Postup : 2020/2092(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0127/2020

Predkladané texty :

A9-0127/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0195

<Date>{29/06/2020}29.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0127/2020</NoDocSe>
PDF 162kWORD 49k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii</Titre>

<DocRef>(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v  Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii

(09060/2020 – C9‑0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z  18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č.  283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č.  966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s  konečnou platnosťou 27. novembra 2019[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorý Komisia prijala 3. júna 2020 (COM(2020)0421),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorú Rada prijala 24.  júna 2020 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň (09060/2020 – C9‑0189/2020),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

 

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0127/2020),

A. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020 je pokračovať v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v reakcii na krízu v Sýrii;

B. keďže Komisia navrhla poskytnúť 100 miliónov EUR vo forme nových viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na financovanie projektov zameraných na prístup k vzdelávaniu, podporu živobytia a poskytovanie služieb v oblasti zdravia, sanitácie, vody a odpadu a sociálnej ochrany hostiteľským komunitám a utečencom (sýrskym utečencom a palestínskym utečencom zo Sýrie) v Jordánsku a Libanone;

C. keďže Komisia navrhla poskytnúť 485 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie pokračovania dvoch hlavných opatrení Únie v oblasti humanitárnej pomoci v Turecku – núdzovej záchrannej sociálnej siete (ESSN) a podmienečného prevodu hotovosti na vzdelávanie (CCTE) – a poskytnúť 68 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom pokryť predbežné financovanie v roku 2020 v rámci CCTE;

D. keďže ESSN poskytuje mesačné prevody hotovosti približne 1,7 miliónu utečencov a  očakáva sa, že najneskôr v marci 2021 v nej už nebudú finančné prostriedky, keďže Komisia navrhla poskytnúť 400 miliónov EUR na jej predĺženie do konca roka 2021 a  keďže mnohé zložité otázky, ako sú napríklad revízia cieľových kritérií a  vykonávanie strategického prechodu na plánovanie rozvoja, si vyžadujú včasné konzultácie a koordináciu s tureckými orgánmi a implementujúcimi partnermi;

E. keďže CCTE poskytuje hotovosť rodinám utečencov, ktorých deti navštevujú školu namiesto práce, keďže súčasná zmluva sa končí v októbri 2020 a keďže Komisia navrhla poskytnúť 85 miliónov EUR na to, aby sa program mohol realizovať ďalší rok, a to do konca decembra 2021;

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2020 predložený Komisiou, ktorého účelom je poskytnúť 100 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch na podporu odolnosti utečencov a hostiteľských komunít v Jordánsku a Libanone a 485 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 68 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch na zabezpečenie pokračovania naliehavej humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku;

2. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020;

3. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2020 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj národným parlamentom.


 

 

LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Johan Van Overtveldt

Predseda

Výbor pre rozpočet 

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko k návrhu opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na  rok 2020 – Pokračovanie podpory pre utečencov a hostiteľské komunity v  Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii</Titre> <DocRef>(2020/2092(BUD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

Dovoľujem si Vám predložiť stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a  vnútorné veci (LIBE) vo forme listu v súlade s článkom 56 rokovacieho poriadku Parlamentu k návrhu Komisie na opravný rozpočet č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 v súvislosti s  pokračovaním v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v reakcii na krízu v Sýrii v Jordánsku, Libanone a Turecku, ktorý výbor LIBE odporúča prijať.

 

Riešenie otázky migrantov a utečencov je kľúčová medzinárodná otázka a spolupráca s  partnerskými krajinami v oblasti migrácie je prioritou Komisie na obdobie 2019 – 2024. Okrem toho pripomíname uznesenie Parlamentu o pokroku v súvislosti s globálnymi paktmi OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch[5], v ktorom sa „uznáva, že riadenie migrácie si vyžaduje veľké investície, primerané zdroje a flexibilné a transparentné nástroje a  že v nadchádzajúcich rokoch budú potrebné dobre navrhnuté, flexibilné a efektívne nástroje na riešenie výziev týkajúcich sa migrácie“.

 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že návrh opravného rozpočtu by prispel k účinnému vykonávaniu priorít Únie, jej medzinárodných záväzkov a k hlavnému cieľu globálneho paktu o utečencoch, konkrétne k pevnejšiemu záväzku zo strany štátov k spravodlivému a  predvídateľnému rozdeleniu zodpovednosti. Výbor LIBE zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť kontinuitu podpory pre utečencov a hostiteľské komunity v Jordánsku, Libanone a  Turecku v súlade s humanitárnymi zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Výbor LIBE berie na vedomie pozitívny vplyv prebiehajúcich projektov v oblasti prístupu k  vzdelávaniu, podpory živobytia a poskytovania služieb v oblasti zdravia, sanitácie, vody a  odpadu a sociálnej ochrany hostiteľských komunít a utečencov v Jordánsku a Libanone, ako aj dvoch hlavných opatrení Únie v oblasti humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku, núdzovej záchrannej sociálnej siete (ESSN) a podmienečného prevodu hotovosti na  vzdelávanie (CCTE).

 

Uznávame význam takéhoto núdzového financovania, najmä pokiaľ ide o dramatické zvýšenie počtu zraniteľných rodín, ktoré potrebujú pomoc v Jordánsku, Libanone a Turecku v dôsledku opatrení na obmedzenie pohybu v súvislosti s pandémiou COVID-19, na ktoré poukázal UNHCR.

 

Stanovisko vychádza z návštev v teréne v Turecku a Libanone, ktoré patria medzi krajiny s  najväčším počtom utečencov na svete, či už z hľadiska počtu alebo vzhľadom na počet obyvateľstva. Tieto návštevy v teréne poukázali na častú neistú situáciu utečencov v týchto krajinách, najmä zraniteľných osôb a detí bez sprievodu, a na chýbajúce možnosti integrácie v  hostiteľskej krajine alebo bezpečný a dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v dôsledku dlhotrvajúcich konfliktov. Táto situácia je ešte zložitejšia z dôvodu vplyvu globálnej pandémie koronavírusu na tieto komunity. Musíme tiež zdôrazniť potrebu dodržiavania zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia zo strany všetkých hostiteľských štátov a naliehať na Komisiu a  Radu, aby zabezpečili a umožnili Turecku, Libanonu a Jordánsku dodržiavať túto kľúčovú zásadu.

 

Výbor LIBE okrem toho usporiadal množstvo vypočutí a výmen názorov s odborníkmi v tejto oblasti, v ktorých bol zdôraznený význam finančných prostriedkov Únie pre utečencov a ich hostiteľské komunity, pokiaľ ide o životnú úroveň a poskytovanie základných služieb, ako aj o  posilnenie odolnosti utečencov a ich integráciu. 

 

Aby však bola podpora účinná, musí byť dlhodobá a spoľahlivá, najmä pokiaľ ide o  zabezpečenie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Financovanie Únie by preto malo byť založené na dlhodobom plánovaní, aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo následným zmenám návrhov rozpočtu, ktoré treba riešiť zrýchlenými postupmi. Odporúčame Parlamentu, aby schválil tento návrh s cieľom zabezpečiť hladký prechod od súčasného k budúcemu VFR, a vyzývame Komisiu, aby zabezpečila udržateľné plánovanie v rámci budúceho VFR.

 

Chceli by sme zdôrazniť potrebu dlhodobých a udržateľných riešení pre utečencov a tiež náležité financovanie nástrojov v oblasti presídľovania a humanitárnych koridorov.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dôrazne odporúčame bez zbytočného odkladu schváliť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, aby sa zabezpečilo jeho konečné prijatie Parlamentom pred letnou prestávkou.

S pozdravom

(podpísaný) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield


 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.6.2020

 

 

 

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.

[3] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 3. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia