ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

25.6.2020 - (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)) - *

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: José Gusmão


Διαδικασία : 2020/0030(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0124/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0124/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2020)0070),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0079/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0124/2020),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τροπολογία  1

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, καθώς και αγορών εργασίας που να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου και  εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, καθώς και αγορών εργασίας που να είναι δυναμικές και προσανατολισμένες προς το μέλλον, ανταποκρινόμενες στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, της συμμετοχικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και υψηλού επιπέδου προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη θεωρούν την προώθηση της ποιοτικής και βασιζόμενης στην ισότητα των ευκαιριών και στην κοινωνική δικαιοσύνη απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος, και συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Η τρέχουσα κατάσταση που προκαλείται από την πανδημία COVID- 19, η οποία θα έχει σοβαρό και μακροχρόνιο αντίκτυπο στις αγορές εργασίας της Ένωσης, στην κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνθήκες εργασίας, απαιτεί ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης, την τόνωση της οικονομίας και την ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού . Η λήψη αποφασιστικών μέτρων είναι αναγκαία για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων από την άμεση απώλεια θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος, καθώς και για τη συγκράτηση του οικονομικού και κοινωνικού κλυδωνισμού της κρίσης, και την πρόληψη της μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας και της βαθιάς ύφεσης.

Τροπολογία  2

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Για να εφαρμοστούν πλήρως οι ιδρυτικές της αρχές - κοινωνική συνοχή και ειρήνη - σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης κατά την οποία οι αρχές αυτές αμφισβητούνται, η Ένωση θα πρέπει να έχει στην κορυφή των πολιτικών της προτεραιοτήτων την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και θα πρέπει να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και άλλων εξαιρετικά μειονεκτουσών ομάδων. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή της προστασίας της υγείας, τις συμμετοχικές αγορές εργασίας και την πλήρη απασχόληση, την ύπαρξη προσβάσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας για όλους, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τροπολογία  3

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου (5 ), αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.

(3) Σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου (5 ), αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Έργο τους είναι να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (πυλώνας), τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή πολιτικής στα κράτη μέλη και στην Ένωση, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα κατάλληλο συνολικό σύνολο  βιώσιμων οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα, αντιστρέφοντας τη μείωση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

__________________

__________________

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Τροπολογία  4

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις διάφορες ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(6 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(7 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων (8 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (9 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (10 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας(11 ) και τη σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία (12 ).

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις διάφορες ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(6 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(7 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων:  Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους (8 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας (9 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (10 ), τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας(11 ) και τη σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους (12 ). Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2020 για την ενεργοποίηση της λεγόμενης «γενικής ρήτρας διαφυγής», τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν δημοσιονομική ευελιξία για την προώθηση και την προστασία ποιοτικών θέσεων και συνθηκών εργασίας και για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Η διάρκεια εφαρμογής της «γενικής ρήτρας διαφυγής» πρέπει να αντικατοπτρίζει τη διάσταση και τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Με βάση τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, θα πρέπει να εξεταστούν οι πιθανές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης.

__________________

__________________

6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.

7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.

8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.

8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.

9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.

9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.

10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1–13.

10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1–13.

11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4–14.

11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4–14.

12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1–8.

12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1–8.

Τροπολογία  5

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη(13 ). Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να θέσει τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων στον πυρήνα της χάραξης οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί, οι περιβαλλοντικοί και οι οικονομικοί στόχοι θα έχουν την ίδια προτεραιότητα. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις αρχές του πυλώνα, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρότερης συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και να στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (13 ) και την ισότητα των φύλων. Ο δείκτης για την ισότητα των φύλων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα από τα εργαλεία του Εξαμήνου για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων και για τη μέτρηση των επιπτώσεων της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών μεταξύ των φύλων . Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με την απόκριση της Ευρώπης στην κρίση, και θα πρέπει επίσης, ενόψει των σοβαρών επιπτώσεων αυτής της κρίσης σε ορισμένους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς τομείς, να στηρίξουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά συμμετοχική ψηφιακή οικονομία με παράλληλη διασφάλιση της κοινωνικής ανοδικής σύγκλισης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στήριξη των ΜΜΕ,  ενθάρρυνση της καινοτομίας, προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της επένδυσης στη νεολαία, καθώς και αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών

__________________

__________________

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων Εθνών

Τροπολογία  6

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή μεταμορφώνουν ριζικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης ενσωματώνοντας τα κοινωνικά δικαιώματα και καταβάλλοντας προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των πολιτικών των κρατών μελών στους τομείς της αγοράς εργασίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων, αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης, και χρηματοδοτική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις, τις μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα νοικοκυριά, ιδίως εκείνα που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να συνδυάζονται μέτρα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση, με τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας, και την παράλληλη χρήση νέων τεχνολογιών, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσουν μακροπρόθεσμα μέσα για το σκοπό αυτό, και το έργο της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό μόνιμο σύστημα αντασφάλισης ανεργίας είναι ευπρόσδεκτο.

Τροπολογία  7

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14 ). Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας, και κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την παρακολούθηση των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τον συνδυασμό του «κοινωνικού τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια διοργανική διακήρυξη για τον πυλώνα  (14 ) . Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας, και κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις στη στρατηγική μας και πρέπει να δρουν κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες δημογραφικές ισορροπίες  που θα διακρίνονται από κοινωνική δικαιοσύνη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας και οι αρχές του αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για την παρακολούθηση των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για μια πιο ανθεκτική και συμμετοχική κοινωνία και οικονομία, προωθώντας συγχρόνως τα εργασιακά δικαιώματα και επιδιώκοντας την ανοδική σύγκλιση, με στόχο τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

__________________

__________________

14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Τροπολογία  8

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των πολιτικών διά βίου μάθησης και κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στην ΣΛΕΕ, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού μισθών, θα πρέπει να προωθήσουν την ταχεία ανάκαμψη και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για μια ευρεία εξέταση κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, την ένταξη ατόμων με αναπηρία και άλλων μειονεκτούντων ομάδων, τις πολιτικές δια βίου μάθησης και κατάρτισης, τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τη δημόσια υγεία και ένταξη και τα πραγματικά εισοδήματα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και να ενισχύουν τους κοινωνικούς εταίρους και να επεκτείνουν την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και  οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη.

Τροπολογία  9

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μετασχηματισμοί διακρίνονται από κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από τις νέες μορφές απασχόλησης διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης.

(9) Ιδίως σε μια χρονική περίοδο στην οποία η Ένωση θα αντιμετωπίσει τεράστιες αλλαγές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές αυτές διακρίνονται από κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις προσπάθειες για μια πιο συμμετοχική και ανθεκτική κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους. Όλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν πλήρως στην κοινωνία. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους και να εξαλειφθούν η φτώχεια, οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες). Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα όπως η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά . Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθούν πλήρως. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Όπως υπογραμμίστηκε κατά την κρίση της COVID-19, πολλοί εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων είναι απαραίτητοι για τη βασική λειτουργία της οικονομίας. Πολύ συχνά, είναι χαμηλά αμειβόμενοι και εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, και ότι αμείβονται με αξιοπρεπείς μισθούς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές επισφαλούς και  ψευδούς αυτοαπασχόλησης, και να διασφαλίσουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από νέες μορφές απασχόλησης συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

Τροπολογία  10

 

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της απασχόλησης, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ , των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των κοινωνικών επενδύσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια πράσινη, ψηφιακή οικονομία και την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η χρήση των εν λόγω πόρων θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της στέγασης. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή και ενεργό σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

Τροπολογία  11

 

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο παράρτημα θα αναθεωρηθούν το αργότερο ένα έτος μετά την έγκρισή τους, ώστε να ληφθεί υπόψη η κρίση COVID -19 και οι κοινωνικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην απασχόληση και την κοινωνία, και να υπάρξει καλύτερη απόκριση σε παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις. Για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στον προσδιορισμό ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, σε θέση ισότιμη με εκείνη του Συμβουλίου.

Τροπολογία  12

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία και να διευκολύνουν και να στηρίξουν τις επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να ενισχύσουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την πραγματική αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις καινοτόμες μορφές εργασίας για να δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης και να προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την πλήρη και ποιοτική απασχόληση με βάση μια ισχυρή οικονομία . Αναγνωρίζοντας ότι οι κρατικές επενδύσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ηγηθούν μιας σημαντικής προσπάθειας για δημόσιες επενδύσεις και να δημιουργήσουν έξυπνες και φιλόδοξες πολιτικές απασχόλησης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για την απασχόληση και να συντονίσουν, σε ενωσιακό επίπεδο, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και των αγορών εργασίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις μισθών· στήριξη για τα εισοδήματα και επέκταση των συστημάτων παροχών ανεργίας· παράταση της άδειας ασθένειας μετ’ αποδοχών και της άδειας των φροντιστών, καθώς και διευθετήσεις τηλεργασίας· Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τη μετατροπή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με στόχο τη διασφάλιση αυτάρκειας , ιδίως όσον αφορά τον εξοπλισμό προστασίας και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της κρίσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις διατηρούν όλο το προσωπικό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν τις απολύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων αυτών. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου έως ότου επιτευχθεί η πλήρης οικονομική ανάκαμψη, μετά την οποία θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων και των μεθοριακών εργαζομένων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, επίσης και μεταξύ των γυναικών και των νέων, και την πραγματική αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας, να προάγουν  την κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, και να ενθαρρύνουν εκείνες τις μορφές εργασίας που δημιουργούν ποιοτικές ευκαιρίες εργασίας και δημιουργούν κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς με ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης, όπως οι τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται πολιτικές που στηρίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, κυρίως όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Τροπολογία  13

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που στηρίζουν περισσότερο την απασχόληση και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική επίδραση του φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η φορολογία πρέπει να μετατοπιστεί μακριά από την εργασία προς άλλες πηγές όπου θα έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει την πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αυξάνοντας τον αναδιανεμητικό αντίκτυπο του φορολογικού συστήματος, και προστατεύοντας παράλληλα τα έσοδα για επαρκή κοινωνική προστασία και δημόσιες επενδύσεις.

Τροπολογία  14

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς για τον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Οι πολιτικές που διασφαλίζουν ότι οι δίκαιοι μισθοί επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης εξακολουθούν να είναι σημαντικές για τη δημιουργία απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας στην Ένωση, όπως και οι πολιτικές για τη διασφάλιση της συμβατότητας της αμειβόμενης εργασίας και του δικαιώματος για κρατικά επιδόματα που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι πλέον περιθωριοποιημένες ομάδες. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς θεσμοθετημένων κατώτατων μισθών θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη σχετική διαδικασία καθορισμού των μισθών με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο. Η ανάπτυξη των κατώτατων μισθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της παραγωγικότητας για την καταπολέμηση της επισφάλειας και της φτώχειας των εργαζομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις χαμηλότερες και τις μεσαίου εισοδήματος ομάδες με στόχο την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους δείκτες φτώχειας για κάθε κράτος, και τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο και να λάβουν μέτρα για την επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξαλείψουν τις μισθολογικές διαφορές λόγω ηλικίας και φύλου, και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Τροπολογία  15

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του μηχανισμού στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο αυτό παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν εξαγοράζουν μετοχές, δεν καταβάλλουν μερίσματα στους μετόχους, δεν παρέχουν μπόνους στα στελέχη και που δεν είναι εγγεγραμμένες σε φορολογικούς παραδείσους.

Τροπολογία  16

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων, που να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις βάσεις για προσαρμοστικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να προβλέπουν και να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, την ενίσχυση των κοινωνικών αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Στο πλαίσιο των συνεχών τεχνολογικών και περιβαλλοντικών μεταβάσεων, της δημογραφικής αλλαγής και των σημερινών προκλήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν τα κοινωνικά δικαιώματα, τη βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την απασχολησιμότητα και τις ανθρώπινες ικανότητες, προωθώντας τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καθόλη τη διάρκειας της ζωής των εργαζομένων, ανταποκρινόμενοι στην τρέχουσα κρίση ανεργίας, και αντιμετωπίζοντας τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας Οι ανάγκες των κρατών μελών όσον αφορά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού τους δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθούν στην κρίση θα πρέπει να ενισχυθούν με επενδύσεις στα δημόσια συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τυπικής και άτυπης δια βίου μάθησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, τις κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές και νέες αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφειά τους με την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των τομέων που πάσχουν από χρόνια έλλειψη δεξιοτήτων, με σκοπό να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη περιβαλλοντική μετάβαση, καθώς και οι τεχνολογικές και ψηφιακές αλλαγές προς την κατεύθυνση λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες και βασικές και ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και με εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις βάσεις για προσαρμοστικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, και θα πρέπει να προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτές τις ικανότητες στους εκπαιδευόμενούς τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων μέσω ατομικών λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να εγγυώνται ταυτόχρονα ότι η προσέγγιση αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης καθώς και τις προσδοκίες των ατόμων. Είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να αναλάβουν έγκαιρη δράση για την αποφυγή της αρνητικής συνέπειας για τα άτομα και τις κοινωνίες να βρεθούν εκτός της αγοράς εργασίας, ιδίως μέσω της συνεχούς επαναπροσδιορισμού και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη δίκαιων μεταβάσεων για όλους, με επαρκή κάλυψη και επίπεδο παροχών ανεργίας, ενίσχυση των κοινωνικών αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Τροπολογία  17

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να αυξήσουν την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και τους λιγότερο ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις δεξιότητες και να καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο εξωτερικό, και να αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους εξαλείφοντας τις ανισότητες στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, καθολική και χωρίς αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, να αυξήσουν την πρόσβαση και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, συχνά λιγότερο ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες και τα ισχύοντα στερεότυπα για τα φύλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων μαθητείας) και, χωρίς να υποτιμούν τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες, να αυξήσουν τον αριθμό των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) με μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την ισορροπία των φύλων τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει , όπου απαιτείται, να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, να ενισχύσουν τα συστήματα εναλλασσόμενης και συνεταιριστικής κατάρτισης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις δεξιότητες και να καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο εξωτερικό, και να αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επίσημη επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται τόσο εντός όσο και εκτός των συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση μιας πιο ευέλικτης και συμμετοχικής συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύσουν σε θέσεις εργασίας και συστήματα κοινωνικής προστασίας για όσους δεν μπορούν να επανακαταρτιστούν, και να υποστηρίξουν, μέσω δημόσιων υπηρεσιών, τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση βοηθώντας τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερή και ποιοτική απασχόληση για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, Το δικαίωμα αμειβόμενης εκπαιδευτικής άδειας για επαγγελματικούς σκοπούς θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ που επιτρέπουν στους εργαζομένους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης κατά τις ώρες εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και κατάρτιση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία  18

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους και στα οικονομικά μη ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια που βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί η μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία  (15 ).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους αποτελεσματική, έγκαιρη, συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια που θα βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, την κατάρτιση, την απόκτηση νέων προσόντων και την πρόσβαση σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της υγείας και της στέγασης. Θα πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους ανέργους, που θα περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί ο κίνδυνος μακρόχρονης και διαρθρωτικής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για τη μείωση της ανεργίας στα άτομα με αναπηρίες και άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, να θεσπίσουν ή να ενισχύσουν τους μηχανισμούς και τα συστήματα στήριξης για τη μετάβαση στην απασχόληση, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η ανεργία των νέων, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας μεταξύ των νέων και το ζήτημα των νέων  εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ), θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα μέσω της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της πρόσβασης σε κατάρτιση για τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον όπως ως οι πράσινες και ψηφιακές οικονομίες στο πλαίσιο της διαρθρωτικής βελτίωσης της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, και της πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επισφάλειας των νέων. Το ζήτημα θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί μέσω μιας ανανεωμένης και αποτελεσματικής «Εγγύησης για τη Νεολαία», ικανής να παρέχει υψηλής ποιότητας προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς με ουσιαστικό τρόπο .

__________________

 

(15) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

 

Τροπολογία  19

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των αντικινήτρων και των εμποδίων, και στην παροχή κινήτρων για συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και τα δεύτερα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας και για τα άτομα που είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων μέσω στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των αντικινήτρων και των εμποδίων, και στην παροχή κινήτρων για συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες και για τα άτομα που είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων μέσω στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Τροπολογία  20

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκριση και την εφαρμογή του ελάχιστου ποσοστού, όπως ορίζεται στην προτεινόμενη οδηγία για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα εταιρικά συμβούλια. Το μισθολογικό και  το συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και το χάσμα στην απασχόληση, θα πρέπει να κλείσουν. Οι περίοδοι της άδειας μητρότητας και γονικής άδειας θα πρέπει να αποτιμώνται τόσο από πλευράς εισφορών όσο και από πλευράς συνταξιοδοτικής ασφάλισης, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης μελλοντικών γενεών, ιδίως στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική διαφάνεια, μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία δείκτη μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε προσχολική και δια βίου εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρέπει να προχωρήσουν προς την πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας και πατρότητας.

Τροπολογία  21

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα δραστήριο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, με την εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει να μειώσουν και να αποτρέψουν τον κατακερματισμό στο εσωτερικό των αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την προστασία της απασχόλησης, το εργατικό δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη ευελιξία στους εργοδότες να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα υγιές, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων στην περίπτωση των εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την καταπολέμηση της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις καταχρηστικής απόλυσης.

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα δραστήριο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, με την εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση και την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a  Θα πρέπει να μειώσουν και να αποτρέψουν τον κατακερματισμό στο εσωτερικό των αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και την ψευδή αυτοαπασχόληση και να προωθήσουν τη μετάβαση σε μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την προστασία της απασχόλησης, το εργατικό δίκαιο και τα ιδρύματα θα πρέπει όλοι να παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη δημιουργία σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα υγιές, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον για τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία. Θα πρέπει, επίσης, να συνεργαστούν με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να εξασφαλιστεί ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Θα πρέπει να αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και μισθολογικό ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων στην περίπτωση των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι απολαμβάνουν πραγματικά δίκαιες συνθήκες εργασίας, κοινωνικά δικαιώματα και πρόσβαση στη δέουσα κοινωνική ασφάλιση και εκπροσώπηση . Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1947 για την επιθεώρηση εργασίας και να επενδύσουν σε αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας, εξουσιοδοτώντας  τις αρμόδιες αρχές να συντονιστούν και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της διασυνοριακής κατάχρησης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις καταχρηστικής απόλυσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίζονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να προσδιορίζουν ορθές πρακτικές, βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία, να προάγουν την αμοιβαία μάθηση και να ευνοούν τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης.

 

____________

 

1α. Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28).

Τροπολογία  22

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και την υποστήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη στους ανέργους, για όσο αναζητούν εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση και την υποστήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της αντιστοίχισης και των μεταβάσεων ιδίως της ψηφιακής και οικολογικής μετάβασης, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης και σε μειονεκτούσες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν αποτελεσματικά κίνητρα σε αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας προκειμένου να βρίσκουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια και την κάλυψή τους και εξασφαλίζοντας  επαρκές εισόδημα στους ανέργους, για όσο αναζητούν εργασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και για τους διασυνοριακά εργαζομένους, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία και στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Η ποιοτική απασχόληση θα πρέπει να είναι ο στόχος των υπηρεσιών αυτών .

Τροπολογία  23

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους επαρκή επιδόματα ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με τις εισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω επιδόματα δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή στην απασχόληση και θα πρέπει να συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους κατάλληλα επιδόματα ανεργίας με επαρκή διάρκεια, σύμφωνα με τις εισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και στήριξη των μηχανισμών αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  24

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, των δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα και ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών όσον αφορά τους μετακινούμενους εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζομένους. Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων θα πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ιδίως μέσα από την ενίσχυση του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+, το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αυξήσουν την τεχνογνωσία τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας . Διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους όσους ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα , η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και αξιώσεων θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων όσον αφορά τους μετακινούμενους εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και των μεθοριακών εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν υπέρ της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουν τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους μετακινούμενους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών εργαζομένων, κατά την εφαρμογή μέτρων, όπως το κλείσιμο των συνόρων για τον μετριασμό της εξάπλωσης της COVID-19, για παράδειγμα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τους φόρους και την κοινωνική ασφάλιση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους μετακινούμενους και μεθοριακούς εργαζομένους να συνεχίσουν να διέρχονται τα σύνορα, όταν κρίνεται ότι είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του EU-OSHA για την υγεία και την ασφάλεια . Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές, η οποία αποτελεί πλήγμα για την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα των εν λόγω περιοχών, μεταξύ άλλων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων περιφερειακής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως το δίκτυο απασχόλησης EURES, και να αυξήσουν τις διασυνοριακές συμπράξεις που θα βοηθούν τους μετακινούμενους εργαζόμενους στις διασυνοριακές περιοχές.

Τροπολογία  25

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και να επιτευχθούν καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικά και, κατά περίπτωση, οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση.

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, και προκειμένου να προωθηθεί και να υπάρξει αποτελεσματικός και ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος, καθώς και για να επιτευχθούν καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικά και, κατά περίπτωση, οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν και να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση.

Τροπολογία  26

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο και βασιζόμενα στις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εμπειρία των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα.

Όπου κρίνεται σκόπιμο και βασιζόμενα στις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη την εμπειρία των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εκπροσώπησης που συναντούν εμπόδια όσον αφορά την ποιοτική εργασία.

Τροπολογία  27

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο υγιής και ασφαλής χώρος εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του κινδύνου μόλυνσης και εξάπλωσης του ιού και άλλων ασθενειών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους, καθώς και ότι παρέχουν στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους επαρκείς πληροφορίες, διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου και λαμβάνουν μέτρα πρόληψης. Αυτό αφορά τη μείωση στο μηδέν του αριθμού των μοιραίων εργατικών ατυχημάτων και των καρκίνων που συνδέονται με την εργασία, τον καθορισμό δεσμευτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, και τη λήψη υπόψη των επαγγελματικών ψυχοκοινωνικών υγειονομικών κινδύνων καθώς και των επαγγελματικών ασθενειών. Για να ενισχυθεί η λειτουργία των αγορών εργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και να εξασφαλίσουν επαρκή μέσα και παροχές για τις επιθεωρήσεις εργασίας και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την υγεία και την ασφάλεια.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα  Ι – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για την παροχή συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τους μεθοριακούς εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται και ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του συστήματος κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να προάγονται οι αρχές της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της πρόβλεψης για παροχή βιώσιμης κοινωνικής προστασίας που είναι καθολική και διασυνοριακή. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να εγγυάται την προστασία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που καλύπτουν τα κενά στην προστασία και εγγυώνται ένα παραγωγικό μεθοριακό εργατικό δυναμικό.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 στην αγορά εργασίας παρέχοντας στήριξη στους εργαζόμενους που βρίσκονται προσωρινά σε τεχνητή ανεργία διότι οι εργοδότες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τις υπηρεσίες τους, καθώς και παρέχοντας στήριξη στους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να διατηρήσουν το προσωπικό και τη δραστηριότητά τους.

Αιτιολόγηση

Η κρίση του COVID-19 έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, ο οποίος θα εξελιχθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζεται η πανδημία και τίθενται σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Τα μέτρα που εστιάζουν σε ιδιώτες με σκοπό την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος, σε μικρές επιχειρήσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και σε αυτοαπασχολούμενους για τη στήριξη της συνέχισης της λειτουργίας τους ή της διαβίωσής τους είναι καίριας σημασίας προκειμένου να αποτραπούν αυξήσεις άνευ προηγουμένου των ποσοστών ανεργίας, η απώλεια θέσεων εργασιών μεγάλης κλίμακας και η διακοπή της λειτουργίας μεγάλου αριθμού εταιρειών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ευκολότερη οικονομική ανάκαμψη μετά την υποχώρηση της πανδημίας.

Τροπολογία  30

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και αγορές εργασίας ανοιχτές σε όλους, ως τμήμα μιας στρατηγικής για την ενεργό ένταξη, θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση αμοιβή και τα ίσα δικαιώματα για ίση εργασία στον ίδιο χώρο, καθώς και την ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τροπολογία  31

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Η συμπλήρωση των καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της πρόσβασης, της ποιότητας, της επάρκειας και της βιωσιμότητας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν και να επενδύσουν σε συστήματα κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη κοινωνική προστασία για όλους σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, με την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, με τη στήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση, αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες, μεταξύ άλλων με τον  προοδευτικό σχεδιασμό συστημάτων φορολογίας και παροχών. Η συμπλήρωση των καθολικών προσεγγίσεων με πρόσθετες επιλεκτικές προσεγγίσεις θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσβαση, ποιότητα, καταλληλότητα και βιωσιμότητα.

Τροπολογία  32

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη των ατομικών αναγκών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει αρκετούς πόρους και να προωθούν την κοινωνική ένταξη, παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και την κάλυψη των ατομικών αναγκών. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει αρκετούς πόρους και να προωθούν την κοινωνική ένταξη, υποστηρίζοντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  33

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, όπως η προσχολική εκπαίδευση, η εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας, σε σχέση με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα ανησυχητικά επίπεδα φτώχειας, τα οποία είναι σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο για την εξάλειψη της φτώχειας που καθορίστηκε το 2010 στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τον αναμενόμενο αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας COVID-19, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική εστίαση και οριζόντιες στρατηγικές για τη φτώχεια των εργαζομένων, τα παιδιά, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, του μόνους γονείς και ιδιαίτερα τις μόνες μητέρες, τους μετανάστες, τα άτομα με αναπηρίες και τους αστέγους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον δυνητικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 σε άλλες ομάδες, όπως τα άτομα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή τα άτομα που έμειναν πρόσφατα άνεργα. Όσον αφορά τις επενδύσεις στα παιδιά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια εγγύηση για τα παιδιά για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, συμβάλλοντας στην ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν υγειονομική φροντίδα, δωρεάν εκπαίδευση και φροντίδα, αξιοπρεπή στέγαση και σωστή διατροφή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια, επενδύσεις σε επαρκή αριθμό κατοικιών για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λήψη μέτρων για τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κατοικιών και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και επαρκών υπηρεσιών για αστέγους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των εξώσεων, οι οποίες αυξάνονται . Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας, σε σχέση με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο, με βάση την προσέγγιση «πάνω από όλα η στέγαση».

Τροπολογία  34

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια περίθαλψη υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Η κρίση της πανδημίας COVID-19 καταδεικνύει την ανάγκη για περισσότερες δημόσιες επενδύσεις με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς και καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και την πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυηθούν την καθολική την πρόσβαση σε δημόσια, οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη  και μακροχρόνια φροντίδα υψηλής και βιώσιμης ποιότητας.

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για την υγεία των ηλικιωμένων τους, να εγγυώνται τη νοσοκομειακή νοσηλεία και περίθαλψή τους, και να αποφεύγουν οποιοδήποτε είδος διακρίσεων λόγω ηλικίας.

Τροπολογία  36

 

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών συστημάτων για τη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου, όπως η αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, και να πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού γήρανσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα στα δημόσια ή επαγγελματικά συστήματα, με στόχο τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από μέτρα που βασίζονται στην ενεργό γήρανση μέσω της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για εργαζόμενους όλων των ηλικιών να εργάζονται σε ποιοτικές, παραγωγικές και υγιείς συνθήκες έως τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, σεβόμενοι παράλληλα τις αποφάσεις των ηλικιωμένων πολιτών είτε να παραμείνουν οικονομικά ενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή να μην συμμετέχουν πλέον στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να προσδιοριστούν ειδικά μέτρα στον τομέα της δημογραφίας του εργατικού δυναμικού, της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της διαχείρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της οργάνωσης της εργασίας για την υγιή και παραγωγική επαγγελματική ζωή, καθώς και μια διαγενεακή προσέγγιση. Αυτό θα διευκόλυνε τόσο την απασχόληση των νέων όσο και τη μετάβαση των παλαιότερων στη συνταξιοδότηση, και παράλληλα θα εξασφάλιζε τη μετάδοση γνώσεων και πείρας μεταξύ των γενεών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου διαλόγου με όσους αντιμετωπίζουν φτώχεια και αποκλεισμό λόγω γήρατος, και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή τυχόν μεταρρυθμίσεων.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

6.3.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.3.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

José Gusmão

18.3.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

Ημερομηνία κατάθεσης

25.6.2020

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Λουκάς Φούρλας, Cindy Franssen, Radan Kanev, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

 

5

-

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

 

3

0

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Sandra Pereira

Renew

Radka Maxová

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχές

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου