Procedura : 2020/2094(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0125/2020

Teksty złożone :

A9-0125/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0196

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2020</NoDocSe>
PDF 165kWORD 48k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Komisja Budżetowa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Monika Hohlmeier

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji

(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[1], w szczególności jego art. 13,

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[2], w szczególności jego pkt 14,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.[3],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęty przez Komisję dnia 3 czerwca 2020 r. (COM(2020)0421),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęte przez Radę dnia 24 czerwca 2020 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu następnego dnia (09060/2020 – C9-0189/2020),

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0125/2020),

A. mając na uwadze, że w art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanowiono na nieprzewidziane wydatki margines w wysokości do 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii;

B. mając na uwadze, że w związku z finansowaniem objętym projektem budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2020 Komisja zaproponowała uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w celu zaspokojenia pilnej potrzeby udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom w Turcji przez zwiększenie środków na zobowiązania w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu w dziale 4 WRF;

1. zgadza się na uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 481 572 239 EUR w środkach na zobowiązania powyżej pułapu zobowiązań w dziale 4 (Globalny wymiar Europy) wieloletnich ram finansowych;

2. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

 


 

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4], w szczególności jego pkt 14,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W art. 13 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[5] ustanowiono margines na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 0,03 % dochodu narodowego brutto Unii.

(2)  Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 Komisja obliczyła bezwzględną kwotę marginesu na nieprzewidziane wydatki na 2020 r.[6]

(3)  Po zbadaniu wszystkich innych możliwości finansowego reagowania na nieprzewidziane okoliczności w ramach pułapu zobowiązań na 2020 r. w dziale 4 (Globalny wymiar Europy) wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz z uwagi na to, że w 2020 r. nie są dostępne żadne inne instrumenty szczególne umożliwiające reakcję na takie okoliczności, konieczne jest uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w celu zaspokojenia pilnej potrzeby udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom w Turcji przez zwiększenie środków na zobowiązania w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu w dziale 4 WRF.

(4)  Uwzględniając tę bardzo szczególną sytuację, warunek dotyczący ostatecznego instrumentu określony w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 jest spełniony.

(5)  Niniejsza decyzja jest związana z finansowaniem objętym budżetem korygującym nr 5 do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2020. W związku z koniecznością zapewnienia spójności ze wspomnianym budżetem korygującym niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 uruchamia się margines na nieprzewidziane wydatki w celu udostępnienia kwoty 481 572 239 EUR w postaci środków na zobowiązania powyżej pułapu zobowiązań w dziale 4 (Globalny wymiar Europy) wieloletnich ram finansowych.

Artykuł 2

Łączna kwota w wysokości 481 572 239 EUR, o której mowa w art. 1, jest kompensowana w marginesach w ramach pułapu zobowiązań na rok budżetowy 2020 następujących działów wieloletnich ram finansowych:

(a) dział 5 (Administracja): 16 248 368 EUR;

(b) dział 2 (Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne): 465 323 871 EUR.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia … [data przyjęcia**].

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

 

 

 

 

[** Data do wstawienia przez Parlament Europejski przed publikacją w Dz.U.]

 


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

24.6.2020

 

 

 

 

 

[1] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[2] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[3] Dz.U. L 57 z 27.2.2020.

[4] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[5] Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

[6] Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.: Dostosowanie techniczne dotyczące instrumentów szczególnych na 2020 r. (COM (2020) 173.

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności