BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020 til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

29.6.2020 - (09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Monika Hohlmeier
(Forenklet procedure jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 1)


Procedure : 2020/2092(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0127/2020
Indgivne tekster :
A9-0127/2020
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020 til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], særlig artikel 44,

 der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019[2],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[3],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[4],

 der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Kommissionen den 3. juni 2020 (COM(2020)0421),

 der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Rådet den 24. juni 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

 der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

 

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0127/2020),

A. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 5/2020 er at fortsætte med at yde støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise,

B. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der ydes 100 mio. EUR i nye forpligtelses- og betalingsbevillinger til finansiering af projekter inden for områderne adgang til uddannelse, støtte til opretholdelse af eksistensgrundlaget og levering af sundheds-, sanitets-, vandforsynings- og affaldshåndteringsydelser samt social beskyttelse til værtssamfund og flygtninge (syriske flygtninge og palæstinensiske flygtninge fra Syrien) i Jordan og Libanon,

C. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der stilles 485 mio. EUR til rådighed i forpligtelsesbevillinger til finansiering af videreførelsen af EU's to vigtigste aktioner vedrørende humanitær bistand i Tyrkiet — det sociale krisesikkerhedsnet og betingede kontantoverførsler til uddannelse, og at der stilles 68 mio. EUR til rådighed i betalingsbevillinger til dækning af forfinansiering inden for rammerne af betingede kontantoverførsler til uddannelse i 2020,

D. der henviser til, at det sociale krisesikkerhedsnet foretager månedlige kontantoverførsler til omkring 1,7 millioner flygtninge, og at midlerne forventes opbrugt senest i marts 2021, der henviser til, at Kommissionen foreslår, at der stilles 400 mio. EUR til rådighed til at forlænge det indtil udgangen af 2021, og til, at mange komplekse spørgsmål såsom gennemgangen af målkriterierne og gennemførelsen af den strategiske overgang til udviklingsprogrammering kræver rettidig høring og koordinering med de tyrkiske myndigheder og gennemførelsespartnerne,

E. der henviser til, at der gennem betingede kontantoverførsler til uddannelse ydes kontant bistand til flygtningefamilier, hvis børn ikke arbejder, men går i skole, der henviser til, at den nuværende kontrakt udløber i oktober 2020, og til at Kommissionen har foreslået, at der stilles 85 mio. EUR til rådighed, således at programmet kan videreføres i yderligere et år frem til udgangen af december 2021,

1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2020 som forelagt af Kommissionen, der har til formål at stille 100 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed som støtte til opbygning af modstandsdygtighed for flygtninge og værtssamfund i Jordan og Libanon og 485 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 68 mio. EUR i betalingsbevillinger for at sikre fortsat, akut humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet;

2. godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020;

3. pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


 

 

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Johan Van Overtveldt

Formand

Budgetudvalget 

BRUXELLES

Vedr.: Udtalelse om forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020: Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet (2020/2092(BUD))

Kære formand

Jeg har den ære hermed at fremsende udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) i form af en skrivelse, jf. artikel 56 i Parlamentets forretningsorden, om Kommissionens forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 vedrørende fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet, som LIBE-udvalget anbefaler at vedtage.

 

Håndteringen af ankomsten af migranter og flygtninge er et vigtigt tværnationalt fænomen, og samarbejde med partnerlande om migration er en prioritet for Kommissionen for perioden 2019-2024. Endvidere henviser vi til den beslutning, der blev vedtaget af Parlamentet om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og lovlig migration og om flygtninge[5], hvori Parlamentet "erkender, at forvaltningen af migration kræver store investeringer, tilstrækkelige ressourcer samt fleksible og gennemsigtige instrumenter, og at veludformede, fleksible og strømlinede instrumenter til håndtering af migrationsudfordringerne vil være nødvendige i de kommende år".

 

I denne forbindelse understreger vi, at dette forslag til ændringsbudget vil bidrage til en effektiv gennemførelse af Unionens prioriteter, dens internationale forpligtelser og det vigtigste mål i den globale aftale om flygtninge, nemlig en stærkere forpligtelse fra staternes side til en retfærdig og forudsigelig deling af ansvaret. LIBE-udvalget understreger betydningen af at sikre kontinuitet i støtten til flygtninge og værtssamfund i Jordan, Libanon og Tyrkiet i overensstemmelse med de humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed. LIBE-udvalget anerkender de positive virkninger af igangværende projekter på områderne adgang til uddannelse, støtte til opretholdelse af eksistensgrundlaget og levering af sundheds-, sanitets-, vandforsynings- og affaldshåndteringsydelser samt social beskyttelse til værtssamfund og flygtninge i Jordan og Libanon samt de to vigtigste aktioner vedrørende humanitær bistand i Tyrkiet — det sociale krisesikkerhedsnet og betingede kontantoverførsler til uddannelse.

 

Vi anerkender betydningen af en sådan nødfinansiering, især med den dramatiske stigning, som er påpeget af UNHCR, i antallet af sårbare familier, der har brug for hjælp i Jordan, Libanon og Tyrkiet som følge af covid-19-nedlukningsforanstaltningerne.

 

Udtalelsen er baseret på besøg i marken i Tyrkiet og Libanon, som er blandt de lande, der huser det største antal flygtninge i verden, hvad enten det er i antal eller i forhold til deres befolkning. Disse besøg på stedet synliggjorde den ofte vanskelige situation for flygtninge i disse lande, navnlig dem, der befinder sig i en sårbar situation, og uledsagede børn, og den manglende udsigt til integration i værtslandet eller til sikker og frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet på grund af langvarige konflikter. Denne situation kompliceres yderligere af de virkninger, som den globale covid-19-pandemi har på disse samfund. Vi skal også understrege, at det er nødvendigt, at alle værtsstater overholder princippet om non-refoulement, og opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at sikre og muliggøre, at Tyrkiet, Libanon og Jordan tilslutter sig dette centrale princip.

 

LIBE-udvalget har desuden afholdt en lang række høringer og udvekslinger med eksperter fra marken, som fremhævede den forskel, som EU's finansiering gør for flygtninge og deres værtssamfund med hensyn til levestandard og levering af grundlæggende tjenesteydelser og styrkelse af flygtningenes modstandsdygtighed og deres integration.

 

For at være effektiv skal støtten imidlertid være langsigtet og pålidelig, navnlig med hensyn til skoleundervisning og sundhedspleje. EU-finansieringen bør derfor baseres på en langsigtet programmering for så vidt muligt at undgå, at efterfølgende ændringsbudgetforslag behandles efter fremskyndede procedurer. Vi anbefaler, at Parlamentet tilslutter sig dette forslag for at sikre en gnidningsløs overgang fra den nuværende til den næste FFR, og vi opfordrer Kommissionen til at sikre en bæredygtig programmering som led i den kommende FFR.

 

Vi vil gerne understrege behovet for langsigtede og bæredygtige løsninger for flygtninge, og at instrumenter som genbosættelse og humanitære korridorer også bør finansieres ordentligt.

 

I lyset af ovenstående henstiller vi indtrængende til, at Rådets holdning til forslaget til ændringsbudget nr. 5/2020 godkendes hurtigst muligt for at sikre en endelig vedtagelse i Parlamentet inden sommerferien.

Med venlig hilsen

(sign.) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.6.2020

 

 

 

 

 

Seneste opdatering: 3. juli 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik