RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  25.6.2020 - (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)) - *

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  Raportor: José Gusmão


  Procedură : 2020/0030(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0124/2020
  Texte depuse :
  A9-0124/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0070),

   având în vedere articolul 148 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0079/2020),

   având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0124/2020),

  1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

   

  Amendamentul 1

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre și Uniunea trebuie să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social, de creștere economică echilibrată și de nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statele membre consideră promovarea ocupării forței de muncă drept o chestiune de interes comun și își coordonează acțiunile întreprinse în acest sens în cadrul Consiliului, ținând seama de practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor sociali.

  (1) Statele membre și Uniunea trebuie să elaboreze și să pună în aplicare o strategie eficace și coordonată pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente și calificate, precum și a unor piețe ale muncii dinamice, orientate către viitor și capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social, incluziune, precum și de coeziune economică, socială și teritorială, și a unui nivel înalt de protecție a calității mediului și în vederea îmbunătățirii acestuia. Statele membre consideră promovarea ocupării forței de muncă de calitate, bazată pe egalitatea de șanse și pe justiție socială, drept o chestiune de interes comun și își coordonează acțiunile întreprinse în acest sens în cadrul Consiliului, respectând practicile naționale și autonomia partenerilor sociali. Situația actuală, cauzată de pandemia de COVID-19, care va avea un impact profund și îndelungat asupra piețelor forței de muncă din Uniune, a justiției sociale și a condițiilor de muncă, impune măsuri fără precedent pentru a sprijini ocuparea forței de muncă, a stimula economia și a consolida structura industrială. Sunt necesare măsuri hotărâte pentru a proteja întreprinderile și lucrătorii împotriva pierderii imediate a locurilor de muncă și a veniturilor, și pentru a contribui la limitarea șocului economic și social al crizei și a evita pierderi masive ale locurilor de muncă și o recesiune profundă.

  Amendamentul  2

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Uniunea trebuie să combată excluziunea socială și discriminarea și să promoveze justiția și protecția socială, precum și egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului. La definirea și la punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, precum și de cele legate de un nivel ridicat de educație și de formare, astfel cum este prevăzut la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  (2) Pentru a-și realiza integral principiile fondatoare – coeziunea socială și pacea –, mai ales în acest moment de criză profundă în care aceste principii sunt contestate, Uniunea ar trebui să plaseze în capul priorităților sale politice lupta împotriva sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării și ar trebui să promoveze justiția și protecția socială, precum și egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații, incluziunea persoanelor cu handicap și protecția drepturilor copilului și ale altor grupuri puternic dezavantajate. La definirea și la punerea în aplicare a politicilor și a acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele legate de promovarea protecției sănătății umane, a unor piețe ale muncii de calitate și favorabile incluziunii și a ocupării complete a forței de muncă, a unor servicii publice accesibile și de calitate, a unor salarii decente, a unor standarde de trai decente și a unei protecții sociale pentru toți, precum și a unui nivel ridicat de educație și de formare pe toată durata vieții cetățenilor, astfel cum este prevăzut la articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

  Amendamentul  3

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile economice și de ocupare a forței de muncă. Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, împreună cu orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului(5), formează orientările integrate. Acestea vor ghida punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul rezultant de politici și de reforme coordonate europene și naționale va constitui un mix global adecvat și sustenabil de politici economice și sociale care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive.

  (3) În conformitate cu TFUE, Uniunea a elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare a politicilor economice și a politicilor privind ocuparea forței de muncă. Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, împreună cu orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului(5), formează orientările integrate. Acestea trebuie să sprijine Pactul verde european, Pilonul european al drepturilor sociale (Pilonul), Carta socială europeană revizuită, Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și să ghideze punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând interdependența dintre statele membre. Setul rezultant de politici și de reforme coordonate europene și naționale va constitui un mix global adecvat și sustenabil de politici economice și de ocupare a forței de muncă, care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive, inversând totodată declinul înregistrat în domeniile vizate de negocierile colective.

  __________________

  __________________

  5 Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, p. 27).

  5 Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, p. 27).

  Amendamentul  4

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, cu legislația existentă a Uniunii și cu diversele inițiative ale Uniunii, inclusiv cu Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret6, Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă7, Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor8, Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace9, Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții10, Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor11 și Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind accesul la protecție socială12.

  (4) Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă sunt în conformitate cu legislația existentă a Uniunii și cu diversele inițiative ale Uniunii, inclusiv cu Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret(6), Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă(7), Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți(8), Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace(9), Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții(10), Recomandarea Consiliului din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor(11) și Recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele care desfășoară o activitate profesională independentă(12). În urma deciziei Consiliului din 23 martie 2020 de a activa așa-numita „clauză derogatorie generală”, statele membre pot exercita o flexibilitate bugetară pentru a promova și proteja locurile de muncă de calitate și condițiile de lucru și a finanța serviciile sociale și măsurile de sănătate publică. Perioada de aplicare a „clauzei derogatorii generale” trebuie să reflecte amploarea și durata crizei de COVID-19. Pe baza consultării publice organizate de Comisie, trebuie determinate posibilele direcții de dezvoltare a normelor bugetare ale Uniunii.

  __________________

  __________________

  6 JO C 120, 26.4.2013, p. 1.

  6 JO C 120, 26.4.2013, p. 1.

  7 JO C 67, 20.2.2016, p. 1.

  7 JO C 67, 20.2.2016, p. 1.

  8 JO C 484, 24.12.2016, p. 1.

  8 JO C 484, 24.12.2016, p. 1.

  9 JO C 153, 2.5.2018, p. 1.

  9 JO C 153, 2.5.2018, p. 1.

  10 JO C 189, 4.6.2018, p. 1–13

  10 JO C 189, 4.6.2018, p. 1–13

  11 JO C 189, 5.6.2019, p. 4–14

  11 JO C 189, 5.6.2019, p. 4–14

  12 JO C 387, 15.11.2019, p. 1–8

  12 JO C 387, 15.11.2019, p. 1–8

  Amendamentul  5

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Semestrul european reunește diferitele instrumente într-un cadru global pentru o coordonare și o supraveghere multilaterală integrată a politicilor economice și de ocupare a forței de muncă. Având drept obiective durabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea, semestrul european integrează principiile Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv angajamentul ferm cu partenerii sociali, societatea civilă și alte părți interesate. Acesta sprijină realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă13. Politicile economice și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să fie însoțite de tranziția Europei către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, durabilă din punctul de vedere al mediului și digitală, îmbunătățind totodată competitivitatea, încurajând inovarea, promovând justiția socială și egalitatea de șanse și combătând inegalitățile și disparitățile regionale.

  (5) Semestrul european reunește diferitele instrumente într-un cadru global pentru o coordonare și o supraveghere multilaterală integrată a politicilor economice, de ocupare a forței de muncă, sociale și de mediu. Semestrul european trebuie să plaseze în centrul procesului decizional economic al Uniunii sustenabilitatea, incluziunea socială și bunăstarea cetățenilor, conferind un grad de prioritate identic obiectivelor sociale, de mediu și economice. Având drept obiective durabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea, semestrul european ar trebui să integreze într-o mai mare măsură principiile Pilonului, inclusiv o interacțiune mai semnificativă cu partenerii sociali, societatea civilă și alte părți interesate, și să sprijine realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (13), inclusiv a egalității de gen. Indicele egalității de gen ar putea fi utilizat ca instrument al semestrului pentru monitorizarea progreselor realizate către ocuparea forței de muncă și îndeplinirea obiectivelor sociale și pentru evaluarea efectelor asupra genurilor ale politicilor de ocupare a forței de muncă și sociale. Politicile economice și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și ale statelor membre ar trebui să fie corelate cu răspunsul Europei la criză și ar trebui, de asemenea, având în vedere efectele deosebit de grave ale acestei crize asupra anumitor sectoare industriale și de afaceri europene, să sprijine tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, durabilă din punctul de vedere al mediului, favorabilă incluziunii sociale și digitală, asigurând o convergență socială ascendentă și îmbunătățind totodată competitivitatea, sprijinind IMM-urile, încurajând inovarea, promovând justiția socială și egalitatea de șanse și investind în tineret, combătând totodată inegalitățile și disparitățile regionale.

  __________________

  __________________

  13 Rezoluția ONU A/RES/70/1

  13 Rezoluția ONU A/RES/70/1

  Amendamentul  6

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Schimbările climatice și provocările legate de mediu, globalizarea, digitalizarea și schimbările demografice vor transforma economiile și societățile europene. Uniunea și statele sale membre ar trebui să colaboreze pentru a aborda în mod eficient acești factori structurali și să adapteze sistemele existente în funcție de necesități, recunoscând interdependența strânsă a economiilor și a piețelor forței de muncă ale statelor membre și a politicilor conexe. Acest lucru necesită măsuri de politică ambițioase, coordonate și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, în conformitate cu TFUE și cu dispozițiile Uniunii privind guvernanța economică. Astfel de măsuri de politică ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiții sustenabile, un angajament reînnoit privind reforme structurale eșalonate în mod corespunzător care îmbunătățesc productivitatea, creșterea economică, coeziunea socială și teritorială, convergența în sens ascendent, reziliența și exercitarea responsabilității fiscale. Aceasta ar trebui să combine măsurile legate de cerere și de ofertă, ținând seama, în același timp, de impactul lor asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă și de impactul social.

  (6) Schimbările climatice și provocările legate de mediu, globalizarea, digitalizarea și schimbările demografice transformă în profunzime economiile și societățile europene. Uniunea și statele sale membre ar trebui să colaboreze pentru a răspunde acestei situații fără precedent, integrând drepturile sociale și depunând eforturi în vederea reducerii sărăciei și a inegalităților, și pentru a adapta sistemele existente, astfel încât să fie întărite reziliența și sustenabilitatea, recunoscând interdependența strânsă a economiilor și a piețelor forței de muncă, precum și a politicilor sociale și de mediu ale statelor membre. Pentru aceasta, sunt necesare măsuri de politică coordonate, ambițioase și eficace, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național. Astfel de măsuri de politică ar trebui să includă o majorare a investițiilor în domeniul social și în mediu, măsuri eficiente pe termen lung pentru a atenua efectele crizei, precum și asistență financiară atât pentru întreprinderi și organizațiile fără scop lucrativ și caritabile, cât și pentru gospodării, mai ales pentru cele care se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie și de excluziune socială. Aceste politici ar trebui să combine măsuri legate de cerere și de ofertă, acordând o atenție deosebită nevoilor legate de cererea și de oferta de pe piața muncii și stimulând utilizarea noilor tehnologii, ținând seama, în același timp, de impactul lor asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă și de impactul lor social. Statele membre și Uniunea trebuie să adopte, în legătură cu aceasta, instrumente pe termen lung. În acest sens, este binevenită elaborarea de către Comisie a unui sistem european permanent pentru reasigurările de șomaj.

  Amendamentul  7

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o proclamație interinstituțională privind un Pilon european al drepturilor sociale14. Pilonul stabilește 20 de principii și de drepturi care vin în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială funcționale și echitabile, structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile și protecție și incluziune socială. Principiile și drepturile dau direcție strategiei noastre, asigurându-setranzițiile către neutralitatea climatică și durabilitatea mediului, digitalizare și schimbările demografice sunt echitabile și juste din punct de vedere social. Pilonul constituie un cadru de referință pentru monitorizarea ocupării forței de muncă și a performanței sociale a statelor membre, pentru stimularea reformelor la nivel național, regional și local și pentru reconcilierea aspectului social cu exigențele pieței în economia modernă de astăzi, inclusiv prin promovarea economiei sociale.

  (7) Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o proclamație interinstituțională privind Pilonul (14). Pilonul stabilește 20 de principii și de drepturi care vin în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială funcționale și echitabile, structurate în jurul a trei categorii: egalitatea de șanse și acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile și protecție și incluziune socială. Principiile și drepturile conferă o direcție strategiei noastre și trebuie puse în aplicare, astfel încât să se garantezetranziția către neutralitatea climatică și durabilitatea mediului, digitalizare și un nou echilibru demografic este echitabilă și justă din punct de vedere social. Având în vedere faptul că Pilonul și principiile sale constituie un cadru de referință pentru monitorizarea ocupării forței de muncă și a performanței sociale a statelor membre, orientările privind ocuparea forței de muncă pot reprezenta un instrument important, cu ajutorul căruia statele membre pot să elaboreze și să aplice politici și măsuri pentru realizarea unei economii și a unei societăți mai reziliente și mai favorabile incluziunii, promovând totodată drepturile lucrătorilor și urmărind obiectivul convergenței ascendente, pentru a dezvolta în continuare modelul social european.

  __________________

  __________________

  14 JO C 428, 13.12.2017, p. 10.

  14 JO C 428, 13.12.2017, p. 10.

  Amendamentul  8

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Reformarea piețelor muncii, inclusiv mecanismele de stabilire a salariilor la nivel național, ar trebui să urmeze practicile naționale de dialog social și să asigure posibilitatea necesară de a realiza o amplă examinare a aspectelor socioeconomice, inclusiv îmbunătățiri în ceea ce privește durabilitatea, competitivitatea, inovarea, crearea de locuri de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de formare profesională, condițiile de muncă, educația și competențele, sănătatea publică, precum și incluziunea și veniturile reale.

  (8) Ținând seama în mod corespunzător de principiul subsidiarității stabilit în TFUE, reformarea piețelor muncii, inclusiv mecanismele de stabilire a salariilor la nivel național, ar trebui să promoveze o redresare rapidă și să asigure posibilitatea necesară de a realiza o amplă examinare a aspectelor socioeconomice, inclusiv îmbunătățiri în ceea ce privește durabilitatea, competitivitatea, creșterea, inovarea, crearea de locuri de muncă de calitate, integrarea persoanelor cu handicap și a altor categorii sociale defavorizate, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de formare profesională, condițiile de muncă, educația și competențele, sănătatea publică, precum și incluziunea și veniturile reale. Statele membre ar trebui, prin urmare, să respecte și să consolideze partenerii sociali și să extindă domeniile vizate de negocierile colective, precum și să ia măsuri în vederea asigurării unei densități ridicate a sindicatelor și a organizațiilor lucrătorilor, pentru a asigura o redresare democratică, favorabilă incluziunii și justă din punct de vedere social.

  Amendamentul  9

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 9

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Statele membre și Uniunea ar trebui să se asigure că transformările sunt echitabile și juste din punct de vedere social, consolidând tendința către o societate favorabilă incluziunii și rezilientă, în care oamenii să fie protejați și să poată anticipa și gestiona schimbările, precum și să poată participa activ în societate și în economie. Ar trebui combătută discriminarea sub orice formă. Ar trebui să se asigure acces și oportunități pentru toți și să se reducă sărăcia și excluziunea socială (inclusiv aceea a copiilor), în special prin asigurarea unei funcționări eficace a piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială și prin înlăturarea barierelor din calea educației, formării și a participării pe piața muncii, inclusiv prin investiții în educația și îngrijirea copiilor preșcolari. Accesul în timp util și echitabil la servicii medicale accesibile ca preț, inclusiv prevenirea și promovarea sănătății, sunt deosebit de relevante în contextul îmbătrânirii societăților. Potențialul persoanelor cu handicap de a contribui la creșterea economică și la dezvoltarea socială ar trebui să fie concretizat într-o mai mare măsură. Pe măsură ce noi modele economice și de afaceri își fac apariția la nivelul locurilor de muncă din Uniune, relațiile de muncă suferă și ele schimbări. Statele membre ar trebui să se asigure că relațiile de muncă ce apar ca urmare a noilor forme de muncă mențin și consolidează modelul social european.

  (9) Mai ales în acest moment în care, atât la nivel economic, cât și la nivel social, schimbări imense clatină Uniunea, statele membre ar trebui să se asigure că transformările respective sunt echitabile și juste din punct de vedere social, consolidând tendința către o societate mai favorabilă incluziunii și mai rezilientă, în care oamenii să fie protejați și să poată anticipa și gestiona schimbările, precum și să poată participa pe deplin în societate și în economie. Ar trebui eliminată discriminarea sub orice formă. Oricine ar trebui să aibă posibilitatea de a contribui pe deplin în cadrul societății. Ar trebui să se asigure oportunități egale pentru toți și ar trebui să fie eradicate sărăcia, discriminarea și excluziunea socială (inclusiv cu privire la copii, la persoanele cu handicap și la alte categorii sociale defavorizate). Pentru aceasta, Uniunea trebuie să aplice măsuri precum Garanția europeană pentru copii. Potențialul persoanelor cu handicap de a contribui la creșterea economică și la dezvoltarea socială ar trebui să fie pe deplin valorificat. Pe măsură ce noi modele economice și de afaceri își fac apariția la nivelul locurilor de muncă din Uniune, relațiile de muncă suferă și ele schimbări. După cum a demonstrat criza provocată de pandemia de COVID-19, multe persoane cu un nivel scăzut de calificare sunt indispensabile pentru funcționarea de bază a economiei. În foarte multe cazuri, acestea sunt slab remunerate și lucrează în condiții precare. Statele membre ar trebui să consolideze în continuare modelul social european, garantând că toți lucrătorii beneficiază de aceleași drepturi și de condiții de muncă decente, inclusiv de securitate și sănătate în muncă, și că primesc salarii decente. În plus, statele membre ar trebui să combată toate formele de muncă precară și activitatea independentă fictivă și să se asigure că relațiile de muncă ce apar ca urmare a noilor forme de muncă corespund modelului social european.

  Amendamentul  10

   

  Propunere de decizie

  Considerentul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Orientările integrate ar trebui să constituie baza pentru recomandările specifice fiecărei țări pe care Consiliul le-ar putea adresa statelor membre. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european Plus și alte fonduri ale Uniunii, inclusiv Fondul pentru o tranziție justă și InvestEU, să stimuleze ocuparea forței de muncă, investițiile sociale, incluziunea socială, accesibilitatea, să promoveze oportunitățile de perfecționare și de recalificare a forței de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și educația și formarea de înaltă calitate pentru toți, inclusiv alfabetizarea digitală și competențele digitale. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.

  (10) Orientările integrate ar trebui să constituie baza pentru recomandările specifice fiecărei țări pe care Consiliul le-ar putea adresa statelor membre. Statele membre ar trebui să utilizeze pe deplin Fondul social european Plus, fondurile structurale și de investiții europene și alte fonduri ale Uniunii, inclusiv Fondul pentru o tranziție justă și InvestEU, pentru a stimula locurile de muncă de calitate și investițiile sociale, precum și pentru a combate sărăcia și excluziunea socială, a stimula accesibilitatea, a însoți tranziția către o economie ecologică și digitală și pentru a promova oportunitățile de perfecționare și de recalificare a forței de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții și educația și formarea de înaltă calitate pentru toți, inclusiv alfabetizarea digitală și competențele digitale. Fondurile respective ar trebui să aibă un rol important și în consolidarea investițiilor în serviciile publice, în special în domeniile educației, sănătății și locuințelor. Cu toate că se adresează statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale și ar trebui să implice îndeaproape și în mod activ în implementarea, monitorizarea și evaluarea lor parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile.

  Amendamentul  11

   

  Propunere de decizie

  Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Orientările stabilite în anexă sunt revizuite cel târziu la un an de la adoptarea lor, pentru a ține seama de criza de COVID-19 și de urmările sale sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, precum și pentru a răspunde mai adecvat unor crize similare în viitor. În vederea consolidării procesului democratic de luare a deciziilor, Parlamentul European este implicat în aceeași măsură ca și Consiliul în definirea orientărilor integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă.

  Amendamentul  12

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 5 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ o economie socială de piață durabilă și să faciliteze și să sprijine investițiile în crearea de locuri de muncă de calitate. În acest scop, ele ar trebui să reducă barierele cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește angajarea de personal, să promoveze antreprenoriatul responsabil și activitățile independente autentice și, în special, să sprijine crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin accesul la finanțare. Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ dezvoltarea economiei sociale, să stimuleze inovarea socială, întreprinderile sociale și să încurajeze aceste forme inovatoare de muncă, creând locuri de muncă de calitate și generând beneficii sociale la nivel local.

  Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ o ocupare deplină și de calitate a forței de muncă, pe baza unei economii puternice. Având în vedere că investițiile de stat joacă un rol esențial în crearea locurilor de muncă, statele membre ar trebui să promoveze o campanie masivă de investiții publice și politici inteligente și ambițioase de ocupare a forței de muncă, pentru a crea locuri de muncă. Statele membre ar trebui să-și adapteze politicile de ocupare a forței de muncă și ar trebui să coordoneze la nivelul Uniunii implementarea de bune practici în ceea ce privește măsurile temporare menite să protejeze toți lucrătorii și piețele forței de muncă. Printre aceste măsuri ar trebui să se afle subvenții pentru salarii, sprijin pentru venituri și extinderea prestațiilor de șomaj, extinderea concediului de boală plătit și a concediului de îngrijire și posibilități de lucru de la distanță. Statele membre ar trebui să sprijine transformarea întreprinderilor europene pentru a asigura autonomia, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu echipamente individuale de protecție și cu dispozitive medicale. Statele membre ar trebui să-și intensifice sprijinul pentru întreprinderile care se confruntă cu dificultăți în urma crizei, cu condiția ca întreprinderile respective să-și păstreze toți lucrătorii. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă în vedere suspendarea disponibilizărilor în perioada de criză. Statele membre ar trebui să asigure implicarea partenerilor sociali în elaborarea și punerea în aplicare a acestor măsuri. Aceste măsuri ar trebui menținute până la atingerea unei redresări economice depline, iar după aceasta ar trebui eliminate treptat. Ar trebui acordată o atenție deosebită garantării drepturilor și locurilor de muncă ale lucrătorilor mobili și ale lucrătorilor transfrontalieri, care sunt afectați puternic de închiderea frontierelor. Statele membre ar trebui să promoveze antreprenoriatul responsabil, inclusiv în rândul femeilor și al tinerilor, și activitățile independente autentice și, în special, să sprijine crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin accesul la finanțare. Statele membre ar trebui să promoveze în mod activ dezvoltarea economiei circulare și sociale, să stimuleze inovarea socială și întreprinderile sociale și să le consolideze durabilitatea și ar trebui să încurajeze acele forme de muncă, care generează locuri de muncă de calitate și generează beneficii sociale la nivel local, mai ales în sectoare strategice cu un potențial considerabil de creștere, precum sectoarele digitale și cele asociate economiei ecologice. În acest sens, ar trebui aplicate și politici care sprijină crearea de locuri de muncă, mai ales în serviciile publice sau private de interes general, în special în domeniile îngrijirii copiilor, sănătății și locuințelor.

  Amendamentul  13

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 5 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Sarcina fiscală ar trebui să fie reorientată de la impozitarea muncii către alte surse care promovează ocuparea de locuri de muncă și creșterea favorabilă incluziunii și, în același timp, care sunt aliniate cu obiectivele privind clima și mediul, luând în considerare efectul de redistribuire al sistemului fiscal și protejând totodată veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și cheltuielilor de stimulare a creșterii economice.

  Fiscalitatea ar trebui să fie reorientată de la impozitarea muncii către alte surse, unde va avea un efect mai puțin prejudiciabil asupra creșterii favorabile incluziunii și, în același timp, va asigura alinierea deplină cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu obiectivele privind clima și mediul stabilite în Pactul verde european, intensificând efectul de redistribuire al sistemului fiscal și protejând totodată veniturile destinate unei protecții sociale adecvate și investițiilor publice.

  Amendamentul  14

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 5 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre care dispun de mecanisme naționale pentru stabilirea salariilor minime obligatorii ar trebui să asigure o implicare efectivă a partenerilor sociali într-un mod transparent și previzibil, care să permită o adaptare adecvată a salariilor la evoluția productivității și să asigure salarii echitabile pentru un nivel de trai decent, acordând o atenție deosebită grupurilor cu venituri mici și medii în scopul convergenței ascendente. Aceste mecanisme ar trebui să ia în considerare performanța economică la nivelul regiunilor și sectoarelor. Statele membre ar trebui să promoveze dialogul social și negocierile colective în vederea stabilirii salariilor. Respectând practicile naționale, statele membre și partenerii sociali ar trebui să se asigure că toți lucrătorii au dreptul la salarii adecvate și corecte prin contracte colective sau salarii minime adecvate prevăzute de lege, ținând seama de impactul acestora asupra competitivității, creării de locuri de muncă și sărăciei persoanelor încadrate în muncă.

  Politicile al căror obiectiv este asigurarea unor salarii corecte, care permit un nivel de trai adecvat, sunt în continuare importante pentru crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei în Uniune, la fel ca cele menite să asigure compatibilitatea dintre munca remunerată și dreptul la indemnizații din partea statului, prin care se compensează obstacolele cu care se confruntă grupurile marginalizate. Statele membre care dispun de mecanisme naționale pentru stabilirea salariilor minime obligatorii ar trebui să asigure implicarea efectivă a partenerilor sociali în procedura aferentă, destinată stabilirii salariilor într-un mod transparent și previzibil. Stabilirea salariilor minime trebuie să țină seama de evoluția productivității, pentru a combate condițiile precare și sărăcia în rândul persoanelor care au un loc de muncă, acordând o atenție deosebită grupurilor cu venituri scăzute și medii, în vederea unei convergențe în sensul creșterii. Aceste mecanisme ar trebui să țină seama de indicatorii de sărăcie specifici pentru fiecare stat membru și de performanța economică la nivelul regiunilor și sectoarelor. Statele membre ar trebui să consolideze dialogul social și să ia măsuri pentru a extinde sfera de acoperire a negocierilor colective. Respectând practicile naționale și autonomia partenerilor sociali, statele membre și partenerii sociali ar trebui să elimine discriminarea salarială motivată de vârstă sau sex și ar trebui să garanteze că toți lucrătorii au dreptul la salarii adecvate și corecte prin contracte colective sau la salarii minime adecvate prevăzute de lege, având în vedere impactul pozitiv al acestora asupra competitivității, creării de locuri de muncă și sărăciei persoanelor încadrate în muncă.

  Amendamentul  15

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 5 – paragraful 3 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre vor putea să solicite ajutor din partea Instrumentului de sprijin solidar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). Statele membre ar trebui să garanteze că asistența financiară oferită în acest sens se acordă doar întreprinderilor care respectă contractul colectiv aplicabil. Statele membre ar trebui să se asigure că întreprinderile beneficiare nu răscumpără acțiuni, nu plătesc dividende acționarilor și nici prime directorilor executivi și nu sunt înregistrate în paradisuri fiscale.

  Amendamentul  16

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 6 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul tranzițiilor tehnologice și de mediu, precum și al schimbărilor demografice, statele membre ar trebui să promoveze durabilitatea, productivitatea, capacitatea de inserție profesională și capitalul uman, promovând cunoștințele, aptitudinile și competențele relevante pe parcursul vieții active a oamenilor, ca răspuns la nevoile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se adapteze și să investească în sistemele lor de educație și formare pentru a oferi o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale. Statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali, cu furnizorii de educație și de formare, cu întreprinderile și cu alte părți interesate, pentru a aborda deficiențele structurale ale sistemelor de educație și de formare și pentru a le spori calitatea și relevanța pe piața forței de muncă, cu scopul de a facilita tranziția de mediu. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită dificultăților profesiei de cadru didactic. Sistemele de educație și formare ar trebui să îi înzestreze pe toți cursanții cu competențe-cheie, inclusiv competențe de bază și digitale, precum și competențe transversale pentru a pune bazele unei capacități de adaptare mai târziu în viață. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura transferul drepturilor la formare în timpul schimbărilor de carieră profesională, inclusiv, dacă este cazul, prin conturi de învățare individuale. Acestea ar trebui să permită tuturor să anticipeze și să se adapteze mai bine la nevoile pieței forței de muncă, în special prin recalificare și perfecționare profesională continuă, cu scopul de a sprijini tranziții echitabile și juste pentru toți, de a consolida rezultatele sociale, de a remedia deficitele de pe piața forței de muncă și de a îmbunătăți reziliența generală a economiei la șocuri.

  În contextul tranzițiilor tehnologice și de mediu continue, al schimbărilor demografice și al dificultăților actuale, statele membre ar trebui să promoveze drepturile sociale, durabilitatea, productivitatea, capacitatea de inserție profesională și capacitățile umane, promovând cunoștințele, aptitudinile și competențele relevante pe parcursul vieții oamenilor, ca răspuns la actuala criză a șomajului, axându-se pe nevoile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă. Necesitățile statelor membre în ceea ce privește recalificarea și perfecționarea forței de muncă, pentru a putea răspunde crizei, ar trebui satisfăcute cu ajutorul investițiilor în sistemele lor publice de educație și formare, pentru a oferi o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale și al învățării formale și informale pe tot parcursul vieții. Statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali, cu instituțiile de educație și de formare, cu întreprinderile, cu organizațiile neguvernamentale sociale și cu alte părți interesate vizate, pentru a aborda deficiențele structurale și cele noi ale sistemelor de educație și de formare și pentru a le spori calitatea și relevanța pe piața forței de muncă. Statele membre ar trebui să se axeze pe necesitățile sectoarelor care suferă de o penurie cronică de personal calificat, inclusiv cu scopul de a facilita o tranziție de mediu simultană, precum și schimbări tehnologice și digitale care vizează găsirea unor soluții bazate pe inteligența artificială. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită dificultăților profesiei de cadru didactic. Sistemele de educație și formare ar trebui să îi înzestreze pe toți cursanții cu competențe-cheie, inclusiv cu competențe de bază și digitale, precum și cu competențe transversale pentru a pune bazele unei capacități de adaptare mai târziu în viață și ar trebui să pregătească profesorii astfel încât aceștia să poată oferi aceste competențe cursanților lor. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura transferul drepturilor la formare în timpul schimbărilor de carieră profesională, inclusiv prin conturi de învățare individuale. Statele membre ar trebui să garanteze, totodată, că această abordare nu periclitează caracterul umanist al educației, și nici aspirațiile persoanei. Este foarte important ca statele membre întreprindă măsuri din timp pentru a evita efectul negativ asupra persoanelor și societăților de a nu corespunde nevoilor pieței forței de muncă, în special prin recalificare și perfecționare profesională continuă, cu scopul de a sprijini o tranziție echitabilă și justă pentru toți, cu o acoperire și prestații de șomaj suficiente, de a consolida rezultatele sociale, de a remedia deficitele de pe piața forței de muncă și de a îmbunătăți reziliența generală a economiei la șocuri.

  Amendamentul  17

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 6 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse pentru toți prin abordarea inegalităților în sistemele de educație și formare, inclusiv prin asigurarea accesului la o educație de bună calitate a copiilor preșcolari. Acestea ar trebui să ridice nivelul general al educației, să reducă numărul tinerilor care părăsesc timpuriu școala, să intensifice accesul la învățământul terțiar și finalizarea acestuia și să sporească participarea adulților la procesul de învățare continuă, în special în rândul cursanților care provin din medii defavorizate, care sunt mai puțin calificați. Ținând seama de noile cerințe din societățile digitale, ecologice și tot mai îmbătrânite, statele membre ar trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de educație și formare profesională (EFP) (inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și eficace) și să crească numărul de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), atât în EFP de nivel mediu, cât și în învățământul terțiar. În plus, statele membre ar trebui să crească relevanța învățământului terțiar și a cercetării pe piața forței de muncă, să îmbunătățească monitorizarea și previzionarea competențelor, să confere mai multă vizibilitate aptitudinilor și comparabilitate calificărilor, inclusiv celor dobândite în străinătate, precum și să sporească oportunitățile de recunoaștere și validare a aptitudinilor și competențelor dobândite în afara structurilor formale de educație și formare. Ele ar trebui să îmbunătățească și să extindă oferta și nivelul de participare în ceea ce privește educația și formarea profesională continuă flexibilă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin adulților cu un nivel scăzut de calificare pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție profesională pe termen lung, stimulând accesul la oportunitățile de învățare de calitate și utilizarea acestora, prin implementarea parcursurilor de actualizare a aptitudinilor, ce includ o evaluare a aptitudinilor, o ofertă de educație și de formare corespunzătoare oportunităților de pe piața muncii, precum și validarea și recunoașterea aptitudinilor dobândite.

  Statele membre ar trebui să promoveze egalitatea de șanse pentru toți prin eliminarea inegalităților din sistemele de educație și formare, inclusiv prin asigurarea accesului la o educație de bună calitate, universală și favorabilă incluziunii a copiilor preșcolari. Acestea ar trebui să ridice nivelul general al educației, să reducă numărul tinerilor care părăsesc timpuriu școala, să îmbunătățească accesul la învățământul terțiar și finalizarea acestuia și să sporească participarea adulților la procesul de învățare continuă, în special în rândul cursanților care provin din medii defavorizate, care sunt, în multe cazuri, cel mai puțin calificați. Ținând seama de noile cerințe din societățile digitale, ecologice și aflate în proces de îmbătrânire, precum și stereotipurile de gen existente, statele membre ar trebui să consolideze învățarea la locul de muncă în sistemele lor de educație și formare profesională (EFP) (inclusiv prin programe de ucenicie de calitate și eficace) și, fără a subestima importanța investițiilor continue în științele umaniste, să crească numărul de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), cu o abordare echilibrată din punctul de vedere al genurilor, atât în EFP de nivel mediu, cât și în învățământul terțiar. În plus, atunci când este cazul, statele membre ar trebui să crească relevanța învățământului terțiar și a cercetării pe piața forței de muncă, să consolideze cursurile de formare duală și cooperativă, să îmbunătățească monitorizarea și previzionarea competențelor, să confere mai multă vizibilitate aptitudinilor și comparabilitate calificărilor, inclusiv celor dobândite în străinătate, precum și să sporească oportunitățile de recunoaștere și validare oficială a aptitudinilor și competențelor dobândite atât în interiorul, cât și în afara structurilor formale de educație și formare. Ele ar trebui să îmbunătățească și să extindă oferta și nivelul de participare în ceea ce privește educația și formarea profesională continuă mai flexibilă și incluzivă. Statele membre ar trebui să investească în locuri de muncă și în sisteme de protecție socială pentru persoanele care nu pot să se recalifice, să ofere sprijin, prin serviciile publice, adulților cu un nivel scăzut de calificare, ajutându-i să găsească locuri de muncă stabile și de calitate, pentru ca aceștia să își mențină sau să își dezvolte capacitatea de inserție profesională pe termen lung, stimulând accesul la oportunitățile de învățare de calitate și utilizarea acestora, prin implementarea parcursurilor de actualizare a aptitudinilor, ce includ o evaluare a aptitudinilor, o ofertă de educație și de formare corespunzătoare oportunităților de pe piața muncii. Ar trebui încurajat dreptul la concediu de formare plătit în scopuri profesionale, în conformitate cu convențiile aplicabile ale OIM, care le permit lucrătorilor să participe la programe de formare în timpul programului de lucru. Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru promovarea accesului universal la învățarea și formarea la distanță, ținând seama pe deplin de nevoile persoanelor cu handicap.

  Amendamentul  18

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 6 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să ofere șomerilor și persoanelor inactive accesul la asistență eficace, coordonată, personalizată și acordată în timp util, bazată pe sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare și pentru recalificare și pentru accesul la alte servicii de facilitare. Ar trebui să se utilizeze, cât mai curând posibil, strategii cuprinzătoare care să implice evaluări individuale aprofundate ale șomajului, în vederea reducerii semnificative și prevenirii șomajului de lungă durată și structural. Problema șomajului în rândul tinerilor și cea a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare ar trebui să fie abordată în continuare prin prevenirea părăsirii timpurii a școlii și printr-o îmbunătățire structurală a tranziției de la școală la muncă, inclusiv prin deplina punere în aplicare a Garanției pentru tineret15.

  Statele membre ar trebui să ofere șomerilor asistență eficace, coordonată, personalizată și acordată în timp util, bazată pe sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, pentru formare, recalificare și pentru accesul la alte servicii de facilitare, în special în domeniul sănătății și al locuințelor. Ar trebui să se aplice, cât mai curând posibil, strategii cuprinzătoare care să implice evaluări individuale aprofundate ale șomerilor, în vederea reducerii semnificative și a prevenirii riscului de creștere a șomajului de lungă durată și structural, inclusiv strategii pentru reducerea șomajului în rândul persoanelor cu handicap și al altor grupuri defavorizate. Statele membre ar trebui să instituie mecanisme și sisteme de sprijin pentru tranziția profesională sau să le consolideze pe cele existente, cu implicarea partenerilor sociali și cu asistență din partea Fondului social european. Ar trebui vizate în mod prioritar șomajul în rândul tinerilor, condițiile de muncă precare în rândul tinerilor și problema tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, prin prevenirea abandonului școlar, prin asigurarea accesului la formare pentru sectoarele viitorului, cum ar fi economia ecologică și cea digitală, precum și printr-o îmbunătățire structurală a tranziției de la școală la muncă și prin asigurarea accesului la locuri de muncă de calitate, pentru a soluționa problema tot mai pronunțată a precarității în rândul tinerilor. Această problemă ar trebui abordată și cu ajutorul unei Garanții pentru tineret reînnoite și eficace, care să ofere posibilități de încadrare în muncă, de educație sau de formare de înaltă calitate, cu implicarea semnificativă a tuturor părților interesate vizate.

  __________________

   

  (15) JO C 120, 26.4.2013, p. 1.

   

  Amendamentul  19

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 6 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să vizeze eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, precum și luarea de măsuri de stimulare a acestei participări, în special pentru persoanele cu venituri reduse, pentru a doua persoană care contribuie la venitul familiei și pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața forței de muncă. Statele membre ar trebui să sprijine realizarea unui mediu de lucru adaptat pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin intermediul unui sprijin financiar și al unor servicii specifice care să le permită să participe pe piața muncii și în societate.

  Statele membre ar trebui să vizeze eliminarea barierelor și a factorilor de descurajare a participării pe piața muncii, precum și luarea unor măsuri pentru asigurarea accesului la piața muncii, în special pentru grupurile dezavantajate și pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața forței de muncă. Statele membre ar trebui să sprijine realizarea unui mediu de lucru adaptat pentru persoanele cu handicap, inclusiv prin intermediul unui sprijin financiar și al unor servicii specifice care să le permită să participe pe piața muncii și în societate.

  Amendamentul  20

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 6 – paragraful 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să asigure egalitatea între femei și bărbați și sporirea participării femeilor pe piața forței de muncă, inclusiv prin asigurarea egalității de șanse și a celei în materie de evoluție în carieră și prin eliminarea barierelor din calea participării la nivel de conducere la toate nivelurile procesului decizional. Ar trebui abordată diferența de remunerare dintre femei și bărbați. Ar trebui să fie asigurate egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de valoare egală, precum și transparența salarială. Ar trebui promovată concilierea vieții profesionale cu viața privată și viața de familie, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în special prin accesul la servicii de îngrijire pe termen lung și la servicii de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari de calitate și la prețuri abordabile. Statele membre ar trebui să se asigure că părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au acces la concedii adecvate pentru motive familiale și la formule flexibile de lucru pentru a găsi un echilibru între viața profesională, de familie și cea privată, precum și să promoveze o utilizare echilibrată a acestor drepturi între femei și bărbați.

  Statele membre ar trebui să asigure egalitatea între femei și bărbați și sporirea participării femeilor pe piața forței de muncă, inclusiv prin asigurarea egalității de șanse și a celei în materie de evoluție în carieră și prin eliminarea barierelor din calea participării la nivel de conducere la toate nivelurile procesului decizional. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a aproba și a aplica procentul minim prevăzut în propunerea de Directivă privind îmbunătățirea echilibrului de gen în organele de conducere ale întreprinderilor. Ar trebui eliminate diferențele de remunerare, de pensii și de încadrare în muncă ce există între femei și bărbați. Durata concediului de maternitate și a concediului parental ar trebui să fie evaluată corespunzător, atât în ceea ce privește contribuțiile, cât și în ceea ce privește drepturile de pensie, astfel încât să fie reflectată importanța educării generațiilor viitoare, în special în contextul unei societăți aflate în curs de îmbătrânire. Ar trebui să fie asigurate egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de valoare egală, precum și transparența salarială, inclusiv prin crearea unui indice de echitate salarială între femei și bărbați. Ar trebui promovată concilierea vieții profesionale cu viața privată și viața de familie, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în special prin accesul la servicii de îngrijire pe termen lung, care să fie de calitate și abordabile ca preț, și la servicii de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari și pe tot parcursul vieții. Statele membre ar trebui să se asigure că părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au acces la concedii adecvate pentru motive familiale și la formule flexibile de lucru, pentru a găsi un echilibru între viața profesională, de familie și cea privată, precum și să promoveze o utilizare echilibrată a acestor drepturi de către femei și bărbați. Ar trebui să se introducă concedii de maternitate și de paternitate plătite integral.

  Amendamentul  21

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru a beneficia de o forță de muncă dinamică și productivă, de noi modele de muncă și de afaceri, statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali în ceea ce privește condițiile de muncă corecte, transparente și previzibile, asigurând un echilibru între drepturi și obligații. Ele ar trebui să reducă și să prevină segmentarea în cadrul piețelor muncii, să combată munca nedeclarată și să încurajeze tranziția către forme de angajare pe durată nedeterminată. Normele de protecție a ocupării forței de muncă, legislația și instituțiile din domeniul muncii ar trebui să asigure împreună atât un mediu adecvat pentru recrutare, cât și flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la schimbările de ordin economic, menținând totodată un nivel corespunzător de securitate și medii de lucru sigure, sănătoase și bine adaptate pentru lucrători, protejând drepturile acestora din urmă și asigurând protecția socială. Relațiile de muncă care au ca rezultat condiții de muncă precare ar trebui interzise, inclusiv în cazul lucrătorilor pe platforme online și prin combaterea utilizării abuzive a contractelor atipice. În caz de concediere abuzivă, ar trebui să se asigure accesul la soluționarea eficace și imparțială a litigiilor și dreptul la reparații, inclusiv o despăgubire adecvată.

  Pentru a beneficia de o forță de muncă dinamică și productivă, de noi modele de muncă și de afaceri, statele membre ar trebui să colaboreze cu partenerii sociali în ceea ce privește condițiile de muncă corecte, transparente și previzibile, asigurând un echilibru între drepturi și obligații. Comisia și statele membre trebuie să ia măsuri concrete pentru a promova și a consolida dialogul social la toate nivelurile și negocierile colective, inclusiv Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Ele ar trebui să reducă și să prevină segmentarea în cadrul piețelor muncii, să combată munca nedeclarată și activitatea independentă fictivă și să încurajeze tranziția către forme de angajare pe durată nedeterminată. Normele de protecție a ocupării forței de muncă, legislația și instituțiile din domeniul muncii ar trebui să asigure împreună un mediu adecvat pentru crearea de locuri de muncă stabile și de calitate, menținând un nivel ridicat de securitate și medii de lucru sigure, sănătoase și bine adaptate pentru lucrători, asigurând drepturile acestora din urmă și asigurând o protecție socială decentă. De asemenea, acestea ar trebui să colaboreze cu reprezentanții sindicatelor pentru a asigura un mediu de muncă sănătos și sigur, acordând o atenție deosebită prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Relațiile de muncă care au ca rezultat condiții de muncă precare și concurența salarială ar trebui evitate, inclusiv în cazul lucrătorilor pe platforme online. Utilizarea abuzivă a contractelor atipice ar trebui eliminată. Statele membre ar trebui să se asigure că acești lucrători beneficiază în mod efectiv de condiții de muncă echitabile, drepturi sociale și acces la o protecție socială adecvată și la o reprezentare mai bună. În acest scop, statele membre ar trebui să pună în aplicare pe deplin Convenția din 1947 a Organizației Internaționale a Muncii privind inspecția muncii și să investească în inspecții ale muncii eficace, efectuate de autorități competente cu o abilitare suficientă, și să-și coordoneze eforturile și să coopereze în cadrul Autorității Europene a Muncii, pentru a combate abuzurile transfrontaliere. În caz de concediere abuzivă, ar trebui să se asigure accesul la soluționarea eficace și imparțială a litigiilor și dreptul la reparații, inclusiv o despăgubire adecvată. Statele membre trebuie să se bazeze pe rețeaua europeană de servicii publice de ocupare a forței de muncă și pe agențiile europene, pentru a identifica bunele practici bazate pe elemente concrete, pentru a promova învățarea reciprocă și pentru a încuraja coordonarea într-o mai mare măsură a politicilor de ocupare a forței de muncă.

   

  ____________

   

  1a. Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (JO L 122, 16.5.2009, p. 28).

  Amendamentul  22

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Politicile ar trebui să urmărească îmbunătățirea și sprijinirea participării pe piața muncii, a corelării dintre cerere și ofertă și a tranzițiilor pe piața muncii. Statele membre ar trebui să îi activeze și să îi abiliteze efectiv pe cei care pot participa la piața muncii. Statele membre ar trebui să consolideze eficacitatea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin ameliorarea direcționării, a impactului și a acoperirii acestora și printr-o mai bună corelare a lor cu ajutorul pentru venit pentru șomeri, pe perioada căutării unui loc de muncă și pe baza drepturilor și a responsabilităților acestora. Statele membre ar trebui să tindă spre servicii publice de ocupare a forței de muncă mai eficace și mai eficiente, asigurând o asistență personalizată și în timp util pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, sprijinind cererea de pe piața muncii și punând în aplicare o gestionare bazată pe performanță.

  Politicile ar trebui să urmărească îmbunătățirea și sprijinirea participării pe piața muncii, a corelărilor și a tranzițiilor, mai ales a tranziției ecologice și a celei digitale, precum și îmbunătățirea ocupării forței de muncă și în regiunile defavorizate. Statele membre ar trebui să ofere efectiv stimulente celor care pot participa la piața muncii, pentru a găsi locuri de muncă de calitate. Statele membre ar trebui să consolideze eficacitatea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, prin ameliorarea direcționării, a impactului și a acoperirii acestora, și asigurând un sprijin pentru venit decent pentru șomeri în perioada în care aceștia caută un loc de muncă. Statele membre ar trebui să tindă spre servicii publice de ocupare a forței de muncă mai eficace și mai eficiente, inclusiv pentru lucrătorii transfrontalieri, asigurând o asistență personalizată și în timp util pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă și sprijinind cererea de pe piața muncii. Scopul urmărit de aceste servicii ar trebui să fie încadrarea în locuri de muncă de calitate.

  Amendamentul  23

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să ofere șomerilor indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în conformitate cu contribuțiile lor și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații nu ar trebui să descurajeze reîncadrarea rapidă în muncă și ar trebui să fie însoțite de politici active în domeniul pieței forței de muncă.

  Statele membre ar trebui să ofere șomerilor indemnizații de șomaj adecvate cu o durată suficientă, în conformitate cu contribuțiile lor și cu normele naționale în materie de eligibilitate. Aceste indemnizații ar trebui să fie însoțite de politici active pe piața forței de muncă, cu sprijinul mecanismelor de învățare reciprocă între statele membre.

  Amendamentul  24

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Mobilitatea cursanților și a lucrătorilor ar trebui să fie sprijinită în mod corespunzător în vederea îmbunătățirii capacităților de inserție profesională, a aptitudinilor și a exploatării întregului potențial al pieței europene a muncii, asigurând, în același timp, condiții echitabile pentru toți cei care desfășoară o activitate transfrontalieră și intensificând cooperarea administrativă dintre administrațiile naționale cu privire la lucrătorii mobili. Barierele din calea mobilității în domeniul educației și formării, al pensiilor ocupaționale și personale și al recunoașterii calificărilor ar trebui eliminate, iar recunoașterea calificărilor ar trebui să fie facilitată. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a garanta că procedurile administrative nu constituie un obstacol inutil pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor din celelalte state membre, inclusiv a lucrătorilor transfrontalieri. Statele membre ar trebui, de asemenea, să împiedice utilizarea abuzivă a normelor existente și să abordeze cauzele care stau la baza „exodului creierelor” din anumite regiuni, inclusiv prin intermediul unor măsuri de dezvoltare regională adecvate.

  Statele membre trebuie să sprijine mobilitatea forței de muncă în toată Europa, pentru a crea noi oportunități de muncă pentru lucrători. Mobilitatea cursanților ar trebui să fie sprijinită în mod corespunzător pe durata formării lor, în special prin consolidarea programului de mobilitate ERASMUS+, care le permite cursanților să își sporească know-how-ul și să își consolideze competențele. Ar trebui să fie încurajați, de asemenea, și lucrătorii, pentru a-și îmbunătăți capacitățile de inserție profesională și aptitudinile, astfel încât să poată exploata întregul potențial al pieței europene a muncii. În paralel cu asigurarea drepturilor și a condițiilor de muncă echitabile pentru toți cei care desfășoară o activitate transfrontalieră, ar trebui îmbunătățită portabilitatea drepturilor și a prestațiilor, printr-o cooperare administrativă între administrațiile naționale cu privire la lucrătorii mobili. Barierele din calea mobilității în domeniul educației și formării, al pensiilor ocupaționale și personale și al recunoașterii calificărilor ar trebui eliminate, iar recunoașterea calificărilor ar trebui să fie facilitată. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a garanta că procedurile administrative nu constituie un obstacol inutil pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor din celelalte state membre, inclusiv a lucrătorilor transfrontalieri și a lucrătorilor frontalieri. Statele membre ar trebui să-și asume angajamente pentru digitalizarea serviciilor publice, cu scopul de a facilita mobilitatea lucrătorilor, în special în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială. Este important ca statele membre să ia în considerare lucrătorii mobili, inclusiv lucrătorii frontalieri, atunci când pun în aplicare măsuri precum închiderea frontierelor în vederea atenuării răspândirii COVID-19, de exemplu în ceea ce privește sănătatea și siguranța, impozitele și securitatea și coordonarea socială. Statele membre ar trebui să le permită lucrătorilor mobili și celor frontalieri să traverseze frontierele în continuare, atunci când acest lucru este considerat ca fiind lipsit de pericole în conformitate cu orientările EU-OSHA privind sănătatea și siguranța. Statele membre ar trebui, de asemenea, să împiedice utilizarea abuzivă a normelor existente și să abordeze cauzele care stau la baza „exodului creierelor” din anumite regiuni, care are efecte negative asupra dezvoltării și atractivității acestor teritorii, inclusiv prin intermediul unor măsuri de dezvoltare regională adecvate. Statele membre ar trebui să promoveze și să utilizeze instrumentele europene relevante, cum ar fi rețeaua de căutare a unui loc de muncă EURES, și să stabilească parteneriate transfrontaliere pentru a ajuta lucrătorii mobili din regiunile transfrontaliere.

  Amendamentul  25

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe baza practicilor naționale existente și pentru a avea un dialog social mai eficace și rezultate socioeconomice mai bune, statele membre ar trebui să se asigure de implicarea veritabilă și la timp a partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor și politicilor de ocupare a forței de muncă, sociale și, după caz, economice, inclusiv prin sprijinul pentru creșterea capacității partenerilor sociali. Statele membre ar trebui să promoveze dialogul social și negocierile colective. Partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea deplină a autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective.

  Pe baza practicilor naționale existente și pentru a promova și realiza un dialog social mai eficace și mai intens, precum și rezultate socioeconomice mai bune, statele membre ar trebui să se asigure de implicarea veritabilă și la timp a partenerilor sociali în conceperea și punerea în aplicare a reformelor și politicilor de ocupare a forței de muncă, sociale și, după caz, economice, inclusiv prin sprijinul pentru creșterea capacității partenerilor sociali. Statele membre ar trebui să consolideze și să promoveze dialogul social și negocierile colective. Partenerii sociali ar trebui încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea deplină a autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective.

  Amendamentul  26

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Acolo unde este pertinent și bazându-se pe practicile naționale existente, statele membre ar trebui să țină seama de experiența în materie de chestiuni sociale și de ocupare a forței de muncă a organizațiilor relevante ale societății civile.

  Acolo unde este pertinent și bazându-se pe practicile naționale existente, statele membre ar trebui să țină seama de experiența în materie de chestiuni sociale și de ocupare a forței de muncă a organizațiilor relevante ale societății civile, inclusiv a acelora care reprezintă grupuri ce se confruntă cu obstacole în accesul la locuri de muncă de calitate.

  Amendamentul  27

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Un loc de muncă sănătos și sigur este vital pentru combaterea riscului de infectare și răspândire a virusului și a altor boli. Statele membre ar trebui să se asigure că angajatorii își asumă responsabilitatea pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și oferă informații adecvate lucrătorilor și reprezentanților acestora, efectuează evaluări ale riscurilor și iau măsuri de prevenire. Este vorba, în special, de reducerea la zero a numărului de accidente de muncă soldate cu moartea și a celui de cancere profesionale, prin stabilirea unor valori-limită de expunere profesională, care să aibă un caracter obligatoriu, și prin luarea în considerare a riscurilor profesionale psihosociale și a bolilor profesionale. Pentru a îmbunătăți funcționarea piețelor forței de muncă, statele membre ar trebui să investească în securitatea și sănătatea în muncă și să asigure mijloace și dispoziții adecvate pentru inspectoratele de muncă și reprezentanții sindicali în domeniul securității și sănătății.

  Amendamentul  28

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 6 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre ar trebui să colaboreze pentru a oferi sisteme de protecție socială lucrătorilor frontalieri și lucrătorilor independenți care își desfășoară activitatea și locuiesc în state membre diferite. Modernizarea sistemului de protecție socială ar trebui să fie în concordanță cu principiile pieței europene a muncii, asigurând o protecție socială durabilă, universală și transfrontalieră. Acest lucru ar trebui să garanteze protecția și eficacitatea sistemelor de protecție socială care să abordeze deficiențele în ceea ce privește protecția și să garanteze productivitatea forței de muncă frontaliere.

  Amendamentul  29

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 7 – paragraful 6 c (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre ar trebui să abordeze impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra pieței muncii prin sprijinirea lucrătorilor care se află temporar în „șomaj tehnic”, deoarece angajatorii au fost obligați să își închidă serviciile, precum și prin sprijinirea lucrătorilor independenți și a întreprinderilor mici, astfel încât acestea să își poată păstra personalul și să își poată continua activitatea.

  Justificare

  Criza provocată de pandemia de COVID-19 are deja un impact considerabil asupra piețelor forței de muncă, care se va agrava cât timp va dura pandemia și sunt în vigoare măsurile preventive introduse pentru a limita răspândirea bolii. Măsurile menite să asigure un nivel stabil al veniturilor persoanelor fizice, să sprijine întreprinderile mici să mențină locurile de muncă și să ajute lucrătorii independenți să își continue activitatea sau să obțină un venit de subzistență au o importanță crucială în prevenirea creșterii fără precedent a șomajului, a pierderii pe scară largă a locurilor de muncă și a închiderii activității multor întreprinderi, precum și în vederea asigurării unei redresări economice mai ușoare după încetarea pandemiei.

  Amendamentul  30

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să promoveze piețe ale muncii favorabile incluziunii, deschise tuturor, prin punerea în aplicare a unor măsuri eficace de combatere a tuturor formelor de discriminare și de promovare a egalității de șanse pentru grupurile subreprezentate pe piața forței de muncă, acordând atenția cuvenită dimensiunii regionale și teritoriale. Ele ar trebui să asigure egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția socială, sănătatea și îngrijirea pe termen lung, educația și accesul la bunuri și servicii, indiferent de sex, de rasă sau de origine etnică, de religie sau de convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală.

  Statele membre ar trebui să promoveze drepturile sociale și piețele muncii favorabile incluziunii, ca parte a unei strategii integrate de incluziune activă, deschise tuturor, prin punerea în aplicare a unor măsuri eficace de combatere a tuturor formelor de discriminare și de promovare a egalității de șanse pentru grupurile subreprezentate pe piața forței de muncă, acordând atenția cuvenită dimensiunii regionale și teritoriale. Ele ar trebui să asigure o remunerație egală și drepturi egale pentru muncă egală în același loc, precum și egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția socială, sănătatea și îngrijirea pe termen lung, locuințele, educația și accesul la bunuri și servicii, indiferent de sex, de rasă sau de origine etnică, de cetățenie, de religie sau de convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală.

  Amendamentul  31

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să modernizeze sistemele de protecție socială pentru a oferi o protecție eficace, eficientă și durabilă pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, promovând incluziunea socială și mobilitatea socială în sens ascendent, stimulând participarea pe piața forței de muncă și abordând inegalitățile, inclusiv prin felul în care își organizează sistemele fiscale și de prestații sociale. Completarea abordărilor cu caracter universal cu abordări de tip selectiv va îmbunătăți eficacitatea sistemelor de protecție socială. Modernizarea sistemelor de protecție socială ar trebui să ducă la o mai bună accesibilitate, calitate și sustenabilitate, precum și la un caracter mai adecvat al acestora.

  Statele membre ar trebui să modernizeze sistemele de protecție socială și să investească în acestea, pentru a oferi o protecție adecvată, eficace, eficientă și durabilă pentru toți, pe parcursul tuturor etapelor din viața unei persoane, combătând sărăcia și promovând incluziunea socială și convergența socială în sens ascendent, sprijinind participarea pe piața forței de muncă și accesul la locuri de muncă de calitate, abordând inegalitățile, inclusiv prin sisteme fiscale și de prestații sociale progresive. Completarea abordărilor cu caracter universal cu abordări suplimentare de tip selectiv va îmbunătăți eficacitatea sistemelor de protecție socială, conducând la o mai bună accesibilitate, calitate, adecvare și sustenabilitate.

  Amendamentul  32

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să elaboreze și să integreze cele trei componente ale incluziunii active: ajutor adecvat pentru venit, piețe ale muncii incluzive și acces la servicii de facilitare de calitate, care să răspundă nevoilor individuale. Sistemele de protecție socială ar trebui să asigure prestații de venit minim adecvate pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente și să promoveze incluziunea socială prin încurajarea participării active a persoanelor pe piața muncii și în societate, inclusiv prin intermediul unor servicii sociale specifice.

  Statele membre ar trebui să elaboreze și să integreze cele trei componente ale incluziunii active: ajutor adecvat pentru venit, piețe ale muncii incluzive și acces la servicii de calitate, care să răspundă nevoilor individuale. Sistemele de protecție socială ar trebui să asigure prestații de venit minim adecvate pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente și să promoveze incluziunea socială prin sprijinirea participării active a persoanelor pe piața muncii și în societate, inclusiv prin intermediul unor servicii sociale specifice.

  Amendamentul  33

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Disponibilitatea unor servicii abordabile, accesibile și de calitate precum educația și îngrijirea copiilor preșcolari, îngrijirea extrașcolară, educația, formarea profesională, asigurarea unei locuințe, servicii de sănătate și de îngrijire pe termen lung este esențială pentru asigurarea egalității de șanse. O atenție deosebită ar trebui acordată combaterii sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv a sărăciei persoanelor încadrate în muncă și a sărăciei în rândul copiilor. Statele membre ar trebui să se asigure că fiecare persoană, inclusiv copiii, are acces la servicii esențiale. Pentru persoanele aflate în dificultate sau în situații vulnerabile, statele membre ar trebui să asigure accesul la o locuință socială adecvată sau la ajutoare pentru locuințe. Nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, inclusiv accesibilitatea ar trebui să fie luate în considerare în legătură cu aceste servicii. Lipsa de adăpost ar trebui să fie abordată în mod specific.

  Luând în considerare nivelurile în continuare alarmante ale sărăciei, care sunt substanțial mai mari decât obiectivul privind sărăcia stabilit în 2010 în Strategia Europa 2020, și impactul crizei de COVID-19, este necesar un efort suplimentar pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cu un accent special și strategii orizontale privind sărăcia persoanelor încadrate în muncă, copiii, persoanele în vârstă, părinții singuri (mai ales mamele singure), minoritățile etnice, migranții, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost. În același timp, ar trebui acordată o atenție deosebită impactului potențial al crizei de COVID-19 asupra altor grupuri, cum ar fi persoanele cu locuri de muncă precare sau persoanele intrate recent în șomaj. În ceea ce privește investițiile în copii, statele membre ar trebui să adopte o garanție pentru copii în vederea combaterii sărăciei în rândul copiilor și a promovării bunăstării copiilor, contribuind astfel la accesul egal al copiilor la servicii de sănătate gratuite, la educație gratuită, la servicii de îngrijire a copiilor gratuite, la locuințe decente și la o alimentație adecvată. Statele membre ar trebui să se asigure că fiecare persoană are acces la servicii de calitate. Pentru persoanele aflate în dificultate sau în situații vulnerabile, statele membre ar trebui să asigure accesul la o locuință socială adecvată sau la ajutoare pentru locuință, la investiții în locuințe accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă, să ia măsuri pentru a asigura o tranziție justă în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor existente și să soluționeze problema sărăciei energetice în contextul Pactului verde european, precum și să asigure acces la servicii adecvate pentru persoanele fără adăpost. Statele membre ar trebui să trateze problema evacuărilor, care se multiplică. Nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, inclusiv accesibilitatea ar trebui să fie luate în considerare în legătură cu aceste servicii. Lipsa de adăpost ar trebui să fie combătută cu hotărâre, pe baza abordării „locuința pe primul loc”.

  Amendamentul  34

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre ar trebui să asigure acces în timp util la îngrijiri medicale, preventive și curative, și la îngrijire de lungă durată, în condiții de bună calitate și la prețuri abordabile, menținându-le totodată sustenabilitatea pe termen lung.

  Criza de COVID-19 demonstrează că sunt necesare mai multe investiții publice pentru a asigura efective suficiente de personal bine pregătit și acces la asistență medicală pentru toți, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze accesul universal la servicii publice, abordabile ca preț, de asistență medicală preventivă și curativă și la îngrijire pe termen lung, de o calitate ridicată și durabilă.

  Amendamentul  35

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 5 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre ar trebui să protejeze sănătatea cetățenilor în vârstă, să garanteze spitalizarea și tratamentul acestora și să evite orice tip de discriminare bazată pe vârstă.

  Amendamentul  36

   

  Propunere de decizie

  Anexa I – Orientarea 8 – paragraful 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul creșterii longevității și al evoluțiilor demografice, statele membre ar trebui să asigure sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor de pensii pentru angajați și pentru cei care desfășoară activități independente, oferind oportunități egale pentru femei și bărbați de a obține drepturi de pensie, inclusiv prin mecanisme suplimentare de asigurare a unui venit corespunzător. Reformele sistemelor de pensii ar trebui să fie sprijinite prin măsuri care prelungesc viața activă, de exemplu prin sporirea vârstei efective de pensionare, și ar trebui să se încadreze în strategii mai largi vizând îmbătrânirea activă. Statele membre ar trebui să stabilească un dialog constructiv cu partenerii sociali și alte părți interesate relevante și ar trebui să permită o introducere treptată corespunzătoare a reformelor.

  În contextul creșterii longevității și al evoluțiilor demografice, statele membre ar trebui să asigure sustenabilitatea și caracterul adecvat al sistemelor de pensii pentru angajați și pentru cei care desfășoară activități independente, oferind oportunități egale pentru femei și bărbați de a obține drepturi de pensie, în sistemele de pensii publice sau profesionale, pentru a asigura un venit decent la pensionare, peste limita sărăciei. Reformele sistemelor de pensii ar trebui să fie sprijinite prin măsuri bazate pe îmbătrânirea activă, optimizând oportunitățile pentru lucrătorii de toate vârstele de a lucra în condiții de calitate, productive și sănătoase până la vârsta legală de pensionare, respectând totodată deciziile persoanelor în vârstă fie de a rămâne active din punct de vedere economic o perioadă mai îndelungată, fie de a nu mai participa pe piața muncii. Ar trebui să fie identificate măsuri specifice în domeniul demografiei forței de muncă, al sănătății și siguranței la locul de muncă, al gestionării aptitudinilor și competențelor, al organizării muncii pentru o viață profesională sănătoasă și productivă, în cadrul unei abordări intergeneraționale. Acest lucru ar facilita încadrarea în muncă a tinerilor și tranziția premergătoare pensionării, precum și transferul de cunoștințe și experiență între generații. Statele membre ar trebui să stabilească un dialog constructiv cu partenerii sociali, cu organizațiile societății civile și alte părți interesate relevante, inclusiv un dialog direct cu persoanele care se confruntă cu sărăcia și excluziunea la bătrânețe și ar trebui să permită o introducere treptată corespunzătoare a oricăror reforme.

   


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

  Referințe

  COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE)

  Data sesizării

  6.3.2020

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  EMPL

  11.3.2020

   

   

   

  Raportor

   Data numirii

  José Gusmão

  18.3.2020

   

   

   

  Data adoptării

  23.6.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  46

  5

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Anna Júlia Donáth, José Gusmão, Pierfrancesco Majorino, Kim Van Sparrentak

  Data depunerii

  25.6.2020

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  46

  +

  ECR

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen

  NI

  Daniela Rondinelli

  PPE

  Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

  Verts/ALE

  Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

   

  5

  -

  ID

  Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

   

  3

  0

  ECR

  Margarita de la Pisa Carrión

  GUE/NGL

  Sandra Pereira

  Renew

  Radka Maxová

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

   

  Ultima actualizare: 6 iulie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate