjligt och återspegla krisens varaktighet (3 månader), samtidigt som de risker och kostnader som togs upp i kommissionens utvärdering från februari 2020 minskas så mycket som möjligt.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

Referensnummer

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Samråd med parlamentet

15.5.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

27.5.2020

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

9.6.2020

Behandling i utskott

9.6.2020

 

 

 

Antagande

23.6.2020

 

 

 

Ingivande

24.6.2020

 

 

Senaste uppdatering: 2 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy