ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

29.6.2020 - (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Monika Hohlmeier
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2020/2092(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0127/2020
Předložené texty :
A9-0127/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, který Komise přijala dne 3. června 2020 (COM(2020)0421),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, který Rada přijala dne 24. června 2020 a postoupila následujícího dne Parlamentu (2020 09060/2020 – C9-0189/2020),

 s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

 s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0127/2020),

A. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020 je pokračování poskytování podpory uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi,

B. vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 100 milionů EUR v nových prostředcích na závazky a na platby na financování projektů v oblasti přístupu ke vzdělávání, podpory obživy a zajištění zdraví, hygieny, zásobování vodou a odpadových služeb a sociální ochrany ve prospěch hostitelských komunit a uprchlíků (syrští uprchlíci a palestinští uprchlíci ze Sýrie) v Jordánsku a Libanonu,

C. vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 485 milionů EUR v prostředcích na závazky na financování pokračování dvou hlavních akcí humanitární pomoci Unie v Turecku – nouzové záchranné sociální sítě (ESSN) a programu podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání (CCTE) – a částky 68 milionů EUR v prostředích na platby na pokrytí předběžného financování opatření v rámci CCTE v roce 2020,

D. vzhledem k tomu, že v rámci ESSN jsou poskytovány měsíční převody hotovosti přibližně 1,7 milionu uprchlíků a očekává se, že nejpozději v březnu 2021 budou finanční prostředky vyčerpány, vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 400 milionů EUR na prodloužení této pomoci do konce roku 2021, a vzhledem k tomu, že řada složitých otázek, jako je revize kritérií zacílení a uskutečnění strategického přechodu k plánování rozvoje, vyžaduje včasné konzultace a koordinaci s tureckými orgány a s aktéry zapojenými do provádění,

E. vzhledem k tomu, že v rámci CCTE je poskytována hotovost rodinám uprchlíků, jejichž děti navštěvují školu namísto toho, aby pracovaly, vzhledem k tomu, že současná smlouva končí v říjnu 2020, a vzhledem k tomu, že Komise navrhla poskytnutí částky 85 milionů EUR, aby mohl program fungovat další rok do konce prosince 2021,

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 5/2020 předložený Komisí, na jehož základě má být poskytnuta částka 100 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby na podporu uprchlíků a hostitelských komunit v Jordánsku a v Libanonu a částky 485 milionů EUR v prostředcích na závazky a 68 milionů EUR v prostředcích na platby za účelem zajištění pokračování naléhavé humanitární pomoci uprchlíkům v Turecku;

2. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020;

3. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 5/2020 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


 

 

DOPIS VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Pan Johan Van Overtveldt

předseda

Rozpočtový výbor

BRUSEL

Věc: Stanovisko k návrhu opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: Pokračování podpory určené uprchlíkům a hostitelským společenstvím v Jordánsku, Libanonu a Turecku v reakci na krizi v Sýrii (2020/2092(BUD))

Vážený pane předsedo,

mám tu čest předat Vám tímto dopisem stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) podle článku 56 jednacího řádu Parlamentu, jež se týká návrhu opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: pokračování podpory určené uprchlíkům a hostitelským společenstvím v Jordánsku, Libanonu a Turecku v reakci na krizi v Sýrii. Tento návrh předložila Komise a výbor LIBE doporučuje jeho přijetí.

 

Řízení příchodu přistěhovalců a uprchlíku je klíčovým mezinárodním jevem a spolupráce s partnerskými zeměmi v oblasti migrace je prioritou Komise pro její funkční období v letech 2019 až 2024. Mimoto odkazujeme na usnesení přijaté Parlamentem, které se týkalo pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících[5] a v němž Parlament „uznává, že řízení migrace vyžaduje značné investice, odpovídající zdroje a flexibilní a transparentní nástroje a že v nadcházejících letech budou zapotřebí dobře koncipované, pružné a jednoduché nástroje k řešení problémů migrace“.

 

V této souvislosti zdůrazňujeme, že tento návrh opravného rozpočtu by přispěl k účinnému provádění priorit Unie a jejích mezinárodních závazků a k plnění hlavního cíle globálního paktu o uprchlících, konkrétně pak v souvislosti s pevnějším závazkem států ke spravedlivějšímu a předvídatelnějšímu sdílení povinností. Výbor LIBE poukazuje na to, že v souladu s humanitárními zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti je důležité zajistit pokračování podpory pro uprchlíky a hostitelské komunity v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Výbor LIBE uznává pozitivní dopad v současnosti realizovaných projektů v oblasti přístupu ke vzdělávání, podpory živobytí a poskytování zdravotnických a sanitárních služeb a služeb týkajících se vody a odpadu a projektů v oblasti sociální ochrany určených pro hostitelské komunity a uprchlíky v Jordánsku a Libanonu a přínos dvou hlavních akcí Unie zaměřených na humanitární podporu uprchlíků v Turecku - nouzové záchranné sociální sítě (ESSN) a programu podmíněných převodů peněžní hotovosti pro vzdělávání (CCTE).

 

Uznáváme význam takovéhoto krizového financování, především s ohledem na to, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) upozornil, že v důsledku opatření omezujících pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19 počet zranitelných rodin v Jordánsku, Libanonu a Turecku, které potřebují pomoc, dramaticky vzrostl.

 

Stanovisko vychází z návštěv míst v Turecku a Libanonu, které patří země hostící největší počet uprchlíků na celém světě, pokud porovnáme jejich počet s místním obyvatelstvem. Tyto návštěvy „v terénu“ upozornily na často obtížnou situaci uprchlíků v těchto zemích, především osob ve zranitelné situaci a dětí bez doprovodu, a na nedostatek možností případné integrace v hostitelské zemi nebo bezpečného a dobrovolného návratu do země původu s ohledem na dlouhotrvající konflikty. Situaci dále komplikuje dopad, který na tyto komunity má celosvětová pandemie koronaviru. Musíme také zdůraznit, že je třeba, aby všechny hostitelské země dodržovaly zásadu nenavracení, a naléhavě žádáme Komisi a Radu, aby zajistily, že Turecko, Libanon a Jordánsko tuto zásadu budou dodržovat, a v této věci jim poskytovaly pomoc.

 

Výbor LIBE také uspořádal řadu slyšení a výměn názorů s odborníky v této oblasti, při nichž bylo poukázáno na to, jakým způsobem financování Unie výrazně zlepšuje situaci uprchlíků i hostitelských komunit, pokud jde o životní podmínky a poskytování základních služeb i v souvislosti s posilováním odolnosti uprchlíků a jejich integrací.

 

Nicméně pokud má být tato podpora účinná, musí být dlouhodobá a spolehlivá, především v oblasti školního vzdělávání a zdravotní péče. Financování Unie by se proto mělo zakládat na dlouhodobém plánování, aby se v co největší míře předešlo dalším návrhům opravného rozpočtu, které musí být řešeny v rámci zrychlených postupů. Doporučujeme, aby Parlament tento návrh schválil, neboť zajistí hladký přechod ze stávajícího do příštího VFR, a žádáme Komisi, aby v rámci budoucího VFR zajistila udržitelné plánování.

 

Rádi bychom zdůraznili, že je třeba poskytnout uprchlíkům dlouhodobá a udržitelná řešení a že je také třeba financovat nástroje, jako je přesídlení nebo humanitární koridory.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jednoznačně doporučujeme, aby byl postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu 5/2020 bezodkladně schválen, s cílem zajistit jeho konečné přijetí Parlamentem ještě před letními prázdninami.

S pozdravem

(podpisy)

 

Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos-Corfield

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.6.2020

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 3. července 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí