ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година — Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия

29.6.2020 - (09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Моника Холмайер
(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)


Процедура : 2020/2092(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0127/2020
Внесени текстове :
A9-0127/2020
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година — Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2020, приет от Комисията на 3 юни 2020 г. (COM(2020)0421),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020, приета от Съвета на 24 юни 2020 г. и предадена на Парламента на следващия ден (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0127/2020),

А. като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 5/2020 е да се продължи предоставянето на подкрепа за бежанците и приемните общности в отговор на кризата в Сирия,

Б. като има предвид, че Комисията предложи да осигури 100 милиона евро под формата на нови бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, за да се финансират проекти в областта на достъпа до образование, подкрепата за препитанието и осигуряването на здравеопазване, услуги по водоснабдяване, канализация и събиране на отпадъците, както и социална закрила за приемните общности и бежанците (сирийски бежанци и палестински бежанци от Сирия) в Йордания и Ливан,

В. като има предвид, че Комисията предложи да осигури 485 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения, за да се финансира продължаването на двете основни действия на Съюза в областта на хуманитарната помощ в Турция, а именно Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства (Emergency Social Safety Net (ESSN) и Програмата за обвързано с условия предоставяне на парични средства за образование (Conditional Cash Transfer for Education (CCTE), и да се осигурят 68 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, за да се покрие предварителното финансиране по линия на CCTE през 2020 г.,

Г. като има предвид, че се очаква средствата на ESSN, по линия на която се предоставят месечни парични преводи на около 1,7 милиона бежанци, да се изчерпат най-късно през март 2021 г., и че Комисията предложи осигуряването на 400 милиона евро за удължаването ѝ до края на 2021 г., и като има предвид, че много комплексни въпроси, като например преразглеждането на целевите критерии и изпълнението на стратегическия преход към програмиране за развитие, изискват своевременна консултация и координация с турските органи и партньорите по изпълнението,

Д. като има предвид, че CCTE предоставя пари в брой на семейства бежанци, чиито деца посещават училище, вместо да работят, докато настоящият договор изтича през октомври 2020 г., и като има предвид, че Комисията предложи да предостави 85 милиона евро, за да се даде възможност за продължаване на програмата с още една година и до края на декември 2021 г.,

1. приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 5/2020 във вида, в който е представен от Комисията, чиято цел е предоставянето на 100 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания като подкрепа за устойчивост на бежанците и приемните общности в Йордания и Ливан, и на 485 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 68 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, за да се гарантира продължаването на спешната хуманитарна помощ за бежанците в Турция;

2. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020;

3. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2020 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г.: продължаване на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция (2020/2092(BUD))

Уважаеми господин Председател,

Имам честта да Ви представя становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (комисията LIBE), под формата на писмо, в съответствие с член 56 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно предложението на Комисията за проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2020 г. във връзка с продължаването на подкрепата за бежанците и приемните общности в отговор на сирийската криза в Йордания, Ливан и Турция. Комисията LIBE препоръчва приемането на това предложение.

 

Управлението на притока от мигранти и бежанци е транснационално явление от ключово значение и сътрудничеството с държавите партньори в областта на миграцията е приоритет за Комисията за мандата 2019 – 2024 г. Освен това се позоваваме на резолюцията, приета от Парламента, относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците[5], в която той „признава, че управлението на миграцията изисква големи инвестиции, подходящи ресурси и гъвкави и прозрачни инструменти, и че в следващите години ще бъдат необходими добре планирани, гъвкави и рационализирани инструменти за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията“.

 

Във връзка с това подчертаваме, че настоящият проект на коригиращ бюджет ще допринесе за ефективното изпълнение на приоритетите на Съюза, неговите международни задължения и основната цел на Глобалния пакт за бежанците, а именно по-голям ангажимент от страна на държавите за справедливо и предвидимо споделяне на отговорността. Комисията LIBE подчертава колко е важно да се гарантира непрекъснатост на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция, в съответствие с хуманитарните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Комисията LIBE признава положителното въздействие на текущите проекти в областта на достъпа до образование, подкрепата за препитанието и осигуряването на здравеопазване, канализация, водоснабдяване и канализационни услуги и социална закрила за приемащите общности и бежанците в Йордания и Ливан, както и на двете основни действия на Съюза в областта на хуманитарната помощ за бежанци в Турция – Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства и Програмата за обвързано с условия предоставяне на парични средства за образование.

 

Признаваме значението на това спешно финансиране, особено предвид посоченото от ВКБООН рязко увеличаване на броя на уязвимите семейства, нуждаещи се от помощ в Йордания, Ливан и Турция в резултат на ограничителните мерки във връзка с COVID-19.

 

Становището се основава на посещения на място в Турция и Ливан, които са сред държавите, приели най-голям брой бежанци в света – както като абсолютен брой, така и в сравнение с тяхното население. Тези посещения на място насочиха вниманието към често несигурното положение на бежанците в тези държави, по-специално на лицата в уязвимо положение и на непридружените деца, както и липсата на перспектива за интеграция в приемащата държава или безопасно и доброволно завръщане в страната на произход поради продължителни конфликти. Тази ситуация се усложнява допълнително от въздействието в тези общности на световната пандемия от коронавирус. Трябва също така да подчертаем необходимостта от спазване на принципа на забрана за връщане от всички държави домакини и настоятелно призоваваме Комисията и Съвета да гарантират и да дадат възможност на Турция, Ливан и Йордания да се придържат към този ключов принцип.

 

Освен това комисията LIBE проведе редица изслушвания и размени на мнения с експерти в тази област, в които беше подчертана добавената стойност на финансирането от страна на Съюза за бежанците и техните приемни общности по отношение на жизнения стандарт и предоставянето на основни услуги, както и по отношение на укрепването на устойчивостта на бежанците и тяхната интеграция.

 

За да бъде ефективна обаче, подкрепата трябва да бъде дългосрочна и надеждна, по-специално по отношение на осигуряването на образование в училище и на здравеопазване. Поради това финансирането от Съюза следва да се основава на дългосрочно програмиране, за да се избегнат във възможно най-голяма степен последващи коригиращи бюджети, които да бъдат разглеждани чрез ускорени процедури. Препоръчваме на Парламента да одобри това предложение, за да се гарантира плавен преход от настоящата към следващата МФР, и призоваваме Комисията да осигури устойчиво програмиране като част от предстоящата МФР.

 

Бихме искали да подчертаем необходимостта от дългосрочни и устойчиви решения за бежанците, а инструментите като презаселване и хуманитарни коридори също следва да бъдат финансирани по подходящ начин.

 

С оглед на всичко посочено по-горе настоятелно препоръчваме одобряване без излишно забавяне на позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2020, за да се осигури окончателното му приемане от Парламента преди лятната ваканция.

С уважение,

(подпис) Хуан Фернандо Лопес Агилар  Гуендолин Делбос‑Корфийлд


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.6.2020

 

 

 

 

 

Последно осъвременяване: 3 юли 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност