ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

29.6.2020 - (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Mikuláš Peksa

Διαδικασία : 2020/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0126/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0126/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0129/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9‑0126/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της της 25ης Ιουνίου 2020, άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1. εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Helga Berger μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ HELGA BERGER

Κύρια προσόντα

 

– Πολυετής πείρα στον τομέα του ελέγχου

– Εκτενής διοικητική πείρα στη δημόσια διοίκηση και τα δημόσια οικονομικά

– Εργασιακή πείρα ως δικαστής

– Εργασιακή πείρα στην πολιτική και την επικοινωνία

– Μέλος του εποπτικού συμβουλίου και επιτροπών

– Αποφασιστική, δυναμική, κινητική, σταθερή

– Προσήλωση στην ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομική απόδοση

 

 

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας

 

– Γενική διευθύντρια προϋπολογισμού και δημοσίων οικονομικών

από τον Ιανουάριο του 2016

Η Διεύθυνση έχει τη γενική ευθύνη για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Αυστρίας και στόχο της είναι η βιώσιμη εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

 

Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, Αυστρία:

 

– Γενική διευθύντρια διοίκησης  Οκτώβριος 2010 – Δεκέμβριος 2015

 

– Γενική διευθύντρια, Τμήμα Ελέγχου 5 (ομόσπονδο κράτος, επαρχίες, δήμοι)

Ιούλιος 2010 – Σεπτέμβριος 2010

– Αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, Τμήμα Ελέγχου 5 (ομόσπονδο κράτος, επαρχίες, δήμοι)

Μάρτιος 2008 – Ιούνιος 2010

 

– Προϊσταμένη της μονάδας επικοινωνίας και σχέσεων με τα κοινοβούλια

Εκπρόσωπος Τύπου του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου

 Οκτώβριος 2006 – Ιούνιος 2010


 

 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας:

 

Διορισμός ως δικαστή στο περιφερειακό δικαστήριο της Βιέννης  Ιούλιος 2006

Υποψήφια δικαστής Απρίλιος 2003 – Ιούνιος 2006

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δημοσίων Υπηρεσιών και Αθλητισμού, Αυστρία:

Προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας

Ειδική αποστολή: διοικητική μεταρρύθμιση, δημόσιοι υπάλληλο
 Σεπτέμβριος 2000 – Μάρτιος 2003

 

 

Περιφερειακή κυβέρνηση της Καρινθίας, Αυστρία:

 

Αναπληρώτρια προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου του Κυβερνήτη 
Απρίλιος 1999 – Ιούλιος 2000

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 

Βοηθός βουλευτή του ΕΚ Νοέμβριος 1996 – Απρίλιος 1999

 

 

Εκπαίδευση/Πιστοποιήσεις

 

 

Πανεπιστήμιο του Γκρατς

Δίπλωμα Μάστερ στα νομικά 1991 – 1996

 

 

 

Πανεπιστήμιο του Γκρατς

Πρόγραμμα για δραστηριότητες εξαγωγών και διεθνών επιχειρήσεων 1995 – 1996

 

 

Πρόγραμμα Alpbach

Θερινό σχολείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Καλοκαίρι 1997

 

 

San Diego State University

Πρόγραμμα μικροοικονομίας Ιούλιος 1998


 

Μη εκτελεστικές θέσεις

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

 

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (δημόσιο ταμείο της Αυστρίας)

 

Εποπτικό Συμβούλιο

AWS — Austrian Wirtschaftsservice GmbH (αυστριακή τράπεζα επενδύσεων)

 

 

Εποπτικό Συμβούλιο

Justizbetreuungsagentur (οργανισμός νομικής υποστήριξης)

 

Κρατική επίτροπος

Oberösterreichische Landesbank

 

Αναπληρώτρια κρατική επίτροπος

Pensionsversicherungsanstalt (οργανισμός ασφάλισης συντάξεων)

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

Πρόεδρος συμβουλίων δεοντολογίας

Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Πρόεδρος

Ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας, Εθνική αρχή κατά της φαρμακοδιέγερσης

 

Εποπτικό Συμβούλιο

BIG Bundesimmobiliengesellschaft (Ομοσπονδιακή κτηματική εταιρεία)

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HELGA BERGER ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προηγούμενη επαγγελματική πείρα

1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

 Μπορώ να αναφέρω ευρύ φάσμα επαγγελματικής πείρας στους τομείς του σχεδιασμού, της διαχείρισης και του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών:

(1) Δημοσιονομικός σχεδιασμός: Ως επικεφαλής του τμήματος προϋπολογισμού στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας, είμαι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του αυστριακού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ· είμαι επίσης υπεύθυνη για την οργάνωση των ομοσπονδιακών οικονομικών σχέσεων με τα ομόσπονδα κράτη και τους δήμους, καθώς και για την εκπροσώπηση των αυστριακών οικονομικών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ, όπως επίσης για τις ροές πληρωμών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Αυστρίας.

(2) Διαχείριση του προϋπολογισμού: Ως επικεφαλής του τμήματος προεδρείου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, ήμουν υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του INTOSAI. Στον τρέχοντα ρόλο μου, εκτός από τη συνολική ευθύνη για τον προϋπολογισμό, είμαι ειδικά υπεύθυνη για την εκτέλεση τεσσάρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού: Συντάξεις – ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι, οικονομική αποζημίωση, διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, χρηματοδοτήσεις και συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος.

(3) Έλεγχος του Προϋπολογισμού: Στο πλαίσιο της δεκαετούς απασχόλησής μου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, εργάστηκα σε διάφορους τομείς και συμμετείχα σημαντικά στον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών, ως ελέγκτρια.

 

Στην εν λόγω άνω των 20 ετών επαγγελματική πείρα μου στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών είχα πάντα ως γνώμονα την απαίτηση για ύψιστη ποιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Η ομόφωνη πρότασή μου ως Αυστριακού Μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί αναγνώριση της εκ μέρους μου κατανόησης των καθηκόντων και των προσόντων μου στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη συνέχεια λεπτομερέστερα στα ακόλουθα:

 

(1) Από το 2016, ως επικεφαλής του τμήματος προϋπολογισμού στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, συμμετείχα ενεργά στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής της Αυστρίας. Τόσο ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός όσο και ο ετήσιος προϋπολογισμός του αυστριακού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη μου. Ο δημοσιονομικός στόχος για βιώσιμη δημοσιονομική διαχείριση απαιτεί προσεκτική κατάρτιση του προϋπολογισμού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τις ουσιαστικές προτεραιότητες των κυβερνητικών εργασιών. Ο σχεδιασμός των προϋπολογισμών βασίζεται σε λεπτομερείς αναλύσεις και υπολογισμούς των σεναρίων με βάση ανεξάρτητες οικονομικές προβλέψεις και λεπτομερείς εργασίες για τις επιμέρους πρόσθετες απαιτήσεις των άλλων υπουργείων, ενώ απαιτεί επίσης λεπτομερείς αντιπροτάσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Με βάση τις ευρωπαϊκές διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με το εθνικό φρένο για χρέος, τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να αναστρέψουμε μια τάση δημοσιονομικής πολιτικής και να επιτύχουμε σαφή εξυγίανση χωρίς νέο χρέος· κάτι που ωφελεί σήμερα την Αυστρία στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά και το οποίο, στην παρούσα κατάσταση της πανδημίας της COVID-19, επιτρέπει στην Αυστρία να καταρτίσει ολοκληρωμένες δέσμες βοήθειας.

 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού απαιτεί συνήθως περιοριστική πρόσβαση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, είναι καθοριστική μια άκρως υπεύθυνη προσέγγιση στο τμήμα του προϋπολογισμού, που λειτουργεί υπό την ευθύνη μου, δεδομένου ότι τυχόν δημοσιονομικές απαιτήσεις για νέα έργα πρέπει να αξιολογούνται αντικειμενικά με βάση την προστιθέμενη αξία και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις τους. Μόνο με τεκμηριωμένα επιχειρήματα μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η δημοσιονομική πορεία και να διασφαλιστεί η πλέον αποδοτική και αποτελεσματική χρήσης των δημόσιων πόρων. Αυτό εμείς τα τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει, όπως μαρτυρούν τα δημοσιονομικά στοιχεία της Αυστρίας.

 

Στους τομείς δαπανών της αρμοδιότητάς μου περιλαμβάνονται επιπλέον οι ετήσιες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και οι δημοσιονομικές πτυχές των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αρμοδιότητα αυτή καλύπτει επίσης φακέλους όπως οι ίδιοι πόροι της ΕΕ, η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και η ετήσια απαλλαγή για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού βάσει των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Επιπλέον, καθοριστικό στοιχείο του έργου μου στο τμήμα του προϋπολογισμού απετέλεσε η εφαρμογή της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η Αυστρία έχει θέσει ένα σημαντικό θεμέλιο για μια σύγχρονη δημοσιονομική διακυβέρνηση. Η δημοσιονομική διαφάνεια αυξήθηκε σημαντικά, η καθιέρωση της λογιστικής βάσης στον προϋπολογισμό έχει αυξήσει σημαντικά την ποιότητα των δημοσιονομικών εκθέσεων, ενώ ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός έχει αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια του προγραμματισμού και την ευελιξία των δημοσιονομικών μέσων. Με τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού καθιερώθηκε επίσης μια υποχρεωτική εκτίμηση επιπτώσεων για τα ρυθμιστικά και άλλα έργα, η οποία αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπό τους σε συγκεκριμένες πτυχές (π.χ. ισότητα, χρηματοοικονομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές) και θεωρείται διεθνές πρότυπο για τη διακυβέρνηση με γνώμονα τα αποτελέσματα. Η μεταρρύθμιση αξιολογήθηκε εκτενώς στο μεταξύ, και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης γίνεται αυτή τη στιγμή υπό την ευθύνη μου.

 

(2) Στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Διοικήτρια του τμήματος προεδρίας ήμουν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την άλλη πλευρά, δηλαδή ως φορέας διαχείρισης του προϋπολογισμού. Η διαχείριση του προϋπολογισμού εκ μέρους ενός Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτεί, αφενός, την ιδιαίτερα υπεύθυνη και συνετή χρήση των δημόσιων πόρων, λόγω του ρόλου του θεσμικού οργάνου ως προτύπου, και, αφετέρου, την γνώση των αναγκών του οργάνου σε δημοσιονομικούς πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα ελέγχου με διορατικό τρόπο. Εκτός από τον προϋπολογισμό, στις αρμοδιότητές μου περιλαμβάνονταν τα τυπικά διοικητικά θεματολόγια (προσωπικό, υποδομές, ΤΠ, σχεδιασμός και ανάπτυξη, επικοινωνία, υπηρεσία διασύνδεσης και Γραμματεία του INTOSAI).

 

Σε μια εποχή συρρίκνωσης των πόρων, κληθήκαμε επίσης ιδιαίτερα να συμβιβάσουμε την περικοπή των δημοσιονομικών δαπανών με την ανάγκη να διατηρηθεί η λειτουργία της υπηρεσίας. Ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό ήταν να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες μας και να εντοπίσουμε νέες δυνατότητες για εξοικονομήσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων επιστήσαμε με επιτυχία την προσοχή στην ανάγκη για επαρκείς δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Ως επικεφαλής του τμήματος, διαδραμάτισα εδώ αποφασιστικό ρόλο.

 

Το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι η Γενική Γραμματεία του INTOSAI. Ως αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα στον χρηματοοικονομικό τομέα, ήμουν υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του INTOSAI, ο οποίος συνίσταται ως επί το πλείστον σε συνδρομές μελών, και εκπροσώπησα τα δημοσιονομικά συμφέροντα του εν λόγω οργανισμού.

 

Στο πλαίσιο των τρεχουσών δραστηριοτήτων μου στο τμήμα προϋπολογισμού διαχειρίζομαι 4 από τα 35 κεφάλαια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού (συντάξεις – ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι, οικονομική αποζημίωση, διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, συμφωνίες χρηματοδότησης και ανταλλαγής συναλλάγματος). Είμαστε υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό τους, τη διαχείριση με γνώμονα τον αντίκτυπο, καθώς και την υλοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών στον τομέα αυτό. Η ανάληψη των καθηκόντων δημοσιονομικής διαχείρισης για τους συγκεκριμένους επιμέρους τομείς είναι σκόπιμη και επιτρέπει μια αντίστοιχη αλλαγή οπτικής γωνίας και, συνεπώς, άλλες προοπτικές στην εκτέλεση.

 

Παρόμοια πείρα, πάντως, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μου έχει προσφέρει και η συμμετοχή μου σε εποπτικά ή διοικητικά συμβούλια. Ειδικότερα, η άσκηση της προεδρίας στο εποπτικό συμβούλιο του αυστριακού ομοσπονδιακού δημόσιου ταμείου, που είναι υπεύθυνο για τη γένεση της οφειλής, τη διαχείριση του χρέους και την ταμειακή διαχείριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και στον οργανισμό επενδύσεων, μου πρόσφεραν στοιχεία από μια διαφορετική οπτική.

 

Η εκτεταμένη πείρα μου σε διάφορες θέσεις ευθύνης αποτελεί ουσιαστική βάση για την κατανόηση των προκλήσεων των άλλων, και σε πολλές περιπτώσεις συμβάλλει σε εποικοδομητικές κοινές λύσεις.

 

(3) Στο πλαίσιο των σχεδόν 10 ετών εργασίας μου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, είχα την ευκαιρία να αποκτήσω εκτενείς γνώσεις, ως ελέγκτρια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η εκτενής πείρα στον τομέα του ελέγχου με βοήθησε στις καθημερινές μου δραστηριότητες στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βελτιστοποιήσω τη χρήση των δημόσιων πόρων.

 

Στο πλαίσιο αυτού του ελεγκτικού έργου, ήμουν επίσης υπεύθυνη για τους ελέγχους ως αναθέτουσα αρχή και, υπό την ιδιότητα αυτή, καθόριζα τόσο το περιεχόμενό τους όσο και τη διαδικασία του ελέγχου και τη χρήση των πόρων. Ειδικότερα, μερίμνησα ώστε η ομάδα ελέγχου να προετοιμάζεται ειδικά για κάθε έλεγχο, η αντίληψη κάθε ελέγχου να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του σχεδιασμού ελέγχου, και οι έλεγχοι να διενεργούνται εντός των πλαισίων χρόνου και πόρων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου των πορισμάτων του ελέγχου και των συστάσεων. Οι εκθέσεις για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν υπό την ευθύνη μου αποδεικνύουν αυτή την προσέγγιση.

 

Επίσης, διαδραμάτισα καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας των ετήσιων εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 100 περίπου ετήσιες εκθέσεις. Το καθήκον αυτό αποτέλεσε ευκαιρία για την εντατική συνεργασία με τους διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση των γνώσεων σχετικά με αυτούς, αλλά και για να δούμε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου και τα αποτελέσματά τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, συνεπαγόταν την υποχρέωση για γνώση των δημοσιευμένων πορισμάτων και συστάσεων του λογιστικού ελέγχου, και την εξήγηση και ερμηνεία τους όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Έτσι μπόρεσα μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσω βαθιά γνώση των δραστηριοτήτων ελέγχου και των πέντε τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να διευρύνω τις γνώσεις μου για το σύνολο του τομέα της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, ήμουν επίσης υπεύθυνη για τη σύνταξη εκθέσεων για τον δημόσια και τον κοινοβουλευτικό διάλογο.

 

Συνέβαλα καθοριστικά στη διαδικασία χάραξης στρατηγικής και επανατοποθέτησης του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ξεκίνησε το 2005, με την εκπόνηση, μεταξύ άλλων, ενός οράματος, μιας στρατηγικής και μιας νέας διαδικασίας προγραμματισμού. Κατά τη θητεία μου ως επικεφαλής του τμήματος, αναπροσανατολίστηκαν σημαντικά μεταρρυθμιστικά έργα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τα εργαλεία για τη μέτρηση του αντικτύπου του Συνεδρίου (διαδικασίες απαιτήσεων, επακολούθηση)· στον τομέα της πληροφορικής, πραγματοποιήσαμε πολλά έργα για τη βελτίωση των επιδόσεων των υπηρεσιών ελέγχου και εξασφαλίσαμε τη διαδικτυακή εκτέλεση ειδικών καθηκόντων βάσει του ParteienG και των νόμων για τη διαφάνεια των μέσων ενημέρωσης. Ήμουν επίσης υπεύθυνη για τις τρεις δημοσιεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ζητήματα διοικητικής μεταρρύθμισης.

2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

 Οι δημόσιοι πόροι είναι ο κόπος των φορολογουμένων, και το καθήκον μου στη δημόσια διοίκηση είναι να τους διαχειρίζομαι με άκρα υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο του καθήκοντός μου αυτού, επεδίωκα ανέκαθεν μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της χρήσης των πόρων, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των δημοσιονομικών πόρων, και τη συμβολή στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της Αυστρίας μέσω της αυστηρής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

 Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, θα ήθελα να προσθέσω στα βασικά επιτεύγματά μου μέχρι σήμερα την ακόλουθη συμβολή μου σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις:

 συντονισμός και επιτυχής ολοκλήρωση των σχεδίων διοικητικής μεταρρύθμισης ως επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Αντιπροέδρου και στη συνέχεια υπουργός Δημόσιων υπηρεσιών και αθλητισμού της Αυστρίας (ομάδα εργασίας της επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του διοικητικού τομέα 2001, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα υπουργεία, καθιέρωση ελέγχου των ανθρώπινων πόρων σε εθνικό επίπεδο και νέα διαχείριση των θέσεων)·

 ανάδειξη του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως βασικής κινητήριας δύναμης για τη μεταρρύθμιση στην Αυστρία, όπου ήμουν υπεύθυνη για τρεις δημοσιεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ζητήματα διοικητικής μεταρρύθμισης και έκανα πολυάριθμες εισηγήσεις, μεταξύ άλλων προς την επιτροπή μεταρρυθμίσεων και την επιτροπή για την κατάργηση των ρυθμίσεων, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως κινητήριας δύναμης για τη μεταρρύθμιση

 ενδοαυστριακή δημοσιονομική εξισορρόπηση το 2016, που δρομολόγησε τη ριζική αλλαγή του συστήματος κατανομής καθηκόντων· η δημοσιονομική αντιστάθμιση κατέστη διαφανέστερη, λιγότερο γραφειοκρατική και απλούστερη·

 συνολική αξιολόγηση της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, με τη συμμετοχή του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και των αυστριακών πανεπιστημίων, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων κανόνων·

 δημιουργία μονάδας επανεξέτασης των δαπανών στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, με σαφή εστίαση στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων·

Η επιτυχής πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης και τα αντίστοιχα θετικά αριθμητικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει η Αυστρία στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά, αποτελούν επίσης ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα. Κατορθώσαμε να αναστρέψουμε μια τάση δημοσιονομικής πολιτικής και να επιτύχουμε σαφή δημοσιονομική εξυγίανση χωρίς νέο χρέος. Η πραγμάτωση της δημοσιονομικής πορείας είναι δυνατή μόνο με λεπτομερή και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Οι εξαίρετοι συνεργάτες μου συνέβαλαν ουσιαστικά σε τούτο, με τη στρατηγική ανάπτυξη των εργασιών στο τμήμα. Για μένα, τα καλά αριθμητικά στοιχεία για την επιτυχία του προϋπολογισμού, αλλά και, ειδικότερα, η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματός μου, αποτελούν βασικές επιτυχίες των έως τώρα δραστηριοτήτων μου.

Η ανάπτυξη του προσωπικού μου και η επιτυχής ένταξη και περαιτέρω ανάπτυξη των νέων συνεργατών και συνεργάτιδων στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων μου είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για μένα προσωπικά, και θα θεωρούσα επίσης ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μία από τις σημαντικές επιτυχίες μου.

Θεωρώ ότι για όλες τις επιτυχίες της ως τώρα σταδιοδρομίας μου αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες η ανεξαρτησία και μη επιδεκτικότητα σε επηρεασμό. Επειδή η τιμή αυτή είναι πολύ σημαντική για μένα, θεωρώ επίσης την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής μου ως δικαστή ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες μου.

Τέλος, θεωρώ το γεγονός ότι το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο βρέθηκε στην πρώτη θέση του αυστριακού δείκτη εμπιστοσύνης τον Μάρτιο του 2012 σημαντική επιβεβαίωση της αναγνώρισης του έργου του ως ανεξάρτητου οργάνου και, συνακόλουθα, επιτυχία του δικού μου έργου, μεταξύ άλλων στον τομέα της επικοινωνίας και του στρατηγικού προσανατολισμού του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα σε διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολύγλωσσους οργανισμούς ή ιδρύματα εγκατεστημένα εκτός της χώρας καταγωγής σας;

 Στα καθήκοντα που έχω αναλάβει μέχρι τώρα περιλαμβάνονται ως επί το πλείστον εκτενείς διεθνείς αρμοδιότητες, μέσω των οποίων απέκτησα κατάλληλη επαγγελματική πείρα σε και σε συνεργασία με διεθνή και πολύγλωσσα ιδρύματα.

 Ήδη στην αρχή του επαγγελματικού μου βίου, απέκτησα πείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, μέσω της σχετικής δραστηριότητας, γνώση του τρόπου λειτουργίας του. Υπηρέτησα, ως υπάλληλος βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Επιτροπές Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Εσωτερικής Ασφάλειας και Θεμελιωδών Ελευθεριών και Θεσμικών Θεμάτων, και έζησα την παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ, τις εργασίες για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τις προετοιμασίες για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Οι εμπειρίες αυτές και οι σχετικές γνώσεις, που μπορεί κανείς να συγκεντρώσει μόνο στο πλαίσιο πολυετούς δραστηριότητας σε θεσμικό όργανο, με βοήθησαν ουσιαστικά στο υπόλοιπο του επαγγελματικού βίου μου και συνέβαλαν στην απαιτούμενη κατανόηση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 Στις αρμοδιότητές μου στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών συγκαταλέγονται, όπως έχω ήδη εξηγήσει, η εκπροσώπηση των αυστριακών οικονομικών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ και η ευθύνη για τις χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Αυστρίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχω ειδικότερα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό ετήσιο προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας συνδιαλλαγής και των ECOFIN και BUDGET, μέσω δε της Επιτροπής Προϋπολογισμών και με τις απαιτούμενες εθνικές οδηγίες, και στην ετήσια εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ (ιδίως τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς) όπως επίσης στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής. Αυτές οι αρμοδιότητες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, ιδίως κατά την προηγούμενη Προεδρία της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται, φυσικά, στον τομέα αρμοδιοτήτων μου οι χρηματοοικονομικές πτυχές των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

 Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, έχω αποκτήσει εκτενή διεθνή πείρα σε διάφορους διεθνείς τομείς:

 Αφενός, το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι η Γενική Γραμματεία του INTOSAI. Η Γενική Γραμματεία του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτελεί κεντρικά διοικητικά καθήκοντα για τον INTOSAI, επικουρεί το Προεδρείο και το Κογκρέσο, προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των μελών και διοργανώνει σεμινάρια και ειδικά έργα. Η αρμόδια υπηρεσία ήταν μία από τις αρμοδιότητές μου. Με αυτή την ιδιότητα, εκτός από τα προαναφερόμενα δημοσιονομικά ζητήματα, συμμετείχα επίσης στην προετοιμασία συνεδρίων και συνεδριάσεων του Προεδρείου, ατομικών σεμιναρίων και, ειδικότερα, στο έργο της ειδικής ομάδας επικοινωνίας και της πρωτοβουλίας για την ανεξαρτησία.

 Αφετέρου, η αρμοδιότητά μου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο περιλάμβανε την υπηρεσία συνδέσμου με τα Ελεγκτικά Συνέδρια των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ετήσια επιτροπή επαφών – μια ένωση των προέδρων των ελεγκτικών συνεδρίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου – συμμετείχα στις συνεδριάσεις σε επίπεδο συνδέσμων. Στις εν λόγω συναντήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και στη συζήτηση των τρεχόντων ζητημάτων δημοσιονομικού ελέγχου που σχετίζονται με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, έθεσα, μεταξύ άλλων, το τότε αίτημα της Αυστρίας για την επιβολή ελέγχων επιδόσεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά την άποψη της Αυστρίας, η πτυχή αυτή ήταν πολύ σημαντική, ιδίως επειδή στόχος των εν λόγω ελέγχων είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ.

 Απέκτησα επίσης σημαντική πείρα στο έργο αξιολόγησης από ομοτίμους στη Νορβηγία, το οποίο έλαβε χώρα από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όπου ήμουν επικεφαλής της αυστριακής πλευράς· το έργο επικεντρώθηκε αφενός στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών ελέγχων και αφετέρου σε δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελούσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

 Η αυστριακή νομοθεσία περί προϋπολογισμού δεν προβλέπει διαδικασία απαλλαγής συγκρίσιμη με εκείνη του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει τους λογαριασμούς του ομόσπονδου κράτους στο Nationalrat, όπου εξετάζονται και εγκρίνονται. Η ενιαία, έμμεση απαλλαγή που χορηγείται με αυτόν τον τρόπο ισχύει και για τα κεφάλαια του προϋπολογισμού για τα οποία είμαι υπεύθυνη.

 Στις εταιρείες στων οποίων τα εποπτικά συμβούλια συμμετέχω, μου έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτή τη στιγμή απαλλαγή.

5. Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

 Δεν κατείχα καμία πολιτική θέση μέχρι σήμερα.

6. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου;

 (1) επανατοποθέτηση και στρατηγικός προσανατολισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Αυστρίας και εφαρμογή των αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων
(2) στροφή της τάσης της αυστριακής δημοσιονομικής πολιτικής προς την επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
(3) ταχεία, μη γραφειοκρατική σύσταση του ταμείου διαχείρισης της κρίσης της COVID-19, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19.

Ανεξαρτησία

7. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόσετε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

 Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η ακεραιότητα και η υψηλή ποιότητα είναι βασικές αξίες για μένα, παράλληλα με τη βέλτιστη χρήση των δημόσιων πόρων. Τόσο η απόφασή μου να αποκτήσω κατάρτιση δικαστή όσο και η επιλογή μου να αλλάξω σταδιοδρομία και να εργαστώ στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη βούλησή μου να εργαστώ σε ισχυρούς ανεξάρτητους κρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους με υψηλό επίπεδο ποιότητας, αντικειμενικότητας, τεκμηρίωσης, ακεραιότητας και ανεξαρτησίας.

 Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, δίνω φυσικά ύψιστη αξία σε αυτές τις αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στο έργο μου ως προέδρου του συμβουλίου δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το συμβούλιο αυτό συστάθηκε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες του κώδικα δεοντολογίας και για την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών στο προσωπικό του αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει των δηλώσεων της Λίμα και του Μεξικού.

 Η τήρηση αυτών των αξιών στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων μου είναι υψίστης σημασίας για μένα. Αυτό απαιτεί, αφενός, την ορθή προετοιμασία όσον αφορά το περιεχόμενο και τα επιχειρήματα και, αφετέρου, αντιπροσωπευτική και πειστική εκπροσώπηση. Στο πλαίσιο των προηγούμενων καθηκόντων μου, στήριζα πάντοτε το έργο μου σε αυτούς τους δύο πυλώνες. Αν θεωρηθεί μεμονωμένα, η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται μεγάλη προσπάθεια και κόπο, ωστόσο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει την αποδοχή, την πειστικότητα και την ικανότητα κινητοποίησης. Και αυτό προσπαθώ να το προβάλω ως πρότυπο.

 Συνεπώς, θεωρώ αυτονόητο ότι οι αξίες αυτές και, κυρίως, η πλήρης ανεξαρτησία μου, θα πρέπει να με καθοδηγούν στο μελλοντικό έργο μου αν διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα ασκώ τα καθήκοντά μου χωρίς να προβάλλω ατεκμηρίωτα επιχειρήματα, αλλά βασιζόμενη αποκλειστικά στην ύψιστη αντικειμενικότητα, στα θεμελιωμένα αριθμητικά στοιχεία και στα πραγματικά περιστατικά, μεριμνώντας ώστε να μην δημιουργηθεί η παραμικρή εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων, και ασκώντας υποδειγματικά τον ρόλο μου ως μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

 Όχι

9. Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

 Βεβαίως, προτίθεμαι ευχαρίστως να θέσω στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία στοιχεία.

10. Εμπλέκεστε σε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

 Δεν εμπλέκομαι σε καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

11. Κατείχατε ή ασκείτε καθήκοντα σε κάποια πολιτική θέση; Σε καταφατική περίπτωση, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

 Δεν έχω πολιτική δραστηριότητα ούτε έχω ή είχα κυβερνητική ευθύνη.

 Οι τρέχουσες εποπτικές και διαχειριστικές μου δραστηριότητες δεν είναι πολιτικές θέσεις, αλλά απόρροια της θέσης μου ως υπαλλήλου στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Θα παραιτηθώ, εννοείται, από τα καθήκοντα αυτά, σε περίπτωση που διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12. Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

 Ουδέποτε υπήρξα μέλος πολιτικού κόμματος ούτε κατέχω αιρετό αξίωμα ή κομματική θέση.

13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

 

 Σε τέτοια περίπτωση, θα ενεργούσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως για κάθε άλλη περίπτωση σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε τέτοια περίπτωση θα λάβω με προορατικότητα και επαγγελματισμό τα προβλεπόμενα μέτρα.

 

 Για μένα είναι αυτονόητο, ότι δεν πρέπει καμιά από τις δραστηριότητές μου να δημιουργεί εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων. Η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και των παρατυπιών είναι ουσιαστικής σημασίας για την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα. Η αποφασιστική δράση σε περίπτωση υπόνοιας υπό την έννοια μιας νοοτροπίας μηδενικής ανοχής είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας και θα πρέπει να αναλαμβάνεται χωρίς καθυστέρηση, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

Εκτέλεση καθηκόντων

14. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια νοοτροπία χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

 Το ζήτημα των επιδόσεων και του αντίκτυπου πρέπει δικαίως να απασχολεί σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική και τη διοίκηση. Ζητήματα όπως η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Εύλογα, οι πολίτες επιθυμούν μια απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του δαπανώμενου χρήματος των φορολογουμένων. Τα ζητήματα δημοσιονομικής διακυβέρνησης δεν αφορούν πλέον μόνο τη διάθεση των κονδυλίων, αλλά και, ειδικότερα, τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο. Κατά τη γνώμη μου, για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των δημόσιων πόρων, θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα ζητήματα αυτά, και να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από τον προσανατολισμό στην εισροή στον προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

 Η αλλαγή νοοτροπίας με την εστίαση σε αυτή τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων. Για παράδειγμα, από τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού το 2013, η αυστριακή διοίκηση έχει υποδειγματικό ρόλο όσον αφορά τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Με την αξιολόγηση του αντικτύπου των νομοθετικών έργων και των έργων και με τους στόχους για τον υποχρεωτικό αντίκτυπο με συγκεκριμένα μέτρα και δείκτες στα έγγραφα του προϋπολογισμού, έχει συνδεθεί επίσης μια σημαντική ποιοτική εξέλιξη της αυστριακής δημόσιας διοίκησης .

 Σύμφωνα με την εξέλιξη αυτή, τίθεται και στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου το ερώτημα όχι μόνο για τη νόμιμη και ορθή χρήση των δημόσιων πόρων, αλλά και, κυρίως, για την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων. Ο έλεγχος των δημόσιων οικονομικών πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτόν τον στόχο, με έμφαση στον έλεγχο των επιδόσεων. Σκοπός του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών δεν είναι μόνο η επαλήθευση της νομιμότητας και της κανονικότητας της εκτέλεσης των δημόσιων πόρων, αλλά κυρίως η αντιμετώπιση του ζητήματος της ορθής, αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης τους για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και η αναμενόμενη συμβολή στη βελτίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης μέσω κατάλληλων συστάσεων. Οι έλεγχοι επιδόσεων θα πρέπει να παρέχουν στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων μια υγιή βάση για τη χάραξη πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης.

 Ο έλεγχος του αν οι πολιτικές και τα προγράμματα έχουν επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους και αν είναι βέλτιστη η σχέση κόστους οφέλους απαιτεί μια ευρύτερη προοπτική και μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόκληση για την καθιερωμένη εργασία των ελεγκτικών οργάνων. Ωστόσο, δημιουργεί σαφή προστιθέμενη αξία προδίδοντας μακρόπνοο και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα στη δραστηριότητα των δημόσιων θεσμικών οργάνων. Η εξωτερική θεώρηση των δημόσιων οικονομικών ελέγχων μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, να αμφισβητήσει υφιστάμενες δομές και διαδικασίες και, κυρίως, να προωθήσει τη μεταρρύθμιση των φορέων λήψης αποφάσεων. Η εν λόγω συμβολή στη βέλτιστη χρήση των δημόσιων πόρων προσφέρει επίσης ικανοποιητική προστιθέμενη αξία για το ελεγκτικό όργανο και το προσωπικό του. Η επιδίωξη αποτελεσματικότητας και αποτελεσμάτων στη χρήση των πόρων πρέπει να διέπει και την ελεγκτική δραστηριότητα!

15. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

 Ο δημόσιος έλεγχος, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική κυριαρχία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού συστήματος. Για την αποτελεσματικότερη δυνατή εκπλήρωση αυτού του ρόλου, η πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στήριξη από τα αρμόδια όργανα.

 Τόσο για τη διαδικασία απαλλαγής όσο και μέσω των ειδικών εκθέσεών του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να παρέχει μια σφαιρική, έγκυρη και αντικειμενική βάση κοινοβουλευτικού έργου ύψιστης ποιότητας, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό την απαραίτητη διαφάνεια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην ποιότητα των πορισμάτων και των αξιολογήσεων, οι εκθέσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως πριν από τη λήψη αποφάσεων, και οι τομείς δράσης πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες συστάσεις προσανατολισμένες στην εφαρμογή.

 Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, τα θέματα του ελέγχου πρέπει να καλύπτουν επίκαιρα και σημαντικά για το μέλλον ζητήματα και να καλύπτουν τους κύριους τομείς κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται μια διαρθρωμένη ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

 Στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο ήμουν υπεύθυνη επί 10 χρόνια για την υπηρεσία συνδέσμου με το εθνικό συμβούλιο και τα περιφερειακά κοινοβούλια. Με βάση την πείρα που αποκόμισα από τη δραστηριότητα αυτή, το ζήτημα της φιλικής προς τον αναγνώστη προετοιμασίας των εκθέσεων και των συστάσεων που προσανατολίζονται στην εφαρμογή, καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης, είναι καίριας σημασίας για τον επιτυχή δημοσιονομικό έλεγχο. Η αντίστοιχη παρουσίαση της έκθεσης και των συμπερασμάτων στο πλαίσιο των συζητήσεων στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά και στις σχετικές ειδικές επιτροπές, μπορεί να συμβάλει περαιτέρω θετικά.

 Όταν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αυτές, το Κοινοβούλιο διαθέτει μια σταθερή βάση για την άσκηση του εποπτικού ρόλου του, προς όφελος της δημοκρατικής λογοδοσίας και της νομιμότητας και βιωσιμότητας της ΕΕ στο σύνολό της.

16. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

 Σύμφωνα με την εστίαση σε μια νοοτροπία υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης σε μια δημόσια διοίκηση, υπάρχουν προσδοκίες για τον δημόσιο δημοσιονομικό έλεγχο. Το δημόσιο χρήμα είναι ο κόπος των φορολογουμένων, έναντι των οποίων είμαστε υπεύθυνοι· ως εκ τούτου, οι δημόσιοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερα υπεύθυνο, αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων των πολιτικών και των προγραμμάτων και τη διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης.

 Αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα αποτελούν κατά κανόνα το αντικείμενο των ελέγχων οικονομικότητας. Όπως έχω ήδη εξηγήσει, σύμφωνα με την εξέλιξη αυτή αναμένεται ότι ο δημόσιος οικονομικός έλεγχος θα μετεξελιχθεί περαιτέρω και θα ακολουθήσει τις προσεγγίσεις αυτές. Το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κυρίως ελέγχους επιδόσεων, η δε αυστριακή διοίκηση, μετά τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση του 2013, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Τόσο στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, μπόρεσα να δω την προστιθέμενη αξία του ευρύτερου ελέγχου επιδόσεων και τα οφέλη της διαχείρισης βάσει αποτελεσμάτων. Για μένα, οι αρχές που καθορίζονται στο αυστριακό Σύνταγμα σχετικά με την εστίαση στα αποτελέσματα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την πιστή παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης αποτελούν κατευθυντήριες αρχές.

 Οι λογιστικοί έλεγχοι που επικεντρώνονται στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων και οι δηλώσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων πολιτικής, όπως επίσης οι συστάσεις για τη βελτίωση της χρήσης των δημόσιων πόρων, μπορούν ορθά να αναμένονται από τις ελεγκτικές αρχές. Οι εκθέσεις δημόσιου ελέγχου σχετικά με τα αποτελέσματα παρέχουν στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και την ηγεσία και το προσωπικό των δημόσιων θεσμικών οργάνων μια ολοκληρωμένη βάση για τη βελτίωση του έργου των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση των δημόσιων πόρων. Δημιουργούν διαφάνεια και, με τον τρόπο αυτό, αυξάνουν την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση και την πιθανότητα εφαρμογής. Τέλος, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η προστιθέμενη αυτή αξία των ελέγχων επιδόσεων και οι συνακόλουθες ειδικές εκθέσεις θα πρέπει, συνεπώς, να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Εάν διοριστώ μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου όσον αφορά τους ελέγχους επιδόσεων και τη διακυβέρνηση με γνώμονα τον αντίκτυπο, προς το συμφέρον των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

 Το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορθώς ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

 Η συνεργασία σε πνεύμα εμπιστοσύνης και ανεξαρτησίας απαιτεί αμοιβαία κατανόηση των εκατέρωθεν θέσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η ποικιλομορφία που αποτελεί την ιδιαίτερη ποιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης εμφανής στο επίπεδο των Ελεγκτικών Συνεδρίων. Τα εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια έχουν πολύ διαφορετικές νομικές θέσεις και ευθύνες από την ιστορία τους, καλύπτοντας διάφορους βαθμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη συμμόρφωση και τους ελέγχους επιδόσεων· καθένα τους έχει τα ισχυρά σημεία του. Το ίδιο ισχύει πολύ περισσότερο και για την εφαρμογή των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.

 Ως εκ τούτου, είναι απαιτητικό μεν αλλά αποτελεσματικότερο, στη συνεργασία και τους λογιστικούς ελέγχους να δίνεται έμφαση στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, η δε συζήτηση για τα σχετικά συμπεράσματα και η εφαρμογή των συστάσεων να γίνονται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.

 Η εν λόγω συνεργατική προσέγγιση είναι επίσης σημαντική, επειδή μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ εκτελείται υπό επιμερισμένη διαχείριση και η βέλτιστη χρήση των κονδυλίων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από κοινού από αμφότερους τους εταίρους του δημόσιου ελέγχου.

 Όπως εξηγείται ανωτέρω, η αρμοδιότητά μου στο αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο περιλάμβανε επίσης την υπηρεσία συνδέσμου με τα Ελεγκτικά Συνέδρια των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου υποστήριξα, μεταξύ άλλων, το τότε αίτημα της Αυστρίας για την ενίσχυση των ελέγχων επιδόσεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 Οι εξελίξεις που μεσολάβησαν μετά τη νέα στρατηγική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για επικέντρωση στους ελέγχους επιδόσεων, στην καλύτερη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων ελέγχου και στη βέλτιστη εφαρμογή των κοινών ελέγχων, αποτελούν σίγουρα περαιτέρω σημαντικά ορόσημα για τη βελτίωση της συνεργασίας. Θα συνεχίσω να εστιάζω την προσοχή μου στο θέμα αυτό.

 Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά θεσμικά όργανα είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Δεδομένης της δημοσιονομικής σημασίας της επιμερισμένης διαχείρισης, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Και σε αυτόν τον τομέα δράσης έχει αποφασιστική σημασία, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές εποπτικές αρχές να εστιάζονται στα ίδια θέματα.

18. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Όπως ήδη διευκρίνισα σχετικά με το προηγούμενο ερώτημα, η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές σε πνεύμα εμπιστοσύνης, με σεβασμό της ανεξαρτησίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για έναν επιτυχημένο δημόσιο δημοσιονομικό έλεγχο, σε όλες τις ελεγκτικές εργασίες. Μόνο από κοινού μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος.

Αυτή η συνεργατική προσέγγιση είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου τα συμπεράσματα των ελέγχων που παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδέονται συγκεκριμένα με τα κράτη μέλη. Οι εθνικές αρχές ελέγχου διακρίνονται για την κατανόηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και για τις αντίστοιχες λεπτομερείς και συναφείς γνώσεις, το δε Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διακρίνεται για τη σφαιρική του αντίληψη του και τη δικτυωμένη «ευρωπαϊκή» προσέγγισή του. Επομένως, η ανταλλαγή συμπερασμάτων και δεδομένων ελέγχου στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων είναι ενδεδειγμένη σε κάθε περίπτωση, τόσο από την άποψη της αποδοτικής χρήσης των πόρων ελέγχου όσο και από την άποψη της αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί ταυτόχρονα να υπάρχουν ενιαία πρότυπα ελέγχου και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ελεγκτών. Τα κοινά εργαστήρια, τα προγράμματα κατάρτισης και οι ανταλλαγές ελεγκτών συμβάλλουν σε κάθε περίπτωση στην αμοιβαία κατανόηση και επίγνωση των εκάστοτε ιδιαιτεροτήτων. Το πρόγραμμα MBA Public Auditing με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το οποίο ξεκίνησε από το αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελεί θετικό παράδειγμα.

Ωστόσο, αποφασιστικής σημασίας είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι εκθέσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία, ιδίως σε περίπλοκες υποθέσεις. Είναι επίσης σημαντικό, ακόμα και σε επίπεδο λεπτομερειών να επισημαίνονται, βάσει πλήρων και βάσιμων διαπιστώσεων, τα βασικά επιχειρήματα και να δίνεται έμφαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για το κοινοβουλευτικό έργο, σε συνδυασμό με κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση των δημόσιων δαπανών ή με βέλτιστες πρακτικές.

Άλλα ζητήματα

19. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική; 

Ναι.

Υπέβαλα υποψηφιότητα για τη θέση αυτή επειδή θέλω να συμβάλω στην καλύτερη δυνατή χρήση των δημόσιων πόρων και τη λειτουργία των θεσμών προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών στόχων. Στόχος μου είναι να υπάρχει η μέγιστη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό έργο, να βελτιωθεί η χρήση των πόρων και να βελτιστοποιηθεί η επίτευξη των στόχων πολιτικής προς το συμφέρον των ευρωπαίων φορολογούμενων.

Αυτό προϋποθέτει να μπορώ να ασκήσω τον ρόλο μου σε συνθήκες άριστης και αξιόπιστης συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Η Συνθήκη προβλέπει επίσης ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι ανεξάρτητα, καταρτισμένα, και να εκτελούν τα καθήκοντά τους προς το συμφέρον της ΕΕ.

Εάν δεν μπορέσω, κατά την ακρόαση, να πείσω το Κοινοβούλιο για την επαγγελματική και προσωπική μου ικανότητα, την ταύτισή μου με τους στόχους ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου, και τις εύλογες προσδοκίες των βουλευτών του, τούτο δεν θα αποτελούσε την κατάλληλη βάση για την εκτέλεση των καθηκόντων μου με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμώ. Θα απέσυρα, συνεπώς, την υποψηφιότητά μου.

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - προτεινόμενο μέλος της Αυστρίας

Έγγραφα αναφοράς

07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

5.5.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

13.5.2020

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Mikuláš Peksa

15.5.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.6.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

11

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bogdan Rzońca

Ημερομηνία κατάθεσης

29.6.2020

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου