RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

29.6.2020 - (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Monika Hohlmeier
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)


Menetlus : 2020/2092(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0127/2020
Esitatud tekstid :
A9-0127/2020
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[1], eriti selle artiklit 44,

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 27. novembril 2019. aastal[2],

 võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[3],

 võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[4],

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2020, mille komisjon võttis vastu 3. juunil 2020. aastal (COM(2020)0421),

 võttes arvesse 24. juunil 2020. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta (09060/2020 – C9-0189/2020),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kirja,

 

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0127/2020),

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2020 eesmärk on jätkata pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamist seoses Süüria kriisiga;

B. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku eraldada 100 miljonit eurot uute kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et rahastada Jordaanias ja Liibanonis projekte sellistes valdkondades nagu hariduse kättesaadavus, elatusallikate toetamine, tervishoiu-, kanalisatsiooni-, vee- ja jäätmekäitlusteenuste pakkumine ning sotsiaalkaitse tagamine vastuvõtvatele kogukondadele ja pagulastele (kes on Süüria enda pagulased ja Süüriast saabunud Palestiina pagulased);

C. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku eraldada 485 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena, et rahastada kahe peamise liidu humanitaarabimeetme – hädaolukorra sotsiaalse turvavõrgu (ESSN) ja tingimuslike haridusotstarbeliste sularahaülekannete (CCTE) – jätkamist Türgis, ning eraldada 68 miljonit eurot maksete assigneeringutena, et katta CCTE raames 2020. aastal tehtavad eelmaksed;

D. arvestades, et ESSN teeb igakuiseid rahaülekandeid umbes 1,7 miljonile pagulasele ja programmil saab raha otsa hiljemalt 2021. aasta märtsis, arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku eraldada 400 miljonit eurot selle pikendamiseks 2021. aasta lõpuni, ning arvestades, et paljude keeruliste küsimuste lahendamiseks, nagu sihtrühma kindlaksmääramise kriteeriumide läbivaatamine ja strateegiline üleminek arengu programmitööle, tuleb aegsasti konsulteerida ja koordineerida tegevust Türgi ametiasutuste ja rakenduspartneritega;

E. arvestades, et CCTE annab raha pagulasperedele, kus lapsed ei tööta, vaid käivad koolis, arvestades, et senine leping lõpeb 2020. aasta oktoobris, ning arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku eraldada 85 miljonit eurot, et programm saaks kesta veel ühe aasta kuni 2021. aasta detsembri lõpuni;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2020, millega kavatsetakse eraldada 100 miljonit eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena, et toetada pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vastupanuvõimet Jordaanias ja Liibanonis, ning 485 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 68 miljonit eurot maksete assigneeringutena, et tagada Türgis pagulastele antava kiireloomulise humanitaarabi jätkumine;

2. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta heaks;

3. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2020 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI

Hr Johan Van Overtveldt

Esimees

Eelarvekomisjon 

BRÜSSEL

Teema: Arvamus 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5 kohta: Pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga (2020/2092(BUD))

Austatud esimees

Mul on au edastada Teile kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 56 esitatud kirja vormis arvamus komisjoni ettepaneku kohta vastu võtta 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5, mis on seotud pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamisega Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga ning mille LIBE-komisjon soovitab vastu võtta.

 

Rändajate ja pagulaste saabumise haldamine on võtmetähtsusega piiriülene nähtus ning rändealane koostöö partnerriikidega on komisjoni prioriteet ametiajal 2019–2024. Lisaks osutame parlamendi poolt vastu võetud resolutsioonile turvalist, korrakohast ja seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas saavutatud edu kohta[5], milles parlament „võtab teadmiseks, et rände juhtimine eeldab tohutuid investeeringuid, piisavaid ressursse ning paindlikke ja läbipaistvaid vahendeid, ning märgib, et lähiaastatel on rändeprobleemidega tegelemiseks vaja hästi kavandatud, paindlikke ja sujuvalt toimivaid instrumente“.

 

Sellega seoses rõhutame, et käesolev paranduseelarve projekt aitaks tõhusalt rakendada liidu prioriteete, rahvusvahelisi kohustusi ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe peamist eesmärki, milleks on riikide suurem pühendumine õiglasele ja prognoositavale vastutuse jagamisele. LIBE-komisjon rõhutab, kui oluline on tagada jätkuv toetus pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele Jordaanias, Liibanonis ja Türgis kooskõlas humanitaarpõhimõtetega, milleks on inimlikkus, neutraalsus, erapooletus ja sõltumatus. LIBE-komisjon tunnistab positiivset mõju, mida avaldavad käimasolevad projektid, mis käsitlevad juurdepääsu haridusele, elatusvahendite toetamist ning tervishoiu-, kanalisatsiooni-, vee- ja jäätmeteenuste ning sotsiaalkaitse pakkumist vastuvõtvatele kogukondadele ja pagulastele Jordaanias ja Liibanonis, ning positiivset mõju, mida pagulastele Türgis avaldavad kaks peamist liidu humanitaarabimeedet, milleks on hädaolukorra sotsiaalne turvavõrk (ESSN) ja tingimuslik hariduslik rahaülekanne (CCTE).

 

Tunnistame sellise erakorralise rahastamise tähtsust, eelkõige seoses ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt osutatud selliste haavatavate perekondade arvu järsu suurenemisega, kes vajavad abi Jordaanias, Liibanonis ja Türgis COVID-19 liikumispiirangute tõttu.

 

Arvamus põhineb kohapealsetel kontrollkäikudel Türgisse ja Liibanoni, mis kuuluvad nende riikide hulka, kes võtavad vastu kõige rohkem pagulasi maailmas, kas arvuliselt või võrreldes oma elanikkonnaga. Need kohapealsed külastused osutasid pagulaste, eelkõige haavatavas olukorras olevate pagulaste ja saatjata alaealiste sageli ebakindlale olukorrale nendes riikides ning sellele, et pikaleveninud konfliktide tõttu puudub väljavaade integreerumiseks vastuvõtvasse riiki või turvaliseks ja vabatahtlikuks tagasipöördumiseks päritoluriiki. Seda olukorda raskendab veelgi koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia mõju nendele kogukondadele. Samuti peame rõhutama, et kõik vastuvõtvad riigid peavad järgima tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, ning kutsuma komisjoni ja nõukogu tungivalt üles tagama ja võimaldama Türgil, Liibanonil ja Jordaanial sellest põhimõttest kinni pidada.

 

Lisaks korraldas LIBE-komisjon arvukalt kuulamisi ja arvamuste vahetusi valdkonna ekspertidega, mille käigus rõhutati pagulastele ja neid vastuvõtvatele kogukondadele ette nähtud liidu rahaliste vahendite erinevust elatustaseme ja põhiteenuste osutamise ning pagulaste vastupanuvõime tugevdamise ja nende integreerimise osas.

 

Kuid selleks, et toetus oleks tõhus, peab see olema pikaajaline ja usaldusväärne, eelkõige seoses hariduse ja tervishoiu pakkumisega. Seetõttu peaks liidupoolne rahastamine põhinema pikaajalisel programmitööl, et vältida võimalikult suures ulatuses hilisemaid paranduseelarve ettepanekuid, mida tuleks käsitleda kiirendatud menetlustega. Soovitame parlamendil selle ettepanekuga nõustuda, et tagada sujuv üleminek praeguselt mitmeaastaselt finantsraamistikult järgmisele, ning kutsume komisjoni üles tagama jätkusuutliku programmitöö osana järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust.

 

Tahaksime rõhutada, et pagulaste jaoks on vaja pikaajalisi ja kestlikke lahendusi ning et nõuetekohaselt tuleks rahastada ka ümberasustamise ja humanitaarkoridoride vahendeid.

 

Eespool toodut arvesse võttes soovitame tungivalt kiita nõukogu seisukoht paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta põhjendamatu viivituseta heaks, et tagada selle lõplik vastuvõtmine parlamendis enne suvepuhkust.

Lugupidamisega

(allakirj.) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos-Corfield


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.6.2020

 

 

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika