ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία

29.6.2020 - (09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2020/2092(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0127/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0127/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[1], και ιδίως το άρθρο 44,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 2019[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[4],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Ιουνίου 2020 (COM(2020)0421),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2020 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0127/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 είναι η συνέχιση της παροχής στήριξης σε πρόσφυγες και κοινότητες υποδοχής για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 100 εκατομμύρια EUR σε νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της στήριξης των μέσων διαβίωσης και της παροχής υπηρεσιών υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες (Σύρους πρόσφυγες και Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Συρία) στην Ιορδανία και τον Λίβανο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 485 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση της συνέχισης των δύο κύριων ενωσιακών δράσεων ανθρωπιστικής στήριξης στην Τουρκία, του Κοινωνικού Διχτυού Ασφαλείας Έκτακτης Ανάγκης (ESSN) και του Προγράμματος για την υπό όρους μεταφορά χρημάτων για την εκπαίδευση (CCTE), και να διατεθούν 68 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθεί η προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του CCTE το 2020·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ESSN παρέχει μηνιαίες μεταφορές μετρητών σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες και ότι οι πόροι του αναμένεται να έχουν εξαντληθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 400 εκατομμύρια EUR για να παραταθεί η λειτουργία του έως το τέλος του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά πολύπλοκα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση των κριτηρίων στοχοθέτησης και η εφαρμογή της στρατηγικής μετάβασης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, απαιτούν έγκαιρη διαβούλευση και συντονισμό με τις τουρκικές αρχές και τους εταίρους υλοποίησης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το CCTE παρέχει μετρητά σε οικογένειες προσφύγων τα παιδιά των οποίων πηγαίνουν σχολείο αντί να εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 85 εκατομμύρια EUR για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του προγράμματος για ένα επιπλέον έτος έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή 100 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για να στηριχθεί η ανθεκτικότητα των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία και τον Λίβανο, και στην παροχή 485 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 68 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής στήριξης στους πρόσφυγες στην Τουρκία·

2. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 – Συνέχιση της στήριξης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης (2020/2092(BUD))

Κύριε πρόεδρε,

Σας διαβιβάζω δια της παρούσης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) υπό μορφή επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 όσον αφορά τη συνέχιση της στήριξης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, την έγκριση της οποίας συνιστά η Επιτροπή LIBE.

 

Η διαχείριση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων αποτελεί σημαντικό διεθνικό φαινόμενο, και η συνεργασία με τις χώρες εταίρους σε θέματα μετανάστευσης αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή για την περίοδο 2019-2024. Επιπλέον, παραπέμπουμε σε ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες[5], σύμφωνα με το οποίο «αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί μείζονες επενδύσεις, επαρκείς πόρους και ευέλικτους και διαφανείς μηχανισμούς και ότι θα είναι απαραίτητη η θέσπιση καλοσχεδιασμένων, ευέλικτων και εξορθολογισμένων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης κατά τα επόμενα έτη».

 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ένωσης, στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών της και στην επίτευξη του κύριου στόχου του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες, δηλαδή στην ενίσχυση της δέσμευσης των κρατών για δίκαιο και προβλέψιμο επιμερισμό των ευθυνών. Η επιτροπή LIBE υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Η επιτροπή LIBE αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν εν εξελίξει έργα στους τομείς της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της στήριξης των μέσων διαβίωσης, και της παροχής υπηρεσιών υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, για τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες στην Ιορδανία και τον Λίβανο, καθώς και οι δύο κύριες ενωσιακές δράσεις ανθρωπιστικής στήριξης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, το Κοινωνικό Δίχτυ Ασφαλείας Έκτακτης Ανάγκης (ESSN) και το Πρόγραμμα για την υπό όρους μεταφορά χρημάτων για την εκπαίδευση (CCTE).

 

Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εν λόγω χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, ιδίως ενόψει της δραματικής αύξησης, όπως επισημαίνει η UNHCR, των ευάλωτων οικογενειών που χρειάζονται βοήθεια στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία λόγω των μέτρων περιορισμού στο πλαίσιο της COVID-19.

 

Η γνωμοδότηση βασίζεται σε επιτόπιες επισκέψεις στην Τουρκία και τον Λίβανο, που συγκαταλέγονται στις χώρες οι οποίες φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο, είτε σε απόλυτα νούμερα είτε κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό τους. Κατά τις εν λόγω επιτόπιες επισκέψεις διαπιστώθηκε η συχνά επισφαλής κατάσταση των προσφύγων στις χώρες αυτές, ειδικότερα δε των προσφύγων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και η έλλειψη προοπτικής ένταξης στη χώρα υποδοχής ή ασφαλούς και οικειοθελούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής λόγω παρατεταμένων συγκρούσεων. Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται περαιτέρω από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού στις εν λόγω κοινότητες. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι είναι αναγκαία η συμμόρφωση όλων των κρατών υποδοχής με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και να προτρέψουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν και να διευκολύνουν την τήρηση αυτής της βασικής αρχής από την Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία.

 

Επιπλέον, η επιτροπή LIBE πραγματοποίησε πολυάριθμες ακροάσεις και ανταλλαγές απόψεων με εμπειρογνώμονες στον συγκεκριμένο τομέα, κατά τις οποίες υπογραμμίστηκε η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στο επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους, στην παροχή βασικών υπηρεσιών, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προσφύγων και της ένταξής τους.

 

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική, η στήριξη πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη, ιδίως όσον αφορά την παροχή εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, ούτως ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο επακόλουθες προτάσεις διορθωτικού προϋπολογισμού οι οποίες πρέπει να εξεταστούν με ταχείες διαδικασίες. Συνιστούμε στο Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με την παρούσα πρόταση, ώστε να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο επόμενο ΠΔΠ, και καλούμε την Επιτροπή να μεριμνήσει για βιώσιμο προγραμματισμό στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ.

 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίες μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις για τους πρόσφυγες, και ότι μέσα όπως η επανεγκατάσταση και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται επαρκώς.

 

Με βάση τα ανωτέρω, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η τελική έγκρισή της από το Κοινοβούλιο πριν από τις θερινές διακοπές.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπογραφή) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2020

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου