Betänkande - A9-0127/2020Betänkande
A9-0127/2020

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 - Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

29.6.2020 - (00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2092(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Monika Hohlmeier
(Förenklat förfarande – artikel 52.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2020/2092(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0127/2020
Ingivna texter :
A9-0127/2020
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 - Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

(09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[4],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 5/2020 som kommissionen antog den 3 juni 2020 (COM(2020)0421),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2020 som rådet antog den 24 juni 2020 och översände till Europaparlamentet den 25 juni 2020 (09060/2020 – C9-0189/2020),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av skrivelsen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0127/2020), och av följande skäl:

A. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 5/2020 är att fortsätta tillhandahålla stöd till flyktingar och värdsamhällen i samband med Syrienkrisen.

B. Kommissionen har föreslagit att tillhandahålla 100 miljoner euro i nya åtagande- och betalningsbemyndiganden för att finansiera projekt som rör tillgång till utbildning, stöd för försörjningsmöjligheter, tillhandahållande av hälsovård, sanitet, vatten och avlopp samt socialt skydd i värdsamhällena och för flyktingar (syrianer och palestinska flyktingar från Syrien) i Jordanien och Libanon.

C. Kommissionen har föreslagit att tillhandahålla 485 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för att finansiera fortsatt verksamhet via EU:s två huvudsakliga humanitära stödåtgärder i Turkiet, nämligen det sociala nödskyddsnätet och det villkorade kontantstödet för utbildning, och 68 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för att täcka förfinansieringen via det villkorade kontantstödet för utbildning under år 2020.

D. Det sociala nödskyddsnätet tillhandahåller månatliga kontantöverföringar till cirka 1,7 miljoner flyktingar och väntas få slut på medel senast i mars 2021. Kommissionen har föreslagit att tillhandahålla 400 miljoner euro för att förlänga skyddsnätet till slutet av år 2021. Många komplicerade frågor, såsom översyn av målkriterier och genomförande av en strategisk övergång till utvecklingsplanering kräver hörande och samordning med de turkiska myndigheterna och genomförandeorganisationerna inom rimlig tid.

E. Det villkorade kontantstödet för utbildning tillhandahåller kontanter för flyktingfamiljer vars barn går i skolan istället för att arbeta. Det nuvarande kontraktet löper ut i oktober 2020. Kommissionen har föreslagit att tillhandahålla 85 miljoner euro för att programmet ska kunna drivas i ännu ett år, fram till slutet av december 2021.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 5/2020, som lagts fram av kommissionen och som avser att tillhandahålla 100 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden som resiliensstöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien och Libanon och 485 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 68 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för att säkerställa fortsatt brådskande humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet.

2. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2020.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 5/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.


 

 

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

Johan Van Overtveldt

Ordförande

Budgetutskottet 

BRYSSEL

Ärende: Yttrande över förslaget till ändringsbudget nr 5 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien (2020/2092(BUD))

Till ordföranden

Jag översänder härmed yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) i form av en skrivelse i enlighet med artikel 56 i parlamentets arbetsordning över kommissionens förslag till ändringsbudget nr 5 till 2020 års allmänna budget avseende det fortsatta stödet till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien. LIBE-utskottet rekommenderar att förslaget till ändringsbudget antas.

 

Hanteringen av anländande migranter och flyktingar är ett viktigt gränsöverskridande fenomen, och samarbete med partnerländerna om migration är en prioriterad fråga för kommissionen för perioden 2019–2024. Vi hänvisar också till den resolution som antagits av parlamentet om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar[5], där parlamentet ”inser att migrationshanteringen kräver stora investeringar, tillräckliga resurser och flexibla och öppna instrument, och att det kommer att behövas välkonstruerade, flexibla och effektiva instrument för att hantera migrationsutmaningarna under de kommande åren”.

 

I detta avseende framhåller vi att detta förslag till ändringsbudget skulle bidra till ett effektivt genomförande av unionens prioriteringar, dess internationella skyldigheter och det huvudsakliga målet för den globala flyktingpakten, nämligen ett starkare åtagande från staternas sida att fördela ansvaret på ett rättvist och förutsägbart sätt. LIBE-utskottet understryker vikten av att säkerställa kontinuitet i stödet till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet, i enlighet med de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. LIBE-utskottet inser de positiva effekterna av pågående projekt som rör tillgång till utbildning, stöd för försörjningsmöjligheter, tillhandahållande av hälsovård, sanitet, vatten och avlopp samt socialt skydd i värdsamhällena och för flyktingar i Jordanien och Libanon, samt EU:s två huvudsakliga humanitära stödåtgärder i Turkiet, nämligen det sociala nödskyddsnätet och det villkorade kontantstödet för utbildning.

 

Vi inser vikten av en sådan nödfinansiering, särskilt med tanke på den dramatiska ökning som betonats av UNHCR av utsatta familjer i behov av bistånd i Jordanien, Libanon och Turkiet, som en följd av nedstängningsåtgärderna med anledning av covid-19.

 

Yttrandet bygger på fältbesök i Turkiet och Libanon, som finns med bland de länder som tar emot det största antalet flyktingar i världen, både i antal och i förhållande till befolkningen. Dessa fältbesök påvisade den ofta otrygga situationen för flyktingar i dessa länder, särskilt för dem som befinner sig i en utsatt situation och för ensamkommande barn, och avsaknaden av integrationsmöjligheter i värdlandet eller ett säkert och frivilligt återvändande till ursprungslandet på grund av utdragna konflikter. Denna situation försvåras ytterligare av effekterna i dessa samhällen av den globala covid-19-pandemin. Vi måste också betona behovet av att alla värdstater följer principen om non-refoulement, och uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa och göra det möjligt för Turkiet, Libanon och Jordanien att ansluta sig till denna centrala princip.

 

LIBE-utskottet höll dessutom ett antal utfrågningar och utbyten med experter från området, som betonade den skillnad som unionens finansiering utgör för flyktingar och deras värdsamhällen i fråga om levnadsstandard och tillhandahållande av grundläggande tjänster samt för att stärka flyktingarnas motståndskraft och deras integration. 

 

För att stödet ska vara effektivt måste det dock vara långsiktigt och tillförlitligt, särskilt när det gäller utbildning och hälso- och sjukvård. Därför bör unionsfinansieringen baseras på långsiktig programplanering, för att i största möjliga utsträckning undvika eventuella senare förslag till ändringsbudget som ska behandlas genom påskyndade förfaranden. Vi rekommenderar att parlamentet godkänner detta förslag för att säkerställa en smidig övergång från nuvarande till nästa fleråriga budgetram, och vi uppmanar kommissionen att säkerställa hållbar programplanering som en del av den kommande fleråriga budgetramen.

 

Vi vill betona behovet av långsiktiga och hållbara lösningar för flyktingar och att instrument såsom vidarebosättningar och humanitära korridorer också bör finansieras på lämpligt sätt.

 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi starkt att rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2020 godkänns utan onödigt dröjsmål för att säkerställa att parlamentet slutgiltigt antar förslaget före sommaruppehållet.

Med vänlig hälsning

(underskrift) Juan Fernando López Aguilar  Gwendoline Delbos‑Corfield


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

24.6.2020

 

 

 

 

 

Senaste uppdatering: 3 juli 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy