MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa

29.6.2020 - (09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Monika Hohlmeier
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2020/2092(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0127/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0127/2020
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 44 artiklan,

 ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020[2],

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3],

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon komission 3. kesäkuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (COM(2020)0421),

 ottaa huomioon neuvoston 24. kesäkuuta 2020 vahvistaman ja seuraavana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020 (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kirjeen,

 

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0127/2020),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2020 tarkoituksena on jatkaa tuen antamista pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin johdosta;

B. toteaa komission ehdottaneen, että osoitetaan 100 miljoonaa euroa uusina maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, jotta voidaan rahoittaa hankkeita, joilla parannetaan koulutukseen pääsyä, tuetaan elinkeinoja ja lisätään terveydenhuolto-, puhtaanapito-, vesi- ja jätehuoltopalvelujen ja sosiaaliturvan tarjoamista pakolaisille (syyrialaispakolaiset ja Syyriasta saapuneet palestiinalaispakolaiset) ja heitä vastaanottaneille yhteisöille Jordaniassa ja Libanonissa;

C. toteaa komission ehdottaneen, että osoitetaan 485 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, jotta voidaan jatkaa EU:n kahden tärkeimmän humanitaarisen tukitoimen, hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon ja koulutusta tukevan ehdollisen rahansiirto-ohjelman, rahoittamista Turkissa, ja että osoitetaan 68 miljoonaa euroa maksumäärärahoina, jotta voidaan kattaa koulutusta tukevasta ehdollisesta rahansiirto-ohjelmasta suoritettavat ennakkomaksut vuonna 2020;

D. ottaa huomioon, että hätätilanteiden sosiaalinen turvaverkko tarjoaa kuukausittain käteisavustuksia noin 1,7 miljoonalle pakolaiselle ja sen määrärahojen arvioidaan loppuvan viimeistään maaliskuussa 2021; ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osoitetaan 400 miljoonaa euroa sen jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka, ja toteaa, että useat monimutkaiset kysymykset, kuten kohdentamiskriteereiden tarkistaminen ja strateginen siirtyminen ohjelmasuunnitteluun, edellyttävät ajantasaista keskustelua ja koordinointia Turkin viranomaisten ja täytäntöönpanokumppaneiden kanssa;

E. ottaa huomioon, että koulutusta tukevasta ehdollisesta rahansiirto-ohjelmasta tarjotaan käteisavustuksia pakolaisperheille, joiden lapset käyvät koulua työnteon sijasta, ja että voimassa oleva sopimus päättyy lokakuussa 2020; ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osoitetaan 85 miljoonaa euroa, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa vielä vuoden ajan joulukuun 2021 loppuun;

1. panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 5/2020, jonka tarkoituksena on osoittaa 100 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina selviytymiskykyä kehittävään tukeen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Jordaniassa ja Libanonissa sekä 485 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 68 miljoonaa euroa maksumäärärahoina sen varmistamiseen, että voidaan jatkaa kiireellistä humanitaarista tukea pakolaisille Turkissa;

2. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2020;

3. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

 

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Johan Van Overtveldt

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Bryssel

Asia: Lausunto lisätalousarvioesityksestä nro 5 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa (2020/2092(BUD))

Arvoisa puheenjohtaja

Minulla on kunnia toimittaa Teille oheisena kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) työjärjestyksen 56 artiklan mukaisesti kirjeen muodossa antama lausunto komission ehdotuksesta lisätalousarvioksi nro 5 vuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Lisätalousarvioesitys koskee tuen jatkamista pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa, ja LIBE-valiokunta suosittaa sen hyväksymistä.

 

Muuttajien ja pakolaisten maahantulon hallinta on keskeinen kansainvälinen ilmiö, ja muuttoliikkeeseen liittyvä yhteistyö kumppanimaiden kanssa on yksi komission painopisteistä kaudella 2019–2024. Lisäksi viittaamme parlamentin antamaan päätöslauselmaan turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden[5] edistymisestä. Siinä todetaan, että maahanmuuton hallinta edellyttää suuria investointeja, riittäviä resursseja sekä joustavia ja avoimia välineitä ja että lähivuosina tarvitaan hyvin suunniteltuja, joustavia ja yksinkertaistettuja välineitä muuttoliikkeen haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Tältä osin korostamme, että tämä lisätalousarvioesitys edistäisi unionin painopisteiden, sen kansainvälisten velvoitteiden ja pakolaisia koskevan Global Compact -aloitteen päätavoitteen tehokasta täytäntöönpanoa eli valtioiden vahvempaa sitoutumista tasapuoliseen ja ennakoitavaan vastuunjakoon. LIBE-valiokunta korostaa, että on tärkeää varmistaa pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa annettavan tuen jatkuvuus humaanisuuden, neutraaliuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden humanitaaristen periaatteiden mukaisesti. LIBE-valiokunta on tietoinen käynnissä olevien hankkeiden myönteisistä vaikutuksista koulutukseen pääsyn, elinkeinojen tukemisen ja terveydenhuolto-, puhtaanpito-, vesi- ja jätehuoltopalvelujen tarjoamisen sekä sosiaaliturvan aloilla pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Jordaniassa ja Libanonissa sekä unionin kahden tärkeimmän Turkissa olevia pakolaisia koskevan humanitaarisen tukitoimen, hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon (ESSN) ja ehdollisen rahansiirron koulutusta varten (CCTE), myönteisistä vaikutuksista.

 

Tunnustamme tällaisen hätärahoituksen merkityksen, erityisesti kun UNHCR toi esiin, että Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa avun tarpeessa olevien haavoittuvassa asemassa olevien perheiden määrä on kasvanut dramaattisesti covid-19 -pandemian eristystoimenpiteiden seurauksena.

 

Lausunto perustuu vierailuihin Turkkiin ja Libanoniin, jotka kuuluvat eniten pakolaisia vastaanottaneisiin maihin maailmassa riippumatta siitä, lasketaanko pakolaisten kokonaismäärä vai heidän osuutensa väestöstä. Näillä tutustumiskäynneillä tuotiin esiin pakolaisten, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ja ilman huoltajaa olevien lasten, usein epävarma tilanne näissä maissa sekä puutteelliset mahdollisuudet kotoutua vastaanottavaan maahan tai palata turvallisesti ja vapaaehtoisesti lähtömaahan pitkittyneiden konfliktien vuoksi. Tilannetta mutkistaa entisestään koronaviruksen maailmanlaajuisen pandemian vaikutus näihin yhteisöihin. Meidän on myös korostettava, että kaikkien vastaanottavien valtioiden on noudatettava palauttamiskiellon periaatetta, ja kehotettava komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että Turkki, Libanon ja Jordania noudattavat tätä keskeistä periaatetta, ja mahdollistamaan sen noudattamisen.

 

Lisäksi LIBE-valiokunta järjesti lukuisia kuulemisia ja keskusteluja alan asiantuntijoiden kanssa. Niissä tuotiin esiin, miten unionin rahoitus vaikuttaa pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen elintasoon ja peruspalvelujen tarjoamiseen sekä pakolaisten selviytymiskyvyn ja heidän kotoutumisensa vahvistamiseen.

 

Jotta tuki olisi tehokasta, sen on kuitenkin oltava pitkäaikaista ja luotettavaa erityisesti koulutuksen ja terveydenhuollon osalta. Sen vuoksi unionin rahoituksen olisi perustuttava pitkän aikavälin ohjelmasuunnitteluun, jotta vältettäisiin mahdollisimman pitkälle myöhemmät lisätalousarvioesitykset, jotka on käsiteltävä nopeutetussa menettelyssä. Suosittelemme, että parlamentti hyväksyy tämän ehdotuksen, jotta varmistetaan sujuva siirtyminen nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä seuraavaan rahoituskehykseen, ja kehotamme komissiota varmistamaan kestävän ohjelmasuunnittelun osana tulevaa monivuotista rahoituskehystä.

 

Haluaisimme korostaa, että pakolaisia varten tarvitaan pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja ja että uudelleensijoittamisen ja humanitaaristen käytävien kaltaisia välineitä olisi myös rahoitettava asianmukaisesti.

 

Edellä esitetyn perusteella suosittelemme painokkaasti, että neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 5/2020 hyväksytään ilman aiheetonta viivytystä sen varmistamiseksi, että parlamentti hyväksyy sen lopullisesti ennen kesätaukoa.

Kunnioittavasti

(allekirjoitus) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield

 


 

 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.6.2020

 

 

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö