Nós Imeachta : 2020/0802(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0126/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0126/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 08/07/2020 - 18

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0178

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0126/2020</NoDocSe>
PDF 214kWORD 72k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>ar ainmniú Helga Berger ina Comhalta den Chúirt Iniúchóirí</Titre>

<DocRef>(C9‑0129/2020 – 2020/0802(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}An Coiste um Rialú Buiséadach</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Mikuláš Peksa</Depute>

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE HELGA BERGER
 IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Ó HELGA BERGER AR AN gCEISTNEOIR
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

TOGRA LE hAGHAIDH CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le hainmniú Helga Berger ina Comhalta den Chúirt Iniúchóirí

(C9‑0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint d’Airteagal 286(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0129/2020),

 ag féachaint do Riail 129 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach (A9-0126/2020),

A. de bhrí go ndearna an Coiste um Rialú Buiséadach i bParlaimint na hEorpa meastóireacht ar dhintiúir an ainmní, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 286(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

B. de bhrí, ag an gcruinniú a bhí aige an 25 Meitheamh 2020, gur thug an Coiste um Rialú Buiséadach éisteacht d’ainmní na Comhairle le haghaidh comhaltas sa Chúirt Iniúchóirí;

1. ag tabhairt tuairim fhabhrach ar ainmniú Helga Berger ag an gComhairle ina Comhalta den Chúirt Iniúchóirí;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus, mar eolas, chuig an gCúirt Iniúchóirí, chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh agus chuig institiúidí iniúchóireachta na mBallstát.

 


 

IARSCRÍBHINN 1: CURRICULUM VITAE HELGA BERGER

 

Príomhinniúlachtaí

 

- Taithí na mblianta i réimse na hiniúchóireachta

- Taithí fhorleathan bhainistíochta i réimsí an riaracháin phoiblí agus an airgeadais phoiblí

- Taithí ghairmiúil mar bhreitheamh

- Taithí ghairmiúil i réimsí na polaitíochta agus na cumarsáide

- Comhalta de bhoird mhaoirseachta agus de choistí

- Meáite, muiníneach, solúbtha, diongbháilte

- Neamhspleáchas, trédhearcacht, éifeachtúlacht, éifeachtacht agus luach ar airgead is ea mo réimsí fócais

 

 

Taithí Ghairmiúil

 

Aireacht Cónaidhme Airgeadais na hOstaire:

 

- Ard-Stiúrthóir an Bhuiséid agus an Airgeadais Phoiblí  Eanáir 2016 – anois 

Is ar an Stiúrthóireacht atá an fhreagracht fhoriomlán as buiséad cónaidhme na hOstaire agus is é an sprioc atá aici ná an t-airgeadas poiblí a chomhdhlúthú ar bhonn marthanach

 

Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire:

 

- Ard-Stiúrthóir Bainistíochta agus Riaracháin  Deireadh Fómhair 2010 – Nollaig 2015

 

- Ard-Stiúrthóir Rannán Iniúchóireachta 5 (Stát Cónaidhme, Cúigí,

Bardais)  Iúil 2010 – Meán Fómhair 2010

 

- Leas-Ardstiúrthóir Rannán Iniúchóireachta 5 (Stát Cónaidhme, Cúigí,

Bardais)  Márta 2008 – Meitheamh 2010

 

- Ceann Aonad na Cumarsáide agus an Chaidrimh le Parlaimintí,

Urlabhraí Preasa Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire  Deireadh Fómhair 2006 – Meitheamh 2010


 

 

Aireacht Cónaidhme Ceartais na hOstaire:

 

Ceapachán mar Bhreitheamh i gCúirt Réigiúnach Vín  Iúil 2006

Iarrthóir Breithiúnach  Aibreán 2003 – Meitheamh 2006

 

Aireacht Cónaidhme na Seirbhíse Poiblí agus an Spóirt, an Ostair:

Ceann Chomh-aireacht Leas-Seansailéir na hOstaire

Cúram speisialta: athchóiriú riaracháin, státseirbhísigh  Meán Fómhair 2000 – Márta 2003

 

 

Rialtas Réigiúnach Kärnten, an Ostair:

 

Leas-Cheann Chomh-aireacht an Ghobharnóra  Aibreán 1999 – Iúil 2000

 

 

Parlaimint na hEorpa:

 

Cúntóir Feisire de Pharlaimint na hEorpa  Samhain 1996 – Aibreán 1999

 

 

 

Oideachas / Cáilíochtaí

 

 

Ollscoil Graz

Máistreacht sa Dlí  1991 - 1996

 

 

 

Ollscoil Graz

Clár um ghníomhaíochtaí onnmhairithe agus gnó idirnáisiúnta  1995 - 1996

 

 

Clár Alpbach

Scoil Samhraidh um Lánpháirtiú na hEorpa  Samhradh 1997

 

 

Ollscoil Stáit San Diego

Clár micreacnamaíochta  Iúil 1998


 

Poist Neamhfheidhmiúcháin

 

FAOI LÁTHAIR

 

Cathaoirleach ar Bhord Maoirseachta

Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Gníomhaireacht Cónaidhme Airgeadais na hOstaire)

 

Bord Maoirseachta

aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (banc Ostarach le haghaidh spreagadh)

 

 

Bord Maoirseachta

Justizbetreuungsagentur (gníomhaireacht tacaíochta breithiúnaí)

 

Coimisinéir Stáit

Oberösterreichische Landesbank

 

Leas-Choimisinéir Stáit

Pensionsversicherungsanstalt (cuideachta árachais pinsin)

 

 

ROIMHE SEO

 

Cathaoirleach an Bhoird Eitice

Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire

 

Cathaoirleach

An Coiste Eadrána Neamhspleách, an Ghníomhaireacht Náisiúnta Frithdhópála

 

Bord Maoirseachta

BIG Bundesimmobiliengesellschaft (cuideachta cónaidhme réadmhaoine)

 


 

IARSCRÍBHINN 2: FREAGRAÍ Ó HELGA BERGER AR AN gCEISTNEOIR

Taithí ghairmiúil

1. Liostaigh do thaithí ghairmiúil san airgeadas poiblí le do thoil, bíodh sí sa phleanáil bhuiséadach, i gcur chun feidhme nó bainistiú an bhuiséid nó sa rialú buiséadach nó iniúchóireacht bhuiséadach.

Is féidir liom tagairt do réimse leathan taithí gairmiúla i réimsí na pleanála, na bainistíochta agus an rialaithe airgeadais phoiblí:

(1) Pleanáil bhuiséadach: I mo cháil mar Ard-Stiúrthóir an Bhuiséid agus an Airgeadais Phoiblí in Aireacht Cónaidhme Airgeadais na hOstaire, tá freagracht orm, i measc nithe eile, as buiséad cónaidhme na hOstaire a phleanáil agus a chur chun feidhme, buiséad ar fiú thart ar EUR 80 billiún é. Táim freagrach freisin as bainistiú a dhéanamh ar an gcaidreamh airgeadais cónaidhme leis na cúigí agus na bardais, as ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna airgeadais na hOstaire ar leibhéal AE, agus as bainistiú a dhéanamh ar an sreabhadh maoinithe idir buiséad AE agus buiséad cónaidhme na hOstaire.

(2) Bainistiú an bhuiséid: I mo cháil mar Ard-Stiúrthóir Bainistíochta agus Riaracháin i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, bhí mé freagrach as buiséad Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire a bhainistiú agus as buiséad INTOSAI a chur chun feidhme. Sa ról atá agam faoi láthair, anuas ar an bhfreagracht fhoriomlán atá orm as an mbuiséad, táim freagrach go sonrach as ceithre chaibidil bhuiséid a chur chun feidhme: Pinsin na státseirbhíseach atá ag obair ar an leibhéal cónaidhme; Comhionannú ioncaim; Bainistiú an státchiste; Maoiniú agus comhaontuithe malairte airgeadra.

(3) Rialú Buiséadach: Sna 10 mbliana a chaith mé ag obair i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, bhí baint agam le réimsí éagsúla agus, mar iniúchóir, chuir mé mioneolas ar rialú an airgeadais phoiblí.

 

níos mó ná 20 bliain de thaithí ghairmiúil agam i bpleanáil, cur chun feidhme agus rialú an airgeadais phoiblí agus, lena linn sin, chuir mé romham cloí le hardchaighdeáin ó thaobh na cáilíochta, na hoibiachtúlachta agus na stuamachta de. Is aitheantas ar mo thuiscint ar chúraimí an phoist agus ar mo chuid cáilíochtaí sa réimse, dar liom, gur ainmníodh mé d’aon ghuth le bheith i mo chomhalta Ostarach de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ainmniúchán a fuair tacaíocht ó na páirtithe ar fad a bhfuil ionadaíocht acu i gComhairle Náisiúnta na hOstaire.

Tabharfaidh mé níos mó eolais anois faoi na pointí thuasluaite: 

(1) Ó 2016 i leith, i mo cháil mar Ard-Stiúrthóir an Bhuiséid agus an Airgeadais Phoiblí san Aireacht Cónaidhme Airgeadais, bhí dlúthbhaint agam le pleanáil agus cur chun feidhme bheartas fioscach na hOstaire. Is faoi mo chúramsa atá an phleanáil bhuiséadach mheántéarmach agus bhliantúil araon le haghaidh bhuiséad cónaidhme na hOstaire. Chun buiséad inbhuanaithe a bhaint amach ó thaobh an bheartais fhioscaigh de, ní mór buiséadú cúramach a dhéanamh agus, ag an am céanna, a chinntiú gur féidir leis an rialtas cloí lena chuid tosaíochtaí beartais. Tá pleanáil an bhuiséid bunaithe ar mhionanailísí agus ar ríomhanna cáis a dhéantar ar bhonn réamhaisnéisí eacnamaíocha neamhspleácha agus miondealú ar riachtanais bhreise aonair na n-aireachtaí eile. Chuige sin freisin, teastaíonn moltaí mionsonraithe eile chun na cuspóirí buiséid a bhaint amach. Ar bhonn na bhforálacha Eorpacha ón gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus i gcomhréir leis an ‘gcoscán fiachais’ náisiúnta, d’éirigh linn le blianta beaga anuas treocht an bheartais fhioscaigh a chur ar mhalairt treo agus comhdhlúthú soiléir a bhaint amach gan fiacha nua a thabhú. Tá an méid sin ag dul chun tairbhe don Ostair anois ar an margadh idirnáisiúnta airgeadais agus fágann sé go bhfuil an Ostair in ann pacáistí cuimsitheacha cúnaimh a chur le chéile le linn phaindéim an choróinvíris.

Is iondúil go mbíonn gá le cur chuige sriantach ón Aireacht Cónaidhme Airgeadais chun an buiséad a chur chun feidhme. Chun na cúraimí sin a chur i gcrích, is gá cur chuige an-fhreagrach a chur i bhfeidhm i stiúrthóireacht an bhuiséid atá faoi mo chúram, ós rud é nach mór aird a thabhairt ar an mbreisluach agus na himpleachtaí buiséadacha araon a bhaineann le haon riachtanais bhuiséadacha le haghaidh tionscadail nua. Is é an t-aon bhealach ar féidir an buiséad a choinneáil ar an mbóthar ceart agus a chinntiú go mbainfear an úsáid is éifeachtúla agus is éifeachtaí is féidir as cistí poiblí ná trí argóintí fónta a chur i bhfeidhm. D’éirigh go maith leis sin le blianta beaga anuas, mar atá léirithe i bhfigiúirí buiséid na hOstaire.

I measc na bhfreagrachtaí atá orm freisin tá an chaibidlíocht bhliantúil ar bhuiséad AE agus na gnéithe airgeadais den chaibidlíocht atá ar siúl faoi láthair maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil. Cuimsíonn an fhreagracht sin sainchomhaid freisin amhail acmhainní dílse an Aontais, an t-athchóiriú ar Rialacha Airgeadais AE agus urscaoileadh bliantúil an bhuiséid ar bhonn na dtuarascálacha ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Ina theannta sin, is gné thábhachtach eile den obair atá déanta agam i stiúrthóireacht an bhuiséid ná an t-athchóiriú buiséadach a cuireadh i bhfeidhm. Tríd an athchóiriú sin, tá bunús tábhachtach leagtha síos ag an Ostair don bhainistiú buiséid nua-aimseartha. Tá méadú suntasach tagtha ar an trédhearcacht fhioscach, is airde go mór anois cáilíocht an tuairiscithe airgeadais de bharr an bhuiséadaithe ar bhonn fabhraithe atá tugtha isteach, tá feabhas mór tagtha ar an gcinnteacht pleanála mar thoradh ar an bpleanáil mheántéarmach agus tá feabhas tagtha ar sholúbthacht na n-ionstraimí buiséadacha. Mar thoradh ar an athchóiriú buiséadach freisin, tugadh isteach measúnuithe tionchair éigeantach atá dírithe ar an bhfeidhmíocht do thograí reachtacha agus do thionscnaimh eile, faoina ndéantar measúnú córasach ar an tionchar atá acu ó thaobh gnéithe nithiúla de (e.g. gnéithe comhionannais, airgeadais, eacnamaíocha, comhshaoil, sóisialta) agus féachtar orthu anois mar shampla den dea-chleachtas idirnáisiúnta i dtaca leis an mbainistiú atá dírithe ar thorthaí. Tá meastóireacht chuimsitheach déanta ar an athchóiriú idir an dá linn agus tá sé de chúram orm faoi láthair torthaí na meastóireachta a chur chun feidhme.

 (2) I gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, i mo cháil mar Ard-Stiúrthóir Bainistíochta agus Riaracháin, bhí mé freagrach as an mbuiséad a phleanáil, a dhréachtú agus a chur chun feidhme ón taobh eile, i.e. mar bhainisteoir buiséid. Chun bainistiú a dhéanamh ar bhuiséad cúirte iniúchóireachta, ní mór, ar lámh amháin, cistí poiblí a úsáid ar bhealach freagrach agus spárálach i bhfianaise ról eiseamláire na hinstitiúide. Ar an lámh eile, caithfear feasacht a bheith ann gur gá na hacmhainní buiséadacha cuí a bheith ar fáil ag an institiúid chun go mbeidh sí in ann a cuid cúraimí rialaithe a chur i gcrích ar bhealach réamhbhreathnaitheach. I dteannta an bhuiséid, bhí gnáthchúraimí riaracháin (pearsanra, bonneagar, teicneolaíocht faisnéise, pleanáil agus forbairt, cumarsáid, seirbhís idirchaidrimh agus Ardrúnaíocht INTOSAI) ar na cúraimí a bhí orm freisin.

Chomh maith leis sin, agus laghdú ag teacht ar acmhainní, bhí orainn déileáil leis an gceist faoin gcaoi ab fhearr leis na spriocanna buiséadacha a laghdú agus feidhmiú riachtanach na seirbhíse a choinneáil ag an am céanna. Níorbh fhéidir é sin a dhéanamh go dtí go raibh barrfheabhsú déanta againn ar na próisis agus gur chuireamar leis an bhféidearthacht coigiltí a dhéanamh. Ag an am céanna, le linn na caibidlíochta, d’éirigh linn aird a tharraingt ar an ngá atá le hacmhainní cuí buiséadacha agus pearsanra. Mar cheann na stiúrthóireachta, bhí ról tábhachtach agam sa mhéid sin.

Is í Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire Ardrúnaíocht INTOSAI. Mar ionadaí gnóthaí airgeadais an Ard-Rúnaí, bhí mé freagrach as buiséad INTOSAI a chur chun feidhme – atá comhdhéanta de tháillí ballraíochta den chuid is mó – agus rinne mé ionadaíocht ar leasanna buiséadacha na heagraíochta sin.

Déantar ceithre cinn de 35 chaibidil bhuiséid an bhuiséid cónaidhme (Pinsin na státseirbhíseach atá ag obair ar an leibhéal cónaidhme; Comhionannú ioncaim; Bainistiú an státchiste; Maoiniú agus comhaontuithe malairte airgeadra) a bhainistiú go díreach i stiúrthóireacht an bhuiséid.  Táimid freagrach as pleanáil na gcaibidlí sin, as an mbainistiú atá dírithe ar an bhfeidhmíocht agus as an gcur chun feidhme agus as ráitis airgeadais sa réimse sin. Tá mo ról mar bhainisteoir buiséadach do na foranna sin úsáideach agus fágann sé gur féidir liom léargas eile a fháil ar chúrsaí agus, dá bhrí sin, bíonn dearcthaí éagsúla ann faoin gcur chun feidhme freisin.

Tá taithí úsáideach faighte agam freisin ar bhainistiú an airgeadais phoiblí agus mé i mo chomhalta de bhoird mhaoirseachta agus riaracháin. Go háirithe, fuair mé léargais eile agus mé i mo chathaoirleach ar bhord maoirseachta Ghníomhaireacht Cónaidhme Airgeadais na hOstaire, atá freagrach as rochtain a fháil ar ionstraimí fiachais, as an mbainistiú fiachais agus as bainistiú an státchiste, agus ar bhord maoirseachta an bhainc le haghaidh spreagadh ‘aws’.

Cabhraíonn an taithí fhairsing atá agam ar réimsí éagsúla freagrachta liom na dúshláin atá roimh dhaoine eile a thuiscint agus is féidir liom leas a bhaint aisti chun teacht ar réitigh fhiúntacha choiteanna.

(3) Le linn dom tréimhse beagnach 10 mbliana a chaitheamh ag obair i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, bhí an deis agam eolas cuimsitheach a fháil mar iniúchóir poiblí ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. Bíonn tionchar ag an taithí fhorleathan iniúchóireachta sin ar an obair laethúil a dhéanaim san Aireacht Cónaidhme Airgeadais agus fágann sé sin gur féidir liom an leas is fearr is féidir a bhaint as cistí poiblí.

Mar chuid den obair iniúchóireachta sin, bhí mé freagrach freisin as iniúchtaí a choimisiúnú agus, sa cháil sin, rinne mé scrúdú ar fhócas na n-iniúchtaí sin ó thaobh ábhair de mar aon leis an bpróiseas iniúchóireachta agus na hacmhainní a cuireadh ar fáil. Chinntigh mé go háirithe go ndearna an fhoireann iniúchóireachta an t-ullmhúchán don iniúchadh ar bhealach spriocdhírithe, gur leagadh cur chuige an iniúchta amach ar bhealach nithiúil a bhí i gcomhréir le sonraíochtaí an phlean iniúchta agus gur cuireadh an tionscadal iniúchóireachta i gcrích go cuí laistigh den am agus na hacmhainní a bhí ar fáil. Agus an fhreagracht a bhí orm á feidhmiú agam, leag mé béim ar cháilíocht na dtorthaí iniúchóireachta ó thaobh ábhair de agus ar na moltaí iniúchóireachta. Is cruthúnas ar an gcur chuige sin na tuarascálacha iniúchóireachta ar na tionscadail iniúchóireachta a cuireadh i gcrích faoi mo chúram.

Bhí ról lárnach agam freisin sa phróiseas dearbhaithe cáilíochta a bhaineann leis an 100 tuarascáil nó mar sin a fhoilsíonn an Chúirt Iniúchóireachta gach bliain. Leis an gcúram sin, tugadh deis dom déileáil le réimsí éagsúla an riaracháin phoiblí agus na maoirseachta poiblí agus eolas a chur orthu mar aon le léargas a fháil ar chineálacha éagsúla cur chuige iniúchta agus na torthaí a bhíonn orthu. Ag an am céanna, áfach, bhí oibleagáid ann eolas a chur ar na torthaí iniúchóireachta agus na moltaí a foilsíodh, agus iad a shoiléiriú agus a léirmhíniú nuair ba ghá. Chuir sé sin ar mo chumas eolas domhain a chur ar ghníomhaíochtaí rialaithe gach ceann de na cúig roinn laistigh den Chúirt Iniúchóireachta laistigh de chúpla bliain agus, ar an gcaoi sin, bhí mé in ann cur le mo chuid saineolais ar réimse iomlán na bainistíochta poiblí. Sa bhreis air sin, bhí sé de chúram orm ábhar na dtuarascálacha le haghaidh na díospóireachta poiblí agus parlaimintí a dhréachtú.

Bhí dlúthbhaint agam leis an bpróiseas straitéiseach a seoladh in 2005 chun atheagar a chur ar Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire inar chabhraigh mé, i measc nithe eile, le ráiteas misin a dhréachtú agus le straitéis agus próiseas nua clársceidealaithe a fhorbairt. Tháinig tionscadail athchóirithe shuntasacha a bhaineann leis gCúirt Iniúchóireachta faoi mo chúram mar ardstiúrthóir, lena n-áirítear uirlisí chun tionchar na Cúirte a thomhas (nósanna imeachta fiosrúcháin, bearta leantacha) agus béim ar thorthaí. I réimse na teicneolaíochta faisnéise, tá roinnt tionscadal curtha i gcrích againn chun feabhas a chur ar fheidhmíocht na ranna iniúchóireachta agus d’éirigh linn a chinntiú go ndéantar próiseáil ghréasánbhunaithe ar na cúraimí speisialta i gcomhréir le hAcht na hOstaire um Páirtithe Polaitiúla (‘ParteienG’) agus an reachtaíocht maidir le trédhearcacht na meán. Bhí mé freagrach freisin as na trí fhoilseachán ón gCúirt Iniúchóireachta a bhaineann leis an athchóiriú riaracháin.

 

2. Cad iad na nithe is mó atá bainte amach agat i do ghairmréim?

Is ó obair na gcáiníocóirí a thagann na cistí poiblí agus is é an cuspóir atá agam sa riarachán poiblí ná iad a bhainistiú ar bhealach freagrach. Agus mé ag iarraidh an cuspóir sin a bhaint amach, tá athchóirithe curtha chun cinn agam i gcónaí a bhfuil sé mar aidhm leo úsáid níos fearr a bhaint as cistí, agus aird á tabhairt ar an éifeachtacht agus an éifeachtúlacht a bhaineann leis an gcaoi a gcaitear na cistí buiséid agus ar bhealach a rannchuidíonn le comhdhlúthú an airgeadais phoiblí san Ostair tríd an mbuiséad a chur chun feidhme go docht.

De réir an chur chuige sin, ba mhaith liom an chaoi ar rannchuidigh mé le hathchóirithe riaracháin a chur leis na nithe is mó atá bainte amach agam go dtí seo:

 Tionscadail athchóirithe riaracháin a chomhordú agus a thabhairt chun críche go rathúil agus mé i mo Cheann ar Chomh-aireacht Leas-Seansailéir agus Aire Seirbhíse Poiblí agus Spóirt na hOstaire (an Coimisiún um Athchóiriú Cúraimí, Acht 2001 um Athchóiriú Riaracháin, athchóirithe struchtúracha sna haireachtaí, córas rialaithe pearsanra a thabhairt isteach ar bhonn náisiúnta agus cur chuige nua bainistíochta i leith poist a líonadh).

 Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire a chur chun cinn mar phríomhinstitiúid na hOstaire a spreagann athchóiriú, faoina raibh mé freagrach as trí fhoilseachán ón gCúirt Iniúchóireachta a bhaineann leis an athchóiriú riaracháin, faoinar dhréachtaigh mé ábhair éagsúla do leithéidí na gCoimisiún um Athchóiriú Cúraimí agus um Dhírialáil, agus faoina raibh dlúthbhaint agam ina dhiaidh sin le múnlú íomhá phoiblí na Cúirte Iniúchóireachta mar institiúid a spreagann athchóiriú.

 Comhionannú ioncaim laistigh den Ostair in 2016 (‘Finanzausgleich’), faoinar tugadh cead athrú bunúsach córasach a dhéanamh ar an gcaoi a ndáiltear cúraimí; tá próiseas na n-íocaíochtaí comhionannaithe ioncaim níos trédhearcaí, níos cuíchóirithe agus níos simplí anois.

 Meastóireacht chuimsitheach ar an athchóiriú buiséadach i gcomhar le OECD, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus ollscoileanna na hOstaire chun na rialacháin atá ann faoi láthair a fhorbairt tuilleadh.

 Aonad um athbhreithniú caiteachais a bhunú, agus dlús a chur leis sin, san Aireacht Cónaidhme Airgeadais agus béim shoiléir á leagan ar an éifeachtacht agus an éifeachtúlacht a bhaineann leis an gcaoi a gcaitear na cistí buiséid.

Tá an cur chuige rathúil i leith an chomhdhlúthaithe bhuiséadaigh agus na dea-fhigiúirí buiséadacha dá réir le blianta beaga anuas, chomh maith le hionad láidir na hOstaire ar an margadh airgeadais idirnáisiúnta, i measc na nithe is mó atá bainte amach agam freisin. D’éirigh linn treocht an bheartais fhioscaigh a chur ar mhalairt treo agus comhdhlúthú soiléir a bhaint amach gan fiacha nua a thabhú. Is é an t-aon bhealach ar féidir an buiséad a choinneáil ar an mbóthar ceart ná trí obair chríochnúil agus argóintí fónta a chur i bhfeidhm. Tá éacht déanta ag an bhfoireann den scoth atá agam tríd an bhforbairt straitéiseach bhreise atá déanta acu ar obair na stiúrthóireachta. Is iad na dea-fhigiúirí buiséadacha agus forbairt straitéiseach na stiúrthóireachta atá faoi mo chúram na nithe is mó atá bainte amach agam go dtí seo, dar liom.

forbairt phearsanta agus ghairmiúil na foirne mar aon le lánpháirtiú agus cothú na bhfostaithe óga agus bhainisteoirí na todhchaí a thagann faoi mo réimse freagrachta an-tábhachtach dom go pearsanta, agus mheasfainn go bhfuil na forbairtí sin i measc na nithe is mó atá bainte amach agam freisin.

Ó thaobh mo chuid luachanna féin, tá an neamhspleáchas agus an neamhchlaontacht ar bharr mo liosta. Ós rud é go bhfuil na luachanna sin thar a bheith tábhachtach dom, áirím ar na nithe is mó atá bainte amach agam gur cháiligh mé mar bhreitheamh.

Ar deireadh, bhain Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire an chéad áit amach in ‘Innéacs Iontaoibhe’ na hOstaire (Vertrauensindex) i mí an Mhárta 2012 agus dar liom féin gur deimhniú iontach é sin go n-aithníonn an pobal obair na Cúirte mar institiúid neamhspleách agus gur léiriú é sin freisin ar an méid a bhain mé amach ó thaobh chumarsáid agus threo straitéiseach Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire de.

 

3. Cén taithí ghairmiúil atá faighte agat ar eagraíochtaí nó institiúidí idirnáisiúnta, ilchultúrtha agus ilteangacha atá lonnaithe lasmuigh de do thír féin?

Sna róil a bhí agam roimhe seo, is minic a bhí freagrachtaí forleathana idirnáisiúnta orm, rud a d’fhág go bhfuair mé taithí ghairmiúil chuí agus mé ag obair in institiúidí idirnáisiúnta agus ilteangacha agus ag obair i gcomhar leo.

Ag tús mo shaoil oibre, fuair mé taithí ar Pharlaimint na hEorpa, áit a bhfuair mé léargas ar nósanna imeachta agus modhanna oibre na Parlaiminte. I mo cháil mar chúntóir d’Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, thug mé tacaíocht don Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus um Chearta na Saoránach, don Choiste um Shaoirsí Sibhialta agus um Ghnóthaí Baile agus don Choiste um Ghnóthaí Institiúideacha. Le linn na tréimhse sin, chonaic mé éirí as Choimisiún Santer, an obair ar Chonradh Amstardam agus na hullmhúcháin chun an t-airgeadra aonair a thabhairt isteach. An taithí agus an t-eolas cúlra sin nach féidir a fháil ach ó bheith ag obair ar feadh na mblianta in institiúid, bhí siad ríthábhachtach do mo shaol oibre ina dhiaidh sin agus chabhraigh siad liom an tuiscint is gá a fháil ar fheidhmiú na n-institiúidí Eorpacha.

San Aireacht Cónaidhme Airgeadais, mar atá mínithe agam cheana féin, bhí mé freagrach as ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna airgeadais na hOstaire ar leibhéal AE agus as bainistiú a dhéanamh ar an sreabhadh maoinithe idir buiséad AE agus buiséad cónaidhme na hOstaire. Sa chomhthéacs sin, bhí dlúthbhaint agam leis an gcaibidlíocht ar an mbuiséad bliantúil Eorpach, lena n-áirítear an nós imeachta idir-réitigh agus buiséad ECOFIN, agus, tríd an gCoiste um Buiséid agus na treoracha náisiúnta is gá, bhí dlúthbhaint agam freisin le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais i rith na bliana (go háirithe na buiséid leasaitheacha) agus leis an nós imeachta bliantúil um urscaoileadh. Bhí dúshlán ar leith ag baint leis na cláir oibre sin le linn Uachtaránacht na hOstaire ar an gComhairle Eorpach in 2018. Faoi láthair, ar ndóigh, tá mé freagrach as gnéithe airgeadais na caibidlíochta atá ar siúl faoi láthair ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil.

Le linn na tréimhse a chaith mé ag obair i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, fuair mé taithí fhairsing idirnáisiúnta ar réimsí éagsúla idirnáisiúnta:

Ar thaobh amháin, is í Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire Ardrúnaíocht INTOSAI. Cuireann an Ardrúnaíocht i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire an phríomhthacaíocht riaracháin ar fáil do INTOSAI, cuidíonn sí leis an mBord Stiúrtha agus leis an gComhdháil, cuireann sí an chumarsáid chun cinn i measc na gcomhaltaí agus eagraíonn sí seimineáir agus tionscadail speisialta. Bhí an roinn fhreagrach faoi mo chúram. Sa cháil sin, anuas ar na gnóthaí buiséadacha thuasluaite, bhí baint agam le hullmhú comhdhálacha agus cruinnithe den Bhord Stiúrtha, le seimineáir aonair agus le hobair an tascfhórsa cumarsáide agus an tionscnaimh neamhspleáchais.

Ar an taobh eile, bhí an tseirbhís idirchaidrimh le cúirteanna iniúchóireachta Bhallstáit AE agus le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ar cheann de na freagrachtaí a bhí orm i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire. Mar chuid den ullmhúchán don Choiste Teagmhála bliantúil – cruinniú idir uachtaráin chúirteanna iniúchóireachta AE agus Uachtarán Chúirt Iniúchóirí na hEorpa – ghlac mé páirt sna cruinnithe leis na hoifigigh idirchaidrimh. Le linn na gcruinnithe sin, a raibh sé mar aidhm leo taithí a mhalartú agus plé a dhéanamh ar shaincheisteanna reatha maidir leis an maoirseacht phoiblí ar úsáid chistí AE, tharraing mé anuas, i measc nithe eile, iarraidh na hOstaire ag an am go gcuirfeadh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa dlús le hiniúchtaí feidhmíochta. Bhí an ghné sin thar a bheith tábhachtach ó thaobh na hOstaire de mar go raibh sé mar aidhm leis na hiniúchtaí sin a chinntiú go n-úsáidfí cistí AE go héifeachtach.

Fuair mé taithí luachmhar freisin ar an Tionscadal Athbhreithnithe Piaraí san Iorua a rinneadh i gcomhar le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa. Bhí taobh na hOstaire den tionscadal faoi mo stiúirse agus cuireadh béim leanúnach ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na hiniúchóireachta poiblí a mhéadú, go háirithe gníomhaíochtaí caidrimh phoiblí.

 

4. Ar deonaíodh urscaoileadh duit i leith na ndualgas bainistíochta a rinne tú roimhe seo, más rud é go bhfuil feidhm le nós imeachta den sórt sin?

Níl nós imeachta um urscaoileadh atá inchomparáide le buiséad an Aontais Eorpaigh le fáil i ndlí buiséid na hOstaire. Cuireann Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire na ráitis airgeadais chónaidhme faoi bhráid na Comhairle Náisiúnta, áit a dtugtar comhairle ina leith agus a nglactar leo. An t-urscaoileadh indíreach ar ráta comhréidh a dheonaítear ar an gcaoi sin, baineann sé sin freisin leis na caibidlí buiséid a bhfuil mé freagrach astu.

Deonaíodh urscaoileadh dom, nó tá urscaoileadh á dheonú dom faoi láthair, i leith na gcuideachtaí a bhfuil mé ar a mbord maoirseachta.

 

5. Cé acu de na poist ghairmiúla a bhí agat roimhe seo a bhí agat mar thoradh ar ainmniúchán polaitiúil?

Níl aon phost polaitiúil agam agus ní bhfuair mé aon cheann roimhe seo.

 

6. Cad iad na trí chinneadh is tábhachtaí ar ghlac tú páirt iontu i do shaol gairmiúil?

(1) Atheagar agus próiseas straitéiseach Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire mar aon le cur chun feidhme na n-athchóirithe comhfhreagracha.

(2) Treocht bheartas fioscach na hOstaire a chur ar mhalairt slí i dtreo buiséad comhardaithe.

(3) Bunú tapa agus neamh-mhaorlathach Chiste Bainistithe Géarchéime COVID-19 chun an maoiniú is gá a chinntiú ar mhaithe le bearta chun éifeachtaí diúltacha ghéarchéim an choróinvíris a mhaolú.

 

Neamhspleáchas

7. Sonraítear mar choinníoll sa Chonradh nach mór do Chomhaltaí na Cúirte Iniúchóirí a bheith ‘neamhspleách go hiomlán’ agus a gcuid dualgas á gcomhlíonadh acu. Cén chaoi a gcomhlíonfá an oibleagáid sin agus do chuid dualgas á gcomhlíonadh agat amach anseo?

Is bunluachanna agam iad an neamhspleáchas, an trédhearcacht, an oibiachtúlacht, an t-ionracas agus an ardcháilíocht mar aon leis an úsáid is fearr is féidir a bhaint as cistí poiblí. Is mar gheall ar an bhfonn a bhí orm a bheith ag obair le hinstitiúidí láidre neamhspleácha stáit, a chuireann a gcuid dualgas i gcrích ar bhealach oibiachtúil, atá bunaithe ar fhíricí agus lena mbaineann ardcháilíocht agus ardleibhéal ionracais agus neamhspleáchais, a chinn mé dul faoi oiliúint le bheith i mo bhreitheamh agus aistriú chuig an gCúirt Iniúchóireachta.

Ar aon dul leis an méid sin, tugaim tús áite do na luachanna sin, ar ndóigh, agus mé ag comhlíonadh mo chuid dualgas. Chuir mé an cur chuige sin i bhfeidhm i mo chuid oibre mar Chathaoirleach ar Bhord Eitice na Cúirte Iniúchóireachta. Bunaíodh an bord sin chun feasacht a ardú faoi phrionsabail agus rialacha an Chóid Iompair agus chun treoir agus comhairle a chur ar fáil d’fhostaithe Chúirt Iniúchóireachta na hOstaire, mar a leagtar amach i nDearbhuithe Líoma agus Mheicsiceo.

Tá sé thar a bheith tábhachtach dom cloí leis na luachanna sin agus mo chuid dualgas á gcomhlíonadh agam ó lá go lá. Dá bhrí sin, ní mór, ar thaobh amháin, ullmhúchán cuimsitheach agus suntasach a dhéanamh atá bunaithe ar argóintí fónta agus, ar an taobh eile, ní mór dea-shampla a thabhairt agus tionchar a imirt. I gcomhthéacs na ndualgas a bhí orm roimhe seo, chuir mé mo chuid dualgas i gcrích i gcónaí bunaithe ar an dá thaobh sin. Is cosúil go gcuireann an cur chuige sin leis an saothar lena mbaineann ach gur fiú an saothar sin sa mheántéarma agus san fhadtéarma mar go gcuirtear le leibhéal an ghlactha agus leis an gcumas dul i bhfeidhm ar dhaoine agus iad a spreagadh. Déanaim iarracht an méid sin a roinnt le daoine eile i mo ról mar eiseamláir.

Is léir dom, dá bhrí sin, go mbeidh mo chuid oibre amach anseo, má cheaptar mé i mo Chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, bunaithe ar na luachanna sin agus, thar aon ní eile, ar neamhspleáchas iomlán. Ciallaíonn sé sin go gcuirfinn mo chuid cúraimí i gcrích saor ó argóintí gan bhunús, bunaithe ar lánoibiachtúlacht agus ar fhigiúirí agus fíricí a bhfuil bunús cuí leo, agus ar an méid sin amháin, agus cinnteoidh mé i gcónaí nach dtiocfaidh aon choinbhleacht leasa chun cinn. Is eol dom freisin go mbeadh sé de dhualgas orm dea-shampla a thabhairt dá gceapfaí mé i mo Chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

 

8. An bhfuil aon sealúchais ghnó nó airgeadais agat nó ag do gharghaolta (tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha, páirtí dlíthiúil agus leanaí), nó an bhfuil aon oibleagáidí ort nó ar do gharghaolta, a d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le do chuid dualgas amach anseo?

Níl.

 

9. An mbeifeá toilteanach do chuid leasanna airgeadais agus oibleagáidí eile uile a nochtadh d’Uachtarán na Cúirte agus iad a chur ar fáil don phobal? 

Bheinn sásta an fhaisnéis uile is gá a chur ar fáil, ar ndóigh.

 

10. An bhfuil tú rannpháirteach in aon imeachtaí dlíthiúla atá ar siúl faoi láthair? Má tá, tabhair sonraí dúinn ina leith, le do thoil.

Níl mé rannpháirteach in aon imeachtaí dlíthiúla atá ar siúl faoi láthair.

 

11. An bhfuil aon ról gníomhach nó feidhmiúcháin sa pholaitíocht agat? Má tá, ar cén leibhéal? An raibh aon ról polaitiúil agat le linn na 18 mí seo caite? Má tá, tabhair sonraí dúinn ina leith, le do thoil.

Níl mé gníomhach ó thaobh na polaitíochta de agus níl aon ról polaitiúil agam ná ní raibh roimhe seo.

Na róil mhaoirseachta agus bhainistíochta atá agam faoi láthair, is mar thoradh ar mo ról mar státseirbhíseach san Aireacht Cónaidhme Airgeadais a fuair mé iad sin agus ní mar thoradh ar an bpolaitíocht. Éireoidh mé as na róil sin, ar ndóigh, má cheaptar mé i mo Chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

 

12. An éireoidh tú as aon oifig thofa nó an dtabharfaidh tú suas aon ról gníomhach lena ngabhann freagrachtaí i bpáirtí polaitiúil má cheaptar i do Chomhalta den Chúirt thú?

Ní raibh mé riamh i mo chomhalta de pháirtí polaitiúil agus níl aon oifig thofa ná ról i bpáirtí polaitiúil agam.

 

 

13. Conas a dhéileálfá le mór-mhírialtacht nó fiú le cás calaoise agus/nó cás éillithe a bhainfeadh le daoine i do Bhallstát dúchais?

Dhéileálfainn le cás den sórt sin díreach ar an gcaoi céanna is a dhéileálfainn le haon chás eile i mBallstát eile. I gcomhréir leis an reachtaíocht chuí agus rialacha inmheánacha Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ghlacfainn na bearta is gá i gcás amhrasta ar bhealach réamhghníomhach agus gairmiúil.

Tá sé fíorthábhachtach go gcinnteoinn, ar ndóigh, nach dtiocfadh aon choinbhleacht leasa chun cinn agus mé i mbun mo chuid cúraimí. Tá an comhrac i gcoinne na calaoise, an éillithe agus neamhrialtachtaí ríthábhachtach chun go mbeadh muinín ag daoine as institiúid. Chun nach nglacfaí beag ná mór lena leithéid, tá sé an-tábhachtach, dá bhrí sin, go ndéanfaí bearta daingne i gcás amhrasta. Ba cheart na bearta sin a dhéanamh gan mhoill agus ba cheart do na hinstitiúidí inniúla go léir a bheith rannpháirteach.

 

14. Cad iad na príomhghnéithe ba cheart a bheith ag cultúr na bainistíochta fónta airgeadais in aon seirbhís phoiblí? Conas a d’fhéadfadh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa cabhrú chun é a fhorfheidhmiú?

Ní mór don pholaitíocht agus do na húdaráis riaracháin níos mó a dhéanamh, agus údar maith leis, chun déileáil le ceist na feidhmíochta agus an tionchair. Tá saincheisteanna ar nós na héifeachtúlachta, na héifeachtachta agus an tionchair i gcroílár an phlé maidir le bainistíocht fhónta airgeadais. Tá na saoránaigh, agus cúis mhaith leis, ag iarraidh freagra ar an gceist faoin úsáid is éifeachtúla is féidir a bhaint as an gcáin euro lena mbaineann an tionchar inmhianaithe. Ní bhaineann ceisteanna an rialachais fhioscaigh agus an bheartais buiséid díreach le leithdháileadh cistí a thuilleadh, baineann siad leis an tionchar atá beartaithe freisin. I mo thuairimse, chun an leas is fearr is féidir a bhaint as cistí poiblí, ba cheart dlús a chur leis na ceisteanna sin agus iad a fhorbairt tuilleadh agus an bhéim a athrú ó bheith ag díriú ar an ionchur go dtína bheith ag díriú ar na torthaí.

Tá an t-athrú cultúrtha go dtína bheith ag díriú ar an mbainistíocht fhónta airgeadais sin déanta i raon leathan réimsí cheana féin. Mar shampla, ó cuireadh athchóiriú buiséadach 2013 i gcrích, tá údaráis na hOstaire ar thús cadhnaíochta sa bhainistiú atá dírithe ar an bhfeidhmíocht. Tá feabhsuithe suntasacha cáilíochta déanta sa riarachán poiblí san Ostair de bharr na measúnuithe tionchair atá dírithe ar an bhfeidhmíocht a dhéantar ar thograí reachtacha agus ar thionscadail agus de bharr na spriocanna tionchair éigeantacha lena mbaineann bearta agus táscairí nithiúla sna doiciméid bhuiséadacha.

I bhfianaise an mhéid sin, ní hamháin go dtagann ceist chun cinn i réimse na hiniúchóireachta an bhfuil na cistí poiblí á n-úsáid go dleathach agus go rialta ach, thar aon ní eile, tagann ceist chun cinn an bhfuil siad á n-úsáid ar bhealach tíosach, éifeachtúil agus éifeachtach. Ní mór don iniúchóireacht phoiblí freagairt dó sin trí dhíriú ar iniúchtaí feidhmíochta. Ní hamháin gur cheart don iniúchóireacht phoiblí a chinntiú go bhfuil cistí poiblí á n-úsáid go dleathach agus go rialta ach, thar aon ní eile, ba cheart di aghaidh a thabhairt ar an gceist a bhaineann le cistí poiblí a úsáid ar bhealach tíosach, éifeachtúil agus éifeachtach chun na cuspóirí polaitiúla a bhaint amach. Ba cheart di rannchuidiú le feabhas a chur ar an mbainistíocht fhónta airgeadais freisin trí na moltaí cuí. Ba cheart go gcuirfeadh iniúchtaí feidhmíochta bonn fónta le haghaidh cinntí polaitiúla ar fáil do lucht déanta beartas chun nósanna imeachta riaracháin agus an rialachas a fheabhsú.

Tá gá le dearcadh níos leithne chun a mheas an bhfuil na cuspóirí a sonraíodh bainte amach ag beartais agus ag cláir agus chun a mheas ar baineadh an úsáid is fearr is féidir as cistí agus d’fhéadfadh dúshlán a bheith ag baint leis an measúnú sin do chleachtais bhunaithe oibre na n-institiúidí iniúchóireachta. Mar sin féin, cruthaíonn sé sin breisluach soiléir maidir le cumas na n-institiúidí poiblí gníomhaíochtaí atá dírithe ar an todhchaí agus ar athchóiriú a chur i gcrích. Is féidir le dearcadh seachtrach na hiniúchóireachta poiblí treoir a thabhairt faoin gcaoi ar féidir forbairtí diúltacha a sheachaint, struchtúir agus próisis sheanbhunaithe a cheistiú agus, thar aon rud eile, lucht déanta cinntí a spreagadh le hathchóiriú a dhéanamh. Cuireann an méid sin a dhéantar ar mhaithe leis an úsáid is fearr is féidir a bhaint as cistí poiblí breisluach sásúil ar fáil freisin don institiúid iniúchóireachta agus d’fhoireann na hinstitiúide. Agus gníomhaíochtaí iniúchóireachta á gcur i gcrích, beidh tábhacht arís eile le cur chuige atá bunaithe ar éifeachtúlacht agus ar an bhfeidhmíocht i leith na n-acmhainní a úsáidtear.

 

15. Faoin gConradh, ceanglaítear ar an gCúirt cuidiú leis an bParlaimint agus í ag feidhmiú a cuid cumhachtaí rialaithe ar chur chun feidhme an bhuiséid. Conas a chuirfeá tuilleadh feabhais ar an gcomhar idir an Chúirt agus Parlaimint na hEorpa (go háirithe an Coiste um Rialú Buiséadach) chun go bhfeabhsófar an mhaoirseacht phoiblí ar an gcaiteachas ginearálta mar aon leis an luach ar airgead a ghabhann léi?

Is bunchloch de chuid an chórais dhaonlathaigh í an mhaoirseacht phoiblí mar aon leis an gceannasacht bhuiséadach. Chun go gcomhlíonfaí an ról sin ar bhealach chomh héifeachtach agus is féidir, ní mór do na hinstitiúidí atá freagrach tacaíocht chuí a chur ar fáil freisin.

Le haghaidh an nós imeachta um urscaoileadh agus trína tuarascálacha speisialta araon, ní mór do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa bonn cuimsitheach, bailí agus oibiachtúil a thabhairt don obair pharlaiminteach ar an gcaighdeán is airde, agus, ar an gcaoi sin, an trédhearcacht is gá don mhaoirseacht pharlaiminteach a chur ar fáil. Ba cheart go mbeadh Feisirí Pharlaimint na hEorpa mar aon leis na saoránaigh in ann brath ar cháilíocht na dtorthaí agus na measúnuithe, ní mór na tuarascálacha a chur ar fáil in am trátha sula ndéanfar aon chinntí atá ar na bacáin agus ní mór moltaí cuí atá dírithe ar chur chun feidhme a dhéanamh do na réimsí éagsúla gníomhaíochta.

Thar aon ní eile, áfach, ní mór do na hábhair iniúchóireachta aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna reatha atá ábhartha don todhchaí agus na réimsí riosca ábhartha a chlúdach. Tá sé tábhachtach freisin go ndéanfaí plé struchtúrtha ar na saincheisteanna le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoiste um Rialú Buiséadach.

I gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, bhí mé freagrach ar feadh 10 bliana as an tseirbhís idirchaidrimh pharlaiminteach le Comhairle Náisiúnta na hOstaire agus leis na parlaimintí réigiúnacha. D’fhoghlaim mé ón obair sin go bhfuil tuarascálacha atá ullmhaithe ar bhealach soléite, moltaí atá dírithe ar chur chun feidhme agus próisis leantacha ríthábhachtach chun go mbeidh rath ar an maoirseacht airgeadais. Ar an ábhar sin, d’fhéadfaí tionchar dearfach eile a imirt tríd an tuarascáil agus na conclúidí atá inti a chur i láthair go cuí le linn an phlé sa Choiste um Rialú Buiséadach agus sna coistí saineolaithe lena mbaineann freisin.

Má chomhlíontar na ceanglais sin, beidh bonn fónta ag an bParlaimint ansin chun a cuid freagrachtaí maoirseachta a fheidhmiú ar mhaithe leis an gcuntasacht dhaonlathach agus ar mhaithe le dlisteanacht agus inbhuanaitheacht AE i gcoitinne.

 

16. Cad é an breisluach a ghabhann leis an iniúchadh feidhmíochta, dar leat, agus cén chaoi ar cheart na torthaí a ionchorprú i nósanna imeachta bainistíochta?

I gcomhréir leis an mbéim a chuirtear ar chultúr fónta bainistíochta airgeadais in aon seirbhís phoiblí, bítear ag súil le nithe áirithe ón iniúchóireacht phoiblí. Is ó obair na gcáiníocóirí a thagann na cistí poiblí agus táimid freagrach do na cáiníocóirí sin. Is ar an gcúis sin gur cheart cistí poiblí a úsáid ar bhealach an-fhreagrach, an-éifeachtúil agus an-éifeachtach chun cuspóirí na mbeartas agus na gclár a bhaint amach agus chun a chinntiú go mbainfear an leas is fearr is féidir as acmhainní.

Is trí iniúchtaí feidhmíochta a thugtar aghaidh ar na ceisteanna fíorthábhachtacha sin de ghnáth. Mar atá curtha in iúl agam cheana féin, bítear ag súil ón iniúchóireacht phoiblí go dtiocfaidh forbairt leanúnach ar an obair iniúchóireachta dá réir agus go ndéanfar í i gcomhréir leis na prionsabail sin. Déanann Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire iniúchtaí feidhmíochta den chuid is mó agus, ó cuireadh athchóiriú buiséadach 2013 i gcrích, tá údaráis na hOstaire ar thús cadhnaíochta i mbainistiú na gcistí poiblí atá dírithe ar an bhfeidhmíocht. I gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire agus san Aireacht Cónaidhme Airgeadais, chuaigh an breisluach a bhaineann le fócas níos leithne na hiniúchóireachta feidhmíochta agus na buntáistí a bhaineann le bainistiú atá dírithe ar an bhfeidhmíocht i gcion orm. Is sampla den dea-chleachtas, dar liom, iad na prionsabail a leagtar síos i mBunreacht na hOstaire maidir leis an trédhearcacht, an éifeachtúlacht agus an bhéim ar an bhfeidhmíocht agus cur síos fírinneach agus cothrom ar an staid airgeadais.

Tá údar cuí ag na húdaráis iniúchóireachta le bheith ag dréim le hiniúchtaí atá dírithe ar an éifeachtúlacht agus an éifeachtacht sa chaoi a n-úsáidtear acmhainní buiséid agus le ráitis maidir leis na cuspóirí polaitiúla agus na moltaí a bhaint amach chun go mbainfear an úsáid is fearr is féidir as acmhainní poiblí. Cuireann tuarascálacha iniúchóireachta poiblí ar na torthaí bonn cuimsitheach ar fáil do lucht déanta beartas agus do bhainisteoirí agus fostaithe na n-institiúidí poiblí chun feabhas a chur ar obair na n-institiúidí chun go mbainfear an úsáid is fearr is féidir as cistí poiblí. Cothaíonn siad trédhearcacht agus, ar an gcaoi sin, cuireann siad leis an bhfeasacht atá riachtanach agus leis an seans go gcuirfear chun feidhme iad. I ndeireadh na dála, cuireann siad le muinín na saoránach. Ba cheart, dá bhrí sin, leas níos mó a bhaint as breisluach na n-iniúchtaí feidhmíochta agus na dtuarascálacha speisialta a eascraíonn astu. Dá gceapfaí mé i mo Chomhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, ba mhaith liom mo thaithí ar iniúchtaí feidhmíochta agus ar an mbainistiú atá dírithe ar an bhfeidhmíocht a roinnt ar mhaithe le cuspóirí an Aontais Eorpaigh.

 

17. Conas a d’fhéadfaí feabhas a chur ar an gcomhar idir an Chúirt Iniúchóirí, na hinstitiúidí náisiúnta iniúchóireachta agus Parlaimint na hEorpa (an Coiste um Rialú Buiséadach) ó thaobh iniúchadh a dhéanamh ar bhuiséad AE?

Luaitear in Airteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, mar is cuí, go gcomhoibreoidh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus na comhlachtaí náisiúnta iniúchóireachta le chéile de mheon muiníne ach gan a neamhspleáchas a thréigean.

Is gá tuiscint a bheith acu ar sheasaimh a chéile chun comhoibriú de mheon muiníne ach gan a neamhspleáchas a thréigean. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin ós rud é go bhfuil an éagsúlacht atá mar shaintréith ag an Aontas Eorpach soiléir freisin ar leibhéal na gcúirteanna náisiúnta iniúchóireachta. D’fhorbair na cúirteanna náisiúnta iniúchóireachta ar bhealaí éagsúla san am a caitheadh agus, dá bharr sin, tá réimsí freagrachta agus seasaimh dhlíthiúla an-éagsúil acu a chlúdaíonn iniúchtaí airgeadais, iniúchtaí comhlíonta agus iniúchtaí feidhmíochta ar leibhéil éagsúla. Tá a mbuntáistí féin ag gach ceann acu. Is rímhinic gurb ionann an cás maidir le cláir agus beartais AE a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta.

Sin an fáth a bhfuil sé dúshlánach agus níos éifeachtaí fós go ndíreofaí ar an bhfoghlaim uathu siúd is fearr ó thaobh an chomhair agus na n-iniúchtaí de agus na conclúidí sin a phlé ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta agus na moltaí a chur i bhfeidhm.

Tá an cur chuige comhoibritheach sin ríthábhachtach freisin ós rud é go gcuirtear cuid mhór de bhuiséad AE chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte agus nach féidir ach leis an dá chomhpháirtí atá i mbun iniúchóireacht phoiblí a chinntiú go mbainfear an úsáid is fearr is féidir as cistí.

Mar a mhínigh mé roimhe seo, bhí an tseirbhís idirchaidrimh le cúirteanna iniúchóireachta Bhallstáit AE agus le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ar cheann de na freagrachtaí a bhí orm i gCúirt Iniúchóireachta na hOstaire, áit ar tharraing mé anuas, i measc nithe eile, iarraidh na hOstaire ag an am go gcuirfeadh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa dlús le hiniúchtaí feidhmíochta.

An dul chun cinn atá déanta idir an dá linn ar bhonn na straitéise nua ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá dírithe ar iniúchtaí feidhmíochta, ar chomhordú níos fearr a dhéanamh ar chláir iniúchóireachta agus ar iniúchtaí comhpháirteacha a chur chun feidhme ar an mbealach is fearr is féidir, is cinnte gur dul chun cinn tábhachtach é sin freisin ó thaobh feabhas a chur ar an gcomhar. Leanfainn de bheith ag díriú air sin.

Tá an comhar idir Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta agus na hinstitiúidí náisiúnta ríthábhachtach freisin. I bhfianaise thábhacht bhuiséadach na bainistíochta comhroinnte, tá sé fíorthábhachtach go ndíreofaí ar fheabhas a chur ar úsáid chistí AE i gcomhar leis na Ballstáit. Ba cheart do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus do Pharlaimint na hEorpa, dá bhrí sin, díriú ar an réimse gníomhaíochta sin freisin in éineacht leis na parlaimintí náisiúnta agus na húdaráis náisiúnta iniúchóireachta.

 

18. Conas a dhéanfá tuilleadh forbartha ar thuairisciú Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun an fhaisnéis ar fad is gá a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa maidir le cruinneas na sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil don Choimisiún Eorpach?

Mar a luaigh mé sa fhreagra a thug mé ar an gceist roimhe seo, is gné lárnach den mhaoirseacht airgeadais phoiblí rathúil ar na gníomhaíochtaí iniúchóireachta go léir é an comhoibriú idir Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus na comhlachtaí náisiúnta iniúchóireachta de mheon muiníne ach gan a neamhspleáchas a thréigean. Is i dteannta a chéile amháin is féidir na cuspóirí a bhfuiltear ag dréim leo ar an leibhéal Eorpach a bhaint amach agus an ráta earráide a laghdú.

Tá an cur chuige comhoibritheach sin ríthábhachtach freisin chun na torthaí iniúchóireachta cuí a bhfuil baint dhíreach acu leis na Ballstáit a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa. Tá tuiscint ag na comhlachtaí náisiúnta iniúchóireachta ar na gnéithe réigiúnacha agus tá eolas cuí acu ar na mionsonraí agus ar an gcúlra. I gcás Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, tá léargas ginearálta agus cur chuige líonraithe ‘Eorpach’ aici. Tá sé fíorthábhachtach, dá bhrí sin, go ndéanfaí malartú ar thorthaí iniúchóireachta agus sonraí rialaithe i gcomhréir leis na forálacha reachtacha – ó thaobh úsáid éifeachtúil na n-acmhainní iniúchóireachta de agus ó thaobh éifeachtacht na rialuithe féin de araon.

Mar sin féin, tá gá le caighdeáin iniúchóireachta aonfhoirmeacha agus malartú cuí taithí idir na hiniúchóirí ag an am céanna. Rannchuidíonn ceardlanna comhpháirteacha, cláir oiliúna agus malartuithe iniúchóirí le comhthuiscint agus comhfheasacht a fháil ar éagsúlachtaí a chéile. Is dea-shampla cuí é an clár MBA san Iniúchóireacht Phoiblí ar chuir Cúirt Iniúchóireachta na hOstaire tús leis i gcomhar le hOllscoil Eacnamaíochta Vín.

Is gné ríthábhachtach eile é an bealach a n-ullmhaítear tuarascálacha, go háirithe i gcásanna casta. Tá sé tábhachtach freisin i gcás ábhair mhionsonraithe – ar bhonn torthaí cuimsitheacha agus bailí – béim a chur ar na príomhtheachtaireachtaí agus aird a tharraingt ar an bhfaisnéis a bhfuil gá léi san obair pharlaiminteach, agus an méid sin a nascadh leis na moltaí cuí maidir le dearcadh an phobail i leith na hoibre a dhéantar agus na dea-chleachtais a fheabhsú.

 

Saincheisteanna eile

19. An dtarraingeoidh tú siar d’iarrthóireacht más rud é go dtabharfaidh an Pharlaimint tuairim neamhfhabhrach i leith do cheapacháin mar Chomhalta den Chúirt Iniúchóirí?

Tarraingeoidh.

Chuir mé isteach ar an bpost seo mar gur mian liom rannchuidiú lena chinntiú go mbainfear an leas is fearr is féidir as cistí poiblí agus cur le feidhmiú na n-institiúidí ar mhaithe le cuspóirí na hEorpa. Tá sé mar aidhm agam go mbeadh lánmhuinín ag an bpobal as obair na hEorpa, go gcuirfí feabhas ar an úsáid a bhaintear as cistí agus go mbainfí na cuspóirí beartais amach ar an mbealach is fearr is féidir chun leas cháiníocóirí na hEorpa.

Éilíonn sé sin gur féidir liom mo phost a dhéanamh agus mé ag obair i gcomhar iomlán lánmhuiníne leis na hinstitiúidí lena mbaineann. Éilítear faoin gConradh freisin go mbeadh comhaltaí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa neamhspleách, go mbeadh na cáilíochtaí cuí acu agus go gcomhlíonfaidís a gcuid dualgas chun leasa AE.

I gcás nárbh fhéidir liom a chur ina luí ar an bParlaimint ag an éisteacht go bhfuil na hinniúlachtaí gairmiúla agus pearsanta cuí agam agus go bhfuil tuiscint agam ar chuspóirí institiúide iniúchóireachta neamhspleáiche agus ar a mbíonn sibh ag dréim leis go dlisteanach ó bhur gcomhaltaí, chiallódh sé sin nach mbeadh an bunús oiriúnach agam chun mo chuid dualgas a chomhlíonadh ar an mbealach a bhí beartaithe agam. Tharraingeoinn siar m’iarrthóireacht dá réir sin.

 


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Athnuachan pháirteach Chomhaltaí na Cúirte Iniúchóirí – ainmní AT

Tagairtí

07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

5.5.2020

 

 

 

An Coiste Freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

CONT

13.5.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Mikuláš Peksa

15.5.2020

 

 

 

Pléite sa choiste

25.6.2020

 

 

 

Dáta an ghlactha

25.6.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

16

11

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Bogdan Rzońca

Dáta don chur síos

29.6.2020

 

 

An nuashonrú is déanaí: 3 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais