Procedūra : 2020/2092(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0127/2020

Pateikti tekstai :

A9-0127/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0195

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0127/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 48k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto</Titre>

<DocRef>(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalis)

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto

(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2092(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[3],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[4],

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 2020 m. birželio 3 d. (COM(2020)0421),

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 24 d. priimtą ir kitą dieną Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto (09060/2020 – C9-0189/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

 

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0127/2020),

A. kadangi taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto tikslas – toliau teikti paramą pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms reaguojant į krizę Sirijoje;

B. kadangi Komisija pasiūlė užtikrinti 100 mln. EUR naujų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad būtų galima finansuoti projektus, susijusius su galimybėmis gauti išsilavinimą, parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų tvarkymo paslaugų teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių (Sirijos pabėgėlių ir Palestinos pabėgėlių iš Sirijos) socialine apsauga Jordanijoje ir Libane;

C. kadangi Komisija pasiūlė skirti 485 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų siekiant finansuoti tolesnius du pagrindinius Sąjungos humanitarinės paramos veiksmus Turkijoje – Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemos (angl. ESSN) ir Sąlyginio pinigų pervedimo švietimui (angl. CCTE) – ir skirti 68 mln. EUR mokėjimų asignavimų, kad būtų galima padengti išankstinį finansavimą pagal Sąlyginio pinigų pervedimo švietimui programą 2020 m.;

D. kadangi pagal Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemą kas mėnesį apie 1,7 mln. pabėgėlių pervedama grynųjų pinigų ir tikimasi, kad ne vėliau kaip 2021 m. kovo mėn. lėšos baigsis; kadangi Komisija pasiūlė skirti 400 mln. EUR, kad šie pervedimai būtų pratęsti iki 2021 m. pabaigos, ir kadangi dėl daugelio sudėtingų klausimų, pvz., tikslinių kriterijų peržiūros ir strateginio perėjimo prie vystymosi programų įgyvendinimo, reikia laiku konsultuotis ir koordinuoti veiksmus su Turkijos valdžios institucijomis ir įgyvendinančiaisiais partneriais;

E. kadangi pagal Sąlyginį pinigų pervedimą švietimui teikiami grynieji pinigai pabėgėlių šeimoms, kurių vaikai lanko mokyklą, o ne dirba; kadangi dabartinė sutartis baigia galioti 2020 m. spalio mėn. ir kadangi Komisija pasiūlė skirti 85 mln. EUR, kad programa būtų vykdoma dar vienus metus ir iki 2021 m. gruodžio mėn. pabaigos;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projektą, pagal kurį numatoma skirti 100 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų siekiant remti pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių atsparumą Jordanijoje ir Libane ir 485 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų bei 68 mln. EUR mokėjimų asignavimų siekiant užtikrinti, kad būtų toliau teikiama skubi humanitarinė parama pabėgėliams Turkijoje;

2. pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto;

3. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2020 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 


 

 

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Johanui Van Overtveldtui

BRIUSELIS

Tema: <Titre>Nuomonė dėl 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto</Titre> <DocRef>(2020/2092(BUD))</DocRef>

Gerb. Pirmininke,

man suteikta garbė pateikti Jums toliau pridedamą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnį laiško forma pateikiamą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto nuomonę dėl 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“, kurį LIBE komitetas rekomenduoja priimti, projekto.

 

Migrantų ir pabėgėlių atvykimų valdymas yra svarbiausias tarpvalstybinis reiškinys ir per 2019–2024 m. kadenciją Komisija teikia prioritetą bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis migracijos klausimais. Be to, remiamės Parlamento priimta rezoliucija dėl JT Pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių pažangos[5], kurioje Parlamentas „pripažįsta, kad migracijai valdyti reikia didelių investicijų, tinkamų išteklių ir lanksčių bei skaidrių priemonių ir kad artimiausiais metais reikės gerai parengtų, lanksčių ir supaprastintų priemonių su migracija susijusioms problemoms spręsti“.

 

Atsižvelgdami į tai, pabrėžiame, kad šis taisomojo biudžeto projektas padės veiksmingai įgyvendinti Sąjungos prioritetus, jos tarptautinius įsipareigojimus ir pagrindinius Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslus, visų pirma tvirtesnį valstybių įsipareigojimą dėl teisingo ir nuspėjamo atsakomybės pasidalijimo. LIBE komitetas pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti paramos pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje tęstinumą laikantis humanitarinių žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų. LIBE komitetas pripažįsta vykdomų projektų, susijusių su galimybėmis gauti išsilavinimą, parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų tvarkymo paslaugų teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių Jordanijoje ir Libane socialine apsauga, taip pat dviejų pagrindinių pabėgėliams Turkijoje skirtų Sąjungos humanitarinių veiksmų, būtent Neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemos ir Sąlyginio pinigų pervedimo švietimui, teigiamą poveikį.

 

Pripažįstame, koks svarbus finansavimas pagal skubios paramos priemones, ypač atsižvelgiant į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) nurodytą labai padidėjusį pažeidžiamų šeimų, kurioms reikia pagalbos, Jordanijoje, Libane ir Turkijoje skaičių dėl su COVID-19 susijusių izoliavimo priemonių.

 

Ši nuomonė grindžiama apsilankymais vietoje Turkijoje ir Libane, o šios šalys yra tarp šalių, priimančių daugiausia pabėgėlių pasaulyje, nesvarbu, ar pagal tų pabėgėlių skaičių, ar pagal pabėgėlių skaičiaus santykį su tų šalių gyventojų skaičiumi. Per šiuos apsilankymus vietoje atkreiptas dėmesys į dažnai nesaugią pabėgėlių, visų pirma esančių pažeidžiamoje padėtyje, ir nelydimų vaikų, padėtį šiose šalyse ir į tai, kad dėl užsitęsusių konfliktų nėra galimybių integruotis priimančiojoje šalyje arba saugiai ir savanoriškai grįžti į kilmės šalį. Šią padėtį dar labiau apsunkina pasaulinė koronaviruso sukelta pandemija šiose bendruomenėse. Taip pat turime pabrėžti, kad visos priimančiosios valstybės turi laikytis negrąžinimo principo, ir primygtinai raginti Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad Turkija, Libanas ir Jordanija laikytųsi šio pagrindinio principo ir sudaryti sąlygas jo laikytis.

 

Be to, LIBE komitetas surengė daug klausymų ir keitėsi nuomonėmis su šios srities ekspertais; tai parodė, kad pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms skiriamas Sąjungos finansavimas turi įtakos jų gyvenimo lygiui ir pagrindinių paslaugų teikimui, taip pat pabėgėlių atsparumo didinimui ir jų integracijai.

 

Tačiau tam, kad parama būtų veiksminga, ji turi būti ilgalaikė ir patikima, ypač turint mintyje mokyklinio ugdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Todėl Sąjungos finansavimas turėtų būti grindžiamas ilgalaikiu programavimu, kuo labiau siekiant, kad būtų išvengta vėlesnių pasiūlymų dėl taisomųjų biudžetų, kuriuos reikėtų nagrinėti taikant pagreitintas procedūras. Rekomenduojame Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas nuo dabartinės DFP prie kitos DFP, ir raginame Komisiją būsimoje DFP užtikrinti tvarų programavimą.

 

Norėtume pabrėžti, kad pabėgėliams reikalingi ilgalaikiai ir tvarūs sprendimai ir kad tokios priemonės kaip perkėlimas ir humanitariniai koridoriai taip pat turėtų būti tinkamai finansuojamos.

 

Atsižvelgdami į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, primygtinai rekomenduojame be nepagrįsto delsimo pritarti Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 projekto, siekiant užtikrinti, kad Parlamentas jį galutinai priimtų iki vasaros pertraukos.

Pagarbiai

(parašai) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos-Corfield

 


 

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

24.6.2020

 

 

 

 

 

[1] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[2] OL L 57, 2020 2 27.

[3] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[4] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. liepos 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika