MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa

29.6.2020 - (COM(2020)0422) – C9‑0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Monika Hohlmeier
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2020/2094(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0125/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0125/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa

(COM(2020)0422) – C9‑0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0422 – C9‑0162/2020),

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] ja erityisesti sen 13 artiklan,

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[2] ja erityisesti sen 14 kohdan,

 ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020[3],

 ottaa huomioon komission 3. kesäkuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (COM(2020)0421),

 ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2020 vahvistaman ja seuraavana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0125/2020),

A. ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta;

B. toteaa, että komissio on ehdottanut lisätalousarvioon nro 5 Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2020 sisältyvän rahoituksen yhteydessä, että otetaan käyttöön varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta siten, että lisätään unionin varainhoitovuoden 2020 yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärä, jotta voidaan vastata tarpeeseen tarjota kiireesti humanitaarista apua pakolaisille Turkissa;

1. hyväksyy sen, että ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 481 572 239 euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4] ja erityisesti sen 14 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[5] 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, joka on enintään 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)  Komissio on laskenut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttisen määrän vuodeksi 2020[6].

(3)  Sen jälkeen, kun on tarkasteltu kaikkia muita taloudellisia mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2020 enimmäismäärän puitteissa, ja koska vuonna 2020 ei ole käytettävissä muita erityisrahoitusvälineitä tällaisiin olosuhteisiin reagoimiseksi, on tarpeen ottaa käyttöön varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta siten, että kasvatetaan unionin varainhoitovuoden 2020 yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärä, jotta voidaan tarjota kiireesti humanitaarista apua pakolaisille Turkissa.

(4)  Kun otetaan huomioon tämä hyvin erityinen tilanne, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa vahvistettu viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy.

(5)  Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 5 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan varainhoitovuotta 2020 koskevaa unionin yleistä talousarviota varten käyttöön 481 572 239 euroa maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 481 572 239 euron määrä katetaan varainhoitovuoden 2020 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden seuraavissa rahoituskehyksen otsakkeissa jäävistä liikkumavaroista:

a) otsake 5 (Hallinto): 16 248 368 euroa;

b) otsake 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat): 465 323 871 euroa.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [sen hyväksymispäivästä**].

Tehty Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

 

 

 

 

[** Euroopan parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.]

 


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.6.2020

 

 

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö