Процедура : 2020/0802(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0126/2020

Внесени текстове :

A9-0126/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2020 - 18

Приети текстове :

P9_TA(2020)0178

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0126/2020</NoDocSe>
PDF 260kWORD 73k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата</Titre>

<DocRef>(C9‑0129/2020 – 2020/0802(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Микулаш Пекса</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ХЕЛГА БЕРГЕР
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ХЕЛГА БЕРГЕР ПО ВЪПРОСНИКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата

(C9‑0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0129/2020),

 като взе предвид член 129 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0126/2020),

А. като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че на своето заседание от 25 юни 2020 г. комисията по бюджетен контрол проведе изслушване на предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1. изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА ХЕЛГА БЕРГЕР

 

Основни компетентности

 

– дългогодишен професионален опит в областта на одита;

– богат управленски опит в публичната администрация и публичните финанси;

– професионален опит като съдия;

– професионален опит в областта на политиката и комуникациите;

– членство в надзорни съвети и комисии;

– решителност, откритост, гъвкавост и постоянство;

– държи на независимостта, прозрачността, ефикасността, ефективността и на доброто съотношение между качество и цена

 

 

Професионален опит

 

Федерално министерство на финансите на Австрия:

 

Генерален директор на дирекция „Бюджет и публични финанси“                        от януари 2016 г. –

Дирекцията носи общата отговорност за австрийския федерален бюджет и целта ѝ е постигането на устойчива консолидация на публичните финанси

 

Сметна палата на Австрия:

 

Генерален директор на дирекция „Управление и администрация“                  октомври 2010 г. – декември 2015 г.

 

Генерален директор на Одитен отдел № 5 (Федерална държава, провинции,

общини)  юли 2010 г. – септември 2010 г.

 

Заместник генерален директор на Одитен отдел № 5 (Федерална държава, провинции,

общини)  март 2008 г. – юни 2010 г.

 

Началник на отдел „Комуникации/ Връзки с парламентите“,

Говорител на Сметната палата на Австрия  октомври 2006 г. – юни 2010 г.


 

 

Федерално министерство на правосъдието на Австрия:

 

Назначаване като съдия в Областен съд Виена  юли 2006 г.

Кандидат за съдия  април 2003 г. – юни 2006 г.

 

Федерално министерство на държавните служби и спорта, Австрия:

Началник на кабинета на австрийския вицеканцлер

Основни области на дейност: административна реформа, държавни служители                  септември 2000 г. – март 2003 г.

 

 

Правителство на федерална провинция Каринтия, Австрия:

 

Заместник-началник на кабинета на управителя на федералната провинция                    април 1999 г. – юли 2000 г.

 

 

Европейски парламент:

 

Сътрудник на член на ЕП  ноември 1996 г. – април 1999 г.

 

 

 

Образование / дипломи

 

 

Университет на Грац

Магистратура по право  1991 г. – 1996 г.

 

 

 

Университет на Грац

Програма в областта на износа и международната стопанска дейност  1995 г. – 1996 г.

 

 

Програма „Алпбах“ (Alpbach Program)

Лятно училище за европейска интеграция  лятото на 1997 г.

 

 

Държавен университет в Сан Диего

Програма по микроикономика  юли 1998 г.


 

Позиции без изпълнителни функции

 

НАСТОЯЩИ

 

Председател на Надзорния съвет

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Австрийска федерална агенция за финансиране)

 

Надзорен съвет

aws – Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Австрийска насърчителна банка)

 

 

Надзорен съвет

Justizbetreuungsagentur (агенция за съдебна подкрепа)

 

Държавен комисар

Oberösterreichische Landesbank

 

Заместник държавен комисар

Pensionsversicherungsanstalt (дружество за пенсионно осигуряване)

 

 

МИНАЛИ

 

Председател на съветите по етика

Сметна палата на Австрия

 

Председател

Независим арбитражен комитет, Национална агенция за борба с допинга

 

Надзорен съвет

BIG Bundesimmobiliengesellschaft (федерално дружество за недвижими имоти)

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА ХЕЛГА БЕРГЕР ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1. Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол или одит.

Имам богат професионален опит в планирането, управлението и одита на публични финанси:

(1) Бюджетно планиране: Като генерален директор на дирекция „Бюджет и публични финанси“ в австрийското федерално министерство на финансите, отговарям за планирането и изпълнението на федералния бюджет на Австрия, който възлиза на около 80 милиарда евро. В сферата на моите професионални отговорности влизат управлението на федералните финансови отношения с провинциите и общините, представянето на финансовите интереси на Австрия на равнището на ЕС, както и управлението на финансовите потоци между бюджета на ЕС и федералния бюджет на Австрия.

(2) Управление на бюджетното планиране: Като генерален директор на дирекция „Управление и администрация“ на Сметната палата на Австрия отговарях за управлението на бюджета на Сметната палата на Австрия и за изпълнението на бюджета на ИНТОСАЙ (Международната организация на върховните одитни институции). Освен че нося цялостна отговорност за австрийския федерален бюджет, на настоящата си длъжност отговарям за изпълнението на четири отделни глави от бюджета: Пенсии на държавните служители, работещи на федерално равнище; Финансово изравняване; Управление на паричните средства; Финансиране и кръстосани валутни суапове.

(3) Бюджетен контрол: По време на десетгодишната си кариера като публичен одитор в Сметната палата на Австрия работих в различни области и придобих задълбочени познания в областта на контрола на публичните финанси.

 

В над двайсетгодишната си кариера в планирането, изпълнението и надзора на публичните финанси неизменно съм се стремяла към поддържането на най-високи стандарти на качество, обективност и точност. Единодушното ми номиниране за член на Европейската сметна палата от Австрия, подкрепено от всички партии, представени в Националния съвет на Австрия, свидетелства за задълбочените ми познания и компетентността ми в тази област.

Тук бих искала да се спра по-подробно на горепосоченото:

(1) В качеството си на генерален директор на дирекция „Бюджет и публични финанси“ в австрийското Министерство на финансите, от 2016 г. участвам в планирането и изпълнението на фискалната политика на Австрия. Сферата ми на компетентност включва както средносрочното, така и годишното планиране на федералния бюджет на Австрия. В областта на фискалната политика, целта за устойчиви финанси изисква разумно бюджетиране, съчетано с гарантиране на способността на правителството да изпълнява приоритетите на своите политики. Планирането на бюджета се основава на подробни анализи и разглеждане на различни сценарии, основани на независими икономически прогнози, и преработване на детайли във връзка с допълнителни искания, получени от други министерства. За него са необходими и подробни контрапредложения за постигане на целите на бюджета. Въз основа на европейските разпоредби на Пакта за стабилност и растеж и прилагайки т.нар. национална „спирачка за дълга“ през последните години успяхме да поставим началото на обръщане на тенденцията във фискалната политика и да постигнем явна консолидация без вземането на нови заеми, обстоятелство, от което сега Австрия печели на международния финансов пазар и което ѝ дава възможност да създава спомагателни пакети по време на пандемията от COVID-19.

Изпълнението на бюджета обикновено изисква предимно ограничен достъп от страна на Федералното министерство на финансите. За реализирането на тези задачи е необходим изключително отговорен подход в ръководената от мен дирекция за бюджета, тъй като при евентуални искания за бюджетни средства за нови проекти е необходимо претегляне на добавената стойност на тези проекти спрямо последиците за бюджета. Изискването за представяне на убедителни аргументи е единственият начин за придържане към рамките на бюджета и за гарантиране на възможно най-ефикасно и най-ефективно използване на публичните средства. Това е нещо, което успяхме да постигнем през последните години, както показват числата в бюджета на Австрия.

Отговорностите ми включват също така преговорите по годишния бюджет на ЕС и финансовите аспекти на текущите преговори по МФР (Многогодишната финансова рамка). Тази сфера на отговорност включва също така досиета като например собствените ресурси на ЕС, реформата на бюджета на ЕС и годишната процедура за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета въз основа на докладите на Европейската сметна палата.

Важна част от работата ми в дирекцията за бюджета беше осъществяването на реформата в бюджетното законодателство. Тази реформа позволи на Австрия да положи основите за модерно управление на бюджета. Данъчната прозрачност се увеличи значително, въвеждането на принципа на текущо начисляване (accrual budgeting) в бюджета чувствително подобри качеството на финансовата отчетност, а сигурността на планирането се подобри съществено благодарение на средносрочното планиране. Бюджетните инструменти също станаха по-гъвкави. Освен това с реформата в бюджетното законодателство се въведоха задължителни, основани на постигнатите резултати оценки на въздействието за законодателните предложения и други проекти, ефективността на които се оценява систематично по конкретни показатели (свързани с равнопоставеността, финансови, икономически, екологични, социални и др.), които сега служат като пример на международно равнище за най-добри практики в ориентираното към постигането на резултати управление. Междувременно реформата беше подложена на задълбочена оценка, резултатите от която сега се обработват под мое ръководство.

(2) В Сметната палата на Австрия отговарях за планирането, конкретизирането и изпълнението на бюджета от другата страна, а именно за управлението на изпълнението на бюджета в качеството си на генерален директор на дирекция „Управление и администрация“. От една страна, управлението на бюджета на една сметна палата изисква изключително отговорен и пестелив подход към публичните средства, тъй като тази институция трябва да служи за пример. От друга страна, е необходимо на институцията да бъдат осигурени достатъчно бюджетни средства, за да може пълноценно да изпълнява одитните си задължения и в бъдеще. Освен за бюджета отговарях и за обичайните административни дейности (персонал, инфраструктура, ИТ, планиране и развитие, комуникации, връзки), както и за Генералния секретариат на ИНТОСАЙ.

Във времена на намаляващи ресурси едно от основните предизвикателства беше и това как да се съкратят параметрите на бюджета, без да се спират дейности. Това стана възможно едва след като оптимизирахме процесите и открихме възможности за икономии. По време на успоредно провежданите преговори успяхме да осигурим необходимите бюджетни и човешки ресурси. Като ръководител на отговарящата за всичко това дирекция изиграх решаваща роля за тези постижения.

Сметната палата на Австрия изпълнява ролята на Генерален секретариат на ИНТОСАЙ. Като представител по финансовите въпроси на генералния секретар отговарях за изпълнението на бюджета на ИНТОСАЙ – съставен предимно от членски внос – и представлявах бюджетните интереси на тази организация.

Четири от 35-те бюджетни глави на федералния бюджет (Пенсии – държавни служители, работещи на федерално равнище; Финансово изравняване; Управление на паричните средства; Финансиране и кръстосани валутни суапове) се управляват пряко от бюджетната дирекция. Ние отговаряме за тяхното планиране, ориентирано към постигане на резултати управление, както и за изпълнението и финансовите отчети в тази област. Управлението на бюджета в тези области, за което отговарях, ми беше полезно и ми позволи да погледна нещата и от друг ъгъл, от страната на изпълнението.

Участието ми в надзорни и административни съвети също беше полезен опит в управлението на публичните финанси. По-специално, като председател на надзорния съвет на Австрийската федерална агенция за финансиране, която отговаря за достъпа до дългови инструменти, управлението на дългове и управлението на касовите средства на федерално равнище, както и на насърчителна банка „aws“, имах възможността да сменя гледната точка и да видя нещата от друга перспектива.

Този опит в различни аспекти на управлението на бюджета ми служи до днес, тъй като разбирам предизвикателствата, пред които другите са изправени, което ми помага за постигането на конструктивни общи решения чрез сътрудничество.

(3) Близо десетте години в Сметната палата на Австрия ми позволиха да натрупам задълбочен експертен опит като публичен одитор както на национално, така и на международно равнище. Този опит ми служи във всекидневната ми работа във Федералното министерство на финансите и ми помага в оптимизирането на използването на публичните средства.

Част от работата ми в областта на одитирането беше възлагането на одити, при което направлявах както подхода към съдържанието, така и одитния процес и предоставените ресурси. При това винаги съм обръщала специално внимание на съответстващата на целта подготовка на одитния екип, на конкретното представяне на концепцията на одита съгласно одитния план, както и на изпълнението на одитния проект навреме и в рамките на отпуснатите ресурси. В работата си винаги съм държала да се гарантира качеството на съдържанието на констатациите от одита и на препоръките. Одитните доклади от проектите, осъществени под мое наблюдение, доказват този подход.

Освен това играех водеща роля в процеса на гарантиране на качеството на 100-те доклада, публикувани всяка година от Сметната палата. Тази задача ми даде възможност да се запозная отблизо с различните области на публичната администрация и публичния надзор, както и да наблюдавам различните подходи при одита и резултатите, които те дават. Но в същото време тя предполага задължение за добро познаване на публикуваните констатации и препоръки от одитите и обясняването и тълкуването им, когато е необходимо. Така в рамките на само няколко години се запознах отблизо с контролните дейности и в петте отдела на Сметната палата на Австрия и така успях да задълбоча и разширя експертните си познания в областта на публичното управление като цяло. Освен това отговарях за подготовката на съдържанието на докладите за публично и парламентарно обсъждане.

Бях тясно ангажирана със стартиралия през 2005 г. стратегически процес на препозициониране на Сметната палата на Австрия, което намери израз в приноса ми за формулирането на мисията и разработването на стратегията и на нова процедура на планиране на програмите. В качеството си на генерален директор отговарях за важни проекти на реформата, включително разработването на инструменти за измерване на въздействието в Сметната палата (процедури на разследване, последващи действия) и ориентираността към постигане на резултати. Що се отнася до ИТ, осъществихме множество проекти за подобряване на ефективността на отделите за одит и въведохме уеб базирана обработка на специални задачи в съответствие със Закона за политическите партии и законодателството за прозрачност на медиите на Австрия. Освен това отговарях за три публикации на Сметната палата по въпроси на административната реформа.

 

2. Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Публичните средства идват от труда на данъкоплатците и като публичен администратор винаги съм се стремяла да ги управлявам възможно най-отговорно. Израз на този мой стремеж са неизменната ми подкрепа за реформи, целящи по-доброто използване на ресурсите, акцентът, който поставям върху ефективността и ефикасността на използването на бюджетните средства, и приносът ми за консолидирането на публичните финанси в Австрия чрез строго изпълнение на бюджета.

В съответствие с този подход бих посочила и приноса ми за административните реформи сред най-значимите ми постижения досега, а именно:

 Координирането и успешното завършване на проекти в областта на административната реформа като началник на кабинета на австрийския вицеканцлер и федерален министър на държавните служби и спорта (Комисията за реформа в разпределението на задачите, Закона за административна реформа от 2001 г., структурните реформи в министерствата, въвеждането на система за контрол на персонала на федерално равнище и на нов подход при управлението на свободните длъжности);

 Позиционирането на Сметната палата на Австрия като централна движеща сила на реформата в Австрия, при което отговарях за три публикации на Сметната палата по въпросите на административните реформи, подготвих множество становища за органи като комисията за реформа на разпределението на задачите и комисията за дерегулация и впоследствие изиграх ключова роля в оформянето на обществената представа за Палатата като катализатор на реформата;

 Финансовото изравняване („Finanzausgleich“) на територията на Австрия през 2016 г., при което беше дадена зелена светлина за основна промяна в начина на разпределение на задачите във федералната система; процесът на извършване на плащанията за финансово изравняване стана по-прозрачен, рационализиран и прост;

 Задълбочена оценка на реформата в бюджетното законодателство, извършена съвместно с ОИСР, МВФ и австрийски университети с цел разширяване на действащите регламенти;

 Създаване на отдел за преглед на разходите и популяризирането на въпроса във федералното министерство на финансите с ясен акцент върху ефективността и ефикасността на използването на бюджетните средства.

Считам също така успешния подход към консолидирането на бюджета и съответните добри данни от бюджета през последните години, съчетани със силното позициониране на Австрия на международния финансов пазар, за един от най-големите си успехи. Успяхме да обърнем тенденцията във фискалната политика и да постигнем явно консолидиране без натрупването на нов дълг. Следването на предначертания от бюджета курс е възможно единствено с усилена работа и убедителни аргументи. Стратегическото развитие на работата в дирекцията даде възможност на изключителните ми колеги да дадат своя решителен принос. За мен добрите данни от бюджета и стратегическото развитие на моята дирекция са сред най-големите ми постижения досега.

Личното и професионалното развитие на екипа, както и успешното приобщаване и израстване на младите колеги и бъдещи ръководители, за които отговарям, е изключително важно за самата мен и считам израстването им за още един от ключовите си успехи.

Независимостта и безпристрастността са първи в списъка на ценностите, на които държа. Тъй като тези качества са изключително важни за мен, едно от най-големите ми постижения е успешното ми дипломиране като съдия.

И накрая фактът, че Сметната палата на Австрия се класира на първо място в австрийския „Индекс на доверието“ (Vertrauensindex) през март 2012 г. беше убедително потвърждение на общественото признание на работата на Палатата като независима институция и още едно свидетелство за успеха на работата ми в комуникационната политика и стратегическото ръководство на Сметната палата на Австрия.

 

3. Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

Професионалният ми живот често е бил свързан с обширни международни отговорности, които ми позволиха да натрупам значителен професионален опит, работейки както в международни и многоезични институции, така и с тях.

Още в началото на своята кариера придобих опит в Европейския парламент, където се запознах с процедурите и начина на работа в Парламента. Като сътрудник на член на Европейския парламент подпомагах комисиите по правни въпроси, граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и институционални въпроси. Тогава станах свидетел на падането на Комисията „Сантер“, работата по Договора от Амстердам, както и на подготовката за въвеждането на единната валута. Този опит и преките впечатления, които могат да бъдат натрупани само след дълги години работа в една институция, се оказаха важни на по-нататъшните етапи на професионалния ми живот и ми осигуриха значително предимство, помагайки ми да разбера механизмите в основата на работата на европейските институции.

Както споменах по-горе, една от задачите ми в австрийското федерално министерство на финансите беше да представлявам финансовите интереси на Австрия на равнището на ЕС, както и да отговарям за финансовите потоци между бюджета на ЕС и федералния бюджет на Австрия. По-специално участвах в преговорите по бюджета на ЕС, включително в помирителни процедури, заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси/бюджет и – чрез комисията по бюджети и съответните национални директиви – в изпълнението на бюджета на ЕС през цялата година (особено на коригиращите бюджети) и годишните процедури по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Работата ми в тази област беше изпълнена с особени предизвикателства по време на австрийското председателство на ЕС през 2018 г. Тук разбира се също трябва да спомена финансовите аспекти на текущите преговори по МФР, които също са в сферата на моята компетентност.

По време на работата си в Сметната палата на Австрия придобих широк международен опит в различни международни области:

От една страна, както вече споменах, Сметната палата на Австрия е Генералният секретариат на ИНТОСАЙ. Генералният секретариат в Сметната палата на Австрия предоставя централна административна подкрепа на ИНТОСАЙ, подпомага управителния съвет и конгреса, подкрепя комуникацията между неговите членове и организира семинари и специални проекти. Съответният отдел беше под мое ръководство. В допълнение към гореспоменатите бюджетни задачи тази длъжност включваше подготовка на конгреси и заседания на управителния съвет, отделни семинари и работа, свързана с комуникациите на работната група и инициативи за независимост.

От друга страна, отговорностите ми в Сметната палата на Австрия включваха поддържането на връзки с националните одитни органи на държавите – членки на ЕС, и с Европейската сметна палата. Като част от подготовката на годишната среща на Контактния комитет – среща на ръководителите на националните одитни органи в ЕС и председателя на Европейската сметна палата – участвах в срещите със служителите за връзка. Тези срещи служеха като платформа за обмен на опит и обсъждане на текущи въпроси, свързани с публичния надзор над средствата на ЕС и на тях представих искането на Австрия тогава за включването в работата на Европейската сметна палата на одити на изпълнението. Това беше изключително важно от гледната точка на Австрия поради факта, че целта на тези одити беше насърчаването на ефективното използване на субсидиите от ЕС.

Освен това имах възможност на придобия ценен опит в рамките на проекта за партньорска проверка в Норвегия, осъществен в сътрудничество с Европейската сметна палата. Ръководех проекта от австрийска страна с постоянен акцент върху увеличаването на ефективността и ефикасността на публичния одит, включително по въпроси, свързани с работата в областта на връзките с обществеността.

 

4. Били ли сте освобождавана от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Австрийският закон за бюджета не съдържа процедура за освобождаване от отговорност, аналогична на тази, която се прилага за бюджета на ЕС. Сметната палата на Австрия представя федералните финансови отчети на Националния съвет, който ги обсъжда и одобрява. Непрякото, пълно освобождаване от отговорност, предоставено по този начин, обхваща и дирекция „Бюджет“, за която аз отговарям.

В дружествата, на чиито надзорни съвети съм член, съм освобождавана или респ. понастоящем бивам освобождавана от отговорност.

 

5. Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Аз не заемам политически длъжности и никога не съм заемала такива.

 

6. Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

(1) новото позициониране и стратегическа насоченост на Сметната палата на Австрия, както и провеждането на съответните реформи;

(2) обръщането на тенденцията в австрийската фискална политика в посока към балансиран бюджет;

(3) бързото, небюрократично създаване на фонда за управление на извънредното положение във връзка с COVID-19, с цел осигуряване на необходимото финансиране за мерки за смекчаване на отрицателното въздействие на извънредното положение във връзка с COVID-19.

 

Независимост

7. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Независимост, прозрачност, обективност, почтеност и високо качество са основни ценности за мен, наред с оптималното използване на публичните средства. Както решението ми да премина обучение за съдия, така и решението ми да се преместя в Сметната палата бяха обусловени от желанието ми да работя за силни, независими публични институции, които осъществяват дейността си със стремеж към най-високо качество, по обективен начин и въз основа на факти и които демонстрират висока степен на почтеност и независимост.

В тази връзка аз, естествено, отдавам голямо значение на посочените ценности, когато изпълнявам професионалните си задължения. Приложих тези приоритети и в дейността си като председател на Съвета по етика към Сметната палата, който беше създаден с цел повишаване на осведомеността относно принципите и правилата на Кодекса за поведение и с цел предоставяне на помощ и съвети на служителите на Сметната палата на Австрия, въз основа на декларациите от Лима и Мексико.

За мен е от първостепенно значение да прилагам тези ценности и в ежедневната си работа. За тази цел са необходими, от една страна, задълбочена фактологична подготовка, основана на солидни аргументи, а, от друга страна, съответно поведение, с което човекът да служи като пример за подражание и да разполага със способност да убеждава. На позициите, които съм заемала до момента, винаги съм изпълнявала задълженията си, като съм се опирала на тези два стълба. Този подход, ако се разглежда сам по себе си, увеличава необходимите усилия и въпреки това се отплаща в средносрочен до дългосрочен план, тъй като осигурява приемане, съчетано със сила за убеждаване и способност за мотивиране. В ролята ми на пример за подражание се стремя да ги предам и на околните.

Затова за мен е очевидно, че ако бъда назначена за член на Европейската сметна палата, тези ценности и преди всичко пълната независимост ще залегнат в основата и на бъдещата ми работа. Това означава, че ще изпълнявам задълженията си без субективни аргументи, като се основавам единствено на максимална обективност и на базата на надеждни факти и цифри, като същевременно винаги се старая да гарантирам, че никога няма да има дори и намек за конфликт на интереси. Наясно съм също, че като член на Европейската сметна палата ще трябва да изпълнявам ролята и на пример за подражание.

 

8. Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не.

 

9. Готова ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Аз, естествено, съм готова да разкрия цялата необходима информация.

 

10. Страна ли сте по текущо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не съм страна по текущо съдебно производство.

 

11. Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен – на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Аз не съм политически активна и не заемам, респ. не съм заемала изпълнителна роля в политиката.

Настоящите ми функции в надзорни и административни съвети не са политически постове, а резултат от длъжността ми на държавен служител във Федералното министерство на финансите. Разбира се, ако бъда назначена за член на Европейската сметна палата, незабавно ще се откажа от тези позиции.

 

12. Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности или ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначена за член на Сметната палата?

Никога не съм била член на политическа партия, не заемам изборна длъжност и не изпълнявам функции в политическа партия.

 

13. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

В случаи като този бих реагирала по абсолютно същия начин, както ако това се беше случило в която и да е друга държава членка. В случаите, когато са налице подозрения, бих предприела по проактивен и професионален начин необходимите действия, при съблюдаване на законовите разпоредби и вътрешните правила на Европейската сметна палата.

За мен е самоподразбиращо се да гарантирам във всяка своя дейност, че никога няма да има дори и предположение за конфликт на интереси. Борбата с измамите, корупцията и нередностите е предпоставка за доверието в институциите. Предприемането на решителни действия в смисъла на една култура на нулева толерантност следователно е от основно значение, ако са налице каквито и да било подозрения. Това следва да стане незабавно и с участието на всички отговорни органи.

 

14. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Политиката и публичната администрация трябва основателно да се ангажират още по-активно с въпроса за изпълнението и въздействието. Въпроси като ефикасността, ефективността и резултатите от изпълнението са в основата на дискусиите относно доброто финансово управление. С основание гражданите искат отговор на въпроса за най-ефективното използване на внесените от тях данъци и постигнатото въздействие вследствие на използването. Въпросите за фискалното управление и бюджетната политика в днешно време не са толкова свързани с разпределянето на средствата, а по-скоро за тяхното планирано въздействие. В интерес на оптималното използване на публични средства считам, че тези въпроси трябва да бъдат насърчавани, развивани и фокусът да бъде прехвърлен от ориентацията, свързана с ресурсите, към ориентация, свързана с резултатите.

Промяната на културата в посока фокусиране върху доброто финансово управление вече е настъпила в много области. Например, след реформата в бюджетното законодателство от 2013 г. австрийската администрация заема челни позиции в ориентираното към изпълнението управление. Прилагането на ориентирани към резултатите оценки на въздействието по законодателни и други проекти, както и задължителни цели за въздействие с конкретни мерки и показатели в бюджетните документи, доведе до значителни подобрения в качеството на публичната администрация в Австрия.

С оглед на това въпросът, който се поставя в областта на одита, се отнася не само до законното и редовно използване на публичните средства, но преди всичко дали използването е икономически стабилно, ефикасно и ефективно. Публичният одит трябва да отговори на това с акцент върху одитите на изпълнението. Публичният одит следва не само да проверява законното и редовно използване на публичните средства, но преди всичко да отговори на въпроса дали те се използват икономически стабилно, ефикасно и ефективно за постигане на целите на политиката. Той следва също така чрез съответните препоръки да допринесе за укрепване на доброто финансово управление. Одитите на изпълнението следва да предоставят на вземащите решения солидна основа за политически решения, имащи за цел подобряване на административната дейност.

Оценката дали политиките и програмите са постигнали заявените си цели и дали средствата са били оптимално използвани, изисква по-широка перспектива и може да се окаже предизвикателство също така за установените работни практики на одитните институции. Тя създава обаче ясна добавена стойност по отношение на способността на публичните органи да действат по ориентиран към бъдещето и към реформите начин. Външният поглед на публичното одитиране може да даде информация за това как да се избегнат погрешни стъпки, как да се поставят под въпрос утвърдените структури и процеси и преди всичко да дадат на взимащите решения импулси за провеждане на реформи. Този принос към по-оптималното използване на публичните средства осигурява и на одитните институции и техните служители удовлетворяваща добавена стойност от тяхната работа. При провеждането на одитни дейности също става въпрос за ефикасност и въздействие по отношение на използваните ресурси.

 

15. Съгласно Договора от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Наред с бюджетния суверенитет, публичният надзор е основен стълб на демократичната система. Възприемането на тази роля по възможно най-ефективен начин изисква адекватна подкрепа от отговорните институции.

Европейската сметна палата трябва да представи както за процедурата по освобождаване от отговорност, така и посредством специалните си доклади една всеобхватна, валидна и обективна основа за парламентарната работа, с качество на най-високо равнище, и по този начин да осигури необходимата прозрачност за парламентарния надзор. Членовете на Европейския парламент, както и гражданите, следва да могат да разчитат на качеството на констатациите и оценките, докладите трябва да се предоставят своевременно преди евентуални предстоящи решения и следва да бъдат направени подходящи практически препоръки за различните области на дейност.

Преди всичко обаче темите на одита трябва да разглеждат текущи въпроси със значение за бъдещето и да обхващат основните рискови области. От значение е и структурираното обсъждане на темите с Европейския парламент, респ. с комисията по бюджетен контрол.

В австрийската Сметна палата отговарях за парламентарните връзки с Националния съвет и провинциалните парламенти. От тази дейност извлякох опита, че изготвянето на докладите по начин, който ги прави лесни за разбиране от читателите, и насочените към изпълнението препоръки, както и процесите на проследяване са от решаващо значение за успешния финансов надзор. Съответното представяне на доклада и на съдържащите се в него констатации в хода на консултациите в комисията по бюджетен контрол, както и в съответните компетентни комисии, може да бъде друг начин за оказване на положително въздействие.

Ако тези изисквания са изпълнени, Парламентът има солидна основа за осъществяване на неговите отговорности във връзка с надзора в интерес на демократичната отчетност, в частност, и на легитимността и устойчивостта на ЕС като цяло.

 

16. Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

С оглед привеждането в съответствие с културата на добро финансово управление в публичната администрация съществуват определени очаквания към публичния одит. Публичните средства се генерират от работата на данъкоплатеца и ние сме отговорни пред този данъкоплатец. Ето защо публичните средства трябва да бъдат изразходвани възможно най-отговорно, ефикасно и ефективно, за да се постигнат заявените цели чрез политики и програми, като същевременно се гарантира оптималното използване на ресурсите.

Одитите на изпълнението обикновено се занимават с тези ключови въпроси. Както вече споменах, очакванията към публичния одит са, че одитната дейност ще продължи да се развива и ще се приведе в съответствие с тези принципи. Сметната палата на Австрия извършва предимно одити на изпълнението, а след реформата в бюджетното законодателство от 2013 г. австрийската администрация заема челни позиции в ориентираното към изпълнението предоставяне на публични средства. Както в Сметната палата на Австрия, така и във Федералното министерство на финансите успях да се убедя в добавената стойност, получена от по-широкия фокус на одита на изпълнението и предимствата на управлението, ориентирано към въздействието. Считам принципите, заложени в австрийската конституция, а именно за ориентиране към резултати, прозрачност, ефикасност и вярна и справедлива представа за финансовото положение като пример за най-добри практики.

С основание одитните органи могат да очакват одити, които се фокусират върху ефикасността и ефективността на начина, по който се използват бюджетните средства, както и изявления за постигане на политическите цели и препоръки в интерес на по-доброто използване на публичните ресурси. Публичните одитни доклади относно резултатите дават на политиците, на заемащите ръководни позиции и на служителите, работещи в публични институции, солидна основа за подобряване на работата на институциите с цел оптимално използване на публичните средства. Те насърчават прозрачността и по този начин повишават необходимата осведоменост и вероятността да бъдат приложени. И, накрая, но не по значение, те укрепват общественото доверие. Тази добавена стойност на одитите на изпълнението и на съответните специални доклади следва да се използват в по-голяма степен. Ако бъда назначена за член на Европейската сметна палата, ще се радвам да приложа своя опит в одитите на изпълнението и ориентираното към резултатите ръководство в интерес на целите на Европейския съюз.

 

17. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

В член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз съвсем правилно се посочва, че Сметната палата и националните одиторски органи на държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта.

Предпоставка за сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта, е разбирането на позицията на другия. Това е особено важно преди всичко и с оглед на разнообразието на равнището на националните одитни органи, което като цяло дава на Европейския съюз неговото специално качество. По исторически причини националните одитни органи имат различни правни позиции и обхват на дейността и се занимават с финансови одити и одити на съответствието и на изпълнението в различна степен, като всеки орган има своите силни страни. Същото важи в голяма степен и за изпълнението на програмите и политиките на ЕС на национално равнище.

Ето защо е предизвикателство, но и още по-ефективно както при сътрудничеството, така и при одитите да акцентираме върху това да се учим от най-добрите, да обсъдим тези констатации на европейско и национално равнище и да прилагаме препоръките.

Друга причина, поради която този подход на сътрудничество е толкова важен, е, че по-голямата част от бюджета на ЕС се изпълнява чрез споделено управление и оптималното използване на средствата може да се осигури само заедно от двамата партньори, участващи в публичния одит.

Както беше споменато, моите отговорности в Сметната палата на Австрия включваха връзка с одитните органи на държавите – членки на ЕС, и с Европейската сметна палата, където по онова време, наред с другото, отправих исканията на Австрия за увеличаване на одитите на изпълнението, осъществявани от Европейската сметна палата.

Развитието на ситуацията междувременно, въз основа на новата стратегия на Европейската сметна палата, с акцент върху одитите на изпълнението, по-добрата координация на одитните програми и оптималното изпълнение на съвместните одити, със сигурност е от голямо значение за подобряване на сътрудничеството. Ще продължа да акцентирам върху това.

Друг решаващ фактор е сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните парламенти и националните институции. Предвид значението за бюджета на споделеното управление, акцентът върху подобряването на разпределянето на ресурси на ЕС в сътрудничество с държавите членки е от съществено значение. Би било от решаващо значение също така, ако Европейската сметна палата и Европейския парламент, заедно с националните парламенти и националните одитни органи съсредоточат вниманието си върху тази област на действие.

 

18. Как бихте развили допълнително механизма на докладване на Сметната палата с цел предоставяне на Европейския парламент на цялата необходима информация относно точността на данните, които държавите членки предават на Европейската комисия?

Както посочих в отговора на предходния въпрос, сътрудничеството на Европейската сметна палата с националните одитни органи, основаващо се на доверие при зачитане на независимостта, е решаващ фактор за успешния публичен финансов надзор върху всички одитни дейности. Само заедно можем да постигнем очакваните цели на европейско равнище и също така да намалим броя на грешките.

Този подход на сътрудничество е от решаващо значение и за предоставяне на съответни одитни констатации на Европейския парламент, отнасящи се конкретно до държавите членки. Националните одитни органи се отличават с това, че разбират регионалните характеристики и притежават съпътстващите познания за детайлите и контекста, докато Европейската сметна палата се отличава с цялостния си поглед и мрежата за „европейски“ достъп. По този начин обменът на одитни констатации и данни от надзора в съответствие със законоустановените разпоредби е целесъобразно както от гледна точка на ефективното използване на одитните ресурси, така и от гледна точка на ефективността на одитите.

Това обаче предполага в същото време и единни одитни стандарти и съответен обмен на опит между одиторите. Във всеки случай съвместните работни срещи, програмите за обучение и обменът на одитори допринасят за изграждането на взаимно разбиране и осъзнаване на особеностите, характерни за другите. Инициираната от Сметната палата на Австрия магистърска програма за публичен одит (Public Auditing), заедно с Виенския университет за бизнес и икономика, считам за положителен пример в това отношение.

От решаващо значение е обаче също така методът за изготвяне на доклад, особено по отношение на сложно съдържание. За свързани с детайли теми е важно също – въз основа на изчерпателни, валидни констатации – да се подчертаят основните послания и да се обърне специално внимание на информацията, необходима за парламентарната работа, като тя се свърже със съответните препоръки за подобряване на общественото възприятие за извършената работа, респ. примерите за най-добри практики.

 

Други въпроси

19. Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да.

Кандидатствам за тази позиция, защото искам да допринеса за осигуряване на възможно най-добро използване на публичните средства и функционирането на институциите в интерес на европейските цели. Подтиквана съм от най-голямо доверие в работата на Европа, подобряване на разпределянето на средствата и оптимално постигане на целите на политиката в интерес на европейския данъкоплатец.

Това предполага да мога да изпълнявам функциите си в условията на отлично, основаващо се на доверие сътрудничество със съответните институции. Договорът също така очаква членовете на Европейската сметна палата да демонстрират независимост, подходящи квалификации и изпълнение на задълженията им в интерес на ЕС.

Ако на изслушването не съм в състояние да убедя Парламента в моята професионална и лична пригодност, идентифицирането ми с целите на независима одитна институция и оправданите очаквания към нейните членове, тогава няма да имам подходящата основа да изпълнявам задачите си по начина, по който възнамерявам. Поради тази причина бих оттеглила кандидатурата си.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат AT

Позовавания

07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

5.5.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

Комисия по бюджетен контрол

13.5.2020

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Mikuláš Peksa

15.5.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.6.2020

 

 

 

Дата на приемане

25.6.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

11

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Bogdan Rzońca

Дата на внасяне

29.6.2020

 

Последно осъвременяване: 6 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност