SPRAWOZDANIE w sprawie nominacji Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego

  29.6.2020 - (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Mikuláš Peksa

  Procedura : 2020/0802(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0126/2020
  Teksty złożone :
  A9-0126/2020
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie nominacji Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego

  (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

  (Konsultacja)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0129/2020),

   uwzględniając art. 129 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9‑0126/2020),

  A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydatki zgłoszonej przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

  1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Helgi Berger na członka Trybunału Obrachunkowego;

  2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.

   


   

  ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS HELGI BERGER

   

  Podstawowe kompetencje

   

  – Wiele lat doświadczenia w dziedzinie audytu

  – Rozległe doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej i w finansach publicznych

  – Doświadczenie zawodowe jako sędzia

  – Doświadczenie zawodowe w dziedzinie polityki i komunikacji

  – Członkini rady nadzorczej i komitetów nadzorczych

  – Zdecydowana, asertywna, mobilna, stanowcza

  – Niezależność, przejrzystość, efektywność, skuteczność i optymalne wykorzystanie środków finansowych to obszary, którym poświęcam najwięcej uwagi.

   

   

  Doświadczenie zawodowe

   

  Federalne Ministerstwo Finansów, Austria:

   

  – Dyrektor generalna ds. budżetu i finansów publicznych styczeń 2016 r. – do chwili obecnej

  Dyrekcja ta ponosi ogólną odpowiedzialność za austriacki budżet federalny, a jej celem jest osiągnięcie trwałej konsolidacji finansów publicznych.

   

  Austriacki Trybunał Obrachunkowy, Austria:

   

  – Dyrektor generalna ds. zarządzania i administracji październik 2010 r. – grudzień 2015 r.

   

  Dyrektor generalna ds. audytu, dział 5
  (państwo federalne, kraje związkowe i gminy) lipiec – wrzesień 2010 r.

   

  Zastępca dyrektora generalnego ds. audytu, dział 5
  (państwo federalne, kraje związkowe i gminy) marzec 2008 r. – czerwiec 2010 r.

   

  Kierownik działu ds. komunikacji i relacji z parlamentami,

  rzeczniczka prasowa Austriackiego Trybunału Obrachunkowego
   październik 2006 r. – czerwiec 2010 r.


   

   

  Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości, Austria:

   

  Mianowanie na sędziego Sądu Okręgowego w Wiedniu lipiec 2006 r.

  Kandydatka na stanowisko sędziego kwiecień 2003 r. – czerwiec 2006 r.

   

  Federalne Ministerstwo Służby Publicznej i Sportu, Austria:

  Szefowa gabinetu wicekanclerza Austrii

  Zadanie specjalne: reforma administracji, urzędnicy służby cywilnej
   wrzesień 2000 r. – marzec 2003 r.

   

   

  Regionalny rząd Karyntii, Austria:

   

  Zastępca szefa gabinetu premiera Karyntii kwiecień 1999 r. – lipiec 2000 r.

   

   

  Parlament Europejski:

   

  Asystentka posła do PE listopad 1996 r. – kwiecień 1999 r.

   

   

   

  Wykształcenie i dyplomy

   

   

  Uniwersytet w Grazu

  Tytuł magistra nauk prawnych  1991–1996

   

   

   

  Uniwersytet w Grazu

  Program w zakresie eksportu i międzynarodowej działalności gospodarczej 1995–1996

   

   

  Program „Alpbach”

  Letnia szkoła integracji europejskiej  lato 1997 r.

   

   

  Uniwersytet w San Diego

  Kurs w zakresie mikroekonomii  lipiec 1998 r.


   

  Stanowiska bez uprawnień wykonawczych

   

  OBECNIE

   

  Przewodnicząca rady nadzorczej

  Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Austriackie Ministerstwo Skarbu)

   

  Rada nadzorcza

  AWS – Austria Wirtschaftsservice GmbH (austriacki bank prorozwojowy)

   

   

  Rada nadzorcza

  Justizbetreuungsagentur (agencja wsparcia w dziedzinie sądownictwa)

   

  Komisarz krajowa

  Oberösterreichische Landesbank

   

  Zastępca komisarza krajowego

  Pensionsversicherungsanstalt (zakład ubezpieczeń emerytalnych)

   

   

  W PRZESZŁOŚCI

   

  Przewodnicząca komisji etycznych

  Austriacki Trybunał Obrachunkowy

   

  Przewodnicząca

  Niezależny Komitet Arbitrażowy, Krajowa Agencja Antydopingowa

   

  Rada nadzorcza

  BIG Bundesimmobiliengesellschaft (federalne przedsiębiorstwo ds. majątku nieruchomego)

   


   

  ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI HELGI BERGER NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

  Doświadczenie zawodowe

  1. Proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym w dziedzinie finansów publicznych, albo w związku z planowaniem i wykonywaniem budżetu lub zarządzaniem budżetem, albo też w związku z kontrolą lub przeglądem budżetu.

   Mam rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie planowania i kontroli finansów publicznych oraz zarządzania nimi.

  1) Planowanie budżetu: Jako szefowa działu ds. budżetu w austriackim Federalnym Ministerstwie Finansów odpowiadam m.in. za planowanie i wykonanie austriackiego budżetu federalnego w wysokości ok. 80 mld EUR. W zakres moich kompetencji wchodzą również stosunki finansowe między szczeblem federalnym a krajami związkowymi i gminami, jak również reprezentowanie austriackich interesów finansowych na szczeblu UE oraz przepływy płatności między budżetem UE a austriackim budżetem federalnym.

  2) Zarządzanie budżetem: Jako szefowa sekcji prezydialnej w Austriackim Trybunale Obrachunkowym byłam odpowiedzialna za zarządzanie jego budżetem i za wykonanie budżetu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). W ramach funkcji, którą sprawuję obecnie, oprócz ogólnej odpowiedzialności za budżet odpowiadam w szczególności za wykonanie czterech rozdziałów budżetu, mianowicie za emerytury urzędników federalnych, wyrównywanie dochodów instytucji samorządowych, zarządzanie zasobami finansowymi, umowy w sprawie finansowania i umowy dotyczące wymiany walut.

  3) Kontrola budżetu: W ramach mojej dziesięcioletniej kariery w Austriackim Trybunale Obrachunkowym pracowałam w wielu dziedzinach i jako audytor istotnie przyczyniłam się do sposobu kontrolowania finansów publicznych.

   

  Przez ponad dwadzieścia lat pracy w tym zawodzie w zakresie planowania, wykonywania i kontroli finansów publicznych zawsze dbałam o najwyższą jakość, obiektywizm i fachowość. Jednogłośną nominację na stanowisko austriackiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przez wszystkie partie reprezentowane w austriackiej Radzie Narodowej uważam za uznanie mojego zrozumienia tej roli oraz moich kwalifikacji w tej dziedzinie.

   

  Poniżej przedstawiam w sposób bardziej szczegółowy kwestie poruszone powyżej.

   

  1) Od 2016 r. jako szefowa sekcji budżetowej w Federalnym Ministerstwie Finansów jestem w dużym stopniu zaangażowana w planowanie i opracowywanie austriackiej polityki budżetowej. Odpowiadam zarówno za średnioterminowe, jak i roczne planowanie budżetowe dotyczące austriackiego budżetu federalnego. Cel polityki fiskalnej polegający na zagwarantowaniu zrównoważonych i uporządkowanych finansów wymaga starannego planowania budżetu i dbałości o merytoryczne priorytety w odniesieniu do działań rządu. Planowanie budżetu opiera się na szczegółowych analizach i opracowywaniu scenariuszy na podstawie niezależnych prognoz gospodarczych i szczegółowych opracowań dotyczących konkretnych dodatkowych potrzeb innych ministerstw, a także wymaga opracowywania szczegółowych kontrpropozycji umożliwiających osiągnięcie celów budżetowych. Dzięki europejskim wytycznym zawartym w pakcie stabilności i wzrostu oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia skali zadłużenia (hamulec zadłużenia) udało nam się w ostatnich latach odwrócić dotychczasową tendencję w polityce budżetowej i doprowadzić do wyraźnej konsolidacji bez nowych długów. Okoliczność ta jest obecnie korzystna dla Austrii w kontekście międzynarodowych rynków finansowych i w obecnej sytuacji charakteryzującej się pandemią COVID-19 umożliwia Austrii opracowanie kompleksowych pakietów pomocowych.

   

  Wykonanie budżetu wymaga zwykle restrykcyjnego podejścia ze strony Federalnego Ministerstwa Finansów. W celu realizacji tych zadań niezbędne jest bardzo odpowiedzialne postępowanie w sekcji ds. budżetu, za którą odpowiadam, ponieważ w przypadku ewentualnych postulatów budżetowych dotyczących nowych projektów należy starannie rozważyć ich wartość dodaną w kontekście wynikających z nich konsekwencji dla budżetu. Jedynie w oparciu o zasadne argumenty możliwe jest trzymanie się określonych wytycznych budżetowych oraz jak najskuteczniejsze i jak najbardziej gospodarne wykorzystanie środków publicznych. Dane dotyczące budżetu Austrii dowodzą, że cel ten został w ostatnich latach osiągnięty.

   

  Moje obowiązki obejmują również coroczne negocjacje w sprawie budżetu UE oraz aspekty finansowe toczących się właśnie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. W zakres tych kompetencji wchodzą również takie zagadnienia jak zasoby własne UE, reforma rozporządzenia finansowego UE oraz coroczne absolutorium z wykonania budżetu w oparciu o sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

   

  Dominującym elementem mojej pracy w sekcji ds. budżetu było również wdrożenie reformy prawa budżetowego. Dzięki tej reformie Austria stworzyła podwaliny pod nowoczesny system zarządzania budżetem. Znacznie poprawiono przejrzystość fiskalną, wprowadzenie budżetowania memoriałowego (accrual budgeting) istotnie przyczyniło się do poprawy jakości, jeżeli chodzi o sprawozdawczość finansową, dzięki planowaniu średnioterminowemu znacznie poprawiła się dokładność planowania, a instrumenty budżetowe stały się bardziej elastyczne. W ramach reformy prawa budżetowego wprowadzono ponadto obowiązkową i opartą na wynikach ocenę skutków w odniesieniu do projektów regulacyjnych i innych, w ramach której systematycznie analizuje się wpływ projektów regulacyjnych w konkretnym wymiarze (np. w wymiarze równouprawnienia, a także w wymiarze finansowym, gospodarczym, środowiskowym i społecznym). Ocena ta jest postrzegana w skali międzynarodowej jako wzór zarządzania zorientowanego na wyniki. Reformę tę poddano już kompleksowej ocenie, a obecnie pracuje się nad wdrożeniem wyników tej oceny, za co osobiście odpowiadam.

   

  2) W Austriackim Trybunale Obrachunkowym jako szefowa sekcji prezydialnej odpowiadałam za planowanie budżetowe, opracowanie budżetu i jego wykonanie z pozycji organu zarządzającego budżetem, a więc z innej perspektywy. Zarządzanie budżetem trybunału obrachunkowego wymaga szczególnie odpowiedzialnego i oszczędnego obchodzenia się ze środkami publicznymi ze względu na funkcję instytucji jako wzoru do naśladowania, a z drugiej strony świadomości, że instytucja potrzebuje zasobów w postaci środków budżetowych niezbędnych do realizacji przewidzianych zadań kontrolnych w perspektywie długoterminowej. Oprócz budżetu zakres moich obowiązków obejmował również typowe zadania administracyjne (pracownicy, infrastruktura, IT, planowanie i rozwój, komunikacja, współpraca oraz sekretariat generalny INTOSAI).

   

  W okresie coraz szczuplejszych zasobów musieliśmy również rozwiązać w szczególności problem dotyczący redukcji budżetu, a jednocześnie stawić czoła konieczności utrzymania gotowości operacyjnej. Było to możliwe tylko dlatego, że zoptymalizowaliśmy nasze procesy i wykorzystaliśmy odpowiedni potencjał umożliwiający oszczędności. Jednocześnie w trakcie negocjacji z powodzeniem zwróciliśmy uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich zasobów budżetowych i kadrowych. Jako kierownik sekcji miałam na to decydujący wpływ.

   

  Austriacki Trybunał Obrachunkowy jest sekretariatem generalnym INTOSAI. Jako przedstawicielka sekretarza generalnego ds. finansowych odpowiadałam za wykonanie budżetu INTOSAI składającego się w szczególności ze składek członkowskich i dbałam o interesy budżetowe tej organizacji.

   

  W ramach mojej obecnej pracy w sekcji ds. budżetu zarządzam czterema spośród 35 rozdziałów budżetu federalnego (emerytury urzędników federalnych, wyrównywanie dochodów instytucji samorządowych, zarządzanie zasobami finansowymi, umowy w sprawie finansowania i umowy dotyczące wymiany walut). Jesteśmy w tym obszarze odpowiedzialni za planowanie, sterowanie z myślą o osiągnięciu zamierzonych efektów oraz za wykonanie i prace podsumowujące. Sprawowanie funkcji organu zarządzającego budżetem w odniesieniu do tych podziałów jest celowe i pozwala na odpowiednią zmianę perspektywy, a tym samym na różne postrzeganie kwestii związanych z wykonaniem budżetu.

   

  Odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi zdobyłam również podczas pełnienia funkcji w radach nadzorczych i administracyjnych. Zwłaszcza funkcja przewodniczącej rady nadzorczej austriackiej Federalnej Agencji ds. Finansowania, która odpowiada za emisję długu, obsługę zadłużenia i zarządzanie zasobami finansowymi rządu federalnego, oraz rady nadzorczej spółki prorozwojowej Austria Wirtschaftsservice była dla mnie źródłem doświadczeń umożliwiających spojrzenie również z innej perspektywy.

   

  Moje rozległe doświadczenie w różnych dziedzinach stanowi solidną podstawę umożliwiającą zrozumienie wyzwań stojących przed innymi i często ułatwia wypracowanie wspólnych konstruktywnych rozwiązań.

   

  3) W ramach mojej prawie dziesięcioletniej pracy w Austriackim Trybunale Obrachunkowym miałam możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy audytora zarówno w kraju, jak i na szczeblu międzynarodowym. To rozległe doświadczenie w dziedzinie kontroli finansów wykorzystuję w swojej codziennej pracy w Federalnym Ministerstwie Finansów w celu optymalnego wykorzystania środków publicznych.

   

  Jako audytor byłam również odpowiedzialna za zlecanie zadań kontrolnych i w ramach tej funkcji decydowałam o zakresie merytorycznym audytu, a także kierowałam procesem kontroli i wykorzystaniem zasobów. W szczególny sposób dbałam przy tym o fachowe przygotowanie zespołu audytowego do kontroli, uściślenie koncepcji zadania kontrolnego zgodnie z wytycznymi działu planowania audytu oraz o realizację projektu kontroli w wyznaczonym terminie i przy wykorzystaniu udostępnionych zasobów. Podczas wykonywania obowiązków szczególną uwagę zwracałam na merytoryczną jakość ustaleń kontroli i zaleceń. Sprawozdania z audytu dotyczące projektów zadań kontrolnych przeprowadzonych pod moim kierownictwem potwierdzają stosowność tego podejścia.

   

  Oprócz tego byłam również zaangażowana w proces zapewniania jakości około stu publikowanych corocznie sprawozdań Trybunału Obrachunkowego. Zadanie to stanowiło okazję do dogłębnego poznania różnych obszarów administracji i kontroli publicznej oraz do pogłębienia wiedzy na ten temat, a także do zapoznania się z różnymi metodami audytu i ich wynikami. Z zadaniem tym wiązał się jednocześnie obowiązek znajomości publikowanych ustaleń kontroli i zaleceń, a w razie potrzeby ich wyjaśnienia i interpretacji. W ten sposób w ciągu kilku lat udało mi się dogłębnie poznać działalność audytową wszystkich pięciu sekcji Trybunału Obrachunkowego, a tym samym poszerzyć i wzbogacić wiedzę na temat całego zakresu finansów publicznych. Ponadto odpowiadałam również za merytoryczne przygotowanie sprawozdań na potrzeby debaty publicznej i parlamentarnej.

   

  Odegrałam decydującą rolę w ramach strategicznego procesu zapoczątkowanego w 2005 r. oraz w związku z nowym ukierunkowaniem Austriackiego Trybunału Obrachunkowego, co wiązało się m.in. z opracowaniem deklaracji programowej, strategii i nowej procedury planowania działań. Jako szefowa sekcji odpowiadałam za ważne projekty reform w Trybunale Obrachunkowym, np. za instrumenty służące określaniu skuteczności działania Trybunału, takie jak procedura sprawozdawczości kontrolnej, procedura działań następczych czy nowe zorientowanie na skuteczność działania. W dziedzinie IT zrealizowaliśmy liczne projekty mające na celu usprawnienie wykonywania zadań przez działy audytu i umożliwiliśmy realizację zadań specjalnych wynikających z ustawy o partiach i ustaw o przejrzystości mediów przy wykorzystaniu zasobów internetowych. Byłam również odpowiedzialna za trzy publikacje Trybunału Obrachunkowego dotyczące kwestii związanych z reformą administracyjną.

   

  2. Co zaliczyłaby Pani do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym?

   Środki publiczne pochodzą z pracy podatników i moim ambitnym celem w administracji publicznej jest zarządzanie nimi w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Z myślą o realizacji tego celu zawsze dążyłam do wprowadzania reform służących lepszemu wykorzystaniu środków finansowych, zwracałam uwagę na skuteczne i efektywne wydatkowanie środków budżetowych, a dbając o rygorystyczne wykonanie budżetu, przyczyniałam się do konsolidacji finansów publicznych w Austrii.

   Zgodnie z tą filozofią do moich najważniejszych dotychczasowych osiągnięć zaliczyłabym mój wkład w reformy administracyjne:

   koordynacja i pomyślne zakończenie projektów reform administracyjnych jako szefowa gabinetu wicekanclerz i ówczesnej minister ds. usług publicznych i sportu (komisja ds. reformy administracyjnej, ustawa o reformie administracyjnej z 2001 r., reformy strukturalne w ministerstwach, wprowadzenie kontroli zasobów ludzkich na szczeblu federalnym i nowy system zarządzania stanowiskami);

   usytuowanie Austriackiego Trybunału Obrachunkowego jako najważniejszego promotora reform w Austrii, w związku z czym odpowiadałam za trzy publikacje Trybunału Obrachunkowego na temat kwestii związanych z reformą administracyjną i byłam autorką licznych przyczynków dla komisji zajmujących się reformą administracyjną i deregulacją, dzięki czemu miałam decydujący wpływ na publiczny wizerunek Trybunału Obrachunkowego jako inicjatora reform;

   wyrównanie dochodów instytucji samorządowych w Austrii w 2016 r., które zapoczątkowało fundamentalną zmianę systemową w odniesieniu do podziału zadań; wyrównywanie dochodów instytucji samorządowych stało się bardziej przejrzyste, sprawniejsze i prostsze;

   kompleksowa ocena reformy prawa budżetowego przy współudziale OECD, MFW i austriackich uniwersytetów w celu dalszego udoskonalania obowiązujących regulacji;

   utworzenie działu ds. przeglądu wydatków publicznych i konsekwentne zwracanie uwagi Federalnego Ministerstwa Finansów na tę kwestię z wyraźnym naciskiem na skuteczność i efektywność wykorzystania środków budżetowych.

  Jednym z najważniejszych osiągnięć jest dla mnie również z powodzeniem przeprowadzona konsolidacja budżetu i odpowiednio dobre dane budżetowe w ostatnich latach oraz silna pozycja Austrii na międzynarodowym rynku finansowym. Udało nam się odwrócić dotychczasową tendencję w polityce budżetowej i doprowadzić do wyraźnej konsolidacji bez emisji nowego długu. Podążanie drogą konsolidacji budżetowej jest możliwe jedynie dzięki sumiennej pracy i zasadnym argumentom. Moi bardzo profesjonalni współpracownicy wnieśli tu istotny wkład dzięki strategicznemu podejściu do rozwoju metod pracy w mojej sekcji. Dobre wyniki budżetowe, a w szczególności strategiczny kierunek rozwoju mojej sekcji to dla mnie główne sukcesy mojej dotychczasowej działalności.

  Rozwój pracowników oraz udana integracja i szkolenie młodych pracowników i kandydatów na stanowiska kierownicze w dziedzinach, za które ponosiłam odpowiedzialność, mają dla mnie osobiście decydujące znaczenie i uważam, że odpowiednie działania w tym zakresie zaliczają się do moich ważnych sukcesów.

  Ważniejszy od wszystkich sukcesów w mojej dotychczasowej karierze zawodowej jest jednak inny aspekt, mianowicie niezależność i nieuleganie wpływom. Ponieważ kwestia ta jest dla mnie bardzo ważna, ukończenie przygotowania do służby sędziego zaliczam do moich najważniejszych sukcesów.

  Nie mniej ważne jest dla mnie pierwsze miejsce dla Austriackiego Trybunału Obrachunkowego w austriackim indeksie zaufania z marca 2012 r. jako znakomite potwierdzenie uznania dla jego działalności jako niezależnej instytucji, a tym samym sukcesu związanego z moją pracą m.in. w dziedzinie komunikacji i strategicznego ukierunkowania działalności Austriackiego Trybunału Obrachunkowego.

  3. Jakie ma Pani doświadczenie zawodowe związane z międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą poza Pani krajem ojczystym?

   Moje dotychczasowe funkcje najczęściej obejmowały rozległe kompetencje w zakresie kwestii międzynarodowych, dzięki czemu zdobyłam odpowiednie doświadczenie zawodowe w instytucjach międzynarodowych i wielojęzycznych oraz jeżeli chodzi o współpracę z takimi instytucjami.

   Już na początku mojej ścieżki zawodowej zdobyłam doświadczenie w Parlamencie Europejskim i poznałam dzięki temu sposób jego funkcjonowania. Jako współpracowniczka posła do Parlamentu Europejskiego miałam do czynienia z komisjami zajmującymi się kwestiami prawnymi, prawami obywatelskimi, bezpieczeństwem wewnętrznym, podstawowymi swobodami i sprawami instytucjonalnymi, a także byłam w tym czasie świadkiem ustąpienia Komisji pod przewodnictwem J. Santera oraz śledziłam prace nad traktatem z Amsterdamu i przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty. Owe doświadczenia oraz wiedza, jaką można zdobyć wyłącznie podczas wieloletniej pracy w instytucji, miały kluczowe znaczenie na kolejnych etapach mojej kariery zawodowej i pomogły mi niezmiernie w niezbędnym zrozumieniu sposobu funkcjonowania instytucji europejskich.

   Jak już wcześniej wyjaśniłam, w Federalnym Ministerstwie Finansów do moich kompetencji należy reprezentowanie interesów finansowych Austrii na szczeblu UE oraz odpowiedzialność za przepływy finansowe między budżetem UE a austriackim budżetem federalnym. W tym kontekście w sposób szczególny odpowiadam za negocjacje w sprawie europejskiego budżetu rocznego, w tym za procedurę pojednawczą w Radzie Ecofin ds. budżetu, a za pośrednictwem Komisji Budżetowej i w granicach niezbędnych w tym celu wytycznych krajowych uczestniczę również w śródrocznym wykonywaniu budżetu UE (zwłaszcza budżetów korygujących) oraz w rocznej procedurze udzielania absolutorium. Działalność ta była szczególnym wyzwaniem zwłaszcza podczas ubiegłej prezydencji w Radzie UE. Obecnie jestem oczywiście odpowiedzialna również za aspekty finansowe w toczących się negocjacjach w sprawie wieloletnich ram finansowych.

   Podczas pracy w Austriackim Trybunale Obrachunkowym zdobyłam szerokie doświadczenie międzynarodowe w wielu dziedzinach międzynarodowych.

   I tak na przykład Austriacki Trybunał Obrachunkowy jest sekretariatem generalnym INTOSAI. Sekretariat generalny Austriackiego Trybunału Obrachunkowego realizuje centralne zadania administracyjne dla INTOSAI, wspiera Prezydium i kongres, dba o komunikację między członkami oraz organizuje seminaria i projekty specjalne. Dział zajmujący się tymi kwestiami wchodził w zakres mojej odpowiedzialności. Pełniąc tę funkcję, obok kwestii budżetowych, o których mowa powyżej, zajmowałam się również w szczególności przygotowywaniem kongresów, posiedzeń Prezydium i indywidualnych seminariów, a także byłam zaangażowana w prace grupy zadaniowej ds. komunikacji i w działalność w ramach inicjatywy na rzecz niezależności.

   Ponadto w zakres mojej odpowiedzialności w Austriackim Trybunale Obrachunkowym wchodziła współpraca z trybunałami obrachunkowymi państw członkowskich UE i z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. W ramach przygotowań do dorocznego posiedzenia komitetu kontaktowego, który zrzesza prezesów trybunałów obrachunkowych w UE i prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, uczestniczyłam w posiedzeniach urzędników łącznikowych. Podczas tych posiedzeń, których celem jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat bieżących kwestii w zakresie kontroli finansów publicznych w kontekście wykorzystania środków UE, przedstawiłam m.in. ówczesny postulat Austrii dotyczący wprowadzenia zasady kontroli wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Z perspektywy Austrii aspekt ten był tak ważny zwłaszcza dlatego, że celem tych kontroli jest zapewnienie skutecznego wykorzystania środków pomocowych UE.

   Źródłem bogatych doświadczeń był dla mnie ponadto projekt wzajemnej oceny zrealizowany w Norwegii wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Projekt, którym kierowałam z ramienia Austrii, koncentrował się odpowiednio na poprawie skuteczności i efektywności w związku z wykonywaniem zadań w ramach publicznej kontroli finansów, a przede wszystkim w ramach public relations.

  4. Czy udzielono Pani absolutorium w związku z wcześniejszymi funkcjami administracyjnymi, o ile taka procedura miała zastosowanie?

   Austriackie prawo budżetowe nie przewiduje procedury udzielania absolutorium, która byłaby porównywalna z procedurą udzielania absolutorium z wykonania budżetu UE. Austriacki Trybunał Obrachunkowy przedstawia Radzie Narodowej końcowe sprawozdanie finansowe dotyczące rozliczeń na szczeblu federalnym, które przyjmuje się po stosownych obradach. Udzielone w ten sposób całościowe i pośrednie absolutorium dotyczy również rozdziałów budżetu, za które jestem odpowiedzialna.

   W podmiotach, w których radzie nadzorczej zasiadam, absolutorium albo już udzielono, albo procedura jego udzielenia jest w toku.

  5. Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objęła Pani w wyniku nominacji politycznej?

   Nie piastuję i dotychczas nie piastowałam żadnych stanowisk politycznych.

  6. Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczyła Pani w swojej pracy zawodowej.

   (1) nowe pozycjonowanie i strategiczne ukierunkowanie Austriackiego Trybunału Obrachunkowego oraz wdrożenie odpowiednich reform;
  (2) odwrócenie trendu w austriackiej polityce fiskalnej w kierunku wyważonego budżetu;
  (3) szybkie i niebiurokratyczne ustanowienie funduszu zarządzania kryzysowego COVID-19 w celu zapewnienia niezbędnego finansowania działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

  Niezależność

  7. Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego muszą być „w pełni niezależni” w wykonywaniu swych funkcji. Jak zamierza Pani stosować się do tego obowiązku podczas pełnienia przyszłych zadań?

   Oprócz optymalnego wykorzystania środków publicznych kluczowymi wartościami są dla mnie niezależność, przejrzystość, obiektywizm, uczciwość i wysoka jakość. Zarówno moja decyzja o wyborze zawodu sędziego, jak i o ubieganiu się o stanowisko w Trybunale Obrachunkowym, były w dużej mierze spowodowane moją intencją, by pracować dla silnych i niezawisłych instytucji państwowych wykonujących swoje zadania z zachowaniem najwyższej jakości, obiektywnie, zgodnie z faktami oraz z dużą dozą uczciwości i niezależności.

   Zgodnie z tym tokiem rozumowania oczywiście przykładam najwyższą wagę do tych wartości również przy wypełnianiu swoich obowiązków, a także podczas sprawowania funkcji przewodniczącej Rady ds. Etyki w Trybunale Obrachunkowym. Rada ta została powołana w celu podniesienia świadomości na temat zasad i przepisów kodeksu postępowania oraz zapewnienia wsparcia i doradztwa pracownikom Austriackiego Trybunału Obrachunkowego w oparciu o deklarację z Limy i ewentualnie deklarację z Meksyku.

   Poszanowanie tych wartości również w codziennym wypełnianiu obowiązków ma dla mnie ogromne znaczenie. Wymaga to z jednej strony dobrego przygotowania pod względem treści i argumentów, a z drugiej strony – reprezentatywności i siły przekonywania. W ramach sprawowanych przez mnie dotychczas funkcji zawsze opierałam się podczas wykonywania swoich obowiązków na obu tych filarach. W ujęciu jednostkowym podejście to być może zwiększa nakłady, jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej zapewnia akceptację, siłę przekonywania i umiejętność motywowania. Próbuję również przekazywać to podejście dalej jako wzór do naśladowania.

   Dlatego jest dla mnie oczywiste, że – jeżeli zostanę mianowana na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – wartości te, a przede wszystkim pełna niezależność, będą służyły za podstawę mojej przyszłej pracy. Oznacza to, że będę wykonywała powierzone mi zadanie, nie używając bezprzedmiotowych argumentów i opierając się wyłącznie na jak największej rzeczowości, na solidnych danych liczbowych i faktach, mając przy tym zawsze na uwadze, aby nigdy nie pojawił się nawet cień konfliktu interesów, a także abym służyła przykładem, pełniąc funkcję członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

  8. Czy Pani lub ktokolwiek z Pani bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w zalegalizowanym związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z Pani przyszłymi obowiązkami?

   Nie.

  9. Czy jest Pani gotowa ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?

   Oczywiście jestem gotowa udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

  10. Czy jest Pani stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

   Nie jestem stroną w żadnym toczącym się postępowaniu sądowym.

  11. Czy pełni Pani czynną lub wykonawczą funkcję polityczną? Jeśli tak, na jakim szczeblu? Czy zajmowała Pani jakiekolwiek stanowisko polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

   Nie pełnię i nie pełniłam żadnej czynnej ani wykonawczej funkcji politycznej.

   Moje obecne funkcje nadzorcze i zarządcze nie są stanowiskami politycznymi, lecz wynikają z pełnionej przeze mnie funkcji urzędnika w Federalnym Ministerstwie Finansów. Oczywiście ustąpię z tych funkcji, jeżeli zostanę mianowana na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

  12. Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pani z piastowanych stanowisk, na które została Pani wybrana, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych funkcji partyjnych?

   Nigdy nie byłam członkiem żadnej partii politycznej, nie piastuję również żadnego wybieralnego urzędu ani stanowiska w partii.

  13. Jak postąpiłaby Pani w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pani kraju?

   

   W takim przypadku zareagowałbym dokładnie w taki sam sposób, jak w każdym innym przypadku dotyczącym innego państwa członkowskiego. Zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi przepisami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w sytuacji podejrzenia wdrożyłabym przewidziane środki w proaktywny i profesjonalny sposób.

   

   Jest dla mnie oczywiste, że we wszystkich moich działaniach muszę zwracać baczną uwagę na to, by nigdy nie pojawił się choćby cień konfliktu interesów. Walka z oszustwami, korupcją i nieprawidłowościami ma zasadnicze znaczenie dla zaufania do instytucji. W związku z tym ogromne znaczenie ma zdecydowane działanie w przypadku podejrzenia w rozumieniu kultury zerowej tolerancji, które należy niezwłocznie podjąć we współpracy z wszystkimi właściwymi instytucjami.

  Wykonywanie obowiązków

  14. Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do należytego zarządzania finansami?

   Polityka i administracja muszą – co słuszne – coraz intensywniej zajmować się kwestią skuteczności i wpływu. Zagadnienia efektywności, skuteczności i wpływu znajdują się w centrum dyskusji na temat należytego zarządzania finansami. Obywatelki i obywatele mają powód, by znać odpowiedź na pytanie o jak najefektywniejsze wykorzystanie i osiągnięty wpływ każdego euro z pieniędzy podatników. Kwestie związane z zarządzaniem budżetem nie ograniczają się już tylko do podziału środków finansowych, ale także w szczególności do ich zamierzonego wpływu. Moim zdaniem w celu optymalnego wykorzystania środków publicznych należy poświęcić tym kwestiom więcej uwagi oraz przenieść nacisk z ukierunkowania na wkład na ukierunkowanie na rezultaty.

   Zmiana kulturowa, polegająca na przeniesieniu punktu ciężkości na należyte zarządzanie finansami, miała miejsce w wielu różnych dziedzinach. Na przykład od czasu reformy budżetu w 2013 r. austriacka administracja odgrywa wiodącą rolę w zarządzaniu ukierunkowanym na wpływ. Istotny rozwój jakościowy austriackiej administracji publicznej był powiązany z oceną oddziaływania ukierunkowaną na wpływ w zakresie inicjatyw i projektów legislacyjnych, a także z obowiązkowymi celami w zakresie wpływu, obejmującymi konkretne środki i wskaźniki zawarte w dokumentach budżetowych.

   W związku z tym rozwojem również w dziedzinie kontroli finansowej pojawia się pytanie nie tylko o legalne i prawidłowe wykorzystanie środków publicznych, ale także przede wszystkim o należyte, efektywne i skuteczne wykorzystanie tych środków. Publiczna kontrola finansowa musi na to zareagować, koncentrując się na kontroli wykonania zadań. Celem publicznej kontroli finansowej jest nie tylko weryfikacja legalności i prawidłowości wykorzystania środków publicznych, ale także zajęcie się kwestią należytego, efektywnego i skutecznego wykorzystania tych środków, tak aby móc realizować cele polityki oraz wnieść oczekiwany wkład w poprawę należytego zarządzania finansami poprzez odpowiednie zalecenia. Kontrole wykonania zadań powinny zapewniać decydentom solidną podstawę do podejmowania decyzji politycznych w celu poprawy zarządzania.

   Sprawdzenie, czy polityki i programy osiągnęły zakładane cele oraz czy optymalnie wykorzystano środki finansowe, wymaga szerszej perspektywy i może również stanowić wyzwanie dla ustalonego trybu pracy instytucji audytowych. Tworzy jednak wyraźną wartość dodaną, jeśli chodzi o zorientowane przyszłościowo i ukierunkowane na reformy działania podejmowane przez instytucje publiczne. Zewnętrzna perspektywa publicznej kontroli finansowej może dostarczyć wskazówek, które pozwolą zlikwidować nieprawidłowości, zbadać tradycyjne struktury i procesy, a przede wszystkim nadać impulsy do reform dla decydentów. Ten wkład w bardziej optymalne wykorzystanie środków publicznych przynosi również instytucji audytowej i jej pracownikom satysfakcjonującą wartość dodaną z ich działalności. Również przy działaniach kontrolnych chodzi o efektywność i wpływ wykorzystanych zasobów.

  15. Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał Obrachunkowy jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak zapewniłaby Pani dalszą poprawę współpracy między Trybunałem a Parlamentem Europejskim (w szczególności jego Komisją Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności?

   Kontrola publiczna jest obok autonomii budżetowej zasadniczym elementem systemu demokratycznego. Jak najskuteczniejsze spełnienie tej roli wymaga odpowiedniego wsparcia ze strony odpowiedzialnych instytucji.

   Zarówno w odniesieniu do procedury udzielania absolutorium, jak i w drodze sprawozdań specjalnych Europejski Trybunał Obrachunkowy musi zadbać o kompleksową, wiarygodną i obiektywną podstawę prac parlamentarnych o najwyższym poziomie jakości, zapewniając w ten sposób niezbędną przejrzystość kontroli parlamentarnej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także obywatelki i obywatele powinni móc polegać na jakości ustaleń i ocen, sprawozdania muszą być dostępne w odpowiednim czasie, zanim podjęte zostaną ewentualne decyzje, a w odniesieniu do obszarów działania należy opracować odpowiednie zalecenia ukierunkowane na wdrożenie.

   Przede wszystkim jednak obszary kontroli muszą dotyczyć bieżących i istotnych w przyszłości kwestii oraz obejmować istotne obszary ryzyka. W każdym razie właściwa jest usystematyzowana wymiana informacji na te tematy z Parlamentem Europejskim czy też Komisją Kontroli Budżetowej.

   Przez dziesięć lat odpowiadałam w Austriackim Trybunałem Obrachunkowym za parlamentarne kontakty z Radą Narodową i parlamentami krajów związkowych. Doświadczenie z tej pracy nauczyło mnie, że kluczowe znaczenie dla skutecznej kontroli finansowej ma przede wszystkim kwestia opracowywania sprawozdań w sposób przyjazny dla czytelnika oraz zaleceń ukierunkowanych na realizację, a także działań następczych. Kolejny pozytywny wkład może wnieść odpowiednia prezentacja sprawozdania i wniosków w kontekście dyskusji w Komisji Kontroli Budżetowej, ale również w odpowiednich wyspecjalizowanych komisjach.

   Jeżeli wymogi te są spełnione, Parlament ma solidną podstawę do wypełniania funkcji kontrolnej w interesie demokratycznej odpowiedzialności oraz zasadności i zrównoważonego charakteru całej UE.

  16. Co według Pani stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań i w jaki sposób należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania?

   W związku ze skoncentrowaniem się na kulturze należytego zarządzania finansami w administracji publicznej istnieją oczekiwania co do publicznej kontroli finansowej. Środki publiczne są wypracowywane przez podatników, wobec których ponosimy odpowiedzialność, powinny zatem być wykorzystywane w bardzo odpowiedzialny, efektywny i skuteczny sposób, aby osiągnąć cele polityk i programów oraz zapewnić optymalne wykorzystanie środków.

   Te niezwykle ważne kwestie są zazwyczaj przedmiotem kontroli wykonania zadań. Jak już wspomniałam, w rezultacie od publicznej kontroli finansowej oczekuje się, że będzie odpowiednio rozwijać prace kontrolne i kierować się tymi założeniami. Austriacki Trybunał Obrachunkowy przeprowadza głównie kontrole wykonania zadań, a administracja austriacka odgrywa od czasu reformy budżetu w 2013 r. wiodącą rolę w zarządzaniu środkami publicznymi ukierunkowanym na wpływ. Zarówno w Austriackim Trybunale Obrachunkowym, jak i w Federalnym Ministerstwie Finansów mogłam się przekonać o wartości dodanej szerszego zakresu kontroli wykonania zadań oraz korzyści płynących z zarządzania ukierunkowanego na wpływ. Uważam, że ustanowione w austriackiej konstytucji zasady ukierunkowania na wpływ, przejrzystości, efektywności i możliwie wiernego przedstawiania sytuacji finansowej są zasadami przewodnimi.

   Instytucje audytowe mogą zasadnie oczekiwać, że audyty będą skoncentrowane na efektywności i skuteczności wykorzystania środków budżetowych, na oświadczeniach na temat osiągnięcia celów polityki, a także na zaleceniach dotyczących lepszego wykorzystania środków publicznych. Publiczne sprawozdania z kontroli w sprawie wyników stanowią kompleksową podstawę dla decydentów politycznych, kadry kierowniczej i personelu instytucji publicznych, umożliwiającą usprawnienie pracy instytucji z myślą o optymalnym wykorzystaniu środków publicznych. Zapewniają one przejrzystość i tym samym zwiększają niezbędną świadomość i prawdopodobieństwo realizacji. Ponadto wzmacniają zaufanie obywatelek i obywateli. Należy zatem w większym stopniu wykorzystywać wartość dodaną kontroli wykonania zadań i sprawozdań specjalnych będących ich wynikiem. Jeżeli zostanę mianowana na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, chętnie podzielę się moim doświadczeniem w dziedzinie kontroli wykonania zadań i zarządzania ukierunkowanego na wpływ z myślą o realizacji celów Unii Europejskiej.

  17. Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, krajowymi instytucjami kontrolnymi i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

   Artykuł 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej słusznie stanowi, że Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując swoją niezależność.

   Współpraca w duchu zaufania i niezależności zakłada zrozumienie stanowiska drugiej strony. Jest to tak istotne przede wszystkim dlatego, że na poziomie trybunałów obrachunkowych pojawia się różnorodność, która stanowi o szczególnej jakości Unii Europejskiej. Krajowe trybunały obrachunkowe mają bardzo różne stanowiska prawne i zakresy obowiązków, co wynika z ich historii. Przeprowadzane przez nie kontrole finansowe, kontrole zgodności i kontrole wykonania zadań różnią się zakresem, jednak każdy z tych trybunałów ma swoje mocne strony. To samo dotyczy często wdrażania programów i polityk UE na szczeblu krajowym.

   Stanowi to co prawda wyzwanie, ale jest tym bardziej skuteczne, aby podczas współpracy i przy kontrolach kłaść nacisk na uczenie się od najlepszych, a także omawiać te wnioski na szczeblu europejskim i krajowym oraz wdrażać zalecenia.

   To podejście oparte na współpracy jest niezbędne także dlatego, że znaczna część budżetu UE jest realizowana w ramach zarządzania dzielonego, a optymalne wykorzystanie funduszy mogą zapewnić wyłącznie obaj partnerzy kontroli publicznej we wspólnym działaniu.

   Jak już wspomniałam, moje obowiązki w Austriackim Trybunale Obrachunkowym obejmowały także kontakty z trybunałami obrachunkowymi państw członkowskich UE oraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, w ramach których przedstawiłam m.in. stanowisko Austrii w sprawie nasilenia kontroli wykonania zadań przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

   Kolejnymi ważnymi elementami poprawy współpracy są z pewnością tymczasowe postępy wynikające z nowej strategii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wykonania zadań, a także z lepszej koordynacji programów kontroli i optymalnego wdrożenia wspólnych kontroli. W dalszym ciągu będę koncentrować się na tej kwestii.

   Kluczowe znaczenie ma ponadto współpraca Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z parlamentami narodowymi i instytucjami krajowymi. Biorąc pod uwagę znaczenie zarządzania dzielonego dla budżetu, należy skupić się na poprawie wykorzystania środków UE we współpracy z państwami członkowskimi. Również w tym obszarze działania kluczowe byłoby położenie nacisku na Europejskim Trybunale Obrachunkowym i Parlamencie Europejskim wraz z parlamentami narodowymi i krajowymi organami nadzoru.

  18. Jak zapewniłaby Pani dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału Obrachunkowego, tak aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie niezbędne informacje o precyzyjności danych dostarczanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie?

  Jak już wyjaśniłam w odpowiedzi na poprzednie pytanie, oparta na zaufaniu współpraca między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a krajowymi organami kontrolnymi przy jednoczesnym poszanowaniu niezależności stanowi kluczowy element skutecznej publicznej kontroli finansowej przy wszystkich czynnościach kontrolnych. Tylko razem można osiągnąć zakładane cele na poziomie europejskim oraz obniżyć poziom błędu.

  To podejście oparte na współpracy ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia Parlamentowi Europejskiemu odpowiednich ustaleń kontroli, które mają konkretny związek z państwami członkowskimi. Krajowe organy kontrolne odznaczają się zrozumieniem specyfiki regionalnej oraz szczegółową wiedzą, natomiast Europejski Trybunał Obrachunkowy – ogólną perspektywą i sieciowym „europejskim” dostępem. Wymiana ustaleń kontroli i danych z kontroli w ramach przepisów prawnych jest zatem w każdym razie wskazana zarówno z punktu widzenia efektywnego wykorzystania zasobów kontroli, jak i skuteczności kontroli.

  Zakłada to jednak równocześnie jednolite standardy audytu i odpowiedniej wymiany doświadczeń między audytorami. Wspólne warsztaty, programy szkoleniowe i dwustronna wymiana audytorów w każdym przypadku będą przyczyniać się do wzajemnego zrozumienia i świadomości specyfiki każdej ze stron. Według mnie pozytywny przykład stanowi zainicjowany przez Austriacki Trybunał Obrachunkowy program MBA w dziedzinie kontroli publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu.

  Decydujące znaczenie ma jednak w szczególności sposób opracowywania sprawozdań, zwłaszcza w złożonych sprawach. Również w szczegółowych kwestiach istotne jest – na podstawie wyczerpujących i aktualnych ustaleń – zwrócenie uwagi na najważniejsze przesłania i skoncentrowanie się na informacjach potrzebnych do pracy parlamentarnej, a także połączenie ich z odpowiednimi zaleceniami w celu poprawy realizacji zadań publicznych lub najlepszych praktyk.

  Inne zagadnienia

  19. Czy wycofa Pani swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu w sprawie Pani powołania będzie nieprzychylna? 

  Tak.

  Ubiegam się o to stanowisko, ponieważ chcę wnieść wkład w jak najlepsze wykorzystanie środków publicznych i funkcjonowanie instytucji z myślą o realizacji europejskich celów. Zależy mi na uzyskaniu jak największego zaufania do pracy na szczeblu europejskim, poprawie wykorzystania środków i optymalnej realizacji celów polityki w interesie europejskiego podatnika.

  Warunkiem tego jest możliwość pełnienia przeze mnie tej funkcji w jak najlepszej współpracy opartej na zaufaniu z zainteresowanymi instytucjami. Traktat również przewiduje, że członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego są niezależni i odpowiednio wykwalifikowani oraz wykonują swoje obowiązki w interesie UE.

  Jeżeli podczas wysłuchania nie zdołam przekonać Parlamentu do swoich umiejętności zawodowych i osobistych oraz do mojej identyfikacji z celami niezależnej instytucji kontrolnej i uzasadnionymi oczekiwaniami stawianymi jej członkom, nie będzie to stanowiło odpowiedniej podstawy do wykonywania moich obowiązków w zakładany przez mnie sposób. W takim wypadku wycofam moją kandydaturę.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat AT

  Odsyłacze

  07630/2020 – C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  5.5.2020

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CONT

  13.5.2020

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Mikuláš Peksa

  15.5.2020

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  25.6.2020

   

   

   

  Data przyjęcia

  25.6.2020

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  16

  11

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Gilles Boyer, Jeroen Lenaers, Mikuláš Peksa, Antonio Maria Rinaldi, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel

  Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

  Bogdan Rzońca

  Data złożenia

  29.6.2020

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności