SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2020 na rok budżetowy 2020 – kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii

29.6.2020 - (09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2020/2092(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0127/2020
Teksty złożone :
A9-0127/2020
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2020 na rok budżetowy 2020 – kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[1], w szczególności jego art. 44,

 uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 27 listopada 2019 r.[2],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[3],

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[4],

 uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęty przez Komisję dnia 3 czerwca 2020 r. (COM(2020)0421),

 uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2020 przyjęte przez Radę dnia 24 czerwca 2020 r. i przekazane Parlamentowi następnego dnia (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

 uwzględniając pismo Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9‑0127/2020),

A. mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 5/2020 jest umożliwienie dalszego udzielania wsparcia uchodźcom i społecznościom przyjmującym w reakcji na kryzys w Syrii;

B. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przeznaczenie 100 mln EUR w nowych środkach na zobowiązania i środkach na płatności na finansowanie projektów w dziedzinie dostępu do edukacji, wspierania źródeł utrzymania i świadczenia usług opieki zdrowotnej, usług sanitarnych, usług związanych z gospodarką wodną i gospodarką odpadami oraz ochrony socjalnej dla społeczności przyjmujących i uchodźców (syryjskich uchodźców i palestyńskich uchodźców z Syrii) w Jordanii i Libanie;

C. mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przeznaczenie 485 mln EUR w środkach na zobowiązania na finansowanie kontynuacji dwóch głównych unijnych działań w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej w Turcji: siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych (ESSN) oraz warunkowego transferu pieniężnego na rzecz edukacji (CCTE), a także przeznaczenie 68 mln EUR w środkach na płatności na pokrycie płatności zaliczkowych w ramach CCTE w 2020 r.;

D. mając na uwadze, że ESSN zapewnia miesięczne transfery środków pieniężnych docierające do około 1,7 mln uchodźców i oczekuje się, że środki, którymi dysponuje, skończą się najpóźniej w marcu 2021 r.; mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przeznaczenie 400 mln EUR na przedłużenie tego działania do końca 2021 r., a także mając na uwadze, że wiele złożonych kwestii, takich jak zmiana kryteriów ukierunkowania i realizacja strategicznego przejścia na programowanie w zakresie rozwoju, wymaga terminowych konsultacji i koordynacji z władzami tureckimi i partnerami wykonawczymi;

E. mając na uwadze, że CCTE przekazuje gotówkę rodzinom uchodźców, w których dzieci uczęszczają do szkoły zamiast podjąć pracę; mając na uwadze, że obecna umowa wygasa w październiku 2020 r., a także mając na uwadze, że Komisja zaproponowała przeznaczenie 85 mln EUR, aby umożliwić funkcjonowanie programu przez kolejny rok, aż do końca grudnia 2021 r.;

1. przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 5/2020, w którym przewiduje się przeznaczenie 100 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności na wsparcie w zakresie wzmocnienia odporności na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii i Libanie oraz 485 mln EUR w środkach na zobowiązania i 68 mln EUR w środkach na płatności na zapewnienie dalszego świadczenia pilnej pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji;

2. zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2020;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2020 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

 

PISMO KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Sz.P. Johan Van Overtveldt

Przewodniczący

Komisja Budżetowa 

BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii (2020/2092(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Mam zaszczyt przedstawić opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w formie pisma zgodnie z art. 56 Regulaminu Parlamentu w sprawie wniosku Komisji dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2020 związanego z kontynuacją wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii. Komisja LIBE zaleca przyjęcie tego budżetu korygującego.

 

Zarządzanie napływem migrantów i uchodźców jest zjawiskiem ponadnarodowym o kluczowym znaczeniu, a współpraca z krajami partnerskimi w zakresie migracji jest priorytetem Komisji w jej kadencji na lata 2019–2024. Ponadto odnosimy się do przyjętej przez Parlament rezolucji w sprawie postępów w zakresie globalnych porozumień ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji oraz w sprawie uchodźców[5], w której Parlament „uznaje, że zarządzanie migracją wymaga poważnych inwestycji, odpowiednich zasobów i elastycznych i przejrzystych instrumentów, oraz że dobrze zaprojektowane, elastyczne i usprawnione instrumenty służące reagowaniu na wyzwania w zakresie migracji będą niezbędne w nadchodzących latach”.

 

W związku z tym podkreślamy, że przedmiotowy projekt budżetu korygującego przyczyniłby się do skutecznej realizacji priorytetów Unii, jej zobowiązań międzynarodowych oraz głównego celu Globalnego porozumienia w sprawie uchodźców, a mianowicie większego zaangażowania państw w sprawiedliwy i przewidywalny podział odpowiedzialności. Komisja LIBE podkreśla znaczenie zapewnienia ciągłości wsparcia dla uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji, zgodnie z zasadami humanitarnymi, takimi jak humanitaryzm, neutralność, bezstronność i niezależność. Komisja LIBE uznaje pozytywny wpływ bieżących projektów w dziedzinie dostępu do edukacji, wsparcia dla źródeł utrzymania oraz świadczenia usług opieki zdrowotnej, sanitarnych, związanych z gospodarką wodną i gospodarką odpadami, a także ochrony socjalnej na rzecz społeczności przyjmujących i uchodźców w Jordanii i Libanie, jak również dwóch głównych działań Unii w zakresie pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji – Siatki bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych (ESSN) oraz Programu warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji (CCTE).

 

Uznajemy znaczenie takiego finansowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zwłaszcza w związku z dramatycznym wzrostem, o którym donosi UNHCR, liczby rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, które potrzebują pomocy w Jordanii, Libanie i Turcji z powodu wprowadzenia środków izolacji ze względu na pandemię COVID-19.

 

Opinia ta opiera się na wizytach w terenie w Turcji i Libanie, które należą do krajów przyjmujących największą liczbę uchodźców na świecie, czy to pod względem liczby, czy też w porównaniu z ich populacją. Te wizyty w terenie uwypukliły często niepewną sytuację uchodźców w tych krajach, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji i dzieci bez opieki, a także brak perspektywy integracji w kraju przyjmującym lub bezpiecznego i dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia z powodu przedłużających się konfliktów. Sytuację tę dodatkowo komplikują skutki globalnej pandemii koronawirusa w tych społecznościach. Należy również podkreślić potrzebę przestrzegania zasady non-refoulement przez wszystkie państwa przyjmujące oraz wezwać Komisję i Radę do zapewnienia przestrzegania tej kluczowej zasady przez Turcję, Liban i Jordanię i umożliwienia im tego.

 

Ponadto komisja LIBE zorganizowała liczne wysłuchania i wymiany poglądów z ekspertami z tej dziedziny, które uwidoczniły, że unijne wsparcie finansowe dla uchodźców i społeczności ich przyjmujących w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia poziomu życia i świadczenia podstawowych usług, a także do wzmocnienia odporności uchodźców i ich integracji. 

 

Jednakże, aby wsparcie było skuteczne, musi być długoterminowe i wiarygodne, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia edukacji i opieki zdrowotnej. Dlatego też finansowanie unijne powinno opierać się na programowaniu długoterminowym, aby w jak największym stopniu uniknąć rozpatrywania kolejnych wniosków w sprawie budżetu korygującego w ramach przyspieszonych procedur. Zalecamy, by Parlament zgodził się na ten wniosek w celu zapewnienia płynnego przejścia z obecnych do następnych WRF, i wzywamy Komisję do zapewnienia zrównoważonego programowania w ramach przyszłych WRF.

 

Chcielibyśmy podkreślić potrzebę długoterminowych i trwałych rozwiązań dla uchodźców, a także właściwego finansowania instrumentów takich jak przesiedlenia i korytarze humanitarne.

 

W związku z powyższym zdecydowanie zalecamy jak najszybsze zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego 5/2020 w celu zapewnienia ostatecznego przyjęcia go przez Parlament przed letnią przerwą wakacyjną.

Z poważaniem

(podpisano) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield


 

 

 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

24.6.2020

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności