POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2020 za proračunsko leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

  29.6.2020 - (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalka: Monika Hohlmeier
  (Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)


  Postopek : 2020/2092(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0127/2020
  Predložena besedila :
  A9-0127/2020
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2020 za proračunsko leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

  (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

   ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[1] in zlasti člena 44 Uredbe,

   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet dne 27. novembra 2019[2],

   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[3],

   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[4],

   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Komisija sprejela dne 3. junija 2020 (COM(2020)0421),

   ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Svet sprejel 24. junija 2020 in ga naslednjega dne posredoval Evropskemu parlamentu (09060/2020 – C9-0189/2020),

   ob upoštevanju člena 94 in 96 Poslovnika,

   ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0127/2020),

  A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 5/2020 še naprej zagotavljati podporo beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo,

  B. ker je Komisija predlagala, da se 100 milijonov EUR v novih odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil nameni za financiranje projektov za dostop do izobraževanja, podpore za preživljanje, zagotavljanja zdravstvenih in sanitarnih storitev ter storitev na področju vode in odpadkov ter socialnega varstva za gostiteljske skupnosti in begunce (sirske in palestinske begunce iz Sirije) v Jordaniji in Libanonu,

  C. ker je Komisija predlagala zagotovitev 485 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za financiranje nadaljevanja dveh glavnih humanitarnih ukrepov Unije v Turčiji, mreže socialne varnosti v sili (ESSN) in programa pogojnega nakazila sredstev za izobraževanje (CCTE), ter zagotovitev 68 milijonov EUR v odobritvah plačil za kritje predhodnega financiranja v okviru CCTE v letu 2020,

  D. ker ESSN zagotavlja mesečne denarne transferje za približno 1,7 milijona beguncev, pričakuje pa se, da bo do marca 2021 zmanjkalo denarja; ker je Komisija predlagala zagotovitev 400 milijonov EUR za podaljšanje ukrepa do konca leta 2021 in ker številna zapletena vprašanja, kot je revizija meril za ciljno usmerjanje in izvajanje strateškega prehoda na razvojno načrtovanje, zahtevajo pravočasno posvetovanje in usklajevanje s turškimi organi in izvajalskimi partnerji,

  E. ker CCTE begunskim družinam, katerih otroci obiskujejo šolo, namesto da bi delali, zagotavlja denarna sredstva in ker se sedanja pogodba konča oktobra 2020; ker je Komisija predlagala zagotovitev 85 milijonov EUR, ki bodo omogočili izvedbo programa za dodatno leto do konca decembra 2021,

  1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je predložila Komisija in je namenjen zagotovitvi 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za podporo odpornosti beguncev in gostiteljskih skupnosti v Jordaniji in Libanonu ter 485 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 68 milijonov EUR v odobritvah plačil, da se zagotovi nadaljevanje nujne humanitarne pomoči beguncem v Turčiji;

  2. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020;

  3. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


   

   

  PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

  Johan Van Overtveldt

  predsednik

  Odbor za proračun

  BRUSELJ

  Zadeva: Mnenje o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji (2020/2092(BUD))

  Spoštovani gospod predsednik!

  V čast mi je, da vam posredujem mnenje Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) v obliki pisma v skladu s členom 56 Poslovnika Parlamenta o predlogu Komisije za predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 v zvezi z nadaljevanjem podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji. Odbor LIBE priporoča sprejetje tega predloga.

   

  Obvladovanje prihodov migrantov in beguncev je pomemben nadnacionalni pojav, prednostna naloga Komisije za obdobje 2019–2024 pa je sodelovanje s partnerskimi državami na področju migracij. Poleg tega se sklicujemo na resolucijo Parlamenta o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in beguncih[5], v kateri priznava, da bo v prihodnjih letih upravljanje migracij zahtevalo večje naložbe, ustrezna sredstva ter prožne in pregledne instrumente, ter dobro zasnovane, prožne in učinkovitejše instrumente za obravnavanje migracijskih izzivov.

   

  V zvezi s tem poudarjamo, da bi ta predlog spremembe proračuna prispeval k učinkovitemu izvajanju prednostnih nalog Unije, njenih mednarodnih obveznosti in glavnega cilja globalnega dogovora o beguncih, in sicer večje zavezanosti držav pravični in predvidljivi delitvi odgovornosti. Odbor LIBE poudarja, da je treba zagotoviti neprekinjeno podporo beguncem in gostiteljskim skupnostim v Jordaniji, Libanonu in Turčiji, in sicer v skladu s humanitarnimi načeli človečnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti. Prav tako se zaveda pozitivnega učinka, ki ga imajo tekoči projekti na področjih dostopa do izobraževanja, podpore za načine preživljanja ter zagotavljanja storitev na področju zdravstva, sanitarne oskrbe, vode in odpadkov ter socialnega varstva za gostiteljske skupnosti in begunce v Jordaniji in Libanonu, pa tudi dveh glavnih humanitarnih ukrepov Unije za begunce v Turčiji – mreže socialne varnosti v sili (ESSN) in programa pogojnega nakazila sredstev za izobraževanje (CCTE).

   

  Zavedamo se, kako pomembno je tovrstno financiranje v nujnih primerih, zlasti zaradi izjemnega povečanja ranljivih družin, ki potrebujejo pomoč, v Jordaniji, Libanonu in Turčiji, ki so ga povzročili ukrepi za omejitev gibanja zaradi pandemije COVID-19, na kar je opozoril Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR).

   

  Mnenje temelji na obiskih na terenu v Turčiji in Libanonu, ki spadata med države z največjim številom beguncev na svetu tako po skupnem številu kot v primerjavi z njihovim prebivalstvom. Ti obiski na terenu so opozorili na pogosto negotov položaj beguncev v teh državah, zlasti tistih, ki so v ranljivem položaju, in otrok brez spremstva, ter na pomanjkanje možnosti za vključevanje v državo gostiteljico ali varno in prostovoljno vrnitev v državo izvora zaradi dolgotrajnih konfliktov. Ta položaj je še bolj zapleten zaradi učinka svetovne pandemije COVID-19 na te skupnosti. Poudariti je treba tudi, da morajo vse države gostiteljice spoštovati načelo nevračanja, ter pozvati Komisijo in Svet, naj zagotovita in omogočita, da bodo Turčija, Libanon in Jordanija spoštovali to poglavitno načelo.

   

  Poleg tega je odbor LIBE organiziral številne predstavitve in izmenjave mnenj s strokovnjaki s tega področja, na katerih so poudarili pomemben prispevek sredstev Unije, s katerimi financira begunce in njihove gostiteljske skupnosti za izboljšanje življenjskega standarda in zagotavljanje osnovnih storitev, pa tudi v zvezi s krepitvijo odpornosti beguncev in njihovega vključevanja.

   

  Da pa bi bila podpora učinkovita, mora biti dolgoročna in zanesljiva, zlasti v zvezi z zagotavljanjem šolanja in zdravstvenega varstva. Zato bi morala finančna sredstva Unije temeljiti na dolgoročnem načrtovanju, da bi se v največji možni meri izognili naknadnemu spreminjanju predlogov proračuna, ki jih je treba obravnavati s pospešenimi postopki. Priporočamo, naj se Parlament strinja s tem predlogom, da se zagotovi nemoten prehod s sedanjega na naslednji večletni finančni okvir, in pozivamo Komisijo, naj zagotovi trajnostno načrtovanje kot del prihodnjega večletnega finančnega okvira.

   

  Poudariti želimo, da potrebujemo dolgoročne in trajnostne rešitve za begunce in da je treba nameniti ustrezna sredstva za instrumente, kot so preselitve in humanitarni koridorji.

   

  Glede na navedeno priporočamo, da se brez nepotrebnega odlašanja odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020, da bi ga Parlament lahko dokončno sprejel še pred poletjem.

  S spoštovanjem!

  (podpis) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos-Corfield

   

   


   

   

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  24.6.2020

   

   

   

   

   

  Zadnja posodobitev: 3. julij 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov