Postopek : 2020/2094(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0125/2020

Predložena besedila :

A9-0125/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0196

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0125/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 45k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

(COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in zlasti člena 13,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2] in zlasti točke 14,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019[3],

 ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Komisija sprejela 3. junija 2020 (COM(2020)0421),

 ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Svet sprejel 24. junija 2020 in ga naslednjega dne posredoval Evropskemu parlamentu (09060/2020 – C9-0189/2020),

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0125/2020),

A. ker je v členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 določeno, da varnostna rezerva znaša največ 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije,

B. ker je Komisija v zvezi s financiranjem iz predloga spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu Evropske unije za leto 2020 predlagala uporabo varnostne rezerve za obravnavanje nujne potrebe po zagotavljanju humanitarne pomoči beguncem v Turčiji s povečanjem odobritev za prevzem obveznosti v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2020 nad zgornjo mejo razdelka 4 večletnega finančnega okvira,

1. soglaša, da se iz varnostne rezerve zagotovi znesek 481.572.239 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) večletnega finančnega okvira;

2. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4] in zlasti točke 14,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V členu 13 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[5] je določena varnostna rezerva v višini do 0,03 % bruto nacionalnega dohodka Unije.

(2)  V skladu s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 je Komisija izračunala absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2020[6].

(3)  Po preučitvi vseh drugih finančnih možnosti za odziv na nepredvidene okoliščine v okviru zgornje meje za obveznosti za leto 2020 za razdelek 4 (Evropa v svetu) večletnega finančnega okvira in glede na to, da v letu 2020 ni na voljo nobenih drugih posebnih instrumentov za odziv na takšne okoliščine, je za odziv na nujno potrebo po zagotavljanju humanitarne pomoči beguncem v Turčiji treba sprostiti varnostno rezervo za povečanje odobritev za prevzem obveznosti v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2020 nad zgornjo mejo razdelka 4 večletnega finančnega okvira.

(4)  Ob upoštevanju teh zelo posebnih okoliščin je pogoj skrajne možnosti iz člena 13(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 izpolnjen.

(5)  Ta sklep je povezan s financiranjem, vključenim v spremembo proračuna št. 5 k splošnemu proračunu Evropske unije za leto 2020. Za zagotovitev skladnosti s to spremembo bi moral ta sklep začeti veljati na dan sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 se sprosti varnostna rezerva, da se zagotovi znesek 481.572.239 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti nad zgornjo mejo obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) večletnega finančnega okvira.

Člen 2

Znesek 481.572.239 EUR iz člena 1 se krije z razlikami do zgornje meje za obveznosti za proračunsko leto 2020 za naslednja razdelka večletnega finančnega okvira:

(a) razdelek 5 (Uprava): 16.248.368 EUR;

(b) razdelek 2 (Trajnostna rast: naravni viri): 465.323.871 EUR.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum sprejetja**].

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

 

 

 

 

[** Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.]

 


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.6.2020

 

 

 

 

 

[1] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[2] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[3] UL L 57, 27.2.2020.

[4] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

[6] Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Tehnična prilagoditev v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020 (COM(2020) 0173) z dne 2. aprila 2020.

Zadnja posodobitev: 2. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov