ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

  25.6.2020 - (COM(2020)0070 – C9‑0079/2020 – 2020/0030(NLE)) - *

  Комисия по заетост и социални въпроси
  Докладчик по становище: Жузе Гушман


  Процедура : 2020/0030(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0124/2020
  Внесени текстове :
  A9-0124/2020
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки

  (COM(2020)0070 – C9‑0079/2020 – 2020/0030(NLE))

  (Консултация)

  Европейският парламент,

   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0070),

   като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0079/2020),

   като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0124/2020),

  1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

  2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз

  3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

   

  Изменение  1

   

  Предложение за решение

  Съображение 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Държавите членки и Съюзът трябва да работят за изготвянето на координирана стратегия за заетост, и по-специално за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и пазари на труда, които реагират на икономическите промени, с оглед на постигането на целите за пълна заетост и социален прогрес, балансиран растеж, високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда, установени в член 3 от Договора за Европейския съюз. Като отчитат националните практики по отношение на отговорностите на социалните партньори, държавите членки трябва да разглеждат насърчаването на заетостта като въпрос от общ интерес и да координират действията си в тази насока в рамките на Съвета.

  (1) Държавите членки и Съюзът трябва да изготвят и приложат ефективна и координирана стратегия за заетост, и по-специално за развитието на квалифицирана, обучена работна сила, както и динамични и ориентирани към бъдещето пазари на труда, които реагират на икономическите промени, с оглед на постигането на целите за пълна заетост и социален прогрес, приобщаване, икономическо, социално и териториално сближаване, високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда. Като зачитат националните практики и автономността на социалните партньори, държавите членки трябва да разглеждат насърчаването на качествена заетост, основана на равни възможности и социална справедливост, като въпрос от общ интерес и да координират действията си в тази насока в рамките на Съвета. Настоящата ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19, която ще има сериозно и дълготрайно въздействие върху пазарите на труда в Съюза, социалната справедливост и условията на труд, изисква безпрецедентно равнище на действия в подкрепа на заетостта, стимулиране на икономиката и укрепване на промишлената структура. Необходими са решителни действия за защита на предприятията и работниците от незабавна загуба на работни места и на доходи, както и за ограничаване на икономическия и социален шок от кризата и за предотвратяване на масови загуби на работни места и дълбока рецесия.

  Изменение  2

   

  Предложение за решение

  Съображение 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Съюзът трябва да се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и да насърчава социалната справедливост и закрила, както и равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да отчита изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата с бедността и социалното изключване, както и с постигането на висококачествено образование и обучение, както е посочено в член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

  (2) За да постигне в пълна степен своите основополагащи принципи – социално сближаване и мир – в още по-голяма степен в период на дълбока криза, когато тези принципи са подложени на изпитание, Съюзът следва да постави на челно място сред политическите си приоритети борбата с бедността, социалното изключване и дискриминацията и следва да насърчава социалната справедливост и закрила, както и равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията, приобщаването на хората с увреждания и защитата на правата на детето и на други групи, намиращи се в изключително неравностойно положение. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да отчита изискванията, свързани с насърчаването на защита на здравето на човека, приобщаващи качествени пазари на труда и пълна заетост, с наличието на качествени публични услуги, които са физически и финансово достъпни, с осигуряването на достойни заплати, достоен стандарт на живот и социална закрила за всички, както и с постигането на висококачествено образование и обучение през целия живот, както е посочено в член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

  Изменение  3

   

  Предложение за решение

  Съображение 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът разработи и въведе инструменти за координация в областта на икономическата политика и политиката по заетостта. Като част от тези инструменти, настоящите насоки за политиките по заетостта на държавите членки, заедно с общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза, съдържащи се в Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета2015/1184 (5 ), съставляват интегрираните насоки. Тяхното предназначение е да насочват изпълнението на политиките в държавите членки и в Съюза, отразявайки взаимозависимостта между държавите членки. Така полученият набор от координирани европейски и национални политики и реформи следва да представлява подходяща цялостна и устойчива комбинация от икономически политики и политики по заетостта, която да доведе до положително въздействие в други области.

  (3) В съответствие с ДФЕС Съюзът разработи и въведе инструменти за координация в областта на икономическата политика и политиката по заетостта. Като част от тези инструменти, настоящите насоки за политиките по заетостта на държавите членки, заедно с общите насоки за икономическите политики на държавите членки и на Съюза, съдържащи се в Препоръка (ЕС) 2015/1184(5 ), съставляват интегрираните насоки. Те трябва да подкрепят Европейския зелен пакт, Европейския стълб на социалните права („стълба“), преразгледаната Европейска социална харта, Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие и да насочват изпълнението на политиките в държавите членки и в Съюза, отразявайки взаимозависимостта между държавите членки. Така полученият набор от координирани европейски и национални политики и реформи следва да представлява подходяща цялостна и устойчива комбинация от икономически политики и политики по заетостта, която да доведе до положително въздействие в други области, като същевременно доведе до преодоляване на намалението в обхвата на колективното договаряне.

  __________________

  __________________

  5 Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 г. относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския съюз (ОВ L 192, 18.7.2015 г., стр. 27).

  5 Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 г. относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския съюз (ОВ L 192, 18.7.2015 г., стр. 27).

  Изменение  4

   

  Предложение за решение

  Съображение 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Насоките за политиките по заетостта са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, действащото законодателство на Съюза и различни инициативи на Съюза, включително препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (6), препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда (7), препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията (8) и препоръката на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (9), препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (10), препоръката на Съвета от 22 май 2019 г. относно висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (11) и препоръката на Съвета от 8 ноември 2018 г. относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила (12).

  (4) Насоките за политиките по заетостта са в съответствие с действащото законодателство на Съюза и различни инициативи на Съюза, включително препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта(6 ), препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда (7 ), препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните(8 ) и препоръката на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (9), препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот(10), препоръката на Съвета от 22 май 2019 г. относно висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст(11) и препоръката на Съвета от 8 ноември 2018 г. относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила (12). Вследствие на решението на Съвета от 23 март 2020 г. за привеждане в действие на т.нар. „обща клауза за дерогация“, държавите членки имат пълна свобода на действие, така че да насърчават и защитават качествените работни места и условия на труд, както и да финансират обществените здравни и социални услуги. Продължителността на прилагане на „общата клауза за дерогация“ трябва да отразява размера и продължителността на извънредното положение във връзка с COVID-19. Въз основа на обществената консултация, проведена от Комисията, следва да се разгледат възможните насоки за развитие на фискалните правила на Съюза.

  __________________

  __________________

  6 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

  6 OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

  7 OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 1.

  7 OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 1.

  8 OВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.

  8 OВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.

  9 ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

  9 ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

  10 OВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1 – 13.

  10 OВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1 – 13.

  11 OВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 4 –14.

  11 OВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 4 –14.

  12 ОВ C 387, 15.11.2019 г., стр. 1 – 8.

  12 ОВ C 387, 15.11.2019 г., стр. 1 – 8.

  Изменение  5

   

  Предложение за решение

  Съображение 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирана многостранна координация и наблюдение на политиките по заетостта. Европейският семестър цели да постигне устойчивост на околната среда, производителност, справедливост и стабилност, като в същото време интегрира принципите на Европейския стълб на социалните права, включително силната ангажираност със социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни. Той подкрепя постигането на целите за устойчиво развитие (13 ). Политиките по заетостта и икономическите политики на Съюза и на държавите членки следва да вървят ръка за ръка с прехода на Европа към неутрална по отношение на климата, екологично устойчива и цифрова икономика, като същевременно повишават конкурентоспособността, насърчават социалната справедливост и равните възможности и преодоляват неравенствата и регионалните различия.

  (5) Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирана многостранна координация и наблюдение на икономическите политики, политиките по заетостта, социалните политики и политиките в областта на околната среда. Европейският семестър трябва да постави устойчивостта, социалното приобщаване и благосъстоянието на хората в центъра на разработването на икономическата политика на Съюза, като се гарантира, че социалните, екологичните и икономическите цели се ползват с еднакъв приоритет. Европейският семестър цели да постигне устойчивост на околната среда, производителност, справедливост и стабилност, като в същото време следва да продължи да интегрира принципите на стълба, включително по-силната ангажираност със социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни, и да подкрепя постигането на целите за устойчиво развитие(13 ), в това число равенството между половете. Индексът за равенство между половете би могъл да послужи като един от инструментите на Европейския семестър за наблюдение на напредъка по отношение на целите във връзка със заетостта и социалните цели и за измерване на свързаните с пола последици от политиките в областта на заетостта и социалните политики. Политиките по заетостта и икономическите политики на Съюза и на държавите членки следва да вървят ръка за ръка с реакцията на Европа по отношение на кризата и следва също така – предвид особено тежките последици от тази криза за определени европейски промишлени и стопански отрасли, да подпомогнат прехода към неутрална по отношение на климата, екологично устойчива, приобщаваща и цифрова икономика, която осигурява социална конвергенция във възходяща посока, като същевременно повишават конкурентоспособността, подкрепят МСП, насърчават иновациите, социалната справедливост и равните възможности и инвестициите в младите хора и преодоляват неравенствата и регионалните различия.

  __________________

  __________________

  13 Резолюция A/RES/70/1 на ООН

  13 Резолюция A/RES/70/1 на ООН

  Изменение  6

   

  Предложение за решение

  Съображение 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Изменението на климата и свързаните с околната среда предизвикателства, глобализацията, цифровизацията и демографските промени ще преобразят европейските икономики и общества. Съюзът и неговите държави членки следва да работят съвместно с цел ефективно преодоляване на тези структурни фактори и при необходимост да адаптират съществуващите системи, като отчитат тясната взаимозависимост на икономиките и пазарите на труда на държавите членки и свързаните с тях политики. Това изисква съгласувани, амбициозни и ефективни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, в съответствие с ДФЕС и разпоредбите на Съюза за икономическото управление. Тези политически действия следва да включват насърчаване на устойчивите инвестиции, подновен ангажимент за подходящо планирани структурни реформи, които подобряват производителността, икономическия растеж, социалното и териториалното сближаване, конвергенцията във възходяща посока, устойчивостта и упражняването на фискална отговорност. Те следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането, като същевременно отчитат тяхното социално въздействие и въздействие върху околната среда и заетостта.

  (6) Изменението на климата и свързаните с околната среда предизвикателства, глобализацията, цифровизацията и демографските промени преобразяват в дълбочина европейските икономики и общества. Съюзът и неговите държави членки следва да работят съвместно, за да реагират на тази безпрецедентна ситуация, като вземат предвид социалните права и работят за намаляване на бедността и неравенството и да адаптират съществуващите системи, за да укрепят издръжливостта и устойчивостта, като отчитат тясната взаимозависимост на икономиките и пазарите на труда, социалните политики и политиките в областта на околната среда на държавите членки. Това изисква съгласувани, амбициозни и ефективни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище. Тези политически действия следва да включват насърчаване на социалните инвестиции и инвестициите в областта на околната среда, ефективни дългосрочни мерки, необходими за смекчаване на въздействието от кризата, и финансова помощ за предприятията, за неправителствените и благотворителните организации, както и за домакинствата, в частност за тези, които са изложени на риск от бедност и социално изключване. Те следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането, като се обръща необходимото внимание също и на потребностите, свързани с търсенето и предлагането на пазара на труда, и се включва използването на нови технологии, като същевременно отчитат тяхното социално въздействие и въздействие върху околната среда и заетостта. Държавите членки и Съюзът следва да приемат дългосрочни инструменти в това отношение и работата на Комисията по европейска схема за презастраховане за трайна безработица се приветства.

  Изменение  7

   

  Предложение за решение

  Съображение 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Европейският парламент, Съветът и Комисията подписаха междуинституционална прокламация относно Eвропейския стълб на социалните права (14).

  В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права, целящи да допринесат за правилното и справедливо функциониране на пазарите на труда и социалните системи и разпределени в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Принципите и правата дават насока на нашата стратегия, като гарантират, че преходът към неутралност по отношение на климата и устойчивост на околната среда, цифровизацията и демографските промени са социално справедливи. Стълбът представлява референтна рамка за наблюдение на резултатите в областта на заетостта и социалните показатели на държавите членки, за стимулиране на реформите на национално, регионално и местно равнище и за съчетаване на социалното и пазарното измерение в днешната съвременна икономика, включително чрез насърчаване на социалната икономика.

  (7) Европейският парламент, Съветът и Комисията подписаха междуинституционална прокламация относно стълба(14). В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права, целящи да допринесат за правилното и справедливо функциониране на пазарите на труда и социалните системи и разпределени в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Принципите и правата дават насока на нашата стратегия и в тази връзка трябва да се предприемат действия, за да се гарантира, че преходът към неутралност по отношение на климата и устойчивост на околната среда, цифровизацията и новото демографско равновесие са социално справедливи. Като се има предвид, че стълбът и неговите принципи представляват референтна рамка за наблюдение на резултатите в областта на заетостта и социалните показатели на държавите членки, насоките за заетостта могат да бъдат важен инструмент за държавите членки при разработването и прилагането на политики и мерки за по-устойчиво и приобщаващо общество и икономика, като същевременно укрепват трудовите права и преследват целта за сближаване във възходяща посока с оглед допълнително развитие на европейския социален модел.

   

  __________________

  __________________

  14 ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10.

  14 ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10.

  Изменение  8

   

  Предложение за решение

  Съображение 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Реформите на пазара на труда, включително националните механизми за определяне на заплатите, следва да са в съответствие с националните практики на социален диалог и да предоставят необходимата възможност за всеобхватно разглеждане на социално-икономическите въпроси, включително подобряването на устойчивостта, конкурентоспособността, иновациите, създаването на работни места, политиките за учене през целия живот и за обучение, работните условия, образованието и уменията, общественото здраве и приобщаване, както и реалните доходи.

  (8) При надлежно зачитане на принципа на субсидиарност, определен в ДФЕС, реформите на пазара на труда, включително националните механизми за определяне на заплатите, следва да насърчават бързо възстановяване и да предоставят необходимата възможност за всеобхватно разглеждане на социално-икономическите въпроси, включително подобряването на устойчивостта, конкурентоспособността, растежа, иновациите, създаването на качествени работни места, приобщаването на хората с увреждания и други групи, намиращи се в неравностойно положение, политиките за учене през целия живот и за обучение, работните условия, образованието и уменията, общественото здраве и приобщаване, както и реалните доходи. Поради това държавите членки следва да зачитат и укрепват социалните партньори и да разширяват обхвата на колективното договаряне, както и да предприемат мерки за насърчаване на голям брой профсъюзи и на гъстотата на организациите на работодателите, за да се гарантира демократично, приобщаващо и социално справедливо възстановяване.

  Изменение  9

   

  Предложение за решение

  Съображение 9

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Държавите членки и Съюзът следва да гарантират, че трансформациите са справедливи и социално оправдани, укрепват стремежа към приобщаващо и устойчиво общество, в което хората са защитени, могат да предвиждат и управляват промените и активно да участват в обществото и икономиката. Следва да се обърне внимание на дискриминацията във всичките ѝ форми. Достъпът и възможностите за всички следва да бъдат гарантирани, а бедността и социалното изключване (включително по отношение на децата) следва да бъдат намалени, по-специално като се гарантират ефективно функциониращи трудови пазари и системи за социална закрила и се премахнат пречките пред образованието, обучението и участието на пазара на труда, включително чрез осигуряване на инвестиции в образование и грижи в ранна детска възраст. Навременният и равен достъп до здравни услуги на достъпни цени, включително превенцията и насърчаването на здравословни навици са от особено значение в контекста на застаряващите общества. Потенциалът на хората с увреждания да допринасят за икономическия растеж и социалното развитие следва да бъде оползотворен в по-висока степен. С навлизането на нови икономически и бизнес модели в Съюза трудовите правоотношения също се променят. Държавите членки следва да гарантират, че трудовите правоотношения, произтичащи от новите форми на труд, поддържат и укрепват европейския социален модел.

  (9) В момент, по-специално, когато, както на икономическо, така и на социално равнище, Съюзът е изправен пред огромни промени, държавите членки следва да гарантират, че тези промени са справедливи и социално оправдани, укрепват стремежа към по-приобщаващо и устойчиво общество, в което хората са защитени, могат да предвиждат и управляват промените и да участват напълно в обществото и икономиката. Следва да се премахне дискриминацията във всичките ѝ форми. На всички следва да се даде възможност да допринасят пълноценно към обществото. Следва да се гарантират равни възможности за всички и да се премахнат бедността, дискриминацията и социалното изключване (включително по отношение на децата, хората с увреждания и други групи, намиращи се в неравностойно положение). За тази цел Съюзът следва да прилага мерки, като например Европейската гаранция за децата. Потенциалът на хората с увреждания да допринасят за икономическото и социалното развитие следва да бъде изцяло оползотворен. С навлизането на нови икономически и бизнес модели в Съюза трудовите правоотношения също се променят. Както показа извънредното положение във връзка с COVID-19, много нискоквалифицирани работници са незаменим фактор за основното функциониране на икономиката. Те твърде често са нископлатени и работят при несигурни условия. Държавите членки следва да продължат да укрепват европейския социален модел, като гарантират, че всички работници имат еднакви права, достойни условия на труд, включително здравословни и безопасни условия на труд и достойно заплащане. Освен това държавите членки следва да вземат мерки по отношение на всички форми на несигурна заетост и фиктивната самостоятелна заетост и да гарантират, че трудовите правоотношения, произтичащи от новите форми на труд, са в съответствие с европейския социален модел.

  Изменение  10

   

  Предложение за решение

  Съображение 10

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10) Интегрираните насоки следва да служат за основа на препоръките, които Съветът може да отправи към отделните държави членки. Държавите членки следва пълноценно да използват Европейския социален фонд плюс и други фондове на Съюза, включително Фонда за справедлив преход и InvestEU, за да насърчават заетостта, социалните инвестиции, социалното приобщаване, достъпността, по-големите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация на работната сила, ученето през целия живот и висококачественото образование и обучение за всички, включително цифровата грамотност и умения. Макар интегрираните насоки да са предназначени за държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват в партньорство с всички национални, регионални и местни органи, с активното участие на парламентите, както и на социалните партньори и представителите на гражданското общество.

  (10) Интегрираните насоки следва да служат за основа на препоръките, които Съветът може да отправи към отделните държави членки. Държавите членки следва пълноценно да използват Европейския социален фонд плюс, европейските структурни и инвестиционни фондове и други фондове на Съюза, включително Фонда за справедлив преход и InvestEU, за да насърчават качествена заетост и социални инвестиции, както и да се борят с бедността и социалното изключване, да насърчават достъпността, да съдействат при прехода към екологична и цифрова икономика, повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, ученето през целия живот и висококачественото образование и обучение за всички, включително цифровата грамотност и умения. Използването на тези средства следва също така да играе важна роля в увеличаването на инвестициите в обществени услуги, по-специално в областта на образованието, здравеопазването и жилищното настаняване. Макар интегрираните насоки да са предназначени за държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват в партньорство с всички национални, регионални и местни органи, с тясното и активно участие на парламентите в тяхното прилагане, наблюдение и оценяване, както и на социалните партньори и представителите на гражданското общество.

  Изменение  11

   

  Предложение за решение

  Член 2 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Насоките, съдържащи се в приложението, се преразглеждат не по-късно от една година след приемането им, за да се вземе предвид извънредното положение във връзка с COVID-19 и неговите социални последици и последици за заетостта, както и за да се отговори по-добре на подобни бъдещи кризи. С цел укрепване на демократичния процес на вземане на решения Европейският парламент трябва да участва при определянето на интегрираните насоки за растеж и работни места наравно със Съвета.

  Изменение  12

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 5 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва активно да насърчават устойчива социална пазарна икономика и да улесняват и подкрепят инвестициите в създаването на качествени работни места. За тази цел те следва да намалят пречките, пред които са изправени предприятията при наемането на работници, да насърчават отговорното предприемачество и действителната самостоятелна заетост, и по-специално да подкрепят създаването и разрастването на микро- и малки предприятия, включително чрез достъп до финансиране. Държавите членки следва активно да насърчават развитието на социалната икономика, социалните иновации, социалните предприятия и да подкрепят тези иновативни форми на заетост, които създават възможности за качествени работни места и да генерират социални ползи на местно равнище.

  Държавите членки следва активно да насърчават пълна, качествена заетост, основана на силна икономика. Тъй като държавните инвестиции играят ключова роля за създаването на работни места, държавите членки следва да играят водеща роля чрез значими пакети от мерки за публични инвестиции и интелигентни и амбициозни политики по заетостта с цел създаване на работни места. Държавите членки следва да адаптират своите политики по заетостта и да координират на равнището на Съюза прилагането на най-добрите практики по отношение на временните мерки, които защитават всички работници и пазари на труда. Подобни мерки следва да включват субсидии за заплати, подпомагане на доходите и разширяване на схемите за обезщетения при безработица, удължаване на платения отпуск по болест и отпуск за полагане на грижи, както и възможности за работа от разстояние. Държавите членки следва да подкрепят преобразуването на европейските предприятия в посока осигуряване на самодостатъчност, по-специално по отношение на защитните и медицинските изделия. Държавите членки следва да увеличат подкрепата си за предприятията, които изпитват големи затруднения в резултат на кризата, при условие че тези предприятия запазят целия си персонал. Държавите членки следва също така да обмислят спирането на уволненията по време на кризисния период. Държавите членки следва да гарантират участието на социалните партньори в разработването и прилагането на такива мерки. Тези мерки следва да продължат да се прилагат до постигането на пълно икономическо възстановяване, след което те следва постепенно да бъдат премахнати. Следва да се обърне специално внимание на гарантирането на правата и работните места на мобилните работници и пограничните работници, които са засегнати тежко от затварянето на границите. Държавите членки следва да насърчават отговорното предприемачество, включително сред жените и младите хора, и действителната самостоятелна заетост, и по-специално да подкрепят създаването и разрастването на микро-, малки и средни предприятия, включително чрез достъп до финансиране. Държавите членки следва активно да насърчават развитието на кръговата и социалната икономика, социалните иновации и социалните предприятия и да укрепват тяхната устойчивост, както и да подкрепят тези форми на заетост, които създават възможности за качествени работни места и генерират социални ползи на местно равнище, по-специално в стратегическите сектори с висок потенциал за растеж, като цифрови технологии и екологична икономика. В това отношение следва да се прилагат също така политики в подкрепа на създаването на работни места, по-специално в обществени или частни услуги от общ интерес, в частност в областта на грижите за децата, здравеопазването и жилищното настаняване.

  Изменение  13

   

  Предложение за решение

  Приложение І – насока 5 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Данъчната тежест следва да се измести от труда към други източници, които подкрепят повече заетостта и приобщаващия растеж и същевременно са съобразени с целите в областта на климата и околната среда, като се взема предвид преразпределителния ефект на данъчната система и същевременно се защитават приходите, с които да се осигури адекватна социална закрила и разходи за стимулиране на растежа.

  Данъчното облагане следва да се измести от труда към други източници, където ще има по-слабо отрицателно въздействие върху приобщаващия растеж и същевременно ще се гарантира пълното съответствие с целите за устойчиво развитие и с целите в областта на климата и околната среда, определени в Европейския зелен пакт, което ще увеличи преразпределителния ефект на данъчната система и същевременно ще защити приходите, с които да се осигури адекватна социална закрила и публични инвестиции.

  Изменение  14

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 5 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки, които имат национални механизми за определяне на нормативно установени минимални заплати, следва да осигурят ефективно участие на социалните партньори по прозрачен и предвидим начин, като дават възможност за адекватна адаптация на заплатите с оглед на промените в производителността и осигуряват справедливи възнаграждения за достоен стандарт на живот, като обръщат специално внимание на групите с ниски и средни доходи с цел постигане на конвергенция във възходяща посока. Тези механизми следва да отчитат икономическите резултати по региони и сектори. Държавите членки следва да насърчават социалния диалог и колективното договаряне за определяне на възнагражденията. Зачитайки националните практики, държавите членки и социалните партньори следва да гарантират, че всички работници имат право на адекватни и справедливи възнаграждения чрез колективни трудови договори или адекватни законоустановени минимални заплати, като се вземе предвид тяхното въздействие върху конкурентоспособността, създаването на работни места и бедността при работещите.

  Политиките, които гарантират, че справедливите възнаграждения дават възможност за достоен жизнен стандарт, както и тези, които гарантират съвместимостта на платения труд и правото на държавни помощи за компенсиране на пречките, пред които са изправени най-маргинализираните групи, продължават да са важни за създаването на работни места и за намаляване на бедността в Съюза. Държавите членки, които имат национални механизми за определяне на нормативно установени минимални заплати, следва да осигурят ефективното участие на социалните партньори в свързаната с това процедура за определяне на заплатите по прозрачен и предвидим начин. При определянето на минимални работни заплати следва да се отчитат промените в производителността, за да се води борба с несигурността и бедността на работещите, като се обръща специално внимание на групите с ниски и средни доходи с цел постигане на конвергенция във възходяща посока. Тези механизми следва да отчитат специфичните за всяка държава членка показатели за бедността, и следва да отчитат икономическите резултати по региони и сектори. Държавите членки следва да укрепват социалния диалог и да предприемат мерки за разширяване обхвата на колективното договаряне. Зачитайки националните практики и автономността на социалните партньори, държавите членки и социалните партньори следва да премахнат дискриминацията в заплащането въз основа на възраст или пол и да гарантират, че всички работници имат право на адекватни и справедливи възнаграждения чрез колективни трудови договори или адекватни законоустановени минимални заплати, като се вземе предвид тяхното положително въздействие върху конкурентоспособността, създаването на работни места и бедността при работещите.

  Изменение  15

   

  Предложение за решение

  Приложение І – насока 5 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки ще могат да се обръщат за помощ към Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (инструмента SURE). Държавите членки следва да гарантират, че финансова помощ в това отношение се предоставя единствено на предприятия, които съблюдават приложимите споразумения от колективното договаряне. Държавите членки следва да гарантират, че предприятията получатели се въздържат от обратно изкупуване на акции или изплащане на дивиденти на акционерите и бонуси на ръководните кадри, и че тези предприятия не са регистрирани в данъчни убежища.

  Изменение  16

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 6 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В контекста на технологичен и екологичен преход и демографски промени държавите членки следва да насърчават устойчивостта, производителността, пригодността за заетост и човешкия капитал, като повишават подходящите знания, умения и компетентности на хората през целия им живот в отговор на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Държавите членки следва също така да адаптират и инвестират в своите системи за образование и обучение, за да предоставят висококачествено и приобщаващо образование, включително професионално образование и обучение. Те следва да работят заедно със социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, предприятията и други заинтересовани страни за преодоляване на структурните слабости в системите на образование и обучение и за подобряване на тяхното качество и връзката им с пазара на труда, също и с оглед да се улесни екологичният преход. Особено внимание следва да се обърне на предизвикателствата, пред които е изправена учителската професия. Системите за образование и обучение следва да предоставят на всички учащи се ключови умения, включително основни и цифрови умения, както и трансверсални компетентности, които да положат основите за приспособимост на по-късен етап от живота. Държавите членки следва да се стремят да гарантират прехвърлянето на правата за получаване на обучение при промени в професионалната кариера, включително, когато е уместно, чрез индивидуални сметки за обучение. Те следва да дадат възможност на всеки човек да предвижда нуждите на пазара на труда и по-добре да се адаптира към тях, по-специално чрез непрекъсната преквалификация и повишаване на квалификациите, с оглед подкрепата на справедливи преходи за всички, подобряване на резултатите в социалната сфера, намиране на решение на недостига на работна ръка и подобряване на цялостната устойчивост на икономиката по отношение на сътресения.

  В контекста на продължаващия технологичен и екологичен преход, демографските промени и настоящите предизвикателства държавите членки следва да насърчават социалните права, устойчивостта, производителността, пригодността за заетост и човешките умения, като повишават подходящите знания, умения и компетентности на хората през целия им живот в отговор на настоящата криза с безработицата и като подготовка за настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Потребностите на държавите членки от преквалификация и повишаване на квалификацията на тяхната работна ръка, за да се реагира на кризата, следва да бъдат подкрепени чрез инвестиции в техните системи за обществено образование и обучение, за да предоставят висококачествено и приобщаващо образование, включително професионално образование и обучение и формално и неформално учене през целия живот. Те следва да работят заедно със социалните партньори, доставчиците на услуги в сферата на образованието и обучението, предприятията, социалните неправителствени организации и други заинтересовани страни за преодоляване на структурните и новите слабости в системите на образование и обучение и за подобряване на тяхното качество и връзката им с пазара на труда. Държавите членки следва да обърнат внимание на нуждите на секторите с хроничен недостиг на умения, също и с оглед да се улесни едновременен екологичен преход, както и технологични и цифрови промени, които да се насочат към решения, основани на изкуствен интелект. Особено внимание следва да се обърне на предизвикателствата, пред които е изправена учителската професия. Системите за образование и обучение следва да предоставят на всички учащи се ключови умения, включително основни и цифрови умения, както и трансверсални компетентности, които да положат основите за приспособимост на по-късен етап от живота, и следва да подготвят преподавателите за това да бъдат в състояние да предоставят тези компетентности на учащите се. Държавите членки следва да се стремят да гарантират прехвърлянето на правата за получаване на обучение при промени в професионалната кариера, включително чрез индивидуални сметки за обучение. Те следва да гарантират същевременно, че този подход не излага на риск хуманитарното естество на образованието, както и стремежите на отделните лица. От решаващо значение е държавите членки да предприемат ранни действия за избягване на отрицателните последици за физическите лица и обществото от това тези лица да бъдат извън пазара на труда, по-специално чрез непрекъсната преквалификация и повишаване на квалификациите, с оглед подкрепата на справедливи преходи за всички, с достатъчно покритие и равнище на обезщетенията за безработица, подобряване на резултатите в социалната сфера, намиране на решение на недостига на работна ръка и подобряване на цялостната устойчивост на икономиката по отношение на сътресения.

  Изменение  17

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 6 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да насърчават равни възможности за всички чрез преодоляване на неравенствата в системите за образование и обучение, включително чрез предоставяне на достъп до висококачествено образование в ранна детска възраст. Те следва да повишат общото равнище на образование, да намалят броя на младите хора, които напускат училище преждевременно, да увеличат достъпа до висше образование и неговото завършване и да увеличат участието на възрастните в процеса на учене, особено сред учащите в неравностойно положение и най-ниско квалифицираните. Като вземат предвид новите изисквания в обществата в условията на цифровизация, екологичен преход и застаряване на населението, държавите членки следва да засилят ученето в процеса на работа в своите системи за професионално образование и обучение (включително чрез качествено и ефективно чиракуване) и да увеличат броя на завършилите висше образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) както в средното професионално образование и обучение, така и във висшето образование. Освен това държавите членки следва да адаптират в по-голяма степен висшето образование и научните изследвания към нуждите на пазара на труда, да подобрят наблюдението и прогнозирането на нуждите от умения, да повишат видимостта и съпоставимостта на уменията, включително тези, придобити в чужбина, и да разширят възможностите за признаване и валидиране на уменията и компетентностите, придобити извън формалното образование и обучение. Те следва да актуализират и увеличат предоставянето и възприемането на гъвкави форми на продължаващо професионално образование и обучение. Държавите членки следва също да оказват подкрепа на нискоквалифицираните възрастни да поддържат или развиват пригодността си за заетост в дългосрочен план, като насърчават достъпа до качествени възможности за обучение и възползването от тях, прилагат схеми за повишаване на уменията, включително оценка на уменията, предлагат образование и обучение, които отговарят на възможностите на пазара на труда, и валидират и признават придобитите умения.

  Държавите членки следва да насърчават равни възможности за всички чрез отстраняване на неравенствата в системите за образование и обучение, включително чрез предоставяне на достъп до висококачествено всеобщо и приобщаващо образование в ранна детска възраст. Те следва да повишат общото равнище на образование, да намалят броя на младите хора, които напускат училище, да увеличат достъпа до висше образование и неговото завършване и да увеличат участието на възрастните в процеса на учене, особено сред учащите в неравностойно положение, които често са и най-ниско квалифицираните. Като вземат предвид новите изисквания в обществата в условията на цифровизация, екологичен преход и застаряване на населението, както и съществуващите стереотипи по отношение на пола, държавите членки следва да засилят ученето в процеса на работа в своите системи за професионално образование и обучение (включително чрез качествено и ефективно чиракуване) и, като не подценяват голямото значение на непрекъснатите инвестиции в хуманитарните науки, да увеличат броя на завършилите висше образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в рамките на балансиран по отношение на половете подход както в средното професионално образование и обучение, така и във висшето образование. Освен това, когато е целесъобразно, държавите членки следва да адаптират в по-голяма степен висшето образование и научните изследвания към нуждите на пазара на труда, да укрепят дуалното и корпоративното обучение, да подобрят наблюдението и прогнозирането на нуждите от умения, да повишат видимостта и съпоставимостта на уменията, включително тези, придобити в чужбина, и да разширят възможностите за признаване и официално валидиране на уменията и компетентностите, придобити както в рамките на формалното образование и обучение, така и извън него. Те следва да актуализират и увеличат предоставянето и възприемането на по-гъвкави и приобщаващи форми на продължаващо професионално образование и обучение. Държавите членки следва да инвестират в работни места и схеми за социална закрила за тези, които не са в състояние да се преквалифицират, и да оказват подкрепа чрез публичните служби за достъпа на нискоквалифицираните възрастни до стабилни и качествени работни места, да поддържат или развиват пригодността си за заетост в дългосрочен план, като насърчават достъпа до качествени възможности за обучение и възползването от тях, прилагат схеми за повишаване на уменията, включително оценка на уменията, предлагат образование и обучение, които отговарят на възможностите на пазара на труда. Правото на платен отпуск за образование за служебни цели следва да бъде насърчавано съгласно съответните конвенции на МОТ, които позволяват на работниците да участват в програми за обучение през работно време. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за подобряване на достъпа до дистанционно преподаване и обучение, като ги направят достъпни за всички и вземат под внимание всички нужди на хората с увреждания.

  Изменение  18

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 6 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да предоставят на безработните и на неактивните лица ефективна, навременна, координирана и съобразена с индивидуалните нужди помощ, основана на подкрепа в процеса на търсене на работа, обучение, преквалификация и достъп до други услуги за подпомагане. С цел значително намаляване и предотвратяване на дългосрочната и структурната безработица възможно най-бързо следва да се използват всеобхватни стратегии, които включват изготвянето на задълбочена индивидуална оценка на безработното лице. Към младежката безработица и проблема с младите хора, които не работят и не са ангажирани с образование или обучение, следва да продължи да се подхожда чрез предотвратяване на преждевременното напускане на училище и структурно подобряване на прехода от училище към работното място, включително чрез пълноценното прилагане на гаранцията за младежта (15 ).

  Държавите членки следва да предоставят на безработните лица ефективна, навременна, координирана и съобразена с индивидуалните нужди помощ, основана на подкрепа в процеса на търсене на работа, обучение, преквалификация и достъп до други услуги за подпомагане, в частност в областта на здравеопазването и жилищното настаняване. С цел значително намаляване и предотвратяване на риска от увеличаване на дългосрочната и структурната безработица възможно най-бързо следва да се използват всеобхватни стратегии, които включват изготвянето на задълбочена индивидуална оценка на безработното лице, включително стратегии за намаляване на безработицата сред хората с увреждания и други групи, намиращи се в неравностойно положение. С участието на социалните партньори и с помощта на Европейския социален фонд държавите членки следва да създадат или да подобрят механизмите и системите за подкрепа на прехода от едно работно място към друго. Към младежката безработица, несигурните условия на труд сред младите хора и проблема с младите хора, които не работят и не са ангажирани с образование или обучение (NEET), следва да продължи да се подхожда приоритетно чрез предотвратяване на преждевременното напускане на училище, чрез привилегирован достъп до обучение за секторите на бъдещето, свързани например с екологичната и цифровата икономика, в рамките на структурно подобряване на прехода от училище към работното място, както и достъп до качествени работни места за справяне с все по-несигурната заетост за младите хора. Въпросът следва да се разгледа и чрез обновена и ефективна гаранция за младежта, която да е в състояние да предоставя висококачествени предложения за работа, образование или обучение, в която участват пълноценно всички съответни заинтересовани страни.

  __________________

   

  (15) OВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.

   

  Изменение  19

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 6 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да се стремят към премахване на пречките и демотивиращите фактори, както и към предоставяне на стимули за участие на пазара на труда, особено за хората с ниски доходи, втори работещи лица (в домакинството) и тези, които са най-отдалечени от този пазар. Държавите членки следва да подкрепят адаптирана работна среда за хората с увреждания, включително чрез целева финансова подкрепа и услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото.

  Държавите членки следва да се стремят към премахване на пречките и демотивиращите фактори, както и към предоставяне на стимули за достъп до пазара на труда, особено за групите, намиращи се в неравностойно положение, и тези, които са най-отдалечени от този пазар. Държавите членки следва да подкрепят адаптирана работна среда за хората с увреждания, включително чрез целева финансова подкрепа и услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото.

  Изменение  20

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 6 – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да гарантират равенство между половете и по-голямо участие на жените на пазара на труда, включително чрез осигуряването на равни възможности и кариерно развитие и премахването на пречките пред участието им на ръководни постове на всички равнища на вземане на решения. Следва да се преодолее разликата в заплащането на жените и мъжете. Необходимо е да се осигури равно заплащане за еднакъв или равностоен труд, както и прозрачност на заплащането. Следва да се насърчава съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както за жените, така и за мъжете, по-специално чрез достъп до финансово достъпни дългосрочни грижи и услуги за образование и грижи в ранна детска възраст. Държавите членки следва да гарантират достъп на родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи до подходящи отпуски по семейни причини и гъвкави схеми на работа, с цел да постигнат равновесие между професионалния, семейния и личния живот, както и да насърчават балансираното използване на тези права между жените и мъжете.

  Държавите членки следва да гарантират равенство между половете и по-голямо участие на жените на пазара на труда, включително чрез осигуряването на равни възможности и кариерно развитие и премахването на пречките пред участието им на ръководни постове на всички равнища на вземане на решения. Държавите членки следва да положат всички усилия, за да одобрят и приложат минималния процент, определен в предложената Директива за подобряване на баланса между половете в управителните съвети на дружествата. Следва да се премахнат разликите в заплащането на жените и мъжете, в пенсиите и в заетостта. Периодите на отпуск по майчинство и отпуск за отглеждане на дете следва да бъдат адекватно оценени както по отношение на осигурителните вносни, така и на пенсионното осигуряване, за да се отрази значението на възпитанието на бъдещите поколения, особено в контекста на едно застаряващо общество. Необходимо е да се осигури равно заплащане за еднакъв или равностоен труд, както и прозрачност на заплащането, включително посредством създаването на индекс за равно заплащане на мъжете и жените. Следва да се насърчава съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, както за жените, така и за мъжете, по-специално чрез достъп до финансово достъпни дългосрочни грижи и услуги за образование и грижи както в ранна детска възраст, така и през целия живот. Държавите членки следва да гарантират достъп на родителите и другите лица с отговорности за полагане на грижи до подходящи отпуски по семейни причини и гъвкави схеми на работа, с цел да постигнат равновесие между професионалния, семейния и личния живот, както и да насърчават балансираното използване на тези права между жените и мъжете. Те следва да преминат към напълно платен отпуск по майчинство и отпуск по бащинство.

  Изменение  21

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За да извлекат полза от динамичната и продуктивна работна сила и новите трудови и бизнес модели, държавите членки следва да работят съвместно със социалните партньори за постигане на справедливи, прозрачни и предвидими условия на труд, в които има равновесие между правата и задълженията. Те следва да намалят и предотвратят сегментирането на пазара на труда, да се борят с недекларирания труд и да насърчават прехода към безсрочни форми на заетост. Правилата за защита на заетостта, трудовото право и компетентните институции следва да осигуряват както подходящи условия за наемане на работа, така и необходимата гъвкавост за работодателите, за да могат бързо да се адаптират към промените в икономическите условия, като същевременно запазват необходимата сигурност и здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда за работниците, защитават трудовите права и осигуряват социална закрила. Трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително в случая на работниците през платформа, чрез борба срещу злоупотребата с нетипични договори. В случай на неправомерно уволнение следва да се гарантира достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и правото на правна защита, включително подходящо обезщетение.

  За да извлекат полза от динамичната и продуктивна работна сила и новите трудови и бизнес модели, държавите членки следва да работят съвместно със социалните партньори за постигане на справедливи, прозрачни и предвидими условия на труд, в които има равновесие между правата и задълженията. Комисията и държавите членки следва да предприемат конкретни мерки за насърчаване и укрепване на социалния диалог на всички равнища и колективното договаряне, включително Директива № 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Те следва да намалят и предотвратят сегментирането на пазара на труда, да се борят с недекларирания труд и фиктивната самостоятелна заетост и да насърчават прехода към безсрочни форми на заетост. Правилата за защита на заетостта, трудовото право и компетентните институции следва да осигуряват подходящи условия за създаването на стабилни и качествени работни места, като същевременно запазват необходимата сигурност и здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда за работниците, осигуряват трудовите права и достойна социална закрила. Те следва също така да работят съвместно с представителите на синдикалните организации, за да се осигури здравословна и безопасна работна среда, като се обърне специално внимание на предотвратяването на професионални злополуки и заболявания. Трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд и конкуренция по отношение на възнагражденията, следва да се предотвратяват, включително в случая на работниците през платформа. Не следва да се злоупотребява с нетипични договори. Държавите членки следва да гарантират, че всички тези работници действително работят при справедливи условия на труд, разполагат със социални права и достъп до адекватна социална закрила и по-добро представителство. За тази цел държавите членки следва изцяло да приложат Конвенцията на Международната организация на труда от 1947 г. за инспекция на труда и да инвестират в ефективни инспекции на труда, осъществявани от компетентни органи, които разполагат с достатъчно правомощия, както и да координират в рамките на Европейския орган по труда своите усилия за борба с трансграничната злоупотреба и да си сътрудничат в тази връзка. В случай на неправомерно уволнение следва да се гарантира достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и правото на правна защита, включително подходящо обезщетение. Държавите членки трябва да разчитат на европейската мрежа на публичните служби по заетостта и европейските агенции за откриване на добри практики, основани на факти, да насърчават взаимното обучение и да улесняват по-голяма координация на политиките по заетостта.

   

  ____________

   

  1a. Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

  Изменение  22

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Целта на политиките следва да бъде да подобряват и да подкрепят участието на пазара на труда, намирането на съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, както и преходите. Държавите членки следва да предприемат ефективни действия за активизиране и създаване на възможности за труд на хората, които могат да участват на пазара на труда.. Държавите членки следва да засилят ефективността на активните политики по заетостта, като повишат тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и като установят по-добра връзка между тях и подпомагането на доходите на безработните лица, докато търсят работа , въз основа на техните права и задължения. Държавите членки следва да се стремят към по-ефективни и ефикасни публични служби по заетостта, като гарантират, че те предоставят навременно и съобразено с конкретните нужди подпомагане на търсещите работа, подкрепа за търсенето в рамките на пазара на труда и прилагат управление въз основа на постигнатите резултати.

  Целта на политиките следва да бъде да подобряват и да подкрепят участието на пазара на труда, намирането на съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, както и преходите, по-конкретно цифровия и екологичния, и да увеличават заетостта, също и в териториите в неравностойно положение. Държавите членки следва ефективно да насърчават тези, които могат да участват на пазара на труда, да намират качествена заетост. Държавите членки следва да засилят ефективността на активните политики по заетостта, като повишат тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и като осигурят подпомагане на достойни доходи на безработните лица, докато търсят работа, въз основа на техните права. Държавите членки следва да се стремят към по-ефективни и ефикасни публични служби по заетостта, обслужващи и трансграничните работници, като гарантират, че те предоставят навременно и съобразено с конкретните нужди подпомагане на търсещите работа и подкрепа за търсенето в рамките на пазара на труда. Качествените работни места следва да бъдат целта на тези служби.

  Изменение  23

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да предоставят на безработните лица подходящи обезщетения за безработица с разумна продължителност, в съответствие с внесените от лицето вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения не следва да бъдат демотивиращ фактор за бързото завръщане към заетост и следва да бъдат съпътствани от активни политики по заетостта.

  Държавите членки следва да предоставят на безработните лица подходящи обезщетения за безработица с достатъчна продължителност, в съответствие с внесените от лицето вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения следва да бъдат съпътствани от активни политики по заетостта и да бъдат подкрепени от механизми за взаимно обучение между държавите членки.

  Изменение  24

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Мобилността на учащите се и работниците следва да бъде адекватно подкрепяна с цел повишаване на пригодността за заетост, уменията и за използване на пълния потенциал на европейския пазар на труда, като същевременно се гарантират справедливи условия за всички, които извършват трансгранична дейност, и се засили административното сътрудничество между националните администрации по отношение на мобилните работници. Следва да се отстранят пречките пред мобилността в образованието и обучението, професионалните и личните пенсии и да се улесни признаването на квалификациите. Държавите членки следва да предприемат действия, с които да гарантират, че административните процедури не представляват ненужна пречка пред заетостта на граждани на други държави членки, включително за трансграничните работници. Държавите членки следва също така да предотвратяват злоупотребата със съществуващите правила и да се справят с първопричините за „изтичането на мозъци“ от определени региони чрез подходящи мерки за регионално развитие.

  Държавите членки трябва да подкрепят трудовата мобилност в цяла Европа с цел създаване на нови възможности за работа за работниците. Мобилността на учащите се следва да бъде адекватно подкрепяна по време на тяхното обучение, по-специално чрез укрепване на европейската програма за мобилност ЕРАЗЪМ+, която дава възможност на учащите се да увеличат своите умения и компетентности. Работниците следва също да бъдат подкрепяни с цел повишаване на пригодността за заетост и уменията и за използване на пълния потенциал на европейския пазар на труда. Като се гарантират правата и справедливи условия на труд за всички, които извършват трансгранична дейност, преносимостта на правата и правните очаквания следва да се засили чрез административното сътрудничество между националните администрации по отношение на мобилните работници. Следва да се отстранят пречките пред мобилността в образованието и обучението, професионалните и личните пенсии и да се улесни признаването на квалификациите. Държавите членки следва да предприемат действия, с които да гарантират, че административните процедури не представляват ненужна пречка пред заетостта на граждани на други държави членки, включително за трансграничните и пограничните работници. Държавите членки следва да се ангажират с цифровизацията на обществените услуги, за да улеснят справедливата мобилност на работниците, особено по отношение на координирането на системите за социално осигуряване. За държавите членки ще бъде важно да вземат предвид мобилните работници, включително пограничните работници, когато прилагат мерки като затваряне на границите, за да намалят разпространението на COVID-19, например по отношение на здравето и безопасността, данъците и социалната сигурност и координация. Държавите членки следва да позволят на мобилните и пограничните работници да продължат да пресичат границите, когато се счита, че това е безопасно в съответствие с насоките за здраве и безопасност на EU-OSHA. Държавите членки следва също така да предотвратяват злоупотребата със съществуващите правила и да се справят с първопричините за „изтичането на мозъци“ от определени региони, което вреди на развитието и привлекателността на тези територии, в това число чрез подходящи мерки за регионално развитие. Държавите членки трябва да популяризират и използват съответните европейски инструменти, като например мрежата за заетост EURES, и да установяват трансгранични партньорства, за да помогнат на мобилните работници в трансграничните региони.

  Изменение  25

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въз основа на действащите национални практики и с цел да се постигне по-голяма ефективност на социалния диалог и по-добри социално-икономически резултати, държавите членки следва да осигурят своевременно и пълноценно участие на социалните партньори в разработването и прилагането на реформите и политиките в областта на заетостта, социалната сфера и по целесъобразност икономиката, в това число посредством подкрепа за повишаване на капацитета на социалните партньори. Държавите членки следва да насърчават социалния диалог и колективното договаряне. Социалните партньори следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при пълно зачитане на тяхната автономност и правото на колективни действия.

  Въз основа на действащите национални практики и с цел да се поощрява и да се постигне по-голяма ефективност и интензивност на социалния диалог, както и по-добри социално-икономически резултати, държавите членки следва да осигурят своевременно и пълноценно участие на социалните партньори в разработването и прилагането на реформите и политиките в областта на заетостта, социалната сфера и по целесъобразност икономиката, в това число посредством подкрепа за повишаване на капацитета на социалните партньори. Държавите членки следва да укрепят и да поощряват социалния диалог и колективното договаряне. Социалните партньори следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при пълно зачитане на тяхната автономност и правото на колективни действия.

  Изменение  26

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато е целесъобразно и въз основа на действащите национални практики, държавите членки следва да отчитат опита в областта на заетостта и социалните въпроси на съответните граждански организации.

  Когато е целесъобразно и въз основа на действащите национални практики, държавите членки следва да отчитат опита в областта на заетостта и социалните въпроси на съответните граждански организации, включително опита на представителите на групи, които срещат пречки при намирането на качествена работа.

  Изменение  27

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 6 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Наличието на здравословни и безопасни условия на труд е от жизненоважно значение за борбата с риска от заразяване и разпространение на вируса и други заболявания. Държавите членки следва да гарантират, че работодателите поемат своята отговорност във връзка със здравето и безопасността на техните работници и че предоставят на тях и на техните представители адекватна информация, извършват оценки на риска и предприемат превантивни мерки. Това включва намаляване до нула на броя на фаталните трудови злополуки и професионалните ракови заболявания чрез определяне на задължителни гранични стойности на професионална експозиция, както и вземане предвид на професионалните психосоциални рискове и професионалните заболявания. За да се подобри функционирането на пазарите на труда, държавите членки следва да инвестират в здравословни и безопасни условия на труд и да осигурят подходящи средства и разпоредби за инспекциите по труда и за представителите на синдикалните организации по въпросите на здравето и безопасността.

  Изменение  28

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 7 – параграф 6 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки следва да работят съвместно за осигуряване на системи за социална закрила за пограничните работници и самостоятелно заетите лица, които работят и живеят в различни държави членки. Модернизирането на системата за социална закрила следва да благоприятства прилагането на принципите на европейския пазар на труда, като се осигурява устойчива социална закрила, която е универсална и трансгранична. Това следва да гарантира защитата и ефективността на системите за социална закрила, които преодоляват пропуските в закрилата и гарантират производителна погранична работна сила.

  Изменение  29

  Предложение за решение

  Приложение I – Насока 7 – параграф 6 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки следва да се справят с въздействието на извънредното положение във връзка с COVID-19 върху пазара на труда, като подпомогнат работниците, които са временно в „техническа безработица“, тъй като работодателите са били принудени да затворят фирмите, както и като подпомогнат самостоятелно заетите лица и малките предприятия да задържат персонала и да запазят дейността си.

  Обосновка

  Извънредното положение във връзка с COVID-19 вече оказва значително въздействие върху пазарите на труда, което ще продължи да се разгръща, докато трае пандемията и са в сила превантивните мерки, въведени за ограничаване на неговото разпространение. Мерките, насочени към физическите лица за гарантиране на стабилен доход, към малките предприятия за запазване на работните места и към самостоятелно заетите лица за подпомагане на по-нататъшната им работа или препитание са от ключово значение за предотвратяване на безпрецедентен скок на безработицата, мащабна загуба на работни места и прекратяване дейността на голям брой предприятия, както и за гарантиране на по-лесно икономическо възстановяване, след като пандемията отмине.

  Изменение  30

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да работят за приобщаващи, отворени за всички пазари на труда, като въведат ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация и за насърчаване на равни възможности за по-слабо представените групи на пазара на труда, като вземат надлежно предвид регионалното и териториалното измерение. Те следва да гарантират равно третиране по отношение на заетостта, социалната закрила, здравеопазването и дългосрочните грижи, образованието и достъпа до стоки и услуги, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

  Държавите членки следва да работят за социални права и приобщаващи, отворени за всички пазари на труда в рамките на интегрирана стратегия за активно приобщаване, като въведат ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация и за насърчаване на равни възможности за по-слабо представените групи на пазара на труда, като вземат надлежно предвид регионалното и териториалното измерение. Те следва да гарантират равно заплащане и равни права за еднакъв труд на едно и също място, както и равно третиране по отношение на заетостта, социалната закрила, здравеопазването и дългосрочните грижи, жилищното настаняване, образованието и достъпа до стоки и услуги, независимо от пол, расов или етнически произход, националност, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

  Изменение  31

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да модернизират системите за социална закрила, за да осигурят адекватна, ефективна, ефикасна и устойчива социална закрила през всички етапи от живота на хората, като по този начин насърчават социалното приобщаване, възходящата социална мобилност, участието на пазара на труда и борбата с неравенствата, включително чрез организирането на своите данъчни и осигурителни системи. Допълването на универсалните подходи с избирателни подходи ще повиши ефективността на системите за социална закрила. Модернизирането на системите за социална закрила следва да доведе до по-добър достъп, качество, адекватност и устойчивост.

  Държавите членки следва да модернизират системите за социална закрила и да инвестират в тях, за да осигурят адекватна, ефективна, ефикасна и устойчива социална закрила за всеки човек през всички етапи от живота на хората, като по този начин се борят срещу бедността и насърчават социалното приобщаване и социалната конвергенция във възходяща посока, подпомагат участието на пазара на труда и достъпа до качествени работни места, борят се срещу неравенствата, включително чрез прогресивна структура на системите за данъчно облагане и на осигурителните системи. Допълването на универсалните подходи с допълнителни избирателни подходи ще повиши ефективността на системите за социална закрила, което ще доведе до по-добър достъп, качество, адекватност и устойчивост.

  Изменение  32

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да разработят и интегрират трите направления на активното приобщаване: подходящо подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги за осигуряване на възможности, които отговарят на индивидуалните потребности. Системите за социална закрила следва да гарантират подходящи обезщетения за осигуряване на минимален доход за всеки, който не разполага с достатъчни средства, и да допринасят за социалното приобщаване, включително чрез целенасочени социални услуги, като насърчават хората да участват активно на пазара на труда и в обществото.

  Държавите членки следва да разработят и интегрират трите направления на активното приобщаване: подходящо подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги, които отговарят на индивидуалните потребности. Системите за социална закрила следва да гарантират подходящи обезщетения за осигуряване на минимален доход за всеки, който не разполага с достатъчни средства, и да допринасят за социалното приобщаване, включително чрез целенасочени социални услуги, като подкрепят хората да участват активно на пазара на труда и в обществото.

  Изменение  33

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Необходимо условие за гарантирането на равни възможности е наличието на достъпни и качествени услуги на приемлива цена, като образование и грижи в ранна детска възраст, извънучилищни грижи, образование, обучение, жилищни и здравни услуги и дългосрочни грижи. Особено внимание следва да се отдели на борбата с бедността и социалното изключване, включително бедността сред работещите и детската бедност. Държавите членки следва да гарантират, че всеки, включително децата, разполага с достъп до основни услуги. За хората в нужда и тези в уязвимо положение държавите членки следва да осигурят достъп до адекватна социална помощ за жилищно настаняване. Следва да се вземат под внимание специфичните потребности на хората с увреждания, включително достъпът до тези услуги. Особено внимание следва да се отдели на бездомността.

  Като се имат предвид продължаващите тревожни равнища на бедност, които са значително по-високи от целта за бедност, установена през 2010 г. в стратегията „Европа 2020“, и въздействието на извънредното положение във връзка с COVID-19, са необходими повече усилия за борба с бедността и социалното изключване, със специален акцент и хоризонтални стратегии по отношение на бедността на работещите, децата, хората в напреднала възраст, етническите малцинства, мигрантите, хората с увреждания и бездомността. В същото време следва да се обърне особено внимание на потенциалното въздействие на извънредното положение във връзка с COVID-19 върху други групи, като например лица с несигурна работа или лица, които отскоро са безработни. По отношение на инвестициите в децата държавите членки следва да приемат Гаранция за децата с цел справяне с детската бедност и насърчаване на благосъстоянието на децата, като по този начин допринасят за равния достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, достойно жилищно настаняване и подходящо хранене. Държавите членки следва да гарантират, че всеки разполага с достъп до качествени услуги. За хората в нужда и тези в уязвимо положение държавите членки следва да осигурят достъп до адекватна социална помощ за жилищно настаняване, да инвестират в достъпни жилища за лица с намалена подвижност, да предприемат мерки за гарантиране на справедлив преход по отношение на подобряването на енергийната ефективност на съществуващите жилища и да се справят с проблема с енергийната бедност в контекста на Европейския зелен пакт, както и подходящи услуги за бездомните хора. Държавите членки следва да решат проблема със съдебните отстранения, които се увеличават. Следва да се вземат под внимание специфичните потребности на хората с увреждания, включително достъпът до тези услуги. По отношение на бездомничеството следва да се вземат решителни мерки, въз основа на подхода „жилище преди всичко“.

  Изменение  34

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки следва да осигурят своевременен достъп до финансово достъпни превантивни и лечебни медицински грижи и дългосрочни грижи с добро качество, като същевременно осигуряват устойчивостта в дългосрочен план.

  Извънредното положение във връзка с COVID-19 показва необходимостта от повече публични инвестиции, за да се гарантира достатъчен брой добре обучен персонал и достъп до здравеопазване за всички, включително уязвимите групи. Ето защо държавите членки следва да гарантират достъп за всички до финансово достъпни публични превантивни и лечебни медицински грижи и дългосрочни грижи с високо и устойчиво качество.

  Изменение  35

  Предложение за решение

  Приложение І – насока 8 – параграф 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите членки следва да опазят здравето на хората в напреднала възраст, да гарантират тяхната хоспитализация и лечение в случай на необходимост и да избягват всякакъв вид дискриминация въз основа на възрастта.

  Изменение  36

   

  Предложение за решение

  Приложение I – насока 8 – параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В условията на увеличаваща се продължителност на живота и демографски промени държавите членки следва да гарантират, че пенсионните системи за работниците и самостоятелно заетите лица са адекватни и устойчиви, като предоставят равни възможности за жените и мъжете да придобият пенсионни права, включително чрез допълнителни схеми, за да осигурят адекватен доход. Пенсионните реформи следва да бъдат подкрепени от мерки за удължаване на професионалния живот, като например увеличаване на действителната пенсионна възраст, и да се вписват в рамките на стратегиите за активен живот на възрастните хора. Държавите членки следва да установят конструктивен диалог със социалните партньори и други заинтересовани страни и да позволят подходящо постепенно въвеждане на реформите.

  В условията на увеличаваща се продължителност на живота и демографски промени държавите членки следва да гарантират, че пенсионните системи за работниците и самостоятелно заетите лица са адекватни и устойчиви, като предоставят равни възможности за жените и мъжете да придобият пенсионни права в рамките на обществените или професионалните схеми, за да осигурят достоен доход след пенсиониране, който да бъде над прага на бедността. Пенсионните реформи следва да бъдат подкрепени от мерки, основани на активния живот на възрастните хора, чрез оптимизиране на възможностите за работниците от всички възрасти да работят в продуктивни и здравословни условия с добро качество, до законоустановената пенсионна възраст, като същевременно се уважават решенията на възрастните граждани да останат икономически активни за по-дълъг период от време или да не участват повече на пазара на труда. Следва да се определят конкретни мерки в областта на демографията на работната ръка, здравето и безопасността на работното място, управлението на уменията и компетентностите, организацията на труда за здравословен и продуктивен професионален живот, както и подход, основан на солидарността между поколенията. Това ще насърчи както младежката заетост, така и прехода на работниците до пенсионирането, заедно с предаването на знания и опит от едно поколение към следващото. Държавите членки следва да установят конструктивен диалог със социалните партньори, организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни, включително пряк диалог с тези, които са засегнати от бедност и социално изключване в напреднала възраст, и да позволят подходящо постепенно въвеждане на реформите.

   


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта

  Позовавания

  COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  6.3.2020

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  EMPL

  11.3.2020

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  José Gusmão

  18.3.2020

   

   

   

  Дата на приемане

  23.6.2020

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  46

  5

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Дата на внасяне

  25.6.2020

   


   

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  46

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Atidzhe Alieva‑Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie‑Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

   

  5

  -

  ID

  Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

   

  3

  0

  ECR

  Margarita de la Pisa Carrión

  GUE/NGL

  Sandra Pereira

  Renew

  Radka Maxová

   

  Легенда на използваните знаци:

  + : „за“

  - : „против“

  0 : „въздържал се“

   

   

  Последно осъвременяване: 6 юли 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност