Izvješće - A9-0127/2020Izvješće
A9-0127/2020

IZVJEŠĆE o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu

29.6.2020 - (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier
(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)


Postupak : 2020/2092(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0127/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0127/2020
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu

(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Europski parlament

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 44.,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020., konačno donesen 27. studenoga 2019.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[3],

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[4],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2020, koji je Komisija usvojila 3. lipnja 2020. (COM(2020)0421),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 koje je Vijeće usvojilo 24. lipnja 2020. i narednog dana proslijedilo Europskom parlamentu (09060/2020 – C9-0189/2020),

 uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0127/2020),

A. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 5/2020 nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovor na krizu u Siriji;

B. budući da je Komisija predložila da se osigura 100 milijuna EUR novih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja za financiranje projekata u područjima pristupa obrazovanju, potpore sredstvima za život i pružanja zdravstvenih usluga, sanitarnih usluga, usluga vodoopskrbe i odvodnje te socijalne zaštite za zajednice domaćina i izbjeglice (sirijske izbjeglice i palestinske izbjeglice iz Sirije) u Jordanu i Libanonu;

C. budući da je Komisija predložila da se osigura 485 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za financiranje nastavka dviju glavnih mjera humanitarne pomoći EU-a: Mreže za hitnu socijalnu pomoć (ESSN) i uvjetovane novčane pomoći za obrazovanje (CCTE) te 68 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se pokrilo pretfinanciranje u okviru uvjetovane novčane pomoći za obrazovanje (CCTE) tijekom 2020. godine;

D. budući da se iz Mreže za hitnu socijalnu pomoć osiguravaju mjesečni novčani transferi za oko 1,7 milijuna izbjeglica te se očekuje da će sredstava ponestati najkasnije u ožujku 2021.; budući da je Komisija predložila da se osigura iznos od 400 milijuna EUR kako bi se djelovanje te mreže produljilo do kraja 2021.; budući da je za mnoga složena pitanja poput revizije ciljanih kriterija i provedbe strateškog prijelaza na programiranje razvojne pomoći potrebno pravovremeno savjetovanje i koordinacija s turskim tijelima i provedbenim partnerima;

E. budući da se uvjetovanom novčanom pomoći za obrazovanje osiguravaju novčana sredstva za izbjegličke obitelji čija djeca pohađaju školu umjesto da rade; budući da aktualni ugovor za uvjetovanu novčanu pomoć za obrazovanje ističe u listopadu 2020.; budući da je Komisija predložila dodjelu 85 milijuna EUR kako bi se omogućilo da program traje još godinu dana i do kraja prosinca 2021.;

1. prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 5/2020 koji je podnijela Komisija i kojem je cilj osigurati 100 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja za potporu izgradnji otpornosti izbjeglica i zajednica domaćina u Jordanu i Libanonu, te 485 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 68 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja za nastavak pružanja hitne humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj;

2. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020;

3. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2020 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te nacionalnim parlamentima.


 

 

PISMO ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

Johan Van Overtveldt

Predsjednik

Odbor za proračune 

BRUXELLES

Predmet: Mišljenje o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 za opći proračun za 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu (2020/2092(BUD))

Poštovani g. predsjedniče,

Čast mi je dostaviti Vam mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) u obliku pisma u skladu s člankom 56. Poslovnika Parlamenta o prijedlogu Komisije za nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. u vezi s nastavkom pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovor na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj. Odbor LIBE preporučuje da se taj prijedlog usvoji.

 

Upravljanje dolascima migranata i izbjeglica ključan je transnacionalni fenomen, dok je suradnja s partnerskim zemljama u području migracija prioritet Komisije za razdoblje od 2019. do 2024. godine. Nadalje, upućujemo na rezoluciju koju je Parlament donio o napretku Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama[5] i u kojoj „priznaje da su za upravljanje migracijama potrebna velika ulaganja, odgovarajuća sredstva te fleksibilni i transparentni instrumenti, kao i da će u nadolazećim godinama biti potrebni dobro osmišljeni, fleksibilni i pojednostavljeni instrumenti za rješavanje migracijskih izazova”;

 

U tom pogledu naglašavamo da bi se ovim nacrtom izmjene proračuna pridonijelo učinkovitoj provedbi prioriteta Unije, njezinih međunarodnih obveza i glavnog cilja Globalnog sporazuma o izbjeglicama, naime snažnijeg obvezivanja država na pravednu i predvidljivu podjelu odgovornosti. Odbor LIBE ističe važnost kontinuirane potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj u skladu s humanitarnim načelima čovječnosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti. Odbor LIBE prepoznaje pozitivan učinak tekućih projekata u području pristupa obrazovanju, potpore sredstvima za život i pružanja zdravstvenih usluga, sanitarnih usluga, usluga vodoopskrbe i odvodnje te socijalne zaštite za zajednice domaćina i izbjeglice u Jordanu i Libanonu, kao i dviju glavnih mjera humanitarne pomoći EU-a u Turskoj, točnije Mreže za hitnu socijalnu pomoć (ESSN) i uvjetovane novčane pomoći za obrazovanje (CCTE).

 

Prepoznajemo važnost takvog hitnog financiranja, posebno s obzirom na to da je UNHCR istaknuo drastično povećanje broja ranjivih obitelji kojima je potrebna pomoć u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao rezultat mjera ograničenja kretanja uslijed pandemije bolesti COVID-19.

 

Mišljenje se temelji na terenskim posjetima Turskoj i Libanonu, koji su među zemljama koje ugošćuju najveći broj izbjeglica na svijetu, bilo kada je riječ o ukupnom broju bilo u usporedbi s njihovim stanovništvom. Ti terenski posjeti ukazali su na često nesigurne životne uvjete izbjeglica u tim zemljama, posebno onih u ranjivom položaju i djece bez pratnje, kao i na manjak izgleda za integraciju u zemlji domaćinu ili siguran i dobrovoljan povratak u zemlju podrijetla zbog dugotrajnih sukoba. Tu situaciju dodatno otežava utjecaj globalne pandemije koronavirusa na te zajednice. Također moramo naglasiti potrebu da sve države domaćini poštuju načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te apeliramo na Komisiju i Vijeće da osiguraju i da se pobrinu da se Turska, Libanon i Jordan pridržavaju tog načela.

 

Osim toga, odbor LIBE održao je brojna saslušanja i razmjene mišljenja sa stručnjacima iz tog područja, na kojima je istaknut doprinos sredstava koje Unija osigurava za izbjeglice i njihove zajednice domaćine u pogledu životnog standarda te pružanja osnovnih usluga kao i u pogledu jačanja otpornosti izbjeglica i njihove integracije. 

 

Međutim, da bi bila učinkovita, potpora mora biti dugoročna i pouzdana naročito kada je riječ o obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Stoga bi se financiranje Unije trebalo temeljiti na dugoročnom programiranju kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegli naknadni prijedlozi izmjene proračuna koje treba rješavati ubrzanim postupcima. Preporučujemo da Parlament prihvati taj prijedlog kako bi se osigurao neometan prijelaz s trenutačnog VFO-a na sljedeći te pozivamo Komisiju da uvede održivo programiranje kao dio predstojećeg VFO-a.

 

Htjeli bismo naglasiti potrebu za dugoročnim i održivim rješenjima za izbjeglice te dodati da bi na odgovarajući način trebalo financirati i instrumente za preseljenje i humanitarne koridore.

 

U svjetlu navedenog, snažno preporučujemo da se bez nepotrebnog odgađanja odobri stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 kako bi se osiguralo njegovo konačno donošenje u Parlamentu prije ljetne stanke.

S poštovanjem,

(potpis) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos-Corfield


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.6.2020

 

 

 

 

 

Posljednje ažuriranje: 3. srpnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti