Pranešimas - A9-0126/2020Pranešimas
A9-0126/2020

  PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare

  29.6.2020 - (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Mikuláš Peksa

  Procedūra : 2020/0802(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0126/2020
  Pateikti tekstai :
  A9-0126/2020
  Debatai :
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare

  (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

  (Konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0129/2020),

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,

   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0126/2020),

  A. kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

  B. kadangi per 2020 m. birželio 25 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidatės, kurią Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nare, klausymas;

  1. teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare;

  2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

   


   

  1 PRIEDAS. HELGOS BERGER GYVENIMO APRAŠYMAS

   

  Pagrindiniai gebėjimai

   

  – Ilgametė patirtis audito srityje

  – Didelė vadybos patirtis viešojo administravimo ir viešųjų finansų srityse

  – Teisėjos darbo patirtis

  – Darbo patirtis politikos ir komunikacijos srityje

  – Priežiūros valdybos ir komitetų narė

  – Ryžtinga, atkakli, lanksti, pastovi

  – Nepriklausomumas, skaidrumas, efektyvumas, veiksmingumas ir ekonominis naudingumas yra mano prioritetinės sritys

   

   

  Darbo patirtis

   

  Federalinė finansų ministerija, Austrija:

   

  – Biudžeto ir viešųjų finansų direktorato generalinė direktorė 2016 m. sausio mėn. – iki dabar

  Direktorato bendra atsakomybė, susijusi su Austrijos federaliniu biudžetu, ir jo tikslas – pasiekti ilgalaikį viešųjų finansų konsolidavimą

   

  Austrijos audito rūmai, Austrija:

   

  – Valdymo ir administravimo generalinė direktorė  2010 m. spalio mėn. – 2015 m. gruodžio mėn.

   

  – 5-ojo audito padalinio generalinė direktorė (federacinė valstybė, provincijos,

  savivaldybės)  2010 m. liepos mėn. – 2010 m. rugsėjo mėn.

   

  – 5-ojo audito padalinio generalinio direktoriaus pavaduotoja (federacinė valstybė, provincijos,

  savivaldybės)  2008 m. kovo mėn. – 2010 m. birželio mėn.

   

  – Komunikacijos / Ryšių su Parlamentais skyriaus vadovė,

  Austrijos audito rūmų atstovė spaudai  2006 m. spalio mėn. – 2010 m. birželio mėn.


   

   

  Federalinė teisingumo ministerija, Austrija:

   

  Paskirta teisėja Vienos apygardos teisme  2006 m. liepos mėn.

  Kandidatė į teisėjus  2003 m. balandžio mėn. – 2006 m. birželio mėn.

   

  Federalinė viešųjų paslaugų ir sporto ministerija, Austrija:

  Austrijos kanclerio pavaduotojo vyriausioji kanceliarija

  Specialioji užduotis: administracinė reforma, valstybės tarnautojai 2000 m. rugsėjo mėn. – 2003 m. kovo mėn.

   

   

  Karintijos regiono valdžia, Austrija:

   

  Gubernatoriaus pavaduotojo vyriausioji kanceliarija  1999 m. balandžio mėn. – 2000 m. liepos mėn.

   

   

  Europos Parlamentas:

   

  EP nario padėjėja  1996 m. lapkričio mėn. – 1999 m. balandžio mėn.

   

   

   

  Išsilavinimas / Pažymėjimai

   

   

  1991–1996 m. Graco universitetas

  Teisės magistras  1991–1996 m.

   

   

   

  Graco universitetas

  Eksporto ir tarptautinės verslo veiklos programa  1995 –1996 m.

   

   

  Alpbacho programa

  Europos integracijos vasaros mokykla  1997 m. vasara

   

   

  San Diego valstijos universitetas

  Mikroekonomikos programa  1998 m. liepos mėn.


   

  Nevykdomosios pozicijos

   

  DABARTINĖS

   

  Priežiūros valdybos pirmininkė

  Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Austrijos iždas)

   

  Priežiūros valdyba

  aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Austrijos skatinamąjį finansavimą teikiantis bankas)

   

   

  Priežiūros valdyba

  Justizbetreuungsagentur (Teisinės pagalbos agentūra)

   

  Valstybės komisarė

  Oberösterreichische Landesbank

   

  Valstybės komisaro pavaduotoja

  Pensionsversicherungsanstalt (Pensijų draudimo įmonė)

   

   

  ANKSTESNĖS

   

  Etikos komisijų pirmininkė

  Austrijos audito rūmai

   

  Pirmininkė

  Nacionalinės antidopingo agentūros Nepriklausoma arbitražo komisija

   

  Priežiūros valdyba

  BIG Bundesimmobiliengesellschaft (Federalinė nekilnojamojo turto įmonė)

   


   

  2 PRIEDAS. HELGOS BERGER ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

  Profesinė patirtis

  1. Nurodykite savo darbo patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, vykdymo ar valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje.

  Galiu nurodyti plačią profesinę patirtį viešųjų finansų planavimo, valdymo ir audito srityse.

  1) Biudžeto planavimas. Kaip Austrijos federalinės finansų ministerijos Biudžeto direktorato vadovė esu atsakinga už, be kita ko, Austrijos federalinio biudžeto, kuris sudaro maždaug 80 mlrd. EUR, planavimą ir vykdymą; mano atsakomybės sritis taip pat apima federalinių finansinių ryšių su žemėmis ir savivaldybėmis formavimą ir atstovavimą Austrijos finansiniams interesams ES lygmeniu bei atsakomybę už mokėjimų srautus tarp ES biudžeto ir Austrijos federalinio biudžeto.

  2) Biudžeto planavimo valdymas. Kaip Austrijos audito rūmų Valdymo ir administravimo direktorato vadovė buvau atsakinga už Austrijos audito rūmų biudžeto valdymą ir INTOSAI (Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija) biudžeto vykdymą. Eidama dabartines pareigas esu ne tik atsakinga bendrai už Austrijos biudžetą, bet ir konkrečiai už šių 4 biudžeto skyrių vykdymą: federalinio lygmens valstybės tarnautojų pensijų; finansinio subalansavimo; iždo valdymo; finansavimo ir skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių.

  3) Biudžeto kontrolė. Per savo 10 metų veiklos Austrijos audito rūmuose laikotarpį dirbau kaip auditorė įvairiose srityse ir gerai susipažinau su viešųjų finansų kontrolės sritimi.

   

  Per šiuos daugiau kaip 20 metų profesinės patirties viešųjų finansų planavimo, vykdymo ir kontrolės srityje visada siekiau aukščiausios kokybės, objektyvumo ir dalykiškumo. Tai, kad visos Austrijos Respublikos Nacionalrate atstovaujamos partijos mane vienbalsiai nominavo Austrijos kandidate užimti Europos Audito Rūmų nario pareigas, vertinu kaip mano kompetencijos ir kvalifikacijos šioje srityje pripažinimą.

  Toliau norėčiau išsamiau paaiškinti pirmiau nurodytus punktus.

  1) Nuo 2016 m. kaip Austrijos finansų ministerijos Biudžeto direktorato generalinė direktorė aktyviai dalyvauju Austrijos fiskalinės politikos planavimo ir formavimo procesuose. Esu atsakinga tiek už vidutinės trukmės, tiek už metinio Austrijos federalinio biudžeto planavimą. Siekiant fiskalinės politikos – tvarių finansų – tikslo, būtina apdairiai sudaryti biudžetą kartu užtikrinant esminių vyriausybės veiklos aspektų įgyvendinimą. Biudžetai planuojami remiantis išsamiomis analizėmis ir scenarijų modeliavimu pagal nepriklausomas ekonomikos prognozes ir išsamiai išnagrinėjus atskirus kitų ministerijų pateiktus papildomus reikalavimus. Siekiant įgyvendinti biudžeto tikslus, taip pat būtina parengti išsamius atsakomuosius pasiūlymus. Laikantis europinių reikalavimų, nustatytų Stabilumo ir augimo pakte, ir nacionalinės vadinamojo skolos stabdžio taisyklės, per pastaruosius kelerius metus mums pavyko inicijuoti fiskalinės politikos krypties pokytį ir pasiekti aiškų konsolidavimą be naujų skolų. Dėl šios aplinkybės Austrija turi pranašumų tarptautinėje finansų rinkoje ir gali dabartinėje COVID 19 pandemijos nulemtoje situacijoje rengti visapusiškus pagalbos paketus.

  Biudžeto vykdymui dažniausiai reikalingas ribojamasis Federalinės finansų ministerijos požiūris. Vykdant šias užduotis nepaprastai svarbu, kad mano vadovaujamas Biudžeto direktoratas elgtųsi labai atsakingai, nes, teikiant bet kokius biudžeto reikalavimus dėl naujų projektų, būtina objektyviai pagrindžiant palyginti jų pridėtinę vertę su pasekmėmis biudžetui. Tik vadovaujantis tvirtais argumentais įmanoma laikytis biudžeto krypties ir užtikrinti kuo veiksmingesnį ir efektyvesnį viešųjų lėšų naudojimą. Per pastaruosius kelerius metus mums tai, kaip rodo Austrijos biudžeto duomenys, pavyko.

  Mano atsakomybės sričiai taip pat priklauso metinės derybos dėl ES biudžeto ir šiuo metu vykstančių derybų dėl daugiametės finansinės programos finansiniai aspektai. Ši atsakomybės sritis apima ir tokius klausimus kaip ES nuosavi ištekliai, ES biudžeto reforma ir metinis biudžeto įvykdymo patvirtinimas remiantis Europos Audito Rūmų ataskaitomis.

  Man dirbant Biudžeto direktorate labai svarbus buvo ir biudžeto teisės reformos įgyvendinimas. Dėl šios reformos Austrija žengė svarbų žingsnį link modernaus biudžeto valdymo. Buvo gerokai padidintas fiskalinis skaidrumas, įdiegus kaupiamąją biudžeto sistemą (angl. accrual budgeting) reikšmingai pagerinta finansinės atskaitomybės kokybė, dėl vidutinės trukmės planavimo žymiai padidėjo planavimo tikrumas, biudžeto priemonės tapo lankstesnės. Be to, per biudžeto reformą buvo įdiegta į rezultatus orientuoto poveikio vertinimo sistema, taikoma pasiūlymams dėl teisės aktų ir kitiems projektams, kurių poveikis vertinamas sistemiškai konkrečiais aspektais (pvz., lygybės, finansiniais, ekonominiais, ekologiniais, socialiniais); ši sistema laikoma tarptautiniu į rezultatus orientuoto valdymo pavyzdžiu. Buvo atliktas išsamus reformos vertinimas ir šiuo metu, man vadovaujant, analizuojami jo rezultatai.

  2)Austrijos audito rūmuose kaip Valdymo ir administravimo direktorato generalinė direktorė už biudžeto planavimą, sudarymą ir vykdymą buvau atsakinga iš kitos, t. y. už biudžeto valdymą atsakingos institucijos, pusės. Valdant bet kurių audito rūmų biudžetą, viena vertus, reikia ypač atsakingai ir taupiai elgtis su viešosiomis lėšomis, nes ši institucija turi rodyti pavyzdį. Kita vertus, būtina suprasti, koks institucijos aprūpinimas biudžeto ištekliais reikalingas tam, kad ji galėtų orientuodamasi į ateitį vykdyti jai pavestas kontrolės užduotis. Mano atsakomybės sritis, be biudžeto, apėmė įprastus administracinius reikalus (personalą, infrastruktūrą, IT, planavimą ir plėtrą, komunikaciją, ryšių palaikymą ir INTOSAI generalinį sekretoriatą).

  Išteklių mažėjimo laikais pirmiausia turėjome atsakyti į klausimą, kaip mažinti biudžeto parametrus ir kartu užtikrinti veiklos tęstinumą. Tai buvo įmanoma tik dėl to, kad optimizavome savo procesus ir identifikavome atitinkamą taupymo potencialą. Kartu per derybas mums pavyko akcentuoti atitinkamų biudžetinių ir žmogiškųjų išteklių poreikį. Kaip direktorato vadovė reikšmingai prie to prisidėjau.

  Austrijos audito rūmai yra INTOSAI generalinis sekretoriatas. Kaip generalinio sekretoriaus įgaliotinė finansiniais reikalais buvau atsakinga už – daugiausia iš nario mokesčių sudaromo – INTOSAI biudžeto įgyvendinimą ir gyniau šios organizacijos biudžetinius interesus.

  Biudžeto direktoratas tiesiogiai valdo 4 iš 35 federalinio biudžeto skyrių (federalinio lygmens valstybės tarnautojų pensijų, finansinio subalansavimo, iždo valdymo, ir skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių). Esame atsakingi už jų planavimą, į rezultatus orientuotą valdymą ir vykdymą bei už finansines ataskaitas šioje srityje. Tai, kad šių padalinių atžvilgiu atlieku už biudžeto valdymą atsakingos institucijos funkciją, yra naudinga ir suteikia galimybę pažvelgti kitu kampu, o kartu ir atveria naujų vykdymo perspektyvų.

  Atitinkamos viešųjų finansų valdymo patirties taip pat neabejotinai įgijau dirbdama stebėtojų ir administracinėse tarybose. Visų pirma darbas Austrijos federalinės finansavimo agentūroje (vok. Österreichische Bundesfinanzierungsagentur), kuri yra atsakinga už valstybės naudojimąsi skolos priemonėmis, skolos valdymą ir iždo valdymą, einant stebėtojų tarybos pirmininkės pareigas ir paramos banko aws stebėtojų taryboje sudarė galimybę matyti vaizdą kitu kampu.

  Mano patirtis, susijusi su įvairiomis biudžeto valdymo atsakomybės sritimis, man yra atspirties taškas suprasti, su kokiais uždaviniais susiduria kiti, ir neretai padeda rasti konstruktyvius, bendrus sprendimus.

  3) Per savo beveik 10 metų veiklą Austrijos audito rūmuose turėjau galimybę įgyti išsamių žinių kaip auditorė tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Šia visapusiška audito patirtimi remiuosi savo kasdieniame darbe Federalinėje finansų ministerijoje, siekdama optimizuoti viešųjų lėšų naudojimą.

  Vykdydama savo audito veiklą taip pat buvo atsakinga už auditų užsakymą. Atlikdama šią funkciją stebėjau tiek auditų turinio sudarymą, tiek jų procesą ir išteklių paskirstymą. Ypatingą dėmesį skyriau tam, kad audito komanda tikslingai pasiruoštų auditui, kad audito koncepcija būtų sukonkretinta pagal audito plano reikalavimus ir kad audito projektas būtų įgyvendintas laiku ir su reikiamais ištekliais. Savo atsakomybę supratau pirmiausia kaip audito išvadų ir rekomendacijų turinio kokybės užtikrinimą. Šį požiūrį patvirtina man vadovaujant įgyvendintų audito projektų ataskaitos.

  Be to, aktyviai dalyvavau maždaug 100 per metus Audito rūmų paskelbiamų ataskaitų kokybės užtikrinimo procese. Atlikdama šią užduotį turėjau galimybę intensyviai dirbti įvairiose viešojo administravimo ir kontrolės srityse ir įgyti atitinkamų žinių, taip pat susipažinti su skirtingais audito metodais ir jų rezultatais. Kartu ši užduotis reiškė ir pareigą išmanyti paskelbtas audito išvadas ir rekomendacijas, prireikus jas paaiškinti ir interpretuoti. Taip per kelerius metus įgijau visapusiškų žinių apie visų penkių Audito rūmų direktoratų vykdomą kontrolės veiklą ir galėjau savo žinias intensyvinti ir pagilinti visoje viešojo valdymo srityje. Be to, buvau atsakinga už ataskaitų turinio parengimą viešai ir parlamentinei diskusijoms.

  Reikšmingai prisidėjau prie 2005 m. pradėto strategijos proceso ir naujos Austrijos audito rūmų padėties įtvirtinimo – dalyvavau rengiant, be kita ko, viziją ir strategiją bei kuriant naują programos planavimo procedūrą. Mano kaip direktorato vadovės atsakomybė apėmė pagrindinius Audito rūmų reformos projektus, kaip antai rezultatų vertinimo Audito rūmuose priemones (tyrimų procedūras, tolesnius veiksmus) ir persiorientavimą į rezultatus; IT srityje įgyvendinome daugybę projektų, skirtų audito skyrių užduočių atlikimui pagerinti, laikydamiesi Politinių partijų įstatymo ir žiniasklaidos skaidrumo įstatymų įdiegėme internetinę specialiųjų užduočių vykdymo procedūrą. Be to, buvau atsakinga už tris Audito rūmų leidinius administracinių reformų temomis.

   

  2. Nurodykite svarbiausius savo laimėjimus per profesinę karjerą.

  Viešąsias lėšas generuoja mokesčių mokėtojai ir mano siekis dirbant viešojo administravimo srityje yra su jais elgtis labai atsakingai. Vedama šio siekio, visada skatinau reformas siekiant užtikrinti geresnį lėšų naudojimą, didelį dėmesį skyriau biudžeto lėšų naudojimo efektyvumui ir veiksmingumui ir užtikrindama griežtą biudžeto vykdymą prisidėjau prie Austrijos viešųjų finansų konsolidavimo.

  Laikydamasi šio požiūrio, savo indėlį vykdant administracines reformas priskirčiau ir prie svarbiausių ligšiolinių savo laimėjimų:

   administracinių reformų projektų koordinavimą ir sėkmingą užbaigimą – šią funkciją vykdžiau eidama vicekanclerės ir tuometinės Austrijos viešųjų paslaugų ir sporto ministrės kabineto vadovės pareigas (Užduočių reformos komisija, 2001 m. Administracinės reformos įstatymas, struktūrinės reformos ministerijose, personalo kontrolės sistemos įdiegimas valstybės mastu ir naujos pareigybių valdymo tvarkos nustatymas);

   Austrijos audito rūmų padėties kaip pagrindinės varomosios reformų jėgos Austrijoje įtvirtinimą – buvau atsakinga už tris Audito rūmų leidinius administracinių reformų temomis, parašiau daugybę straipsnių, be kita ko, Užduočių reformos ir Reguliavimo panaikinimo komisijoms, ir taip reikšmingai prisidėjau formuojant Audito rūmų kaip varomosios reformų jėgos įvaizdį visuomenėje;

   finansinį subalansavimą Austrijoje 2016 m. – jis davė pradžią esminiams federalinės sistemos užduočių paskirstymo pokyčiams; finansinio subalansavimo procesas tapo skaidresnis, racionalesnis ir paprastesnis;

   visapusišką biudžeto teisės reformos vertinimą įtraukiant EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija), TVF (Tarptautinis valiutos fondas) ir Austrijos universitetus, siekiant toliau vystyti esamą reguliavimą;

   Išlaidų peržiūros skyriaus įsteigimą ir šios temos akcentavimą Federalinėje finansų ministerijoje dėmesį aiškiai sutelkiant į biudžeto lėšų naudojimo efektyvumą ir veiksmingumą.

  Sėkmingą biudžeto konsolidavimo kryptį ir atitinkamai gerus pastarųjų kelerių metų biudžeto rodiklius bei tvirtą Austrijos padėtį tarptautinėje finansų rinkoje taip pat laikau vienu iš svarbiausių savo laimėjimų. Mums pavyko inicijuoti fiskalinės politikos krypties pokytį ir pasiekti aiškų konsolidavimą be naujų skolų. Laikytis biudžeto krypties įmanoma tik kruopščiai dirbant ir vadovaujantis tvirtais argumentais. Prie to svariai prisidėjo mano puikūs darbuotojai ir darbuotojos įgyvendinus direktorato veiklos strateginės plėtros priemones. Gerus biudžeto rodiklius, bet pirmiausia strateginę savo direktorato plėtrą laikau svarbiausiais savo ligšiolinės veiklos laimėjimais.

  Mano atsakomybės srityje dirbančių darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas, jaunųjų darbuotojų ir būsimų vadovų sėkmingas integravimas ir ugdymas man asmeniškai yra labai svarbu ir jų tobulėjimą taip pat priskirčiau prie svarbiausių savo laimėjimų.

  Visus mano laimėjimus per ligšiolinę profesinę karjerą man įprasmina nepriklausomumo ir nešališkumo vertybės. Jos man labai svarbios, todėl tapimą teisėja taip pat priskiriu prie svarbiausių savo laimėjimų.

  Galiausiai Austrijos audito rūmų 2012 m. kovo mėn. Austrijos pasitikėjimo indekse (vok. Vertrauensindex) užimtą pirmą vietą vertinu kaip puikų patvirtinimą, kad Audito rūmų kaip nepriklausomos institucijos darbas yra pripažįstamas, o kartu tai laikau ir savo darbo sėkme, be kita ko, Austrijos audito rūmų komunikacijos ir strateginės krypties srityse.

   

  3. Kokios turite darbo tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse organizacijose arba institucijose, įsikūrusiose ne Jūsų kilmės šalyje, patirties?

  Mano ligšiolinė profesinė veikla dažniausiai apimdavo plačias tarptautinės kompetencijos sritis, kuriose įgijau atitinkamos darbo tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse institucijose ir su jomis patirties.

  Jau savo profesinės karjeros pradžioje įgijau patirties Europos Parlamente ir vykdydama savo veiklą galėjau susipažinti su Parlamento darbu. Kaip Europos Parlamento nario padėjėja padėjau vykdyti Teisės reikalų, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų bei Institucinių reikalų komitetų darbą. Tuo metu buvau J. Santero vadovaujamos Komisijos atsistatydinimo ir darbų, vykdomų rengiant Amsterdamo sutartį ir ruošiantis bendros valiutos įvedimui, liudininkė. Ši patirtis ir pagrindinės žinios, kurių galima įgyti tik daugelį metų dirbant kurioje nors institucijoje, buvo nepaprastai svarbios kitais mano profesinės karjeros etapais ir man labai padėjo suprasti Europos Sąjungos institucijų veikimą.

  Austrijos federalinėje finansų ministerijoje, kaip jau minėjau, mano atsakomybės sritys apima atstovavimą Austrijos finansiniams interesams ES lygmeniu ir atsakomybę už finansinius srautus tarp ES biudžeto ir Austrijos federalinio biudžeto. Visų pirma esu įtraukta į derybas dėl ES biudžeto, įskaitant taikinimo procedūras ir ECOFIN (Ekonomikos ir finansų reikalų taryba, biudžetas), o per Biudžeto komitetą ir pagal atitinkamus nacionalinius potvarkius – taip pat į metinį ES biudžeto vykdymo procesą (visų pirma kalbant apie taisomuosius biudžetus) ir metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Šios darbotvarkės reikalavo daug pastangų ypač tuomet, kai Austrija 2018 m. pirmininkavo ES Tarybai. Dabar mano atsakomybės sritis, žinoma, apima ir šiuo metu vykstančių derybų dėl daugiametės finansinės programos finansinius aspektus.

  Dirbdama Austrijos audito rūmuose įgijau visapusiškos tarptautinės patirties įvairiose tarptautinėse srityse.

  Pirma, kaip jau minėjau, Austrijos audito rūmai yra INTOSAI generalinis sekretoriatas. Austrijos audito rūmuose veikiantis generalinis sekretoriatas atlieka administracines INTOSAI užduotis, teikia pagalbą valdybai ir kongresui, skatina narių komunikaciją, organizuoja seminarus ir specialiuosius projektus. Vadovavau už tai atsakingam skyriui. Vykdydama šią užduotį, be pirmiau nurodytų biudžeto reikalų, buvau įtraukta visų pirma į kongresų, prezidiumo posėdžių ir atskirų seminarų rengimo darbus, ypač į Komunikacijos darbo grupės veiklą ir nepriklausomumo iniciatyvą.

  Antra, mano atsakomybė Austrijos audito rūmuose apėmė ryšių su ES valstybių narių audito rūmais ir Europos Audito Rūmais palaikymą. Rengiant metinį Ryšių komiteto – ES valstybių narių audito rūmų ir Europos Audito Rūmų pirmininkų – susirinkimą, dalyvaudavau ryšių palaikymo pareigūnų susitikimuose. Per šiuos susitikimus, kuriuo keičiamasi patirtimi ir diskutuojama aktualiais viešosios kontrolės klausimais, susijusiais su ES asignavimų naudojimu, be kita ko, išreiškiau tuometinį Austrijos prašymą plėsti Europos Audito Rūmų atliekamus veiklos auditus. Šis aspektas Austrijos požiūriu buvo toks svarbus visų pirma dėl to, kad šiais auditais siekiama veiksmingo ES subsidijų naudojimo.

  Be to, vertingos patirties įgijau per tarpusavio vertinimo projektą, kuris buvo vykdomas kartu su Europos Audito Rūmais Norvegijoje ir kuriam vadovavau kaip Austrijos atstovė, o didžiausias dėmesys čia buvo skiriamas viešojo audito užduočių atlikimo efektyvumo ir veiksmingumo didinimui ir visų pirma viešųjų ryšių darbui.

   

  4. Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote ankstesnes vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

  Austrijos biudžeto teisėje nėra numatyta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kokia taikoma ES biudžetui. Austrijos audito rūmai pateikia federalines finansines ataskaitas Nacionalratui, ten jos apsvarstomos ir tada priimamos. Toks bendras, netiesioginis biudžeto įvykdymo patvirtinimas taikomas ir biudžeto skyriams, už kuriuos esu atsakinga.

  Bendrovėse, kurių stebėtojų tarybose dirbu, biudžeto įvykdymas buvo patvirtintas arba šiuo metu vyksta patvirtinimo procedūra.

   

  5. Nurodykite savo ankstesnes pareigas, į kurias buvote paskirta pagal politinę procedūrą.

  Nesu ir nebuvau paskirta į jokias politines pareigas.

   

  6. Nurodykite tris svarbiausius sprendimus per savo karjerą, kuriuos priimant dalyvavote.

  1) Austrijos audito rūmų naujos padėties įtvirtinimas ir strateginės krypties nustatymas bei atitinkamų reformų įgyvendinimas.

  2) Austrijos fiskalinės politikos krypties pokytis pereinant link subalansuoto biudžeto.

  3) Greitas, nebiurokratinis COVID 19 krizės pasekmių mažinimo fondo įsteigimas, siekiant užtikrinti finansavimą, reikalingą neigiamų COVID 19 krizės pasekmių mažinimo priemonėms.

   

  Nepriklausomumas

  7. Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai, eidami savo pareigas, turi būti „visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidama savo būsimas pareigas?

  Nepriklausomumas, skaidrumas, objektyvumas, sąžiningumas ir aukšta kokybė, kaip ir optimalus viešųjų lėšų naudojimas, man yra esminės vertybės. Tiek mano sprendimą tapti teisėja, tiek sprendimą pereiti dirbti į Audito rūmus iš esmės nulėmė noras dirbti stipriose, nepriklausomose valstybės institucijose, kurios savo veiklą vykdo siekdamos aukščiausios kokybės, objektyviai, remdamosi faktais, demonstruodamos didelį sąžiningumą ir nepriklausomumą.

  Vadovaudamasi šia nuostata, savaime suprantama, šioms vertybėms teikiu didžiulę reikšmę vykdydama savo profesines užduotis. Šiuo principu vadovaujuosi ir eidama Audito rūmų etikos valdybos pirmininkės pareigas. Ši valdyba buvo įsteigta siekiant didinti elgesio kodekso principų ir taisyklių suvokimą, taip pat teikti pagalbą ir konsultacijas Austrijos audito rūmų darbuotojams, kaip nustatyta Limos ir Meksikos deklaracijose.

  Man yra nepaprastai svarbu vadovautis šiomis vertybėmis ir atliekant kasdienes užduotis. Tam reikia, viena vertus, nuodugnaus dalykinio ir argumentais užtikrinto pasiruošimo, kita vertus, atitinkamo reprezentatyvumo ir gebėjimo įtikinti. Savo ligšiolinėje profesinėje veikloje savo užduotis visada atlikau remdamasi šiais dviem ramsčiais. Šis požiūris atskirais atvejais gali pareikalauti daugiau pastangų, tačiau vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais neabejotinai užtikrina pripažinimą, gebėjimą įtikinti ir motyvuoti. Tai kaip pavyzdį bandau perduoti ir kitiems.

  Todėl man yra savaime suprantama šiomis vertybėmis, visų pirma visiško nepriklausomumo, vadovautis – jei būsiu paskirta Europos Audito Rūmų nare – ir būsimame darbe. Tai reiškia, kad vykdydama savo užduotis niekada nesiremsiu subjektyviais argumentais, vadovausiuosi didžiausio objektyvumo kriterijumi, pagrįstais skaičiais ir faktais, taip pat nuolat stebėsiu, kad niekada nekiltų net mažiausios interesų konflikto regimybės. Suprantu, kad kaip Europos Audito Rūmų narė turiu rodyti atitinkamą pavyzdį kitiems.

   

  8. Ar Jūs arba Jūsų artimi giminaičiai (tėvai, broliai ir seserys, įteisinti partneriai ir vaikai) turi kokią nors įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis?

  Ne.

   

  9. Ar esate pasirengusi deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti?

  Savaime suprantama, esu pasirengusi visapusiškai pateikti visą reikiamą informaciją.

   

  10. Ar esate šiuo metu susijusi su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

  Nesu susijusi su jokiu teismo procesu.

   

  11. Ar atliekate kokį nors aktyvų arba vykdomojo pobūdžio vaidmenį politiniame gyvenime? Jei taip, tai kokiu lygmeniu? Ar per pastaruosius 18 mėnesių ėjote kokias nors politines pareigas? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

  Neatlieku ir neatlikau jokio aktyvaus arba vykdomojo pobūdžio vaidmens politiniame gyvenime.

  Mano dabartinės pareigos stebėtojų ir administracinėse tarybose nėra politinės pareigos, o tik mano kaip Federalinės finansų ministerijos tarnautojos pareigų rezultatas. Savaime suprantama, jei būsiu paskirta Europos Audito Rūmų nare, šių pareigų nedelsiant atsisakysiu.

   

  12. Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nare būsite pasirengusi atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinkta, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje?

  Niekada nebuvau jokios politinės partijos narė ir neinu jokių pareigų jokioje partijoje.

   

   

  13. Kaip reaguotumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejais, su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės?

  Tokiu atveju reaguočiau lygiai taip, kaip ir bet kuriuo kitu atveju bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Kilus atitinkamų įtarimų, aktyviai ir profesionaliai, laikydamasi teisės aktų nuostatų ir Europos Audito Rūmų vidaus taisyklių, imčiausi numatytų būtinų veiksmų.

  Man tai yra savaime suprantama vykdant bet kurią savo veiklą atidžiai stebėti, kad niekada nekiltų net interesų konflikto regimybės. Kova su sukčiavimu, korupcija ir pažeidimais yra esminis pasitikėjimo institucijomis veiksnys. Todėl nepaprastai svarbu, siekiant visiško nepakantumo kultūros, kilus atitinkamų įtarimų imtis ryžtingų veiksmų; tai turėtų būti daroma nedelsiant ir sutelkiant visas kompetentingas institucijas.

   

  14. Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bet kurioje viešojoje įstaigoje bruožai? Kaip Audito Rūmai galėtų padėti užtikrinti, kad jų būtų paisoma?

  Politikos ir administravimo sektoriuose pagrįstai vis labiau keliamas poveikio ir rezultatų klausimas. Tokioms temoms, kaip antai, veiksmingumas, efektyvumas ir rezultatų pasiekimas skiriamas pagrindinis dėmesys vykstant diskusijoms apie patikimą finansų valdymą. Dėl suprantamų priežasčių piliečiai nori žinoti atsakymus, kaip užtikrinamas kuo veiksmingesnis kiekvieno jų mokesčių euro panaudojimas ir kokie rezultatai pasiekiami. Biudžeto politikos valdymo klausimai jau nebėra vien lėšų paskirstymo, bet ir visų pirma tuo siekiamo rezultato klausimai. Siekiant optimaliai naudoti viešąsias lėšas, mano manymu, šias temas reikia akcentuoti ir plėtoti, o dėmesį nuo orientavimosi į sąnaudas nukreipti į orientavimąsi į rezultatus.

  Kultūriniai pokyčiai dėmesį sutelkiant į patikimą finansų valdymą įvyko daugelyje sričių. Pavyzdžiui, Austrijos administravimo sektorius nuo 2013 m. įvykdytos biudžeto teisės reformos yra į rezultatus orientuoto valdymo pavyzdys. Reikšmingas Austrijos viešojo administravimo kokybės pagerinimas buvo susijęs su į rezultatus orientuotu poveikio vertinimu, taikomu pasiūlymams dėl teisės aktų ir projektams, taip pat su privalomais rezultatų tikslais, nustatomais biudžeto dokumentuose nurodant konkrečias priemones ir rodiklius.

  Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, audito srityje kyla ne tik teisėto ir tinkamo viešųjų lėšų naudojimo klausimas, bet, visų pirma, klausimas, ar šios lėšos naudojamos ekonomiškai, veiksmingai ir efektyviai. Viešojo audito atsakas į jį turi būti dėmesio į veiklos auditą sutelkimas. Vykdant viešąjį auditą turi būti ne tik tikrinama, ar viešosios lėšos buvo panaudotos teisėtai ir tinkamai, bet ir visų pirma atsakoma į klausimą, ar jos buvo naudojamos ekonomiškai, veiksmingai ir efektyviai siekiant politinių tikslų. Taip pat teikiant atitinkamas rekomendacijas turi būti prisidedama prie patikimo finansų valdymo gerinimo. Veiklos auditai sprendimus priimantiems asmenims turėtų būti patikimas administravimui gerinti skirtų politinių sprendimų pagrindas.

  Tikrinimui, ar buvo pasiekti politikos krypčių ir programų tikslai ir ar optimaliai naudojami asignavimai, reikalinga platesnė perspektyva ir tai gali būti išbandymas nusistovėjusiam audito institucijų darbui. Tačiau toks tikrinimas neabejotinai kuria aiškią pridėtinę vertę kalbant apie į ateitį ir reformas orientuotą viešųjų institucijų veiklą. Žvilgsnis iš išorės vykdant viešąjį auditą gali padėti suprasti, kaip pašalinti neatitikimus, peržiūrėti įsigalėjusias struktūras ir procesus, ir visų pirma pastūmėti sprendimus priimančius asmenis vykdyti reformas. Šis indėlis gerinant viešųjų lėšų naudojimą audito institucijoms ir jų darbuotojams taip pat kuria pakankamą jų veiklos pridėtinę vertę. Ir vykdant audito veiklą svarbiausia – panaudotų lėšų veiksmingumas ir rezultatai.

   

  15. Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus. Kaip pagerintumėte Audito Rūmų ir Europos Parlamento (visų pirma, Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta bendrų išlaidų viešoji priežiūra ir padidinta šių išlaidų teikiama ekonominė nauda?

  Viešoji priežiūra, kaip ir biudžeto suverenumas, yra vienas iš pagrindinių demokratinės sistemos ramsčių. Tam, kad būtų galima kuo veiksmingiau atlikti šį vaidmenį, reikalinga ir kitų atsakingų institucijų parama.

  Europos Audito Rūmai tiek vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, tiek teikdami savo specialiąsias ataskaitas turi sukurti aukščiausios kokybės visapusišką, pagrįstą ir objektyvų pagrindą Parlamento darbui ir kartu – užtikrinti reikiamą skaidrumą parlamentinei kontrolei atlikti. Europos Parlamento nariai ir piliečiai turi galėti pasitikėti išvadų ir vertinimų kokybe, ataskaitos turi būti pateikiamos laiku prieš priimant sprendimus ir įvairioms veiklos sritims turi būti parengiamos atitinkamos į įgyvendinimą orientuotos rekomendacijos.

  Visų pirma audito temos turi būti aktualios, svarbios ateičiai ir apimti pagrindines rizikos sritis. Labai svarbu diskutuoti struktūrizuotai keičiantis informacija šiomis temomis su Europos Parlamentu ir Biudžeto kontrolės komitetu.

  Dirbdama Austrijos audito rūmuose buvau atsakinga už parlamentinių ryšių su Nacionalratu ir Landtagais palaikymą. Mano šios veiklos patirtis yra tokia, kad visų pirma skaitytojui patogus ataskaitų parengimas ir į įgyvendinimą orientuotos rekomendacijos bei tolesni procesai turi lemiamą reikšmę sėkmingai finansų kontrolei. Atitinkamas ataskaitos ir išvadų pristatymas per konsultacijas Biudžeto kontrolės komitete, taip pat atitinkamuose ekspertų komitetuose gali duoti papildomą teigiamą poveikį.

  Jei šie reikalavimai įvykdyti, Parlamentas turi tvirtą pagrindą vykdyti savo priežiūros užduotį, siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir ES legitimumą ir tvarumą apskritai.

   

  16. Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito išvadas turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras?

  Dėmesį sutelkiant į patikimo finansų valdymo kultūrą viešojo administravimo sektoriuje, tam tikri lūkesčiai keliami viešajam auditui. Viešąsias lėšas generuoja mokesčių mokėtojos ir mokesčių mokėtojai, kuriems mes esame atsakingi; todėl viešosios lėšos turėtų būti naudojamos labai atsakingai, veiksmingai ir efektyviai, kad būtų įgyvendinti politikos krypčių ir programų tikslai ir užtikrinamas optimalus išteklių naudojimas.

  Šie labai svarbūs klausimai paprastai yra veiklos auditų tema. Kaip jau minėjau, atsižvelgiant į šiuos pokyčius iš viešojo audito tikimasi, kad audito veikla bus atitinkamai vystoma ir grindžiama šiais principais. Austrijos audito rūmai daugiausia atlieka veiklos auditus, o Austrijos administracinis sektorius nuo 2013 m. įvykdytos biudžeto teisės reformos yra į rezultatus orientuoto viešųjų lėšų valdymo pavyzdys. Tiek Austrijos audito rūmuose, tiek Federalinėje finansų ministerijoje įsitikinau platesnio veiklos audito pridėtine verte ir į rezultatus orientuoto valdymo privalumais. Manau, kad Austrijos Konstitucijoje įtvirtinti orientavimosi į rezultatus, skaidrumo, veiksmingumo ir kuo tikslesnio finansinės padėties atspindėjimo principai yra sektini pavyzdžiai.

  Iš audito institucijų pagrįstai tikimasi, kad jos atliks į biudžeto lėšų naudojimo veiksmingumą ir efektyvumą orientuotus auditus, pateiks politinių tikslų įgyvendinimo išvadas ir geresnio viešųjų lėšų naudojimo rekomendacijas. Viešos audito išvadų ataskaitos politinius sprendimus priimantiems asmenims bei viešųjų institucijų vadovams ir darbuotojams yra visapusiškas institucijų darbo gerinimo pagrindas siekiant optimaliai naudoti viešąsias lėšas. Jos užtikrina skaidrumą, o kartu – didina reikiamą supratimą ir įgyvendinimo tikimybę. Galiausiai jos stiprina piliečių pasitikėjimą. Todėl šią veiklos auditų ir jų specialiųjų ataskaitų kuriamą pridėtinę vertę reikėtų labiau išnaudoti. Esu pasirengusi, jei būsiu paskirta Europos Audito Rūmų nare, savo veiklos auditų ir į rezultatus orientuoto valdymo patirtį panaudoti siekiant Europos Sąjungos tikslų.

   

  17. Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant Europos Sąjungos biudžeto auditą?

  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnyje visiškai pagrįstai nustatyta, kad Europos Audito Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito įstaigos bendradarbiauja pasitikėjimo dvasia ir toliau likdamos nepriklausomos.

  Norint bendradarbiauti pasitikėjimo dvasia išlaikant nepriklausomumą reikia žinoti kitų pozicijas. Tai yra taip svarbu visų pirma ir dėl to, kad audito rūmų lygmeniu taip pat pasireiškia ta įvairovė, kuri ir sukuria išskirtinį Europos Sąjungos pranašumą. Per istoriją taip susiklostė, kad valstybių narių audito įstaigų teisinė padėtis ir užduotys yra labai skirtingos ir skirtingu mastu apima finansinius, atitikties ir veiklos auditus; kiekviena jų turi savo stipriąsias puses. Tą patį neretai galima pasakyti apie ES programų ir politikos krypčių įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

  Todėl nors tai reikalauja pastangų, bet yra veiksmingiau bendradarbiaujant ir atliekant auditus dėmesį sutelkti į mokymąsi iš geriausiųjų, išvadas aptarti Europos ir nacionaliniu lygmenimis ir įgyvendinti rekomendacijas.

  Šis bendradarbiavimu paremtas požiūris yra toks svarbus taip pat dėl to, kad didelė ES biudžeto dalis naudojama pagal pasidalijamojo valdymo principą ir optimalų lėšų naudojimą gali užtikrinti tik kartu abu viešojo audito partneriai.

  Mano atsakomybė Austrijos audito rūmuose, kaip minėjau, taip pat apėmė ryšių su ES valstybių narių audito rūmais ir Europos Audito Rūmais palaikymą; vykdydama šią užduotį, be kita ko, išreiškiau tuometinį Austrijos prašymą plėsti Europos Audito Rūmų atliekamus veiklos auditus.

  Nuo to laiko pagal naująją Europos Audito Rūmų strategiją įvykę pokyčiai – dėmesio į veiklos auditus sutelkimas, geresnis audito programų suderinimas ir optimalus bendrų auditų atlikimas – neabejotinai yra svarbūs žingsniai siekiant bendradarbiavimo gerinimo. Tam ir toliau skirčiau atitinkamą dėmesį.

  Taip pat yra labai svarbus Europos Audito Rūmų ir nacionalinių parlamentų bei nacionalinių institucijų bendradarbiavimas. Atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo reikšmę biudžetui, būtina sutelkti dėmesį į ES lėšų naudojimo gerinimą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Šioje veiklos srityje taip pat būtų labai svarbus Europos Audito Rūmų ir Europos Parlamento kartu su nacionaliniais parlamentais ir nacionalinėmis priežiūros institucijomis skiriamas dėmesys.

   

  18. Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos Parlamentui būtų perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktų duomenų tikslumą?

  Kaip jau minėjau atsakydama į pirmesnį klausimą, pasitikėjimu grindžiamas Europos Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimas išlaikant nepriklausomumą yra vienas iš lemiamų sėkmingos viešųjų finansų kontrolės veiksnių vykdant bet kokią audito veiklą. Tik kartu galėsime pasiekti ES lygmeniu keliamus tikslus ir sumažinti klaidų lygį.

  Šis bendradarbiavimu paremtas požiūris taip pat yra labai svarbus teikiant Europos Parlamentui konkrečiai su valstybėmis narėmis susijusias audito išvadas. Nacionalinėms audito institucijoms būdinga tai, kad jos išmano regionų ypatumus ir turi atitinkamų išsamių ar pagrindinių žinių, o Europos Audito Rūmams – kad jie mato bendrą vaizdą ir turi tarpusavyje susietą „europinį“ metodą. Todėl keistis audito išvadomis ir kontroliniais duomenimis laikantis teisės aktų nuostatų yra nepaprastai svarbu tiek kalbant apie veiksmingą kontrolės išteklių paskirstymą, tiek iš kontrolės efektyvumą.

  Tačiau tam turi būti taikomi vienodi audito standartai ir auditoriai turi atitinkamai keistis patirtimi. Bendri praktiniai seminarai, mokymo programos ir abipusis auditorių keitimasis patirtimi tikrai padeda kurti tarpusavio supratimą ir suvokti vienas kito ypatumus. Austrijos audito rūmų kartu su Vienos ekonomikos universitetu inicijuotą verslo administravimo magistrantūros studijų (angl. MBA) programą viešojo audito srityje laikau teigiamu pavyzdžiu.

  Lemiamą reikšmę taip pat turi ataskaitų, visų pirma sudėtingo turinio, rengimo metodas. Nagrinėjant išsamias temas taip pat svarbu – remiantis visapusiškomis, patvirtintomis išvadomis – pabrėžti esminius aspektus ir atkreipti dėmesį į Parlamento darbui būtiną informaciją bei susieti ją su atitinkamomis viešųjų užduočių vykdymo gerinimo rekomendacijomis ir geriausia patirtimi.

   

  Kiti klausimai

  19. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nare?

  Taip.

  Kandidatuoju į šias pareigas dėl to, kad noriu prisidėti prie kuo geresnio viešųjų lėšų naudojimo ir institucijų veikimo siekiant ES tikslų. Man svarbu užtikrinti didžiausią pasitikėjimą ES veikla, pagerinti išteklių naudojimą ir optimaliai įgyvendinti politinius tikslus ES mokesčių mokėtojų labui.

  Tam reikia, kad savo funkcijas galėčiau vykdyti bendradarbiaudama su susijusiomis institucijomis ir šis bendradarbiavimas būtų sklandus ir grįstas pasitikėjimu. Pagal Sutartį iš Europos Audito Rūmų narių taip pat tikimasi nepriklausomumo, atitinkamos kvalifikacijos ir pasiryžimo vykdyti užduotis ES labui.

  Jei per klausymą nepavyktų įtikinti Parlamento, kad mano profesinės ir asmeninės savybės yra tinkamos ir kad kiek galėdama sieksiu nepriklausomos audito institucijos tikslų ir išpildysiu teisėtus jos nariams keliamus lūkesčius, neturėčiau tinkamo pagrindo savo užduotis atlikti taip, kaip buvau numačiusi. Todėl savo kandidatūrą atsiimčiau.


  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Austrijos kandidatas

  Nuorodos

  07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  5.5.2020

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CONT

  13.5.2020

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Mikuláš Peksa

  15.5.2020

   

   

   

  Svarstymas komitete

  25.6.2020

   

   

   

  Priėmimo data

  25.6.2020

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  16

  11

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

  Bogdan Rzońca

  Pateikimo data

  29.6.2020

   

   

  Atnaujinta: 2020 m. liepos 6 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika